Kaupunkiympäristölautakunta 26.5.2020

Esi­sel­vi­tys kan­sal­li­ses­ta kaupunkipuistosta

Viras­to esit­tää, että kan­sal­lis­ta kau­pun­ki­puis­toa ei perus­tet­tai­si, vaan samaan pää­mää­rään pyrit­täi­siin kau­pun­gin omal­la kau­pun­ki­puis­tol­la. Tuo­mas Ran­ta­nen (vihr) on laa­ti­nut vas­tae­si­tyk­sen, jon­ka mukaan toteu­te­taan molem­mat. Kau­pun­gin oma kau­pun­ki­puis­to laa­jem­mal­la alue­ja­kau­mal­la ja kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to sel­väs­ti suppeampana.

Täs­tä on tul­lut elä­mää suu­rem­pi kysy­mys. Minä en näe täs­sä sel­lai­sia mör­kö­jä kuin kau­pun­gin vir­ka­mie­het enkä sel­lais­ta suo­jaa luon­toar­voil­le kuin kan­sal­lis­ta kau­pun­ki­puis­toa puuhaavat.

Jos kat­so­taan lakia, kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to ei ole kovin vaa­ti­va han­ke, eri­tyi­ses­ti jos sen hoi­to­suun­ni­tel­ma – jon­ka laa­tii kun­ta – ei ole kovin tiuk­ka. Jos jokin alue kuu­luu kau­pun­ki­puis­toon, se ei tar­koi­ta, ettei siel­lä voi­si olla raken­nuk­sia, Niin­pä täs­tä ei tule sel­lais­ta hal­lin­nol­lis­ta taak­kaa, jota viras­to pel­kää, mut­ta ei myös­kään sel­lais­ta tur­vaa luon­toar­voil­le, joi­ta puis­ton aja­jat halua­vat. Osa heis­tä tai­taa kuvi­tel­la, että kan­sal­li­sen kau­pun­ki­pis­ton avul­la voi­tai­siin kumo­ta perä­ti Hel­sin­gin uusi yleis­kaa­va. Ei voida.

Minis­te­riös­sä on annet­tu lakiin perus­tu­mat­to­mia lisä­oh­jei­ta kan­sal­li­ses­ta kau­pun­ki­puis­tos­ta, mut­ta ne ovat lakiin perus­tu­mat­to­mia. Yksi täl­lai­nen ohje, jota ei lais­ta löy­dy on, että puis­ton pitäi­si alkaa kau­pun­gin ydin­kes­kus­tan lähel­tä. Töö­lön­lah­tea en sii­hen halua liittää.

En oikein tie­dä, mitä täs­tä pitäi­si aja­tel­la. Poli­tiik­ka on kui­ten­kin jouk­kueur­hei­lua, jota kai sitä pitää ryh­män enem­mis­tön kan­nan mukaan äänestää.

Joka tapauk­ses­sa täs­sä on kyse enem­män mie­li­ku­vis­ta kuin todel­li­suu­teen vai­kut­ta­vas­ta päätöksestä.

Täs­sä revoh­kas­sa on pääs­syt unoh­tu­maan, että viras­ton esit­tä­mä laa­jem­pi kau­pun­ki­puis­to on oikein hyvä ajatus.

Koi­vusaa­ren asemakaava

Täs­tä en pitä­nyt yleis­kaa­va­vai­hees­sa­kaan. Hel­sin­ki haluai­si muut­taa Län­si­väy­län kau­pun­ki­bu­le­var­dik­si, mut­ta täs­sä on teh­ty kaa­va moot­to­ri­tien ympä­ril­le. Sen seu­rauk­se­na mer­kit­tä­vä osa nykyi­ses­tä Koi­vusaa­res­ta haas­kau­tuu moot­to­ri­tie­liit­ty­mään ramp­pei­neen niin, että raken­ta­mi­nen tapah­tuu lähin­nä täyttömaalle.

Kaa­van palaut­ta­mi­nen siten, että teh­täi­siin­kin bule­var­di­kau­pun­gin­osa mer­kit­si­si koko hank­keen vii­väs­ty­mis­tä useil­la vuo­sil­la, ehkä jopa kym­me­nel­lä, eikä ole var­maa, että se onnis­tui­si sil­ti, kos­ka ELY-kes­kus puo­lus­taa moottoritietä.

Olen hyvin iloi­nen, että Ikea on siir­ty­mäs­sä ihmis­ten ilmoil­le autoi­li­joi­den maailmasta.

Kovan rahan asun­to­ja Maunulaan 

Eräs tont­ti Oulun­ky­län kau­pun­gin­osas­sa vara­taan kovan rahan asun­to­tuo­tan­toa var­ten erääl­le haki­jal­le, joka on ton­tin nykyi­nen vuo­kra­lai­nen. En ymmär­rä, mik­si ton­tin sijain­ti ja haki­ja on salat­tu jul­ki­ses­sa esi­tys­lis­tas­sa. Kos­ka sii­hen on var­maan jokin syy, en minä­kään pal­jas­ta yksityiskohtia.

Kovan rahan asun­to­ja perus­tel­laan sil­lä, että Mau­nu­lan ala-asteen kou­lu­pii­ris­sä on pal­jon sosi­aa­lis­ta asuntokantaa.

