Kaupunkiympäristölautakunnalta merkittävä joukkoliikennekanta

Aika vähäl­le huo­miol­la jul­ki­suu­des­sa on jää­nyt kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan mer­kit­tä­vä kan­nan­ot­to sii­tä, että HSL:n koro­na­vi­ruk­ses­ta joh­tu­vaa lip­pu­tu­lo­jen mene­tys­tä ei pidä pai­ka­ta lipun­hin­to­ja korot­ta­mal­la. Täs­sä kan­na­no­tos­sa ei ollut mer­kit­tä­vää vain sen sisäl­tö vaan ennen kaik­kea, että se oli yksimielinen.

Hel­sin­gis­sä on ilmeis­tä jän­nit­tei­syyt­tä lii­ken­ne­po­li­tii­kas­sa, joka kos­kee lähin­nä auto­lii­ken­teen ase­maa. Nyt nuo rii­dat pan­tiin sivuun. Yksi­mie­li­siä ollaan joka tapauk­ses­sa sii­tä, että jouk­ko­lii­ken­ne on Hel­sin­gin elin­voi­man kan­nal­ta kes­kei­nen asia. Kir­joi­tin täs­tä jo aiem­min.

Covid-19 on iske­nyt pahas­ti Hel­sin­gin kes­kus­tan elin­voi­mai­suu­teen. Kun toi­mis­tois­sa on siir­ryt­ty etä­töi­hin ja kun turis­tit ovat pois­sa katu­ku­vas­ta, kes­kus­tan liik­kei­den ja ravin­to­loi­den tilan­ne on tuka­la. Se voi vau­rioit­taa kes­kus­tan elin­voi­maa pysy­väs­ti. Sitä tilan­net­ta ei miten­kään paran­tai­si, jos saa­pu­mis­ta kes­kus­taan vai­keu­tet­tai­siin enti­ses­tään kor­keam­mil­la lipun­hin­noil­la ja har­vem­mal­la vuorovälillä.

Lau­ta­kun­nan lausun­nos­sa väläy­tet­tiin myös mah­dol­li­suut­ta eriyt­tää näyt­tö­lip­pu­jen hin­nat kun­ta­koh­tai­ses­ti. Tähän on kak­si perus­tet­ta. Naa­pu­ri­kau­pun­git eivät ole Hel­sin­gin tavoin kerän­neet pus­ku­ria kun­ta­ta­lou­teen­sa. Sik­si ne ovat pahas­sa raha­pu­las­sa. Toi­sek­si niil­lä ei ole samaa moti­vaa­tio­ta huo­leh­tia Hel­sin­gin kes­kus­tan elinvoimaisuudesta.

 

18 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnalta merkittävä joukkoliikennekanta”

 1. Kor­vat­ta­koon ne siis vero­ja korot­ta­mal­la. Ja kat­so: Verot tulivat.

  Mut­ta toki jouk­ko­lii­ken­teen kuo­lons­pi­raa­li on ihan todel­li­nen mahdollisuus. 

  Mitä kes­kus­tan ravin­to­loi­hin tulee, niin joko ne kuo­le­vat asiak­kai­den puut­tee­sen tai nii­den asiak­kaat kuo­le­vat covidiin.

  1. Niin, tai sit­ten vain totea­vat vähän var­tut­tu­aan, ettei moko­ma hömp­pä ole tär­keä­tä ja muut­ta­vat rau­hal­li­sem­paan mai­se­maan OKT:oon.

   Itse tein näin ja sii­hen jäi­vät kes­kus­ta­rien­not. Huo­no hin­ta-laa­tusuh­de, ryy­sis­tä, levo­ton­ta ja itsel­le syr­jäi­nen sijain­ti. Mik­si siis men­nä, var­sin­kin kun täs­tä vie­res­tä löy­tyy mm. useam­pi hie­no kartanonterassi?

 2. Olet­te­ko vie­neet tätä vies­tiä myös HSL:n hal­li­tuk­sel­le? Se on perin­tei­ses­ti pelk­kä kumi­lei­ma­sin, mut­ta kyl­lä sil­lä val­taa oli­si, jos se halu­aa sitä käyt­tää. Muis­taak­se­ni puo­let pai­kois­ta ovat Helsingillä.

