Miten kattaa HSL:n tappiot?

Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan lis­tal­la on lausun­to HSL:n toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta. Sii­nä mer­kit­tä­vin kysy­mys on, miten kat­taa koro­na-pan­de­mian aiheut­ta­ma lip­pu­tu­lo­jen vähe­ne­mi­nen. Etä­työ on vähen­tä­nyt työ­mat­ka­lii­ken­net­tä ja vähen­ty­nyt liik­ku­mi­sen tar­ve on tyy­dy­tet­ty autoil­la ja mer­kit­tä­väs­sä mää­rin fillareilla.

Lau­ta­kun­nan lausun­to­luon­nok­sen mukaan taak­ka jaet­tai­siin kol­meen osaan, hin­to­jen nos­toon, pal­ve­lu­ta­son alen­ta­mi­seen ja kun­tao­suuk­sien nostoon.

Mie­ti­tään­pä, miten ravin­to­lan pitäi­si teh­dä saa­dak­seen koro­na-aikai­set tap­pion­sa mak­se­tuk­si? Pitäi­si­kö nos­taa hin­to­ja, huo­non­taa ruo­kaa vai kär­siä vain tap­piot nahois­saan? Tus­kin kukaan jär­ke­vä esit­täi­si muu­ta kuin tap­pioi­den nie­le­mis­tä, kos­ka hin­to­jen nos­to tai ruu­an huo­non­ta­mi­nen vain lisäi­si­vät ravin­to­lan ahdinkoa.

Se yhteis­kun­nal­li­nen opti­mi, jon­ka mukaan on pää­dyt­ty nykyi­seen pal­ve­lu­ta­soon ja lipun­hin­toi­hin, ei ole muuk­si muut­tu­nut. Sik­si kun­tien on mak­set­ta­va HSL:n tap­piot ja jat­ket­ta­va nor­maa­lia elä­mää – siis sit­ten, kun pan­de­mia on jos­kus toi­vot­ta­vas­ti ohi. Tie­tys­ti val­tio voi­si nii­hin osal­lis­tua niin kuin se osal­lis­tuu muihn­kin vas­taa­vin tulon­me­ne­tys­ten korvaamiseen.

Täs­sä kun­tien edut mene­vät ris­tiin. Toi­mi­va jouk­ko­lii­ken­ne on edel­ly­tys Hel­sin­gin ja eri­tyi­ses­ti sen kes­kus­tan toi­mi­vuu­del­le. Jos kun­tien kes­ken ei pääs­tä yksi­mie­li­syy­teen HSL:n tap­pioi­den kat­ta­mis­ta­vas­ta, pitäi­si har­ki­ta sitä­kin, että näyt­tö­lip­pu­jen hin­ta hel­sin­ki­läi­sil­le oli­si alem­pi kuin esi­mer­kik­si Espoo­lai­sil­le. Ker­ta­mak­su­jen osal­ta tätä ei voi­da tehdä.

Samas­ta syys­tä seu­dun kun­nil­la pitäi­si olla nykyis­tä suu­rem­pi val­ta jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­soon omal­la alu­eel­laan – ja tie­tys­ti talou­del­li­nen vas­tuu asiasta.

Kun koro­na­ra­joi­tuk­sia ilmei­ses­ti jou­du­taan jat­ka­maan ensi kesään saak­ka, HSL:llä on hou­ku­tus har­ven­taa vuo­ro­vä­le­jään vas­taa­maan vähe­ne­vää mat­kus­ta­ja­mää­rää. Vaik­ka tämä oli­si lii­ken­net­tä aja­tel­len perus­tel­tua, tar­tun­to­jen tor­ju­mi­sen kan­nal­ta se oli­si kovin huo­no asia. Täpö­täy­des­sä rati­kas­sa ei oikein voi pitää tur­va­vä­le­jä. Jos HSL:ää vel­voi­te­taan mah­dol­lis­ta­maan väl­jä mat­kus­ta­mi­nen tar­tun­to­jen estä­mi­sek­si. tämä pitäi­si kor­va­ta rahois­ta, joi­ta käy­te­tään pan­de­mian torjumiseen.

 

42 vastausta artikkeliin “Miten kattaa HSL:n tappiot?”

 1. > jouk­ko­lii­ken­ne on edel­ly­tys Hel­sin­gin ja
  > eri­tyi­ses­ti sen kes­kus­tan toimivuudelle

  Se tar­koit­taa, että Hel­sin­gin kau­pun­gin ja eri­tyi­ses­ti sen kes­kus­tan yri­tys­ten pitää osal­lis­tua kus­tan­nuk­siin mui­ta enem­män. – Tie­ten­kin vain sil­tä osin kuin halu­taan yri­tys­ten pysy­vän kes­kus­tas­sa. Täs­tä kau­pun­ki päät­tää poliit­ti­sin, yri­tyk­set talou­del­li­sin perustein

  1. Minä yri­tin tuos­sa esit­tää, että Hel­sin­ki sai­si HSL:n sisäl­lä oikeu­den mak­saa sii­tä, että hel­sin­ki­läi­set sai­si­vat näyt­tö­lip­pun­sa mui­den kun­tien asuk­kai­ta halvemmalla.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Minä yri­tin tuos­sa esit­tää, että Hel­sin­ki sai­si HSL:n sisäl­lä oikeu­den mak­saa sii­tä, että hel­sin­ki­läi­set sai­si­vat näyt­tö­lip­pun­sa mui­den kun­tien asuk­kai­ta halvemmalla. 

    Itse tul­kit­sin niin, että Hel­sin­ki ja hel­sin­ki­läi­set nipu­te­taan yhteen ja las­ke­taan pal­jon­ko mak­su on; siis las­ke­taan yhteen hel­sin­ki­läis­ten mak­sa­ma hin­ta lipuis­ta ja pääl­le tule­va Hel­sin­gin kau­pun­gin tukimaksu.

    Sii­tä seu­raa, että jos tuki­mak­sua tai lipun hin­taa, vain tois­ta, alen­ne­taan tois­ta korot­ta­mat­ta, niin koko­nais­mak­su vähenee.

    Siis­pä esi­tin mie­li­pi­tee­nä­ni, että koko­nais­mak­sun pitää nous­ta, ei aleta.

    Olen ehkä lii­kaa tot­tu­nut sii­hen, että polii­tik­ko aina puhuu ketun hän­tä kai­na­los­sa, että sanat pitää aina kom­pro­mis­si­ti­lan­tees­sa pys­tyä tul­kit­se­maan aivan päin­vas­tai­sik­si, jot­ta “uskot­ta­vuus” säilyisi.

   2. Siis­pä esi­tin mie­li­pi­tee­nä­ni, että koko­nais­mak­sun pitää nous­ta, ei aleta.

    Jos Hel­sin­ki tukee enem­män hel­sin­ki­läis­ten mat­kus­ta­mis­ta, mik­si tämän pitäi­si olla mii­nus­sum­ma­pe­li niin, että tuki oli­si suu­rem­pi kuin mat­kus­ta­jien saa­ma alennus.?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Minä yri­tin tuos­sa esit­tää, että Hel­sin­ki sai­si HSL:n sisäl­lä oikeu­den mak­saa sii­tä, että hel­sin­ki­läi­set sai­si­vat näyt­tö­lip­pun­sa mui­den kun­tien asuk­kai­ta halvemmalla.

    Ei tuo orga­ni­saa­tio miten­kään tai­vu sii­hen, että yhdel­le pis­kui­sel­le (!) jäsen­kun­nal­le jotain eri­va­pauk­sia annet­tai­siin. Jos tai­pui­si, niin rai­tio­vau­nu­jen­kin pos­ket­to­mat hin­nan­ko­ro­tuk­set oli­si­vat jää­neet toteutumatta.

    Höse­li on ollut ole­mas­sa nyt 9 vuot­ta. Luet­te­lo HSL:n hyö­dyis­tä Hel­sin­gil­le ja hel­sin­ki­läi­sil­le on yhtä lyhyt kuin sak­sa­lai­nen vit­si­kir­ja. Mut­ta kumi­lei­ma­sin­hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä puo­let lie edel­leen Hel­sin­ki­läi­siä. Alkai­si­ko olla jo kor­kea aika Hel­sin­gin ryh­tyä ohjeis­ta­maan tuo­ta kun­tayh­ty­mää vähän ras­kaam­mal­la kädellä? 

    Kuu­los­tan kat­ke­ram­mal­ta kuin haluai­sin, mut­ta näi­den 9 vuo­den aika­na suu­ret odo­tuk­set ovat niin mon­ta ker­taa vaih­tu­neet suu­riin pet­ty­myk­siin, etten oikein voi itsel­le­ni mitään.