Jät­kä­saa­ren kes­kus­kort­te­li, ase­ma­kaa­van muutosluonnos

Tän­ne puk­kaa 24-ker­rok­sis­ta asuin­ta­loa. Pysä­köin­ti­rat­kai­su on jär­jet­tö­män kal­lis, kol­meen ker­rok­seen, osit­tain meren pin­nan ala­puo­lel­le, joten pitää raken­taa aika hyvin. Tämä nou­dat­taa yleis­tä peri­aa­te­pää­tös­tä pysä­köin­ti­pai­kois­ta, mut­ta urpu­tan sil­ti. Noin kal­liit pai­kat jäi­si­vät tyh­jik­si, jos niis­tä perit­täi­siin kus­tan­nuk­sia vas­taa­va hin­ta. Kun Jät­kä­saa­ri on lii­ken­teel­li­ses­ti vähin­tään­kin ongel­mal­li­nen, mik­si kau­pun­ki oikein pakot­taa hank­ki­maan auto sil­lä, että pää­osa auton kus­tan­nuk­sis­ta aiheut­ta­va auto­paik­ka pak­ko­myy­dään asun­non yhteydessä.

Tont­ti pakas­ta­mol­le Tuk­ku­to­rin alueelta

Lähin­nä kiin­nos­taa, mitä teh­dään pakas­ta­mon huk­ka­läm­möl­le. Sii­tä pitäi­si teh­dä pääs­tö­tön­tä kaukolämpöä.

Tii­vis­tys­kaa­va Gyldenintiellä

Met­roa­se­man vie­reen asun­to­ja sadal­le onnel­li­sel­la lauttasaarelaiselle.

Mal­min­kar­ta­non­tie 1

Teol­li­suus ja varas­to­tont­ti Vih­din­tien var­res­sa muu­te­taan lii­ke- ja toi­mis­to­ton­tik­si. Sijain­ti on hyvä Vih­din­tiel­tä Mal­min­kar­ta­noon tul­les­sa – siis autol­la. Mikä­hän vai­ku­tus täl­lä on pal­ve­luil­la Mal­min­kar­ta­non sisällä?

Kap­pe­li myy­dään HOK-Elannolle

Vält­tä­väs­sä kun­nos­sa ole­vas­ta raken­nuk­ses­ta mak­se­taan 20 M€, eli 18 000 €/k‑m2. Lisäk­si osta­ja mak­saa vuo­kraa maas­ta run­saat 40 €/k‑m2 vuo­des­sa. Raken­nuk­sen ja vuo­kra­so­pi­muk­sen saa välit­tää eteen­päin. Jos osta­ja ymmär­tää rahan pääl­le, se myy ravin­to­lan jol­le­kin sel­lai­sel­le, joka osaa yllä­pi­tää kiin­nos­ta­vaa kahvilaa.

 

 

 

29 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 26.5.2020”

 1. Toi­vot­ta­vas­ti ei tar­vit­se ELY-kes­kuk­sen vuok­si tyy­tyä kaa­voit­ta­maan huo­noa auto­lä­hiö­tä Koi­vusaa­reen, vaan raken­ne­taan Koi­vusaa­res­ta hyvää kau­pun­kia ja asui­nym­pä­ris­töä Koi­vusaa­re­na­suk­kail­le, ei ympä­ris­tö­kun­tien autoi­li­joil­le. Jäl­ki­pol­vet var­mas­ti kiit­tä­vät. Voi­si­ko olla mah­dol­lis­ta jät­tää koko liit­ty­mä pois, ja hoi­taa lii­ken­ne Laut­ta­saa­ren kaut­ta? Koi­vusaa­reen­han on jo ole­mas­sa erin­omai­sen hyvä ja toi­mi­va met­ro­yh­teys, joten saa­ren asuk­kaat eivät api­la­ris­teys­tä tar­vit­se. Myös Ike­aan on käsit­tääk­se­ni asiak­kai­den tar­koi­tus saa­pua ensi­si­jai­ses­ti metrolla.

   1. Mah­tuis­han tuo­hon Larun län­si­nurk­kaan ihan mikä vaan liit­ty­mä. Asuk­kai­den mah­dol­li­nen ja toden­nä­köi­nen vas­ta­rin­ta pitäi­si ostaa, vaik­ka niin, että nelin­ker­tais­te­taan Kata­ja­har­jun­tien, Sot­ka­tien ja Telk­kä­ku­jan var­res­sa ole­vien tont­tien raken­nusoi­keus ilman kus­tan­nuk­sia kiinteistöille.

    Tämä olis jär­ke­vää ihan sil­tä­kin kan­til­ta, että sii­nä on met­roa­se­man sisään­käyn­ti ja maan­käyt­tö teho­ton­ta. Osin toki mota­rin takia ja sitä liit­ty­mä ei rat­kai­si­si, mut­ta eipä tar­vit­si­si noi­ta liit­ty­miä, koko­nai­sia tai puo­lik­kai­ta, kol­mea peräjälkeen.

    Ainek­set oli­si esim Sal­mi­saa­ren tapai­seen tapai­seen toi­mi­ti­la­kes­kit­ty­mään. Kysyn­tä­mie­les­sä nuo Länä­ril­tä hel­pos­ti autol­la saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­vat toi­mi­ti­lat vetä­vät luul­ta­vas­ti vie­lä pit­kään, vaik­ka Sal­mi­saa­ren lop­puun­ra­ken­ta­mi­nen vähän takkusikin.

