Lähestyykö koronaepidemia Italiassa huippuaan?

Oheises­sa kuvas­sa on keltaisel­la viival­la koronatar­tun­to­jen kokon­ais­määrä Ital­ias­sa ja akuutisti sairaiden määrä sinisel­lä. Tar­tun­to­ja on 86 000 ja sairai­ta 66 000. Log­a­r­it­mi­nen asteikko hie­man vähät­telee eroa. Niistä tar­tu­nan saaneista, jot­ka eivät enää ole sairai­ta on 9 000 kuol­lut ja 11 000 parantunut.

Jos tau­ti jatkaisi eten­e­mistään vakio­vauhdil­la, joka siis tarkoit­taa ekspo­nen­ti­aal­ista kasvua, keltaisen viivan pitäisi olla suo­ra, mut­ta se kaareutuu voimakkaasti alaspäin. Taudin eten­e­m­i­nen on siis hidas­tunut. Jos­sain vai­hes­sa sen pitäisikin hidas­tua, kos­ka sairas­tunei­den määrä ei voi ylit­tää väk­ilukua. Se pysähtyy kuitenkin jo ennen ennen kuin kaik­ki ovat sairas­tuneet syys­tä, jota kut­su­taan laumaimmuniteetiksi.

Jos yksi tar­tun­nan saanut tar­tut­taa keskimäärin kolme muu­ta, tau­ti ete­nee ekspo­nen­ti­aalis­es­ti ensin sar­jas­sa 1, 3, 9, 27, 81. Jos­sain vai­heessa noista kolmes­ta kon­tak­tista keskimäärin yksi on jo saanut tar­tun­nan muual­ta eikä voi saa­da sitä toista ker­taa. Sil­lon tau­ti enää kaksinker­tais­tuu kier­roksel­la. Kun noista kolmes­ta kak­si on jo saanut, yksi sairas­tunut pystyy keskimäärin tar­tut­ta­maan vain yhden toisen. Kasvu pysähtyy ja kään­tyy lop­ul­ta lasku­un. Tutk­i­jas­ta riip­puen tämän ennuste­taan tapah­tu­van, kun taudin on läpi käynyt  50% — 70 % ihmisistä.

Taudin ker­ran sairas­tanut on ainakin jonkin aikaa immuu­ni sille. Net­tikeskustelus­sa maalail­laan uhkaku­via, ettei mitään immu­ni­teet­tia syn­ty­isi. Jos tau­ti ei syn­nyt­täisi vas­tus­tuskykyä, ei siitä voisi myöskään paran­tua eikä sitä vas­taan voitaisi kehit­tää rokotet­ta. Se ske­naario kan­nat­taa unohtaa.

Kuvas­ta näkyy, että epi­demia on hidas­tunut Ital­ias­sa merkit­tävästi. Alus­sa tar­tun­to­jen määrä kasvoi yli 20 % päivässä, mikä tarkoit­ti nelink­er­tais­tu­mista viikos­sa, mut­ta nyt se ete­nee noin kahdek­san pros­ent­tia päivässä eli 70 % viikos­sa ja vauhti hidastuu.

Mik­si se hidas­tuu? Hidas­tuuko se sik­si, että ital­ialaiset ovat muut­ta­neet käyt­täy­tymistään vai sik­si, että läh­estytään epi­demi­an luon­nol­lisia rajoja?

Rek­ister­löi­tyjä tar­tun­nan saanei­ta on aivan liian vähän minkään lau­maim­mu­ni­teetin saavut­tamisek­si, vain 1,3 promil­lea kansas­ta. Mut­ta mepä emme tiedä, kuin­ka moni on taudin saanut. Virustestei­hin ei ote­ta lieviä oire­i­ta saanei­ta. Jotkut sairas­ta­vat taudin oireet­tomana, mut­ta heillekin kehit­tyy vas­tus­tuskyky. THL arvioi, että Suomes­sa tar­tun­nan saanei­ta on 20 — 30 ker­taa enem­män kuin viral­lis­es­ti todet­tu­ja tar­tun­to­ja. On puhut­tu jopa satak­er­tai­sista määristä.

Var­masti Ital­ias­sa taudin hidas­tu­miseen on vaikut­tanut käyt­täy­tymisen muu­tos, mut­ta olisiko lau­maim­mu­ni­teet­ti­akin mukana? Jos näin olisi, pitäisi taudin hidas­tua enem­män siel­lä, mis­sä tau­tia on enem­män. Ital­ias­sa koko epi­demia alkoi lev­itä Lom­bar­dias­ta. Pitkään yli puo­let sairas­tuneista oli Lom­bar­dias­sa, vaik­ka maan asukkaista siel­lä asuu vain yksi kymme­ne­sosa. Tau­tia on siis viral­lis­es­ti Lom­bar­dias­sa asukas­ta kohden yhdek­sän ker­taa enem­män kuin muual­la Ital­ias­sa. Todel­lisu­ude­sa ero lie­nee tätäkin suurem­pi. Lom­bar­dias­sa joka kol­mas testi­t­u­los on ollut posi­ti­ivi­nen. Se tarkoit­taa, että on todel­la paljon niitä, joi­ta ei ole tes­tat­tu, mut­ta joil­la on sairaus. Testi­in pääsyn kyn­nys on todel­la korkea. Se, että vain todel­la sairaat rek­isteröidään, selit­tänee ainakin osit­tain sen, että tau­ti on Lom­bar­dias­sa liki 20 ker­taa niin tap­pa­va kuin Saksassa.

