Onko havaintoja laumaimmuniteetista?

Immuu­ni­jär­jes­tel­män muisti

Vii­let­täes­sä­ni fil­la­ril­la sade­kuu­ro­ja väis­tel­len Län­si-Suo­mes­sa kän­nyk­kää­ni tuli The Guar­dia­nin artik­ke­li, jon­ka mukaan King’s Col­le­gen tut­ki­muk­sen mukaan Covid-19:n sai­ras­ta­mi­nen ei näyt­täi­si anta­van kuin lyhy­tai­kai­sen immu­ni­tee­tin. Vas­ta-ainei­den mää­rä veres­sä vähe­nee muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa lii­an alas tor­juak­seen taudin.

Olin täs­tä uuti­ses­ta perin kum­mis­sa­ni, kos­ka uuti­nen soti kaik­kea sitä vas­taan, mitä olin immu­ni­tee­tis­ta ymmär­tä­nyt. Minä olin ymmär­tä­nyt, ettei olen­nais­ta ole vas­ta-ainei­den mää­rä vaan nii­den resep­ti immuu­ni­jär­jes­tel­män muis­tis­sa. Vas­ta-ainei­ta val­mis­tuu pikai­ses­ti lisää, kun havain­to anti­gee­nis­ta herät­tää jär­jes­tel­män. Elin­käi­nen immu­ni­teet­ti tuh­ka­rok­koon ei perus­tu sii­hen, että tuh­ka­ro­kon vas­ta-ainei­ta oli­si veres­sä , vaan sii­hen, että nii­den resep­ti on muis­tis­sa. Immu­ni­tee­titn katoa­mi­nen taas ei joh­du immuu­ni­jär­jes­tel­mäs­tä vaan viruk­ses­ta, joka on kehit­tä­nyt uuden muo­don, kuten influens­sa joka vuosi.

Tätä kir­joi­tus­ta var­ten piti oikein googla­ta, olen­ko ymmär­tä­nyt vää­rin. Vas­taus löy­tyi niin­kin lähel­tä kuin Hesa­ris­ta, jos­sa THL:n Han­na Nohy­nek selit­ti asian juu­ri niin kuin olen sen ymmärtänyt.

Mitä ihmet­tä? Miten alan kor­keat asian­tun­ti­jat voi­vat olla näin eri miel­tä näin kes­kei­ses­tä asias­ta immuunijärjestelmässä?Jokuhan täs­sä on väärässä.(Sivumennen sanoen: onko THL:n käyt­tä­mä neut­ra­li­soin­ti­tes­ti vas­ta-ainei­ta tes­tat­taes­sa lii­an vaa­ti­va juu­ri tämän saman sei­kan johdosta?)

Onko lau­maim­mu­ni­tee­tis­ta sit­ten­kin merkkejä?

Eri­lai­set vas­ta-aine­tes­tit osoit­ta­vat yhtä­pi­tä­väs­ti, että mis­sään ei olla lähel­lä­kään lau­maim­mu­ni­teet­tia. Tilas­to­tie­tei­li­jä­nä kum­mek­sun kui­ten­kin joi­ta­kin tilas­to­ja. Olen seu­ran­nut jon­kin aikaa epi­de­mian kehit­ty­mis­tä kol­mes­sa kes­kit­ty­mäs­sä, Tuk­hol­mas­sa (lää­ni) , Lom­bar­dias­sa ja New Yor­kis­sa (osa­val­tio). Esi­tän seu­raa­va­na aika­sar­jan kuol­lei­den mää­ris­tä, kos­ka tar­tun­to­jen mää­ris­tä ei saa kun­non aika­sar­jaa tes­taus­käy­tän­tö­jen muu­tos­ten vuok­si[1].

Kuva pitäi­si oikeas­taan piir­tää abso­luut­ti­sel­la astei­kol­la, mut­ta sii­tä ei näkyi­si mitään muu­ta kuin jyrk­kä pudo­tus ja sen jäl­keen vaa­ka­suo­ra vii­va lähel­lä nol­laa, joten pää­dyin loga­rit­mias­teik­koon. Kuvas­sa on kuol­lei­den mää­rä mil­joo­naa asu­kas­ta koh­den seit­se­män päi­vän liu­ku­va­na summana.

Koro­na­kuol­lei­den mää­rä mil­joo­naa asu­kas­ta koh­den. Seit­se­män päi­vän liu­ku­va summa.

Kuol­lei­den mää­ri­nä las­ket­tu­na epi­de­mia on pysäh­ty­nyt näis­sä kol­mes­sa lähes koko­naan, muu­ta­maan pro­sent­tiin sii­tä, mitä se oli. Täs­sä suh­tees­sa New Yor­kin osa­val­tio poik­ke­aa rajus­ti muus­ta Yhdys­val­lois­ta ja on epi­de­mia hidas­tu­nut Tuk­hol­mas­sa sel­väs­ti nopeam­min kuin muu­al­la Ruot­sis­sa. Lom­bar­dia vas­taan muu Ita­lia on sii­nä mie­les­sä outo tapaus, että muu­al­la Ita­lias­sa koko virus ei ole menes­ty­nyt mis­sään vai­hees­sa, eri­tyi­ses­ti ei ete­läm­pä­nä. Tämä on sel­lai­nen ano­ma­lia, että sii­nä on vie­lä selvittämistä.

Kovan hin­nan nämä kaik­ki kol­me ovat mak­sa­neet: New Yor­kin osa­val­tios­sa ja Lom­bar­dias­sa väes­tös­tä on kuol­lut 0,17 %  ja Tuk­hol­mas­sa­kin 0,1 %. New York Citys­sä kuol­lei­ta on perä­ti 0,28 %  ja Bronxis­sa 0,34 %.

Minus­ta näyt­tää kovas­ti sil­tä, että näis­sä kai­kis­sa kol­mes­sa epi­de­mia on tör­män­nyt syys­tä tai toi­ses­ta kat­toon. Ei täl­lais­ta eroa New Yor­kin ja muun USA:n välil­lä voi muu­ten selit­tää, sil­lä New York on niin tiheäs­ti asut­tu kau­pun­ki, että epi­de­mian pitäi­si menes­tyä vaik­ka 90 % ihmi­sis­tä ryh­tyi­si ääri­mäi­sen varo­vai­sek­si. Tar­tu­tet­ta­vat ovat syys­tä tai toi­ses­ta loppuneet.

[LISÄYS 26.7. Myö­hem­mät tut­ki­muk­set tule­vat ker­to­maan mitä on tapah­tu­nut, mut­ta minus­ta se voi­si men­nä esi­mer­kik­si New Yor­kis­sa näin: Tau­ti on rie­hu­nut erit­tä­vin voi­mak­kaa­na ja tap­pa­va­na huo­no-osais­ten asui­na­lueil­la, jois­sa ei ole mah­dol­li­suut­ta suo­jau­tua tau­dil­ta eris­täy­ty­mäl­lä. Miten eris­täy­dyt asunn­ot­to­mien yöma­jas­sa? Siel­lä se on pysäh­ty­nyt tar­tu­tet­ta­vien lop­pu­mi­seen. Sen sijaan hyvä­osais­ten alueil­la tau­ti on pysäh­ty­nyt eristäytymällä.]

Kui­ten­kin vas­ta-aine­tes­tit osoit­ta­vat, että ei olla lähel­lä­kään lau­maim­mu­ni­tee­tin vaa­ti­maa 60 prosenttia.

Esi­tän siis vaih­toeh­toi­sia ja toi­si­aan täy­den­tä­viä arvauk­sia, joi­ta olen esit­tä­nyt jo pos­tauk­ses­sa Entä jos:

Super­le­vit­tä­jät ovat jo sai­ras­ta­neet. Immu­ni­tee­tin raja on pal­jon alem­pa­na kuin 60 pro­sen­tis­sa, kos­ka ihmi­set eivät ole tasais­ta mas­saa, vaan jär­jes­täy­ty­neet ver­kos­toi­hin. Ver­kos­to­jen avain­hen­ki­löt ovat tar­tun­nan saa­mi­ses­sa rat­kai­se­vas­sa asemassa.

Vas­ta-aine­tes­tit eivät havait­se pie­niä mää­riä vas­ta-ainei­ta. Juu­ri tuon yllä ole­van immuu­ni­jär­je­tel­män muis­tin vuok­si vas­ta-aine­tes­tit mit­taa­vat vää­rää asi­aa. Ne eivät havait­se häviä­vän pie­niä mää­riä vas­ta-ainei­ta eivät­kä sik­si hyvin lie­vän tai koko­naan oireet­to­man tau­din sairastaneita.

Mui­den koro­na­vi­rus­ten aiheut­ta­mat tau­dit anta­vat suo­jan. Päi­vä­ko­ti­lap­sil­la ei siis vaaraa?

Sit­ten voi tie­tys­ti olla vain niin, että siel­lä, mis­sä tau­ti on vaa­ti­nut pal­jon uhre­ja, ihmi­set ovat luon­nos­taan varo­vai­sia. Tuk­hol­mas­sa kuo­le­man­ta­paus­ten lop­pu­mi­nen voi joh­tua yksin­ker­tai­ses­ti vain sii­tä, että ovat oppi­neet suo­jaa­maan van­huk­sen­sa parem­min – niin kuin Suo­mes­sa­kin on opittu.

Suo­mea tämä ei koske

Vää­rin­kä­si­tyk­sen vält­tä­mi­sek­si todet­ta­koon, ettei täl­lä ole mitään teke­mis­tä Suo­men tilan­teen kans­sa, ei edes Hel­sin­gin. Suo­mes­sa sai­ras­ta­nei­ta on niin vähän, ettei meil­lä ole mitään väes­tö­ta­son suo­jaa eli olem­me täy­sin avoi­mia tar­tun­noil­le. Kor­kein­taan voim­me toi­voa mui­den koro­na­vi­rus­ten anta­van suo­jan vähän aut­ta­van. Mei­dän on nyt vain sin­ni­tel­tä­vä toi­siam­me väl­tel­len ensi kevää­seen, jol­loin toi­vot­ta­vas­ti on käy­tet­tä­vis­sä rokote.

Ruot­sia asia sen sijaan voi kiin­nos­taa ja monia kehi­tys­mai­ta, joi­den ei ole mah­dol­lis­ta miten­kään estää epi­de­mian kul­ke­mis­ta koko väes­tön läpi.

 

 

 

[1] Espan­jas­sa on ilmei­ses­ti mää­ri­tel­ty myös kuo­le­ma uudes­taan, kos­ka kuol­lei­den mää­rät ovat vähen­ty­neet ker­ral­la epäilyttävästi.

66 vastausta artikkeliin “Onko havaintoja laumaimmuniteetista?”

 1. Huo­jen­ta­va artik­ke­li. Ilmei­ses­ti Suo­mes­sa ei ole kat­ta­vaa roke­te­re­kis­te­riä jos­ta voi­tai­siin ana­ly­soi­da influens­sa­ro­ko­tus­ten mer­ki­tys­tä sairastumiseen.

  1. Han­nu Komu­lai­nen:
   Huo­jen­ta­va artik­ke­li. Ilmei­ses­ti Suo­mes­sa ei ole kat­ta­vaa roke­te­re­kis­te­riä jos­ta voi­tai­siin ana­ly­soi­da influens­sa­ro­ko­tus­ten mer­ki­tys­tä sairastumiseen.

   Mik­si influens­sa­ro­ko­tuk­sel­la oli­si jotain vai­ku­tus­ta? Influens­sa­vi­rus on ihan eri­lai­nen, muu­ta yhteis­tä kuin RNA ei ole.

 2. Jos­tain luin, että Espan­jas­sa siir­tyi­vät rapor­toi­maan vain edel­li­sen 24 tun­nin ajal­la kuolleet.

  Mut­ta jois­ta­kin kuol­leis­ta tulee tie­to vas­ta myö­hem­min, niin nämä eivät näy iki­nä tilastoissa.

  Esim. hen­ki­lö kuo­lee maa­nan­tai­na mut­ta rapor­toi­va viran­omai­nen saa sii­tä tie­don kes­ki­viik­ko­na eikä lisää sitä kes­ki­vii­kon raport­tiin kos­ka kes­ki­viik­ko­na rapor­toi­vat vain tiis­tain kuo­le­mat jne.

 3. Minus­ta nyt kyl­lä vähän köy­käi­ses­ti ohi­tat sen vaih­toeh­don, että ihmi­set nyt vain ovat muut­ta­neet käyt­täy­ty­mis­tään varo­vai­sem­mik­si epi­de­mian ede­tes­sä. Nyt­hän on jo var­sin vah­vaa näyt­töä, että leviä­mis­tä voi­daan estää var­sin tehok­kaas­ti lock­dow­neil­la ja mas­kien käy­töl­lä tiheäs­ti­kin asu­tuil­la alueil­la kuten itse Wuha­nis­sa. Ja vaik­ka noi­ta rajoi­tuk­sia ei tuli­si­kaan val­tion tahol­ta (kuten Ruot­sis­sa), niin ihmi­set muut­ta­ne­vat käyt­täy­ty­mis­tään vapaa­eh­toi­ses­ti­kin ja mene­vät hen­ki­lö­koh­tai­seen lock­dow­niin sitä mukaa, kun yhä useam­mal­la on joku tut­tu tai suku­lai­nen, joka on joko kuol­lut tai sai­ras­tu­nut vaka­vas­ti. Sii­nä vai­hees­sa, kun on pääs­syt oma­koh­tai­ses­ti näke­mään, mitä tar­tun­nan seu­rauk­set saat­ta­vat pahim­mil­laan olla, ravin­to­la­käyn­tien vähentäminen/lopettaminen ja mas­kien käyt­tö alka­vat luul­ta­vas­ti tun­tua aika pie­nil­tä uhrauksilta.

  1. Minus­ta nyt kyl­lä vähän köy­käi­ses­ti ohi­tat sen vaih­toeh­don, että ihmi­set nyt vain ovat muut­ta­neet käyt­täy­ty­mis­tään varo­vai­sem­mik­si epi­de­mian edetessä. 

   Kir­joi­tin: “Sit­ten voi tie­tys­ti olla vain niin, että siel­lä, mis­sä tau­ti on vaa­ti­nut pal­jon uhre­ja, ihmi­set ovat luon­nos­taan varo­vai­sia. Tuk­hol­mas­sa kuo­le­man­ta­paus­ten lop­pu­mi­nen voi joh­tua yksin­ker­tai­ses­ti vain sii­tä, että ovat oppi­neet suo­jaa­maan van­huk­sen­sa parem­min – niin kuin Suo­mes­sa­kin on opittu.”

   Miten köy­hien ihmi­sen jouk­ko­ma­joi­tuk­ses­sa suo­jau­du­taan tartunnoilta?

