Maanantaimietteitä koronasta

Tun­nus­tan kuu­lu­va­ni nii­den inho­rea­lis­tien jouk­koon, jot­ka usko­vat koro­nae­pi­de­mian päät­ty­vän vas­ta lau­ma­suo­jaan, joka voi­daan saa­vut­taa joko tar­tun­nan tai rokot­teen kaut­ta. Se, että virus voi­tai­siin tukah­dut­taa hen­gil­tä, ei mah­du minun käsi­tyk­see­ni viruk­sis­ta. Yhdes­sä viruk­ses­sa on mil­joo­nan viruk­sen alku. Kun tukah­dut­ta­mis­toi­met pois­te­taan, epi­de­mia ryöp­säh­tää uudes­taan, jos vas­tus­tus­ky­vyt­tö­miä ihmi­siä on ympärillä.

Tie­dän, että jot­kut pahek­su­vat täl­lais­ta mie­li­pi­det­tä, kos­ka halua­vat toi­voa muu­ta. Ei kui­ten­kaan pidä vali­ta käsi­tys­tään epi­de­mian ete­ne­mis­mal­lis­ta sen perus­teel­la, mikä tuot­taa muka­vim­man lopputuloksen.

Tar­tun­to­jen kaut­ta syn­ty­vä lau­ma­suo­ja edel­lyt­tää, että noin 60 % väes­tös­tä saa tar­tun­nan. Se ei tar­koi­ta, että 60 % väes­tös­tä kan­san­kie­lel­lä sanot­tu­na ”sai­ras­tuu” tau­tiin, jos sai­ras­tu­mi­sel­la tar­koi­te­taan kor­ke­aa kuu­met­ta ja kah­den vii­kon vuo­de­le­poa. Ilmei­ses­ti enem­mis­tö ihmi­sis­tä ”sai­ras­taa” tau­din oireet­to­ma­na itse sitä lain­kaan huo­maa­mat­ta tai hyvin vähä­oi­rei­se­na. Ennen sanot­tiin, että tau­ti ei kaik­kiin tar­tu. Lau­ma­suo­jan kan­nal­ta oiree­ton sai­ras­ta­mi­nen on sama­nar­vois­ta kuin vai­keat tau­din muo­dot. Var­si­nai­sia sai­ras­tu­nei­ta tar­vi­taan ehkä vii­si pro­sent­tia, ehkä jopa vähemmän.

Kysy­myk­seen mil­loin kau­pan hyl­lyil­tä on ostet­ta­vis­sa tur­val­li­nen roko­te, minun luot­ta­ma­ni asian­tun­ti­jat sano­vat, että aikai­sin­taan syk­syl­lä 2021, jos sil­loin­kaan. Minun on vai­kea uskoa, että nykyi­sen­lais­ta lock down ‑poli­tiik­kaa jat­ket­tai­siin syk­syyn 2021 saak­ka. Se kaa­tuu sekä ihmis­ten kyl­läs­ty­mi­seen että talou­del­li­seen mahdottomuuteen.

Eet­ti­nen kes­kus­te­lu täs­tä asias­ta on jok­seen­kin mah­do­ton­ta. Ylei­nen mie­li­pi­de tuo­mit­see kaik­ki, jot­ka yrit­tä­vät yhtään opti­moi­da tilan­net­ta talou­den ja ter­vey­den välil­lä. Ter­veys ensin tar­koit­taa täl­lä kie­lel­lä, ettei talout­ta saa jul­ki­ses­ti aja­tel­la. Sik­si sitä aja­tel­laan ja teh­dään pää­tök­siä jul­ki­suu­del­ta suo­jas­sa. Jot­ka kuvit­te­le­vat, että ter­veys ohit­taa aina taloude,n eivät tun­ne lain­kaan tilan­net­ta bud­jet­ti­ra­joi­tus­ten alai­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa. Ihmi­se­lä­mää ei puo­lus­te­ta mihin hin­taan hyvän­sä sen enem­pää ter­vey­den­huol­los­sa kuin tie­lii­ken­tees­sä. Kun toi­mi­taan bud­jet­ti­ra­joi­tuk­sen alai­se­na – niin kun toi­mi­taan aina – kan­nat­taa opti­moi­da. Ilman opti­moin­tia kuo­lee lopul­ta pal­jon enem­män ihmi­siä, kos­ka rahat haas­kau­tu­vat hyvin kal­lii­siin ja jok­seen­kin hyö­dyt­tö­miin toi­miin sen sijaan, että käy­tet­täi­siin edul­li­sia ja vaikuttavia.

Nuo­ret ja ter­veet kyllästyvät

Suo­ma­lai­set ovat nou­dat­ta­neet eris­täy­ty­mis­po­li­tiik­kaa yllät­tä­vän hyvin, min­kä seu­rauk­se­na epi­de­mia on kään­net­ty sääs­tö­lie­kil­le Hel­sin­gin seu­tua lukuun otta­mat­ta, jos­sa se vie­lä levi­ää hitaas­ti. Minun on vai­kea uskoa, että tämä hyvä käyt­täy­ty­mi­nen jat­kui­si syk­syyn 2021. Jopa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien kuu­lee sano­van, että jos tämä vie­lä pit­kään jat­kuu, hän ottaa mie­luum­min tar­tun­nan kuin vankeuden.

Uskon, että nuo­ret ja ter­veet yksin­ker­tai­ses­ti kyl­läs­ty­vät. Kyl­läs­ty­mis­tä ede­saut­taa sen tajua­mi­nen, että tau­ti on useim­mil­le heis­tä jok­seen­kin vaa­ra­ton. Viran­omais­pää­tök­sin voi­daan kokoon­tu­mi­set jul­ki­sis­sa tilois­sa kiel­tää, mut­ta kotei­hin val­von­ta tus­kin yltää. Kun ote kir­po­aa, epi­de­mian leviä­mi­nen nopeutuu.

Sak­sas­sa ja Yhdys­val­lois­sa jär­jes­te­tään perä­ti koro­na­bi­lei­tä tar­tun­nan saa­mi­sek­si ja tau­din sai­ras­ta­mi­sek­si pois alta. Kun­nia­vie­raa­na on joku koro­naan sai­ras­tu­nut. Tähän on pak­ko huo­maut­taa, että vaik­ka koro­na on tuhat ker­taa vaa­ral­li­sem­pi 80 vuot­ta täyt­tä­neel­le kuin kol­mi­kymp­pi­sel­le, ei se ole kol­me­kymp­pi­sil­le­kään täy­sin vaa­ra­ton. Sii­hen, että syn­tyy­kö näin immu­ni­teet­ti, palaan myö­hem­min täs­sä kirjoituksessa.

Jon­kin arvion mukaan nykyi­set rajoi­tus­toi­met mak­sa­vat vii­si mil­jar­dia euroa kuu­kau­des­sa, joten syk­syyn 2021 men­nes­sä las­kua ker­tyi­si 90 mrd. euroa. Ver­tai­lun vuok­si mai­nit­ta­koon, että koko ter­vey­den­huol­to mak­saa 20 mrd €, val­tion ja kun­tien peri­mien eri­lais­ten tulo­ve­ro­jen tuot­to on 30 mrd € vuodessa.

Mene­tet­ty sukupolvi?

Aika kevyes­ti ollaan uhraa­mas­sa nuo­ret suku­pol­vet. Kou­lu­jen etä­ope­tuk­ses­sa pär­jää­vät hyvä­osais­ten per­hei­den lap­set. Syr­jäy­ty­mi­nen lisään­tyy. Työt­tö­myy­den nouse­mi­nen pit­käl­ti yli puo­len mil­joo­nan tie­tää sitä, että nuor­ten on vai­kea pääs­tä työ­elä­mään. Yhdek­sän­kym­men­tä­lu­vun laman aika­na työ­elä­mään pyr­ki­neet pää­si­sät sisään hitaas­ti ja hei­dän ura­ke­hi­tyk­sen­sä jäi pysy­väs­ti huo­nom­mak­si kuin edel­lis­ten tai seu­raa­vien kohort­tien. Peli­sään­tö­jen muut­ta­mi­nen kor­kea­kou­lu­jen sisää­no­tos­sa on tör­keä oikeusturvaloukkaus.

Ruot­sis­sa kuo­lee enem­män ihmi­siä kuin Suomessa 

Näyt­täi­si sil­tä, että epi­de­mia saa­vut­taa Tuk­hol­man seu­dul­la huip­pun­sa ennen juhan­nus­ta ja alkaa sen jäl­keen hii­pua pois. Muu­al­la Ruot­sis­sa epi­de­mian huip­pu tulee myö­hem­min. Meil­lä se jat­kui­si täl­lä vauh­dil­la pit­käl­le ensi vuo­teen. Kir­joi­tin aikai­sem­min, että lopul­ta voi käy­dä niin, että Suo­mes­sa kuo­lee suh­tees­sa yhtä pal­jon ihmi­siä kuin Ruot­sis­sa, mut­ta hitaam­min ja mei­dän talou­tem­me menee aivan päreik­si. Nyt tie­däm­me enem­män. Kyl­lä Ruot­sis­sa kuo­lo­nuh­rien­mää­rä Ruot­sis­sa tulee ole­maan suu­rem­pi, kos­ka tau­tia on opit­tu hoi­ta­maan parem­min. Monia Ruot­sis­sa jo kuol­lei­ta oli­si nyt saa­tu pelas­te­tuk­si. [Sanon­taa täsmennetty]

Nyt tie­däm­me esi­mer­kik­si, että veren hyy­ty­mi­nen on suu­ri ris­ki ja sik­si sitä lää­ki­tään. Mon­ta Ruot­sis­sa kuol­lut­ta osat­tai­siin nyt pelastaa.

Yhdek­sän­kym­me­nen mil­jar­din mene­tys tar­koit­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan täy­del­lis­tä tuhoa. Koh­ta olem­me tilan­tees­sa, jos­sa emme puhu oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­ses­tä vaan sen lyhentämisestä.

Puo­li­tois­ta vuot­ta lock dow­nia rau­nioit­tai­si tämän maan täydellisesti.

Tur­hat rajoi­tuk­set pois

Nykyi­set rajoi­tuk­set mak­sa­vat vii­si mil­jar­dia kuus­sa, mut­ta onnek­si nii­den ei tar­vit­se mak­saa niin pal­jon. Maa­lis­kuus­sa eri­lai­sia rajoi­tuk­sia jou­dut­tiin teke­mään ilman tut­kit­tua tie­toa nii­den vai­ku­tuk­sis­ta, kos­ka tut­kit­tua tie­toa ei ollut. Oli myös popu­lis­ti­nen pai­ne teh­dä näyt­tä­viä eli mah­dol­li­sim­man kal­lii­ta toi­mia, jot­ta osoi­tet­tai­siin, että ollaan tosis­saan. Moni uskoo, että mitä pahem­man makui­nen lää­ke, sitä tehok­kaam­pi se on.

Nyt on enem­män tie­toa ja sik­si on mah­dol­lis­ta pur­kaa kus­tan­nus­te­hot­to­mia rajoi­tuk­sia – nii­tä, joi­den hin­ta on suu­ri ja hyö­dyt vähäisiä.

Kou­lut auki heti

Oli loo­gis­ta sul­kea kou­lut, kos­ka influens­sae­pi­de­miois­sa kou­lut ovat varus­kun­tien ohel­la var­si­nai­sia epi­de­mia­moot­to­rei­ta. Tämä tau­ti ei kui­ten­kaan näy­tä tart­tu­van lap­siin kovin­kaan her­käs­ti ja jos tart­tuu­kin, tau­ti on todel­la lie­vä ja mikä tär­kein­tä, lap­set eivät tar­tu­ta sitä eteen­päin miten­kään tehok­kaas­ti. Tämän suun­tais­ta näyt­töä tulee kaik­kial­ta. Sitä, mik­si tau­ti ei tar­tu lap­siin ei oikein tie­de­tä. Seli­tyk­sek­si on annet­tu toi­saal­ta se, että lap­sil­ta puut­tu­vat keuh­kois­ta ne resep­to­rit, joi­hin virus tart­tuu ja toi­saal­ta kou­luis­sa vuo­sit­tain rie­hu­vat vähäi­sem­mät nuha­kuu­met­ta aiheut­ta­vat koro­nae­pi­de­miat, jot­ka ovat ehkä kou­lut­ta­neet immuu­ni­jär­jes­tel­män tor­ju­maan kaik­kia koro­na­vi­ruk­sia. Mik­si koro­na ei tar­tu, ei ole olen­nais­ta, vaan olen­nais­ta on, ettei tar­tu ja eri­tyi­ses­ti, että ei leviä.

OAJ on esit­tä­nyt, että vaik­ka koro­na on vaa­ra­ton lap­sil­le, se voi olla vaa­ral­li­nen opet­ta­jil­le. Sik­si kou­lut on pidet­tä­vä sul­jet­tui­na – jos OAJ on loo­gi­nen, se vaa­tii kou­lu­ja pidet­tä­väk­si sul­jet­tui­na puo­li­tois­ta vuot­ta. Todet­ta­koon, että OAJ:n soli­daa­ri­suus ei ulo­tu kau­pan kas­soi­hin, jot­ka koh­taa­vat työs­sään pal­jon enem­män ihmisiä.

Kou­lut pitäi­si ava­ta vapun jäl­keen eikä vas­ta 13. toukokuuta.

Kor­kea­kou­lu­jen pääsykokeet

En pys­ty miten­kään ymmär­tä­mään, ettei kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­kei­ta jär­jes­tet­täi­si. Pää­sy­ko­kei­siin osal­lis­tu­jat eivät ikän­sä puo­les­ta kuu­lu var­si­nai­seen ris­ki­ryh­mään. Lisää tie­tys­ti epi­de­mian leviä­mi­sen vaa­raa, jos sato­ja koke­lai­ta istuu samas­sa tilas­sa vie­ri vie­res­sä. Vapai­ta luen­to­sa­le­ja on kui­ten­kin run­saas­ti. Kai­kil­le vii­den met­rin vähim­mäi­se­täi­syys. Vähän tar­vi­taan enem­män val­vo­jia eikä muu­ta. Hal­li­tuk­sen on vain teh­tä­vä kym­me­nen hen­gen kokoon­tu­mis­ra­jaan poikkeus.

Tämä on iso oikeusturvakysymys.

Kir­jas­to­jen lainaus

Aika monel­ta on luke­mi­nen lop­pu. En ymmär­rä, mik­si kir­jas­tois­ta ei saa lai­na­ta kir­jo­ja, jos nii­tä saa kui­ten­kin ostaa kir­ja­kau­pois­ta. Kuvit­te­lee­ko joku, että virus levi­ää kir­jo­jen kaut­ta? Ovel­le vah­ti niin, että sisäl­le pää­see vain koh­tuul­li­nen mää­rä asiak­kai­ta kerralla.

Ulko­na­liik­ku­mis­kiel­to

Leh­ti­tie­to­jen mukaan hal­li­tus suun­nit­te­li maa­lis­kuus­sa myös ulko­na­liik­ku­mis­kiel­toa mui­den mai­den tavoin, mut­ta luo­pui sii­tä. Käy­tän­tö on osoit­ta­nut, että pää­tös oli oikea. Olen­nais­ta on, ettei men­nä sisään muu­al­le kuin omaan asun­toon. Voi olla, että ulko­na­liik­ku­mis­kiel­to on ollut tur­ha muu­al­la­kin. Tosin muu­al­la katue­lä­mä on vilkkaampaa.

Ruo­ka­ra­vin­to­lat

Ymmär­rän, että baa­rien aukio­lo on kiel­let­ty ja sen­kin, että buf­fet-ravin­to­loi­ta on syy­tä kart­taa, mut­ta voi­si­ko joku viro­lo­gi ker­toa, mitä tapah­tui­si, jos avai­sim­me ruo­ka­ra­vin­to­lat, jois­sa on pöy­tiin­tar­joi­lu. Pöy­tiä pitäi­si ehkä olla aiem­paa vähemmän.

Kän­nyk­kä­poh­jai­nen jäljitys

Pal­jon on pan­tu toi­voa sii­hen, että rajoi­tuk­sia voi­tai­siin pur­kaa huo­mat­ta­vas­ti, jos vas­taa­vas­ti otet­tai­siin käyt­töön kän­nyk­kä­so­vel­lu­tus, joka pani­si muis­tiin kei­den kaik­kien kans­sa on ollut teke­mi­sis­sä vii­mei­sen vii­kon aika­na. Jos tau­ti puh­ke­aa, voi­daan jäl­jit­tää kaik­ki kon­tak­tit sekä suun­na­ta karan­tee­nit ja tes­tit heil­le. Suo­mi ei ole Ete­lä-Korea. Meil­lä tämä sovel­lus ei jäl­jit­täi­si, mis­sä olet liik­ku­nut eikä tämä sovel­lus oli­si pakol­li­nen. Vapaa­eh­toi­se­na se tie­tys­ti pal­jas­taa vain osan kon­tak­teis­ta, jol­loin teho on olen­nai­ses­ti vähäisempi.

Tätä voi­si kui­ten­kin kokeilla.

Hoi­va­ko­dit

Ruot­sis­sa on kuol­lut noin 700 van­hus­ta hoi­va­ko­deis­sa. Meil­lä omais­ten vie­rai­lut on kiel­let­ty. Tämä on kuo­le­mien tor­jun­nan kan­nal­ta jok­seen­kin vält­tä­mä­tön­tä. Jos virus pää­see hoi­va­ko­tiin, arviol­ta joka kol­mas asu­kas kuo­lee. Tämä rajoi­tus voi­daan pois­taa aivan vii­mei­se­nä, vas­ta kun koko epi­de­mia on loppunut.

Asial­la on kui­ten­kin toi­nen­kin puo­li. Hoi­va­ko­deis­sa ollaan yleen­sä elä­män kak­si vii­meis­tä vuot­ta. Jos sul­ku kes­tää puo­li­tois­ta vuot­ta, enem­mis­tö nykyi­sis­tä asuk­kais­ta tulee kuo­le­maan van­huu­teen tapaa­mat­ta lähei­si­ään enää ker­taa­kaan. Monil­la on elvy­tys­kiel­to osoi­tuk­se­na sii­tä, ettei­vät he halua kuo­le­man­sa venyt­tä­mis­tä. Joku voi­si aja­tel­la, että on inhi­mil­li­sem­pää hyväk­syä omais­ten tapaa­mi­siin liit­ty­vä ris­ki mie­luum­min kuin jää­dä hylä­tyk­si koko­naan yksin.

Inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja tapaa­mis­ten jär­jes­tä­mi­seen var­maan on. Hel­sin­ki­läi­nen hoi­va­ko­ti on tuo­nut pihal­le tapaa­mis­kon­tin, jos­sa omais­ta voi näh­dä luu­kun takaa – siis vähän niin kuin vankiloissa.

Entä jos ei tule immuniteettia?

On varoi­tet­tu, että tau­din sai­ras­ta­mi­nen ei suo­jaa uudel­ta tar­tun­nal­ta. Tämä voi­si joh­tua kah­des­ta syys­tä. Joko jos­tain syys­tä tau­din vas­ta-aineet katoa­vat kehos­ta nopeas­ti tai sit­ten tau­ti tulee muun­tu­nee­na takai­sin ja läpäi­see immuunipuolustuksen.

Pait­si että ihmis­ke­ho on nero­kas kehit­tä­mään vas­ta-ainei­ta kai­ken­lai­siin viruk­siin ja bak­tee­rei­hin. Myös virus voi kehit­tää kei­no­ja vas­ta-ainei­ta vas­taan. Tämän vuok­si taval­li­set nuha­kuu­met­ta aiheut­ta­vat koro­na­vi­ruk­set kier­tä­vät kou­luis­sa jat­ku­vas­ti aina vähän toi­sen­lai­sek­si muun­tu­nee­na. Toi­saal­ta ne tuot­ta­vat aika lie­vän tau­din, kos­ka vas­ta-ainet­ta ei tar­vit­se muun­taa kovin toisenlaiseksi.

Jos Cov-19 viruk­seen ei syn­ny immu­ni­teet­tia tau­tia sai­ras­ta­mal­la, ei sii­hen sil­loin tep­si roko­te­kaan. Jos näin käy, edes­säm­me on aivan toi­sen­lai­nen tule­vai­suus, jos­sa koko nykyi­nen elä­män­muo­to on vaarassa.

En aja­tel­lut ana­ly­soi­da tätä kau­hus­ke­naa­rio­ta sen enempää.

LISÄYS 2.5.2020: Tämä immu­ni­teet­tia kos­ke­va koh­ta on herät­tä­nyt kum­mas­tus­ta, joten täs­men­nän. Roko­te perus­tuu sii­hen, että puo­lus­tus­me­ka­nis­mia hämä­tään tuot­ta­maan vas­ta-ainei­ta tau­tia vas­taan. Käy­te­tään esi­mer­kik­si hei­ken­net­ty­jä bak­tee­re­ja elin­kel­pois­ten bak­tee­rien sijas­ta tai viruk­sen pimn­ta­ma­te­ri­aa­lia. Se tuot­taa saman­lai­sen vas­ta-aine­re­ka­ton kuin itse virus­kin. Jos virus ei tuo­ta vas­ta-ainei­ta, ei roko­tus­kaan onnis­tu (eika täudis­ta para­ne) tai jos virus muun­tuu niin vik­ke­läs­ti, ettei ker­ran sai­ras­tet­tu tau­ti tuo­ta kuin lyhy­tai­kai­sen immu­ni­tee­tin, roko­te tuot­taa yhtä lyhy­tai­kai­sen vas­tus­tus­ky­vyn. Pidän tätä mah­dol­li­suut­ta täy­sin teo­reet­ti­se­na. Pel­kään sitä yhtä vähän kuin meteo­rii­tin putoa­mis­ta päähän.

 

250 thoughts on “Maanantaimietteitä koronasta”

 1. Henk. koht olen aja­tel­lut pitää sosi­aa­li­set lähi­kon­tak­tit mah­dol­li­sim­man har­voi­na aina­kin syk­syyn asti. Tähän on syy­nä mai­nit­se­ma­si hoi­to­muo­to­jen ja ‑kei­no­jen kehi­tys. Aion siis kesän yli vält­tää ravin­to­loi­ta, kah­vi­loi­ta, museoi­ta, baa­re­ja, väki­jouk­ko­ja jne, aivan riip­pu­mat­ta sii­tä miten hal­li­tus sää­tää rajoi­tuk­sia. Tau­din vaka­vuu­des­ta kun ei näin 52- vuo­ti­aa­na voi tie­tää, on mie­les­tä­ni vii­sas­ta antaa mui­den hank­kia laumasuojaa. 

  Uskon monen muun­kin teke­vän joten­kin samal­la taval­la. Elä­mä ei var­sin­kaan kesäl­lä ole ikä­vää näin: saf­kaa tuo­vat kau­pas­ta lähe­tit, myös vii­niä. Ulkoi­lua voin har­ras­taa sydä­me­ni kyl­lyy­des­tä kun­han vain otan eväät mukaan. Mat­kail­la­kin voi­nen, aina­kin varo­kei­noin: https://mattikinnunen.blogspot.com/2020/04/turvallista-kotimaanmatkailua-kesalla.html

  Kou­luis­ta, kir­jas­tois­ta etc olen samaa mieltä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ihan mie­len­kiin­tois­ta ana­lyy­sia ja jär­ke­vää poh­din­taa. Vali­tet­ta­vas­ti täl­lai­seen ei ole kos­kaan ollut sijaa yhteis­kun­nas­sam­me suu­rem­mas­sa mää­rin. Polii­ti­kot eivät ole uskal­ta­neet läh­teä sii­hen mukaan. Lää­kä­rit ovat jou­tu­neet kan­ta­maan prio­ri­soin­nin ihan yksin.
   Lin­ko­laa sitee­ra­ten: ”vai­ku­tat ihan jär­ke­väl­tä tyy­pil­tä vaik­ka minis­te­ri­nä olit­kin täy­si roisto”.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Minä vähän ihmet­te­len, mik­si olen näh­nyt aika vähän aina­kin suo­ma­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa puhut­ta­van ympä­ris­tö­muu­tok­sis­ta ja lajien kados­ta cov‑2:n yhtey­des­sä. Pao­lo Gior­da­no kir­joit­taa pie­nes­sä kir­jas­saan täs­tä asias­ta sup­peas­ti, mut­ta esit­tää hyviä kysy­myk­siä (Tar­tun­nan aikaan, Aula&co 2020). Sii­nä hän sanoo mm.: “Ympä­ris­tö­tu­hot aja­vat pako­lai­sik­si viruk­sia kuten lukui­sia mui­ta­kin eliöi­tä, sie­niä ja alkue­läi­miä. Jos vain kyke­ni­sim­me tui­jot­ta­maan vähän vähem­män omaan napaam­me, huo­mai­sim­me, ettei­vät uudet mik­ro­bit niin­kään etsi mei­tä, vaan me pako­tam­me ne ulos eli­nym­pä­ris­tös­tään.” Mei­dän pitäi­si sai­ras­tu­nei­den ja kuol­lei­den las­ke­mi­sen lisäk­si alkaa jo aja­tel­la vaka­vas­ti sitä, mil­lai­sia talou­den ja elä­män­ta­van muu­tok­sia meil­tä ihmis­kun­ta­na vaa­di­taaan, että tääl­lä oli­si elin­ti­laa muil­le­kin kuin meil­le ihmi­sil­le. Gior­da­no lopet­taa kir­jan­sa sanoi­hin: Mei­dän pitäi­si “las­kea päi­väm­me oikein. Saa­da vii­sas sydän. Ja pitää huol­ta sii­tä, ettei kaik­ki tämä kär­si­mys mene huk­kaan.” Olen täs­mäl­leen samaa miel­tä. (Pao­lo Gior­da­no on ita­lia­lai­nen fyy­sik­ko ja kirjailija)
   Lau­ri Maarala

   Oikeis­to­de­ma­ri:
   Eikös täs­sä immu­ni­teet­tia­sias­sa ole ajatusvirhe?

   WHO:n ja mui­den kriit­ti­syy­des­sä lau­ma­suo­ja-ajat­te­lua koh­taan lie­nee kyse sii­tä, syn­tyy­kö tau­tia vas­taan pysy­vä immu­ni­teet­ti. Tau­din sai­ras­ta­mal­la voi saa­da immu­ni­tee­tin, joka kes­tää vain sen vuo­den-kak­si. Sil­loin ei kan­na­ta aja­tel­la, että lau­ma­suo­ja aut­taa tau­tia vas­taan. Jos sitä ei syn­ny, roko­te voi sil­ti aut­taa. Roko­te pitää täs­sä tapauk­ses­sa uusia tasai­sin välia­join, esi­mer­kik­si vuo­den välein. 

   Kir­joi­tuk­ses­sa­si on muu­ten pal­jon koh­tia, jois­ta voi olla samaa miel­tä. Joh­to­pää­tök­sis­tä en kai­kil­ta osin ole, mut­ta jätet­tä­köön se täl­lä kertaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Ruo­ka­ra­vin­to­loi­den osal­ta. Mik­sei voi­tai­si ava­ta teras­se­ja kos­ka ne sijait­se­vat ulko­ti­las­sa, mis­sä viruk­sen leviä­mi­sen ris­ki on pie­nem­pi. Tar­tun­nan saa­mi­sen kan­nal­ta olen­nais­ta on altis­tu­mi­sai­ka, mis­sä aika­ra­ja THL:n ohjeis­tuk­sen mukaan on 15 minuut­tia. Teras­si­ruo­kai­lu oli­si kui­ten­kin mer­kit­tä­vä tulo­li­sä riu­tu­vil­le ravintoloille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ei ole mitään “altis­tu­mis-aika­ra­jaa”. Voit saa­da koro­naa sisäl­tään pärs­keen kas­voil­le yhtä hyvin minuu­tin kuin 30 minuu­tin kes­kus­te­lun aika­na. Vart­ti tulee var­maan sii­tä, että yli var­tin koh­taa­mi­sen aika­na luul­ta­vas­ti on vaih­det­tu useam­pi ja ilmaan pää­ty­nyt vähän enem­män virus­ta sisäl­tä­viä pisaroita.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Vähim­mäis­vaa­ti­mus kir­jas­toil­le oli­si, että kir­jo­ja voi­si vara­ta ja nou­taa. Mie­les­tä­ni ehdot­to­ma­si jär­jes­te­ly on vie­lä parem­pi. Nykyi­nen on täy­sin pää­tön. Nyt monil­la oli­si aikaa lukea, mut­ta oman hyl­lyn kir­jat on jo lop­puun luettu.

  Pää­sy­ko­keet voi­si jär­jes­tää vaik­ka mes­su­kes­kuk­sis­sa ja vas­taa­vis­sa. Niis­sä tai­taa olla nyt aika hyvin tilaa. Pöy­tiä rou­da­taan pai­kal­le riit­tä­vä mää­rä, ase­tel­laan vaik­ka 5 m välein. Maa­nan­tai­na kaup­pis, tiis­tai­na oikis, kes­ki­viik­ko­na lää­kis. Ei nii­tä pöy­tiä tar­vit­se välil­lä vie­dä varas­toon. Tämä tie­tys­ti kaa­tuu sii­hen, että kor­kea­kou­lu­jen täy­tyi­si sopia asias­ta tois­ten­sa kanssa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ajat­te­le­pa nyt hiu­kan. Ruo­ka- ja päi­vit­täis­ta­va­roi­ta vir­taa jat­ku­vas­ti kotei­hin teol­li­suu­des­ta, tukuis­ta, varas­tois­ta, kul­je­tusau­tois­ta, lähet­tien ja työn­te­ki­jöi­den lii­kut­ta­ma­na, päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pois­sa mah­dol­lis­ten sai­ras­tu­nei­den altis­tut­ta­mi­na. Sil­ti meil­lä ei ole näyt­töä sii­tä, että tau­ti tart­tui­si näis­tä eri­tyi­sen pal­jon — tai ollen­kaan. Ja sit­ten kui­van pölyi­set kir­jat muka nii­tä tuottaisivat ?

    Pak­ko-oirei­nen neu­root­ti­nen virus­kam­mo mani­pu­loin­ti­tai­toi­ses­ti ruo­kit­tu­na on kuu­kau­des­sa syn­ty­nyt val­ta­val­le mää­räl­le ihmi­siä, voi­vat­ko he oikeas­ti mil­lään enää pääs­tä sii­tä ulos ?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Smo­kin’ Joe:
   Vähim­mäis­vaa­ti­mus kir­jas­toil­le oli­si, että kir­jo­ja voi­si vara­ta ja nou­taa. Mie­les­tä­ni ehdot­to­ma­si jär­jes­te­ly on vie­lä parem­pi. Nykyi­nen on täy­sin pää­tön. Nyt monil­la oli­si aikaa lukea, mut­ta oman hyl­lyn kir­jat on jo lop­puun luettu.

   Näin osa kir­jois­ta toi­mii­kin. Kir­jo­ja voi vara­ta netis­sä. Kir­jas­to­vir­kai­li­jat kerää­vät kir­jat, ja val­miik­si kerä­tyn pinon saa käy­dä lai­naa­mas­sa. Kir­jas­toon ei asiak­kaat sisään pää­se. Aina­kin kaik­ki Suo­men yli­opis­to­kir­jas­tot toi­mi­vat täl­lä het­kel­lä noin. Kun­tien kir­jas­tot ovat kai pää­asias­sa koko­naan kiin­ni, ja työn­te­ki­jät lomau­tet­tu­na tai yt-neu­vot­te­lu­jen koh­tee­na. On mel­kois­ta hätä­var­je­lun lii­oit­te­lua sul­kea kir­jas­tot koko­naan. Jos koro­nan leviä­mis­tä halu­taan estää, voi­si palau­te­tut kir­jat jät­tää tau­ti­vaa­ran leviä­mis­ris­kin ehkäi­se­mi­sek­si jät­tää vaik­ka 2 vii­kok­si loju­maan ennen kuin ne hyl­ly­te­tään ja ote­taan taas lai­naus­kier­toon (joka aika vähin­tään riit­tää nyky­kä­si­tyk­sen mukaan koro­nan tuhou­tu­mi­seen kir­jan pin­noil­ta, jos joku oli­si kir­jaan sitä tar­tut­ta­nut), mut­ta kyl­lä kir­jo­jen pitäi­si muu­ten saa­da olla lai­nat­ta­vis­sa. Vähin­tään val­miik­si kerä­tyin kir­join, jos ei muuten.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. OS: “Aika monel­ta on luke­mi­nen lop­pu. En ymmär­rä, mik­si kir­jas­tois­ta ei saa lai­na­ta kir­jo­ja, jos nii­tä saa kui­ten­kin ostaa kir­ja­kau­pois­ta. Kuvit­te­lee­ko joku, että virus levi­ää kir­jo­jen kaut­ta? Ovel­le vah­ti niin, että sisäl­le pää­see vain koh­tuul­li­nen mää­rä asiak­kai­ta kerralla.”

  Hyvä havain­to, nyt­hän kir­joil­le oli­si kysyn­tää. Kir­jas­ton sei­näl­le vaan lap­pu, jos­sa kiel­le­tään lor­vi­mi­nen ja istus­ke­lu, tädit komen­taa tar­vit­taes­sa. Leh­ti­sa­lit voi­si­vat olla kiin­ni, siel­lä istu­taan tii­viis­sä ja hipe­löi­dään samo­ja leh­tiä. Palau­te­tut kir­jat vuo­ro­kau­dek­si jem­maan ennen uut­ta hyl­lyt­tä­mis­tä. Tur­ha teh­dä yksin­ker­tais­ta asi­aa tämän mutkikkaammaksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Anteek­si mut­ta oli­ko tämä sarkasmia?

   Nöy­rim­mi­ten ja jopa pahoil­la­ni esi­tän mie­li­pi­tee­ni kir­joi­tuk­ses­ta: laa­tu on tämän tason levi­tyk­seen häm­mäs­tyt­tä­vän huo­no ja en ymmär­rä sen tar­koi­tus­ta. Ympä­ri­pyö­re­ää jaa­rit­te­lua sii­tä, mitä on nyt jo viik­ko­tol­kul­la joka pai­kas­sa jaa­ri­tel­tu, eikä mitään rat­kai­sueh­do­tuk­sia yhtään mihinkään? 

   Tii­vis­tet­ty­nä:

   Pitäi­si saa­da lau­ma­suo­ja. Tau­ti on usein kai oiree­ton. Roko­tet­ta ei tule vie­lä. Pitäi­si löy­tää opti­maa­li­nen rat­kai­su kan­san­ta­lou­den ja ‑ter­vey­den kannalta. 

   Alkaa kaik­kia har­mit­taa tää eris­tys kun tau­ti tulee kum­min­kin. Mut­ta voi se olla vaa­ral­li­nen­kin! Mut­ta tosi kal­liik­si käy.

   Kaik­kien pitää pääs­tä kou­luun. Tau­ti saat­taa kyl­lä olla vaa­ral­li­nen opet­ta­jil­le. No, sil­ti kou­lut auki heti! Opet­ta­jien pöy­dän eteen voi­si lait­taa saman­lai­sen plek­sin kuin kau­pan kassoilla?

   Mitä­kö­hän vie­lä… No aina­kin että Ruot­si hoi­taa tämän eri lail­la. Kal­liik­si käy meil­le joka tapauksessa.
   Tör­ke­ää, ettei pää­sy­ko­kei­ta ei jär­jes­te­tä (toim. huom: mitä ihmet­tä, todel­la­kin järjestetään.)
   Kir­jas­tos­ta pitäi­si saa­da kir­jo­ja. Ovel­le vahti!
   Ulko­na­liik­ku­mis­kiel­to… Joo‑o. Ei täs­tä oikees­taan mitään mut­ta jäte­tään tämä väliotsikko.
   Ruo­ka­ra­vin­to­lat… Haloo viro­lo­gi, mitä miel­tä? Ehkä pöy­tiä vähemmän.
   Kän­nyk­kä­so­vel­lus… No joo, kokei­luun vaan.
   Hoi­va­ko­dit… No, nehän on sin­ne men­ny kuo­le­maan joka tapauk­ses­sa? Pihal­le tapaamiskontti.
   Lopuk­si: on mah­dol­lis­ta, että me kuol­laan kaikki.”

   En käsi­tä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ola­vi:
    Tör­ke­ää, ettei pää­sy­ko­kei­ta ei jär­jes­te­tä (toim. huom: mitä ihmet­tä, todel­la­kin järjestetään.)

    Pää­sy­ko­kei­ta jär­jes­te­tään, mut­ta nii­tä ei pää­asias­sa jär­jes­te­tä perin­tei­sel­lä taval­la, eikä yhtä monel­le kuin aiem­min. Yli­opis­tois­sa on yli­opis­to­jen vara­reh­to­rien yhtei­seen pää­tök­seen poh­ja­ten etu­kä­teis­tie­dois­ta poi­ke­ten pää­tet­ty lisä­tä mm. todis­tus­va­lin­taa, säh­köi­siä valin­ta­ta­po­ja, verk­ko­kurs­se­ja valin­nan perus­tee­na ja avoi­men yli­opis­ton kaut­ta tapah­tu­vaa valin­taa. Perin­tei­set pää­sy­ko­keet toteu­te­taan vain niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa toi­sen­lai­sen käy­tän­nön ei ole­te­ta toi­mi­van valin­ta­pe­rus­tee­na. Ammat­ti­kor­kea­kou­luis­sa jär­jes­tään nyt pää­asias­sa todis­tus­va­lin­taa ja etä­pää­sy­ko­kei­ta. Osa niis­tä, jot­ka ovat vii­me kevääs­tä asti luke­neet tämän vuo­den pää­sy­ko­kei­siin, eivät pää­se sel­lai­sia pää­sy­ko­kei­ta teke­mään, joi­hin ovat val­mis­tau­tu­neet. Osa pääsee.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Kom­men­toin yli­opis­to­jen pää­sy­ko­kei­ta. Asia ei ole ihan niin yksin­ker­tai­nen, että jär­jes­te­tään vain pää­sy­ko­keet niin, että etäi­syy­det saleis­sa paik­ko­jen välil­lä ovat suu­rem­mat. Kaik­ki eivät mene pää­sy­ko­kei­siin koti­paik­ka­kun­nal­leen. Pää­sy­ko­kei­siin liit­tyy se, että tuhan­net nuo­ret mat­kus­ta­vat nii­hin sato­jen kilo­met­rien pää­hän koto­aan ja palaa­vat pian takai­sin kotiin­sa. Erit­täin teho­kas kei­no levit­tää tar­tun­taa maan osas­ta toi­seen. Tähän liit­ty­vää ris­kiä voi­tai­siin toki sel­väs­ti pie­nen­tää sil­lä, että pää­sy­ko­kei­ta jär­jes­tet­täi­siin muil­la­kin kuin yli­opis­to­paik­ka­kun­nil­la, esi­mer­kik­si samaan tyy­liin kuin ylioppilaskirjoituksia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Kou­lus­sa työs­ken­te­le­vien ver­taa­mi­nen kau­pan kas­soi­hin on jok­seen­kin ontu­vaa. Kaup­po­jen kas­sat ovat plek­sin taka­na ja aikui­set asiak­kaat ymmär­tä­vät olla pärs­ki­mät­tä kas­san kas­voil­le. Lap­set eivät ymmär­rä, eivät­kä muis­ta tur­va­vä­le­jä, eivät­kä käsien pese­mis­tä wc- käyn­nin jäl­keen. Joi­den­kin tut­ki­mus­ten mukaan covid- 19 oirei­li­si lap­sil­la pää­sään­töi­ses­ti ripu­li­na, jol­loin wc- käyn­nit voi­si­vat olla suu­ri ris­ki. Eikö jär­ke­vin­tä oli­si ava­ta keik­ka­pai­kat ja ravin­to­lat, jol­loin haluk­kaat ja itsen­sä riit­tä­vän ter­veik­si koke­vat ihmi­set voi­si­vat naut­tia yhdes­sä­olos­ta, muusi­kot sai­si­vat työ­tä ja ravoin­to­loi­den kur­jis­tu­nut bis­nes saa­tai­siin taas pyö­ri­mään. Mik­si lau­ma­suo­jan hank­ki­mi­nen pitää aloit­taa lap­sis­ta ja hei­dän per­heis­tään, jot­ka ovat olleet muu­ten­kin kovil­la? Nyt meni­si sit­ten kesä sai­ras­taes­sa, kun kaik­ki voi­mat tar­vit­tai­siin uuteen syk­syyn ja uuteen alkuun joko koro­nal­la tai ilman.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tii­na Luo­ma­nen: Mik­si lau­ma­suo­jan hank­ki­mi­nen pitää aloit­taa lap­sis­ta ja hei­dän per­heis­tään, jot­ka ovat olleet muu­ten­kin kovilla

   Sik­si, kos­ka lap­sil­le ja hei­dän kes­ki­mää­rin alle 50-vuo­tiail­le van­hem­mil­leen tar­tun­ta on vaa­rat­to­min kaikista? 

   Vähä­ris­ki­sim­mis­tä ryh­mis­tä on pak­ko aloit­taa ns. nor­maa­lim­paan elä­mään paluu. Kenes­tä itse aloittaisit?

   Kyl­lä, tau­ti voi olla vaa­ral­li­nen joil­le­kin vanhemmille. 

   Mut­ta niin on moni muu­kin asia. 

   Tie­lii­ken­tees­sä kuo­lee vuo­sit­tain 200 ihmis­tä ja emme sil­ti tee eri­tyi­sen raju­ja toi­mia pudot­taak­sem­me mää­rän nol­laan, kuten on tai­det­tu täs­sä­kin blo­gis­sa mai­ni­ta. Hel­pos­ti­han tuo onnis­tui­si, autoi­hin elekt­ro­ni­set nopeus­ra­joit­ti­met (40 km/h) ja/tai kiel­le­tään yksi­tyi­sau­toi­lu koko­naan ilman eri­tyi­sen hyvää syytä. 

   Kei­no­ja on. Sil­ti emme toi­mi noin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Ei ole ontu­va ver­taus. Kau­pan kas­sa voi olla plek­sin taka­na, mut­ta suu­rin osa kau­pan väes­tä tekee muu­ta aina­kin isoim­mis­sa kau­pois­sa eli pur­kaa las­te­ja, täyt­tä hyl­ly­jä, hin­noit­te­lee, valk­kaa van­hen­tu­nei­ta ja huo­non­tu­nei­ta elin­tar­vik­kei­ta pois hei­tet­tä­väk­si jne. Kau­pan hen­ki­lö­kun­ta ei saa käyt­tää kas­vo­mas­kia ( en tie­dä pätee­kö tämä kai­kis­sa kau­pois­sa ). Asiak­kai­ta ruo­ka­kau­pois­sa riit­tä nyt enem­män kuin kos­kaan. Moni heis­tä sai­ras­taa joko tie­tä­mät­tään tai tietoisesti.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ja johan tämä lap­sis­ta on aloi­tet­tu, päi­vä­ko­dit ei ole olleet mis­sään vai­hees­sa kiin­ni. Ja hyvä niin. Toi­min­ta on päi­vä­ko­deis­sa täy­sin nor­maa­lia, muu­ta­mia koto­na ole­via poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta. Siel­lä jos mis­sä ei ole asiak­kail­la (lap­sil­la) mitään käsi­tys­tä hygie­nias­ta. Min­kään­lai­sia päi­vä­ko­tien epi­de­mioi­ta ei ole.

    Kou­lut ja kir­jas­tot auki. Ravin­to­la­toi­min­taan pöy­tiin tar­joi­lu, ja rajoi­te­tus­sa mää­rin sisään. Teras­sit auki ja tur­va­vä­lit pöy­tiin sekä rajoi­tet­tu mää­rä poruk­kaa ker­ral­la. Pik­ku­hil­jaa talout­ta käyn­tiin mara alal­la myös.

    Elä­ke­lii­ton toi­veet kuu­lu­viin, ei elä­mää voi lait­taa kul­tai­sik­si vuo­sik­si nel­jän sei­nän sisään jos ter­veys ja roh­keus antaa liik­kua ja naut­tia elä­mäs­tä ja rak­kais­ta ihmi­sis­tä. Oma valin­ta ja toi­ve kuu­lu­viin heil­tä ket­kä ovat toi­min­ta­ky­kyi­siä ja ter­vei­tä. Ris­kin tie­tä­vät. Oma valin­ta voi olla myös täy­si eris­täy­ty­mi­nen jota pitää mui­den kun­nioit­taa myös.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Talou­del­li­nen kus­tan­nus ei oli­si rajoi­tuk­sia pur­ka­mal­la oleel­li­ses­ti tai ollen­kaan pie­nem­pi. Eivät ihmi­set läh­de kulut­ta­maan ennen kuin tau­ti on selä­tet­ty. IMF ennus­taa­kin Ruot­sil­le HUONOMPAA kas­vua kuin Nor­jal­le tai Suo­mel­le. Mik­si siis sanoa, että rajoit­teet “uhraa­vat nuo­ret suku­pol­vet”? Täl­la tie­tys­ti vedo­taan tun­tei­siin, mut­ta se ei perus­tu faktoihin.

  Kuol­lei­suus näyt­täi­si ole­van 0,5 % — 1 %. Vii­mei­sim­pä­nä New Yor­kin vas­ta-aine­tes­tit vah­vis­ta­vat tätä näke­mys­tä. Täl­löin Ruot­sis­sa “tar­vi­taan” kuol­lei­ta siis 50 000 — 100 000. Lau­ma­suo­jaan menee siis nyky­vauh­dil­la Ruot­sis­sa­kin vuo­si tai puo­li­tois­ta. Täs­sä­kin koh­taa oli­si hyvä olla inhorealisti.

  Lau­ma­suo­ja saa­vu­te­taan toki aiem­min, jos rajoi­tuk­set pure­taan eikä väli­te­tä ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mi­tuk­ses­ta. Täl­löin kuol­lei­ta tulee sit­ten sel­väs­ti enem­män, eri­tyi­ses­ti nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa. Et kai Osmo ole täl­lais­ta esittämässä? 

  Se, ettei usko ihmis­ten jak­sa­van istua koti­soh­val­la, ei ole syy yrit­tää paras­ta tie­dos­sa ole­vaa ratkaisua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kuol­lei­suus näyt­täi­si ole­van 0,5 % – 1 %. Vii­mei­sim­pä­nä New Yor­kin vas­ta-aine­tes­tit vah­vis­ta­vat tätä näke­mys­tä. Täl­löin Ruot­sis­sa ”tar­vi­taan” kuol­lei­ta siis 50 000 – 100 000. Lau­ma­suo­jaan menee siis nyky­vauh­dil­la Ruot­sis­sa­kin vuo­si tai puolitoista. 

   1) Kuol­lei­suus Yhdys­val­lois­sa ei ole sama asia kuin kuol­lei­suus mais­sa, jois­sa on koko väes­töä kos­ke­va ter­vey­den­huol­to. Yhdys­val­lois­sa väril­li­set, joil­la ei ole sai­raus­va­kuu­tus­ta, ovat räi­keäs­ti ylie­dus­tet­tui­na kuol­lei­suu­deds­sa. Hoi­ta­ma­ton dia­be­tes, joka on tuhon­nut sisäelimiä.
   2) Ker­roit tuol­la rpo­sent­ti­lu­vul­la Ruot­sin väki­lu­vun. Ei lau­ma­suo­jaan tar­vi­ta sataa prosenttia.
   3) Jos­sain Ruot­sin maa­seu­dul­la voi vie­dä epi­de­mian laan­tu­mi­seen aikaa, mut­ta Tuk­hol­mas­sa epåi­de­mian huip­pu tulee ennen juhannusta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Tuk­hol­mas­sa epi­de­mian huip­pu tulee ennen juhannusta.”

    Jos jo nyt Tuk­hol­mas­sa on 20 pros­saa paran­tu­nei­ta tai viruk­sen kan­ta­jia, kuten pari päi­vää sit­ten uuti­soi­tiin, tau­din huip­pu saa­vu­te­taan paris­sa vii­kos­sa (jos siis ole­te­taan että menee nor­maa­li­käy­rän mukaan edes suu­rin­piir­tein ja 30 pros­sas­sa alaa käy­dä yhä vai­keam­mak­si löy­tää tartutettavia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Ato­mis­ti:
    ”Tuk­hol­mas­sa epi­de­mian huip­pu tulee ennen juhannusta.”

    Jos jo nyt Tuk­hol­mas­sa on 20 pros­saa paran­tu­nei­ta tai viruk­sen kan­ta­jia, kuten pari päi­vää sit­ten uuti­soi­tiin, tau­din huip­pu saa­vu­te­taan paris­sa vii­kos­sa (jos siis ole­te­taan että menee nor­maa­li­käy­rän mukaan edes suu­rin­piir­tein ja 30 pros­sas­sa alaa käy­dä yhä vai­keam­mak­si löy­tää tartutettavia.

    Käsit­tääk­se­ni Tuk­hol­mas­sa ei ole vie­lä aloi­tet­tu vas­ta-ainei­den tes­taus­ta, ja kysei­nen 20% perus­tuu mal­lin­ta­mi­seen. Näis­sä mal­leis­sa ote­taan huo­mioon var­mis­tet­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä sekä mah­dol­li­ses­ti myös kuol­lei­den mää­rä. Ongel­mak­si muo­dos­tuu se, että tämän jäl­keen pitää vie­lä arvioi­da sitä että kuin­ka suu­ri osuus oikeas­ti tar­tun­nan saa­neis­ta (oireet­to­mat sekä oireel­li­set) on saa­tu tes­tat­tua. Suo­mes­sa THL ilmoit­ti jo Maa­lis­kuus­sa että todel­li­nen luke­ma on “20–30 ker­tai­nen” tes­teil­lä vah­vis­tet­tui­hin. Sen sijaan Ruot­sis­sa käy­tet­tiin Huh­ti­kuun alku­puo­len perus­teel­la teh­dyis­sä arviois­sa ker­roin­ta 1000. Tätä sit­ten las­ket­tiin seu­raa­vis­sa arvioissa. 

    Täs­tä pitäi­si herä­tä kysy­mys että kuin­ka luo­tet­ta­val­la poh­jal­la tuo luku “1000” on. Maa­lais­jär­jel­lä voi­si aja­tel­la, että jos 1000:n kor­vaa esi­mer­kik­si 500:lla, niin Tuk­hol­mas­sa jo sai­ras­ta­nei­den osuus tip­pui­si 10%:iin — ja muis­taak­se­ni seu­raa­vas­sa arvios­sa Ruot­sis­sa kysei­nen vakio las­ket­tiin 750:n. Kun THL antoi oman vas­taa­van ker­toi­men­sa, he ilmoit­ti­vat sen ole­van 20–30. Huo­mio­nar­vois­ta on se, että ylä­ra­ja vaih­te­lu­vä­lil­le on 1,5 ker­tai­nen ver­rat­tu­na ala­ra­jaan! Siis­pä sil­lä on mal­lin­nus­ten kan­nal­ta koh­ta­lai­sen pal­jon eroa onko se 20–30. Siis­pä ennen kuin vas­ta-aine­tes­tauk­sen tulok­set tule­vat, oli­si tär­ke­ää tie­tää mil­lais­ta ker­roin­ta nois­sa Ruot­sin mal­leis­sa käy­te­tään, ja mikä on sen vaihteluväli.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: 1) Kuol­lei­suus Yhdys­val­lois­sa ei ole sama asia kuin kuol­lei­suus mais­sa, jois­sa on koko väes­töä kos­ke­va ter­vey­den­huol­to. Yhdys­val­lois­sa väril­li­set, joil­la ei ole sai­raus­va­kuu­tus­ta, ovat räi­keäs­ti ylie­dus­tet­tui­na kuol­lei­suu­deds­sa. Hoi­ta­ma­ton dia­be­tes, joka on tuhon­nut sisäelimiä.
    2) Ker­roit tuol­la rpo­sent­ti­lu­vul­la Ruot­sin väki­lu­vun. Ei lau­ma­suo­jaan tar­vi­ta sataa prosenttia.
    3) Jos­sain Ruot­sin maa­seu­dul­la voi vie­dä epi­de­mian laan­tu­mi­seen aikaa, mut­ta Tuk­hol­mas­sa epåi­de­mian huip­pu tulee ennen juhannusta. 

    1) Yhdys­val­to­jen koro­na-kuol­lei­suus on sel­väs­ti Euroop­paa alhai­sem­paa, vaik­ka jäl­kim­mäi­ses­sä on ylei­nen ter­vey­den­huol­to. New Yor­kin ter­vey­den­huol­to taas on Yhdys­val­to­jen par­haim­mis­toa. Lisäk­si Ruot­sis­sa tapaus­kuol­lei­suus on kak­si ker­taa suu­rem­pi kuin Yhdys­val­lois­sa. Suo­mes­sa taas tun­ne­tus­ti kan­san­ter­vey­del­li­siä ongel­mia, jot­ka voi­vat nos­taa mei­dän kuol­lei­suut­ta ver­rat­tu­na Ruot­siin. Aika roh­ke­aa odot­taa, että meil­lä tulee suh­teel­li­ses­ti New Yor­kia vähem­män kuol­le­ta, jos eris­tyk­set puretaan.

    2) Kii­tos vir­heen kor­jaa­mi­ses­ta. Käyt­tä­mäl­lä ehdot­ta­maa­si 0,4 % kuol­lei­suut­ta ja 70 % väes­tö­so­suut­ta, saa­daan 28 000 kuol­lut­ta. Lau­ma­suo­jaan menee sil­ti tämä vuo­si myös näil­lä luvuil­la ja nyky­vauh­dil­la. Impe­rial Col­le­gen taas arvioi kuol­lei­suu­den ole­van 0,9 %.

    3) New Yor­kin osa­val­tios­sa tau­din vas­ta-ainei­ta on löy­det­ty 14 %:lta ihmi­sis­tä. Tuk­hol­man alu­eel­la lau­ma­suo­jaan tar­vit­tai­siin samal­la kuol­lei­suu­del­la yli 10 000 kuol­lut­ta. Suo­mes­sa noin 30 000. Joko kuol­lei­ta tulee vähem­män Tuk­hol­mas­sa tai sit­ten lau­ma­suo­ja ei tule Juhannukseksi.

    Tär­kein­tä on kui­ten­kin se, että pan­de­mia on tosia­sia, eikä rajoi­tus­ten pur­ka­mi­nen saa sitä katoa­maan. Ei rajoi­tus­ten kus­tan­nuk­sia voi ver­ra­ta nor­maa­liin talous­ke­hi­tyk­seen? Eivät­kä rajoi­tuk­set siis uhraa nuor­ta suku­pol­vea. IMF ei sel­väs­ti usko Ruot­sin mal­lin ole­van talou­del­li­ses­ti jär­ke­vä, eikä usko suu­rin osa ekonomisteistakaan?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Kuol­lei­suus nyt näyt­tää vähän riip­pu­van sii­tä kenel­tä kysy­tään ja mis­sä maas­sa ollaan. Näke­mä­ni arviot vaih­te­le­vat välil­lä 0.025%- 10%.

   Nyt­hän Ruot­sis­sa jo poh­di­taan sitä, että ollaan­ko koh­ta saa­vut­ta­mas­sa lau­ma­suo­jaa, jol­loin epi­de­mia laan­tuu itsek­seen. Meil­lä puo­les­taan poh­di­taan sitä, että näin hoi­det­tu­na tämä epi­de­mia venyy vie­lä pit­käl­le syk­syyn, kun ollaan niin onnis­tu­nees­ti jar­ru­tel­tu. Mei­dän mal­li pitää ymmär­tää niin, että kuol­lei­ta tulee vie­lä pidem­män aikaa kuin Ruot­sis­sa ja talous kär­sii pahem­man ker­ran. (5 Mrd EUR / kk) Näin toi­mien, kuol­lei­den suh­teel­li­nen mää­rä on toden­nä­köi­ses­ti sama kuin Ruot­sis­sa, mut­ta talous on vain pal­jon pahem­min kuralla.

   Ruot­sa­lais­ten lau­ma­suo­jas­ta. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006483995.html
   Jos lau­ma­suo­ja on nyt jo noin nel­jän­nek­sel­lä Tuk­hol­ma­lai­sis­ta, niin tus­kin tuos­sa ihan vuot­ta tai puol­ta­tois­ta menee, kos­ka sii­hen täl­lä R0 arvol­la 2–3 asian­tun­ti­joi­den mukaan riit­tää että 70% ihmi­sis­tä oli­si saa­nut tartunnan.

   Kaik­kein polt­ta­vin ongel­ma koko täs­sä koro­na-fias­kos­sa on, se että kel­lään ei tun­nu ole­van luo­tet­ta­vaa tie­toa sii­tä kuin­ka tap­pa­vas­ta viruk­ses­ta on oikeas­taan kysy­mys. Tämän vuok­si vir­he­pää­tel­mien teko on enem­män kuin toden­nä­köis­tä. Toi­saal­ta vaik­ka pää­tök­sen­te­koon oli­si­kin hyvin dataa, niin on aina mah­dol­lis­ta, että joh­to­pää­tök­set datan perus­teel­la eivät ole ihan koh­dal­leen osu­nei­ta. Pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vää ongel­maa voi­daan havain­nol­lis­taa hen­kiin­jää­mi­sen puo­lu­eel­li­suu­des­ta (huo­no kään­nös pahoit­te­len) ker­to­val­la artikkelilla.
   https://blog.hubspot.com/sales/survivorship-bias

   Toi­nen vaka­vam­pi ongel­ma tule­vai­suut­ta aja­tel­len on se, että jah­ka koro­na­vi­ruk­ses­ta sel­vi­tään, ja sii­tä­hän sel­vi­tään, ja todis­teet osoit­ta­vat, että se ei ollut­kaan lähes­kään niin tap­pa­va tau­ti kuin alkuun annet­tiin ymmär­tää, niin tämä tulee syö­mään asian­tun­ti­joi­den uskot­ta­vuut­ta. Tari­na Pekas­ta ja sudes­ta realisoituu.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. vas­ta­ran­nan kiis­ki:
    Kuol­lei­suus nyt näyt­tää vähän riip­pu­van sii­tä kenel­tä kysy­tään ja mis­sä maas­sa ollaan. Näke­mä­ni arviot vaih­te­le­vat välil­lä 0.025%- 10%.

    Kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta kuol­lei­suu­den eri mää­ri­tel­miin. Kuol­lei­suus ehdol­la, että on sai­ras­tu­nut, on New Yor­kin aineis­tol­la vähin­tään 0,5 %. Täl­lai­sil­la nume­roil­la ei lau­ma­suo­ja raken­nu meil­lä tai Ruot­sis­sa syk­syk­si. Täl­lai­nen puhe ei ole inho­rea­lis­mia vaan perus­tee­ton­ta optimismia.

    Pan­de­mia tulee kal­liik­si, mut­ta rajoi­tus­toi­mien vai­ku­tus on asian­tun­ti­joi­den ja IMF:n mukaan posi­tii­vi­nen. Täl­lä perus­teel­la rajoi­tuk­sia ei siis kan­na­ta pois­taa. Ei rajoi­tus­ten pois­ta­mi­nen hävi­tä pandemiaa. 

    Kai kyse on enää sii­tä, onko susi kovin näl­käi­nen vai vain vähän.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Nyt minun on pak­ko muis­tut­taa että vie­lä rei­lun vii­kon takai­ses­sa blo­gis­sa ilmoi­tit kan­nat­ta­vas­ti Ete­lä-Korean kal­tais­ta strategiaa.

  Roko­te voi­daan saa­da huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min jos hyväk­sy­tään lähel­le­kään sama kuol­lei­suus kuin elä­väl­lä viruk­sel­la joka näyt­tää ole­van 0.5% luok­kaa. Tuo on var­sin kon­ser­va­tii­vi­nen arvio, THL:n arvion ylä­ra­ja 0.2% ei ole uskot­ta­va kos­ka se yli­te­tään pian New Yor­kis­sa eikä siel­lä ei ole vie­lä lau­ma­suo­ja lähel­lä­kään. Rokot­teel­le vaa­di­taan tuos­ta ris­kis­tä joku­nen nol­la pois. Jos vaih­toeh­to­na on tahal­li­nen sai­ras­tut­ta­mi­nen niin nämä vaa­ti­muk­set ovat täy­sin ris­ti­rii­das­sa. New Yor­kin ter­vey­den­hoi­toa voi tie­tys­ti vähä­tel­lä mut­ta siel­lä on joka tapauk­ses­sa teho­hoi­to­paik­ko­jen ja hen­gi­tys­ko­nei­den mää­rä monin­ker­tai­nen per-capi­ta. Ja vaik­ka toi­sin väi­te­tään niin myös vara­ton pää­see siel­lä tehohoitoon,

  Enkä myös­kään ymmär­rä mis­tä tulee se pot­ku talou­teen jos epi­de­mian anne­taan jyl­lä­tä. Eivät Ruot­sin talous­en­nus­teet näy­tä eroa­van mui­den Poh­jois­mai­den ennusteista.

  Talous­e­lä­mäs­sä on ollut kan­na­tus­ta kovil­le toi­mil­le joil­la saa­daan tar­tun­nat alas ja sen jäl­keen tes­ta­taan ja jäl­ji­te­tään ja Suo­mi sai arvioi­den vas­tai­ses­ti tar­tun­nat jo lähel­le ykkös­tä tar­vit­se­mat­ta tur­vau­tua ulko­na­liik­ku­mis­kiel­toi­hin tai vas­taa­viin. Tes­taus ja jäl­ji­tys voi toi­mia kun­han tar­tun­to­ja on aluk­si riit­tä­vän vähän. Kaik­kea ei voi eikä tar­vit­se saa­da kiin­ni kun­han tar­tun­ta­lu­ku pysyy alla yhden. Useat Aasian maat ja Uusi-See­lan­ti ovat täs­sä onnis­tu­neet. Jos teho­hoi­don kapa­si­tee­tis­sa pysy­tään niin jou­du­taan prio­ri­soi­maan ran­kas­ti niin­kuin Ruot­sis­sa sekä jät­tä­mään mui­den sai­rauk­sien hoi­to vähem­mäl­le ja sil­ti lau­maim­mu­ni­teet­tiin vaa­di­taan vuo­den ver­ran. Tai sit­ten anne­taan men­nä ker­ta­ry­säyk­sel­le kuten ehdo­tuk­se­si ilmei­ses­ti on.

  Aikai­sem­min ehdo­tin että par­hai­ten sel­vin­neet EU-maat ottai­si­vat yhte­näi­sen tukah­dut­ta­mis­lin­jan. Useam­man maan sisä­mark­ki­noi­den saa­mi­nen kun­nol­la käyn­tiin aut­taa sekä koko Euroo­pan talout­ta ja että kaut­ta omaa talout­ta. Ehdok­kai­ta tähän voi­si olla Sak­sa ja Nor­ja jot­ka ovat jo ilmoit­ta­neet viral­li­ses­ti valin­neen­sa tukah­dut­ta­mi­sen sekä toi­vot­ta­vas­ti myös Suomi.

  Jos tar­tun­nat saa­tai­siin samal­le alhai­sel­le tasol­le ja tar­tun­to­jen jäl­ji­tys, mobii­li­tek­no­lo­gioi­neen, toi­mi­maan myös rajan yli, niin tämä antai­si mah­dol­li­suu­den myös rajo­jen avaa­mi­seen näi­den mai­den välillä,

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. K.k.: Nyt minun on pak­ko muis­tut­taa että vie­lä rei­lun vii­kon takai­ses­sa blo­gis­sa ilmoi­tit kan­nat­ta­vas­ti Ete­lä-Korean kal­tais­ta strategiaa.

   Suo­mes­sa oli­si tär­ke­ää saa­da Uuden­maan ja muun Suo­men tau­ti­ti­lan­ne kul­ke­maan eri tah­tiin, kos­ka se antai­si lisää vir­he­mar­gi­naa­lia epi­de­mian ete­ne­mis­no­peu­den kont­rol­loin­nis­sa. Tähän Ete­lä-Korean stra­te­gia sopii kuin nenä pää­hän, vaik­ka lopul­ta käy­kin kuten Sin­ga­po­res­sa. Jos maa­kun­nis­sa pys­tyt­täi­siin vii­väs­tyt­tä­mään tau­ti­huip­pua aktii­vi­sel­la tes­taa­mi­sel­la ja jäl­jit­tä­mi­sel­lä pari­kin kuu­kaut­ta Uuteen­maa­han ver­rat­tu­na, oli­si teho­hoi­to­paik­ko­ja ja päte­vää hen­ki­lö­kun­taa poti­las­ta koh­den huo­mat­ta­vas­ti enemmän.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Kii­tän Soi­nin­vaa­raa jär­jen­va­lo­na olos­ta. Tämä yhteis­kun­nan totaa­li­nen pysäyt­tä­mi­nen on erit­täin kal­lis ja muu­ta­man vuo­den aika­jän­teel­lä hyö­dy­tön har­joi­tus, jota mak­se­taan vie­lä vuo­si­kym­me­niä sosi­aa­li­si­na, kou­lu­tuk­sel­li­si­na ja talou­del­li­si­na maksuina.

  Elä­män arvo ‑kes­kus­te­luun lisään vie­lä sen, että vuon­na 2018 teh­tiin 8602 ras­kau­den­kes­key­tys­tä. Syi­nä suu­rel­ta osin luul­ta­vas­ti­kin sosi­aa­li­set syyt (ei vie­lä, ei rahaa). Täs­tä ei suu­ria otsi­koi­ta kirjoitettu.

  thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/raskaudenkeskeytykset/raskaudenkeskeytykset

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Ratio­naa­lis­ta ajat­te­lua. Tykkään. 

  Ruot­sis­sa on mei­tä pidem­pi kes­ki­mää­räi­nen eli­ni­kä ja huo­mat­ta­vas­ti vah­vem­pi talous. Kyl­lä siel­lä siis ollaan osat­tu aina­kin jol­lain tapaa huo­leh­tia yhteis­kun­nas­ta jopa mei­tä parem­min. Ehkei kan­na­ta suo­ril­ta käsin olet­taa, että mei­dän päät­tä­jät ja viran­omai­set oli­si­vat juu­ri täs­sä haas­tees­sa sel­väs­ti ruot­sa­lai­sia vii­saam­pia. Hyvä muis­taa, että koro­naan kuol­leet on Ruot­sis­sa­kin vain pie­ni osa kai­kis­ta kuol­leis­ta ja tiu­kat koro­nan vas­tai­set toimet/pelottelukin aiheut­ta­vat kuo­le­mia ja vähen­tä­vät hyvinvointia. 

  THL:ssäkin oltiin alun­pe­rin samoil­la lin­joil­la kuin Ruot­sis­sa, mut­ta ulkoa­päin tule­va poliit­ti­nen pai­ne muut­ti miel­tä.. https://www.ksml.fi/kotimaa/Professorin-arvio-THL‑n%C3%A4ytti-koronaepidemian-alussa-kannattavan-laumasuoja-ajattelua-%E2%80%93-Poliittinen-paine-muutti-tilanteen/1546883

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Puhum­me­ko samas­ta Ruot­sis­ta, jon­ka val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri arvioi muu­ta­ma päi­vä sit­ten, että kan­san­ta­lous tulee supis­tu­maan 4–10% epi­de­mian vuok­si? En näe kovin suur­ta tai oikeas­taan min­kään­lais­ta eroa ennus­tei­siin Suo­men taloudesta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ilk­ka Linds­tedt:
    Puhum­me­ko samas­ta Ruot­sis­ta, jon­ka val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri arvioi muu­ta­ma päi­vä sit­ten, että kan­san­ta­lous tulee supis­tu­maan 4–10% epi­de­mian vuok­si? En näe kovin suur­ta tai oikeas­taan min­kään­lais­ta eroa ennus­tei­siin Suo­men taloudesta. 

    Olen­nai­nen ero on se, että Ruot­sis­sa tuon epi­de­mian lop­pu ja paluu nor­maa­liin hää­möt­tää. Tot­ta kai nykyi­nen­kin tilan­ne aiheut­taa suur­ta talou­del­lis­ta vahinkoa.

    Suo­mes­sa ei ole min­kään­lais­ta lop­pua täl­le tilan­teel­le näkö­pii­ris­sä. Rajoi­tus­ten jat­ka­mi­nen vuo­den puo­li­tois­ta on mah­do­ton­ta — jär­jes­täy­ty­nyt­tä yhteis­kun­taa ei tuon jäl­keen enää ole. 

    Ja mitä rokot­tee­seen tulee, niin vaik­ka se saa­tai­siin kehi­tet­tyä val­miik­si ensi vii­kol­la kes­tää pari vuot­ta ennen kuin sitä saa­daan val­mis­tet­tua riit­tä­väs­ti koko maa­pal­lon väes­töl­le. Vaik­ka me “rik­kaa­na” val­tio­na mak­sai­sim­me itsel­le etuoi­keu­den rokot­tee­seen, olem­me sil­ti väis­tä­mät­tä pit­käl­lä vuo­des­sa 2021 ennen kuin roko­tet­ta on tääl­lä riittävästi.

    Osmo on jär­jen ääni polii­tik­ko­jen jou­kos­sa, vaik­ka yleen­sä vih­reät polii­ti­kot kier­rän­kin mah­dol­li­sim­man kau­kaa. Toi­vot­ta­vas­ti Osmon sano­maa kuullaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Olen­nai­nen ero on se, että Ruot­sis­sa tuon epi­de­mian lop­pu ja paluu nor­maa­liin hää­möt­tää. Tot­ta kai nykyi­nen­kin tilan­ne aiheut­taa suur­ta talou­del­lis­ta vahinkoa.

    Osmo_Fani: Linds

    Päin­vas­toin. Ruot­sis­sa epi­de­mia jat­kuu rokot­teen tuloon asti. Niis­sä mais­sa, jos­sa tukah­dut­ta­mi­nen tai epi­de­mian vah­va rajoit­ta­mi­nen onnis­tuu, paluu nor­maa­liin onnis­tuu nopeam­min. Ruot­sis­sa myös rajat pysy­vät kiin­ni. Niis­sä mais­sa, jos­sa tukah­dut­ta­mi­nen tai rajoit­ta­mi­nen onnis­tuu, rajo­ja­kin voi­daan ava­ta varo­vas­ti, mut­ta vain nii­den mai­den kans­sa, jois­sa epi­de­mia ei jyllää.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Kii­tos jäl­leen hie­nos­ta kirjoituksesta.

  Olet­han jaka­nut tämän teks­tin myös puo­lue­to­ve­reil­le­si? Toi­voi­sin lisäk­si, että tämän lue­tu­tet­tai­siin kai­kil­la hal­li­tuk­sen ministereillä.

  Ymmär­rän, että kun viruse­pi­de­mian alku­vai­hees­sa oli epä­tie­toi­suut­ta viruk­sen luon­tees­ta, mm. sen tap­pa­vuu­des­ta, niin poliit­ti­set pai­neet teh­dä jotain näyt­tä­vää oli­vat erit­täin kovat. Nyt kun tie­toa on tul­lut pal­jon lisää niin nyt alkaa olla kii­re teh­dä liik­kei­tä toi­seen suun­taan. Jos vain poliit­ti­nen kant­ti riittää.

  Vali­tet­ta­va todel­li­suus poli­tii­kas­sa tai­taa kui­ten­kin olla se, että val­tio­mie­hiä/-nai­sia, jot­ka uskal­ta­vat teh­dä epä­suo­sit­tu­ja pää­tök­siä nousee minis­te­reik­si vain har­voin. Useim­mat polii­ti­kois­ta kun nou­dat­ta­vat peri­aa­tet­ta: “Tie­däm­me kyl­lä mitä pitäi­si teh­dä, mut­ta jos teem­me sen, niin emme tule uudel­leen vali­tuik­si.” Vii­mei­sin esi­merk­ki löy­tyy perä­ti vii­me vuo­del­ta eli Sipi­lä ja Sipi­län hal­li­tus. Tulee­ko mie­leen pal­jon viha­tum­paa hallitusta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Uuden­maan avaa­mi­sen yhtey­des­sä­hän muis­tu­tet­tiin pai­nok­kaas­ti tilan­teen ole­van edel­leen vaka­va, ja että mökeil­le ei pidä läh­teä. Aja­tel­laan­ko­han kir­jas­to­jen tai kou­lu­jen avaa­mi­sel­la ole­van mah­dol­li­ses­ti myös jotain ei-toi­vot­tu­ja sivu­vai­ku­tuk­sia? Nii­tä pitäi­si sit­ten osa­ta tie­tys­ti pun­ni­ta esim. tuo­ta esit­tä­mää­si tyl­sis­ty­mis­tä ‑ja sen seu­rauk­sia- vasten.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Eikös täs­sä immu­ni­teet­tia­sias­sa ole ajatusvirhe?

  WHO:n ja mui­den kriit­ti­syy­des­sä lau­ma­suo­ja-ajat­te­lua koh­taan lie­nee kyse sii­tä, syn­tyy­kö tau­tia vas­taan pysy­vä immu­ni­teet­ti. Tau­din sai­ras­ta­mal­la voi saa­da immu­ni­tee­tin, joka kes­tää vain sen vuo­den-kak­si. Sil­loin ei kan­na­ta aja­tel­la, että lau­ma­suo­ja aut­taa tau­tia vas­taan. Jos sitä ei syn­ny, roko­te voi sil­ti aut­taa. Roko­te pitää täs­sä tapauk­ses­sa uusia tasai­sin välia­join, esi­mer­kik­si vuo­den välein. 

  Kir­joi­tuk­ses­sa­si on muu­ten pal­jon koh­tia, jois­ta voi olla samaa miel­tä. Joh­to­pää­tök­sis­tä en kai­kil­ta osin ole, mut­ta jätet­tä­köön se täl­lä kertaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Oikeis­to­de­ma­ri:
   Eikös täs­sä immu­ni­teet­tia­sias­sa ole ajatusvirhe?

   WHO:n ja mui­den kriit­ti­syy­des­sä lau­ma­suo­ja-ajat­te­lua koh­taan lie­nee kyse sii­tä, syn­tyy­kö tau­tia vas­taan pysy­vä immu­ni­teet­ti. Tau­din sai­ras­ta­mal­la voi saa­da immu­ni­tee­tin, joka kes­tää vain sen vuo­den-kak­si. Sil­loin ei kan­na­ta aja­tel­la, että lau­ma­suo­ja aut­taa tau­tia vas­taan. Jos sitä ei syn­ny, roko­te voi sil­ti aut­taa. Roko­te pitää täs­sä tapauk­ses­sa uusia tasai­sin välia­join, esi­mer­kik­si vuo­den välein. 

   Yri­tys­tä vai­kut­taa esi­mer­kik­si vuo­sit­tain influens­san esiin­ty­vyy­teen rokot­ta­mal­la voi­si enne­min­kin kut­sua “ent­ten­tent­ten-lää­kit­se­mi­sek­si”, saat­taa toi­mia tai sit­ten ei. Tämän kal­tai­sia lää­ke­teol­li­suu­den kas­sa­mag­neet­te­ja ei ole toi­vot­ta­vaa lisä­tä. Alun­pe­rin­kään tuot­teil­la, jot­ka eivät toi­mi 100%:lla var­muu­del­la, ei pitäi­si olla min­kään­lais­ta sijaa ennal­taeh­käi­se­väs­sä lää­kin­näs­sä; ne tuot­ta­vat mm. vää­rän­lais­ta tur­val­li­suu­den tun­net­ta ja vää­riä diak­noo­se­ja / vää­rää hoitoa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. WHOn vies­tin­tä immu­ni­tee­tin suh­teen kuu­los­taa vähän omi­tui­sel­ta — päi­väs­tä toi­seen halu­taan koros­taa sitä, ettei ole ole­mas­sa “tut­kit­tua tie­toa” sii­tä, että sai­ras­ta­mi­nen tuot­tai­si immu­ni­tee­tin, ja ettei vas­ta-ainei­den löy­ty­mi­nen veres­tä todis­ta (vält­tä­mät­tä) immu­ni­tee­tis­ta. Samaan aikaan WHOn suun­nas­ta ei tun­nu kuu­lu­van mitään arvio­ta huhuis­ta, joi­den mukaan COVID-19 voi­si sai­ras­tua uudestaan.

  Muis­ta läh­teis­tä asi­aa seu­ra­tes­sa on tul­lut kyl­lä hyvin sel­väk­si, että tut­ki­jat oli­si­vat ylei­ses­ti sitä miel­tä, ettei oli­si ole­mas­sa mitään syy­tä epäil­lä immu­ni­tee­tin syn­ty­mis­tä. Ne har­vat “uudel­leen­sai­ras­tu­mis­ta­pauk­set”, jois­ta on ole­mas­sa riit­tä­väs­ti tie­to­ja, on ilmei­sem­min osoi­tet­tu vää­rik­si havain­noik­si (lii­an aikai­nen kotout­ta­mi­nen sai­raa­las­ta jne.). Syi­nä vir­heel­li­sil­le havain­noil­le vai­kut­tai­si­vat ole­va mm. se, ettei nenä­nie­lus­ta otet­ta­va näy­te ole aina luo­tet­ta­va (tau­ti voi jyl­lä­tä vie­lä muu­al­la eli­mis­tös­sä), vää­rät posi­tii­vi­set ja se, että tes­tit rea­goi­vat lima­kal­voil­la uis­ken­te­le­viin kuol­lei­den virus­ten jään­tei­siin. Lisäk­si aihees­ta tun­tuu ole­van liik­keel­lä run­saas­ti perät­tö­miä huhuja.

  Myös uuti­soin­ti COVID-19 viruk­sen mutaa­tio­no­peu­des­ta kum­mas­tut­ta­vat — useim­mat uuti­set mm. län­si­mais­ten tut­ki­mus­ten perus­teel­la ker­to­vat viruk­sen hitaas­ta mutaa­tio­tah­dis­ta ja sii­tä, että rokoit­tei­den kehit­te­lys­sä on tämän vuok­si toi­voa. WHO taas näyt­tää luot­ta­van enem­män yksit­täi­siin kii­na­lai­siin tut­ki­muk­siin “varoit­taes­saan” maa­il­maa viruk­sen suu­res­ta mutaationopeudesta.

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta edes vähän ymmär­tää mis­tä kaik­ki tämä joh­tuu — säi­käh­ti­kö WHO:n joh­to aiem­pia vir­hei­tä ja nyt ollaan men­ty täy­sil­lä paniik­ki­pää­tyyn? Onko WHOn asian­tun­te­mus rap­peu­tu­nut ole­mat­to­miin? Onko WHO nyky­ään vain Kii­nan infor­maa­tio- ja hybri­di­so­dan­käyn­nin äänitorvi?

  Niin… tai sit­ten voi­han olla, että WHO ja Kii­na ovat täy­sin oikeas­sa ja että län­si­mais­sa levi­ää vain koro­na­de­nia­lis­tien disin­for­maa­tio­ta aina tie­de­jul­kai­su­ja myöden.…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Olin pit­kään sitä miel­tä, että tääl­lä blo­gis­sa ehdo­tet­tu, hal­li­tus­sa, jos­kin nopeah­kos­sa, leviä­mi­ses­tä han­kit­tu lau­maim­mu­ni­teet­ti oli­si ken­ties se paras rat­kai­su ja olen­kin näi­tä blo­ge­ja jaka­nut­kin. Syy­nä se, ettei min­kään kan­sa­kun­nan talous tai ter­veys­kään (meil­lä on ne samat tau­dit ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat kes­kuu­des­sam­me kuin ennen koro­naa) run­saan vuo­den sul­kua kes­täi­si. Nyt en ole enää niin var­ma, kos­ka 1) Muu­ta­ma arvos­ta­ma­ni mik­ro­bio­lo­gi ja klii­ni­sen diag­nos­tiik­kan asian­tun­ti­ja ovat sitä miel­tä, että virus voi­tai­siin onnis­tua tukah­dut­ta­maan ”ham­mer and dance” tak­tii­kal­la. Toi­saal­ta nämä hen­ki­löt eivät ole talou­den tai yhteis­kunn­nan asian­tun­ti­joi­ta, joten eivät ehkä huo­mioi näi­tä näkö­kul­mia. 2) Ole­tin, että täs­sä ajas­sa oli­si jo löy­det­ty tehok­kaam­pia hoi­to­kei­no­ja, jopa jon­kin­lai­nen lää­ke, mut­ta mitään läpi­mur­toa ei ole tul­lut, vaik­ka­kin hoi­to on tehok­kaam­paa kuin mitä 2 kk sit­ten. 3) Yleen­sä hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­ta aiheut­ta­vat viruk­set eivät aiheu­ta kroo­ni­sia hait­to­ja, kuten altis­ta syö­jäl­le tai autoim­muu­ni­tau­deil­le (mer­kit­tä­vä poik­keus EBV). Covid-19 voi kui­ten­kin aiheut­taa todel­la pahaa tuhoa keuh­kois­sa ja sys­tee­mi­ses­sä infek­tios­ta muis­sa­kin eli­mis­sä. Kroo­ni­si­sis­ta hai­tois­ta tie­de­tään viruk­sen koh­dal­la vali­tet­ta­van vähän ja nii­tä tie­to­ja voi­daan jou­tua odot­ta­maan vuo­sia 4) New Yor­kin epi­de­mia aset­ti joi­tain ole­tuk­sia tau­din vaka­vuu­des­ta kysee­na­lai­sik­si huo­nom­paan suuntaan.

  Mai­nit­ta­koon myös, että minul­le on ollut jär­ky­tys, miten huo­nos­ti suo­ma­lai­set minis­te­riöt ja viras­tot ovat tätä krii­siä hoitaneet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Ruot­sin talous ei pelas­tu aukio­le­vil­la kah­vi­loil­la ja ren­nol­la yhdes­sä­olol­la. Lähes saman­lai­nen isku vien­ti­ve­toi­sel­le talou­del­le glo­baa­li­la­ma kuin Suo­mes­sa­kin. Ruot­si saatt­taa saa­da vaan kau­pan­pääl­le monin­ker­tai­sen mää­rän kuol­lei­ta. Aika­moi­nen hin­ta sii­tä, että voi halail­la ja käy­dä ravintoloissa.

  Suo­men lock­down ollut lie­vä. Kau­pat olleet auki ja ulko­na on saa­nut liik­kua vapaas­ti toi­sin kuin mones­sa Euroo­pan maas­sa. Täs­tä huo­li­mat­ta tulok­set olleet hyvät joka viit­taa sii­hen, että kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä. Halu­taan­ko ne nyt ava­ta vai­vai­sek­si kah­dek­si vii­kok­si sik­si, että lau­maim­mu­ni­teet­ti­po­ruk­ka saa toi­vei­den­sa mukai­ses­ti viruk­sen liik­keel­le. Syk­syl­lä kai­kil­la voi olla enem­män tie­toa lääk­keis­tä, rokot­teis­ta ja toi­mi­vis­ta kei­nois­ta. Mik­si nyt ei ostet­tai­si aikaa riip­pu­mat­ta taktiikasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mats Sund­man:
   Suo­men lock­down ollut lie­vä. Kau­pat olleet auki ja ulko­na on saa­nut liik­kua vapaas­ti toi­sin kuin mones­sa Euroo­pan maas­sa. Täs­tä huo­li­mat­ta tulok­set olleet hyvät joka viit­taa sii­hen, että kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la on merkitystä. 

   Suu­ret ostos­kes­kuk­set ovat saa­neet ollaa­uki, museot ja kir­jas­tot on sul­jet­tu. Baa­rit ovat kiin­ni, Alko auki. Uusi­maa on väes­töl­tään Viro ja kool­taan kuin Israel, joten sen sul­ke­mi­nen ei niin kau­he­aa ollut.

   Kan­sain­vä­li­sen kau­pan lama ei hel­li­tä sil­lä mitä Suo­mes­sa tai Ruot­sis­sa teh­dään. Oikea kysy­mys on, miten saam­me rajan auki Viroon ja Lat­vi­aan, jois­sa epi­de­mia on jo saa­tu tukah­de­tet­tua? Sak­sa tulee sit­ten aika­naan avaa­maan rajoja.

   EU:n liik­ku­vuu­den edel­ly­tys on tiuk­ka tukah­dut­ta­mi­nen, kai­kin keinoin.

   Venä­jän epi­de­mia­ti­lan­ne ei hel­po­tu ennen rokot­teen tuloa,j oten siel­lä näh­dään mitä lau­ma­suo­jan hank­ki­mi­nen tarkoittaa.

   Museoi­den ja kir­jas­to­jen avaa­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Kou­lu­jen osal­ta tol­kun rat­kai­su lie­nee kun­ta­koh­tai­nen pää­tös, vaik­ka se lie­nee kum­mal­li­ses­ti perus­tus­lain vas­tai­nen rat­kai­su? Suu­ret kau­pun­git pitä­vät kou­lut kiin­ni, pie­net paik­ka­kun­nat avaavat.

   Elo­ku­vat ja teat­tea­rit voi­daan ava­ta — paik­ka­mää­rä vain rajoi­te­taan tur­va­vä­lei­hin sopivaksi.
   Kokoon­tu­mi­set voi­ta­neen nos­taa kesä­kuus­sa 50 henkeen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Tun­nus­tan kuu­lu­va­ni nii­den inho­rea­lis­tien jouk­koon, jot­ka usko­vat koro­nae­pi­de­mian päät­ty­vän vas­ta lau­ma­suo­jaan, joka voi­daan saa­vut­taa joko tar­tun­nan tai rokot­teen kautta.”
  Sehän on rea­lis­mia ilman inhoa, sil­lä ei kai muu­ta kei­noa ole edes vaka­vas­ti tar­jot­tu. Kei­no­jen erot ovat lähin­nä aikatauluissa.

  Se, että virus voi­tai­siin tukah­dut­taa hen­gil­tä ei mah­du minun käsi­tyk­see­ni viruksista.…Kun tukah­dut­ta­mis­toi­met pois­te­taan, epi­de­mia ryöp­säh­tää uudes­taan, jos vas­tus­tus­ky­vyt­tö­miä ihmi­siä on ympärillä.”
  Mitä tar­koit­taa tukah­dut­ta­mi­nen hen­gil­tä? Eikö lau­ma­suo­jal­la pyri­tä juu­ri sii­hen, vaik­kei koro­na maa­pal­lol­ta häviä­kään? Kai espan­jan­tau­tia­kin myös nyt jos­tain löy­tyy, tosin muuntuneena?

  Lau­ma­suo­jan kan­nal­ta oiree­ton sai­ras­ta­mi­nen on sama­nar­vois­ta kuin vai­keat tau­din muo­dot. Var­si­nai­sia sai­ras­tu­nei­ta tar­vi­taan ehkä vii­si pro­sent­tia ehkä jopa vähemmän.”
  Mik­si var­si­nai­sia sai­ras­tu­nei­ta tar­vit­tai­siin lau­ma­suo­jan syn­ty­mis­tä var­ten ainut­ta­kaan? Lau­ma­suo­jan voi syn­nyt­tää oireet­to­mat­kin, kuten myös pel­käs­tään oirei­ta potevat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. On pidet­ty toden­nä­köi­se­nä, että iäk­käi­den koti­ka­ran­tee­ni jat­kuu hamaan tule­vai­suu­teen. En ymmär­rä mik­sei­vät +70 vuo­ti­aat, jot­ka ovat olleet viik­ko­ja karan­tee­nis­sa, voi­si tava­ta toi­si­aan. Sosi­aa­li­set kon­tak­tit ovat ihmi­sel­le vält­tä­mät­tö­miä. Arki­sen seu­ran­pi­don ohel­la seit­sen­kymp­pi­nen vosi autel­la kasikymppistä
  ystä­vään­sä. Mikä jär­ke­vä syy estää vaik­ka­pa karan­tee­ni­lais­ten pie­ni­muo­toi­set kokoon­tu­mi­set. Mitä miel­tä olet Ode, ovat­ko ris­kit lii­an suuret?

  Esa Par­kat­ti

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Koko lail­la muu Euroop­pa Ruot­sia ja Val­ko-Venä­jää lukuu­not­ta­mat­ta pyr­kii tukah­dut­ta­maan viruk­sen Suo­mea huo­mat­ta­vas­ti kovem­min toi­min. Jos nyt Suo­mes­sa siir­ry­tään THL:n vii­toit­ta­mal­le lau­maim­mu­ni­teet­ti­lin­jal­le Ruot­sin tapaan, se käy­tän­nös­sä tar­koit­taa rajo­jen sul­ke­mis­ta muu­hun Euroop­paan epä­mää­räi­sek­si ajak­si. Asial­le on vai­kea lait­taa hin­ta­lap­pua (miten tuo 5 mil­jar­dia muu­ten on las­ket­tu?), mut­ta ei se mitään ilmais­ta lys­tiä ole.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Pek­ka P.: Koko lail­la muu Euroop­pa Ruot­sia ja Val­ko-Venä­jää lukuu­not­ta­mat­ta pyr­kii tukah­dut­ta­maan viruk­sen Suo­mea huo­mat­ta­vas­ti kovem­min toimin.

   Kan­nat­taa huo­ma­ta että iso osa Euroo­pas­ta toteut­ti lock­dow­nin pakon edes­sä sös­sit­ty­ään epi­de­mian seu­ran­nan. Ita­lias­sa ja Espan­jas­sa tar­tun­to­jen mää­rä kas­voi niin nopeas­ti että ter­vey­den­huol­lon vähin­tään pai­kal­li­nen romah­ta­mi­nen oli väis­tä­mä­tön­tä. On aika luon­nol­lis­ta että sil­loin kehi­te­tään nar­ra­tii­vi kovis­ta mut­ta vält­tä­mät­tö­mis­tä toi­mis­ta sen sijaan että käy­täi­siin asial­li­nen kes­kus­te­lu vir­heis­tä mitä teh­tiin, ja mitä pitää paran­taa ennen epi­de­mian tois­ta aaltoa.

   Euroo­pan suu­ris­ta mais­ta ainoas­taan Sak­sa on onnis­tu­nut pitä­mään kuol­lei­suu­den Ruot­sin tason ala­puo­lel­la. Ei tämä eri­tyi­sen tukah­dut­ta­mi­sel­ta vai­ku­ta. Sel­lai­nen aja­tus että Väli­me­ren turis­ti­mail­la oli­si joku muu stra­te­gia kuin lau­maim­mu­ni­teet­ti ei ole uskot­ta­va. Näis­sä mais­sa elä­män­ta­pa on sosi­aa­li­sel­le etään­nyt­tä­mi­sel­le vie­ras, sik­si siel­lä ei lain­kaan uskot­tu vapaa­eh­toi­suu­teen. Veik­kaan että Euroo­pan suu­ris­sa mais­sa tul­laan vie­lä siir­ty­mään Ruot­sin tiel­le ihan viral­li­ses­ti­kin, tai vähin­tään epävirallisesti.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. spot­tu: Veik­kaan että Euroo­pan suu­ris­sa mais­sa tul­laan vie­lä siir­ty­mään Ruot­sin tiel­le ihan virallisestikin

    Vai­kea uskoa. Ruot­sin val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri luki kol­me päi­vää sit­ten talou­del­le madon­lu­vut arvioi­den, että Ruot­sin talous supis­tuu 4–10 % epi­de­mian vuok­si. Ei mitään eroa esim. Suo­men talou­den tilan ennusteisiin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Ilk­ka Linds­tedt: Vai­kea uskoa. Ruot­sin val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri luki kol­me päi­vää sit­ten talou­del­le madon­lu­vut arvioi­den, että Ruot­sin talous supis­tuu 4–10 % epi­de­mian vuok­si. Ei mitään eroa esim. Suo­men talou­den tilan ennusteisiin.

    Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö ennus­ti Suo­men talou­del­le 5,5% supis­tu­mis­ta, jos rajoi­tus­toi­met kes­tä­vät kol­me kuu­kaut­ta eli juhan­nuk­seen asti. Tämä rapor­toi­tiin medias­sa yleen­sä ilman tuo­ta pil­kun jäl­keis­tä osaa. Näil­lä näky­min juhan­nuk­se­na epi­de­mia jun­naa eteen­päin jok­seen­kin line­aa­ri­ses­ti kuten tähän­kin saak­ka, ja vähin­tään kuusi kuu­kaut­ta rajoi­tuk­sia on toden­nä­köi­sem­pi ske­naa­rio jos kri­tee­rit pysy­vät sama­na, ja sil­loin BKT supis­tuu 12% ja jul­ki­sen talou­den ali­jää­mä on 10% BKTstä.

    Ottaen huo­mioon että 90-luvun lamas­ta Suo­mes­sa toi­vut­tiin suun­nil­leen finans­si­krii­siin men­nes­sä, ja finans­si­krii­sis­tä toi­pu­mi­nen oli Suo­mes­sa Euroo­pan hitain­ta, kan­nat­taa tuo­hon median uuti­soi­maan 5,5%:een suh­tau­tua aika­lail­la varauk­sel­la. Ennus­teet saat­ta­vat olla saman­kal­tai­sia mut­ta Suo­men track record on oleel­li­ses­ti huo­nom­pi, eikä ole syy­tä uskoa että juu­ri täl­lä ker­taa oli­si toisin.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö ennus­ti Suo­men talou­del­le 5,5% supis­tu­mis­ta, jos rajoi­tus­toi­met kes­tä­vät kol­me kuu­kaut­ta eli juhan­nuk­seen asti. Tämä rapor­toi­tiin medias­sa yleen­sä ilman tuo­ta pil­kun jäl­keis­tä osaa.
    spot­tu: Linds­tedt

    Samoin myös Ruot­sis­sa ennus­teet var­mas­ti perus­tu­vat sil­le, että rajoi­tuk­sia ei jou­du­ta kovas­ti lisää­mään. Se saat­taa kui­ten­kin olla edes­sä. Ruot­sis­sa medias­sa ja yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa puhu­taan vah­vas­ti nyt ravin­to­loi­den ja baa­rien sulkemisesta. 

    En lain­kaan usko, että muu maa­il­ma siir­tyy Ruot­sin tiel­le. Pikem­min­kin Ruot­si siir­tyy muun maa­il­man tiel­le kun ruu­miit kasaantuvat.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Ilk­ka Linds­tedt: Samoin myös Ruot­sis­sa ennus­teet var­mas­ti perus­tu­vat sil­le, että rajoi­tuk­sia ei jou­du­ta kovas­ti lisää­mään. Se saat­taa kui­ten­kin olla edes­sä. Ruot­sis­sa medias­sa ja yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa puhu­taan vah­vas­ti nyt ravin­to­loi­den ja baa­rien sulkemisesta.

    Käsit­tääk­se­ni Ruot­sis­sa sul­je­taan koko ajan ravin­to­loi­ta sitä mukaa kun nii­tä saa­daan kiin­ni sään­tö­jen rik­ko­mi­ses­ta. Sen perus­teel­la mitä tie­de­tään viruk­sen leviä­mi­ses­tä, on tämä hyvin perus­tel­tua. Voi olla että Tuk­hol­man seu­dul­la sul­je­taan ravin­to­loi­ta laa­jem­min­kin jos kat­so­taan tar­peel­li­sek­si. Tähän pää­tök­seen ei toi­vot­ta­vas­ti vai­ku­ta sosi­aa­li­nen ja muu media. Ravin­to­loi­den mah­dol­li­nen sul­ke­mi­nen ei muu­ta sitä tosia­si­aa että Ruot­sin koro­na­stra­te­gian yksi kes­kei­nen peri­aa­te on mini­moi­da vahin­got yhteiskunnalle.

    Ilk­ka Linds­tedt: En lain­kaan usko, että muu maa­il­ma siir­tyy Ruot­sin tiel­le. Pikem­min­kin Ruot­si siir­tyy muun maa­il­man tiel­le kun ruu­miit kasaantuvat.

    Alkaa aina­kin Tuk­hol­man seu­dul­la lop­pua aika median Ruot­siin ennus­ta­mal­le ilmes­tys­kir­jan tuhol­le, oli­si pitä­nyt jo tapah­tua. Sen sijaan FOH­Mia myö­ten on jou­dut­tu vetä­mään arvioi­ta takai­sin ennus­tei­ta lau­ma­suo­jan muo­dos­tu­mi­ses­ta, kun tar­tun­to­ja ei ole ollut­kaan niin pal­jon kun on kuviteltu.

    Tilan­ne on Ruotsissa(kin) edel­leen kriit­ti­nen, ja en miten­kään jak­sa uskoa että sikä­läi­nen koro­na­stra­te­gia oli­si joku kiveen hakat­tu arvo­val­ta­kiis­ta jos­sa yhteis­kun­ta pide­tään auki tapah­tui mitä tapah­tui. Lock­dow­niin on lain­sää­dän­nöl­li­set esteet pois­tet­tu ja se var­mas­ti toteu­te­taan heti jos sil­tä alkaa näyt­tää. Tähän men­nes­sä ei ole näyt­tä­nyt, mut­ta voi kuvi­tel­la mitä yksi ainut kon­sert­ti Glo­be­nis­sa teki­si juu­ri nyt.

    Espan­jas­sa jukis­tet­tiin juu­ri road­map jos­sa siir­ry­tään nel­jäs­sä vai­hees­sa Ruot­sin tyyp­pi­seen mal­liin jos­sa ravin­to­lat­kin saa­daan auki, mut­ta rajoi­tuk­sin. On ikä­vää että he epä­on­nis­tui­vat tau­din seu­ran­nas­sa ja jou­tui­vat käy­mään ter­vey­den­huol­lon osit­tai­sen romah­ta­mi­sen kaut­ta, Kata­lo­nias­sa on tilas­toi­tu jo 1,3 pro­mil­len koro­na­kuol­lei­suus väes­tö­ta­sol­la, joka on vii­sin­ker­tai­nen Ruot­siin näh­den. Itse arvos­tan täs­sä asias­sa enem­män poh­jois­mais­ta ennak­ko­suun­nit­te­lua kuin ete­läeu­roop­pa­lais­ta kaaosta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Nykyi­set rajoi­tus­toi­met syk­syyn 2021 asti tms oli­si kiel­tä­mät­tä mah­do­ton aja­tus. Odo­tan innol­la kes­kus­te­lua joka avau­tu­nee vapun jäl­keen: miten täs­tä ulos. Mitään yksit­täis­tä huip­pu­kei­noa tus­kin on.

  Arvauk­se­ni on, että kal­leim­pia rajoi­tuk­sia pure­taan aina­kin osin/rajoituksin, ei mer­kit­tä­vän hyö­dyl­li­siä pois­te­taan ja rin­nal­la teh­dään agre­sii­vis­ta jäl­ji­tys­tä. Vaik­ka jäl­ji­tyk­sel­lä ei saa­da­kaan maa­pal­lol­ta virus­ta pois, saa­daan tar­tun­ta­mää­rät ehkä pidet­tyä pie­ni­nä, jol­loin pääs­tään osin rajoi­tuk­sia puret­tu­na­kin hyväk­syt­tä­vin tap­pioin sii­hen toi­vot­ta­vaan rokot­tee­seen asti.

  Jos roko­tet­ta ei tule ollen­kaan, opi­taan tau­tia sil­ti hoi­ta­maan pal­jon parem­min. Sii­tä huo­li­mat­ta tuos­saa kau­hus­ke­naa­rios­sa eläi­sim­me tule­vai­suu­des­sa kovin eri­lai­ses­sa maa­il­mas­sa kuin nyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Kii­tos!

  Onko tosi­aan näin, että päät­tä­jät pel­kää­vät some-myrs­kyä ja aina­kaan ääneen näis­tä ei uskal­le­ta puhua?

  On aivan käsit­tä­mä­tön­tä, että näis­tä ei jul­ki­suu­des­sa vie­lä­kään juu­ri puhu­ta. Hal­li­tus ei avaa mitä ske­naa­rioi­ta on poh­ti­nut ja mil­lä perus­tel­la on pää­dyt­ty valit­tuun lin­jaan, tai onko mitään lin­jaa edes aktii­vi­ses­ti valit­tu. Pää­mi­nis­te­ri tois­taa kli­sei­tä kuin vähämielinen.

  Nyt hal­li­tus puu­haa kuin oli­si oikea­mie­li­ses­ti pelas­ta­mas­sa van­hus­väes­töä. Todel­li­suu­des­sa he ovat pelois­saan mitä oikeat pää­tök­set tar­koit­ta­vat hei­dän mai­neel­leen. Pis­tää kun­nioit­ta­maan Ahon hal­li­tus­ta ihan toi­seen tapaan. He teki­vät oikeat asiat laman aika­na, vaik­ka se tar­koit­ti var­maa siir­ty­mis­tä kat­so­moon ja Ahol­le lei­maa kaik­kien aiko­jen viha­tuim­pa­na pääministerinä.

  Ei tai­da nykyi­ses­tä hal­li­tuk­ses­ta olla samaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Lock­down pur­kua on yksin­ker­tais­tet­tu jaka­mal­la lei­rit “talous” vas­taan “ter­veys”.

  Täl­lai­nen kah­tia­ja­ko on hel­pom­pi myy­dä leh­ti­mie­he­nä tai populistipoliitikkona. 

  Tämä vas­tak­kai­na­set­te­lu ei ole täy­sin oikea, sil­lä sii­nä ei huo­mioi­da sitä että lock­dow­nil­la on myös suu­ria nega­tii­vi­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia sekä kehol­le että psyyk­keel­le. Vähem­män lii­kun­taa, yli­pai­no, alko­ho­lis­mi, masen­nus, yksi­näi­syys, itse­mur­hat, työt­tö­myy­teen liit­ty­vät ongel­mat jne. 

  Kuin­ka voi­sim­me mita­ta lock­down nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia parhaiten?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tämä vas­tak­kai­na­set­te­lu ei ole täy­sin oikea, sil­lä sii­nä ei huo­mioi­da sitä että lock­dow­nil­la on myös suu­ria nega­tii­vi­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia sekä kehol­le että psyyk­keel­le. Vähem­män lii­kun­taa, yli­pai­no, alko­ho­lis­mi, masen­nus, yksi­näi­syys, itse­mur­hat, työt­tö­myy­teen liit­ty­vät ongel­mat jne. 

   En kyl­lä ymmär­rä miten Suo­men nykyi­ses­sä mal­lis­sa lii­kun­ta vähe­ni­si. Ulko­na on kau­nis kevät, siel­lä saa liik­kua ihan niin pal­jon kuin halu­aa, kau­pun­gin puis­tois­sa ja met­sis­sä on punttisaleja. 

   Ei meil­lä ulko­na­liik­ku­mis­kiel­toa ole. 

   Enkä ole var­ma lisään­tyy­kö pai­no, kun pysyy pois lou­nas­buf­fet­tien äärestä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Eivät kaik­ki pys­ty liik­ku­maan ulko­na, eikä kaik­ki lii­kun­ta ole kor­vat­ta­vis­sa met­sä­kä­ve­lyil­lä. Ei uima­hal­le­ja, punt­ti­sa­le­ja ja ryh­mä­lii­kun­ta­ti­lo­ja ole tur­haan raken­net­tu. Uima­hal­lit­kin ovat nor­maa­lis­ti täyn­nä nive­li­ään kun­tout­ta­via vesijuoksijoita. 

    Mum­mut ja papat — joi­ta nyt niin kovas­ti ollaan suo­je­le­mas­sa — lahoa­vat äkkiä lii­kun­nan puut­tees­ta. Lihas­mas­saa on kadon­nut jo näil­lä “suo­je­lu­toi­men­pi­teil­lä” niin pal­jon, että kaa­tu­mi­sia ja mui­ta tapa­tur­mia tul­laan näke­mään yhä enemmän.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Jere:
   Lock­down pur­kua on yksin­ker­tais­tet­tu jaka­mal­la lei­rit ”talous” vas­taan ”ter­veys”.

   Täl­lai­nen kah­tia­ja­ko on hel­pom­pi myy­dä leh­ti­mie­he­nä tai populistipoliitikkona. 

   Tämä vas­tak­kai­na­set­te­lu ei ole täy­sin oikea, sil­lä sii­nä ei huo­mioi­da sitä että lock­dow­nil­la on myös suu­ria nega­tii­vi­sia ter­veys­vai­ku­tuk­sia sekä kehol­le että psyyk­keel­le. Vähem­män lii­kun­taa, yli­pai­no, alko­ho­lis­mi, masen­nus, yksi­näi­syys, itse­mur­hat, työt­tö­myy­teen liit­ty­vät ongel­mat jne. 

   Vas­taa­vas­ti ei ole mie­tit­ty lau­ma­suo­jaan vaa­di­tun sai­ras­ta­vuu­den talous­vai­ku­tuk­sia. Vaa­ti­van teho­hoi­to­päi­vän kus­tan­nus on n. 3000 euroa / päi­vä. Koko Suo­men yli pyyh­ki­vä epi­de­mia aiheut­taa mini­miss­sään kym­me­niä tuhan­sia teho­hoi­to­päi­viä, luul­ta­vas­ti jopa 6 nume­roi­sen mää­rän, kun tyy­pil­li­nen teho­hoi­toon pää­ty­vä poti­las viet­tää siel­lä kak­si viik­koa. Lisäk­si vie­lä muut sai­raa­la­päi­vät, sai­ras­lo­mal­la vie­te­tyt päi­vät jne. Tämä “lock­down tap­paa talou­den” ‑ryh­mä ei ota huo­mioon, että laa­ja­mit­tai­nen epi­de­mia on ääret­tö­män kal­lis yhteis­kun­nal­le ja yhdis­tet­ty­nä kan­sain­vä­li­seen tilan­tee­seen tekee sen saman taloudelle.

   Lock­down ‑toi­met eivät ole joko-tai ‑tyyp­pi­siä. Nii­tä voi­daan sää­del­lä sel­lai­sek­si, että sai­ras­tu­vuus pysyy juu­ri alle yhden (se kuu­lui­sa “tans­si”) ja sil­loin nii­den talous­vai­ku­tus on luul­ta­vas­ti posi­tii­vi­nen ver­rat­tu­na maan yli pyyh­käi­se­vään epi­de­mi­aan. Itse uskon, että epi­de­mia voi­daan tukah­dut­taa sel­lai­sin toi­min, että ne ovat yhteis­kun­nan, talou­den ja hen­ki­sen hyvin­voin­nin kan­nal­ta hyväksyttäviä. 

   Niin tai näin olem­me siir­ty­mäs­sä aina­kin jok­si­kin aikaa uuteen maa­il­maan, jos­sa vai­kut­taa koro­na-virus. Sii­nä maa­il­mas­sa esi­mer­kik­si enti­sen kal­tai­nen mas­sa­tu­ris­mi ei palau­du ihan het­kes­sä. Len­to­yh­tiöi­den ja mat­kai­lu­teol­li­suu­den tilaa seu­ra­ten ei ehkä koskaan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Juha: Vas­taa­vas­ti ei ole mie­tit­ty lau­ma­suo­jaan vaa­di­tun sai­ras­ta­vuu­den talous­vai­ku­tuk­sia. Vaa­ti­van teho­hoi­to­päi­vän kus­tan­nus on n. 3000 euroa / päi­vä. Koko Suo­men yli pyyh­ki­vä epi­de­mia aiheut­taa mini­miss­sään kym­me­niä tuhan­sia teho­hoi­to­päi­viä, luul­ta­vas­ti jopa 6 nume­roi­sen mää­rän, kun tyy­pil­li­nen teho­hoi­toon pää­ty­vä poti­las viet­tää siel­lä kak­si viik­koa. Lisäk­si vie­lä muut sai­raa­la­päi­vät, sai­ras­lo­mal­la vie­te­tyt päi­vät jne. Tämä ”lock­down tap­paa talou­den” ‑ryh­mä ei ota huo­mioon, että laa­ja­mit­tai­nen epi­de­mia on ääret­tö­män kal­lis yhteis­kun­nal­le ja yhdis­tet­ty­nä kan­sain­vä­li­seen tilan­tee­seen tekee sen saman taloudelle. 

    Sai­raa­lat ja sai­raan­hoi­to on joka tapauk­ses­sa ole­mas­sa ja kus­tan­nuk­set käy­tän­nös­sä juok­se­vat anyway. Nyt suu­rin osa ter­vey­den­huol­los­ta käy itsea­sias­sa tyh­jä­käyn­nil­lä: Ham­pai­taan ei hoi­da­ta kukaan, kaik­ki fysio­te­ra­pia on lope­tet­tu, ihmi­set eivät uskal­la käy­dä lää­kä­ris­sä puhu­mas­sa oireis­ta, jot­ka voi­vat osoit­tau­tua ole­van vaik­ka­pa syö­pää. Mer­kit­tä­vä osa ei-kii­reel­li­ses­tä ter­vey­den­huol­los­ta on lope­tet­tu tai käy vajaa­kuor­mal­la. Samaan aikaan ylei­ses­ti talou­des­sa menee yhä huo­nom­min; yhä useam­pi lomau­te­taan tai irti­sa­no­taan. Yri­tys­ten talous­vai­keu­det kas­va­vat vii­kos­ta toi­seen. Kulut ovat mil­jar­di­luok­kaa viikossa.

    Täs­sä koko­nai­suu­des­sa muu­ta­ma teho­hoi­to­päi­vä ei pal­joa mer­kit­se. Tämä lim­bo mis­sä olem­me tulee pit­kän pääl­le huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­mak­si kuin lau­ma­suo­jan tavoittelu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Tie­lii­ken­teen kuo­le­mien vähen­tä­mi­sek­si on otet­tu käyt­töön pal­jon sään­tö­jä ja rajoi­tuk­sia ja auto­jen tur­val­li­suu­teen on panos­tet­tu pal­jon. Kui­ten­kin tie­lii­ken­teen kuo­le­mia ennen nopeus­ra­joi­tuk­sia ja tur­va­vöi­tä oli vähän ver­rat­tu­na sii­hen mitä koro­na tulee tap­pa­maan laumasuoja

    Tar­ken­nus: Sai­raa­lat ja sai­raan­hoi­to on joka tapauk­ses­sa ole­mas­sa ja kus­tan­nuk­set käy­tän­nös­sä juok­se­vat anyway. Nyt suu­rin osa ter­vey­den­huol­los­ta käy itsea­sias­sa tyh­jä­käyn­nil­lä: Ham­pai­taan ei hoi­da­ta kukaan, kaik­ki fysio­te­ra­pia on lope­tet­tu, ihmi­set eivät uskal­la käy­dä lää­kä­ris­sä puhu­mas­sa oireis­ta, jot­ka voi­vat osoit­tau­tua ole­van vaik­ka­pa syö­pää. Mer­kit­tä­vä osa ei-kii­reel­li­ses­tä ter­vey­den­huol­los­ta on lope­tet­tu tai käy vajaa­kuor­mal­la. Samaan aikaan ylei­ses­ti talou­des­sa menee yhä huo­nom­min; yhä useam­pi lomau­te­taan tai irti­sa­no­taan. Yri­tys­ten talous­vai­keu­det kas­va­vat vii­kos­ta toi­seen. Kulut ovat mil­jar­di­luok­kaa viikossa.

    Täs­sä koko­nai­suu­des­sa muu­ta­ma teho­hoi­to­päi­vä ei pal­joa mer­kit­se. Tämä lim­bo mis­sä olem­me tulee pit­kän pääl­le huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­mak­si kuin lau­ma­suo­jan tavoittelu.

    Ihmi­siä on vii­me aikoi­na jul­ki­suu­des­sa keho­tet­tu käyt­tä­mään ter­vey­den­huol­toa jos sil­le on tar­vet­ta. Nyt kun tar­tun­to­ja on vähän, niin sii­hen on mah­dol­li­suus. Jos nii­tä oli­si enem­män, niin­kuin lau­ma­suo­ja­po­li­tii­kas­sa oli­si, niin resurs­se­ja mui­den sai­rauk­sien hoi­toon oli­si vähem­män ja ihmi­set uskal­tai­si­vat vie­lä vähem­män käy­dä hoidossa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Kui­ten­kin tie­lii­ken­teen kuo­le­mia ennen nopeus­ra­joi­tuk­sia ja tur­va­vöi­tä oli vähän ver­rat­tu­na sii­hen mitä koro­na tulee tap­pa­maan laumasuoja

    Jokai­nen kuo­le­ma tar­koit­taa vain kuo­le­man aikais­ta­mis­ta. Siloin olen­nai­nen mit­ta­ri ei ole kuo­le­mien luku­mää­rä vaan mene­tet­ty­jemn elin­vuo­sien mää­rä. Cov-19 kuol­lei­den medi­aa­nii­kä on Suo­mes­sa 84 vuot­ta, kun taas lii­ken­ne­kuo­le­ma tap­paa kai­ken ikäi­siä. Voi­daan hyvin olet­taa, että yksi lii­ken­ne­kuo­le­ma vas­taa vähin­tään viit­tä Cov-19 ‑kuo­le­maa. Sil­loin kuin vie­lä nou­da­tet­tiin auto­lii­ton toi­vei­ta ja autol­la sai ajaa niin lujaa kun sil­lä pää­si, kuol­lei­ta oli 1200 vuo­des­sa. Tämä vas­taa siis vähin­tään 6000 cov-19 ‑kuo­le­maa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Twit­te­ris­sä levin­nyt Jonat­han Kayn ana­lyy­si ”viruslinko”-tilanteista on mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa: https://quillette.com/2020/04/23/covid-19-superspreader-events-in-28-countries-critical-patterns-and-lessons/

  Eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia ovat tuon ana­lyy­sin perus­teel­la sisä­ti­lois­sa pidet­tä­vät ison ihmis­jou­kon kokoon­tu­mi­set, jois­sa minglail­laan kes­ke­nään ja puhu­taan kovaan ääneen. Kään­täen monet rajoi­tuk­sis­ta ovat jol­lei tur­hia, niin vai­ku­tuk­sel­taan vähäisiä. 

  Koro­na­vi­rus ja sen tor­jun­ta­toi­met alkoi­vat mais­sa, jois­sa ihmis­ten eris­tä­mi­nen sisä­ti­loi­hin on huo­mat­ta­vas­ti län­si­mai­ta hyväk­syt­tä­väm­pää. Kiin­nos­ta­vaa oli­si tie­tää, miten viruk­seen oltai­siin rea­goi­tu glo­baa­lis­ti, jos se oli­si saa­nut alkun­sa vaik­ka­pa pohjoismaissa.