Jos lau­maim­mu­ni­teet­tia on jo mukana, täy­tyy taudin hidas­tua Lom­bar­dias­sa enem­män kuin muual­la Ital­ias­sa. Kokoon­tu­miskiel­lot lienevät koko Ital­ias­sa samanlaisia.

Jae­taan siis Italia Lom­bar­diaan ja muuhun Ital­i­aan. Otin kuvaan sairas­tavien määrät, kos­ka se on luku, jon­ka toivoisi joskus kään­tyvän lasku­un. Tar­tun­nan saanei­den määrähän ei voi kään­tyä laskuun.

Myös muus­sa Ital­ias­sa käyrä on loiven­tunut, mut­ta Lom­bar­dias­sa selvästi enem­män. Lom­bar­dias­sa on nyt 22 000 sairas­ta. Jos kasvu olisi viimeisen kymme­nen päivä aikana jatkunut Lom­bar­dias­sa muun Ital­ian tahdis­sa, sairai­ta olisi 40 000. Ero on siis huomattava.

Jos käyt­täy­tymisen muu­tos on ollut koko Ital­ias­sa yhtä suuri, pitäisi sen vaiku­tuk­sen Lom­bar­dian käyrään  olla yhtä suuri ja tuon ero­tuk­sen olla lau­maim­mu­ni­teetin aikaan saamaa.

Jos tämä on tot­ta, pitäisi tar­tun­nan saanei­ta olla Lom­bar­dias­sa sata ker­taa enem­män kuin on rek­isteröi­tyjä tapauksia.

On tietysti kil­pail­e­va seli­tys: vaik­ka sään­nöt ovat samat koko Ital­ias­sa, niitä nou­date­taan Lom­bar­dias­sa tunnollisemmin.

Odotamme kiihkeästi hal­paa vas­ta-ainetestiä, jol­la selvitetään taudin tosi­asialli­nen levin­neisyys Lom­bar­dias­sa. Ei sen tarvitse olle edes kovin hal­pa. Sadan hen­gen otos riit­tää vas­taa­maan kysymyk­seen, onko taudin sairas­tanei­ta väestössä noin pros­ent­ti vai noin 40 prosenttia.

Vas­taus tähän on todel­la tärkeä, sil­lä se ratkaisee, mil­laista tor­jun­tatais­telua kan­nat­taa käydä.

Ital­ialais­ten kan­nat­taisi toivoa, että lau­maim­mu­nitet­ti selit­täisi hidas­tu­misen. Jos se menee vain yhteiskun­nan sulkemisen piikki­in, epi­demia kiihtyy uud­estaan, kun sulkemista ale­taan purkaa. Maa, jon­ka pääelinkeino on tur­is­mi, ei voi olla sul­jet­tuna kuukausia.

36 vastausta artikkeliin “Lähestyykö koronaepidemia Italiassa huippuaan?”

 1. Tämä viimeinen lause on eri­no­mainen sum­maus koko kir­joituk­ses­ta. On todel­la han­kaa käy­dä yhteiskun­nal­lista keskustelua siitä, miten koron­aepi­demi­aan pitäisi reagoi­da, kun ei ole tiedos­sa, miten tämä virus käyt­täy­tyy. Jos Ital­ias­sa tau­ti alka­isi talt­tua nyt, se merk­it­sisi, että meil­läkin voidaan helpot­taa rajoituk­sia ehkä jo toukoku­un lop­ul­la. Selviäisimme kahdel­la ja puolel­la menetetyl­lä kuukaudel­la. Toiv­ot­tavasti näin olisi. Tietää emme voi. Muu­ta­man viikon päästä näemme selvemmin.

  1. Aus­tri­an:
   Entä jos pros­es­sia kuvaakin tietyn­lainen rajalli­nen verkos­to paremmin?

   https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.16.20023820v2

   Todel­la mie­lenki­in­toinen näkökul­ma, varsinkin tuo viit­taus logis­tisi­in mallei­hin. Viruk­sen lev­iämi­nen­hän on logisti­nen pros­es­si, toki oman­laisen­sa. Se alkaa jostakin, siir­tyy jol­lakin nopeudel­la toiseen paikkaan jne. 

   Viruk­sen monis­tu­mi­nen taitaa tuot­ta logis­tisille malleille ongelmia. Sat­taa olla, että parem­pia malle­ja löy­ty­isi sosi­aalisen medi­an viestien lev­iämisen mallinnuk­sista. Sosi­aalilises­sa medi­as­sa­han viestin monis­tu­mi­nen on tyypillistä.