   4. Daniel Feder­ley: Ei tuo orga­ni­saa­tio miten­kään tai­vu sii­hen, että yhdel­le pis­kui­sel­le (!) jäsen­kun­nal­le jotain eri­va­pauk­sia annet­tai­siin. Jos tai­pui­si, niin rai­tio­vau­nu­jen­kin pos­ket­to­mat hin­nan­ko­ro­tuk­set oli­si­vat jää­neet toteutumatta.

    Aikoi­naan YTV:n aikaan oli kuu­kausi­seu­tu­li­pul­la eri hin­ta riip­puen mis­sä asui. Hel­sin­gil­lä hal­vin, Espoo, Van­taa vähän kal­liipm­pi ja Kau­niai­sil­la kal­lein. Ero kal­leim­man ja hal­vim­man välil­lä oli n 10 mk luokkaa/kuukausi.

   5. R.Silfverberg: Aikoi­naan YTV:n aikaan oli kuu­kausi­seu­tu­li­pul­la eri hin­ta riip­puen mis­sä asui. Hel­sin­gil­lä hal­vin, Espoo, Van­taa vähän kal­liipm­pi ja Kau­niai­sil­la kal­lein. Ero kal­leim­man ja hal­vim­man välil­lä oli n 10 mk luokkaa/kuukausi.

    En ole kos­kaan liik­ku­nut YTV:n aika­na jul­ki­sis­sa mut­ta kyl­lä HSL on parem­pi vaih­toeh­to kuin se mil­lai­nen raken­ne oli YTV (pereh­ty­mäl­lä sen his­to­ri­aan). Vyö­hyk­keet ABCD ei ole vai­kea hah­mot­taa lop­pu­jen lopuk­si. Lip­pu­jen hin­nat löy­ty­vät täs­sä­kin koh­taa Reit­top­paas­ta aina joka ker­ta kun reit­te­jä hae­taan. HSL voi­si olla pal­jon vähem­män byro­kraat­ti­nen kuin nyt orga­ni­saa­tio­na hyvä esi­merk­ki on Hel­Met joka on hyvin jous­ta­va orga­ni­saa­tio. Pal­ve­lu on kir­jas­to­jen koh­dal­la erit­täin hyvä ja kat­ta­va. Mut­ta toki Hel­Me­tin bud­jet­ti on pie­nem­pi kuin HSL:n HSL:n asia­kas­pal­ve­lu on välil­lä aika epä­toi­vois­ta mut­ta se ei ole HSL:n vika.

   6. Rahul Soma­ni: En ole kos­kaan­liik­ku­nut YTV:n aika­na jul­ki­sis­sa mut­ta kyl­lä HSL on parem­pi vaih­toeh­to kuin se mil­lai­nen raken­ne oli YTV (pereh­ty­mäl­lä sen his­to­ri­aan). Vyö­hyk­keet ABCD ei ole vai­kea hah­mot­taa lop­pu­jen lopuk­si. Lip­pu­jen hin­nat löy­ty­vät täs­sä­kin koh­taa Reit­top­paas­ta aina joka ker­ta kun reit­te­jä hae­taan. HSL voi­si olla pal­jon vähem­män byro­kraat­ti­nen kuin nyt orga­ni­saa­tio­na hyvä esi­merk­ki on Hel­Met joka on hyvin jous­ta­va orga­ni­saa­tio. Pal­ve­lu on kir­jas­to­jen koh­dal­la erit­täin hyvä ja kat­ta­va. Mut­ta toki Hel­Me­tin­bud­jet­ti on pie­nem­pi kuin HSL:n HSL:n asia­kas­pal­ve­lu on välil­lä aika epä­toi­vois­ta mut­ta se ei ole HSL:n vika. 

    YTV ‑ajal­la tar­koi­tan siis aikaa ennen 2000-lukua ja mat­ka­kort­te­ja, ja sil­loin lip­pu­tyyp­pei­nä oli joko seu­tu­lip­pu (3 vyö­hy­ket­tä) tai sit­ten pel­kän yhden kau­pun­gin kat­ta­va vyö­hy­ke. Jokai­nen yhden kau­pun­gin vyö­hy­ke oli eri hin­tai­nen kos­ka ne rahoi­tet­tiin kysi­sen kau­pun­gin bud­je­tis­ta, mut­ta seu­tu­kuu­kausi­li­pul­la­kin oli eri hin­ta asuin­paik­ka­kun­nas­ta riip­puen, kos­ka jot­kut kau­pun­git mak­soi­vat enem­män ja toi­set vähem­män. En tie­dä mil­lai­sel­la for­mu­lal­la se hin­ta las­ket­tiin. Lisäk­si oli pal­jon pääl­lek­käi­siä reit­te­jä Hel­sin­gin sisään­tu­lo­teil­lä ja tyh­jä­ajoa paljon. 

    Kyl­lä tätä voi­si sovel­taa HSL:ssäkin, kos­ke­maan nime­no­maan kausi­lip­pu­ja. Se on sit­ten asuk­kai­den oma asia valit­ta kau­pun­kin­sa päät­täjl­le jos heis­tä tun­tuu että liput ovat lii­an kal­lii­ta. Ovat­han ne kui­ten­kin hal­vem­mat kuin ns hal­ti­ja­koh­tai­set liput jot­ka myy­dään HSL-alu­een ulko­puo­lel­ta tuleville.

   7. Daniel Feder­ley: Ei tuo orga­ni­saa­tio miten­kään tai­vu sii­hen, että yhdel­le pis­kui­sel­le (!) jäsen­kun­nal­le jotain eri­va­pauk­sia annet­tai­siin. Jos tai­pui­si, niin rai­tio­vau­nu­jen­kin pos­ket­to­mat hin­nan­ko­ro­tuk­set oli­si­vat jää­neet toteutumatta.
    Höse­li on ollut ole­mas­sa nyt 9 vuot­ta. Luet­te­lo HSL:n hyö­dyis­tä Hel­sin­gil­le ja hel­sin­ki­läi­sil­le on yhtä lyhyt kuin sak­sa­lai­nen vit­si­kir­ja. Mut­ta kumi­lei­ma­sin­hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä puo­let lie edel­leen Hel­sin­ki­läi­siä. Alkai­si­ko olla jo kor­kea aika Hel­sin­gin ryh­tyä ohjeis­ta­maan tuo­ta kun­tayh­ty­mää vähän ras­kaam­mal­la kädellä? 

    Eikös Hel­sin­ki ole HSL:n suu­rin net­to mak­sa­ja ja käyt­tä­jä mää­räl­tään suu­rin ? Kera­va, Kirk­ko­num­mi, Sipoo, Tuusu­la ja Siun­tio ovat kyl­lä täs­sä koh­taa nii­tä pus­kui­sia jäsen­kun­tia joi­den osuus on koko HSL:ssä on hyvin vaa­ti­ma­ton aina­kin kun ver­tai­lee sitä että näis­sä­kin kun­nis­sa on ylei­ses­ti juna ja bus­si ainoa jul­ki­sen lii­ken­teen kul­ku­neu­vo ja nekin sijait­see vyö­hyk­keel­lä D. Pait­si Sipoos­sa jos­sa on vain bus­si yhtey­det. Ei edes junaa. Kyl­lä HSL reit­tio­pas on esi­mer­kik­si ver­tai­lus­sa mui­den mai­den iso­jen kau­pun­kien mobii­li reit­tiop­pai­siin hyvin kehi­tet­ty ja uudis­tet­tu. Ver­tai­lus­sa on minul­la täs­sä­kin kau­pun­git kuten Tuk­hol­ma, Wien ja Lon­too. Ainos­taan Lon­too on onnis­tu­nut kehit­tä­mään hyvän ver­sion mobii­li­so­vel­luk­se­ta joka vas­taa HSL:n reit­tio­pas­ta. HSL:n kun­tayh­ty­mä poh­ja­nen raken­ne ei ole kyl­lä orga­ni­saa­tio­na miten­kään eri­tyi­sen teho­kas mut­ta se joh­tuu sii­tä että pää­kau­pun­ki­seu­dun väli­nen yhteis­työ perus­tuu kun­tayh­ty­mä jär­jes­te­lyil­le kos­ka poliit­ti­nen pää­tös on tähän suun­taan vie­ty. Kes­ki­tet­ty met­ro­po­li­hall­lin­to vaa­ti­si sit­ten ihan toi­sen­lai­sia uudel­leen järjestelyitä.

   8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Minä yri­tin tuos­sa esit­tää, että Hel­sin­ki sai­si HSL:n sisäl­lä oikeu­den mak­saa sii­tä, että hel­sin­ki­läi­set sai­si­vat näyt­tö­lip­pun­sa mui­den kun­tien asuk­kai­ta halvemmalla.

