Suomi, Ruotsi ja korona

Mikä koronati­lanteessa ja poli­ti­ikas­sa on eri­laista Suomes­sa ja Ruotsissa?

 

Oheinen log­a­r­it­mi­asteikol­la ole­va kuvaus tar­tun­to­jen määristä asukas­ta kohden ker­too olen­naisim­man. Ruot­si aloit­ti nopeam­mal­la kasvul­la. Syynä ilmeis­es­ti se, että Ruot­si on vau­raampi maa. Jonkin uutisen mukaan 14 000 ruot­salaista oli hiih­tolo­ma­l­la Pohjois-Italiassa.

Rivakan alun jäl­keen tapaus­määrän kasvu hidas­tui Ruot­sis­sa hitaam­mak­si kuin Suomes­sa. Suo­mi otti kiin­ni Ruotsin etu­matkaa niin, että maalisku­un 26 päivä olimme enää viisi päivää jäl­jessä. Sit­ten hidas­tamis­toimet Suomes­sa alkoi­vat purra niin, että kasvu tait­tui Suomes­sa mut­ta jatkoi entisel­lään Ruotsissa.

Saman kehi­tyk­sen näkee kasvupros­en­teista. Olen oheises­sa kuvas­sa laskenut tapaus­määrän kasvupros­entin liuku­vas­ta seit­semän päivän muu­tok­ses­ta. Suomen viikkokasvu pysyi selvästi yli sadan pros­entin kun Ruotsin kasvupros­en­tit oli­vat vaki­in­tuneet vähän alle sadan pros­entin. Huo­mat­takoon, että kaksinker­tais­tu­mi­nen viikos­sa tarkoit­taa 20-ker­tais­tu­mista kuukaudessa.

Suomen kasvu kään­tyi lop­puku­us­ta selvään lasku­un niin, että se alit­ti maanan­taina Ruotsin ja on nyt selvästi alle.

Varsi­nainen ero Suomen ja Ruotsin välil­lä on kuollei­den määris­sä. Niitä on asukas­ta kohden Ruot­sis­sa kym­menker­tainen määrä.Tämä voisi selit­tyä erol­la tes­taamises­sa — Ruot­sis­sa pitäisi olla val­ta­van paljon enem­män havait­se­mat­to­mia tapauk­sia, mut­ta ei seli­ty. Tes­tauskäytän­nöis­sä ei ole merkit­täviä ero­ja, ei ainakaan noin päin. Ero liit­tyy van­hus­ten altistumiseen.

Jos pyrkii sairas­ta­maan epi­demi­an ohi nopeasti, pitää eristää riskiryh­mät tehokkaasti. Ruot­sis­sa on nyt lop­ul­ta kiel­let­ty omais­ten vierailut van­hainkotei­hin, mut­ta ensin niitä vain kehotet­ti­in vält­tämään. Ei riitä, että 90 pros­ent­tia tot­telee keho­tus­ta. Saa­mani tiedon mukaan korona on tap­panut ruot­salai­sis­sa van­hainkodeis­sa joka kol­man­nen tar­tun­nan saaneen.

Ruot­si pitää lapset kouluis­sa. Se on täl­lä het­kel­lä merkit­tävin ero Suomen ja Ruotsin välil­lä. Johtaako tämä siihen, että ruot­salaisia sairas­tuu tau­ti­in enem­män? Las­ten osu­ud­es­ta tar­tun­nan levit­täjinä ei ole kun­non tietoa.

Molem­mat maat tähtäävät taudin hidas­tamiseen mut­ta eivät sen tukah­dut­tamiseen. Tämän mukaan epi­demi­an men­tyä joskus ohi olisi molem­mis­sa mais­sa taudin läpikäyneitä suun­nilleen yhtä paljon. Ruot­sis­sa ker­ral­la olisi enem­män sairai­ta, mikä voi aset­taa sairaalat suuri­in vaikeuk­si­in. Suomes­sa taas epi­demia kestää pidem­pään niin, että taloudelli­nen hin­ta on merkit­tävästi suurempi.

Kokon­aan toinen vai­h­toe­hto on pyrkimys taudin tukah­dut­tamiseen, kuten on tehty Etelä-Kore­as­sa. Etelä-Kore­akaan ei kuvit­tele pää­sevän­sä eroon viruk­ses­ta. Siel­lä on edelleen satakun­ta tar­tun­taa päivässä, mut­ta ekspo­nen­ti­aa­li­nen kasvu paine­taan lin­eaarisek­si todel­la rajul­la kon­trol­lipoli­ti­ikalla. Kon­trol­lipoli­ti­ikkaa ei voi purkaa ennen kuin tau­ti­in on kehitet­ty tehokas ja tur­valli­nen rokote.

Kore­alaisil­la on kän­nykässään sovel­lus, joka rek­isteröi kaik­ki kän­nykät, jot­ka tule­vat lähi­etäisyy­delle ja tal­let­ta­vat ne muis­ti­in. Jos saa tar­tun­nan, joutuu luovut­ta­maan luet­telon kaik­ista kon­tak­teis­taan. Tämä ohjel­ma sovel­tuu mon­een muuhunkin, kuten jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den tor­jun­taan ja oppo­si­tion toimin­nan tukah­dut­tamiseen. Sak­sas­sa samas­ta ohjel­mas­ta yritetään kehit­tää anonyymiver­sio­ta, jos­sa vira­nomaiset eivät voisi luet­teloi­da kansalais­ten kontaktiverkostoa.

Voi olla, että päädymme mekin vielä tähän.

51 vastausta artikkeliin “Suomi, Ruotsi ja korona”

 1. “Molem­mat maat tähtäävät taudin hidas­tamiseen mut­ta eivät sen tukahduttamiseen. ”

  Suo­mi taitaa olal tälä het­kel­lä väl­i­ti­las­sa. Vaikut­taisi siltä että R‑luku on tääl­lä saatu painet­tua jopa alle yhden eli nyky­isil­lä toimil­la epi­demia lop­ul­ta tukahtuisi.

 2. Pan-Euro­pean Pri­va­cy-Pre­serv­ing Prox­im­i­ty Trac­ing. PEPP-PT or organ­isoitunut voit­toa tavoit­telemat­tomak­si organ­isaa­tiok­si Sveit­sis­sä. Mukana on yli 130 organ­isaa­tio­ta; yliopis­to­ja ja yrityksiä.

  Tämä toimii siten, että kun Blue­tooth on pääl­lä puhe­lin pistää muis­ti­in kaik­ki lähel­lä ole­vat puhe­limet anonyymien iden­ti­teet­tien avul­la epi­demi­an kannal­ta riit­tävän pitkäk­si aikaa (pari viikkoa). Kun joku saa tar­tun­nan, kaikille henkilön lähel­lä oleskelleille voidaan vira­nomais­ten kaut­ta lähet­tää viesti jot­ta osaa­vat men­nä testi­in tai karanteeniin.

  1. Mitenkähän kansalaiset pakote­taan pitämään se Blue­tooth pääl­lä koko ajan? Sen­hän saa puhe­li­men ase­tuk­sista pois päältä. Ale­taanko sakot­taa ihmisiä joiden kän­nykkä ei reagoi poli­isin Bluetooth-ratsiassa? 

   Tai tehdään niin että vain kän­nykän rek­isteröimi­nen Blue­tooth­in kaut­ta avaa ovet kaup­poi­hin, viras­toi­hin, julk­isi­in liiken­nevä­lineisi­in ja ylipäätän­sä niin mon­een paikkaan että kaik­ki totea­vat että elämä on vaan liian vaival­loista ilman sitä.

   1. Käsit­tääk­seni ketään ei ole tarkoi­tus pakot­taa. Senkun olet asen­ta­mat­ta app­sia ja sil­lä hyvä.

    Miten voisikaan pakot­taa? Ei esim. min­un isäl­läni ole älypuhelinta.