 2. Itse olen ilmeis­es­ti sairas­tanut korona-taudin. Niin lievässä muo­dos­sa, että oikein piti ihme­tel­lä että mitä tämä on. Koron­aksi arve­len sen yskän perus­teel­la, kos­ka yskä oli täysin kuiv­aa ja kurkkukipua ei ollut. Ei myöskään tukkoista nenää. Saman­laisen koke­muk­sen sai myös pro­fes­sori Vihavainen: 

  http://timo-vihavainen.blogspot.com/2020/03/virusrintaman-etulinjasta.html

  Suurel­la osal­la tar­tun­nan saaneista on var­masti sama tilanne ja tämä “huo­maam­a­ton” sairas­t­a­mi­nen voi olla vaik­ka kuin­ka laa­jaa ja tuo paljon puhut­tu lau­ma­suo­ja voi olla jo syn­tymässä. Tovoisin tilas­ton­ti­in myös sen, kuin­ka moni tes­tat­tu on toipunut. Nyhtän Suomen osalta luku on 10, mut­ta se ei voi pitää paikkaansa ja jostain syys­tä thl ei luku­ja suos­tu lait­ta­maan. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 3. https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml?fbclid=IwAR0RuiHiem8JwcnLpXAmyEDZe4pa_nDObmJfC8o0od4QV6WYBsg5plwAAME&refresh_ce-cp

  Ital­ian kuolleisu­us­lu­vut, koron­aviruskuolemat ja nor­maali kuolleisu­us. Jokin ei täsämää.

  Jos ei ole riit­tävää tes­taus­ta tilan­neku­va hajoaa. Suomes­sa Lapin matkailukeskuk­set ja Kes­ki-Euroopan matkailu yllät­tivät ja hajoit­ti­vat ilmeis­es­ti mallintamisen. Kukaan ei kysynyt eikä epäillyt…

  1. JTS:

   Ital­ian kuolleisu­us­lu­vut, koron­aviruskuolemat ja nor­maali kuolleisu­us. Jokin ei täsämää.

   Läheiset esimerkik­si usein komen­ta­vat toisen hoitoon, jos havait­se­vat tämän ole­van sairaana, mut­ta jos nyt ihmi­nen on yksin, eikä toinen saa tul­la kat­so­maan, voi hoitoon hakeu­tu­mi­nen ajal­laan jäädä tekemät­tä mon­en sairau­den kohdal­la. Se, jos koro­nan tor­jun­ta­toimen­piteetkin aiheut­ta­vat kuole­maa, voisi selit­tää osan asi­as­ta. Ihmis­ten eristämi­nen toi­sis­taan estää koron­aa tart­tumas­ta, mut­ta altistaa mon­elle muulle asialle. Myös se voi suo­ran koron­akuolleisu­u­den lisäk­si lisätä kuolleisu­ut­ta, jos peruster­vey­den­hoito on nyt koron­aan panos­tamisen ja eri­lais­ten altistunei­den karan­tee­nien takia toimin­nas­sa enää vain puo­lika­p­a­siteetil­la. Kaiken­laiset arkisetkin ter­veysongel­mat jostain rip­ulista läh­tien voivat olla täl­löin herkästi kuo­let­tavampia kuin nor­maal­isti, jos peruster­vey­den­hoito ei enää nor­maalil­la taval­la toimi.

   Suomes­sa olen jos­sain määrin huolestunut viime aikoina use­al­la paikkakun­nal­la teh­dyn kiireet­tömän ham­mashoidon alasajon tule­vista ter­veysvaiku­tuk­sista. Suun­ter­vey­del­lä on tutkimusten mukaan olen­nainen merk­i­tys ihmis­ten yleis­ter­vey­delle. Suun infek­tiot ovat riskitek­i­jä moni­in yleis­sairauk­si­in. Jos suun ter­vey­den hoidot jätetään tekemät­tä, altiste­taan ihmiset mon­elle yleis­sairaudelle. Suun ter­vey­del­lä on todet­tu ole­van yhteys mm. hen­gi­tystiein­fek­tioiden yleisyy­teen, keuhkoku­umeen yleisyy­teen van­huk­sil­la sekä sydän­in­fark­tien todennäköisyyteen.

  2. Osasyy kas­vavaan kuolleisu­u­teen on toki se että kun teho-osas­tot ovat täyn­nä ja kaik­ki hoita­jat töis­sä niin kaik­ki muut asi­at joiden vuok­si nor­maal­isti sairaalaan men­täisi­in, ja joi­hin hoitoa saataisi­in, jäävät hel­posti sit­ten hoita­mat­ta ja nos­ta­vat kuolleisu­ut­ta. Mis­tä saa­da teho­hoitoa sydän­sairauteen jos sairaalat ovat täyn­nä COVID-potilaita?

   Olen lukenut ennustei­ta jois­sa tämä seu­ran­nais­vaiku­tus johtaa jopa suurem­pi­in kuolin­nu­meroi­hin kuin mitä COVID-19 suo­raan itsessään aiheuttaa.

 4. Voisiko tar­tun­tat­a­pausten havaitun määrä loiven­tu­mi­nen Lom­bar­dias­sa liit­tyä siihen, että tes­taamiseen tarvit­tavaa henkilökun­taa tarvi­taan mui­hin kiireel­lisem­pi­in tehtävi­in (korona ei ole vielä ehtinyt niit­tää satoa juurikaan muual­la Ital­ias­sa). En jak­sa uskoa, että on kovin tavanomainen ilmiö, että täl­lainen kausi-influ­enssaan ver­tau­tu­va pikku­jut­tu tap­paa 45 lääkäriä:

  https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03–27-20-intl-hnk/h_67fa3aecc6e5c93016db9a82b8478e05

  Ehkä he oli­vat niin iäkkäitä, että oli­si­vat kuolleet joka tapauk­ses­sa paris­sa vuodessa.

