Koronakuolleisuus Italiassa ikäluokittain

Ita­lias­sa on kuol­lut noin 14 000 hen­keä koro­na­vi­ruk­seen, mikä tar­koit­taa, että mil­jooo­na asu­kas­ta koh­den kuol­lei­ta on 230, siis 0,23 pro­mil­lea. Löy­sin ita­lia­lai­sel­ta sivus­tol­ta tie­to­ja kuol­lei­den ikä­ja­kau­mas­ta. Se näyt­ti tuolta:

Tämän tilas­ton mukaan tau­ti näyt­tää jär­kyt­tä­vän vaa­ral­li­sel­ta. Sai­ras­tu­neis­ta 11,8 pro­sent­tia on jo kuol­lut, eivät­kä lopuis­ta­kaan kaik­ki tule sel­viä­mään. Ongel­ma­na on on, ettei sai­ras­tu­nei­den mää­rä ole oikein. Joi­den­kin arvioi­den ukaan Ita­lia on tilas­toi­nut vain 10 pro­sent­tia tar­tun­nan saa­neis­ta, tois­ten mukaan vain pro­sen­tin. Jotain var­maan­kin sil­tä välil­tä. Täs­tä näkyy kui­ten­kin, että tau­ti on 300 ker­taa vaa­ral­li­sem­pi 80–90 ‑vuo­tiail­le kuin 20–30 vuo­tiail­le, pait­si että ei näy sitä­kään. Tar­tun­nan saa­nei­den medi­aa­ni-ikä on 62 vuot­ta, kun väes­tön medi­aa­ni-ikä on 45 vuot­ta. Näyt­tees­sä on siis aivan lii­kaa ikäih­mi­siä. Jos tätä tilas­toa pitäi­si uskoa, tau­ti oli­si  vaa­ral­li­sem­pi 80–89 ‑vuo­tiail­le kuin yli 90-vuotiaille.

Niin­pä las­kin kuo­le­man­vaa­ran suh­tees­sa väki­lu­kuun. Kun kai­kis­ta ita­lia­lai­sis­ta tau­tiin on kuol­lut 230 mil­joo­naa asu­kas­ta koh­den, ikä­ryh­mit­täin tuo suh­de­lu­ku näyt­tää tältä.

Tau­ti näyt­tää jok­seen­kin vaa­rat­to­mal­ta alle 40-vuo­tiail­le, mut­ta hyvin vaa­ral­li­nen yli 70-vuotiaille.

Ilah­dut­ta­vaa on, ettei Ita­lias­sa ole kuol­lut yhtään alle 20-vuo­tias­ta ja alle 30-vuo­tiai­ta­kin vain kuusi.

Ei edel­leen­kään aivan mah­do­ton aja­tus oli­si, että tämä yhteis­kun­nan täy­del­li­nen lock down kor­vat­tai­siin yli 50 vuot­ta täyt­tä­nei­den eris­tä­mi­sel­lä. Eri­tyi­ses­ti, jos näis­tä nuo­rem­mis­ta ikä­luo­kis­ta pys­tyt­täi­siin kai­va­maan esiin omat riskiryhmänsä.

Mut­ta men­nään täl­lä nyt tois­tai­sek­si. Pal­jon enem­män tie­däm­me, kun käy­tö­sä ovat vas­ta-aine­tes­tit, jol­loin saam­me tie­tää enem­män sii­tä, kuin­ka moni on sai­ras­ta­nut tau­din huomaamattaan.

 

65 vastausta artikkeliin “Koronakuolleisuus Italiassa ikäluokittain”

 1. Jos tätä tilas­toa pitäi­si uskoa, tai­ti oli­si vaa­ral­li­sem­pi 80–89 ‑vuo­tiail­le kuin yli 90-vuotiaille.”

  Voi myös olla, että yli 90-vuo­tiais­sa on hie­man vähem­män koro­na-ris­ki­ryh­mä­läi­siä — yli 90-vuo­tiai­ta mie­hiä nyt aina­kin on jäl­jel­lä pal­jon vähem­män kuin yli 90-vuo­tiai­ta naisia.

  1. Esim Suo­mes­sa kuo­lee joka kuu­kausi noin 4000 ihmis­tä. Nyt siis koro­naan on kuol­lut 25. Perus­kuo­le­miin kuu­luu myös keuh­ko­put­ken tuleh­duk­seen tai keuh­ko­jen romah­ta­mi­seen kuol­lei­ta. Ja näis­tä 4000 ihmi­ses­tä enem­mis­tö on ikäih­mi­siä joi­ta ei teho­hoi­de­ta eikä teho­tut­ki­ta muu­ten­kaan. Jos koro­na huip­pua odo­te­taan yhteis­kun­ta pysäh­dyk­sis­sä vaik­ka 6kk niin nor­maa­li­kuol­lei­den mää­rä on her­ran­ju­ma­la tuhan­sia eli noin 27.000. Mik­si tätä dataa ei ote­ta käp­py­räe­si­tyk­siin mukaan?

   1. Tuo on asia, joka ei mene popu­lis­teil­le sisään ollen­kaan. Ihan tur­ha selit­tää, he eivät suos­tu sitä tajua­maan, kos­ka heil­lä on agen­da jos­ta­kin, jol­la saa suu­ren kan­na­tuk­sen jos­kus vaa­leis­sa. Sama medial­la. Kos­kaan aika­sem­min, vuo­si­kym­me­nien­kään aika­na, ei ole lue­tel­tu päi­vit­täin jokais­ta 94:ää yli 70-vuo­tias­ta elä­män uhria, että annet­tiin kuol­la, vaik­ka pie­ni mah­dol­li­suus oli­si ollut teho­hoi­dol­la jat­kaa elä­mää. Vaan vii­si tai ene­män koro­nan uhria kyl­lä, samois­sa hoi­va­ko­deis­sa luetellaan.

 2. Kol­me syy­tä, mik­si tämä ris­ki­ryh­mien eris­tä­mi­nen ei toimi:
  1) Muu­ta­ma pro­sent­ti nuo­rem­mis­ta­kin tar­vit­see sai­raa­la­hoi­toa sel­vi­täk­seen. Jos tau­din anne­taan levi­tä suht vapaas­ti ei-ris­ki­ryh­mä­läi­sis­sä, sai­raa­loi­den kapa­si­teet­ti ylit­tyy nuo­rem­mis­ta­kin. Sil­loin hei­tä­kin alkaa kuolla.
  2) Miten tämä ris­ki­ryh­mien täy­del­li­nen eris­tä­mi­nen toteu­tet­tai­siin? Ris­ki­ryh­mä­läi­siä on Suo­mes­sa noin mil­joo­na eli todel­la iso osa kan­sas­ta, ja moni heis­tä tar­vit­see hoi­vaa. Jos virus on laa­jal­le levin­nyt ei-ris­ki­ryh­mä­läis­ten kes­kuu­des­sa, sitä on run­saas­ti myös van­hus­ten hoi­ta­jis­sa, lai­tos­sii­voo­jis­sa, kokeis­sa, huol­to­mie­his­sä, papeis­sa, kau­pas­sa käy­vis­sä suku­lai­sis­sa — ja hei­dän per­heen­jä­se­nis­sään. Miten ris­ki­ryh­mät pide­tään heis­tä täy­sin eris­tyk­sis­sä, jos jokai­nen ihmis­kon­tak­ti on hengenvaarallinen?
  3) Nuo­rem­pien ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien tark­ka tun­nis­ta­mi­nen on todel­la vai­ke­aa. Me emme tie­dä, kuka tar­kal­leen tätä eris­tys­tä tar­vit­si­si. Tämä stra­te­gia oli­si venä­läis­tä rulettia.

  Luo­vu nyt jo tämän idean kaup­paa­mi­ses­ta. Se oli ihan mie­len­kiin­toi­nen ehdo­tus, mut­ta nyky­tie­doil­la pitäi­si olla sel­vää, ettei se toimi.

  1. Tilas­tois­sa ihmi­set muut­tu­vat nume­roik­si. Nume­rot eivät yski eivät­kä aivas­te­le. Täl­tä poh­jal­ta­ko teh­dään sit­ten päätöksiä…toivottavasti ei.

   1. N.O. Hääp­pö­nen:
    Tilas­tois­sa ihmi­set muut­tu­vat nume­roik­si. Nume­rot eivät yski eivät­kä aivas­te­le. Täl­tä poh­jal­ta­ko teh­dään sit­ten päätöksiä…toivottavasti ei.

    Mil­tä poh­jal­ta sit­ten, jos tut­ki­muk­seen perus­tuen? Minus­ta täs­sä on vain huo­no­ja vaih­toeh­to­ja ja nyt pitää löy­tää 1) lyhyel­lä täh­täi­mel­lä paras vaih­toeh­to, joka on kui­ten­kin 2) pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hyväk­syt­tä­vä. Osmo herät­te­lee ihan oikei­ta kysymyksiä.

    THL on tätä var­ten, mut­ta sil­tä niis­tet­tiin vajaat kym­me­nen vuot­ta sit­ten sato­ja vir­ko­ja juu­ri tär­keim­mäs­tä teh­tä­väs­tä. Kai­ken maa­il­man köy­hyys- ja alko­ho­li- “tut­ki­joi­ta” taloon jäi, jot­ka ovat yhteis­kun­nal­le hyödyttömiä. 

    Leh­tien mukaan THL:n las­ken­ta­ryh­mäs­sä on yksi epi­de­mio­lo­gi ja nel­jä tai vii­si mate­maa­tik­koa. Tämän tyyp­pi­set tau­dit ovat aika pit­käl­ti mate­ma­tiik­kaa. Kun läh­tö­tie­dot saa­daan koh­dal­leen, saa­daan pää­tös­ten perus­teek­si parem­paa dataa. Ongel­ma on, ettei kaik­keen tie­toon voi luot­taa ja esi­mer­kik­si Kii­na valeh­te­lee sekä kan­sa­lai­sil­leen että maa­il­mal­le (Bloom­berg).