  2. Hieno sys­tee­mi! Sille löy­tyy var­maan run­saasti käyt­töä pan­demi­an jälkeenkin.

   Esim. viha­puheen levit­täjik­si havait­tu­jen kon­tak­te­ja voitaisi­in hel­posti seu­ra­ta ja ohja­ta viha­puheelle altistuneet karan­teeni­in ja uudelleenk­oulut­tavaan pikat­er­api­aan. Myös kaiken­lais­ten pien­mpi­enkin kri­isien yhtey­dessä seu­ran­taan voisi ottaa ne ko. kri­isin vas­taista sotaa vas­taan pul­likoi­vat käpykaar­ti­laiset, ketkä eivät ymmär­rä, ettei hädän­hetkel­lä ole sovelias­ta arvostel­la päät­täjiä ja virkakoneistoa.

 3. Ruot­si tumpeloi riskiryh­mien eristämisen kanssa, mut­ta luul­tavasti sen inhimilli­nen hin­ta on vas­ta erään­tymässä. Kuolleisu­us on ollut kohol­la sekä Ruot­sis­sa että Tan­skas­sa Suomeen ver­rat­tuna niin pitkään, että piilos­sa ole­via tar­tun­to­ja on mitä toden­näköisim­min ollut paljon jo ennen kri­isi­ti­etoisu­u­den syntymistä.

  Toimen­piteet aloitet­ti­in Ruot­sis­sa ja Suomes­sa oleel­lis­es­ti samoi­hin aikoi­hin, 11.3. kiel­let­ti­in Ruot­sis­sa yli 500 hen­gen tilaisu­udet, 12.3 Suomes­sa hal­li­tus suosit­ti samaa. 28.3 kuolemia oli Ruot­sis­sa jo 105, ja nämä kaik­ki ovat saa­neet tar­tun­nan keskimäärin 18,5 päivää aikaisem­min, 10.3 tai aikaisem­min, siis ennen rajoi­tus­toimen­piteitä. Viruk­selle on siis altistut­tu Ruot­sis­sa varsin aikaises­sa vai­heessa, siis myös riskiryh­mät ovat altistuneet, olet­taen tietysti että 105 kuol­lut­ta ovat pääosin riskiryhmistä.

  Ruot­sis­sa var­maan hark­i­taan täys­jar­ru­tus­ta nyt kun teho-osas­toil­la on vielä tilaa.

  1. Ruot­sis­sa kuollei­ta on nyt yli 300 ja luku kaksinker­tais­tunut aina joka 3,5 päivä. 

   Uusien rajoi­tus­toimien vaiku­tus kuolleisu­u­teen alkaa näkyä vas­ta kah­den viikon päästä. Jos sama kasvu­tahti jatkuu siihen saak­ka, olisi kuollei­ta kah­den viikon päästä yli 4500. Paljon riip­puu siitä, paljonko van­hainkodeis­sa on vielä sairastuneita.

   1. Van­hainkotikuolleisu­us ei näy lis­tas­sa, kos­ka teste­jä ei ote­ta kuin niiltä jot­ka hoide­taan sairaalas­sa. Sairaalaan ei viedä sel­l­aisia joil­la ei ole ennustetta.
    Ruot­sis­sa ei ote­ta teste­jä edes hoito­henkilökunnal­ta kun testika­p­a­siteet­tia on niin vähän, muual­la kuolleista puhu­mat­takaan. Keuhkoku­ume ennuste ja 80v poti­las hoide­taan lop­pua­jan hoitokodissa.

    Ruotsin kokon­aiskuolleisu­usti­las­to tulee ker­tomaan todel­lisen kuolleisu­u­den myöhem­min, muuten siel­lä on sama tilas­tovääristymä kuin alku­un Italiassa/Espanjassa/Ranskassa jot­ka ovat alka­neet kor­ja­ta tilastojansa.

 4. Minus­ta vähän tun­tuu että Lapis­sa ja Ahve­nan­maal­la tul­laan vielä tarvit­se­maan Ruotsin apua koron­avirus­poti­laiden teho­hoi­dos­sa. Kan­nat­taisi pitää välit hyv­inä ja rajat auki. Jos ker­ran tes­tauska­p­a­siteet­ti­akin on, pitäisi sitä viedä rajoille ja paljon liikku­vien ulot­tuville muutenkin.

  1. spot­tu:
   Minus­ta vähän tun­tuu että Lapis­sa ja Ahve­nan­maal­la tul­laan vielä tarvit­se­maan Ruotsin apua koron­avirus­poti­laiden teho­hoi­dos­sa. Kan­nat­taisi pitää välit hyv­inä ja rajat auki. Jos ker­ran tes­tauska­p­a­siteet­ti­akin on, pitäisi sitä viedä rajoille ja paljon liikku­vien ulot­tuville muutenkin.

   Samaa mieltä. Ne nykyiset ja tule­vat muu­ta­mat suo­ma­lais­ten tar­tun­nat Ruot­sista ja hei­dän kon­tak­tin­sa voidaan ainakin har­vaan asu­tus­sa Lapis­sa hel­posti jäljit­tää, jos niin halu­taan. On Ruot­sikin meitä auttanut.

   1. Raja on saata­va kiinni

    Tässä sille hel­posti ymmär­ret­tävä perustelu epi­demi­olo­gian perustei­ta ymmärtämättömälle

    https://youtu.be/gxAaO2rsdIs

    On aivan sama mitä halu­at­te, tai onko se elämää han­kaloit­tavaa Ruot­sista tule­vi­in kan­ta­ji­in jot­ka infek­toi­vat ympäristöän­sä, ei Lapis­sa ole varaa.

    Ja jos olisin sairaan­hoita­ja, en menisi koti­in levit­tämään saa­maani infek­tio­ta, vaan olisin yöpy­isin työ­paikkani vier­essä ihan suo­jatak­seni rakkaimpiani.

   2. N. N.:
    Raja on saata­va kiinni

    Tässä sille hel­posti ymmär­ret­tävä perustelu epi­demi­olo­gian perustei­ta ymmärtämättömälle

    https://youtu.be/gxAaO2rsdIs

    On aivan sama mitä halu­at­te, tai onko se elämää han­kaloit­tavaa Ruot­sista tule­vi­in kan­ta­ji­in jot­ka infek­toi­vat ympäristöän­sä, ei Lapis­sa ole varaa.

    Ja jos olisin sairaan­hoita­ja, en menisi koti­in levit­tämään saa­maani infek­tio­ta, vaan olisin yöpy­isin työ­paikkani vier­essä ihan suo­jatak­seni rakkaimpiani.

    Paras kom­pro­mis­si voisi olla sel­l­ainen että sairaan­hoita­jat ym. voisi­vat edelleen käy­dä Ruot­sis­sa töis­sä, mut­ta oli­si­vat Suomes­sa ollessaan karan­teenis­sa. Sil­loin Ruot­sis­sa riit­täisi hoita­jia parem­min, mut­ta tau­ti ei pää­sisi lev­iämään Lapis­sa näi­den henkilöi­den ulkopuolelle.

 5. > vira­nomaiset eivät voisi luetteloida
  > kansalais­ten kontaktiverkostoa

  Juuri tuo­ta dataa kerää Google ja vieläpä hal­li­tuk­sen avus­ta­mana, myös jakaa sen hal­li­tuk­sen kanssa, jol­loin tietokan­taan on liitet­ty myös kän­nyköi­den globaali satelliittivakoilu.

  Googlel­la yhdessä Face­bookin ja muu­ta­man muun amerikkalaisen lain­säädän­nön alaisen fir­man kanssa on tämän het­ken paras (ja reaali­aikainen) tieto myös suo­ma­lais­ten kon­tak­teista. Tätä dataa ei jae­ta [Suomen] hal­li­tuk­sen kanssa. Se on tarkoitet­tu aivan muu­ta käyt­töä varten.

 6. Hiih­tolomista: kuin­ka suuri merk­i­tys on aikataulun por­ras­tuk­sil­la? Tukhol­man kaupungis­sa ja läänis­sä loma oli viikol­la 9, meil­lä pääkaupunkiseudul­la viikol­la 8.

  1. Jus­si:
   Hiih­tolomista: kuin­ka suuri merk­i­tys on aikataulun por­ras­tuk­sil­la? Tukhol­man kaupungis­sa ja läänis­sä loma oli viikol­la 9, meil­lä pääkaupunkiseudul­la viikol­la 8. 