   2. Se Kata­ja­har­jun (Lemis­saa­ren?) liit­ty­mä pois­te­taan tämän esitk­sen muka­na, kos­ka se on lii­an lähel­lä Koi­vusaa­ren liittymää.

 2. Kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to ei kuu­lem­ma tar­joa sel­lais­ta suo­jaa luon­toar­voil­le kuin Kan­sal­lis­ta kau­pun­ki­puis­toa puu­haa­vat ajat­te­le­vat. No aina­kin Ris­to Rau­ta­van kiih­keäs­tä vas­tus­tuk­ses­ta pää­tel­len tähän ei kan­na­ta ihan uskoa. 

  Aina­kin kau­pun­ki­puis­ton sta­tus toi­mii vähin­tään­kin jos ei muu­ta niin moraa­li­se­na vel­voit­tee­na. Tosin sel­lai­sen­kaan ei ole kovas­ti luot­ta­mis­ta, kun seu­raa vii­me­ai­kai­sia tapah­tu­mia esi­mer­kik­si Var­tio­ky­län­lah­del­la, Koi­vusaa­res­sa ja Pirk­ko­lan metsässä.

  1. Kau­pun­ki luon­to­koh­tei­ta tur­vaa­mas­sa:
   Kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to ei kuu­lem­ma tar­joa sel­lais­ta suo­jaa luon­toar­voil­le kuin Kan­sal­lis­ta kau­pun­ki­puis­toa puu­haa­vat ajat­te­le­vat. No aina­kin Ris­to Rau­ta­van kiih­keäs­tä vas­tus­tuk­ses­ta pää­tel­len tähän ei kan­na­ta ihan uskoa. 

   Aina­kin kau­pun­ki­puis­ton sta­tus toi­mii vähin­tään­kin jos ei muu­ta niin moraa­li­se­na vel­voit­tee­na. Tosin sel­lai­sen­kaan ei ole kovas­ti luot­ta­mis­ta, kun seu­raa vii­me­ai­kai­sia tapah­tu­mia esi­mer­kik­si Var­tio­ky­län­lah­del­la, Koi­vusaa­res­sa ja Pirk­ko­lan metsässä.

   Minis­te­riös­sä on annet­tu lakiin perus­tu­mat­to­mia lisä­oh­jei­ta kan­sal­li­ses­ta kau­pun­ki­puis­tos­ta, mut­ta ne ovat lakiin perus­tu­mat­to­mia. Yksi täl­lai­nen ohje, jota ei lais­ta löy­dy on, että puis­ton pitäi­si alkaa kau­pun­gin ydin­kes­kus­tan lähel­tä.” Aika usko­ma­ton­ta, että KKP voi olla näin vie­ras käsi­te, kun Hel­sin­gis­sä on teh­ty kol­me vuot­ta sel­vi­tys­työ­tä asias­ta. Tuo “lisä­oh­je” on yksin­ker­tai­ses­ti tämän YMPÄRISTÖOHJELMAN kriteeristö,1. Sisäl­lön kri­tee­ri Kan­sal­li­sen kau­pun­ki­puis­ton tulee sisäl­tää kau­pun­ki­luon­non moni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­ta tär­kei­tä luon­no­na­luei­ta, kan­sal­li­sen his­to­rian tai kau­pun­gin omien kehi­tys­vai­hei­den ymmär­tä­mi­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­viä kult­tuu­riym­pä­ris­tö­jä raken­nuk­si­neen sekä puis­toark­ki­teh­to­ni­ses­ti tai esteet­ti­ses­ti mer­kit­tä-viä puis­to­ja ja vihe­ra­luei­ta. 2. Laa­juu­den ja ehey­den kri­tee­ri Kan­sal­li­sen kau­pun­ki­puis­ton tulee olla puis­to- ja vihe­rym­pä­ris­tö­nä riit­tä­vän laa­ja ja häi­riö­tön sekä viher­ra­ken­teel­taan niin yhte­näi­nen, että sitä pit­kin on mah­dol­lis­ta siir­tyä kau­pun­gin­osas­ta toi­seen. 3. Eko­lo­gi­suu­den ja jat­ku­vuu­den kri­tee­ri Eko­lo­gi­ses­sa mie­les­sä on tär­ke­ää, että alu­eel­le muo­dos­tuu lajis­ton siir­ty­mi­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mah­dol­lis­ta­via eko­lo­gi­sia käy­tä­viä ja että se on jat­ku­va eli liit­tyy välit­tö­mäs­ti kau­pun­gin ulko­puo­li­siin luon­no­na­luei­siin tai sitä ympä­röi­vään maa­seu­tuun. 4. Kau­pun­ki­kes­kei­syy­den kri­tee­ri Kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to on osa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta. Olen-nais­ta on, että se alkaa kau­pun­gin ydin­kes­kus­tas­ta tai sen välit­tö­mäs­tä läheisyydestä.
   https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot/Haku_kansalliseksi_kaupunkipuistoksi

 3. Hel­sin­gin mukaan city-Ikean tulee olla kau­pun­ki­mai­nen, ark­ki­teh­to­ni­ses­ti laa­du­kas ja sen tulee sopia merel­li­seen ympä­ris­töön. Mik­si huo­ne­ka­lu­hal­lin pitäi­si sopia merel­li­seen ympäristöön?