  2. re 2) Eris­tä­mi­nen van­hain­ko­deis­sa ja muis­sa hoi­to­lai­tok­sis­sa on kiel­tä­mät­tä han­ka­laa, mut­ta sitä on joka tapauk­ses­sa pak­ko yrit­tää. Äärim­mil­lään voi­si aja­tel­la myös työn­te­ki­jöi­den eris­tä­mis­tä, mut­ta tämä lie­nee epä­rea­lis­ti­nen aja­tus. Pitää siis — joka tapauk­ses­sa — yrit­tää muu­ta (vie­rai­lut pois, hen­ki­lö­kun­nan ja hoi­det­ta­vien tiheä tes­taus (sai­ras­tu­neet pois töis­tä / eris­tyk­siin), suo­ja­vä­li­neet, pin­to­jen jat­ku­va desinfiointi, …) 

   Suu­rin osa ris­ki­ryh­mäs­tä asuu kui­ten­kin vie­lä koto­naan ja moti­voi­tu­nei­den (käy­tän­nös­sä kaik­ki?) eris­tä­mi­sek­si riit­tää aika pit­käl­le se, että jär­jes­te­tään, että joku käy kau­pas­sa hei­dän puo­les­taan. Mui­ta­kin vält­tä­mät­tö­miä asioi­ta tulee tie­ten­kin hoi­det­ta­vak­si, var­sin­kin ajan pit­kään, mut­ta eikö­hän nii­hin­kin kei­not löy­dy, var­sin­kin kun koh­ta (toi­vot­ta­vas­ti) on käy­tet­tä­vis­sä vas­ta-aine­tes­te­jä ja sitä myö­tä hen­ki­löi­tä jot­ka voi­vat vaa­rat­ta olla avuksi.

   1. Mat­ti Vir­ta­nen:
    re 2) Eris­tä­mi­nen van­hain­ko­deis­sa ja muis­sa hoi­to­lai­tok­sis­sa on kiel­tä­mät­tä han­ka­laa, mut­ta sitä on joka tapauk­ses­sa pak­ko yrittää. 

    Ris­ki­ryh­mä­läi­siä pitää toki suo­jel­la ja eris­tää, mut­ta yllä kuva­tuis­ta syis­tä tämä pitää teh­dä sen LISÄKSI että rajoi­te­taan viruk­sen leviä­mis­tä muus­sa väes­tös­sä. Osmo on nyt viik­ko­kau­pal­la puhu­nut että ris­ki­ryh­mien eris­tys teh­täi­siin väes­tö­ta­son rajoi­tus­ten VAIHTOEHTONA. Tämä ei vaan toi­mi yllä selos­te­tuis­ta syistä.

  3. Jos koro­na ei läh­de pois suu­ril­la koko kan­san eris­tys­toi­mil­la ja pomp­paa esim. tule­vi­na tal­vi­na uudel­leen. On pak­ko alkaa kehit­tää vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­ja, esim. kuten Osmon ideat. Kon­kurs­si­kyp­sä valtio=heikko ter­vey­den­huol­to ja hei­kot ilmas­to­toi­met. Maa­il­man talou­den pysähtyminen=nälänhätä jne. Siis puhun nyt osit­tain glo­baa­lis­ta näkö­kul­mas­ta käsin.

  4. Päi­vä päi­väl­tä uskon enem­män Osmon rat­kai­suun. Toki jat­ku­vaa hoi­toa tar­vit­se­vien eris­tä­mi­nen on suu­ri ongel­ma ja se vaa­ti­si lai­tok­ses­sa yöpy­vää hen­ki­lö­kun­taa, mut­ta nyky­toi­mil­la­kin he sai­ras­tu­vat vääjäämättä.

   On myös pal­jon hel­pos­ti eris­te­tä­vää ris­ki­ryh­mää, jot­ka tar­vit­se­vat vain ruo­ka­huol­lon ja ehkä hotel­li­ma­joi­tuk­sen estä­mään altis­tus oman per­heen kes­ken. Suo­men hotel­lit ja ravin­to­lat ovat toimeettomina..

   Onko oikein, että mm. lää­kä­rit ja hoi­ta­jat ovat vel­voi­tet­tu altis­tu­maan viruk­sel­le vaik­ka kuu­lui­si­vat ris­ki­ryh­mään? Tai jos hei­dän per­heen­jä­se­nen­sä ovat ris­ki­ryh­mää.. Kyl­lä esi­mer­kik­si ihmis­hen­kiä pelas­ta­van lää­kä­rin perus­sai­raal­le puo­li­sol­le pitäi­si tar­jo­ta eris­tys­ma­joi­tus ruokahuoltoineen.

  5. kysy­mys tuo­hon koh­taan 1 … esi­merk­ki­nä oli Ita­lia. Käsi­tyk­se­ni mukaan siel­lä tau­ti on todel­la­kin levin­nyt ja sai­raa­lat ovat täyn­nä. Kui­ten­kaan nuo­ria ei ole kuol­lut. Mik­si tääl­lä tuol­ta osin asiat meni­si­vät eritavoin?

   Toki. Olen edel­leen eris­tä­mi­sen kan­nal­la. Täs­sä vain alkaa olla se tilan­ne, että tulem­me kär­si­mään täs­tä tau­dis­ta pit­käl­le tule­vai­suu­teen. Jos kaik­ki pysyy sul­jet­tu­na, niin yhteis­kun­nas­sam­me alkaa olla mas­sii­vi­sia ongel­mia muu­ten­kin. Jotain tar­vit­see teh­dä, vaik­ka ne eivät oli­si­kaan täy­sin posi­tii­vi­sia. Help­poa tie­tä ei tai­da olla?

 3. > Eri­tyi­ses­ti, jos näis­tä nuo­rem­mis­ta ikä­luo­kis­ta pys­tyt­täi­siin kai­va­maan esiin omat riskiryhmänsä.

  Se, että tätä tilas­to­tie­toa ei ole teh­ty tai aina­kaan jaet­tu jul­ki­ses­ti, on minun mie­les­tä­ni ehkä suu­rin yksit­täi­nen epä­on­nis­tu­mi­nen mitä epi­de­mian hoi­dos­sa on teh­ty. Koko jul­ki­sen poliit­ti­sen pai­nos­tuk­sen peli­kent­tä on jätet­ty pani­koi­vil­le ja paniik­kia liet­so­vil­le kaik­kien alo­jen asian­tun­ti­joil­le. On suo­ras­taan häkel­lyt­tä­vää min­kä­lai­sel­la itse­var­muu­del­la ihmi­set “tie­tä­vät” mitä pitäi­si teh­dä tai olla teke­mät­tä, samaan aikaan kun asial­li­seen ja ana­lyyt­ti­seen poh­din­taan ei ole juu­ri min­kään­lai­sia dataan perus­tu­via työkaluja.

  Ikä­vä kyl­lä pel­kään, että tätä epä­on­nis­tu­mis­ta ei kor­ja­ta pikai­ses­ti eikä tul­la edes sel­vit­tä­mään mik­si näin kävi ja miten se kor­ja­taan seu­raa­vas­sa epidemiassa.

  1. tcrown:
   > Eri­tyi­ses­ti, jos näis­tä nuo­rem­mis­ta ikä­luo­kis­ta pys­tyt­täi­siin kai­va­maan esiin omat riskiryhmänsä.

   Se, että tätä tilas­to­tie­toa ei ole teh­ty tai aina­kaan jaet­tu jul­ki­ses­ti, on minun mie­les­tä­ni ehkä suu­rin yksit­täi­nen epä­on­nis­tu­mi­nen mitä epi­de­mian hoi­dos­sa on tehty. 

   Tämä ei ole sel­lai­nen asia, jon­ka tilas­tois­ta noin vaan kat­so­mal­la näkee. Tie­dän työ­ni kaut­ta, että tätä asi­aa epi­de­mio­lo­git yrit­tä­vät ihan vim­ma­tus­ti sel­vit­tää, mut­ta kor­re­laa­tioi­ta on moneen suun­taan, data on vajaa­ta ja mones­ta maas­ta sitä on (onnek­si) vähän. Tämä on haas­ta­vaa ana­lyy­sia, jota nor­maa­li­ti­las­sa teh­täi­siin ja var­men­net­tai­siin kuu­kausia. Nyt sitä teh­dään kii­reel­lä ja jotain on jo sel­vin­nyt­kin, mut­ta täs­sä tilan­tees­sa ei voi lykä­tä epä­var­maa tie­toa jul­ki­suu­teen, kos­ka ihmi­siä voi kuol­la sen seurauksena.

   1. Tot­ta. Enem­män ajat­te­lin perus­da­tan kerää­mis­tä ja jul­kai­sua. Alka­jai­sik­si vaik­ka sel­lai­nen data­set­ti, mis­sä jokai­ses­ta teh­dys­tä tes­tis­tä ker­rot­taii­sin seu­raa­vat tiedot:
    — tes­tin tekoaika
    — tes­tat­ta­van oles­ke­lu­pai­kat vii­mei­sen 2 vii­kon aikana
    — tes­tat­ta­van ikä­ryh­mä kym­me­nen vuo­den aikana
    — ammat­ti­ryh­mä (hoitohenkilökunta/muu)
    — oireet tes­tin aika­na (ei oirei­ta, lie­vät oireet, vaka­vat oireet)
    — onko altis­tuk­sia tun­net­tuun tartuntaketjuun
    — mah­dol­li­set ris­ki­te­ki­jät (dia­be­tes, keuh­ko­sai­rau­det ym.)
    — onko tes­tat­ta­va kuollut/parantunut/sairas/joutunut tehohoitoon.
    Osa näis­tä tie­tys­ti on/voi olla han­ka­lia yksi­tyi­syy­den­suo­jan vuok­si, mitä sit­ten pitäi­si miti­goi­da jol­la­kin taval­la. Vaik­ka­pa pois­ta­mal­la jul­ki­ses­ta data­se­tis­tä, tar­joa­mal­la niis­tä vain aggre­goi­tu­ja nume­roi­ta, jous­ta­mal­la poik­keus­o­lois­sa yksi­tyi­syy­den­suo­jas­ta tai joten­kin obfus­koi­mal­la data. Riip­puen ongelmasta. 

    Ihmi­siä kuo­lee minun näh­däk­se­ni myös sen vuok­si että tie­toa ei jul­kais­ta. Ja täl­lä het­kel­lä minun astei­kol­la­ni ei jul­kais­ta tie­toa, vaan epä­mää­räi­siä luku­ja, joi­den taus­tas­ta ei ker­ro­ta tai tie­de­tä tar­peek­si jot­ta nii­den perus­teel­la voi­si teh­dä juu­ri mitään joh­to­pää­tök­siä ja vertailuja.

