Mitä tehdään kuukauden kuluttua?

Olen tot­tunut siihen, että ennen päätöstä käy­dään vilkas ja avoin keskustelu, mut­ta kun päätös on tehty, eletään sen mukaan. Suo­mi on nyt päätet­ty sulkea kuukaudek­si ja sen kanssa eletään. Nyt on aika keskustel­la siitä, mitä tehdään kuukau­den kuluttua?

Jatkan tästä asi­as­ta keskustelua täl­lä blogilla, mut­ta en linkitä enää kir­joituk­sia Face­booki­in enkä Twit­teri­in, kos­ka kum­mankaan keskuste­lu­ta­pa ei oikein sovi aiheeseen.

Helsin­gin Sanomat julka­isi tänään simu­loin­ti­mallin, jon­ka käyt­täjä pää­tyy vuoren var­masti suosit­ta­maan tiukkaan taudin eristämis­poli­ti­ikkaa, itse asi­as­sa tiukem­paa kuin tämän­hetki­nen. Sitä tuo simu­loin­ti­malli ei ker­tonut, että siinä oletet­ti­in yhteiskun­nan sulkemisen jatku­vat läh­es lop­ut­tomi­in. Käytän­nössä kuitenkin vain siihen asti, että tau­ti­in saadaan kehite­tyk­si tur­valli­nen ja tes­tat­tu rokote. Yleinen arvio on, että tämä veisi puoli­toista vuot­ta. Koulut siis pitäisi pitää sul­jet­tuna vielä seu­raavakin luku­vu­osi ja van­huk­set kotiarestis­sa syksyyn 2021.

Tämä ei ole ihan pieni ongel­ma. Aika moni myös van­hus kuolisi apa­ti­aan ja liikun­nan puut­teeseen. Van­hus­ten luona ei saisi edes vierail­la. Koko talous olisi sen jäl­keen kuin sodan runtelema.

Täy­del­lisen pysäy­tyk­sen kanssa kil­pail­e­va vai­h­toe­hto on riskiryh­mien, lähin­nä van­hus­ten täy­delli­nen eristämi­nen kuten nytkin, mut­ta muut eläi­sivät kuten ennen. Tämän mallin mukaan olisi jopa toiv­ot­tavaa, että mah­dol­lisim­man moni sairas­tu­isi pian, jot­ta epi­demia menisi ohi ja van­huk­set pää­si­sivät taas ulos asun­nois­taan. Kut­su­taan tätä mallia lau­maim­mu­ni­teet­ti­mallik­si. Sen idea perus­tuu siihen, että kun riit­tävän suuri osa väestöstä on taudin sairas­tanut ja tul­lut sille vas­tus­tuskykyisek­si, taudin eten­e­m­i­nen pysähtyy.

Bri­tann­ian ja Hol­lan­nin hal­li­tuk­set val­it­si­vat ensin tämän strate­gian, mut­ta luopui­v­at sitä, kos­ka sen osoitet­ti­in johta­van ter­vey­den­huolto­jär­jestelmän raskaaseen ylikuor­mit­tumiseen ja kohtu­ut­toman suureen kuollei­den määrään.

Malli toimisi, jos riskiryh­mät osat­taisi­in määritel­lä täs­mälleen oikein. Pelkkä mekaa­ni­nen ikä on sinne päin, mut­ta aivan liian moni riskiryh­mään tosi­asi­as­sa kuu­lu­va jäisi sen perus­teel­la karan­teenin ulkopuolelle.

Pidän epäre­al­is­tise­na, että Suo­mi voitaisi­in pitää sul­jet­tuna puoli­toista vuot­ta. Nyt päätet­ty kuukau­den pysähdys on tarpeen tiedon saamisek­si ja epi­demi­an parem­mak­si ymmärtämisek­si, mut­ta tätä yhteiskun­nan totaalipysäy­tys­tä voidaan jatkaa korkein­taan toinen kuukausi. Kyl­lä koulut on saata­va kesälomien jäl­keen avatuiksi.

Tänä aikana pitäisi kerätä paljon lisää tietoa siitä, mille ryh­mille epi­demia on vaar­alli­nen ja mille vaara­ton. Jos emme saa selvite­tyk­si, ketkä kuu­lu­vat riskiryh­mi­in, pitäisi ainakin selvit­tää, ketkä eivät kuu­lu. Se jo tiede­tään, että alle mur­rosikäiset lapset eivät kuu­lu, ellei heil­lä ole jokin vaka­va sairaus.

Tätä tietoa kuumeis­es­ti kerätään ympäri maail­maa. Emme tiedä mil­loin tulee valmista, mut­ta toiv­ot­tavasti pian.

Riskitek­i­jöistä tiede­tään jo nyt enem­män kuin viikko sit­ten. Han­kalam­mak­si asia on men­nyt sikäli, että vaik­ka nuoret aikuiset eivät tau­ti­in juuri kuole, heitä on teho­hoitoon joutuneis­sa luul­tua enem­män. Tähän se lau­maim­mu­ni­teet­ti­malli kaatui.

Ikä ja mies­sukupuoli pysyvät riskitek­i­jöinä. Dia­betek­sen osalta arvio on muut­tunut. Se on sitä pahempi asia, mitä pidem­pään sitä on sairas­tanut. Min­un kor­vaani tämä kuu­lostaa siltä, että dia­betes ei ole vaar­alli­nen vaan ne vau­ri­ot, joi­ta se on sisäe­limille aiheut­tanut, mut­ta en ole lääkäri.

Tupakoin­ti on tietysti vaarak­si mut­ta myös voimakas yli­paino. (Yhdys­val­lois­sa taitaa tul­la pahaa jälkeä.) Entä ast­ma, veren­paine ja sepelvaltimotauti?

THL:n pääjo­hta­jan mukaan todel­liset tar­tun­tamäärät ovat Suomes­sa 20 – 30 ker­taa toden­net­tu­ja suurem­mat. Siis jotain kuu­den ja kymme­nen tuhan­nen välil­lä. Se tarkoit­taa, että meil­lä on pian tuhan­sia ihmisiä, jot­ka ovat käyneet taudin läpi ja ovat mitä toden­näköisem­min sille vas­tus­tuskyky­isiä. Hei­dän osaltaan yhteiskun­nan luk­i­tusti­lanne voitaisi­in purkaa. He oli­si­vat myös hyviä työsken­telemään riski­am­mateis­sa, esimerkik­si asi­akas­palvelus­sa. Saisi­vat myös vierail­la kotei­hin­sa sul­jet­tu­jen van­hus­ten luona.

Ongel­ma on vain se, että taudin läpi käyneet eivät tiedä, ovatko sairas­ta­neet koro­nan tai jonkin muun flun­ssan. Olisi tämänkin takia todel­la toiv­ot­tavaa, että hal­pa testi kehitet­täisi­in pian. MIT:ssa sel­l­ainen on jo myyn­tilu­paa vaille valmis. Tämä tek­sti kuulem­ma ei pal­jas­ta tau­tia ennen, kun oireet ovat puh­jen­neet, mut­ta tähän tarkoituk­seen se riit­täisi. Tosin osa ei saa mitään oireita.

Jokin tapa käyn­nistää yhteiskun­ta uud­estaan on olta­va. Ei voi­da odot­taa puolta­toista vuot­ta. Taudin läpikäynei­den vapaut­ta­mi­nen kaik­ista rajoituk­sista voisi olla yksi tapa.

Yksi peri­aat­teelli­nen kysymys. Ikäih­miset näyt­tävät laa­join joukoin rikko­van heille asetet­tua määräys­tä pysyä kotona. Ran­skas­sa poli­isi valvoo ulkon­ali­ikku­miskiel­toa. Pitäisikö van­hus­ten suh­teen ottaa kovem­mat keinot käyt­töön vai tode­ta, että oma­pa on asiansa. Omaa henkeään­hän he vain vaaran­ta­vat, eivät muiden kuin sitä kaut­ta, että voivat ylikuor­mit­taa sairaalat.

 

193 vastausta artikkeliin “Mitä tehdään kuukauden kuluttua?”

 1. Osmo, hieno tek­sti. Olin vah­vasti kovien toimien kan­nal­la, kos­ka epä­var­mo­ja aukko­ja oli niin paljon ja ne näyt­tivät real­isoitu­vat hal­lit­se­mat­tomasti päälle. Nyt väl­itön uhka, eli se, että korona olisi päässyt epäin­for­moitu­jen van­hus­ten niskaan lev­iämään on tehokkaasti tor­jut­tu Suomes­sa, pitäisi alkaa jo aggres­si­ivis­es­ti nor­mal­isoimaan tilan­net­ta, ja pitää poikkeu­solot lyhyenä, kuten san­otkin. Kut­sun strate­giaa jon­ka Suo­mi tietois­es­ti tai tietämät­tään on nyt aloit­tanut, aikalisästrategiaksi.

  Aikalisän etu on dynaamisu­us: Kaik­ista hel­poin­ta, humaanein­ta ja uskot­tavin­ta on koo­ta nyt kaik­ki rokotet­ta helpom­mat ja toimi­vam­mat keinot yhteen, varus­taa Suomen kap­a­siteet­ti niil­lä mah­dol­lisuuk­sien mukaan, tehdä uusi arvio, vas­ta­ta tuo­hon viimeisen kap­paleesi kysymyk­seen 70v itsemääräysoikeud­es­ta, ja tiedot­taa ja pitää kansakun­ta samal­la viival­la, Man­ner­heimin päiväkäsky­jen muo­dos­sa. Yle aloit­ti jo päivit­täisen kel­lo 15 koronalähetyk­sen­sä, joten sitä voidaan pitää tehokkaana vies­ti­menä muun medi­an ohel­la strate­gias­sa. Kulissien takana virkamiehistö täy­tyy vahvis­taa ja pikaises­ti palkata lisää henkilöstöä huole­hti­maan että kaikkia toimen­piteitä mis­tä on apua voidaan alkaa toimeep­an­na. Tähän kuu­luu tietysti koordi­noitu tes­tauska­p­a­siteetin raju lisäämi­nen, dig­i­taa­li­nen Korona statuk­sen mobi­il­i­ap­p­likaa­tio kansalaisille jot­ta tiede­tään, kuka on riskiryh­mää, kuka jo sairas­tanut ja kel­lä on vähäi­nen ris­ki ja sovel­tuu ainakin itse toim­i­maan töis­sään riskeistä huolimatta.

  Myös se seik­ka, että nyt toimit­ti­in ikäänkuin var­muu­den var­al­ta, mah­dol­lis­taa agres­si­ivisen ja nopean kan­sain­välisen tieteel­lisen yhteistyön, jol­la pois­sul­je­taan tun­tem­at­to­mia para­me­tre­jä ja täytetään aukko­ja ja epä­var­muuk­sia parem­mil­la tiedoil­la. Nyt tun­tuu, että jos esimerkik­si taudin levin­neisyysker­roin 20-ker­taise­na diag­noo­sei­hin olisi lähel­lä todel­lisu­ut­ta, R0 arvo on kai sys­temaat­tis­es­ti aliarvioitu ja taudin vir­u­lent­tius, räjähtävyys täten ekspo­nen­ti­aal­isu­us täy­tyy ottaa vielä enem­män huomioon mallinnuk­ses­sa. Toisaal­ta se mah­dol­lis­taa myös sen, että nopeahko lau­ma­suo­ja riskiryh­mien äärim­mäisel­lä suo­jau­tu­mis­toimen­piteil­lä on myös takaisin pöy­däl­lä, jos vain joitain ter­vey­del­lisiä uhkia ja kysymys­merkke­jä saadaan kar­toitet­tua ja poissuljettua.

  Yhteiskun­nan vahin­got tule­vat nouse­maan korkeik­si. Vielä korkeam­mik­si ne nou­se­vat, jos samaa aggres­si­ivi­su­ut­ta ja nopeut­ta, jol­la ensim­mäiset merkit­tävät suo­jaus­toimen­piteet tehti­in, ei saa­da myös kaikken­sa sen eteen tekemiseen, että poikkeu­soloista päästään luop­umaan. Varsi­naiset sota­toimet alka­vat vas­ta kun­nol­la nyt, kun Maini­lan laukauk­set ovat nyt ammut­tu tuol­ta jostain, ja sivi­ilikansakun­ta on koot­tu liikekan­nallepanoon. Man­ner­heimin sijaan käskyt­täjänä toimii mielestäni kaikek­si onnek­si kuitenkin Sauli Niin­istö, eikä Krista Kiu­ru, kuten 24. helmiku­u­ta twiittasit.

 2. Niin kauan kun Kiina ostaa YK:n alaiset jär­jestöt puolelleen ja ei suos­tu lopet­ta­maan taka­pa­juisia tapo­jaan elin­tarvikkei­den ja vil­lieläimien paris­sa, niin ihan turha luul­la ettei tämä tois­tu­isi heti koh­ta uud­estaan, jos tämä virus katoaisikin. EU:n pitää pain­os­taa Kiina nou­dat­ta­maan perushy­gien­i­aa ja lopet­ta­maan likainen torikaup­pakult­tuuri ja vil­lieläimi­in sekaan­tu­mi­nen ennen kuin kiinalaisia päästetään taas EU:n alueelle. Ei mitään järkeä pistää koko maail­maa sekaisin jos juurisyy ongel­maan säi­lyy ja tuot­taa heti koh­ta uuden viruk­sen. Ihmiset menet­tivät niin paljon nyt tässä ja mon­elta katosi täysin elinkeino, niin jotain on pakko tehdä vaik­ka Kiina siitä vinkuisikin, kun toista täl­laista ei ainakaan mikään yhteiskun­ta kestä heti perään.

  Nyt Kiina väit­tää tätä USA:n juonek­si val­tionkanaval­la, joten ei kan­na­ta odot­taa mitään posi­ti­ivista tuoltakaan dik­tatu­uril­ta, jon­ka per­set­tä on nuoltu rahas­ta Euroopas­sa ja Suomes­sa ihan tarpeek­si. Lop­ul­ta kiinalaiset ovat var­maan nurkan­neet län­si­fir­mat pörssien syöksyessä ja saadaan koh­ta kaik­ki puna­pas­sit ja opetel­la ulkoa jotain kau­nista runoa Xistä. Yhtä lail­la jos media pitää saman­laisia tilas­to­ja jokaises­ta influ­enssakaud­es­ta jatkos­sa, niin ihmiset eivät pistä nenää ulos oves­taan. Jos väestössä moni on elin­iän lop­pupuolel­la ja influ­enssakausi pääl­lä, niin ihmisiä kuolee suurin numeroin ja jos niitä ei suh­teuteta mihinkään ja ei hyväksy kuole­maa osak­si elämää, niin ei maail­ma tästä nouse. Onnek­seen suo­ma­laiset ovat sen ver­ran met­säläisiä, että poskisu­udel­mat ja halaamiset ovat vähem­mäl­lä kuin jos­sain Ital­ias­sa ja Iranis­sa, vaik­ka nuoriso yrit­tääkin noi­ta kum­mallisia tapo­ja tänne tuodakin.

  1. JS:
   Niin kauan kun Kiina ostaa YK:n alaiset jär­jestöt puolelleen ja ei suos­tu lopet­ta­maan taka­pa­juisia tapo­jaan elin­tarvikkei­den ja vil­lieläimien paris­sa, niin ihan turha luul­la ettei tämä tois­tu­isi heti koh­ta uud­estaan, jos tämä virus katoaisikin. EU:n pitää pain­os­taa Kiina nou­dat­ta­maan perushy­gien­i­aa ja lopet­ta­maan likainen torikaup­pakult­tuuri ja vil­lieläimi­in sekaan­tu­mi­nen ennen kuin kiinalaisia päästetään taas EU:n alueelle. Ei mitään järkeä pistää koko maail­maa sekaisin jos juurisyy ongel­maan säi­lyy ja tuot­taa heti koh­ta uuden viruksen. 

   Ei tämä ole pelkästään kiinalais­ten vika. Kiinalainen torikaup­pakult­tuuri on osa kiinalaista kult­tuuria jo tuhan­sia vuosia sit­ten. Toki torikau­pan hygien­ia pitää olla kun­nos­sa ja valit­tavasti näin ei ole mut­ta ei län­si­maalaiset euroop­palaiset pidä men­nä sanomaan kiinalaisille hei­dän torikaup­pakult­tuurista yhtään mitään kun eivät tiedä asi­as­ta mitään.
   Eivät kaik­ki kiinalaiset edes asioi nois­sa mainit­se­mis­sasi torikaupois­sa. Tämä oli Hubein maakun­nas­ta Wuhanin kaupungista alka­nut sairaus mut­ta niin sikain­flu­enssa (H1N1) alkoi Etelä-Mek­sikon Ver­acruzin osaval­tios­ta La Glo­ri­an kylästä ja eikä sil­loin EU pistänyt mitään sank­tioi­ta Mek­sikolle. Eikä muuten Yhdys­val­lat johon H1N1 iski kovaa. Ei kaikkia kiinalaisia voi syylistää kollek­tivis­es­ti mitä Hubein maakun­nas­sa tehdään. Mut­ta raju­ja toimen­piteitä voi tehdä. Etelä-Korea, Tai­wan, Sin­ga­pore ja Hongkong kyl­lä alkoi­vat heti coro­nan lev­iämisen jäl­keen Kiinas­ta tutki­maan kaik­ki lennot jot­ka sinne tuli Kiinas­ta. Matkus­ta­jil­ta oteti­in näyt­teet ja ilmoitet­ti­in myöhem­min tek­stivi­estil­lä mikä on tulos. Karan­teeni astui heti voimaan jos tulos oli negati­ivi­nen. Samal­la karan­teenin rikko­muk­sia tarkkailti­in sähköisel­lä tun­nis­teil­la. Lisäk­si koko väestö tutk­i­ti­in dri­ve in lab­o­ra­toori­ois­sa ja tulos tuli tek­stivi­estil­lä koti­in ja jos se oli negati­ivi­nen niin heti karan­teeni­in ja kovat sakot sen rikkomuksesta. 

   Kaik­ki lennot Kiinas­ta Etelä-Kore­aan, Tai­wani­in, Sin­ga­poreen ja Hongkon­gin tarkastet­ti­in ja matkus­ta­jat samoin. Tämä alkoi heti kun coro­na viruk­ses­ta tuli tietoa. Ennen kuin Kiina itse kiel­si lennot. 

   Näin pitäisi tehdä kuten Etelä-Korea, Tai­wan, Sin­ga­pore ja Hongkong tekivät eikä syylistää kiinalaisia kollektiivisesti.

