Kaupunkiympäristölautakunnan lista 9.6.2020

Ennen kesä­tau­koa lau­ta­kun­nan vii­mei­nen kokous, johon saa tuo­da uusia asioi­ta. Ensi vii­kol­la on vie­lä kokous, jos­sa käsi­tel­lään nyt mah­dol­li­ses­ti pöy­däl­le pan­ta­via asioita.

Marian kas­vu­yri­tys­kes­kus

Mas­sii­vi­nen han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on tuo­da alu­eel­le 3 500 työ­paik­kaa kas­vu­yri­tyk­siin. Joku sanoi, että nämä pitäi­si haja­si­joit­taa tyh­jin toi­mi­ti­loi­hin ympä­ri Hel­sin­kiä, mut­ta ei sel­lai­nen toi­mi. Kasautusmisedut!

Han­ke on hyvåä, mut­ta pien­tä vii­laa­mis­ta sii­nä on. Saa­vu­tet­ta­vuus on tär­keä tavoi­te. Sik­si on ikä­vää, että Mec­he­li­nin­ka­dun yli ei oikein pää­se. Poh­joi­sen Rau­ta­tien­ka­dun jäl­keen ete­lään men­täes­sä seu­raa­va mah­dol­li­suus pääs­tä Mec­he­lin­ka­dun toi­sel­le puo­lel­le on Län­si­lin­kin kohdalla.

Mik­ko Säre­lä on esit­tä­nyt, että kään­ty­mi­nen vasem­mal­le Lapin­lah­den­tiel­le kiel­let­täi­siin tul­taes­sa ete­läs­tä Mec­he­li­nin­ka­tua pit­kin. Sikä­li­kin perus­tel­tu aja­tus, että vasem­mal­le kään­ty­vät odot­tai­si­vat vuo­ro­aan ratik­ka­kis­koil­la. Espan­jas­sa  ylei­nen tapa suju­voit­taa ris­teyk­siä on kiel­tää kään­ty­mi­nen vasem­mal­le. Jos halu­aa vasem­mal­le, kään­tyy oikeal­le ja tekee U‑käännöksen. Toi­mii hyvin.

City­lo­gis­tii­kan toimenpideohjelma

Olen­nais­ta on vara­ta joi­ta­kin nyt pysä­köin­ti­käy­tös­sä ole­via ruu­tu­ja vain jake­lu­lii­ken­teen käyt­töön. Käte­vin­tä oli­si, jos ruu­dun voi­si vara­ta tie­tyk­si ajan­koh­dak­si, mut­ta tämä ei kuu­lem­me toi­mi, kos­ka on vai­kea pysyä aikataulussa.

Kes­kus­tan huol­to­tun­ne­li pitäi­si saa­da parem­paan käyt­töön. Yksin­ker­tai­sin­ta oli­si pakot­taa kiin­teis­töt liit­ty­mään sii­hen pois­ta­mal­la niil­tä mah­dol­li­suus jake­luun maan pääl­tä, mut­ta KHO ei ole tätä kuu­lem­ma hyväk­sy­nyt. Liit­ty­mis­mak­su ei myös­kään tai­da olla ihan tas­a­puo­li­nen. Täs­tä pitäi­si saa­da eril­li­nen selvitys.

Ten­nis­pa­lat­sin ton­tin vuo­kraus­pe­rus­tei­den määrääminen.

Tosia­sias­sa tont­ti myy­dään, kos­ka vuo­kra­so­pi­muk­ses­sa on osto-optio. Vuo­kran ja myyn­ti­hin­nan suh­teen mää­rit­tää vii­den pro­sen­tin reaa­li­tuot­to, joten ton­tin vuo­kraa­jan kan­nat­taa ostaa tont­ti. Hal­val­la menee, 17 mil­joo­naa, mut­ta kaa­va on aika rajoit­ta­va, kos­ka suo­jel­ta­va rakennus.

Myös itse raken­nus on tar­koi­tus myy­dä, mut­ta sii­tä ei pää­te­tä täs­sä yhteydessä.

Talin ten­nis­hal­lin lähet­ty­vil­le asuntoja

Teol­li­suus­tont­ti muu­te­taan pää­asias­sa asu­mis­käyt­töön. 1 200 uut­ta asu­kas­ta. Tämä oli meil­lä 9.12.2019. Nyt se on tul­lut lausun­noil­ta eikä sii­hen teh­dä sanot­ta­via muutoksia.