 4. Aras­te­len kau­pun­ki­puis­toa­ja­tus­ta. Kun puis­to mää­ri­tel­lään nykyis­tä kes­kus­puis­toa pie­nem­mäk­si jää­vät reu­nao­sat vapaak­si riis­tak­si. Pie­nin loh­koin tuo­daan ulko­puis­toon sopi­mat­to­mia akti­vi­teet­te­ja kuten Pirk­ko­lan sisä­pal­loi­lu­hal­li jol­le tie­teel­li­nen yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lu oli­si löy­tä­nyt pai­kan jon­kun ase­man vie­rel­tä. Monis­te­taan Mel­lun­mäen met­ro­sai­raa­la­kon­sep­ti ase­ma­pal­loi­lu­haa­leik­si. Johon­kin tyh­jään radan­var­teen voi­si perus­taa Urhei­lu­py­sä­kin, The Hel­sin­ki Sport Mall. Jotain sel­lais­ta löy­ty­nee Triplan kel­la­ris­ta mut­ta kau­pun­ki voi­si teh­dä kil­pai­le­van lai­tok­sen Ilma­laan ja Espoo Keraan. Ehkä huo­maa, että olen tur­hau­tu­nut kau­pun­ki­suun­nit­te­lun tulok­siin kun koi­ra­puis­to sijoi­te­taan luon­toa­lu­eel­le (Uute­la) ja sisä­ur­hei­lu ulko­puis­toon ja IKEA meren­ran­nan asuntoalueelle.

 5. Koi­vusaa­ren moot­to­ri­tieum­pi­sol­mu on nel­jä vähän eri asiaa:

  1) Sen kylän läpi kul­kee moot­to­ri­tie, joka tosin on osin katettu.
  2) Liit­ty­mä on sijoi­tet­tu kes­kel­le saarta.
  3) Liit­ty­mäs­sä on mal­lia tilan­syöp­pöö, vrt. esim. Kus­taa Vaa­san­ka­dun ja Kos­ke­lan­tien risteys.
  4) Liit­ty­mä on myös Hel­sin­kiin päin, vaik­ka lii­ken­ne­mää­rät Koi­vusaa­res­ta Hel­sin­kiin päin ovat hyvin vaatimattomat.

  Tätä voi rat­koa, toivottavuusjärjestyksessä:
  a) Bule­var­di­soi­mal­la Län­si­väy­län tuos­sa kohti.
  b) Kat­ta­mal­la koko moot­to­ri­tien pituu­den saa­rel­la mikä edel­lyt­tä­nee käy­tän­nös­sä myös Hel­sin­gin suun­taan ole­vien ramp­pien poistoa.
  c) Ihan vaan pois­ta­mal­la suun­ni­tel­mas­ta ram­pit Hel­sin­gin suuntaan.
  d) Teke­mäl­lä pie­nem­män liittymän.

  En suos­tu usko­maan ettei­kö ELYs­tä voi­si kävel­lä yli, sen kans­sa neu­vo­tel­la tai jotain, niin että joku nois­ta nel­jäs­tä toteu­tui­si. Tämä nykyi­nen liit­ty­mä on ihan vaan umpi­sur­kea viri­tys, ja joku raja sii­nä­kin kuin­ka huo­noa voi pääs­tää läpi. Vaik­ka kaa­va ei muu­ten ole hassumpi.

  1. Joo jos ELY nyt voi pakot­taa Hel­sin­gin pitä­mään moot­to­ri­tie­tä kes­kus­tas­sa tur­va­tak­seen lii­ken­teen jos­tain muu­al­ta lii­ken­ne­va­loi­hin, niin voi­si aja­tel­la että oli­si aina­kin Hel­sin­gin oma asia min­kä­lai­sia liit­ty­miä sii­hen moot­to­ri­tiel­le halu­taan teh­dä. Toi­vot­ta­vas­ti täs­sä nyt osa­taan vält­tää oman maa­lin teko. Ja oli­si hyvä jos ne suun­ni­tel­mat oli­si­vat riit­tä­vän jous­ta­vat että ne eivät semen­toi­si sitä moot­to­ri­tie­tä sii­hen vuo­si­sa­dak­si, vaan sitä bule­var­di­soin­tia voi­tai­siin yrit­tää uudestaan.

   1. Juri Pakas­te:
    Joo jos ELY nyt voi pakot­taa Hel­sin­gin pitä­mään moot­to­ri­tie­tä kes­kus­tas­sa tur­va­tak­seen lii­ken­teen jos­tain muu­al­ta lii­ken­ne­va­loi­hin, niin voi­si aja­tel­la että oli­si aina­kin Hel­sin­gin oma asia min­kä­lai­sia liit­ty­miä sii­hen moot­to­ri­tiel­le halu­taan teh­dä. Toi­vot­ta­vas­ti täs­sä nyt osa­taan vält­tää oman maa­lin teko. Ja oli­si hyvä jos ne suun­ni­tel­mat oli­si­vat riit­tä­vän jous­ta­vat että ne eivät semen­toi­si sitä moot­to­ri­tie­tä sii­hen vuo­si­sa­dak­si, vaan sitä bule­var­di­soin­tia voi­tai­siin yrit­tää uudestaan.