  Tie­don lisään­tyes­sä hyö­dyt­tö­mien tai teho/hinta ‑suh­teel­taan heik­ko­jen rajoi­tus­toi­mien nopea pur­ka­mi­nen on ainoa vaih­toeh­to. Kun vie­lä koro­nan vaka­vaan muo­toon saa­daan toi­mi­via lääk­kei­tä ja/tai koro­na­vi­rusin­fek­tion aiheut­ta­ma virus­mää­rä on tie­dos­sa, ote­taan tau­din voit­ta­mi­ses­sa iso askel eteen­päin. Roko­te tulee sit­ten kun tulee.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Hyvää poh­din­taa jäl­leen, ja erit­täin hyö­dyl­li­nen teks­ti keskusteluun.

   Tut­ki­ja Puna­vuo­res­ta:
   Twit­te­ris­sä levin­nyt Jonat­han Kayn ana­lyy­si ”viruslinko”-tilanteista on mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa: https://quillette.com/2020/04/23/covid-19-superspreader-events-in-28-countries-critical-patterns-and-lessons/

   Eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia ovat tuon ana­lyy­sin perus­teel­la sisä­ti­lois­sa pidet­tä­vät ison ihmis­jou­kon kokoon­tu­mi­set, jois­sa minglail­laan kes­ke­nään ja puhu­taan kovaan ääneen. Kään­täen monet rajoi­tuk­sis­ta ovat jol­lei tur­hia, niin vai­ku­tuk­sel­taan vähäisiä. 

   Samaa teks­tiä olin itse­kin tulos­sa suo­sit­te­le­maan. Näi­den perus­teel­la näyt­täi­si, että leviä­mi­ses­sä voi­vat hyvin­kin olla kes­kei­ses­sä osas­sa tilan­teet, jois­sa (aikui­set) pitä­vät lähi­kon­tak­tis­sa kovaa mete­liä. Kuo­rot (ml. ja eri­tyi­ses­ti vir­sien vei­suu), yöker­hot, häät&hautajaiset&synttärit, täy­det urheilukatsomot. 

   Poten­ti­aa­li­sia tar­tut­ta­jia on ollut run­saas­ti liik­keel­lä len­to­ko­neis­sa, bus­seis­sa ja avo­kont­to­reis­sa run­saas­ti ilman että näis­tä oli­si juu­ri­kaan mas­sa­tar­tu­tus­ha­vain­to­ja. Erok­si arvel­laan sitä, että näis­sä ei läh­tö­koh­tai­ses­ti pide­tä möyk­kää. Väki­sin­kin miet­tii, että hil­lit­ty koti­mai­nen vies­tin­tä­ta­pa ja ‑volyy­mi voi olla osa­te­ki­jä mik­si meil­lä leviä­mi­nen ei ole ollut voi­ma­kas­ta. Kou­luklus­te­rei­ta ei myös­kään juu­ri ole, vaik­ka niis­sä jos mis­sä on ollut pie­nis­sä tilois­sa pal­jon möyk­kää todel­la run­sais­sa mää­rin — aika vah­vaa näyt­töä siis sen puo­les­ta että lap­set eivät ole levit­tä­mi­ses­sä kovin­kaan keskeisiä.

   Vas­ta-aine ‑tes­tei­hin tar­joai­sin sel­lais­ta ehdo­tus­ta, että voi­si­ko aina­kin niis­tä satun­nai­sis­ta tes­teis­tä, joil­la pyri­tään saa­maan väes­tö­ta­son luku­ja, tut­kia veri­näyt­teis­tä myös mui­den koro­na­vi­rus­ten vas­ta-ainei­ta? Näyt­täi­si, että on vie­lä epä­sel­vää, jos­ko joku aiem­pi lie­vem­män koro­na­vi­ruk­sen aikaan­saa­ma “perus­fluns­sa” antaa immu­ni­teet­ti­hyö­ty­jä. Kes­kei­sek­si jär­jen ja tie­teen äänek­si nous­sut Sak­san viro­lo­gi Chris­tian Dros­ten näkyi tätä myös apri­koi­van — eli vah­va suo­si­tus että tutkintaan.

   Roko­tus­ten aika­tau­lu­jen osal­ta aihet­ta on myös opti­mis­mem­paan tul­kin­taan kuin “ehkä syk­syl­lä 2021”. Var­sin­kin, jos lähes­ty­mis­ta­pa näis­sä­kin oli­si, kuten ehkä oli­si perus­tel­tua, koh­dis­tet­tu ris­ki­ryh­mil­le. Van­huk­sil­le epä­var­muus rokot­teen teo­reet­ti­sis­ta pit­kän aika­vä­lin hai­tois­ta 0,8% toden­nä­köi­syy­del­lä on var­sin tois­si­jais­ta, jos vaa­ka­ku­pis­sa on mah­dol­li­suus saa­da tava­ta lähei­siä ja pääs­tä mökil­le sau­naan ja niin edel­leen. Ver­rat­tu­na aiem­piin roko­te­pro­jek­tei­hin nyt on myös tar­jol­la huo­mat­ta­van mon­ta pro­jek­tia yhtä aikaa, eri­lai­sia lähes­ty­mis­ta­po­ja ja sel­väs­ti enem­män rahoitusta. 

   Pidem­pää aika­jän­net­tä tukee se vali­tet­ta­va para­dok­si, että kun rajoi­tuk­sil­la (ja pahim­pien paik­ko­jen immuu­nien osuu­del­la) saa­daan tar­tut­ta­jien mää­rä kovin pie­nek­si, rokot­tei­den tes­taa­mi­sen vii­mei­nen vai­he eli isom­mat vapaa­eh­tois­ko­keet vai­keu­tu­vat. Vaik­ka roko­te­tes­tiin saa­tai­siin 10 000 Poh­jois-Kar­ja­la­lais­ta per heti, on epä­sel­vää saa­tai­siin­ko näin­kään suu­rel­la jou­kol­la mitään jär­ke­viä var­mo­ja tulok­sia tehos­ta, kun voi hyvin olla ettei tar­tut­ta­jia ole juu­ri­kaan tar­jol­la. Kuten aiem­min­kin todet­tu, sama pätee myös vas­ta-aine ‑tes­tei­hin jos tes­ti­me­ne­tel­män vää­rien posi­tii­vis­ten pro­sent­ti on kor­kea ver­rat­tu­na levinneisyyteen.

   Yhdis­tel­mä sai­ras­ta­nei­den osuu­den nousu edes jon­kin ver­ran, koho­tet­tu teho­hoi­to­ka­pa­si­teet­ti, koke­mus­ten täs­men­tä­mät hoi­to­käy­tän­nöt, rajoi­tuk­set jot­ka koh­dis­tu­vat ras­kaim­min melua­viin jouk­ko­ko­kouk­siin ja kokeel­li­sia rokot­tei­ta vapaa­eh­toi­sil­le ris­ki­ryh­mien jäse­nil­le — aika vai­kea näh­dä että suo­ma­lai­sel­la tar­tut­ta­vuu­del­la jou­dut­tai­siin enää dra­maat­ti­siin tilan­tei­siin. Riit­tä­vää tes­taus­ta ja täs­mä­toi­mia eli oirei­le­vat tes­tiin ja posi­tii­vi­set napak­kaan karan­tee­niin ja posi­tii­vis­ten kon­tak­tit laa­jal­ti tes­tiin, niin kyl­lä tämä tästä.

   Jos minul­ta kysy­tään, niin:
   — muu­al­la maas­sa kou­lut auki heti 100%, Län­si-Poh­jas­sa ja Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la luo­kat 1–3, 6 ja 9.
   — ravin­to­lat auki siten, että puo­let asia­kas­pai­kois­ta käy­tös­sä, kai­ken­lai­nen musii­kin soit­ta­mi­nen kiel­let­ty ja sul­ke­mi­sai­ka vii­meis­tään kel­lo 22:30.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Rokot­teen osal­ta kan­nat­taa muis­taa, että kehit­tä­mi­sen onnis­tu­mi­nen ei ole var­maa. Yhteen­kään koro­na-viruk­seen ei tähän men­nes­sä ole saa­tu teh­tyä toi­mi­vaa roko­tet­ta. Suu­ri panos­tus ei tar­koi­ta var­muu­del­la muu­ta kuin suur­ta resurs­si­ku­lu­tus­ta. Maa­il­mal­la rie­huu edel­leen mon­ta tau­tia, johon roko­tet­ta ei ole saa­tu kehi­tet­tyä vaik­ka on kyl­lä panostettu.

  Asian­tun­ti­joi­den arviot vaih­te­le­vat ei kos­kaan — kym­me­nen vuot­ta — 1,5 vuot­ta akse­lil­la. Rokot­tees­sa täy­tyy myös ottaa huo­mioon, että vaik­ka se saa­daan kehi­tet­tyä, mat­ka laa­ja­mit­tai­sen tuo­tan­non kaut­ta ihmis­ten roko­tuk­siin on pit­kä. Maa­il­man roko­te­val­mis­tus­ka­pa­si­teet­ti on rajal­li­nen ja uuden kapa­si­tee­tin raken­ta­mi­nen vie vuo­sia. Ske­naa­rio, jos­sa roko­te on jake­lus­sa 1,5 vuo­den pääs­tä on opti­mis­ti­nen — tyy­liin huk­ku­va ja oljenkorsi.

  Voi hyvin­kin käy­dä, että roko­te ei mei­tä auta. Ei vält­tä­mät­tä ikinä. 

  Suo­mi on nyt lukit­se­mas­sa itse­ään sel­lai­seen kel­la­riin, jon­ka ovi avau­tuu vain rokot­teel­la. Jos oli­sin päät­tä­jä, alkai­sin vali­ta sel­lais­ta stra­te­gi­aa, joka ei tapa koko kan­saa vaik­ka roko­tet­ta ei tulisikaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Supel­tu­ra:
   Rokot­teen osal­ta kan­nat­taa muis­taa, että kehit­tä­mi­sen onnis­tu­mi­nen ei ole var­maa. Yhteen­kään koro­na-viruk­seen ei tähän men­nes­sä ole saa­tu teh­tyä toi­mi­vaa roko­tet­ta. Suu­ri panos­tus ei tar­koi­ta var­muu­del­la muu­ta kuin suur­ta resurs­si­ku­lu­tus­ta. Maa­il­mal­la rie­huu edel­leen mon­ta tau­tia, johon roko­tet­ta ei ole saa­tu kehi­tet­tyä vaik­ka on kyl­lä panostettu.

   Asian­tun­ti­joi­den arviot vaih­te­le­vat ei kos­kaan – kym­me­nen vuot­ta – 1,5 vuot­ta akse­lil­la. Rokot­tees­sa täy­tyy myös ottaa huo­mioon, että vaik­ka se saa­daan kehi­tet­tyä, mat­ka laa­ja­mit­tai­sen tuo­tan­non kaut­ta ihmis­ten roko­tuk­siin on pit­kä. Maa­il­man roko­te­val­mis­tus­ka­pa­si­teet­ti on rajal­li­nen ja uuden kapa­si­tee­tin raken­ta­mi­nen vie vuo­sia. Ske­naa­rio, jos­sa roko­te on jake­lus­sa 1,5 vuo­den pääs­tä on opti­mis­ti­nen – tyy­liin huk­ku­va ja oljenkorsi.

   Voi hyvin­kin käy­dä, että roko­te ei mei­tä auta. Ei vält­tä­mät­tä ikinä. 

   Suo­mi on nyt lukit­se­mas­sa itse­ään sel­lai­seen kel­la­riin, jon­ka ovi avau­tuu vain rokot­teel­la. Jos oli­sin päät­tä­jä, alkai­sin vali­ta sel­lais­ta stra­te­gi­aa, joka ei tapa koko kan­saa vaik­ka roko­tet­ta ei tulisikaan.

   Kuu­lui­sas­sa polio­ro­ko­te­fias­kos­sa Yhdys­val­lois­sa 1950-luvul­la kuol­lei­suus oli 0.005%. Epä­on­ni­ses­sa ja pal­jon puhu­tus­sa sikainfluens­sa­ro­kot­tees­sa kuol­lei­suus oli 0.0001%.

   Mitä sanoi­sit rokot­tees­ta joka sisäl­tää­kin live-virus­ta ja jon­ka kuol­lei­suus on 0.5%. Sii­tä­hän tuos­sa lau­maim­mu­ni­tee­tis­sa olen­nai­ses­ti on kyse.

   Venä­läi­ses­sä rule­tis­sa kuol­lei­suus on n. 16%. Tuos­ta las­ke­mal­la venä­lai­nen rulet­ti on 30 ker­taa vaa­ral­li­sem­paa kuin koro­naim­mu­ni­tee­tin hank­ki­mi­nen sai­ras­ta­mal­la ja Sal­kin epä­on­nis­tu­nut roko­te taas 100 ker­taa tur­val­li­sem­paa. Täl­lä ris­ki­ja­nal­la lau­maim­mu­ni­teet­ti on lähem­pä­nä venä­läis­tä rulet­tia kuin epä­on­nis­tu­nut­ta rokotetta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Olkiuk­ko. Ver­taat Covid-19 tau­din vaa­ral­li­suut­ta aiem­piin rokot­tei­siin; minä kir­joi­tin kuin­ka höl­möä on vali­ta stra­te­gia joka nojaa pian saa­ta­vaan rokot­tee­seen, kun roko­tet­ta ei vält­tä­mät­tä saa­da lähiai­koi­na, jos sit­ten koskaan.

    Vaa­ral­li­suu­des­ta sanoi­sin, että noil­la pro­sen­teil­la roko­te on nuo­ril­le toden­nä­köi­ses­ti vaa­ral­li­sem­pi kuin Covid-19.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Yksi muut­tu­ja uupui kir­joi­tuk­ses­ta, nimit­täin paran­nus­kei­no. Jos esi­mer­kik­si jo sai­ras­ta­nei­den veri pelas­tai­si suu­rim­man osan sai­ras­tu­neis­ta ja se oli­si mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si parin kuu­kau­den kulut­tua, sii­nä tapauk­ses­sa ns. “tukah­dut­ta­mi­nen” osoit­tu­tui­si jär­ke­väk­si strategiaksi. 

  Lisäk­si on täy­sin epä­var­maa, kos­ka rokot­tees­ta alkaa olla iloa. Kukaan asian­tun­ti­ja ei voi tie­tää vas­taus­ta vaik­ka toki valis­tu­nei­ta arvauk­sia voi teh­dä. Opti­mis­ti­sin veik­kaus, jon­ka olen näh­nyt, on yhdek­sän kuu­kaut­ta. Jos tohon pääs­täi­siin, ris­ki­ryh­miä voi­tai­siin alkaa rokot­taa jo jos­kus syk­syl­lä tai tal­vel­la. No, uskoo ken haluaa. 

  Paul Lill­ran­kin haas­tat­te­lu kant­sii kuun­nel­la. Pan­de­mian kak­si muo­toa, virus­pan­de­mia ja pel­ko­pan­de­mia, on erit­te­ly, jon­ka soi­si leviä­vän ylei­sem­pään käyt­töön. https://areena.yle.fi/1–2227354

  Monis­sa hoi­to­ko­deis­sa on, by the way, mah­dol­lis­ta käy­dä ikku­nan taka­na jut­te­le­mas­sa. Jut­te­lu hoi­de­taan joko kän­ny­käl­lä tai ikku­na avaa­mal­la ja tur­va­vä­li säilyttämällä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. OSMO: Pait­si että ihmis­ke­ho on nero­kas kehit­tä­mään vas­ta-ainei­ta kai­ken­lai­siin viruk­siin ja bak­tee­rei­hin. Myös virus voi kehit­tää kei­no­ja vas­ta-ainei­ta vas­taan. Tämän vuok­si taval­li­set nuha­kuu­met­ta aiheut­ta­vat koro­na­vi­ruk­set kier­tä­vät kou­luis­sa jat­ku­vas­ti aina vähän toi­sen­lai­sek­si muun­tu­nee­na. Toi­saal­ta ne tuot­ta­vat aika lie­vän tau­din, kos­ka vas­ta-ainet­ta ei tar­vit­se muun­taa kovin toisenlaiseksi.

   Jos Cov-19 viruk­seen ei syn­ny immu­ni­teet­tia tau­tia sai­ras­ta­mal­la, ei sii­hen sil­loin tep­si roko­te­kaan. Jos näin käy, edes­säm­me on aivan toi­sen­lai­nen tule­vai­suus, jos­sa koko nykyi­nen elä­män­muo­to on vaarassa.

   En aja­tel­lut ana­ly­soi­da tätä kau­hus­ke­naa­rio­ta sen enempää. 

   Se vähä mitä olen aihees­ta luke­nut (en ole siis epi­de­mo­lo­gi, tosin kuin puo­let Suo­mi-Twit­te­ris­tä tun­tuu täl­lä het­kel­lä ole­van), niin juu­ri tuo mitä kir­joi­tat tuos­sa ensim­mäi­ses­sä kap­pa­lees­sa sotii tuo­ta kau­hus­ke­naa­rio­ta vas­taan. Eli vaik­ka koro­naan ei syn­tyi­si­kään immu­ni­teet­tia niin kehoon sil­ti jäi­si sen ver­ran vas­ta-ainei­ta, että seu­raa­vaa mutaa­tio tai tar­tun­ta ei iski­si ihan samal­la voi­mal­la. Koro­na saat­taa hyvin­kin jää­dä pyö­ri­mään ikui­sek­si kiusak­si mut­ta kun ei ole enää “neit­seel­lis­tä” popu­laa­tio­ta tar­jol­la, vai­ku­tuk­set­kin lai­me­ne­vat ajan myötä. 

   Täs­sä artik­ke­lis­sa oli pyö­ri­tel­ty toden­nä­köi­sim­piä ske­naa­rioi­ta pan­de­mian lop­pu­mi­seen mie­len­kiin­toi­ses­ti ja tyh­jen­tä­väs­ti: The Atlan­tic: How the Pan­de­mic Will End

   Second: dura­tion of immu­ni­ty. When people are infec­ted by the mil­der human coro­na­vi­ruses that cause cold-like symp­toms, they remain immu­ne for less than a year. By cont­rast, the few who were infec­ted by the ori­gi­nal SARS virus, which was far more seve­re, stayed immu­ne for much lon­ger. Assu­ming that SARS-CoV‑2 lies somew­he­re in the midd­le, people who reco­ver from their encoun­ters might be pro­tec­ted for a couple of years. 

   […]

   Whet­her through accu­mu­la­ting herd immu­ni­ty or the long-awai­ted arri­val of a vacci­ne, the virus will find sprea­ding explo­si­ve­ly more and more dif­ficult. It’s unli­ke­ly to disap­pear enti­re­ly. The vacci­ne may need to be upda­ted as the virus chan­ges, and people may need to get revacci­na­ted on a regu­lar basis, as they cur­rent­ly do for the flu. Models sug­gest that the virus might sim­mer around the world, trig­ge­ring epi­de­mics eve­ry few years or so. “But my hope and expec­ta­tion is that the seve­ri­ty would decli­ne, and the­re would be less socie­tal uphea­val,” Kiss­ler says. In this futu­re, COVID-19 may beco­me like the flu is today—a recur­ring scour­ge of win­ter. Per­haps it will even­tual­ly beco­me so mun­da­ne that even though a vacci­ne exists, lar­ge swaths of Gen C won’t bot­her get­ting it, for­get­ting how dra­ma­tical­ly their world was mol­ded by its absence.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Tämä tau­ti ei kui­ten­kaan näy­tä tart­tu­van lap­siin kovin­kaan her­käs­ti ja jos tart­tuu­kin, tau­ti on todel­la lie­vä ja mikä tär­kein­tä, lap­set eivät tar­tu­ta sitä eteen­päin miten­kään tehok­kaas­ti. Tämän suun­tais­ta näyt­töä tulee kaikkialta. 

   Tulee­ko — siis myös tuon vii­mei­sen koh­dan osal­ta? Aika halut­to­mia tuo­hon asi­aan ylei­ses­ti näy­te­tään ole­van otta­maan kan­taa- ECDC vain tote­aa, että “The­re is still some uncer­tain­ty about the extent to which asymp­to­ma­tic or mild­ly symp­to­ma­tic children trans­mit disea­se.” CDC puo­les­taan suo­sit­te­lee kas­vo­suo­jaa yli 2‑vuotiaille(, ja kas­vo­suo­jaa suso­tiel­laan nimen omaan estä­mään tar­tun­to­ja käyt­tä­jäs­tä eteenpäin). 

   Omas­ta sam­mak­ko­pers­pek­tii­vis­tä kuul­tu­na ne alku­vai­heen kou­lu­ta­pauk­set levit­ti­vät tau­tia aina­kin ihan tehok­kaas­ti koto­naan. Tai siis vähem­pi­kin tehok­kuus aikayk­sik­köä koh­ti toki riit­ti, kun vie­tet­tiin 24h/vrk samo­jen sei­nien sisällä.

   Jon­kin arvion mukaan nykyi­set rajoi­tus­toi­met mak­sa­vat vii­si mil­jar­dia euroa kuu­kau­des­sa, joten syk­syyn 2021 men­nes­sä las­kua ker­tyi­si 90 mrd. euroa.

   5 mil­jar­dia kun ver­ra­taan mitä tilaa ja mihin? Vien­ti­teol­li­suu­den ongel­mat eivät rii­pu Suo­men rajoi­tus­toi­mis­ta. Vähit­täis­kau­pal­le ei kai ole ase­tet­tu vie­lä­kään kiel­to­ja, mut­ta sil­ti mil­tei kaik­ki, jot­ka eivät lähin­nä myy ruo­kaa ja ves­sa­pa­pe­ria, ovat pahois­sa ongel­mis­sa. Aina­kin Hel­sin­gin tie­noil­la kai lähes kai­kil­ta ravin­to­loil­ta oli­vat myös hävin­neet asiak­kaat jo ennen kuin hal­li­tus nii­den toi­min­taa rajoit­ti. Hotel­le­ja­kaan ei sul­ke­nut viran­omai­set (jne, jne).

   Jäl­ki­kä­teen (ja vali­tet­ta­vas­ti vas­ta sil­loin) olem­me tie­tys­ti pal­jon vii­saam­pia. Ver­tai­lu­da­taa toki ker­tyy, vaik­ka­pa nyt alka­jai­sik­si Suo­mi, Ruot­si, Uusi-See­lan­ti ja Ete­lä-Korea. Myös­kin opim­me, mikä hoi­to­muo­to toi­mii ja kuin­ka pal­jon paran­tu­neil­le (mukaan lukien suh­teel­li­sen nuo­ret ihmi­set) jää mer­kit­tä­viä pysy­viä ter­veys­hait­to­ja. Voi­si jopa aja­tel­la, että yksin tuon tie­don takia epi­de­mi­aa voi­si kan­nat­taa jar­rut­taa aina­kin muu­ta­ma kuu­kausi, vaik­ka sit­ten ei lopul­ta muu­hun pys­tyi­si (sel­väs­ti­kin mm. Ete­lä-Korean ja Uuden-See­lan­nin viran­omai­set ovat eri miel­tä tuos­ta vii­mei­ses­tä oletuksesta).

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Suo­sit­te­len kai­kil­le tätä Impe­ria­lin pro­fes­so­ri Fer­guso­nin haas­tet­te­lua. Sii­nä ikään kuin kes­kus­tel­laan Oden esit­tä­mien argu­ment­tien kanssa. 

  Ei ole sel­vää, onko tämä näke­mys vai ns. ruot­sa­lai­nen kou­lu­kun­ta parem­min ajan tasal­la. Haas­tat­te­lus­sa esi­te­tään, että Tuk­hol­mas­sa ollaan edel­leen kau­ka­na lau­maim­mu­ni­tee­tis­tä, eikä usko­ta sii­hen päästävän. 

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6cYjjEB3Ev8&feature=emb_logo

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. rok­su: Käsit­tääk­se­ni Tuk­hol­mas­sa ei ole vie­lä aloi­tet­tu vas­ta-ainei­den tes­taus­ta, ja kysei­nen 20% perus­tuu mal­lin­ta­mi­seen. Näis­sä mal­leis­sa ote­taan huo­mioon var­mis­tet­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä sekä mah­dol­li­ses­ti myös kuol­lei­den mää­rä. Ongel­mak­si muo­dos­tuu se, että tämän jäl­keen pitää vie­lä arvioi­da sitä että kuin­ka suu­ri osuus oikeas­ti tar­tun­nan saa­neis­ta (oireet­to­mat sekä oireel­li­set) on saa­tu tes­tat­tua. Suo­mes­sa THL ilmoit­ti jo Maa­lis­kuus­sa että todel­li­nen luke­ma on ”20–30 ker­tai­nen” tes­teil­lä vah­vis­tet­tui­hin. Sen sijaan Ruot­sis­sa käy­tet­tiin Huh­ti­kuun alku­puo­len perus­teel­la teh­dyis­sä arviois­sa ker­roin­ta 1000. Tätä sit­ten las­ket­tiin seu­raa­vis­sa arvioissa. 

   Täs­tä pitäi­si herä­tä kysy­mys että kuin­ka luo­tet­ta­val­la poh­jal­la tuo luku ”1000” on. Maa­lais­jär­jel­lä voi­si aja­tel­la, että jos 1000:n kor­vaa esi­mer­kik­si 500:lla, niin Tuk­hol­mas­sa jo sai­ras­ta­nei­den osuus tip­pui­si 10%:iin – ja muis­taak­se­ni seu­raa­vas­sa arvios­sa Ruot­sis­sa kysei­nen vakio las­ket­tiin 750:n. Kun THL antoi oman vas­taa­van ker­toi­men­sa, he ilmoit­ti­vat sen ole­van 20–30. Huo­mio­nar­vois­ta on se, että ylä­ra­ja vaih­te­lu­vä­lil­le on 1,5 ker­tai­nen ver­rat­tu­na ala­ra­jaan! Siis­pä sil­lä on mal­lin­nus­ten kan­nal­ta koh­ta­lai­sen pal­jon eroa onko se 20–30. Siis­pä ennen kuin vas­ta-aine­tes­tauk­sen tulok­set tule­vat, oli­si tär­ke­ää tie­tää mil­lais­ta ker­roin­ta nois­sa Ruot­sin mal­leis­sa käy­te­tään, ja mikä on sen vaihteluväli.

   Otto Bruun:
   Suo­sit­te­len kai­kil­le tätä Impe­ria­lin pro­fes­so­ri Fer­guso­nin haas­tet­te­lua. Sii­nä ikään kuin kes­kus­tel­laan Oden esit­tä­mien argu­ment­tien kanssa. 

   Ei ole sel­vää, onko tämä näke­mys vai ns. ruot­sa­lai­nen kou­lu­kun­ta parem­min ajan tasal­la. Haas­tat­te­lus­sa esi­te­tään, että Tuk­hol­mas­sa ollaan edel­leen kau­ka­na lau­maim­mu­ni­tee­tis­tä, eikä usko­ta sii­hen päästävän. 

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6cYjjEB3Ev8&feature=emb_logo

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Pidän Soi­nin­vaa­ras­ta ker­ta ker­ral­ta enem­män. Pari huo­mio­ta kui­ten­kin. Kaik­ki mal­lit nojaa­vat sii­hen onnel­li­seen tilaan, että meil­lä on yksi epi­de­mia, mut­ta meil­lä voi olla saman­ai­kai­ses­ti n epi­de­mi­aa, jois­ta kukin vaa­tii omat rajoi­tus­toi­men­sa. No, meil­lä­hän onkin n epi­de­mi­aa, esi­mer­kik­si HI-viruk­sen kans­sa on elet­ty 40 vuot­ta ja vas­ta vii­me vuo­si­na on ruvet­tu pää­se­mään nis­kan pääl­le. Voi tul­la esi­mer­kik­si resis­tent­ti tuber­ku­loo­si tai mala­ria. Käy­tän­nös­sä lähel­lä päi­vän­ta­saa­jaa ihmi­set elä­vät jat­ku­vas­ti sel­lai­ses­sa tilanteessa. 

  Mitä­pä jos tai kun tulee sel­lai­nen kuu­ma kesä, kuin oli joi­tain vuo­sia sit­ten, että van­huk­sia kär­rät­tiin jää­hal­lei­hin. Anne­taan­ko van­hus­ten pais­tua kotei­hin­sa tänä kesä­nä. Se on Ete­lä-Euroo­pas­sa joka­vuo­tis­ta. Ei ole inhi­mil­lis­tä pakot­taa van­huk­sia pysy­mään eris­tet­tyi­nä sau­noik­si muut­tu­neis­sa asunnoissaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Erit­täin asial­li­nen ja moni­puo­li­nen kir­joi­tus, joka var­mas­ti käy monen ihmi­sen her­moil­le — juu­ri teks­tin alus­sa mai­ni­tus­ta syys­tä: on vai­kea hyväk­syä asioi­ta, jot­ka ovat epä­miel­lyt­tä­viä. On todel­la tär­ke­ää, että jot­kut jak­sa­vat käy­dä koro­nas­ta asial­lis­ta kes­kus­te­lua, omas­ta näkö­kan­nas­ta riip­pu­mat­ta. Kii­tos siitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Täs­sä muu­ten kriit­ti­ses­sä ana­lyy­sis­sa mai­ni­taan ”kym­me­nen hen­gen kokoon­tu­mis­ra­ja”, joka vas­taa sitä, miten asias­ta ylei­ses­ti puhu­taan, mut­ta ei oikeu­del­lis­ta todel­li­suut­ta. Kiel­lot, jot­ka alue­hal­lin­to­vi­ras­tot ovat hal­li­tuk­sen ohjei­ta nou­dat­taen anta­neet, kos­ke­vat ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia. Nämä tar­koit­ta­vat tapah­tu­mia, joi­hin ylei­söl­lä eli kenel­lä tahan­sa on pää­sy, mah­dol­li­ses­ti mak­sua vas­taan. Esi­mer­kik­si ystä­vä­pii­rin kokoon­tu­mi­nen, yhdis­tyk­sen kokous, yhtiö­ko­kous tai vaik­ka­pa yli­opis­ton pää­sy­koe ole sel­lai­nen. Mitään poik­keuk­sia ase­tet­tui­hin kiel­toi­hin ei siis tarvittaisi.

  Hal­li­tuk­sel­la tai mil­lään viran­omai­sel­la ei edes oli­si val­tuuk­sia kiel­tää kokoon­tu­mi­sia ylei­ses­ti, ellei edus­kun­ta sää­täi­si poik­keus­la­kia perus­tus­lain­sää­tä­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Tämä on yksi esi­merk­ki sii­tä, että ”ase­te­tut rajoi­tuk­set” pyri­tään kuvaa­maan pal­jon laa­jem­mik­si kuin ne oikeu­del­li­ses­ti ovat tai voi­si­vat­kaan olla. Tun­ne­tuin esi­merk­ki on yli 70-vuo­tiai­den ”vel­voit­ta­mi­nen” ”karan­tee­nin­omai­siin olosuhteisiin”.

  Jos rajoi­tuk­sia jat­ke­taan, täl­lais­ten asioi­den laa­jem­pi ymmär­tä­mi­nen vai­kut­taa sii­hen, miten rajoi­tuk­set tai ”rajoi­tuk­set” vuotavat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Hyviä huo­mioi­ta Jukalta.

   Har­va tun­tuu huo­man­neen, että hal­li­tus tie­dot­taa pää­tök­set aika taval­la eri lail­la, kuin itse asias­sa on pää­tet­ty. Media taas tar­vit­see dra­ma­tiik­kaa, joten hekään eivät vai­vau­du ker­to­maan, että suu­rel­ta osin pää­tök­set ovat­kin suosituksia. 

   Hyvä esi­merk­ki täs­tä on rajo­jen sul­ke­mi­nen. Käy­tän­nös­sä vain ulko­mais­ten turis­tien maa­han­tu­lo este­tään, muu­ten liik­ku­mis­ta ei rajoitettu.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Viruk­sis­ta kan­nat­tai­si jokai­sen lukea kir­ja, “Virus­ten vil­li vie­hä­tys­voi­ma” kirj. Tapa­ni Hovi. Kir­ja on täy­sin kan­san­ta­jui­nen että myös täs­mäl­li­nen tie­teel­li­ses­ti ja sisäl­tää pal­jon esimerkkejä.
  Soi­nin­vaa­ran maa­lai­le­mat mah­dol­li­suu­det tule­vis­ta aal­lois­ta ja ikui­ses­ti kier­tä­mään jää­mi­sis­tä eivät virus­tek­ni­ses­ti ole poissuljettuja.
  Oli­si erin­omais­ta saa­da tän­ne sisä­mi­nis­te­rin kom­ment­ti tähän kolum­niin, ihan omal­la nimellään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. Ensin sanot

  Ei kui­ten­kaan pidä vali­ta käsi­tys­tään epi­de­mian ete­ne­mis­mal­lis­ta sen perus­teel­la, mikä tuot­taa muka­vim­man lopputuloksen.

  Ja sen jäl­keen jat­kat valit­se­mal­la kou­lui­käis­ten las­ten tar­tut­ta­vuu­des­ta ja immu­ni­tee­tin muo­dos­tu­mi­ses­ta ja kes­tä­vyy­des­tä ole­tuk­set juu­ri­kin sen perus­teel­la, mikä tuot­taa muka­vim­man lop­pu­tu­lok­sen. (Eli ole­tat että lap­set eivät tar­tu­ta, ja pit­kä­ai­kai­nen immu­ni­tee­ti muo­dos­tuu. Vaik­ka näis­tä ei ole tar­jol­la var­maa tietoa.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Ja miten kau­an Ruot­sis­sa kes­tää “lau­ma­suo­jan” saa­vut­ta­mi­seen? Ruot­sin ter­veys­vi­ran­omai­nen rapor­toi epä­luo­tet­ta­via arvioi­ta viruk­sen levin­nei­syy­des­tä ja tilan­ne jat­kuu myös Ruot­sis­sa vie­lä pit­kään. Käy­tän­nös­sä kaik­ki muut maa­il­man maat (Val­ko-Venä­jää lukuu­not­ta­mat­ta) tavoit­te­le­vat viruk­sen tukeh­dut­ta­mis­ta ja sen jäl­keen päät­tä­väis­tä uusien tar­tun­to­jen seu­ran­taa. Takai­sin päi­vään nolla.

  Rajoi­tus­toi­met tule­vat jat­ku­maan sii­hen asti kuin roko­te saa­daan. Jos virus suu­rin piir­tein saa­daan sam­mu­tet­tua, voi­daan nii­tä pur­kaa, kuten Ete­lä-Koreas­sa. Joku jo kom­men­toi­kin, että läh­tö­koh­tai­ses­ti Suo­mes­sa rajoi­tuk­set ovat olleet var­sin kesy­jä monee muu­hun maa­han verrattuna. 

  Pal­ve­lui­den elpy­mi­nen ei ala ennen kuin ihmi­sil­lä tur­val­li­nen olo. Lau­ma­suo­ja ei täs­sä tuo tur­val­lis­ta oloa, kun se väki­sin­kin vuotaa.

  Isot tapah­tu­mat ja mat­kai­lu ovat tauol­la rokot­tee­seen asti ja mat­kus­ta­mi­nen vie­lä sii­tä eteen­päin. Rokot­ta­mi­nen vie aikan­sa, var­sin­kin köy­hem­mis­sä maissa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Maa­il­man joh­ta­jat eivät tule teke­mään mitään anti­bioot­te­jen hol­tit­to­mal­le käy­töl­le, ei vil­lie­läin­to­reil­le, ei mil­le­kään mikä tuot­taa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa uuden viruk­sen ja lopul­li­sen romah­duk­sen. Kaik­ki tie­tää mitä ilmas­ton­muu­tos­kin tulee teke­mään, mut­ta kukaan ei tee asial­le mitään. Kaik­ki vain sen takia että polii­ti­kot otta­vat rahaa niil­tä jot­ka hyö­ty­vät tilan­tees­ta. On koo­mis­ta, että Yhdys­val­to­jen demo­kraat­tien lin­ja on nyt myy­dä lisää ter­vey­den­huol­toa niil­le mil­joo­nil­le, joil­ta läh­ti työt ja sik­si ter­vey­den­huol­to ja rahat. Siis rahat­to­mil­le ja ter­vey­den­huol­los­ta tip­pu­neil­le sano­taan, että osta­kaa ensin kak­kua mei­dän rahoit­ta­jil­ta ja sit­ten syö­kää sitä. Antoi­net­ten väi­tet­tiin vain kehot­ta­neen syö­mään lei­vok­sia, hän ei sen­tään kau­pan­nut nii­tä pulas­sa ole­vil­le. Vih­reät vie­lä­kin lää­päl­lään Clin­to­nin ja Oba­man kuvien edessä? 

  EU mie­lis­te­lee Kii­naa ja ketä vain rahas­ta, kaik­ki peri­aat­teet ja moraa­li on hylät­ty. Jäsen­maat jätet­tiin pulaan yksi­nään ja toi­vot­tiin ettei virus tuli­si niin vah­vas­ti omaan maa­han. Uskoo­ko joku vie­lä EU:n teke­vän mitään mer­ki­tyk­sel­lis­tä mil­le­kään mer­ki­tyk­sel­li­sel­le asial­le. Tulee­ko anti­bioot­ti­ra­joi­tuk­set eläin­tuo­tan­toon ja joka hel­ve­tin nuhaan, no ei. Suo­men­kin poli­tii­kan seu­raa­mi­nen joh­taa kiih­ty­vään alko­ho­lis­miin kave­ri­ka­pi­ta­lis­min tyh­jen­täes­sä veron­mak­sa­jien kirs­tun polii­tik­ko­jen jakaes­sa rahat kave­reil­leen ja muil­le joil­la suh­teet kun­nos­sa sin­ne. Koko ajan tap­pio­ta teh­nyt tur­ve pelas­te­taan vuo­sit­tain samal­la rahal­la jota kepu ei nyt suos­tu myön­tä­mään yhtä(!) ker­taa pal­jon(!) enem­män työl­lis­tä­vil­le(!) ravin­to­loil­le kiel­let­ty­ään ensin aukio­lon, eikä kukaan pis­tä nii­tä sei­nää vas­ten. Jos joku keh­taa vie­lä mai­ni­ta jon­kun opti­moin­nin rahan­jaos­sa tämän­kin hal­li­tuk­sen aika­na, niin voi juos­ta suo­raan mereen. 

  Usko­kaa jo että ihmi­set kuo­le­vat, eikä van­ha­na ja sai­raa­na ole kivaa. On pal­jon parem­pi men­nä nopeas­ti kuin olla vuo­sia jos­sain vai­pois­sa teke­mät­tä oikeas­ti mitään mie­len­kin jo usein men­tyä muu­al­le. Voi vain toi­voa, että vii­ka­te on teräs­sä kun aika tulee. Kun mikään ei kui­ten­kaan muu­tu kor­rup­tion takia, niin mik­si ihmees­sä tätä jat­ke­taan? Vai uskoo­ko joku oikeas­ti että uusi vii­rus ei tule heti koh­ta ihmis­kun­nan sekoil­les­sa anti­bioot­tei­neen ja mui­ne hoi­toi­neen? Aika sama kehi­te­tään­kö roko­te yhteen, kun seu­raa­vaa dou­pa­taan jo voi­mak­kaam­mak­si. Uskoo­ko joku että suur­teol­li­suus ei mak­sai­si polii­tik­ko­ja hil­jai­sek­si ja sai­si hei­tä jat­ka­maan jär­je­tön­tä lin­jaa näi­den kans­sa? Liha­teol­li­suus luo­puu anti­bioo­teis­ta, Kii­na ja muut eivät enää sekoi­le vil­lie­läi­mien kans­sa ja tämän jäl­keen ihmis­kun­ta jät­tää pääs­tön­sä kes­tä­väl­le tasol­le, joka on vie­lä täs­tä­kin rei­lus­ti alem­pa­na? Jos joku uskoo kaa­ta­van­sa maa­il­man kor­rup­toi­tu­neet joh­ta­jat armei­joi­neen ja kään­tä­vän­sä sit­ten maa­il­man nurin­päin jos­sa jär­ki voit­taa, niin sii­tä vaan ja jat­ke­taan tätä har­joi­tus­ta, mut­ta itse en näe täs­sä ole­van mitään pal­kin­toa, kos­ka tämä tulee tois­tu­maan jat­kos­sa yhä useam­min, kun yhteis­kun­nat suo­je­le­vat tuhoa­ji­aan lop­puun saak­ka rahan takia. Nyt sit­ten piti jär­jes­tää täl­lai­nen ennen­ai­kai­nen lopun alku, vaik­ka täs­sä oltai­siin voi­tu men­nä vie­lä ehkä muu­ta­ma vuo­si­kym­men sen­tään pak­sus­ti koh­ti ilmas­ton­muu­tok­sen tuot­ta­maa oikeas­ti mega­luo­kan krii­siä. Ja Ruot­si per­ke­le hoi­taa val­tion­ta­lout­ta kun­toon, kun ymmär­tä­vät elä­mäl­lä­kin ole­van rajat. Perin­tö­ve­roa­ko suo­ma­lai­set pelkäävät?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. Hie­no kir­joi­tus, kiitos.

  Itse olen koko ajan aja­tel­lut, että ongel­ma rat­kais­taan tar­tun­nan tai rokot­teen anta­mal­la lau­ma­suo­jal­la. Pika­ro­kot­tei­ta en itse ota vapaa­eh­toi­ses­ti (vrt. narkolepsia).

  Häm­men­tä­vää että kou­lu­lai­sil­ta on vie­ty oikeus ope­tuk­seen. Toi­vot­ta­vas­ti joku nos­taa asias­ta myö­hem­min kan­teen ja saa­daan oikeus­op­pi­nei­den näke­mys sii­tä, onko läk­sy­jen anta­mi­nen ja palaut­ta­mi­nen Wil­man kaut­ta ope­tus­ta. Ihan käsit­tä­mä­tön perus­oi­keuk­sien louk­kaus. Kou­lut pitäi­si ava­ta huomenna. 

  Osa ihmi­sis­tä näyt­tää rakas­ta­van sitä, että joku muu antaa heil­le sel­keät ohjeet sii­tä, mil­loin käy­dään kau­pas­sa, mitä ei saa teh­dä jne. Jos oma elä­mä on ollut mer­ki­tyk­se­tön­tä, niin on ihan ymmär­ret­tä­vää että mer­ki­tys­tä hae­taan nou­dat­ta­mal­la karanteenisääntöjä. 

  Poliit­ti­nen oppo­si­tio on kuol­lut tai kesä­lo­mal­la. Kokoo­mus ja Hal­la-aho lie­ne­vät jos­sain mar­ja­pel­lol­la, kos­ka yhtään aino­aa näke­mys­tä ei ole kuul­tu sen jäl­keen kun aikui­set alkoi­vat hoi­taa akuut­te­ja asioita.

  Kuten Soi­nin­vaa­ra jo aiko­ja sit­ten tote­si, van­huk­sia pitää suo­ja­ta. Sosi­aa­li­sis­ta ja talou­del­li­sis­ta syis­tä kaik­ki muu toi­min­ta pitää asteit­tain nor­ma­li­soi­da. Aloi­te­taan ihan heti kou­luis­ta ja ravintoloista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Täm­möi­nen kir­joi­tus täl­lä ker­taa. Pik­kui­sen olen pettynyt.

   Edel­li­seen koro­naa käsi­tel­lee­seen blo­gi­kir­joi­tuk­see­si tuli pal­jon hyviä, poh­ti­via ja asian­tun­te­via vas­tauk­sia, kuvit­te­lin kes­kus­te­lun tuo­neen laa­ja-alai­sem­paa näke­mys­tä moni­ta­hoi­seen asi­aan myös blo­gin pitäjälle.

   Vää­räs­sä tai­sin olla. Kom­ment­tien taso­kin on nyt pahas­ti las­ke­nut, mikä on sää­li. Meni vähän popu­lis­ti­sek­si tämä uusin kir­joi­tus mikä sit­ten hel­pos­ti tuot­taa sak­kaa kom­ment­tei­hin. Ja samal­la asia­li­nen ja asian­tun­te­va kes­kus­te­lu kuolee.

   Tätä ei var­maan kan­na­ta jul­kais­ta, men­köön Osmol­le kom­ment­ti­na. Muka­vaa iltaa joka tapauksessa!

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Itse olen koko ajan aja­tel­lut, että ongel­ma rat­kais­taan tar­tun­nan tai rokot­teen anta­mal­la lau­ma­suo­jal­la. Pika­ro­kot­tei­ta en itse ota vapaa­eh­toi­ses­ti (vrt. narkolepsia)”

   Sen sijaan iloi­sin mie­lin tar­tut­ta­maan itsen­sä vie­lä mel­ko tun­te­mat­to­mal­la viruk­sel­la, jon­ka sai­ras­ta­mi­sen seu­rauk­sis­ta ei ole oikein tie­toa? Nar­ko­lep­sian aiheu­tu­mi­sen (btw tuli erit­täin har­voil­le) syyt ovat hyvin sel­vil­lä, eikä zika-rokot­teen kans­sa teh­ty­jä vir­hei­tä enää toisteta.

   Ihmet­te­len suu­res­ti, miten rokot­tei­siin epäi­le­väs­ti suh­tau­tu­vat oli­si­vat val­mii­ta tar­tut­ta­maan suu­ren osa kan­saa sai­rau­teen, jon­ka seu­rauk­set ovat tun­te­mat­to­mat ja monel­le tappavat.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Elek­tii­vi­sen hoi­don ala­sa­ja­mi­nen on ilmei­ses­ti aiheut­ta­nut lää­kä­reil­le teke­mi­sen puu­tet­ta: Tele­vi­sios­sa on pariin ottee­seen esiin­ty­nyt lää­kä­rei­tä jäl­jit­tä­mäs­sä tartuntaketjuja.

  Tämä ei var­mas­ti­kaan ole teho­kas­ta resurs­sien käyt­töä, saa­ti kes­tä­vää jos hoi­to­työ täs­tä suu­res­ti lisään­tyy. Wuha­nis­sa, asuk­kai­ta ~11M, oli tuhan­sia jäl­jit­tä­jiä töissä.

  En usko jäl­ji­tyk­sen vaa­ti­van pika­kou­lu­tuk­sen lisäk­si juu­ri muu­ta kuin puhe­lin­lit­ty­män ja nenäk­kään asen­teen. Voi­si­ko esim. SPR orga­ni­soi­da “viruk­sen vas­tai­set vii­kot” ja koor­di­noi­da vapaa­eh­toi­set tähän hommaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Vie­lä kun sai­si tuon hal­li­tuk­sen ymmär­tä­mään, ettei koro­na viruk­se­na (eikä muut­kaan viruk­set) ole sen tyyp­pi­nen että se tuli­si “aal­toi­na”, vaan ympä­ri maa­il­man tapah­tu­nut uusi aal­to on täy­sin ihmis­ten aiheut­ta­maa, yli­suu­ril­la rajoitustoimilla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Kii­tos hyväs­tä kir­joi­tuk­ses­ta. Virus ehti tul­la kou­luun, jos­sa mei­dän jäl­ki­kas­vua on. Toi­vot­ta­vas­ti sen kou­lun oppi­laat tut­kit­tiin, mut­ta aina­kaan vii­dak­ko­rum­pu ei ker­ro sai­ras­tu­neis­ta luok­ka­ka­ve­reis­ta. Sai­ko moni tar­tun­nan, en tie­dä. Toi­vot­ta­vas­ti joku on tutkinut.
  Varus­kun­nat ovat myös sel­vin­neet ihmeen vähäi­sin sai­ras­tu­nei­den mää­rin, vaik­ka varus­mie­het levi­te­tään kui­ten­kin sään­nöl­li­sin välia­join ympä­ri Suo­mea lomille.
  Eli avai­sin kou­lut ja las­ten har­ras­tuk­set. Lap­set ja nuo­ret eivät kesäl­lä ole koto­na kui­ten­kaan tai jos ovat niin sen kan­san­ter­vey­del­li­nen las­ku on kova.
  Tämä kan­nat­taa lukea pää­tök­sen­teon ase­tel­mas­ta: https://www.thetimes.co.uk/article/cf3a8906-8644–11ea-b876-ef9d21d57c48?shareToken=4d1e6db4cd1df7d6f2f09bf9e681d89e

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Tar­tun­nan estä­vän rokot­teen lisäk­si par­hail­laan kehi­te­tään lääk­kei­tä sai­ras­tu­neil­le. Esi­mer­kik­si HIViin ei ole roko­tet­ta, mut­ta HIViin on lää­ki­tys, joka on teh­nyt ennen liki 100-pro­sent­ti­ses­ti tap­pa­vas­ta sai­rau­des­ta vaarattomamman. 

  Toi­voi­sin, Ode, että kon­sul­toi­sit näis­sä kir­joi­tuk­sis­sa asian­tun­ti­joi­ta niil­tä osin, kun heit­te­let viro­lo­gi­aan ja epi­de­mio­lo­gi­aan liit­ty­viä visioi­ta. Täs­sä ajas­sa tar­vit­sem­me fak­to­ja emme­kä maal­lik­ko­jen ole­tuk­sia, jot­ka muut­tu­vat totuuksiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ihmi­nen:
   Tar­tun­nan estä­vän rokot­teen lisäk­si par­hail­laan kehi­te­tään lääk­kei­tä sai­ras­tu­neil­le. Esi­mer­kik­si HIViin ei ole roko­tet­ta, mut­ta HIViin on lää­ki­tys, joka on teh­nyt ennen liki 100-pro­sent­ti­ses­ti tap­pa­vas­ta sai­rau­des­ta vaarattomamman. 

   Toi­voi­sin, Ode, että kon­sul­toi­sit näis­sä kir­joi­tuk­sis­sa asian­tun­ti­joi­ta niil­tä osin, kun heit­te­let viro­lo­gi­aan ja epi­de­mio­lo­gi­aan liit­ty­viä visioi­ta. Täs­sä ajas­sa tar­vit­sem­me fak­to­ja emme­kä maal­lik­ko­jen ole­tuk­sia, jot­ka muut­tu­vat totuuksiksi.

   Kyl­lä Soi­nin­vaa­ral­le on blo­gin kom­men­teis­sa ker­rot­tu ker­ta toi­sen­sa jäl­keen näis­tä asiois­ta. Hän on kui­ten­kin valin­nut senaa­rion­sa. Sii­nä roko­te tulee jos­kus ensi vuo­den syk­syl­lä eikä paran­nus­kei­no­ja tule lainkaan.

   Jos tun­nus­tam­me, että emme vie­lä tie­dä tule­vas­ta tar­peek­si, stra­te­gi­aa on vai­keam­pi hah­mo­tel­la. Jär­ke­vää kai kui­ten­kin on toi­mia niin, että ei olla ihan housut kin­tuis­sa min­kään ske­naa­rion toteu­tues­sa. Se tar­koit­tai­si, että tau­din anne­taan levi­tä hal­li­tus­ti samal­la kun ris­ki­ryh­mil­le jär­jes­te­tään eri­tyis­suo­jaa. Hal­li­tus tai aina­kin THL näyt­täi­si ole­van täl­lä ural­la vaik­ka ihan var­ma ei voi olla, kun eivät kerro. 

   Ruot­sa­lai­sen” stra­te­gian ongl­ma on se, että sii­nä voi ihmi­siä kuol­la tur­haan. Miten ope­rus­tel­la suu­ret kuol­lei­suus­lu­vut, jos vaik­ka ensi kuus­sa meil­lä on hoi­to­kei­no, jon­ka avul­la suu­ri osa kuo­le­mis­ta voi­daan estää? Tai ris­ki­ryh­mil­le annet­ta­va roko­te vie­lä tänä vuon­na? Sii­nä oli­si ruot­sa­laisl­le äänes­tä­jil­le ja hal­li­tus­puo­lueil­le päh­ki­nä purtavana.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Hyvin kir­joi­tet­tu. Mie­len­kiin­tois­ta on myös se että ravin­to­lat sul­je­taan mut­ta Ikea ja muut jät­ti­ta­va­ra­ta­lot pysy­vät auki. Lau­an­tai­na oli­vat aina­kin park­ki­pai­kat täyn­nä Vantaalla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Kii­tos Ode kir­joi­tuk­sis­ta­si jot­ka käsit­te­le­vät aihet­ta kiih­kot­to­mas­ti ja ana­lyyt­ti­ses­ti. Vali­tet­ta­vas­ti jul­ki­nen kes­kus­te­lu aihees­ta on men­nyt aivan mah­dot­to­mak­si ja vali­tet­ta­vas­ti pelon ohjaa­mak­si, jos ereh­dyt ole­maan ”vää­rää miel­tä” niin tuo­mio on väli­tön. Tun­tuu että olem­me vajon­neet takai­sin kes­kia­jal­le. Toi­nen ikä­vä ilmiö on kes­ki­näi­nen syyt­te­ly ja se että toi­siin ihmi­siin asen­noi­du­taan kuin spi­taa­li­siin. Hal­li­tus sai­si ottaa tie­dol­la joh­ta­mi­sen parem­min näky­väk­si ja ker­toa sel­keäm­min mihin mit­ta­rei­hin pää­tök­sen­te­ko perus­tuu jne. 

  Mis­tä se 90 mil­jar­dia muu­ten saa­daan? Sil­lä­hän luu­li­si tur­vaa­van todel­la upeas­ti van­hus­ten tur­val­li­suu­den vaik­ka kaik­ki muut palai­si­vat nor­maa­liin elä­mään. Sum­ma tekee 75000 jokais­ta yli 65 vuo­tias­ta koh­den. Hoi­to­ko­dit on var­mas­ti saa­tu näil­lä resurs­seil­la tur­vat­tua todel­la ilmatiiviisti…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Minul­la on sama havain­to, että polit­ruk­ki nyt mää­rää ja kont­rol­loi kes­kus­te­lua. Tämä joh­taa sii­hen, että vain tie­tyt pel­koon (ei dataan) perus­tu­vat mie­li­pi­teet ja lausu­mat ovat jul­ki­ses­ti hyväksyttyjä. 

   Samoin kans­vain­vä­li­nen yhtei­sö ja media on otta­nut aja­tus­mal­lik­seen “one size fits all” — eli täy­si lock­down on ainoa oikea mal­li — kos­ke me pää­tet­tiin niin. Mut­ta mihin dataan tämä alun­pe­räi­nen lock­down pää­tös ja sitä itse-tuke­va kon­sen­sus lock­down toi­mi­vuu­des­ta perustuu?

   Ei mihin­kään dataan. Pää­tös­tä teh­des­sä ei ollut dataa että lock­down toi­mii tehok­kaas­ti. Nyt ei ole dataa sii­tä että kaik­ki lock­down toi­met oli­si­vat tehok­kai­ta — esim. kou­lu­jen sul­ke­mi­nen ei ole teho­kas kei­no estää van­hus­ten kuo­le­mia vanhainkodeissa.

   Lock­down eri taso­ja ja mui­ta kei­noa tulee­kin uskal­taa haas­taa ja tuo­da esil­le vaihtoehtoja.

   Sik­si on hyvä näh­dä että joku tekee “eri lail­la” tilan­tees­sa jos­sa kenel­lä­kään ei ole dataan perus­tu­vaa fak­taa sii­tä mikä on “se ainoa oikea tapa”.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. O.S:”. Kou­lu­jen etä­ope­tuk­ses­sa pär­jää­vät hyvä­osais­ten per­hei­den lap­set. Syr­jäy­ty­mi­nen lisääntyy. ”

  Saat­taa myös käy­dä päin­vas­toin. Kodit jou­tu­vat otta­maan enem­män vas­tuu­ta lap­sen­sa oppi­mi­ses­ta , jol­loin oppi­mis­tu­lok­set para­ne­vat. On myös todel­la niin­kin, että jois­sa­kin kodeis­sa ei tähän pys­ty­tä. Täl­löin kou­lu on ainoa , mikä voi aut­taa näi­tä nuoria.

  Näi­den osal­ta tilan­ne on O.S:n kuvaa­ma, mut­ta totuus ei ole näin mus­ta­val­koi­nen. Ehkä täs­tä seu­raa jota­kin hyvää­kin. Van­hem­mat tajua­vat, ettei yhteis­kun­nan vas­tuul­le voi jät­tää kaik­kea hyvä­nä­kään aika­na. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pal­ve­lut ovat hämär­tä­neet joi­den­kin käsi­tys­tä van­hem­pien vastuista.

  O.S:“Todettakoon, että OAJ:n soli­daa­ri­suus ei ulo­tu kau­pan kas­soi­hin, jot­ka koh­taa­vat työs­sään pal­jon enem­män ihmisiä.”

  O.S. ei nyt ymmär­rä kou­lu­jen arkea. Siel­lä ihmi­set koh­taa­vat toi­sen­sa äärim­mäi­sen tii­viis­sä for­maa­tis­sa, ei voi ver­ra­ta miten­kään kaup­po­jen kon­tak­tis­te­rii­lei­hin olo­suh­tei­siin. Ettei nyt vaan oli­si ideo­lo­gis­ta väriä kuten Anderssonilla.

  Oppi­lail­la on myös eri­lai­sia opis­ke­lu­vai­hei­ta. Esim. ylä­kou­lun ysi­luok­ka­lai­sil­la on nume­rot annet­tu ja haku­pa­pe­rit jat­ko-opis­ke­lui­hin sisäl­lä. Heil­lä ei ole min­kään val­ta­kun­nan opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio­ta kou­lus­sa. Hei­tä pitäi­si viih­dyt­tää siel­lä kak­si viik­koa ja estää häi­rit­se­mäs­tä mui­ta. Tämä on nor­maa­liai­ka­na­kin suo­ma­lai­sen kou­lun hei­koin lenk­ki ja suu­ri ongelma.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Eemil:
   Oppi­lail­la on myös eri­lai­sia opis­ke­lu­vai­hei­ta. Esim. ylä­kou­lun ysi­luok­ka­lai­sil­la on nume­rot annet­tu ja haku­pa­pe­rit jat­ko-opis­ke­lui­hin sisäl­lä. Heil­lä ei ole min­kään val­ta­kun­nan opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio­ta kou­lus­sa. Hei­tä pitäi­si viih­dyt­tää siel­lä kak­si viik­koa ja estää häi­rit­se­mäs­tä mui­ta. Tämä on nor­maa­liai­ka­na­kin suo­ma­lai­sen kou­lun hei­koin lenk­ki ja suu­ri ongelma.