 4. Ymmär­tääk­se­ni tämä yhteis­kun­nan totaa­li­nen pysäyt­tä­mi­nen aiheut­taa niin monen­lai­sia sosi­aa­li­sia, kou­lu­tuk­sel­li­sia ja talou­del­li­sia ongel­mia, ettei saa­tu erit­täin mar­gi­naa­li­nen hyö­ty ris­ki­ryh­mien suo­je­le­mi­ses­sa lie­ne perus­tel­tua. Väit­täi­sin jopa, ettei muu­ta­ma tuhat­ta aikais­tet­tua pois­me­noa juu­ri­kaan kas­va­ta vuo­den 2020 koko­nais­kuol­lei­suut­ta. Ihmis­ten ahdin­ko var­mas­ti­kin kyl­lä lisää kuolleisuutta.

  Tun­tuu nur­jal­ta tuo usein kuul­tu väi­te elä­män arvos­ta, kun Suo­mes­sa teh­dään vuo­sit­tain noin 10 000 abort­tia lähin­nä sosi­aa­lis­ta (ei vie­lä, ei rahaa) syistä.

 5. Ete­lä-Korean tilas­tot vai­kut­ta­vat pal­jon luo­tet­ta­vem­mil­ta, kos­ka siel­lä tes­te­jä on teh­ty erit­täin pal­jon suh­tees­sa todet­tui­hin tapauk­siin ja tes­tit on ilmei­ses­ti vie­lä suun­nat­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ovat mah­dol­li­ses­ti altis­tu­neet posi­tii­vi­sek­si tes­ta­tul­le tapauk­sel­le, min­kä pitäi­si lisä­tä osu­ma­tark­kuut­ta ver­rat­tu­na satun­nai­seen otan­taan. Lisäk­si tau­ti ei käsit­tääk­se­ni iki­nä pääs­syt yllät­tä­mään ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mää ja kan­sa­lai­sia on ilmei­ses­ti pyy­det­ty ilmoit­ta­maan aina oireis­taan, joten tilas­toin­ti­kin on lie­nee luotettavaa.

  Lisäk­si tilas­tois­sa on luo­ki­tel­tu sai­ras­tu­nei­ta esim. vaka­vuus­luok­kiin. Suo­raa link­kiä tilas­toi­hin ei voi teh­dä, vaan voi vain lin­kit­tää ainoas­taan päi­vit­täin päi­vi­tet­tä­väl­le tie­do­te­si­vul­le. Päi­vi­tyk­siä teh­dään yleen­sä kak­si ker­taa päi­väs­sä, mut­ta toi­nen päi­vi­tys ei ole joka päi­vä sisäl­tä­nyt koko tilas­toa täy­del­li­se­nä, vaan ainoas­taan päi­vi­tyk­sen edel­li­seen jul­kai­suun. Eli kan­nat­taa kat­soa molemmat.
  https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030

  Lisäk­si vai­kut­tai­si sil­tä, että tuol­la ei voi olla isoa mää­rää oireet­to­mia tun­nis­ta­mat­to­mia tapauk­sia, kos­ka muus­sa tapauk­ses­sa uusien tapauk­sien mää­rää ei oli­si saa­tu kään­net­tyä noin sel­vään las­kuun ja pidet­tyä vie­lä pit­kään kuris­sa. Tai aina­kin tun­nis­ta­mat­to­mien tapaus­ten pitäi­si sai­ras­taa sel­lais­ta muo­toa tau­dis­ta, että eivät levi­tä sitä eteenpäin.

  Ihmet­te­len vain mik­si mis­sään medias­sa ei ole ker­rot­tu syy­tä sil­le, että Ete­lä Korean kuol­lei­suus­pro­sen­tit eivät voi pitää paik­kaan­sa, vaan siel­lä­kin oli­si esim. 10–100 ker­tai­nen mää­rä tun­nis­ta­mat­to­mia lie­viä tapauksia.

 6. Kii­tos blo­gauk­se­si ovat aina mie­len­kiin­toi­sia. Luku­ja on täl­lä het­kel­lä todel­la vai­kea löy­tää, mut­ta sen­tään jotain löy­tyy. Mie­les­tä­ni Ete­lä-Koreas­sa ja Espan­jas­sa, noh ja Kii­nas­sa (luo­tet­ta­vuus iso kysy­mys­merk­ki), ikä­ja­kau­ma näyt­ti hyvin samal­ta mitä blo­gauk­ses­sa­si. Kuol­lei­suus­ja­kau­man perus­teel­la yli 50 vuo­tiai­den eris­tä­mi­nen nyky­ti­lan sijaan vai­kut­taa var­sin mie­lek­kääl­tä aja­tuk­sel­ta. Vas­ta-aine­tes­tit sai­si edis­tyä nyt pika pikaan niin saa­tai­siin parem­pi sel­vyys nykytilasta.

 7. Täs­sä ollaan nyt joka tapauk­ses­sa tilan­tees­sa, jos­ta ei sel­vi­tä kui­vin jaloin, vaan suur­ta vahin­koa tulee, myös suu­ri jouk­ko kuol­lei­ta, suo­raan koro­naan kuol­lei­na, mut­ta myös sen epä­suo­ri­na seu­rauk­si­na, myös sel­lai­si­na, jot­ka aiheu­tu­vat vas­ta­toi­mis­ta pit­käs­sä juok­sus­sa. Pää­mää­rän pitäi­si tie­ten­kin olla mah­dol­li­sim­man pie­net vahin­got, mut­ta se miten tähän pääs­tään ja miten eri laa­tui­sia vahin­ko­ja arvo­te­taan on se mihin täs­sä nyt pitäi­si löy­tää paras vii­saus. Itsel­lä on sel­lai­nen aavis­tus, että Ruot­sin lin­ja on täs­sä lopul­ta ete­väm­pi: jos täs­tä seu­raa täy­si talous­ka­ta­stro­fi (ja/tai poliit­ti­nen kaa­os), seu­raa ajan pit­kään myös hyvin suu­ri mää­rä kuol­lei­ta, pel­käs­tään jo sik­si, ettei ‘taval­li­sia’ ter­vey­son­gel­mia pys­ty­tä hoi­ta­maan (tähän asti­kin kun on ollut vähän kiikunkaakun).

  1. Mat­ti Vir­ta­nen:
   Täs­sä ollaan nyt joka tapauk­ses­sa tilan­tees­sa, jos­ta ei sel­vi­tä kui­vin jaloin, vaan suur­ta vahin­koa tulee, myös suu­ri jouk­ko kuol­lei­ta, suo­raan koro­naan kuol­lei­na, mut­ta myös sen epä­suo­ri­na seu­rauk­si­na, myös sel­lai­si­na, jot­ka aiheu­tu­vat vas­ta­toi­mis­ta pit­käs­sä juok­sus­sa. Pää­mää­rän pitäi­si tie­ten­kin olla mah­dol­li­sim­man pie­net vahin­got, mut­ta se miten tähän pääs­tään ja miten eri laa­tui­sia vahin­ko­ja arvo­te­taan on se mihin täs­sä nyt pitäi­si löy­tää paras vii­saus. Itsel­lä on sel­lai­nen aavis­tus, että Ruot­sin lin­ja on täs­sä lopul­ta ete­väm­pi: jos täs­tä seu­raa täy­si talous­ka­ta­stro­fi (ja/tai poliit­ti­nen kaa­os), seu­raa ajan pit­kään myös hyvin suu­ri mää­rä kuol­lei­ta, pel­käs­tään jo sik­si, ettei ’taval­li­sia’ ter­vey­son­gel­mia pys­ty­tä hoi­ta­maan (tähän asti­kin kun on ollut vähän kiikunkaakun).

   Samaa miel­tä. Koro­na­kuo­le­miin pitäi­si sit­ten lisä­tä myös lisään­ty­neet itse­mur­hat — (joh­tu­vat­pa ne hoi­to­suh­teen kat­kea­mi­ses­ta, talou­del­li­ses­ta epä­toi­vos­ta, yksi­näi­syy­des­tä), lisään­ty­neet sydän­tau­ti­kuo­le­mat (sekä stres­si että lii­kun­nan puu­te aiheut­ta­vat taa­tus­ti yli­mää­räi­siä veren­kier­to­pe­räi­siä kuo­le­mia). Lääk­kei­den saan­nis­sa tulee var­mas­ti ole­maan ongel­mia, mikä sekin on jol­le­kin koh­ta­lo­kas­ta (lääk­kei­den val­mis­tus maa­il­mal­la ja nyt val­tioil­la on syy­tä olla itsekkäitä).

   Mus­ta sur­ma tap­poi 40 — 60 % Euroo­pan väes­tös­tä. Vie­lä v. 1936 Suo­mes­sa kuo­li yli 6500 alle 5‑vuotiasta. Nyky­ään sen sijaan jokai­nen tähän maa­il­maan syn­ty­nyt pyri­tään pitä­mään hen­gis­sä hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Vaik­ka sitä varaa yllä­pi­toon, hoi­vaan ja sai­raan­hoi­toon ei tämän jäl­keen enää ole. Onko koko maa­il­ma menet­tä­nyt suh­teel­li­suu­den tajunsa?

   Hoi­toa voi prio­ri­soi­da. Huo­nos­ti tuot­ta­via kal­lii­ta toi­men­pi­tei­tä ei ole pak­ko teh­dä. Ihan jokais­ta ei ole pak­ko pitää hen­gis­sä. Kuka jär­jis­sään ole­va edes halu­aa teho­hoi­toon, kun ei tie­dä, mis­sä kun­nos­sa ja ymmär­ryk­ses­sä on sen jäl­keen, jos sel­vi­ää hen­gis­sä? Elos­sa pysy­mi­nen ja elä­mä on eri asioi­ta. Ei ole elä­mis­tä elää lukit­tu­na nel­jän sei­nän sisäl­le tai olla kyt­ket­ty­nä lait­tei­siin. Oikeas­ti itse har­kit­sen päi­vit­täin itse­mur­haa pel­käs­tään sen vuok­si, että mitään enti­se­nä tun­te­maa­ni maa­il­maa ei ole ole­mas­sa, pelk­kä sen irvikuva.