    Ihmet­te­len mik­si Län­si­väy­lä on niin tär­keä ettei sitä voi­si bule­var­di­soi­da esim Laut­ta­saa­res­ta tai Koi­vusaa­res­ta kes­kus­taan? Sehän ei ole mikään kan­sain­vä­li­ses­ti tär­keä tie kun ei ole edes Nokian pää­kont­to­ria­kaan sen var­rel­la enää, met­ro kul­kee vie­res­tä suo­raaan kes­kus­taan, ase­mia jol­la lii­tyn­tä­py­sä­köin­ti­mah­dol­li­suus on mon­ta, ohi­kul­ki­lii­ken­ne kul­kee kehäyk­kös­tä pit­kin ja koko länä­ri on Väy­län hie­rar­kias­sa­kin vain kan­ta­tie, ei valtatie!

 6. Näil­tä kai­kil­ta eri­lai­sil­ta jul­ki­sen sek­to­rin pää­tök­sen­te­koins­tans­seil­ta puut­tu­vat kaik­ki insen­tii­vit kustannuslaskentaan.

  Museo­vi­ras­tot ja mit­kä­lie mää­räi­le­vät ihan mitä vaan sääs­tet­tä­väk­si, kos­ka se ei jou­du mak­sa­maan aiheu­tu­via kus­tan­nuk­sia. ELY-kes­kus viis­vei­saa mää­räyk­sis­tään aiheu­tu­vis­ta hai­tois­ta, kos­ka se ei itse mak­sa mää­räys­ten kus­tan­nuk­sia. Jne jne.

  Voi­si­ko näi­tä kor­ja­ta bud­je­toin­nil­la? ELY-kes­kuk­sel­le, Museo­vi­ras­tol­le ja esim. ympä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le anne­taan jokin bud­jet­ti ja sen jäl­keen nii­den on ostet­ta­va maa­no­mis­ta­jil­ta halua­man­sa rat­kai­sut? Jos­sain perä­met­säs­sä maa­no­mis­ta­jil­le api­la­liit­ty­mäs­tä mak­set­ta­va kor­vaus ei var­mas­ti­kaan oli­si kak­si­nen, mut­ta yksien maan halu­tuim­pien ran­ta­tont­tien pääl­le sel­lai­sen raken­ta­mi­nen aiheut­taa aivan käsit­tä­mät­tö­mät tap­piot maa­no­mis­ta­jil­le. ELY-kes­kuk­sen pitäi­si olla vel­vol­li­nen mak­sa­maan kor­vaus­ta tuos­ta tulon mene­tyk­ses­tä maa­no­mis­ta­jal­le, eli Helsingille.

  Jos moot­to­ri­tie + liit­ty­mät paran­ta­vat koko maan tuot­ta­vuut­ta enem­män kuin Hel­sin­ki menet­tää Koi­vusaa­ren osal­ta, niin sit­ten ELY:llä luon­nol­li­ses­ti oli­si hel­pos­ti varaa mak­saa mark­ki­na­hin­ta sii­tä Koi­vusaa­ren “pilaa­mi­ses­ta”.

  Tätä hom­maa hel­pot­tai­si se, että otet­tai­siin käyt­töön ne tien­käyt­tö­mak­sut, jot­ka tiet­ty valui­si­vat ELY:n bud­jet­tiin. Sil­loin län­si­väy­län tuot­ta­vuus näh­täi­siin suo­raan sen tuot­ta­mis­ta tien­käyt­tö­mak­suis­ta ja ELY voi­si myös enna­koi­da, että pal­jon­ko se menet­tää tulo­ja jos län­si­väy­lä bule­var­di­soi­daan vs. jos teh­dään api­la­liit­ty­mä koi­vusaa­reen. Ja että kan­nat­taa­ko ennem­min mak­saa hait­ta­kor­vaus­ta Hel­sin­gil­le ja mak­si­moi­da ties­tä tule­vat tulot, vai kan­nat­taa­ko ostaa hal­vem­pi bule­var­di­rat­kai­su, jol­loin hait­ta­kor­vaus on luon­nol­li­ses­ti pal­jon pienempi.

  Sama hom­ma ympä­ris­tö­vi­ras­tol­le ja museo­vi­ras­tol­le. Edus­kun­nas­ta myön­net­ty bud­jet­ti ja ne jou­tu­vat sen jäl­keen päät­tä­mään, että mihin sijoi­te­tuis­ta suo­je­lueu­rois­ta saa eni­ten hyö­tyä suh­tees­sa yhteis­kun­nal­le aiheu­tu­viin kustannuksiin.

  1. Sepi: ELY-kes­kuk­sen pitäi­si olla vel­vol­li­nen mak­sa­maan kor­vaus­ta tuos­ta tulon mene­tyk­ses­tä maa­no­mis­ta­jal­le, eli Helsingille.

   Län­si­väy­län maa­poh­jan, kuten mui­den­kin val­tion tei­den maan­poh­jat reu­na­vyö­hyk­kei­neen lunas­tus­la­kien mukai­ses­ti, omis­taa val­tio. Kor­vauk­set mak­se­taan maa­ta lunas­tet­taes­sa lais­sa mää­ri­tel­lyil­lä kor­vaus­pe­ri­aat­teil­la. Kor­vaus­pe­ri­aa­te ei perus­tu tulon­me­ne­tyk­siin. Sit­ten kun alue on jo val­tion omis­tuk­ses­sa, ei lunas­tus­kor­vauk­sia enää makseta.