   Osmo Soi­nin­vaa­ra tar­koit­taa var­maan ala­kou­lu­lai­sia joil­la on edel­leen lain mukaan saa­ta­va lähio­pe­tus­ta. Olen ylä­kou­lu­lais­ten koh­dal­la sitä miel­tä että heil­le vaan nume­rot ja todis­tus ja hyvään kesää. Näh­dään toden­nä­köi­ses­ti syksyllä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Eemil:

   Kodit jou­tu­vat otta­maan enem­män vas­tuu­ta lap­sen­sa oppi­mi­ses­ta , jol­loin oppi­mis­tu­lok­set paranevat. 

   Ehkä täs­tä seu­raa jota­kin hyvää­kin. Van­hem­mat tajua­vat, ettei yhteis­kun­nan vas­tuul­le voi jät­tää kaik­kea hyvä­nä­kään aika­na. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pal­ve­lut ovat hämär­tä­neet joi­den­kin käsi­tys­tä van­hem­pien vastuista. 

   Tuo kuvai­le­ma­si ske­naa­rion oli­si hyvin­kin toi­vot­ta­vaa jo ihan sen takia että eräät van­hem­mat ovat ulkois­ta­neet las­ten­sa kas­va­tuk­sen kou­lul­le joka ei ole mis­sään koh­taan kou­lun tar­koi­tus. Opet­ta­jien tar­ko­tus ei ole kas­vat­taa lap­sia. Se on van­hem­pien ja tämä nykyi­nen tilan­ne voi ihan hyvin pakot­taa van­hem­pia koh­taa­maan las­ten­sa kas­va­tuk­sel­li­nen kehi­tys ihan toi­sel­la taval­la kuin aiemmin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Näyt­täi­si sil­tä, että epi­de­mia saa­vut­taa Tuk­hol­man seu­dul­la huip­pun­saen­nen juhan­nus­ta ja alkaa sen jäl­keen hii­pua pois. Muu­al­la Ruot­sis­sa epi­de­mian huip­pu tulee myöhemmin.” 

  Epi­de­mian huip­pu Ruo­tis­sa on erit­täin toden­nä­köi­ses­ti ohi jo.
  Täl­lä het­kel­lä eni­ten päi­vit­täi­siä kuo­le­mia on kir­jat­tu tapah­tu­neek­si 8.4.2020, yhteen­sä 110 kap­pa­let­ta. 14. ja 15. päi­vä kulu­vaa kuu­ta on hyvin lähel­lä tuo­ta huip­pua, 109 ja 108 kuo­le­maa. Voi nous­ta vie­lä tuon hui­pun ohi kos­ka tie­to kuo­le­mis­ta tulee viiveellä. 

  Teho­hoi­toon otet­tu­jen poti­lai­den mää­rä ei ole kas­va­nut huh­ti­kuun alun jäl­keen. Tosi ei ole hir­veäs­ti las­ke­nut­kaan vie­lä. Oli voi olla että tulee pit­kä ja laa­kea huippu. 

  Uuti­soin­te­ja kat­soes­sa kan­nat­taa huo­mioi­da että aika mones­sa paik­kaa uuti­soi­daan vää­rin se että Ruot­sis­sa olis kuol­lut xxx mää­rä ihmi­siä edel­li­sen vuo­ro­kau­den aika­na. Päi­vit­täin ilmoi­te­tut kuo­le­mat jakaan­tu­vat men­neil­le päi­vil­le, jopa muu­ta­man vii­kon taak­se mitä olen seu­ran­nut. Täs­tä joh­tuu se että huip­pu on var­maan men­nyt ohi jo vaik­ka päi­vit­täi­set kuo­le­mat pysyy korkeana. 

  https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa?fbclid=IwAR30B72t7Vd4hvutCmNNtsTEdxNT6Dm8xhoit6-Uxkc5Q_O-jaiWt6A1VIE

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. Muu­ta­mis­ta pointeistasi.

  Kou­lut: Opet­ta­jat voi­si­vat tava­ta oppi­lai­ta 2 päi­vää kuta­kin siten, että joka luok­ka jaet­tai­siin 4 pien­ryh­mään. Ryh­mä 1 tulee kou­lul­le maa­nan­taik­si jne. Ker­ra­taan 2 ker­taa, jol­loin jokai­nen on viet­tä­nyt 2 päi­vää lähio­pe­tuk­ses­sa tänä kevää­nä suht tur­val­li­ses­ti ja opet­ta­jal­le hal­lit­ta­vas­ti. Muut teki­si­vät koto­na ennal­ta­mää­rät­ty­jä isom­pia tehtäviä.

  Kir­jas­tot: Hel­sin­gin yli­opis­ton kir­jas­tos­ta voi jo nyt lai­na­ta tyy­lil­lä tilaa netis­sä, nou­da nou­to­pis­tees­tä. Tätä voi­si laa­jen­taa kau­pun­gin­kir­jas­toi­hin. Mik­sei voi­si rajoi­te­tus­ti pääs­tää sisäl­le­kin poruk­kaa, kun­han leh­ti­lu­kusa­li ja ylei­sö­tie­to­ko­neet on sul­jet­tu — ne on ne pai­kat, joil­le jää ihmi­siä norkoilemaan. 

  Avai­sin myös museot ihan kult­tuu­ri-ilok­si. Rajoi­tuk­set lipun­myyn­tiin, jot­ta ei syn­ny tun­gos­ta ja mer­kit lat­ti­aan tai­de­teos­ten väliin, että tur­va­vä­lit pysyy. 

  Elo­ku­va­teat­te­rit ovat vai­keam­pi toteut­taa samoin kuin teat­te­ri ja kon­sert­ti­sa­lit, kos­ka ilmei­ses­ti pit­kä­ai­kai­nen oles­ke­lu samas­sa tilas­sa ison jou­kon kans­sa aiheut­taa tar­tun­ta­ris­kin tyy­liin Nais­ten­päi­vän kon­sert­ti, jos­sa sai kai 21 ihmis­tä tartunnan. 

  Kah­vi­lat voi­si­vat pitää kesäl­lä ulko­na pöy­tiä, jois­sa istua. 

  Pää­sy­ko­keet: ne voi­si lähet­tää yli­op­pi­las­lau­ta­kun­nan kaut­ta kun­tiin ja teh­täi­siin val­vo­tus­ti oman paik­ka­kun­nan lukios­sa. Näin ei syn­tyi­si mat­kus­tus­ry­sää. En ole itse tosin iki­nä tajun­nut useim­pien pää­sy­ko­kei­den point­tia — mie­les­tä­ni yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten arvo­sa­nat ja koko lukion todis­tus ker­to­vat enem­män kuin parin kir­jan ulkoa­pänt­tää­mi­nen. Asia on toki eri tai­dea­lo­jen korkeakouluihin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Esit­tä­mä­si fak­tat ja päät­te­ly­ket­jut ovat aukot­to­mia. Ne näyt­tä­vät perus­tu­van kah­teen hypo­tee­siin: 1) riip­pu­mat­ta yhteis­kun­nan valit­se­mas­ta stra­te­gias­ta tar­tun­nan saa­nei­den osuus väes­tös­tä on vakio ja 2) mitä nopeam­min lau­maim­mu­ni­teet­ti saa­vu­te­taan, sitä vähäi­sem­piä ovat talou­del­li­set vau­riot yhteis­kun­nal­le. Hypo­tee­seis­ta aina­kin seu­raa esit­tä­mä­si vas­tak­kai­na­set­te­lu: ter­veys vs. talous epi­de­mian aika­na. Samo­ja hypo­tee­se­ja on esiin­ty­nyt laa­jem­min­kin kes­kus­te­lun poh­ja­na, mut­ta en itse ole aina­kaan löy­tä­nyt mitään tie­teel­lis­tä perus­tet­ta niil­le. Ne esi­te­tään­kin ikään­kuin luon­non­la­kei­na, joi­ta ei kysee­na­lais­te­ta. Esi­tän kui­ten­kin rin­nal­le kak­si hypo­tee­sia, jot­ka perus­tu­vat tut­ki­mus­tie­toon ja epi­de­mio­lo­gi Ric­hard Wezel‘in havain­toi­hin: 1) mitä nopeam­min epi­de­mia levi­ää väes­tös­sä, sitä kor­keam­pi on koko­nais­kuol­lei­suus ja 2) mitä nopeam­min epi­de­mia levi­ää, sitä suu­rem­mat ovat talou­del­li­set vau­riot yhteis­kun­nas­sa ja sitä kau­em­min talou­del­li­nen toi­pu­mi­nen kes­tää. Näi­den hypo­tee­sien joh­to­pää­tös on siis se, että koro­nan teho­kas rajoit­ta­mi­nen on hyö­dyl­lis­tä sekä ter­vey­del­le, että talou­del­le. Vai­kut­taa sil­tä, että Sak­sa on omak­su­nut tämän lin­jan. Pidän sitä eet­ti­ses­ti kes­tä­vä­nä ja myös talou­del­li­ses­ti jär­ke­vä­nä. Ohei­sen artik­ke­lis­sa on havain­to­ja, jot­ka liit­ty­vät 1918–1919 espan­jan­tau­ti epi­de­mi­aan täs­tä näkö­kul­mas­ta. ihttps://www.weforum.org/agenda/2020/04/pandemic-economy-lessons-1918-flu/

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mau­ri Aho­la:
   Esi­tän kui­ten­kin rin­nal­le kak­si hypo­tee­sia, jot­ka perus­tu­vat tut­ki­mus­tie­toon jae­pi­de­mio­lo­gi Ric­hard Wezel‘in havain­toi­hin: 1) mitä nopeam­min epi­de­mia levi­ää väes­tös­sä, sitä kor­keam­pi on koko­nais­kuol­lei­suus ja 2) mitä nopeam­min epi­de­mia levi­ää, sitä suu­rem­mat ovat talou­del­li­set vau­riot yhteis­kun­nas­sa ja sitä kau­em­min talou­del­li­nen toi­pu­mi­nen kestää.

   Weze­lin hypo­tee­seis­ta nr 1 toden­nä­köi­ses­ti pitää paik­kan­sa. Mitä jyr­kem­pi piik­ki niin sitä suu­rem­pi toden­nä­köi­syys sii­hen että kaik­kia ei ehdi­tä hoi­taa, lisäk­si tau­tia var­mas­ti opi­taan hoi­ta­maan parem­min epi­de­mian aika­na kun opi­taan uutta. 

   Koh­taan 2 en kui­ten­kaan usko ilman jotain sel­ke­ää perus­te­lua. Kuvit­te­li­sin että Wezel nojaa “perin­tei­siin” influens­sa yms epi­de­mioi­hin eikä ota huo­mioon koro­na-epi­de­mian ihmi­sen aiheut­ta­mia aspek­te­ja kuten lock-down tilan­net­ta. Nor­maa­li epi­de­mias­sa­han var­mas­ti käy­kin niin, että jos epi­de­mia kehit­tyy nopeas­ti niin talou­teen syn­tyy isom­pia häi­riöi­tä kun suu­ri jouk­ko sai­ras­tuu kerralla. 

   Jos esim 30–40% työ­voi­mas­ta on sai­ras­lo­mal­la saman aikai­ses­ti niin sil­loin vil­jat jää­vät pel­lol­le homeh­tu­maan, teh­taat pysäh­ty­vät ja kul­je­tuk­set eivät toi­mi. Jos taas sama mää­rä ihmi­siä sai­ras­tuu pidem­män aika­vä­lin kulues­sa niin vai­ku­tus jää vähäi­sem­mäk­si (esim vain 5% ker­ral­la pois­sa töis­tä) kos­ka muu­ta­man ihmi­sen pois­sao­lo voi­daan yleen­sä pai­ka­ta jär­jes­te­le­mäl­lä töi­tä uudel­leen jne. 

   Koro­na-epi­de­mian ja ihmi­sen sii­hen pääl­le lisää­mien toi­men­pi­tei­den (lock-down) yhteis­vai­ku­tus on kui­ten­kin se, että monel­la alal­la 100% työ­voi­mas­ta ja/tai asiak­kais­ta on pois­sa töis­tä vaik­ka eivät ole­kaan itse sai­rai­ta. Niil­lä­kin aloil­la mis­sä työn­te­ko onnis­tui­si hyvin etä­työ­nä on ongel­ma­na se, että asiak­kaat jää­vät odot­ta­maan mihin tilan­ne kehit­tyy eivät­kä inves­toi. Tai ali­han­kin­ta­ket­jus­sa on yri­tyk­siä jot­ka syys­tä tai toi­ses­ta jou­tu­vat sul­ke­maan oven­sa lock­dow­nin ajak­si jol­loin ket­jus­sa “ala­vir­taan” päin ole­vien yri­tys­ten tuo­tan­to lop­puu myös. 

   Lop­pu­tu­le­ma on se, että ei ole varaa mak­saa palk­ko­ja, ihmi­set lomau­te­taan tai irti­sa­no­taan ja seu­raa kaik­ki hyvin tun­ne­tut fyy­si­sen, psyyk­ki­sen ja sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin ongelmat. 

   Yli­pää­tään vie­ras­tan itse “talous vs ter­veys” tyyp­pis­tä argu­men­toin­tia jos­sa nämä ase­te­taan tois­ten­sa vas­ta­koh­dik­si. Itse näen asian niin että toi­mi­va talous luo hyvin­voin­tia koko yhteis­kun­nal­le, jos­ta esi­merk­ki­nä vaik­ka mak­su­ton ter­vey­den­huol­to jne. Ja toi­saal­ta jos ter­veys on kural­la niin sil­loin talous­kin voi huo­nos­ti. Näin­hän se on sekä yksi­lön että kan­sa­kun­nan tasolla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. -Kos­ka lap­set eivät ole tar­tut­ta­jia eivät­kä oikein kan­ta­jia­kaan, mik­si suo­jel­la iso­van­hem­pia hei­dän tapaa­mi­sel­taan enää?

  - Kos­ka nuo­ret aikui­set sekä kulut­tu­vat että kes­tä­vät koro­nan kes­ki­mää­rin hyvin, mik­si kiel­tää hei­dän elä­män­ta­pan­sa (baa­rit, lef­fat, fes­ta­rit), kaik­ki auki ja mie­luum­min ennen kesää, se aut­tai­si taloutta! 

  -Jos kir­jas­tois­ta teh­dään taas var­si­nai­sia kir­jas­to­ja (vrt. mm. Oodin oles­ke­lu­kes­kus), ja ihmi­set käy­vät siel­lä lyhy­tai­kai­ses­ti kir­jo­ja hake­mas­sa, mik­si nii­tä pitää enää päi­vää­kään kiin­ni? Olen itse ovel­la ensimmäisenä. 

  -Kos­ka lau­ma­suo­ja on nyt sit­ten se tavoi­te, mihin me tar­vit­sem­me sitä suo­ma­lais­ta yri­tys­tä joka alkaa pika­pi­kaa val­mis­taan kym­me­niä­tu­han­sia kas­vo­suo­jia päivässä ? 

  -Kos­ka em. ja kos­ka roko­tet­ta ei ole tulos­sa ja kos­ka talous, mik­si me emme sit­ten toi­mi niin kuin Ruot­si toi­mii; eikö Suo­mi kes­tä sitä mitä…hei, Ruot­si ! kestää. 

  -Kos­ka tes­tit hyvin epä­luo­tet­ta­via ja kos­ka pahin ske­naa­rio, immuu­ni­tee­tin kehit­ty­mät­tö­myys on mah­dol­li­nen eikö voi­tai­si vain pala­ta maa­lis­kuun alku­ruu­tuun, eli riit­tää kun yski­tään hihaan ja saip­puoi­daan kädet? Eikä täl­le oikein mitään voi kuten pm:kin tote­si, vaik­ka Uudes­sa-See­lan­nis­sa kol­le­gan­sa tote­si tois­ta. Tilas­tot ovat maan kään­tö­puo­lel­la­kin käänteisiä? 

  Kai­ken tämän voi joh­taa Soi­nin­vaa­ran päi­vi­tyk­ses­tä, ja ihan ylei­nen kan­ta­han tuo alkaa jo olla, ei eri­tyi­sen radikaali.
  Mei­dän koro­na­ma­mis­ten varo­vai­nen kan­ta se enem­män radi­kaa­li alkaa olla.
  Toki kaik­ki “meis­tä­kin” ymmär­tä­vät että talous eikä hyvin­voin­ti­val­tio kes­tä enää mon­taa kuu­kaut­ta tätä. Jos viikkojakaan.
  Sit­ten vaan poliit­tis­ta ja vir­ka­mies­vas­tuu­ta ottamaan.…
  Toki oli­si avoin­ta ja läpi­nä­ky­vää val­mis­taa kan­saa kuolleisuuteen. 

  Tun­nus­tan pii­kik­kyy­den, oma­ni. Olen sii­tä pahoil­la­ni. On vain todel­la har­mi, että maa­pal­lon bio­lo­gia täl­läi­sen tra­ge­dian heit­ti päällemme.
  Oma epäi­ly­ni nousee sii­tä miten muu­ta­mas­sa Aasian maas­sa koro­na on onnis­tut­tu aina­kin tois­tai­sek­si hoi­ta­maan hyvin­kin tehok­kaas­ti Euroop­paan verrattuna. 

  -

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Herä­tys. Maa­il­mal­la on jo esi­merk­ke­jä mais­ta, jois­sa tukah­dut­ta­mi­nen on onnis­tu­nut maan rajo­jen sisäl­lä. Se on nopein ja hal­vin tapa takai­sin jon­kin­lai­seen arkeen.

  Tukah­dut­ta­mi­nen vaa­tii tehok­kaat lyhyet toi­men­pi­teet, joi­den jäl­keen rajoi­tuk­sia voi­daan nopeas­ti keven­tää. Mat­kus­ta­mis­ta pitää sen jäl­keen rajoit­taa ja maa­han­tu­li­joi­ta lait­taa karan­tee­niin ja tes­ta­ta, mut­ta se ei estä yri­tys­ten vien­tiä ja tuontia.

  Ennus­tan, että kun Ruot­si ja Suo­mi tap­pa­vat hitaal­la lie­kil­lä kan­sa­lai­si­aan kuu­kausi­kau­pal­la lau­maim­mu­ni­tee­tin toi­vos­sa, tukah­dut­ta­ja­maat tule­vat palaa­maan arkeen nopeam­min ja alka­vat ava­ta rajo­ja vai­heit­tain toisilleen. 

  Ruot­sin vii­mei­sim­pien ennus­tei­den nume­roil­la lau­maim­mu­ni­tee­tin tavoit­te­lu tuli­si vaa­ti­maan Suo­mes­sa enem­män kuo­le­mia kuin Tal­vi­so­ta. Oli­si­ko sil­loin lais­ka­na todet­tu, että tur­ha pis­tää vas­taan, kos­ka vihol­li­nen tulee jos­kus kuitenkin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Mikä on tämä abstrak­ti “kan­san­ta­lous” joka kär­sii? En ole vie­lä näh­nyt suu­ria hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia. Sen sijaan olen näh­nyt len­to­jen lop­pu­van, öljyn­hin­nan las­ke­van kulu­tuk­sen pie­ne­ne­mi­sen vuok­si, tuo­tan­non las­kua. En ole näh­nyt tar­peel­lis­ten asioi­den puu­tet­ta. En ole näh­nyt ihmis­ten köyhtyvän.

  Minun puo­les­ta­ni voi­si jat­kaa tätä rataa vaik­ka maa­il­man tap­piin. “Kan­san­ta­lou­den” toi­voi­sin enem­män­kin sopeu­tu­van sii­hen, että ihmi­set eivät enää syl­je tois­ten­sa pääl­le vii­ni­la­sil­li­sen juo­tu­aan, ja sii­hen ettei enää mat­kus­tel­la. Sii­hen, että jat­kos­sa pide­tään hen­gi­tys­suo­jain­ta aina jos on nuha ja fluns­sas­sa ollaan koto­na eikä töissä.

  Minus­ta noin humaa­nin ihmi­sen näp­päi­mis­töl­tä on kam­mot­ta­vaa kuul­la, että nykyis­tä talout­ta ei sai­si romut­taa. En todel­la­kaan kai­paa tam­mi­kuun menoa. Nyt on pal­jon parempi!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Krtek:
   Mikä on tämä abstrak­ti ”kan­san­ta­lous” joka kärsii? 

   Esi­merk­ki valais­see. Kun menet ravin­to­laan ja nau­tit siel­lä drin­kin, niin drin­kin aine­so­sien maa­han­tuo­ja saa palk­kan­sa, baa­ri­mik­ko saa palk­kan­sa, ravin­to­lan omis­ta­ja saa voit­ton­sa ja joka välis­tä val­tio kerää vero­ja. Niin­pä, jos et mene naut­ti­maan drink­kiä, nk. kan­san­ta­lous kär­sii, kos­ka raha­si jäi sääs­töö­si myö­hem­min kulutettavaksi.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Mai­nit­se­ma­si rajoi­tuk­set voi­daan kyl­lä pois­taa, mut­ta nii­den talou­del­li­nen vai­ku­tus on sika pie­ni. Ihmi­set eivät kui­ten­kaan ala mas­soit­tain käy­mään ravin­to­lois­sa yms.
  Mas­sa­ta­pah­tu­mia ei kui­ten­kaan ava­ta, ja vaik­ka ne mah­dol­lis­tet­tai­siin niin ylei­sö­ka­to oli­si suuri.
  Paras tapa saa­da ihmi­set liik­keel­le ja kulut­ta­maan on pitää tar­tun­nat minimissä.
  Ero Suo­men ja Ruot­sin välil­lä rajoi­tuk­sis­sa on pie­ni. Koh­ta sitä ei ole juurikaan.
  Sil­ti talous tukee romah­ta­maan, kos­ka kysees­sä on maa­il­man­laa­jui­nen kulu­tuk­sen las­ku, joka kes­tää sii­hen asti kun kaik­ki on roko­tet­tu. Eli var­maan­kin pari kol­me vuotta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Paras tapa saa­da ihmi­set liik­keel­le ja kulut­ta­maan on pitää tar­tun­nat minimissä.”

   Tätä ei moni tun­nu ymmär­tä­vän, ihme kyllä.

   Muu­ten­kin Jar­kon kans­sa hyvin samoil­la lin­joil­la, teks­ti oli mel­kein kuin omas­ta kynästä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Talous­vai­ku­tuk­sien tar­kas­te­lus­sa unoh­tuu usein se, että mark­ki­nat ovat pää­osin psy­ko­lo­gi­aa ja mark­ki­naos­a­puo­let sopu­lei­ta. Mark­ki­na lamaan­tui jo, kun sosi­aa­lis­ta etäi­syyt­tä alet­tiin suo­si­tel­la. Lamaan­tu­mi­nen vain vii­meis­tel­tiin val­mius­lail­la ja sitä seu­ran­neil­la kiel­loil­la. Sil­lä rajoi­te­taan­ko pal­jon vai vähän ei ole juu­ri­kaan mer­ki­tys­tä. Lamaan­tu­mi­sen taso on sama. Tämä jäi alku­vai­hees­sa ymmär­tä­mät­tä. Lamaan­tu­mi­sen kii­la on jo lyö­ty niin syväl­le mark­ki­nap­syy­keen, että luot­ta­mus ei järin her­käs­ti palau­du hal­lin­nol­li­sin toi­min. Muu­ta­ma sata sai­raa­la­po­ti­las­ta ja joi­tain kym­me­niä vai­na­jia on koko­nai­suu­den kan­nal­ta mitä­tön­tä. Suh­teel­li­set osuu­det ovat pro­mil­len osia. Eroa ei havai­ta koko­nais­kuol­lei­suu­des­sa. Tämä mität­tö­myys ei enää mah­du kol­lek­tii­vi­seen tajun­taan. Ravin­to­loi­hin tus­kin riit­täi­si asiak­kai­ta, vaik­ka ne auki oli­si­vat­kin. Pelon häl­ven­tä­mi­nen ja luot­ta­muk­sen palaut­ta­mi­nen onnis­tu­ne­vat par­hai­ten voi­mak­kaal­la tukah­dut­ta­mi­sel­la lähel­le nol­laa, jota seu­raa bru­te force-mas­sa­ra­joit­tei­den vaih­ta­mi­nen rajat­tui­hin, koh­dis­tet­tui­hin ja älyk­käi­siin toi­miin, joil­la tapaus­mää­rät aal­toi­le­vat mata­lah­kol­la tasol­la. Tark­ko­jen rajoi­tus­ten ja mata­lah­ko­jen tar­tun­ta­mää­rien kans­sa pys­tyt­tä­neen elä­mään mel­ko pit­kään­kin. Lie­nee toden­nä­köis­tä, että tämä on myös uusi nor­maa­li, kos­ka yksit­täi­sen val­tion väes­tön lau­ma­suo­ja ei vie­lä rii­tä vapaut­ta­maan talout­ta. Suo­jan pitäi­si olla globaali.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Oden (en täs­sä viit­si sinu­tel­la enkä tei­ti­tel­lä, jot­ta argu­men­toin­ti säi­lyt­täi­si neut­raa­lin luon­teen) käsi­tys epi­de­mias­ta on vir­heel­li­nen, mikä on ymmär­ret­tä­vää totun­nai­sen meka­nis­ti­sen ja ato­mis­ti­sen maa­il­man­ku­van perus­teel­la. Mate­maat­ti­nen mal­li, jota hän sovel­taa, on epäi­le­mät­tä päte­vä kun laa­di­taan ennus­tei­ta esi­mer­kik­si sää­ti­lan muu­tok­sis­ta lyhyeh­köi­nä ajan­jak­soi­na. Elä­vän luo­non ilmiöt ovat rat­kai­se­vas­ti eri­lai­sia. Jos otam­me hyp­py­siim­me muu­ra­hai­sen ja ase­tam­me sen mik­ros­koo­pin alle saam­me sii­tä monen­lais­ta tie­toa, mut­ta tär­kein ymmär­rys jää puut­tu­maan, se että muur­hai­nen on kol­lek­tii­vi­nen olen­to, jota ohjaa par­viä­ly. Ana­lo­gi­ses­ti me ihmi­set kuvit­te­lem­me ole­vam­me yksi­löi­tä kun itse asias­sa olem­me par­vi tai lau­ma useam­mas­sa­kin mie­les­sä. Yksi­löi­nä olem­me bak­tee­rei­hin ver­rat­ta­vis­ta moni­puo­li­ses­ti eri­kois­tu­neis­ta soluis­ta ja soluis­sa itse­näis­tä teh­tä­vään­sä suo­rit­ta­vis­ta solue­li­mis­tä koos­tu­via olioi­ta, jot­ka toi­mi­vat kol­lek­tii­vi­ses­sa yhteis­toi­min­nas­sa mui­den saman­kal­tais­ten olioi­den kans­sa. Tämän lisäk­si myös tii­viis­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa meis­tä suu­res­ti­kin eroa­vien mut­ta samal­la taval­la koos­tu­nei­den olioi­den kans­sa. Tämä on se bio­lo­gi­nen todel­li­suus, jota emme pää­se kar­kuun vaik­ka kuin­ka haluai­sim­me. Myös viruk­set kuu­lu­vat erot­ta­mat­to­mas­ti mei­dän fyy­si­seen ole­muk­seem­me — kuten myös bak­tee­rit — ja suu­rim­mak­si osak­si ne elä­vät sovus­sa yhtey­des­sä mei­hin osal­lis­tuen ruu­miin­toi­min­toi­him­me. Osa on kui­ten­kin vahin­gol­li­sia, ja meis­sä ole­vat immuu­ni­te­ki­jät tais­te­le­vat nii­tä vas­taan niin, että ne pysy­vät kuris­sa. Sil­loin täl­löin ulko­puo­lel­ta tulee uusi virus­kan­ta, kuten tämä koro­na, joka pyr­kii aset­tu­maan bio­lo­gi­sel­le revii­ril­lem­me välit­tä­mät­tä seu­rauk­sis­ta meil­le. Toi­sin kuin moni luu­lee, yksi virus ei ole mitään, eikä sil­lä ole omaa tah­toa. Virus­kan­ta sen sijaan toi­mii suun­ni­tel­mal­li­ses­ti tun­nus­tel­len ympä­ris­töään ja lähet­täen siir­to­lai­si­aan, yksit­täi­siä virus­ryh­miä, etsi­mään kehois­tam­me otol­li­sia tuki­koh­tia. Jos nyt kuvit­te­lem­me että paras stra­te­gia sel­viy­tyä koro­na­pan­de­mias­ta on antaa täl­le virus­kol­lek­tii­vil­le perik­si, mei­dän on val­mis­tau­dut­ta­va erit­täin pit­kään pro­ses­siin jon­ka aika­na oma lajim­me heik­ke­nee mer­kit­tä­väs­ti, ennen kuin virus oppii sopeu­tu­maan. Sik­si sitä on vas­tus­tet­ta­va päät­tä­väi­ses­ti, sitä on ope­tet­ta­va ja kuri­tet­ta­va kai­kin kei­noin, kun­nes se ymmär­tää muun­tua har­mit­to­mak­si tai jopa par­haas­sa tapauk­ses­sa hyö­dyl­li­sek­si kom­po­nen­tik­si elo­nyh­tei­sös­säm­me. Täs­sä pro­ses­sis­sa talous var­mas­ti kär­sii mut­ta ei peruut­ta­mat­to­mas­ti. Vai­keuk­sien kes­kel­lä ihmis­kun­nal­la on tilai­suus vii­mein­kin vii­sas­tua ja lopet­taa luon­non hol­ti­ton riis­to. Kek­siä uusia, eko­lo­gi­ses­ti posi­tii­vi­sia kei­no­ja jat­kaa elä­mää maa­pal­lol­lam­me. Se on oikea­ta sopeu­tu­mis­ta, oike­aa nöy­ryyt­tä, joka nos­taa ihmi­sen kor­keam­mal­le tasol­le ja samal­la antaa muul­le luon­nol­le tilai­suu­den parantua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Olen samaa miel­tä jos nyt pääs­täm­me viruk­sen val­loil­leen tap­pa­maan vanhukset,astmaatikot, dia­bee­ti­kot, lii­ka­li­ha­vat ja muut hen­gi­tys­tie sai­rauk­sis­ta kär­si­vät on kysy­mys tar­peet­to­mas­ta ihmis­ko­kees­ta ja sii­tä aiheu­tu­vis­ta kuo­le­mis­ta. Vii­sas kan­sa­kun­ta ete­nee rau­hal­li­ses­ti tie­toa kerä­ten ja tekee sen poh­jal­ta ana­lyy­sin sekä pää­tök­set. Myös sai­rau­des­ta joten­ku­ten sel­vin­nei­den jäl­ki­tau­dit, erioi­reet ja mah­dol­li­set vam­mau­tu­mi­set tule­vat tavat­to­man kal­liik­si pikäs­sä­juok­sus­sa yhteis­kun­nal­le. Eris­täy­ty­mi­nen ja viruk­sen tukah­dut­ta­mi­nen onnist­tuu mei­dän yhteis­kun­nas­sam­me kun­ha teem­me sen moti­voi­tu­nee­na yhdes­sä. Talou­des­ta on aina sel­viy­dyt­ty vai­ke­den­kin aiko­jen jälkeen!

   Ante­ro Helas­vuo:
   Oden (en täs­sä viit­si sinu­tel­la enkä tei­ti­tel­lä, jot­ta argu­men­toin­ti säi­lyt­täi­si neut­raa­lin luon­teen) käsi­tys epi­de­mias­ta on vir­heel­li­nen, mikä on ymmär­ret­tä­vää totun­nai­sen meka­nis­ti­sen ja ato­mis­ti­sen maa­il­man­ku­van perus­teel­la. Mate­maat­ti­nen mal­li, jota hän sovel­taa, on epäi­le­mät­tä päte­vä kun laa­di­taan ennus­tei­ta esi­mer­kik­si sää­ti­lan muu­tok­sis­ta lyhyeh­köi­nä ajan­jak­soi­na. Elä­vän luo­non ilmiöt ovat rat­kai­se­vas­ti eri­lai­sia. Jos otam­me hyp­py­siim­me muu­ra­hai­sen ja ase­tam­me sen mik­ros­koo­pin alle saam­me sii­tä monen­lais­ta tie­toa, mut­ta tär­kein ymmär­rys jää puut­tu­maan, se että muur­hai­nen on kol­lek­tii­vi­nen olen­to, jota ohjaa par­viä­ly. Ana­lo­gi­ses­ti me ihmi­set kuvit­te­lem­me ole­vam­me yksi­löi­tä kun itse asias­sa olem­me par­vi tai lau­ma useam­mas­sa­kin mie­les­sä. Yksi­löi­nä olem­me bak­tee­rei­hin ver­rat­ta­vis­ta moni­puo­li­ses­ti eri­kois­tu­neis­ta soluis­ta ja soluis­sa itse­näis­tä teh­tä­vään­sä suo­rit­ta­vis­ta solue­li­mis­tä koos­tu­via olioi­ta, jot­ka toi­mi­vat kol­lek­tii­vi­ses­sa yhteis­toi­min­nas­sa mui­den saman­kal­tais­ten olioi­den kans­sa. Tämän lisäk­si myös tii­viis­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa meis­tä suu­res­ti­kin eroa­vien mut­ta samal­la taval­la koos­tu­nei­den olioi­den kans­sa. Tämä on se bio­lo­gi­nen todel­li­suus, jota emme pää­se kar­kuun vaik­ka kuin­ka haluai­sim­me. Myös viruk­set kuu­lu­vat erot­ta­mat­to­mas­ti mei­dän fyy­si­seen ole­muk­seem­me – kuten myös bak­tee­rit – ja suu­rim­mak­si osak­si ne elä­vät sovus­sa yhtey­des­sä mei­hin osal­lis­tuen ruu­miin­toi­min­toi­him­me. Osa on kui­ten­kin vahin­gol­li­sia, ja meis­sä ole­vat immuu­ni­te­ki­jät tais­te­le­vat nii­tä vas­taan niin, että ne pysy­vät kuris­sa. Sil­loin täl­löin ulko­puo­lel­ta tulee uusi virus­kan­ta, kuten tämä koro­na, joka pyr­kii aset­tu­maan bio­lo­gi­sel­le revii­ril­lem­me välit­tä­mät­tä seu­rauk­sis­ta meil­le. Toi­sin kuin moni luu­lee, yksi virus ei ole mitään, eikä sil­lä ole omaa tah­toa. Virus­kan­ta sen sijaan toi­mii suun­ni­tel­mal­li­ses­ti tun­nus­tel­len ympä­ris­töään ja lähet­täen siir­to­lai­si­aan, yksit­täi­siä virusryhmiä,etsimään kehois­tam­me otol­li­sia tuki­koh­tia. Jos nyt kuvit­te­lem­me että paras stra­te­gia sel­viy­tyä koro­na­pan­de­mias­ta on antaa täl­le virus­kol­lek­tii­vil­le perik­si, mei­dän on val­mis­tau­dut­ta­va erit­täin pit­kään pro­ses­siin jon­ka aika­na oma lajim­me heik­ke­nee mer­kit­tä­väs­ti, ennen kuin virus oppii sopeu­tu­maan. Sik­si sitä on vas­tus­tet­ta­va päät­tä­väi­ses­ti, sitä on ope­tet­ta­va ja kuri­tet­ta­va kai­kin kei­noin, kun­nes se ymmär­tää muun­tua har­mit­to­mak­si tai jopa par­haas­sa tapauk­ses­sa hyö­dyl­li­sek­si kom­po­nen­tik­si elo­nyh­tei­sös­säm­me. Täs­sä pro­ses­sis­sa talous var­mas­ti kär­sii mut­ta ei peruut­ta­mat­to­mas­ti. Vai­keuk­sien kes­kel­lä ihmis­kun­nal­la on tilai­suus vii­mein­kin vii­sas­tua ja lopet­taa luon­non hol­ti­ton riis­to. Kek­siä uusia, eko­lo­gi­ses­ti posi­tii­vi­sia kei­no­ja jat­kaa elä­mää maa­pal­lol­lam­me. Se on oikea­ta sopeu­tu­mis­ta, oike­aa nöy­ryyt­tä, joka nos­taa ihmi­sen kor­keam­mal­le tasol­le ja samal­la antaa muul­le luon­nol­le tilai­suu­den parantua.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Hyviä point­te­ja! Kii­tos Osmo. 

  Pal­jon on pan­tu toi­voa sii­hen, että rajoi­tuk­sia voi­tai­siin pur­kaa huo­mat­ta­vas­ti, jos vas­taa­vas­ti otet­tai­siin käyt­töön kän­nyk­kä­so­vel­lu­tus, joka pani­si muis­tiin kei­den kaik­kien kans­sa on ollut teke­mi­sis­sä vii­mei­sen vii­kon aika­na. Jos tau­ti puh­ke­aa, voi­daan jäl­jit­tä kaik­ki kon­tak­tit, ja suun­na­ta karan­tee­nit ja tes­tit heil­le. Suo­mi ei ole Ete­lä-Korea. Meil­lä tämä sovel­lus ei jäl­jit­täi­si, mis­sä olet liik­ku­nut eikä tämä sovel­lus oli­si pakol­li­nen. Vapaa­eh­toi­se­na se tie­tys­ti pal­jas­taa vain osan kon­tak­teis­ta, jol­loin teho on olen­nai­ses­ti vähäisempi.

  Tätä voi­si kui­ten­kin kokeilla.”

  Mie­les­tä­ni tätä pitää ehdot­to­mas­ti kokeil­la. Se voi­daan vie­lä­pä teh­dä täy­del­li­ses­ti yksi­tyi­syy­den­suo­ja säi­lyt­täen. Ker­ron alla miten.

  Jokai­nen kän­nyk­kä­so­vel­luk­sen asen­nus jul­kis­taa itses­tään ainoas­taan esi­mer­kik­si lai­te­tun­nis­te­tie­dois­ta ja satun­nais­lu­vus­ta las­ke­tun kryp­to­gra­fi­sen tii­vis­teen, jota se käyt­tää jul­ki­se­na pseudonyyminä.

  Kun sovel­lus on käyn­nis­tet­ty, se lähet­tää ja vas­taa­not­taa Blue­toot­hin avul­la tie­don min­kä kän­ny­köi­den lähei­syy­des­sä se on. Kän­ny­köi­den välil­lä liik­kuu toke­nei­ta, jot­ka sisäl­tä­vät nii­den pseu­do­nyy­mit ja aikatiedon.

  Kenen­kään kon­tak­ti­his­to­ri­aa ei kos­kaan lähe­te­tä kän­ny­käs­tä mihin­kään. Sitä dele­toi­daan sitä mukaa, kun se van­he­nee ja muut­tuu epi­de­mio­lo­gi­ses­ti merkityksettömäksi.

  Kun kän­ny­kän omis­ta­ja saa tie­don koro­na­tar­tun­nas­taan, sovel­lus jul­kis­taa tie­don, että sen iden­ti­fioi­va pseu­do­nyy­mi on COVID-19 ‑posi­tii­vi­nen. Kaik­ki muut voi­vat tar­kis­taa löy­tyy­kö nii­den vain omaan lait­tee­seen tal­len­ne­tus­ta kon­tak­ti­his­to­rias­ta tämä pseu­do­nyy­mi. Sil­loin nämä käyt­tä­jät otta­vat yhtey­den ter­vey­den­huol­toon tes­tiä var­ten. Jos tes­tis­tä tulee posi­tii­vi­nen tulos, tes­taa­ja luo­vut­taa tes­ta­tul­le ker­ta­käyt­töi­sen yksi­tyi­sa­vai­men, jol­la voi alle­kir­joit­taa vies­tin “olen pseu­do­nyy­mi X ja COVID-19 ‑posi­tii­vi­nen”. Tämän vies­tin kaik­ki muut käyt­tä­jät tie­tä­vät päte­väk­si, kos­ka sen voi pur­kaa val­tuu­te­tun tes­taa­jan jul­ki­sel­la avai­mel­la, joka anne­taan vies­tin mukana. 

  Yksi­tyi­syy­den­suo­jaa voi­daan vie­lä vaik­ka tehos­taa sil­lä, että “olen posi­tii­vi­nen vies­tit” kul­ke­vat Tor-ver­kon kaut­ta. Ter­vey­den­huol­to saa tie­ten­kin tie­tää kuka hen­ki­lö on todet­tu COVID-19 posi­tii­vi­sek­si mut­tei mitään tie­to­ja, joi­den avul­la voi­daan koo­ta tie­to kenen­kään kon­tak­teis­ta. Altis­tu­neen tes­tiin mene­mi­seen kan­nus­taa se, että jos tode­taan posi­tii­vi­sek­si ja mää­rä­tään karan­tee­niin, tar­tun­ta­tau­ti­lain mukaan val­tio mak­saa karan­tee­nin ajan täyt­tä palk­kaa vas­taa­vaa tartuntatautipäivärahaa.

  Täl­lai­ses­ta sovel­luk­ses­ta on huo­mat­ta­vaa hyö­tyä, vaik­ka kaik­ki eivät sitä käyt­täi­si­kään tai hakeu­tui­si tes­tiin. Laa­ja­mit­taa­mi­nen tes­taa­mi­nen voi­daan tehok­kaam­min raja­ta toden­nä­köi­ses­ti altistuneisiin. 

  Toki, kuten tänään uuti­sis­sa kuu­lim­me, nenä-nie­lu ‑näyt­teis­sä on 10–30% toden­nä­köi­syys vää­rään nega­tii­vi­sen tulok­seen. Mut­ta tämä ei sil­ti vähen­nä kän­nyk­kä­so­vel­luk­sen avul­la auto­ma­ti­soi­dun kon­tak­tien jäl­jit­tä­mi­sen hyö­ty­jä ver­rat­tu­na manu­aa­li­seen jäl­jit­tä­mi­sen. Kan­nat­taa huo­ma­ta, että sovel­luk­sen mää­rää­mi­nen pakol­li­sek­si var­sin­kin, jos sii­hen sisäl­tyy inva­sii­vis­ta paik­ka­tie­don nuus­ki­mis­ta, ei auta ollen­kaan, kos­ka kän­ny­kän voi aina jät­tää vaik­ka kotiin tai autoon, jos ei halua kan­nis­kel­la sitä muka­naan, tai sen voi sul­kea tai sii­tä voi vaik­ka käte­väs­ti akku lop­pua. Jos syn­tyy tilan­tei­ta, jois­sa hen­ki­lö ei halua paik­ka­tie­to­jen­sa tal­len­tu­van, hän voi sen täl­lä menet­te­lyl­lä vält­tää samal­la hei­ken­täen sovel­luk­sen hyötyä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Hyvä blo­gaus,

  Itse­kin kan­na­tan kyl­lä ehdot­to­mas­ti osan kiel­lois­ta pois­ta­mis­ta ja rajoi­tet­tua avaa­mis­ta. Kuten var­maan aika hel­pos­ti on pää­tel­tä­vis­sä sii­tä, mitä muu­al­la tapah­tuu, tulee tapauk­sien mää­rä hie­man nouse­maan, mut­ta toi­saal­ta hie­man jul­mas­ti aja­tel­len, teho­hoi­don kapa­si­teet­ti riit­tää kir­jas­to­jen ja muu­ta­mien mui­den toi­min­to­jen fik­suun avaamiseen. 

  Mitä ovat nuo fik­sut avaa­mi­set? Kuten yllä ole­vis­sa kom­men­teis­sa on mai­nit­tu, esi­mer­kik­si teras­sien avaa­mi­nen ravin­tois­sa siten, että väli­mat­kat ovat pidem­piä ja pöy­tiin­tar­joi­lu tms. Ei fik­su: Buf­fet-Tans­si­lat­tia-Yöker­ho-täyn­nä ihmisiä. 

  Kas­vo­mas­kien käyt­tö­pak­ko jul­ki­sil­la pai­koil­la voi­si olla ihan fik­su rat­kai­su. Kui­ten­kin vähen­nät mah­dol­li­suut­ta tar­tut­taa mui­ta, vaik­ka omaa itse­ään ei kovin­kaan pal­joa tuo suo­jai­si, mut­ta pisa­ra­tar­tun­ta­mah­dol­li­suut­ta hei­ken­täi­si. (Tähän mas­kin ei tar­vit­se olla kirur­gi­ta­son maski).

  Ote­taan ker­ran­kin käyt­töön ne fik­sut rat­kai­sut mitä maa­il­mal­la on huo­mat­tu ja jäte­tään ne vähem­män fik­sut otta­mat­ta käyt­töön. Kui­ten­kin pelis­sä on muu­ta­kin kuin 0.5–1% ihmi­sis­tä. Nämä ovat toki vaa­ras­sa nyt ja heti, mut­ta ne loput 99–99.5% tule­vat kär­si­mään oireis­ta pitkään. 

  Fak­ti­ses­ti täl­lä het­kel­lä koro­na­vi­rus on onnis­tu­nut noin vii­des­sä kuu­kau­des­sa pyyh­ki­mään maa­il­man väes­tön­kas­vus­ta pois tam­mi­kuun kak­si ensim­mäis­tä päi­vää. Jos luvut ovat hie­man ala­kant­tiin, niin ehkä jopa ensim­mäi­sen vii­kon. Suo­mes­sa kuol­lei­suus on las­ke­nut koro­na-aika­na, kos­ka mui­hin asioi­hin kuo­lee vähem­män ihmi­siä. Tuhoa­mal­la hyvin­voin­ti­val­tion perus­teet, var­mas­ti saa­daan enem­män kuol­lei­ta aikaan, kuin CoVI­Din takia tulee kuolemaan. 

  Rokot­tees­ta on tosi­aan aloi­tet­tu tes­tit, mut­ta vie­lä­kin rokot­teis­sa on ris­kin­sä, kuten kai­kes­sa. Rokot­teen sivu­vai­ku­tus­ten tulee olla aika pal­jon pie­nem­mät kuin itse tau­din, että sitä kan­nat­taa ruve­ta jaka­maan. Aika todel­la pal­jon pie­nem­mät. Sik­si pika­vauh­dil­la tes­ta­tut rokot­teet saat­ta­vat tul­la vuo­den pääs­tä. Vuo­den pääs­tä var­mas­ti tie­de­tään jo pal­jon enem­män myös immu­ni­tee­tis­ta ja muusta. 

  Kou­lut tosi­aan pitäi­si ava­ta joko heti, tai sit­ten syk­syl­lä. Parin vii­kon avaa­mi­nen luul­ta­vas­ti ei ole hyö­dyl­lis­tä kenen­kään kan­nal­ta. Jos joil­la­kin toi­mil­la saa­daan hie­man kulu­tus­ta käyn­tiin ja ihmi­siä takai­sin työl­lis­ten kir­joi­hin, yri­tyk­siä pidet­tyä pys­tys­sä, niin täl­lä het­kel­lä kan­nat­ta­nee tuo­ta ruve­ta tekemään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. On aina hyväk­si mie­len­ter­vey­del­le kun koh­taa medias­sa vel­lo­van mos­kan kes­kel­tä jär­jen kirk­kaan valon. Samaa miel­tä kir­joi­tuk­sen kans­sa. Lisäk­si haluai­sin uima­hal­lit auki. Sin­ne voi­daan aset­taa 70 v ikä­ra­ja ja infor­moi­da ris­ki­ryh­miä ole­maan tule­mat­ta. Itse olen huo­no­raa­jai­nen ja käve­le­mi­se­ni lak­kaa koh­ta ellen pää­se uima­hal­liin. Täs­sä asias­sa ei pidä aja­tel­la tasa­ver­tai­suut­ta eli sitä että jos joku ei pää­se, muut­kaan ei saa men­nä. Olen var­sin masen­tu­nut sii­tä miten polii­ti­kot ovat lähes yksi­mie­li­ses­ti popu­lis­te­ja viruk­sen edes­sä. Li Anders­so­nil­ta olen kuul­lut jär­ke­viä kom­ment­te­ja kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta. En oli­si usko­nut että olen samaa miel­tä lai­ta­va­sem­mis­to­lai­sen kans­sa mut­ta jär­ki­pu­het­ta kan­na­tan aina.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Kou­lu­jen avaa­mis­ta OAJ on vas­tus­ta­nut oudol­la taval­la jon­ka luin juu­ri Hel­sin­gin Sano­mien jutus­sa (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006489033.html) OAJ:in perus­te­lu on minul­le­kin outo ja olen sitä miel­tä jutun luet­tua että OAJ halu­aa pää­asias­sa täl­lä teko­syyl­lä ja veruk­keel­la suo­jel­la omia jäse­niä kuten Suo­mes­sa on ammat­tiyh­dis­tys on har­ras­ta­nut jo pit­kään esi­mer­kik­si työmarkkinoilla. 

  Pitäi­si­kö Suo­meen perus­taa etu­jär­jes­tö joka ajai­si kou­lu­lais­ten etu­ja kuten lukio­lais­ten liit­to? Onko täl­läis­tä olemassa? 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra on oikeas­sa kir­jas­to­jen avaa­mi­sel­la. Kir­jo­jen varaa­mi­nen ja uudel­leen lai­naus voi teh­dä muo­dol­li­ses­ti inter­ne­tis­sä ja aineis­tot voi hakea sit­ten kir­jas­tos­ta val­vo­tuis­sa olo­suh­teis­sa mitä Osmo Soi­nin­vaa­ra ehdot­taa. Kir­jas­tot eivät ole tähän­kään men­nes­sä mikään nuo­ri­son vapaa-ajan viet­to kes­kus vaan rau­hal­li­nen paik­ka jos­sa pitäi­si taa­ta nor­maa­li­ses­sa olo­suh­teis­sa luku rauha

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun Hel­met kir­jas­to on orga­ni­saa­tio­na niin iso että sen lait­ta­mi­nen totaa­li­ses­ti kiin­ni on esi­merk­ki sii­tä että kir­jas­to­jen koot vaihteleva. 

  Hal­li­tuk­sen lin­jaus oli­si pitä­nyt olla täs­sä se että kir­jas­tos­sa käy­mi­nen pitäi­si rajoit­taa niin että lai­nat, varauk­set ja tie­dus­te­lut voi­si teh­dä joko pel­käs­tään sähköisesti

  Aineis­to on saa­ta­vis­sa jo mones­sa kir­jas­tos­sa ver­kon kaut­ta varattuna

  Ravin­to­lat pitäi­si aukais­ta Osmo Soi­nin­vaa­ran aiem­min esit­tä­neen ter­veys­to­dis­tus­ten kaut­ta. Coro­nan leviä­mi­ses­sä ulko­na teras­sil­la ei ole myös­kään tie­tääk­se­ni todis­tet­tu niin että ris­ki oli­si kovin­kaan iso

  Lie­vä yhteis­kun­nan avaa­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä. Muis­tu­tus että jat­ko­so­dan väli­rau­han jäl­keen Suo­mi oli kui­ten­kin mones­sa suh­tees­sa edel­leen sul­jet­tu yhteis­kun­ta niin että oli edel­leen rajoi­tuk­sia joi­ta puret­tiin vai­heit­tain. Tans­si­mi­nen oli yksi rajoi­te joka puret­tiin välit­tö­mäs­ti. Kui­ten­kin elä­mä meni eteenpäin

  Lie­vä yhteis­kun­nan avaa­mi­nen askel aske­leel­ta oli­si fik­su valinta

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Se kysy­mys täs­sä tulee, että miten pelo­tel­lut ihmi­set roh­kais­taan kodeis­taan takai­sin elä­mään? Pakot­taa ei ketään toki voi, mut­ta hal­li­tuk­sen rajoit­tei­den pur­ku­toi­mien jäl­keen yri­tys­joh­ta­jil­ta vaa­di­taan seu­raa­vak­si kant­tia ja roh­keut­ta ker­toa työn­te­ki­jöil­leen, että nyt oli­si aika hil­jal­lee pala­ta kont­to­reil­le taas koto­na käk­ki­mi­sen sijaan. Pois­lu­kien toki riskiryhmät.

  Vih­rei­den pitäi­si lait­taa Osmo seu­raa­vak­si pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si Haa­vis­ton sijaan. Rau­hal­li­nen ja ana­lyyt­ti­nen jär­jen ääni kai­ken tämän sekoi­lun ja pani­koin­nin keskellä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. Talous luvut ovat sel­väs­ti lii­oi­tel­tu­ja, teol­li­suus pyö­rii ja vien­ti toi­mii, tosin se pienenee.
  Suu­rin muu­tos on niin­sa­no­tus­sa tur­has­sa kulut­ta­mi­ses­sa, ravin­to­lois­sa, mat­kai­lus­sa ja tuonti
  tava­roi­den ostamisessa.
  Jos me nyt emme elä yli­va­ro­jen niin­kuin olem­me teh­neet 20 vuot­ta, niin onko talous muka
  tuhou­tu­mas­sa? sanoi­sin että me pikem­min­kin säästämme.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Rajoi­tus­ten osal­ta olen skep­ti­nen esi­te­tyis­tä hin­ta­la­puis­ta. Suo­mes­sa ei ole pis­tet­ty tuo­tan­toa, kaup­po­ja, kun­to­sa­le­ja tai ravin­to­loi­ta kiin­ni. Kou­lut­kin jat­ka­vat toi­min­taan­sa. Vien­ti ja mat­kai­lu on pysäh­ty­nyt meis­tä riip­pu­mat­ta. Eni­ten kus­tan­nuk­sia aiheut­ta­va rajoi­tus­toi­mi on koti­kou­lun aiheut­ta­ma tuottavuuslasku.

  Tai­dam­me myö­häs­tyä lau­ma­suo­ja sai­ras­ta­mal­la ‑junas­ta. koro­na kans io ‑sivus­tol­la voi tar­kas­tel­la sai­raan­hoi­to­pii­ri­koh­tai­sia tie­to­ja. Meil­lä on jo usei­ta sai­raan­hoi­to­pii­re­jä, jois­sa tar­tun­to­ja on 0 kap­pa­let­ta vii­mei­sen 14vrk aika­na. Uusia tar­tun­to­ja tulee HUS alu­eel­la ja Län­si-Poh­jas­sa. Län­si-Poh­jas­sa tie­to­jen mukaan tar­tun­ta­ket­jut ovat tie­dos­sa, HUS-alu­eel­la uudet tar­tun­nat ovat voi­mak­kaas­ti kes­kit­ty­nei­tä. Lisään­ty­nyt tes­taus, jäl­ji­tys ja eris­tys (sosi­aa­li­tuet) kapa­si­teet­ti mah­dol­lis­taa tar­tun­ta­ket­ju­jen kat­kai­sun. Ei dra­maat­ti­ses­ti, kuten Uudes­sa-See­lan­nis­sa, vaan pikem­min­kin hitaas­ti. Kevät aut­taa myös. Emme saa tau­tia katoa­maan, vaan se vajo­aa mer­ki­tyk­set­tö­mäl­le tasolla.

  Rajoit­teet voi ihan hyvin pur­kaa aika­tau­lun mukaan. Ravin­to­lois­sa ja jouk­ko­ta­pah­tu­mis­sa oli­si var­maan hyvä pitää eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä kesän yli. Kou­lut voi­si ava­ta jo aiem­min­kin muu­al­la kuin HUS-alu­een tie­tyis­sä kun­nis­sa ja Län­si-Poh­jas­sa. Saam­me syk­syä var­ten dataa mui­den mai­den eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä ope­tuk­ses­sa, ovat­ko ne tar­peen, onnis­tu­vat­ko ne, mikä toi­mii, mikä ei? Monis­sa mais­sa­han luku­vuo­si kes­tää heinäkuulle.

  Rea­lis­ti­sin lop­pu­tu­los on tukah­du­tus jos mah­dol­lis­ta, eli tar­tun­to­jen pai­na­mi­nen hyvin mata­lal­le tasol­le. Syk­syl­lä voi käy­tös­sä olla jo uusia, hyvin edul­li­sia ja nopei­ta tes­taus­rat­kai­su­ja ja kehit­ty­nyt­tä lääkitystä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Toki yksi näkö­kul­ma liit­tyy tuloi­hin, asuin­paik­kaan ja luok­kaan. 60% riit­tää lau­ma­suo­jaan. Lau­ma­suo­jan hank­ki­vat ne, jot­ka eivät kyke­ne etä­töi­hin ja jot­ka käyt­tä­vät jouk­ko­lii­ken­net­tä, asu­vat ahtaas­ti ja ovat vähem­män ter­veys­tie­toi­sia. Tämä poruk­ka ei ole sitä, joka pää­see ääneen medias­sa. Hyvä­tu­loi­nen voi teh­dä etä­töi­tä, ajaa halu­tes­saan autol­la, tila­ta vaik­ka ruo­an kotiin­kul­je­tuk­se­na, tark­kail­la ter­veyt­tään, pitää huol­ta puh­tau­des­ta ja vaik­ka sai­ras­tues­saan­kin eris­täy­tyä asun­non sisäl­lä eri huoneeseen.