   1. Rahul Somani: Ei tämä ole pelkästään kiinalais­ten vika. Kiinalainen torikaup­pakult­tuuri on osa kiinalaista kult­tuuria jo tuhan­sia vuosia sit­ten. Toki torikau­pan hygien­ia pitää olla kun­nos­sa ja valit­tavasti näin ei ole mut­ta ei län­si­maalaiset euroop­palaiset pidä men­nä sanomaan kiinalaisille hei­dän torikaup­pakult­tuurista yhtään mitään kun eivät tiedä asi­as­ta mitään.
    Eivät kaik­ki kiinalaiset edes asioi nois­sa mainit­se­mis­s­a­s­itorikaupois­sa. Tämä oli Hubein maakun­nastaWuhanin kaupungista alka­nut sairaus mut­ta niin sikain­flu­enssa (H1N1) alkoi­Etelä-Mek­sikon Ver­acruzin osaval­tios­ta La Glo­ri­an kylästä­ja eikä sil­loin EU pistänyt mitään sank­tioi­ta Mek­sikolle. Eikä muuten Yhdys­val­lat johon H1N1 iski kovaa. Ei kaikkia kiinalaisia voi syylistää kollek­tivis­es­ti mitä Hubein maakun­nas­sa tehdään. Mut­ta raju­ja toimen­piteitä voi tehdä. Etelä-Korea, Tai­wan, Sin­ga­pore ja Hongkong kyl­lä alkoi­vat heti coro­nan lev­iämisen jäl­keen Kiinas­ta tutki­maan kaik­ki lennot jot­ka sinne tuli Kiinas­ta. Matkus­ta­jil­ta oteti­in näyt­teet ja ilmoitet­ti­in myöhem­min tek­stivi­estil­lä mikä on tulos. Karan­teeni astui heti voimaan jos tulos oli negati­ivi­nen. Samal­la karan­teenin rikko­muk­sia tarkkailti­in­sähköisel­lä tun­nis­teil­la. Lisäk­si koko väestö tutk­i­ti­in dri­ve in lab­o­ra­toori­ois­sa ja tulos tuli tek­stivi­estil­lä koti­in ja jos se oli negati­ivi­nen niin heti karan­teeni­in ja kovat sakot sen rikkomuksesta. 

    Kaik­ki lennot Kiinas­taEtelä-Kore­aan, Tai­wani­in, Sin­ga­poreen ja Hongkon­gin tarkastet­ti­in ja matkus­ta­jat samoin. Tämä alkoi heti kun coro­na viruk­ses­ta tuli tietoa. Ennen kuin Kiina itse kiel­si lennot. 

    Näin pitäisi tehdä kutenEtelä-Korea, Tai­wan, Sin­ga­pore ja Hongkongtekivät eikä syylistää kiinalaisia kollektiivisesti.

    Voidaan syyl­listä koko se joukko ihmisiä jot­ka eläin­peräisiä tuot­tei­ta käyt­tävät? Viruk­set tart­tuvat nisäkkäistä ja lin­nuista. Kaloista ilmeis­es­ti ei, eli niitä voi tur­val­lis­es­ti kulut­taa. Kasvi­tau­dit eivät ihmisen tar­tu joten veg­aanien vika nämä epi­demi­at eivät ainakaan ole. 

    Siir­tymi­nen pois eläin­ten mas­si­ivis­es­ta hyö­dyn­tämis­es­tä tuot­taa mon­takin etua, muun­muas­sa päästövähen­nyk­siä, mut­ta myös vaar­al­lis­ten virusten tor­jun­nas­sa. On lukuisia syitä siir­tyä pois eläin­ten mas­si­ivis­es­ta hyö­dyn­tämis­es­tä. Lisäk­si vai­h­toe­htoisia tuot­tei­ta on jo hyvin tarjolla.

   2. Aino Tuomi­nen: Rahul

    Aino Tuomi­nen: Viruk­set tart­tuvat nisäkkäistä ja lin­nuista. Kaloista ilmeis­es­ti ei, eli niitä voi tur­val­lis­es­ti kuluttaa.
    Siir­tymi­nen pois eläin­ten mas­si­ivis­es­ta hyö­dyn­tämis­es­tä tuot­taa mon­takin etua, muun­muas­sa päästövähen­nyk­siä, mut­ta myös vaar­al­lis­ten virusten tor­jun­nas­sa. On lukuisia syitä siir­tyä pois eläin­ten­mas­si­ivis­es­ta hyö­dyn­tämis­es­tä. Lisäk­si vai­h­toe­htoisia tuot­tei­ta on jo hyvin tarjolla. 

    Ehdot­tomasti olen kasvis­ruokailun puoles­ta. Syön enem­män kasvis ja kala pain­ot­teisia ruokia kuin liha. Sian­li­has­ta olen luop­unut. Kanaa ja lam­mas­ta enem­män syön. Nau­ta on liian kallista joten ker­ran kuukaudessa pihviä

    Totean vain että kiinalais­ten syylistämi­nen taud­ista on vain kiinalaisi­in kohdis­tu­va ennakkolu­u­loa yleis­es­ti. Sikain­flu­enssan alku­perä­maa oli 2009 Mek­siko ja siel­läkin se alkoi pienen La Glo­ria kylästä Ver­acruzin osaval­tioista ja lev­isi nopeasti ensin Pohjois-Amerikkaan Mek­sikon ulkop­uolelle. Toden­näköis­es­ti paikallisel­la toril­la myyti­in huonos­sa hygien­ian puut­teessa siko­ja. Muis­tatko miten BSE eli hul­lun lehmän tau­ti alkoi 1999 Bri­tan­ni­as­sa? Pikaruokar­avin­toloiden ruun tähtei­den syöt­tämis­es­tä lehmille. Lop­putu­los oli tuhan­sien lehmien pakko­teuras­tus mut­ta lop­putu­los oli esim brit­til­i­han totaa­li­nen pitkä kiel­to EU:n sisä­markki­noil­la ja se loi kitkaa Bri­tann­ian ja EU:n välil­lä kos­ka kiel­to piden­net­ti­in vaik­ka BSE oli käytän­nössä jo saatu pois.Taustalla oli Ran­skan halu suo­jel­la maat­alout­ta jälleen ker­ran. Se kuitenkin oli maaseudul­la aiheut­tanut katkeru­u­den EU:ta kohtaa ja sit­ten 2016 kaik­ki oli selvää kun kansanäänestys jär­jestet­ti­in. Mut­ta BSE oli Bri­tann­ian kar­jan­jalosta­jien oma ahneu­den ja type­r­än hal­van ruuan politiikkaa.

   3. Aino Tuomi­nen: Voidaan syyl­listä koko se joukko ihmisiä jot­ka eläin­peräisiä tuot­tei­ta käyt­tävät? Viruk­set tart­tuvat nisäkkäistä ja lin­nuista. Kaloista ilmeis­es­ti ei, eli niitä voi tur­val­lis­es­ti kulut­taa. Kasvi­tau­dit eivät ihmisen tar­tu joten veg­aanien vika nämä epi­demi­at eivät ainakaan ole. 

    Siir­tymi­nen pois eläin­ten mas­si­ivis­es­ta hyö­dyn­tämis­es­tä tuot­taa mon­takin etua, muun­muas­sa päästövähen­nyk­siä, mut­ta myös vaar­al­lis­ten virusten tor­jun­nas­sa. On lukuisia syitä siir­tyä pois eläin­ten­mas­si­ivis­es­ta hyö­dyn­tämis­es­tä. Lisäk­si vai­h­toe­htoisia tuot­tei­ta on jo hyvin tarjolla.

    Tämä epi­demia ei kyl­lä näytä lev­iävän ruuan kaut­ta. Lev­iää lähin­nä ihmisen erit­tei­den kaut­ta, keuhko­sairaus. Turha taas lihan­syöjiä syyl­listää. Viruk­sen alku­perä on vielä hie­man epä­selvä , mut­ta lep­akoi­ta ja täl­laista muu­ra­haisia syövää eläin­tä (en osaa suo­men­taa) on epäilty. Näitä kumpiakaan ei tiet­tävästi syödä Kiinassakaan.

    https://www.nature.com/articles/d41586-020–00548‑w

   4. Rahul Somani:
    Näin pitäisi tehdä kutenEtelä-Korea, Tai­wan, Sin­ga­pore ja Hongkongtekivät eikä syylistää kiinalaisia kollektiivisesti. 

    Län­si­mail­la tulee vain hirveä kiire syyl­listää mui­ta omista epäon­nis­tu­mi­sis­taan kun kollek­ti­ivisem­mat ja vähem­män yksilökeskeisem­mät aasialaiset yhteiskun­nat selviävät tästä kri­i­sistä läh­es kuiv­in jaloin samal­la kun län­si­maat hor­jahtel­e­vat kuolinko­ri­nois­saan. Mut­ta kun tääl­lä län­si­mais­sa, mukaan lukien Suomes­sa, ollaan niin var­mo­ja omas­ta yliv­er­taisu­ud­es­ta ja erit­täin pitkälle vie­dyn yksilökeskeisyy­den ja yksilönoikeuk­sien parem­muud­es­ta. Sit­ten vaan ihme­tel­lään mik­seivät itsekeskeiset kansalaiset kuun­tele ylhäältä annet­tu­ja ohjei­ta tai auktoriteetteja.

  2. JS:

   Nyt Kiina väit­tää tätä USA:n juonek­si valtionkanavalla 

   JS:

   Nyt Kiina väit­tää tätä USA:n juonek­si valtionkanavalla.Onnekseen suo­ma­laiset ovat sen ver­ran met­säläisiä, että poskisu­udel­mat ja halaamiset ovat vähem­mäl­lä kuin jos­sain Ital­ias­sa ja Iranis­sa, vaik­ka nuoriso yrit­tääkin noi­ta kum­mallisia tapo­ja tänne tuodakin.

   Yhdys­val­tain pres­i­dent­ti Trump väit­ti coro­n­aa vielä kuukausi sit­ten demokraat­tien sala­juonek­si. Onko tämä sinus­ta kovinkaan län­si­maise­na itseään pitävän kansakun­nan pres­i­den­tiltä fik­sua sanoa. Yhtä hyvin jos perus­suo­ma­laiset oli­si­vat nyt esim hal­li­tuk­ses­sa ja Vihreät oppo­si­tiois­sa niin PS sanoisi että coro­na on Vihrei­den sala­juoni tupakoit­si­joi­ta vas­taan niin olisiko tämä sinus­ta mitenkään fik­sua? Kos­ka esimerik­si tupakoin­ti on myös vaar­al­lista mut­ta jotenkin kum­mallista että tämä ulkoa tuo­tu tapa on myös suo­ma­lais­ten met­säläis­ten kesku­udessa myös esi­in­tyvä ilmiö ja täysin hyväksyt­tävää vaik­ka se on tässä coro­na tapauk­ses­sa erit­täin vaar­al­lista kuten Osmo Soin­in­vaara on toden­nut blo­gis­san että tupakoit­si­vat ovat myös riskiryhmässä. 

   Sin­ga­pore on muuten kieltänyt puruku­min maa­han­tu­lon ja myynin. Se on ollut voimas­sa jo läh­es 40 vuot­ta. Oikein hyvä päätös. Jos Sin­ga­pores­sa joku esimerik­si heitt­tää tupakan tumpun maa­han niin tulee kovat sakot. 

   Onko sinus­ta puruku­min käyt­tö mitenkään perisuo­ma­laista? Kale­valaista? Vai onko sekin kum­malli­nen tuon­ti tapa jon­ka lät­tähat­tu nuoret toi Suomeen joskus 1950-luvul­la amerikkalai­sista muotilehdistä?

   1. Immu­ni­teetista ei vält­tämät­tä seu­raa, ettei voisi toimia oireet­tomana tar­tut­ta­jana joko oireisen taudin pää­tyt­tyä tai saa­da uut­ta tar­tun­taa joka johtaisi vain tar­tut­ta­jak­si, ei oireisi­in. Kuin­ka kauan immu­ni­teet­ti kestää, sitä ei vielä tiedettäne.

   2. Aki Niem­i­nen:
    Immu­ni­teetista ei vält­tämät­tä seu­raa, ettei voisi toimia oireet­tomana tar­tut­ta­jana joko oireisen taudin pää­tyt­tyä tai saa­da uut­ta tar­tun­taa joka johtaisi vain tar­tut­ta­jak­si, ei oireisi­in. Kuin­ka kauan immu­ni­teet­ti kestää, sitä ei vielä tiedettäne. 

    Älä nyt pilaa hyvää teo­ri­aa. Toisaal­ta tääl­lähän jo pitävästi osoitet­ti­in etteivät sairaalat voi men­nä tukkoon kos­ka tau­ti ei vain ole vaar­alli­nen eikä poikkea kausi-influenssasta.

 3. Ole­tan, että kuukau­den päästä kat­so­taan mikä on tilanne. Jos kuollei­ta on 0–10 ja taudin eten­e­m­i­nen yhtä hidas­ta kuin täl­lä het­kel­lä, mut­ta maas­sa lama ja satatuhat­ta uut­ta työtön­tä, päätös lie­nee help­po. Olisi se kyl­lä minus­ta help­po jo nyt. Ruot­sista kan­nat­taa yleen­sä ottaa mallia, kun taloud­es­ta on kyse.

  1. Timo:
   Ruot­sista kan­nat­taa yleen­sä ottaa mallia, kun taloud­es­ta on kyse.

   Ruot­sista kan­nat­ta ottaa mallia yleen­säkin kun kyse on taloud­es­ta. Tosin Ruotsin työ­markki­noil­l­la ei ollut kuulem­ma sel­l­aista käytän­töä kuin lomau­tus ja nyt Ruotsin työ­nan­ta­jat halu­a­vat sen takaisin (pois­tui 1990-luvul­la Ruotsista). 

   Paikalli­nen sopimi­nen ja yleis­si­tovu­u­den puut­tumi­nen on Ruotsin työ­markkoiden jous­tavu­u­den salaisu­us. Sen takia Ruot­si onnis­tui saa­maan kokoon suuren elvy­tys paketin

   Työ­markki­naos­a­puo­let kyl­lä löy­sivät nyt tääl­lä maalisku­un kih­lauk­sen mut­ta epäilen että nor­maalis­sa tilantes­sa tämäkin olisi väliaikaista.

   Talvi­so­dan aat­tona työ­markki­naos­a­puo­let löy­sivät toisen­sa tam­miku­un kih­lauk­ses­sa mut­ta heti sodan jäl­keen alkoi ay-liik­keen kovat lakot ja työ­tais­te­lut. Kih­laus oli päät­tynyt. Yleis­lakon jäl­keen tuli Kekkosen pakot­ta­mana lin­na­rauha. Onnek­si mut­ta siinäkin tehti­in kovia neuvotteluita. 

   Nyt olemme uudessa tilanteessa. Paikalli­nen sopimi­nen, yleis­si­tovu­u­den pois­t­a­mi­nen ja oppisopimi­nen. Olisi uuden lin­na­rauhan perus­ta kun tämä väli­aikainen aika on ohi

  2. Täältä kaikkien alo­jen asiantun­ti­ja vas­taa. Meil­lä on jälk­i­ju­nas­sa tulev­ina se etu, että näemme mitä muual­la on tapah­tunut. Tässä tapauk­ses­sa voidaan kat­soa Kiinaan. Jatkos­sa tehdään seuraavaa:

   - Seu­raa­van 1–2 kuukau­den aikana tes­tauska­p­a­siteet­tia pyritään kas­vat­ta­maan vähitellen tuonne Etelä-Kore­an mit­talu­okkaan. Siihen asti voidaan tes­taus­ta rajoit­taa nykyiseen tapaan.
   — Kevään ja rajoi­tus­toimien päät­täessä flun­ssakau­den, ja kun puo­let kansas­ta ei enää kröhi joka tapauk­ses­sa jonkin taval­lisen virus­taudin takia, aloite­taan laa­ja tes­taus kaikkien vähäis­tenkin oirei­den kanssa (+ ne muu­ta­ma kymme­nen tuhat­ta luu­lotautista joil­la on ihan var­masti oiree­ton korona).
   — Siir­ry­tään takaisin WHO:n ensim­mäiseen malli­in: tes­taa ja jäljitä. Mikäli uusia tar­tun­taketju­ja ilme­nee, tehdään nopeasti alueel­lisia rajoi­tus­toimia ja karanteeneja.
   — Koulu­ja on turha enää ava­ta ennen syksyä, mut­ta päivähoito ja kerho‑, urheilu‑, kult­tuuri- ja leir­i­toim­inta ym. aktivi­teetit voidaan aloit­taa ja kokoon­tu­mis­ra­joituk­sia ainakin lieven­tää. Yliop­pi­lasjuh­lia, häitä ja mui­ta vas­taavia korkean riskin per­he­juh­lia on ehkä syytä rajoit­taa edelleen.
   — Rajat pysyvät pääosin kiin­ni, mah­dol­lis­es­ti jopa lop­pu­vuo­den mut­ta ainakin usei­ta kuukau­sia. Työn- ja opiskelun takia matkus­t­a­mi­nen sal­li­taan, mut­ta maa­han­tuli­jat määrätään pakol­liseen 14 vrk karan­teeni­in Kiinan mallin mukaan. 

   Muu­ta­man kuukau­den per­spek­ti­iviä pidem­mälle suun­nitel­maa on turha tässä vai­heessa miet­tiä. Tilanteessa on niin paljon tun­tem­aton­ta ja ennen koke­ma­ton­ta, että kaik­ki tästä eteen­päin olisi puh­das­ta arvailua.

   1. Olet­teko miet­tinyt, mik­si yleis­es­tä kansan seu­lon­tat­es­taus­tavoit­teesta päätet­ti­in luop­ua, ja panos­taa vakavasti sairaiden hoitoon ja riskiryh­mien eristämiseen ? Somes­sa jankkaa­vat nyt tes­tauk­sia vaa­ti­vat jälkivi­isaat, jot­ka eivät pysty hah­mot­ta­maan asi­aa itse. 