   Var­maan sil­läkin oli osuuten­sa. Kuten näistä expo­nen­ti­aalisen kasvun käyristä näkee, viikos­sa voi tul­la moninker­tainen määrä mah­dol­lisia tar­tut­ta­jia lisää. Epi­demia oli tuom­moi­ses­sa vai­heessa Alpeil­la viikoil­la 8 ja 9.

 7. “Kore­alaisil­la on kän­nykässään sovel­lus, joka rek­isteröi kaik­ki kän­nykät, jot­ka tule­vat lähi­etäisyy­delle ja tal­let­ta­vat ne muis­ti­in. Jos saa tar­tun­nan, joutuu luovut­ta­maan luet­telon kaik­ista kontakteistaan.”

  Sitäpä vaan meinasin ajatel­la, että kuin­ka pitkälle voitaisi­in päästä ihan vain val­jas­ta­mal­la ihmis­ten into itse­di­ag­nosoin­ti­in ja sosi­aalisen medi­an käyt­töön. Jos riit­tävän moni ihan vapaae­htois­es­ti ja vapaa­muo­tois­es­ti ker­toisi Face­bookissa, Insta­gramis­sa, Linke­dInis­sä tai mitä-nyt-sit­ten-käyt­tävätkään-some-kanavas­sa omas­ta tar­tun­tas­ta tai omas­ta vah­vas­ta tar­tun­nan epäilystä, niin selviäisikö täl­lä riit­tävän tehokkaasti ja luotet­tavasti tar­tun­taketju­ja some-kom­ment­tiketju­jen kautta.

  Ole­tuk­se­na, että Suomenkaltaises­sa har­vaana­su­tus­sa maas­sa tar­tun­nat tapah­tunevat ennem­min perhe‑, tut­ta­va- ja työpi­irien kaut­ta kuin esim. joukkoli­iken­teessä. Varsinkin nyt kun joukkoli­ikenne on min­imis­sään ja vas­taan­tuli­joitakaan ei ole kadul­la kävellessä.

  Yksi­ty­isyy­den suo­ja tässä olisi “yhtä hyvää” kuin noi­ta somekanavia muutenkin käytet­täessä. Eli ei siinä mitään uut­ta kauhisteltavaa.

 8. Sak­san liito­hal­i­tus aikoo esitel­lä vom Hein­rich- Hertz ja Robert-Koch insti­tuu­tion kehit­telemän paran­netun ver­sion Etelä- Kore­an track­ing sovel­letuk­ses­ta, Mikä oikeas­t­aan vas­taa jo län­si­maista tieto­suo­jakäytän­töa. Se ei todel­lakaan ole mikään paikkati­eto ja seu­ran­tao­hjel­ma. Eikä sitä voi itse peukaloi­da. Ohjel­ma on jo tes­tauk­ses­sa Berli­inin Bun­deswehris­sä. Näistäkin on kak­si ver­sio­ta toinen perus­tuu GPS:ään paikan­nuk­seen ja toinen radioaal­toi­hin. On sen ver­ran kum­minkin mon­imutkainen, että tekni­ikkaa en älä tässä selvittämään.
  Perusa­ja­tus on kum­minkin, että tar­tun­taketju katkeaisi 2,6 ;sta yhteen, siis virus saataisi­in hallintaan ja epi­demi­an kestoa lyhen­net­tyä ja sitä kaut­ta ihmishenkien säästämistä, myös talous nopeam­min pystyyn.
  Joka tapauk­ses­sa jos tämä tulee se on vapaae­htoinen, ja kansas­ta 60 % pitäisi ottaa se käyt­töön, että siitä olisi hyötyä.
  Nyt on arvel­tu että tuleeko se esim. Sak­sas­sa liian myöhään , kos­ka käyt­töönot­toaikoi­hin levin­neisyys olisi jo n. kuusinkertainen.
  Parhait­en tässä on onnis­tunut Sin­ga­pore, mis­sä yhteiskun­taa ei ole sul­jet­tu oikeas­t­aan ollenkaan ja virus on hallinnas­sa. Jos sovel­letus tulisi Suomes­sa mah­dol­lisek­si (mikä ei var­masti tapah­du) lataisin sen varmuudella

 9. O.S:” jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den torjuntaan”

  Eri­no­mainen sovel­lus, se pitää ottaa käyt­töön heti Suomes­sakin. Heti nous­taan taka­jaloil­lle, että kansalaisen yksi­ty­isyy­den suo­ja häviää. Siis mitä ? Yksi­ty­isyys, tehdä rikok­sia. Jokaisen kansalaisen tulee jous­taa omista oikeuk­sis­taan sen ver­ran , että saadan rikok­sia vähennettyä.

  Sehän on mitä paras­ta yksi­ty­isyy­den suo­jaa ja tur­vaa. Mitä sinä teet sel­l­aista, jota muut eivät saisi tietää ? Sel­l­aisia asioi­ta ovat vain rikok­set. Ter­veyt­tä koske­vat tiedot ovat tietenkin yksi­ty­isiä, mut­ta eihän niitä jae­ta vira­nomaiskäytön ulkop­uolelle. Ja nyt niille on käyt­töä tar­tun­to­jen ehkäisemiseksi.

 10. Tah­don kiit­tää näistä korona-aihei­sista postauk­sista. Media tar­joaa hyvin vähän kiihko­ton­ta tilas­toti­etoa, ja THL:n ennus­teet ovat kaik­ki men­neet reip­paasti pieleen, eikä viras­to yleen­sä perustele mitään.

  Sik­si näitä Sin­un postauk­si­asi on eri­tyisen mie­lenki­in­toista lukea, ja niistä saa paljon ajat­telemisen aihetta.

 11. Min­un käsi­tyk­seni on, että Suomes­sa ollaan kovaa vauh­tia siir­tymässä tukah­dut­tamisen strate­giaan hidas­tamisen sijas­ta. Ja mik­sipä ei: toimet ovat purreet hyvin ja ne aloitet­ti­in hyvis­sä ajoin, tes­tauska­p­a­siteet­tia kas­vate­taan, teknisiä keino­ja kehitetään, ja tälle lin­jalle on julkises­ti jo sanonut lähtevän­sä mm. Sak­sa ja Nor­ja. Suomes­sa jos jos­sain tähän kyl­lä pystytään, varsinkin kun vai­h­toe­hdot ovat paljon huonom­pia. Nyt ensin paine­taan epi­demia alas, ja sit­ten avataan yhteiskun­taa hal­li­tusti tes­tauk­sen ja täs­mäkon­trol­lin avulla. 

  Sydän­tä kylmää kun ajat­telee mitä Ruot­sis­sa on edessä — Lom­bar­dian tie. Suomen tulee tar­jo­ta tarvit­taes­sa apua parhaan kykyn­sä mukaan. Sak­sakin on ottanut vas­taan ital­ialaisia potilaita.

 12. Mitä nopeam­min saadaan kän­nykkäsovel­luk­set, nopeat tes­tauk­set ja automaa­tiot pros­es­sei­hin, sitä nopeam­min päästään pois lock down­ista. Muuten on edessä pitkä vuosi 

  Tähän nyt vauh­tia. Levit­täkää sanaa.