Itä­kes­kuk­sen Joke­ri­kort­te­lin tar­kis­tet­tu ase­ma­kaa­van muutos

Joke­ri-rati­kan pää­te­py­säk­ki on Itä­kes­kuk­ses­sa. Ter­mi­naa­li pan­naan uuteen uskoon ja lisä­tään ylem­piin ker­rok­siin asu­mis­ta.  500 uut­ta asukasta.

Aiem­mas­sa vai­hees­sa lau­ta­kun­ta piti vii­te­suun­ni­tel­man mukais­ta rat­kai­sua ruma­na. Nyt vii­te­suun­ni­tel­mas­sa on kau­niim­pi kuva, mut­ta se ei ole vai­kut­ta­nut miten­kään kaa­va­mää­räyk­siin. Toi­vot­ta­vas­ti mei­tä ei hui­ja­ta. Alun perin YIT ja Sato voit­ti­vat kil­pai­lun ihan toi­sen­lai­sil­la kuvilla.

Koko­nai­suu­den nimi on näkö­jään Punos. Siis ihan sel­vää suo­mea! Hyvä!

Roi­hu­pel­lon met­ro­va­ri­kon ympä­ris­töä tiivistetään

Alu­eel­le tulee ratik­ka­hal­li joke­ri­ra­ti­koil­le, Vapaa-ajan­kes­kus ja toi­mis­to­ja, toi­mi­ti­laa 58 300 k‑m2. Ratik­ka­va­rik­koa kai raken­ne­taan jo poik­kea­mis­lu­van tur­vin. Vii­la­rin­tien katu­ym­pä­ris­tö ryhdistäytyy.

Alu­een varaa­mi­nen Suvi­lah­ti Event Hub Oy:lle tapah­tu­ma­kes­kus­ta varten.

Täs­tä on tar­koi­tus tul­la ympä­ri­vuo­ti­nen tapah­tu­ma­kes­kus. Ja tie­tys­ti taas hotel­li, 260 huo­net­ta. Kus­tan­nusar­vio nel­jän­nes­mil­jar­di. Mer­kit­tä­vä asia Hel­sin­gin elä­vöit­tä­mi­sen kannalta.

Yleis­kaa­van toteut­ta­mis­oh­jel­man seu­ran­ta 2020

Eri­kois­ta on, että yleis­kaa­van toteu­tus­ta val­mis­tel­laan läh­tö­koh­ta­na val­tuus­ton hyväk­sy­mä yleis­kaa­va. KHO kyl­lä leik­ka­si sii­tä iso­ja palo­ja pois. KHO:n perus­tee­na oli ris­ti­rii­ta maa­kun­ta­kaa­van kans­sa. Aina tie­tys­ti tulee uusia maakuntakaavoja.

Haka­sal­men puis­ton, Hes­pe­rian puis­ton ja Karamzi­nin­ran­nan suun­nit­te­lun lähtökohdat

Käsi ylös, joka tie­tää, mis­sä on Karamzininranta.

Jos­sain toi­ses­sa kokouk­ses­sa tähän kiin­ni­tet­täi­siin var­maan pal­jon­kin huo­mio­ta, mut­ta täs­sä mam­mut­ti­ko­kouk­ses­sa tämä sinän­sä hyväl­tä näyt­tä­vä suun­ni­tel­ma tai­taa jää­dä kiis­ta­na­lai­sem­pien asioi­den varjoon.’

Yli­op­pi­la­sa­sun­to­ja Poh­joi­sel­le Rautatienkadulle

Väi­tän, että minul­la on ollut oma vai­ku­tuk­se­ni tähän esi­tyk­seen. Vir­ka­mie­het oli­si­vat halun­neet pakot­taa yli­op­pi­la­syh­dis­tyk­sen varaa­maan tilan­sa toi­mis­toik­si tai muik­si työ­pai­koik­si – niin kuin aina ja kaikkialla.

Turun kasar­miin (enti­nen lin­ja-autoa­se­ma) elokuvateattereita

Varaus­ta jat­ke­taan hank­keen suun­nit­te­lua var­ten. Toi­vot­ta­vas­ti fil­mia­la tuot­taa niin pal­jon hyviä elo­ku­via, että näin suu­rel­le kapa­si­teet­ti­li­säyk­sel­le on tarvetta.