  Lau­ma­suo­jas­sa, tiet­ty­jä ammat­te­ja lukuun otta­mat­ta, ris­kit kasaan­tu­vat köy­hil­le, hyö­dyt parempituloisille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Kii­tos. Sodat päät­ty­vät, kun yhteis­kun­nan resurs­sit on käy­tet­ty lop­puun tai näh­tä­vil­lä on resurs­sien lop­pu­mi­nen. Tais­te­lu virus­ta vas­taan ei poik­kea täs­tä lain­kaan. On pys­tyt­tä­vä tun­nus­ta­maan, että mak­sus­ta on tulos­sa lii­an kova, jos jat­ke­taan täl­lä lin­jal­la. Lap­se­ni ja lap­sen­lap­se­ni eväät syö­dään mah­dot­to­man edes­sä. Roh­keut­ta on ker­toa, että kaik­kia ei voi pelas­taa. Ja että nyt pitää pelas­taa tule­vai­suus. Reser­vin upsee­ri­na tie­dän, että kaik­ki eivät sel­viä tais­te­lus­ta hen­gis­sä — en ehkä minä­kään. Mut­ta jos­kus on näh­tä­vä eteen­päin ja uskal­let­ta­va teh­dä vai­kei­ta pää­tök­siä tule­vai­suu­den edestä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. On aika huo­les­tut­ta­vaa lukea kuin­ka kou­lu­te­tut aikui­set ihmi­set oikeas­ti luu­le­vat että ympä­ri maa­il­man levin­nyt virus voi­daan joten­kin “tukah­dut­taa”. Pel­ko voit­taa jär­jen? — Kuten J. Les­ki­nen asian kiteyt­ti, kuo­le­ma tulee jos elä­mä kielletään..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Erin­omai­sen hyvä, tar­peel­li­nen ja roh­kea kir­joi­tus jäl­leen. Avaa­mi­ses­ta pitää uskal­taa alkaa puhua! Uskoak­se­ni moni ajat­te­lee samal­la taval­la, mut­tei uskal­la sitä nykyi­ses­sä yhden sal­li­tun totuu­den kes­kus­te­luil­ma­pii­ris­sä sanoa. Eivät Pris­mat oli­si muu­ten täyn­nä poruk­kaa, jot­ka eivät näy­tä pitä­vän tur­va­vä­le­jä (ja jota leh­dis­tö sit­ten saa kauhistella). 

  Sama näyt­täi­si päte­vän mui­hin­kin mai­hin. Kun Jen­keis­sä on avat­tu ran­to­ja, ovat ne heti täyn­nä poruk­kaa. Eivät suin­kaan kaik­ki suh­tau­du tau­tiin hys­tee­ri­sel­lä pelol­la, kuten medi­aa luke­mal­la voi­si päätellä.

  Talous­puo­lel­la on hyvä huo­mio­da myös, että Suo­men omis­ta sul­ku­toi­mis­ta joh­tu­vaan rahan­me­noon voim­me vai­kut­taa. Jos (tai kun) nämä glo­baa­lit koro­na­toi­met aiheut­ta­vat myö­hem­min tänä vuon­na ilmenevän
  maa­il­man­la­man, sil­le emme voi mitään. Suo­mi menee kuin las­tu lai­neil­la. Sil­loin nii­tä talous­pus­ku­rei­ta tar­vi­taan oikeasti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Hyvä ja asial­li­nen kir­joi­tus, kii­tos. Oli­si hyvä saa­da koro­na-kes­kus­te­lua ylei­ses­ti­kin vähän rau­hoit­tu­maan. Nyt se on nimit­täin läh­te­nyt todel­la lau­kal­le. On tie­tys­ti ymmär­ret­tä­vää, että täs­sä on jon­kin­lai­nen paniik­ki­vaih­de pääl­lä itse kul­la­kin, kun tähän on liit­ty­nyt niin hur­jia uuti­sia eri puo­lil­ta maa­il­maa. Juu­ri nyt meil­lä Suo­mes­sa on kui­ten­kin ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mi­tuk­sen sijaan ali­kuor­mi­tus pääl­lä. Eilen Mal­min sai­raa­lan päi­vys­tä­vä lää­kä­ri kehot­te­li ihmi­siä twit­te­ris­sä tule­maan päi­vys­tyk­seen, jos on oirei­ta. Onko­han meil­lä kos­kaan ennen ollut esim. sai­raa­loi­den päi­vys­tyk­sis­sä näin hil­jais­ta? Olen itse usein jou­tu­nut asioi­maan Haart­ma­nin sai­raa­las­sa ja jono­tel­lut siel­lä tun­ti­kausia. Tois­sa­päi­vä­nä päi­vys­tyk­sen aula oli typö­tyh­jä. Tähän asti hui­keim­man koro­na-kie­li­ku­van on tar­joil­lut OAJ:n puheen­joh­ta­ja Olli Luuk­kai­nen, jon­ka mukaan päi­vä­ko­tien opet­ta­jat työs­ken­te­le­vät täl­lä het­kel­lä “myrs­kyn sil­mäs­sä”. Siis tilan­tees­sa, jos­sa Hel­sin­gis­sä on löy­det­ty koro­na­tar­tun­ta kah­del­ta! päi­vä­ko­ti­lap­sel­ta. Päi­vä­ko­tien työn­te­ki­jöil­tä tar­tun­ta on todet­tu 24:ta ja kau­pun­gin arvion mukaan tar­tun­nat on saa­tu päi­vä­ko­tien ulkopuolelta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Jos nyt olis niin, että kun­non immu­ni­teet­tiä virus­ta vas­taan ei syn­ny sai­ras­tu­neil­le, niin lau­ma­suo­ja ei oikein toi­mi, rokot­teen kehit­tä­mi­nen on epä­var­maa, vaik­ka oireet pois­tu­vat, virus jää ihmi­seen muhi­maan. Sil­loin ainoa kei­no on eris­tä­mi­nen. Turis­mi ja kai­ken maa­il­man kokous­mat­kai­lu mini­miin. Syö­dään koti­ruo­kaa , ravin­to­lat toi­mit­ta­vat ruo­ka­boxe­ja, ihmi­set käyt­tä­vät kas­vo­mas­ke­ja, etä­opis­ke­luun kyl­lä totutaan.
  Toi­voi­sin myön­tei­sem­pää suh­tau­tu­nis­ta tar­peel­li­seen muu­tok­seen. Pitää suo­tua uuden­lai­siin töi­hin. Mat­kai­lu, ravin­to­lat, kam­paa­mot, suur­ta­pah­tu­mat ja monet muut eivät enää työl­lis­tä niin­kuin ennen, mut­ta uusia töi­tä oli­si tar­jol­la, esim koro­na­va­rus­tei­den val­mis­tus­ta. Ostin koti­par­tu­ri­ko­neen, hyvin toi­mii, vai­mo kas­vat­taa ponin­hän­tää, näyt­tää kival­ta. Kyl­lä tämä aka­tee­mi­seen maa­il­maan­kin iskee, siel­lä tai­taa olla kovin vastarinta.
  Nyt täy­tyy ruva­ta kuun­te­le­maan USAn yli­opis­ton luen­toa (nau­hoi­tus, nyt ne nuk­ku­vat siellä).
  Yrit­tä­kää sopu­tua, se on tär­kein opetus.
  PS mik­si­kö­hän tuo kas­vo­mas­kien idea on ollut niin vai­kea ymmärtää?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Osmo Soi­nin­vaa­ra sai fik­su­ja vastauksia.
  Pal­jol­ti olen samaa miel­tä OS:n kans­sa, mut­ta opet­ta­ja­na koen epä­re­hel­li­sek­si ver­tauk­sen kau­pan kas­soi­hin. Opet­ta­jat eivät voi lymyil­lä plek­si­la­sin taka­na ja työn­tää lap­sia pois. Kyl­lä ne lap­set tule­vat luokse.
  Minä odo­tan lääk­kei­tä, ehkä niis­tä oli­si apua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Opet­ta­jat eivät voi lymyil­lä plek­si­la­sin taka­na ja työn­tää lap­sia pois.

   Kävin kau­pas­sa. Siel­lä oli kol­me hen­keä töis­sä. Yksi kas­sal­la, pie­nen plek­sin taka­na ja kak­si asiak­kai­den kes­kel­lä hyl­lyt­tä­mäs­sä ilman pleksiä.
   Olen­nais­ta kui­ten­kin on, että lap­set eiv ät näy­tä sai­ras­tut­ta­van aikuisia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. Osmo, pal­jon hyvää. Minus­ta­kin voi­tai­siin jos­sain vai­hees­sa ava­ta pal­jon kun tur­vae­täi­syy­det ym huo­leh­di­taan. Mut­ta ne maat, jot­ka nyt avaa­vat eni­ten, ovat teh­neet todel­li­sen lock dow­nin. Viet­nam, joka on köy­hä, pis­ti kun­non jäl­ji­tyk­set, karan­tee­nit ja mas­ki­pa­kon. Mum­mot eivät ole hoi­va­ko­deis­sa, vaan koto­na, eikä nii­tä kovin pal­jon ole kuol­lut. Sit­ten Ete­lä-Korea, Sin­ga­po­re, Uusi See­lan­ti. Suo­mes­sa on ollut lii­kaa vapauk­sia, oli­si pitä­nyt lait­taa kah­den vii­kon täys­sul­ku, mas­ki­pak­ko, etäi­syy­det ja jäl­ji­tys. Viet­nam on köy­hä ja onnis­tu­nut sil­ti. Suo­men joh­ta­jat, polii­ti­kot ja vir­ka­mie­het ovat pihal­la. Kan­san­tu­lo romah­taa, lai­nat kas­vaa, mikä on koh­ta lai­naan osuus? Se on sota, jol­la koro­na voi­te­taan, ja talous pelas­te­taan. Ei ihmi­sio­keu­det, tasa-arvo ja lopu­ton kohellus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. Osmo, kir­joi­tuk­sen alus­sa esiin­nyt inho­rea­lis­ti­na, joka ker­too epä­mu­ka­via totuuk­sia, mut­ta lopus­sa sinul­ta pet­tää kantti.

  Jos Cov-19 viruk­seen ei syn­ny immu­ni­teet­tia tau­tia sai­ras­ta­mal­la, ei sii­hen sil­loin tep­si roko­te­kaan. Jos näin käy, edes­säm­me on aivan toi­sen­lai­nen tule­vai­suus, jos­sa koko nykyi­nen elä­män­muo­to on vaarassa.

  En aja­tel­lut ana­ly­soi­da tätä kau­hus­ke­naa­rio­ta sen enempää.”

  Ehdo­tat siis, että jätäm­me täy­sin mah­dol­li­sen vaih­toeh­don huo­miot­ta ja toi­mim­me yhteis­kun­ta­na ikään kuin tätä vaih­toeh­toa ei oli­si, kos­ka se oli­si kama­la. Ihan­ko olet tosis­sa­si? Toki­han koko kir­joi­tuk­sel­ta­si puto­aa poh­ja, mikä­li tämä “kau­hus­ke­naa­rio” onkin se oikea eli ehkä onkin parem­pi unoh­taa se.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ehdo­tat siis, että jätäm­me täy­sin mah­dol­li­sen vaih­toeh­don huo­miot­ta ja toi­mim­me yhteis­kun­ta­na ikään kuin tätä vaih­toeh­toa ei oli­si, kos­ka se oli­si kama­la. Ihan­ko olet tosis­sa­si? Toki­han koko kir­joi­tuk­sel­ta­si puto­aa poh­ja, mikä­li tämä ”kau­hus­ke­naa­rio” onkin se oikea eli ehkä onkin parem­pi unoh­taa se.

   Eri­näi­sis­tä syis­tä pidän tätä ske­naa­rio­ta niin mah­dot­to­ma­na, ettei sen ana­ly­soin­ti ole järkevää.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Eri­näi­sis­tä syis­tä pidän tätä ske­naa­rio­ta niin mah­dot­to­ma­na, ettei sen ana­ly­soin­ti ole järkevää.

    Sen ana­ly­soin­ti ei todel­la­kaan ole jär­ke­vää. Mut­ta se mikä itseä­ni tuos­sa kysy­myk­ses­sä jak­saa häm­mäs­tyt­tää on se, miten ihmi­set sijoit­ta­vat Covid-19-tau­din tau­ti­kar­tal­le. Jat­ku­vas­ti saa kuul­la ja lukea kom­ment­te­ja, että kysees­sä on TAPPAVA TAUTI!!1! Siis suun­nil­leen pahin asia mitä ihmis­kun­nal­le on kos­kaan tapahtunut.

    Joo‑o, onhan se tap­pa­va. Mut­ta ei se ole kai­kil­le eikä se ole niin hir­veän tap­pa­va kui­ten­kaan. Eli mil­lä ihmeen logii­kal­la se epä­to­den­nä­köi­nen ske­naa­rio, että tau­tiin ei kehit­tyi­si lau­ma­suo­jaa tai roko­tet­ta tar­koit­tai­si sitä, että eläi­sim­me lop­pue­lä­mäm­me jon­kin­lai­sis­sa koro­na­ko­lo­niois­sa, jois­ta ei sai­si pois­tua ja jois­sa ei oli­si ravin­to­la­toi­min­nan tai kir­jas­to­jen kal­tai­sia pal­ve­lui­ta lain­kaan. Kun täs­sä reaa­li­maa­il­mas­sa kui­ten­kin mat­kus­te­lem­me joka vuo­si mai­hin, jois­sa esiin­tyy mala­ri­aa ja den­gue­kuu­met­ta. Ja on mai­ta, jois­sa ei roko­te­ta tuber­ku­loo­sia vas­taan, mut­ta elä­mä jat­kuu kai­kes­ta huolimatta.

    Vaik­ka en lock dow­nia kan­na­ta­kaan, kovat toi­met ovat ymmär­ret­tä­viä tilan­tees­sa, jos­sa tämä tau­ti aja­tel­laan vuo­den-parin ongel­mak­si, joka hoi­tuu rokot­teel­la jät­täen ken­ties pie­nen tilas­to­pii­kin kuol­lei­suus­lu­kui­hin. Jos tämä nimen­omai­nen nuha­kuu­me oli­si joka­vuo­ti­nen ystä­vä myös jat­kos­sa, ei sii­hen näil­lä spek­seil­lä pitäi­si suh­tau­tua sen suu­rem­mal­la panii­kil­la kuin influenssaankaan.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Suo­mi on tär­ke­ää pitää kiin­ni tiu­kas­ti syk­syyn saak­ka. On tur­haa venä­läis­tä rulet­tia pääs­tää tau­ti val­loil­leen esim. kou­lu­jen aukai­se­mi­sel­la. Emme tie­dä vie­lä aidos­ti mitä virus tekee jäl­ki­tau­tei­neen ja keneen. Vrt Bri­teis­sä lap­sil­la löy­ty­nyt Kawa­sa­kin tau­ti yms. mui­ta ongel­mia. Virus on uusi ja sen hoi­ta­mi­ses­ta opi­taan lisää joka päi­vä kuten Osmon mai­nit­se­ma veren hyy­ty­mi­sop­pi Ruot­sis­sa. Sääs­täm­me hen­kiä ja fyy­si­siä vau­rioi­ta pelaa­mal­la aikaa. Ter­ve kan­sa pys­ty­nee palaut­ta­maan talou­den kun­toon parem­min kuin sai­ras. Talou­den romah­ta­mi­sen juu­ri­syyt tai­ta­vat olla muu­al­la kuin koro­nas­sa. Vel­kaan­num­me jo nor­maa­lis­sa­kin olois­sa ja nyt oli­si oikea aika poh­tia mik­si. Ras­kaat byro­kraat­ti­set raken­teet, arbit­raa­sien raken­ta­mi­nen ulko­maa­lai­sil­le suu­ry­ri­tyk­sil­le, työl­li­syy­den kannustinloukut…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. Hei,

  Kii­tos erin­omai­ses­ta analyysistä !

  THL:n tie­to­jen mukaan on koro­naan kuol­lut 193 ihmis­tä. Ikä ja ter­vey­den­ti­la on tie­dos­sa (vain) 144:stä. Näis­tä 130 eli 90% oli yli 70-vuo­tiai­ta, yhdek­sän vain­ajan ikä oli välil­lä 60–69. Alle 60-vuo­tiai­ta oli siis yhteen­sä vii­si (5). Alle 30-vuo­tiais­ta ei sano­ta mitään, joten ilmei­ses­ti ei yhtään kuo­le­man­ta­paus­ta. Yli 90% kuol­leis­ta sai­ras­ti yhtä tai useam­paa pitkäaikaissairautta.
  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

  YLE:n sivuil­la ker­ro­taan, että Hel­sin­gin 92 koro­na­kuo­le­mas­ta 60 tapah­tui hoi­va­ko­dis­sa. Samal­la sivul­la on mai­nio pyl­väs­dia­gram­mi tar­tun­nan saa­nei­den ikä­ja­kau­mas­ta. Kun valit­see näy­tet­tä­väk­si tar­tun­to­jen mää­rän per 100000 ikä­ryh­mään kuu­lu­vaa, näkee hyvin, että yli 80-vuo­tiail­la tar­tun­to­ja on lähes kol­min­ker­tai­nen mää­rä ver­rat­tu­na yli 70-vuo­tiai­siin. Seli­tys lie­nee pää­asias­sa se, että yli seit­se­män­kymp­pi­set ovat pal­jol­ti koti- tai mök­ki­ka­ran­tee­nis­sa, mut­ta suu­ri osa yli kasi­kymp­pi­sis­tä asuu hoi­va­ko­deis­sa. https://yle.fi/uutiset/3–11300232

  Minus­ta on aivan ilmeis­tä, että tehok­kain tapa mini­moi­da koro­na­kuol­lei­suus ja palaut­taa talou­del­li­nen toi­me­liai­suus on suo­ja­ta yli 60-vuo­ti­aat ja ris­ki­ryh­mät hyvin. Nyt suo­jauk­ses­sa on suu­ria puut­tei­ta, kuten hoi­va­ko­ti­kuo­le­mat karus­ti kertovat. 

  Jos suo­ja­vä­li­nei­den han­kin­ta. käy­tön ohjeis­tus ja “heli­kop­te­ri­ja­ke­lu” yli orga­ni­saa­tio- ja revii­ri­ra­jo­jen saa­tai­siin kun­toon, voi­tai­siin kou­lut ja ravin­to­lat ava­ta ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia lie­ven­tää huo­mat­ta­vas­ti. Saa­tai­siin talous käyn­tiin ja kään­ne­tyk­si pois nykyi­sel­tä vararikkokurssilitaan.

  Työi­käi­set, nuo­ret ja lap­set sit­ten sai­ras­ta­vat koro­nan. Val­tao­sa lie­vä­nä tai oireet­to­ma­na. Kuo­le­man­ta­pauk­sia tulee ole­maan, mut­ta alle kym­me­nes­osa nykyi­sis­tä suh­tees­sa tar­tun­to­jen mää­rään (THL:n tilan­ne­tie­to 5/144). Tämä vää­jää­mä­tön rea­li­teet­ti näyt­tää ole­van sopu­li­me­dian ohjai­le­mil­le polii­ti­koil­le lii­an vai­kea pala niel­tä­väk­si. Ehkä­pä stra­te­gia­na on se, että koro­naa hidas­te­taan inhi­mil­li­ses­tä ja talou­del­li­ses­ta hin­nas­ta piit­taa­mat­ta, kun­nes sopu­li­lau­man huo­mio kään­tyy muu­lal­le, esi­mer­kik­si USAn presidentinvaaleihin !

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Kii­tos hyväs­tä ja poh­di­tus­ta kirjoituksesta.

  Yksi täs­men­nys. Sanot, että lau­ma­suo­jan saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että 60% saa tar­tun­nan. Tämä on tot­ta, jos tar­tun­nan saa­nut altis­tai­si kes­ki­mää­rin kor­kein­taan 2,5 hen­ki­löä. Jos näis­tä 60% oli­si immuu­ne­ja, teho­kas tar­tut­ta­vuus­lu­ku oli­si täl­löin alle 1 (ts. < 2,5 * 40%). Luku 2,5 vas­taa arvioi­ta epi­de­mian alkuvaiheessa.

  Oli­sin tai­pu­vai­nen ajat­te­le­maan, että ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen on muut­tu­nut ja kon­tak­te­ja väl­te­tään mer­kit­tä­väs­ti huo­lel­li­sem­min kuin vie­lä pari kuu­kaut­ta sit­ten. Kun tähän lisä­tään vie­lä parem­pi rutii­ni kon­tak­tien jäl­jit­tä­mi­ses­sä ja eris­tä­mi­ses­sä, voi­si arva­ta, että vaik­ka rajoi­tus­toi­mis­ta pää­osin luo­vut­tai­siin, tar­tut­ta­vuus­lu­ku ei palai­si takai­sin 2,5:een.

  Jos tar­tut­ta­vuus­lu­ku rajoi­tus­ten pur­ka­mi­sen jäl­keen nousi­si esim. 1,5:een, riit­tä­vän lau­ma­suo­jan saa­vut­ta­mi­seen (ts. tehok­kaan tar­tut­ta­vuus­lu­vun pai­na­mi­seen alle ykkö­sen) riit­täi­si, että kol­man­nes väes­tös­tä oli­si saa­vut­ta­nut immu­ni­tee­tin (1,5*2/3 = 1).

  Point­ti on, että vähäi­sem­pi­kin väes­tös­ta­son immu­ni­teet­ti voi, yhdes­sä käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sen, tau­ti­ket­ju­jen jäl­ji­tyk­sen ja lie­vien, talou­del­li­ses­ti sie­det­tä­vien rajoi­tus­ten kans­sa pysäyt­tää viruk­sen ete­ne­mi­sen sii­hen asti, kun roko­te kehi­te­tään. Mer­kit­tä­vä osa väes­tös­tä tulee tar­tun­nan saa­maan, mut­ta 60 pro­sent­tiin ei tar­vit­se mennä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuo­mas Saa­ren­hei­mo: Jos tar­tut­ta­vuus­lu­ku rajoi­tus­ten pur­ka­mi­sen jäl­keen nousi­si esim. 1,5:een, riit­tä­vän lau­ma­suo­jan saa­vut­ta­mi­seen (ts. tehok­kaan tar­tut­ta­vuus­lu­vun pai­na­mi­seen alle ykkö­sen) riit­täi­si, että kol­man­nes väes­tös­tä oli­si saa­vut­ta­nut immu­ni­tee­tin (1,5*2/3 = 1).

   Lyhyel­lä täh­täi­mel­lä tämä on var­sin luul­ta­vaa. Todis­tusai­neis­toa suuntaan/toiseen saa­daan Tuk­hol­man seu­dul­ta tou­ko­kuun aika­na. Jos tar­tut­ta­vuus­lu­ku on pai­nu­nut kovin alhai­sek­si, ei alun­pe­rin ennus­tet­tua 50% tul­la saa­vut­ta­maan tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä. Samal­la kui­ten­kin kan­nat­taa havain­noi­da ihmis­ten käyt­täy­ty­mis­tä, oma arvauk­se­ni on että aina­kin nuo­ri­so unoh­taa varo­toi­men­pi­teet kun tilan­ne näyt­tää ole­van ohi, ja tar­tun­to­jen mää­rä ei heti sam­mu­kaan ennus­te­tus­ti, ja epi­de­mian “momen­tum” vie tar­tun­to­jen mää­rän yli sen­het­ki­sen las­ken­nal­li­sen laumasuojan.

   Tämä tar­koit­tai­si että ensim­mäi­sen aal­lon sam­mut­tua tilan­ne oli­si aika sta­bii­li mut­ta esi­mer­kik­si mas­sa­ta­pah­tu­mat saat­tai­si­vat käyn­nis­tää toi­sen aal­lon. Joka tapauk­ses­sa vaa­ti­mat­to­mam­pi­kin lau­ma­suo­ja mah­dol­lis­taa huo­mat­ta­vas­ti vapaam­man elä­män ja toi­mi­vam­man talou­den kuin nykyi­nen tilanne.

   Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on jää­nyt huo­maa­mat­ta että meil­lä on nyt evi­dens­siä Suo­mes­sa­kin sii­tä kuin­ka hyvin vapaa­eh­toi­set rajoi­tuk­set toi­mi­vat. THL oli ennus­ta­nut R0:ksi jotain 1,6 pää­tet­ty­jen rajoi­tus­toi­men­pi­tei­den jäl­keen, todel­li­suus on aivan muu­ta. Tämä antaa lisää vapausas­tei­ta rajoi­tus­ten pur­ka­mi­seen, kun tie­de­tään että tar­tut­ta­vuus­lu­ku voi­daan nopeas­ti pai­naa takai­sin alle yhden palaut­ta­mal­la rajoi­tuk­set kos­ka ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen on muuttunut.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Kan­nat­taa huo­mioi­da myös että eri ihmi­sil­lä on eri tart­tu­vuus­lu­vut, kos­ka nii­den käyt­täy­ty­mi­nen on eri­lais­ta. Kun tau­ti alkaa leviä­mään niin tar­tut­ta­vim­mat ihmi­set myös sai­ras­taa sen toden­nä­köi­ses­ti ensim­mäis­ten jou­kos­sa. Siten kes­ki­mää­räi­nen tart­tu­vuus­lu­ku las­kee nopeam­min kuin voi­si kuvi­tel­la. Mate­maat­ti­ses­ti tämän voi mal­lin­taa olet­ta­mal­la jakau­man tart­tu­vuus­lu­ku­ja sen sijaan että olet­tai­si kai­kil­le ihmi­sil­le saman tart­tu­vuus­lu­vun. Hyö­dyn­tä­mäl­lä tie­toa tyy­pil­li­sis­tä tar­tun­ta­lu­ku­ja­kau­mis­ta pää­dyin arvioon, että noin 30–40% sai­ras­taa taudin.

   Mate­maat­ti­ses­sa mal­lin­nuk­ses­sa on myös help­po tode­ta että tes­taus ja jäl­ji­tys ei tule ole­maan sta­bii­li­stra­te­gia enää sen jäl­keen kun rajoi­tuk­set pure­taan. Vas­ta-aine­tes­tit osoit­ta­vat että yli 90% sai­ras­tu­neis­ta on oireet­to­mia ja virus levi­ää nopeas­ti. (Ja ennen vas­ta-aine­tut­ki­muk­sia­kin on jo pää­dyt­ty tulok­seen että 80% oli­si oireet­to­mia.) Vaa­ti­si val­ta­van mää­rän tie­toa (eli oireet­to­mien tes­taus­ta), jot­ta epi­de­mia ei kar­kai­si käsis­tä, jos väes­tös­sä ei ole juu­ri ollen­kaan immu­ni­teet­tia. Arvioin, että käy­tän­nös­sä mel­kein koko väes­tö pitäi­si tes­ta­ta joka viik­ko, mikä on tie­ten­kin täy­sin mah­do­ton­ta. (Tie­ten­kin on mah­do­ton­ta arvioi­da mil­loin epi­de­mia puh­ke­aa, kos­ka sii­hen tar­vi­taan alku­häi­riö, mut­ta sta­bii­li­suusa­na­lyy­sil­lä saa arvioi­tua miten nopeas­ti häi­riö alkaa kas­va­maan. Tämä aikas­kaa­la tie­ten­kin riip­puu myös sii­tä miten pal­jon väes­tös­sä on immu­ni­teet­tia, eli miten suu­ri osa tau­din on sai­ras­ta­nut.) THL lie­nee pää­ty­nyt saman­kal­tai­siin joh­to­pää­tök­siin, vaik­ka ne esi­te­tään­kin aika epä­mää­räi­ses­ti https://yle.fi/uutiset/3–11325177

   Immu­ni­teet­tia siis tar­vi­taan väes­töön, ja sil­loin kan­nat­taa antaa sen syn­tyä siel­lä mis­sä sii­tä on vähi­ten vaa­raa. Kou­lut, yli­opis­tot ja urhei­lu­har­ras­tuk­set kan­nat­tai­si uudel­leen­käyn­nis­tää mah­dol­li­sim­man nopeasti. 

   WHO muu­ten perui aika­sem­man tie­don­an­ton­sa sii­tä, ettei immu­ni­teet­tia ehkä kehit­tyi­si, ja myön­tää nyt että jon­kin­lai­nen suo­ja vas­ta-aineis­ta syntyy.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Itsel­lä­ni on iäk­käät van­hem­mat ja myös lap­sia. Ymmär­rän, että sul­ku­toi­met jat­kues­sa pit­kään, aiheut­ta­vat myös suur­ta tuhoa. Itse­mur­ha­lu­ke­mat tule­vat dra­maat­ti­ses­ti nouse­maan. Itse olen yrit­tä­jä, ja jos rahaa ei tule jos­tain niin edes­sä on kon­kurs­si. Ter­veel­lä poh­jal­la ollut pal­ve­lua­lan yri­tys ei kes­tä sei­sah­tu­nut­ta tilan­net­ta. Tätä tule­vaa las­kua pan­de­mias­ta mak­se­taan pit­kään. Raha ei ole maa­il­man tär­kein asia, mut­ta talou­del­li­nen romah­ta­mi­nen aiheut­taa tuhoa, kos­ka nyky-yhteis­kun­nas­sa se on liik­keel­lä pitä­vä voi­ma. Ei ole niin suur­ta hätää, jos on talou­del­li­ses­ti hyvä tilan­ne. Voi juo­da koto­na sitä puna­vii­niä noja­tuo­lis­sa ja kuun­nel­la klas­sis­ta musiik­kia. Asian­tun­ti­joi­ta aihees­ta kyl­lä riit­tää, mut­ta mutul­la mennään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. On vai­kea elää, jos rahat on loppu. 

  Aikaan­sa pidem­pään ei talous pysy pys­tys­sä, jos sul­ku jat­kuu. Vah­va veik­kaus on että Suo­mes­sa, Euroo­pas­sa ja muis­sa län­si­mais­sa on edes­sä elin­ta­son las­ku. Kun FED ja EKP on rahaa lait­ta­nut rek­ka­las­teit­tain mark­ki­noil­le, ja sen vai­kut­ta­vuus lop­puu, tilan­ne tulee pysäyttävä. 

  Ihmi­sel­lis­tä, mut­ta rea­lis­tis­ta on myös:
  Hoi­va­ko­deis­sa ollaan yleen­sä elä­män kak­si vii­meis­tä vuot­ta. Jos sul­ku kes­tää puo­li­tois­ta vuot­ta, enem­mis­tö nykyi­sis­tä asuk­kais­ta tulee kuo­le­maan van­huu­teen tapaa­mat­ta lähei­si­ään enää kertaakaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Eino Erä­kor­pi:
   On vai­kea elää, jos rahat on loppu. 

   Aikaan­sa pidem­pään ei talous pysy pys­tys­sä, jos sul­ku jat­kuu. Vah­va veik­kaus on että Suo­mes­sa, Euroo­pas­sa ja muis­sa län­si­mais­sa on edes­sä elin­ta­son las­ku. Kun FED ja EKP on rahaa lait­ta­nut rek­ka­las­teit­tain mark­ki­noil­le, ja sen vai­kut­ta­vuus lop­puu, tilan­ne tulee pysäyttävä. 

   Ihmi­sel­lis­tä, mut­ta rea­lis­tis­ta on myös:
   Hoi­va­ko­deis­sa ollaan yleen­sä elä­män kak­si vii­meis­tä vuot­ta. Jos sul­ku kes­tää puo­li­tois­ta vuot­ta, enem­mis­tö nykyi­sis­tä asuk­kais­ta tulee kuo­le­maan van­huu­teen tapaa­mat­ta lähei­si­ään enää kertaakaan.

   Suu­ri osa hoi­va­ko­tien tar­tun­nois­ta lie­nee tul­lut hoi­ta­jien muka­na. Vie­rai­le­vat omai­set on pie­ni ryh­mä ver­rat­tu­na ter­veys­jät­tien hen­ki­lö­kun­taan, joten tar­tun­nan tule­mi­nen nii­den vie­rai­le­vian omais­ten kaut­ta on aika mini­maa­lis­ta (ja suo­jauk­sia voi­daan myös käyt­tää). Kun ei kui­ten­kaan tuos­sa hoi­va­ko­tien asuk­kai­den suo­je­lus­sa ole onnis­tut­tu, (tai tul­la edes onnis­tu­maan, jos epi­de­mia jat­kaa leviä­mis­tään) niin on todel­la­kin epäin­hi­mil­lis­tä pitää van­huk­sia “luk­ko­jen taka­na” hei­dän vii­mei­set elin­päi­vän­sä tai ‑vuo­ten­sa. Van­hus­ten sekä hen­ki­nen että fyy­si­nen kun­to huo­no­nee kovaa vauh­tia ja muis­ti­sai­raat eivät enää tun­nis­ta omai­si­aan. Vuo­si sit­ten oli kova kohu van­hus­ten sur­keas­ta hoi­don tilas­ta; ei tuo tilan­ne juu­ri ole vuo­des­sa kohen­tu­nut. Kun nyt eri­tyi­ses­ti näi­tä hoi­va­ko­din van­huk­sia “suo­jel­laan”, niin pitäi­si aset­taa myös­kin ver­tai­lu­koh­dak­si tuo hei­dän elä­män­laa­tun­sa. Onko heil­lä vie­lä iloa elä­mäs­tä? Mikä oli­si hei­dän oma tah­ton­sa? Mikä oli­si mei­dän “vapaal­la jalal­la” ole­vien oma tah­to ko. tilanteessa?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Pau­la: Suu­ri osa hoi­va­ko­tien tar­tun­nois­ta lie­nee tul­lut­hoi­ta­jien mukana.Vierailevat omai­set on pie­ni ryh­mä ver­rat­tu­na ter­veys­jät­tien hen­ki­lö­kun­taan, joten tar­tun­nan tule­mi­nen nii­den vie­rai­le­vian omais­ten kaut­ta on aika mini­maa­lis­ta (ja suo­jauk­sia voi­daan myös käyttää).Kun ei kui­ten­kaan tuos­sa hoi­va­ko­tien asuk­kai­den suo­je­lus­sa ole onnis­tut­tu, (tai tul­la edes onnis­tu­maan, jos epi­de­mia jat­kaa leviä­mis­tään) niin on todel­la­kin epäin­hi­mil­lis­tä pitää van­huk­sia ”luk­ko­jen taka­na” hei­dän vii­mei­set elin­päi­vän­sä tai ‑vuotensa.Vanhusten sekä hen­ki­nen että fyy­si­nen kun­to huo­no­nee kovaa vauh­tia ja muis­ti­sai­raat eivät enää tun­nis­ta omaisiaan.Vuosi sit­ten oli kova kohu van­hus­ten sur­keas­ta hoi­don tilas­ta; ei tuo tilan­ne juu­ri ole vuo­des­sa kohentunut.Kun nyt eri­tyi­ses­ti näi­tä hoi­va­ko­din van­huk­sia ”suo­jel­laan”, niin pitäi­si aset­taa myös­kin ver­tai­lu­koh­dak­si tuo hei­dän elämänlaatunsa.Onko heil­lä vie­lä iloa elämästä?Mikä oli­si hei­dän oma tahtonsa?Mikä oli­si mei­dän ”vapaal­la jalal­la” ole­vien oma tah­to ko. tilanteessa?

    Yksi­tyi­set hoi­to­ko­dit ovat onnek­si toi­mi­neet proak­tii­vi­ses­ti ja otta­net käyt­töön esi­mer­kik­si vie­rai­lu­kiel­lot ja suusuo­jat ennen hal­li­tuk­sen ohjeis­tus­ta (kun­nil­la on ilmei­ses­ti ollut hitaam­paa rea­goin­tia). Sik­si tar­tun­nat leviä­vät lähin­nä hen­ki­lö­kun­nan teke­mien vir­hei­den vuok­si. Jos karen­tee­ni jat­kuu kovin pit­kään, koh­ta­lok­kaan vir­heen toden­nä­köi­syys on lopul­ta lähel­lä sataa. 

    Se on tot­ta, että jotain pitää kek­siä vie­rai­lu­jen suh­teen, jos sit­ten lää­ke­tie­de ei tule apuun tai tau­tia onnis­tu­ta tukah­dut­ta­maan. Ongel­ma vain on, että muis­ti­sai­rai­den koh­dal­la kukaan ei ole kek­si­nyt mitään hyvää tapaa. Ikku­nan taka­na on voi­nut käy­dä jut­te­le­mas­sa, mut­ta sekin tilan­ne on sen ver­ran epä­luo­nol­li­nen, että nor­maa­lia kans­sa­käy­mis­tä ei oikein syn­ny. Mut­ta parem­pi sekin kuin ei mitään. Lisäk­si on jär­jes­tet­ty eri­tyi­siä tapaa­mis­ti­lo­ja, jois­sa linee sama ongel­ma. Aina­kin yksi­tyi­sel­lä’ puo­lel­la on lisäk­si har­ras­tet­tu video­pu­he­lu­ja ja taval­li­sia puheluja. 

    Hmm, täy­tyy yrit­tää vie­lä ker­ran miet­tiä, jos kek­si­si jotain parempaa…

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. Moni koro­na­kom­men­toin­ti tote­aa “sit­ten kun roko­te saa­daan”. Tuos­sa on iso vir­he, ei sitä “saa­da” vaan roko­te oste­taan. Val­lal­la ole­va ennus­te veik­kaa syk­syä 2021, toi­vo­taan näin. 

  Oma ennus­tuk­se­ni on, että rokot­teen saa kehi­tet­tyä jokin ame­rik­ka­lai­nen lää­keyh­tiö, kos­ka niil­lä on yli­voi­mai­nen tie­to­tai­to ja yli­voi­mai­sen suu­ret resurs­sit kehi­tys­työ­hön. Rokot­teel­le var­mis­te­taan vah­va patenttisuoja. 

  Mitäs Osmo ja muut ennus­tat­te rokot­teen hin­nak­si 5.5 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le? 10 vai­ko 100 mil­jar­dia euroa?? Jos jäl­kim­mäi­nen, niin hävit­tä­jä­ko­neet­han saa ostet­tua ihan taskurahalla.

  jor­ma

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jor­ma Iso­la:
   Moni koro­na­kom­men­toin­ti toteaa”sitten kun roko­te saa­daan”. Tuos­sa on iso vir­he, ei sitä ”saa­da” vaan roko­te oste­taan. Val­lal­la ole­va ennus­te veik­kaa syk­syä 2021, toi­vo­taan näin. 

   Oma ennus­tuk­se­ni on, että rokot­teen saa kehi­tet­tyä jokin ame­rik­ka­lai­nen lää­keyh­tiö, kos­ka niil­lä on yli­voi­mai­nen tie­to­tai­to ja yli­voi­mai­sen suu­ret resurs­sit kehitystyöhön.Rokotteelle var­mis­te­taan vah­va patenttisuoja. 

   Mitäs Osmo ja muut ennus­tat­te rokot­teen hin­nak­si 5.5 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le? 10 vai­ko 100 mil­jar­dia euroa?? Jos­jäl­kim­mäi­nen, niin hävit­tä­jä­ko­neet­han saa ostet­tua ihan taskurahalla.

   jor­ma

   Par­hais­ta ehdok­kais­ta toi­nen on Englan­nis­sa (Oxford). Kyse on voit­toa tuot­ta­mat­to­mas­ta orga­ni­saa­tios­ta, joka siis antaa rokot­teen resep­tin ilmai­sek­si val­mis­ta­jil­le. Tämä roko­te on tes­ta­tu api­noil­la ja ihmis­tes­ti ovat kes­ken. Oikein hyväs­sä lykys­sä mil­joo­nia roko­tuk­sia voi­daan jakaa jo tänä vuon­na riskiryhmille. 

   Toi­nen pit­käl­le ehti­nyt ja jo api­noil­la ja osin ihmi­sil­lä tes­tat­tu on Kii­nas­ta. Sekin on muis­taak­se­ni luvat­tu ilmaiseksi. 

   Jenk­ki­fir­mo­ja­kin on toki apa­jil­la. On pelät­ty, että ne voi­si­vat vaa­tia glo­baa­lin etuoi­keu­den lääk­keen myyn­tiin. Mut­ta kun tilan­ne on radi­kaa­lis­ti eri­lai­nen kuin ennen, ei voi tie­tää, miten ne toimivat. 

   Aihees­ta oli New York Time­sis­sä jut­tu eilen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Mie­len­kiin­toi­nen blo­gi. Rea­lis­ti­nen näkö­kul­ma. Täs­sä yhteis­kun­nan myl­ler­ryk­ses­sä ei voi olla poh­ti­mat­ta sitä että myös Lin­ko­lan tee­sien perim­mäi­nen tavoi­te on oikea. Tämä SARS Conv 19 yrit­tää vain aut­taa ihmis­kun­taa teke­mään oikei­ta rat­kai­su­ja. Niin yrit­ti ilmas­ton muut­tu­mi­nen. Ja Lin­ko­la. Tai Hit­ler, tai Sta­lin, tai Mao. Pää­mää­rä on ollut oikea, mut­ta koh­de­ryh­mä ja kei­not eivät ehkä niin­kään. Tulee ruu­mii­ta kun jär­ki ei toi­mi. Se puo­len­tois­ta kilon har­maa rau­ha­nen kehit­tää vain räkää joka valuu nenäs­tä. Ei Dinot aja­tel­leet mitään. Ja eli­vät 150 mil­joo­naa vuotta.

  Ja mik­si­kö sit­ten val­tiot tai muut yhteis­kun­nan hui­pul­la vai­kut­ta­vien aivot ovat kyke­ne­mät­tö­miä toteut­ta­maan tätä jaloa päämäärää?
  Siis ihmis­ten luku­mää­rän supis­ta­mis­ta Tel­luk­sen biosfää­rin kes­to­ky­vyn var­mis­ta­mi­sek­si. Sii­tä­hän täs­sä pitäi­si olla kysy­mys. Mihin kei­no­ja tar­vi­taan jos tavoi­te puut­tuu? Viruk­set pyr­kii vain palaut­ta­maan tasa­pai­non. Niil­lä on tavoi­te koh­dal­laan, vaik­ka ei ole aivo­ja ollenkaan.

  Toi­saal­ta ihmi­set ymmär­tä­vät teke­vän­sä vää­rin. Sik­si kek­sit­tiin Juma­la. Jot­ta voi pyy­tää anteek­si, teke­mään­sä vää­ryyt­tä. Ja samal­la siis sal­lia sen teko. Pitäi­si aivol­lis­ten kye­tä tämä­kin ymmärtämään. 

  Jopa Koraa­nis­sa pyri­tään para­tii­siin, siis takai­sin läh­tö­pis­tee­seen. Erin­omai­nen tavoi­te. Teh­dään maa­pal­los­ta para­tii­si. Kai­kil­le. Ei hel­vet­tiä useim­mil­le niin­kuin nyt tapah­tuu. Ja lope­te­taan tämän kul­tai­sen vasi­kan pal­von­ta. Aje­taan rahan­vaih­ta­jat pois temppelistä.
  Kui­ta­taan hei­dän hol­din­git nol­lil­le ja jae­taan peli­mer­kit uudel­leen. Nehän on vaan nume­roi­ta. Häviäiä on vähem­män kuin koro­naan kuolleita.Painetaan vas­ta sit­ten uudet sete­lit ja jae­taan ne kan­sal­le. Sil­loin ei syn­ny inflaatiota.
  Rat­kai­sut ovat siis näin helppoja.
  Kun pää­mää­rä on selvä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Oma asian­tun­te­muk­se­ni ei rii­tä otta­maan kan­taa sii­hen, onko virus mah­dol­lis­ta tukah­dut­taa vai onko men­tä­vä kit­ku­tel­len siten että pik­ku hil­jaa saa­daan lau­maim­mu­ni­teet­ti. Sen sijaan pal­jon mie­ti­tyt­tää täl­lä het­kel­lä se kuin­ka pal­jon ihmis­ten put­keu­tu­nut havain­to­ky­ky vää­ris­tää suh­tau­tu­mis­tam­me esi­mer­kik­si koro­nan aiheut­ta­maan kuolleisuuteen. 

  On sel­vä, että esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa kuol­lei­suu­teen tulee het­kel­li­nen piik­ki, mut­ta mie­len­kiin­toi­sem­paa oli­si tar­kas­tel­la kuol­lei­suu­den lisäys­tä esi­mer­kik­si 2–3 vuo­den tai 10 vuo­den kulues­sa. Kuin­ka moni nyt viruk­seen kuol­leis­ta oli­si kuol­lut joka tapauk­ses­sa seu­raa­van parin vuo­den sisäl­lä esi­mer­kik­si kausi-influens­saan tai kroo­nis­ten sai­rauk­sien­sa mui­hin kompli­kaa­tioi­hin. Koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­ma kuol­lei­suu­den lisäys ei ole addi­tii­vi­nen nykyi­seen kuol­lei­suu­teen vaan toden­nä­köi­ses­ti se tap­paa myös ihmi­siä joi­den kuo­le­ma oli­si muu­ten­kin ollut toden­nä­köi­nen lähiaikoina.

  Ver­tai­lun vuok­si, sydän- ja veri­suo­ni­sai­rauk­siin kuo­lee Suo­mes­sa vuo­sit­tain 18 000 ihmis­tä ja syö­piin 12 000. Aivan äärim­mäi­sen pes­si­mis­ti­nen arvioi koro­na­kuol­lei­suu­des­ta oli­si n. 20 000 ihmis­tä, jos tau­ti leviäi­si hal­li­tus­ti koko väes­töön. Yhden vuo­den sisäl­lä koro­na­tau­ti oli­si mah­dol­li­ses­ti ylei­sin kuo­lin­syy. Tau­ti oli­si sit­ten kui­ten­kin sai­ras­tet­tu ja kym­me­nen vuo­den tar­kas­te­lu­jak­sol­la kuol­lei­suus sydän- ja veri­suo­ni­sai­rauk­siin oli­si suun­nil­leen 180 000 ja syö­piin 120 000 ja tähän nykyi­seen koro­naan edel­leen se 20 0000. Koro­na on toi­sin sanoen toden­nä­köi­ses­ti pis­te­mäi­nen ris­ki, se tulee ja menee, mut­ta monet ris­kit eivät katoa vuo­si­kym­men­ten mukana. 

  Kuten tuol­la aiem­min todet­tiin, hyväk­sym­me eri­lai­sia ris­ke­jä, lii­ken­teen kuo­lo­nuh­rit, pien­hiuk­ka­set, mak­ka­ran, alko­ho­lin, tapa­tur­mat, stres­sin, huo­not yöunet, suo­lan, liik­ku­mat­to­muu­den ym. Kun vali­taan tar­peek­si pit­kä aika­vä­li, mikä tahan­sa nois­ta muo­dos­tuu yhteis­kun­nal­le isom­mak­si ris­kik­si kuin koro­na­vi­rus. Nykyi­nen pan­de­mia on kym­me­nen vuo­den pääs­tä pelk­kä paha uni, mut­ta esi­mer­kik­si ilmas­ton­muu­tok­sen seu­raus­ten kans­sa elel­lään edel­leen, puhu­mat­ta­kaan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kestävyysvajeesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. Uusim­man tie­don perus­teel­la jul­kis­tan oman ehdo­tuk­se­ni Suo­men koronastrategiaksi. 

  Stra­te­gian tavoi­te : ihmi­siä ei kuo­le sen enem­pää kuin nor­maa­lis­ti­kaan kuo­li­si. (muis­tat­ko uuti­soin­nin kuol­leis­ta aikaa ennen koronaa).
  Stra­te­gian tii­vis­tel­mä : kaik­ki haluk­kaat yli 64 vuo­ti­aat suo­jel­laan kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin tar­tun­nal­ta val­tion piik­kiin sii­hen asti kun­nes epi­de­mia on ohi. Kenel­le­kään alle 65 vuo­ti­aal­le ei mitään rajoi­tuk­sia. Itse asias­sa suo­si­tus jat­kaa elä­mää normaalisti.
  Perustelut:
  infek­tio­kuol­lei­suus 0–20 vuo­tiail­la on 0.001%:a, 18–44 vuo­tiail­la 0,01%:a ja 45–64 vuo­tiail­la 0,01% (siis koro­na on 0–65 vuo­tiail­le paaaal­jon vaa­rat­to­mam­pi kuin influens­sa. Paljon.)
  Toimenpiteet:
  Kai­kil­le yli 64 vuo­tiail­le anne­taan sel­keä hen­ki­lö­koh­tai­nen tie­to sii­tä min­kä kokoi­nen kuo­le­man­ris­ki koro­naan juu­ri hänel­lä on huo­mioi­den perus­sai­rau­det. Yli 64 vuo­tias saa päät­tää itse halu­aa­ko hän par­haan mah­dol­li­sen suo­je­lun tar­tun­nal­ta, vai elää vapaana.
  Kaik­ki haluk­kaat suo­jel­laan ja eris­te­tään par­haal­la mah­dol­li­sel­la tie­dol­la, tek­nii­kal­la ja pal­ve­luil­la. Kaik­ki mak­se­taan val­tion pus­sis­ta. Kaik­ki. (En ole las­ke­nut bud­jet­tia, mut­ta alit­taa var­mas­ti nykyi­sen mil­jar­di euroa vii­kos­sa investoinnin).
  Lähteet :
  https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur‑0…/document
  https://www.icuregswe.org/…/covid-19-in-swedish-intensive-…/
  http://nypost.com/…/science-says-its-time-to-start-easing-…/
  https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page#
  https://www.health.ny.gov/…/vital_statisti…/2010/table01.htm
  https://swprs.org/a‑swiss-doctor-on-covid-19/?fbclid=IwAR2VFstlEb7sUsoaWjnCwqllug8nJUTDPNTmlW1eWsz3T0ACO-QB7LrItTc

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Olen täy­sin samaa miel­tä täs­tä stra­te­gias­ta. Kaik­ki resurs­sit pitää koh­dis­taa ris­ki­ryh­mien suojeluun.

   Ainoat vaih­toeh­dot on joko teh­dä täs­tä 1,5 vuot­ta kes­tä­vä kär­si­mys­näy­tel­mä tai antaa viruk­sen levi­tä, niin että immu­ni­teet­tia syn­tyy sii­nä väes­tön­osas­sa, jol­le sai­raus on suh­teel­li­sen vaa­ra­ton. Tes­taus ja jäl­ji­tys ei tule toi­mi­maan tämän viruk­sen tapauk­ses­sa, kos­ka tie­de­tään jo että niin suu­ri osa viruk­sen kan­ta­jis­ta on oireet­to­mia. Siten tes­taus ja jäl­ji­tys ainoas­taan tar­peet­to­mas­ti piden­tää epi­de­mian kes­toa. Täs­sä vai­hees­sa on jo sel­vää että hoi­to­ka­pa­si­teet­ti riit­tää, joten epi­de­mian kes­ton piden­tä­mi­ses­tä on ainoas­taan haittaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Timo: Tes­taus ja jäl­ji­tys ei tule toi­mi­maan tämän viruk­sen tapauk­ses­sa, kos­ka tie­de­tään jo että niin suu­ri osa viruk­sen kan­ta­jis­ta on oireet­to­mia. Siten tes­taus ja jäl­ji­tys ainoas­taan tar­peet­to­mas­ti piden­tää epi­de­mian kestoa.

    Tes­taus ja jäl­ji­tys pitää sekin koh­dis­taa ris­ki­ryh­mien hyväk­si. Ihan ensim­mäi­sek­si pitää saa­da sai­raan­hoi­to­pii­rit ERVA:iden joh­dol­la jär­jes­tä­mään 24/7 dri­ve-in/walk-in ‑tes­tauk­set ris­ki­ryh­mien kans­sa työs­sään teke­mi­siin jou­tu­neil­le. Myös vas­ta-aine­tes­tit, ja posi­tii­vi­set sel­lai­sel­la var­mis­tuk­sel­la jon­ka tark­kuus lähen­te­lee sataa prosenttia.

    On resurs­sien tuh­laus­ta jos saman­ai­kai­ses­ti tes­taus­ka­pa­si­teet­tia on vapaa­na mut­ta hoi­va­ko­tien hen­ki­lös­töä ei saa­da testattua.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. spot­tu: Tes­taus ja jäl­ji­tys pitää sekin koh­dis­taa ris­ki­ryh­mien hyväk­si. Ihan ensim­mäi­sek­si pitää saa­da­sai­raan­hoi­to­pii­rit ERVA:iden joh­dol­la jär­jes­tä­mään 24/7 dri­ve-in/walk-in ‑tes­tauk­set ris­ki­ryh­mien kans­sa työs­sään teke­mi­siin jou­tu­neil­le. Myös vas­ta-aine­tes­tit, ja posi­tii­vi­set sel­lai­sel­la var­mis­tuk­sel­la jon­ka tark­kuus lähen­te­lee sataa prosenttia.

    On resurs­sien tuh­laus­ta jos saman­ai­kai­ses­ti tes­taus­ka­pa­si­teet­tia on vapaa­na mut­ta hoi­va­ko­tien hen­ki­lös­töä ei saa­da testattua.

    Samaa miel­tä. Kun tes­taus koh­dis­te­taan ris­ki­ryh­mien hyväk­si, niin Ruot­siin ver­rat­tu­na on mah­dol­lis­ta pääs­tä jopa 50% pie­nem­pään kuolleisuuteen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. Olen aika skep­ti­nen sen suh­teen, että nykyi­set rajoi­tuk­set mak­sai­si­vat 5 mil­jar­dia kuus­sa. Talou­del­li­set tap­piot nyky­ti­lan­tees­ta voi­vat olla­kin tuo­ta luok­kaa, mut­ta niis­tä suu­rin osa ei tule rajoituksista.

  Ainoa voi­mas­sa ole­va rajoi­tus, jos­ta tulee suo­raan tap­pioi­ta on ravin­to­loi­den sul­ke­mi­nen ja ehkä jos­sain mää­rin iso­jen kokoon­tu­mis­ten kiel­to. Mut­ta näi­den­kin vai­ku­tus on rajat­tu. Suu­rin osa tuos­ta vii­des­tä mil­jar­dis­ta on tap­pioi­ta, jot­ka tuli­si­vat myös ilman rajoi­tuk­sia, kos­ka ihmi­set ovat muut­ta­neet kulu­tus­käyt­täy­ty­mis­tään sekä tau­din pelos­ta että oman talous­ti­lan­teen hei­ken­ty­mi­ses­tä ja epä­var­muu­des­ta ja kos­ka vien­ti­ky­syn­tä on pie­nen­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti. Nämä vahin­got oli­si­vat tapah­tu­neet ihan rajoi­tus­toi­mis­ta riip­pu­mat­ta ja ne vahin­got jat­ku­vat vaik­ka rajoi­tuk­set kaik­ki poistettaisiin.

  Ihan huo­mat­ta­vaa on, että Ruot­sin ennus­te­tut talous­va­hin­got eivät ole mer­kit­tä­väs­ti alem­pia. Ne ovat alem­pia, mut­ta jos Suo­men talous on menos­sa ihan päreik­si, niin Ruot­sin on menos­sa mel­ko päreik­si. Eri­tyi­ses­ti työt­tö­myys on siel­lä kään­ty­nyt hyvin jyrk­kään nousuun, pit­käl­ti sen takia, että täkä­läi­nen lomau­tus­mah­dol­li­suus puuttuu.

  Rajoi­tus­ten pur­ka­mi­nen voi olla perus­tel­tua sosi­aa­li­ses­ta ja yhteis­kun­nal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Mut­ta talou­den kan­nal­ta se vai­ku­tus on mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­pi kuin usein anne­taan ymmär­tää, kos­ka suu­rin osa koro­nan talou­del­li­ses­ta vai­ku­tuk­sis­ta tulee ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­ses­ta ja eri­tyi­ses­ti vien­nin ongel­mis­ta. Talous­krii­si oli ja on väis­tä­mä­tön riip­pu­mat­ta tor­jun­ta­toi­mis­ta eikä vie­lä Suo­men tasoi­sil­la toi­mil­la sitä ole kovin pal­joa pahen­net­tu, kos­ka meil­lä on kui­ten­kin teol­li­suus ja muu tuo­tan­to voi­nut toi­mia niin pal­jon kuin kysyn­tää on — pal­ve­lut oli­si­vat joka tapauk­ses­sa kyy­kän­neet ihmis­ten rea­goin­nin takia. Jos oltai­siin men­ty Ita­lian kal­tai­seen tilan­tee­seen, jos­sa nii­tä­kin sul­je­taan, tilan­ne oli­si toki eri.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. Sovi­taan­ko että hin­ta oikeu­des­ta elä­mään las­ke­taan myös muil­le kuin suo­ma­lai­sil­le. Tie­lii­ken­tees­sä se osa­taan las­kea mut­ta tur­va­paik­ka hake­vien hin­taa ei ole saa­nut tähän asti laskea.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. Jos Cov-19 viruk­seen ei syn­ny immu­ni­teet­tia tau­tia sai­ras­ta­mal­la, ei sii­hen sil­loin tep­si roko­te­kaan. Jos näin käy, edes­säm­me on aivan toi­sen­lai­nen tule­vai­suus, jos­sa koko nykyi­nen elä­män­muo­to on vaarassa.

  En aja­tel­lut ana­ly­soi­da tätä kau­hus­ke­naa­rio­ta sen enempää.”

