Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.5.2020

Pit­käs­tä aikaa osal­lis­tun muil­ta kii­reil­tä lau­ta­kun­nan kokoukseen.

Pyö­rä­lii­ken­teen kehittämisohjelma

Ihan hyvä pape­ri, jos­sa niuk­kuu­den olois­sa teh­dään pyö­räi­lyn hyväk­si mitä voi­daan. Perin hitaas­ti raken­ne­taan pyö­räi­lyn pää­verk­koa. Tähä­nas­ti­sel­la vauh­dil­la se ei val­mis­tui­si tämän vuo­si­sa­dan aika­na, mut­ta nyt pan­naan vähän vauhtia.

Atte Har­jan­teen aloi­te viher­ker­toi­men käy­tös­tä viih­ty­vyy­den, sopeu­tu­mi­sen ja luon­non moni­muo­toi­suu­den edistämiseksi

Atte puut­tuu val­tuu­tet­tu­na olen­nai­siin ja pit­kä­vai­kut­tei­siin asioi­hin. Vas­taus on ympä­ri­pyö­reän myön­tei­nen. Idea on, että mis­sä viher­ker­roin ei joh­da jär­ke­vään lop­pu­tu­lok­seen, voi­daan käyt­tää kaa­va­mää­räyk­siä. Tämän kans­sa voi­daan ehkä elää.

Pet­rus Pen­na­sen val­tuus­toa­loi­te korttelipihoista

Uusil­la asui­na­lueil­la pihat kaa­voi­te­taan pää­osin yhtei­sik­si eikä nii­den väliin saa raken­taa aito­ja tai muu­re­ja. Kata­ja­no­kal­la talo­yh­tiöt haluai­si­vat kaa­taa muu­re­ja, mut­ta nii­den kaa­ta­mi­nen kiel­le­tään, kos­ka rakennussuojelu.

Kier­to- ja jaka­mis­ta­lou­den tiekartta

Kau­pun­gin osal­ta pää­pai­no on tie­tys­ti raken­ta­mi­ses­sa ja pur­ka­mi­ses­sa. Beto­nin käyt­töä pitäi­si vähen­tää. Kau­pun­ki­lais­ten omien kier­rä­tys­hank­kei­den toteut­ta­mi­nen vaa­ti­si sekä tilo­ja että suopeutta.

Kruu­nun­haas­sa ala­kou­lui­käi­nen tyt­tö oli pan­nut myyn­ti­pöy­dän pys­tyyn jal­ka­käy­tä­väl­le ja myi parin päi­vän aika­na van­ho­ja lelu­jaan tai jotain sel­lais­ta. Ei tul­lut viran­omai­set hää­tä­mään pois. Hyvään suun­taan ollaan siis menossa.

Alek­sis Kiven kadun ja Fle­min­gin­ka­dun katusuunnitelma

Katu kun­nos­te­taan. Alek­sis Kiven kadul­la pyö­räi­ly­olo­suh­teet para­ne­vat, fil­la­rit pyö­rä­kais­toil­le. Fle­min­gin­ka­dul­la seka­lii­ken­ne. Se toi­mi­si muu­ten, mut­ta ratik­ka­kis­kot teke­vät sii­tä vähän vaa­ral­lis­ta. On ikä­vä kaa­tua kis­koi­hin, jos lisäk­si auto tulee takaa ja ajaa päälle.

Kan­sal­li­sen kau­pun­ki­puis­ton esiselvitys

Vir­ka­mie­het esit­tä­vät, että perus­te­taan kau­pun­ki­puis­to ilman kan­sal­lis-lii­tet­tä. Halu­taan pitää kaa­voi­tus omis­sa käsis­sä. Täs­tä vään­ne­tään var­maan­kin kun­nol­la kät­tä. Minul­le­kin on vähän epä­sel­vää, kuin­ka vah­va veto-oikeus kau­pun­gin kaa­voi­tuk­seen ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­hil­le tuli­si. Jot­ta se ei meni­si koh­tuut­to­muuk­siin, kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to pitäi­si raja­ta lähin­nä vain vihe­ra­luei­siin, mut­ta ei asui­na­luei­den kaavoitukseen.

Sää­ta­lo Vuo­ri­ka­dun pääs­sä nurin

Tuo van­ha hara­kan­pe­sä pure­taan ja kor­va­taan nyky­ai­kai­sel­la toi­mis­to- lii­ke tai hotel­li­ra­ken­nuk­sel­lal­la. Tont­ti liit­tyy samal­la huoltotunneliin.

Vai­kea uskoa, että tähän taas yksi hotel­li tuli­si. Mat­kai­lu tai­taa olla syväs­sä kuopassa.