 

 

14 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 9.6.2020”

 1. Toi­vot­ta­vas­ti mei­tä ei huijata.”

  Mit­kä ovat täl­lä het­kel­lä lau­ta­kun­nan ja val­tuus­ton käy­tän­nön vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det raken­nus­ten ulko­nä­köön? Olen ymmär­tä­nyt, että kaa­va­se­los­tus­ta lue­taan kuin piru raa­mat­tua, ja että mitä sii­nä ei ole vaa­dit­tu, sitä ei tar­vit­se rakentaa.

  Tuo Itä­kes­kuk­sen kort­te­li nimit­täin on ruma, ja se uhkaa pila­ta Itä­kes­kuk­sen uudis­ta­mi­sen alkuun­sa. Sii­hen pitäi­si nyt ehdot­to­mas­ti vaa­tia ark­ki­teh­tuu­rin tason koho­tus. Pelk­kä jul­ki­si­vu­ma­te­ri­aa­lien sää­tä­mi­nen ei rii­tä, kun esi­tet­ty yksi­vii­vai­nen kolos­si on vaan ker­ta­kaik­ki­aan lii­an kolk­ko. Tie­dän, että poliit­tis­ta tah­toa täm­möi­seen muu­tok­seen ei ole. Itse ehdot­tai­sin arkkitehtuurikilpailua.

  1. Mik­ko H:

   Tuo Itä­kes­kuk­sen kort­te­li nimit­täin on ruma, ja se uhkaa pila­ta Itä­kes­kuk­sen uudis­ta­mi­sen alkuunsa. 

   Täs­sä on kyl­lä aika pal­jon taha­ton­ta­kin huu­mo­ria. Itä­kes­kus­han on nykyi­sel­lään Itä-Pasi­lan ja moot­to­ri­tei­den var­sien pel­ti­hal­li­kes­kit­ty­mien rumim­pia puo­lia yhdis­tä­vä alue, joten sitä ei kyl­lä kovin hel­pos­ti uudel­la kort­te­lil­la pilata.

   Itse pidän tär­keim­pä­nä, että tuon joke­ri­kort­te­lin kaa­va on riit­tä­vän teho­kas. Itä­kes­kuk­ses­ta tulee kes­kus vain, jos sitä raken­ne­taan kes­kus­mai­ses­ti. Mata­lien lii­ke­ra­ken­nus­ten ja väl­jäs­ti sijoi­tet­tu­jen piste/lamellitalojen aika pitää siir­tää historiaan.

   1. Tuos­sa suun­ni­tel­mas­sa on siis 150 met­riä pit­kä yli kym­men­ker­rok­si­nen laa­tik­ko ja sen sisäl­lä jouk­ko­lii­ken­ne­ter­mi­naa­li. Ts. jät­ti­loo­ta tulee ole­maan aika­moi­sel­le ihmis­mää­räl­le kes­kei­nen näky­mä Itä­kes­kuk­ses­ta. Täl­tä pitäi­si vaa­tia vähin­tään samaa tasoa jul­ki­si­vu­jen osal­ta kuin Triplal­ta, joka on vas­taa­vas­sa ase­mas­sa. Mel­ko hir­viä sekin, mut­ta aina­kin jul­ki­si­vu­jen tek­ni­seen laa­tuun on panos­tet­tu, eikä teh­ty täm­möis­tä peruslootaa. 

    Samaa miel­tä Itä­kes­kuk­sen tilas­ta, mut­ta täl­lä menol­la se ei kyl­lä para­ne. Eas­ton oli jo paha moka. Van­haan ase­ma­kaa­vaan perus­tuen anne­tiin raken­taa nykyis­ten näke­mys­ten vas­tai­nen jät­ti­ko­koi­nen pel­ti­laa­tik­ko, ja han­ke jäi vie­lä tor­sok­si, min­kä takia ympä­ris­tö on nyt pahas­ti muotopuoli.

  2. Se on mel­ko nor­maa­lia nyky­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Osmo hai­kai­li joku aika sit­ten kau­nis­ta raken­ta­mis­ta ja ver­ta­si nyky­ra­ken­nuk­sia van­hoi­hin jugendtaloihin. 