  Entä onko Sinul­la käsi­tys­tä sii­tä, miten HSL:n vir­ka­mie­his­tö tähän suhtautuu?

  Minul­le noin voi­ma­kas kan­nan­ot­to tuli yllä­tyk­se­nä, ja posi­tii­vi­se­na sel­lai­se­na. Ehkä puo­lueis­sa­kin ymmär­re­tään, että hyvä jouk­ko­lii­ken­ne on kaik­kien etu. Myös nii­den, jot­ka eivät itse sitä käytä.

  1. Olet­te­ko vie­neet tätä vies­tiä myös HSL:n hallitukselle?

   Ris­to Rau­ta­va on HSL:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja Hel­sin­gin KYMP-lau­ta­kun­nan varapuheenjohtaja.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ris­to Rau­ta­va on HSL:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja ja Hel­sin­gin KYMP-lau­ta­kun­nan varapuheenjohtaja.

    YLE teki aihees­ta jut­tua tänään, ja ilmei­ses­ti 9 14:sta halil­tuk­sen jäse­nes­tä ei tah­do nos­taa lip­pu­jen hin­to­ja. Hyväl­tä vaikuttaa.

    HS “mai­nos­taa” tänään jouk­ko­lii­ken­net­tä: “Vii­me viik­ko­jen aika­na useat koro­naan sai­ras­tu­neet ovat ker­to­neet liik­ku­neen­sa pal­jon jul­ki­sis­sa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, eten­kin pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä, ennen oirei­den alka­mis­ta mut­ta olles­saan jo tar­tut­ta­via.” Tot­ta­han se on, että juu­ri nyt kan­na­taa kul­kea joten­kin muu­ten, jos mah­dol­lis­ta. Mut­ta Höse­lil­lä on kyl­lä vie­lä edes­sä pit­kät lai­hat ajat.

 3. Tämä oli hyvä päätös. 

  Oli­si­ko­han poik­keus­ti­lan­tees­sa ja pan­de­mian tor­jun­nan motii­vil­la mah­dol­lis­ta väliai­kai­ses­ti pudot­taa myös pysä­köin­ti­mak­su­ja kes­kus­tas­sa? Sikä­li kun se on kau­pun­gin pää­tök­sis­tä riip­pu­vais­ta. Voi­si tuo­da sekin asia­kas­vir­taa kes­kus­taan ja vähen­tää tun­gos­ta joukkoliikenteessä.

 4. Itse olen siir­ty­nyt työ­mat­koil­la jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä moot­to­ri­pyö­rän käyt­tä­jäk­si koro­na- pan­de­mian vuok­si. Työs­ken­te­len ter­vey­den­huol­los­sa, joten itsel­lä­ni sitä altis­tus­ta tulee ja jos­sain vai­hees­sa oli­sin sit­ten jul­ki­ses­sa itse levit­tä­mäs­sä tau­tia ellen eris­täi­si itseä­ni. Ole­tan aina­kin, että ei tätä loput­to­miin pys­ty väistelemään. 

  Moot­to­ri­pyö­räl­lä olen huo­man­nut tör­mää­vä­ni monen­lai­seen han­ka­luu­teen. Tie­lii­ken­ne­lain luu­li­si ole­van sel­vä, mut­ta nyt uuden lain aika­na kukaan ei esi­mer­kik­si vie­lä­kään tie­dä, että onko viis­toon tai poi­kit­tain pysä­köi­mi­nen nyt sal­lit­tua, kiel­let­tyä vai täh­tien asen­nos­ta riip­pu­vais­ta. Vie­lä eri­koi­sem­pia kuvioi­ta osaa tul­la yksi­tyi­sel­le alu­eel­le pysä­köin­nis­tä. Sel­lai­seen­kin olen tänä kesä­nä tör­män­nyt, että moot­to­ri­pyö­rää ei voi pysä­köi­dä mihinkään.

 5. Ehdo­tuk­se­ni Hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­teen edistämiseksi:
  Vero­va­paa vii­nan ja tupa­kan myyn­ti matkustajille.
  Ettei bus­seis­ta tuli­si mitään juot­to­loi­ta niin oikeut­ta­koon mak­set­tu bus­si­lip­pu vero­va­paa­seen vii­naan siel­lä kes­kus­tan kapakassa.