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kir­joi­tin: ”Sit­ten voi tie­tys­ti olla vain niin, että siel­lä, mis­sä tau­ti on vaa­ti­nut pal­jon uhre­ja, ihmi­set ovat luon­nos­taan varo­vai­sia. Tuk­hol­mas­sa kuo­le­man­ta­paus­ten lop­pu­mi­nen voi joh­tua yksin­ker­tai­ses­ti vain sii­tä, että ovat oppi­neet suo­jaa­maan van­huk­sen­sa parem­min – niin kuin Suo­mes­sa­kin on opittu.” 

    Niin tosi­aan kir­joi­tit, hyvä, että otit tuon­kin vaih­teh­don huo­mioon. Mut­ta toi­saal­ta kir­joi­tit myös näin, min­kä perus­teel­la tul­kit­sin, että pidät ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos­ta epä­to­den­nä­köi­se­nä seli­tyk­se­nä: “York on niin tiheäs­ti asut­tu kau­pun­ki, että epi­de­mian pitäi­si menes­tyä vaik­ka 90 % ihmi­sis­tä ryh­tyi­si ääri­mäi­sen varo­vai­sek­si.” Minus­ta taas vai­kut­tai­si aika sel­väl­tä, että ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos (eris­täy­ty­mi­nen, mas­kit) estä­vät leviä­mis­tä var­sin tehok­kaas­ti tiheis­sä­kin asu­tuk­sis­sa, oli kyse sit­ten mää­räyk­sis­tä tai ihmis­ten omis­ta valin­nas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun epi­de­mian vaka­vuu­des­ta on suu­rel­la osal­la oma­koh­tais­ta koke­mus­ta. Toki jäl­kim­mäi­ses­sä vaih­toeh­dos­sa inhi­mil­li­sen kär­si­myk­sen mää­rä ehtii kas­vaa melkoiseksi.

    Miten köy­hien ihmi­sen jouk­ko­ma­joi­tuk­ses­sa suo­jau­du­taan tartunnoilta? 

    Iso­jen ihmis­mää­rien sul­lo­mi­nen sul­jet­tuun tilaan on nyky­ti­lan­tees­sa yli­pää­tään erit­täin huo­no idea. Sekä köy­hien että vie­ras­työ­läis­ten majoi­tuk­siin kan­nat­tai­si etsiä pikai­ses­ti mui­ta vaih­toeh­to­ja. Se toki mak­saa, mut­ta luul­ta­vas­ti sil­ti aika lail­la vähem­män kuin se, että epi­de­mia läh­tee niis­sä uuteen lauk­kaan ja rajoi­tuk­sia jou­du­taan sen vuok­si pitkittämään/koventamaan.

  2. Jar­no Luo­ma-Nir­va: leviä­mis­tä voi­daan estää var­sin tehok­kaas­ti lock­dow­neil­la ja mas­kien käy­töl­lä tiheäs­ti­kin asu­tuil­la alueil­la kuten itse Wuhanissa. 

   Jos Wuhan ote­taan esi­mer­kik­si, niin virus voi­daan tukah­dut­taa koko­naan myös poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä. Meil­tä puut­tuu vain toi­meen­pa­ne­vat jou­kot val­vo­maan sitä, että täl­lai­nen pää­tös pitäisi

 4. Tie­tää­kö joku miten val­ta­vir­tae­pi­de­mio­lo­gia selit­tää sen että Covid-19:ään sai­ras­tu­nei­den toden­nä­köi­syys kehit­tää vaka­via oirei­ta pie­ne­nee yhtei­söis­sä ajan funktiona?

  1. Hei­te­tään hatus­ta: vaka­vat tapauk­set kär­rä­tään sai­raa­laan, joka on muil­ta eris­tet­ty, jol­loin lie­vä muo­to jää kier­tä­mään ja vaka­va muo­to hävi­ää, kos­ka ei pää­se sai­raa­lois­ta leviä­mään ulos.

  2. Tun­nen erään viro­lo­gin, ja hänel­tä kuu­le­ma­ni mukaan viruk­set tup­paa­vat evo­loi­tu­maan her­kem­min tart­tu­vik­si mut­ta myös vähem­män vaa­ral­li­sik­si ajan kans­sa, kos­ka viruk­sel­le ei ole oman sel­viy­ty­mi­sen­sä takia edul­lis­ta nitis­tää suu­ria mää­riä isän­tä­po­ruk­kaan­sa. Ehkä tämä?

  3. Ehkä­pä vas­tus­tus­ky­vyt­tö­mim­mät sai­ras­tu­vat ensin. Sit­ten jää lähin­nä vas­tus­tus­ky­kyi­siä. He eivät sai­ras­tu pahas­ti eikä heil­tä saa niin pal­jon virus­ta, että sii­tä sai­ras­tui­si pahasti.

 5. Vai­kut­taa sil­tä että aivan lii­an suu­ri osa kai­kes­ta koro­na­vi­ruk­ses­ta kir­joi­te­tus­ta mate­ri­aa­lis­ta on enem­män tai vähem­män luu­loa, kuvi­tel­maa tai tar­koi­tus­ha­kuis­ta vai­ku­tuk­sen teke­mis­tä tai jopa val­lan­käyt­töä. Pysy­tään siis skep­ti­si­nä ja odo­tel­laan tar­kem­paa ja useam­man toi­sis­taan riip­pu­mat­to­man tahon anta­maa tie­toa; tämän luu­li­sin ole­van hyvä strategia

 6. Immu­ni­teet­te­ja on eri­lai­sia. Vaik­ka en ole bio­lo­gi, niin minus­ta “resep­ti immuu­ni­jär­jes­tel­män muis­tis­sa” on vain kie­li­ku­va jon­ka taus­tal­la on moni­mut­kai­sia prosesseja. 

  Esi­mer­kik­si tämä kuu­los­taa samal­ta kuin se King’s Col­le­gen tulos.

  Stu­dies have found that levels of neut­ra­lizing anti­bo­dies against SARS-CoV‑2 remain high for a few weeks after infec­tion, but then typical­ly begin to wane. 

  Mut­ta tämä ei siis ole koko kuva, ja perus­on­gel­ma tun­tuu ole­van tämä:

  the­re is not yet a clear, mea­su­rable mar­ker in the body that cor­re­la­tes with long-term immunity

  Toi­sin sanoen ei tie­de­tä onko sitä “muis­ti­tik­kua” siel­lä vai ei. Vas­ta-ainei­ta osa­taan tes­ta­ta, mut­ta kai­ke­ti ei tie­de­tä mil­lai­nen sen muis­ti­ti­kun pitäi­si olla joten sitä on han­ka­la löytää…

  https://www.nature.com/articles/d41586-020–01989‑z

  Immu­ni­teet­ti voi olla sel­lai­nen, että se estää sai­rau­den (ste­ri­lizing immu­ni­ty) tai sit­ten sel­lai­nen että tau­ti pysyy hyvin lie­vä­nä. Käsit­tääk­se­ni näis­sä tapauk­sis­sa bio­lo­gi­set meka­nis­mit on var­sin erilaisia. 

  Not all vacci­nes pro­duce an immu­ne res­pon­se that is ste­ri­lizing, and neit­her do they need to to be effec­ti­ve at pre­ven­ting disease.

  For example, the inac­ti­va­ted polio­vi­rus vacci­ne does not pro­duce ste­ri­lizing immu­ni­ty and is 90 percent or more effec­ti­ve. For example, the human papil­lo­ma­vi­rus vacci­ne induces ste­ri­lizing immunity.

  https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/501677-what-is-sterilizing-immunity-and-do-we-need-it

  Mihin tämä perustuu:

  ” New York on niin tiheäs­ti asut­tu kau­pun­ki, että epi­de­mian pitäi­si menes­tyä vaik­ka 90 % ihmi­sis­tä ryh­tyi­si ääri­mäi­sen varovaiseksi. ”

  Miten olet mal­lit­ta­nut ihmis­ten välis­tä tarttumista?

  1. Käsi­tyk­se­ni perus­tu­vat artik­ke­lei­hin, joi­den mukaan New Yor­kin köy­hem­mil­lä alueil­la suu­ri mää­rä ihm­ni­siä asuu olois­sa, jois­sa he eivät voi nou­dat­taa mitään eris­täy­ty­mis­oh­jei­ta vähän niin kuin Sin­ga­po­ren vie­ras­työ­läi­set­kään eivät voi.
   Monen on myös pak­ko käyt­tää metroa.

 7. Lau­maim­mu­ni­teet­ti” lie­nee tois­si­jai­nen täs­sä tapauk­ses­sa, ja sitä käy­te­tään lähin­nä koro­na­nar­ra­tii­vin edis­tä­mi­seen ja muka osoit­ta­maan ruot­sa­lais­ten ole­van vää­räs­sä, tahal­laan ymmär­tä­mäl­lä vää­rin koko se tie­tä­mys, jot­ka on vii­mei­sen vii­den kuu­kau­den ajal­ta ker­ty­nyt. Mer­kit­tä­väk­si on osoit­tau­tu­nut myös ris­ti-immu­ni­teet­ti mui­den koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen kans­sa ja ns, T‑soluimmuniteetti, joka ei suo­raan näy vas­ta-aine­tes­teis­sä. Lisäk­si ns. “inna­te immu­ni­ty” on muka­na tilan­tees­sa: ihmi­sel­lä on mui­ta­kin estei­tä vie­ras­ma­te­ri­aa­lin osal­ta, syl­ki, iho, eri­lai­set liman­ku­je­tus­me­ka­nis­mit ym. 

  SARS‑1 — viruk­sen koh­dal­la on havait­tu mah­dol­li­ses­ti jopa 17 vuo­den T‑soluimmuniteettia:
  https://www.nature.com/articles/s41586-020‑2550-z_reference.pdf

 8. Mmmmm.

  Itse pidän aika mie­len­kiin­toi­se­na ole­tus­ta, ettei­vät nämä useim­min kuo­le­vat van­hem­mat ihmi­set ole kos­kaan saa­neet koro­na­vi­rus­ta. Tie­tääk­se­ni koro­na­vi­ruk­set ovat hyvin tyyp­pil­li­siä viruk­sia, ja käy­tän­nös­sä kaik­ki saa­vat elä­män­sä aika­na koro­na­vi­ruk­sen ja useam­paan kertaan.

  Kai­ken jär­jen mukaan voi­ma­kaan muis­ti­poh­jai­sen immu­ni­tee­tin pitäi­si olla kor­keam­paa iäk­kääm­mil­lä. On täy­sin ja abso­luut­ti­sen nau­ret­ta­vaa olet­taa, ettei­vät iäk­kääm­mät ole elä­män­sä aika­na saa­neet ker­taa­kaan koronavirusta.

  Suo­ma­lai­nen tutkimus:
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.1890030410
  Itse tut­ki­muk­sen pdf:
  https://cloudflare-ipfs.com/ipfs/bafykbzaced4xstofs4tc5q4irede6uzaz3qzcdvcb2eedxgfakzwdyjnxgohq/pdfs/1979%20OC43%20strain-related%20coronavirus%20antibodies%20in%20different%20age%20groups.pdf

  Vuon­na 1979 jul­kais­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa viruk­sen ‘penet­raa­tiot’ eri ikä­ryh­miin (kuva 1., fig. 1) lähen­te­le­vät 100% vas­ta-ainei­den muo­dos­sa. Voi­daan olet­taa että jos vas­ta-ainei­ta löy­tyy niin samal­la syn­tyy muu­ta­kin muis­ti­poh­jais­ta immu­ni­teet­tia. Eli­mis­tö ei vain valit­se että nyt teh­dään yhtä immu­ni­tee­tia, ja jos­kus tois­te vain tois­ta immu­ni­teet­tia. Kysees­sä on ymmär­tääk­se­ni auto­maat­ti­nen ärsy­ke-reak­tio tyyp­pi­nen jär­jes­tel­mä eikä mikään äly­käs ja moni­mut­kai­sia valin­to­ja teke­vä jär­jes­tel­mä. Eli hie­nom­min ter­mein eli­mis­tön reak­tio ovat pikem­min­kin kvan­ti­ta­tii­vi­sia eivät­kä kva­li­ta­tii­vi­sia, vaik­ka kvan­ti­ta­tii­vi­nen, suh­teel­li­nen toi­min­ta saat­taa näyt­tää kva­li­ta­tii­vi­sel­ta. Esi­mer­kik­si pie­ni virus altis­tus näyt­tää ymmär­tääk­se­ni syn­nyt­tä­vän vain vähän tai ei ollen­kaan vas­ta-ainei­ta, eli ilmei­ses­ti monien keho kyke­nee nujer­ta­maan pie­nen virus­mää­rän luon­tai­sil­la (tai opi­tuil­la) sai­ras­tu­nei­ta solu­ja tun­nis­ta­vil­la ja tuhoa­vil­la kei­noil­la, ja tämä­kin siis on pikem­min­kin kvan­ti­ta­tii­vi­nen eikä kva­li­ta­tii­vi­nen jär­jes­tel­mä. Kun luon­tai­set puo­lus­tu­me­ka­nis­mit estä­vät viruk­sen mul­tipli­kaa­tion jo alku­vai­hees­sa niin vas­ta-aine­tuo­tan­to ei edes käyn­nis­tä kun­nol­la mis­sään vai­hees­sa kos­ka ärsy­ke tähän yksin­ker­tai­ses­ti puuttuu.

  Päät­te­li­sin että:
  JOKO aikai­sem­pien koro­na­vi­rus­ten koh­taa­mi­sen pit­kä­ai­kai­nen immu­ni­teet­ti virit­tää kehon yli­rea­goi­maan tähän uuteen koro­na­vi­ruk­seen ja näin aiheut­taa voi­mak­kaan tau­din suu­rel­la virusaltistuksella, 

  TAI vaih­toeh­toi­ses­ti iän ja elin­ta­po­jen myö­tä immuu­ni­jär­jes­tel­män ja eli­mis­tön toi­min­ta muut­tuu jol­lain taval­la joka altis­taa ihmi­set vaka­vam­mal­le taudille.
  Molem­mat näis­tä selit­täi­si­vät, mik­si lap­set eivät kai­ken kaik­ki­aan tun­nu saa­van vaka­vaa tau­tia. Voi­han täs­sä olla seli­tyk­se­nä myös molem­mat vaih­toeh­dot yhdes­sä. Tosin kiel­tä­mät­tä ensim­mäi­nen vaih­toeh­to oli­si aika pelot­ta­va, var­sin­kin kai­kil­le laumaimmuniteetti-anarkisteille.

  Jos kat­sot­te vie­lä uudes­taan lin­kit­tä­mä­ni artik­ke­lin koro­na­vi­ruk­sen penet­raa­tio­as­tei­ta (kuva 1., fig. 1) niin ne nouse­vat tasai­ses­ti 2‑vuotiaasta eteen­päin ja pysy­vät kor­keah­koi­na ~ 50–60-vuotiaaksi asti. Näin ollen ei ole mitään syy­tä olet­taa että koro­na­vi­ruk­set oli­si­vat Vain ja Ainoas­taan las­ten viruk­sia, kuten osa kir­joit­ta­jis­ta antaa epä­suo­ras­ti ymmär­tää mel­ko vapaas­ti ja täy­sin todel­li­suu­des­ta ja empi­rias­ta irrallaan.