   Luu­li­sin perus­syyn ole­van seu­raa­van. Moni 1800–1900-taitteen raken­nut­ta­ja asui itse raken­nut­ta­mas­saan talos­sa ja halusi tie­tys­ti itsel­leen kau­niin raken­nuk­sen. Eipä sii­nä sit­ten oikein kukaan voi­nut kolk­koa ker­ros­ta­loa noi­den kau­nii­den raken­nus­ten lähis­töl­le raken­taa, vaik­kei itse sii­hen oli­si itse asettunutkaan.
   Nyky­ra­ken­nut­ta­jat eivät ole yksit­täi­siä ihmi­siä, vaan iso­ja yri­tyk­siä, jot­ka raken­ta­vat ansain­ta­mie­les­sä. Tavoit­tee­na on mah­dol­li­sim­man hyvä tuot­to, raken­nuk­sen ulko­näöl­lä ei ole niin väliä, kun­han kel­paa. Oma­ko­ti­ta­lois­sa ei täl­lais­ta tason pudo­tus­ta ole tul­lut, kos­ka ne pää­asias­sa tee­te­tään itselle. 

   Jot­ta sai­sim­me kau­nii­ta asuin­ker­ros­ta­lo­ja, pitäi­si kau­pun­gin ohja­ta raken­ta­mis­ta pal­jon nykyis­tä tiu­kem­min. Ulko­nä­kö­suun­ni­tel­mien pitäi­si olla tar­kem­pia eikä niis­tä sai­si lipsua.

 2. Voit­ko sel­ven­tää tätä kohtaa:

  Yksin­ker­tai­sin­ta oli­si pakot­taa kiin­teis­töt liit­ty­mään sii­hen pois­ta­mal­la niil­tä mah­dol­li­suu­den jake­luun maan pääl­tä, mut­ta KHO ei ole tätä kuu­lem­ma hyväksynyt.”

  Mitä KHO ei tar­kal­leen ottaen hyväk­sy? Jos esi­mer­kik­si ajo Alek­san­te­rin­ka­dun jal­ka­käy­tä­vil­le este­tään tol­pil­la, niin eihän se pois­ta mah­dol­li­suut­ta jake­luun maan pääl­tä, sil­loin kamat vain pitää rou­da­ta nur­kan takaa nok­ka­kär­ryil­lä. Muu­al­la maa­il­mas­sa tämä ei ole mikään ongel­ma, mut­ta meil­lä­päin on joku ihme fik­saa­tio ajaa fir­man isoim­mal­la kuor­ma-autol­la tuu­li­kaap­piin asti, kos­ka mikään muu ei käy.

  1. Aiem­mas­sa vai­hees­sa lau­ta­kun­ta piti vii­te­suun­ni­tel­man mukais­ta rat­kai­sua ruma­na. Nyt vii­te­suun­ni­tel­mas­sa on kau­niim­pi kuva, mut­ta se ei ole vai­kut­ta­nut miten­kään kaa­va­mää­räyk­siin. Toi­vot­ta­vas­ti mei­tä ei hui­ja­ta. Alun perin YIT ja Sato voit­ti­vat kil­pai­lun ihan toi­sen­lai­sil­la kuvilla. 

   Samaa asi­aa jak­se­taan häm­mäs­tel­lä hank­kees­ta toiseen. 

   Aika­naan nau­res­kel­tiin sil­le, että ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­lan tuo­te oli aina kovin latis­tu­nut ver­sio ruo­ka­lis­tan kiil­tä­väs­tä kuvas­ta, mut­ta täy­tyy myön­tää että vuo­sien var­rel­la vas­taa­vuus on paran­tu­nut. Raken­nus­ten suh­teen sen sijaan tun­tui­si että ei.

   Sai­si­ko tila­ta eril­li­sen blo­gi­kir­joi­tuk­sen aihees­ta? Perus­to­ja myö­ten, eli läh­tien sii­tä että täl­lai­sel­le tie­tä­mät­tö­mäl­le sel­ven­ne­tään, miten näi­tä ulko­nä­kö­asioi­ta sää­del­lään. Ja sit­ten kiin­nos­tai­si kuul­la, että miten mie­les­tä­si ulko­nä­kö­asiois­sa pitäi­si balan­soi­da rakentajan/omistajan vapaus ja jul­ki­nen etu. Ja vie­lä sii­tä, miten sää­dök­siä ja/tai kaa­va­kir­jauk­sia pitäi­si muut­taa, ettei tar­vit­si­si lukea lau­ta­kun­nas­ta aina­kaan näi­tä että hui­jaa­mi­sen suh­teen pitää olla epä­luu­loi­nen. Tai että kun toi­vo­taan kan­sa­lai­sil­ta palau­tet­ta kaa­va-asiois­sa, niin valis­tu­nei­den kan­sa­lais­ten ei tar­vit­si­si läh­tö­koh­tai­ses­ti olet­taa, että kom­men­toi­ta­vik­si esi­tet­ty­jen kuvien vas­taa­vuus todel­li­suu­teen on ohut?

