Vuoden 2020 pyöräretki (6) Rauma – Pori

 

 

 

Sun­nuntai 12.7.

 

Sateen uhka jat­kui. Poh­din kan­nat­tai­si­ko ajo Poriin jät­tää illak­si, kos­ka sil­loin pitäi­si olla vähän parem­pi sää, mut­ta ei ennus­teen ero niin suu­ri olut, joten läh­din mat­kaan vähän ennen puoltapäivää.

Poh­din sitä­kin, että ajai­sin­ko banaa­lis­ti tie­tä 8, jot­ta mat­ka satees­sa sujui­si nopeas­ti ja eri­lai­sia kah­vi­loi­ta oli­si toden­nä­köi­sem­min tar­joa­mas­sa suo­jaa kuuroilta.

Pää­tin vali­ta navi­goin­tioh­jel­man tar­joa­man 15 km pidem­män rei­tin. Se osoit­tau­tui erin­omai­sek­si valinnaksi.

Näin, että sade­pil­vien raja kul­ki pit­kin ran­nik­koa ja jän­ni­tin, kum­mal­la puo­lel­la rajaa reit­ti­ni tuli­si kulkemaan.

Kevyt­tä sadet­ta oli kol­me ensim­mäis­tä kilo­met­riä. Sit­ten se lop­pui ja lop­pu­mat­ka oli jok­seen­kin satee­ton. Puo­li­vä­lis­tä alkaen jopa tie oli kuiva.

Navi­goin­tioh­jel­ma tar­jo­si aivan lois­ta­van, jos­kin mut­kit­te­le­van rei­tin pit­kin pik­ku­tei­tä. Jouk­koon mah­tui vii­si kilo­met­riä sora­tie­tä, mut­ta se oli parem­pi kuin huo­no rei­käi­nen asfaltti.

En oli­si iki­nä pys­ty­nyt itse kehit­tä­mään mois­ta reit­tiä – eri­tyi­ses­ti en oli­si kek­si­nyt, että Vuo­joen kar­ta­non pihan läpi kul­kee ylei­nen tie.

Navi­goin­tioh­jel­ma perus­tuu jouk­kois­ta­mi­seen. Navi­gaat­to­rin käyt­tä­jät – siis myös minä – luo­vut­ta­vat reit­ti­tie­ton­sa mui­den käyt­töön ja ohjel­ma suun­nit­te­lee rei­tit sen mukaan, mit­kä tie­o­suu­det ovat olleet pyö­räi­li­jöi­den suosiossa.

Nyt se toi­mi lois­ta­vas­ti. Täs­tä oli todel­la pal­jon hyötyä.

Kun tiis­tai­na mar­ma­tin mai­se­mien ankeu­des­ta, nyt oli pal­jon kat­sot­ta­vaa. Tämä oli nii­tä päi­viä, jol­lais­ten takia näi­tä pyö­rä­ret­kiä olen vuo­sit­tain teh­nyt vii­mei­set 40 vuotta.

Ajoin rau­hal­li­seen tah­tiin, mut­ta lie­väs­ti myö­täi­nen tuu­li sai minut vetä­mään 20 minuu­tin kau­lan vir­tu­aa­li­part­ne­riin. Ensi ker­ral­la pitää ohjel­moi­da sil­le vähän parem­pi kunto.

Mat­kan­te­ko oli ollut lähes satee­ton­ta, vaik­ka oikeal­la puo­lel­la­ni oli todel­la pahaen­tei­siä pil­viä. Poria lähes­tyt­täes­sä onni näyt­ti kään­ty­vän. Reit­ti kään­tyi suo­raan syn­kän ukkos­pil­ven alle. Varau­duin kaa­to­sa­tee­seen, mut­ta juu­ri kun sen piti alkaa, saa­vuin hotellille.

Myö­hem­min kat­soin ilma­tie­teen lai­tok­sen sade­tut­kas­ta, että ukkos­kuu­ro­ja oli­si ollut tar­jol­la jat­ku­vas­ti aivan tie­ni tun­tu­mas­sa. Mikä tuu­ri! Taas ker­ran ran­ta­kais­ta­le oli sääs­ty­nyt sateel­ta. Tiel­lä 8 oli­sin kas­tu­nut läpimäräksi.

Pori tuli vas­taan aivan lii­an aikai­sin. Oli­si ollut halu­ja pol­kea vie­lä muu­ta­ma kym­men­tä kilo­met­riä, sil­lä mat­ka oli ollut todel­la nautinnollinen.

Pal­jon kat­sot­ta­vaa ei minul­le Poris­sa ollut, kos­ka paik­ka on Suo­mi Aree­nan vuok­si perin tuttu.

Hotel­li­huo­neen hin­nat oli­vat las­ke­neet 70 % viimekesäisestä.

Etsin Porin kes­kus­tas­ta auki ole­vaa kah­vi­laa siir­tääk­se­ni näl­kää illal­li­sai­kaan. Löy­tyi vain olut­juot­to­loi­ta. Ostin jäätelön.

En löy­tä­nyt myös­kään auki ole­vaa ruo­ka­ra­vin­to­laa. Ulko­maa­lais­ten täy­tyy olla vai­kea ymmär­tää, että ruo­ka­ra­vin­to­lat ovat Suo­mes­sa sun­nun­tai­sin kiin­ni, vaik­ka muu­al­la sun­nun­tai on ravin­to­loi­den paras myyntipäivä.

Peri­aat­teit­te­ni vas­tai­ses­ti jou­duin syö­mään hotellissa.

 

 

3 thoughts on “Vuoden 2020 pyöräretki (6) Rauma – Pori”

  1. Minä odo­tan myös. Nyt täy­tyy lukea joka blogi 😐
   Parast’aikaa pol­ke­mas­sa Kan­nus-Les­ti­jär­vi-Lap­pa­jär­vi-Ylis­ta­ro-… ‑reit­tiä. Käy­tös­sä OSMaps & Google maps + perin­tei­nen paperikartta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 1. Hei
  Oltiin juu­ri Pyh­tään Kau­nis­saa­res­sa. Hyvää gour­mee tasois­ta ruo­kaa. Kan­nat­taa hakeu­tua vie­ras­ve­ne­sa­ta­mien lähel­le. Venei­li­jät tuo­vat riit­tä­väs­ti asiak­kai­ta hyvil­le kesäravintoloille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.