  1. Sta­dist:
   Päät­te­li­sin että:
   JOKO aikai­sem­pien koro­na­vi­rus­ten koh­taa­mi­sen pit­kä­ai­kai­nen immu­ni­teet­ti virit­tää kehon yli­rea­goi­maan tähän uuteen koro­na­vi­ruk­seen ja näin aiheut­taa voi­mak­kaan tau­din suu­rel­la virusaltistuksella, 

   TAI vaih­toeh­toi­ses­ti iän ja elin­ta­po­jen myö­tä immuu­ni­jär­jes­tel­män ja eli­mis­tön toi­min­ta muut­tuu jol­lain taval­la joka altis­taa ihmi­set vaka­vam­mal­le taudille.
   Molem­mat näis­tä selit­täi­si­vät, mik­si lap­set eivät kai­ken kaik­ki­aan tun­nu saa­van vaka­vaa tau­tia. Voi­han täs­sä olla seli­tyk­se­nä myös molem­mat vaih­toeh­dot yhdes­sä. Tosin kiel­tä­mät­tä ensim­mäi­nen vaih­toeh­to oli­si aika pelot­ta­va, var­sin­kin kai­kil­le laumaimmuniteetti-anarkisteille. 

   Has­sua että minun päät­te­lyä­ni tuke­maan jul­kais­taan preprint-artik­ke­li heti seu­raa­va­na päivänä.

   https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.23.20154369v1
   “Poten­tial impact of indi­vi­dual expo­su­re his­to­ries to ende­mic human coro­na­vi­ruses on age-depen­dence in seve­ri­ty of COVID-19
   Jul­kais­tu 26.7.

   Tii­vis­tel­mäs­tä:
   “Here, we use a stoc­has­tic indi­vi­dual-based model to show that hete­ro­ge­nei­ties in indi­vi­dual expo­su­re his­to­ries to ende­mic coro­na­vi­ruses are able to explain obser­ved age pat­terns of hos­pi­ta­li­sa­tion due to COVID-19 in EU/EEA count­ries and the UK, pro­vi­ded the­re is (i) a dec­rea­se in cross-pro­tec­tion to SARS-CoV‑2 with the num­ber of eHCoV expo­su­res and (ii) an inc­rea­se in poten­tial disea­se seve­ri­ty with num­ber of eHCoV expo­su­res or as a result of immu­ne senescence.”

   Teki­jät esit­tä­vät hypo­tee­sin mui­den yleis­ten koro­na­vi­rus­ten (eHCoV; ende­mic human coro­na­vi­ruses) koh­taa­mis­ten virit­tä­vän immu­ni­tee­tin sel­lai­sek­si, että suu­rem­pi altis­tus­ten mää­rä joh­taa vaka­vaan Covid-19 tau­tiin. Täs­tä hypo­tee­sis­tä kehi­te­tään mal­li, tätä simu­loi­daan ja tulok­sia ver­ra­taan Covid-19 tau­din vaka­vuus­ja­kau­maan todel­li­sel­la väes­töl­lä ja tode­taan mal­lin kyke­ne­vän selit­tä­mään empii­ri­ses­ti tode­tun ikään perus­tu­van alt­tiu­den sekä pien­ten las­ten (alle 5‑v) suu­rem­man alt­tiu­den taudille.

   Has­sus­ti hypo­tee­si pää­koh­dil­taan on käy­tän­nös­sä ~100% yhte­ne­vä itse esit­tä­mä­ni kans­sa, ehkä jos­kus on hyvä vain miet­tiä mik­si tau­ti käyt­täy­tyy juu­ri miten käyt­täy­tyy, ihan empi­rian kaut­ta. Täy­tyy kui­ten­kin muis­taa että puhum­me nyt mal­lin­nuk­ses­ta ja kor­re­laa­tios­ta. Itse tut­ki­muk­ses­sa ei esi­te­tä mitään (uusia) mole­kyy­li­ta­son todis­tei­ta immuu­ni­his­to­rian vai­ku­tuk­ses­ta, vaan näi­den osal­ta vii­ta­taan vain muu­hun kirjallisuuteen.

  2. TAI vaih­toeh­toi­ses­ti iän ja elin­ta­po­jen myö­tä immuu­ni­jär­jes­tel­män ja eli­mis­tön toi­min­ta muut­tuu jol­lain taval­la joka altis­taa ihmi­set vaka­vam­mal­le taudille.
   Molem­mat näis­tä selit­täi­si­vät, mik­si lap­set eivät kai­ken kaik­ki­aan tun­nu saa­van vaka­vaa tau­tia. Voi­han täs­sä olla seli­tyk­se­nä myös molem­mat vaih­toeh­dot yhdes­sä. Tosin kiel­tä­mät­tä ensim­mäi­nen vaih­toeh­to oli­si aika pelot­ta­va, var­sin­kin kai­kil­le laumaimmuniteetti-anarkisteille.

   Kir­joi­tuk­se­si sel­väs­ti perus­tui erään­lai­seen tahal­li­seen hah­mot­ta­mis­vai­keu­teen immu­ni­tee­tin eri lajeis­ta, mut­ta lai­naa­mas­sa­ni kap­pa­lees­sa olet oikeil­la jäl­jil­lä: ole­tan kui­ten­kin, että haluat vie­dä eteen päin koro­na­vi­rus­nar­ra­tii­via, jos­ta­kin syys­tä, halua­mat­ta näh­dä koro­nan poli­ti­soi­tu­mis­ta. Esi­mer­kik­si Varicel­la Zos­ter ‑tar­tun­ta antaa eli­ni­käi­sen immu­ni­tee­tin, mut­ta nime­no­maan hei­ken­ty­nyt solu­vä­lit­tei­nen immuu­ni­jär­jes­tel­mä pääs­tää viruk­sen uudel­leen akti­voi­tu­maan kehos­sa. Varicel­la elää ihmi­sen her­mo­so­luis­sa. Heik­ko­kun­tois­ten van­hus­ten on havait­tu saa­van tap­pa­via keuh­ko­kuu­mei­ta myös tuos­ta samas­ta viruk­ses­ta, kuten myös muu­ten har­mit­to­mis­ta ente­ro­vi­ruk­sis­ta ja las­ten kor­va­tu­leh­duk­sis­sa pii­les­ke­le­väs­tä pneu­mo­kok­ki­bak­tee­ris­ta. Itse asias­sa kii­na­lais­ten jo hel­mi­kuus­sa jul­kai­se­mien koro­na­kuo­le­ma­ruu­mii­na­vaus­ten yhtey­des­sä oli keuh­kois­sa vil­jel­ty myös bak­tee­ri- ja mui­den virus­ten — kuten her­pes­vi­rus­ten — aikaan­saa­mia laa­jo­ja tuleh­dus­reak­tioi­ta. Kausi-influens­sas­sa täl­lai­nen kuol­lei­suusil­miö näkyy van­hus­kuo­le­mis­sa, lopul­li­nen kuo­lin­syy ei ole influens­sa sinän­sä, vaan tois­si­jai­nen keuh­ko­kuu­me, koro­na päin vas­toin nyt on valit­tu tie­tys­tä syys­tä pää­asial­li­sek­si kuo­lin­syyk­si, mik­si, no kos­ka se on valit­tu. Mm. Englan­nis­sa kukaan ei ole saa­nut paran­tua koro­na­vi­ruk­ses­ta ennen kuo­le­maan­sa. Aikai­sem­pi posi­tii­vi­nen tes­ti­tu­los pysyy rekis­te­reis­sä kuo­le­maan asti, ja kuo­lin­ti­las­to­ja aje­taan tar­tun­ta­re­kis­te­rin kans­sa yksiin: 

   https://www.spectator.co.uk/article/why-no-one-can-ever-recover-from-covid-19-in-england

   Ongel­ma on sii­nä, että jos ikä­ryh­mäs­sä 80+ kir­ja­taan Covid-19 — tar­tun­to­ja, ja seu­ra­taan poti­lai­ta esi­mer­kik­si nel­jä kuu­kaut­ta, kuol­lei­suus kysei­ses­sä ikä­ryh­mäs­sä on perin­tei­ses­ti­kin ollut ajan kulues­sa hyvin­kin 5–10% vuo­des­sa, esi­mer­kik­si demen­tia­kuol­lei­suus on nous­sut voi­mak­kaas­ti, ja on Suo­mes­sa yli 2000 / 1 milj asu­kas­ta. Ruot­sis­sa on demen­tia­kuol­lei­suus noin 1800 / 1 mil­joo­naa asu­kas­ta, noin 600 / 4 kuu­kau­den ajal­ta / mil­joo­na asu­kas­ta. Voim­me jäl­ki­puin­nis­sa näh­dä, että koro­na­vi­rus paran­si demen­tiat muu­ta­mal­ta ikä­luo­kal­ta mel­ko täydellisesti. 

   Sil­le on syyn­sä, että van­ho­ja ihmi­siä elää lii­kun­ta­ky­vyt­tö­mi­nä sän­gyis­sään hoi­va­ko­deis­sa. He eivät siel­lä ole aina­kaan sen takia, että hei­dän immuu­ni­jär­jes­tel­män­sä oli­si joten­kin eri­tyi­sen vahva.

 9. Ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos on suu­ri vai­kut­ta­ja. Se tart­tu­vuus, r0 on kui­ten­kin hyvin herk­kä pie­nil­lek­kin käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sil­le. Jos ihni­nen saa saik­ka­pa 50 ker­tai­sen tar­tun­ta­ris­kin ruuh­ka­bus­sis­sa niin bus­si­mat­kan kor­vaa­mi­nen käve­lyl­lä tai pyö­räi­lyl­lä tiput­taa tämän ihmi­sen osal­ta tar­tun­ta­to­den­nä­köi­syy­den mur­to-osaan, jos jäte­tään pubis­sa, kir­kos­sa tai jal­ka­pal­lo-otte­lus­sa käyn­ti väliin vai­ku­tus voi myös olla samaa luok­kaa. Pel­kän ris­ki­käyt­täy­ty­mi­sen vält­te­ly voi jo yksis­tään vai­kut­taa todel­la pal­jon jo ilman pakol­li­sia rajoi­tuk­sia ja mää­räyk­siä. Oli­si oikeas­taan ihme jos se ei vai­kut­tai­si ihmi­sien kät­täy­ty­mi­seen että alu­eel­la rie­huu ihmis­jou­kois­sa tart­tu­va tap­pa­va tau­ti. Juu­ri kuvai­le­ma­si eks­po­nen­ti­aa­li­nen tapaus­ten vähe­ne­mi­nen ker­too että r0<1.

 10. Solu­vä­lit­teis­tä immu­ni­teet­tia on vai­keam­pi tut­kia, sik­si yleen­sä kes­ki­ty­tään vas­ta-ainei­siin. Muis­tai­sin luke­nee­ni, että näin mitat­tua immu­ni­teet­tia uudel­le koro­na­vi­ruk­sel­le on monin­ker­tai­ses­ti vas­ta-aine­tut­ki­muk­siin nähden. 

  https://www.hs.fi/tiede/art-2000006558861.html

 11. Vas­ta-aine­tes­tit eivät havait­se pie­niä mää­riä vas­ta-ainei­ta. Juu­ri tuon yllä ole­van immuu­ni­jär­je­tel­män muis­tin vuok­si vas­ta-aine­tes­tit mit­taa­vat vää­rää asi­aa. ” Mut­ta ennen kaik­kea “Mui­den koro­na­vi­rus­ten aiheut­ta­mat tau­dit anta­vat suo­jan”, ja nii­tä ja nii­den taval­la mui­den­kin tau­tien suo­jaa anta­via meka­nis­me­ja ei osa­ta etsiä.

  ” Päi­vä­ko­ti­lap­sil­la ei siis vaa­raa?” Onko myös­kään hei­dän hoi­ta­jil­laan? Suo­mes­sa oli­si ammat­ti­tyh­miä, joi­den tes­taa­mi­nen antai­si viit­tei­tä, mis­sä mää­rin las­ten­tau­ti­teo­ria pitää paik­kan­sa. Kun tou­ko­kuus­sa oppi­laat ja opet­ta­jat pala­si­vat kou­lu­ti­loi­hin­sa etä­ope­tuk­sen jäl­keen, ei ilmoi­tet­tu opet­ta­jien koro­na­tar­tun­nois­ta. Jos nii­tä ei juu­ri­kaan ollut, se voi joh­tua tehok­kaas­ta suo­jau­tu­mi­ses­ta, mut­ta myös sii­tä, että oppi­lail­ta saa­dut riit­tä­vän tuo­reet fluns­sa­tar­tun­nat oli­vat vie­lä jäl­jel­lä suo­jaa­mas­sa kaik­kein van­him­pia­kin opettajia.

  Ker­taan, mitä Osmon blo­gil­la olen aikai­sem­min­kin poh­ti­nut: Onko aihet­ta pelä­tä, että lap­sil­ta on jo jää­nyt tehos­te­tun hygie­nian ja karan­tee­nien takia lastentauteja/koronaflunssia sai­ras­ta­mat­ta? Samal­la jää muo­dos­tu­mat­ta fluns­sien tuo­maa vas­tus­tus­ky­kyä tule­vien fluns­sien varal­le, jol­loin ne iske­vät aikai­sem­paa vaka­vam­pi­na. Ja mikä pahin­ta: samal­la las­ten saa­ma suo­ja heik­ke­nee koro­naa vas­taan. Onko siis syy­tä pelä­tä, että koro­na on koh­ta hen­gen­vaa­ral­li­nen myös lap­sil­le ja nuo­ril­le? Jol­lei immu­ni­tee­tin tois­tu­vas­ti anne­ta päi­vit­tyä uusil­la tar­tun­noil­la ja sai­ras­te­le­mal­la, onko koro­nas­ta entis­tä­kin vai­keam­pi pääs­tä eroon — mikä­li ei saa­da rokotteita?

  1. Jyr­ki Pato­mä­ki: Jol­lei immu­ni­tee­tin tois­tu­vas­ti anne­ta päi­vit­tyä uusil­la tar­tun­noil­la ja sai­ras­te­le­mal­la, onko koro­nas­ta entis­tä­kin vai­keam­pi pääs­tä eroon – mikä­li ei saa­da rokotteita?

   Ja vie­lä, kun näyt­tää sil­tä että (osit­tai­nen) immu­ni­teet­ti Covid-19 vas­taan levi­ää tau­tia nopeam­min viruk­sen pysyes­sä muut­tu­mat­to­ma­na niin sil­loin SARS-Cov‑2:n oli­si loo­gis­ta antaa vapaas­ti kier­rel­lä, kui­ten­kin s.e. sai­ras­tu­mis­kyn­nyk­sen ylit­tä­vät inte­rak­tiot on poistettu.

   Ole­tus siis oli­si että yksi sai­ras­tu­nut val­men­taa mer­kit­tä­väs­ti useam­man vas­tus­tus­ky­kyä kuin sai­ras­tut­taa, ja tämä suh­de vaan kas­vaa ajan funk­tio­na sai­ras­tu­mis­kyn­nyk­sen kasvaessa.