   1. Niin­pä. Jos näil­lä men­nään puo­li­tois­ta vuot­ta* roko­tet­ta odo­tel­les­sa saa­daan muun muas­sa masen­nus- ja alko­ho­lis­mie­pi­de­mia jota ei kye­tä hoi­ta­maan (tai no, sel­lai­nen­han on jo, mut­ta sit­ten ei hoi­ta­mi­nen onnis­tu sen­kään ver­taa kuin nyt ja nyt on jo huo­noa). Sama jut­tu mie­len­ter­vey­son­gel­mien kans­sa laa­jem­min. Sil­tä osin kuin nämä eivät ole suo­ras­taan kuo­le­maan joh­ta­via (itse­mur­hat ja itses­tä huo­leh­ti­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä joh­tu­vat ennen­ai­kai­set kuo­le­mat), tuo­ta mai­nit­se­maa­si elä­män­laa­dun mene­tys­tä (‘ei ole elä­mis­tä’) tulee sit­ten sii­tä­kin edes­tä, koro­nas­ta sen­tään suu­rin osa paran­tu­nee koko­naan nopeas­ti, näis­tä ei.

    * lie­nee rea­lis­ti­nen, ehkä jopa hie­man opti­mis­ti­nen aikataulu

 8. Kan­nat­taa vil­kais­ta https://www.euromomo.eu/ sivustoa.

  Siel­tä ei vali­tet­ta­vas­ti saa raa­ka­da­taa, mut­ta aina­kin koko­nais­kuol­lei­suu­den luke­mis­ta voi pää­tel­lä jotain. Espan­jan, Ita­lian ja Bel­gian 65+ kuo­lei­suus piikittää.

  1. Kan­nat­taa vil­kais­ta https://www.euromomo.eu/ sivustoa.

   Siel­tä ei vali­tet­ta­vas­ti saa raa­ka­da­taa, mut­ta aina­kin koko­nais­kuol­lei­suu­den luke­mis­ta voi pää­tel­lä jotain. Espan­jan, Ita­lian ja Bel­gian 65+ kuo­lei­suus piikittää.

   Erit­täin mie­len­kiin­toi­nen pape­ri. Sanoit, että Espan­jan, Ita­lian ja Bel­gian 65+ kuol­lei­suus pii­kit­tää. Minä en löy­tä­nyt täs­tä maa­koh­tais­ta dataa ikä­luo­kit­tain, kos­ka juu­ri se oli­si nyt mie­len­kiin­tois­ta. Onko sitä jossain.
   Kan­nat­taa huo­ma­ta vuo­den 2017 influens­sa-aal­to. Se on tois­tai­sek­si ollut vie­lä koro­aa pal­jon tap­pa­vam­pi, mut­ta veik­kai­sin kui­ten­kin koro­nan puolesta.
   Huomattakoon,että työi­käis­ten kuol­lei­suus on alen­tu­nut, kos­ka kausi-influens­sa on jää­nyt väliin.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­raMinä en löy­tä­nyt täs­tä maa­koh­tais­ta dataa ikä­luo­kit­tain, kos­ka juu­ri se oli­si nyt mie­len­kiin­tois­ta. Onko sitä jossain

    Tuos­ta vaik­ka ikä­ryh­män >65 käyrät.
    https://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country65.html

    Kuten kuviois­ta huo­ma­taan, Suo­mes­sa ei kuol­lei­suus ole kol­meen ja puo­leen vuo­teen ollut niin pien­tä kuin vii­me viik­koi­na. Onko­han kos­kaan? Suo­mi nimit­täin erot­tuu jou­kos­ta (no ehkä Wale­sin kans­sa) ainoa­na jos­sa ollaan sel­väs­ti nor­mi­kuol­lei­suu­den alapuolella.

    Sivus­ton perus­teel­la kom­men­toin jo ket­juun mis­sä poh­dit­tiin Sak­san ja Ita­lian ero­ja, että eri epi­de­miois­sa on ollut huo­mat­ta­via maa­koh­tai­sia ero­ja. 2016–2017 oli eri­tyi­sen paha Ita­lia, Espan­ja ja Rans­ka ‑akse­lil­la. Skot­lan­nis­sa taas 2017–2018.

    Syi­den ana­lyy­si oli­si mie­len­kiin­toi­nen, tie­de­tään­kö esi­mer­kik­si että Skot­lan­nis­sa 2017 epi­de­mia levi­si eri­tyi­ses­ti hoi­to­ko­deis­sa, tai että jos­sain nois­ta epi­de­miois­ta virus altis­ti joil­le­kin anti­bioot­ti­re­sis­ten­teil­le bak­tee­ri­kan­noil­le joi­ta löy­tyy mais­ta X ja Y tai vas­taa­vaa. Löy­tyi­si­kö tutkimusta?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Erit­täin mie­len­kiin­toi­nen pape­ri. Sanoit, että Espan­jan, Ita­lian ja Bel­gian 65+ kuol­lei­suus pii­kit­tää. Minä en löy­tä­nyt täs­tä maa­koh­tais­ta dataa ikä­luo­kit­tain, kos­ka juu­ri se oli­si nyt mie­len­kiin­tois­ta. Onko sitä jossain. 

    Ikä­ryh­män voi vali­ta sivun yläreunasta:
    https://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country65.html

   3. Count­ry out­put / Z‑score graphs ja >=65 years

    https://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country65.html

    Oli­si kiva saa­da parem­paa tie­toa itse datas­ta. Nuo has­sut muu­ta­mien pik­se­lei­den graa­fit ovat var­sin sur­kei­ta tihrustettavia.

    Print­ti­ver­sios­sa tai­ta­vat olla aavis­tuk­sen kor­keam­mal­la resoluutiolla.

    65+ ja Total graa­fit ovat mel­kein ident­ti­siä — ole­tan että 65v ikä­luo­kat domi­noi­vat kuol­lei­suus­ti­las­to­ja niin voi­mak­kaas­ti, että hei­dän kuol­lei­suu­ten­sa käy­tän­nös­sä mää­rit­tää koko­nais­väes­tön kuolleisuuslukemat.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Erit­täin mie­len­kiin­toi­nen pape­ri. Sanoit, että Espan­jan, Ita­lian ja Bel­gian 65+ kuol­lei­suus pii­kit­tää. Minä en löy­tä­nyt täs­tä maa­koh­tais­ta dataa ikä­luo­kit­tain, kos­ka juu­ri se oli­si nyt mie­len­kiin­tois­ta. Onko sitä jossain.

    Sivu­pal­kis­ta alin link­ki “Count­ry out­put” ‑otsi­kon alta eli “Z‑score graphs” — ja täs­tä avau­tu­neel­la sivul­la voi sit­ten vali­ta ikä­luo­kat kuvaa­jan ylä­puo­lel­la ole­vis­ta lin­keis­tä — eli esim.

    Indi­vi­dual z‑scores — 65+ vuotiaat

    Ei ehkä mikään UI-suun­nit­te­lun mal­lie­si­merk­ki, mut­ta data löy­tyy kun jak­saa klikkaila…

   5. Kan­nat­taa huo­ma­ta vuo­den 2017 influens­sa-aal­to. Se on tois­tai­sek­si ollut vie­lä koro­aa pal­jon tap­pa­vam­pi, mut­ta veik­kai­sin kui­ten­kin koro­nan puolesta.
    Sil­loin meil­lä oli roko­tus ja nyt ei.

 9. Tau­ti joko tukah­du­te­taan tai sen anne­taan levi­tä, kun­nes lau­ma­suo­ja on kehit­ty­nyt. Edel­li­nen on val­tio­koh­tai­ses­ti han­ka­laa, kos­ka jos tau­tia on muu­al­la maa­il­mas­sa, se hyök­kää siel­tä aina uudes­taan. Lau­ma­suo­jaa han­kit­taes­sa tau­tia voi rajoi­tuk­sil­la hidas­taa, mut­ta se teh­dään talou­den kus­tan­nuk­sel­la. Jos Suo­mes­sa jat­ke­taan nyky­lin­jal­la 100 sai­ras­tu­nut­ta per päi­vä, niin talous on jumis­sa seu­raa­vat 130 vuot­ta, joten vauh­tia on nos­tet­ta­va tai yri­tet­tä­vä tukahduttamista.

  Jokin sie­det­tä­vä toi­min­ta­ta­pa täs­sä tilan­tees­sa on valit­ta­va. Epä­miel­lyt­tä­vis­tä vaih­toeh­dois­ta on valit­ta­va vähi­ten huo­no. OS:n ehdo­tus on yksi hyvä avaus ulos­pää­syn etsi­mi­ses­sä. Ehkä joku kek­sii vie­lä parem­man idean.

 10. Mie­len­kiin­nol­la luin kir­joi­tuk­se­si, kuten yleensä.

  Rak­kaus lukui­hin näkyy mut­ta täl­lä ker­taa ver­tai­lut mie­les­tä­ni kur­vaa­vat epä­olen­nai­seen ikä­ryh­mien vertailuun.
  On var­mas­ti tot­ta että epi­de­mia on vaa­ral­li­sem­pi van­hem­mil­le kan­sa­lai­sil­le jne
  MUTTA ELÄMÄ ON vaan vaa­ral­li­sem­paa kun on vanha…

  Kos­ka sai­ras­tu­neit­ten mää­rä on aina arvio­pe­liä käy­tin las­kel­maa­ni ns.kovaa fak­taa ja ver­tai­lin Ita­lian koro­naan kuol­leit­ten ja Ita­lian vuo­den 2018 kaik­kien kuol­leit­teen ikäjakaumaa.
  ***
  Koro­naan nayt­tää kus­sa­kin ikä­ryh­mas­sa kuo­le­van suun­nil­leen sama osuus kuin kuo­li 2018 ilman koronaa.
  Toki ero­ja on mut­ta ei “jär­kyt­tä­viä”.