 3. Tun­tuu usko­mat­to­mal­ta, että kasin rati­kan nopeut­ta­mi­nen on täy­sin unoh­det­tu Marian alu­een lii­ken­ne­suun­ni­tel­mas­sa. Asi­aa on vat­vot­tu jo aina­kin vuo­des­ta 2012 asti, jol­loin laa­dit­tiin ja hyväk­syt­tiin yksi­tyis­koh­tai­nen kehittämisohjelma.
  https://www.raitio.org/wp-content/uploads/2018/04/linjan_8_kehittamis_2012_16.pdf

  Kan­nat­taa lukea eri­tyi­ses­ti koh­dat 4 ja 5, mm. “Rai­tio­vau­nuil­le vara­taan oma sul­ku­vii­val­la ero­tel­tu kais­ta 2‑suuntaan. Rai­tio­vau­nu-kais­tan vaa­ti­ma tila saa­daan pois­ta­mal­la oikean­puo­lei­sin ajo­kais­ta. Kais­ta voi­daan korot­taa myö­hem­min radan nor­maa­lin uusimisenyhteydessä.”
  Eikö nyt oli­si tuo aika kun katua uusitaan?

  Tulee mie­leen vie­lä yksi idea tuo­hon ahtaa­seen koh­taan. Mitä jos rati­kal­le varai­si yhden muus­ta lii­ken­tees­tä sel­väs­ti ero­tel­lun kais­tan kes­kel­tä katua. Kum­man­kin suun­nan kis­kot oli­si­vat täl­lä samal­la kais­tal­la samaan tapaan kuin Mikon­ka­dul­la. Täl­löin rai­tio­vau­nu­jen ei kos­kaan tar­vit­si­si seis­tä ruuh­kas­sa. Ne jou­tui­si­vat kor­kein­taan odot­ta­maan vas­tak­kai­sen suun­nan rai­tio­vau­nua, mut­ta tämä­kään ei oli­si suu­ri ongel­ma. Pai­kas­ta kul­kee vain yksi lin­ja 10 minuu­tin välein, ja aika­tau­lut voi­daan suun­ni­tel­la siten, että koh­taa­mi­nen ei tapah­du tuos­sa koh­das­sa. Jos jos­tain syys­tä näin kui­ten­kin kävi­si, yksi­kais­tai­sen osuu­den pituus oli­si alle 200 met­riä, mikä 40 km/h nopeu­del­la tar­koit­tai­si vajaan 20 sekun­nin odo­tus­ta. Se on joka tapauk­ses­sa pal­jon lyhyem­pi odo­tus kuin nyky­ään autoruuhkassa.

 4. Vir­ka­mie­het oli­si­vat halun­neet pakot­taa yli­op­pi­las­kun­nan varaa­maan tilan­sa toi­mis­toik­si tai muik­si työ­pai­koik­si – niin kuin aina ja kaikkialla.”

  Eikö ole niin, että työ­paik­ko­jen raken­ta­mi­nen pahen­taa asun­to­pu­laa ja nos­taa asun­to­jen hin­to­ja? Toi­sin sanoen Hel­sin­gis­sä on nyt työ­paik­ko­ja suh­tees­sa enem­män kuin asun­to­ja, ja se ajaa asun­to­jen hin­to­ja ylös ja pakot­taa osan ihmi­sis­tä pen­de­löi­mään muu­al­ta. Jos olen täs­sä oikeas­sa, tämä pitäi­si ottaa ehdot­to­mas­ti huo­mioon asun­to­pu­laa kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lus­sa. Tur­ha yrit­tää hel­pot­taa asun­to­pu­laa asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­la jos samaan aikaan lisä­tään työ­paik­ko­ja suh­tees­sa vie­lä enemmän.

 5. Jos Haka­sal­men huvi­la his­to­rioi­neen on tut­tu, niin eikö­hän Karamzi­nin­ran­ta­kin mel­ko toden­nä­köi­ses­ti ole.

  1. Jos Haka­sal­men huvi­la his­to­rioi­neen on tut­tu, niin eikö­hän Karamzi­nin­ran­ta­kin mel­ko toden­nä­köi­ses­ti ole.