  2. Jyr­ki Pato­mä­ki: Onko aihet­ta pelä­tä, että lap­sil­ta on jo jää­nyt tehos­te­tun hygie­nian ja karan­tee­nien takia lastentauteja/koronaflunssia sairastamatta?

   Ei edel­leen­kään ole. On usei­ta täy­sin koro­na­vi­ruk­sil­le altis­tu­mat­to­mia pie­niä lap­sia, sars kak­ko­seen kuol­lei­ta sil­ti häviä­vän vähän.

   Oppi-isä­ni kir­joit­ti blo­gis­saan juu­ri, että kes­ken­me­not Tans­kas­sa ovat las­ke­neet jopa 90% koro­na­kont­rol­lien aika­na. Kes­ken­me­not ovat var­sin ylei­nen vai­va ihmi­sil­lä (ja osu­vat aika kipe­ään paik­kaan), joten tämä on kan­san­ter­vey­del­li­ses­ti erit­täin suu­ri efek­ti. Har­joi­tus­teh­tä­vä: mis­tä em. vähen­ty­mi­nen voi­si johtua?

 12. Brit­ti­liäi­nen twiit­ta­ja lait­taa tie­to­ja joka päi­vä Ira­nis­ta, jos­sa on käy­tän­nös­sä toi­nen aal­to ollut jo pit­kään pääl­lä. Iran on sii­tä mie­len­kiin­toi­nen, että siel­lä virus on saa­nut olla Kii­nan jäl­keen pisim­pään, mut­ta toi­sin kuin Kii­na siel­lä ei maan köy­hyy­den takia ole pys­tyt­ty jat­ka­maan tiuk­ko­ja toimia.
  Twiit­ta­jan mukaan aina­kin Ira­nis­sa on sel­kei­tä keis­se­jä, jos­sa tau­ti on saa­tu uudes­taan ja jopa nii­tä, jois­sa hen­ki­lö on tau­tiin kuol­lut toi­sel­la kerralla.
  https://twitter.com/aliostad/status/1285701000607793153
  Den­gue-kuu­mees­sa­han toi­nen tar­tun­ta on vaa­ral­li­sem­pi kuin ensim­mäi­nen. Immu­ni­teet­ti voi siis toi­mia myös itse­ään vas­taan ja sitä on myös epäil­ty covid19 kanssa
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement
  https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement#Potential_linkage_between_pathophysiology_of_COVID-19_and_ADE

  1. T:
   Brit­ti­liäi­nen twiit­ta­ja lait­taa tie­to­ja joka päi­vä Ira­nis­ta, jos­sa on käy­tän­nös­sä toi­nen aal­to ollut jo pit­kään pääl­lä. Iran on sii­tä mie­len­kiin­toi­nen, että siel­lä virus on saa­nut olla Kii­nan jäl­keen pisim­pään, mut­ta toi­sin kuin Kii­na siel­lä ei maan köy­hyy­den takia ole pys­tyt­ty jat­ka­maan tiuk­ko­ja toimia.
   Twiit­ta­jan mukaan aina­kin Ira­nis­sa on sel­kei­tä keis­se­jä, jos­sa tau­ti on saa­tu uudes­taan ja jopa nii­tä, jois­sa hen­ki­lö on tau­tiin kuol­lut toi­sel­la kerralla.
   https://twitter.com/aliostad/status/1285701000607793153
   Den­gue-kuu­mees­sa­han toi­nen tar­tun­ta on vaa­ral­li­sem­pi kuin ensim­mäi­nen. Immu­ni­teet­ti voi siis toi­mia myös itse­ään vas­taan ja sitä on myös epäil­ty covid19 kanssa
   https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement
   https://en.wikipedia.org/wiki/Antibody-dependent_enhancement#Potential_linkage_between_pathophysiology_of_COVID-19_and_ADE

   En ole vie­lä luke­nut yhtään uutis­ta, jos­sa oli­si luo­tet­ta­vas­ta läh­tees­tä tie­toa, että joku oli­si sai­ras­tu­nut oikeas­ti uudel­leen. Eli oli­si var­mas­ti sai­ras­ta­nut tau­din ja sai­ras­tu­nut myö­hem­min uudel­leen, joka oli­si­nol­lut todis­te­tus­ti covid-19.

   Twit­ter-huhut Ira­nis­ta eivät ole luo­tet­ta­vaa tietoa.

   Mikä­li näin on, niin esim. USA:sta pitäi­si pian kuu­lua sel­lais­ta tietoa.

 13. Tätä tuber­ku­loo­si rokot­teen mah­dol­lis­ta suo­ja­vuut­ta ei ole hir­veäs­ti suo­men medias­sa spe­ku­loi­tu https://www.pnas.org/content/early/2020/07/07/2008410117

  Eikö suo­mes­sa armei­jas­sa roko­tet­tu kaik­ki ennen vuot­ta 2000? On spe­ku­loi­tu että esim. itä-sak­san kuo­le­mat ovat pie­nem­piä kuin län­si-sak­san tbr-roko­te ohjel­man takia.

 14. Pari huo­mio­ta Ruo­tain tilanteesta:

  Ver­tai­lin Ruot­sin ja Bel­gian tau­ti­ti­lan­net­ta, molem­mis­sa sekä tar­tun­nat, että kuo­le­mat läh­ti­vät maa­lis­kuus­sa samoi­hin aikoi­hin nousuun. Bel­gia julis­ti maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä tiu­kat rajoi­tus­toi­met, Ruos­tis­sa men­tiin kevyel­lä lin­jal­la. Tulos, kuol­leet Ruot­si n. 5 700 vs. Bel­gia n. 9 800 (Bel­gias­sa ilmei­ses­ti jon­kin ver­ran epäil­ty­jä tapauk­sia hoi­va­ko­deis­ta on mer­kat­tu koro­na­kuo­le­mik­si ilman var­mis­tus­ta, mut­ta voi­ta­neen olet­taa, että kuol­lei­ta on vähin­tään­kin saman ver­ran kuin Ruot­sis­sa tilas­toin­tie­rot huo­mioi­den). Aivan kuin Bel­gian rajoi­tus­toi­men­pi­teil­lä ei oli­si ollut mitään vai­ku­tus­ta epi­de­mian kehit­ty­mi­seen, vai riit­tää­kö väes­tön­ti­heys tai kult­tuu­rie­rot selit­tä­mään tilanteen.

  Toi­nen huo­mio Ruot­sis­ta ja koro­na­ti­lan­tees­ta yleensä:

  https://tekniikanmaailma.fi/kuka-muistaa-nykyista-pahempi-epidemia-riehui-euroopassa-vain-muutama-vuosi-sitten-ja-tappoi-yli-200–000-ihmista-enemman-kuin-normaali-kausi-influenssa/

  Tuon mukaan vuo­den 2016–2017 influens­sae­pi­de­mia tap­poi Suo­mes­sa 1 400 ihmis­tä ENEMMÄN kuin “nor­maa­li” influens­sae­pi­de­mia, eli yhteen­sä arviol­ta noin 2000–2500 ihmis­tä. Ruot­siin suh­teu­tet­tu­na tuo tar­koit­taa 4000–5000 kuol­lut­ta. Tuo­hon ver­rat­tu­na nykyi­nen Ruot­sin koro­na­kuol­lei­den mää­rä ei ole miten­kään poik­keuk­sel­li­sen kor­kea nykyi­seen media­myl­ly­tyk­seen näh­den. Mik­si tuol­loin kukaan ei kut­su­nut Teg­nel­liä “Men­ge­lek­si” tai syyt­tä­nyt Ruot­sia “van­hus­ten uhraa­mi­ses­ta” tai “kan­san­mur­has­ta”? Tuol­loin tau­ti sai vapaas­ti levi­tä väes­tön läpi ja nopeal­la haul­la ainois­sa uuti­sis­sa tuol­ta ajal­ta tode­taan, että influens­sa­ro­ko­te teho­aa huo­nos­ti. Mik­si sama mää­rä koro­naan kuol­lei­ta on kai­ken hys­te­rian arvoista?

  1. Juha: Aivan kuin Bel­gian rajoi­tus­toi­men­pi­teil­lä ei oli­si ollut mitään vai­ku­tus­ta epi­de­mian kehit­ty­mi­seen, vai riit­tää­kö väes­tön­ti­heys tai kult­tuu­rie­rot selit­tä­mään tilanteen.

   SVT:llä on hyvä jut­tu Ruot­sin koro­nae­pi­de­mian aikai­ses­ta yli­kuol­lei­suu­des­ta, lää­ni­koh­tai­sis­ta käp­py­röis­tä pää­tel­len kuol­lei­suus läh­tee kas­vuun niin aikai­ses­sa vai­hees­sa ettei ole miten­kään uskot­ta­vaa että tilan­teen alkaes­sa val­je­ta maa­lis­kuun puo­les­sa välis­sä oli­si ollut mitään teh­tä­vis­sä, huo­mioi­den että tar­tun­nas­ta kuo­le­maan menee tyy­pil­li­ses­ti aina­kin pari-kol­me viik­koa, ja sitä ennen viruk­sen on pitä­nyt levitäkin.

   Skå­nen (hyväs­tä) tilan­tees­ta voi­tai­siin pää­tel­lä että van­hus­ten­huol­lon poik­kea­vat käy­tän­nöt hel­mi­kuun alus­ta alkaen ovat olleet hyvä päätös.

   Juha: Mik­si tuol­loin kukaan ei kut­su­nut Teg­nel­liä ”Men­ge­lek­si” tai syyt­tä­nyt Ruot­sia ”van­hus­ten uhraa­mi­ses­ta” tai ”kan­san­mur­has­ta”?

   Perin­tei­sen median nar­ra­tii­veil­la ja totuu­del­la on yhä vähem­män yhty­mä­koh­tia, on ihmil­lis­tä että toi­mit­ta­jat koke­vat kil­pai­le­van­sa sosi­aa­li­sen median kans­sa vaik­ka rahoi­tus tuli­si­kin valtionbudjetista.

  2. Tätä hys­te­ri­aa olen koko kevään ihme­tel­lyt. Ainoa hyväk­syt­ty totuus län­si­val­tiois­sa tun­tuu ole­van, että Covid on erit­täin vaaa­ral­li­nen tau­ti, vaik­ka tilas­tot muu­ta kertovat.

   Useis­ta läh­teis­tä, ml. useil­ta lää­kä­reil­tä, on kuu­lu­nut, että mikään muu sano­ma ei tah­do men­nä läpi, aina­kaan mas­sa­me­dias­sa. Somes­sa taas mitään muu­ta vies­tiä kuin hys­te­rian liet­so­mis­ta ei voi ilmais­ta ilman jul­kis­ta lyn­kaa­mis­ta. Tämän myös Osmo on saa­nut usein kokea Twitterissä.

   Pidin Ruot­sin lin­jaa oikea­na heti läh­dös­tä saak­ka. Se aina­kin perus­tui tosi­asioi­hin ja jär­kei­lyyn. Suo­mi on täl­lä het­kel­lä kuo­lin­ti­las­toil­la mitat­tu­na tois­tai­sek­si sel­vin­nyt vähem­mäl­lä, mut­ta se on ver­rat­ta­vis­sa ässä-arpa­voit­toon. Toki­han arvas­ta­kin voi­ton saa­neet mones­ti jär­kei­le­vät sen joh­tu­van tai­dos­ta eikä tuurista. 

   Mikä­li lop­pu­tu­los on, niin kuin vie­lä täl­lä erää­kin näyt­tää, että Ruot­si saa epi­de­mian selä­tet­tyä syk­syn aika­na, kun muu maa­il­ma, Suo­mi mukaan lukien jat­kaa, pii­lo­tet­te­lua mah­dol­li­sen rokot­teen tuloon saak­ka, on mie­len­kiin­toi­nen näh­dä reak­tiot. Veik­kaan­pa että har­vas­sa on suo­ma­lai­set jot­ka pys­ty­vät myön­tä­mään Ruot­sin olleen sit­ten­kin oikeassa.

   Lau­ma­suo­jan ole­mas­sao­lon kiis­tä­mi­seen käy­te­tään täl­lä het­kel­lä niin pal­jon ener­gi­aa, että kysees­sä on uskon­to. Mikään mää­rä tilas­to­ja ei tun­nu päi­tä kääntävän.

   1. supel­tu­ra: Mikä­li lop­pu­tu­los on, niin kuin vie­lä täl­lä erää­kin näyt­tää, että Ruot­si saa epi­de­mian selä­tet­tyä syk­syn aika­na, kun muu maa­il­ma, Suo­mi mukaan lukien jat­kaa, pii­lo­tet­te­lua mah­dol­li­sen rokot­teen tuloon saak­ka, on mie­len­kiin­toi­nen näh­dä reaktiot.

    Kyl­lä minus­ta aina­kin Euroop­pa on aika tuke­vas­ti nyt Ruot­sin lin­jal­la. Tar­tun­nat lisään­ty­vät, mut­ta voi­mas­sa pide­tään vain vai­kut­ta­vim­pia rajoi­tuk­sia. Ihmi­set­kään eivät enää oikein jak­sa välit­tää, ja toi­saal­ta, mik­si välit­täi­si­vät­kään kun Ruot­sis­ta on empii­ris­tä evi­dens­siä ettei tilan­ne räjäh­dä käsiin vaik­ka epi­de­mian tor­jun­ta­stra­te­gia anne­taan­kin alan ammat­ti­lais­ten johdettavaksi.

  3. Juha: Tuon mukaan vuo­den 2016–2017 influens­sae­pi­de­mia tap­poi Suo­mes­sa 1 400 ihmis­tä ENEMMÄN kuin ”nor­maa­li” influens­sae­pi­de­mia, eli yhteen­sä arviol­ta noin 2000–2500 ihmis­tä. Ruot­siin suh­teu­tet­tu­na tuo tar­koit­taa 4000–5000 kuol­lut­ta. Tuo­hon ver­rat­tu­na nykyi­nen Ruot­sin koro­na­kuol­lei­den mää­rä ei ole miten­kään poik­keuk­sel­li­sen kor­kea nykyi­seen media­myl­ly­tyk­seen näh­den. Mik­si tuol­loin kukaan ei kut­su­nut Teg­nel­liä ”Men­ge­lek­si” tai syyt­tä­nyt Ruot­sia ”van­hus­ten uhraa­mi­ses­ta” tai ”kan­san­mur­has­ta”? Tuol­loin tau­ti sai vapaas­ti levi­tä väes­tön läpi ja nopeal­la haul­la ainois­sa uuti­sis­sa tuol­ta ajal­ta tode­taan, että influens­sa­ro­ko­te teho­aa huo­nos­ti. Mik­si sama mää­rä koro­naan kuol­lei­ta on kai­ken hys­te­rian arvoista?

   Vähän laa­jem­pi näkö­kul­ma asi­aan: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
   Graa­fit osoit­ta­vat, ettei koro­na todel­la­kaan ole vain hie­man taval­lis­ta pahem­pi flunssa.