 13. Puutet­ta on teho­hoidon välineistä, kansalais­ten suo­javarusteista ja ter­vey­den­huol­lon osaa­jista. Kuitenkin hal­li­tus jakaa vastik­keet­tomasti miljoo­nia tai jopa mil­jarde­ja. Pitäisi komen­taa avun­pyytäjät kiiru­usti tuot­ta­maan puut­tuvia tarvikkei­ta. Tässä tilanteessa jokaisen maan pitää aktivoitua. Olem­meko niin fakki­u­tunei­ta, että mitään ei osa­ta tehdä ilman 4 v koulutusta.
  Kiinalaiset ja kore­alaiset tun­tu­vat osaa­van pan­na äkkiä toimek­si. Usas­sa hal­li­tus komen­si autote­htaan valmis­ta­maan kiiru­usti 30000 teho­hoitores­pi­raat­to­ria, ja siel­lä on jo tuotan­tolin­va käyn­nis­sä. Euroop­pa tun­tuu ole­van tuos­sakin jälk­i­ju­nas­sa. Yritetään ker­toa, että ei hen­gi­tys­suo­jaimista olekaan hyö­tyä, kun edes niiden tuotan­toa saa­da aikasek­si. Esim tuo sairas­tunei­den seu­ran­ta ei vaa­di lääketi­eteel­listä koulu­tus­ta eikä kän­nykkäo­hjelmia, Suomeen on ilmestynyt yli 100000 jouti­las­ta jot­ka voisi­vat tehdä tätä työtä.
  Vis­si­in Suomes­sa on kovin totut­tu vastik­keet­tomaan rahan saan­ti­in. Sitä on ruvet­tu kut­sumaan hyvinvointiyhteiskunnaksi.

 14. Jos koron­avirustestit tule­vat oireet­tomien saataville, on oletet­tavaa että niitä käyt­tävät ensisi­jais­es­ti ihmiset joiden tar­tun­ta­to­den­näköisyys on kohol­la, ei jonot­ta­mi­nen ja nenänkaivelu niin mukavaa ole että siihen huvin vuok­si lähdet­täisi­in. Tes­taus­pis­tei­den sijoit­telul­la voidaan säädel­lä tes­taamisen vaikut­tavu­ut­ta. Tieto lähipi­irin tar­tun­nas­ta lev­iää kyl­lä tavanomaisia yhtey­den­pitor­e­it­te­jä ja somes­sa, on ajan­hukkaa täl­lä aikataul­ul­la yrit­tää viritel­lä siihen jotain mon­imutkaista eril­liseen sovel­luk­seen perus­tu­vaa prosessia.

  Pelkästään jo tes­taus­mah­dol­lisu­us ABC-asemil­la ja muil­la taukopaikoil­la Uuden­maan ulos­menoteil­lä sekä Ruot­sista ja Bal­ti­as­ta tul­lessa aut­taisi siihen että epi­demia etenisi eri tahti­in maakun­nas­sa ja muual­la Suomes­sa. Näyt­teenot­topis­teitä voi var­maan siir­rel­lä tarpeen mukaan. Tämä tietysti olet­taen että yhteiskun­ta halu­taan ava­ta, nyt näyt­tää tässä suh­teessa vähän huonol­ta. Epi­demi­an men­tyä ohi yksit­täiset taskut tule­vat pitkään ole­maan jonkin­lainen ongel­ma, nopeasti liikuteltavien testiyk­sikkö­jen perus­t­a­mi­nen on sik­sikin perusteltua.

  Van­hainko­tien ja muiden riskiryh­mien hoito­laitosten henkilökun­nan mas­sat­es­taus (esimerkik­si neljän päivän välein) pitää joka tapauk­ses­sa saa­da kun­toon nopeal­la aikataul­ul­la, ei ole syytä että tähän tarkoituk­seen raken­netaan kak­si rin­nakkaista pros­es­sia. VIP-kor­tilla vaan jonon ohi niinkuin muuallakin.

 15. Täysin dile­tant­ti­na maail­ma seu­rates­sa tun­tuu myös siltä, että tar­tun­nan alueel­liseen lev­iämiseen on iso vaiku­tus ensim­mäis­ten tar­tun­to­jen määräl­lä, esimerkkeinä tulee mieleen lev­iämi­nen Lom­bar­dias­ta Valen­ci­aan futismatsin väl­i­tyk­sel­lä. Voisiko Etelä-Euroopan paha tilanne olla seu­raus­ta mas­sa­t­ur­is­mista ja Kiinalaisvähem­mistön palu­us­ta Kiinalaisen uuden vuo­den vietosta.
  Vielä enem­män häm­mästyt­tää se miten pihal­la mon­en maan ter­veysvi­ra­nomaiset ovat olleet tärkeim­mästä tehtävästään ja mik­si län­nessä piti tietää itse parem­min, eikä seu­ra­ta WHO:n ohjeis­tus­ta? Ylim­ielisyys kostau­tuu ikäväl­lä tavalla.
  Mikäli teste­jä vielä on saatavil­la, voisi olla hyvä idea lähteä mas­sat­es­taamisen, tar­tun­taketju­jen jäljit­tämisen ja karan­tee­nien tielle, kun­han pahin tar­tun­tahuip­pu on ohitet­tu niin ehkä toinen aal­to saataisi­in estettyä.

 16. Tääl­lä on seu­rat­tu korona-liigan sar­jataulukkoa jo muu­ta­man viikon ajan tästä: https://www.datawrapper.de/_/WuEJa/

  Min­un on jotenkin vaikea ymmärtää, mik­si medi­as­sa puhutaan koko ajan lähin­nä absolu­ut­ti­sista luvuista, kun oikeasti juuri tuo ekspo­nen­ti­aa­li­nen kasvu­tahti on paras indikaat­torin toimen­pitei­den pure­vu­udelle. Ruot­sis­sa absolu­ut­tiset luvut ovat toki suurem­mat, mut­ta kasvu­tahdin suh­teen järjestys on vai­hdel­lut edestakaisin, viime päiv­inä Suomes­sa on tilanne toki jo ollut selvästi parem­pi. Medi­as­sa tämä on freimat­tu kuin Ruot­si olisi yksi iso avo­hoitokulku­tau­ti­paran­to­la, mikä ilmeis­es­ti vaikeut­taa jär­jel­listä suh­tau­tu­mista Tornion­jok­i­laak­son rajan ylit­tävään työmatkaliikenteeseen.

 17. Se on kum­mallista, kun
  –THL ja hal­li­tus ennustelee, että tau­ti­huip­pu tulee toukoku­un puo­lessa välis­sä, minkä jäl­keen toimen­piteitä voidaan alkaa vähitellen purkaa.
  –toiset taas ennustelee, että vain lau­maim­mu­ni­teet­ti lopet­taa epidemian
  –kol­man­net halu­aa tiput­taa tart­tuvu­u­den (R0) alle yhden ja joidenkin arvelu­jen mukaan se on jo tippunut 

  Ehkä nyt en tajua jotain, mut­ta noi­han ei vain voi olla tot­ta tai voimas­sa kaik­ki kolme. Lau­maim­mu­ni­teet­ti vaatii noin kolme miljoon­aa tar­tun­taa. Siihen ei mil­lään päästä paris­sa kuukaudessa. Eikä nyt varsinkaan, jos R0 on jo alle yhden, kos­ka siinä tapauk­ses­sa tau­ti­huip­pu meni jo. Kuin­ka päin vain asia on, tau­ti ei tule katoa­maan “viral­lisil­la spek­seil­lä” ennen ensi vuot­ta. Silti rajoituk­sia ale­taan purkaa jo kesäku­us­sa, jol­loin toiv­otaan, että puo­likuo­li­aik­si pelotel­lut ihmiset palaa­vat vähitellen nor­maali­in arkeen. 

  Toivon — luul­tavasti kat­teet­tomasti — että käy kuin kävi sikain­flu­enssan kanssa. Sehän oli myös tau­ti, jota ihmisil­lä ei ollut immu­ni­teet­tia. Sen R0 oli jos­sain 1,5 paikkeil­la eli ei vält­tämät­tä ainakaan paljon huonom­pi kuin koro­nan (tosin koro­nan R0 on hakuses­sa). Tau­tia vas­taan tais­telti­in kehot­ta­mal­la pesemään käsiä. En sit­ten tiedä viit­sikö monikaan, kos­ka tau­ti ei ollut kovin vaar­alli­nen. Silti tau­ti katosi kaikkial­ta, mihin se lev­isi muu­ta­mas­sa viikos­sa tar­tutet­tuaan ehkä joitain pros­ent­te­ja väestöstä, Suomes­sa sairas­tunei­den määräk­si on arvel­tu joitain kym­meniä tuhansia.