Nih­din katusuunnitelmat

Nih­ti on auto­lii­ken­teen osal­ta pus­sin­pe­rä. Sik­si katua­luei­ta on voi­tu suun­ni­tel­la suu­rel­ta osin autot­to­mak­si. Sii­tä tulee näin pal­jon parem­pi. Kata­ja­no­kan kär­jes­sä on peri­aat­tees­sa sama tilan­ne, mut­ta 1980-luvun suun­nit­te­lui­deo­lo­gian mukaan meren­ran­ta­nä­ky­mät varat­tiin parkkipaikoille.

Jen­ny Pajusen (kk) toi­vo­mus­pon­si kevyen lii­ken­teen sil­las­ta Nih­dis­tä Tervasaareen

Vir­ka­mie­het vas­tus­ta­vat tätä voi­mak­kaas­ti. Minul­la on sil­taa koh­taan sym­pa­ti­aa. Se lyhen­täi­si käve­ly­mat­kaa Nih­dis­tä kes­kus­taan radi­kaa­lis­ti. On tot­ta, että monia pur­je­ve­ne­paik­ko­ja mene­tet­täi­siin, mut­ta voi­han vene­pai­kois­sa olla työn­ja­koa niin, että moot­to­ri­ve­neet ovat sil­lan sisä­puo­lel­la ja pur­je­ve­neet ulkopuolella.

 

 

15 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.5.2020”

 1. Pyö­rä­lii­ken­teen kehit­tä­mis­oh­jel­ma on tosi­aan täyt­tä asi­aa. Har­mi vaan, että sen toi­meen­pa­no on samaa luok­kaa kuin vaik­ka­pa rati­koi­den valoe­tui­suuk­sis­sa, tyy­liin uusien lii­ken­ne­va­lo­jen noin 10v jat­ku­nut tes­taus (jalan­kul­ki­joil­le!) Lasi­pa­lat­sin ja Kan­sal­lis­museon ris­teyk­sis­sä. Eli juu­ri mitään ei oikeas­ti tapah­du eikä ohjel­maa oikeas­ti notee­ra­ta tai toteu­te­ta. Ja niin­pä pol­ku­pyö­räi­lyn kul­ku­ta­pao­suus on pysy­nyt vii­mei­set­kin 10 vuot­ta käy­tän­nös­sä vakio­na. Edel­leen vuon­na 2020 ajel­laan mut­kai­sil­la, kuop­pai­sil­la ja rapai­sil­la sora­pin­tai­sil­la väy­lil­lä tai hypi­tään yli reu­na­ki­vien eteen put­kah­te­le­vien auto­jen armoilla.

  Samaan aikaan auto­kais­toil­la tapah­tuu. Esi­mer­kik­si Pasi­laan raken­net­tiin rei­lut 130 mil­joo­naa (10 vuo­den pyö­räi­lyn kehit­tä­mis­ra­hat yhteen ris­teyk­seen!) mak­sa­nut eri­ta­so­jär­jes­te­ly, joka tar­jo­aa erit­täin jous­ta­van yhtey­den Teol­li­suus­ka­dul­ta ja Vetu­ri­tiel­tä Nor­dens­kiöl­din­ka­dul­le. Nas­toil­la uril­le hio­tut kais­tat pin­noi­te­taan uudel­leen muu­ta­man vuo­den välein, lii­ken­ne­va­lo­jen vih­reät aal­lot toi­mi­vat kevyen lii­ken­teen pai­nel­les­sa nap­pe­jaan ja ajo­lin­jat on suun­ni­tel­tu jou­he­vik­si. Täs­tä huo­li­mat­ta myös­kään yksi­tyi­sau­toi­lun kul­ku­ta­pao­suus ei kui­ten­kaan nouse.