   1. Län­si­väy­län maa­poh­jan, kuten mui­den­kin val­tion tei­den maan­poh­jat reu­na­vyö­hyk­kei­neen lunas­tus­la­kien mukai­ses­ti, omis­taa val­tio. Kor­vauk­set mak­se­taan maa­ta lunas­tet­taes­sa lais­sa mää­ri­tel­lyil­lä korvausperiaatteilla. 

    Se ei ole näin. Jos kun­ta kaa­voit­taa maan­tien kaduk­si, maa-ala siir­tyy kun­nal­le kor­vauk­set­ta. Sama kos­kee muu­ta­kin kaa­voi­tus­ta. Jos kun­ta kaa­voit­taa maa­no­mis­ta­jan alu­eel­le katu­ver­kon, katua­lu­eet siir­ty­vät kun­nan omis­tuk­seen korvauksetta.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Se ei ole näin. Jos kun­ta kaa­voit­taa maan­tien kaduk­si, maa-ala siir­tyy kun­nal­le kor­vauk­set­ta. Sama kos­kee muu­ta­kin kaa­voi­tus­ta. Jos kun­ta kaa­voit­taa maa­no­mis­ta­jan alu­eel­le katu­ver­kon, katua­lu­eet siir­ty­vät kun­nan omis­tuk­seen korvauksetta.

    Noin on, että jos kun­ta kaa­voit­taa val­tion maan­tien kaduk­si, saa kun­ta tie­a­lu­een omis­tuk­seen­sa kor­vauk­set­ta. Point­ti­na­ni oli se, että val­tio on aikoi­naan esi­mer­kik­si yksi­tyis­ten mai­den läpi tei­tä teh­des­sään lunas­ta­nut maat tie­a­luet­ta var­ten, eli val­tio on aikoi­naan mak­sa­nut mones­ta tie­a­lu­ees­ta lunastuskorvauksia.

    Kun­nan kaa­voit­taes­sa maa­no­mis­ta­jan alu­eel­le katu­ver­kon, katua­lu­eet siir­ty­vät kun­nan omis­tuk­seen jois­sain tapauk­sis­ta kor­vauk­set­ta, jois­sain tapauk­sis­sa kun­ta on vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan kor­vaus­ta. Asias­ta on sää­det­ty MRL:n 104 §:ssä. Jos kun­nal­le luo­vu­te­taan esim. yli 20 % omis­te­tus­ta maa-alu­ees­ta tai jos lunas­tet­ta­va alue on isom­pi kuin maa­no­mis­ta­jal­le jäl­jel­le jää­vä raken­nusoi­keus ase­ma­kaa­va-alu­eel­la, kun­ta on kor­vaus­vel­vol­li­nen MRL:n 104 §:n 1 momen­tin mukaan. Lisäk­si monen­tin 3 mukaan:

    Muus­sa kuin 1 momen­tin mukai­ses­sa tapauk­ses­sa kun­ta on vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan katua­lu­ees­ta maa­no­mis­ta­jal­le kor­vauk­sen, joka mää­rä­tään sovel­taen lunas­tus­lain sään­nök­siä kor­vauk­sen perus­teis­ta, ei kui­ten­kaan lain 36 §:ää. Sen estä­mät­tä, mitä 1 momen­tis­sa sää­de­tään, kun­ta on vel­vol­li­nen suo­rit­ta­maan katua­lu­ees­ta maa­no­mis­ta­jal­le kor­vauk­sen, jos luo­vut­ta­mi­nen kor­vauk­set­ta on luo­vu­tuk­ses­ta hänel­le aiheu­tu­vat ja kaa­vas­ta häneen koh­dis­tu­vat koko­nais­vai­ku­tuk­set huo­mioon ottaen poik­keuk­sel­li­ses­ti ilmei­sen kohtuutonta.”

  2. Sepi: Tätä hom­maa hel­pot­tai­si se, että otet­tai­siin käyt­töön ne tien­käyt­tö­mak­sut, jot­ka tiet­ty valui­si­vat ELY:n bud­jet­tiin. Sil­loin län­si­väy­län tuot­ta­vuus näh­täi­siin suo­raan sen tuot­ta­mis­ta tienkäyttömaksuista