   1. Tapio: Vähän laa­jem­pi näkö­kul­ma asi­aan: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
    Graa­fit osoit­ta­vat, ettei koro­na todel­la­kaan ole vain hie­man taval­lis­ta pahem­pi flunssa.

    Muis­te­taan kui­ten­kin, että tämä Euro­mo­mo on ollut ennen­kin tilas­toi­mas­sa ns. “yli­kuol­lei­suut­ta”. Vuo­den 2016 kevät­tal­vel­la kuo­li Euroo­pas­sa 217000 ihmis­tä kausi-influens­saan, samoil­la las­ku­kaa­voil­la laskettuna. 

    20 vuo­den aika­na näyt­täi­si nykyi­nen 2019 vuo­den aika­na havait­tu koro­na­vi­rus­pan­de­mia ole­van vas­ta noin vii­den­nek­si pahin. Jos jat­kam­me uusien Covid-19 ‑aal­to­jen tal­let­ta­mis­ta maa­il­man tap­piin kumu­la­tii­vi­sek­si uhri­mää­räk­si hel­mi­kuus­ta 2019 alkaen, ja sil­lä vah­vis­tam­me käsi­tys­tä kau­heas­ta ja tap­pa­vas­ta tau­dis­ta, niin mie­les­tä­ni sil­loin pitää myös arki­nen kausi-influens­sa kumu­loi­da kuo­le­man­ta­paus­ten osal­ta vuo­des­ta toi­seen. Sil­loin kuol­lei­suus­lu­ku on myös karu, Euroo­pas­sa­kin voi olla kym­me­nen vuo­den aika­na yli mil­joo­nas­ta kuol­lees­ta kyse. Ja tämä kausi-influens­sa­ro­ko­tus­ten vallitessa !

    Tai maa­il­mas­sa, 10 vuo­den aika­na 12,5 mil­joo­naa tie­lii­ken­teen uhria !

    Eli hyväk­sym­me vail­li­nai­sen roko­tus­te­hon kausi-influens­saan, ja mil­joo­nat kuo­lo­nuh­rit, mut­ta emme yhtään koro­na­vam­mau­tu­nut­ta tai kuol­lut­ta, kos­ka meil­lä nyt ei sitä roko­tet­ta ole ?

   2. Koro­nap­sy­koo­si: Muis­te­taan kui­ten­kin, että tämä Euro­mo­mo on ollut ennen­kin tilas­toi­mas­sa ns. ”yli­kuol­lei­suut­ta”. Vuo­den 2016 kevät­tal­vel­la kuo­li Euroo­pas­sa 217000 ihmis­tä kausi-influens­saan, samoil­la las­ku­kaa­voil­la laskettuna. 

    En muis­ta, että tuol­loin aina­kaan Suo­mes­sa ryh­dyt­tiin eri­tyi­siin tor­jun­ta­toi­miin fluns­san takia. Käsien­pe­sus­ta toki huo­mau­tel­tiin. Koro­na on mie­les­tä­ni vaka­va juu­ri sik­si, että laa­jois­ta rajoi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta kuol­lei­suus sii­hen oli var­sin­kin alku­vai­hees­sa suurta.

   3. EuroMOMO:n graa­fit osoit­ta­vat, että Covid on tehol­taan influens­san luok­kaa ja suu­rin ongel­ma on muu­al­la kuin itse tau­dis­sa, esi­mer­kik­si antibioottiresistenssissä.

   4. supel­tu­ra:
    EuroMOMO:n graa­fit osoit­ta­vat, että Covid on tehol­taan influens­san luok­kaa ja suu­rin ongel­ma on muu­al­la kuin itse tau­dis­sa, esi­mer­kik­si antibioottiresistenssissä.

    En lue noi­ta graa­fe­ja samal­la taval­la, sil­lä yli­kuol­lei­suus on mer­kit­tä­vän suur­ta sel­lai­sis­sa­kin mais­sa, jois­sa teh­tiin huo­mat­ta­vas­ti järeäm­piä tor­jun­ta­toi­mia kuin esim vuo­den 2016/2017 fluns­sa-aal­los­sa. On myös viit­tei­tä sii­tä, että yli­kuol­lei­suus on ollut suur­ta var­sin­kin niis­sä tiheäs­ti asu­tuis­sa mais­sa, joiss­sa rajoi­tus­toi­miin ryh­dyt­tiin vii­veel­lä ja/tai ihmis­ten suh­tau­tu­mi­nen rajoi­tuk­siin on ollut leväperäistä.

   5. supel­tu­ra: Covid on tehol­taan influens­san luokkaa

    Jos tar­koi­tat pahaa influens­sa­pan­de­mi­aa niin ok.

    Jos tar­koi­tat taval­lis­ta maa­il­mal­la kier­tä­vää kausi-influens­saa, niin höpö höpö sen­tään. Ei mis­sään päin maa­il­maa nor­maa­li influens­sa romah­du­ta sai­raan­hoi­to­jär­jes­tel­mää sii­tä huo­li­mat­ta, että kaik­ki istu­vat viik­ko­tol­kul­la koto­na. Tavan­omais­ta influens­saan ei tor­ju­ta koko yhteis­kun­nan tasol­la miten­kään. Jot­kut otta­vat rokot­teen ja se on siinä.

    Tuli­ko 2016 kuvia ja videoi­ta Mila­nos­ta ja Madri­dis­ta, jois­sa poti­lai­ta oli sai­raa­lan käy­tä­vät­kin täyn­nä? Jois­sa poti­lai­ta maka­si lat­tial­la ja sän­kyä merk­ka­si pelk­kä lat­ti­aan piir­ret­ty ”park­ki­ruu­tu”.

    Koro­na on täy­si-ikäi­sel­le suun­nil­leen yhtä vaa­ral­li­nen kuin influens­sa van­huk­sel­le* ja van­huk­sel­le koro­na on tap­pa­van vaarallinen.

    ” Cur­rent esti­ma­tes of the IFR for the coro­na­vi­rus ran­ge from 0.4 to 1.5 percent — so anyw­he­re from 4 to 15 times hig­her than the flu, which has an IFR of about 0.1 percentT­rus­ted Source.”

    https://www.healthline.com/health-news/why-covid-19-isnt-the-flu#Higher-fatality-rate

    *) influens­saa pide­tään van­huk­sel­le vaa­ral­li­se­na sairautena

   6. Tätä nar­ra­tii­viä­hän me olem­me koko kevään kuul­leet. Tilas­to­jen perus­teel­la se jää tari­nak­si vail­la totuuspohjaa. 

    Huo­no­kun­toi­sil­le van­huk­sil­le tau­ti on toki vaa­ral­li­nen, mut­ta influes­san luok­kaa. Jos esi­mer­kik­si Ahti­saa­ren paris­kun­ta tau­dis­ta sel­vi­si, niin ei se var­maa läh­töä tar­koi­ta edes vanhuksille.

    Influens­san ja Covi­din ver­tai­lus­sa kan­nat­taa muis­taa, että influens­saan on rokoi­te joka jos­kus osuu parem­min, jos­kus huo­nom­min. Jos ver­taat influens­san kuo­lin­lu­ku­ja pahi­na vuo­si­na niin ovat Covi­din tasoa.

    Rank­koi­hin sul­ku­toi­miin vetoa­mi­ses­sa kan­nat­taa muis­taa että useim­mat tut­ki­muk­set ovat tul­leet samaan joh­to­pää­tök­seen: lock­dow­neil­la ei ollut mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta tau­din rajoittamisessa.

   7. supel­tu­ra: Rank­koi­hin sul­ku­toi­miin vetoa­mi­ses­sa kan­nat­taa muis­taa että useim­mat tut­ki­muk­set ovat tul­leet samaan joh­to­pää­tök­seen: lock­dow­neil­la ei ollut mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta tau­din rajoittamisessa.

    No mik­si­hän se sit­ten on läh­te­nyt uudes­taan liik­keel­le, kun sul­ku­toi­met on purettu? 

    Sul­ku­toi­mis­sa näyt­tää ole­van oleel­li­sin­ta nii­den aikau­tus: Myö­hään teh­dyis­tä toi­men­pi­teis­tä on vain pie­ni hyö­ty, sil­lä virus on ehti­nyt nii­tä ennen levi­tä laajalle.

   8. Tapio: No mik­si­hän se sit­ten on läh­te­nyt uudes­taan liik­keel­le, kun sul­ku­toi­met on purettu?

    Sul­ku­toi­mis­sa näyt­tää ole­van oleel­li­sin­ta nii­den aikau­tus: Myö­hään teh­dyis­tä toi­men­pi­teis­tä on vain pie­ni hyö­ty, sil­lä virus on ehti­nyt nii­tä ennen levi­tä laajalle.

    Covi­dis­sa on todel­la pal­jon vie­lä mitä emme tie­dä. Ajal­li­sen kor­re­laa­tion perus­teel­la ei kan­na­ta teh­dä ole­tuk­sia kausaaliteetistä. 

    Vaih­toeh­toi­ses­ti voi kysyä, että mik­si tar­tun­ta­käy­rät käyt­täy­ty­vät samal­la taval­la riip­pu­mat­ta sulkutoimista?

   9. supel­tu­ra: Vaih­toeh­toi­ses­ti voi kysyä, että mik­si tar­tun­ta­käy­rät käyt­täy­ty­vät samal­la taval­la riip­pu­mat­ta sulkutoimista?

    En nyt ole alan asian­tun­ti­ja, mut­ta eikö­hän saman­muo­toi­suus joh­du yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että kysy­mys on hel­poh­kos­ti tart­tu­vas­ta tau­dis­ta. Sul­ku­toi­mien tavoit­tee­na on pie­nen­tää kei­no­te­koi­ses­ti tar­tut­ta­vuus­lu­kua R, jol­loin tar­tun­ta­huip­pu madal­tuu ja tau­ti­aal­to ajal­li­ses­ti pite­nee. Aika näyt­tää, pie­nen­tä­vät­ko tor­jun­ta­toi­met myös koro­na­kuol­lei­suut­ta. Se ei ole itses­tään sel­vää, mut­ta aal­lon hui­pun madal­tu­mi­nen hel­pot­taa pai­net­ta sairaaloissa.

   10. supel­tu­ra: Jos ver­taat influens­san kuo­lin­lu­ku­ja pahi­na vuo­si­na niin ovat Covi­din tasoa.

    Eihän noi­ta voi ver­ra­ta miten­kään, kun pahoi­na­kaan influens­sa­vuo­si­na ei istu­ta kuu­kausi­tol­kul­la koto­na, lisäk­si epi­de­mi­aa on taka­na vas­ta se 6kk, ei koko vuotta.

    Mikä oli­si tilan­ne, jos elet­täi­siin normaalisti?

    Voit tois­tel­la maa­il­man tap­pion asti, että tämä on fluns­sa, mut­ta mikään influens­sa-aal­to ei ole tähän men­nes­sä romaut­ta­nut Mila­non tai Madri­din ter­vey­den­huol­toa samaan mal­liin kuin covid, ja lisäk­si et edel­leen­kään pää­se sii­tä mihin­kään, että covid on kes­ki-ikäi­sel­le kuin influens­sa vanhukselle.

   11. Sylt­ty: Eihän noi­ta voi ver­ra­ta miten­kään, kun pahoi­na­kaan influens­sa­vuo­si­na ei istu­ta kuu­kausi­tol­kul­la koto­na, lisäk­si epi­de­mi­aa on taka­na vas­ta se 6kk, ei koko vuotta.

    Mikä oli­si tilan­ne, jos elet­täi­siin normaalisti?

    Voit tois­tel­la maa­il­man tap­pion asti, että tämä on fluns­sa, mut­ta mikään influens­sa-aal­to ei ole tähän men­nes­sä romaut­ta­nut Mila­non tai Madri­din ter­vey­den­huol­toa samaan mal­liin kuin covid, ja lisäk­si et edel­leen­kään pää­se sii­tä mihin­kään, että covid on kes­ki-ikäi­sel­le kuin influens­sa vanhukselle.

    Nyt alkaa kom­men­toin­nin taso men­nä aika syn­käk­si, mut­ta yri­tän vie­lä vas­ta­ta asiallisesti. 

    Fluns­sas­ta en ole puhu­nut mis­sään vai­hees­sa, jos näin on käy­nyt, olen tar­koit­ta­nut influens­saa. Pika­vil­kai­sul­la en kyl­lä löy­tä­nyt yhtään aiem­paa kom­ment­tia flussasta.

    Käsit­tääk­se­ni Espan­jan tau­ti oli nime­no­maan influens­sa ja oli vai­ku­tuk­sil­taan huo­mat­ta­vas­ti Covi­dia tuhoi­sam­pi. Ver­taat arvios­sa­si influens­saa, johon on roko­te (välil­lä parem­min ja välil­lä huo­nom­min toi­mi­va) ja Covi­dia, johon ei ole rokotetta. 

    Lisäk­si kuo­lin­mää­rien arvios­sa tulee ottaa huo­mioon, että kun ote­taan luvut useis­ta mais­ta, alueis­ta tai ihmis­ryh­mis­tä, kuo­lin­pro­sen­teis­sa (IFR) ei vai­ku­ta pel­käs­tään tau­din tap­pa­vuus, vaan myös koh­de­jou­kon laa­tu. On itses­tään sel­vää, että nuo­rien jou­kos­sa ei Covid aiheu­ta samaa tuhoa kuin van­ho­jen jou­kos­sa. Onko kyse pel­käs­tään iäs­tä, vai onko ikä pel­käs­tään välil­li­nen teki­jä, emme tiedä.

    Mut­ta se on sel­vää, että Mila­non ja Madri­din väes­tö on eri­lais­ta kuin tääl­lä poh­jo­las­sa, eikä tau­ti vai­ku­ta tääl­lä aiheut­ta­van niin kovaa tuhoa. Täs­tä­hän Osmo­kin on moneen ker­taan kir­joit­ta­nut. Toi­saal­ta on myös sel­vää, että mikä­li Mila­nos­sa tai Madri­dis­sa uuden tyyp­pi­nen influens­sa, johon roko­tus ei pure lain­kaan, läh­ti­si leviä­mään, vai­ku­tus oli­si samaa luok­kaa kuin Covi­dil­la. Ter­vey­den­huol­to kyyk­käi­si ihan samal­la tavalla.

    En tie­dä miten mää­rit­te­let kes­ki-ikäi­sen, mut­ta kat­son kuu­lu­va­ni sii­hen poruk­kaan, enkä näe min­kään­lais­ta uhkaa Covi­dis­ta. Luen kyl­lä tilas­to­ja niin, että influens­sa on van­huk­sel­le vaa­ral­li­sem­pi kuin Covid keski-ikäiselle.