    Saa­ko kysyä mik­si se ei ole nyt hal­vem­paa hel­sin­ki­läi­sil­le kuin esi­mer­kik­si espoo­lai­sil­le tai van­taa­lai­sil­le? Yksi vaih­toeh­to saa­da ihmi­set käyt­tä­mään pää­kau­pun­ki­seu­dul­la jouk­ko­lii­ken­net­tä oli­si alen­nuk­set kaik­kiin alen­nus ryh­miin (Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, varus­mie­het) ja ympä­ri vuo­ro­kau­dek­si. Elä­ke­läis­ten alen­nus on nyt­kin eri elä­ke ryh­mis­sä eri . Tämä on myös syr­ji­vää jo ihan tasa-arvon nimissä.

   9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Minä yri­tin tuos­sa esit­tää, että Hel­sin­ki sai­si HSL:n sisäl­lä oikeu­den mak­saa sii­tä, että hel­sin­ki­läi­set sai­si­vat näyt­tö­lip­pun­sa mui­den kun­tien asuk­kai­ta halvemmalla. 

    Saat­taa­ko muu­ten nykyi­nen perus­tus­la­ki kiel­tää hin­noit­te­le­mas­ta hin­to­ja eri hin­tai­sik­si kun­ta­lai­suu­den perus­teel­la sil­loin, jos pal­ve­lua ei ole rajat­tu vain oman kun­nan asuk­kail­le? Esi­mer­kik­si kor­kein hal­lin­to-oikeus on ollut sii­nä asias­sa aika tark­ka­na muil­la toi­mia­loil­la. Vuo­si­kir­ja­pää­tök­sen 2016:189 mukaan oli perus­tus­lain 6 § § ja 2 momen­tin sekä 121 § 1 momen­tin nojal­la kiel­let­tyä periä eri hin­taa kun­nan ylei­seen toi­mia­laan (eli muis­ta kuin laki­sää­tei­sen jär­jes­tä­mis­vel­voit­teen pii­riin) kuu­lu­vas­ta pal­ve­lus­ta sil­lä perus­teel­la, että toi­nen oli kun­nan vaki­tui­nen asia­kas ja toi­nen ei. Kun­nan oli­si pitä­nyt ilmei­ses­ti raja­ta ylei­nen pal­ve­lu pel­kil­le kun­ta­lai­sil­leen, jot­ta oli­si saa­nut sub­ven­toi­da ylei­sen pal­ve­lun hintaa.

    Jouk­ko­lii­ken­teen osal­ta mah­dol­li­ses­ti kukaan ei ole vie­lä kan­nel­lut oikeus­kans­le­ril­le tai oikeus­asia­mie­hel­le sii­tä, että jois­sain kun­nis­sa on eri hin­to­ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä kun­ta­lai­suu­den perus­teel­la tai myös­kään vie­nyt hin­noit­te­lua­si­aa hal­lin­to-oikeu­teen vie­lä nykyi­sen perus­tus­lain aika­na, kos­ka jouk­ko­lii­ken­teen osal­ta mis­tään ei Googlel­la aina­kaan näy löy­ty­vän lail­li­suus­val­vo­jien tai oikeus­lai­tok­sen pää­tök­siä sii­tä, että onko eril­lis­hin­noit­te­lu kun­ta­lai­suu­den perus­teel­la nyky­ään lail­lis­ta vai eikö ole.

   10. mie­te: Saat­taa­ko muu­ten nykyi­nen perus­tus­la­ki kiel­tää hin­noit­te­le­mas­ta hin­to­ja eri hin­tai­sik­si kun­ta­lai­suu­den perus­teel­la sil­loin, jos pal­ve­lua ei ole rajat­tu vain oman kun­nan asuk­kail­le? Esi­mer­kik­si kor­kein hal­lin­to-oikeus on ollut sii­nä asias­sa aika tark­ka­na muil­la toimialoilla.Vuosikirjapäätöksen 2016:189 mukaan oli­pe­rus­tus­lain 6 § § ja 2 momen­tin sekä 121 § 1 momen­tin nojal­la kiel­let­tyä periä eri hin­taa kun­nan ylei­seen toi­mia­laan (eli muis­ta kuin laki­sää­tei­sen jär­jes­tä­mis­vel­voit­teen pii­riin) kuu­lu­vas­ta pal­ve­lus­ta sil­lä perus­teel­la, että toi­nen oli kun­nan vaki­tui­nen asia­kas ja toi­nen ei. Kun­nan oli­si pitä­nyt ilmei­ses­ti raja­ta ylei­nen pal­ve­lu pel­kil­le kun­ta­lai­sil­leen, jot­ta oli­si saa­nut sub­ven­toi­da ylei­sen pal­ve­lun hintaa.

    Jouk­ko­lii­ken­teen osal­ta mah­dol­li­ses­ti kukaan ei ole vie­lä kan­nel­lut oikeus­kans­le­ril­le tai oikeus­asia­mie­hel­le sii­tä, että jois­sain kun­nis­sa on eri hin­to­ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä kun­ta­lai­suu­den perus­teel­la tai myös­kään vie­nyt hin­noit­te­lua­si­aa hal­lin­to-oikeu­teen vie­lä nykyi­sen perus­tus­lain aika­na, kos­ka jouk­ko­lii­ken­teen osal­ta mis­tään ei Googlel­la aina­kaan näy löy­ty­vän lail­li­suus­val­vo­jien tai oikeus­lai­tok­sen pää­tök­siä sii­tä, että onko eril­lis­hin­noit­te­lu kun­ta­lai­suu­den perus­teel­la nyky­ään lail­lis­ta vai eikö ole.

    Mä luu­len ett­tä jos palau­tet­tai­siin van­ha kun­ta­koh­tai­nen hin­noit­te­lu myös kun­nan­ra­jan yli­tä­vil­le HSL:n mat­koil­le, niin valit­ta­jil­le voi sanoa: “Muu­ta Hel­sin­kiin”, tai “sen takia­han asut Kau­niai­sis­sa kos­ka haluat mak­saa vähem­män veroa” ja puli­nat pois.

 2. Pan­de­mian aikai­set tap­piot jää­vät hyvin­voin­ti­tap­piok­si ja nii­hin ei auta kuin kat­ta­mi­nen omis­ta­jien rahalla.

  Jouk­ko­lii­ken­teen tule­vai­suu­den­ku­vas­sa on kui­ten­kin synk­kiä pil­viä. Jouk­ko­lii­ken­tees­sä on voi­ma­kas ver­kos­to­vai­ku­tus eli pal­ve­lu on sitä parem­paa, mitä useam­pi kulut­ta­ja käyt­tää sitä. Sen vuok­si jouk­ko­lii­ken­tees­sä on ollut his­to­rian saa­tos­sa sekä posi­tii­vi­sia että nega­tii­vi­sia kier­tei­tä — vii­mei­set n. 10 vuot­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la posi­tii­vi­nen kier­re. Pan­de­mian jäl­keen­kin käyt­tä­jä­mää­rät jää­vät edel­tä­nyt­tä aikaa alhai­sem­mik­si: aina­kin talous on sakan­nut ja sen seu­rauk­se­na työt­tö­myys kas­va­nut. Etä­työn mää­rä on lisään­ty­nyt. Ehkä myös kehys­kun­nis­sa asu­mi­sen­kin suh­teel­li­nen suo­sio kas­vaa. Kos­ka myös auto­lii­ken­ne vähe­nee, vähe­ne­vät myös ruuh­kat ja park­ki­pai­kan saa­mi­nen on hel­pom­paa. Kaik­ki tämä vähen­tää jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töä mer­kit­tä­väs­ti. Kun kun­ta­ta­lous­kin on ongel­mis­sa, ei voi­da olet­taa ettei­kö tar­jon­taa vähen­net­täi­si kysyn­nän las­kies­sa mer­kit­tä­väs­ti. Nega­tii­vi­nen kier­re on siis odo­tet­ta­vis­sa. Ennus­tan itse, että jouk­ko­lii­ken­ne ei palaa van­haan kukois­tuk­seen­sa ennen kuin auto­maat­tia­jo mul­lis­taa koko liikenteen.

  Koro­nan tor­jun­nan kan­nal­ta vuo­ro­vä­lien tihen­tä­mi­nen (tai har­ven­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen) on todel­la kal­lis kei­no eikä mer­kit­tä­vä tihen­tä­mi­nen oli­si edes mah­dol­lis­ta, kos­ka uusia rati­koi­ta ei saa­tai­si teh­taal­ta saman tien. Jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nus­te­hok­kuus perus­tuu jouk­ko­jen kul­jet­ta­mi­seen ja kah­den met­rin (tai edes yhden met­rin) tur­va­vä­lit vaa­ti­si­vat aivan eri­lais­ta mat­kus­ta­ja­mi­toi­tus­ta kuin mil­lä tar­jon­ta on tähän asti mitoi­tet­tu (4 mat­kus­ta­jaa / neliö­met­ri). Tur­va­vä­lien tar­joa­mi­sen kus­tan­nus oli­si siis pos­ke­ton ja sik­si ympä­ri maa­il­maa jouk­ko­lii­ken­tees­sä onkin pää­dyt­ty kas­vo­mas­kien käyt­töön. Hal­vem­mak­si tuli­si vaik­ka jakaa ilmai­sia kas­vo­mas­ke­ja ja edel­lyt­tää käyt­tä­mään nii­tä. Tie­tys­ti niin kau­an kun mas­kit jää­vät mat­kus­ta­jan itsen­sä mak­set­ta­vak­si, tuo­vat ne ikä­vän lisä­kus­tan­nuk­sen jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töön ja taas vähen­tä­vät jouk­ko­lii­ken­teen houkuttelevuutta.