   Tien­käyt­tö­mak­suis­ta ei näe tuot­ta­vuut­ta. Olkoot rei­tin hyö­ty toi­mi­jal­le A vaik­ka­pa 40 euroa ja toi­mi­jal­le B 0,1 euroa ja toi­mi­jal­le C 0,9 euroa, toi­mi­jal­le D 2 euroa. Sit­ten lai­te­taan tien­käyt­tö­mak­suk­si 1 euro. Tämän jäl­keen toi­mi­jat B ja C lopet­ta­vat rei­tin ajon, kos­ka tie­mak­su ylit­tää hei­dän sii­tä saa­man hyö­dyn. Jäl­jel­le jää­vät toi­mi­jat A ja D, jot­ka molem­mat mak­sa­vat 1 euron. Tie­mak­su­ja ker­tyy 2 euroa. Kum­man­kin koke­ma hyö­ty ylit­tää tie­mak­sun (jos se alit­tai­si, he eivät ajai­si tie­mak­sun jäl­keen enää sitä reit­tiä), ja A:n koh­dal­la jopa 40-ker­tai­ses­ti. Tie­mak­su­ker­ty­mä (2 euroa) ei kuvaa sitä, pal­jon­ko hyö­tyä toi­mi­joil­le alku­ti­lan­tees­sa ker­tyi (yhteen­sä 43 euroa, jos­ta tie­mak­su­vaih­toeh­dos­sa ker­tyi tuloa 2 euroa). Lii­ken­tees­sä arvo­funk­tio on usein sel­lai­nen, että joil­le­kin jos­tain voi olla ihan val­ta­va hyö­ty, ja isol­le mas­sal­le hyö­ty on sii­hen näh­den suh­teel­li­sen pie­ni. Tie­mak­su­ja ei osa­ta hin­noi­tel­la mak­su­val­miu­den mukaan niin, että hyö­ty­jen sum­ma sel­viäi­si nii­den kaut­ta, vaan ne ovat yleen­sä kai­kil­le samat (tai osal­le ilmai­set; jos esim. häly­tys­ajos­sa ole­vat ambu­lans­sit halu­taan kul­ke­maan aina nopein­ta reit­tiä edul­li­sem­man vaih­toeh­doi­sen rei­tin miet­ti­mi­sen sijaan).

 7. Kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to ei kuu­lem­ma tar­joa sel­lais­ta suo­jaa luon­toar­voil­le kuin puis­toa puu­haa­vat ajat­te­le­vat. Sen ver­ran kovas­ti sitä kui­ten­kin vas­tus­te­taan, että tähän ei ehkä kan­na­ta ihan uskoa. 

  Aina­kin kau­pun­ki­puis­ton sta­tus toi­mii vähin­tään­kin jos ei muu­ta niin moraa­li­se­na vel­voit­tee­na. Tosin sel­lai­seen­kaan ei ole kovas­ti luot­ta­mis­ta, kun seu­raa vii­me­ai­kai­sia tapah­tu­mia esi­mer­kik­si Var­tio­ky­län­lah­del­la, Koi­vusaa­res­sa ja Pirk­ko­lan metsässä.

 8. Kau­pun­ki on tul­lut hul­luk­si. Kap­pe­li, Lapin­lah­ti, Ten­nis­pa­lat­si, kaik­ki myy­dään. Pitäi­si­kö antaa vie­lä Havis Aman­da kaupanpäällisiksi.

 9. ” En ymmär­rä, mik­si ton­tin sijain­ti ja haki­ja on salat­tu jul­ki­ses­sa esityslistassa.”
  Sel­vi­si­kö yli­mää­räi­sen salai­lun syy? Oli­ko kysees­sä vain nim­by­tyk­sen välttäminen?
  Hank­keen kuvauk­sen perus­teel­la tont­ti on hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­vis­sa, joten olen ute­lias mik­si moi­seen on lähdetty.

 10. Onhan sii­nä tie­tys­ti perää, että jos puis­to mää­ri­tel­lään nykyis­tä Kes­kus­puis­toa pie­nem­mäk­si, reu­nao­sat voi­vat jää­dä vapaak­si riis­tak­si. Toi­saal­ta nyt koko puis­to tun­tuu ole­van vapaa­ta riistaa. 

  Vii­sain­ta oli­si­kin suo­jel­la koko puis­to puis­tok­si. Onhan nii­tä puis­to­ja perus­tet­tu luon­toa­lueil­le ennen­kin, voi­si kai yhden perus­taa kaupunkiinkin.

 11. Osmo: “Olen hyvin iloi­nen, että Ikea on siir­ty­mäs­sä ihmis­ten ilmoil­le autoi­li­joi­den maa­il­mas­ta.” Käsi­tyk­se­si ihmis­ten ilmois­ta on kovin rajoit­tu­nut. Nykyi­sin­kin Espoon Ike­aan pää­see junal­la tasan kah­den kilo­met­rin pää­hän. Lisäk­si juna-ase­man ja Ikean välil­lä kul­kee nor­maa­lio­lois­sa yli 10 bus­sia tun­nis­sa suu­rim­man osan sii­tä ajas­ta, kun Ikea on auki.

  1. Ihmis­ten ilmat ovat hel­sin­ki­läi­sit­täin sel­lai­sia, johon pää­see jouk­ko­lii­ken­teel­lä nopeas­ti, mil­loin vain ja mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­mie­les­sä ilmai­sek­si. Aika kau­an kes­tää mat­ka Espoon kes­kuk­seen ver­rat­tu­na met­ro­mat­kaan Koi­vusaa­reen — reit­tiop­paan mukaan minul­ta Kruu­nun­haas­ta tun­nin, vuo­ro­vä­li junal­la on pit­kä ja lisäk­si hel­sin­ki­läi­nen, jol­la on yleen­sä tas­kus­saan AB-kort­ti, jou­tuu mak­sa­maan sak­koa vyö­hy­ke­ra­jan ylit­tä­mi­ses­tä yhteen­sä 5 euroa.
   Lop­pu­tu­los täs­tä kai­kes­ta on, että mel­kein kaik­ki Ike­aan tule­vat asiak­kaat tule­vat sin­ne autol­la. Se ei siis ole ihmis­ten ilmoilla. 