  Toivea­jat­telu ei kuitenkaan voi olla hal­li­tuk­sen lin­ja, joten olisi mie­lenki­in­toista tietää, mitä ne siel­lä suun­nit­telee. Ain­oa mah­dol­lisu­us lie­nee juuri tuo mainit­tu tes­tausten lisäämi­nen ja tar­tun­taketju­jen selvi­tys matka­puhe­limil­la ja muil­la tehokkail­la keinoil­la. Sil­loin voisi ajatel­la, että R0 menee alle yhden toukoku­un puo­lessa välis­sä nyky­isil­lä keinoil­la ja sitä seu­raa pii­i­i­itkä “kansalais­ten valvon­ta” ‑hän­tä rokot­teeseen asti.

  Mut­ta val­tioko saisi aikaan kuukaudessa tekniset valmi­udet ja lain­säädän­nön? Uskoo ken halu­aa, sal­likaa mun nauraa. 

  Ei, ei se toikaan voi olla se suun­nitel­ma. Mikähän se on?

  1. Atom­isti: Ei, ei se toikaan voi olla se suun­nitel­ma. Mikähän se on?

   Muis­taak­seni Paa­vo Haavikko kom­men­toidessaan Irakin sotaa joskus tote­si että toimen­pitei­den seu­rauk­ses­ta tulee niiden syy. Kat­so­taan mitä tapah­tui, ja tode­taan että tämä on nyt se syy mik­si toimen­piteisi­in alun­perin ryhdyt­ti­in. Ei asia sen mon­imutkaisem­pi ole. Suurin osa ostaa seli­tyk­sen, ja lop­pu­ja ei jak­sa kiinnostaa.

   Viimeek­si kun kat­soin, THL:n ennuste osas­to- ja teho­hoi­dos­ta olet­ti tar­tun­tahuipun kesäku­un alku­un, ja nykyisessä tilanteessa oltaisi­in joskus eloku­un toisel­la viikolla.

  2. En ole kyl­lä näh­nyt kenenkään asiantun­ti­jan tai minkään hal­li­tuk­sen väit­tävän, että lau­maim­mu­ni­teet­ti­in päästäisi­in kuukaudessa tai paris­sa. Bri­tan­ni­as­sakin annet­ti­in ymmärtää, että siihen menee kauan, sil­loin kun lanseera­si­vat strate­gian, jota on sit­tem­min vaihdettu.

   Suomes­sa THL ja hal­li­tus ovat tehneet mielestäni ihan viisaasti siinä, että lau­maim­mu­ni­teetista ei ole puhut­tu tavoit­teena. Koko ter­mi ja aja­tus aiheut­ta­vat vaan turhaa vauhkoilua. Immu­ni­teet­ti tulee sit­ten kun tulee, ja nyt keski­tytään siihen, että sairaalat eivät ylikuor­mi­tu. Kyl­lä, THL:n mallit ovat olleet yläkan­tis­sa, mut­ta sekin on aivan ymmär­ret­tävää. Kon­tak­tien vähen­tämisek­si tehty­jen toimien ja annet­tu­jen ohjei­den vaiku­tus­ta on hyvin vaikea arvioi­da ennal­ta, eikä ulko­maiset esimerk­itkään vält­tämät­tä täs­mää Suomen oloi­hin. Suo­ma­lais­ten sosi­aa­li­nen elämä ja ohjei­den nou­dat­ta­mi­nen on oman­lais­taan. Täl­lä het­kel­lä toimet näyt­tävät pure­van todel­la paljon parem­min kuin THL:n mallis­sa. THL:n mallien tek­i­jät eivät myöskään tee suosi­tuk­sia saati päätök­siä rajoi­tus­toimista. Esim. hal­li­tuk­sen määräämä Uuden­maan eristämi­nen ei ole ollut malleis­sa mukana, eikä sen aset­ta­mi­nen perus­tunut malleista saa­tu­i­hin ennusteisiin.

   Suomen vähäisiä kuole­man­ta­pauk­sia tosi­aan selit­tää se, että tar­tun­nat eivät ole levin­neet hoivakodeis­sa, kuten on tapah­tunut Ruot­sis­sa, Ital­ias­sa ja Espan­jas­sa. Jos näitä tar­tun­to­ja tulee, niin Suomenkin luke­mat voivan pom­pa­ta pahastikin.

   Jos­sain kohtaa THL:ssä oli ilmeis­es­ti häly­tys, kun malleista tajut­ti­in puut­tuvan 200 000 ulko­mail­ta palaavaa matkail­i­jaa. Heitä on nyt tul­lut maa­han vähitellen pari viikkoa. Ilmeis­es­ti sekään poruk­ka ei ole osoit­tau­tunut sem­moi­sek­si tar­tun­to­jen läh­teek­si kuin pelät­ti­in. Itse kuvit­telisin, että todel­la moni noista myöhään palan­neista oli jo lähtö­maas­sa karan­teenin kaltaises­sa tilanteessa, eli jumis­sa hotel­lis­sa päiväkau­sia tms. Siinä ajas­sa osa tar­tun­nan saaneista ehtii saa­da oire­i­ta ja tiedostaa sairas­ta­vansa. Olet­taisin, että he käyt­täy­tyivät tolkullis­es­ti palat­tuaan. eli menivät kotikaranteeniin.

   1. Mikko H:
    En ole kyl­lä näh­nyt kenenkään asiantun­ti­jan tai minkään hal­li­tuk­sen väit­tävän, että lau­maim­mu­ni­teet­ti­in päästäisi­in kuukaudessa tai paris­sa. Bri­tan­ni­as­sakin annet­ti­in ymmärtää, että siihen menee kauan, sil­loin kun lanseera­si­vat strate­gian, jota on sit­tem­min vaihdettu.

    Postauk­seni siis liit­tyi siihen, että minä en tiedä, mitä tavoitel­laan saati sitä, miten se tavoite saavute­taan. Taudin eten­e­mistä hidas­ta­vat toimet on luvat­tu lopet­taa noin parin kuukau­den sisäl­lä, sel­l­aisen uutisen olen kuul­lut. Mut­ta mitä sit­ten? Kuin­ka kauak­si aikaa? Mihin Suo­mi pyrkii? Salail­laanko näitä asioi­ta vai eikä niistä tiedetä?

    Hal­li­tus on lin­jan­nut: riskiryh­mät suo­jataan, mut­ta muu väestö ottaa epi­demi­an vas­taan. Okei, ote­taan vaan mut­ta miten? Eihän se hal­lit­se­mat­tomasti voi tapah­tua, kuten kävisi, jos kaik­ki tähä­nas­tiset toimen­piteet lopete­taan eikä tilalle tulisi mitään.

   2. Mikko H: En ole kyl­lä näh­nyt kenenkään asiantun­ti­jan tai minkään hal­li­tuk­sen väit­tävän, että lau­maim­mu­ni­teet­ti­in päästäisi­in kuukaudessa tai parissa.

    Forskare: Varan­nan sven­sk smit­tad i april

    I april månad kom­mer flest sven­skar att smit­tas, vis­ar beräkningar. Innan månaden är slut kom­mer runt hälften av befolknin­gen att vara smit­tad, enligt pro­fes­sor Tom Britton.

    Ruot­si ei var­maankaan ole tar­tun­to­jen suh­teen lähellekään pisim­mäl­lä, oirei­den­mukaises­ti (?) tes­ta­tu­ista SARS-CoV­‑2 ‑posi­ti­ivisia on ollut Espan­jas­sa 1/3, Ital­ias­sa 1/5 ja Ruot­sis­sa 1/6. Epi­demia on ohi varsin nopeasti.

    Maal­likkona suo­ral­ta kädeltä min­un on vaikea nähdä miten lau­maim­mu­ni­teet­tia ei saavutet­taisi paris­sa kuukaudessa. Hiha-arviona kuollei­den perus­teel­la päätel­tynä esimerkik­si Ruot­sis­sa on maalisku­un alkupuolel­la ollut jo >10000 tar­tun­taa ennen kuin mitään toimen­piteitä on määrät­ty. Se olisi jo promille väkiluvusta.