 3. HSLn talou­den tasa­pai­no­tuk­seen voi myös käyt­tää loo­gis­ta reit­ti­suun­nit­te­lua ts aika­tau­lu­jen reit­tien vaih­to­mah­dol­li­suuk­sien suun­nit­te­lu sekä toteu­tus mat­kus­ta­jan kan­nal­ta jär­ke­väs­ti. Kaik­ki bus­sien “kokoon­tu­mis­ajot” pitää estää suun­nit­te­lul­la. Vain toi­sen­sa ris­tei­le­vien bus­sien on lupa ja pak­ko olla samal­la pysä­kil­lä yhtä­ai­kaa ynnä vie­lä siten, että kum­mas­ta­kin pää­see kum­paan­kin. Kul­jet­ta­ja ei ole kin­gi vaan mat­kus­ta­ja. Bus­sien iso­ja pää­te­pis­tei­tä ei saa olla vaan Hgin sisäi­sen 66A 65A mukai­ses­ti lai­dal­ta lai­dal­le. Eikä kul­jet­ta­jan pidä ajaa max sal­lit­tua nopeut­ta tien olles­sa vähä­lii­ken­tei­nen vaan ajoit­taa sil­loin pysäk­kiai­ka­tau­lun mukai­seen nopeu­teen. 550 on täs­tä kul­jet­ta­jan ajo­no­peus­val­las­ta surul­li­nen toteu­tus jopa lii­ken­nöin­tiy­ri­tyk­ses­tä Hkl Nobi­na riip­pu­mat­ta ! Olen sen­tään kovin usein seu­ran­nut mat­kus­ta­ja­na noi­ta nopeuk­sia. Kul­jet­ta­jan motii­vi on vain max oma aika pääteasemalla.
  Eli Hsl pys­tyy paran­ta­maan pie­nem­min kus­tan­nuk­sin, jos vain polii­ti­kot niin määräävät.

 4. Hsl voi myös kehit­tyä ja suun­ni­tel­la rei­tit ja aika­tau­lut mat­kus­ta­jien mukaan, jos vain poli­ti­kot niin mää­rää­vät. Bus­si­kes­kit­ty­mät pois (66A 65A oikea tapa) ja vaih­to­mah­dol­li­suu­det toi­mi­vik­si kum­mas­ta­kin toi­seen. Ai vai­ke­aa. Niin se on mat­kus­ta­jal­le elä­mä nyt. Ai kul­jet­ta­jan pitää odot­taa 1 min pysä­kil­lä tois­ta bus­sia. Parem­pi sekin kuin mat­kus­ta­ja odot­taa 20 min.

 5. Muka­vaa on ollut huo­ma­ta että jul­kis­ta lii­ken­net­tä voi vält­tää hyvin pal­jon. HSL lähet­ti kyse­ly­tut­ki­muk­sen kevään aika­na että syk­syl­lä saa lipun hal­vem­mal­la. Nyt sit­ten teko oli nos­taa hin­to­ja. Vää­rää mark­ki­noin­tia ja mas­ki­pak­ko ja koro­na. Jat­kan oman auton käyt­töä kun nyt kes­kus­ta­kin on hil­jai­nen ja sekaan mah­tuu hyvin ruuhkitta. 

  Jät­kä­saa­ren­kin lii­ken­ne sujui hyvin kun hen­ki­lö­au­tot oli pois­sa. Rekat ei ollut ongel­ma vaan ne hen­ki­lö­au­tot hotel­lei­hin ja verk­ko­kaup­paan ja töihin

 6. On hyvä, että edes yksi polii­tik­ko on herän­nyt huo­maa­maan Höse­lin huo­not puo­let nime­no­maan Hel­sin­gin näkökulmasta.

  Kir­joi­tin jo kau­an ennen koro­naa, että Höse­li näyt­täy­tyy meil­le mat­kus­ta­jil­le jul­kean yli­mie­li­se­nä orga­ni­saa­tio­na (aja­tel­laan vaik­ka­pa mat­ka­lip­pu­jär­jes­tel­män “kehit­tä­mis­tä”), ja näin­hän se on koro­na-aikaan­kin: tur­va­vä­le­jä pitäi­si pitää, mut­ta Höse­li piden­tää vuo­ro­vä­le­jä ja hei­ken­tää tar­jon­taa, jol­loin jäl­jel­le­jää­neet pak­ko­käyt­tä­jät änge­tään entis­tä tii­viim­min sin­ne kulkineeseen.

  Sää­lik­si käy hei­tä, joil­la ei ole jouk­ko­lii­ken­teel­le vaihtoehtoja.

  Kesä­kuus­sa (mm.) Ber­lii­nis­sä nime­no­maan koros­tet­tiin, että lin­jat kul­ke­vat nor­maa­lein vuo­ro­vä­lein, vaik­ka mat­kus­ta­ja­mää­rät oli­vat tip­pu­neet mur­to-osaan – näin viran­omai­nen kan­toi vas­tuun­sa sii­tä, että etäi­syyk­siä pys­tyy edes jon­kin ver­ran pitä­mään (ja mas­ki­pak­ko oli, tottakai).

  Surul­li­sek­si tulee, kun tätä Höse­lin tou­hua seuraa.

 7. En kyl­lä nouse bus­siin ennen kuin on mas­ki­pak­ko. Hel­sin­kiin (lap­suu­den mai­se­miin) en tule muu­ten­kaan, kun lähios­ta­ris­ta saa kaik­kea. On ympä­ris­tö­eet­tis­ta mat­kus­taa vähem­män. Terk­ku­ja Hel­sin­kiin, pärjäilkää.

  1. erk­ki nii­ni:
   En kyl­lä nouse bus­siin ennen kuin on maskipakko.Helsinkiin (lap­suu­den mai­se­miin) en tule muu­ten­kaan, kun lähios­ta­ris­ta saa kaik­kea. On ympä­ris­tö­eet­tis­ta mat­kus­taa vähemmän.Terkkuja Hel­sin­kiin, pärjäilkää.

   Kyl­lä jokai­nen voi itse vai­kut­taa miten hän käyt­täy­tyy jouk­ko­lii­ken­ne väli­nees­sä. Onko esi­mer­kik­si junis­sa pak­ko istua niin tii­viis­ti? Itse kävin vii­kon­lop­pu­na esi­mer­kik­si elo­ku­vis­sa ja otin mukaan kas­vo­mas­kit. Otin lii­tyn­tä bus­sin Matin­ky­län met­roa­se­mal­le jos­ta mat­kus­tin Kai­sa­nie­meen mut­ta en tar­vin­nut mas­kia ollen­kaan kos­ka oli niin vähän ihmi­siä. Valit­sin hyvis­sä ajoin ennen met­ron läh­töä istu­ma­pai­kan. Tilaa on yleen­sä joko edes­sä tai taka­na. Paluu­mat­kal­la otin lähi­ju­nan ja valit­sin istu­ma­pai­kan niin että väi­tän ihmis kon­teks­te­ja. Ei viran­omais­ten mää­räyk­siä pidä jää­dä odot­ta­maan voim­me jokai­nen käyt­täy­tyä kyl­lä vas­tuul­li­ses­ti ilman mitään viran­omais­ten mah­ti käskyä.

 8. HSL on pääs­tet­tä­vä konk­kaan. Sta­din kes­kus­ta on kau­pal­li­ses­ti jo nyt tapet­tu. Kehä3 on useil­le tär­kein kauppakatu.

  1. Rea­lis­ti:
   HSL on pääs­tet­tä­vä konk­kaan. Sta­din kes­kus­ta on kau­pal­li­ses­ti jo nyt tapet­tu. Kehä3 on useil­le tär­kein kauppakatu. 