  Var­sin­kin tämä “Jos Cov-19 viruk­seen ei syn­ny immu­ni­teet­tia tau­tia sai­ras­ta­mal­la, ei sii­hen sil­loin tep­si roko­te­kaan.” koh­ta. Aika kova yleis­tys. Pitäi­si­kö sinun lukea vaik­ka Hepa­tiit­ti B:stä ja sen rokottamisesta?

  Hyvin popu­lis­ti­sia yleis­tyk­siä sinä tääl­lä vil­je­let, jopa näsä­vii­saak­si asti. Eli toi­vo­taan vaan paras­ta, ja jos pahin käy toteen niin sinä­hän et mitään vas­tuu­ta enää ota kirjoituksistasi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 79. Kaik­keen liit­tyy vie­lä epävarmuutta. 

  Mustread: THL:n arvio kuol­lei­suu­des­ta on lii­an alhai­nen, sanoo lää­kä­ri, joka opet­taa kol­le­goi­taan epäi­le­mään tut­ki­mus­tu­lok­sia

  Yle: Pää­tös kou­lu­jen ja ravin­to­loi­den avaa­mi­ses­ta teh­dään epä­var­moil­la ennus­teil­la – Kukaan ei tie­dä, kuin­ka tart­tu­va ja tap­pa­va koro­na todel­la on Uuti­nen ker­too että Osmo Soi­nin­vaa­ra on enti­nen polii­tik­ko. Pitäi­si­kö reagoida? 

  Yle: Nenää kai­va­mal­la teh­dyis­tä PCR-tes­teis­tä jopa puo­let voi olla virheellisiä

  Muho­sen ehdo­tus, että koro­nan levin­nei­syyt­tä voi­si tut­kia tar­kem­mis­ta veri­tes­teis­tä ver­taa­mal­la, miten pal­jon HUSis­sa on koro­nan vuok­si hoi­dos­sa poti­lai­ta, jot­ka ohjat­tiin posi­tii­vi­sen koro­na­tes­tin jäl­keen ensin koti­ka­ran­tee­niin ja miten pal­jon nii­tä, jot­ka jou­tui­vat sai­raa­laan aivan ”yllät­täen” ja kuu­li­vat vas­ta hoi­toon pää­dyt­ty­ään pote­van­sa koro­naa kan­nat­tai­si kokeil­la jot­ta saa­tai­siin kali­broi­tua tilastoja. 

  Myös Muho­sen toi­nen ehdo­tus, jota hän ehdot­taa ykkös­stra­te­giak­si, oli­si tes­ta­ta vaik­ka­pa kaik­ki sai­raa­laan tule­vat syn­nyt­tä­jät tai kaik­ki HUS­LA­Bis­sa veri­näyt­tei­tä anta­vat poti­laat ryh­mä­näyt­teil­lä rea­gens­si-ainei­ta sääs­täen, vai­kut­taa hyvältä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 80. Sak­sa (Mer­kel) ja Iso-Bri­tan­nia (John­son) ovat ilmoit­ta­neet pyr­ki­vän­sä epi­de­mian tukah­dut­ta­mi­seen (R0 alle 1). 

  Jos R0 ylit­tää yhden, ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­män kapa­si­teet­ti lop­puu muu­ta­mis­sa kuukausissa.

  Eikö Suo­mes­sa pitäi­si pyr­kiä samaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Heli Lah­ti­nen: Jos R0 ylit­tää yhden, ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­män kapa­si­teet­ti lop­puu muu­ta­mis­sa kuukausissa.

   Täs­sä on var­maan joku vää­rin­kä­si­tys, R0 ei ole mie­len­kiin­toi­nen luku epi­de­mian ede­tes­sä vaan Rt, joka muut­tuu mat­kan var­rel­la mones­ta­kin syys­tä, ja ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­män kapa­si­tee­tin lop­pu­mi­seen vai­kut­taa niin moni muut­tu­ja että tuol­lai­nen yksin­ker­tais­tus kuu­los­taa yliyksinkertaistukselta.

   Jos on joku yksin­ker­tai­nen mal­li joka olet­taa tar­tun­to­jen jakau­tu­van tasai­ses­ti kaik­kiin kohort­te­hin ja teho­hoi­toa tar­jot­ta­van kai­kil­le, ei var­mas­ti min­kään maan teho­hoi­to­ka­pa­si­teet­ti näy­tä riit­tä­vän, mut­ta tämä ei ole realismia.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 81. Koro­na-viruk­sen vaa­ral­li­suu­des­ta näyt­tää val­lit­se­van epä­tie­toi­suus. Las­kin Worl­do­me­ter­sin tie­to­jen poh­jal­ta Euroo­pan osal­ta suh­de­lu­vun “(Total Deaths) / (Total Cases)” kai­kil­le mail­le. Exce­lin “Ruu­tu ja jana” työ­ka­lu antaa ala­kvar­tii­lik­si 2,2 % ja ylä­kvar­tii­lik­si 6,0 %. Suu­rin arvo 15,5 % on Bel­gias­sa. Jos tar­tun­nan saa­neis­ta vain kym­me­nes­osa tes­ta­taan, saa­daan välik­si 0,2 — 0,6 %; tätä väliä näy­te­tään ylei­ses­ti vil­jel­tä­vän. Mut­ta arvai­lua­han tämä ana­lyy­si­ni on, niin kuin kaik­kien mui­den­kin, kos­ka mis­sään maas­sa ei tie­de­tä kaik­kien tar­tun­nan saa­nei­den määrää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 82. Ei kai mikään kor­kea­kou­lu ole ilmoit­ta­nut ettei se jär­jes­tä pää­sy­ko­kei­ta? Olen samaa miel­tä, että pelk­kään todis­tus­va­lin­taan siir­ty­mi­nen ei oli­si haki­joi­den oikeus­tur­van kan­nal­ta oikein, mut­ta eivät­kö esim. 2‑vaiheiset etä­pää­sy­ko­keet ole hyvä rat­kai­su? Tör­keä oikeus­tur­van louk­kaus oli­si jos nuo­ret ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat pako­tet­tai­siin joko osal­lis­tu­maan pää­sy­ko­kei­siin, joi­hin osal­lis­tu­mi­nen voi uha­ta hei­dän hen­ke­ään tai jää­mään kokeis­ta pois.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 83. Kuu­lun itse tuo­hon poruk­kaan, joka val­mis­tui yli­opis­tos­ta aikoi­naan 90 — luvun pahim­paan lamaan. En ole kos­kaan pääs­syt työn­syr­jään kiin­ni kun­nol­la. Minul­la ei ole kos­kaan ollut vaki­tuis­ta työ­paik­kaa eikä sel­lais­ta ihmet­tä kuin pal­kal­li­nen kesä­lo­ma. Nyt suret­taa jos aikui­set lap­se­ni, jot­ka ovat juu­ri val­mis­tu­mas­sa työ­elä­mään, putoa­vat sur­ke­aan koro­na­kuop­paan kuten minä aikoi­na­ni lamakuoppaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 84. Täman blo­gin koen hen­ki­reiäk­si ja olen sii­tä kii­tol­li­nen. Mut­ta kai­pai­sin myös kes­kus­te­lua sii­tä, mik­si täl­lai­nen täy­sin poik­keuk­sel­li­nen hul­lun­myl­ly on syn­ty­nyt ja läpäis­syt lähes koko maa­il­man. (Joku tie­tys­ti sanoo, etten ymmär­rä tau­din vaa­ral­li­suut­ta, mut­ta vetoan tois­tai­sek­si ole­mas­sa ole­viin kuolinsyytilastoihin.)
  Enem­pää miet­ti­mät­tä hei­tän hul­lun­myl­lyyn kol­me mah­dol­lis­ta syytä:
  1. Nykyh­mi­nen on niin tot­tu­nut aja­tuk­seen elä­män­sä hal­lin­nas­ta, että aja­tus hal­lit­se­mat­to­mas­ta viruk­ses­ta ei vain mah­du pää­hän. Se täy­tyy saa­da hal­lin­taan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Tähän viit­tai­si se, että argu­men­teis­sa pai­no­te­taan ter­vey­den­huol­lon sel­viy­ty­mis­ky­kyä — eikä sääs­tet­ty­jä hen­kiä (jois­ta ei väli­te­tä esim. tupa­koin­nin olles­sa sal­lit­tua). Kuol­lei­den lopul­li­sen mää­rän ennus­ta­mi­nen rajoi­tus­ten tulok­se­na pää­sään­töi­ses­ti sivuu­te­taan, kun­han ter­vey­den­huol­lon toi­min­ta­ky­ky ja sen luo­ma illuusio hal­lin­nan­tun­tees­ta säilyy.
  2. Ihmi­sel­le itse­mää­rää­mi­soi­keus ja valin­nan vapaus on tär­ke­ää. Siis­pä alko­ho­liin saa oma­na valin­ta­naan kuol­la. Mut­ta jos kaik­ki muut­kin samas­sa työ­pai­kas­sa alko­ho­lis­tin kans­sa ole­vat oli­si­vat vaa­ras­sa kuol­la tai saa­da hai­ma­tu­leh­duk­sen, suh­tau­tu­mi­nen oli­si toi­nen. Tämä mui­den mukaan saat­ta­mi­nen on usein tilan­ne lii­ken­ne­kuo­le­mien koh­dal­la, mut­ta sii­nä yhtey­des­sä sivul­li­set uhrit hil­jai­ses­ti hyväksytään.
  3. Ihmi­set ovat jo pit­kään olleet tie­toi­sia ilmas­ton­muu­tok­sen val­ta­vis­ta ris­keis­tä, mut­ta sil­le ei ymmär­re­tä eikä kye­tä teke­mään mitään. Nyt kun tuli his­to­rian poh­jal­ta tutum­pi ja jo sel­käy­ti­mes­sä ole­va uhka, sii­hen lai­te­taan kaik­ki se ener­gia, mikä ahdis­ta­van ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­seen on käyttämättä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Hyviä ehdo­tuk­sia. Mut­ta sil­ti­kään nyky­ti­lan­tees­sa ei ole logiik­kaa. Täs­sä on kyse ollut jon­kin­lai­ses­ta jouk­ko­hys­te­rias­ta. Media vie­lä yllyt­ti asias­sa ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la, kai­va­ten mm. joh­ta­juu­den osoi­tuk­sia. Nii­tä sit­ten tuli. Nyt samat toi­mit­ta­jat vaa­ti­vat pur­ka­maan rajoi­tuk­sia, joi­ta aikoi­naan vaa­ti­vat, kun ovat alka­neet hiu­kan ymmär­tää, miten jär­kyt­tä­viä seu­rauk­sia ase­te­tuis­ta rajoi­tuk­sis­ta voi seu­ra­ta. Isoim­mat seu­rauk­set lie­ne­vät vie­lä edes­sä. Koro­na­tar­tun­to­ja on estet­ty, mut­ta aiheu­tet­tu myös val­ta­vaa peruut­ta­ma­ton­ta vahinkoa.

   Jos ihmi­sen itse­mää­rää­mi­soi­keus ja valin­nan vapaus on tär­ke­ää, oli­si eri­kois­ta mää­rä­tä kaik­kia kotia­res­tin kal­tai­siin olo­suh­tei­siin ja kiel­tää valin­nan vapau­den käyt­tä­mis­tä sel­lais­ten­kin asioi­den koh­dal­la, jois­sa tosial­li­nen tar­tut­ta­mis­ris­ki mui­hin on mitä­tön. Esi­mer­kik­si kou­lut ja monet pal­ve­lut on sul­jet­tu niis­tä­kin kun­nis­ta, jois­sa ei ole koko aika­na ollut yhtään diag­no­soi­tua koro­na­tar­tun­taa. Sivul­li­sia uhre­ja ihmis­ten mää­rää­mi­ses­tä kotei­hin ja kii­reet­tö­män ter­vey­den­hoi­don alas­ajos­ta voi olla val­ta­va mää­rä, jopa kym­me­niä tai sato­ja tuhan­sia. Toi­men­pi­tei­den sivu­vai­ku­tuk­sis­ta tois­ten ihmis­ten ter­vey­del­le ei kukaan polii­tik­ko sano­nut jul­ki­ses­ti mitään sil­loin kun rajoi­tuk­sia sää­det­tiin (jul­ki­suu­del­ta pii­los­sa asias­ta lie­nee kyl­lä kes­kus­tel­tu), eikä nii­tä hal­li­tuk­sen esi­tys­ten vai­ku­tusar­viois­sa­kaan ole tuo­tu esiin, vaik­ka sivu­vai­ku­tus­ris­kit oli­vat etu­kä­teen asian­tun­ti­joil­la hyvin tiedossa.

   Kou­lut sul­jet­tiin, vaik­ka THL:n mal­li ennus­ti, ettei sii­tä oli­si olen­nais­ta hyö­tyä. Jul­ki­nen pai­ne oli kova. Koh­ta kou­lu­ja jou­dut­ta­neen avaa­maan tilan­tees­sa, jos­sa tau­din leviä­mis­to­den­nä­köi­syys on pal­jon isom­pi kuin sil­loin oli kun kou­lut sul­jet­tiin. Nyt koro­na­tar­tun­taa kan­ta­via on nimit­täin pal­jon enem­män kuin sil­loin oli kun kou­lut sul­jet­tiin. Mut­ta ei lap­sia voi säi­löä kotei­hin, ja kiel­tää näil­tä har­ras­tuk­sia ja kou­lua pit­käk­si aikaa, kos­ka sii­tä voi tul­la hai­tal­li­sia sivu­vai­ku­tuk­sia osal­le lap­sis­ta eri­tyi­ses­ti, jos esi­mer­kik­si koti ei ole tur­val­li­nen tai jos siel­lä ei ole ketään seu­ra­na, tai jos lap­sel­la on sel­lai­sia oppi­mis­vai­keuk­sia, jot­ka vaa­ti­si­vat pai­kan pääl­lä annet­ta­vaa tukea.

   Ps. Ilmas­ton­muu­tos­ris­kil­le on teh­ty jo pal­jon­kin. Ei riit­tä­väs­ti. Mut­ta on teh­ty kui­ten­kin monen­lais­ta. Autoil­le on tul­lut pääs­tö­nor­mit, heh­ku­lamp­pu­jen käyt­tö on kiel­let­ty, öljy­läm­mi­tys­tä on vähen­net­ty, on teh­ty pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mä, on laa­dit­tu kivi­hii­len käyt­tö­kiel­to Suo­meen vuo­sien siir­ty­mä­ajal­la ja niin edel­leen. Ilmas­ton­muu­tok­sen yksi ero tähän asi­aan on sii­nä, että sen suu­rim­mat ris­kit ovat yli 100 vuo­den pääs­sä. Ihmi­set rea­goi­vat eni­ten nyky­het­ken ja lähia­jan ris­kei­hin. Oman toden­nä­köi­sen eli­niän jäl­kei­sis­tä ris­keis­tä osa ei kau­heas­ti välitä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 85. Ruot­si on epä­on­nis­tu­nut ikäih­mis­ten suo­je­lus­sa koro­nan suhteen!

  Ruot­sis­sa on kuol­lut koro­naan yhteen­sä 2 355 ihmis­tä. (ti 28.4.2020)

  ———————————-

  KUOLLEET:

  20–29-vuotiaita kuol­lei­ta on 5.

  30–39-vuotiaita kuol­lei­ta on 8.

  40–49-vuotiata kuol­lei­ta on 25.

  50–59-vuotiaita kuol­lei­ta on 81.

  60–69-vuotiaita kuol­lei­ta on 185. ______ Yht. 304 alle 70-vuo­tias­ta ihmis­tä on kuol­lut Ruotsissa.

  70–79-vuotiaita kuol­lei­ta on 549.

  80–90-vuotiaita kuol­lei­ta on 938.

  Yli 90-vuo­tiai­ta kuol­lei­ta on 564. _______ Yht. 2051 yli 69-vuo­tias­ta ihmis­tä on kuol­lut Ruotsissa.

  —————————————

  Kuol­leis­ta 1 337 on mie­hiä ja 1018 on naisia. 

  Kuol­leis­ta 57 pro­sent­tia on mie­hiä ja 43 pro­sent­tia naisia.

  Huom! Ruot­sis­sa jo +50 –vuo­tiail­la alka­vat koro­na­kuo­le­mat nous­ta mer­kit­tä­väs­ti, sitä iäk­kääm­mis­tä puhumattakaan.

  —————————————–

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan vähin­tään noin 20 000 ihmistä.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan noin 339 alle 20 ‑vuo­tias­ta, mut­ta koro­naan kuol­lei­ta ei alle 20-vuo­tiais­sa vie­lä ole Ruotsissa.

  —————————————–

  SAIRASTUNEET:

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 0–9 –vuo­tiai­ta noin 103.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 10–19 –vuo­tiai­ta noin 236.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 20–29 –vuo­tiai­ta noin 1 500.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 30–39 –vuo­tiai­ta noin 2 000.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 40–49 –vuo­tiai­ta noin 2 600.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 50–59 –vuo­tiai­ta noin 3 400.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 60–69 –vuo­tiai­ta noin 2 600. _______Yht. noin 11 439 alle 70-vuo­tias­ta on sai­ras­tu­nut Ruotsissa.

  —————————

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 70–79 –vuo­tiai­ta noin 2 500.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut koro­naan 80–89 –vuo­tia­tia noin 3 100.

  Ruot­sis­sa on sai­ras­tu­nut yli 90 –vuo­tiai­ta noin 1 600. __________ Yht. noin 7 200 yli 69-vuo­tais­ta on sai­ras­tu­nut Ruotsissa.

  —————————-

  https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 86. ’37 ‑vuo­tias perus­ter­ve suku­lais­poi­ka sai­ras­ti koro­nan. Paran­nut­tu­aan tote­si noin 70 ‑vuo­tiail­le van­hem­mil­leen: Pysy­kää koto­na. Ette sel­viä, jos koro­naan sairastutte.’

  —————————

  Mitä koro­na­po­ti­lai­den hoi­dos­ta on kuu­kau­des­sa opit­tu? Yli­lää­kä­rin mukaan aina­kin se, että seu­raa­vas­ta päi­väs­tä ei tie­dä kukaan

  Mis­sään aiem­min tun­ne­tus­sa virus­tau­dis­sa ei ole näh­ty vas­taa­vaa, sanoo teho­hoi­don yli­lää­kä­ri Tero Varpula.

  https://yle.fi/uutiset/3–11320253

  ————————-

  Koro­na iskee kipeäs­ti Suo­men lap­siin ja nuoriin!

  Nyt tulee huo­leh­tia sii­tä, että kaik­ki lap­set ja nuo­ret pysy­vät mukana. 

  Yhden nuo­ren syr­jäy­ty­mi­nen mak­saa yhteis­kun­nal­le THL:n tut­ki­mus­ten mukaan 230 000–680 000 euroa.

  Nyt tar­vi­taan koro­tuk­sia lap­si­li­sään ja toimeentulotukeen.

  Lisä­pa­nos­tuk­set nyt mak­sa­vat itsen­sä takai­sin myöhemmin. 

  Eri asian­tun­ti­jat ovat yhtä miel­tä sii­tä, että aika toi­mia on nyt. 

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006486244.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 87. Suo­men kokoi­nen Uusi-See­lan­ti onnis­tui tukah­dut­ta­maan koro­nan leviä­mi­sen tiuk­ko­jen rajoi­tus­ten ja laa­jan tes­tauk­sen ansiosta.

  Uudes­sa-See­lan­nis­sa on alle 1 500 tar­tun­taa ja vain 19 kuo­le­maa. Kaik­ki kuol­leet ovat yli 70-vuotiaita.

  Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­nen on pys­tyt­ty tukah­dut­ta­maan aina­kin toistaiseksi. 

  Uuden-See­lan­nin tavoit­tee­na on eli­mi­noi­da tar­tun­ta­ket­jut maan rajo­jen sisäl­lä koko­naan. Eli­mi­noin­ti­stra­te­gi­aan kuu­luu laa­ja tes­taus sekä tiu­kat karan­tee­ni­toi­men­pi­teet. Ne näyt­tä­vät tuo­van tulosta.

  Uuden-See­lan­nin koh­dal­la kyse oli suh­teel­li­sen nopeis­ta toi­mis­ta ede­tä maan vah­vaan sulkemiseen.

  Karan­tee­nin aika­na uusi­see­lan­ti­lai­set eivät ole saa­neet pois­tua koto­aan muu­ta kuin kaup­paan tai ulkoi­le­maan lähel­le koti­aan. Vält­tä­mät­tö­mil­le työn­te­ki­jöil­le, kuten ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nal­le, töis­sä käy­mi­nen on sallittua.

  Rajoi­tus­ten astues­sa voi­maan maan hal­li­tus lähet­ti kai­kil­le uusi­see­lan­ti­lai­sil­le ilmoi­tuk­sen puhelimeen.

  Käyt­täy­dy kuin sinul­la oli­si koro­na. Tämä tulee pelas­ta­maan hen­kiä’, hal­li­tuk­sen ilmoi­tuk­ses­sa luki.

  Uusi­see­lan­ti­lai­set ovat olleet tun­nol­li­sia rajoi­tus­ten noudattamisessa.

  Nyt Uusi-See­lan­ti voi aloit­taa koro­na­ra­joi­tus­ten purkamisen.

  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/d97c4172-ffec-424a-8cc6-0178a5ad1e49

  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006482626.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Päi­vi:
   Suo­men kokoi­nen Uusi-See­lan­ti onnis­tui tukah­dut­ta­maan koro­nan leviä­mi­sen tiuk­ko­jen rajoi­tus­ten ja laa­jan tes­tauk­sen ansiosta. 

   Vää­rin. Uusi-See­lan­ti ei ole “tukah­dut­ta­nut” koro­naa mil­lään tavoin. He ovat saa­neet sen kit­ket­tyä maas­ta väliai­kai­ses­ti, mut­ta kai­kis­ta rajan sul­ke­mi­sis­ta huo­li­mat­ta on tau­dil­la aina jokin reit­ti takai­sin. Ja jos roko­tet­ta ei ole, palaa epi­de­mia vuorenvarmasti.

   Myös­kään täy­del­lis­tä mat­kus­tus­kiel­toa maa­han tai maas­ta ei voi­da yllä­pi­tää vuot­ta tai kah­ta. Ja vaik­ka roko­te saa­tai­siin kehi­tet­tyä, on kaik­ki Uusi-See­lan­ti­lai­set roko­tet­tu aikai­sin­taan vuon­na 2022.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Lue­tun ymmär­tä­mis­tä: Vää­rin. Uusi-See­lan­ti ei ole ”tukah­dut­ta­nut” koro­naa mil­lään tavoin. He ovat saa­neet sen kit­ket­tyä maas­ta väliai­kai­ses­ti, mut­ta kai­kis­ta rajan sul­ke­mi­sis­ta huo­li­mat­ta on tau­dil­la aina jokin reit­ti takai­sin. Ja jos roko­tet­ta ei ole, palaa epi­de­mia vuorenvarmasti.

    Kuten Sin­ga­po­res­sa jota het­ken aikaa pidet­tiin medias­sa tukah­dut­ta­mis­stra­te­gian mal­li­maa­na. Saman­ai­kai­ses­ti ei voi­da maa­ta eris­tää ja (ali)palkata vie­ras­työ­läi­siä jot­ka tule­vat olois­ta jois­sa vas­taa­va tes­taus- ja jäl­ji­tys­ver­kos­to ei ole mah­dol­li­nen. Tukah­dut­ta­mi­nen ei näy­tä ole­van siel­lä­kään mah­dol­lis­ta, toi­sin kuin ehkä aluk­si aja­tel­tiin, mut­ta ris­ki­ryh­mien suo­je­lu näyt­tää onnis­tu­neen mal­li­kel­poi­ses­ti, edel­lyt­täen että tilas­tot pitä­vät paikkansa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 88. Kan­nat­taa muis­taa, että on myös monia, joil­le tämä tilan­ne sopii oikein hyvin. Esi­mer­kik­si val­tion ja kun­tien vir­ka­mie­hil­lä voi työt olla käy­tän­nös­sä seis. Jos jotain työ­tä mei­naa tul­la, voi aina vedo­ta, että koro­na­vi­ruk­sen takia ei tätä nyt voi teh­dä. Koto­na tai mökil­lä ole­mi­nen on täyt­tä lomaa, mut­ta loma­päi­viä ei kulu. Palk­ka juok­see, eikä ole irti­sa­no­mis- tai edes lomau­tus­pel­koa. Sopi­vas­ti kun tilan­ne jat­kuu, voi perään ottaa vie­lä nor­maa­lit kesä­lo­mat. Samoin suu­ris­sa yri­tyk­sis­sä on pal­jon kont­to­ri­töi­tä, joi­ta ei tar­vit­se teh­dä. Ei lomau­tet­tu­jen­kaan koh­ta­lo ole huo­no, kun on ansiosidonnaisella.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 89. Mie­tin tuo­ta kom­ment­tia että opet­ta­ja koh­taa vähem­män ihmi­siä kuin kau­pan kas­sa. Ain­nen­opet­ta­ja­na minul­la on kes­ki­mää­rin 5ryhmää/pv, ryh­mään­sä se 25 oppi­las­ta eli 125 oppi­las­ta päi­väs­sä. Ope­huo­nees­sa kans­sa­ni on 70 kol­le­gaa, ruo­kai­lus­sa ruo­kai­lee yhtä­ai­kaa koko ylä­kou­lu eli n.450 oppi­las­ta. Tämän pääl­le muu kou­lun muu hen­ki­lö­kun­ta n.20 hen­ki­löä. Tekee yhteen­sä 665 kontaktia/pv. Aika hai­pak­kaa saa lähi­kau­pas­sa olla että työ­vuo­ros­sa (7,5h) tuon lähes 100 asiakasta/tunti kävi­si samal­la myyjällä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 90. Lau­ma­suo­jas­ta, kukaan ei kos­kaan ehdot­ta­nut iso­ro­kon ja polion koh­dal­la lau­ma­suo­jan hank­ki­mis­ta sai­ras­ta­mal­la! EI KUKAAN! Sitä ei myös­kään ehdo­tet­tu Ebo­lan eikä HIV:in kohdalla!
  Vuo­den 1984 syk­syl­lä Suo­mes­sa ilme­ni muu­ta­ma polio tapaus. Tam­mi­kuus­sa 1985 toteu­tet­tiin laa­ja roko­tus­oh­jel­ma! KUKAAN EI EHDOTTANUT LAUMASUOJAN HANKKIMISTA SAIRASTAMALLA!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Lau­ma­suo­jas­ta, kukaan ei kos­kaan ehdot­ta­nut iso­ro­kon ja polion koh­dal­la lau­ma­suo­jan hank­ki­mis­ta sairastamalla! 

   Käsi­tyk­se­ni on, että aika­naan iso­rok­koa sai­ras­tet­tiin lau­ma­suo­jaan saak­ka. Se ei men­nyt ker­ral­la läpi koko väes­töä, kos­ka osa oli sai­ras­ta­nut aiem­min ja vie­lä suu­rem­pi osa jon­kin lähel­lä olev­ban tau­din kuten lehmärokon.
   Polioon otet­tiin vuon­na 1985 roko­tus, kos­ka roko­te oli ole­mas­sa, Niin teh­täi­siin nyt­kin, jos sel­lai­nen olisi. 

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Käsi­tyk­se­ni on, että aika­naan iso­rok­koa sai­ras­tet­tiin lau­ma­suo­jaan saak­ka. Se ei men­nyt ker­ral­la läpi koko väes­töä, kos­ka osa oli sai­ras­ta­nut aiem­min ja vie­lä suu­rem­pi osa jon­kin lähel­lä olev­ban tau­din kuten lehmärokon.
    Polioon otet­tiin vuon­na 1985 roko­tus, kos­ka roko­te oli ole­mas­sa, Niin teh­täi­siin nyt­kin, jos sel­lai­nen olisi. 

    Ja inhi­mil­li­nen hin­ta sii­tä oli hir­vit­tä­vä! Eikä sitä teh­ty tie­toi­ses­ti vakain tuu­min ja har­ki­ten julis­taen, että se on suo­ras­taan lois­ta­va kei­no, kuten Koro­na­vi­ruk­sen koh­dal­la teh­dään! Lai­vat joil­la sitä epäil­tiin esiin­ty­vän lai­tet­tiin karan­tee­niin samoin kuin sitä sai­ras­ta­vat! Nykyi­sin hyvin har­voil­la on immu­ni­teet­tia sitä vas­taan. Eikä sen varal­ta enää roko­te­ta. Täl­lä het­kel­lä sen ole­taan ole­van tuhot­tu labo­ra­to­rioi­den ulkopuolella.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Käsi­tyk­se­ni on, että aika­naan iso­rok­koa sai­ras­tet­tiin lau­ma­suo­jaan saak­ka. Se ei men­nyt ker­ral­la läpi koko väes­töä, kos­ka osa oli sai­ras­ta­nut aiem­min ja vie­lä suu­rem­pi osa jon­kin lähel­lä olev­ban tau­din kuten lehmärokon. 

    Osit­tain näin. Iso­rok­koon kek­sit­tiin leh­mä­rok­koon perus­tu­va roko­te 1700-luvun lopus­sa, ja roko­tus­toi­min­ta alkoi Suo­mes­sa jo heti 1800-luvun alus­sa, mut­ta vaka­vat epi­de­miat tukah­dut­ta­nee­seen kat­ta­vuu­teen pääs­tiin vas­ta vuo­si­sa­ta myö­hem­min. Koko välia­jan epi­de­mioi­ta hil­lit­si siis yhdis­tel­mä roko­tus­ten ja sai­ras­ta­mis­ten (iso­ro­kon tai leh­mä­ro­kon) tuo­maa osit­tais­ta laumaimmuniteettiä.

    Nykyih­mi­sen on vai­kea hah­mot­taa, miten paha tau­ti iso­rok­ko oli. Heik­ki S. Vuo­ri­sen Tau­ti­nen his­to­ria ‑kir­jas­sa on tau­luk­ko Suo­men suh­teel­li­ses­ta iso­rok­ko­kuol­lei­suu­des­ta vuo­si­na 1776–1925. Ennen roko­tuk­sia iso­rok­ko tap­poi Suo­mes­sa lähes joka vuo­si suh­tees­sa enem­män kuin koro­na on tap­pa­nut tähän men­nes­sä Lom­bar­dias­sa, jos­sa kuol­lei­ta on nyt 1350 / mil­joo­na. Moni­na vuo­si­na kuol­lei­suus oli 4–6 ker­taa tuo.

    Roko­tus­ten alka­mi­sen jäl­keen kuol­lei­suus las­ki, mut­ta puut­teel­li­sen kat­ta­vuu­den takia paho­ja iso­rok­ko­vuo­sia oli yhä aika ajoin. 1800-luvun ensim­mäi­sel­tä puo­lis­kol­ta löy­tyy 12 vuot­ta, jol­loin suh­teel­li­nen kuol­lei­suus iso­rok­koon on ollut Suo­mes­sa enem­män kuin koro­na-Lom­bar­dian 1350 / mil­joo­na. 1800-luvun jäl­ki­puo­lis­kol­la täl­lai­sia vuo­sia oli 8, 1900-luvul­la ei enää yhtään.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Kau­ko Put­ki: Lau­ma­suo­jas­ta, kukaan ei kos­kaan ehdot­ta­nut iso­ro­kon ja polion koh­dal­la lau­ma­suo­jan hank­ki­mis­ta sai­ras­ta­mal­la! EI KUKAAN!

   Päin­vas­toin. Iso­rok­koa tor­jut­tiin nime­no­maan sai­ras­ta­mal­la leh­mä­rok­ko. Jon­kun asian­har­ras­ta­jan kokoa­maa lisä­tie­toa viit­tei­neen leh­mä­ro­kon his­to­rias­ta:

   Nyula­sin vuon­na 1801 esit­tä­män ker­to­muk­sen mukaan Sie­benbür­ge­nis­sä oli jo kau­an hie­rot­tu leh­mä­rok­koa sai­ras­ta­vien leh­mien rok­koi­sia uta­rei­ta kysei­sen leh­män mai­dol­la ja sen jäl­keen pes­ty lap­set mai­dol­la. Lap­sil­le oli sil­loin ilmaan­tu­nut ihol­le hyvän­laa­tui­sia rok­ko­ja ja he sääs­tyi­vät isorokkoepidemioilta.

   Loo­gi­nen ajat­te­lu ja opti­moin­ti ei ole mei­dän suku­pol­vem­me keksintöä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 91. En usko, että Osmo Soi­nin­vaa­ra lukee kom­ment­tia­ni saa­ti sit­ten rea­goi sii­hen miten­kään, mut­ta pari seik­kaa blo­gis­sa kir­voit­ti minus­sa seu­raa­via ajatuksia:

  Asial­li­nen kir­joi­tus nyky­ti­lan­tees­ta, mut­ta mai­nin­ta OAJ:sta ja sen soli­da­ri­suu­des­ta oli mie­les­tä­ni hie­man asia­ton: OAJ ei ota var­mas­ti kan­taa kaup­po­jen aukio­loon, kos­ka asia ei sil­le kuu­lu. OAJ ajaa opet­ta­jien asi­aa — ei kau­pan kas­so­jen. Näin ne ammat­tiyh­dis­tyk­set toimivat.

  Eikä sii­nä mie­les­tä­ni ole mitään logiik­kaa, että OAJ:n pitäi­si vaa­tia kou­lu­jen kiin­ni pitä­mis­tä puo­len­tois­ta vuo­den ajak­si. Kou­lut lai­tet­tiin kiin­ni, jot­ta tau­ti ei leviäi­si. Karan­tee­ni toki vuo­taa joka pai­kas­ta, kun ihmi­set kui­ten­kin asioi­vat kes­ke­nään eivät­kä kaik­ki tun­nu nou­dat­ta­van suosituksia.

  En usko, että OAJ kalas­te­lee mitään irto­pis­tei­tä opet­ta­jil­ta sil­lä, että vaa­tii heil­le kah­ta viik­koa lisää etä­työ­ai­kaa — ei sii­nä oli­si mitään miel­tä eikä etä­työ ole mitään lomaa. Työn vaa­ti­vuu­den puo­les­ta on hel­pom­paa olla lähio­pe­tuk­ses­sa kou­lus­sa kuin etä­opet­ta­ja­na. Kyl­lä sii­nä taka­na on opet­ta­jien epä­tie­toi­suus ja pel­ko tar­tun­nas­ta. Ei ole mitään vää­rää sii­nä, että halu­aa pysy­tel­lä suo­jas­sa koro­nal­ta etä­töis­sä. Kas­sat ovat työs­sään alt­tii­na tar­tun­noil­le mut­ta ei se tar­koi­ta sitä, että toi­sen ammat­ti­ryh­män pitää aset­taa itsen­sä myös alttiiksi.

  Koro­na ei ole hävin­nyt ole­mat­to­miin — joten mik­si ihmees­sä pitäi­si muut­taa suun­taa radi­kaa­lis­ti nyt tou­ko­kuus­sa ja pala­ta väki­pa­kol­la kou­lui­hin kah­dek­si vii­kok­si? Jos ollaan koko tou­ko­kuu pois­sa kou­luis­ta, bonuk­se­na tulee vie­lä pit­kä kesä­lo­ma sii­hen pääl­le, jol­loin tilan­ne para­nee var­mas­ti entisestään.
  Tätä ei nyt huo­mioi­tu tuos­sa blogissa. 

  Pait­si jos halu­taan väen­vä­ki­sin tar­tut­taa ihmi­siä kou­lus­sa, jol­loin kou­lu­jen sul­ke­mi­nen oli­si ollut alun alkaen­kin vir­heel­li­nen päätös. 

  Onko­han nyt sit­ten pok­ka pet­tä­nyt ja ter­veys edel­lä ‑ajat­te­lu mure­nee ja ale­taan­kin aja­tel­la, että pak­ko ava­ta kaik­ki kou­lut ja lait­taa yhteis­kun­ta pyö­ri­mään, tai jou­dum­me peri­ka­toon — tar­tun­nois­ta viis?

  Ehkä tämän blo­gin aja­tus täs­sä onkin se syy sii­hen, mik­si ale­taan kovaa tah­tia pur­kaa vaik­ka­pa kou­lu­jen karanteenia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Pet­te­ri. Oli­ko sinul­la mitään kom­ment­tia tie­toon, ettei virus leviä las­ten välityksellä?
   Joten­kin too­pea on opet­ta­jil­ta vedo­ta sii­hen, että vaik­ka ei leviä lap­sil­ta, opet­ta­jain­huo­nees­sa levi­ää kui­ten­kin. Voi­han sitä pysyä pois­sa opettajanhuoneesta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Tie­dot las­ten mer­ki­tyk­ses­tä covid-19 levit­tä­ji­nä ovat hyvin puut­teel­li­sia. Virus on uusi jam­tut­ki­muk­sia on vähän. 

    Osas­sa tut­ki­muk­sia on tut­ki­musym­pä­ris­tö ollut sel­lai­nen, jos­sa kou­lut on olleet sul­jet­tu­na. Täl­löin lap­sil­la on hyvin vähän kon­tak­te­ja, useim­mil­la ainoas­taan omaan per­hee­seen. Täl­löin virus voi levi­tä per­hee­seen käy­tän­nös­sä vain töis­sä­käy­vän / asioil­la käy­vän aikui­sen välitykselä.

    Tämä yksi meta­tut­ki­mus, jos­ta kou­lu­jen avaa­mis­pu­heet voi­mal­la käyn­nis­tet­tiin, on yksi sel­keim­min puo­lu­eel­li­sis­ta ja epä­asian­mu­kai­sis­ta tut­ki­muk­sis­ta joi­hin olen iki­nä tör­män­nyt. Aika sel­vä “poliit­ti­nen” tilaus­työ, asi­aa aje­taan kuin käär­met­tä piip­puun. Aika tulee näyt­tä­mään mikä las­ten mer­ki­tys levit­tä­jä­nä on, vahin­ko tul­lee kui­ten­kin tapah­tu­maan kun asian kans­sa hätäil­lään pit­kin euroopaa. 

    Tuo­re tut­ki­mus Kii­nas­ta: Lap­sil­la yhtä suu­ri toden­nä­köi­syys saa­da korona­tartunta kuin aikuisilla.

    https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006491535.html?ref=rss

    Itse tut­ki­mus­ra­port­ti: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30287–5/fulltext

    Moreo­ver, children are at a simi­lar risk of infec­tion to the gene­ral popu­la­tion, alt­hough less like­ly to have seve­re symp­toms; hence they should be con­si­de­red in ana­ly­ses of trans­mis­sion and control.”

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 92. Voi olla, että rokot­teen saa­mi­nen kes­tää pal­jon pitem­pään. Edel­leen täy­tyy rokot­taa. Ennen kuin­ro­ko­tuk­sin saa­daan riit­tä­vä suo­ja, voi aikaa kulua tois­ta­kym­men­tä vuot­ta. Kysy­mys­merk­ke­jä on paljon. 

  Nyt kau­his­tel­laan tar­tun­nan saa­nei­den mää­rää. Se on tur­haa, sil­lä luvut nouse­vat mitä enem­mön tes­ta­taan. Jos lope­te­taan laa­jat tes­tauk­set, tar­tun­nan saa­nei­den tilas­tol­li­set mää­rät alka­vat väit­tö­mäs­ti huo­mat­ta­vas­ti las­kea. Nyt suun­ni­tel­laan kui­ten­kin lisät­tä­väk­si tes­tauk­sia. Hel­pom­pi tapa oli­si suo­ja­ta hau­rai­ta lisää­mäl­lä mas­kien käyt­töä ja hyväk­sy­mäl­lä se, että iäk­käim­mis­tä iäk­käim­pien Elä­män­laa­tu on tär­keäm­pää kuin jäl­jel­lä ole­van muu­ta­man vuo­den kesto. 

  Tilas­to­tie­tei­li­jä­nä Soi­ni­vaa­ra pys­tyy ker­to­maan kuin­ka mon­ta jäl­jel­lä ole­vaa elin­vuot­ta tai kuin­ka mon­ta las­tu­pai­no­tet­tua elin­vuot­ta on mene­tet­ty? Miten ne suh­tau­tu­vat nii­hin mene­tyk­siin, mitä seu­raa työt­tö­myy­des­tä, mah­dol­li­sis­ta kon­kurs­seis­ta ja nuo­rem­pien ihmis­ten kuo­le­mis­ta kos­ka he eivät tule nyt ade­kvaa­tis­ti hoidetuiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 93. Kir­joi­tuk­sen ongel­ma on, että se ei- perus­tu tie­teel­li­sil­le fak­toil­le. Mitään lopul­lis­ta ei tie­de­tä kuol­lei­suu­des­ta, levin­näi­syy­des­tä, lau­ma­suo­jan syn­nys­tä, kes­tos­ta ja pitä­vyy­des­tä, eikä jäl­ki­tau­deis­ta. Myös­kään lock dow­nin talous­vai­ku­tuk­sis­ta ei tie­de­tä. Onko San Mari­non talous tilan­ne parem­pi kuin Uuden See­lan­nin ja Sin­ga­po­ren? Ruot­sin Coro­na mal­lin­nuk­set jou­tui­vat nau­ru­na­lai­sek­si vii­kos­sa. Kun ei ole tie­toa varo­vai­suus peri­aat­teen mukaan tuli­si olla varo­vai­nen talou­den sekä sai­rau­den suh­teen. Jos AIDS oli­si levin­nyt hen­gi­tys­teit­se ihmis­kun­ta oli­si lähes tuhou­tu­nut ennen kuin lääk­kei­tä ja rokot­tei­ta oli­si ehdit­ty kek­siä ja vain para­noi­dit prep­pe­rit säästyneet.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 94. Minus­ta Suo­men koro­ne­ris­tä­mis­toi­met ovat epä­on­nis­tu­neet täy­sin tes­taa­mi­sen osal­ta. Hel­mi-maa­lis­kuus­sa sai­ras­tu­neis­ta suu­rin osa ei pääs­syt kos­kaan tes­tei­hin, vaik­ka oli sel­vät koro­nan oireet. Heis­tä moni on nyt immuu­ni, mah­dol­li­ses­ti, mut­ta vas­ta-aine­tes­tei­hin­kään ei pää­se. Itse toden­nä­köi­ses­ti sai­ras­tin tau­din maa­lis­kuus­sa, mut­ta ei tes­tat­tu. Suo­mes­sa on vain edet­ty sok­ko­na, vaik­ka jokai­nen eris­tä­mis­päi­vä tulee kal­liik­si yhteis­kun­nal­le. Kun sai­ras­tu­vuus on kui­ten­kin ollut pien­tä, on ole­tet­ta­vis­sa, että Suo­men epi­de­mia on alun perin­kin ollut pie­ni ja tar­tun­ta­ket­jut läh­te­neet suo­raan tai epä­suo­ras­ti mat­kai­li­jois­ta, jot­ka pala­si­vat kotipaikkakunnilleen.

  Tau­din kal­tai­se­ni perus­ter­ve pys­tyy sai­ras­ta­maaan koto­na, vaik­ka en halua­kaan vähä­tel­lä. Koke­muk­se­ni perus­teel­la on kyl­lä fluns­saa vaka­vam­pi tau­ti, mut­ta medias­sa annet­tiin aluk­si ymmär­tää, että suun­nil­leeen kaik­ki jou­tu­vat tehol­le tai kuo­le­vat. Vaka­va tau­ti­muo­to­han kos­kee vain pien­tä vähem­mis­töä sai­ras­tu­neis­ta. Edes kaik­ki ikäih­mi­set eivät saa vaka­vaa tau­ti­muo­toa, heil­lä­kin on ollut pal­jon lie­viä tapauk­sia. Nyt kun tau­dis­ta tie­de­tään enem­män, kan­nat­tai­si kar­toit­taa ne aidos­ti suu­res­sa ris­kis­sä ole­vat ja miet­tiä hei­dän kans­saan, miten toi­mia. Koko maan pitä­mi­nen kiin­ni ei vain voi jat­kua enää, eikä näin ole kos­kaan toi­mit­tu min­kään muun­kaan epi­de­mian aika­na. Koro­naa pahem­pia­kin pan­de­mioi­ta on Suo­mes­sa ollut, kuten aasia­lai­nen ja hongkongilainen. 

  Samaa miel­tä kir­jas­tois­ta, ne voi­tai­siin pitää auki vaik­ka niin, että tilaa kir­jat etu­kä­teen netis­tä ja sit­ten nou­taa ne. Koro­na ei tiet­tä­väs­ti tar­tu her­käs­ti esi­nei­den väli­tyk­sel­lä. Kir­jo­ja voi myös lai­na­ta niin, että samo­ja ei lai­na­ta heti uudel­le ihmi­sel­le, vaan pide­tään parin päi­vän tauko.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 95. Mut­ta onko tämä lii­an hyvä krii­si olla hyödyntämättä?

  Tääl­lä kri­ti­soi­daan nyt valit­tua toi­min­ta­mal­lia, joka on minul­le osoi­tus mark­ki­noi­den toi­min­nan lopul­li­ses­ta saa­pu­mi­ses­ta val­tio­ta­son pää­tök­sen­teon argu­men­tik­si — yksi­lön väli­tön tun­ne­ti­lan hel­po­tus (täs­sä tapauk­ses­sa pelon ja mah­dol­li­sen kär­si­myk­sen). Ja täs­sä tar­ken­nuk­sen vuok­si — vaik­ka se näyt­tää että perus­te oli­si kan­sa­lai­syk­si­löi­den pel­ko, väi­tän taus­tal­la ole­va ter­vey­den­huol­lon joh­ta­vien hen­ki­löi­den pel­ko resurs­sien lop­pu­mi­ses­ta ja sen aiheu­ta­mas­ta ahdistustilasta.

  Tämän rea­goin­ti­mal­lin nykyi­nen kehi­tys­lin­jam­me on miel­le suo­nut ja tuo­nut. Sen mukai­set pää­tök­set kir­jot­ta­jien mukaan rau­nioit­ta­vat talou­den, joka on kyl­lä tot­ta — se rau­nioit­taa sel­lai­sen talou­den jota olem­me tähän saak­ka pyö­rit­tä­neet. Talous­mal­lin, joka on käy­tän­nös­sä hidas­ta­nut inno­vaa­tio­ke­hi­tyk­sen ja tiput­ta­nut pää­omiin liit­ty­vän ris­kin pois nol­la­kor­ko­ma­leil­la, aina­kin kulut­ta­vis­sa ns. ensim­mäis­sä maa­il­mois­sa. Kun lue­taan täl­tä pals­tal­ta vähän van­hem­pia blo­ke­ja tör­mä­tään poh­din­toi­hin kuin­ka sen tau­den suun­taa oli­si tar­ve muut­taa — mik­si siis nyt kai­pail­lan van­ho­ja aiko­ja ja toi­min­ta­ta­po­ja kun meil­lä on käsis­säm­me erin­omain­nen mur­ros muut­taa asioi­ta? Tätä voi myös aja­tel­la ihan “tai­vaan lah­ja­na” syliin tip­pu­nee­na krii­siy­ty­mi­se­nä jota voi­daan käyt­tää muu­tos­ka­ta­lyyt­ti­nä. Tulee­ko mutok­sen seu­rauk­sen yksi­lö tra­ge­dioi­ta? Tulee var­mas­ti kuten tulee nyky­me­nol­la jat­ka­mal­la­kin tai taak­se­päin peruuttamalla.

  Opti­moin­tiin luot­ta­mi­nen kun piru­lai­nen vaa­ti­si sen sokean uskon että suun­tam­me on ollut oikea eikä kai­paa kuin pie­niä hie­no­sää­tö­jä ajan kans­sa. Moni aiem­pi blo­ki­kir­joi­tus ei mie­les­tä­ni anna tuo­ta kuvaa maa­il­mas­ta joka oli ole­mas­sa ennen Koro­na-aikaa (ja jon­ka toi­min­ta­mal­lei­hin paluus­ta täs­sä monet haaveilevat).

  Nyt on siis se kuu­lui­sa mur­rok­sen, jos hyvin käy niin kun­non krii­si, jos­sa asioi­ta voi muut­taa. Minus­ta oikea kysy­mys jota tulee poh­tia ja sit­ten sen eteen toi­mia on mil­lai­sen yhteis­kun­nan sen seu­rauk­se­na haluam­me. Ei se kuin­ka pala­taan van­hoi­hin tapoi­hin toi­mia ja mallintaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Sami Muho­nen:
   Mut­ta onko tämä lii­an hyvä krii­si olla hyödyntämättä?

   Tääl­lä kri­ti­soi­daan nyt valit­tua toi­min­ta­mal­lia, joka on minul­le osoi­tus mark­ki­noi­den toi­min­nan lopul­li­ses­ta saa­pu­mi­ses­ta val­tio­ta­son pää­tök­sen­teon argu­men­tik­si – yksi­lön väli­tön tun­ne­ti­lan hel­po­tus (täs­sä tapauk­ses­sa pelon ja mah­dol­li­sen kär­si­myk­sen). Ja täs­sä tar­ken­nuk­sen vuok­si – vaik­ka se näyt­tää että perus­te oli­si kan­sa­lai­syk­si­löi­den pel­ko, väi­tän taus­tal­la ole­va ter­vey­den­huol­lon joh­ta­vien hen­ki­löi­den pel­ko resurs­sien lop­pu­mi­ses­ta ja sen aiheu­ta­mas­ta ahdistustilasta.

   Tämän rea­goin­ti­mal­lin nykyi­nen kehi­tys­lin­jam­me on miel­le suo­nut ja tuo­nut. Sen mukai­set pää­tök­set kir­jot­ta­jien mukaan rau­nioit­ta­vat talou­den, joka on kyl­lä tot­ta – se rau­nioit­taa sel­lai­sen talou­den jota olem­me tähän saak­ka pyö­rit­tä­neet. Talous­mal­lin, joka on käy­tän­nös­sä hidas­ta­nut inno­vaa­tio­ke­hi­tyk­sen ja tiput­ta­nut pää­omiin liit­ty­vän ris­kin pois nol­la­kor­ko­ma­leil­la, aina­kin kulut­ta­vis­sa ns. ensim­mäis­sä maa­il­mois­sa. Kun lue­taan täl­tä pals­tal­ta vähän van­hem­pia blo­ke­ja tör­mä­tään poh­din­toi­hin kuin­ka sen tau­den suun­taa oli­si tar­ve muut­taa – mik­si siis nyt kai­pail­lan van­ho­ja aiko­ja ja toi­min­ta­ta­po­ja kun meil­lä on käsis­säm­me erin­omain­nen mur­ros muut­taa asioi­ta? Tätä voi myös aja­tel­la ihan ”tai­vaan lah­ja­na” syliin tip­pu­nee­na krii­siy­ty­mi­se­nä jota voi­daan käyt­tää muu­tos­ka­ta­lyyt­ti­nä. Tulee­ko mutok­sen seu­rauk­sen yksi­lö tra­ge­dioi­ta? Tulee var­mas­ti kuten tulee nyky­me­nol­la jat­ka­mal­la­kin tai taak­se­päin peruuttamalla.

   Opti­moin­tiin luot­ta­mi­nen kun piru­lai­nen vaa­ti­si sen sokean uskon että suun­tam­me on ollut oikea eikä kai­paa kuin pie­niä hie­no­sää­tö­jä ajan kans­sa. Moni aiem­pi blo­ki­kir­joi­tus ei mie­les­tä­ni anna tuo­ta kuvaa maa­il­mas­ta joka oli ole­mas­sa ennen Koro­na-aikaa (ja jon­ka toi­min­ta­mal­lei­hin paluus­ta täs­sä monet haaveilevat).

   Nyt on siis se kuu­lui­sa mur­rok­sen, jos hyvin käy niin kun­non krii­si, jos­sa asioi­ta voi muut­taa. Minus­ta oikea kysy­mys jota tulee poh­tia ja sit­ten sen eteen toi­mia on mil­lai­sen yhteis­kun­nan sen seu­rauk­se­na haluam­me. Ei se kuin­ka pala­taan van­hoi­hin tapoi­hin toi­mia ja mallintaa.

   Tämän kal­tai­set krii­sit, jot­ka voi­vat olla joko luon­nol­li­ses­ti syn­ty­nei­tä tai kei­no­te­koi­sia, hyö­dyt­tä­vät ns. tuho­ka­pi­ta­lis­mia, jos­ta Nao­mi Klein kir­joit­ti teok­ses­saan “Tuho­ka­pi­ta­lis­min nousu.” Kun joku val­tio tai maan­tie­teel­li­nen alue jou­tuu kri­sii­ti­laan, raha­mark­ki­nat toi­mi­vat näi­den sokin koke­nei­den ihmis­ten kus­tan­nuk­sel­la. Mis­sä on krii­si, sin­ne saa­pu­vat pian ne, jot­ka halua­vat hyö­tyä alu­een ahdin­gos­ta talou­del­li­ses­ti, kuten moni­kan­sal­li­set yri­tyk­set. Tyy­pil­li­ses­ti krii­si muut­taa alu­een ihmis­ten olo­suh­tei­ta, demo­kra­tia­pyr­ki­myk­siä ja oikeus­val­tio­ta huo­nom­paan suun­taan. Lisäk­si alue voi jou­tua talou­del­li­ses­ti ulko­puo­lis­ten armoil­le ja lai­noit­ta­jien armoille.
   Ei todel­la­kaan kan­na­ta toi­voa suur­ta krii­siä, tai kuvi­tel­la, että se edis­täi­si jotain myön­teis­tä kehitystä.

   Soi­nin­vaa­ra on täy­sin oikeas­sa huo­les­saan. Maan kun­nos­sa ole­va talous on kaik­kien ihmi­soi­keuk­sien ja perus­tus­lail­lis­ten oikeuk­sien perus­ta. Nii­tä ei vain voi uhra­ta, kos­ka sil­loin uhra­taan kaikki.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 96. Kir­joi­tit muun muassa:
  “Vähän tar­vi­taan enem­män val­vo­jia eikä muu­ta. Hal­li­tuk­sen on vain teh­tä­vä kym­me­nen hen­gen kokoon­tu­mis­ra­jaan poikkeus.”

  Miten oli­kaan nii­den kokoon­tu­mis- ja ylei­sö­ta­pah­tu­ma­kiel­to­jen lai­ta? Muis­tan­ko oikein?
  Eikö ollut niin, että ensin (12. maa­lis­kuu­ta) hal­li­tus antoi suo­si­tuk­sen, että kaik­ki ylei­sö­ta­pah­tu­mat, joi­hin on tulos­sa 500 hen­keä tai enem­män, peruu­tet­tai­siin. Ensin sen oli mää­rä olla voi­mas­sa tou­ko­kuun lop­puun, mut­ta myö­hem­min sitä jat­ket­tiin tou­ko­kuun lop­puun. Mut­ta eikö se kui­ten­kin ole, tai aina­kin ollut alun perin vain suo­si­tus, jol­la ei ole juri­dis­ta sito­vuut­ta? Kui­ten­kin sitä ovat jok­seen­kin kaik­ki suur­ten ylei­sö­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jät nou­dat­ta­neet ja peruut­ta­neet tilai­suu­det. Joka tapauk­ses­sa se siis on voi­mas­sa (aina­kin suo­si­tuk­se­na) vie­lä kesä­kuus­sa, jol­loin enim­mät valin­ta­ko­keet pide­tään, mut­ta ei kai nii­hin sen­tään yleen­sä yli viit­tä­sa­taa hen­keä tule, aina­kaan samaan saliin.
  Sen sijaan se mää­räys, että jo yli kym­me­nen hen­gen kokoon­tu­mi­set­kin kiel­le­tään, tuli vas­ta muu­ta­ma päi­vä myö­hem­min (17. maa­lis­kuu­ta), samal­la kun hal­li­tus päät­ti ottaa val­mius­lain käyt­töön. Tosin tuon kiel­lon antoi­vat alue­hal­lin­to­vi­ras­tot val­tio­neu­vos­ton keho­tuk­ses­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la. (Ja toi­sin kuin tuo 500 hen­gen rajoi­tus, se on juri­di­ses­ti­kin sito­va, joten sen rik­ko­mi­ses­ta voi­daan ran­gais­ta­kin?) Aluk­si se sää­det­tiin ole­maan voi­mas­sa 13. huh­ti­kuu­ta saak­ka, mut­ta sitä on sit­tem­min jat­ket­tu 13. tou­ko­kuu­ta saak­ka, ei kui­ten­kaan (aina­kaan vie­lä) sitä pitem­mäl­le. Näin ollen, ellei sitä jat­ke­ta, se ei ole­kaan enää voi­mas­sa enää sil­loin kun yli­opis­to­jen valin­ta­ko­keet pidetään.
  Muis­tan­ko tai olen­ko ymmär­tä­nyt oikein?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. muis­tin­ko oikein?:
   Kir­joi­tit muun muassa:
   ”Vähän tar­vi­taan enem­män val­vo­jia eikä muu­ta. Hal­li­tuk­sen on vain teh­tä­vä kym­me­nen hen­gen kokoon­tu­mis­ra­jaan poikkeus.”