    Covi­dis­sa suu­rin huo­li on, että se on uusi tau­ti. Ja tämä näyt­tää saa­van ihmi­set pel­kää­mään sitä aivan suun­nat­to­mas­ti. Toi­saal­ta vie­lä­kään ei ole pääs­ty yli alku­pe­räi­sis­tä, aivan lii­an syn­kis­tä IFR-luvuis­ta, jot­ka jo moneen ker­taan on todet­tu vähin­tään ker­ta­luok­kaa, ellei jopa kah­ta lii­an suuriksi.

    Sul­ku­toi­mien jär­ke­vyys on myös syy­tä kysee­na­lais­taa. Mikä hyö­ty niis­tä oli Covi­din leviä­mi­sen estä­mi­ses­sä, ja min­kä­lais­ta hait­taa niil­lä saa­tiin aiheu­tet­tua? Tätä ihmis­koet­ta ei ole kos­kaan aiem­min teh­ty, ja jää sel­vi­tet­tä­väk­si että min­kä­lai­nen uhraus täs­sä itse asias­sa tehtiinkään.

    Suo­mes­sa toi­men­pi­teet eivät aina­kaan vie­lä ole olleet yhtä anka­rat kuin maa­il­mal­la, mut­ta maa­il­mal­ta­kin kuu­luu yhä kovem­mat äänen­pai­not sul­ku­toi­mien lopet­ta­mi­sek­si, kun ihmi­set alka­vat herää­mään nii­den vaikutuksiin.

   12. Sylt­ty: Eihän noi­ta voi ver­ra­ta miten­kään, kun pahoi­na­kaan influens­sa­vuo­si­na ei istu­ta kuu­kausi­tol­kul­la koto­na, lisäk­si epi­de­mi­aa on taka­na vas­ta se 6kk, ei koko vuotta.

    Mikä oli­si tilan­ne, jos elet­täi­siin normaalisti?

    Voit tois­tel­la maa­il­man tap­pion asti, että tämä on fluns­sa, mut­ta mikään influens­sa-aal­to ei ole tähän men­nes­sä romaut­ta­nut Mila­non tai Madri­din ter­vey­den­huol­toa samaan mal­liin kuin covid, ja lisäk­si et edel­leen­kään pää­se sii­tä mihin­kään, että covid on kes­ki-ikäi­sel­le kuin influens­sa vanhukselle.

    Ver­ta­sin­kin tuos­sa Ruot­sin covid kuo­le­mia pahaan influenn­sa­kau­teen ja kuol­li­suus on kyl­lä jon­kin ver­ran suu­rem­pi, mut­ta ei miten­kään poik­keuk­sel­li­sen suu­ri. Ruot­si­han on tun­ne­tus­ti men­nyt var­sin niu­koil­la rajoi­tuk­sil­la ja sil­ti kuol­lei­suus siel­lä on samaa luok­kaa kuin monis­sa tiu­kan lock­dow­nin teh­neis­sä mais­sa. Tämä näkö­kul­ma ei pahem­min ole esil­lä ollut Ruot­sin mal­lis­ta kes­kus­tel­taes­sa, vaan on lähin­nä kes­ki­tyt­ty Ruot­sin hauk­ku­mi­seen. Ja mie­len­kiin­tois­ta kyl­lä, täl­lö het­kel­lä Ruot­si on nii­tä har­vo­ja mai­ta, jos­sa epi­de­mia on hidas­tu­mas­sa, kun muu­al­la toi­nen aal­to on tuloil­laan. Onko Ruot­sil­la kui­ten­kin osit­tais­ta lau­ma­suo­jaa epi­de­mi­aa hidas­ta­mas­sa. Syk­syl­lä­hän se selviää…

    Ja mitä tulee tau­din vaa­ral­li­suu­teen työi­käi­sil­le, ote­taan Sin­ga­po­re esi­mer­kik­si, siel­lä kuol­lei­suus TODETUISTA tar­tun­nois­ta on rei­lus­ti alle pro­mil­len ja tau­ti on tuol­la levin­nyt pää­asias­sa vie­ras­työ­läis­ten kes­ken kästtäkseni.

    https://vietnaminsider.vn/nineteen-of-the-20-deaths-from-covid-19-in-singapore-were-patients-above-the-age-of-60/

    Täs­tä huo­li­mat­ta aina­kin tuon mukaan suu­rin osa kuol­leis­ta siel­lä­kin on ollut yli 60-vuo­tiai­ta, joten kuol­lei­suus työi­käi­sen (ja työ­ky­kyi­sen) väes­tön osal­ta on todel­la mata­laa, eikä todel­la­kaan vai­ku­ta, että covid oli­si työi­käi­sel­le kuin influens­sa van­huk­sel­le vaan pal­jon vaarattomampi.

    https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/

    Ruot­sin tilas­tois­ta vie­lä. Tuon mukaan Ruot­sis­sa on teho­hoi­det­tu 255 20–39-vuotiasta poti­las­ta ja näis­tä kuol­lei­suus on 5%, eli 13 poti­las­ta. Kaik­ki­aan Ruot­sis­sa on kuol­lut 25 20–39-vuotiasta poti­las­ta, eli tuon mukaan (saa kor­ja­ta, jos olen ymmär­tä­nyt vää­rin) jopa PUOLET nuo­ris­ta­kin kuol­leis­ta ei ole ollut teho­hoi­dos­sa. Nuo­ril­la taas pitää olla jokin todel­la vaka­vas­ti toi­min­ta­ky­kyä ja elin­aja­no­do­tet­ta las­ke­va sai­raus, että teho­hoi­toon pää­sy evä­tään, eli vai­kut­tai­si sil­tä, että nuo­ris­ta­kin kuol­leis­ta suu­rin osa on vai­keas­ti perus­sai­rai­ta. Onko­han kui­ten­kin lopul­ta näin, että covid on tul­lut influens­san tai keih­ko­kuu­meen tilal­le kuo­lin­syyk­si monil­le vai­keas­ti perussairaille.

   13. Juha: Ver­ta­sin­kin tuos­sa Ruot­sin covid kuo­le­mia pahaan influenn­sa­kau­teen ja kuol­li­suus on kyl­lä jon­kin ver­ran suu­rem­pi, mut­ta ei miten­kään poik­keuk­sel­li­sen suu­ri. Ruot­si­han on tun­ne­tus­ti men­nyt var­sin niu­koil­la rajoi­tuk­sil­la ja sil­ti kuol­lei­suus siel­lä on samaa luok­kaa kuin monis­sa tiu­kan lock­dow­nin teh­neis­sä mais­sa. Tämä näkö­kul­ma ei pahem­min ole esil­lä ollut Ruot­sin mal­lis­ta kes­kus­tel­taes­sa, vaan on lähin­nä kes­ki­tyt­ty Ruot­sin hauk­ku­mi­seen. Ja mie­len­kiin­tois­ta kyl­lä, täl­lö het­kel­lä Ruot­si on nii­tä har­vo­ja mai­ta, jos­sa epi­de­mia on hidas­tu­mas­sa, kun muu­al­la toi­nen aal­to on tuloil­laan. Onko Ruot­sil­la kui­ten­kin osit­tais­ta lau­ma­suo­jaa epi­de­mi­aa hidas­ta­mas­sa. Syk­syl­lä­hän se selviää… 

    Ruot­sis­sa hidas­tu­mi­nen alkoi sel­väs­ti tuos­sa 26–27.6. aina­kin tämän verk­ko­si­vun mukaan:

    https://c19.se/

    Ruot­sis­sa oli 20.6. Juhan­nus eli Mid­som­mar. Perin­tei­ses­ti myös Ruot­sis­sa alka­vat näi­hin aikoi­hin kesä­lo­mat. Onko sat­tu­maa että lau­maim­mu­ni­teet­ti alkaa todel­la hidas­ta­maan todet­tu­ja tar­tu­na­ta­pauk­sia juu­ri vii­kon (~itä­mi­sai­ka, oirei­den alku) loma­kau­den alun jäl­keen? Voi­han se olla mah­dol­lis­ta, itse kui­ten­kin luu­len että Ruot­sis­sa alka­vat luvut pus­ke­maan taas ylöspäin.

   14. Eri­tyi­ses­ti Tuk­hol­man lää­nis­sä epi­de­mia on kyl­lä hidas­tu­nut todel­la merkittävästi.

   15. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Eri­tyi­ses­ti Tuk­hol­man lää­nis­sä epi­de­mia on kyl­lä hidas­tu­nut todel­la merkittävästi.

    Tuk­hol­man seu­dul­ta rapor­toi­tiin ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta lisään­ty­nyt­tä hoi­don tar­vet­ta vii­kol­la 30 mut­ta en ole näh­nyt (enkä kyl­lä etsi­nyt­kään) lää­ni­koh­tai­sia tilas­to­ja jois­sa se näkyisi.

    Val­ta­kun­nal­li­ses­ti Ruot­sis­sa päi­vit­täin todet­tu­jen tar­tun­to­jen las­ke­va tren­di kat­ke­si vii­kol­la 31. Seli­tys saa­daan var­maan­kin parin vii­kon pääs­tä FOH­Min viik­ko­ra­por­tis­sa, ja tar­kem­pi kun­ta­koh­tai­nen jako ensi vii­kol­la. Edel­li­nen voi­ma­kas nousu juu­ri ennen juhan­nus­ta selit­tyi tes­tauk­sen lisääntymisellä. 

    Oli­si outoa jos Ruot­sis­sa ei tois­ta aal­toa oli­si lain­kaan (kos­ka tar­tun­to­jen suu­ri mää­rä, ja paluu sisätiloihin).

    Mie­len­kiin­tois­ta Ruot­sin Covid-19 ‑epi­de­mi­aan liit­tyen on mil­le tasol­le päi­vit­täis­ten tar­tun­to­jen mää­rä tulee vakiin­tu­maan a) nyky­ra­joi­tuk­sil­la b) kun jouk­ko­ko­koon­tu­mi­set taas sal­li­taan ja etä­työ­suo­si­tuk­set pois­tu­vat, ja miten se hei­jas­tuu teho­hoi­toon jou­tu­nei­den mää­rään, joka on hyvä proxy tau­din vakavuudelle.

   16. Juha: Onko­han kui­ten­kin lopul­ta näin, että covid on tul­lut influens­san tai keih­ko­kuu­meen tilal­le kuo­lin­syyk­si monil­le vai­keas­ti perussairaille.

    Ei mer­kit­tä­väs­sä mää­rin tämän jutun mukaan. Covid-19 ‑kuo­le­mia oli artik­ke­lin laa­ti­mis­het­kel­lä kir­jat­tu 5744, ja las­ken­nal­li­nen yli­kuol­lei­suu­den huip­pu on jos­sain 5500 paik­keil­la. Suu­ruus­luo­kat ovat sel­väs­ti oikein, vaik­ka voi­daan spe­ku­loi­da että ilman covi­dia hygie­nia- yms toi­me­pi­teil­lä on ollut suu­rem­pi kuol­lei­suut­ta las­ke­va mer­ki­tys kuin covid-kuo­le­mien ja las­ken­nal­li­sen yli­kuol­lei­suu­den ero antaa ymmärtää.

    Covid-19 ja influens­san vaa­ral­li­suu­den ver­tai­lu yhdel­lä dimen­siol­la on tur­han­päi­väis­tä, kos­ka Covid-19 vaa­ral­li­suus näyt­tää käy­tän­nös­sä muut­tu­van ajan funk­tio­na. Muu­an Espan­jas­sa teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa todetaan:


    The­se results sug­gest that the SARS-CoV‑2 IFR is not fixed. The Spa­nish regions with more rapid and exten­si­ve spread of SARS-CoV‑2 had hig­her IFRs. The­se fin­dings are com­pa­tible with the theo­ry that slowing the spread of COVID-19 down reduces the IFR and case fata­li­ty rate via pre­ven­ting hos­pi­tals from being over­run, and thus allowing bet­ter and life­sa­ving care.

    Itse vail­la min­kään­lais­ta lää­ke­tie­teel­lis­tä asian­tun­te­mus­ta tiu­kas­ti Dun­ning-Kru­ge­rin hen­ges­sä olen sitä miel­tä että tämä on vas­ta osa­to­tuus (siis tuo teo­ria). Klii­ni­sen sai­rau­den oirei­den vaka­vuus ja CFR putoa­vat yhtei­sös­sä niin nopeas­ti että kun viruk­sen mutaa­tio on sul­jet­tu pois, jäl­jel­le jää että immu­ni­teet­ti levi­ää nopeam­min kuin klii­ni­nen sai­raus. Kun ole­tet­ta­vaa on että immu­ni­teet­ti levi­ää koh­taa­miem­me virus­ten (ja mah­dol­li­ses­ti nii­den osien) väli­tyk­sel­lä, on ole­mas­sa opti­mi sil­le kuin­ka nopeas­ti yksit­täi­sen hen­ki­lön virusal­tis­tus­ta voi­daan kas­vat­taa niin että toden­nä­köi­syys sai­ras­tua vaka­vas­ti mini­moi­tuu. Jos yksit­täi­sel­le ihmi­sel­le tämä opti­mi on ole­mas­sa, niin väes­tö­ta­sol­la on ole­mas­sa opti­maa­li­nen stra­te­gia jol­la vaka­van sai­ras­tu­mi­sen ja kuo­le­man ris­ki voi­daan minimoida.

    Tämä opti­mi on luul­ta­vas­ti jotain lais­sez-fai­re ‑välin­pi­tä­mät­tö­myy­den ja täy­den lock­dow­nin välil­tä. Täy­del­lis­tä lau­ma­suo­jaa (epi­de­mia vai­me­nee käy­tän­nös­sä var­mas­ti ole­mat­to­miin) ei mitä ilmei­sim­min voi saa­vut­taa, mut­ta tyy­dyt­tä­vän tasa­pai­no­ti­lan kyl­lä. Juu­ri nyt vai­kut­tai­si sil­tä että Ruot­sis­sa ollaan aika lähellä.

    Yli­kuol­lei­suus­lu­ku­ja tar­kas­tel­les­sa näyt­tää sil­tä että suu­res­sa osas­sa Euroop­paa stra­te­gia on todel­li­suu­des­sa ollut lais­sez-fai­re juu­ri sil­lä het­kel­lä kun toi­men­pi­tei­tä oli­si tar­vit­tu. Kuol­lei­suus läh­tee nousuun niin aikai­sin, että oikea aika toi­mia oli­si sel­väs­ti­kin ollut pal­jon ennen kuin ongel­ma havait­tiin. Sai­ras­ta­paus­ten läh­ties­sä nope­aan kas­vuun immu­ni­teet­tiin näh­den vaa­ral­li­sen suu­ren virusal­tis­tuk­sen koh­teek­si jou­tu­nei­ta oli jo Väli­me­ren mais­sa enem­män kuin tar­peek­si sai­raan­hoi­don kapa­si­tee­tin yli­kuor­mit­ta­mi­seen. Näin näyt­tää (mel­kein) käy­neen jopa Ruot­sis­sa, jos­sa kes­ki­tyt­tiin Kii­nas­ta tule­vien mat­kus­ta­jien tes­taa­mi­seen eikä huo­mat­tu viruk­sen jo saa­pu­neen isos­sa mit­ta­kaa­vas­sa maa­han Iso-Bri­tan­nias­ta ja Yhdys­val­lois­ta ja aset­tu­neen talok­si hoivakoteihin.