   Onko jouk­ko­lii­ken­teen alas ajo pää­mää­rä­si kun ajai­sit HSL: n konkurssiin?vai mik­si yhdis­tät HSL:n sii­hen kehi­tyk­seen mitä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa tapah­tuu? Hel­sin­gin kes­kus­ta ei ole HSL:n toi­mes­ta ajet­tu talou­del­li­ses­ti alas vaan kyl­lä syy on verk­ko­kaup­pa joi­den moni toi­mi­pis­te on Hel­sin­gin kes­kus­tan ulko­puo­lel­la. Syyt ovat muun muas­sa ydin­kes­kus­tan kor­keat vuo­krat jne. Esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pas­sa teh­dyt ostok­set nousi­vat ihan maa­il­man­laa­jui­ses­ti ja myös Suo­mes­sa kevään aika­na. Tuo­kin väi­te että Hel­sin­gin kes­kus­ta oli­si ajet­tu joten­kin lii­ken­ne jär­jes­te­lyi­den kaut­ta alas ei ihan nyt pidä sinän­sä paik­kan­sa. Kyl­lä var­maan Alek­san­te­rin­ka­dun koh­dal­la näin on tapah­tu­nut että kau­pal­lis­ta toi­min­taa on vähem­män mut­ta todel­li­suu­des­sa Hel­sin­gin kes­kus­tan yöelä­mä ja vil­kas kau­pal­li­nen toi­min­ta ravin­to­loi­den, kah­vi­loi­den ja mui­den kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den koh­dal­la on huo­mat­ta­vas­ti lisään­ty­nyt mut­ta pain­opis­te on siir­ty­nyt muu­al­le kuin perin­tei­ses­ti Alek­san­te­rin­ka­dul­le. Lisäk­si suu­rin osa ydin­kes­kus­tas­sa asioi­vat eivät ole autoi­li­joi­ta vaan käyt­tä­vät julkisia

   Suo­sit­te­len käyt­tä­mään illal­la Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa ja kyl­lä vil­kas yöelä­mä on edel­leen siel­lä hyväs­sä vauh­dis­sa. Toki tal­vel­la tilan­ne on eri­lai­nen kuin muu­al­la Euroo­pas­sa. Hel­sin­gin kes­kus­tan kau­pal­li­nen muu­tos seu­raa kan­sain­vä­lis­tä tren­diä jon­ka kes­kei­nen osa on lisään­ty­nyt verkkokauppa.

 9. Daniel Feder­ley:
  Kir­joi­tin jo kau­an ennen koro­naa, että Höse­li näyt­täy­tyy meil­le mat­kus­ta­jil­le jul­kean yli­mie­li­se­nä orga­ni­saa­tio­na ja näin­hän se on koro­na-aikaan­kin: tur­va­vä­le­jä pitäi­si pitää, mut­ta Höse­li piden­tää vuo­ro­vä­le­jä ja hei­ken­tää tar­jon­taa, jol­loin jäl­jel­le­jää­neet pak­ko­käyt­tä­jät änge­tään entis­tä tii­viim­min sin­ne kulkineeseen.

  Kesä­kuus­sa (mm.) Ber­lii­nis­sä nime­no­maan koros­tet­tiin, että lin­jat kul­ke­vat nor­maa­lein vuo­ro­vä­lein, vaik­ka mat­kus­ta­ja­mää­rät oli­vat tip­pu­neet mur­to-osaan – näin viran­omai­nen kan­toi vas­tuun­sa sii­tä, että etäi­syyk­siä pys­tyy edes jon­kin ver­ran pitä­mään (ja mas­ki­pak­ko oli, tottakai).

  Ber­lii­nin jul­ki­ses­ta lii­ken­tees­tä vas­taa Ber­lii­nin osa­val­tion oma lii­ken­ne­lai­tos Ber­li­ner Ver­kehrs­bet­rie­be. Ero HSL:n ja Ber­li­ner Ver­kehrs­bet­rie­ben väil­lä on se että HSL on kun­tayh­ty­mä ja Ber­li­ner Ver­kehrs­bet­rie­be on oma itse­näi­nen lii­ken­ne­lai­tos. Ber­lii­nin osa­val­tiol­la on Sak­san liit­to­val­tios­sa oma bud­jet­ti ja osa­val­tiol­la vero­tus oikeus . Toi­sin kuin pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat eivät ole yhden yhtei­sen met­ro­po­lia­lu­een koko­nai­suut­ta jos­sa oli­si joten­kin yhtei­nen bud­jet­ti koko­nai­suus edes täl­läi­ses­sä asiois­sa. . Kysees­sä on tie­tääk­se­ni aivan eri­lai­set orga­ni­saa­tiot niin Ber­lii­nis­sä kuin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Osmo Soi­nin­vaa­ra voi täs­tä vie­lä ker­toa omat näke­myk­set miten hän esi­mer­kik­si näkee HSL:n tule­vai­suu­den. Vaih­toeh­to oli­si tie­ten­kin muut­taa koko HSL:n luon­net­ta yhtei­sek­si koko­nai­suu­dek­si ja kes­kit­tää sil­le rahoi­tus ns pää­kau­pun­ki­seu­dun met­ro­po­li­hal­lin­non omas­ta bud­je­tis­ta mut­ta kun sel­lais­ta met­ro­po­li­hall­lin­toa ei ole täl­lä het­kel­lä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on täl­läi­nen kol­lek­tii­vi­nen HSL kun­tayh­ty­mä nykyi­sel­lä jär­jes­tel­mäl­lä ainoa vaih­toeh­to. Koko pää­kau­pun­ki­seu­dun yhtei­ses­tä met­ro­po­li­hall­lin­nos­ta pitäi­si mones­sa­kin syys­tä kes­kus­tel­la sen­kin takia että pää­kau­pun­ki­seu­dun kau­pun­kien talou­det mene­vät mii­nuk­sel­le . On sel­vä että van­han­ai­kai­nen kun­tayh­ty­mä mikä HSL on nyky­ään on ras­kaam­pi orga­ni­saa­tio kuin itse­näi­nen lii­ken­ne­lai­tos kuten Ber­li­ner Ver­kehrs­bet­rie­be. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si HSL reit­tio­pas on mones­ta­kin syys­tä toi­mi­va mobii­li aika­tau­lu sovel­lus mihin olen itse tör­män­nyt mui­den Euroo­pan kau­pun­kien jouk­ko­lii­ken­teen aika­tau­luis­sa. Lon­toon mobii­li sovel­lus on lähel­lä nykyis­tä reit­tio­pas­ta mut­ta esi­mer­kik­si Tuk­hol­man koh­dal­la kehu­mis­ta ei ole pal­jon­kaan eikä ole edes Wie­nin vas­taa­vas­sa sovelluksessa.

 10. Voi­si­vat­ko hyvät hel­sin­ki­läi­set sopeu­tua tähän. Meil­le espoo on kes­kus, Hel­sin­ki kuu­luu kehys­kun­tiin. Asum­me tääl­lä hie­man väl­jem­min, kotio­vel­ta ei jou­du heti auto­ka­dul­le, luon­toon­kin pää­see hel­pos­ti. Ruo­ka­kaup­pa lähel­lä, osta­ri koh­tuu mat­kan pääs­sä. Yhä enem­män ostok­sia tila­taan ver­kos­ta. Elo­ku­vat ja muu viih­de tule­vat netis­tä. Elo­ku­va­teat­te­ris­sa käyn­ti tun­tuu kivi­kau­ti­sel­ta. Lii­ken­ne on hyväs­sä mal­lis­sa ja para­nee. Tes­la on lupail­lut itse ohjau­tu­vaa autoa alku­vuo­teen. Espoo on työ­paik­kao­ma­va­rai­nen tie­tääk­se­ni. Koem­me, että Hel­sin­gil­lä on aja­tus, että Espoo on kehys­kun­ta, jos­ta ihmis­ten kuu­luu käy­dä tois­sä. ostok­sil­la ja huvit­te­le­mas­sa Hel­sin­gis­sä. Mik­si ihmees­sä. Bus­si­lii­ken­teen tuke­mi­sek­si? Alek­sin kaup­po­jen tukemiseksi?
  Voi olla, että tuo Coro­na ei suos­tu häviä­mään. Tes­la val­mis­taa meil­le pie­niä itseoh­jaa­via säh­kö­au­to­ja ja tar­tun­ta­vaa­ral­li­set bus­sit häviävä.