  Ter­vei­sin
  SK

  DEATH
  AGE IT 2018 IT Corona
  0 — 9 0,3 % 0,0 %
  10 — 19 0,2 % 0,0 %
  20 — 29 0,5 % 0,0 %
  30 — 39 0,7 % 0,2 %
  40 — 49 2,2 % 0,9 %
  50 — 59 5,7 % 3,8 %
  60 — 69 11,9 % 11,5 %
  70 — 79 24,5 % 33,4 %
  80 — 89 37,9 % 40,1 %
  90 — 16,1 % 10,0 %

  BONUKSENA arvauk­se­ni Suo­men koro­na­kuo­le­mis­ta 2020 ikäryhmittäin:
  (tar­kis­tan vuo­den lpåus­sa jos tilas­tot ovat saatavilla)

  AGE FI death
  0 — 9 0,3 %
  10 — 19 0,2 %
  20 — 29 0,7 %
  30 — 39 1,0 %
  40 — 49 1,9 %
  50 — 59 5,3 %
  60 — 69 13,2 %
  70 — 79 22,2 %
  80 — 89 34,3 %
  90 — 20,9 %

 11. ”Ei edel­leen­kään aivan mah­do­ton aja­tus oli­si, että tämä yhteis­kun­nan täy­del­li­nen lock down kor­vat­tai­siin yli 50 vuot­ta täyt­tä­nei­den eris­tä­mi­sel­lä. Eri­tyi­ses­ti, jos näis­tä nuo­rem­mis­ta ikä­luo­kis­ta pys­tyt­täi­siin kai­va­maan esiin omat riskiryhmänsä.”

  Mik­si tätä sinän­sä loo­gis­ta stra­te­gi­aa ei näe jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa lain­kaan? Oli­si mah­dol­li­ses­ti pal­jon jär­ke­väm­pi tapa ede­tä kuin nykyi­nen stra­te­gia, mikä ei joh­da mihin­kään pait­si ikui­seen pysähdykseen.

  Joko näin kuin Osmo ehdot­taa tai sit­ten agres­sii­vi­nen tukah­dut­ta­mi­nen. Nyky­mal­li ei tar­joa mitään näky­mää, miten täs­tä tul­laan ulos.

 12. Infek­tio­kuol­lei­suus Kuol­lei­den osuus kai­kis­ta infek­tion saa­neis­ta. Täl­lä het­kel­lä se näyt­täi­si ole­van noin 0.66% kai­kis­ta infek­tion saa­neis­ta. 18% yli 80-vuo­tiail­la. Läh­de:Esti­ma­tes of the seve­ri­ty of coro­na­vi­rus disea­se 2019: a model-based ana­ly­sis.

  tapaus­kuol­lei­suus (engl. case fata­li­ty rate, lyhen­nys CFR) ker­too tie­tyn sai­rau­den aiheut­ta­mien kuo­le­mien mää­rän ver­rat­tu­na kaik­kiin toden­net­tui­hin sai­rau­teen sai­ras­tu­nei­siin tiet­ty­nä ajanjaksona.

 13. Tai mik­si ei kukaan ehdot­ta­nut, että ravin­to­lat ja kah­vi­lat sai­si olla auki, mut­ta 50v ikä­ra­ja ovel­la. Joku repi­si var­mas­ti peli­housun­sa tasa-arvos­ta, mut­ta työ­paik­ko­ja pelas­tui­si mah­dol­li­ses­ti tosi iso määrä.

 14. Pie­ni lail­li­suuson­gel­ma? Itse teen töi­tä kil­pai­lu­te­tus­sa hank­kees­sa (by val­tion­hal­lin­to), johon toi­min­taa toteut­ta­maan on valit­tu useam­pi toi­mi­ja. Täs­sä hank­kees­sa saa­daan joka asiak­kaas­ta tiet­ty kor­vaus ja sil­lä ’tulee toi­meen’. Mut­ta lisäk­si muu­ta­mat toi­mi­jois­ta saa­vat tulos­palk­kion toi­min­nan tulok­sen ja vai­kut­ta­vuu­den perus­teel­la. Läh­tö­koh­ta­na toi­min­nal­le ovat olleet kas­vok­kai­set tapaa­mi­set asiak­kaan kans­sa. Nyt toi­min­taa teh­dään etä­nä. Jos tuli­si tilan­ne, että iän perus­teel­la (50v.) jaet­tai­siin pal­ve­lun­tuot­ta­jat nii­hin, jot­ka voi­vat jat­kaa kas­vok­kai­sia tapaa­mi­sia (jos työntekijä(t) ovat alle 50) ja nii­hin, joi­den pitäi­si edel­leen toi­mia etä­nä (työn­te­ki­jä yli 50), tämä oli­si kil­pai­lun vää­ris­ty­mä. Mah­dol­li­suus kas­vok­kai­seen tapaa­mi­seen vai­kut­taa tulok­seen, vai­kut­ta­vuu­teen ja tulos­palk­kioon. Tämä ei lie­ne perus­tus­lail­li­nen ongel­ma mut­ta jon­kin sor­tin kil­pai­lun vää­ris­ty­mä tämä oli­si. (Ja sar­jas­sam­me, ei kan­na­ta pal­ka­ta töi­hin yli 50-vuotiasta?)
  Olen siis kuvan­nut tilan­tee­ni 56-vuo­ti­aa­na, ja tie­ten­kin tur­ha mai­ni­ta, että olen nyt parem­mas­sa aero­bi­ses­sa kun­nos­sa kuin kos­kaan, mitä juok­suai­koi­hin tulee, sama kos­kee voi­maa ja sii­hen mitä pen­kis­tä nousee. Tie­dän, että täl­lä kom­men­til­la ei sinän­sä ole mer­ki­tys­tä (kun koro­nan vaka­vuu­des­ta puhu­taan). Eikä sil­lä ’geneet­ti­sel­lä tie­dol­la’, että isä­ni ei ollut yli 40-vuo­ti­sel­la työ­ural­laan päi­vää­kään pois töis­tä ns. fluns­san takia (eikä min­kään muun­kaan syyn takia, niin pit­käl­le kuin muis­taa). Enkä minä, vähän lyhyem­män työ­uran aika­na. En muis­ta sai­ras­ta­nee­ni min­kään­lais­ta fluns­saan aina­kaan vii­mei­seen 10 vuoteen.
  Tämä täs­sä tilan­tees­sa on siis pelk­kä anek­doot­ti. Mut­ta lop­pu­pe­leis­sä, niis­tä­hän, anek­doo­teis­ta, maa­il­ma (mark­ki­nat, näky­mä­tön käsi) muodostuvat.
  Siis Osmo. En usko, että jo perus­tus­lain­kaan suh­teen, voi­daan aset­taa ihmi­siä eriar­voi­seen ase­maan näin rajus­ti (karanteeni/normi elä­mä) iän perus­teel­la (+/-50v.). (=Mer­kit­tä­väm­pi kysy­mys kuin Uusi­maa vs. muu Suomi.)
  Ps. Näin se vain tiet­ty itsek­kyys nos­taa pää­tään, huo­maan, kun krii­si (=ehdo­tuk­se­si) iski­si omal­le koh­dal­le. Minul­le toki kävi­si mikä tahan­sa rat­kai­su, jos par­haak­si kat­so­taan. Toi­meen tulen.
  Ps. 2. Joku kai­pa­si, että hal­li­tus teki­si lin­jauk­sen, mil­lä stra­te­gial­la men­nään, miten ede­tään, ja sitä lin­jaa sit­ten nou­da­tet­tai­siin lop­puun saak­ka. Minus­ta on jär­ke­väm­pää hal­li­tuk­sen olla lyö­mät­tä lin­jaa luk­koon. Joka viik­ko tilan­ne elää, ja sen mukaan kan­nat­taa teh­dä päätöksiä.

  1. En usko, että jo perus­tus­lain­kaan suh­teen, voi­daan aset­taa ihmi­siä eriar­voi­seen ase­maan näin rajus­ti (karanteeni/normi elä­mä) iän perus­teel­la (+/-50v.).

   Tar­tun­ta­tau­ti­la­ki suo kyl­lä aika isot val­tuu­det koh­del­la ter­vei­tä ja sai­rau­del­le alt­tii­ta eri tavalla.

   1. Ote tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta:
    “60 §
    Karanteeni
    Jos yleis­vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din tai yleis­vaa­ral­li­sek­si perus­tel­lus­ti epäil­lyn tar­tun­ta­tau­din leviä­mi­sen vaa­ra on ilmei­nen eikä tau­din leviä­mis­tä voi­da muul­la tavoin estää, vir­ka­suh­tei­nen kun­nan tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri tai vir­ka­suh­tei­nen sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­män tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri voi päät­tää hen­ki­lön karan­tee­nis­ta enin­tään yhden kuu­kau­den ajak­si. Pää­tös karan­tee­nis­ta voi­daan teh­dä hen­ki­löl­le, jon­ka on todet­tu tai perus­tel­lus­ti epäil­ty altis­tu­neen yleis­vaa­ral­li­sel­le tartuntataudille.
    Vir­ka­suh­tei­nen kun­nan tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri tai vir­ka­suh­tei­nen sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tayh­ty­män tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri voi teh­dä pää­tök­sen karan­tee­nis­ta myös 1 momen­tis­sa tar­koi­te­tun hen­ki­lön tah­dos­ta riippumatta.”

    Tar­tun­ta­tau­ti­lais­sa pykä­lät viit­taa­vat vah­vas­ti yksi­löön (jokai­nen pää­tös pitää tehdä/henkilö). En löy­tä­nyt koh­taa, jos­sa tiet­ty­jä ryh­miä voi­tai­siin aset­taa karan­tee­niin (tms.)? Täl­löin jokai­nen pitäi­si aina­kin !poi­mia’ yksilöllisesti.

    Myös §58 liit­tyy asi­aan, mut­ta sekin puhuu yksilöistä.
    En sit­ten tie­dä, mitä val­mius­la­ki asia­ois­ta sanoo? 

    Ps. Itse asias­sa alan kan­nat­taa ehdo­tus­ta, yli 50 v. karan­tee­niin, ja tämä kos­kee myös toi­ma­rei­ta, näh­dään mikä vai­ku­tus, vai­kut­ta­vuus, täl­lä on työelämän?

 15. THL (jon­ka tie­dot tähän asti ovat olleet käy­tän­nös­sä aina pie­les­sä, mut­ta eivät kai ne tätä sen­tään kyke­ne mokaa­maan) ker­toi tänään, että Suo­mes­sa koro­naan kuol­lei­den medi­aa­ni-ikä on 84.

  Ensin herää kysy­mys, kuin­ka mon­ta kuu­kaut­ta hyvää elä­mää heil­lä oli­si ollut edes­sään, jos koro­na ei oli­si hei­tä vienyt.