   Miten oli­kaan nii­den kokoon­tu­mis- ja ylei­sö­ta­pah­tu­ma­kiel­to­jen laita?Muistanko oikein?
   Eikö ollut niin, että ensin (12. maa­lis­kuu­ta) hal­li­tus antoi suo­si­tuk­sen, että kaik­ki ylei­sö­ta­pah­tu­mat, joi­hin on tulos­sa 500 hen­keä tai enem­män, peruutettaisiin.Ensin sen oli mää­rä olla voi­mas­sa tou­ko­kuun lop­puun, mut­ta myö­hem­min sitä jat­ket­tiin tou­ko­kuun loppuun.Mutta eikö se kui­ten­kin ole, tai aina­kin ollut alun perin vain suo­si­tus, jol­la ei ole juri­dis­ta sito­vuut­ta? Kui­ten­kin sitä ovat jok­seen­kin kaik­ki suur­ten ylei­sö­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jät nou­dat­ta­neet ja peruut­ta­neet tilaisuudet.Joka tapauk­ses­sa se siis on voi­mas­sa (aina­kin suo­si­tuk­se­na) vie­lä kesä­kuus­sa, jol­loin enim­mät valin­ta­ko­keet pide­tään, mut­ta ei kai nii­hin sen­tään yleen­sä yli viit­tä­sa­taa hen­keä tule, aina­kaan samaan saliin.
   Sen sijaan se mää­räys, että jo yli kym­me­nen hen­gen kokoon­tu­mi­set­kin kiel­le­tään, tuli vas­ta muu­ta­ma päi­vä myö­hem­min (17. maa­lis­kuu­ta), samal­la kun hal­li­tus päät­ti ottaa val­mius­lain käyt­töön. Tosin tuon kiel­lon antoi­vat alue­hal­lin­to­vi­ras­tot val­tio­neu­vos­ton keho­tuk­ses­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain nojal­la. (Ja toi­sin kuin tuo 500 hen­gen rajoi­tus, se on juri­di­ses­ti­kin sito­va, joten sen rik­ko­mi­ses­ta voi­daan ran­gais­ta­kin?) Aluk­si se sää­det­tiin ole­maan voi­mas­sa 13. huh­ti­kuu­ta saak­ka, mut­ta sitä on sit­tem­min jat­ket­tu 13. tou­ko­kuu­ta saak­ka, ei kui­ten­kaan (aina­kaan vie­lä) sitä pitem­mäl­le. Näin ollen, ellei sitä jat­ke­ta, se ei ole­kaan enää voi­mas­sa enää sil­loin kun yli­opis­to­jen valin­ta­ko­keet pidetään.
   Muis­tan­ko tai olen­ko ymmär­tä­nyt oikein?

   Muis­tan itse­kin noin. Oli käsit­tä­mä­tön­tä, miten yhtäk­kiä paris­sa päi­väs­sä hypät­tiin yli 500 hen­gen sään­nös­tä, yli 10 hen­keä ei saa kokoon­tua sään­töön. Ehkä hal­li­tus halusi kiris­tää sään­töä, kos­ka jot­kut hiih­to­kes­kuk­set piti­vät auki ja kon­sert­te­ja jär­jes­tet­tiin vie­lä maa­lis­kuus­sa. Oli sil­ti vää­rin ran­gais­ta sii­tä kaik­kia kansalaisia.
   Nyt tämä yli 10 hen­keä sään­tö on vahin­goit­ta­nut aivan lii­kaa nor­maa­lia per­he-elä­mää ja ystä­vyys­suh­tei­ta. Hyvä kom­pro­mis­si voi­si olla vaik­ka yli 100 hen­keä ei saa kokoon­tua. Pidet­täi­siin suu­ret ylei­sö­ta­pah­tu­mat edel­leen kiel­let­tyi­nä, mut­ta annet­tai­siin ihmis­ten elää läheis­ten­sä kans­sa nor­maa­lia sosi­aa­lis­ta elämää.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 97. Kii­tos Osmo Soi­nin­vaa­ra! Mik­si niin yksin­ker­tai­nen totuus että ihmis­ke­hon muo­dos­ta­mat vas­ta-aineet ovat kaik­ki kai­kes­sa viruk­sen kier­toa rajoit­ta­maan ja estä­mään pyr­kies­sä, ja että ne tar­vi­taan mah­dol­li­sim­man monel­le? Näis­tä myös val­tao­sa rokot­teis­ta val­mis­te­taan, joten puhu­taan “eloon­jää­mis” tason asias­ta. Mik­si enem­mis­tö, ja päät­tä­jät popu­lis­ti­na läh­te­vät tuhoa­maan yhteis­kun­taam­me täl­lä argu­men­til­la? Alla yhtä­lö, olkaa hyvä:

  Vasem­mis­to vir­ka­mie­het (=pois suo­mes­ta kaik­ki mikä työl­lis­tää) sekä MEDIA (roo­li rat­kai­se­va) » paniik­ki kan­saan. Kan­sa » pai­ne päät­tä­jiin. Päät­tä­jät » popu­lis­mi ja pää­tök­set voimaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 98. Immu­ni­tee­tin kehit­ty­mi­ses­tä oli hyvä jut­tu eilen: https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006489778.html. Immu­ni­teet­ti syn­tyy, jos tau­din sai­ras­taa, eikä vain ole viruk­sen kan­ta­ja. Vie­lä ei tie­de­tä kau­an immu­ni­teet­ti säi­lyy, sehän on sidok­sis­sa viruk­sen muun­tau­tu­mis­ky­kyyn. Eikä sii­nä ole mitään ihmeel­lis­tä: influens­sa­vi­rus­kin muun­tuu, joten roko­te pitää ottaa joka vuo­si, ellei halua ottaa ris­kiä sai­ras­tu­mi­ses­ta. Tuo­ta vii­meis­tä poh­din­taa­si sii­tä, ettei roko­te aut­tai­si, jos immu­ni­teet­tia ei kehi­ty, on nyt lai­nat­tu somes­sa pelot­te­lu­mie­les­sä. Kur­ja jut­tu, kos­ka muu­ten kir­joi­tit mones­ta asias­ta todel­la hyvin!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Tuo­ta vii­meis­tä poh­din­taa­si sii­tä, ettei roko­te aut­tai­si, jos immu­ni­teet­tia ei kehi­ty, on nyt lai­nat­tu somes­sa pelot­te­lu­mie­les­sä. Kur­ja jut­tu, kos­ka muu­ten kir­joi­tit mones­ta asias­ta todel­la hyvin

   Pitäi­si näkö­jään vään­tää kaik­ki rau­ta­lan­gas­ta. Aja­tus, ettei sai­raut­ta vas­taan syny vas­tus­tus­ky­kyä, on erit­täin omi­tui­nen, enkä usko sii­hen pät­kää­kään. Halusin vain huo­maut­taa, että on täy­sin epä­loo­gis­ta sanoa ensin, ettei mitään vas­tus­tus­ky­kyä syny ja sit­ten odot­taa rokot­tees­ta pelastusta.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Ehkä voi­sit muut­taa koh­taa hie­man? Nyt väi­te sii­tä, ettei immu­ni­teet­tia syn­tyi­si, on ilman läh­det­tä tai muu­ta poh­jaa. Kenen sano­mi­siin viit­taat, kuka on ollut epä­loo­gi­nen? En usko, että kukaan immu­no­lo­gian asian­tun­ti­ja oli­si väit­tä­nyt, ettei immu­ni­teet­tia syn­tyi­si, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti osa lukee sinul­ta sen “totuu­te­na”, kos­ka olet tun­net­tu hen­ki­lö. Näen, että kir­joi­tit seu­raa­vak­si vas­ta-aineis­ta jne., mut­ta osa lukee tuos­ta vain sen, että “jos ei syn­ny immu­ni­teet­tia, mik­si rokot­taa” — tai jopa “covi­dis­ta ei syn­ny immuniteettia”.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Mekaan:
    Ehkä voi­sit muut­taa koh­taa hie­man? Nyt väi­te sii­tä, ettei immu­ni­teet­tia syn­tyi­si, on ilman läh­det­tä tai muu­ta poh­jaa. Kenen sano­mi­siin viit­taat, kuka on ollut epä­loo­gi­nen? En usko, että kukaan immu­no­lo­gian asian­tun­ti­ja oli­si väit­tä­nyt, ettei immu­ni­teet­tia syn­tyi­si, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti osa lukee sinul­ta sen ”totuu­te­na”, kos­ka olet tun­net­tu hen­ki­lö. Näen, että kir­joi­tit seu­raa­vak­si vas­ta-aineis­ta jne., mut­ta osa lukee tuos­ta vain sen, että ”jos ei syn­ny immu­ni­teet­tia, mik­si rokot­taa” – tai jopa ”covi­dis­ta ei syn­ny immuniteettia”.

    Aina­kin kii­na­lai­set asian­tun­ti­jat mekas­ti­vat kovas­ti­kin “ei tule (riit­tä­vää) immu­ni­teet­tia” aihees­ta ja jotain avau­tu­mi­sia kuu­lui alku­vai­hees­sa myös Japa­nis­ta ja Ete­lä-Koreas­ta. Näi­den poh­jal­ta spe­ku­laa­tio levi­si län­si­mais­ten asian­tun­ti­joi­den kes­kuu­teen ja media­kin (kaik­ken­maa­il­man ilta-pulut ensi­lin­jas­sa) revit­te­li­vät aihees­ta klik­ki­huo­raa­via otsikoita.

    Nyt­hän ylei­nen näke­mys on kään­ty­nyt sii­hen suun­taan, että kysees­sä ovat olleet lähin­nä tes­tauk­sen ongel­mat. Lisäk­si immu­ni­tee­tin syn­ty­mi­nen on var­mis­tet­tu eläinkokeissa.

    Täs­tä kai­kes­ta on kui­ten­kin jää­nyt koro­na-alar­mis­tien kes­kuu­teen elä­mään mee­mi, jon­ka mukaan lock­dow­nia pitäi­si ennem­min vie­lä kiris­tää kuin löy­sä­tä, kos­ka lau­ma­suo­jaa ei voi saa­vut­taa immu­ni­tee­tin “mah­dot­to­muu­den” vuok­si. Jos­tain kum­man syys­tä WHO­kin tun­tuu vies­ti­vän ikään kuin se oli­si alar­mis­tien kan­nal­la (“ei todis­tei­ta immu­ni­tee­tin syn­ty­mi­ses­tä” jne.)

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ossi Sare­so­ja: Jaa’a. Kesä­lo­ma on kui­ten­kin jo aika lähel­lä. Onko enää hyö­tyä ava­ta kou­lu­ja tämän luku­kau­den aikana?

   Pika­vauh­tia laki­muu­tos läpi ja kesä­kuu perus­kou­lus­sa ope­tus­käyt­töön. Voi­daan sit­ten syk­syl­lä pitää vas­ta­vuo­roi­ses­ti lomia jos näyt­tää että epi­de­mian seu­raa­vas­ta aal­los­ta tulee paha. Van­hem­mil­la kun kui­ten­kin lomat on vas­ta hei­nä­kuus­sa, jos lomia ei ole käy­tet­ty jo nyt jäl­ki­kas­vun kaitsemiseen.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 99. Heip­pa Osmo, ja kii­tos ajatuksista! 

  En kom­men­toi itse pää­ky­sy­mys­tä, eli valin­taa epi­de­mian tukah­dut­ta­mi­sen ja lau­ma­suo­jan hank­ki­mi­sen välil­lä, kos­ka asian­tun­te­muk­se­ni ei sii­hen rii­tä, vaan kysyn kirjoituksesi
  sisäi­ses­tä logiikasta: 

  Jos valit­set stra­te­giak­si kat­ta­van lau­ma­suo­jan hankkimisen,
  mihin perus­tuu tämän valin­ta­si jäl­keen sil­le vas­tak­kai­set suosituksesi? 

  Eikö tuon alku­va­lin­nan jäl­keen oli­si päin­vas­toin loogisinta: 

  - lait­taa pää­sy­ko­kei­siin osal­lis­tu­vat met­rin eikä nel­jän met­rin välein,
  — lait­taa ravin­to­loi­den pöy­dät lähek­käin, eikä vähen­tää pöy­tiä, kuten suo­sit­te­lit, pait­si tie­tys­ti ris­ki­ryh­mil­le omat eril­li­set alueensa,
  sekä
  — rokot­taa mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti ei-ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat, koro­na­vi­ruk­sen saa­mi­sek­si ja levit­tä­mi­sek­si, jot­ta saa­daan kat­ta­va laumasuoja?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jos valit­set stra­te­giak­si kat­ta­van lau­ma­suo­jan hankkimisen,
   mihin perus­tuu tämän valin­ta­si jäl­keen sil­le vas­tak­kai­set suosituksesi?

   Olen ilmei­ses­ti ilmais­sut asia­ni huo­nos­ti. Vaik­ka olen sitä miel­tä, että jou­dum­me kär­si­mään tämän epi­de­mian lop­puun saak­ka, en kan­na­ta sen hol­ti­ton­ta räjäjh­dys­tä — eivbät näin tee ruot­sa­lai­set­kaan. Asteit­tai­nen vapaut­ta­mi­nen nuo­ris­ta alkean on jär­ke­vää. Sil­loin van­huikl­sil­le­kin on mah­dol­lis­ta saa­da tava­ta vie­lä jos­kus ennen kuo­le­maan­sa omaisiaan.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 100. Tänään NYT jul­kai­si New York Cityn koko­nais­kuol­lei­suu­den kas­vun saa­den 6 ker­tai­sen kuol­lei­suu­den ja yli 20 tuhat­ta kuol­lut­ta. Tämä tilan­tees­sa jos­sa ensim­mäi­set vas­ta aine tes­tit popu­laa­tios­sa anta­vat noin 20 % infek­toi­tu­nei­den mää­rää ja tilan­net­ta jos­sa sai­raa­lat ovat vie­lä täyn­nä sai­ras­tu­vis­ta vaik­ka sisään­ot­to alkaa­kin lie­vi­tä. New Yor­kis­sa on moder­ni ja teho­kas ter­vey­den­hoi­to ja kaik­ki lock down ele­men­tit toi­min­nas­sa vaik­ka­kin tuli­vat hitaas­ti. On aivan mah­dol­lis­ta että NYC:ssä todel­li­nen kuol­lei­suus lähe­nee 0,5–1% väes­tös­tä ennen vuo­den lop­pua (40t-80t kuol­lut­ta). Mis­tä saa esi­merk­ki maan jos­sa ei ole teh­ty mitään lock down teko­ja ja tau­ti pää­see kul­ke­maan läpi koko yhteis­kun­nan, jot­ta pää­see ver­tai­le­maan lock dow­nin ter­vey­del­li­siä ja talou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia? Ruot­si ehkä mut­ta sekin alkaa muis­tut­ta­maan enem­män mui­ta pohjoismaita.
  ://www.nytimes.com/interactive/2020/04/27/upshot/coronavirus-deaths-new-york-city.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=The%20Upshot

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. New Yor­kis­sa on moder­ni ja teho­kas terveydenhoito

   New Yor­kis­sa ei ole moder­ni ja teho­kas ter­vey­den­hoi­to kuin niil­lä, joil­la on sai­raus­va­kuu­tus. Kor­kean iän lisäk­si esi­mer­kik­si hoi­tam­ton dia­be­tes ja huo­mat­ta­va yli­pai­no ovat risklie­ki­jöi­tä. Täs­tä syys­tä kuol­lei­suus on huo­mat­ta­van suur­tä väril­lis­ten kes­kuu­des­sa. Se, että kuo­let­taf­vas­ti sai­ras­tut­tu­aan pää­see teho­hoi­toon, on vähän myöy­häis­tä, jos ter­vey­den­huol­to sitä ennen on ollut retuperällä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: 3) Jos­sain Ruot­sin maa­seu­dul­la voi vie­dä epi­de­mian laan­tu­mi­seen aikaa, mut­ta Tuk­hol­mas­sa epåi­de­mian huip­pu tulee ennen juhannusta.

    Tar­koi­tat­ko, että siel­lä tulee epi­de­mian huip­pu sii­tä syys­tä, että noin 30 % väes­tös­tä on sai­ras­ta­nut ja immu­ni­teet­ti jar­rut­taa sitä, eivät­kä ihmis­ten ja yri­tys­ten rajoitustoimenpiteet? 

    Vas­ta-aine­tes­tit arviot anta­vat täl­lä het­kel­lä 7,5 % ja PCR-tes­tin perus­teel­la teh­ty arvio 5–10% sai­ras­ta­nei­ta. Mihin havain­toi­hin tämä sinun arvio­si perustuu? 

    New Yor­kis­sa ei ole moder­ni ja teho­kas ter­vey­den­hoi­to kuin niil­lä, joil­la on sai­raus­va­kuu­tus. Kor­kean iän lisäk­si esi­mer­kik­si hoi­tam­ton dia­be­tes ja huo­mat­ta­va yli­pai­no ovat riskliekijöitä. 

    New York sta­tes­sa on sama osuus (noin 27%) väes­tös­tä liha­via (BMI > 30) kuin Suomessa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kuin­ka monel­la ei ole oikeut­ta saa­da ilmais­ta hoi­toa diabetekseen?

    Mitä mer­ki­tys­tä täl­lä on kokonaiskuvassa? 

    Yhdys­val­to­jen koro­na-kuol­lei­suus on sel­väs­ti Euroop­paa alhai­sem­paa, vaik­ka jäl­kim­mäi­ses­sä on ylei­nen ter­vey­den­huol­to. New Yor­kin ter­vey­den­huol­to taas on Yhdys­val­to­jen par­haim­mis­toa. Lisäk­si Ruot­sis­sa tapaus­kuol­lei­suus on kak­si ker­taa suu­rem­pi kuin Yhdys­val­lois­sa. Suo­mes­sa taas tun­ne­tus­ti kan­san­ter­vey­del­li­siä ongel­mia, jot­ka voi­vat nos­taa mei­dän kuol­lei­suut­ta ver­rat­tu­na Ruotsiin.

    Nyt näyt­tää sel­väl­tä useam­man vas­ta-aine­tut­ki­muk­sen poh­jal­ta, ettei oireet­to­mia ole niin pal­jon kuin olet (ja monet muut) olet­ta­nut. Eikö tämän perus­teel­la pitäi­si myös joh­to­pää­tös­te­si muuttua!?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Yhdys­val­to­jen koro­na-kuol­lei­suus on sel­väs­ti Euroop­paa alhai­sem­paa, vaik­ka jäl­kim­mäi­ses­sä on ylei­nen ter­vey­den­huol­to. New Yor­kin ter­vey­den­huol­to taas on Yhdys­val­to­jen par­haim­mis­toa. Lisäk­si Ruot­sis­sa tapaus­kuol­lei­suus on kak­si ker­taa suu­rem­pi kuin Yhdysvalloissa. 

    Kat­so­taan puo­len vuo­den kulut­tua, mikä on kuol­lei­suus mis­sä­kin. Tämä tapaus­kuol­lei­suus riip­puu koko­naan sii­tä, pal­jon­ko tes­ta­taan ja miten tes­tit suun­na­taan Islan­nis­sa tapaus­kuol­lei­suus on 0,5 % ja tes­tat­tu on niin pal­jon, että tes­ta­suis­ta vain 3,8 % on posi­tii­vi­sia. Niin­pä myös lie­viä tapauk­sia on tie­dos­sa enemmän.
    New Yor­kin osa­val­tios­sa tapaus­kuol­lei­suus on 7,6 % — siis 15 ker­tai­nen, mut­ta tes­ta­tuis­ta 35 % on posi­tii­vi­sia. Ruot­sin luvut ovat samanlaisia. 

    Nwe Yor­kis­sa tau­tiin on kuol­lut väes­tös­tä mil­joo­naa asu­kas­ta koh­den 762 ja New York Time­sin mukaan tämä luku on sel­väs­ti ala­kant­tiin, Ruot­sis­sa luku on 244, joten New Yor­kis­sa kuol­leis­ta on yli kome ker­taa enem­män, vaik­ka tau­ti alkoi myö­hem­min ja rajoi­tus­toi­met ovat ankar­tam­pia kuin Ruotsissa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kat­so­taan puo­len vuo­den kulut­tua, mikä on kuol­lei­suus mis­sä­kin. Tämä tapaus­kuol­lei­suus riip­puu koko­naan sii­tä, pal­jon­ko tes­ta­taan ja miten tes­tit suun­na­taan Islan­nis­sa tapaus­kuol­lei­suus on 0,5 % ja tes­tat­tu on niin pal­jon, että tes­ta­suis­ta vain 3,8 % on posi­tii­vi­sia. Niin­pä myös lie­viä tapauk­sia on tie­dos­sa enemmän.
    New Yor­kin osa­val­tios­sa tapaus­kuol­lei­suus on 7,6 % – siis 15 ker­tai­nen, mut­ta tes­ta­tuis­ta 35 % on posi­tii­vi­sia. Ruot­sin luvut ovat samanlaisia. 

    Nwe Yor­kis­sa tau­tiin on kuol­lut väes­tös­tä mil­joo­naa asu­kas­ta koh­den 762 ja New York Time­sin mukaan tämä luku on sel­väs­ti ala­kant­tiin, Ruot­sis­sa luku on 244, joten New Yor­kis­sa kuol­leis­ta on yli kome ker­taa enem­män, vaik­ka tau­ti alkoi myö­hem­min ja rajoi­tus­toi­met ovat ankar­tam­pia kuin Ruotsissa. 

    Toki asi­aa pui­daan puo­len vuo­den pääs­tä­kin, mut­ta tämän päi­vän pää­tök­set on teh­tä­vä nyt. Sinul­la on sel­väs­ti iso vai­ku­tus­val­ta kes­kus­te­luun ja sitä kaut­ta pää­tök­siin. Täs­tä syys­tä oli­si kyl­lä hyvä, että totea­sit vas­ta-aine­tes­tien tulos­ten olleen eri­lai­set kuin odo­tit. Minus­ta loo­gi­nen jat­ko­pää­tel­mä on se, ettei lau­ma­suo­jan hake­mi­ses­sa ole mitään järkeä. 

    Poi­mit rusi­nois­ta data­pul­las­ta, unoh­dat mai­ni­ta, että Islan­nis­sa tar­tun­to­ja saa­nei­den kes­ki-ikä on aivan toi­nen kuin muu­al­la, mil­lä on täs­sä tau­dis­sa suu­ri mer­ki­tys kuten olet tuo­nut ilmi. Joten Islan­ti ei ole hyvä ver­tai­lu­koh­ta sil­le, että tau­ti pääs­te­tään mene­mään väes­tön läpi, mitä olet ehdottanut.

    Tot­ta­kai tapaus­kuol­lei­suus riip­puu tes­tauk­ses­ta, mut­ta Yhdys­val­lois­sa suu­rem­pi osa tes­ta­tuis­ta on ollut posi­tii­vi­sia — täl­lä perus­teel­la siel­lä pitäi­si tapaus­kuol­lei­suu­den olla kor­keam­pi kuin Ruot­sis­sa, eikä toi­sin päin. Aivan kuten Islan­nin osal­ta toit esiin. 

    New York Time­sin mukaan muu­ten myös Ruot­sin luvut aliar­vioi­vat todel­lis­ta kuol­lei­suut­ta. Lisäk­si nämä tilas­toi­mat­to­mat koro­na-kuol­leet eivät muu­ten ole muka­na New Yor­kin 0,5 % kuol­lei­suus­las­kel­mas­sa. Joten tämä­kin tukee odo­tet­tua suu­rem­paa kuol­lei­suut­ta, eikä pienempää. 

    En ymmär­rä miten vii­mei­nen kap­pa­le liit­tyy asiaan.

    Mie­les­tä­ni Uuden-See­lan­nin tie on näil­lä tulok­sil­la ainoa jär­ke­vä vaih­toeh­to. Vede­tään roh­keas­ti uudet joh­to­pää­tök­set, kun tosi­asiat ovat muuttuneet.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   5. side­mie­te: Vas­ta-aine­tes­tit arviot anta­vat täl­lä het­kel­lä 7,5 % ja PCR-tes­tin perus­teel­la teh­ty arvio 5–10% sai­ras­ta­nei­ta. Mihin havain­toi­hin tämä sinun arvio­si perustuu?

    Oikeas­taan aika hyvä kysy­mys, ja var­maan ylei­ses­ti­kin kiin­nos­ta­va. Pys­tyi­si­kö joku point­taa­maan tän­ne jon­kin koh­tuul­li­sen yleis­ta­jui­sen yleis­esi­tyk­sen, esi­mer­kik­si ope­tus­mo­nis­teen, epi­de­mioi­den mal­lin­ta­mi­ses­ta, jon­ka luke­mi­sen jäl­keen oli­si help­po ymmär­tää mik­si tar­tun­to­jen kas­vu­no­peu­den huip­pu esiin­tyy hyvin aikai­ses­sa vai­hees­sa tar­tun­nan saa­nei­den mää­rää kuvaa­val­la sig­moi­dia muis­tut­ta­val­la pit­kä­hän­täi­sel­lä käppyrällä?

    Googlaa­mal­la on yllät­tä­vän vai­kea löy­tää mitään sopi­vaa, joko esi­tyk­set ovat yliyk­sin­ker­tais­tuk­sia tai sit­ten pää­dy­tään johon­kin ter­mo­dy­naa­mis­ten sys­tee­mien tasa­pai­no­ti­loi­hin perus­tu­viin mal­lin­nuk­siin jot­ka aina­kin itsel­tä­ni mene­vät ilman rau­ta­lan­kaa yli ymmärryksen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   6. Pys­tyi­si­kö joku point­taa­maan tän­ne jon­kin koh­tuul­li­sen yleis­ta­jui­sen yleis­esi­tyk­sen, esi­mer­kik­si ope­tus­mo­nis­teen, epi­de­mioi­den mal­lin­ta­mi­ses­ta, jon­ka luke­mi­sen jäl­keen oli­si help­po ymmär­tää mik­si tar­tun­to­jen kas­vu­no­peu­den huip­pu esiin­tyy hyvin aikai­ses­sa vai­hees­sa tar­tun­nan saa­nei­den mää­rää kuvaa­val­la sig­moi­dia muis­tut­ta­val­la pit­kä­hän­täi­sel­lä käppyrällä?

    Saan­ko arva­ta. Nois­sa simu­loin­tim­nal­leis­sa tar­tut­ta­vuus on pai­net­tu nipin napin yhden ala­puo­lel­le, jol­loin alkaa hidas hii­pu­mi­nen. Jos tar­tut­ta­vuus oli­si vakio, kuvaa­ja oli­si symmetrisempi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Oula: Mis­tä saa esi­merk­ki maan jos­sa ei ole teh­ty mitään lock down teko­ja ja tau­ti pää­see kul­ke­maan läpi koko yhteis­kun­nan, jot­ta pää­see ver­tai­le­maan lock dow­nin ter­vey­del­li­siä ja talou­del­li­sia vaikutuksia?

   Sel­lais­ta maa­ta ei löy­dy mis­tään, joh­tuen yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä että maat jois­sa mitään rajoi­tuk­sia ei ole ase­tet­tu ovat jo val­miik­si romah­ta­nei­ta yhteis­kun­tia jois­sa tilas­toin­ti­kaan ei onnistu.

   Oula: Ruot­si ehkä mut­ta sekin alkaa muis­tut­ta­maan enem­män mui­ta pohjoismaita.

   Ruot­sis­sa ovat rajoi­tuk­set olleet pääl­lä koko ajan, alkaen kokoon­tu­mis­kiel­los­ta 11.3. Se että Ruot­sis­sa oli­si joku antaa men­nä ‑stra­te­gia on media­har­ha joka on syn­ty­nyt sii­tä että ver­tail­laan lock­dow­niin jou­tu­nei­ta maita/alueita jois­sa peli on jo mene­tet­ty epä­on­nis­tu­neen seu­ran­nan takia (Ita­lia, Espan­ja) Ruot­siin, jos­sa rajoi­tuk­set onnis­tut­tiin saa­maan voi­maan riit­tä­vän ajois­sa. Mas­sa­ta­pah­tu­mien ja ravin­to­la­juh­li­mi­sen rajoit­ta­mi­nen mer­kit­see pal­jon, ja ete­läeu­roop­pa­lai­ses­sa jal­ka­pal­lo-otte­lus­sa R0 on var­mas­ti­kin jotain tähtitieteellistä.

   New York ja Yhdys­val­lat yleen­sä on euroop­pa­lai­sit­tain kat­soen surul­li­nen tapaus, osa­val­tio­ta­sol­la New Yor­kin kuol­lei­suus on jo 1,2 pro­mil­lea väes­tös­tä, ja aina­kin vähän aikaa sit­ten tau­din sai­ras­ta­nei­den osuus vas­ta 13%. Entä sit­ten kun tau­ti levi­ää köy­hem­mil­le alueil­le? Nämä ovat yhteis­kun­nal­li­sia valin­to­ja jot­ka on teh­ty aiko­ja sit­ten, koh­ta näh­dään tulok­set, ellei lää­ke­tie­de ehdi väliin.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 101. Kiin­nos­tai­si­ko sinua Osmo stra­te­gia, jos­sa sekä talous voit­taa että ihmis­hen­kiä säästetään?

  Mie­les­tä­ni tes­taa-jäl­ji­tä-eris­tä ‑stra­te­gia tar­jo­aa par­haan mah­dol­li­suu­den ede­tä. Minus­ta on kes­tä­mä­tön aja­tus, että pää­te­tään epä­on­nis­tu­mi­nen etu­kä­teen ja ei yri­te­tä. Ei ole suo­ma­lais­ta sisua se. Mie­li­pi­tee­ni ei perus­tu halul­le ummis­taa sil­mät han­ka­las­sa tilan­tees­sa ja ripus­tau­tua perus­teet­to­maan toi­voon. Perus­tan mie­li­pi­tee­ni jul­kais­tuun tut­ki­mus­tie­toon ja Aasias­ta tule­vaan uuti­soin­tiin. Moni maa on jo stra­te­gias­sa lupaa­val­la tiel­lä ja tar­koi­tuk­se­na on ostaa aikaa roko­te­ke­hi­tyk­sel­le ja hoi­to­muo­to­jen tutkimiselle.

  Roko­tet­ta, jon­ka teho- ja tur­val­li­suus­pro­fii­li on sel­vi­tet­ty huo­lel­li­ses­ti, saa­daan odot­taa 1–2 vuot­ta. Mut­ta esi­tet­ty vaih­toeh­to immu­ni­tee­til­le eli viruk­sel­la tar­tut­ta­mi­nen on stra­te­gia, jon­ka teho- ja tur­val­li­suus­pro­fii­lia ei myös­kään tie­de­tä – pait­si se on fak­ta, että kuo­le­mia ja vaka­via sai­ras­tu­mi­sia tulee. Tut­ki­mus­nä­kö­kul­mas­ta kysees­sä on epäeet­ti­nen suu­ren luo­kan ihmis­koe, kun vaih­toeh­to­na on odot­taa hoi­to­muo­to­jen kehittämistä.

  Koros­tan, että nykyis­tä lock down ‑stra­te­gi­aa ei ole tar­koi­tus jat­kaa tes­taa-jäl­ji­tä-eris­tä ‑stra­te­gias­sa. Yhteis­kun­ta ava­taan mut­ta samal­la pys­ty­te­tään teho­kas tes­taus ja sai­ras­tu­nei­den eris­tys ja altis­tu­nei­den jäl­ji­tys, mas­ke­ja käy­te­tään kau­pois­sa ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja hygie­niaoh­jei­ta ja tur­va­vä­liä nou­da­te­taan. Mikään kei­nois­ta ei 100% yksin estä viruk­sen leviä­mis­tä mut­ta yhdes­sä ne las­ke­vat tar­tun­ta­lu­vun toi­vot­ta­vas­ti <1. En halua uskoa, että tätä stra­te­gi­aa ei edes yri­te­tä, kos­ka aja­tel­laan, että ei se kui­ten­kaan onnis­tu. Ei epä­on­nis­tu­mis­ta kan­na­ta etu­kä­teen päät­tää. Tyh­jän saa pyy­tä­mät­tä­kin. Ja nämä ehdo­te­tut toi­met eivät ole kal­lii­ta: eivät ver­rat­tu­na sii­hen, mitä lock down mak­saa. Yhteis­kun­ta on siis tar­koi­tus avata.

  Puhut lock dow­nin nyky­kus­tan­nuk­sis­ta. Oli­si tär­ke­ää tie­tää, mit­kä ovat kus­tan­nuk­set tes­taa-jäl­ji­tä-eris­tä ‑stra­te­gial­le. Var­mas­ti muu­tok­set ahdis­ta­vat kan­sa­lai­sia mut­ta Sak­san koro­na­bi­leis­tä huo­li­mat­ta maa on vie­lä vah­vas­ti tes­taa­mi­sen ja jäl­jit­tä­mi­sen kan­nal­la. Useim­mat nou­dat­ta­ne­vat ohjei­ta kuten Suo­mes­sa­kin on tapa­na teh­dä. Mene­tet­tyä suku­pol­vea ei ole tar­koi­tus teh­dä vaan kou­lut ava­taan muun yhteis­kun­nan muka­na tes­taa-jäl­ji­tä-eris­tä ‑stra­te­gi­aa nou­dat­taen mut­ta ihmis­hen­kien mene­tyk­set mini­moi­daan. Avoi­mia kysy­myk­siä on tie­tys­ti pal­jon ja ei vähäi­sim­pä­nä se, miten hyvin roko­te­ke­hi­tys ja mui­den hoi­to­jen kehi­tys onnis­tuu. Mut­ta epä­var­moi­na aikoi­na­kin on pak­ko teh­dä pää­tök­siä, joil­la voi­daan sääs­tää ihmis­hen­kiä ja saa­da lisä­ai­kaa. Sii­tä, min­kä ver­ran virus levi­ää las­ten väli­tyk­sel­lä, on vie­lä vas­tak­kai­sia näke­myk­siä ja sik­si odot­tai­sin tämän luku­kau­den lop­puun ennen kuin kou­lut ava­taan, sil­lä lomien alkuun on enää vähän aikaa. Onnis­tu­nei­den kal­lii­den rajoi­tus­toi­mien saa­vu­tuk­sia tun­tuu hul­lul­ta ris­kee­ra­ta muu­ta­mien viik­ko­jen fyy­si­sen läs­nä­olon täh­den. Voi­sim­me­ko aloit­taa kesä­lo­mat aikai­sem­min, jot­ta kuor­mit­ta­va tilan­ne saa­daan lap­si­per­heis­sä rauhoittumaan?

  Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­kei­den suh­teen olen samoil­la lin­joil­la. On vain jär­jes­te­ly­ky­sy­mys teh­dä kokeet jo nyt niin, että tar­tun­ta­vaa­ra mini­moi­daan. Ehkä­pä kir­jas­to­jen käy­tön voi­si sal­lia myös kuten sanoit käyn­ti­mää­rä mini­moi­mal­la ja lisäk­si vaik­ka take away ‑lai­nauk­sel­la tilaa­mal­la kir­ja val­miik­si. Eri­tyi­sen iloi­nen olen, että olet posi­tii­vi­nen kän­nyk­kä­so­vel­luk­sen suh­teen, vaik­ka tähän­kin liit­tyy epä­var­muuk­sia. Tes­taa-jäl­ji­tä-eris­tä ‑stra­te­gial­la kaik­kien edel­lä mai­nit­tu­jen toi­min­to­jen mukaan lukien hoi­va­ko­tien vie­rai­lut, pitäi­si pys­tyä normalisoimaan.

  Toi­voi­sin, että poh­ti­sit tätä tes­taa-jäl­ji­tä-eris­tä ‑stra­te­gi­aa enem­män. Aasias­ta on mon­ta hyvää onnis­tu­nut­ta esi­merk­kiä. Yksi taka­pak­ki on Sin­ga­po­res­ta, joka on enem­män sig­naa­li ulko­maa­lais­työn­te­ki­jöi­den asui­no­lois­ta kuin koro­na­stra­te­gian epä­on­nis­tu­mi­ses­ta, sil­lä kan­sa­lais­ten jou­kos­sa tau­ti on hal­lin­nas­sa. Täl­lä stra­te­gial­la on tar­koi­tus ava­ta yhteis­kun­ta niin, että talou­del­li­set tap­piot eivät kas­va jär­kyt­tä­vik­si ja samal­la sääs­te­tään ihmishenkiä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Jark­ko Soronen.
   Meil­lä­hän on hert­tai­sen yksi­mie­li­ses­ti pää­tet­ty, ettei Ete­lä-Korean stra­te­gi­aa ote­ta käyt­töön. Meil­le on tulos­sa vesi­tet­ty ver­sio, jos­sa jäl­jit­ti­men kan­ta­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta eikä jär­jes­tel­mään saa sisäl­lyt­tää paik­ka­tie­to­ja. Tämä tar­koit­taa, että teho jää mur­to-osaan sii­tä, mitä se on Etelä-Koreassa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Joten­kin nurin­ku­ris­ta hal­lin­toa on mää­rä­tä sato­ja polii­se­ja pysäyt­tä­mään auto­ja, kun saman voi­si teh­dä auto­maat­ti­val­von­nal­la. Sin­ga­po­res­sa haet netis­sä luvan liik­kua — ja saat sen tun­nis­sa omaan lait­tee­see­si, jos­ta sen voi tar­kas­taa tarvittaessa.

    Rajan ylit­tä­vän lii­ken­teen avaa­mi­nen Viroon ja Lat­vi­aan oli­si epi­de­mian puoels­ta mah­dol­lis­ta. Jos siis kai­kis­sa mais­sa käyet­täi­siin yhteen­so­pi­vaa seu­ran­taa ja sen käyt­tö tar­kas­tet­tai­siin rajal­la. Euroo­pa­sa täs­sä oli­sim­me edel­lä­kä­vi­jöi­tä ja talou­det kai­kis­sa mais­sa hyötyisivät. 

    Perus­oi­keu­det olin ymmär­tä­nyt joten­kin eri taval­la, mut­ta mikä tahan­sa juris­ten myl­ly­tyk­ses­sä lie­nee mahdollista. 

    Siis: Saa olla lataa­mat­ta ja paik­ka­tie­toa jälit­tä­mät­tä, mut­ta sil­loin pysy­tään kotona.
    Jos menee yli 100 km pää­hän niin saa sakot. Jos tar­vi­taan, saa tie­don tes­taus­tar­pees­ta ja koto­na on pysyt­tä­vä kun­nes tes­ti­tu­los on saatu.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Siis: Saa olla lataa­mat­ta ja paik­ka­tie­toa jälit­tä­mät­tä, mut­ta sil­loin pysy­tään kotona.
    Jos menee yli 100 km pää­hän niin saa sakot. Jos tar­vi­taan, saa tie­don tes­taus­tar­pees­ta­ja koto­na on pysyt­tä­vä kun­nes tes­ti­tu­los on saatu. 

    Iso­ve­li­dys­to­pia eli käy­tän­nös­sä kai­kil­le jal­ka­pan­ta ILMAN että oli­si syyl­lis­ty­nyt mihin­kään. Syyt­tö­myy­so­let­ta­ma ja tämä ns. oikeus­val­tio heit­täi­si­vät härän­pyl­lyä, niin kuin eivät oli­si jo tämän ihmi­soi­keus­ka­ta­stro­fin aikana. 

    No, aina­kin Sta­lin-kuit­tai­lu vähe­nee ja derkkujutut.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 102. Euroo­pas­sa­kin voi­daan onnis­tua: Suo­men kokoi­ses­sa Slo­va­kias­sa on epi­de­mia ilmei­ses­ti onnis­tut­tu mel­ko pit­käl­ti tukah­dut­ta­maan ja yhteis­kun­nan toi­min­to­ja ale­taan ava­ta (https://spectator.sme.sk/c/22365153/slovakia-coronavirus-disease-statistics-number-of-patients.html?ref=temacl). Jos Suo­mes­sa pääs­täi­siin lähi­viik­koi­na tähän pis­tee­seen, rajoi­tuk­sia voi­daan tääl­lä­kin pois­taa tur­val­li­sim­mas­ta läh­tien yksi ker­ral­laan. Tuol­la edel­lä osoi­tet­tiin mate­maat­ti­ses­ti­kin, että muu­ta­man kym­me­nen­kin pro­sen­tin kat­ta­va lau­ma­suo­ja saat­tai­si riit­tää sil­lä aikaa kun odo­te­taan hoi­to­kei­no­jen ja rokot­tei­den kehit­tä­mis­tä. Suo­men sisäl­lä voi­tai­siin tämän jäl­keen toi­mia vapaam­min ja rajoit­taa vain rajat ylit­tä­vää toimintaa.

  Kou­lu­jen rajaa­mat­to­man avaa­mi­sen sijas­ta jät­täi­sin pää­tök­sen­teon kun­nil­le, eli niis­sä maa­seu­tu­kun­nis­sa jois­sa ris­ki on pie­ni voi­tai­siin oppi­lai­tok­set ava­ta. Suu­rem­man ris­kin alueil­la annet­tai­siin eri­tyis­tä tukea niil­le lap­sil­le jot­ka sitä tar­vit­se­vat — joko kotiin tai hen­ki­lö­koh­tai­siin oppi­mi­sen haas­tei­siin liit­tyen. Tukio­pe­tus­ta voi­tai­siin jat­kaa kesän aika­na sitä var­ten pal­kat­ta­vien apuo­pet­ta­jien voi­min, sil­lä aikaa kun pää­osa opet­ta­jis­ta ja lap­sis­ta lomai­lee. Lisäk­si kut­sui­sin pie­niin har­ras­tus­ryh­miin esi­mer­kik­si urhei­luseu­rois­sa nii­tä nuo­ria, joi­hin ei nyt saa­da lain­kaan yhteyt­tä. Ala-asteel­ta ylä­as­teel­le ja lukioon toi­seen kou­luun siir­ty­vät pääs­täi­sin luok­kiin­sa tapaa­maan toi­si­aan ja saa­maan todistukset.

  Kir­jas­tot ehdot­to­mas­ti auki ja kir­jat “karan­tee­niin” vaik­ka vii­kok­si lai­nauk­ses­ta palattuaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 103. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en usko, että nykyi­nen elä­män­muo­to tuhou­tuu, mut­ta muut­tuu. Ihmi­nen on sopeu­tu­vai­nen ja häm­men­tä­vän kek­se­liäs olen­to. Kek­se­liäs myös toki tavois­sa joil­la voi tuho­ta itsen­sä. Maa­pal­lon kan­nal­ta oli­si vain hyvä, jos poru­kas­ta vaik­ka puo­let kuo­li­si. Hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tasol­la se oli­si traa­gis­ta myös minul­le, mut­ta suu­rin osa meis­tä on maa­il­man kan­nal­ta yhtä tur­hia tai tär­kei­tä kuin satun­nai­nen hyönteinen.

  Maa­il­mas­sa on vähem­mis­tö mai­ta, jois­sa ihmis­ten elä­mä on län­si­mai­sin stan­dar­dein hyvää. Me pel­kääm­me tääl­lä, kos­ka meil­lä on mah­dol­lis­ta pelä­tä ja eni­ten hävit­tä­vää. Sen lap­sen joka pal­jain käsin kai­vaa metal­lia äly­pu­he­li­meen tai aikui­sen joka luki­taan teh­taa­seen yök­si elä­mäs­sä yksi koro­na­vi­rus ei pal­jon pai­na. Yksi tau­ti lisää johon voi kuol­la nykyis­ten ripu­lien, mala­rian ja tuber­ku­loo­sin rin­nal­le, noin muu­ta­mia mainitakseni.

  Tämän sanot­tua­ni koen kui­ten­kin edel­leen tär­keäk­si, että esi­mer­kik­si Suo­mes­sa yhteis­kun­ta pysyi­si pys­tys­sä. Me olem­me kai­kes­ta huo­li­mat­ta maa­il­man­his­to­rias­sa­kin lähin­nä yhteis­kun­nan ide­aa­lia, jos­sa kai­kil­la on noin suun­nil­leen hyvä olla. Jos syn­tyi­si uudes­taan min­ne tahan­sa maa­il­maan mihin aika­kau­teen tahan­sa ja mihin yhteis­kun­ta­luok­kaan tai ter­vey­den­ti­laan, nyky-Suo­mi oli­si yksi par­hais­ta pai­kois­ta. En haluai­si jää­dä maa­il­maan, jos­sa vain ne joil­la on rahaa ja val­taa voi­vat elää ihmi­sar­vois­ta elämää.

  Miten tämä sit­ten pitäi­si hoi­taa? Itse avai­sin ensin kou­lut ja päi­vä­ko­dit. Sen jäl­keen aloit­tai­sin vapaut­ta­mi­sen vapaa-ajan toi­min­nois­ta. Perus­te­lu­na tähän, että siel­lä se kulu­tus ja hen­ki­nen hyvin­voin­ti pii­lee. Koto­na nakot­ta­va toi­mis­to­työ­läi­nen sai­si teh­dä aika rau­has­sa työn­sä, mut­ta tava­ta vapaa-ajal­la ystä­vi­ään ja suku­lai­si­aan. Jul­ki­sis­sa kul­ke­mi­nen oli­si kui­ten­kin edel­leen vähäi­sem­pää kun siel­lä oli­si­vat vain ne joi­den työ tar­vii fyy­sis­tä läs­nä­oloa. Itse koh­taan nor­maa­lin moni­ti­la­toi­mis­to­päi­vän aika­na kym­me­niä ihmi­siä. Samas­ta ulko-oves­ta kul­kee päi­vit­täin jopa tuhan­sia mui­ta, eikä työ­paik­ka­ni toi­mis­to­ta­lo edes ole mikään poik­keuk­sel­li­sen suu­ri. Noin paril­le sadal­le ihmi­sel­le on yhtei­nen keit­tiö. Käy­täm­me samo­ja mik­ro­ja, kah­vi­ma­sii­noi­ta ja ves­so­ja. Vähem­män altis­tus­ta sai­sin lef­fa­reis­sul­la, jos salis­sa paik­ko­ja oli­si har­vak­sel­taan ja kulut­tai­sin rahaa ja pal­ve­lua. Työ­pai­kal­le fyy­si­ses­ti mene­mi­nen jul­ki­sil­la ei myös­kään miten­kään eri­tyi­ses­ti paran­tai­si hyvin­voin­tia­ni, mut­ta ystä­vän tapaa­mi­nen teras­sil­la kyllä.

  Täl­lä perus­teel­la avai­sin heti kou­lu­jen jäl­keen kir­jas­tot, museot ja muut vas­taa­vat. Rajoit­tei­ta toki oli­si, esim. enim­mäis­mää­rä ihmi­siä, tur­va­vä­le­jä voi­si pitää jne., mut­ta kir­jas­to­jen täys­sul­ke­mis­ta en ymmär­tä­nyt ollen­kaan. Samal­la myös teras­sit ja muut kuin buf­fet-ravin­to­lat auki. Seu­raa­vak­si avai­sin lef­fa­teat­te­rit yms., mut­ta pie­nil­lä lip­pu­mää­ril­lä. Lii­kun­ta­pai­kat seu­raa­vak­si, mut­ta edel­leen jon­kin­lai­sia hen­ki­lö­mää­riä rajoit­ta­via toi­mia. Ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le uima­hal­lei­hin vaik­ka oma aamu­vuo­ro. Vas­ta tämän jäl­keen toi­mis­to­työ­läi­set palai­si­vat töi­hin ja sit­ten voi­si olla mes­su­jen ja fes­ta­rei­den vuoro.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 104. Ihan hyvä kirjoitus,mutta lii­an mon­ta jos asiaa.Eiköhän osmo jäte­tä nää epi­de­mia asiat ihan asiantuntijoille.Ja kan­nat­taa seu­ra­ta miten tau­ti muuntautuu.Rahaa ei pidä lait­taa ter­vey­den edelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 105. Keep It Simple Stupid !

  THL:llä on ikä- ja ter­veys­tie­dot 145 koro­nan uhris­ta. Näistä:
  * Yli 60-vuo­tiai­ta on 140
  * 30…59-vuotiaita on 5
  * Alle 30-vuo­tiai­ta on 0
  * Yli 90% sai­ras­ti aina­kin yhtä pitkäaikaissairautta

  => Koro­na­stra­te­gias­ta riip­pu­mat­ta on ensiar­voi­sen tär­ke­ää suo­ja­ta van­huk­set ja muut tun­ne­tut ris­ki­ryh­mät mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja hyvin.

  ja:
  * Varus­kun­nis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa koro­na­ti­lan­ne on erit­täin hyvä

  => Kou­lut ja ruo­ka­ra­vin­to­lat voi­daan ava­ta ja pää­sy­ko­keet jär­jes­tää, kun­han mie­ti­tään tar­peel­li­set varokeinot.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 106. THL:n vas­ta-aine­tes­teis­sä on otet­tu näyt­teet 516:lta uusi­maa­lai­sel­ta. Yhdel­lä on löy­ty­nyt vas­ta-ainei­ta. Vää­riä nega­tii­vi­sia saat­taa toki olla. 

  Näyt­täi­si sil­tä, että tes­teis­sä var­men­ne­tut tapauk­set ovat aika lähel­lä oikei­den tar­tun­to­jen mää­rää, tar­tun­to­ja on ehkä pari–kolme ker­taa enem­män kuin var­men­net­tu­ja tapauksia.

  Lau­ma­suo­jan perään hai­kai­le­vien kan­nat­taa hie­man tar­kis­taa laskelmiaan. 

  Hal­li­tuk­sen tänään jul­kis­te­tut toi­men­pi­teet tun­tu­vat tämän tie­don valos­sa täy­sin käsit­tä­mät­tö­mil­tä. Onko hal­li­tus pidet­ty pimen­nos­sa? Toi­vot­tu että vii­me het­kel­lä löy­tyy vie­lä muu­ta­ma posi­tii­vi­nen lisää?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Pek­ka Pes­si:
   THL:n vas­ta-aine­tes­teis­sä on otet­tu näyt­teet 516:lta uusi­maa­lai­sel­ta. Yhdel­lä on löy­ty­nyt vas­ta-ainei­ta. Vää­riä nega­tii­vi­sia saat­taa toki olla. 

   https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30985–5/fulltext / What policy makers need to know about COVID-19 pro­tec­ti­ve immu­ni­ty, jul­kais­tu 27. huhtikuuta:

   * ~90% sai­raa­laan jou­tu­neis­ta koro­na­po­ti­lais­ta kehit­tää vasta-aineita
   * Kui­ten­kin nykyi­sen epä­var­man tie­don mukaan ehkä vain 10% lievän/oireettoman tau­din kan­ta­neis­ta kehit­tää covid-19:lle spe­si­fi­siä vas­ta-ainei­ta. “it seems like­ly that natu­ral expo­su­re during this pan­de­mic might, in the short to medium term, not deli­ver the requi­red level of herd immu­ni­ty and the­re will be a subs­tan­tial need for mass vacci­na­tion programmes.”.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. THL:n uuti­sen mukaan näyt­tei­den otto on aloi­tet­tu 9.4. ja vas­ta-ainei­den näky­mi­nen tes­teis­sä vie muu­ta­man vii­kon tar­tun­nas­ta. Käy­tän­nös­sä THL:n tut­ki­mus ker­too siis maa­lis­kuun puo­li­vä­lin tilan­tees­ta. Ei sil­loin tar­tun­to­ja juu­ri­kaan ollut. 

   Kun tar­tun­to­ja on ollut noin vähän ja tut­ki­taan otos­ta koko Uuden­maan popu­laa­tios­ta ja ote­taan huo­mioon tes­tin epä­tark­kuus, on tulok­se­na käy­tän­nös­sä kohinaa. 

   Vali­tet­ta­vas­ti jou­dum­me vie­lä odot­ta­maan ennen kuin saam­me tulok­sia, joi­den perus­teel­la voi joh­to­pää­tök­siä vetää.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 107. Tar­koit­taa­ko tuo lau­ma­suo­jan edel­lyt­tä­mä 60% sitä, että 60% kehit­tää vas­ta-ainei­ta? Tämän het­ki­sen tie­don mukaan vas­ta-ainei­ta kan­ta­vien pre­va­lens­si las­ke­taan pro­mil­leis­sa tai jopa nii­den mur­to-osis­sa, joten mat­kaa vie­lä riittää…
  Kuol­lei­suut­ta­kin voi läh­teä arvioi­maan sitä kaut­ta että Uudel­la­maal­la vas­ta-ainei­ta on muu­ta­mia tuhan­nel­la ja kuol­lei­ta on satakunta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 108. Uudel­la­maal­la immu­ni­teet­ti todet­tu tois­tai­sek­si vain yhdel­lä. Ei tai­da lau­ma­suo­ja olla ihan vie­lä lähel­lä. San­ge­rins­ti­tuu­tis­sa on huo­mat­tu että ihmi­sen nenäs­sä on run­saas­ti solu­ja (goblet cells ja cil­la­ted calls), joi­hin covid19 pää­see prut­taa­maan RNAn. Ehkä tart­tuu nenän kaut­ta. Pyyk­ki­poi­ka nenään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. erk­ki nii­ni:
   Uudel­la­maal­la immu­ni­teet­ti todet­tu tois­tai­sek­si vain yhdel­lä. Ei tai­da lau­ma­suo­ja olla ihan vie­lä lähel­lä. San­ge­rins­ti­tuu­tis­sa on huo­mat­tu ettäih­mi­sen nenäs­sä on run­saas­ti solu­ja (goblet cells ja cil­la­ted calls), joi­hin covid19 pää­see prut­taa­maan RNAn. Ehkä tart­tuu nenän kaut­ta. Pyyk­ki­poi­ka nenään.

   Tar­koi­tat­ko sitä THL:n jär­jes­tä­mää tut­ki­mus­ta, jos­sa tes­ta­taan sat­tu­man­va­rai­ses­ti alu­eel­la? Ei immuu­nit sil­lä tavoin löy­dy­kään. Pelk­kä oiree­ton tar­tun­ta ei vält­tä­mät­tä immunisoi.

   Hei­dän pitäi­si tes­ta­ta nii­tä ihmi­siä, jot­ka ovat mah­dol­li­ses­ti sai­ras­ta­neet oirei­sen tau­din. Hei­tä­kin, tau­din sai­ras­ta­nei­ta on pal­jon diag­no­soi­mat­ta vii­me kuu­kausil­ta, kos­ka aluk­si tes­tei­hin ei pääs­syt ja perus­ter­vei­tä keho­tet­tiin sai­ras­ta­maan kotona.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 109. Jos Suo­men talous menee kural­le koro­na­krii­sis­sä, voi tapah­tua se ilmiö, jota Nao­mi Klein kuva­si teok­ses­saan ” Tuho­ka­pi­ta­lis­min nousu.” Val­tio tai muu krii­sin koke­nut alue jää krii­si­ti­lan­tees­ta hyö­ty­vien lai­noit­ta­jien ja raha­mark­ki­noi­den armoil­le, jot­ka hyö­dyn­tä­vät myös sitä sok­ki­vai­ku­tus­ta, joka täl­lai­sil­la krii­seil­lä on. Nyt on todel­la pidet­tä­vä huol­ta Suo­men taloudesta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 110. Van­hus­ten hoi­dos­sa ja hoi­vas­sa on epä­on­nis­tut­tu ja hei­tä var­ta­vas­ten oli­si pitä­nyt suo­jel­la, var­jel­la ja tur­va­ta. Keuh­ko­sai­raus­tau­deil­la on oma elin­kaa­ren­sa ja agree pro­fes­so­ri Knut Witt­kows­kin lausun­toi­hin eli maa­il­mas­sa teh­dään kata­stro­faa­li­sia toi­mia, joi­den lock­down ‑hin­ta niin talou­del­li­ses­ti kuin inhi­mil­li­ses­ti saa aikaan vain pahe­ne­via olo­suh­tei­ta ja syvää pit­kä­ai­kais­ta lamaa joh­dan­to­na rahoi­tus­krii­siin, ilmas­to­muu­tok­seen, pako­lais­tul­vaan ja jopa maailmansotaan. 

  https://www.youtube.com/watch?v=k0Q4naYOYDw

  Ihmi­set ikään­ty­vät ja elä­vät van­hem­mik­si samaan aikaan, kun hei­tä yhä enem­män vai­vaa­vat kroo­ni­set sai­rau­det, joi­ta ovat mm: diabetes‑2 (insu­lii­ni­re­sis­tens­si), mie­len­sai­rau­det, ADHD, Alzai­mer, veren­pai­ne, liha­vuus, unet­to­muus ja SV-sai­rau­det eli sii­tä sai­ras­tut mitä syöt ja miten elät. Kun hori­son­taa­li­sen tason immu­ni­teet­ti heik­ke­nee, iske voi­mak­kaam­min myös ver­ti­kaa­li­set sai­rau­det, kuten virus­tau­dit (koro­nat) ja var­sin­kin hori­son­taa­li­sen moni­sai­rai­siin ikäih­mi­siin eli vanhuksiin.