  Immu­ni­teetin kehit­tymistä on oikeasti tes­tat­tu vas­ta neljän apinan kokeella:

  https://www.livescience.com/monkeys-cannot-get-reinfected-with-coronavirus-study.html

  Ehkä voidaan odot­taa jonk­i­nasteista immu­ni­teetin kehi­tys­tä, mut­ta ei sitä mis­sään tapauk­ses­sa var­mana voi­da pitää, eikä sen kestos­ta ole vielä mitään arvaus­ta kum­mem­paa. Mis­sään tapauk­ses­sa tämän tarkastelua ei voi­da ohit­taa totea­mal­la, että “tämä ske­naario kan­nat­taa unohtaa”. 

  Ihmisille tur­val­lista ja tehokas­ta rokotet­ta ei ole onnis­tut­tu kehit­tämään aiem­millekaan koron­aviruk­sille (SARS, MERS). Eläimille sen­tään on jotain kehitet­ty, joten toiv­otaan parasta.

  https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_vaccine

 5. Eli todel­lisu­udessa käyrät menevät liki kohtisuo­raan ylöspäin edelleen, kun vain jätetään nuo hui­jaus­mit­takaa­vat ja piir­retään tasaisel­la asteikol­la eli ei niin, että 1 cm on ensin 1000, toinen cm 10000 ja kol­mas cm on 100000.

  1. ÄO 172:
   Eli todel­lisu­udessa käyrät menevät liki kohtisuo­raan ylöspäin edelleen, kun vain jätetään nuo hui­jaus­mit­takaa­vat ja piir­retään tasaisel­la asteikol­la eli ei niin, että 1 cm on ensin 1000, toinen cm 10000 ja kol­mas cm on 100000.

   Näin se vain on, jos kavu on ekspo­nen­ti­aal­ista, eli yksi sairas­tunut tar­tut­taa keskimäärin enem­män kuin yhden terveen.

 6. Lom­bar­dias­sa karan­teeni alkoi hie­man muu­ta Ital­i­aa aiem­min, ja ero voi tul­la myös tuos­ta viiveestä?

 7. Ital­ian eräässä päiväle­hdessä on ana­lyysi (https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_27/studio-ispi-ecco-qual-vera-letalita-covid-19-italia-b95d19cc-7029–11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml) mm. siitä, kuin­ka kuin­ka laa­jalle koron­avirus on levin­nyt Ital­ias­sa. Ana­lyysi on ISPI:n (Ital­ialainen think-tank) tekemänä. Google tekee täysin luet­ta­van käännöksen.

  Olen­nais­es­ti arvio tar­tun­nan saaneista on 25.3.2020 men­nessä on 0,6 — 2 % väk­ilu­vus­ta, paras arvio 0.9 % (350 000 — 1 200 000, paras arvio 530 000) eli ollaan kuukausien päässä laumaimmuniteetista.

 8. Eri maid­en tes­ta­tusti diag­nosoitu­jen määrää on aivan mah­do­ton­ta käyt­tää yhtään mihinkään ana­lyysi­in ilman val­tavia korjauksia.

  Ital­ias­sa arvioidaan, että tau­ti­in on sairas­tunut jotain väliltä 350 000 — 1 300 000 ihmistä, toden­näköisim­män luke­man ollessa jotain luokkaa 500–600 tuhatta.
  https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_27/studio-ispi-ecco-qual-vera-letalita-covid-19-italia-b95d19cc-7029–11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml

  Parhait­en taudin kulus­ta ker­too toden­näköis­es­ti kuollei­den määrä, mut­ta sitäkin pitäisi kor­ja­ta kuollei­den ikä- ja sairaus­jakau­mal­la ja luke­ma tulee luokkaa 10–15päivää jäl­jessä nykyti­laan nähden.

  Toivoa sopii, että Ital­ian rajoi­tus­toimet ovat alka­neet purra ja kuollei­den määrä sta­biloituu tähän vähän alle tuhanteen päivässä ja alkaa vähitellen laskea parin viikon sisällä.

  Pitäisi nähdä kuolin- ja tar­tun­tamääräti­las­to­ja Etelä-Ital­ian alueil­ta, jot­ta voisimme arvioi­da niiden men­estys­tä taudin eten­e­misen estämisessä mil­lään muul­la tasol­la, kuin arvailun varassa.

  Vene­to näyt­täisi men­estyneet merkit­tävästi Lom­bar­diaa paremmin:
  https://hbr.org/2020/03/lessons-from-italys-response-to-coronavirus

  1. Oli se sen­tään 50 000 testikit­tiä päivässä. 50 000 / viikko riit­täisi Man­hat­tanille, 350 000 / viikko saat­taa riit­tää New Yorkin osaval­tion ja parin naa­purin tarpeisi­in. Jos olete­taan, että tuotan­toka­p­a­siteetin kasvu on reipas­ta mut­ta lin­eaarista eikä ekspo­nen­ti­aal­ista, niin Suomeen noi­ta saadaan ehkä kesän jäl­keen. Kysyn­tää on muual­lakin. Toiv­ot­tavasti muutkin tes­ti­fir­mat saa­vat vas­taavaa markki­noille, ja toiv­ot­tavasti vien­ti­halu­ja ja ‑lupia löytyy.