  Mas­sa­kon­kurs­sit odottavat
  – Jos emme toi­mi välit­tö­mäs­ti ja kiireellä,
  emme pian toi­mi ollenkaan.

  Tämä tuki­muo­to on koe­tel­tu ja tes­tat­tu jo kym­me­nien vuo­sien ajan Ruot­sin lai­va­lii­ken­tees­sä. Onhan molem­pien lii­ken­ne­muo­to­jen tuke­mi­sen, siis lai­vo­jen ja tyh­jien bus­sien ajat­ta­mi­sen perus­syy sama: kul­je­tus­ka­lus­ton pitä­mi­nen yötä päi­vää kah­den tun­nin läh­tö­val­miu­des­sa mah­dol­li­sen kau­pun­gin eva­kuoi­mi­sen varalta.

 6. Se voi vau­rioit­taa kes­kus­tan elin­voi­maa pysy­väs­ti. Sitä tilan­net­ta ei miten­kään paran­tai­si, jos saa­pu­mis­ta kes­kus­taan vai­keu­tet­tai­siin enti­ses­tään kor­keam­mil­la lipun­hin­noil­la ja har­vem­mal­la vuorovälillä.”

  Tämä on hyvin itse­käs kan­nan­ot­to. Kan­nat­tai­si­ko myön­tää että elä­mää on myös Hel­sin­gin kes­kus­tan ulkopuolella?

  Tar­koi­tat siis että Hel­sin­gin kes­kus­taa pitäi­si tukea kai­ken lisäk­si vie­lä veron­mak­sa­jien rahoil­la lisää? Mitä tämä sit­ten tekee mui­den aluei­den elin­voi­mal­le? Eihän lip­pu­jen hin­nan nos­to vähen­nä ihmis­ten ostok­sia tai ravin­to­lois­sa syö­mis­tä, joten mik­si on “vää­rin” että Lep­pä­vaa­ras­sa asu­va syö lou­naan­sa Lep­pä­vaa­ras­sa eikä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa? Mik­si hänet pitää hou­ku­tel­la Hel­sin­gin kes­kus­taan veron­mak­sa­jien rahoil­la ja Lep­pä­vaa­ran elin­voi­man kustannuksella?

  Eikö Vih­rei­den pitäi­si olla huo­lis­saan luon­nos­ta ja pääs­töis­tä? Ensim­mäi­nen askel koh­ti lii­ken­teen pääs­tö­jen mini­moi­mis­ta on mini­moi­da tur­ha lii­ken­ne. Tämä onnis­tuu siten että ihmi­set hoi­ta­vat päi­vit­täi­set asian­sa (työ, ruo­kai­lu, har­ras­tuk­set, ostok­set) lähel­lä kotia. Kui­ten­kin täs­sä tapauk­ses­sa Vih­rei­den kan­ta on lisä­tä tur­haa lii­ken­net­tä: ihmis­ten ajat­ta­mi­nen veron­mak­sa­jien piik­kiin 10–20km:n pääs­tä Hel­sin­gin kes­kus­taan puo­li­tyh­jil­lä bus­seil­la on ok!?

  1. jas­ka:
   ”Se voi vau­rioit­taa kes­kus­tan elin­voi­maa pysy­väs­ti. Sitä tilan­net­ta ei miten­kään paran­tai­si, jos saa­pu­mis­ta kes­kus­taan vai­keu­tet­tai­siin enti­ses­tään kor­keam­mil­la lipun­hin­noil­la ja har­vem­mal­la vuorovälillä.”

   Tämä on hyvin itse­käs kan­nan­ot­to. Kan­nat­tai­si­ko myön­tää että elä­mää on myös Hel­sin­gin kes­kus­tan ulkopuolella?

   Tar­koi­tat siis että Hel­sin­gin kes­kus­taa pitäi­si tukea kai­ken lisäk­si vie­lä veron­mak­sa­jien rahoil­la lisää? Mitä tämä sit­ten tekee mui­den aluei­den elin­voi­mal­le? Eihän lip­pu­jen hin­nan nos­to vähen­nä ihmis­ten ostok­sia tai ravin­to­lois­sa syö­mis­tä, joten mik­si on ”vää­rin” että Lep­pä­vaa­ras­sa asu­va syö lou­naan­sa Lep­pä­vaa­ras­sa eikä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa? Mik­si hänet pitää hou­ku­tel­la Hel­sin­gin kes­kus­taan veron­mak­sa­jien rahoil­la ja Lep­pä­vaa­ran elin­voi­man kustannuksella?