  1. erk­ki nii­ni:
   Voi­si­vat­ko hyvät hel­sin­ki­läi­set sopeu­tua tähän. Meil­le espoo on kes­kus, Hel­sin­ki­kuu­luu kehys­kun­tiin. Asum­me tääl­lä hie­man väl­jem­min, kotio­vel­ta ei jou­du heti auto­ka­dul­le, luon­toon­kin pää­see hel­pos­ti. Ruo­ka­kaup­pa lähel­lä, osta­ri koh­tuu mat­kan pääs­sä. Yhä enem­män ostok­sia tila­taan ver­kos­ta. Elo­ku­vat ja muu viih­de tule­vat netis­tä. Elo­ku­va­teat­te­ris­sa käyn­ti tun­tuu kivi­kau­ti­sel­ta. Lii­ken­ne on hyväs­sä mal­lis­sa ja para­nee. Tes­la on lupail­lut itse ohjau­tu­vaa autoa alkuvuoteen.Espoo on työ­paik­kao­ma­va­rai­nen tie­tääk­se­ni. Koem­me, että Hel­sin­gil­lä on aja­tus, että Espoo on kehys­kun­ta, jos­ta ihmis­ten kuu­luu käy­dä tois­sä. ostok­sil­la ja huvit­te­le­mas­sa Hel­sin­gis­sä. Mik­si ihmees­sä. Bus­si­lii­ken­teen tuke­mi­sek­si? Alek­sin kaup­po­jen tukemiseksi?
   Voi olla, että tuo Coro­na ei suos­tu häviä­mään. Tes­la val­mis­taa meil­le pie­niä itseoh­jaa­via säh­kö­au­to­ja ja tar­tun­ta­vaa­ral­li­set bus­sit häviävä.

   Ainoa huo­no puo­li Espoos­sa (jos­sa itse­kin asun) on kult­tuu­ri tar­jon­nan vähäi­syys. Yksi näy­tös teat­te­ri Tapio­las­sa. Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa on kol­me hyvää isoa näy­tös teat­te­ria joi­den tar­jon­ta on erit­täin kor­kea tasois­ta sekä oop­pe­ra ja balet­ti. Ja lukui­sia pie­niä teat­te­rei­ta. Lisäk­si tai­de­museois­ta suu­rin osa on Helsingissä.

   Muu­ten kaik­ki pal­ve­lut löy­ty­vät Espoos­ta ja Van­taal­ta. Coro­na saa­daan kyl­lä kont­rol­liin ennem­min tai myöhemmin.

  2. erk­ki nii­ni:
   Voi­si­vat­ko hyvät hel­sin­ki­läi­set sopeu­tua tähän. Meil­le espoo on kes­kus, Hel­sin­ki­kuu­luu kehys­kun­tiin. Asum­me tääl­lä hie­man väl­jem­min, kotio­vel­ta ei jou­du heti auto­ka­dul­le, luon­toon­kin pää­see hel­pos­ti. Ruo­ka­kaup­pa lähel­lä, osta­ri koh­tuu mat­kan pääs­sä. Yhä enem­män ostok­sia tila­taan ver­kos­ta. Elo­ku­vat ja muu viih­de tule­vat netis­tä. Elo­ku­va­teat­te­ris­sa käyn­ti tun­tuu kivi­kau­ti­sel­ta. Lii­ken­ne on hyväs­sä mal­lis­sa ja para­nee. Tes­la on lupail­lut itse ohjau­tu­vaa autoa alkuvuoteen.Espoo on työ­paik­kao­ma­va­rai­nen tie­tääk­se­ni. Koem­me, että Hel­sin­gil­lä on aja­tus, että Espoo on kehys­kun­ta, jos­ta ihmis­ten kuu­luu käy­dä tois­sä. ostok­sil­la ja huvit­te­le­mas­sa Hel­sin­gis­sä. Mik­si ihmees­sä. Bus­si­lii­ken­teen tuke­mi­sek­si? Alek­sin kaup­po­jen tukemiseksi?
   Voi olla, että tuo Coro­na ei suos­tu häviä­mään. Tes­la val­mis­taa meil­le pie­niä itseoh­jaa­via säh­kö­au­to­ja ja tar­tun­ta­vaa­ral­li­set bus­sit häviävä.

   Mä olen kans­sa espoo­lai­nen mut­ta kyl­lä mä väi­tän että se Hel­sin­gin kes­kus­ta on mei­dän, aina­kin alle 70-vuo­tiai­den, espoo­lais­ten­kin keskusta.

 11. Niin, itse­hän siis vaih­doin Höse­lin (kesä)autolla ja säh­köt­sy­gäl­lä teh­tyi­hin työ­mat­koi­hin, ja takai­sin en vaih­da enää iki­nä. Pitä­kööt huo­nos­ti toi­mi­van tunk­kin­sa, kos­ka duu­niin Höse­lil­lä puo­les­ta tun­nis­ta kol­meen vart­tiin, vs. säh­kö­pyö­räl­lä pari­kym­men­tä minuut­tia ja autol­la nopeim­mil­laan 12 minuuttia.

  Eli aja­koot moko­ma yli­mie­li­nen put­ka vaik­ka tyh­jil­lä vär­keil­lä jos minus­ta on kiin­ni, kos­ka “pal­ve­lu­aan” en enää tule käyttämään.

  1. Mau­rizio:
   Niin, itse­hän siis vaih­doin Höse­lin (kesä)autolla ja säh­köt­sy­gäl­lä teh­tyi­hin työ­mat­koi­hin, ja takai­sin en vaih­da enää ikinä. 

   Toi­vot­ta­vas­ti pis­tät säh­köt­sy­gän nätis­ti sei­nään vas­ten etkä jätä sitä poi­kit­tain pit­kin katu­ja. Tämä ilmiö on säh­köt­sy­gien koh­dal­la pelk­kään huo­li­mat­to­muut­ta nii­den käyt­tä­jil­tä. HSL on kyl­lä parem­pi vaih­toeh­to pit­kil­lä mat­koil­la kuin säh­köt­sy­gät mut­ta ymmär­rän että Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tas­sa ja lähiöis­sä säh­köt­sy­gil­lä pää­see nopeam­min mut­ta nii­den park­kee­raus pitäi­si jär­jes­tää jat­kos­sa parem­min kuin nyt on tehty.

   1. Rahul Soma­ni: Toi­vot­ta­vas­ti pis­tät säh­köt­sy­gän nätis­ti sei­nään vas­ten etkä jätä sitä poi­kit­tain pit­kin katu­ja. Tämä ilmiö on säh­köt­sy­gien koh­dal­la pelk­kään huo­li­mat­to­muut­ta nii­den käyt­tä­jil­tä. HSL on kyl­lä parem­pi vaih­toeh­to pit­kil­lä mat­koil­la kuin säh­köt­sy­gät mut­ta ymmär­rän että Hel­sin­gin ydin­kes­kus­tas­sa ja lähiöis­sä säh­köt­sy­gil­lä pää­see nopeam­min mut­ta nii­den park­kee­raus pitäi­si jär­jes­tää jat­kos­sa parem­min kuin nyt on tehty.

    Tsy­gä” (ruot­sin kie­les­tä “cyc­kel”) on kui­ten­kin pol­ku­pyö­rä eikä pot­ku­lau­ta. Pals­ta­lai­set voi­si­vat olla eduk­seen ja vält­tää slangisanoja.

   2. Kysees­sä on oma pyö­rä, ei mikään yhteiskäyttövärkki.

  2. Mau­rizio: Pitä­kööt huo­nos­ti toi­mi­van tunk­kin­sa, kos­ka duu­niin Höse­lil­lä puo­les­ta tun­nis­ta kol­meen vart­tiin, vs. säh­kö­pyö­räl­lä pari­kym­men­tä minuut­tia ja autol­la nopeim­mil­laan 12 minuuttia.

   Pitää siis saa­da pare­min toi­mi­va tunk­ki eli HSL:lle kaupunkisähköpyörät.

   1. spot­tu: Pitää siis saa­da pare­min toi­mi­va tunk­ki eli HSL:lle kaupunkisähköpyörät.

    Myös niil­le jär­ke­väm­mät park­kee­raus pis­teet eivät oli­si pahit­teek­si! Nyt ne jäte­tään sikin sokin loju­maan ympä­ri katuja.

   2. spot­tu: Pitää siis saa­da pare­min toi­mi­va tunk­ki eli HSL:lle kaupunkisähköpyörät.

    Mei­dän sosia­lis­ti­hal­li­tus­han voi­si laa­tia lain, jon­ka mukaan säh­kö­pyö­rät, ‑pot­ku­lau­dat yms. ‑vii­pot­ti­met ovat jouk­ko­lii­ken­net­tä. Ja kun jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­nen on kun­tien yksi­noi­keus, niin HSL sai­si näp­pä­räs­ti mono­po­lin tähän­kin pk-seudulle.

    Sit­ten vain tilaa­maan Tie­dol­ta tai muul­ta hovi­hank­ki­jal­ta mil­jar­dil­la aatee­koo­ta, jon­ka avul­la säh­kö­pyö­rät sun muut integroi­daan vyö­hy­ke­mal­liin ja matkajärjestemään.

 12. Ei ole miten­kään sanot­tua, että koro­nan aiheut­ta­ma not­kah­dus jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­jä­mää­riin on tila­päi­nen. Etä­työ, elin­tar­vik­kei­den net­ti­kaup­pa ja muut koro­nan töy­täi­se­mät kehi­tys­ku­lut saat­ta­vat vai­kut­taa jl-mat­kus­ta­mi­seen pysyvästi.