   17. Juha: Ruot­si­han on tun­ne­tus­ti men­nyt var­sin niu­koil­la rajoi­tuk­sil­la ja sil­ti kuol­lei­suus siel­lä on samaa luok­kaa kuin monis­sa tiu­kan lock­dow­nin teh­neis­sä maissa.

    ..ja monis­sa tiu­kan lockdown:n mais­sa (kuten ita­lia, espan­ja, rans­ka) on ensin pääs­tet­ty tilan­ne niin pahak­si että ter­vey­den­huol­to romah­taa. Täs­sä tilan­tees­sa kuo­le­mia tulee takuul­la pal­jon. Mikä oli­si ollut näi­den mai­den tilan­ne, jos tilan­net­ta ei alun­pe­rin­kään oli­si pääs­tet­ty niin pahak­si että tar­vit­tiin oikea tiuk­ka lock­down? (tie­tys­ti eri mai­den eri­lai­nen geneet­ti­nen ja iäl­li­nen jakau­ma vää­ris­tää tätäkin)

    Ruot­sia on pelas­ta­nut täy­del­tä romah­duk­sel­ta taa­tus­ti muu­al­ta näh­ty aiem­pi esi­merk­ki, jon­ka seu­rauk­se­na ihmi­set ovat olleet edes jos­sain mää­rin varovaisia.

    Toi­nen vie­lä spe­ku­la­tii­vi­nen asia on, mikä on noi­den tiuk­ko­jen mai­den kuo­lin­ti­lan­ne jos lockdown:n jäl­keen tilan­ne pide­tään hal­lin­nas­sa jos vas­taa­vas­ti Ruot­si jat­kaa lin­jal­laan jat­kos­sa­kin? Aika näyttää.

    Tähän asti lie­nee fak­ta, että Ruot­sis­sa on kuol­lut pal­jon enem­män ihmi­siä suh­tees­sa väki­mää­rään kuin Suo­mes­sa. Sil­ti (vien­nis­tä­kin riip­pu­vai­nen) talous on kär­si­nyt suun­nil­leen saman ver­ran kuin Suo­men. Tosin meil­lä­kin jää vie­lä näh­tä­väk­si, läh­tee­kö seu­raa­va aal­to liik­keel­le kun ihmi­set ovat varo­mat­to­mia, töi­hin pala­taan, kon­tak­tit kas­va­vat lomien loput­tua ja lop­pu­ja­kin rajoi­tuk­sia pure­taan pois. Kaik­ki edel­ly­tyk­set ovat ole­mas­sa, kun perus­va­ro­vai­suu­des­ta­kin jo lip­su­taan omas­sa käyttäytymisessä.

 15. Nic Lewi­sin päi­vi­tys laumaimmuniteetista:

  Why herd immu­ni­ty to COVID-19 is reac­hed much ear­lier than thought – update

  Aguas et al. used a SEIR com­part­men­tal epi­de­mic model modi­fied to allow for inho­mo­ge­nei­ty, simi­lar to the model I used alt­hough they also con­si­de­red furt­her variants. They fit­ted their models to sca­led dai­ly new cases data from four Euro­pean count­ries for which disaggre­ga­ted regio­nal case data was also rea­di­ly avai­lable. In all cases they found a bet­ter fit from their models incor­po­ra­ting hete­ro­ge­nei­ty to the stan­dard homo­ge­neous assump­tion SEIR model. They found that:

  Homo­ge­neous models sys­te­ma­tical­ly fail to fit the main­te­nance of low num­bers of cases after the relaxa­tion of social dis­tancing mea­su­res in many count­ries and regions.

  Aguas et al. esti­ma­te the HIT at between 6% and 21% for the count­ries in their ana­ly­sis – very much in line with the ran­ge I sug­ges­ted in May. They also found that their HIT [Herd Immu­ni­ty Thres­hold, bey­ond which an epi­de­mic goes into ret­reat] esti­ma­tes were robust to various chan­ges in their model speci­fica­tion. By cont­rast, if the popu­la­tion were homo­ge­neous or were vacci­na­ted ran­dom­ly, the esti­ma­ted HIT would have been around 65% –80%, in line with the clas­sical for­mu­la, {1 – 1/R0}, whe­re R0 is the epidemic’s basic repro­duc­tion number.

  Jutun lopus­sa vii­ta­taan vie­lä Ruot­sin tilanteeseen:

  I also pro­jec­ted, based on their decli­ning trend, that total COVID-19 deaths would like­ly only be about 6,400. Sub­sequent deve­lop­ments sup­port tho­se conclusions. Swe­dish COVID-19 deaths have con­ti­nued to decli­ne, notwiths­tan­ding a return to more tra­vel and less social dis­tancing, and are now down to 10 to 15 a day. Accor­ding to the latest Financial Times ana­ly­sis, excess mor­ta­li­ty in Swe­den over 2020 to date was 5,500, or 24%. That is only about half the excess mor­ta­li­ty percen­ta­ge for the UK (45%), Ita­ly (44%) and Spain (56%), and is also lower than for France (31%), the Net­her­lands (27%) and Switzer­land (26%), des­pi­te Swe­den not having impo­sed a lock­down or shut pri­ma­ry schools. 

  Luku­jen valos­sa on tosi­aan vähän vai­kea ymmär­tää monien toi­mit­ta­jien suo­ras­taan sil­mi­tön­tä (ja välil­lä jopa ala­tyy­lis­tä) vihaa Ruot­sin valit­se­maa stra­te­gi­aa vas­taan. Tie­tys­ti nume­ro­tai­dot­to­muus ja taus­ta­tut­ki­muk­sen lai­min­lyön­ti on toi­mit­ta­ja­kun­nas­sa ollut jo pit­kään meriit­ti, joten täs­sä ei sinän­sä lie­ne mitään yllättävää.

  No, nyt kun 2. ja 3. aal­to­ja on put­kah­del­lut ympä­ri maa­il­maa var­sin­kin mais­sa jot­ka “nitis­ti­vät epi­de­mian tehok­kaas­ti heti alkuun­sa”, alkaa vai­kut­ta­maan sil­tä, että Ruot­sin tie voi hyvin­kin osoit­tau­tua lop­pu­pe­lis­sä par­haak­si ratkaisuksi.

  1. ksee:
   Nic Lewi­sin päi­vi­tys laumaimmuniteetista:

   Why herd immu­ni­ty to COVID-19 is reac­hed much ear­lier than thought – update

   Jutun lopus­sa vii­ta­taan vie­lä Ruot­sin tilanteeseen:

   Luku­jen valos­sa on tosi­aan vähän vai­kea ymmär­tää monien toi­mit­ta­jien suo­ras­taan sil­mi­tön­tä (ja välil­lä jopa ala­tyy­lis­tä) vihaa Ruot­sin valit­se­maa stra­te­gi­aa vas­taan. Tie­tys­ti nume­ro­tai­dot­to­muus ja taus­ta­tut­ki­muk­sen lai­min­lyön­ti on toi­mit­ta­ja­kun­nas­sa ollut jo pit­kään meriit­ti, joten täs­sä ei sinän­sä lie­ne mitään yllättävää.

   No, nyt kun 2. ja 3. aal­to­ja on put­kah­del­lut ympä­ri maa­il­maa var­sin­kin mais­sa jot­ka ”nitis­ti­vät epi­de­mian tehok­kaas­ti heti alkuun­sa”, alkaa vai­kut­ta­maan sil­tä, että Ruot­sin tie voi hyvin­kin osoit­tau­tua lop­pu­pe­lis­sä par­haak­si ratkaisuksi.

   Kyse on sel­väs­ti jon­kin­nä­köi­ses­tä itse­sug­ges­tios­ta, jon­ka on saa­nut aikaan yksit­täi­sen kuo­lin­syyn itse­pin­tai­nen seu­raa­mi­nen ja eten­kin kumu­la­tii­vi­nen seu­ran­ta, KAIKKI muut kuo­lin­syyt kumu­loi­tu­vat myös, mut­ta niis­tä kerä­tään sum­mia ehkä ker­ran vuo­des­sa, jos haluam­me esi­mer­kik­si koros­taa demen­tian vuo­sit­tais­ta uhrilukumäärää.

   Mai­nit­sin toi­ses­sa, vie­lä hyväk­sy­mät­tö­mäs­sä, kir­joi­tuk­ses­sa­ni, että demen­tia­kuo­le­mat ovat vähen­ty­neet jyr­käs­ti Covid-19 — pan­de­mian aika­na. Sama näyt­tää käy­neen myös sydän­tau­ti­kuo­le­mil­le. Kos­ka ne nor­maa­lis­ti ovat pää­asial­li­set kuo­lin­syyt, ne ovat luku­mää­räi­ses­ti vähen­ty­neet eni­ten. Englan­nin tilan­ne kesäkuulta:

   https://twitter.com/TexJarman/status/1287407891964665857/photo/1

 16. Mum­bain slum­meis­sa 57% väes­tös­tä tes­taa posi­tii­vi­ses­ti vas­ta-aine­tes­teis­sä. Tämä osoit­taa että:
  — Ei toden­nä­köi­ses­ti ole immu­ni­teet­tiä joka vas­ta­lai­ne­tes­te­jä ei indi­koi­si (ei aina­kaan paljon).
  — Lau­maim­mu­ni­tee­tin saa­vut­ta­mi­nen (slum­meis­sa) edel­lyt­tää yli 57% sairastuminen.

  Lai­naus: “The researc­hers used anti­bo­dy tests — which are used to test whet­her a per­son had coro­na­vi­rus in the past — to ana­lyze more than 6,900 ran­dom samples col­lec­ted from par­tici­pants living in Mum­bai in the first half of July.”

  1. Mikael:
   Mum­bain slum­meis­sa 57% väes­tös­tä tes­taa posi­tii­vi­ses­ti vasta-ainetesteissä.Tämä osoit­taa että:
   –Ei toden­nä­köi­ses­ti ole immu­ni­teet­tiä joka vas­ta­lai­ne­tes­te­jä ei indi­koi­si (ei aina­kaan paljon).
   –Lau­maim­mu­ni­tee­tin saa­vut­ta­mi­nen (slum­meis­sa) edel­lyt­tää yli 57% sairastuminen.

   Ihan nyt haluai­sin kysyiä, että mitä vit­tua tuos­sa tar­koi­te­taan ja voi­si­ko asian kir­joit­taa suo­mek­si oikein?

   1. Ihan vain kysym: Ihan nyt haluai­sin kysyiä, että mitä vit­tua tuos­sa tar­koi­te­taan ja voi­si­ko asian kir­joit­taa suo­mek­si oikein?

    Tar­koi­tan että on havait­tu että 57% Mum­bain väes­tös­tä on vas­ta-ainei­ta koro­naa vas­taan. Tämä tar­koit­taa että aina­kin 57% pitäi­si sai­ras­tua että saa­vu­te­taan lau­maim­mu­ni­teet­ti (niis­sä olois­sa). Se tar­koit­taa myös että teo­riat että mer­kit­tä­väl­lä osal­la väes­tös­tä oli­si immu­ni­teet­ti joka ei näy vas­ta-aine­tes­teis­sä ei pidä paik­kaan­sa (muu­ten näin monel­la ei oli­si vasta-aineita).

   2. Mikael: Tar­koi­tan että on havait­tu että 57% Mum­bain väes­tös­tä on vas­ta-ainei­ta koro­naa vas­taan. Tämä tar­koit­taa että aina­kin 57% pitäi­si sai­ras­tua että saa­vu­te­taan lau­maim­mu­ni­teet­ti (niis­sä olois­sa). Se tar­koit­taa myös että teo­riat että mer­kit­tä­väl­lä osal­la väes­tös­tä oli­si immu­ni­teet­ti joka ei näy vas­ta-aine­tes­teis­sä ei pidä paik­kaan­sa (muu­ten näin monel­la ei oli­si vasta-aineita). 

    Lau­ma­suo­ja tar­koit­taa sitä mis­sä virus ei läh­ti­si uudel­len leviä­mään, vaan tukah­tui­si itses­tään. Jos epi­de­mia pyyh­kii vauh­dil­la läpi ja vaik­ka 60% tasol­la syn­tyy lau­ma­suo­ja, nämä vie­lä sai­raa­na ole­vat ehti­vät tar­tut­taa sil­ti mui­ta ja ehkä 80% sai­ras­tuu. Hitaas­sa leviä­mi­ses­sä (pie­ni tar­tut­ta­ja­mää­rä) se oli­si pysäh­ty­nyt 60% paik­keil­la, mut­ta nopeas­sa tulee vie­lä tuo käy­rän ampu­mi­nen yli.

    Nopeas­sa leviä­mi­ses­sä vas­ta-aineet eivät ole hävin­neet min­ne­kään tut­kit­ta­vil­ta. Mut­ta hitaam­mas­sa leviä­mi­ses­sä van­him­pien tar­tun­to­jen osal­ta vas­ta-aine­mää­rät ovat voi­neet jos las­kea, jopa tes­tis­sä havait­ta­van mää­rän alle. Kun tapaus­mää­rät kas­va­vat eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti, voi­si ole­taa suu­ren osan ole­van siel­tä lop­pu­pääs­tä, joka voi vää­ris­tää testattavuutta.

   3. Mikael: Tar­koi­tan että on havait­tu että 57% Mum­bain väes­tös­tä on vas­ta-ainei­ta koro­naa vas­taan. Tämä tar­koit­taa että aina­kin 57% pitäi­si sai­ras­tua että saa­vu­te­taan lau­maim­mu­ni­teet­ti (niis­sä olois­sa). Se tar­koit­taa myös että teo­riat että mer­kit­tä­väl­lä osal­la väes­tös­tä oli­si immu­ni­teet­ti joka ei näy vas­ta-aine­tes­teis­sä ei pidä paik­kaan­sa (muu­ten näin monel­la ei oli­si vasta-aineita).

    Vas­ta-aine­tut­ki­muk­set ovat tuon väit­teen perus­ta­na mel­ko vähä­ar­voi­sia, kos­ka tar­tun­nan saa­nei­den ja sen voit­ta­nei­den vas­ta-ainei­den mää­rä vähe­nee mel­ko nopeas­ti mit­taus­me­ne­tel­män herk­kyy­den alle. Jopa oirei­sis­ta sai­ras­ta­neis­ta mer­kit­tä­väl­lä osal­la ei ole ollut mitat­ta­via vas­ta-ainei­ta. Kyse­hän on vain yhdes­tä immu­ni­tee­tin osa-alueesta.