  Ja sit­ten herää se vai­keam­pi, raa­ka kysy­mys: ovat­ko ne kuu­kau­det todel­la­kin niin arvok­kai­ta, että Suo­men talou­den täy­del­li­nen tuhoa­mi­nen on perusteltua?

  1. Daniel Feder­ley: Ja sit­ten herää se vai­keam­pi, raa­ka kysy­mys: ovat­ko ne kuu­kau­det todel­la­kin niin arvok­kai­ta, että Suo­men talou­den täy­del­li­nen tuhoa­mi­nen on perusteltua?

   Olen tätä kysy­mys­tä itse­kin miet­ti­nyt. Kuu­lun vah­vas­ti ris­ki­ryh­mään, vaik­ka en ole­kaan vie­lä van­hus, mut­ta minua­kin täs­sä kui­ten­kin yri­te­tään suo­jel­la. Olen pyr­ki­nyt teke­mään kaik­ke­ni hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti suo­ja­tak­se­ni itse­ni tar­tun­nal­ta, mut­ta joten­kin tun­nen ennem­män ahdis­tus­ta sii­tä, että minun vuok­se­ni koko Suo­mi on jota­kuin­kin sul­jet­tu ja yri­tyk­set ovat sul­ke­neet oven­sa. Ei ole miten­kään help­poa kan­taa täl­lais­ta taak­kaa har­teil­laan. Olen jo ker­ran jät­tä­nyt hyväs­tit lähei­sil­le­ni ja sik­si kuo­le­ma ei ole minul­le enää yli­käy­mä­tön ongel­ma. En tosi­aan­kaan halua, että ter­veet ihmi­set menet­tä­vät työ­paik­kan­sa minun takia­ni. Täs­tä puhu­taan jul­ki­suu­des­sa lii­an vähän.

   1. Enko Ker­be: En tosi­aan­kaan halua, että ter­veet ihmi­set menet­tä­vät työ­paik­kan­sa minun takia­ni. Täs­tä puhu­taan jul­ki­suu­des­sa lii­an vähän.

    Asen­tei­den muut­tu­mi­nen kun ikää tulee lisää s.e. yhtei­sön sel­viä­mi­nen onkin omaan sel­viy­ty­mi­seen ver­rat­tu­na etusi­jal­la on kyl­lä has­su jut­tu, olen sen oma­koh­tai­ses­ti huo­man­nut. Luu­len että se on joku bio­lo­gi­nen impe­ra­tii­vi, evo­luu­tion ja tar­kem­min ryh­mä­va­lin­nan tuotosta.

    En ole ollen­kaan vakuut­tu­nut että ilmiö pitäi­si huo­mioi­da yhteis­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa, kuu­los­taa vähän kal­te­val­ta pinnalta.

  2. ..ja tämä on se kysy­mys johon Ruot­si vas­ta­si oikein.

  3. Ei talout­ta ja ter­veyt­tä voi lait­taa ihan noin suo­ra­vii­vai­ses­ti vas­tak­kain. Espan­jan­tau­dis­ta tie­de­tään, että Yhdys­val­lois­sa ne kau­pun­git, jot­ka rajoit­tivT nopeam­min ja enem­män, elpyi­vät sit­ten epi­de­mian jäl­keen nopeammin.

   Ei pal­ve­lue­lin­kei­not, tai oikeas­taan mikään elin­kei­no, voi toi­mia nor­maa­lis­ti, jos jokai­nen asia­kas­kon­tak­ti on poten­ti­aa­li­ses­ti vaa­ral­li­nen ter­vey­del­le. Teol­li­suu­den inves­toin­nit­kin sei­so­vat, kun asen­nus- ja mit­ta­po­ru­kat eivät voi mat­kus­taa ulko­mail­le, jos muu­al­la on rajat kiinni.

   Talou­den elpy­mi­nen rajoi­tuk­set nos­ta­mal­la on ihan täyt­tä haihattelua.

   1. Epi­de­mia vau­rioit­taa talout­ta kai­kis­sa vaih­toeh­dois­sa. Kysy­mys on sii­tä, kuin­ka pitäl­le aika­vä­lil­le se veny­te­tään. Sii­nä on kyse aidos­ta opti­moin­tion­gel­mas­ta, eikä oikea vas­taus löy­dy kum­mas­ta­kaan ääripäästä. 

    Influens­san leviä­mis­ta­pa onai­van eri­lai­nen. Se iskee myös lap­siin ja sik­si koko stra­te­gia influens­san tor­jun­nas­sa on erilainen.

   2. Sylt­ty:

    Ei talout­ta ja ter­veyt­tä voi lait­taa ihan noin suo­ra­vii­vai­ses­ti vas­tak­kain. Espan­jan­tau­dis­ta tie­de­tään, että Yhdys­val­lois­sa ne kau­pun­git, jot­ka rajoit­tivT nopeam­min ja enem­män, elpyi­vät sit­ten epi­de­mian jäl­keen nopeammin.

    Tuo­hon aikaan ei ollut kan­sain­vä­lis­tä mat­kus­ta­ja eikä oikein rah­ti­len­to­lii­ken­net­tä­kään, joka var­mis­taa käy­tän­nös­sä sen, että virus­ta voi olla jat­ku­vas­ti tar­jol­la. Edes auto­ja ei Espan­jan­tau­din aikaan juu­ri ollut. Jopa maan sisäi­nen lii­ken­ne oli sil­loin vie­lä var­sin pai­kal­lis­ta hevos­kyy­tei­neen ja jalan­kul­ki­joi­neen. Kau­pun­ke­ja pys­tyi sil­loin vie­lä eris­tä­mään muus­ta maa­il­mas­ta. Niin teho­kas eris­tys ei onnis­tu enää, kos­ka kan­sain­vä­li­nen kau­pan­käyn­ti on volyy­meil­tään nyky­ään huo­mat­ta­van pal­jon isom­paa, ja sitä kos­ke­va lii­ken­ne jat­kuu. Vaik­ka mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne on pysäy­tet­ty, tulee yhä vaik­ka man­si­koi­ta Espan­jas­ta, rypä­lei­tä ete­lä-Ame­ri­kas­ta, kän­ny­köi­tä Kii­nas­ta ja niin edel­leen, ja ihmi­siä on nii­tä kus­kaa­mas­sa mai­den ja kau­pun­kien rajo­jen yli. Myös maan sisäi­nen lii­ken­ne on rajoi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta yhä kilo­met­ri­mää­ril­tään aivan val­ta­vaa Espan­jan­tau­din aikoi­hin ver­rat­tu­na niin Suo­mes­sa kuin Yhdysvalloissakin.

  4. Ensin herää kysy­mys, kuin­ka mon­ta kuu­kaut­ta hyvää elä­mää heil­lä oli­si ollut edes­sään, jos koro­na ei oli­si hei­tä vienyt.
   Ja sit­ten herää se vai­keam­pi, raa­ka kysy­mys: ovat­ko ne kuu­kau­det todel­la­kin niin arvok­kai­ta, että Suo­men talou­den täy­del­li­nen tuhoa­mi­nen on perusteltua?

   Mikä oli­si sit­ten vaih­toeh­to näil­le kovil­le rajoi­tuk­sil­la? Lon­toon Impe­rial Col­le­gen tut­ki­muk­sen mukaan Suo­mes­sa meneh­tyi­si 20 000 — 40 000 ihmis­tä koto­naan, jos anne­taan sen levi­tä vapaas­ti. Kyl­lä sii­tä­kin mel­koi­nen tuho talou­del­le tuli­si, ei tau­ti pel­käs­tään työi­käi­siä kaada.

 16. Mun täy­tyy näin 40–50-vuotiaana sanoa, että vaik­ka kuin­ka talou­des­ta höpö­tet­täi­siin, mikään muu kuin aseel­la uhkaa­mi­nen ei sai­si minua nyt palaa­maan ns. taval­li­seen elä­mään hake­maan koro­na­tar­tun­taa. Ei tääl­lä koto­na kivaa ole, mut­ta en tah­do mitään tartuntaa.

  1. Krtek:
   Mun täy­tyy näin 40–50-vuotiaana sanoa, että vaik­ka kuin­ka talou­des­ta höpö­tet­täi­siin, mikään muu kuin aseel­la uhkaa­mi­nen ei sai­si minua nyt palaa­maan ns. taval­li­seen elä­mään hake­maan koro­na­tar­tun­taa. Ei tääl­lä koto­na kivaa ole, mut­ta en tah­do mitään tartuntaa.

   Itse työs­ken­te­len ter­vey­den­huol­los­sa ja itsel­le­ni tuli pas­si­tus ensia­pu / teho­hoi­toon. Ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töä voi­daan mää­rä­tä. Esim. polii­sien puo­lel­la tulee vir­ka-apu pyyn­tö­jä ym. kilt­te­jä toi­men­pi­tei­tä ja kor­vauk­set ovat koh­dal­laan. Sii­tä myös maksetaan.

   Ter­vey­den­huol­los­sa tilan­ne on päin­vas­tai­nen. Tämän het­ken tie­to on, että saan pitää oman palk­ka­ni 8 vii­kon ajan ja sen jäl­keen palk­ka tip­puu tasol­ta E tasol­le A. Teho ja EA on palk­ka­luo­kas­sa pas­kin­ta mitä löy­tyy. Perus­te­lu on se, että siel­lä ei teh­dä itse­näis­tä työ­tä, vaan ainoas­taan sitä mitä lää­kä­ri pyy­tää ja sik­si työs­tä puut­tuu vas­tuu. Käy­tän­nös­sä pal­kan alen­nus tar­koit­taa autos­ta luo­pu­mis­ta eli olen sit­ten oman altis­tuk­sen jäl­keen siel­lä bus­sis­sa tei­dän kaik­kien kanssa.

   Edel­lä mai­nit­tu on siis tämän het­ki­sen tie­don mukais­ta. Kat­so­taan, miten se menee eteen­päin. Itse olen sitä miel­tä, että jos palk­kaa­ni lei­ka­taan tehol­le ja päi­vys­tyk­seen mene­mi­sen vuok­si, niin jätän tämän pas­kan maan lopullisesti

 17. Ehkä tär­kein muut­tu­ja on aika, joka kes­tää ennen kuin Suo­mes­sa on tar­peek­si roko­tet­ta. Usein puhu­taan puo­les­ta­tois­ta vuo­des­ta. Jos niin on, tilan­ne on synkkä.