    Se johtunee siitä, että vaik­ka parem­matkin testit oli­si­vat 98% luotet­tavia (pelkät swab-testit oli­vat ehkä vain noin noin 50% luotet­tavia) , väärät negati­iviset, vaikkakin vain esimerkik­si viisikym­men­tä kymme­nessä­tuhan­nes­sa tes­ta­tus­sa, romut­ta­vat testin roolin taudin tor­jun­nas­sa. Väärät posi­ti­iviset voidaan hoitaa tes­taa­mat­takin, eris­tetään kaik­ki sairau­soire­i­ta tun­te­vat, valikoimat­ta. Pelkil­lä testeil­lä ei saa­da kaikkia mah­dol­lisia ter­veen oloisia tar­tut­ta­jia kiin­ni, se nähti­in jo helmiku­un alus­sa Kiinas­sa. Etelä-Kore­as­sa, ensi askeleitaan ottavas­sa demokra­ti­as­sa, ( muis­te­taan, että oli käytän­nössä soti­las­dik­tatu­uri vielä 40 vuot­ta sit­ten ) on kansalaisil­la pakko pitää hallinnon tal­let­ta­maa paikkaseu­ran­taa kän­nykässään käyn­nis­sä, jot­ta sat­tumoisin JÄLKIKÄTEEN tul­lut posi­ti­ivi­nen näyte lait­toi kyseisen henkilön käyn­tipaikat tar­tun­tavaaran alaisek­si, ja kaik­ki niis­sä paikois­sa käyneet tun­nis­tet­ti­in ja tes­tat­ti­in. Ja tääl­lä pahim­mat öyhöt­täjät eivät suos­tu edes plus­sako­rt­te­ja otta­maan, kun voivat joutua “seu­ratuk­si” !

    On myös muis­tet­ta­va, että Kore­an val­taisa määrä, 300000 tes­tat­tua, näyt­tää hienol­ta aikaansaan­nok­selta, mut­ta 51-miljoon­aises­sa kansas­sa vas­ta suu­ru­us­lu­okas­sa yksi 200:sta kansalais­es­ta on tes­tat­tu ! Helsin­gin kaupun­gin alueel­la kyse olisi 2500 tes­ta­tus­ta ! Yllä­tys ei voi olla, että noin saman suu­ru­us­lu­okan määrä on tehty teste­jäkin. Eli testeistä öyhääjät voisi­vat kat­soa ensin suu­ru­us­lu­okat, sit­ten vas­ta antaa sormien tanssia näppäimistöllä. 

    Juurikin sik­si Wuhan eris­tet­ti­in täysin, kos­ka tes­taa­mal­la ei tar­tun­taa voin­ut pysäyt­tää. Kiinan kokoises­sa maas­sa voidaan uhra­ta 50 miljoo­nan asukkaan kaupun­ki luk­it­se­mal­la ulko­maail­mal­ta, jot­ta säästetään tuhat miljoonaa. 

    Toinen paljon keskustelua aiheut­tanut asia on, mik­si eristämme yli 70-vuo­ti­aat, mik­sei kaikkia alle 70-vuo­ti­ai­ta, sil­lä yksi tai kak­sikin kolmekym­men­vuo­ti­as­ta oli kuol­lut tau­ti­in. Tässä on ehkä pin­nal­la kyvyt­tömyys ajatel­la yhtaikaa kah­ta asi­aa: yhteiskun­nan nor­maalia toim­intaa ja eri ihmis­ryh­mien kokoa, ja ryh­mi­in kohdis­tu­vaa riskiä. On tot­ta, että yli 70-vuo­ti­ai­ta on 850000, eli melko paljon. Mut­ta kei­den harteil­la on yhteiskun­nan toimivu­us, jot­ta tavaraa ja palvelu­ja löy­tyy kri­it­tisillekin aloille ? Jos me eristämme ikälu­okat 0 — 70 v karan­teeni­in, rom­ah­taa ikäih­mis­tenkin elämäno­lo var­masti. Nyt jos saamme eris­te­tyk­si ikälu­okat, jot­ka eivät osal­lis­tu talouden pyörien pyörit­tämisen välit­tömästi, vähen­nämme myös teho­hoidon resurssip­u­laa. Eli koul­u­laiset ja opiske­li­jat pide­tään kotiarestis­sa, van­huk­set palvelu­jen piiris­sä, mut­ta omis­sa olois­saan. Suuri enem­mistö työikäi­sistä kansalai­sista, jot­ka mah­dol­lis­es­ti ja melko var­masti tule­vat saa­maan tar­tun­nan, ovat sen kak­si viikkoa sairasvuo­teel­la, mut­ta van­husväestöä pienem­pi osa teho­hoi­dos­sa. Yhteiskun­nan min­imi­palve­lut pystytään turvaamaan. 

    Tämä nyt vain oli sekatyömiehen vii­sisent­ti­nen tähän asiaan.

   2. Ottaen huomioon että hal­li­tus nos­ti maanan­taina tes­taamisen pri­or­i­teet­tilistalle ja että lehti­ti­eto­jen mukaan päivit­täis­ten testien määrä on lyhyessä ajas­sa nous­sut / nouse­mas­sa 500 -> 1000 -> 2500 niin ei hal­li­tus näe tes­taamista turhana.

    Mon­tako tau­tiketjua olisi saatu enem­män kiin­ni, jos jo kak­si viikkoa sit­ten olisi ollut 2500 testin päivä­vauhti käytössä? Se on jo paljon se.

    Epi­demi­as­ta:
    Miten tätä tau­tia tor­ju­taan edes teo­ri­as­sa, jos tes­tataan vain todel­la sairaat? Eihän ter­veysvi­ra­nomaisil­la ole sil­loin *mitään* hajua siitä, mis­sä ollaan juuri nyt menos­sa. Kaik­ki tieto perus­tu­isi vain vakavasti sairaisi­in ja sehän heti lähtöko­htais­es­ti viikon myöhässä ole­vaa tietoa. Täl­löin työkalu­pakki­in jää lähin­nä vain koko maan/laajoja aluei­ta kat­ta­vat rajoituk­set. Mitään täs­mäl­lisem­min laa­dit­tu­ja toimia ei voisi tehdä, kun ei olisi mitään hajua siitä mis­sä tau­ti etenee.

    Eli miten voidaan sairaut­ta tor­jua, jos ei tiede­tä mitä tapah­tuu kun ei tes­ta­ta? Tosin Eihän THL ilmeis­es­ti edes halua tor­jua tätä ”tehokkaasti”, mitä nyt vähän hidas­taa. Täl­lä ajatuk­sel­la no-test­ing on kyl­lä ihan järkevä lin­ja. Mut­ta siinä on kyl­lä paljon riske­jä, ennustei­den on osut­ta­va oikeaan tai muuten.

   3. Sylt­ty:
    Ottaen huomioon että hal­li­tus nos­ti maanan­taina tes­taamisen pri­or­i­teet­tilistalle ja että lehti­ti­eto­jen mukaan päivit­täis­ten testien määrä on lyhyessä ajas­sa nous­sut / nouse­mas­sa 500 -> 1000 -> 2500 niin ei hal­li­tus näe tes­taamista turhana.

    Mon­tako tau­tiketjua olisi saatu enem­män kiin­ni, jos jo kak­si viikkoa sit­ten olisi ollut 2500 testin päivä­vauhti käytössä? Se on jo paljon se.

    Epi­demi­as­ta:
    Miten tätä tau­tia tor­ju­taan edes teo­ri­as­sa, jos tes­tataan vain todel­la sairaat? Eihän ter­veysvi­ra­nomaisil­la ole sil­loin *mitään* hajua siitä, mis­sä ollaan juuri nyt menos­sa. Kaik­ki tieto perus­tu­isi vain vakavasti sairaisi­in ja sehän heti lähtöko­htais­es­ti viikon myöhässä ole­vaa tietoa. Täl­löin työkalu­pakki­in jää lähin­nä vain koko maan/laajoja aluei­ta kat­ta­vat rajoituk­set. Mitään täs­mäl­lisem­min laa­dit­tu­ja toimia ei voisi tehdä, kun ei olisi mitään hajua siitä mis­sä tau­ti etenee.

    Eli miten voidaan sairaut­ta tor­jua, jos ei tiede­tä mitä tapah­tuu kun ei tes­ta­ta? Tosin Eihän THL ilmeis­es­ti edes halua tor­jua tätä ”tehokkaasti”, mitä nyt vähän hidas­taa. Täl­lä ajatuk­sel­la no-test­ing on kyl­lä ihan järkevä lin­ja. Mut­ta siinä on kyl­lä paljon riske­jä, ennustei­den on osut­ta­va oikeaan tai muuten.

    Oisko niin, että val­tio­val­ta odot­taa halpo­ja pikat­este­jä? Ennen niitä, ei vain ole resursse­ja toimia Kore­an viitoit­ta­mal­la tiellä.

    Se on muuten sääli, että suurin osa tään blo­gin kaikkein täyspäsim­mistä kom­men­toi­jista on blo­gin hylän­nyt. Onnek­si meil­lä kuitenkin on Sylt­ty! 😀 ja toki muitakin. Soin­in­vaaran blo­gi on edelleen kuin lähde someau­tiomaas­sa. Ennen se oli keidas.

   4. Osmo Soin­in­vaara
    Suomes­sa ei ollut tes­tauskla­p­a­siteet­tia ja sitä han­ki­taan nyt mis­tä vain saadaan. 

    Eikös pul­mana ole että tes­taus tarvit­see myös ihmisiä? Ehkä nyt henkilökun­taa riit­tää, mut­ta tule­vaisu­us­sa taitaa tul­la kom­pro­mis­si onko sairaan­hoita­ja tekemässä testiä vai hoita­mas­sa sairas­ta.. Toki help­po ja nopeam­min saata­va testi vähen­täisi henkilökun­nan tarvetta.

    Youtubessa oli mie­lenki­in­toinen visio miten voisi arvioi­da tilan­net­ta vaik­ka tes­taus on puut­teelli­nen https://www.youtube.com/watch?v=mCa0JXEwDEk
    Videon kuvauk­ses­sa on tarkem­mat lähde­vi­it­teet + link­ki dataan johon tuo pohjautui.

    Em videossa/artikkelissa idea poh­jau­tui takaisin­päin lasken­taan, tyyli­in jos nyt on 1 kuol­lut (kuten suomes­sa on), jos kuolleisu­us on esim. 0,5%, täy­tyy sairai­ta olla ollut 200 nyt kuolleen tar­tun­ta­hetkel­lä. Jos tart­tumas­ta oireisi­in menee 5pv ja siitä kuole­maan 15pv, on ollut 200 sairas­ta 20pv sit­ten. Mikäli sairas­tunei­den määrä tuplaan­tu­isi esim. 5pv välein, olisi nyt noin 3200 tartuntaa.

    Ilman rajoituk­sia sama 5pv välein tuplaan­tu­mi­nen jatkuisi, jol­loin viikon päästä tar­tun­to­ja olisi n. 8400, kuollei­ta 42 jne jollen nyt tehnyt lasku­virhet­tä jossain.

    Täl­lä sim­u­laa­ti­ol­la voi em para­me­trein laskea että sairaalaka­p­a­siteet­ti lop­puisi ehkä jos­sain 3vko päästä ilman lev­iämisen rajoit­tamista. (kaik­ki 300 kuol­let­ta ovat ovat olleet teho­hoi­dos­sa ja hoitopaikko­ja taide­taan nos­taa 300-> 600 nyt). Lasken­tamekanis­mi vaikut­ti uskottval­ta, mut­ta para­me­trien oikeel­lisu­u­den jätän tämän alan ammat­ti­laisil­la, jota en edusta.

   5. Her­raH­ki: Eikös pul­mana ole että tes­taus tarvit­see myös ihmisiä? Ehkä nyt henkilökun­taa riit­tää, mut­ta tule­vaisu­us­sa taitaa tul­la kom­pro­mis­si onko sairaan­hoita­ja tekemässä testiä vai hoita­mas­sa sairas­ta.. Toki help­po ja nopeam­min saata­va testi vähen­täisi henkilökun­nan tarvetta.

    Youtubessa oli mie­lenki­in­toinen visio miten voisi arvioi­da tilan­net­ta vaik­ka tes­taus on puut­teelli­nen https://www.youtube.com/watch?v=mCa0JXEwDEk
    Videon kuvauk­ses­sa on tarkem­mat lähde­vi­it­teet + link­ki dataan johon tuo pohjautui.

    Em videossa/artikkelissa idea poh­jau­tui takaisin­päin lasken­taan, tyyli­in jos nyt on 1 kuol­lut (kuten suomes­sa on), jos kuolleisu­us on esim. 0,5%, täy­tyy sairai­ta olla ollut 200 nyt kuolleen tar­tun­ta­hetkel­lä. Jos tart­tumas­ta oireisi­in menee 5pv ja siitä kuole­maan 15pv, on ollut 200 sairas­ta 20pv sit­ten. Mikäli sairas­tunei­den määrä tuplaan­tu­isi esim. 5pv välein, olisi nyt noin 3200 tartuntaa.

    Ilman rajoituk­sia sama 5pv välein tuplaan­tu­mi­nen jatkuisi, jol­loin viikon päästä tar­tun­to­ja olisi n. 8400, kuollei­ta 42 jne jollen nyt tehnyt lasku­virhet­tä jossain.

    Täl­lä sim­u­laa­ti­ol­la voi em para­me­trein laskea että sairaalaka­p­a­siteet­tilop­puisi ehkä jos­sain 3vko päästä ilman lev­iämisen rajoit­tamista. (kaik­ki 300 kuol­let­ta ovat ovat olleet teho­hoi­dos­sa ja hoitopaikko­ja taide­taan nos­taa 300-> 600 nyt).Laskentamekanismi vaikut­ti uskottval­ta, mut­ta para­me­trien oikeel­lisu­u­den jätän tämän alan ammat­ti­laisil­la, jota en edusta.

    Sel­l­ainen huomio mallis­tasi, että Suomes­sa kaik­ki koron­aan kuolleet eivät ole eivätkä tule ole­maan teho­hoidon piiris­sä. Itse asi­as­sa tääl­lä rajataan suo­raan teho­hoidon ulkop­uolelle ne, joiden ennuste on olema­ton. Ja jos on jo aiem­min iän ja/tai vaikei­den pitkäaikais­sairauk­sien jäl­keen rajat­tu teho­hoidon ulkop­uolelle, ei sinne nytkään tule päätymään.

    Teho­hoidon idea on hoitaa mah­dol­lisim­man inten­si­ivis­es­ti niitä poti­lai­ta, joil­la on todel­liset mah­dol­lisu­udet toipua, jos ei aivan entiselleen, niin ainakin elämään laadul­taan hyväksyt­tävää elämää.

   6. Mikro­bi­olo­gian pro­fes­sori Tiiro­la kir­joit­ti 23.2 Helsin­gin Sanomis­sa, että yliopis­toil­la olisi kyky moninker­tais­taa tes­tauska­p­a­siteet­ti, mut­ta viral­liset toim­i­jat eivät näe tarvet­ta lisäka­p­a­siteetille. Lisäk­si sairaaloiden henkilökun­taa, jot­ka voisi­vat näyt­teitä ottaa, on jopa kiel­let­ty niin tekemästä. Tämä ei kuu­losta siltä, että lisäka­p­a­siteet­tia yritetään han­kkia. Enem­män vaikut­taa siltä, että thl ei näe tarvet­ta tes­taamiselle, eikä edes halua tes­ta­ta, kuten thl:n salmi­nen on mon­ta ker­taa sanonut. thl vetää täysin vas­takkaista lin­jaa suh­teessa WHO:n ja tiedey­hteisön suosi­tuk­si­in. Mik­si thl:n ei tarvitse vas­ta­ta tiedey­hteisön kri­ti­ikille ja mik­si suomen pitää seu­ra­ta thl:n uskomuksia?

   7. Atom­isti:
    Oisko niin, että val­tio­val­ta odot­taa halpo­ja pikat­este­jä? Ennen niitä, ei vain ole resursse­ja toimia Kore­an viitoit­ta­mal­la tiellä.

    Ei kai varsi­nais­es­ti. Tosin luotet­tavia pikat­este­jä, jot­ka tuot­taisi­vat oikean tulok­sen jo taudin aikaises­sa vai­heessa, ei ole markki­noil­la. Markki­noil­la ole­vat pikat­estit perus­tu­vat vas­ta-aineisi­in, joi­ta alkaa muo­dos­tua testin tun­nistamia määriä 4–9 päivää sairas­tu­misen jäl­keen. Jos tes­taa 3 päivää COVID-19:ää sairas­tunut­ta, pikat­estin tulos on, että henkilöl­lä ei ole tau­tia, vaik­ka oikeasti olisi. Negati­ivi­nen tulos tulee, jos tau­ti jyl­lää niin, että elim­istö ei ole vielä syn­nyt­tänyt vas­ta-ainei­ta. Tuos­ta johtuen pikat­esteistä ei täl­lä het­kel­lä odote­ta ter­vey­den­huoltoon merkit­tävää työkalua. Pikat­estit ovat kyl­lä hyviä osoit­ta­maan jälkikä­teen sen, että onko henkilöl­lä OLLUT Covid-19, eli onko tul­lut vas­ta-aineet, mut­ta se tuot­taa liikaa vääriä negati­ivisia vas­tauk­sia kysymyk­seen, onko henkilöl­lä COVID-19 juuri NYT.

   8. pikat­esteistä: Ei kai varsi­nais­es­ti. Tosin luotet­tavia pikat­este­jä, jot­ka tuot­taisi­vat oikean tulok­sen jo taudin aikaises­sa vai­heessa, ei ole markki­noil­la. Markki­noil­la ole­vat pikat­estit perus­tu­vat vas­ta-aineisi­in, joi­ta alkaa muo­dos­tua testin tun­nistamia määriä 4–9 päivää sairas­tu­misen jäl­keen. Jos tes­taa 3 päivää COVID-19:ää sairas­tunut­ta, pikat­estin tulos on, että henkilöl­lä ei ole tau­tia, vaik­ka oikeasti olisi. Negati­ivi­nen tulos tulee, jos tau­ti jyl­lää niin, että elim­istö ei ole vielä syn­nyt­tänyt vas­ta-ainei­ta. Tuos­ta johtuen pikat­esteistä ei täl­lä het­kel­lä odote­ta ter­vey­den­huoltoon merkit­tävää työkalua. Pikat­estit ovat kyl­lä hyviä osoit­ta­maan jälkikä­teen sen, että onko henkilöl­lä OLLUT Covid-19, eli onko tul­lut vas­ta-aineet, mut­ta se tuot­taa liikaa vääriä negati­ivisia vas­tauk­sia kysymyk­seen, onko henkilöl­lä COVID-19 juuri NYT.

    Joo, näin luin muual­takin. Hieno vastaus. 