    Intu­itio on vaikeaa ekspo­nen­ti­aalises­sa kasvus­sa, harvem­pi tulee ajatelleek­si että jos tekee joulu­tort­tutaik­i­nan itse, ja kauli­ikään­tää sen 20 ker­taa, on lop­putu­lok­ses­sa peri­aat­teessa 1048576 kerrosta.

   3. spot­tu: Maal­likkona suo­ral­ta kädeltä min­un on vaikea nähdä miten lau­maim­mu­ni­teet­tia ei saavutet­taisi paris­sa kuukaudessa. 

    Riip­puu siitä, kuin­ka paljon ihmiset muut­ta­vat käyt­täy­tymistäänä taudin levitessä.

 18. OS: “Jos pyrkii sairas­ta­maan epi­demi­an ohi nopeasti, pitää eristää riskiryh­mät tehokkaasti. Ruot­sis­sa on nyt lop­ul­ta kiel­let­ty omais­ten vierailut van­hainkotei­hin, mut­ta ensin niitä vain kehotet­ti­in vält­tämään. Ei riitä, että 90 pros­ent­tia tot­telee keho­tus­ta. Saa­mani tiedon mukaan korona on tap­panut ruot­salai­sis­sa van­hainkodeis­sa joka kol­man­nen tar­tun­nan saaneen.”

  Tut­ta­vani 82-vuo­tias Etelä-Ruot­sis­sa asu­va van­hainkodin asukas sai koronatar­tun­nan noin viikko sit­ten (tai tarkem­min oireet ja dig­noosi havaittiin/tehtiin tuol­loin). Hänelle + hänen lap­sille on ilmoitet­tu, ettei henkilöä viedä sairaalan teho­hoitoon edes siinä tapauk­ses­sa, että oireet sitä edellyttäisivät.
  Omaiset saa­vat nähdä hän­tä lasi­seinän takaa (kom­mu­nikaa­tio puhelinyhteydellä).

  Kyseinen henkilö tarvit­see hoita­jan apua kaik­keen (syömi­nen yms.). Hoita­jil­la on pulaa suo­javarusteista (lääkärit ovat hyvin suo­jat­tu) ja hoita­ja pyrkii min­i­moimaan hoidon/hoitoon käytet­tävän ajan.

  1. Ruotsin teho­hoitoti­las­tot näyt­tävät samaa,
   https://www.icuregswe.org/data–resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/
   Ikälu­okkia 20–29 ja 30–39 on molem­pia teho­hoi­dos­sa saman ver­ran kuin 80–89 vuo­ti­ai­ta. Suurim­mat kohor­tit Ruotsin teho­hoi­dos­sa ovat 60–69 ja 50–59 vuo­ti­aat. Suurim­mat kuolleisu­udet Ruot­sis­sakin 80–89 ja 70–79 ikälu­okissa. Elikkä, Ruot­sis­sa tehdään val­in­taa kun päätetään kenelle teho­hoitopaik­ka edes annetaan.

 19. Kos­ka omaiset pää­sevät tapaa­maan hoitokodeis­sa eläviä vanhuksia? 

  Voi olla, että hal­li­tus suun­nit­telee tes­tauk­sen ja matka­puhe­lin­seu­ran­nan (ja karan­tee­nien) avul­la palaut­ta­vansa yhteiskun­nan nor­maal­i­ti­laan. Silti tau­ti jatkaisi eloaan väestössä ihan yhtä vaar­al­lise­na kuin aiem­min. Viruk­sen kan­ta­jia voisi toki olla välil­lä vähem­män mut­ta toisaal­ta välil­lä var­maan enem­män. Kaikkia sairas­tuneita­han ei tiedet­täisi vaik­ka kuin­ka valvot­taisi­in. Pikkuepi­demioi­ta puhkeasi jatku­vasti siel­lä täällä. 

  Täl­laises­sa tilanteessa hoitokote­ja ei voitaisi ava­ta vierail­i­joille. Jos tilanne jatkuisi tuol­laise­na rokot­teeseen asti, seu­raa­van ker­ran läheiset näk­i­sivät äite­jään sun mui­ta omaisia ehkä ensi vuon­na — pait­si ehkä suo­javarus­tuk­sis­sa, mikä kuitenkin on todel­la huono, taval­lan mah­do­ton ratkaisu muis­ti­sairaiden kohdalla. 

  Tilanteeseen on käsit­tääk­seni kak­si lääketi­eteel­listä ratkaisua: luotet­ta­va ja nopea vas­ta-ainetesti ennen vierailua tai lääke, joka paran­taa taudin. Molem­mat taita­vat olla toivea­jat­telua. Luul­tavasti van­hus­ta voisi myös käy­dä kat­so­mas­sa, jos on jo taudin sairas­tanut. Sekään ei ole varmaa.

  Saman­laiset ongel­mat — tosin lievem­min — kai koske­vat jatkos­sa kaikkia ihmis­ten kohtaamisia ja kokoon­tu­misia. “Menenkö rav­in­to­laan, kun­tos­alille, ris­teilylle, bus­si­in ..?” “Hmm, voisin men­nä jos tietäisin, että en saa tar­tun­taa tai tar­tu­ta mui­ta. Taidan­pa jät­tää menemättä.” 

  Jonkun ajan kulut­tua toki asen­teet alka­vat lieven­tyä ja tau­ti uno­htua “taval­lis­ten” ihmis­ten kesku­udessa. Se taas tarkoit­taa yhä suurem­paa tar­tun­tavaaraa riskiryh­mi­in kuuluville. 

  “No, sen kanssa on kai vain opit­ta­va elämään.” Siinä kohdas­sa var­maan hoitokoditkin avaa­vat ovensa?

  1. Vas­ta-ainetesti ei ole lainkaan toivea­jat­telua. Niitä on jo käytössä, ja laa­jas­sa käytössä hyvin pian. Niiden kaltaiset immunomääri­tyk­set mon­en­lais­ten ana­lyyt­tien mit­taamiseen ovat kli­in­i­sis­sä lab­o­ra­to­ri­ois­sa täysin ruti­inia. Virustestien tarkku­us ei ole täy­delli­nen, mut­ta varsin hyvä kumminkin.

   1. Mikko H:
    Vas­ta-ainetesti ei ole lainkaan toivea­jat­telua. Niitä on jo käytössä, ja laa­jas­sa käytössä hyvin pian. Niiden kaltaiset immunomääri­tyk­set mon­en­lais­ten ana­lyyt­tien mit­taamiseen ovat kli­in­i­sis­sä lab­o­ra­to­ri­ois­sa täysin ruti­inia. Virustestien tarkku­us ei ole täy­delli­nen, mut­ta varsin hyvä kumminkin.

    Testi vaan pitäisi ottaa vähän ennen vierailua, mielel­lään ovel­la. Mitä pitem­pi aika on testin ottamisen ja vierailun välil­lä, sitä suurem­mak­si ris­ki kas­vaa. Kore­as­sa testi­t­u­lok­sen tosin sa vuorokaudessa. Ehkä toi on itse asi­as­sa ihan hyväksyt­tävä aika, jos tau­ti ei ole levin­nyt laajalle.

   2. Mikko H:
    Vas­ta-ainetesti ei ole lainkaan toivea­jat­telua. Niitä on jo käytössä, ja laa­jas­sa käytössä hyvin pian. Niiden kaltaiset immunomääri­tyk­set mon­en­lais­ten ana­lyyt­tien mit­taamiseen ovat kli­in­i­sis­sä lab­o­ra­to­ri­ois­sa täysin ruti­inia. Virustestien tarkku­us ei ole täy­delli­nen, mut­ta varsin hyvä kumminkin.

    Laa­ja vas­ta-ainetes­taus Suomes­sa lie­nee kuitenkin toivea­jat­telua — ainakin jos niitä tek­si yksi­tyi­nen sek­tori ihmiten omil­la tai työ­nan­ta­jan rahoilla:

    Testi ker­too sairastitko koro­nan, pro­fes­sori näkee ongelman

    Vas­ta-ainetestin tuomi­nen markki­noil­la ei kuitenkaan ole täysin ongel­ma­ton­ta. Jälk­i­toimet ovat nimit­täin kysymysmerkki.