   1. Eikös Ikeal­le ole oma­mak­su­ton bus­si­lii­ken­ne Pos­ti­ta­lol­ta Ike­aan? Vai asia muuttunut?

   2. Tie­dät­kö vai ole­tat­ko kuin­ka moni tulee omal­la autolla?

 12. Mie­len­kiin­toi­nen jos koh­ta tul­kin­na­va­rai­nen aja­tus, että autoa käyt­tä­vät “olen­not” eivät ole ihmisiä.

  Kos­ka mei­tä autol­la­kin aja­via on Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la aika mon­ta etten sanoi­si enem­mis­tö, niin pitää­kö täl­le otuk­sel­le kek­siä jokin uusi nimi, siis kun Hel­sin­gis­tä hävi­te­tään esi­mie­het esi­hen­ki­löi­hin, mikä sit­ten on sel­lai­sen nimi, joka käyt­tää liik­ku­mi­seen mui­ta­kin väli­nei­tä kuin jouk­ko­lii­ken­net­tä? Vai oli­si­ko niin, että me saam­me edel­leen olla ihmi­siä, mut­ta vähem­mis­töl­le, joka ei lii­ku hen­ki­lö­au­tol­le, kehi­te­tään uusi nimitys.

  1. Kos­ka mei­tä autol­la­kin aja­via on Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la aika mon­ta etten sanoi­si enemmistö

   Kyse oli siis Hel­sin­gis­tä. Enem­mis­töl­lä hel­sin­ki­läi­sis­tä koti­ta­liok­sis­ta ei ole autoa, joten on lun­nol­lis­ta iloi­ta sii­tä, että eri­kois­kaup­pa alkaa hakeu­tua jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien äärel­le. Sen takia­han Ikea Koi­vusaa­ren halu­aa. Jos nykyi­nen paik­ka oli­si sen poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kan­nal­ta hyvä, he pysyi­si­vät siel­lä. Var­mas­ti hal­vem­pi paik­ka toimia.

   1. Eikö­hän IKEA pysy myös Espoos­sa ja Van­taal­la. Koi­vusaa­ri tavoit­taa var­mas­ti sel­lai­sia, jot­ka eivät edel­lä­mai­ni­tuis­sa käy.

 13. Tuo Koi­vusaa­ren kaa­va on kyl­lä huo­noin kaa­va Hel­sin­gis­sä pit­kään aikaan.

  Sijain­ti­han ei tuos­ta para­ne, lähel­lä kes­kus­taa meren ran­nal­la ja met­roa­se­man pääl­lä, mut­ta kaa­va on mitään­sa­no­ma­ton­ta teho­ton­ta lähiö­tä (4–5 ker­rok­sis­ta?!) mota­rin hal­kai­se­mal­la alu­eel­la. Mas­sii­vi­nen liit­ty­mä­kin kes­kel­lä saar­ta vie­lä. Lait­taa oikein surul­li­sek­si että täl­lais­ta teh­dään vie­lä 2020-luvul­la. Onko Hel­sin­ki las­ke­nut kuin­ka monel­la sadal­la mil­joo­nal­la sen veron­mak­sa­ja tukee täs­sä espoo­lais­ta autoilijaa?

  Ja sii­hen pääl­le vie­lä Ikea. Ei hel­vet­ti. Ikään kuin kaa­va ei oli­si vie­lä tar­peek­si sur­kea. Vero­ja kier­tä­vä, köy­hiä mai­ta riis­tä­vä, ker­ta­käyt­tö­ros­kal­laan luon­toa tuhoa­va ja pai­kal­lis­ta laa­du­kas­ta työ­tä ja tuot­tei­ta kyy­kyt­tä­vä häi­käi­le­mä­tön moni­kan­sal­li­nen kor­po­raa­tio val­taa nyt Hel­sin­gin kes­kus­tan­kin ja sen mas­sii­vi­set lii­ken­ne­vir­rat. Voi voi, kai se pitää vain naii­vis­ti toi­voa että suo­ma­lai­set ymmär­täi­si­vät kulut­taa vas­tuul­li­ses­ti. Ei täs­sä tai­da olla vaihtoehtoja.

  Yleen­sä kai­kis­ta kaa­vois­ta löy­tää edes jotain hyvää vaik­ka kri­tiik­kiä antai­si­kin, mut­ta tämän koh­dal­la tuo on kyl­lä mah­do­ton­ta. Ker­ta kaik­ki­aan ala-arvoi­nen tuo­tos, ja on todel­la surul­lis­ta että kau­pun­kiym­pä­ris­tös­tä vas­taa­vas­ta lau­ta­kun­nas­ta ei löy­dy sel­kä­ran­kaa torp­paa­maan täl­lai­sia yri­tyk­siä. Ymmär­rän prag­maat­ti­suu­den, mut­ta johon­kin se raja pitäi­si sii­nä­kin vetää. Yleen­sä hal­vek­sun Laut­ta­saa­ren mili­tant­te­ja por­va­ri­nim­by­jä, mut­ta nyt toi­von heil­le voi­maa ja ener­gi­aa että sai­si­vat kaa­det­tua tämän hir­vi­tyk­sen kun ker­ran polii­ti­kois­ta­kaan ei sii­hen ole.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.