    Mut­ta jos pikat­esti ei toi­mi, Korea on tehn­nyt jotain muu­ta. parem­min. Mitä muu­ta voisimme oppia sieltä?

    Synkkä on ihmiskun­na tule­vaisu­us, jos rokote tulee ehkä kukaisen tai vuosien jäl­keen. Eikä edes pikat­est­jaä saa­da luotettaviksi. 

    Toivon, että oot väärässä.

 4. Epi­demi­an estämisessä on käsit­tääk­seni kak­si eri­laista toim­intat­a­paa jot­ka toimi­vat epi­demi­an eri vaiheissa. 

  Aivan alus­sa epi­demia voidaan pitää mata­lana etsimäl­lä ja jäljit­tämäl­lä kaik­ki sairas­tuneet ja näi­den lähiym­päristö ja pistämäl­lä nämä karan­teeni­in. Jos epi­demia on liian laa­ja eikä ensim­mäi­nen keino toi­mi, pitää pistää paikko­ja lukkoon kuten nyt tehdään. 

  Kiinas­sa ja Etelä Kore­as­sa epi­demia on saatu läh­es pysähtymään ennen kuin se lev­isi koko väestöön. Nyt siel­lä voi siir­tyä vähitellen takaisin ensim­mäiseen strate­giaan jos­sa löy­de­tään ja tukah­dute­taan kaik­ki lev­iämispis­teet yksitellen. Käytössä on tes­taami­nen mas­si­ivises­sa mit­takaavas­sa. Lähi­t­ule­vaisu­udessa voi tul­la käytöön lääk­keet jot­ka vähen­tävät tar­tun­to­ja rokot­tei­ta odoteltaessa. 

  Mallit ovat vain niin hyviä kuin niiden ole­tuk­set, yksikään tietämäni malli ei ota huomion siir­tymistä näi­den strate­gioiden väil­lä. En tiedä onko Suomen toimet niin tehokkai­ta, että voidaan est­tää lev­iämi­nen kuten Kiinas­sa mut­ta toivoa on (Kiinan 80 tuhat­ta todet­tua tapaus­ta vas­taa 300 tapaus­ta suomen kokoises­sa maassa)

  1. N/A:
   Aivan alus­sa epi­demi­avoidaan pitää mata­lana etsimäl­lä ja jäljit­tämäl­lä kaik­ki sairas­tuneet ja näi­den lähiym­päristö ja pistämäl­lä nämä karan­teeni­in. Jos epi­demia on liian laa­ja eikä ensim­mäi­nen keino toi­mi, pitää pistää paikko­ja lukkoon kuten nyt tehdään.

   Kiinas­sa ja Etelä Kore­as­sa epi­demia on saatu läh­es pysähtymään ennen kuin se lev­isi koko väestöön. Nyt siel­lä voi siir­tyä vähitellen takaisin ensim­mäiseen strate­giaan jos­sa löy­de­tään ja tukah­dute­taan kaik­ki lev­iämispis­teet yksitellen. Käytössä on tes­taami­nen mas­si­ivises­sa mit­takaavas­sa. Lähi­t­ule­vaisu­udessa voi tul­la käytöön lääk­keet jot­ka vähen­tävät tar­tun­to­ja rokot­tei­ta odoteltaessa. 

   Tääl­lähän on moni asiantun­ti­ja, arvon blo­gisti mukaan lukien, antanut ymmärtää että Kiina ja Etelä-Korea tekevät väärin sil­lä seu­raa­vat aal­lot iskevät hei­hin vääjäämät­tä. Siel­lä on siis tehty niin san­ot­tua turhaa työtä, sil­lä mitään lau­maim­mu­ni­teet­tia ei ole saavutettu.
   Tosin samoin on annet­tu ymmärtää, että myös Suomes­sa ja euroopas­sa men­nään met­sään nykyti­las­sa kaikil­la [liial­lisil­la] rajoituksilla.

   Mie­lenki­in­toista seu­ra­ta kumpi läh­estymistapa on oikea. Aasialais­ten SARS-koke­muk­si­in perus­tu­va vai län­si­mainen influ­enssa yleistyk­seen ja yksinker­tais­tuk­seen perus­tu­va? Osa län­si­mai­sis­takin asiantun­ti­joista taisi vähän yllät­tyä kuin­ka paljon virus heit­tää ns. peruster­veitäkin teho­hoitoon, vaik­ka ECDC:n mukaan tietoa oli kyl­lä saatavil­la kiinalaisil­ta. Tosin eihän tiedol­la ole mitään väliä jos ei sitä halu­ta kuun­nel­la, lukea tai varsinkaan uskoa.

  2. N/A:

   Kiinas­sa ja Etelä Kore­as­sa epi­demia on saatu läh­es pysähtymään ennen kuin se lev­isi koko väestöön. Nyt siel­lä voi siir­tyä vähitellen takaisin ensim­mäiseen strate­giaan jos­sa löy­de­tään ja tukah­dute­taan kaik­ki lev­iämispis­teet yksitellen. Käytössä on tes­taami­nen mas­si­ivises­sa mit­takaavas­sa. Lähi­t­ule­vaisu­udessa voi tul­la käytöön lääk­keet jot­ka vähen­tävät tar­tun­to­ja rokot­tei­ta odoteltaessa. 

   Kiinas­sa tau­ti mah­dol­lis­es­ti lev­iää taas. Hong Kongista on tul­lut huolestut­tavia luku­ja siitä, että tau­ti vaikut­taisi läht­e­neen taas liik­keelle. Eräi­den jour­nal­istien mukaan Kiinan alhaiset luke­mat voivat selit­tyä sil­lä, että kun pres­i­dent­ti Xi on esi­in­tynyt taudin voit­ta­jana, ei edes Wuhanis­sa oireile­via ole päästet­ty enää koronat­estei­hin (Hesari kir­joit­ti asi­as­ta nyt tänään myös). Jos pää­sisi, voisi tau­ti­ti­las­to näyt­tää rumem­mal­ta. Nyt jo pidem­män aikaa Kiina on rapor­toin­ut nol­lan tar­tun­nan määriä, mikä on epäuskot­tavaa. Koronat­a­pauk­sia rek­isteröidään nyt ehkä muik­si taudeik­si kuolin­sy­itä etsit­täessä. Pres­i­dentin pitää näyt­täy­tyä nyt taudin voit­ta­jana ja vah­vana oike­as­sa ole­vana johta­jana ainakin jonkin aikaa, on todel­lisu­us mitä tahansa. Hong Kongis­sa tiedo­tus on vapaam­paa kuin man­ner-Kiinas­sa. Etelä-Kore­as­sa ei ole saman­laista sen­su­uria kuin Kiinas­sa. Taudin lev­iämi­nen on saatu pidet­tyä siel­lä viime päiv­inä noin 50–150 diag­nosoidus­sa uudessa tapauk­ses­sa. Mut­ta siel­läkin tau­ti yhä kul­kee. On todel­la viakea uskoa, että Kiinas­sa tapauk­sia olisi oikeasti 0 varsinkin, kun jour­nal­is­tit ovat löytäneet ihmisiä, joil­la on koronaoire­i­ta, mut­ta jot­ka eivät pääse enää testei­hin Kiinassa.

 5. Olen luul­lut että taudin toteami­nen jälkikä­teen spe­sifin vas­ta-aine­tuotan­non käyn­nistyt­tyä eli suun­nilleen viikon päästä tar­tun­nas­ta on ihan peruskau­raa eikä mak­sa paljoa. Ainakin tämän testin toim­i­tusten luvataan alka­van viikol­la 12.

  Nämä ovat juurikin niitä teste­jä joiden soisi ole­van saatavil­la yksi­ty­isiltä toim­i­joil­ta kävelemäl­lä oves­ta sisään. Jo nyt ollaan tilanteessa jos­sa var­ma tieto siitä että on sairas­tanut Covid-19:n ja kan­taa vas­ta-ainei­ta ver­essään toisi paljon vapausastei­ta ja mie­len­rauhaa iäkkäi­den ja perus­sairaiden kanssa asioidessa.

 6. Ei luulisi ole­van nykypäivänä Suomen kaltaises­sa vau­raas­sa jär­jestäy­tyneessä maas­sa täysin mah­do­ton yhteiskun­nalli­nen pon­nis­tus jär­jestää elin­tarvikkei­den ja muiden vält­tämät­tömyys­tarvikkei­den tur­valli­nen toim­i­tus (useim­mille) riskiryh­mi­in kuuluville?

  Vai onko ihan oikeasti? 

  Ei se ainakaan kalli­im­mak­si voisi olla kuin nyt valit­tu talouden aivan täy­del­lis­es­ti rom­ah­dut­ta­va vaihtoehto. 

  Lääkärikin voi käy­dä tarvit­taes­sa kotona, asian­mukaises­ti suo­jau­tuneena. Nyt ei kuitenkaan ole mis­tään val­ta­van herkästi tart­tuvas­ta taud­ista kyse vaik­ka johonkin tuhkarokkoon verrattuna. 

  Ulkon­ali­ikku­miskiel­to on ajatuk­se­na täysin absur­di, siis jos se on jos­sain viety sille tasolle että edes käve­lyl­lä ei saa käydä. 

  Ei se virus ulkoil­mas­sa kaikkial­la leiju. 

  Itse käyn kau­pas­sa ruuh­ka-ajan ulkop­uolel­la täysin huo­let­ta. Han­skat pidän nyt kädessä ostoskär­ryn kanssa. Enkä kai­va koskaan nenää, hiero silmiä sormilla/rystysillä tai nuole sormia. Pesen kädet välit­tömästi kun tulen ulkoa. En koske kau­pas­sa ikinä mak­supäät­teeseen — mobi­il­i­mak­sul­la mak­saa vaik­ka ton­nin laskun koske­mat­ta yhtään mihinkään ja toimii kaikkialla.

  (Ruuhk­abus­si­in en nyt mene, jos ne nyt edes kulke­vat enää.)

 7. Jotain heit­toa­jatuk­sia:

  - Koulu­jen etäopetuk­ses­ta pois­tu­mi­nen jonkin­laisel­la 50/50 tai 33/33/34 ‑kier­rol­la, eli että koul­ul­la on ker­ral­laan vain osa lap­sista. Kun vain osa, niin myös koulu­raken­nuk­sis­sa helpom­pi pitää etäisyyk­siä ja eristää ryh­miä jne. Nykytiedon val­os­sa 2 viikon kier­to riit­tävä (itämisaika+tartuttamisaika luke­mani mukaan 4–12 päivää), jus­teer­at­ta­va sen mukaan miten tieto lisääntyy.

  - Saman­lainen kier­to­su­osi­tus työ­paikoille, mis­sä vain mah­dol­lista. Ruokakau­pan kas­sat nyt ainakin tule­vat mieleen.

  - Ja laite­taan vielä kol­man­te­na las­ten urheilu- ja kult­tuuriryh­mähar­ras­tuk­set jot­ka nyt laitet­tu käytän­nössä seis. Käyn­nis­tetään samal­la vuorotteluperiaatteella.

  - Yök­er­hot sun muut tanssi­aiset (varsinkin Kampin k‑60 päivä­tanssit) pan­nas­sa pisim­pään. Julk­isu­udessa on ker­rot­tu, että Tirolista tulleet ovat altistuneet St. Antonin ja Ischglin “alueil­la”. Tämä ei yllätä, vaan osaan jopa luetel­la tarkem­min. Kyseessä ovat Mooser­wirt, Krazy Kan­garuh, Tro­fana Alm ja Schatzi nimiset “alueet” jot­ka voi itse kukin kurk­istaa Youtubesta. Henkilöko­htaista tilaa noin 0,05 neliömetriä, tuhan­sit­tain juh­lamielistä väkeä kaikkial­ta län­si­maista joka on kaik­ki tietenkin aivan lois­tavaa — pait­si nyt.

  ja sit­ten talous: 

  - Helikopteri­ra­haa voisi kansalaisille jakaa vaik­ka saman tien, euro­maat julis­ta­maan yhdessä että nyt on syn­tynyt Euro2, joka muuten sama kuin Euro — mut­ta EKP:lle ei pelkästään oikeus vaan myös velvol­lisu­us talouden totaal­isakates­sa kansalais­ten pankki­tilien suo­raan täyttämiseen.

 8. Ansiokas kir­joi­tus.

  Eristämi­nen ja tiukat toimet näyt­täy­tyvät nyt jonkin­laise­na ”patent­ti­ratkaisuna”. Asetel­ma on peli­te­o­reet­ti­nen: jos Euroopas­sa ryhdytään tiukkoi­hin toimi­in, on Suomes­sa poli­it­tis­es­ti hel­poin­ta seu­ra­ta perässä, tai vali­ta suo­peas­sa ympäristössä vielä tiukem­pi lin­ja. Muu tulkit­taisi­in ”laimin­lyön­niksi” heti ensim­mäisen, väistämät­tömän covid-kuole­man jälkeen.

  Vähälle huomi­olle ovat jääneet eristys­toimien hai­tat: käyn­nis­sä on val­ta­va ihmiskoe. Eristys voi johtaa vakavi­in yksilö­ta­son mie­len­ter­veys- sekä pidem­mäl­lä aikavälil­lä mikro- ja meso­ta­son sosi­aal­isi­in ongelmi­in. Per­heväki­val­ta- ja alko­ho­lion­gel­mat koros­tu­vat joulun­py­hien ”eristyk­sessä”. Lomau­tuk­sista aiheutu­vat taloushuo­let eskaloi­vat tilan­net­ta. Kaikkien las­ten van­hem­mista ei ole kotik­oulun pitäjik­si. Parin kuukau­denkin täyskaran­teenin hin­ta voi olla kova, jos inter­ven­ti­ol­la onnis­tu­taan vain siir­retään tar­tun­tahuip­pua eteen­päin. Monille sairaus olisi ollut vähäoireinen tai oireeton. 

  Uutisvir­ras­sa näkyy vain vähän pohd­in­taa asukasti­hey­den vaiku­tuk­ses­ta. Wuhanis­sa 10 miljoon­aa ihmistä asuu Uuden­maan kokoisel­la alueel­la; Honkongis­sa 7 miljoon­aa Loh­jan kokoisel­la alueel­la. Savukosken mum­moa (asukasti­heys alle yhden ihmisen /m2) ei kan­na­ta käskeä sisälle mökki­in­sä, kun ihmiskon­tak­tit ovat muutenkin vähissä. Asiantun­ti­jatyötä tekevä lapse­ton, akti­ivi­nen aikuinenkin pystyy elämään nor­maalin vuorokaut­en­sa yllät­tävän vähillä alle 2m ihmiskon­tak­teil­la: täl­lä viikol­la oma keskiar­voni on päivästä riip­puen ollut 5–10. Tupla- tai triplamäärään yltää kotiäi­ti yhdel­lä leikkipuis­tokäyn­nil­lä. Epi­demi­an lev­iämis­mall­it eivät oikein huomioi asukasti­heyt­tä tai kult­tuuri­normin mukaista proksemi­ikkaa (Ital­ias­sa vuorovaikute­taan lähel­lä toista, Suomes­sa keskustel­laan kauem­paa). Hesarin pal­loku­vat näyt­täi­sivät eri­laisil­ta, jos ne kuvaisi­vat Milanoa, Helsinkiä ja Lestijärveä.

  Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatel­la? Sosi­aalisen etään­nyt­tämisen jatkues­sa näkyvim­mät hait­ta­puo­let alka­vat eskaloitua poli­isien per­heväki­val­takeikkoina ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den työ­taakan kasvu­na. Toisaal­ta epi­demia voi hiipua hyvinkin tehokkaasti, jos sairaala­hoitoa tarvit­se­vat riskiryh­mät malt­ta­vat pysyä kotona, ja muut sairas­ta­vat lievän taudin kotioloissa. 

  Tilan­neku­va elää kuitenkin voimakkaasti: viikko sit­ten olti­in aivan eri Suomes­sa. En näe, mik­sei tilanne voisi muut­tua yhtä radikaal­isti ensi viikon keskivi­ikkoon men­nessä — pääsiäis­es­tä puhumattakaan.

  1. Tutk­i­ja Punavuores­ta:
   Ansiokas kirjoitus.

   Vähälle huomi­olle ovat jääneet eristys­toimien hai­tat: käyn­nis­sä on val­ta­va ihmiskoe. Eristys voi johtaa vakavi­in yksilö­ta­son mie­len­ter­veys- sekä pidem­mäl­lä aikavälil­lä mikro- ja meso­ta­son sosi­aal­isi­in ongelmi­in. Per­heväki­val­ta- ja alko­ho­lion­gel­mat koros­tu­vat joulun­py­hien ”eristyk­sessä”. Lomau­tuk­sista aiheutu­vat taloushuo­let eskaloi­vat tilan­net­ta. Kaikkien las­ten van­hem­mista ei ole kotik­oulun pitäjik­si. Parin kuukau­denkin täyskaran­teenin hin­ta voi olla kova, jos inter­ven­ti­ol­la onnis­tu­taan vain siir­retään tar­tun­tahuip­pua eteen­päin. Monille sairaus olisi ollut vähäoireinen tai oireeton. 

   Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatel­la? Sosi­aalisen etään­nyt­tämisen jatkues­sa näkyvim­mät hait­ta­puo­let alka­vat eskaloitua poli­isien per­heväki­val­takeikkoina ja sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den työ­taakan kasvu­na. Toisaal­ta epi­demia voi hiipua hyvinkin tehokkaasti, jos sairaala­hoitoa tarvit­se­vat riskiryh­mät malt­ta­vat pysyä kotona, ja muut sairas­ta­vat lievän taudin kotioloissa. 

   Ansiokas kom­ment­ti.

   Oma veikkauk­seni on, että koro­nan aiheut­tamia suo­ria kuole­man­ta­pauk­sia tulee ole­maan vähem­män kuin sen tor­ju­mis­es­ta seu­raavia epä­suo­ria kuolemantapauksia.
   Mikäli tätä ylireagoin­tia jatke­taan kuukau­den jäl­keen, seu­raa niin mon­ta konkurssia ettei niistä seu­raav­ista ongelmista päästä yli pitkään aikaan. Henkilöko­htaiset konkurssit tai ylipääsemätön velkataak­ka aja­vat ihmisiä epä­toivoisi­in tekoi­hin. Niiden rin­nal­la kausi-influ­enssaan ver­rat­ta­va kuolleisu­us on pieni ja täysin hyväksyt­tävä hin­ta koko yhteiskun­nan toimivuudesta.