  1. Itse jäin auton alle pyö­rä­tiel­lä huo­non näky­vyy­den vuok­si, kun pyö­rä­tei­tä ei kos­kaan saa­da raken­net­tua kun­nol­la lop­puun. Nyt sit­ten kul­jen pyö­rä­tuo­lil­la Ruo­ho­lah­des­sa ja Jätkäsaaressa.
   En ymmär­rä oikein hyvin Jät­kä­saa­ren lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä. Luu­li­si että, kun autot pis­tet­ty maan alle alkai­si jalan­kul­ki­joi­den juh­lat, mut­ta todel­li­suus on aika toi­sen­lai­nen. Ensin­nä­kin mik­si jät­kä­saa­ren puo­lel­la jal­ka, rai­tio­vau­nut ja auto­tiet ovat katu­ki­ve­tyk­sen avul­la nos­tet­tu eri tasoille.
   Pyö­rä­tuo­lil­la on han­ka­la nous­ta pyö­rä­tie­o­suu­del­ta jal­ka­käy­tä­väl­le. On odo­tet­ta­va suo­ja­tie­tä, jos­sa katu­ki­ve­tys­tä on jal­ka­käy­tä­väl­lä las­ket­tu. Myös rai­tio­vau­nu­kis­ko­jen yli­tys epä­mu­ka­vaa, kos­ka rai­tio­vau­nu nos­tet­tu omal­le tasol­le eril­leen auto­ties­tä. Luu­li­si että puh­taa­na­pi­to ka tal­vi­kun­nos­sa­pi­to eri­ta­so tie­o­suuk­sil­la vai­ke­aa. Olen ajan­nut majorcal­la, tuk­hol­mas­sa wie­nis­sä pol­ku­pyö­räl­läå ja minus­ta kysei­sis­sä kau­pun­geisd­sa toi­mi­vam­pi pyö­rä­tie­ver­kos­to. Jät­kä­saa­ren tapa teh­dä pyö­rä­tei­tä mak­saa man­na­ryy­ne­jä enkä pyö­räi­lij’­nä kos­kaan pitän­nyt katu­ki­ve­tyk­sis­tä, kos­ka kive­tyk­sern tark­kai­lu vier huo­mion liikenteestä.

 2. Miten­kö­hän toi­mi­ti­lo­jen tar­ve ja koro­nan koke­muk­set? Monet meis­tä huo­maa­vat, että duu­nin voi ihan hyvin teh­dä koto­na­kin ja toi­saal­ta kapi­ta­lis­ti huo­maa, että on jär­ke­väm­pää antaa työn­te­ki­jän mak­saa työ­huo­neen­sa itse.

 3. Vir­ka­mie­het aiko­vat esit­tää hylät­tä­väk­si aloit­teen Hel­sin­gin kan­sal­li­sen kau­pun­ki­puis­ton perus­ta­mi­ses­ta, pidet­ty­ään sitä ensin kol­me vuot­ta sel­vi­tyk­ses­sä. Hel­sin­gin mukaan mitään kau­pun­ki­puis­toa ei tar­vi­ta, kos­ka Hel­sin­ki on jo oma-aloit­tei­ses­ti tur­van­nut luon­to- ja kult­tuu­ri­koh­tei­ta omil­la päätöksillään. 

  Kau­pun­ki halu­aa siis pitää itsel­lään mää­räys­val­lan arvok­kai­siin vihe­ra­luei­siin­sa, joi­ta se aikoo käyt­tää raken­nus­maa­re­ser­vi­nään. Täl­lai­nen pää­tös oli­si kui­ten­kin kes­tä­mä­tön kau­pun­gin luon­toa­luei­den kan­nal­ta. Kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to­han­ke tulee hyväk­syä aloit­tees­sa esi­te­tyn mukaisena.

  1. Eikö ker­ran kau­pun­ki yrit­tii lei­ka­ta kes­kus­puis­tos­ta osan kau­pun­ki­bu­le­var­dia var­ten. Eikö kan­sal­li­sen kau­pun­ki­puis­to sta­tus pakot­tai­si kau­pun­gin pitä­mään parem­paa huol­ta kuin nykyi­sin luonyoarvoista?

 4. Kau­pun­ki pur­kaa jat­ku­vas­ti talo­ja heti kun ne tule­vat perus­kor­jausi­kään. Lisäk­si tii­vis­tys­ra­ken­ta­mi­sen nimis­sä pure­taan myös hyvä­kun­tois­ta ole­mas­sao­le­vaa raken­nus­kan­taa vain jot­ta tilal­le voi­daan raken­taa uut­ta. Täl­lai­nen on kes­tä­mä­tön­tä taloudenpitoa.

 5. Mik­sei tuon­ne Nih­din kään­tö­pai­kal­le tule vaih­deyh­teyt­tä kes­kus­tan suun­nas­ta? Min­ne Kruu­nu­vuo­ren lin­jan yksi­suun­tai­set vau­nut aje­taan tilan­tees­sa, jos­sa Laa­ja­sa­loon ei syys­tä tai toi­ses­ta ole pää­syä? (Ylis­ky­län lin­jan kak­si­suun­ta­vau­nut voi­daan kään­tää Kor­kea­saa­res­sa ympäri).

 6. Kai­sa­nie­men puis­ton ete­lä­reu­nal­la Vuo­ri­ka­dul­la sijait­se­va vuon­na 1966 val­mis­tu­nut Sää­ta­lo aio­taan pur­kaa. Tilal­le on tar­koi­tus raken­taa hotel­li sekä lii­ke- ja toi­mis­to­ti­lo­ja. Tämä onkin ymmär­ret­tä­vää, sil­lä hotel­le­ja­han ei ole kau­pun­gis­sa kos­kaan liikaa.