   Eikö Vih­rei­den pitäi­si olla huo­lis­saan luon­nos­ta ja pääs­töis­tä? Ensim­mäi­nen askel koh­ti lii­ken­teen pääs­tö­jen mini­moi­mis­ta on mini­moi­da tur­ha lii­ken­ne. Tämä onnis­tuu siten että ihmi­set hoi­ta­vat päi­vit­täi­set asian­sa (työ, ruo­kai­lu, har­ras­tuk­set, ostok­set) lähel­lä kotia. Kui­ten­kin täs­sä tapauk­ses­sa Vih­rei­den kan­ta on lisä­tä tur­haa lii­ken­net­tä: ihmis­ten ajat­ta­mi­nen veron­mak­sa­jien piik­kiin 10–20km:n pääs­tä Hel­sin­gin kes­kus­taan puo­li­tyh­jil­lä bus­seil­la on ok!?

   Olis­kos täs­sä vies­tis­sä nyt kui­ten­kin sel­lai­nen epä­loo­gi­suus, että tuo “tuki­han” ei suin­kaan rajoi­tu Hel­sin­gin kes­kus­taan, vaan sama pätee kaik­kiin alue­kes­kuk­siin. Jos halu­aa vaik­ka Kilos­ta Lep­pä­vaa­raan tai Ras­ti­las­ta Itä­kes­kuk­seen vir­kis­täy­ty­mään, niin onhan se mat­ka muka­vam­pi teh­dä jouk­ko­lii­ken­teel­lä, jos lip­pu­jen hin­nat eivät ole aivan pos­ket­to­man kal­lii­ta tai vuo­ro­vä­li aivan sur­kean pitkä.

   1. Joo, mut­ta täs­sä asia esi­tet­tiin niin, että Hel­sin­gin kehys­kun­nil­la muka oli­si jon­kin­lai­nen pyhä ja impli­siit­ti­nen vel­vol­li­suus tukea kes­kus­tan elin­voi­mai­suut­ta. No ei tie­ten­kään ole, eikä var­sin­kaan, kun se on äkkiä nii­den omas­ta elin­voi­mai­suu­des­ta pois.

 7. Hei­nä­kuun alus­sa Hel­sin­gis­sä käy­des­sä­ni olin todel­la ällis­ty­nyt näh­des­sä­ni tyh­jiä lii­ke- ja toi­mis­to­ra­ken­nuk­sia pit­kin kau­pun­kia aivan par­hail­la­kin pai­koil­la ja kau­pun­ki näyt­ti autiol­ta aivan taval­li­se­na arki-ilta­na, esim. Senaa­tin­to­rin heh­ku­te­tul­la teras­si­to­ril­la oli vain pari asia­kas­ta. Muu­tos 3 vii­me vuo­den aika­na on ollut aika sel­vä. Elin­voi­mai­ses­ta kes­kus­tas­ta ei aina­kaan näkö­ha­vain­non perus­teel­la ole enää puhet­ta­kaan, koro­nan piik­kiin tätä ei oikein voi lait­taa, aina­kaan huo­les­tus ei ollut sil­lä tasol­la että kukaan oli­si vai­vau­tu­nut pitä­mään hen­gi­tys­mas­ke­ja edes jul­ki­ses­sa liikenteessä.
  Ei ollut Hel­sin­ki­kään immuu­ni peltomarketeille.

 8. Toi­nen sil­mä­mää­räi­nen havain­to: Hel­sin­gin seu­dun asu­kas­ti­heys on riit­tä­mä­tön elät­tä­mään kun­nol­li­sia lähi­pal­ve­lui­ta ja sik­si iso osa ihmi­sis­tä jou­tuu tyy­ty­mään beto­ni­lä­hi­öön, jos­sa pal­ve­lui­na on Ale­pa ja kis­san­li­ha­pizze­ria. Ei ihme että illat kulu­vat sisäl­lä telk­ka­ria tui­jot­taes­sa ja kau­pun­ki­nä­ky­mä on kuin neut­ro­ni­pom­min jäljiltä.