   1. Minä Oy: Ansiokas kommentti.

    Oma veikkauk­seni on, että koro­nan aiheut­tamia suo­ria kuole­man­ta­pauk­sia tulee ole­maan vähem­män kuin sen tor­ju­mis­es­ta seu­raavia epä­suo­ria kuolemantapauksia.
    Mikäli tätä ylireagoin­tia jatke­taan kuukau­den jäl­keen, seu­raa niin mon­ta konkurssia ettei niistä seu­raav­ista ongelmista päästä yli pitkään aikaan. Henkilöko­htaiset konkurssit tai ylipääsemätön velkataak­ka aja­vat ihmisiäepä­toivoisi­in tekoihin.Niiden rin­nal­la kausi-influ­enssaan ver­rat­ta­va kuolleisu­us on pieni ja täysin hyväksyt­tävä hin­ta koko yhteiskun­nan toimivuudesta. 

    Mikä toim­i­ja on Suomes­sa varmis­tanut että henkilöko­htainen konkurssi on vaikea ja pitkä pros­es­si? No velko­jat tietenkin. Tässä taas palat­ti­in yhteen kesto-ongel­maan, jota ei ole koskaan kor­jat­tu kun­toon kuten ter­veessä markki­na­t­alous­maas­sa pitäisi.

   2. Kiitos, Minä Oy!

    On huomionar­voista, että vas­ta tänään (19.3.) HS julka­isi ensim­mäisen uutisen, jos­sa sivut­ti­in epi­demi­an tor­ju­mises­sa käytet­tävän strate­gian aiheut­tamia sosi­aal­isia ongelmia. Asial­la oli­vat poli­isit: vaik­ka kaupunki­ti­la on tyh­jen­tynyt, on häly­tys­te­htäviä läh­es entiseen malli­in. Nyt ei selvitel­lä nakkikioski­tap­pelui­ta, vaan poli­isi joudu­taan soit­ta­maan koti­in. Jutus­sa haas­tatel­tu ensikoti­työn­tek­i­jä oli tilan­neku­vas­ta yhtä huolis­saan kuin minä. Työni puoles­ta seu­raa­mani eräät per­hei­den pahoin­voin­tia mit­taa­vat seikat ovat alle viikos­sa muut­tuneet hiukan nor­maal­i­ta­soa parem­mas­ta tilanteesta todel­la hälyttäviksi.

    90‑l. alun talouskri­isin hoitoa on kri­ti­soitu täl­lais­es­ta ”col­lat­er­al damage”:sta. Talous ter­ve­htyi, mut­ta seu­rauk­se­na oli konkursse­ja ja äärim­mäisen surullisia kohtaloi­ta, jot­ka säteilevät eteen­päin lähipi­iris­sä ja etenkin lapsissa.

    Ruti­inien nopea katoami­nen, oman, puoli­son ja las­ten elin­pi­irin kaven­tu­mi­nen koti­oloi­hin, taloudel­liset haas­teet — konkurssit ja lomau­tusuhat — sekä maail­man muut­tumi­nen yhtäkkiä arvaa­mat­tomak­si ja epäen­nustet­tavak­si ovat todel­la vaar­alli­nen yhdis­telmä. Mon­et putoa­vat ”hyv­in­voin­nin asteikol­la” pykälää alem­mas: hyv­in­voivat pär­jäilevät jotenkin, jotenkin pär­jäilleet alka­vat voi­da huonos­ti ja huonos­ti voivil­la alkaa men­nä todel­la huonosti.

    Tästä syys­tä Hesarin ani­maa­tios­sa toisi­in­sa tör­mäilevät pal­lot eivät lop­ul­ta ole hyvä mallinnuskeino. Pal­lot kun eivät ole ihmisiä.

  2. Pitkit­tinyt talouskri­isi ja sitä seu­raa­va talous- ja velka­o­hjel­ma välil­li­sine vaiku­tuksi­neen aiheut­taa toden­näköis­es­ti enem­män ennenaikaisia kuolemia kuin koronavirusepidemia.

 9. hyviä kysymyk­siä ja niukko­ja vas­tauk­sia, näistä väitel­lään myös jälkijunassa.

  itse olen kään­tynyt enem­män sille puolelle että talousjär­jestelmää ei voi lamaut­taa kokon­aan. tämä ongel­ma voi jatkua pitkään aina jos­sain muo­dos­sa. eli men­nään töi­hin ja koulutkin joutuu aukaise­maan jos­sain vai­heessa. eikä rajo­jakaan voisi täysin sulkea.

  toki rajoituk­sia täy­tyy olla, esim isot kokoon­tu­miset pois ja turha matkus­t­a­mi­nen. etä­työsken­te­lyä suosi­taan ja kouluis­sa ollaan vain jos on pakko. hidas­t­a­mi­nen on merkit­tävä motiivi.

  tuo van­huk­sien ns. ulkon­ali­ikku­mi­nen on vähän häm­men­tävä. tänäänkin taisin nähdä kak­si van­haa henkilöä. en nyt tiedä pitäisikö sitä ruve­ta valvo­maan vai ei, ehkäpä se on val­in­ta mut­ta pahim­man piikin aikana ns. kapinoi­vat van­huk­set voi ruuhkaut­taa sairaalat. vähin­tään tek­isi mieli sanoa että van­huk­set olisi pahim­man aal­lon aikana sisätiloissa.

  tätä var­maan ei saisi sanoa julkises­ti: onko mah­dol­lista sairas­taa tuo coro­na kon­trol­loidusti jos­sain? mielum­min ottaisi sen nyt kuin myöhem­min. tämä ei luon­nol­lis­es­ti vapau­ta hygien­ia ohjeista ja ym.

  1. qua­si­mi­nus: tätä var­maan ei saisi sanoa julkises­ti: onko mah­dol­lista sairas­taa tuo coro­na kon­trol­loidusti jos­sain? mielum­min ottaisi sen nyt kuin myöhem­min. tämä ei luon­nol­lis­es­ti vapau­ta hygien­ia ohjeista ja y

   THL:n ”ei testata”-linja tarkoit­taa, ettei kukaan pääse palaa­maan nor­maali­in elämään. Jos saira­s­tat lievän ver­sion, et ero­ta sitä flun­ssas­ta etkä siis voi lopet­taa varomista.

   Valit­tu lin­ja on pöljä. Kaik­ki testika­p­a­siteet­ti pitäisi olla koko ajan täy­dessä käytössä jot­ta tiede­tään mis­sä epi­demia menee ja kuka in sairas­tunut ja lop­ul­ta immuuni. 

   Kah­den viikon kotikaran­teeni arvailu­jen perus­teel­la (nuha, altistus yms.) on aivan käsit­tämät­tömän raju peru­soikeuk­sien rajoi­tus, jota ei usei­den hal­li­tus­puoluei­den äänestäjien mielestä saisi kri­ti­soi­da ollenkaan. Tämä ei muu­tu mik­sikään, vaik­ka THL:n peruste­lut tes­taa­mat­to­muudelle eli ”ei tau­tia voi pysäyt­tää” ja ”hoito ei tes­taamisel­la muu­tu” pitäi­sivätkin paikkansa.

   Tässä alla THL:n asiantun­ti­ja tekee erit­täin kovan poli­it­tisen lin­jave­don, ja mei­dän pitäisi vain niel­lä se asiantun­ti­jamielip­i­teenä, eikä se liity mitenkään hal­li­tuk­seen eikä ole poli­ti­ikkaa? THL ei väl­itä pätkääkään siitä, mitä sairas­t­a­mi­nen tai sairas­ta­mat­to­muus tekee ihmis­ten arjelle (tai talouselämälle). 

   ” KAIKKIA näitä ongelmia ratko­taan nyt vauhdil­la. Mut­ta kun kap­a­siteet­tion­gel­mat vih­doin helpot­ta­vat, pää­sevätkö nuoret ja lieväoireisetkin testeihin?

   Eivät pääse, Salmi­nen vas­taa ykskantaan.

   Suo­mi ei aio siir­tyä laa­jamit­taiseen tes­tauk­seen. Vaik­ka teste­jä jäisi yli, kri­tee­rien ulkop­uolisia henkilöitä ei tes­ta­ta. Testika­p­a­siteetin lisäämisel­lä vain varmis­te­taan, että sairaala­hoitoa tarvit­se­vat ja ter­vey­den­huol­lon henkilökun­ta voidaan aina tarvit­taes­sa testata.

   ”Testi ei ole hoitokeino”, Salmi­nen sanoo.

   ”On täysin ymmär­ret­tävää, että ihmisil­lä on huoli omas­ta ter­vey­destä. Panok­set pitää kuitenkin pan­na sinne, mis­sä ne ovat vaikut­tavia, ei sinne, mis­sä on huol­ta. Ne, jot­ka voivat sairas­taa kotona, eivät hyödy testauksesta.””

   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006446009.html

   1. Sylt­ty: THL:n ”ei testata”-linja tarkoit­taa, ettei kukaan pääse palaa­maan nor­maali­in elämään. Jos saira­s­tat lievän ver­sion, et ero­ta sitä flun­ssas­ta etkä siis voi lopet­taa varomista.

    Eiköhän edulliset SARS-CoV­‑2 IgG/IgM ‑testit ole pian laa­jamit­taises­sa lääke­tukku­jakelus­sa ja saatavil­la yksi­tyis­es­ti. Se olisi jo kum­maa jos niiden tar­jon­taa keinotekois­es­ti rajoitettaisiin.

   2. spot­tu: Eiköhän edulliset SARS-CoV­‑2 IgG/IgM ‑testit ole pian laa­jamit­taises­sa lääke­tukku­jakelus­sa ja saatavil­la yksi­tyis­es­ti. Se olisi jo kum­maa jos niiden tar­jon­taa keinotekois­es­ti rajoitettaisiin.

    Nyt on tulos­sa Syn­labin vas­ta-ainetestiä Ter­veystalol­ta. Nämä ovat juurikin niitä jut­tu­ja jot­ka istu­vat yksi­tyiselle sek­to­rille kuin nenä päähän. Toiv­ot­tavasti saa muual­takin, Ter­veystalon hin­nat ovat olleet aika kovia.

   3. Testi ei löy­dä kaik­ki posi­ti­ivisia, vääriä posi­ti­ivisia on koke­musten mukaan melko suuri määrä, kun suuria määriä tes­tataan, mut­ta todel­li­nen ris­ki on vääjäämät­tä esi­in­ty­cvä väärä negati­ivi­nen tulos, jot­ka johti­vat Kiinas­sakin alueel­lisi­in karan­teenei­hin. Yksikin seu­las­ta läpi päässyt on uuden epi­demi­an alku ! Joten tilanne on tur­val­lisem­pi, kun kaik­ki hen­gi­tystiein­fek­tion sairas­ta­neet jäävät koti­in ja pysyvät pois­sa tar­tut­ta­mas­ta, eikä rajal­lisia resursse­ja tuh­la­ta joukkotestaamiseen.

    Etelä-Kore­an näen­näis­es­ti eri­no­mainen tilanne on mon­elle epä­selvä, maas­sa on 51 miljoon­aa kansalaista, teste­jä on tehty vas­ta noin yhdelle kahdestasadas­ta. Se ero, mikä Kore­al­la on län­tisi­in elin­ta­so­mai­hin, on kansalais­ten tiuk­ka valvon­ta jo valmi­ik­si. Jokainen on velvolli­nen hallinnon sitä vaaties­sa antaa sijaintin­sa hallinnolle, reaali­aikaises­ti. Täl­löin jälkikä­teen tehdyt tes­tauk­set anta­vat paikat, jois­sa on voin­ut tapah­tua altistu­mi­nen, samal­la muut samal­la ajanko­hdal­la paikalla altistuneet voidaan jäljittää.

    Min­ulle kyseinen sys­tee­mi sopisi, mut­ta uskon, että olet niitä, jot­ka eivät olisi “rauhan aikana” mis­sään tapauk­ses­sa suos­tuneet kyseiseen vaa­timuk­seen. Automaat­ti­nen tietul­li­valvon­ta­su­un­nitel­ma sijain­ti­tal­len­nuksi­neen kaa­toi Berner­in. Etelä-Korea lie­nee päivit­tänyt tar­tun­tatau­ti­lakin­sa jo vuon­na 2015, jol­loin MERS tap­poi siel­lä läh­es 70 ihmistä. Sip­ilän tuore hal­li­tus, jos olisi ensi töik­seen Etelä-Kore­an tilanteen perus­teel­la säätänyt lain pakol­lis­es­ta seu­ran­tasovel­luk­ses­ta kansalaisille, olisi tehnyt poli­it­tisen itse­murhan jo sil­loin. Kuka oikeas­t­aan oli edes kuul­lut MERS-epi­demi­as­ta ennen tätä koronavirusepidemiaa ? 

    Mietipä sitä ensin, ennen kuin alat jälkivi­isaut­ta harjoittamaan.

   4. mersvako: Joten tilanne on tur­val­lisem­pi, kun kaik­ki hen­gi­tystiein­fek­tion sairas­ta­neet jäävät kotiin

    Tuo on täyt­tä toivea­jat­telua jos merkit­tävä osa tar­tun­noista on vähäoireisia.

 10. Jonkin­laisen ylireagoin­nin tun­tua tässä on. Lai­men­ta­mal­la epi­demi­aa pidem­mälle ajalle saadaan myös koko yhteiskun­ta muutenkin lamaanuk­sen tilaan, vaik­ka riit­tävien teho­hoitopaikko­jen tur­vaami­nen onkin perustel­tua. Jos sitä jatke­taan pidem­män päälle meil­lä ei ehkä muu­ta­man vuo­den päästä ole varaa enää hyv­in­voin­ti­val­tion palveluihin. 

  Kirsti Varhela arvioi äsken TV:ssä, että kuolleisu­us Suomes­sa voisi olla 0,05–0,1 % luokkaa. Tietäisi kai siten noin tuhat­ta ylimääräistä kuole­maa tai jotakin sitä luokkaa. Nor­maali kausi influ­enssa­han sat­taa tap­paa myös ad 500 henkeä vuodessa. Ja nor­maali­na kylmänä tal­ve­na kuolleisu­us nousee niin, että ylimääräisiä kuolemia (ver­rat­tuna elokuuhun/kesään) on noin 2000 vuodessa.

  1. En muista kausi-influ­enssaa, joka olisi tap­panut Ital­ias­sa läh­es 500 ihmistä päivässä epi­demi­an alku­vai­heessa mit­tavista eristys­toimista huoli­mat­ta. Ver­tailu kausi-influ­enssaan on tässä vai­heessa pan­demi­aa makaaberia.

   Wikipedi­an mukaan Kir­si Varhi­la on opiskel­lut poli­it­tista his­to­ri­aa ja on koulu­tuk­seltaan val­ti­oti­etei­den mais­teri. Lisäk­si hän on SDP:n jäsen. Min­un huolestuneisu­ut­ta hänen kom­ment­tin­sa ei häl­ven­nä. Valitet­tavasti päin vastoin.

   1. No jos Ital­ias­sa 2000 enim­mäk­seen riskiryh­mi­in kuol­e­vaa ihmistä kuolee päivässä nor­maal­isti, 25% peruskuolleisu­ut­ta suurem­pi kuolleisu­us epi­demi­an aikana tun­tuu isol­ta, mut­ta on oikeas­t­aan odotet­tavis­sa, kos­ka kuolleisu­us tapah­tuu ikäryh­mässä, joka on valmi­ik­si hauras ja heikom­pi, ja elämän ja kuole­man tas­apain­oti­la ei ole itses­tään selvyys. Kausi-influ­enssarokot­teet tuoti­in 1980-luvul­la, ja näin saati­in kuolleisu­us pienen­emään pitkäk­si ajak­si riskiryh­mis­sä, mikä merk­it­si ikäih­mis­ten eli­na­jan­odot­teen venymistä aina vain van­hempi­in ikäluokkiin.

    Minus­ta makaabere­in osoi­tus ihmis­ten joukkoa­jat­telukyvyt­tömyy­destä oli arvio jopa kuu­den miljoo­nan suo­ma­laisen kuolemis­es­ta tähän tau­ti­in. Viha ryöp­sähti kuun­telemat­ta ja kat­so­mat­ta, kun totesin, että laskel­ma on väärin, ei sik­si, että en suh­tau­tu­isi vakavasti tau­ti­in, mut­ta sik­si, että alak­oul­u­lainenkin havait­sisi luke­mas­sa epätarkkuuden.

   2. spot­tu: Eiköhän edulliset SARS-CoV­‑2 IgG/IgM ‑testit ole pian laa­jamit­taises­sa lääke­tukku­jakelus­sa ja saatavil­la yksi­tyis­es­ti. Se olisi jo kum­maa jos niiden tar­jon­taa keinotekois­es­ti rajoitettaisiin. 

    Suomes­sa on paljon koke­mus­ta tuos­ta lääke­te­ol­lisu­u­den tuot­tei­den myyn­tikiel­losta ilman resep­tiä ja lääk­ereiltä kiel­letään resep­tien kirjoittaminen.

    Jatku­va­toimiset veren­sok­e­ri­an­tu­rit, niiden mit­taus­liuskat, takaisinkytketyt automaat­tiset insuliinipumput.

    Oli­vat vuosikau­sia kiel­letyl­lä listal­la Suomes­sa, vaik­ka olisi suos­tunut mak­samaan kaiken omas­ta pus­sista 1‑tyypin diabeetikkona.

    Tiedän muu­tamien salakul­jet­ta­neen noita 

    Sepel­val­ti­mo:
    No jos Ital­ias­sa 2000 enim­mäk­seen riskiryh­mi­in kuol­e­vaa ihmistä kuolee päivässä nor­maal­isti, 25%peruskuolleisuutta suurem­pi kuolleisu­us epi­demi­an aikana tun­tuu isol­ta, mut­ta on oikeas­t­aan odotet­tavis­sa, kos­ka kuolleisu­us tapah­tuu ikäryh­mässä, joka on valmi­ik­si hauras ja heikom­pi, ja elämän ja kuole­man tas­apain­oti­la ei ole itses­tään selvyys. Kausi-influ­enssarokot­teet tuoti­in 1980-luvul­la, ja näin saati­in kuolleisu­us pienen­emään pitkäk­si ajak­si riskiryh­mis­sä, mikä merk­it­si ikäih­mis­ten eli­na­jan­odot­teen venymistä aina vain van­hempi­in ikäluokkiin.