 9. Aluk­si kaikkein alt­ti­im­mat saa­vat tar­tun­to­ja nopeasti. Sik­sikin ekpo­nen­ti­aalisen kasvun kan­taluku piene­nee ajan kulues­sa. Kon­tak­tien verkos­to voi olla rak­en­teeltaan jopa sel­l­ainen, että kasvu on nopeaa mut­ta ei ekspo­nen­ti­aal­ista; tähän nim­imerk­ki Aus­tri­an yllä jo viit­tasikin. Tämä ei kuitenkaan vält­tämät­tä tarkoi­ta ns. lau­ma­suo­jan muo­dos­tu­mista (vaik­ka suo­jaa­han se jonkin ver­ran, jos verkos­ton hubit ovat jo tulleet immuuneik­si ja siten alka­vat bloka­ta viruk­sen leviämistä).

 10. Itämi­sai­ka sot­kee ana­lyysiä entis­es­tään. Tiedos­sa ole­vat luvut ker­to­vat tilanteesta noin viikko sit­ten. Lop­putule­ma taitaa olla, ettei oikeaa tietoa voi saa­da, ennen kuin tuo testi saadaan laa­jaan käyt­töön. Suomes­sa tuo testi on jo kek­sit­ty; sen saami­nen käyt­töön jokaiselle, tarvit­taes­sa use­an ker­taan, tulisi olla val­tio­val­lan tärkein tehtävä juuri nyt. Se on avain yhteiskun­nan uudelleen käynnistämiseen!

 11. Viimeinen lause tiivistää tule­van talouskatas­trofin yti­men Ital­ias­sa, vaik­ka nyt tais­telu keskit­tyy koron­akatas­trofin pysäyt­tämiseen. Tur­is­mi ei kukoista lähivu­osi­na aika isol­la var­muudel­la, hyvä jos sitä on ollenkaan. Ital­ian de-fac­to konkurssia ei pystytä ehkä estämään edes EKP:n rahoilla.

  1. Mikko Iso­ta­lo:

   Viimeinen lause tiivistää tule­van talouskatas­trofin yti­men Ital­ias­sa, vaik­ka nyt tais­telu keskit­tyy koron­akatas­trofin pysäyt­tämiseen. Tur­is­mi ei kukoista lähivu­osi­na aika isol­la var­muudel­la, hyvä jos sitä on ollenkaan. Ital­ian de-fac­to konkurssia ei pystytä ehkä estämään edes EKP:n rahoilla.

   Ital­ian talouskatas­trofin ytimessä on myös jo 1980-luvul­ta läh­tien alhaisek­si kään­tynyt syn­tyvyys ja väestön ikärak­en­teen huo­mat­ta­va van­hen­e­m­i­nen. Italia on täl­lä het­kel­lä väestörak­en­teeltaan maail­man toisek­si van­hin maa. Väestörak­en­teeltaan ain­oa Ital­i­aa van­hempi maa maail­mas­sa on vain Japani. Nuoret ikälu­okat ovat Ital­ias­sa entistäkin pienem­piä, ja tulev­ina vuosikym­meninä työikäis­ten veron­mak­sajien määrä on ennustei­den mukaan siel­lä jatku­vasti kutis­tu­mas­sa. Ital­ian hedelmäl­lisyys­luku 1,3 merk­it­see sitä, että tule­vat sukupol­vet, joille velka­vas­tuu siir­ty­isi, ovat kovasti aiem­pia pienem­piä. Ital­ian mah­dol­lis­es­ta konkurssiriskistä on kir­joitet­tu talousle­hdis­sä jo mon­ta vuot­ta. Ital­ian pankeis­takin use­ampi oli ilmeis­es­ti heikos­sa kun­nos­sa jo ennen tätä kri­isiä, saati sen jäl­keen, kun konkurssi­aal­lot ovat kulke­neet yli maan. Ital­ian pankkien taseis­sa on paljon Ital­ian val­tion­lain­o­ja. Ital­ian edel­lä velka­isu­usas­teessa suh­teessa BKT:hen on ollut Euroopan maista vain Kreik­ka, ja Italia näyt­täisi ole­van tänä vuon­na ohit­ta­mas­sa Kreikan velkaisuudessaan.

 12. Koron­aviruk­ses­ta tulee var­masti immu­ni­teet­ti. Kysymys on immu­ni­teetin kestos­ta. Jos se kestää alle 8 kk kuukaut­ta, se on katas­trofi. Jos se kestää n. 1–2 vuot­ta kuten nor­maalit influ­enssaa aiheut­ta­vat viruk­set rokot­ta­mi­nen toimii. 

  Kaik­ki viit­taa siihen että virus on kuten muut koron­aviruk­set ja muta­toituu hitaam­min kuin mon­et muut virustyyp­it. Se tarkoit­taisi, että tar­tun­nas­ta tulee pitkä immu­ni­teet­ti ja rokote antaa pitkänkestoisen suo­jan. Var­muut­ta tästä ei tietysti vielä ole. 

  Bel­gias­sa on todet­tu kissaan saa­neen COVID-19 tar­tun­nan omis­ta­jal­taan. Hong Kongis­sa on todet­tu koirien kan­ta­van virus­ta ilman oire­i­ta. Tämä on luul­tavasti harv­inaista ja kotieläimet ovat luul­tavasti umpiku­jia tar­tun­nan lev­iämisessä. Mut­ta jos tar­tun­taa tapah­tuu toiseen suun­taan se on huolestut­tavaa. Viruk­set jot­ka hyp­pivät eläimi­in joiden kanssa ihmiset elävät lähekkäin eri­tyis­es­ti kiinas­sa (siat, kanat, han­het) muta­toitu­vat ja tule­vat takaisin hie­man eri­laisi­na aiheut­ta­vat ikäviä epi­demioi­ta. Lep­akoiden ja vil­lieläin­ten kanssa ollaan vähem­män kos­ke­tuk­ses­sa kuin siko­jen, kano­jen, kisso­jen ja korien.