  Sik­si sie­tää miet­tiä, pitäi­si­kö myös HSL-lii­ken­teen ottaa harp­paus koh­ti kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa tule­vai­suut­ta, toteut­taa nii­tä pit­kän aika­vä­lin visioi­ta, jot­ka ovat olleet suun­nit­te­lu­pöy­däl­lä, mut­ta joi­ta ei ole poliit­ti­sen vas­tus­tuk­sen vuok­si saa­tu aikaan. Ilmei­sin kehi­tys­suun­ta on tie­tys­ti koh­ti run­ko­lin­jo­ja lii­tyn­töi­neen, pois tila­tak­si­ka­pa­si­tee­tin spa­get­ti­lin­jas­tos­ta. Tämän yhtey­des­sä voi­si sit­ten poh­tia, että pitäi­si­kö kaik­ki kes­kus­taan suun­tau­tu­vat seu­tu­bus­si­lin­jat kat­kais­ta kan­ta­kau­pun­gin rajoil­la juna- ja metroasemille. 

  Kan­ta­kau­pun­gis­sa bus­sien lii­ken­nöin­ti on kal­lein­ta, kos­ka se on hitain­ta. Junal­la ja met­rol­la tätä kus­tan­nuson­gel­maa ei ole, kos­ka ne ovat täy­sin eris­tet­ty­jä jär­jes­tel­miä, eivät­kä lii­ken­ne­va­lot tai muu lii­ken­ne hidas­ta kul­kua. Tavoit­teek­si voi­si ottaa, että kan­ta­kau­pun­gis­sa jouk­ko­lii­ken­ne kul­kee 10 vuo­den pääs­tä vain raiteilla.

  1. j‑lu:

   Kan­ta­kau­pun­gis­sa bus­sien lii­ken­nöin­ti on kal­lein­ta, kos­ka se on hitain­ta. Junal­la ja met­rol­la tätä kus­tan­nuson­gel­maa ei ole, kos­ka ne ovat täy­sin eris­tet­ty­jä jär­jes­tel­miä, eivät­kä lii­ken­ne­va­lot tai muu lii­ken­ne hidas­ta kul­kua. Tavoit­teek­si voi­si ottaa, että kan­ta­kau­pun­gis­sa jouk­ko­lii­ken­ne kul­kee 10 vuo­den pääs­tä vain raiteilla. 

   Met­ron raken­ta­mi­nen kan­ta­kau­pun­kiin ei oli­si huo­nom­pi Idea. Tulevaisuudessa

  2. j‑lu:
   Ei ole miten­kään sanot­tua, että koro­nan aiheut­ta­ma not­kah­dus jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­jä­mää­riin on tila­päi­nen. Etä­työ, elin­tar­vik­kei­den net­ti­kaup­pa ja muut koro­nan töy­täi­se­mät kehi­tys­ku­lut saat­ta­vat vai­kut­taa jl-mat­kus­ta­mi­seen pysyvästi.

   Noi­den lisäk­si jouk­ko­lii­ken­teen suo­sio­ta syö myös mm. säh­kö­pyö­rien yleis­ty­mi­nen, jot­ka kor­vaa­vat nime­no­maan jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töä lyhyem­mil­lä mat­koil­la (pyö­räi­li­jät ovat usein myös jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jiä) ja esi­mer­kik­si etä­opis­ke­lun yleis­ty­mi­nen. Esi­me­rik­si se, että syk­syl­lä 2020 yli­opis­to­jen mas­sa­luen­not on kor­vat­tu pää­asias­sa verk­ko­luen­noil­la, näky­nee väis­tä­mät­tä jouk­ko­lii­ken­teen käy­tös­sä. Hel­sin­gin yli­opis­to­kin monien mui­den suo­ma­lais­ten yli­opis­to­jen tavoin on suo­si­tel­lut syk­syk­si 2020 ensi­si­jai­se­na ope­tus­ta­pa­na etäopetusta.

 13. Lip­pu­jen hin­toi­hin niin kor­kea hait­ta­ve­ro, että tur­him­mat mat­kat jää­vät teke­mät­tä. Jos koro­nan jäl­keen­kin kysyn­tä on pysy­väs­ti alem­pi etä­töi­den vuok­si, meno­ja pitää kar­sia vastaavasti.

 14. No niin, teil­tä­hän tuli lau­ta­kun­nas­ta nyt lop­pu­jen lopuk­si aika kova lausun­to. Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä Höse­lin todel­li­set kas­vot. Vii­ta­taan­ko yhden jäsen­kun­nan lausun­toon kin­taal­la, vai…

 15. Kes­kus­te­lu on hie­man huvit­ta­vaa. Olen kom­men­toi­nut tän­ne aikai­sem­min, var­maan jo lähem­mäs vuo­si sit­ten että mah­dol­li­ses­ti pal­jon lisään­ty­vä pyö­räi­ly (tätä­hän on suo­si­tel­tu) joh­taa samaan tulok­seen. Nyt yhtäk­kiä ilmas­to­myön­tei­set toi­met ovat­kin jon­kin­lai­nen krii­si. Kyl­lä täs­sä on kysees­sä täy­sin tavoi­tel­tu lop­pu­tu­los, ihmi­set eivät vain ymmär­tä­neet ettei­vät halun­neet­kaan sitä mitä tavoiteltiin.

  Hin­to­jen nos­tol­la tai lin­jo­jen leik­kauk­sil­la sit­ten ajau­du­taan nopeas­ti tilan­tee­seen että ihmi­set vähen­tä­vät jouk­ko­lii­ken­teen käyt­töä samal­la tah­dil­la kun jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta paran­ne­taan. Jouk­ko­lii­ken­ne on volyy­mi­bis­nes­tä. Lähes tyh­ji­nä aja­vat bus­sit ovat huo­noa bis­nes­tä, oli voi­man­läh­tee­nä sit­ten säh­kö tai fossiiliset.
  Näh­tiin­hän vas­taa­va VR:lläkin, näen­näi­sen irra­tio­naa­li­ses­ti lip­pu­jen hin­to­jen las­ku tai­si paran­taa VR:n kan­nat­ta­vuut­ta. Moni eko­no­mis­ti ja talous­vii­sas on vain niin “teho­kas” (mie­li­pi­de­ky­sy­mys) las­kuis­saan, ettei osaa las­kea yhtä viik­koa tai kuu­kaut­ta pidem­mäl­le kun puhu­taan koko­nais­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­ta. Samaa vii­saut­ta todis­te­taan ja nau­ti­taan nyt mm. Yhdys­val­lois­sa. Suo­mes­sa­kin moni vaka­va ihmi­nen koit­ti selit­tää kuin­ka on tär­ke­ää olla teke­mät­tä mitään.

 16. Mie­ti­tään­pä, miten ravin­to­lan pitäi­si teh­dä saa­dak­seen koro­na-aikai­set tap­pion­sa mak­se­tuk­si? Pitäi­si­kö nos­taa hin­to­ja, huo­non­taa ruo­kaa vai kär­siä vain tap­piot nahois­saan? Tus­kin kukaan jär­ke­vä esit­täi­si muu­ta kuin tap­pioi­den nie­le­mis­tä, kos­ka hin­to­jen nos­to tai ruu­an huo­non­ta­mi­nen vain lisäi­si­vät ravin­to­lan ahdinkoa.”

  Tuos­sa on vää­rät vas­taus­vaih­toeh­dot. On mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja kuin esi­te­tyt. Jos ate­riat eivät käy kau­pak­si pai­kan­pääl­lä syö­tyi­nä aiem­paan tapaan, ravin­to­la voi myös alkaa myy­dä esi­mer­kik­si uusia tuot­tei­ta. Niin moni ravin­to­la teki­kin. Osa ravin­to­lois­ta aloit­ti ruo­an ulos­myyn­nin, ja osa alkoi myy­dä ihan mui­ta­kin tuot­tei­ta kuin vain ruo­kaa. Jot­kut ravin­to­lat kehit­ti­vät verk­ko­kaup­pa­puol­taan, kun pai­kan pääl­tä myyn­ti hyy­tyi ja niin edelleen.

  Jouk­ko­lii­ken­tee­seen pätee myös se, että siel­lä oli­si hyvä osa­ta nyt myy­dä myös uusia tuot­tei­ta. Jos ei muu­ta kek­si, niin HSL voi­si huu­to­kau­pa­ta vaik­ka oikeu­den myy­dä met­rois­sa ja rati­kois­sa kas­vo­mas­ke­ja, ja saa­da sii­tä tuloa itselleen.