    Minus­ta makaabere­in osoi­tus ihmis­ten joukkoa­jat­telukyvyt­tömyy­destä oli arvio jopa kuu­den miljoo­nan suo­ma­laisen kuolemis­es­ta tähän tau­ti­in. Viha ryöp­sähti kuun­telemat­ta ja kat­so­mat­ta, kun totesin, että laskel­ma on väärin, ei sik­si, että en suh­tau­tu­isi vakavasti tau­ti­in, mut­ta sik­si, että alak­oul­u­lainenkin havait­sisi luke­mas­sa epätarkkuuden. 

    Ital­ias­sa on kuolleisu­us on osas­sa kylistä ja alueista 10–20-kertainen nor­maali­in nähden.

    Se on koko maan tilas­tois­sa vain parikym­men­tä pros­ent­tia kohol­la, kos­ka käytössä on voimakkaat eristys­toimet ja tau­ti ei ole levin­nyt vapaasti kaikkialle.

 11. Yksi peri­aat­teelli­nen kysymys. Ikäih­miset näyt­tävät laa­join joukoin rikko­van heille asetet­tua määräys­tä pysyä kotona. Ran­skas­sa poli­isi valvoo ulkon­ali­ikku­miskiel­toa. Pitäisikö van­hus­ten suh­teen ottaa kovem­mat keinot käyt­töön vai tode­ta, että oma­pa on asiansa. Omaa henkeään­hän he vain vaaran­ta­vat, eivät muiden kuin sitä kaut­ta, että voivat ylikuor­mit­taa sairaalat.

  Ymmär­rän oikein hyvin että siinä elämän ehtoop­uolel­la ei hen­gen lähtö pelota jos vai­h­toe­htona on kuukausien karan­teeni sisätilois­sa ilman ihmiskon­tak­tia. Jos jär­jel­lä ajat­te­len, minä tek­isin kohteliaan ilmoituk­sen, että ulkona tavat­tavil­ta ikäi­himisiltä ote­taan henkilötiedot tal­teen ja hen­gi­tyskone­paikkaa ei sit­ten ole luvas­sa. Ja antaisin puhe­lin­nu­meron mihin voi soit­taa jos tarvit­see jotain kaupasta/apteekista eikä muual­ta apua löy­dy. Ja sama tari­na pahim­mille riskiryh­mille nuorem­mis­sakin ikäpolvis­sa. Mut­ta eihän tuokaan hyvältä tunnu.

 12. Tässä poikkeusti­las­sa menee reilu 6 viikkoa. Sit­ten se muut­taa muo­toaan ja yri­tyk­set yritetään saa­da käyntiin.
  Ikäih­mis­ten rajoituk­sia jatketaan. 

  Katas­trofin syistä Juha Ris­tamä­ki ja Lau­ri Nurske kir­joit­ta­vat eri­no­maisen jutun — vuo­den paras veikkaan
  puolueet ja Niin­istö run­noi­vat läpi
  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/9932d022-e52f-4984–879b-bb231ad9c24d

  Valmiusti­lalain­säädän­nön ja uusien kri­isien, jot­ka koske­vat usei­ta alo­ja, välil­lä on liian iso aukko. Tämä on sys­teem­i­nen vika.
  THL teki usei­ta virhearvioita.
  TEM ja VM eivät lääkärikielestä ymmärtäneet hin­ta­lap­pua ja seurauksia.
  UM:n kon­suliosas­to ei tehnyt mitään.
  LVM ei tehnyt mitään — matkat pyörivät? Val­tion yhtiöt Finnair ja VR

  Min­is­ter­iöt eivät tehneet yhteistyötä. 

  Entä jatkos­sa? Min­is­ter­iöt eivät tee yhteistyötä. 

  Maa ei ole pysähtynyt. Tuk­ka kas­vaa, on nälkä ja viihde olisi hyvä. Koh­ta kek­sitään uusia toim­intat­apo­ja ja keino­ja ansaita.
  Suo­mi on juh­la­puheis­sa ollut 30-vuot­ta, nyt olisi olta­va ihan käytännössä.
  Jos tekni­ikan käyt­tö tästä lähtisi niin se olisi tuottavuusloikka.
  Ei ole palu­u­ta aiempaan. 

  Rajat on saata­va auki, jot­ta vien­ti­te­ol­lisu­u­den logis­ti­ikkaketjut toimivat. 

  EU kansalaiset köy­htyvät. Täl­lä ker­taa euro ja EU pelas­taa Suomen ja nyt velka­an­nu­taan negati­ivisel­la korolla.

 13. Ongel­ma on demokraat­tises­sa päätök­sen­teko­ma­llis­sa itsessään. Poli­it­ti­nen toim­inta­malli on väärä hädän hetkellä.

  Demokraat­tises­sa hallintoma­llis­sa ei ole mitenkään mah­dol­lista tehdä päätök­siä, joiden perustelemisek­si pitää antaa hin­ta ihmiselämälle. Esimerkkinä vaikka­pa kysymys kuin­ka mon­ta van­hus­ta kan­nat­taa uhra­ta jot­ta yksi lap­si pelastetaan.

  – Voin kuvitel­la sen eduskun­nan istun­non ja huu­tokau­pan, jos­sa täl­lais­es­ta asi­as­ta päätetään.
  – Niin­pä täl­lais­ten koko kansakun­nan ole­mas­saoloa uhkaavien ongelmien edessä nos­te­taan kädet pystyyn, lakaistaan ongel­ma piiloon ja “annetaan asiantun­ti­joiden päät­tää”. Tämä tarkoit­taa samaa kuin pelas­tukoon ken voi.

  – Mik­si Kiina, jos­sa sen­tään asus­taa mil­jar­di ihmistä ja jos­sa epi­demia alkoi jo ennen Euroop­paa selviää vähem­mil­lä uhreil­la kuin Euroop­pa? Johtuuko se siitä, että kri­isin het­kel­lä toimen­piteistä ei tarvitse aloit­taa irtopis­tei­den huu­tokaup­paa par­la­mentin ja hal­li­tuk­sen kesken?
  – Soin­in­vaaran ekspo­nen­ti­aalisen mallin mukaan siel­lä pitäisi jo olla kadun­var­ret vääräl­lään pan­demi­an uhre­ja. Sen ver­ran tässä on jo kuukau­sia kulunut.

  Pitäisikö EU maid­en toimet koordinoida?

  Euroopan val­tioiden toimet voivat olla ris­tiri­idas­sa keskenään. Kun yhdessä maas­sa päätetään yhdestä lin­jauk­ses­ta, naa­puri­maan val­it­se­ma lin­jaus saat­taakin tehdä sen mität­tömäk­si. – Jokainen val­tio tekee mitä huvit­taa. Mis­sä on EU:n yht­enäisyys hädän hetkellä.

  1) Italia: täyskaranteeni.
  2) Ran­s­ka: Kuningas määrää kaikesta.
  3) Sak­sa: Tässä 500 mil­jar­dia, olkaa hyvä. Ottakaa ja yrit­täkää selvitä.
  4) Englan­ti: Selviämi­nen on jokaisen henkilöko­htainen asia eikä val­tion pidä siihen puuttua.

  Mitä kuukau­den päästä?

  Kuukau­den päästä Suomen pan­demia-ongelmien ratkaisem­i­nen on lil­lukan­var­sista puhu­mista sen rin­nal­la, että koko län­ti­nen sivil­isaa­tio rom­ah­taa. Talous on pysähtynyt ja hal­li­tus on kokon­aan keskit­tynyt siihen miten pelas­taa omille etu­ryh­mille mah­dol­lisim­man paljon reaal­ista var­al­lisu­ut­ta tois­t­en ryh­mien kustannuksella.
  – Jälleen ker­ran asete­taan yrit­täjät ja palka­nsaa­jat vas­takkain ja jälleen voit­taa se kumpi on hal­li­tuk­ses­sa päät­tämässä jakamisesta.

  Sil­loin kysytään kuin­ka mon­ta nälkään ja kylmään kuol­lut­ta vas­taa yhtä pan­demi­aan kuollutta!

  1. Soin­in­vaaran ekspo­nen­ti­aalisen mallin mukaan siel­lä pitäisi jo olla kadun­var­ret vääräl­lään pan­demi­an uhre­ja. Sen ver­ran tässä on jo kuukau­sia kulunut.

   Sor­ry nyt. Kyl­lä min­unkin mielestäni on mah­dol­lista pysäyt­tää epi­demia sulke­mal­la koko yhteiskun­ta. Kysymys on siitä, mitä tapah­tuu, kun yhteiskun­ta avataan uud­estaan. Ylöeinen käsi­tys on, että tätä sulkemista pitää jatkaa lop­ut­tomi­in tai siis rokot­teen valmis­tu­miseen saakka.

   1. Osmo Soin­in­vaara:Kysymys on siitä, mitä tapah­tuu, kun yhteiskun­ta avataan uudestaan. 

    Sitähän voidaan seu­ra­ta Sin­ga­pores­ta ja E‑Koreasta.

    Elämä palaa suht nor­maa­lik­si , mut­ta matkus­tamista rahoite­taan voimakkaasti ja ter­veysvi­ra­nomaiset lait­ta­vat paljon paukku­ja tau­tiketju­jen katkomiseen. Jos tau­ti meinaa lev­itä, käytetään paikallisia rajoi­tus­toimen­piteitä mata­lam­mal­la kynnyksellä.

    Tätä jatke­taan niin kauan kunnes rokote kehitetään. Tosin THL: ei-tes­ta­ta-lin­jal­la ei tiede­tä mis­sä epi­demia menee eikä tiede­tä kuka on sairas. Lin­jan täy­tyy muut­tua, jot­ta tämä toimisi.

    Jos THL on oike­as­sa omis­sa ennusteis­saan, senkin pitäisi olla selvil­lä kuukau­den kulut­tua. Voidaan harki­ta parem­min taudin mit­i­gaa­tion ja eristämiseen välil­lä, ei pitäisi olla sem­moisia 10–100x ero­ja eri osa­puolten arviois­sa. Niin kauan kun eri­lai­sis­sa ennusteis­sa on lop­putule­mas­ta mag­ni­tudilu­okan ero­ja, ei voi­da men­nä mitigaatioon.

    Tätä jatke­taan niin kauan kunnes rokote kehitetään.

   2. Sylt­ty: Sitähän voidaan seu­ra­ta Sin­ga­pores­ta ja E‑Koreasta.

    Elämä palaa suht nor­maa­lik­si , mut­ta matkus­tamista rahoite­taan voimakkaasti ja ter­veysvi­ra­nomaiset lait­ta­vat paljon paukku­ja tau­tiketju­jen katkomiseen. Jos tau­ti meinaa lev­itä, käytetään paikallisia rajoi­tus­toimen­piteitä mata­lam­mal­la kynnyksellä.

    Tätä jatke­taan niin kauan kunnes rokote kehitetään. 

    Juuri näin. Ounastelin aiem­min, että Wuhani­in olisi syn­tynyt tai olisi syn­tymässä lau­maim­mu­nite­teet­ti, muu­ta ei oireet­to­mia tar­jun­to­ja sen­tään niin paljon näytä olevan.

    Toiv­ot­tavasti ne sairaan­hoitopi­ir­it, jois­sa tar­tun­to­ja on tois­taisek­si vähän, tai jois­sa sairaus ei näytä voimakkaasti lev­iävän, toimi­vat THL:stä huoli­mat­ta itsenäis­es­ti ja pyrkivät kaikin keinoin tukah­dut­ta­maan havaitut tartuntaketjut.

    Pääsiäi­nen saat­taa aiheut­taa paho­ja ongelmia. Lap­pi­in ja Kuusamoon saat­taa matkus­taa suuri määrä ihmisiä Ruuh­ka-Suomes­ta, mon­et omil­la autoil­laan. Virus taarusti lev­iää. Vira­nomais­ten kan­nat­taisi harki­ta vaikka­pa vain parin viikon liikku­mis­ra­joituk­sia pääsiäisen tienoille.

   3. Tapio: Pääsiäi­nen saat­taa aiheut­taa paho­ja ongelmia. Lap­pi­in ja Kuusamoon saat­taa matkus­taa suuri määrä ihmisiä Ruuh­ka-Suomes­ta, mon­et omil­la autoil­laan. Virus taarusti lev­iää. Vira­nomais­ten kan­nat­taisi harki­ta vaikka­pa vain parin viikon liikku­mis­ra­joituk­sia pääsiäisen tienoille.

    Upeaa, että rin­nekeskuk­set tekivät itsenäisen päätök­sen lopet­taa kausi jopa 5..6 viikkoa ennen taval­lista aikaa. Pohjoises­sa rin­nekausi olisi saat­tanut tänä vuon­na jatkua yli äitien­päivän. — Päätös helpot­taa poli­tikko­jen ja virkami­esten työtä.

   4. Osmo Soin­in­vaara: Sor­ry nyt. Kyl­lä min­unkin mielestäni on mah­dol­lista pysäyt­tää epi­demia sulke­mal­la koko yhteiskun­ta. Kysymys on siitä, mitä tapah­tuu, kun yhteiskun­ta avataan uud­estaan. Ylöeinen käsi­tys on, että tätä sulkemista pitää jatkaa lop­ut­tomi­in tai siis rokot­teen valmis­tu­miseen saakka.

    Tuo sin­un lau­maim­mu­ni­teet­ti poh­jaa sille olet­ta­muk­selle että on yleen­sä mah­dol­lista tul­la immu­ni­teet­ti tätä kyseistä covid-19 kohtaan ja jos tuleekin niin se myös kestää enem­män kuin kuukau­den muu­ta­man. Var­maan tuleekin immu­ni­teet­tia ainekin jos­sain määrin sairas­taneille, mut­ta me emme vielä tiedä asi­as­ta tarkem­min. Mie­lenki­in­nol­la seu­raan Aasian ja Kiinan/Korean tilan­net­ta että mitä tapah­tuu kun ja jos he alka­vat vähen­tämään rajo­tuk­sia niin mitä siitä seu­raa… tuleeko uusia aal­to vai onko pöpö saatu kuriin.

 14. Min­ul­la on kyl­lä tähän selvä näkökul­ma ja kan­ta: Ikäih­miset näyt­tävät laa­join joukoin rikko­van heille asetet­tua määräys­tä pysyä kotona. Pitäisikö van­hus­ten suh­teen ottaa kovem­mat keinot käyt­töön vai tode­ta, että oma­pa on asiansa. Omaa henkeään­hän he vain vaaran­ta­vat, eivät muiden kuin sitä kaut­ta, että voivat ylikuor­mit­taa sairaalat.

  Minus­ta THL ja Val­tioneu­vos­to on tehnyt sen hyvin selväk­si sen heille. Viimek­si päämin­is­teri Marin A‑studiossa. Mikäli he rikko­vat tätä niinkin selvää sään­töä niin oma­pa on asiansa. Ei sairaaloiden ylikuor­mit­ta­mi­nen ole mitenkään vai­h­toe­hto jos sään­töjä ei nou­date­ta. Raadol­liselta kuu­lostaa mut­ta tästä on Suomes­sa niin mon­esti tiedotet­tu medi­as­sa. Nuorem­mat ihmiset alle 70-vuo­ti­aat ovat kyl­lä nou­dat­ta­neet sään­töä ja tekevät työtä kotona etänä ja pitävät yhteyt­tä toisi­in verkon kaut­ta vaik­ka tämä ei heitä koske. 

  Katolises­sa mais­sa on toise­nalainen suh­tau­mi­nen näi­hin asioi­hin joi­ta kut­su­taan sään­nöik­si ja lain pykäliksi.

 15. Suomikin voisi vielä raja­ta ja kitkeä taudin mas­sat­es­tauk­sil­la kuten Kiinas­sa ja Etelä-Kore­as­sa tul­laan tekemään (ellei hoito tai rokote syn­ny sitä ennen):
  https://promarket.org/why-mass-testing-is-crucial-the-us-should-study-the-veneto-model-to-fight-covid-19/

  Kan­nat­taisi kysyä Itä-Aasi­as­ta neu­voa näis­sä asiois­sa. Kyl­lä ne siel­lä osaa­vat, vaik­ka Euroopas­sa ylim­ielis­es­ti väärin kuvitel­laankin jotain muuta.

  1. Olen samaa mieltä. Run­sas tes­taus ja kohden­netut rajoituk­set eivät voi tul­la kalli­i­im­mik­si, kuin rajut yleis­ra­joituk­set. Sinän­sä kan­natan nyt toteutet­tu­ja toimia, jot­ta tilanne ei räjähdä heti käsi­in, mut­ta en usko, että niitä voidaan lop­ut­tomi­in jatkaa. Tes­taus pitäisi vain saa­da huo­mat­tavasti yleisem­mäk­si, että sil­lä voisi oikeasti lev­iämistä hidas­taa saatik­ka pysäyttää.

   Aikaisem­paan postauk­seen jo kom­men­toinkin, että kokoomanäyt­teil­lä voisi saa­da tehoa tes­tauk­seen. Israelis­sa sitä näytet­täisi­inkin kehite­tyn: https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Acceleration-in-multiple-coronavirus-tests-at-once-by-Israel-research-team-621533

  2. Mas­sat­es­tauk­sista voisi tietenkin lausua vähän epäi­lyk­siäkin ? Jos tun­tuu siltä, että Etelä-Korea on onnis­tunut NIIN hyvin asi­as­sa, niin teste­jä kuitenkin on tehty suun­nilleen vain yhdelle kahdestasadas­ta ! Testien merk­i­tys on se, että sil­lä löy­de­tään parem­min lähin­nä jo tar­tut­ta­neet, sairaat nyt nähdään muutenkin. Tar­tut­tanei­den tar­tun­taketjun määrit­tämi­nen vaatii lisäk­si dik­tatu­uri­maid­en asen­net­ta kansalaisi­in­sa, niin myös Etelä-Kore­as­sa. Siel­lä tar­tun­tatau­ti­la­ki on jo valmi­ik­si sel­l­ainen, että kansalaisel­la ei ole oikeut­ta yksi­ty­isyy­teen. MERS-epi­demi­an puhkeami­nen Etelä-Kore­as­sa 2015, on tämän edis­tysaskeleen aikaansaanut. Kansalainen kan­taa paikkati­etolähet­intä mukanaan, ja hallinto seu­raa datankeru­ul­la, mis­sä ihmiset liikku­vat, ja kun mah­dolli­nen posi­ti­ivi­nen sairas­tu­ja löy­de­tään, saas­tuneet paikat selvitetään automaat­tis­es­ti ja paikas­sa käyneet muut ihmiset met­sästetään esille, vaik­ka poliisivoimin.