    –Kyse on yleis­vaar­al­lis­es­ta tar­tun­tataud­ista, jos­ta pitää aina tehdä ilmoi­tus vira­nomaisille. Jälk­i­toimia ja jälji­tys­tä eivät testin markki­noi­jat ole vielä yhtään miet­ti­neet, kom­men­toi Lasse Lehto­nen Iltale­hden uutista Twitterissä.

    Lehto­nen on ter­veysoikeu­den pro­fes­sori Helsin­gin yliopis­tossa sekä HUS:n diag­nos­ti­ikka­palvelu­iden johtaja.

    Eihän se nyt vain käy, että joku julkean sek­torin ulkop­uolel­la tek­isi joitain, kos­ka lait, ase­tuk­set ja byrokratia…

 20. Tuo­hon epi­demi­an tukah­dut­tamiseen olisi ollut ihan help­poa men­nä jos olisi ihan alus­ta otet­tu ne lentokoneil­la epi­demia-alueil­ta tulleet karan­teeni­in ja päästet­ty kävelemään kaupungille vas­ta karan­tee­ni­a­jan ja tes­tauk­sen jälkeen.
  Nyt vaa­di­taan rajut lisära­joituk­set n 16 vrk-21 vrk:n ajak­si jos aio­taan tukah­dut­taa. Mik­sei kän­nykkäsovel­luskin siihen kävisi mut­ta mihinkähän sitä jatkos­sa tosi­aan käytettäisiin.
  Jos korona lev­iää aerosoli­tar­tun­tana niin se on jo nyt aika lev­äl­lään ja vauhdis­sa. Toisaal­ta sit­ten ikäih­mis­ten eristys­toimet ovat aivan lev­äl­lään kun vas­ta nyt on annet­tu ohje käyt­tää suo­jain­ta hoitoa annettaessa.
  Ja jos vielä sekin pitää paikkaansa että tau­tia tar­tut­taa muu­tamia päivä ennen sen puhkeamista ja jopa 8 päivää sen jäl­keen kun on ter­ve­hdyt­ty niin uskaltaako sel­l­aista edes ajatella.
  Tuo­hon pääot­sikon mukaiseen asi­aan että on vaikea kuvitel­la että nämä rajoi­tus­toimet mei­dät pelas­tais­vat ‑palaamme samalle kasvu-uralle tosin hitaasti. Mut­ta aikaa kuluu. Tukah­dut­ta­mi­nen kun­non rajoi­tus­toimil­la olisi nopeampi tie.

 21. Koro­nan tiede­tään jo nyt ole­van monille ihan peruster­veillekin niin raskas tau­ti, että höpinät lau­ma­suo­jas­ta pitää jo lopet­taa ja siir­tyä ihan oikeasti tukah­dut­ta­maan tau­tia. Tämä edel­lyt­tää R0-luvun painamista <1 ja panos­tamista tau­tiketju­jen seu­ran­taan. Jokaiselle mah­dol­lis­es­ti tar­tun­nan saa­neelle pitää saa­da tieto ja oirei­den ilmetessä selvit­tää testil­lä tarve eristäytymiseen.

  On kauheaa kat­sot­tavaa, kun vieläkin, kun tiede­tään miten pahaa jälkeä korona monille tekee, korkeat min­is­ter­iöi­den vira­nomaiset puhu­vat lau­ma­suo­jas­ta, ilman että yhtään ymmärtävät mikä sen inhimilli­nen kus­tan­nus on.

  1. Tyhjän­päiväistä on myös sen juh­lim­i­nen, että hal­li­tus on saanut “hidastet­tua epi­demi­aa” ja medi­as­sa yleinen “kaik­ki keinot ovat tarpeel­lisia” ‑mantro­jen tois­telu, jos niil­lä R0:aa ei kuitenkaan ole saat­u­alle yhden. Näin ainakin eilisessä lehdessä esitet­ti­in, ja tätä pidet­ti­in muka jon­ain voit­tona. Oikeast­i­han kyseessä on todel­la kalli­il­la ostet­tu lisäai­ka, joka itsessään ei ole juuri minkään arvoista. Ilman jotain odot­tam­a­ton­ta lääketi­eteel­listä kään­net­tä meil­lä ei ole mis­sään tilanteessa aikaa odotel­la epi­demi­an men­e­mistä itsel­lään ohi hidastet­tuna. Siihen menisi vuosia, ja hvy­in­voin­tiy­hteiskun­tamme ja sitä myötä myös ter­vey­den­huoltomme rom­ah­taisi ennen sitä (minkä jäl­keen saamme kan­taa sekä sen seu­rauk­set *että* koro­nan). Hyö­tyä on vain, jos tämä lisäai­ka onnis­tu­taan hyö­dyn­tämään jotenkin tehokkaasti. Toivon totis­es­ti, että näin on, mut­ta val­tio ja vira­nomaiset eivät anna tästä kovin rohkai­se­vaa kuvaa, kos­ka mitään pidem­män aikavälin suun­nitel­maa ei tun­nu olevan.

   Rokotet­ta ei voi mis­sään nimessä jäädä odot­tele­maan. Hen­gi­tyskonei­den odot­telukin on niin ja näin, kos­ka niitä ei kuitenkaan tule ole­maan lähi­mainkaan riit­tävästi, ja ne pelas­ta­vat muutenkin vain n. 50 % niihin joutu­vista. Paras toi­vo on siinä, että lyhyessä ajas­sa joku ole­mas­saol­e­va lääke (kuten Avi­gan ehkä) toisi merkit­tävän lisäaseen. Tämäkin on uhakpeliä ja siihen pitää olla joku real­isti­nen suun­nitel­ma ole­mas­sa kuin­ka pitkään sitä uskalletaan odottaa.

   Muuten on kak­si vai­h­toe­htoa: hyväksyä, että nyt tulee ruumi­ita ja lopet­taa kaik­ki taloudel­lis­es­ti haitalliset toimet ja suo­ja­ta vain riskiryh­mät, kos­ka epi­demi­an lykkäämi­nen vain tekee sen jälkipyyk­istä rumem­man mut­tei pelas­ta meitä siltä. Tai sit­ten koit­taa saa­da R0 alle yhden, mikä lie­nee mah­dol­lista aggres­si­ivisel­la tes­taamisel­la jos mil­lään siihen asti, että rokote saadaan. Jos tässä onnis­tu­taan niin siltikin pitää ylläpitää karan­teene­ja ja matkus­tus­ra­joituk­sia epidemia-alueille.

   Joka tapauk­ses­sa nykyti­lan ja ‑rajoi­tusten reak­ti­ivi­nen jatkami­nen on kaikkein huonoin tie, uskoisin.

 22. Saako­han tätä edes pohtia — kuinka­han moni van­hus val­it­sisi kuitenkin mielum­min koro­nan kuin kuukau­sia jatku­van yksinäisyyden?

 23. Jori:“Oletuksena, että Suomenkaltaises­sa har­vaana­su­tus­sa maas­sa tar­tun­nat tapah­tunevat ennem­min perhe‑, tut­ta­va- ja työpi­irien kaut­ta kuin esim. joukkoli­iken­teessä. Varsinkin nyt kun joukkoli­ikenne on min­imis­sään ja vas­taan­tuli­joitakaan ei ole kadul­la kävellessä.”

  Hyvä, että Suo­mi on säi­lyt­tänyt koko maan asut­tuna. Mis­sä piileskelevät ne, jot­ka ihan­noi­vat kaupungis­tu­miske­hi­tys­tä ja moit­ti­vat haja-asu­tuk­sen ole­van liian kallista Suomelle ?

  Oliko isku vyön alle vakavas­sa tilanteessa ? Samal­ta tun­tuu meistä, joi­ta syyl­lis­tetään vuo­den muut ajat, eli sil­loin , kun ei ollut koronakriisiä.

  1. Eemil:
   Hyvä, että Suo­mi on säi­lyt­tänyt koko maan asut­tuna. Mis­sä piileskelevät ne, jot­ka ihan­noi­vat kaupungis­tu­miske­hi­tys­tä ja moit­ti­vat haja-asu­tuk­sen ole­van liian kallista Suomelle ?