   Olet­ko var­ma? Nimi viit­taa hämää­väs­ti ran­taan, mut­ta tuo katu ei ole ran­nas­sa, ei aina­kaan nykyi­ses­sä ran­nas­sa. Se on katu, joka sivu­aa Fin­lan­dia­ta­loa sen paraa­ti­puo­lel­la. Fin­lan­dia­ta­lon pää­jul­ki­si­vu­han on suun­ni­tel­tu kat­sot­ta­vak­si Vapau­den­ka­dul­ta päin.

 6. Jake­lu­lii­ken­teen käy­tös­sä­hän on jo jal­ka­käy­tä­vät. Vaik­ka vie­res­sä oli­si tyh­jä ruu­tu. Vaik­ka ohi ei pää­si­si las­ten­vau­nuil­la tai rol­laat­to­ril­la muu­ten kuin ajo­ra­dan kaut­ta kiertämällä.

  Niin voi teh­dä kun ei sii­tä ole mitään seurausta.

 7. Karamzi­nin huvi­la raken­net­tiin ennen kuin Kluuvinlahti/osa Töö­lön­lah­des­ta täy­tet­tiin rau­ta­tie­tä var­ten, joten huvi­la oli sil­loin ran­nas­sa. Töö­lön­lah­teen suun­ni­tel­tu kana­va koh­ti Musiik­ki­ta­loa peru­tus­sa puis­to­suun­ni­tel­mas­sa oli­si vähän palaut­ta­nut tätä. Mik­si Fin­lan­dia­ta­loon ei lai­tet­tu vain läpi­kuul­ta­van val­koi­sek­si maa­lat­tua puu­ta, eikä taas sahat­tu koko­nais­ta vuor­ta paloik­si jos­sain Ita­lias­sa? Vih­reä­tä? Kes­tä­vää? Ei. 

  Toi­vot­ta­vas­ti vaa­ti­mat­to­man keit­tiö­ra­ken­nuk­sen saa korot­taa, kun Kan­sal­lis­teat­te­rin saa ker­ta pur­kaa. Har­vi­nai­sen onnis­tu­nut koro­tus mie­les­tä­ni, kos­ka näyt­tää istu­van orgaa­ni­ses­ti eikä ole joku laa­tik­ko lyö­ty­nä van­han päälle.

 8. Kom­ment­ti­na tuo­hon vasem­mal­le kään­ty­mi­seen: Esi­mer­kik­si Ete­lä-Korean Sou­lis­sa vasem­mal­le kään­ty­mi­nen mui­hin kun ris­teä­viin pää­ka­tui­hin on läh­tö­koh­tai­ses­ti kiel­let­ty muu­al­la pait­si eri­tyi­sis­sä U‑käännöskohdissa. Siel­lä kään­ty­jiä var­ten on oma kais­ta juu­ri ennen seu­raa­vaa isoa ris­teys­tä. Valon vaih­tues­sa kään­ty­vät autot liit­ty­vät ris­teä­väl­tä kadul­ta kään­ty­vän vir­ran alkuun.

 9. Tren­di on kään­ty­nyt. Hin­nat las­ke­vat kau­pun­ki­kes­kus­tois­sa ja nouse­vat lähiöis­sä ja maa­seu­dul­la. USA:ssa tilan­ne on tämä. Itse arve­li­sin, että kysees­sä ei ole tila­päi­nen ilmiö vaan muu­tos, joka kes­tää kym­me­niä vuosia.

  Ihmis­ten siir­te­lyn sijas­ta ale­taan siir­te­le­mään tava­roi­ta ja dataa. Ilman ihmis­kul­jet­ta­jaa liik­ku­vat ajo­neu­vot tule­vat ylei­sik­si. Tämä vai­kut­taa infra­struk­tuu­riin, asun­toi­hin ja tieverkkoihin.

  Ihmis­ten liik­ku­mi­sen mää­rä vähe­nee. Enää ei mat­kus­te­ta päi­vit­täin työ­pai­kal­le, kesäl­lä mökil­le ja tal­vel­la Kana­rial­le vaan raken­ne­taan oma lähi­re­vii­ri sel­lai­sek­si, että viih­ty­mi­sa­lu­eet, työ­pai­kat ja muu ole­mi­sen, elä­mi­sen ja toi­meen­tu­lon infra sijait­see kiven hei­ton päässä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.