   Se, että voisimme ottaa mallia Kiinas­ta, yeah, right ? Jos Kiinan toim­intat­a­pa oli oikea, mik­si me keskustelemme tässä asi­as­ta ollenkaan ?

   Joka maas­sa tar­tun­tatau­ti läh­tee ensim­mäis­es­tä tar­tun­nas­ta. Kore­as­sa haetaan tätä vieläkin.

   1. Se, että voisimme ottaa mallia Kiinas­ta, yeah, right ? Jos Kiinan toim­intat­a­pa oli oikea, mik­si me keskustelemme tässä asi­as­ta ollenkaan ? 

    Var­maankin kos­ka Kiinan mit­takaavas­sa ratkaisu oli kaiketi toimi­va. Suomes­sakin menisi joku Äkäs­lom­polon, Pihtiputaan tai vaik­ka jokin kaupungi­nosa Helsingistä karan­teeni­in, jos sil­lä voisi säästää muun maan. Mut­ta koko maan lait­ta­mi­nen kiin­ni ja karan­teeni­in on eri asia. Koko maan kiin­ni laitossa joutuu tas­apain­ot­tele­maan talouden(kin) kanssa.

 16. SAK tur­vasi jo omansa. Se on hei­dän duunin­sa velvol­lisuuten­sa ja pyhä tehtävän­sä. Nos­tan lip­pistäni ja kohotan kiitol­lisen kat­seeni tälle lohkolle Esi­val­taa. Nyt jos Soin­in­vaara vielä siir­ty­isi pois laskukoneeltaan ja sanoisi Perus­tu­lo. Jos kelle ker­ty­isi liiak­si lik­saa, niin äkkiäkös sen tasaisi. SAK tietää ‑tai jos kat­soisi vaik­ka kansan­val­lan his­to­ri­ois­taan. Mut­ta älkööt täl­lä ker­taa hur­jis­tuko tasaa­jak­si saakka.Jukka Sjöstedt

 17. Ode:
  ” Nyt päätet­ty kuukau­den pysähdys on tarpeen tiedon saamisek­si ja epi­demi­an parem­mak­si ymmärtämiseksi, ”

  Tämä logi­ik­ka ei ole muut­tunut mihinkään, vaan on pätenyt koko ajan.Siksi olen kan­nat­tanut suh­teessa taudin lev­iämiseen näh­den kyllin voimakas­ta puut­tumista. Toimet­to­muu­den takia joudu­taan nyt pysäyt­tämään kaik­ki. Olisi pitänyt toimia voimallisem­min ennem­min, niin ei tarvisi nyt lyödä jar­rua pohjaan.

  TESTAUKSESTA
  Samat­en tes­tauk­sen laimin­lyön­ti näkyy jälleen. Kaveri­ni ehkä altis­tui, kos­ka hänen kaver­il­laan on ehkä covid-19 ja saat­toi olla tar­tut­tavas­sa vai­heessa. No mis­tä sen tietää? Ei mis­tään. Kenen mielestä 2 viikon kotikaran­teeni on ihan ok pelkän arvu­ut­telun perusteella?

  VANHUKSISTA
  Ensin pitäisi laskea, onko julkisel­la paikalla liikuskel­e­va van­hus keskimäärin kus­tan­nus (hoito) vai säästö (kun kuolee). Jos menee säästön puolelle, niin oma­pa­han on asia.

  1. Sylt­ty: TESTAUKSESTA
   Samat­en tes­tauk­sen laimin­lyön­ti näkyy jälleen. Kaveri­ni ehkä altis­tui, kos­ka hänen kaver­il­laan on ehkä covid-19 ja saat­toi olla tar­tut­tavas­sa vai­heessa. No mis­tä sen tietää? Ei mis­tään. Kenen mielestä 2 viikon kotikaran­teeni on ihan ok pelkän arvu­ut­telun perusteella?

   Oma ennus­teeni diag­nos­ti­ikas­ta on että se siir­tyy pääsään­töis­es­ti ter­vei­den­hoidon piiri­in eli yksi­tyiselle sek­to­rille kos­ka a) diag­nos­ti­ikas­sa liikkuu raha b) yleen­sä kyse on akti­ivis­ten, mak­sukyky­is­ten ihmis­ten elämän­hallinta- ja täs­mä­di­ag­noosi­tarpeista johon yksi­tyi­nen ter­vey­den­huolto on hyvin viritet­ty vas­taa­maan ja c) val­taosa diag­nos­ti­ikas­ta on joko bulkkia tai ulkoa ostet­tua huip­pute­knolo­giaa johon ei kan­na­ta julkisen sek­torin niukko­ja varo­ja tuh­la­ta d) julkisel­la puolel­la on vaan niin rasit­tavaa asioida

   Ei ole lääketi­eteel­lis­es­ti kiin­nos­tavaa oletko karan­teenis­sa jonkin oletet­tavasti vaarat­toman viruk­sen mah­dol­lisen tar­tun­nan takia, mut­ta kos­ka työ­nan­ta­jaasi ja mah­dol­lis­es­ti tämän vaku­u­tusy­htiötä asia kiin­nos­taa mon­es­takin syys­tä, on markki­nat yksi­tyiselle diag­nos­ti­ikalle olemassa.

   1. ” Ei ole lääketi­eteel­lis­es­ti kiin­nos­tavaa oletko karan­teenis­sa jonkin oletet­tavasti vaarat­toman viruk­sen mah­dol­lisen tar­tun­nan takia, ”

    On vähän outoa että kun nykyi­nen hal­li­tus niin kovasti näyt­tää ole­van ihmisoikeuk­sien asial­la, sitä ei silti näytä kiin­nos­ta­van pätkääkään, kuin­ka paljon yksit­täis­ten ihmis­ten liikku­mista rajoite­taan ja ovatko nämä rajoituk­set ken­ties turhia.

    Epäilemät­tä tämä muut­tuu viimeistään kun laa­jamit­taista tes­taus­ta on saatavil­la yksi­ty­isiltä ter­veysyk­si­ty­isiltä. Sen jäl­keen hal­li­tus huo­maa että kyseessähän onkin jät­timäi­nen epä­tasa-arvo, johon on syytä tart­tua välit­tömästi. Siihen asti hal­li­tus ja hal­li­tus­puoluei­den kan­nat­ta­jat ovat sitä mieltä, että kyseessä on mekaanis­es­ti THLn asiantun­ti­joiden päätet­tävä asia.

  2. Sylt­ty:
   TESTAUKSESTA
   Samat­en tes­tauk­sen laimin­lyön­ti näkyy jälleen. Kaveri­ni ehkä altis­tui, kos­ka hänen kaver­il­laan on ehkä covid-19 ja saat­toi olla tar­tut­tavas­sa vai­heessa. No mis­tä sen tietää? Ei mis­tään. Kenen mielestä 2 viikon kotikaran­teeni on ihan ok pelkän arvu­ut­telun perusteella? 

   Mas­sat­es­tauk­sen peru­songel­ma on siinä, että meil­lä on täl­lä het­kel­lä varovais­es­ti arvioiden ainakin satatuhat­ta kausi-influ­enssaa sairas­tavaa, joiden oireet käyvät yhteen lievän koro­nan kanssa. Jos kaik­ki oirele­vat pyrit­täisi­in tes­taa­maan, kap­a­siteet­ti lop­puu heti. Ja ihan koh­ta alkaa aller­giakausi, jol­loin oireile­via onkin jo pari miljoonaa.

   Vas­taavasti kos­ka toden­näköisyys sille että koron­aan viit­taa­vat oireet johtu­vatkin kausi-influ­enssas­ta tai muista syistä on niin suuri, jokainen “järkevä” ihmi­nen osaa laskea että toden­näköisyys oma­lle koronatar­tun­nalle on oireel­lise­nakin aika pieni, ja näin moni koronatar­tun­nan saanutkin jät­täisi men­emät­tä tes­tauk­seen jot­ta ei rasit­taisi jär­jestelmää. Ja sit­ten on vielä ne täysin oireet­tomat tapaukset.

   Tämän vuok­si käytössä on nyt se “nuclear option”, eli ihan kaik­ki vält­tää ihan kaikkia kon­tak­te­ja mitä vain pystyy vält­tämään, täysin riip­pumat­ta siitä sairas­taako kausi­flun­ssaa, aller­gianuhaa, koron­aa vai onko oiree­ton. Ja käytössä ole­va tes­tauska­p­a­siteet­ti käytetään sen varmis­tamiseen, että hoito­henkilökun­ta ei ala levit­tämään sairaut­ta keskuudessaan.

   Tilanne muut­tuu jos saadaan aikaisek­si testi, joka voidaan suorit­taa ns. kadul­la, joka on valmis var­tis­sa ja joka ei mak­sa mitään. Sil­loin voidaan alkaa jär­jestelmäl­lis­es­ti tes­taa­maan ihan kaik­ki vaik­ka jokaisen kau­pan ovel­la, ja ohja­ta tar­tun­nan saa­neet tiukem­paan karan­teeni­in. Täl­laista testiä ei vielä ole tarjolla.

 18. Keskustelu tilanteesta on han­kalaa. Ennen valmiusti­lan julis­tamista kovaäänisiä oli­vat ne, jot­ka vaa­ti­vat lisää toimia. Ne, jot­ka vas­tus­ti­vat, oli­vat hil­jaa, sil­lä yleen­sä sta­tus quon kan­nat­ta­jat eivät hirveästi puhu eivätkä pukahda.

  Selvää on, ettei toimia voi pitää voimas­sa puolta­toista vuot­ta. Siinä menee nuo­ril­ta tule­vaisu­us, kaim­il­ta talous ja monil­ta eri ikäisiltä jär­ki. Jotenkin nämä toimet on siis hal­li­tusti puret­ta­va. Miten? Han­kala sanoa. Sen ver­ran olen van­hanaikainen, etten pidä sopi­vana kovin vah­vasti alkaa neu­vo­maan hal­li­tus­ta poikkeusti­lan aikana.

  Yhden asian voi sen sijaan tode­ta: Suomen puo­lus­tuk­sen uskot­tavu­us vahvis­tui kum­masti. Sen heikoin koh­ta on ollut aina kysymys siitä, uskaltaisiko hal­li­tus aktivoi­da valmius­lain. Nyt se uskallet­tin tehdä ja tek­i­jänä oli nais­päämin­is­ter­imme. Itse olen venäläis­ten kol­le­goiden kanssa keskustel­lessa näh­nyt, että heille tuot­taa vaikeuk­sia hyväksyä nais­päät­täjiä. Monille venäläis­miehille nais­päät­täjä on väistämät­tä keu­laku­va tai sit­ten merk­ki organ­isaa­tion yleis­es­tä päätök­sen­tekokyvyt­tömyy­destä. Toiv­ot­tavasti siel­lä val­tio­jo­htoa palvel­vat ana­lyytikot ja val­ti­ol­liset päät­täjät pani­vat merkille, että Suo­mi on päätök­sen­tekokykyi­nen ja ‑haluinen, oli­pa joh­dos­sa naisia tai miehiä.

  1. “Yhden asian voi sen sijaan tode­ta: Suomen puo­lus­tuk­sen uskot­tavu­us vahvis­tui kum­masti. Sen heikoin koh­ta on ollut aina kysymys siitä, uskaltaisiko hal­li­tus aktivoi­da valmius­lain. Nyt se uskallet­tin tehdä ja tek­i­jänä oli nais­päämin­is­ter­imme. Itse olen venäläis­ten kol­le­goiden kanssa keskustel­lessa näh­nyt, että heille tuot­taa vaikeuk­sia hyväksyä nais­päät­täjiä. Monille venäläis­miehille nais­päät­täjä on väistämät­tä keu­laku­va tai sit­ten merk­ki organ­isaa­tion yleis­es­tä päätök­sen­tekokyvyt­tömyy­destä. Toiv­ot­tavasti siel­lä val­tio­jo­htoa palvel­vat ana­lyytikot ja val­ti­ol­liset päät­täjät pani­vat merkille, että Suo­mi on päätök­sen­tekokykyi­nen ja ‑haluinen, oli­pa joh­dos­sa naisia tai miehiä.”

   - Uskalsi­han se (vasem­mis­to ja sdp) sen tehdä kun vähän autet­ti­in tekemään. Eikös se niin nyt men­nyt? Niin­istö, Sauli, vah­vasti mukana. Ja kepukin tieto­jen mukaan. 

   -Silti. Ihan sama kuka sen teki. Nyt men­nään näil­lä ja myös Soin­in­varaan ja sin­un Eras­totenes esit­tämät ajatuk­set todel­la relevantteja. 

   -Selvää on ettei Suome voi­da enää kovin mon­ek­si kuukaudek­si sulkea. Muuten seu­rauk­sien hoita­mises­sa menee koko tämä 20-luku. 

 19. Koronaleire­jä nuorisolle? Nuoriso tähän poikkeusti­laan jos­sain vai­heessa kyl­lästyy ja ryhtyy kapinoimaan, mis­tä ei aina hyvä seu­raa. Voisi­han sen tehdä niinkin, että ihmisiä, joil­la ehdot­tomasti ei ole mitään vakavaa riskiä asete­taan karan­teeni­in, jos­sa taataan se että tar­tun­ta saadaan ja se että sitä ei levitetä ulos karan­teenista. Siel­lä han­kit­tu “koron­a­pas­si” sit­ten hyödyt­täisi kaikkia mui­ta kun tar­tun­tavaaraa ei hei­dän osaltaan ole ole­mas­sa. Täl­lainen tahalli­nen tar­tut­ta­mi­nen kuu­lostaa kyl­lä jul­mal­ta kenen tahansa osalta, mut­ta lop­putu­los voisi olla parem­pi kuin eten­e­m­i­nen sat­tuman­varais­ten tar­tun­to­jen kautta.

 20. Voimme ottaa oppia Etelä-Kore­as­ta sen suh­teen, mikä toimii ja mikä ei. On sopi­vasti Suomea edel­lä ja tiedot­taa kaiketi avoimesti. Ei tarvitse kek­siä uudestaan.

 21. Miten­hän van­huk­set voitaisi­in eristää kokonaa?

  Sanon tään taas uud­estaan: Osa van­huk­sista elää hoitokodeis­sa eikä niitä voi lait­taa karan­teeni­in jos ei sit­ten sul­je­ta hoita­jia karan­teeni­in van­hus­ten kanssa. Niin ei tule käymään ja sik­si tau­ti tulee lev­iämään hoito­laitok­si­in. Seu­rauk­se­na on sato­ja kuolemia, tai tuhansia. 

  Tosin vieläkään ei kai kukaan tiedä, lev­iääkö tau­ti kym­meni­in vai muu­tami­in pros­ent­tei­hin väestöstä. Pide­tään peukku­ja, että taudin lev­iämi­nen pystytään estämään siihen asti, että saadaan rokote tai jopa taudin paran­ta­va lääke. Rokot­teeseen ei vält­tämät­tä mene kuin pari kuukaut­ta — jos käy hyvä tuuri — kun­han toi Trumpin johta­ma maa pääsee vauhtiin.

 22. Arvioiden mukaan Suomes­sa on sairas­tunei­ta 20–30 ker­tainen määrä tiedet­ty­i­hin tapauk­si­in näh­den. Se tarkoit­taa jopa 10 000 sairas­tunut­ta. Silti yhdestäkään kuole­mas­ta ei ole uutisoitu.

  10 000 sairas­tunut­ta, mut­ta ei yhtään kuol­lut­ta. Jos asia todel­la on näin niin tämä on jopa taval­lista jokavuo­tista influ­enssaa vaarattomampi.

  1. 10 000 sairas­tunut­ta, mut­ta ei yhtään kuollutta. 

   Kaik­ki tar­tun­nat ovat niin tuor­e­i­ta, ettei kuolemia ole vielä tul­lut, mut­ta tulee. Nyt menee mutu-puolelle, mut­ta arvioni on, että todel­li­sista tar­tun­nan saaneista kuolee yksi promille. Tar­tun­nan saaneisi­in­lu­en siis myös opireettomat.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Nyt menee mutu-puolelle, mut­ta arvioni on, että todel­li­sista tar­tun­nan saaneista kuolee yksi promille.

    Yksi promille olisi lin­jas­sa 1957 epi­demi­an kanssa. Pitää kuitenkin muis­taa että Suomes­sa 1957 mon­et heiken­tyneet oli­vat kuolleet jo sota-aikana, ja hau­rai­ta van­huk­sia oli vähem­män kuin nyt. Jos kakkostyypin dia­betes tai obe­si­teet­ti lisää merkit­tävästi kuole­man riskiä, ovat luvut aivan jotain muu­ta ja analo­giat men­neisi­in influ­enssa-aal­toi­hin eivät päde.

    Parin viikon päästä alkaa tul­la oikei­ta luku­ja, sen ver­ran aikaa ottaa taudin muut­tumi­nen kri­it­tisek­si. Ehkä pitäisi vält­tää vedonlyön­tiä, on vähän epäkyp­sän makaaberia.

   2. Jos kakkostyypin dia­betes tai obe­si­teet­ti lisää merkit­tävästi kuole­man riskiä

    Piti oikein kat­soa, mitä on obe­si­teet­ti. Näyt­tää ole­van suomek­si läs­ki. Obelix? Voi jenkkiparkoja!

   3. Osmo Soin­in­vaara: Voi jenkkiparkoja!

    Ei hyvältä näytä (lähde):

    Obe­si­ty also sig­nif­i­cant­ly inter­feres with res­pi­ra­to­ry func­tion by decreas­ing lung vol­ume, par­tic­u­lar­ly the expi­ra­to­ry reserve vol­ume and func­tion­al resid­ual capac­i­ty. Because of the inef­fec­tive­ness of the res­pi­ra­to­ry mus­cles, strength and resis­tance may be reduced. All these fac­tors lead to inspi­ra­to­ry over­load, which increas­es res­pi­ra­to­ry effort, oxy­gen con­sump­tion, and res­pi­ra­to­ry ener­gy expen­di­ture. It is note­wor­thy that pat­terns of body fat dis­tri­b­u­tion sig­nif­i­cant­ly influ­ence the func­tion of the res­pi­ra­to­ry sys­tem, like­ly via the direct mechan­i­cal effect of fat accu­mu­la­tion in the chest and abdom­i­nal regions.