  1. Kol­mas sil­mä­mää­räi­nen havain­to Kehä I:n sisäl­tä Helsingistä:

   Kur­re. Mus­ta­ras­tas. Pal­jon ruusu­ja, vuo­ren­kil­piä ja syys­lei­mu­ja. Nel­jä van­haa kuus­ta, yksi koi­vu, yksi tam­mi ja pari nuor­ta pih­la­jaa. Nurmikkoa.

   Bus­si­py­sä­kil­le 150 met­riä, lähim­pään kaup­paan pari­sa­taa, osta­ril­le ja met­roon vajaa kil­sa, kuten myös lähim­pään asial­li­seen ravin­to­laan. Hyviä kesä­te­ras­se­ja useam­pi pie­nen käve­ly- tai pyö­rä­mat­kan päässä.

   Pöhi­nä? Kur­re hoi­taa sen puo­len pomp­pi­mal­la katolla.

 9. Koro­na-aika­na on oma auto osoit­ta­nut mer­ki­tyk­sen­sä myös tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Lap­si­per­heil­le varsinkin.Ei istu­mis­ta jou­kos­sa jouk­ko­lii­ken­tees­sä, mah­dol­li­ses­sa koro­nal­la tahat­to­mas­ti ilmas­toi­dus­sa bus­sis­sa. Lisäk­si esi­mer­kik­si junat ovat usein vii­kon­lop­pu­na iltai­sin aika­moi­sia huli­na­kes­kuk­sia. Kan­nat­taa hank­kia koke­muk­sia asias­sa jos ei ole. Omas­sa autos­sa ei ole ris­kiä saa­da sat­tu­man­va­rai­ses­ti tur­paan. Sama mah­dol­li­suus met­rois­sa, jot­ka ovat edel­leen täy­sin avoi­mia liput­to­mien mat­kus­taa. Por­tit viimein?
  Mitä sit­ten hin­taan tulee ja jos minul­la ei ole kuu­kausi­kort­tia, ja pis­täy­dyn kes­kus­tas­sa ostok­sil­la vaik­ka rati­kal­la, se mak­saa mel­kein kuusi euroa. Jos mukaan läh­tee avio­puo­li­so, alle 12 euroa. En pidä hal­pa­na. Sil­lä rahal­la ben­sii­niä tan­kis­sa pää­see jo kau­as, ja turvallisesti. 

  Tie­ten­kin har­mit­taa että näin on eikä jouk­ko­lii­ken­ne ole yhtä hou­kut­te­le­va. Kan­nat­taa­kin nos­taa jouk­ko­lii­ken­teen tur­val­li­suu­den­tun­net­ta eikä han­ka­loit­taa autoi­lua. Niin toi­mii vapaa kil­pai­lu muuallakin.

 10. Itsel­le­ni ja monel­le muul­le tär­kein kaup­pa­ka­tu on nykyi­sin Kehä3. Kes­kus­tas­sa kävin vii­mek­si pari kuu­kaut­ta sit­ten. Kes­kus­tan “pal­ve­lut” ovat minul­le lähes tar­peet­to­mat. Asun Poh­jois-Hgis­sä ja lii­kun pää­osin omal­la autolla.

 11. Kes­kus­tas­sa asu­va­na menen asioil­le ilman autoa

  1) iso omena
  2) tripla 

  Ja lähia­le­pa

  Kes­kus­ta on niin kuollut

 12. Tai­si jää­dä aika vähäl­le huo­miol­le tuo kan­ta ihan sik­si, ettei Höse­lil­lä ole ennen­kään ollut tapa­na kor­vaan­sa lot­kaut­taa jon­kun pik­ku­rui­sen Hel­sin­gin lausun­noil­le. Vai kato­si­ko­han se postissa?

  Joka tapauk­ses­sa HSL, jon­ka mat­kus­ta­jis­ta 40% on kadon­nut jon­ne­kin, hou­kut­te­lee hei­tä ensi vuon­na takai­sin korot­ta­mal­la lipun­hin­to­ja ja har­ven­ta­mal­la vuo­ro­ja. Aika­moi­set menes­tyk­sen avaimet.

  Niin, ja yrit­tä­vät ne tie­tys­ti sitä tar­kas­tus­mak­sua­kin korot­taa sata­seen. Minis­te­riö tus­kin tänä­kään vuon­na antaa lupaa.

  Aika veli­kul­tia. Rau­ta­vat ja muut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.