  Häm­mäs­tyt­tä­vää kyl­lä, ensim­mäi­sen rokot­teen val­mis­tus alkaa näil­lä näky­min jo nyt kesä­kuus­sa (asias­ta on uuti­soinn­nut the Guar­dian ja CNN). Tosin kokeet rotil­la ovat kes­ken ja kokeet ihmi­sil­lä teh­dään samaan aikaan kuin val­mis­tus alkaa. 

  Lie­kö tämä ainoa vai tulee­ko mui­ta roko­te-ehdok­kai­ta kevään ja kesän mit­taan? Kaik­ki voi kään­tyä parem­mak­si pal­jon nopeam­min kuin nyt luullaan.

  https://edition.cnn.com/2020/04/01/business/coronavirus-vaccine-british-american-tobacco/index.html

 18. Kun Suo­mes­sa kuol­lei­den medi­aa­ni-ikä on 84 ja Ita­lias­sa 81, min­kä lisäk­si vain 0,8 % ita­lia­lai­sis­ta on ollut perus­ter­vei­tä, voi­ta­neen olet­taa, että nyt koro­naan kuol­leis­ta suu­ri osa oli­si joka tapauk­ses­sa muka­na tämän vuo­den kuol­lei­suus­ti­las­tois­sa. Kukaan ei var­maan uskal­la arvioi­da, pal­jon­ko lisää elin­ai­kaa yli 80-vuo­tiail­le saa­daan näil­lä mas­sii­vi­sil­la varo­toi­mil­la ja mikä tämän lisä­ajan hin­ta on.

 19. Tämä oli kyl­lä hyvin tiivistetty!
  Tosin ei vain Suo­mi ole tuhot­tu, vaan maa­il­ma. (On täs­sä jotIn val­tioi­den jouk­kop­sy­koo­sia­kin muka­na: kun yksi, niin kaikki.)
  Ps. Kum­pi on isom­pi lii­ke: Viruk­sen loik­ka lepa­kos­ta ihmi­seen vai per­ho­sen sii­ven isku?

 20. Kuo­le­man estä­mi­ses­sä on kyse teho­hoi­don riit­tä­vyy­des­tä niil­le, jot­ka sii­tä hyö­ty­vät. Jos virus sai­si levi­tä halit­se­mat­to­mas­ti, eivät­kä teho­hoi­to­pai­kat riit­täi­si, kuol­lei­den kes­ki-ikä las­ki­si. Tuol­loin kuo­li­si lii­an vähäi­sel­le hoi­dol­le jää­nei­tä kes­ki-ikäi­siä ja nuo­ria, jot­ka oli­si saa­tu pidet­tyä hen­gis­sä teho­hoi­dol­la. Myös perusterveitä.

  Virus­ta ei maa­pal­lol­ta pois saa ja iso osa väes­tös­tä tau­din sai­ras­taa, ennem­min tai myö­hem­min. Ongel­ma­na on osa­ta sää­tää rajoi­tus­toi­met sel­lai­sik­si, ettei koko yhteis­kun­ta ole loput­to­man pit­kään sul­jet­tu, mut­ta hoi­don tar­pee­sen pys­ty­tään vastaamaan.

  1. Kai­sa Heis­ka­nen:
   Kuo­le­man estä­mi­ses­sä on kyse teho­hoi­don riit­tä­vyy­des­tä niil­le, jot­ka sii­tä hyö­ty­vät. Jos virus sai­si levi­tä halit­se­mat­to­mas­ti, eivät­kä teho­hoi­to­pai­kat riit­täi­si, kuol­lei­den kes­ki-ikä las­ki­si. Tuol­loin kuo­li­si lii­an vähäi­sel­le hoi­dol­le jää­nei­tä kes­ki-ikäi­siä ja nuo­ria, jot­ka oli­si saa­tu pidet­tyä hen­gis­sä teho­hoi­dol­la. Myös perusterveitä.

   Virus­ta ei maa­pal­lol­ta pois saa ja iso osa väes­tös­tä tau­din sai­ras­taa, ennem­min tai myö­hem­min. Ongel­ma­na on osa­ta sää­tää rajoi­tus­toi­met sel­lai­sik­si, ettei koko yhteis­kun­ta ole loput­to­man pit­kään sul­jet­tu, mut­ta hoi­don tar­pee­sen pys­ty­tään vastaamaan.

   Kuin­ka moni tau­din lopul­ta sai­ras­taa riip­puu mones­ta teki­jäs­tä ja eri­tyi­ses­ti sii­tä, kos­ka roko­te saa­daan maa­il­mal­le. Useat rokot­teet on jo käsit­tääk­se­ni ihmis­koe­vai­hees­sa tai lähel­lä sitä. Jos val­mis­tus ja jake­lun val­mis­te­lu aloi­te­taan yhtä aikaa ihmis­ko­kei­den kans­sa, roko­te voi­daan saa­da ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöil­le jo kesäl­lä. Näin on aina­kin opti­mis­ti­ses­ti arveltu. 

   On myös väi­tet­ty, että nyt “kaik­ki” teke­vät yhteis­työ­tä rokot­teen kehit­tä­mi­ses­sä eli esi­mer­kik­si patent­tis­pe­ku­laa­tiot on jätet­ty sivuun. Mik­si sit­ten ei yhtei­työ­tä teh­täi­si val­mis­tuk­ses­sa ja jake­lus­sa? Jos näin, onni­suu­ko val­mis­tus ja jake­lu pal­jon taval­lis­ta nopeammin? 

   Ehkä lau­ma­suo­ja saa­daan Suo­meen­kin yllät­tä­vän nopeasti.

 21. Yli 50 vuo­tiai­den eris­tys oli­si aika kata­stro­fi Suo­men yri­tyk­sil­le ja yrit­tä­jil­le. Yrit­tä­jis­tä ja yri­tys­ten avain­hen­ki­löis­tä noin puo­let on yli 50 vuo­tiai­ta, voi­si yri­tys­ten ja yrit­tä­jien vir­ta käy­dä vilk­kaa­na Ruot­sin ja Viron suun­taan jos täl­lai­seen pää­dy­tään. Miten tämä eris­tys kor­vat­tai­siin esi­mer­kik­si yrit­tä­jäl­le jon­ka yri­tys ja vakuu­te­na ole­va omai­suus meni­si­vät tämän seu­rauk­se­na vasa­ran alle. Ter­vei­sin Ruot­siin muut­toa har­kit­se­va yli vii­si­kymp­pi­nen yrit­tä­jä. Ps. Lapin kaut­ta pää­see edel­leen kävel­len ruotsiin.

   1. Mik­si pitäi­si eris­tää kaik­ki? Eris­te­tään vain sairastavat.

 22. Minus­ta on ihan hyvät syyt, mik­si mel­kein kaik­ki kehit­ty­neet maat Ruot­sia lukuu­not­ta­mat­ta ovat hylän­neet stra­te­gian, jos­sa annet­tai­siin epi­de­mian pyyh­käis­tä nopeas­ti koko väes­tön läpi. Ensim­mäi­nen on tie­tys­ti se eni­ten puhut­tu: val­ta­va inhi­mil­li­nen tra­ge­dia joka seu­rai­si mas­sa­kuol­lei­suu­des­ta sekä tau­dis­ta sel­vin­neil­le jää­vis­tä trau­mois­ta sen sai­ras­ta­mi­ses­ta. Toi­nen, mut­ta vie­lä tär­keäm­pi, on tie­don puu­te immu­ni­tee­tin kes­tos­ta. Jos immu­ni­teet­ti ei kes­tä pit­kään, iskee epi­de­mia kui­ten­kin uudes­taan, ja ihmis­hen­kien uhraa­mi­nen oli tur­haa. Lau­ma­suo­jan hake­mi­nen on siis aika venä­läis­tä rulettia.

  Maa­il­ma alkaa hil­jal­leen herä­tä kei­noi­hin, joil­la virus saa­daan pidet­tyä aisois­sa. Hen­gi­tys­suo­jain­pa­kon ainoa kes­tä­vä seli­tys on ollut, että nii­tä ei rii­tä kuin ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­nal­le. Nii­den val­mis­tus­ta lisä­tään kui­ten­kin koko ajan ja kehit­ty­neis­sä mais­sa ei pitäi­si olla mikään ongel­ma pääs­tä Ete­lä-Korean val­mis­tus­tah­tiin, jos­sa jokai­nen asu­kas saa ostaa kak­si hen­gi­tys­suo­jain­ta vii­kos­sa. Kun hen­gi­tys­suo­jain­ten val­mis­tus saa­daan kun­nol­la käyn­tiin, uskon, ettei kehit­ty­neis­sä mais­sa saa enää kul­kea jul­ki­sil­la pai­koil­la ilman nii­tä. Vaik­ka heti voi­tai­siin men­nä USA:n mal­liin, jos­sa kas­vot suo­ja­taan kau­la­hui­vil­la tms., mut­ta sii­nä on omat hygie­niaon­gel­man­sa. Myös tes­taa­mi­nen kehit­tyy koko ajan. Tämä kei­no­jen kehit­ty­mi­nen antaa van­kat perus­teet sil­le, mik­si nyt kan­nat­taa pela­ta aikaa. Kei­no­jen kehit­tä­mi­seen pitäi­si nyt kui­ten­kin panos­taa kaik­ki mah­dol­li­set voi­mat, kos­ka jokai­nen mene­tet­ty päi­vä mak­saa yksis­tään Suo­mes­sa n. 200 mil­joo­naa. Suh­teel­li­sen yksin­ker­tai­sil­la­kin kei­noil­la tart­tu­vuus­lu­kua saa­tai­siin toden­nä­köi­ses­ti pai­net­tua alle 1:n ilman että yhteis­kun­taa täy­tyy pitää suljettuna.