    Olen vain dile­tant­ti, kai­pa muut kir­joit­ta­jat tääl­lä ovat tie­tees­sä kun­nos­tau­tu­nei­ta immu­no­lo­ge­ja, mut­ta New York Times on teh­nyt hyvän kir­joi­tuk­sen täl­lai­sel­le joka­mie­hel­le, kuten minä:

    https://www.nytimes.com/2020/07/31/opinion/coronavirus-antibodies-immunity.html?smid=tw-nytopinion&smtyp=cur

    Tämä ohei­nen kolum­ni ker­too sel­vä­sa­nai­ses­ti, mis­tä immu­ni­tee­tis­sa on kyse. Toi­sek­si, New York Times on USA:ssa ylei­ses­ti näh­ty lie­väs­ti vasem­mal­le kal­lis­tu­neek­si ja näin ollen koro­na­nar­ra­tii­via yllä­pi­tä­väk­si mediak­si, sil­ti tämän kir­joi­tuk­sen (joka taval­laan myön­tää myös tois­ta puol­ta asias­ta) jul­kai­su osoit­taa heil­tä rehel­li­syyt­tä ja ammat­ti­mai­suut­ta, ettei­vät sen­tään ala aivan bio­lo­gi­aa ja tun­net­tu­ja tie­teel­li­siä löy­dök­siä kiel­tä­mään, saa­dak­seen Covid-19 ‑rajoi­tuk­set jat­ku­maan ikuisuuteen.

   4. Koro­nap­sy­koo­si: Vas­ta-aine­tut­ki­muk­set ovat tuon väit­teen perus­ta­na mel­ko vähä­ar­voi­sia, kos­ka tar­tun­nan saa­nei­den ja sen voit­ta­nei­den vas­ta-ainei­den mää­rä vähe­nee mel­ko nopeas­ti mittausmenetelm

    Mut­ta tut­ki­muk­ses­sa johon viit­tai­sin vas­ta-aineet oli­vat hyvin kor­keat (57%), ei mata­lat! Vas­ta-aineet eivät häviä niin nopeas­ti että sil­lä oli­si mer­ki­tys­tä tuon tut­ki­muk­sen koh­dal­la, mut­ta jos teki­si se vain todis­tai­si point­ti­ni, että hyvin moni pitää sai­ras­tua että levin­tä saa­tai­si pysähdyttyä.

    Tämän lisäk­si tut­ki­mus aset­taa kysee­na­lai­sek­si että oli­si immu­ni­teet­tiä joka ei näy vas­ta-aine­tes­teis­sä. Jos oli­si niin, ei voi­tai­si mita­ta noin kor­kei­ta taso­ja väestössä.

 17. Tau­tia ei voi pysäyt­tää, kos­ka se ei onnis­tu: joh­to­pää­tös, sitä ei kan­na­ta edes yrittää.

  Tau­ti pysäh­tyy­kin enna­koi­tua hel­pom­min: joh­to­pää­tös, sitä ei kan­na­ta edes yrittää.

 18. N/A:
  New York Time­sis­sä on juu­ri ilmes­ty­nyt erin­omai­nen artik­ke­li jon­ka on kir­joit­ta­nut kak­si Yalen immu­no­lo­gian pro­fes­so­ria.Sca­red That Covid-19 Immu­ni­ty Won’t Last? Don’t Be. Sii­nä vas­ta­taan kysy­myk­siin jota luke­ma­si artik­ke­lit herät­tä­vät ja ker­ro­taan miten immuu­ni­sys­tee­mi toimii.

  Toi­nen kir­joit­ta­jis­ta teki mys you­tu­be videon COVID-19 Immu­no­lo­gy 101 for Non-immu­no­lo­gists by Aki­ko Iwa­sa­ki, Ph.D.

 19. Jos tämä doku­met­ti oikeas­ti majai­lee brit­ti­hal­li­tuk­sen pal­ve­li­mel­la, alkaa näyt­tää pahas­ti sil­tä, että ns. koro­na­nar­ra­tii­vi on oikeas­ti olemassa !

  Vaik­ka doku­men­tin sano­ma pin­ta­puo­li­ses­ti kat­soen on tär­keä ja tar­koit­taa hyvää (?), sen ilmai­se­ma hal­vek­sun­ta kan­sa­lai­sia koh­taan on niin läpi­nä­ky­vää, että alkaa tympiä:

  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882722/25-options-for-increasing-adherence-to-social-distancing-measures-22032020.pdf

  Suos­tut­te­lu — koh­das­sa sano­taan suo­raan, että oli­si jopa muo­kat­ta­va fak­to­ja sopi­vas­ti ja vai­ku­tet­ta­va emo­tio­naa­li­ses­ti ihmi­siin, ker­to­mal­la ris­keis­tä jopa lii­oi­tel­lus­ti, että saa­daan kyl­ve­tyk­si pelon sie­men nii­hin­kin ikä­ryh­miin, jot­ka muu­ten tajuai­si­vat ole­van­sa alhai­sen ris­kin ryh­mäs­sä, eivät­kä nou­dat­tai­si suo­si­tuk­sia vapaaehtoiseti.

  Olen puhu­nut “koro­na­nar­ra­tii­vis­ta” puo­lit­tain vit­si­nä, mut­ta nyt kun tuo­ta doku­ment­tia luen, ei enää nau­ra­ta yhtään.

  1. Koro­nap­sy­koo­si:
   Jos tämä doku­met­ti oikeas­ti majai­lee brit­ti­hal­li­tuk­sen pal­ve­li­mel­la, alkaa näyt­tää pahas­ti sil­tä, että ns. koro­na­nar­ra­tii­vi on oikeas­ti olemassa !

   Vaik­ka doku­men­tin sano­ma pin­ta­puo­li­ses­ti kat­soen on tär­keä ja tar­koit­taa hyvää (?), sen ilmai­se­ma hal­vek­sun­ta kan­sa­lai­sia koh­taan on niin läpi­nä­ky­vää, että alkaa tympiä:

   https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882722/25-options-for-increasing-adherence-to-social-distancing-measures-22032020.pdf

   Suos­tut­te­lu – koh­das­sa sano­taan suo­raan, että oli­si jopa muo­kat­ta­va fak­to­ja sopi­vas­ti ja vai­ku­tet­ta­va emo­tio­naa­li­ses­ti ihmi­siin, ker­to­mal­la ris­keis­tä jopa lii­oi­tel­lus­ti, että saa­daan kyl­ve­tyk­si pelon sie­men nii­hin­kin ikä­ryh­miin, jot­ka muu­ten tajuai­si­vat ole­van­sa alhai­sen ris­kin ryh­mäs­sä, eivät­kä nou­dat­tai­si suo­si­tuk­sia vapaaehtoiseti.

   Olen puhu­nut ”koronanarratiivista”puolittain vit­si­nä, mut­ta nyt kun tuo­ta doku­ment­tia luen, ei enää nau­ra­ta yhtään. 

   Nyt olet kyl­lä täy­sin itse luo­ma­si ”koro­na ei ole vaa­ral­li­nen, joka muu­ta väit­tää on huijari”-narratiivin uhri.

   Luin läpys­kän läpi, ja Tuos­sa doku­men­tis­sa ei ole *mitään* epäi­lyt­tä­vää, pait­si tie­ten­kin jos kuvit­te­lee koro­na­vi­ruk­sen ole­van vain pik­ku fluns­sa ja toi­voo ettei kukaan ker­ro sii­tä mitään ikävää. 

   Se, että valis­tuk­ses­sa vedo­taan tun­tei­siin, on ihan perus­kau­raa. On huo­mat­tu että Valis­tus fak­to­jen poh­jal­ta ei toi­mi. Esim. työ­tur­val­li­suu­des­sa­kin on siir­ryt­ty ”saa­tat vammautua”-faktapohjaisesta valis­tuk­ses­ta enem­män ”mil­tä lap­ses­ta­si tun­tuu, jos isä ei voi enää kävel­lä ja pela­ta palloa”-tunteisiin vetoa­vaan tyyliin.

   1. mil­tä lap­ses­ta­si tuntuu

    Joka nar­ra­tii­vi on joka tapauk­ses­sa täyt­tä infan­tii­lia skei­daa, jol­le aikui­seh­ko nui­vik­ko lähin­nä hymäh­tää väsyneesti.

    Mut­ta oli miten oli, koro­na EI OLE mikään mus­ta sur­ma v2. Se on vaa­ral­li­nen pie­nel­le vähem­mis­töl­le tar­tun­nan saa­nei­ta, jol­loin jär­ke­vää poli­tiik­kaa oli­si tun­nis­taa ris­ki­ryh­mät ja suo­jel­la hei­tä riit­tä­väs­ti ja antaa muun maa­il­man rul­la­ta rai­teil­laan, tosin tie­ten­kin pitäen mas­kin­käyt­tö­suo­si­tuk­set, tur­va­vä­lit ym. jär­ke­vät varo­kei­not voi­mas­sa vaik­ka vel­voit­ta­vi­na jos on tar­vis. Mut­ta EI ENÄÄ mitään idioot­ti­mai­sia talou­den ja rajo­jen sul­ke­mi­sia, kos­ka ne ovat koko­nai­syh­teis­kun­nal­li­ses­ti vahin­gol­li­sem­pia kuin virus itse.

   2. Sul­kui­hin jou­dut­tiin kun ”tää on vain flunssa”-jengin ansios­ta ei teh­ty ajois­sa pai­kal­li­sia rajoi­tuk­sia, vaan annet­tiin viruk­sen levi­tä kun­nes huo­mat­tiin että pitää rajoit­taa laa­jem­mal­ti. Eikä osat­tu sit­ten sitä­kään yhtään porrastaa.

 20. Pel­kään, että hal­lin­too ker­tyy lii­kaa hal­lin­to­tie­det­tä ja muu­ta sel­leis­ta opis­kel­lei­ta. Näi­den kou­lu­tus ei sovel­lu uusien asioi­den ymmär­tä­mi­seen. Uut­ta tulee kiih­ty­vää vauh­tia (coro­na, kei­no­ä­ly , 5G, gene­tiik­ka…) ja pää­tök­sen­teos­sa ei sovi toi­mia van­haan mal­liin. En halua mol­la­ta ketään, mut­ta huolestuttaa.

 21. Vii­me­ai­kai­nen kehi­tys Euroo­pas­sa näyt­tää ole­van vii­mei­nen nau­la lau­maim­mu­ni­tee­tin ark­kuun. Se vii­mei­sin­kin teo­ria, että tar­tun­to­jen las­ku joh­tuu immu­ni­tee­tis­ta joka ei näy vas­ta-aina­tes­teis­sä kaa­tui nyt. Tar­tun­nat seu­raa­vat hyvin sel­väs­ti rajoi­tuk­sia. Jos lau­maim­mu­ni­teet­ti oli­si aiheut­ta­nut aikai­sem­man tau­ti­ta­paus­ten las­kun niin tätä uusin­ta aal­toa ei oli­si pitä­nyt näin vah­vas­ti tul­la. Ruot­sis­sa ihmi­set ovat vie­lä enem­män var­pail­laan ja siel­lä suun­ta on ollut vie­lä tois­tai­sek­si alaspäin.

  Hyvin vähäi­set­kin rajoi­tuk­set näyt­tä­vät riit­tä­vän kun­han alku­ta­so on liit­tä­vän alhaal­la. Kou­lut, kau­pat ja kaup­pa­kes­kuk­set ja ruo­ka­ra­vin­to­lat eivät olleet suu­ri ongel­ma mut­ta baa­rit ja yöker­hot ja ris­tei­lyt ovat ris­ki. Eri­tyi­ses­ti virus­ta tuo­daan nyt ulko­mail­ta. Nämä tie­dot eivät lie­ne olleet kenel­le­kään yllä­tys eikä sekään että len­to­ken­til­lä on taas sama tilan­ne kuin kevääl­lä. Hal­li­tuk­sen kii­re ava­ta esi­mer­kik­si turis­mia on käsit­tä­mä­tön­tä har­kin­ta­ky­vyn puu­tet­ta, puhu­mat­ta­kaan mas­sa­ta­pah­tu­nis­ta joi­den vai­ku­tus ei vie­lä edes näy.

  1. Vii­me­ai­kai­nen kehi­tys Euroo­pas­sa näyt­tää ole­van vii­mei­nen nau­la lau­maim­mu­ni­tee­tin ark­kuun. Se vii­mei­sin­kin teo­ria, että tar­tun­to­jen las­ku joh­tuu immu­ni­tee­tis­ta joka ei näy vas­ta-aina­tes­teis­sä kaa­tui nyt. Tar­tun­nat seu­raa­vat hyvin sel­väs­ti rajoi­tuk­sia. Jos lau­maim­mu­ni­teet­ti oli­si aiheut­ta­nut aikai­sem­man tau­ti­ta­paus­ten las­kun niin tätä uusin­ta aal­toa ei oli­si pitä­nyt näin vah­vas­ti tul­la. Ruot­sis­sa ihmi­set ovat vie­lä enem­män var­pail­laan ja siel­lä suun­ta on ollut vie­lä tois­tai­sek­si alaspäin.

   Olet­ko ana­ly­soi­nut asi­aa huo­lel­li­ses­ti. Onko uusi aal­to yhtä voi­ma­kas Lom­bar­dias­sa, Tukl­hol­mas­sa, New Jer­seys­sä ja New Yor­kis­sa kuin se on niis­sä osis­sa samo­ja mai­ta, jois­sa tau­tia oli kevääl­lä vähemmän?

 22. Ver­tai­lu on vai­ke­aa teh­dä mene­mät­tä arvai­luun. Alueil­la jois­sa viruk­ses­ta on kär­sit­ty pahim­min myös ihmi­set ovat mel­koi­sen var­mas­ti muut­ta­neet käyt­täy­ty­mis­tään enem­män kuin niil­lä alueil­la jot­ka ovat pääs­seet vähem­mäl­lä. Samoin tau­ti ryöp­säh­tää hel­pom­min sil­loin kun ris­kiä ei näh­dä. Immu­ni­tee­til­la tiet­ty on osuu­ten­sa mut­ta näyt­tää sil­tä että se ei estä tau­din leviä­mis­tä nor­maa­lia alhai­sem­mal­la tasol­la. Sekä pahaa-aavis­ta­mat­to­mil­la alueil­la (Lom­bar­dian tie­tyt alu­eet) että slum­meis­sa (Mum­bai) tar­tun­nan näkyy lopul­ta saa­neen n. 60%.

  Ehkä voi­tai­siin sanoa että rie­hu­va epi­de­mia aiheut­taa osal­taan myös psy­ko­lo­gis­ta immu­ni­teet­tia vähen­tä­mäl­lä ihmi­sen ris­ki­käyt­täy­ty­mis­tä eikä se ole vält­tä­mät­tä täy­sin tie­tois­ta. Vaik­ka käsi­de­sin käyt­tö on jää­nyt vähem­mäl­le niin huo­maan edel­leen kau­pas­sa kään­ty­vä­ni toi­seen suun­taan jos vas­taan tulee ihmi­siä jot­ka kes­kus­te­le­vat ja nau­ra­vat kova­ää­ni­ses­ti. Koro­na­han on ollut sii­tä eri­koi­nen epi­de­mia että mel­ko vähäi­set­kin toi­met estä­vät sen leviämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.