  1. John Deere:
   Ruot­sista kan­tau­tuu epäi­lyjä että siitepö­lyr­a­situk­sel­la merkkit­tävää vaiku­tus­ta kuolleisuuteen:

   https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7440420

   Miten tuo­hon dataan saisi siitepö­lyti­lanteet alueittain?

   Myös ital­ialaises­sa julka­is­us­sa esitetään, että ilmas­sa lei­jail­e­vat pienet hiukkaset voivat edesaut­taa sairaut­ta kul­jet­ta­mal­la pin­noil­laan viruk­sia ja/tai lisäämäl­lä jol­lakin muul­la tavoin sairas­tu­misalt­tiut­ta. Asi­as­ta ker­too The Econ­o­mist March 28th 2020.

 13. https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/306196/italy-at-least-3-million-affected-by-influenza-nationwide-january-15

  Tuon mukaan kausi-influ­enssaan on sairas­tunut Ital­ias­sa lokaku­un 2019–15tammikuun 2020 välil­lä 3000 000 ihmistä. Pelkästään 6–12.1. välil­lä 374000 tapausta.

  Ker­ro­taan että korona on tart­tuvampi, joten Ital­ian 92000 tapaus­ta ei voi olla sinne päinkään. Liiku­taan aivan vääril­lä hehtaareil­la, sairas­tunei­ta täy­tyy olla miljoo­nia ja lau­ma-suo­ja alkaa lähestyä.

 14. HUS:n päivit­täin julkaise­mat koron­avirus­di­ag­noosit ovat myös mie­lenki­in­toista seurattavaa.

  Posi­ti­ivis­ten testi­t­u­losten huip­pu ajoit­tuu kulu­van viikon alku­un. Tämän viikon lop­ul­la tapauk­sia on havait­tu selvästi vähem­män N:t ovat toki pieniä ja sat­un­nais­vai­htelu siten suur­ta — toisaal­ta tes­tauskäytän­nöt ovat oletet­tavasti pysyneet vakioituina.

  Oire-epäilystä, testin ottamis­es­ta ja testin analysoin­nista on aina muu­ta­man päivän viive tulok­seen. Sik­si onkin mie­lenki­in­toista seu­ra­ta ensi viikon luku­ja. Eristys­toimien kun pitäisi alkaa vaikut­taa kah­den viikon viiveel­lä, ja Helsin­gin keskus­ta alkoi selvästi tyh­jen­tyä 14.–15.3. viikonvaihteessa.

  1. Tutk­i­ja Punavuores­ta:
   HUS:n päivit­täin julkaise­mat koron­avirus­di­ag­noosit ovat myös mie­lenki­in­toista seurattavaa.

   Posi­ti­ivis­ten testi­t­u­losten huip­pu ajoit­tuu kulu­van viikon alku­un. Tämän viikon lop­ul­la tapauk­sia on havait­tu selvästi vähem­män N:t ovat toki pieniä ja sat­un­nais­vai­htelu siten suur­ta – toisaal­ta tes­tauskäytän­nöt ovat oletet­tavasti pysyneet vakioituina.

   Oire-epäilystä, testin ottamis­es­ta ja testin analysoin­nista on aina muu­ta­man päivän viive tulok­seen. Sik­si onkin mie­lenki­in­toista seu­ra­ta ensi viikon luku­ja. Eristys­toimien kun pitäisi alkaa vaikut­taa kah­den viikon viiveel­lä, ja Helsin­gin keskus­ta alkoi selvästi tyh­jen­tyä 14.–15.3. viikonvaihteessa.

   En lask­isi sen varaan, että teste­jä tehdään jatku­vasti vaki­in­tuneen käytän­nön mukaan. 

   Ystäväni sai tiedon olleen­sa samas­sa tilas­sa tar­tun­nan saa­neen kanssa, mut­ta tieto tuli vas­ta kak­si viikkoa altistu­misen jäl­keen. Ole­tamme viiveen johtuneen hitaas­ta tes­taamis­es­ta. Ainakin YLE on uuti­soin­ut siitä, kuin­ka ter­vey­den­huolto­henkilöstönkin on ollut vaikeaa tai mah­do­ton­ta päästä testi­in, vaik­ka tes­tauk­sen kri­teer­it ovat täyttyneet.

   1. THL päivit­tää noi­ta luku­ja vielä. Ne on kir­jat­tu testin tekopäivälle, mikä on loogista, mut­ta osa tulok­sista on vielä tulemat­ta. Toisen tapa on merk­itä ne sille päivälle, jol­loin testi valmis­tuu, eikä siinä ole mitää laske­vaa trendiä. Tänään 112 uut­ta toden­net­tua tartuntaa.

 15. Soin­in­vaara on kyl­lä vähän surulli­nen, kos­ka se syöt­tää dis­in­for­maa­tio­ta, jol­la on suo­ra vaiku­tus ihmis­ten elämään.

  Nor­jas­sa tehdään asi­at oikein. Se mitä Soin­in­vaara kuvit­telee on väärin. Mikään tutkimus ei tue sitä että sairas­tunei­ta olisi merkit­tävästi enem­män kuin testattuja. 