  Näh­tiin “lakos­sa” nyt aina­kin se, että ilma puh­dis­tuu saas­teis­ta, kun talous on seis-stop.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 111. Olen itse ollut toi­vos­sa että todel­li­sia tar­tun­to­ja oli­si edes 10 ker­tai­nen mää­rä tes­teis­sä todet­tui­hin. Nyt ei oikein näy­tä sil­tä ja se aset­taa kai­ken aika uuteen valoon, vali­tet­ta­vas­ti. Toki tuo THL:n tulos on hyvin alus­ta­va ja var­sin pie­nel­tä popu­laa­tiol­ta vie­lä ottaen huo­mioon sen että tut­ki­mus on aloi­tet­tu ennen tau­din voi­mak­kaam­paa kas­vua. Mut­ta jos 2–3 ker­taa tes­tat­tua suu­rem­pi esiin­ty­vyys on tot­ta, se on huo­les­tut­ta­vaa tap­pa­vuu­den kan­nal­ta. Toki se että Suo­mes­sa on sen ver­ran aikai­ses­sa vai­hees­sa men­ty var­sin järei­siin sul­ku­kei­noi­hin voi osal­taan vai­kut­taa asi­aan. Mut­ta se huo­les­tut­ta­vin asia on se, että voi­han oikeas­ti olla niin että tar­tun­to­ja saa­nei­den mää­rä on oikeas­ti vaik­ka­pa 10 ker­tai­nen, mut­ta vas­tus­tus­ky­vyn saa­nei­ta vain pie­ni mää­rä eli voi saa­da tau­din uudes­taan. Toi­saal­ta, ehkä nämä lie­vät tapauk­set saa­vat jat­kos­sa­kin sen lie­vä­nä. Posi­ti­ve thin­king! Todel­li­sin indi­kaat­to­ri lie­nee tuo kuin­ka moni on sai­raa­las­sa, teho­hoi­dos­sa tai kuol­lut. Sii­nä on pysyt­ty hyvin tasai­sel­la tasol­la jo muu­ta­ma vii­ko eli tasai­ses­ti ete­nee. On se sit­ten hyvä tai paha asia, asian­tun­ti­joi­ta kuun­te­le­mal­la on vai­kea sanoa. Hei­tä on liik­keil­lä nyt kovin monia ja erilaisia.

  No, toi­saal­ta en usko ihmi­sis­tä tämän­kään jäl­keen ole­van pulaa ja ehkä tämä saa vih­doin ihmi­set arvos­ta­maan oikei­ta asioi­ta. Ja myös ymmär­tä­mään talou­des­ta oikei­ta asioi­ta, muu­ta­kin kuin vain sen kas­vun, ja toi­saal­ta vält­tä­mät­tö­myy­den. Mut­ta myös sen ettei talous ole itsei­sar­vo vaan pelk­kä ren­ki. Tämä haa­ve sen­tään lie­nee uto­pi­aa, sorry.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Mikael Karwa­jal­ka:
   Olen itse ollut toi­vos­sa että todel­li­sia tar­tun­to­ja oli­si edes 10 ker­tai­nen mää­rä tes­teis­sä todet­tui­hin. Nyt ei oikein näy­tä sil­tä ja se aset­taa kai­ken aika uuteen valoon, vali­tet­ta­vas­ti. Toki tuo THL:n tulos on hyvin alus­ta­va ja var­sin pie­nel­tä popu­laa­tiol­ta vie­lä ottaen huo­mioon sen että tut­ki­mus on aloi­tet­tu ennen tau­din voi­mak­kaam­paa kas­vua. Mut­ta jos 2–3 ker­taa tes­tat­tua suu­rem­pi esiin­ty­vyys on tot­ta, se on huo­les­tut­ta­vaa tap­pa­vuu­den kan­nal­ta. Toki se että Suo­mes­sa on sen ver­ran aikai­ses­sa vai­hees­sa men­ty var­sin järei­siin sul­ku­kei­noi­hin voi osal­taan vai­kut­taa asi­aan. Mut­ta se huo­les­tut­ta­vin asia on se, että voi­han oikeas­ti olla niin että tar­tun­to­ja saa­nei­den mää­rä on oikeas­ti vaik­ka­pa 10 ker­tai­nen, mut­ta vas­tus­tus­ky­vyn saa­nei­ta vain pie­ni mää­rä eli voi saa­da tau­din uudestaan. 

   Koe­tin lukea tuon uuti­sen asias­ta aika huo­lel­la. Sii­nä mie­les­tä­ni sanot­tiin, että vas­ta-ainei­ta oli havait­tu 11 tapauk­ses­sa 516 ana­ly­soi­dus­ta. Se on noin 2 % näyt­teis­tä. Näil­le posi­tii­vi­sil­le tes­teil­le oli sit­ten teh­ty jon­kin­lai­nen neut­ra­li­saa­tio­tes­ti, joka mit­taa ns. “toi­min­nal­lis­ten” vas­ta-ainei­den esiin­ty­mis­tä, mitä se sit­ten tar­koit­taa­kaan — en ole lää­kä­ri tms. Täl­lä neut­ra­li­saa­tio­tes­til­lä saa­tiin vain yksi posi­tii­vi­nen tes­ti­tu­los. Tämä oli ainoa luo­tet­ta­va immu­ni­tee­tis­ta todis­ta­va tulos. Tul­kit­sen tämän itse niin, että immu­ni­tee­tin toden­ta­mi­sen kri­tee­ri on vedet­ty hyvin tiu­kak­si. Mikä on lin­jas­sa esi­mer­kik­si WHO:n lausun­to­jen kans­sa sii­tä, että meil­lä ei ole näyt­töä immu­ni­tee­tin syn­ty­mi­ses­tä, vaik­ka val­lit­se­vas­ta tilan­tees­ta voi­si muu­ten kyl­lä sen joh­to­pää­tök­sen teh­dä, että aika toden­nä­köi­ses­ti immu­ni­tee­tin tau­din sai­ras­ta­mal­la saa. Uuden­maan asu­kas­lu­ku on Wiki­pe­dian mukaan 1 692 000 ihmis­tä. Sii­tä las­ket­tu­na 2 % on suun­nil­leen 33 800 ihmis­tä, mikä on hyvin lähel­lä tuo­ta mai­nit­se­maa­si kym­men­ker­tais­ta mää­rää var­mis­tet­tui­hin tar­tun­toi­hin näh­den. Näin siis täm­möi­sel­lä kar­keal­la tilas­to­ma­te­ma­tii­kal­la laskettuna.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Jaak­ko.
    Tuo neut­ra­loin­ti­tes­ti kar­sii pois vää­rät posi­tii­vi­set, tosin mah­dol­li­ses­ti vähän lii­an­kin tehok­kaas­ti. Hal­pa vas­ta-aine­tes­ti voi löuytää vas­ta-ainei­ta jol­le­kin toi­sel­le virukselle.
    Toi­saal­ta tuo mit­taa tilan­net­ta maa­lis­kuus­sa, kos­ka tes­te­jä alet­tiin kerä­tä huh­ti­kaan alus­sa ja vas­ta-anei­den muo­dos­tu­mi­nen vie muu­ta­man vii­kon. Emme siis tei­dä mitään, mut­ta kai­kes­ta näkee, että epi­de­mia on meil­lä vas­ta tulossa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Jaak­ko.
    Tuo neut­ra­loin­ti­tes­ti kar­sii pois vää­rät posi­tii­vi­set, tosin mah­dol­li­ses­ti vähän lii­an­kin tehok­kaas­ti. Hal­pa vas­ta-aine­tes­ti voi löy­tää vas­ta-ainei­ta jol­le­kin toi­sel­le virukselle.
    Toi­saal­ta tuo mit­taa tilan­net­ta maa­lis­kuus­sa, kos­ka tes­te­jä alet­tiin kerä­tä huh­ti­kaan alus­sa ja vas­ta-anei­den muo­dos­tu­mi­nen vie muu­ta­man vii­kon. Emme siis tei­dä mitään, mut­ta kai­kes­ta näkee, että epi­de­mia on meil­lä vas­ta tulossa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jaakko.
    Tuo neut­ra­loin­ti­tes­ti kar­sii pois vää­rät posi­tii­vi­set, tosin mah­dol­li­ses­ti vähän lii­an­kin tehok­kaas­ti. Hal­pa vas­ta-aine­tes­ti voi löy­tää vas­ta-ainei­ta jol­le­kin toi­sel­le virukselle.
    Toi­saal­ta tuo mit­taa tilan­net­ta maa­lis­kuus­sa, kos­ka tes­te­jä alet­tiin kerä­tä huh­ti­kaan alus­sa ja vas­ta-anei­den muo­dos­tu­mi­nen vie muu­ta­man vii­kon. Emme siis tei­dä mitään, mut­ta kai­kes­ta näkee, että epi­de­mia on meil­lä vas­ta tulossa.

    Kii­tos tar­ken­nuk­ses­ta. Menee­kö sai­var­te­lun puo­lel­le, jos alan poh­tia, mikä on vää­rän nega­tii­vi­sen tulok­sen mah­dol­li­suus, jos vää­rän posi­tii­vi­sen mah­dol­li­suus pitää pois­sul­kea lisä­tes­til­lä? Tuo aika­tau­lu on mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys. Aikai­sem­min­han ole­tet­tiin, että ensim­mäi­nen kuo­lin­ta­paus USA:ssa oli­si ollut 29.2. Sit­tem­min on käy­nyt ilmi (tie­tääk­se­ni ruu­mii­na­vauk­sen perus­teel­la) että jo 6.2. Kali­for­nias­sa tau­tiin on meneh­ty­nyt 57-vuo­tias nai­nen. Vie­lä mie­len­kiin­toi­sem­mak­si tämä muut­tuu sen myö­tä, että ko. tapauk­sel­le ei kuu­lem­ma ole kyet­ty jäl­jit­tä­mään mat­kaa ulko­mail­le tai lähi­kon­tak­tia sel­lai­sen kans­sa, joka oli­si ulko­mail­la käy­nyt. Jos ihmi­nen on kuol­lut hel­mi­kuun alus­sa, on tar­tun­nan täy­ty­nyt tapah­tua tam­mi­kuun puo­lel­la. Ja jol­tain sel­lai­sel­ta, joka on saa­nut sen muu­al­ta. Mut­ta tämä on toki suu­ren maa­il­man asioi­ta, eikä sii­tä suo­raan voi pää­tel­lä mil­loin Suo­mes­sa on alka­nut tapahtua.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Jaak­ko: Koe­tin lukea tuon uuti­sen asias­ta aika huo­lel­la. Sii­nä mie­les­tä­ni sanot­tiin, että vas­ta-ainei­ta oli havait­tu 11 tapauk­ses­sa 516 ana­ly­soi­dus­ta. Se on noin 2 % näyt­teis­tä. Näil­le posi­tii­vi­sil­le tes­teil­le oli sit­ten teh­ty jon­kin­lai­nen neut­ra­li­saa­tio­tes­ti, joka mit­taa ns. ”toi­min­nal­lis­ten” vas­ta-ainei­den esiin­ty­mis­tä, mitä se sit­ten tar­koit­taa­kaan – en ole lää­kä­ri tms. Täl­lä neut­ra­li­saa­tio­tes­til­lä saa­tiin vain yksi posi­tii­vi­nen tes­ti­tu­los. Tämä oli ainoa luo­tet­ta­va immu­ni­tee­tis­ta todis­ta­va tulos. Tul­kit­sen tämän itse niin, että immu­ni­tee­tin toden­ta­mi­sen kri­tee­ri on vedet­ty hyvin tiu­kak­si. Mikä on lin­jas­sa esi­mer­kik­si WHO:n lausun­to­jen kans­sa sii­tä, että meil­lä ei ole näyt­töä immu­ni­tee­tin syn­ty­mi­ses­tä, vaik­ka val­lit­se­vas­ta tilan­tees­ta voi­si muu­ten kyl­lä sen joh­to­pää­tök­sen teh­dä, että aika toden­nä­köi­ses­ti immu­ni­tee­tin tau­din sai­ras­ta­mal­la saa. Uuden­maan asu­kas­lu­ku on Wiki­pe­dian mukaan 1 692 000 ihmis­tä. Sii­tä las­ket­tu­na 2 % on suun­nil­leen 33 800 ihmis­tä, mikä on hyvin lähel­lä tuo­ta mai­nit­se­maa­si kym­men­ker­tais­ta mää­rää var­mis­tet­tui­hin tar­tun­toi­hin näh­den. Näin siis täm­möi­sel­lä kar­keal­la tilas­to­ma­te­ma­tii­kal­la laskettuna.

    Hyviä aja­tuk­sia ja itse­kin olen miet­ti­nyt tuo­ta myö­hem­män vies­tin point­tia eli vää­rien nega­tii­vis­ten osuut­ta. Sii­tä ei vaan ole annet­tu mitään kom­ment­tia, mut­ta yleen­sä nämä asiat eivät ole yhden­suun­tai­sia. Toi­saal­ta edes tuo 2 % tun­tuu vaan lii­an suu­rel­ta, kos­ka on avoi­mes­ti sanot­tu että nii­tä vää­riä posi­tii­vi­sia tulee aika pal­jon mikä koros­tuu sil­loin jos puhu­taan muu­ten­kin pie­nis­tä mää­ris­tä. Eli vaik­kei otok­ses­sa oli­si yhtään oike­aa tar­tun­taa, voi tuo tes­ti antaa sat­tu­man val­tuut­ta­ma­na pahim­mil­laan tulok­sek­si 5 %. Mut­ta onko yhtä lail­la nega­tii­vis­ten suh­teen, sii­tä ei ole tie­toa annet­tu ja muu­ten­kin tie­don­an­to oli aika puut­teel­li­nen. Sil­ti uskon itse yhä että totuus Uudel­la­mal­la on jos­sain 5–10 % välil­lä eikä tämä perus­tu sen enem­pää mihin­kään kuin pal­jon vai­ku­tus­val­tai­sem­pien taho­jen arviot 🙂 Mut­ta sanas­ta Uusi­maa tulee myös tilas­to­tie­teel­li­ses­ti mon­ta muu­ta­kin aja­tus­ta kos­ka ei ole annet­tu mitään tie­toa sii­tä miten otos on oikeas­ti teh­ty ja että mitä teki­jöi­tä sii­nä on huo­mioi­tu. Siis kun Uusi­maa on aika iso käsi­te ja var­mas­ti­kaan ei tau­ti ole levin­nyt tasai­ses­ti läpi koko alu­een ja sit­ten pitäi­si vie­lä huo­mioi­da tes­tien ajan­koh­dat suh­tees­sa sen het­ken todet­tui­hin tar­tun­toi­hin ja aika mon­ta muu­ta­kin muuttujaa.

    Ja tie­ten­kin yli­pään­sä kun puhu­taan tut­ki­muk­ses­ta jos­sa joku asia perus­tuu 1–11 tapauk­seen, ei se ole kovin luo­tet­ta­vaa ja yleis­tet­tä­vää. Yhtä hyvin oli­si voi­nut sat­tua 2–19, joka muut­tai­si kai­ken todel­la isol­la kädel­lä. Esim. 1–2 täs­sä asias­sa tuplaa ennus­teen vas­ta-ainei­ta saaneista.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Mikael Karwa­jal­ka:
   Olen itse ollut toi­vos­sa että todel­li­sia tar­tun­to­ja oli­si edes 10 ker­tai­nen mää­rä tes­teis­sä todet­tui­hin. Nyt ei oikein näy­tä sil­tä ja se aset­taa kai­ken aika uuteen valoon, vali­tet­ta­vas­ti. Toki tuo THL:n tulos on hyvin alus­ta­va ja var­sin pie­nel­tä popu­laa­tiol­ta vie­lä ottaen huo­mioon sen että tut­ki­mus on aloi­tet­tu ennen tau­din voi­mak­kaam­paa kas­vua. Mut­ta jos 2–3 ker­taa tes­tat­tua suu­rem­pi esiin­ty­vyys on tot­ta, se on huo­les­tut­ta­vaa tap­pa­vuu­den kan­nal­ta. Toki se että Suo­mes­sa on sen ver­ran aikai­ses­sa vai­hees­sa men­ty var­sin järei­siin sul­ku­kei­noi­hin voi osal­taan vai­kut­taa asi­aan. Mut­ta se huo­les­tut­ta­vin asia on se, että voi­han oikeas­ti olla niin että tar­tun­to­ja saa­nei­den mää­rä on oikeas­ti vaik­ka­pa 10 ker­tai­nen, mut­ta vas­tus­tus­ky­vyn saa­nei­ta vain pie­ni mää­rä eli voi saa­da tau­din uudes­taan. Toi­saal­ta, ehkä nämä lie­vät tapauk­set saa­vat jat­kos­sa­kin sen lie­vä­nä. Posi­ti­ve thin­king! Todel­li­sin indi­kaat­to­ri lie­nee tuo kuin­ka moni on sai­raa­las­sa, teho­hoi­dos­sa tai kuol­lut. Sii­nä on pysyt­ty hyvin tasai­sel­la tasol­la jo muu­ta­ma vii­ko eli tasai­ses­ti ete­nee. On se sit­ten hyvä tai paha asia, asian­tun­ti­joi­ta kuun­te­le­mal­la on vai­kea sanoa. Hei­tä on liik­keil­lä nyt kovin monia ja erilaisia.

   No, toi­saal­ta en usko ihmi­sis­tä tämän­kään jäl­keen ole­van pulaa ja ehkä tämä saa vih­doin ihmi­set arvos­ta­maan oikei­ta asioi­ta. Ja myös ymmär­tä­mään talou­des­ta oikei­ta asioi­ta, muu­ta­kin kuin vain sen kas­vun, ja toi­saal­ta vält­tä­mät­tö­myy­den. Mut­ta myös sen ettei talous ole itsei­sar­vo vaan pelk­kä ren­ki. Tämä haa­ve sen­tään lie­nee uto­pi­aa, sorry.

   Tuo THL:n tes­ti teh­tiin tie­tääk­se­ni niin, että he SATTUMANVARAISESTI tes­ta­si­vat ihmi­siä Uudel­la­maal­la. Ei koro­nan sai­ras­ta­neet tuol­la tavoin löy­dy­kään. Tuol­lai­nen meto­di on kuin etsi­si­si neu­laa hei­nä­suo­vas­ta. Hei­dän pitäi­si tes­ta­ta nii­tä, jot­ka ovat sai­ras­ta­neet oirei­sen tau­din. Hei­dät voi­daan löy­tää jäl­ki­kä­teen kyse­ly­tut­ki­mus­ten avulla.

   Voi myös olla niin, että vas­ta-aine­po­si­tii­vi­sia on vähän, kos­ka itse tau­tia on Suo­mes­sa hyvin vähän läh­tö­koh­tai­ses­ti. Tääl­lä ei monil­la paik­ka­kun­nil­la ole ollut koro­na­ta­pauk­sia lain­kaan. Tämä tut­ki­mus puhuu pikem­min­kin sen puo­les­ta, että tiu­kat eris­tä­mis­toi­met oli­si syy­tä lopettaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Tina: Tuo THL:n tes­ti teh­tiin tie­tääk­se­ni niin, että he SATTUMANVARAISESTI tes­ta­si­vat ihmi­siä Uudel­la­maal­la. Ei koro­nan sai­ras­ta­neet tuol­la tavoin löy­dy­kään. Tuol­lai­nen meto­di on kuin etsi­si­si neu­laa hei­nä­suo­vas­ta. Hei­dän pitäi­si tes­ta­ta nii­tä, jot­ka ovat sai­ras­ta­neet oirei­sen tau­din. Hei­dät voi­daan löy­tää jäl­ki­kä­teen kyse­ly­tut­ki­mus­ten avulla.

    Voi myös olla niin, että vas­ta-aine­po­si­tii­vi­sia on vähän, kos­ka itse tau­tia on Suo­mes­sa hyvin vähän läh­tö­koh­tai­ses­ti. Tääl­lä ei monil­la paik­ka­kun­nil­la ole ollut koro­na­ta­pauk­sia lain­kaan. Tämä tut­ki­mus puhuu pikem­min­kin sen puo­les­ta, että tiu­kat eris­tä­mis­toi­met oli­si syy­tä lopettaa.

    Jäl­kim­mäi­sen kom­men­tin kans­sa olen samaa miel­tä, että ehkä syy on juu­ri se että tau­tia on var­sin vähän läh­tö­koh­tai­ses­ti ja siten on saa­tu aika hyvin tes­tat­tua todel­li­set tapauk­set. Tääl­lä aloi­tet­tiin rajoi­tuk­set moneen muu­hun maa­han ver­rat­tu­na aikai­ses­sa vaiheessa.

    Mut­ta jos halu­taan saa­da käsi­tys sii­tä kuin­ka monel­la on tai on ollut tau­ti, mikä on todel­la rat­kai­se­vaa arvioi­taes­sa tau­din tap­pa­vuut­ta (mikä taas on rat­kai­se­vaa mie­tit­täes­sä toi­men­pi­tei­tä), on satun­nai­so­tan­ta ainoa vaih­toeh­to tuot­ta­maan jotain arvio­ta tau­din oikeas­ta levin­nei­syy­des­tä. On ollut pal­jon puhet­ta suu­ris­ta mää­ris­tä ihmi­siä jot­ka sai­ras­ta­vat tau­din lie­väs­ti tai koko­naan oireet­to­mas­ti, mikä ei ole perus­tu­nut oikein mihin­kään oike­aan tut­ki­mus­tu­lok­seen ja eri arvio­den hai­ta­ri on val­ta­va. Toki esim. Suo­mes­sa alkuun keho­tet­tiin pysy­mään koto­na sai­ras­ta­mas­sa tes­tiin tule­mi­sen sijaan, kun ei ollut testikapasiteettia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 112. Mites Osmo sel­lai­nen vaih­toeh­to, että aikui­set pitäi­si­vät mah­dol­li­sim­man hyviä saa­ta­vil­la ole­via mas­ke­ja työ­pai­koil­la, kau­poiss­sa ja kul­ku­vä­li­neis­sä vuo­den pari, kun­nes roko­te saa­tai­siin. Mas­kit voi­taiin aina ottaa käyt­töön uudel­leen, kun tar­vet­ta tulee. Nii­den tuo­tan­to var­mas­ti nyt kiih­tyy. Ne kehit­ty­vät ja hal­pe­ne­vat. Samal­la pidet­täi­siin pai­kat auki ja yhteis­kun­nan rat­taat pyörimässä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 113. Tar­tun­to­jen kaut­ta syn­ty­vä lau­ma­suo­ja edel­lyt­tää, että noin 60 % väes­tös­tä saa tartunnan. ”

  Mihin tämä perus­tuu? Muu­ta­ma päi­vä sit­ten WHO tote­si, että ei ole näyt­töä lau­ma­suo­jan syn­ty­mi­ses­tä viruk­sen leviä­mi­sen kaut­ta ensin­kään saa­ti että tie­det­täi­siin, min­kä osuu­den sen syn­ty­mi­nen vaatii.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Miik­ka Lah­ti:
   ”Tar­tun­to­jen kaut­ta syn­ty­vä lau­ma­suo­ja edel­lyt­tää, että noin 60 % väes­tös­tä saa tartunnan. ”

   Mihin tämä perus­tuu? Muu­ta­ma päi­vä sit­ten WHO tote­si, että ei ole näyt­töä lau­ma­suo­jan syn­ty­mi­ses­tä viruk­sen leviä­mi­sen kaut­ta ensin­kään saa­ti että tie­det­täi­siin, min­kä osuu­den sen syn­ty­mi­nen vaatii. 

   Tuo perus­tuu muu­ta­maan olet­ta­maan. Jos R‑arvo tun­ne­taan tai voi­daan arvioi­da, lau­ma­suo­ja syn­tyy kun immuu­nien osuus V = 1 — 1/R. Jos R=2, V=1–1/2 = 0.5 (50%). Jos R=3, V=2/3 (67%).

   Em. kaa­vaa käy­tet­täes­sä on mones­ti olet­ta­mia kuten että roko­te tai sai­ras­ta­mi­nen oli­si 100% suo­jaa­vaa. Mikä­li näin ei ole, pitää toki esim. roko­tet­tu­jen mää­rää nos­taa samas­sa suh­tees­sa, jot­ta on yhtä pal­jon immuu­ne­ja. Lisäk­si tuon käyt­tö yli­pää­tään sisäl­tää olet­ta­man että immu­ni­teet­ti syn­tyy ja immu­ni­teet­ti on pysy­vä tai aina­kin pitkäkestoinen.

   On syy­tä huo­ma­ta, että tuo R‑arvo ei ole mikään luon­non­va­kio, vaan ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen, lähei­syys, käsi­hy­gie­nian taso jne vai­kut­ta­vat sii­hen. Näin eri mais­sa voi­daan tar­vi­ta eri mää­riä immuu­ne­ja. Lisäk­si on syy­tä huo­ma­ta, että jos pääs­tää epi­de­mian ryp­säh­tä­mään rajus­ti, sai­rau­den saa­nei­den mää­rä lau­ma­suo­jan het­kel­lä voi olla niin suu­ri, että sai­ras­tu­nei­den mää­rä ylit­tää rei­lus­ti­kin em. rajan. Esim. 85% sai­ras­tuu vaik­ka 67% oli­si riit­tä­nyt lau­ma­suo­jaan hitaal­la kasvuvauhdilla.

   WHO:lla tai­taa olla tapa tie­dot­taa lähin­nä tie­teel­li­sien näyt­tö­jen poh­jal­ta, jol­loin esim. immu­ni­teet­ti yms on kysy­mys­merk­ki kun­nes on riit­tä­väs­ti näyt­töä. Toi­saal­ta se että ei ole näyt­töä vie­lä ei tar­koi­ta että immu­ni­teet­tia fak­ta­na ei syn­ny. Se voi vaa­tia vaan lisää tut­ki­mus­ta ja aikaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 114. Tämä on yhtä hyvä ja laa­du­kas teks­ti kuin aiem­mat. Kii­tok­se­ni! Minus­ta täl­lai­sel­le kiih­kot­to­mal­le ja ehkä sit­ten inho­rea­lis­ti­sel­le­kin ana­lyy­sil­le on tar­vet­ta, vaik­ka täs­tä ehkä herää yhä enem­män kysymyksiä.

  Kysy­myk­siä koro­na herät­tää muu­ten­kin. Honk­ka­rin laa­tu­leh­ti South Chi­na Mor­ning Post ker­too aika ihmeel­li­siä uuti­sia. Rans­kan koro­na ei oli­si peräi­sin Kii­nas­ta, ei Ita­lias­ta eikä oikein mis­tään muu­al­ta­kaan. Koro­naa oli­si ehkä ollut maa­il­mal­la jo vii­meis­tään syys­kuus­sa 2019, mut­ta sii­hen ei ole herät­ty, kos­ka iso­ja epi­de­mioi­ta ei puh­jen­nut (ja ilmei­ses­ti esim. koro­naan kuol­lei­siin van­huk­siin ei ole pahem­min kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta). Mitä­hän täs­tä­kin pitäi­si ajatella?

  https://www.scmp.com/news/china/science/article/3081959/coronavirus-outbreak-france-did-not-come-directly-china-gene

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 115. Täl­lä het­kel­lä epi­de­mia on Suo­mes­sa hii­pu­mas­sa, jos kat­so­taan sai­raa­la­hoi­dos­sa ja teho­hoi­dos­sa ole­vien mää­rää, jot­ka ovat vähen­ty­neet jo vii­mei­set kol­me viik­koa. Tätä tah­tia epi­de­mia on meil­lä ohi jo alku­ke­sään men­nes­sä. Vaik­ka kaik­ki rajoi­tuk­set pois­tet­tai­siin jo tou­ko­kuus­sa, eivät taval­li­set ihmi­set ryn­tää baa­rei­hin, ravin­to­loi­hin yms, kos­ka he ovat pelois­saan koro­nan suh­teen ja ajat­te­le­vat ensi­si­jai­ses­ti omaa ja läheis­ten­sä ter­veyt­tä. Iso osa lap­si­per­heis­tä­kään ei lai­ta lap­si­aan parik­si vii­kok­si kou­luun, kos­ka ovat luke­neet kau­hu­ta­ri­noi­ta kuin­ka jot­kut lap­set­kin ovat saa­neet kam­mot­ta­via oirei­ta koronasta.

  Suo­mes­sa aktii­vi­set tar­tun­ta­mää­rät ovat täl­lä het­kel­lä niin pie­niä, että pelo­kas kan­sa omal­la käyt­täy­ty­mi­sel­lään tukah­dut­taa epi­de­mian juhan­nuk­seen men­nes­sä, oli hal­li­tuk­sen halua­ma stra­te­gia mikä tahan­sa. Vas­ta sit­ten kun uusia tar­tun­to­ja ei ole ollut noin viik­koon, uskal­ta­vat ihmi­set alkaa pala­ta nor­maa­lie­lä­mään ja tämä tulee tapah­tu­maan juhan­nuk­sen jäl­keen. Ruot­sis­sa toi­saal­ta sai­ras­tu­nei­den mää­rä on ennät­tä­nyt nous­ta jo niin kor­keak­si, että epi­de­mia tulee kes­tä­mään siel­lä pidem­pään ja ihmi­set pää­se­vät palaa­maan nor­maa­liin Suo­mea myöhemmin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Näin saa­daan aikaan epi­de­mian­toi­nen aalto.

    Mis­sä on Taiwa­nin ensim­mäi­nen aalto?

    Mit­kä ovat ne kau­heat kus­tan­nuk­set, jot­ka jat­ku­vas­ta valp­pau­des­ta ja tukah­dut­ta­mi­ses­ta koi­tu­vat Taiwa­nil­le ja Sin­ga­po­rel­le? Ovat­ko ne suu­rem­mat kuin jat­ku­va pel­ko sai­ras­tu­nei­den olles­sa useam­pia pro­sent­te­ja väestöstä?

    Mik­si lei­jo­na ei pys­tyi­si sii­hen mihin tii­ke­rit pys­ty­vät? Emme pys­ty tes­taa­maan ja orga­ni­soi­maan jäl­ji­tys­tä? Kan­sa­lais­ten tal­koo­hen­ki on jo käy­tet­ty? Län­si­maa ei voi mää­rä­tä kan­sain­vä­li­siä mat­kus­ta­jia karanteeniin?

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Mit­kä ovat ne kau­heat kus­tan­nuk­set, jot­ka jat­ku­vas­ta valp­pau­des­ta ja tukah­dut­ta­mi­ses­ta koi­tu­vat Taiwa­nil­le ja Singaporelle? 

    Sin­gas­po­res­sa, Suo­men kokoi­ses­sa maas­sa on 17 000 tar­tun­taa (Suo­mi 5000) ja vii­mei­sen vuo­ro­kau­den aika­na 932 uut­ta tar­tun­taa, Suom­nes­sa alle sata.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Sin­gas­po­res­sa, Suo­men kokoi­ses­sa maas­sa on 17 000 tar­tun­taa (Suo­mi 5000) ja vii­mei­sen vuo­ro­kau­den aika­na 932 uut­ta tar­tun­taa, Suom­nes­sa alle sata.

    Sin­ga­po­res­sa tar­tun­nat läh­ti­vät nousuun hyvän alun jäl­keen, kos­ka oli­vat täy­sin unoh­ta­neet, että maas­sa oli yli mil­joo­na ahtais­sa olois­sa asu­vaa siirtotyöläistä.

    Euroo­pas­sa hyvä esi­merk­ki oikean­lai­ses­ta stra­te­gias­ta on Tsek­ki: siel­lä pis­tet­tiin aikai­sin maa karan­ter­niin, tar­tun­nat saa­tiin las­kuun, ihmi­set vel­voi­tet­tiin käyt­tä­mään mitä tahan­sa suu-nenä­suo­jus­ta ja nyt uusien tar­tun­to­jen mää­rä on mata­la ja maa voi­daan vähi­tel­len ava­ta. Jos mas­kien­käyt­tö­pa­kol­la saa­daan tar­tut­ta­vuus­lu­ku alle yhden, niin rajoit­teet voi­daan täy­sin pois­taa ilman pel­koa toi­ses­ta aal­los­ta. Kun aktii­vis­ten tar­tun­to­jen mää­rä on saa­tu pie­nek­si, uudet tar­tun­ta­ryp­päät saa­daan pidet­tyä kuris­sa tes­taa-jäl­ji­tä-eris­tä ‑stra­te­gial­la. Näin koro­nan kans­sa pys­ty­tään elä­mään rokot­tee­seen tai tehok­kaan hoi­don löy­ty­mi­seen saakka.

    Ruot­sin stra­te­gia ei toi­mi jo pel­käs­tään sen vuok­si, että siel­lä sai­raan­hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta tulee uupu­maan totaa­li­ses­ti, jos ja kun tilan­ne jat­kuu vie­lä vähin­tään kuukausia.

    Suo­men nykyi­sen­kal­tai­nen hyvin­voin­ti­val­tio tulee joka tapauk­ses­sa lop­pu­maan, oli mei­dän stra­te­gia mikä tahan­sa, ihan vaan sen vuok­si, että pie­ni avo­ta­lous lopul­ta rahoit­taa jul­ki­set pal­ve­lun­sa vien­ti­tu­loil­la. Ja kun pan­de­mia pyö­rii maa­il­mal­la niin vien­ti ei vedä. Sil­lä, että onko meil­lä ravin­to­lat auki vai kiin­ni, ei ole mitään väliä.

    Nyt pitää saa­da ihmi­set käyt­tä­mään mitä tahan­sa kan­gas­ta kas­vo­jen edes­sä, niin pääs­tään joten­kin täs­sä eteen­päin ja yhteis­kun­taa avat­tua. Suo­ma­lai­nen vaa­te­teol­li­suus mukaan val­mis­ta­maan kan­san­mas­ke­ja kai­kil­le! Ja tosi­aan niit­ten ei tar­vit­se antaa sai­raa­la­ta­son suo­jaa, että niis­tä oli­si hyötyä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Näin saa­daan aikaan epi­de­mian­toi­nen aalto.

    Toi­nen aal­to tar­koit­taa että tar­tun­ta­lu­ku nousee yli yhden ja sen tor­ju­mi­sen kan­nal­ta mata­lal läh­tö­ta­so on tär­keä. Tar­tun­nat ete­ne­vät eks­po­nen­ti­aa­li­sel­la käy­räl­lä aluk­si hitaas­ti ja jos läh­tä­ta­so on pie­ni, ollaan aluk­si hyvin alhaal­la eks­po­nen­ti­aa­li­sel­la käyrällä.

    Jos läh­tö­ta­so on kor­kea eli pyri­tään aja­maan teho-osas­to­ja tapis­sa niin sil­loin sys­te­min on äärim­mäi­sen herk­kä tar­tun­ta­lu­vun nousul­le jos ollaan val­miik­si kor­keal­la käyrällä.

    Tämä mate­ma­tiik­ka on aika yksin­ker­tai­nen, jos eks­po­nent­ti jos­ta­kin syys­tä hyp­päi­si kak­ko­seen niin saa­daan eri läh­tö­ta­sol­la: 1 tar­tun­ta, 2,4,8,16…, mut­ta jos läh­tö­ta­so on 10000 tartuntaa,20000,40000,…

    Siis sii­nä yhdes­sä tar­tun­nas­sa on lopul­ta mil­joo­nan alku mut­ta se antaa aikaa toi­mia, tar­tun­nat eivät nouse räjäh­tä­väs­ti käy­rän alussa,

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 116. Jos­pa covid 19 virus jää ihmi­seen pysy­väs­ti (niin­kuin HIV , TVB ja monet muut). Virus saat­taa aiheut­taa keuh­ko tai jon­kun muun sai­rau­den heti tai myö­hem­min. Sai­raus ehkä para­nee, mut­ta virus jää. Ehkä­pä vuo­den kulut­tua euroop­pa­lai­set­kin käyt­tä­vät hen­gi­tys­suo­jai­mia, jos vaan teol­li­suus saa­daan tuot­ta­maan nii­tä, eivät­kä ole vain rahaa mankumassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 117. Ei ole tosi­aan tie­dos­sa vie­lä että tulee­ko immu­ni­teet­tia. Myös­kään ei tie­de­tä riit­tää­kö 60% lau­maim­mu­ni­teet­tiin jos tulee. Saat­taa olla että tar­vi­taan 70% tai 80% riip­puen mones­ta tekijästä.

  Ole­te­taan sil­ti että 60% riit­tää. Ole­te­taan että kuol­lei­suus ei ole kuin 0,5% mak­si­mis­saan. Suo­mes­sa on n. 5,5 mil­joo­naa ihmis­tä. N. 3,3 mil­joo­naa ihmis­tä pitää sai­ras­taa se. Jos se käy lii­an nopeas­ti niin ole­te­taan että se kuol­lei­suus nousee 0,7% kun on ongel­mia ter­vey­den­huol­lon riit­tä­vyy­den kans­sa. 16500 — 23100 kuol­lut­ta. Ole­te­taan että suu­rin osa van­huk­sia joten sano­taan että 10v max mene­te­tään elin­vuo­sia per kuol­lut. Se on 230 000 elin­vuot­ta pahim­mil­laan mene­tet­ty. Jos ei siis olla kiin­nos­tut­tu yksi­lös­tä vaan kol­lek­tii­vi­ses­ta hyvästä.

  Tämä ei tie­ten­kään vie­lä ota huo­mioon mah­dol­li­sia pysy­viä vau­rioi­ta tai aine­kin pit­kä­ai­kai­sia kuten keuh­ko­vau­riot taik­ka veren hyy­ty­mi­sen seu­rauk­sen teh­dyt ampu­taa­tiot sun muut.

  PS. Onko Soi­nin­vaa­ra ensim­mäi­sen vapaa­eh­toi­nen otta­maan sen viruk­sen vas­taan kun et ker­ta ris­ki­ryh­mää ole?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 118. Hmm. Voi­sit­ko tar­ken­taa (kie­lel­li­ses­ti) tätä koh­taa “Kyl­lä Ruot­sis­sa kuo­lee enem­män, kos­ka tau­tia on opit­tu hoi­ta­maan parem­min.” Lause on has­su, etkä var­maan tar­koi­ta kir­joit­ta­maa­si, toivon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. San­na: Hmm. Voi­sit­ko tar­ken­taa (kie­lel­li­ses­ti) tätä koh­taa ”Kyl­lä Ruot­sis­sa kuo­lee enem­män, kos­ka tau­tia on opit­tu hoi­ta­maan parem­min.” Lause on has­su, etkä var­maan tar­koi­ta kir­joit­ta­maa­si, toivon.

   Muo­toi­lu on vähän kum­mal­li­nen, mut­ta lopul­ta mie­les­tä­ni vain yksi tul­kin­ta on mah­dol­li­nen. Osmo siis aluk­si epäi­li, että tau­ti pysäh­tyy vas­ta lau­maim­mu­ni­teet­tiin, joten sekä Suo­mes­sa että Ruot­sis­sa sai­ras­tui­si ja siten kuo­li­si yhtä moni (suh­tees­sa väes­töön) ja ero oli­si vain sii­nä, että Ruot­sis­sa se tapah­tui­si nopeam­min. Nyt hän kui­ten­kin ajat­tee, että Ruot­sis­sa tulee enem­män kuo­le­mia (suh­tees­sa väes­töön), kos­ka Ruot­sis­sa suu­rem­pi osa sai­ras­tu­mi­sis­ta tuli/tulee, ennen kuin tau­tia opittiin/opitaan hoi­ta­maan, vaik­ka lopul­ta yhtä moni sairastuisikin.

   Onko mie­les­tä­si jokin toi­nen­kin tul­kin­ta mahdollinen?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 119. Mitä­töit yliol­kai­ses­ti eet­ti­sen kes­kus­te­lun totea­mal­la sen mah­dot­to­mak­si. Kui­ten­kin esi­tät jat­ku­vas­ti epäeet­ti­ses­ti luku­ja, kus­tan­nuk­sia ja arvioi­ta, joi­den läh­det­tä et läh­de sen enem­pää luki­jal­le avaa­maan. Vas­tuu eet­ti­ses­tä pun­ta­roin­nis­ta siir­ty­nee luki­jal­le, jon­ka tilas­tol­li­nen äly ja talou­del­li­nen osaa­mi­nen ei yksin­ker­tai­ses­ti vain rii­tä heh­ku­maan samal­la tasol­la kuin omasi. 

  Turun yli­opis­ton viruso­pin pro­fes­so­ri Ilk­ka Jul­ku­nen yrit­ti herä­tel­lä sinua Ylen uuti­ses­sa 28.4. hyvin maan­lä­hei­sin ja ymmär­ret­tä­vin argu­men­tein. Oli­si var­mas­ti kyen­nyt viruk­sen leviä­mi­sen opti­moin­tie­si­tyk­seen viruso­pin ammat­ti­ter­mein­kin, mut­ta nyt näin. 

  Osa perus­teis­ta, joi­hin tukeu­tuen las­kel­ma­si esi­tät, ovat perus­tal­taan ongel­mal­li­sia juu­ri eet­ti­ses­ti tar­kas­tel­tu­na. Ovat olleet sitä jo kau­an ennen koro­naa. Sen jätät suju­vas­ti ja tois­tu­vas­ti mainitsematta. 

  Et juu­ri mil­lään taval­la perus­te­le, että mik­si esim. QALY on paras mit­ta­ri ter­veys­hyö­tyä mit­tat­taes­sa. Teo­reet­ti­ses­ti ja empii­ri­ses­ti on jo pit­kään pys­tyt­ty osoit­ta­maan, että se ei ole ope­ra­tio­na­li­soi­ta­vis­sa arvo­va­rauk­set­to­mak­si ja yksi­se­lit­tei­sek­si väli­neek­si käy­tet­tä­väk­si pää­tök­sen­teos­sa tai hoi­to­jen hyö­ty­jen arvioinnissa. 

  Rin­nas­tat tois­tu­vas­ti esim. pan­de­mian ja tie­lii­ken­teen kir­joit­taes­sa­si elä­män suo­je­lu­yri­tyk­sien kus­tan­nuk­sis­ta onnet­to­muu­den kes­kel­lä. Eet­ti­ses­ti var­sin korkeatasoista. 

  Huo­mat­ta­va ero tie­lii­ken­teen ja pan­de­mian kus­tan­nuk­sia tar­kas­tel­taes­sa lie­nee esim. sii­nä, että pan­de­mi­aan ei lii­ty suo­ria mer­kit­tä­viä vero­tu­lo­ja, ei edes koro­naan meneh­ty­neen elä­ke­läi­sen osal­ta (pois sul­kien mah­dol­li­sen perin­tö­ve­ron osuuden).

  Tie­lii­ken­ne rahoit­taa yhteis­kun­nan kulu­ja, mut­ta val­tion raha ei rii­tä tien­pi­toon. Esi­mer­kik­si vuon­na 2017 tie­lii­ken­teen osuus oli noin vii­den­nes (8,7 mil­jar­dia) kerä­tyis­tä vero­tu­lois­ta. Val­tio palaut­ti vero­tu­lois­ta tie­ver­kon yllä­pi­toon ja kehit­tä­mi­seen samai­se­na vuon­na miljardin. 

  Vaik­ka tie­lii­ken­ne on tuot­ta­nut vero­tu­lo­ja mel­ko kivas­ti, niin kai­ken­lais­ta menoa­kin toki on ollut tien­hoi­don lisäk­si. Esim. tie­lii­ken­tees­sä kuo­le­mien ja polii­sin tie­toon tul­lei­den louk­kaan­tu­mis­ten kus­tan­nus oli mil­jar­di euroa (vuon­na 2019). Tie­lii­ken­tees­sä elä­män mene­tys tul­ki­taan (kait edes reto­rii­kan tasol­la) lisä­kus­tan­nuk­sek­si, ei koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta vähen­net­tä­väk­si huojennukseksi. 

  Onko mil­jar­din euron tie­lii­ken­teen hoi­dol­la sit­ten vai­ku­tus­ta lii­ken­ne­kuo­le­mien ja ‑louk­kaan­tu­mis­ten kus­tan­nuk­siin? Lii­ken­ne­vi­ras­to tote­aa v. 2016: Vaik­ka tien kun­non vai­ku­tuk­sis­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen ei ole sel­ke­ää näyt­töä ja onnet­to­muuk­sien tapah­tu­ma­koh­dis­sa on har­voin puut­tei­ta tien kun­nos­sa, sil­lä voi olla vai­ku­tus­ta koet­tuun tur­val­li­suu­teen ja ajomukavuuteen. 

  Kyl­lä! Koke­mus mont­tui­ses­ta ajo­ties­tä, ren­kaan puh­kea­mi­ses­ta tai liu­kas­tu­mi­ses­ta jäi­sel­tä tiel­tä met­sä­hal­li­tuk­sen puo­lel­le rea­li­soi tien kun­non vai­ku­tuk­set iki­muis­toi­ses­ti jo pel­kän lom­pa­kon ohe­ne­mi­sen myö­tä. Sen min­kä val­tio jät­tää hoi­ta­mat­ta, sen vakuu­tus­yh­tiön kal­lis täys­kas­ko­va­kuu­tus sit­ten oma­vas­tuu­osuuk­sin korvaa?

  Koro­na­pan­de­mian hoi­to­y­ri­tyk­sil­lä näyt­tää ole­van suo­raa vai­ku­tus­ta iäk­käi­den ihmis­ten kuo­le­mien ja louk­kaan­tu­mis­ten mää­riin. Mitä vähem­män pan­de­mian uhre­ja, sitä vähem­män suo­ria kus­tan­nuk­sia ter­vey­den­huol­lol­le. Tie­tys­ti, jos pan­de­mian uhrit jäte­tään hoi­ta­mat­ta, niin suo­ria hoi­to­kus­tan­nuk­sia­kaan ei taa­tus­ti tule.

  Myös se, että jul­ki­sel­la ter­vey­den­huol­lol­la on edes näen­näi­ses­ti kan­to­ky­kyä ja riit­tä­väs­ti suo­ja­va­rus­tei­ta koh­da­ta kai­ke­ni­käi­siä koro­na­pan­de­mian uhre­ja, vai­kut­ta­nee koet­tuun tur­val­li­suu­teen kul­jet­taes­sa mel­ko tun­te­mat­to­mal­la ja vai­keas­ti hoi­det­ta­val­la tiellä. 

  Pan­de­mian hoi­don kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sien opti­moi­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti moni­mut­kai­sem­pi eet­tis­ma­te­maat­ti­nen yhtä­lö rat­kot­ta­vak­si kuin vaik­ka­pa tien­hoi­don kus­tan­nus­vai­ku­tus­ten opti­moi­nen suh­tees­sa lii­ken­tees­sä tapah­tu­viin menetyksiin. 

  Kun tääl­lä nyt kau­his­tel­laan tätä “pan­de­mian­hoi­to­ko­kei­lua” mel­ko tun­te­mat­to­man uhan edes­sä, niin kysyn, että oli­ko vaik­ka­pa esim. Sote-val­mis­te­lut eet­ti­ses­ti kes­tä­vä inves­toin­ti? Kyl­lä vähän kitis­tiin, mut­ta eipä pal­joa poruk­kaa näh­ty bar­ri­ka­deil­la. Sen kokei­lun kus­tan­nus­kin on jo pitä­väs­ti laskettu. 

  Tar­kas­tel­laan inho­rea­lis­ti­ses­ti pelk­kiä Sote-val­mis­te­lu­jen kus­tan­nuk­sia, jot­ka oli­vat vain vaa­ti­mat­to­mat 200 milj. euroa. Tuol­la sum­mal­la oli­si katet­tu esim. vuon­na 2018 noin 440 000 ikään­ty­neen pal­ve­lu­kus­tan­nuk­set (pois­lu­kien koti­hoi­to), jon­ka osuus oli 18% asu­kas­koh­tai­sis­ta nettohoitokustannuksista. 

  Nyt kau­his­tel­laan sitä, että riit­tä­vää tie­toa ei ole. Se taa­tus­ti on tot­ta, mut­ta mones­ta opti­moin­tiin liit­ty­väs­tä ongel­mas­ta on ollut tie­toa jo vuo­si­kym­me­niä, mut­ta nii­den kor­jaa­mi­nen nousee lähin­nä puhei­den tasol­le ja eten­kin vaa­lien alla. 

  Van­hus­ten­hoi­to on ollut jo vuo­sia häpeäl­li­ses­sä kun­nos­sa ja kai­ken­lai­nen opti­moin­ti suo­ras­taan anteek­sian­ta­ma­ton­ta. Mut­ta nyt eri­tyi­ses­ti ikään­ty­viä ja sai­rai­ta uhkaa­van pan­de­mian ede­tes­sä eet­ti­nen kes­kus­te­lu ter­veys­ta­lou­del­li­sen yhtä­lön osal­ta on sekin vain mah­do­ton­ta? Mah­dol­lis­ta on kui­ten­kin se, että koro­na­vi­rus pyö­rii vapaas­ti muus­sa väes­tös­sä, mut­ta sai­raat ja iäk­käät eivät sai­ras­tu. En tie­dä itkeä­kö vai nauraa. 

  Pirk­ko Lah­ti kuvaa ansiok­kaas­ti työt­tö­myy­den raken­teel­li­sek­si yksi­löön koh­dis­tu­vak­si väki­val­lak­si. Ennen pan­de­mi­aa se on ollut monien mie­lis­sä vain lais­ko­jen ja lois­mais­ten ihmis­ten vit­saus. Kun työt­tö­myys tulee pan­de­mian myö­tä liki, niin ehkä­pä puheet­kin peh­me­ne­vät uhriu­tu­mi­sen myö­tä. Hie­noa, että myös mie­len­ter­veys- tai las­ten­suo­je­lu­työn tee­mat ovat nous­seet keskusteluun. 

  Luet­tua­ni näi­tä kir­joi­tuk­sia­si, jois­sa kuit­taat heti alkuun koke­va­si eet­ti­sen kes­kus­te­lun mah­dot­to­mak­si, minua joten­kin huvit­taa koke­muk­se­si syväs­tä huo­les­ta pää­sy­ko­kei­den tasa­ver­tai­suu­den toteu­tu­mi­sen suh­teen: “Tämä on oikeusturvakysymys!” 

  Ole­tan jo läh­tö­koh­tai­ses­ti, ettet ymmär­rä teks­tis­tä­ni mitään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Ole­tan jo läh­tö­koh­tai­ses­ti, ettet ymmär­rä teks­tis­tä­ni mitään.

   En todel­la ymmär­tä­nyt, Kir­joi­tit, että tie­lii­ken­teen kuo­ler­mat kan­na­taa hyväk­syä, kos­ka tie­lii­ken­ne tuot­taa val­tion kas­saan niin pal­jon vero­tu­lo­ja. Tämän kan­nan­o­ton jäl­keen en ymmär­tä­nyt kir­joi­tuk­ses­ta­si yhtään mitään.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Et juu­ri mil­lään taval­la perus­te­le, että mik­si esim. QALY on paras mit­ta­ri ter­veys­hyö­tyä mittattaessa.

   Kol­me­ky­sy­mys­tä
   1) Kuo­let jos­kus. On kui­ten­kin parem­pi kuol­la myö­hem­min kuin aikai­sem­min. (Kyl­lä ei)?
   2) Olet lähel­lä vam­mau­tua lop­pui­kä­se­si 40-vuo­ti­aa­na, mikä vei­si sinut lop­puiäk­sed­si sän­ky­po­ti­laak­si. Sinus­ta on parem­pi elää lop­pue­lä­mä ter­vee­nä kaun sän­kyyn sidot­tu­na. (Kyl­lä ei)
   3) Sinun elä­mä­si on yhtä tär­keä kuin mui­den elä­mä (Kyllä/ei)
   4) Etiik­ka kuu­luu logii­kan pii­riin sen sijaan että se oli­si vain tun­nea­sia (Kyl­lä ei)

   Jos vas­taat kaik­kin nel­jään kyl­lä, olet aika vah­vas­ti sitou­tu­nut Qaly-mitariin.Jos olet eri miel­tä, oli­si kiva kuul­la, mis­tä nois­ta nel­jäs­tä olet eri mieltä?

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 120. Hei! Kii­tos, koro­nan etu­rin­ta­ma­lai­se­na on ollut vir­kis­tä­vää seu­ra­ta oival­ta­vaa ja ajam­kar­tal­la ole­vaa kom­men­toin­tia. Tuo­hon “Nyt tie­däm­me esi­mer­kik­si, että veren hyy­ty­mi­nen on suu­ri rik­si ja sik­si sitä lää­ki­tään. Mon­ta Ruot­sis­sa kuol­lut­ta osat­tai­siin nyt pelas­taa.” suh­tau­dun hyvin pes­si­mis­ti­ses­ti. Vaik­ka jul­ki­suu­des­sa vähön onkin “trom­bi­ju­na” läh­te­nyt käsis­tä niin mitä oikeas­tu tie­däm­me? Teho­hoi­dos­sa olleil­la poti­lail­la n 25% las­ki­mo­puo­len tulp­pa ja DIC muka­na kuo­le­mis­sa. Miten tämä estet­täi­siim (tai näi­hin liit­ty­vät kuo­le­mat) emme tie­dä, vai­ku­tel­ma, että perus­ru­tii­nit ei rii­tä. Eli emme pyaty oikeas­ti sen parem­paan kuin Ruotsi. 

  Toi­vot­ta­vas­ti jat­kat kommentointia!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Teho­hoi­dos­sa olleil­la poti­lail­la n 25% las­ki­mo­puo­len tulp­pa ja DIC muka­na kuo­le­mis­sa. Miten tämä estet­täi­siim (tai näi­hin liit­ty­vät kuo­le­mat) emme tie­dä, vai­ku­tel­ma, että perus­ru­tii­nit ei rii­tä. Eli emme pyaty oikeas­ti sen parem­paan kuin Ruotsi. 

   Minul­le on ker­rot­tu, että tähän on lää­ki­tys. Jos tie­to­ni on vää­rä, se pn väärä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Sitä samaa “lää­ket­tä” on jo rutii­ni­na käy­tet­ty näil­lä poti­lail­la estä­mään tukok­sia. Nyt siis kyse on annos­te­lus­ta. Ainoa oikea apu ehkä on, että nyt oikean annok­sen mää­rit­tä­mi­sek­si äly­tään teh­dä aiem­min lisä­tut­ki­muk­sia eli onko tar­ve siir­tyä pro­fy­lak­sias­ta hoi­toon, sinän­sä ris­ki tukok­siin ja lääk­keet on olleet koko ajan. Ei mis­tään mul­lis­ta­vas­ta hoi­dos­ta kyse siis. Ja mitään näyt­töä ei ole, että tämä kui­ten­kaan toi­si lisä­hyö­tyä. Osa on jopa varoi­tel­lut lii­kaa teke­mäs­tä joh­to­pää­tök­siä ettei men­nä ojas­ta allik­koon vrt kaik­ki kokeel­li­set lääk­keet, joi­ta jopa Suo­mes­sa vilah­ti pro­to­kol­lis­sa ilman tut­ki­mus­a­se­tel­maa (ja nyt­tem­min tut­ki­muk­sis­sa osoi­tet­tu jopa hai­tal­li­sik­si). https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-vte-anticoagulation

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 121. Rajoi­tus­ten pois­ta­mi­nen ei lai­ta yhteis­kun­nan ja talou­den rat­tai­ta pyö­ri­mään, kos­ka kes­ki­ver­toih­mi­nen ei kui­ten­kaan uskal­la läh­teä koto­aan ulos elä­mään nor­maa­lie­lä­mää. Mie­les­tä­ni tähän ainoa rat­kai­su on että suo­ma­lai­sil­le jae­taan vii­si mil­joo­naa kas­vo­mas­kia (ei tar­vit­se olla sai­raa­la­ta­soi­sia) ja vel­voi­te­taan nii­tä käyt­tä­mään aina kun olem­me kotiem­me ulko­puo­lel­la mis­sä on mui­ta ihmi­siä. Mas­kit anta­vat koh­tuul­li­sen suo­jan sil­loin kun kaik­ki ihmi­set käyt­tä­vät nii­tä. Ne myös luo­vat tur­val­li­suu­den­tun­net­ta, joka hel­pot­taa ihmis­ten paluu­ta lähem­mäs nor­maa­li­ti­laa. Tätä taus­taa vas­ten on kum­mal­lis­ta, että viran­omai­set kri­ti­soi­vat mas­kien käyt­töä sil­lä veruk­keel­la että ne luo­vat val­heel­li­sen tur­val­li­suu­den tun­teen ja samal­la kui­ten­kin halu­taan ava­ta yhteis­kun­taa. Mie­les­tä­ni yhteis­kun­nan avaa­mi­nen ilman mas­ki­pak­koa (ja ehkä myös käsi­ne­pak­koa) ei vaan tule onnis­tu­maan. Tähän ajat­te­lu­ta­paan pitää päät­tä­jil­lä tul­la muutos!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. ant­ti:
   USAn van­ki­lois­ta saa­ta­neen koh­ta tie­toa miten lau­maim­mu­ni­teet­ti toi­mii, par­haim­mis­sa tai pahim­mis­sa pai­kois­sa 80% sairastuneita.

   Van­ki­lois­sa ele­tään sen ver­ran poik­keuk­sel­li­sis­sa olois­sa, että enpä tie­dä, saa­daan­ko mitään kovin rele­vant­tia tie­toa. Sel­lai­sis­sa van­ki­lois­sa, jois­sa van­git ovat yksin omis­sa sel­leis­sän tai yksin ulkoi­le­mas­sa, tart­tu­vuus on lähel­lä nol­laa eikä lau­ma­suo­jaa oikeas­taan tar­vi­ta. Sel­lai­sis­sa, jois­sa oles­kel­laan päi­vät pit­kät isois­sa saleis­sa, lau­ma­suo­jaan tar­vit­ta­va immu­ni­tet­ti pitä­nee olla mil­tei kaikilla.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 122. not­ta nyt pää­mi­nis­te­ri­ki sit­ten hokee tuo­ta, sai­ras­ta­mal­la ei saa immu­ni­teet­tiä, mut­ta rokot­teen kaut­ta… alkaa 5g mas­to­jen polt­te­lu kuu­los­taan loo­gi­sel­ta jo omiin kor­viin ku noi­ta jut­tu­ja kuuntelee…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.