  1. Pet­ri Kivi­nen:
   Minus­ta on ihan hyvät syyt, mik­si mel­kein kaik­ki kehit­ty­neet maat Ruot­sia lukuu­not­ta­mat­ta ovat hylän­neet stra­te­gian, jos­sa annet­tai­siin epi­de­mian pyyh­käis­tä nopeas­ti koko väes­tön läpi. Ensim­mäi­nen on tie­tys­ti se eni­ten puhut­tu: val­ta­va inhi­mil­li­nen tra­ge­dia joka seu­rai­si mas­sa­kuol­lei­suu­des­ta sekä tau­dis­ta sel­vin­neil­le jää­vis­tä trau­mois­ta sen sai­ras­ta­mi­ses­ta. Toi­nen, mut­ta vie­lä tär­keäm­pi, on tie­don puu­te immu­ni­tee­tin kes­tos­ta. Jos immu­ni­teet­ti ei kes­tä pit­kään, iskee epi­de­mia kui­ten­kin uudes­taan, ja ihmis­hen­kien uhraa­mi­nen oli tur­haa. Lau­ma­suo­jan hake­mi­nen on siis aika venä­läis­tä rulettia.

   Jos immu­ni­teet­ti ei kes­tä pit­kään, niin sil­loin­han ainoa jär­ke­vä kei­no epi­de­mian sam­mut­ta­mi­sek­si oli­si antaa tau­din levi­tä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja tehok­kaas­ti läpi (ei-ris­ki­ryh­miin kuu­lu­van) väestön.

  2. Pet­ri Kivi­nen: Minus­ta on ihan hyvät syyt, mik­si mel­kein kaik­ki kehit­ty­neet maat Ruot­sia lukuu­not­ta­mat­ta ovat hylän­neet stra­te­gian, jos­sa annet­tai­siin epi­de­mian pyyh­käis­tä nopeas­ti koko väes­tön läpi.

   Medias­ta tulee hel­pos­ti sel­lai­nen kuva että Ruot­sin mal­li on jokin­lai­nen lais­sez fai­re ‑lau­mae­pi­de­mia­han­ke ilman hidas­ta­mi­sia. Todel­li­suu­des­sa Ruot­sis­sa on var­sin pal­jon rajoi­tuk­sia, mukaan­lu­kien kokoon­tu­mis­kiel­to sekä lukioi­den ja yli­opis­to­jen sul­ke­mi­nen. Hiih­to­kes­kuk­set­kin on sul­jet­tu ennen pää­siäis­tä. Ne vaan tun­tu­vat vähäi­sil­tä eri­tyi­ses­ti sel­lai­siin ver­rok­ki­mai­hin näh­den jois­sa ensin tilan­ne on ilman rajoi­tuk­sia riis­täy­ty­nyt käsis­tä ja täy­del­li­nen lock­down on tar­peen kos­ka ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä joko on yli­kuor­mit­tu­nut tai uhkaa yli­kuor­mit­tua. Ajal­li­ses­ti Ruot­si oli Suo­mea aikai­sem­min liik­keel­lä, Suo­mi taas otti rajoi­tuk­sis­sa huo­mat­ta­van etu­ke­non todet­tui­hin tar­tun­toi­hin nähden.

   Eikö­hän Ruot­si julis­tai­si lock­dow­nin jos mal­lit sitä puol­tai­si­vat, eli näyt­täi­si sil­tä että ter­vey­den­huol­to oli­si jol­lain vii­veel­lä yli­kuor­mit­tu­mas­sa. Tämä on täy­sin rea­lis­ti­nen kei­no, jol­le käsit­tääk­se­ni Ruot­sis­sa hal­li­tus hakee nyt val­tuuk­sia joi­ta voi käyt­tää tar­vit­taes­sa. Voi olla että lock­down tar­tun­ta­hui­pun paik­keil­la on perä­ti las­ket­tu sisään Ruot­sin stra­te­gi­aan, mut­ta tätä ei tie­ten­kään ker­ro­ta etu­kä­teen. Tähän men­nes­sä tar­tun­to­jen kak­sin­ker­tais­tu­mis­vauh­ti on Ruot­sis­sa pysy­nyt var­sin tasai­ses­ti 7,4 päi­vän tun­tu­mas­sa. Ver­tai­lun vuok­si, tiu­kem­pien rajoi­tus­ten Tans­kas­sa se on 7,9 päivää.

 23. Kii­tos kai­kil­le kir­joit­ta­jil­le tavat­to­man hyö­dyl­li­sis­tä kom­men­teis­ta. Ne luet­tua­ni olen var­sin vakuut­tu­nut sii­tä, että käy­tän­nön rat­kai­su­na ris­ki­ryh­mien riit­tä­vä eris­tä­mi­nen oli oikea toi­mi. Kuol­lei­suus­lu­ku­ja (myös Ita­lias­sa) sel­väs­ti­kin domi­noi­vat 80+ ei-perus­ter­veet hen­ki­löt, joi­den laa­duk­kaan elä­män elin­aja­no­do­te lie­nee kuu­kausia tai muu­ta­mia vuo­sia ilman koro­naa­kin. Luon­nol­li­ses­ti monet pitä­vät täl­lais­ta ajat­te­lua moraa­lit­to­ma­na, mut­ta väit­täi­sin hei­dän ole­van joko epä­rea­lis­ti­sia tai teko­py­hiä 🙂 Nykyi­sil­lä toi­mil­la opti­moi­daan vää­rää asi­aa. Pitäi­si opti­moi­da yhteis­kun­nan koko­nai­se­tua eikä (mini­moi­da) koro­naan kuol­lei­den lukumäärää.

 24. Aihee­seen liit­tyen: https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/germany-coronavirus-death-rate.html The New York Time­sin (uusi, laa­jem­pi) jut­tu sii­tä, mik­si kuol­lei­suus Sak­sas­sa näyt­tää ole­van ~ker­ta­luok­kaa alhai­sem­pi kuin Ita­lias­sa (1,4 % vs 12 %). Pää­syyt näyt­täi­si­vät ole­van laa­jem­pi tes­taus (tes­tit on saa­tu käyt­töön aikai­sin ja tes­taus­ka­pa­si­teet­tiä on ollut rei­lus­ti) ja suu­ri teho­hoi­to­ka­pa­si­teet­ti suh­tees­sa väestömäärään.

 25. Virus on levin­nyt jo laa­jal­le eikä tämän­het­ki­sis­sä “pan­naan kaik­ki kiin­ni” ‑toi­mis­sa ole siten järkeä?

  BMJ: Covid-19: four fifths of cases are asymp­to­ma­tic, Chi­na figu­res indicate

  Tom Jef­fer­son, an epi­de­mio­lo­gist and hono­ra­ry research fel­low at the Cent­re for Evi­dence-Based Medici­ne at the Uni­ver­si­ty of Oxford, said the fin­dings were “very, very impor­tant.” He told The BMJ, “The sample is small, and more data will beco­me avai­lable. Also, it’s not clear exact­ly how the­se cases were iden­ti­fied. But let’s just say they are gene­ra­li­sable. And even if they are 10% out, then this sug­gests the virus is eve­ryw­he­re. If—and I stress, if—the results are repre­sen­ta­ti­ve, then we have to ask, ‘What the hell are we loc­king down for?’”

  Jef­fer­son said that it was qui­te like­ly that the virus had been circu­la­ting for lon­ger than gene­ral­ly belie­ved and that lar­ge swat­hes of the popu­la­tion had alrea­dy been exposed.

  .…

  In an article on the web­si­te of the Cent­re for Evi­dence-Based Medici­ne, Jef­fer­son and Carl Heneg­han, direc­tor of the cent­re and edi­tor of BMJ EBM, wri­te, “The­re can be litt­le doubt that covid-19 may be far more wide­ly distri­bu­ted than some may belie­ve. Lock­down is going to bank­rupt all of us and our descen­dants and is unli­ke­ly at this point to slow or halt viral circu­la­tion as the genie is out of the bottle.

  What the cur­rent situa­tion boils down to is this: is eco­no­mic melt­down a price worth paying to halt or delay what is alrea­dy amongst us?”

  1. ksee:
   Virus on levin­nyt jo laa­jal­le eikä tämän­het­ki­sis­sä ”pan­naan kaik­ki kiin­ni” ‑toi­mis­sa ole siten järkeä?

   BMJ: Covid-19: four fifths of cases are asymp­to­ma­tic, Chi­na figu­res indicate

   Joko vää­rin uuti­soi­tu tai sit­ten kyse on aika lail­la nol­la­tut­ki­muk­ses­ta. Eihän nimit­täin vir­he­mar­gi­naa­lis­ta voi olla tie­toa­kaan, jos ei seu­rat­tu, saa­vat­ko posi­tii­vi­sik­si tes­ta­tut oirei­ta myö­hem­min. Voi­han olla, että vaik­ka kaik­ki oireet­to­mat sai­ras­tui­vat myö­ehem­min. Tätä ihmet­te­lin, kun luin ton jutun jos­kus aiem­min. Luin­ko huolimattomasti?

 26. Mik­si ihmees­sä kai­vat koko Ita­lian väes­tön tähän? Käyt­täi­sit vain esim. Lom­bar­dian luku­ja… Tau­ti ei ole levin­nyt Ita­lias­sa­kaan voi­mal­la koko maahan.

 27. Sain vas­ta tänään vin­kin täs­tä kir­joi­tuk­ses­ta­si. Itse jul­kai­sin tänään poh­din­to­ja Ita­lian suu­ris­ta kuol­lei­suus­lu­vuis­ta ( https://italiantaivaanalla.wordpress.com/2020/04/15/miksi-italiassa-kuollaan-koronaan/). Ita­lian väes­tö­hän on maa­il­man toi­sek­si van­hin­ta Japa­nin jäl­keen, Lom­bar­dian kes­ki-ikä on 44,3 vuot­ta ja Ita­lian maa­kun­nis­ta 7. alhai­sin kes­ki-ikä ja sil­ti eni­ten kuol­lei­ta. Kuol­lei­den kes­ki-ikä­hän on täl­lä het­kel­lä noin 80 vuot­ta ja yli­voi­mai­ses­ti eni­ten kuol­lei­ta on tääl­lä Lom­bar­dias­sa. Koko Ita­lias­sa kuol­lei­ta on noin 21 000 ja Lom­bar­dias­sa vas­ta yli­tet­tiin 10 000 raja­pyyk­ki. Tääl­lä­hän lock­down jat­kuu 3.5 saak­ka ja sit­ten toi­vot­ta­vas­ti hel­pot­taa. Kou­lut pysy­ne­vät kiin­ni ja yo-kir­joi­tuk­set teh­dään onli­ne. Nyt osas­sa Ita­li­aa avat­tiin kir­ja­kau­pat (ei Lom­bar­dias­sa) ja lastenvaateliikkeet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.