  Tiede­tään että noin 30 % posi­ti­ivis­es­ti tes­ta­tu­ista on oireet­to­mia. Kiina ei tilas­toi niitä ollenkaan, kos­ka ei ole mitään näyt­töä että näil­lä olisi epi­demi­ol­o­gista merk­i­tys­tä. Nämä eivät lev­itä Sars koron­avirus­ta ja luul­tavasti suurin osa oireet­tomista ei kehitä edes immu­ni­teet­tia. Virus ei vain ole päässyt keuhkoi­hin, joten ei ole muo­dostanut keuhko­sairaut­ta, jok­si oireilisi. 

  Ital­ias­sa Tes­tauska­p­a­siteet­tia on tun­tu­vasti lisät­ty viimeis­ten viikko­jen aikana ja nyt ainakin 95 % tar­tun­noista tavoite­taan. Kiinas­sa tes­tataan niin kat­tavasti että löy­de­tään jo noin 100 pros­ent­tia uusista tartuntaketjuista. 

  Boris John­son muuten sairas­tui eilen Sar­si­in, joten tästä seurasi että Englan­ti teki täyskään­nök­sen. Aluk­si englan­ti­laiset oli­vat Soin­in­vaaran lin­joil­la, mut­ta nyt Boris ja Tony Blair lupa­si­vat kuk­istaa Sars-pan­demi­an englan­nis­sa. Ei siis mitään hyssyt­te­lyä, vaan estetään Sarsin leviäminen.

  Suosit­te­len lämpimästi että Soin­in­vaara pohtisi että mitä jos tar­tun­to­ja ei olekaan Suomes­sa 30 ker­taa enem­män kuin on tes­tat­tu. Vaan mitä jos Suomes­sa ollaankin tes­tat­tu yli 90 pros­ent­tia tar­tun­noista mitä Suomes­sa on aktiivisena. 

  Sik­si kysy­isin Osmol­ta, mitäs luulet kuin­ka mas­si­ivi­nen katas­tori Suomes­sa syn­tyy jos todel­la onkin niin ettei mitään “lieväoireisia” olekaan, vaan tosi­as­sa 50 pros­ent­tia sairas­tuneista sairas­taa sairaala­hoitoa vaa­ti­van keuhkoku­umeen! Ja sit­ten olete­taan että pop­u­laa­tios­ta 80 pros­ent­tia sairastuu.

  Tämän takia Kiina meni aivan pani­ikki­in ja pysäyt­ti Wuhanis­sa riistäy­tyneen epi­demi­an keinol­la mil­lä hyvän­sä. Uusi Sars johtaa yhteiskun­nan täys­tuhoon jo siinä kohtaa kun pros­ent­ti pop­u­laa­tios­ta on sairastunut.

  1. tree­horse:
   Suosit­te­len lämpimästi että Soin­in­vaara pohtisi että mitä jos tar­tun­to­ja ei olekaan Suomes­sa 30 ker­taa enem­män kuin on tes­tat­tu. Vaan mitä jos Suomes­sa ollaankin tes­tat­tu yli 90 pros­ent­tia tar­tun­noista mitä Suomes­sa on aktiivisena. 

   Sik­si kysy­isin Osmol­ta, mitäs luulet kuin­ka mas­si­ivi­nen katas­tori Suomes­sa syn­tyy jos todel­la onkin niin ettei mitään ”lieväoireisia” olekaan, vaan tosi­as­sa 50 pros­ent­tia sairas­tuneista sairas­taa sairaala­hoitoa vaa­ti­van keuhkoku­umeen! Ja sit­ten olete­taan että pop­u­laa­tios­ta 80 pros­ent­tia sairastuu.

   Tämän takia Kiina meni aivan pani­ikki­in ja pysäyt­ti Wuhanis­sa riistäy­tyneen epi­demi­an keinol­la mil­lä hyvän­sä. Uusi Sars johtaa yhteiskun­nan täys­tuhoon jo siinä kohtaa kun pros­ent­ti pop­u­laa­tios­ta on sairastunut. 

   Jos tuo olisi tilanne, meil­lä olisi käsis­sämme Jus­tini­anuk­sen rut­toon ja mus­taan sur­maan ver­rat­ta­va tau­ti. Edessä olisi yhteiskun­nan täy­delli­nen rom­ah­dus. Sitä on oikeas­t­aan turha hirveästi sur­ra; riskinä se on saman­ta­painen kuin ydin­so­ta. Mitään ei voi yksilö tehdä, joten siitä on turha huolehtia.

 16. https://www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml

  Tuon perus­teel­la covid-19 näyt­täisi ohit­ta­neen huip­pun­sa pahim­min kärsineil­lä alueil­la Ital­ias­sa. Kuolleisu­us vaikut­taisi ole­van myös 4–10x korkeampi kuin viral­lis­es­ti rapor­toitu, kos­ka suur­in­ta osaa kuolleista ei koskaan tes­ta­ta korona-kuolleik­si. Ja toisaal­ta mon­et ylimääräiset kuolemat myös johtu­vat sydänko­htauk­sista, aivover­it­ulpista jne. joiden hoitoon resurssit eivät riitä covid-19 epi­demi­an aikana.

 17. “Otin kuvaan sairas­tavien määrät, kos­ka se on luku, jon­ka toivoisi joskus kään­tyvän lasku­un. Tar­tun­nan saanei­den määrähän ei voi kään­tyä laskuun.”