   Oliko isku vyön alle vakavas­sa tilanteessa ? Samal­ta tun­tuu meistä, joi­ta syyl­lis­tetään vuo­den muut ajat, eli sil­loin , kun ei ollut koronakriisiä.

   Vaik­ka kaupungis­tu­mi­nen vähän pysähty­isi niin ei se tarkoi­ta että kaikkien pitäisi levit­täy­tyä ihan kor­peen. Se infra­struk­tu­urin ja palvelu­iden ylläpi­to mak­saa. Tämä nyt on väli­aikainen tilanne, paras on kai että kulu­tus­tot­tumuk­set muut­tuvat siihen suun­taan että turha lentämi­nen vähenisi.

 24. Mobi­ili- ja muut jälji­tys­ketjut aut­ta­vat. Toimi­ak­seen ne tarvit­se­vat kuitenkin tes­tauska­p­a­siteet­tia reilusti. Ilman tes­taus­ta ei mikään sovel­lus auta. 

  Tuos­ta voisi tehdä mie­lenki­in­toisia laskuhar­joituk­sia miten suurel­la osal­la kansaa pitäisi olla esim. mobi­il­i­ap­pi, kun huomioidaan että joku pros­ent­ti testi­t­u­lok­sista on virheel­lisiä ja osa anyn­hyymisti “hei käy testis­sä” viestin saa­jista jät­tää vain väli­in kun olo on ter­ve ja muutenkin olisi kaiken­laisia kiire­itä. Vastapain­ok­si vaik­ka olet­ta­ma R0=2 tai R0=3 ja sen lasku alle yhden.

  Rajoitus/jäljityskeinoja on kuitenkin pakko saa­da, jot­ta maa saadaan auki. Jos sairas­tunei­ta on 100 päivässä tilas­tois­sa ja vaik­ka 30x määrä oikeasti, on se edelleen vain 3000 hlö/pv. Täl­löin kulku koko kansan läpi veisi n. 6 vuot­ta ja vaik­ka 50% tasokin 3v.

  Tulos­sa on taa­tusti kom­pro­mis­sia sen suh­teen miten paljon rajoite­taan jne ja mis­sä ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­ti riit­tää. Kun kap­a­siteet­ti ylit­tyy tulee pahaa jälkeä. Vaa­tivien hoito­jen lykkäämi­nen, pula hoitopaikoista yms lisää kuolleisu­ut­ta myös muis­sa vaa­ti­vaa hoitoa tarvit­se­vis­sa ryhmissä.

 25. Ruotsin tapa antaa päätös­val­ta strate­gias­ta virkamiehille (ainakin ulospäin) on aivan yliv­er­tainen. Poli­itikot eivät joudu vas­taa­maan päätök­sistä eivätkä joudu tekemään sel­l­aisia huu­toäänestyk­sen perusteella.

  Rajoi­tusten lisäämi­nen tai purkami­nen sujuu kevyesti asiantun­ti­jan päätök­sil­lä, mut­ta poli­it­tiset päätök­set sisältävät vääjäämät­tä aina poli­it­tista riskiä seu­rauk­sista, ja johta­vat varovaisu­u­teen. Kukaan ei halua olla se, jol­ta kysytään, miltä tun­tui aiheut­taa n kuole­maa liian aikaisel­la helpotuksella.

  Eivät rooma­laiset sat­tumal­ta valin­neet määräaikaista dik­taat­to­ria vaaran uhatessa.

 26. Enem­mistöl­lä hoitoko­tien ikäih­mi­sistä on hoito­tah­to selvitet­tynä ja kir­jat­tu­ja kri­it­tisi­in tietoi­hin esim. “Ei tehohoitokelpoinen”.

  Tam­pereen yliopis­ton pro­fes­sori Sep­po Parkki­lan mukaan A‑veriryhmään kuu­lu­vat saa­van koron­aviruk­ses­ta sen han­kalam­man taudin. Miten paljon veriryh­mä tai geneet­ti­nen per­imä voisi selit­tää maako­htaista isoa vaihtelua?

 27. Yksi huomio: jos Ruot­sis­sa ja Usas­sa olisi saman ver­ran väkeä, Ruot­sis­sa olisi kuol­lut eilen 3762 ihmistä.

  1. Yksi huomio: jos Ruot­sis­sa ja Usas­sa olisi saman ver­ran väkeä, Ruot­sis­sa olisi kuol­lut eilen 3762 ihmistä.

   Ei kestä kauan, että kuollei­den päivit­täi­nen määrä nousee Yhdys­val­lois­sa tuolle tasolle.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Ei kestä kauan, että kuollei­den päivit­täi­nen määrä nousee Yhdys­val­lois­sa tuolle tasolle.

    Ruot­si­in ver­rat­tuna Yhdys­val­lois­sa on aika lais­sez faire ‑meinin­ki. Tode­tut tar­tun­nat kasvoivat pari deka­dia kahdek­san-yhdek­sän päivän kym­menker­tais­tu­mis­vauhdil­la, kun taas Ruot­sis­sa tuhan­nen tode­tun tar­tun­nan jäl­keen kym­menker­tais­tu­miseen menee jotain 23 päivää.

    En mitenkään jak­sa uskoa että Yhdys­val­to­jen ter­vey­den­huolto kestää rom­ah­ta­mat­ta seu­raavaa kah­ta kuukautta.

    Kuten niin mon­es­sa asi­as­sa Yhdys­val­lois­sa, län­sir­an­nikol­la on asi­at paremmin.

 28. Nyt kun Wuhanin rajat on taas avat­tu, ja ilmeis­es­ti yli 100 val­tavaa junaa on läht­enyt kuskaa­maan sieltä ihmistä matkaa sieltä muualle Kiinaan, nähtäneen noin 3–4 viikon sisäl­lä, että mitä seu­raa. Eli läh­teekö tau­ti taas lev­iämään Kiinas­sa, vai ei. Jos läh­tee, Kiina pyrki­nee esit­tämään asian ikään kuin syy lev­iämiseen olisi ulko­mail­ta nyt Kiinaan takaisin tulleis­sa, eikä enää Kiinan sisäi­sis­sä taudin levit­täjis­sä. Jos ei lähde, hyvä niin. Asi­as­sa huolestut­ta­vat ne joidenkin jour­nal­istien väit­teet, joiden mukaan Wuhanin viral­lis­es­ti rapor­toidut tau­dit­to­muustiedot joh­tu­isi­vat siitä, että tes­tauk­sia on tehty lähin­nä muille kuin koronaoireisil­ta vaikut­taville, ja että oireil­e­vat eivät olisi enää päässeet testeihin.

  Nyt kun rajat on avat­tu, ja sadat tuhan­net sinne eris­te­tyt ihmiset ovat matkaa­mas­sa mui­hin Kiinan osi­in, nähtäneen jonkin ajan päästä, että oliko Wuhanis­sa oikeasti vielä koron­aa monil­la. Jos koronas­ta läh­tee Kiinas­sa liik­keelle uusi, aiem­paa isom­pi aal­to, voi sieltä tule­vien ter­vey­den­huol­lon suo­jatuot­tei­den toim­i­tuk­set Suomen suun­taan vielä tyre­htyä, jos tuote­tut mate­ri­aalit ote­taan Kiinan omaan käyttöön.

  1. Soin­in­vaara:
   Syynä ilmeis­es­ti se, että Ruot­si on vau­raampi maa. Jonkin uutisen mukaan 14 000 ruot­salaista oli hiih­tolo­ma­l­la Pohjois-Italiassa. 

   Ruot­salaisil­la on hienos­tuneem­pi ja sivistyneem­pi maku. Suo­ma­laiset törsäävät vähin­tään yhtä paljon kuin ruot­salaiset talvilo­ma­matkoi­hin mut­ta suo­si­vat Thaimaan, Karib­ian ja Kanari­an kaltaisia junttikohteita.
   Oli vain sat­tuma että juuri pohjois-Italia oli tau­tipesäke eikä Phuket.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.