  Myös Kun­tien elä­ke­va­kuu­tuk­sen sul­keu­tu­nut pää­kont­to­ri vähän mat­kan pääs­sä Unio­nin­ka­dul­la Kai­sa­nie­men puis­toa vas­ta­pää­tä voi­tai­siin pur­kaa ja muut­taa hotel­lik­si. Ei kai kun­tien eläk­kei­den mak­sa­mi­seen tar­vit­se yllä­pi­tää täl­lais­ta palat­sia kes­kel­lä kaupunkia.

  1. Itä­me­ren­ka­dul­la tulee toi­mis­to­ja pur­ku­kun­toon. Etä­työ­buu­min lisään­tyes­sä voi­tai­siin nwe pur­kaa ja raken­taa tilal­le hotel­le­ja. Niin­kuin yllä sanot­tiin hotel­le­ja ei ole kos­kaan tarpeeksi.

 7. Voi­si­ko raken­taa tun­ne­lin nih­dis­tä ter­va­saa­reen? Tun­ne­lio­suu­den ei tar­vit­se olla pit­kä, poh­jois­ran­nan vesi­bus­seil­le ja ter­va­saa­ren pur­je­ve­neil­le riit­tää n. 10m leveä ja 5m syvä auk­ko kul­ke­mis­ta varten.
  Hol­lan­nis­sa on teh­ty patoi­hin vas­taa­via rat­kai­su­ja, jois­sa muu lii­ken­ne meni vene­lii­ken­teen alta.
  Kevyel­le lii­ken­teel­le voi­si riit­tää tun­ne­li, jon­ka kor­keus tun­ne­lin sisäl­lä oli­si kol­me metriä. 

  Nih­din ja ter­va­saa­ren välis­sä on mel­kein kym­me­nen met­riä syvä vene­väy­lä, joten sii­hen voi­si tun­ne­li mahtua. 

  Kos­ka tun­ne­li vaa­ti­si auk­koi­hin­sa täyt­tö­maa­ta tuli­si Nih­din kär­keen lisää täyt­tö­maa­ta, johon voi­si mah­tua ne ylei­set sau­nat ja kah­vi­lat, jot­ka Nih­dis­tä väis­ty­vät talo­jen tieltä

 8. Laa­ja­sa­los­ta ollaan jo raken­ta­mas­sa kilo­met­rien mit­tai­sia rai­tio­tie- ja pyö­räi­ly­sil­to­ja ja meri­pen­ger­ryk­siä Kruu­nu­vuo­ren­se­län yli Kor­kea­saa­reen ja Hakaniemeen.

  Eikö tämä jo rii­tä, vai mik­si pitäi­si ruve­ta vie­lä tär­ve­le­mään Meri­sa­ta­man ja Ter­va­saa­ren ran­ta­mai­se­mat uusil­la sil­loil­la? Pyö­rä­sil­lat alka­vat jo riit­tää, ei tar­vit­se kek­siä enää uusia.

 9. Toi­vot­ta­vas­ti aloi­te Nih­din-Ter­va­saa­ren sil­las­ta sisäl­tää myös pyö­räi­lyn? Se jos jokin teki­si pyö­räi­lyä Itä-Hel­sin­ki­läi­sil­le hou­kut­te­le­vam­mak­si. Etäi­syys esim. Hert­to­nie­mes­tä kes­kus­taan pie­ne­ni­si var­sin mukavasti.

  1. Toi­mii­ko­han tuo­lai­set pyö­rä­sil­lat kes­kel­lä mer­ta muu­ten kuin teo­rias­sa, kun miet­tii mil­lai­set tuu­let sil­lal­la val­lit­see. Ruo­ho­lah­den edus­tal­la usein rei­lus­ti yli kym­me­nen met­riä. Täy­tyy­kö sil­ta käyt­tä­jien tur­val­li­suu­den vuok­si sul­kea. Miten se pyö­rä­tie ja rai­tio­vau­nu aio­taan sovit­taa sil­lal­le. Itse kan­na­tin sil­lan tilall­le metroa.

 10. Ara­bian­ran­ta­han on osa kan­sal­lis­ta kau­pun­ki­puis­toa .Vii­ta­ten tal­ven tul­viin, toi­vot­ta­vas­ti ran­ta saa “kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen”.

 11. Tääl­lä veneet ovat pyhä lehmä.
  Ne aiheut­ta­vat suu­ren häi­rin­tä­vai­ku­tuk­sen lin­nuil­le ja kaloil­le, blok­kaa­vat ran­nat, melua­vat ja aiheut­ta­vat päästöjä.
  Sii­tä huo­li­mat­ta kaik­kien uusien asui­na­luei­den ran­nal­le tulee vene­sa­ta­ma. Se on suu­ri sääli.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.