  Tar­tun­nan saanei­den määrä voi laskea, kun joko val­taosa on saanut tar­tun­nan tai eristäy­tymi­nen onnistuu.

  Täl­lä het­kel­lä veikkaan, että sairas­tavien määrä las­kee, kos­ka tar­tun­to­jen määrä las­kee, kos­ka eristys.

  1. Tar­tun­nan saa­neet pysyvät tar­tun­nan saaneina, joten se määrä ei laske. Uusien tar­tun­to­jen määrä voi tietysti laskea.

 18. Impe­r­i­al Col­le­gen uusin raport­ti ( https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30–03-2020.pdf ) on eri­no­maista luettavaa.

  “2.1 Esti­mat­ed true num­bers of infec­tions and cur­rent attack rates
  In all coun­tries, we esti­mate there are orders of mag­ni­tude few­er infec­tions detect­ed (Fig­ure 2) than
  true infec­tions, most­ly like­ly due to mild and asymp­to­matic infec­tions as well as lim­it­ed testing
  capac­i­ty. In Italy, our results sug­gest that, cumu­la­tive­ly, 5.9 [1.9–15.2] mil­lion peo­ple have been
  infect­ed as of March 28th, giv­ing an attack rate of 9.8% [3.2%-25%] of the pop­u­la­tion (Table 1). Spain
  has recent­ly seen a large increase in the num­ber of deaths, and giv­en its small­er pop­u­la­tion, our model
  esti­mates that a high­er pro­por­tion of the pop­u­la­tion, 15.0% (7.0 [1.8–19] mil­lion peo­ple) have been
  infect­ed to date. Ger­many is esti­mat­ed to have one of the low­est attack rates at 0.7% with 600,000
  [240,000–1,500,000] peo­ple infected.”

  Sak­san tun­netut tapauk­set 60000 vs todel­liset 600000. 10% todel­li­sista löydetty.

  Ital­ian 100000 vs todel­liset miljoonis­sa. Tes­taus täysin luhistunut.

 19. Kaikesta uuti­soin­nista saa hel­posti käsi­tyk­sen, että koko Pohjois-Ital­ian ter­vey­den­hoito­jär­jestelmä on rom­ah­tanut eikä hoitopaikko­ja tah­do löy­tyä muutenkaan maas­ta vaan poti­lai­ta on alet­tu kul­jet­ta­maan ilmarahti­na mm. Saksaan.

  Todel­lisu­us onkin sit­ten jotain ihan muuta?

  In Ital­ien zeich­net sich die Wende in der Coro­n­akrise ab

  (Lain­aus lopus­ta Googlen käätämänä englan­niksi — suomenkieli­nen kään­nös oli läh­es järjetön…)

  Mean­while, the chief physi­cians of the Lom­bard inten­sive care units have writ­ten a call for help to the Pres­i­dent, the Prime Min­is­ter and the Min­is­ter of Health. The dai­ly news­pa­per “Il fat­to quo­tid­i­ano” quotes from the let­ter urgent­ly that there is an urgent need for more ther­a­py places and those that are best near­by. There is a nation­al emer­gency, the doc­tors write, so “the region­al bor­ders, espe­cial­ly in geo­graph­i­cal prox­im­i­ty, must be crossed in order to admit Covid patients”.

  What the let­ter only sug­gests, the MP of the cen­ter-left PD, Alfre­do Bazoli from Bres­cia, a city hit hard by the pan­dem­ic, had made it clear­er short­ly before. He won­dered, “How is it that Covid patients are even trans­port­ed from Bres­cia to Ger­many”, while in the near­by Vene­to, in Verona, “two thirds of the inten­sive care beds are empty”.

  Sol­i­daarisu­us ulot­tuu maakun­tara­jaan asti?

  1. ksee: Sol­i­daarisu­us ulot­tuu maakun­tara­jaan asti?

   Tässä ollaan EU:n dilem­man ytimessä: mihin sol­i­daarisu­us ylet­tyy. Yhdys­val­lois­sa ei kukaan noteer­aa jos poti­laat siir­tyvät osaval­tio­ra­jan yli, Euroopas­sa se on uuti­sai­he. Lojali­teet­ti on pohjim­mil­taan henki­maail­man juttu.

   Ei kaiken tarvitse perus­tua fak­toi­hin. Henkilöstö pääsee har­joit­tele­maan tosi­ti­lanteessa, poti­laat pää­sevät tehokkaaseen hoitoon, kuollei­den odotusar­vo piene­nee, Veronas­sa teho­hoitopaikko­jen reservi säi­lyy, ja ital­ialaiset saa­vat spek­taakke­lin­sa. No harm done.

   Kokon­aisu­us on aina paljon mon­imutkaisem­pi kuin pystymme ymmärtämään. Min­ul­la on aav­is­tus että pop­ulis­min nousu Ital­ias­sa on yksi niistä riskeistä joi­ta juuri nyt aliarvioimme, ja vaikut­taa siltä että joku jol­la on tarpeek­si nat­so­ja on jos­sain tul­lut samaan tulok­seen. Tun­neta­sol­la pidän näitä spek­taakkele­ja hienoina huomioiden mitä spek­taakke­lit Ital­ian poli­it­tises­sa his­to­ri­as­sa ovat välil­lä olleet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.