  Jouk­ko­lii­ken­teen ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­den kan­nal­ta väl­jil­lä jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neil­lä aje­lu on huo­no asia. Jos bus­sis­sa on pal­jon tyh­jää tilaa, per­heen täy­si uudeh­ko yksi­tyi­sau­to alkaa olla kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä mat­kus­ta­ja­ki­lo­met­riä koh­ti vähem­män tuot­ta­va kuin vaik­ka die­sel­bus­si. Met­ro toki kul­kee säh­köl­lä, mut­ta bus­seis­ta aika moni käyt­tää fos­sii­lis­ta polt­toai­net­ta. Jouk­ko­lii­ken­teen talous­ti­lan­net­ta hei­ken­tää vie­lä 1.8.2020 voi­maan astu­nut polt­toai­ne­ve­ron koro­tus, joka on lisän­nyt bus­sien liikennöintikustannuksia.

 17. Mie­tin vie­lä ravin­to­lae­si­merk­kiä. Ravin­to­lan kan­nat­tai­si esim. vähen­tää sisää­nos­to­jaan, pyy­tää piden­tä­mään jäteas­tian tyh­jen­nys­vä­le­jä kun jätet­tä tulee aiem­paa vähem­män, ja vaa­tia vähin­tään sii­tä tule­vaa sääs­töä hyvi­tet­tä­väk­si vuo­kras­sa, vähen­tää lat­tioi­den sii­vous­ta, jos on ulko­puo­li­nen sii­vous käy­tös­sä, vähen­tää hen­ki­lö­kun­ta­ku­lu­ja, sopien vaik­ka tule­vat lomat­kin vie­tet­tä­vik­si kes­ken koro­na­ti­lan­teen, jos se vain työn­te­ki­jöil­le sopii, ja tar­vit­taes­sa lomaut­taen tai irti­sa­noen­kin hen­ki­lö­kun­taa, ja teh­dä kaik­ki muut­kin teh­tä­vis­sä ole­vat toi­met kulu­jen kar­si­mi­sek­si. Raa­ka-ainei­ta­kin se voi koit­taa neu­vo­tel­la hal­vem­mik­si, jos kysyn­nän sakat­tua niis­sä oli­si kil­pai­li­joil­la parem­min neu­vot­te­lu­va­raa. Hin­to­ja voi­si osin las­kea ja osin nos­taa — muut­taen tuo­te­va­li­koi­maa take away­hyn parem­min sopi­vak­si. Ja mitä tap­pio­ta sit­ten jää, se jää niel­tä­väk­si. Mut­ta tap­pioi eivät ole mikään vakio­sum­ma, vaan omil­la toi­mil­la voi vai­kut­taa aika pal­jon­kin sii­hen, pal­jon­ko nii­tä tulee.

  Vas­taa­vas­ti jouk­ko­lii­ken­tees­sä voi teh­dä pal­jon tap­pioi­den mini­moi­mi­sek­si. Voi lak­kaut­taa pahi­ten kysyn­tän­sä menet­tä­nei­tä reit­te­jä ja aloit­taa uusia, lak­kau­tet­tu­ja parem­min kan­nat­ta­vam­pia reit­te­jä. Vaik­kei­vat nämä ajot teki­si voit­toa­kaan, niin jos teke­vät edes vähem­män tap­pio­ta kuin auto­jen sei­so­tus menet­tä­mäs­sä pää­oma-arvo­aan tai vie­lä kan­nat­ta­mat­to­mam­pien reit­tien ajo, niin sekin on jo kotiin päin. Eilen Onni­bus tie­dot­ti omis­ta rat­kai­suis­taan. Se lopet­ti väliai­kai­ses­ti ison osan lin­jois­taan. Koro­na­tu­kia­kaan ei ole jaet­tu kau­ko­bus­siyh­tiöil­le, vaan vain len­to­yh­tiöl­le ja Fina­vial­le, lai­vayh­tiöil­le ja kau­pun­kien sisäi­sel­le jouk­ko­lii­ken­teel­le, joten kau­ko­bus­siyh­tiöil­lä ei ole ollut vält­tä­mät­tä enää kovin pal­joa valin­nan­va­raa, jos tap­pioi­ta ei kes­tä enää teh­dä enti­seen tapaan.

  Koko jouk­ko­lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä voi vie­lä tämän pan­de­mian jäl­keen näyt­tää ihan toi­sen­lai­sel­ta kuin ennen. Paluu­ta enti­seen ei vält­tä­mät­tä enää ole, vaan voi olla, että jot­kut kau­pun­ki­seu­dut Suo­mes­sa menet­tä­vät nyt jouk­ko­lii­ken­ne­tar­jon­taan­sa pysy­väm­min, ja että jot­kut pie­nem­mät lin­ja-auto­yh­tiöt lait­ta­vat pil­lit pus­siin. Kai­ken tämän kes­kel­lä mie­len­kiin­toi­nen yksi­tyis­koh­ta on oppi­vel­vol­li­suu­den laa­je­ne­mi­nen syk­sys­tä 2021 eteen­päin, joka tuo­nee uusia mat­kus­ta­jia jouk­ko­lii­ken­tee­seen, jos yhteis­kun­nan pitää jär­jes­tää oppi­vel­vol­li­sil­le kou­lu­kyy­dit, kuten perus­kou­luun­kin ne on jär­jes­tet­ty. Yli­opis­to­kau­pun­geis­sa asia hoi­tuu ehkä nykyi­sen jouk­ko­lii­ken­ne­ver­kos­ton­kin voi­min, mut­ta muu­al­la Suo­mes­sa jou­dut­ta­neen luo­maan myös uut­ta jouk­ko­lii­ken­ne­tar­jon­taa vas­taa­maan toi­sen asteen oppi­vel­vol­lis­ten tarpeita.

 18. Vii­mek­si mai­nit­tuun asi­aan liit­tyy mm. tällaista:

  Oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen tuo muka­naan kou­lu­kul­je­tus­ten mak­sut­to­muu­den. Tämä tar­koit­taa sitä, että 43 euron kuu­kausit­tai­nen oma­vas­tuu­osuus pois­tuu kou­lu­mat­ka­tues­ta. Kou­lu­mat­ka­tu­keen on oikeut­tu, jos kuu­kausit­tai­set kulut kul­ke­mi­ses­ta ovat vähin­tään 54 euroa.
  Lisäk­si toi­sen asteen opis­ke­lun­sa aloit­ta­vien nuor­ten kor­vat­ta­vis­sa ole­van kou­lu­mat­kan vähim­mäis­pi­tuus laskee.
  – Kilo­met­ri­mää­rä las­kee kym­me­nes­tä seitsemään”
  https://yle.fi/uutiset/3–11813041

  Opis­ke­li­jat saa­ne­vat ilmai­set mat­kat jouk­ko­lii­ken­tee­seen, jos jouk­ko­lii­ken­ne on tar­jol­la, ja ne, joil­le jouk­ko­lii­ken­ne­tar­jon­taa ei ole tar­jol­la, saa­ne­vat jon­kin eri­tyis­kor­vaus­jär­jes­tel­män, jos­sa mat­kat kor­vat­ta­neen raha­na. Uuden kou­lu­mat­ka­tuen yksi­tyis­koh­dat ovat vie­lä jul­kai­se­mat­ta, eli ei ole sel­vil­lä, pal­jon­ko mat­ka­tu­kea sai­si vaik­ka­pa mopol­la tai mopoau­tol­la kou­luun 10 km suun­taan­sa päi­vit­täin aje­le­va opis­ke­li­ja, jon­ka kodis­ta koh­tuul­li­sel­la etäi­syy­del­lä jouk­ko­lii­ken­net­tä ei ole tar­jol­la kou­lun suun­taan, tai että kor­vaa­ko val­tio mat­ka­ku­lut sil­loin­kin koko­naan, jos vaik­ka­pa joku Hel­sin­gis­sä asu­va alkaa käy­dä päi­vit­täin Turus­sa ammat­ti­kou­lus­sa. Tai miten suh­tau­du­taan vaik­ka­pa kimp­pa­kyy­dil­lä kou­luun tule­vien mat­ka­ku­lu­jen kor­vaa­mi­seen. Aiem­min on ollut sen ver­ran iso oma­vas­tuu­osuus, ja niin iso kilo­met­ri­ra­ja, että monet eivät ole kou­lu­mat­ka­tu­kea saa­neet. Aiem­min vaik­ka­pa 8 kilo­met­rin kou­lu­mat­kal­ta ei saa­nut tukea yhtään, jol­loin mat­ka­ku­lut saat­toi sääs­tää, jos pyö­räi­li sel­lai­sen mat­kan. Jat­kos­sa mat­kan saa ilmei­ses­ti jouk­ko­lii­ken­tees­sä ilmai­sek­si, jos mat­kaa on vähin­tään 7 km, mikä lisän­nee jouk­ko­lii­ken­teen käyttöä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.