    Eipä silti, Suomes­sakin katuku­va on reilusti tuke­vam­man oloinen pääkaupunkiseudun ja eri­tyis­es­ti kan­takaupun­gin ulkopuolella.

   4. Osmo Soin­in­vaara: Piti oikein kat­soa, mitä on obe­si­teet­ti. Näyt­tää ole­van suomek­si läs­ki. Obelix? Voi jenkkiparkoja! 

    Aster­ix ja Obelix ‑sar­jaku­van päähenkilöi­den nimet ovat vään­nök­siä kir­japain­oter­meistä: aster­is­ki eli tähti * sekä obelis­ki eli risti †.

   5. Osmo Soin­in­vaara: Piti oikein kat­soa, mitä on obe­si­teet­ti. Näyt­tää ole­van suomek­si läski.

    Obe­si­teet­ti on itse asi­as­sa sairaaloisen yli­pain­oinen ihminen.

   6. Rahul Somani: Obe­si­teet­ti on itse asi­as­sa sairaaloisen yli­pain­oinen ihminen.

    Ei ole. Obe­si­teet­ti on sairaal­loinen yli­paino. Obeesi olisi — jos lainasanaa halu­aa käyt­tää — sairaal­loisen yli­pain­oinen ihminen.

   7. “Nyt menee mutu-puolelle, mut­ta arvioni on, että todel­li­sista tar­tun­nan saaneista kuolee yksi promille. Tar­tun­nan saaneisi­in­lu­en siis myös opireettomat”

    THL arvioi tar­tun­nan saaneista kuol­e­van 0.05–0,1%.

    John Ioan­ni­dis, joka on Stan­fordin yliopis­tossa sekä lääketi­eteen että tilas­toti­eteen pro­fes­sori on esit­tänyt arvion, jon­ka mukaan kuolleisu­us koko USAm väestössä tulee ole­maan 0.05%- 1%..

    https://www.statnews.com/2020/03/17/a‑fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/?utm_content=buffere08f7&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=twitter_organic

   8. Osmo Soin­in­vaara: Kaik­ki tar­tun­nat ovat niin tuor­e­i­ta, ettei kuolemia ole vielä tul­lut, mut­ta tulee. Nyt menee mutu-puolelle, mut­ta arvioni on, että todel­li­sista tar­tun­nan saaneista kuolee yksi promille. Tar­tun­nan saaneisi­in­lu­en siis myös opireettomat. 

    Tämähän on sama promille, mitä THL mutu­ilee. Oletet­tavasti tässä puhutaan tilanteesta, jos­sa ter­vey­den­hoito pystyy hoita­maan kaik­ki tapauk­set. Mm. britit ja WHO mutu­il­e­vat kymme­nen ker­taa isom­pia kuolin­luku­ja. Osaatko täy­den­tää mutu-arviosi pohjaa?

    Muun muas­sa Etelä-Kore­as­sa tes­ta­tu­ista kuollei­ta on 0,5 %. Tes­taus on ollut laa­jaa, mut­ta keskit­tynyt hyvin vah­vasti 20–29 vuo­ti­aisi­in. Tämän vuok­si on han­kala nähdä, että tasaisem­mal­la tar­tun­taprofi­ilil­la päästäisi­in edes 0,5 % kuolleisuuteen.

    Pahoin pelkään, että THL:n yltiö­posi­ti­ivisel­la asen­teel­la emme tule ole­maan riit­tävän varautunei­ta siihen, että 70 % sairas­taa tämän taudin seu­raa­van kolme kuukau­den aikana. Täl­löin ter­vey­den­hoito­jär­jestelmä ei kykene aut­ta­maan lähellekään kaikkia ja kuolin­pros­ent­ti nousee välille 1 — 5 %.

   9. Jos nuo luvut pitävät paikkansa niin meil­lä on jo tuhan­sia ihmisiä, joiden sairas­tu­mis­es­ta on pari viikkoa.

    Jos tau­ti olisi niin vaar­alli­nen kuin pahim­mat kauhuku­vat anta­vat ymmärtää kuollei­ta pitäisi jo näkyä. Viikko tästä eteen­päin niitä tulisi olla kym­meniä, ellei satoja.

   10. Jos puu kaatuu met­sässä, mut­ta kukaan ei näe sitä, kaatuuko puu oikeasti?

    Osmo Soin­in­vaara: Kaik­ki tar­tun­nat ovat niin tuor­e­i­ta, ettei kuolemia ole vielä tul­lut, mut­ta tulee. Nyt menee mutu-puolelle, mut­ta arvioni on, että todel­li­sista tar­tun­nan saaneista kuolee yksi promille. Tar­tun­nan saaneisi­in­lu­en siis myös opireettomat.

    Tai toisin­san­ot­tuna. Jos todel­lisu­udessa koron­aa kan­taa Etelä-Kore­as­sakin kymme­nenker­tainen määrä ihmisiä, kuin mitä hei­dän testin­sä tun­nistaa kan­ta­jik­si siis yli vart­tim­iljoonas­ta testistä (+20 000 testiä / pvä) huoli­mat­ta. Jos ajatel­laan että koron­avirus on aave­mainen ja näyt­täy­tyy vain jäävuoren­huip­puna vaik­ka kuin­ka laa­jasti testataan?

    Mitä sil­lä on merk­i­tys­tä? Lasken itse infec­tion fatal­i­ty rat­en lähteistä kuten Dia­mond Princess tai sit­ten sel­l­ai­sista paikoista, joiden data on uskot­tavam­pa kuin vaikka­pa Hubei data. Lasken Etelä-Kore­an nyt tähän kat­e­go­ri­aan, sil­läkin uhal­la että menen vipuun.

    Se, että koron­avirus hypo­teet­tis­es­ti olisi esimerkik­si kak­sikym­men­täk­er­taa aave­maisem­pi tai kymme­nenker­taa aavem­maisem­pi, ei tee siitä vähem­män tuhoisaa yhteiskun­nalle vaan enem­män. Tämän mag­ni­tudin aavem­maisu­us yhdis­tet­tynä erit­täin raju­un räjähdys­mäiseen lev­iämiseen tietysti selit­täisi lau­ma­suo­jaan tähtäyk­sen uskot­ta­vana vai­h­toe­htona. Mut­ta auko­ton näyt­tö puut­tuu, eli ris­ki mag­ni­tudi­lasku­virheeseen on korkea. Jos olete­taan merkit­tävää aavem­maista lisälevin­neisyyt­tä diag­nosoitu­jen tapausten päälle, täy­tyy tarkko­jen sota­su­un­nitelmien ja strate­gioiden laad­in­taa varten arvioin osua oikeaan suurusluokkaan.

    THL on käsit­tääk­seni arvioin­ut aave­maisu­us­fak­torin kaikesta päätellen ker­toimelle 20–30, vaik­ka ovatkin julk­isu­udessa uskalta­ne­et puhua vain yli­jo­hta­jan suul­la ker­toimista 10–20.

    Lai­tan hie­man eri­laisia linkke­jä jot­ka ovat mielestäni rel­e­vant­te­ja selit­tämään näke­mys­täni, ensim­mäi­nen on Etelä-Kore­an ulko­min­is­terin haas­tat­telu. Pro­pa­gan­daa vai asi­aa, arvioikaa ja katsokaa:

    https://www.youtube.com/watch?v=tgxhVOoScp0

    Toinen on yksinker­tainen link­ki uutiseen, jos­sa ensim­mäistä ker­taa THL yli­jo­hta­ja puhuu 10–20 ker­tais­es­ta levin­neisyys­mah­dol­lisu­ud­es­ta, eli antaa ikäänkuin viit­tauk­sen hei­dänkin olet­tami­in­sa epäsuorasti:

    https://yle.fi/uutiset/3–11259147

    Esitän speku­laa­tion, tietenkin negati­ivisen sel­l­aisen. Speku­loin, että THL ja STM tietävät, kuin­ka huono mate­ri­aa­li­nen ja koordi­noin­nilli­nen kyky, ‑hei­dän näkökulmasta‑, on aloit­taa muun­muas­sa mas­sat­es­tau­sop­er­aa­tio Suomes­sa. Kaik­ki viit­taa nähdäk­seni siihen, että Suomen strate­giaa ei ohjaa se, mikä olisi paras vai­hte­hto teknis­es­ti, vaan se, mihin virkamiehet usko­vat Suomen !tämän­hetkisen! kyvykkyy­den fak­tis­es­ti riit­tävän. Eli toisin­sa­noen, speku­loin, että vaik­ka niin ei ehkä suo­raan puhuta, ettei Suomen hallinto­him­meli tässä tilanteessa ole riit­tävän ket­terä toimi­ak­seen muul­la lin­jal­la kuin jota nyt nou­date­taan. Tes­taus­ta ei nähdä vai­h­toe­htona jo suo­japuku­jen riit­tävyy­denkään valossa:

    https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006446009.html
    Lehtiar­tik­keel­ista, Mika Salmi­nen: ”Tes­taus vaatii samo­ja suo­javarustei­ta, joista on jo pulaa maail­mal­la, ja osin samaa henkilökun­taa kuin varsi­nainen hoitotyö.”

    Tämä on inhot­ta­va ja valitet­ta­va speku­laa­tio, olisin itse toivonut, että meil­lä on ket­terä organ­isaa­tioma­lli, tai joku ket­terä ulkop­uo­li­nen taho, joka pysty­isi nopeasti kas­vat­ta­maan kyvykkyyk­siä, loi­h­ti­maan mate­ri­aale­ja, pikake­hit­tämään vai­h­toe­htoisia ratkaisu­ja, ja koordi­noimaan 24/7 koko höskän. Tilanne on huono mut­ta näen mah­dol­lisuuk­sia parem­mas­ta, ja rukoilen mielessäni.

    Rukoilen, sil­lä täl­lä het­kel­lä uskon, että ain­oa uskot­ta­va organ­isaa­tio, joka kri­isi­in voisi nopeasti pystyä vas­taa­maan, on puo­lus­tusvoimat, muo­dos­sa taik­ka toises­sa. En tarkoi­ta tankke­ja enkä soti­lai­ta kadulle, en tarkoi­ta väki­val­taa tai kontrollia.

    Tarkoi­tan päätök­sen­tekoketjua, kykyä mukau­tua ja elää muut­tuvas­sa tilanteessa, auk­tori­teet­tia hal­li­ta kokon­aisu­ut­ta yhdestä komen­tokeskuk­ses­ta käsin keskite­tyn tehokkaasti ja koordi­noidusti, ja resursse­ja ja mieliku­vi­tus­ta toteut­taa myös päätet­tyjä asioi­ta. Kyseessä ei olisi liioit­telu, sil­lä poikkeu­solot on todet­tu ja het­ki het­keltä ihmis­ten ter­veys on vaaras­sa mut­ta myös koko yhteiskun­ta järjestys on riskialt­ti­is­sa tilas­sa kun syöksytään kohti syvää lamaa ja yhteiskun­nal­lista shokkia.

    Jos puo­lus­tusvoimat tar­joaisi jär­jestelmän­sä ja tehokkuuten­sa ikäänkuin toimin­nan run­gok­si, siihen liitet­täisi­in alis­te­tusti kaik­ki resurssit käyt­töön, valmius­lain velvoit­ta­mat henkilöt sekä tietysti kaik­ki asiantun­ti­jat ja hyödyl­liset han­k­in­taor­gan­isaa­tiot ja tiede­or­gan­isaa­tiot kuten yliopis­tot tärkeimp­inä mukaan, niin nähdäk­seni se olisi ihanteelli­nen, paras Suo­ma­lainen vas­taus tilanteeseen, joskin myös valitet­tavasti omaa fan­tasiani ja todennköis­es­ti tilanne jatkuu tehot­tomas­sa hoi­dos­sa kaoot­tis­ten ja sekalais­ten epä­tahtis­ten vira­nomaispillien mukaan.

 23. Epi­demi­an voi myös sam­mut­taa, kuten Kiina teki. Brit­ti­mallinta­jatkin ehdot­ta­vat sam­mu­tusstrate­giaa. Se vaatii vah­vaa sosi­aal­ista eristämistä, sen jäl­keen mas­si­ivista tes­taus­ta ja kon­tak­ti­jälji­tys­tä, mut­ta aikaskaala on pikem­minkin viikko­ja kuin kuukau­sia. Jos alueel­lista liikku­vu­ut­ta rajoite­taan, sam­mut­tamisen voi tehdä paikallis­es­ti alue kerrallaan. 

  Veikkaan mon­en län­si­maan ajau­tu­van tähän. Vai­h­toe­hdot ovat nykyisen kaltaisen tilan jatku­mi­nen puoles­ta vuodes­ta kah­teen vuo­teen, tai huo­mat­ta­va kuolleisu­us myös nuorten kesku­udessa (huo­mat­ta­va osa alle viisikymp­pi­sistäkin tarvit­see ter­vey­den­hoitoa selvitäk­seen), puhu­mat­takaan van­hoista. Molem­mat vai­h­toe­hdot ovat vaikei­ta hyväksyä.

  Virus­lääk­keet voivat aut­taa. Ja jos kan­ta­jista on 50–90% oireet­to­mia kuten nyt näyt­tää (evi­denssiä mm. mallinnus­tutkimus Sci­encessä, THL:n pohdin­nat Hesaris­sa, ital­ialaisen kylän tes­taus, ja islanti­lais­ten dri­ve in ‑testi), epi­demi­an kesto tästä lyhenee.

 24. Tiedo­tusvä­li­neet jät­tävät minus­ta rel­e­van­tit kysymyk­set kysymät­tä. Suomes­sa on viime päiv­inä tehty (luul­lak­seni) noin 1000 testiä vuorokaudessa. Testit kuulem­ma kohdis­te­taan vakav­ista oireista kär­siville ja ter­vey­den­huol­lon henkilökun­nalle. Jos tästä joukos­ta saadaan noin 40 posi­ti­ivista tapaus­ta, niin mis­tä ne muut sit­ten kär­sivät ja miten voidaan perustel­la väite, että kan­ta­jia olisi 20–30 ‑ker­tainen määrä? Ja mik­si tar­tun­to­jen määrän kasvu on pysähtynyt, vaik­ka eilen löy­de­tyt posi­ti­iviset ovat saa­neet tar­tun­nan itämisa­jan ver­ran aikaisem­min, jol­loin kovin kum­mallisia eristyskeino­ja ei ollut aloitettu?

  1. J

   os tästä joukos­ta saadaan noin 40 posi­ti­ivista tapaus­ta, niin mis­tä ne muut sit­ten kär­sivät ja miten voidaan perustel­la väite, että kan­ta­jia olisi 20–30 ‑ker­tainen määrä? Ja mik­si tar­tun­to­jen määrän kasvu on pysähtynyt, vaik­ka eilen löy­de­tyt posi­ti­iviset ovat saa­neet tar­tun­nan itämisa­jan ver­ran aikaisem­min, jol­loin kovin kum­mallisia eristyskeino­ja ei ollut aloitettu?

   Huo­mat­ta­va osa testeistä menee ter­vey­den­huol­lon henkilöi­den testaamiseen.

 25. Kyl­lä epi­demi­an sam­mut­ta­mi­nen on nyt koko lail­la mah­do­ton­ta. Teo­ri­as­sa mah­dol­lista kyl­lä. Viruk­si­in lääk­keet pystyvät huonos­ti. aasialaisen influ­enssan yhtey­dessä ihmiset kuo­li­vat yleen­sä sekundääriseen keuhkoku­umeeseen. Jos se on bak­tee­rien aiheut­ta­ma, niin siihen antibioot­tien pitäisi kyl­lä purra. Täy­tyy myös miet­tiä tämän eristämisen hait­to­ja konkurs­sei­neen ja siihen liit­tyvine ter­veyshait­toi­neen. Uskon kyl­lä että Ruotsin ja Englan­nin val­it­se­ma lin­ja on lähin­nä oikeaa.

 26. Demokra­ti­as­sa taitaa päät­täjille olla vaikein­ta olla tekemät­tä mitään vaik­ka se ehkä kokon­aisu­u­den kannal­ta olisi järkev­in­tä. Lisäk­si, kun jotain sit­ten päätetään tehdä, niin hel­posti tehdään jotain mah­dol­lisim­man näyt­tävää, jot­ta pystytään osoit­ta­maan “päät­täväisyyt­tä” tms.

  Aika monel­la länsimaiden(kin) kansalaisel­la taitaa olla käsi­tys, että asi­at tapah­tu­vat selkeän ratio­naalis­es­ti ihmis­ten päätösten poh­jal­ta — jos vain päätet­täisi­in oikein, niin kukaan ei kuolisi epi­demiois­sa, lam­o­ja tai talouskri­ise­jä ei olisi ja kaikil­la olisi tasa-arvoisen mukavaa ja hauskaa?

  No, yksi aja­tus, joka tässä on tul­lut mieleen, on se, että kuka hyö­tyy tästä kaikesta — ja onko pani­ikin taustal­la pelkästään spont­taani net­ti­juoruilu­un yms. perus­tu­va ilmiö vai liit­tyykö tähän hybridi­vaikut­tamista. Tietysti ensim­mäisenä katse kään­tyy hel­posti idän suun­taan, jos­sa suuresti tavataan iloi­ta kaikesta län­si­maid­en toim­intaa sotkev­as­ta. Toisaal­ta taas, kun mm. osak­keet ovat tuli­palomyyn­nis­sä, niin moni var­maankin pääsee tekemään hyvää tiliä sopivil­la osto- ja myyntioperaatioilla.

  Kaipa tästä saadaan jälkikä­teen jotain selvää mm. tweet­te­jä ja fb-postauk­sia seuraamalla.

  Toinen asia on sit­ten se, että kri­isivi­estin­tä on tain­nut epäon­nis­tua ainakin län­si­mais­sa totaalis­es­ti. Veikkaan­pa, että suurel­la osal­la kansalaista on luu­lo, että oikeasti 4–10% ihmi­sistä kuolee jos tau­tia ei pysäytetä nyt heti. Valitet­tavasti tiedo­tuk­sen ongel­mat näyt­tävät lähtevän WHO:n tasol­ta alka­en. Tässä olisi ollut aika paljon skap­paamista, mut­ta jär­jen­puhu­jia oli aika vähän — ja nekin vähät läh­es lynkat­ti­in julk­isu­udessa ongelmien vähättelystä.

  Suomes­sa yksi tiedo­tuk­sen ongelmista taisi olla se, että panikoin­ti tun­tui käyn­nistyvän Arkka­di­an­mäeltä — eri­tyis­es­ti oppo­si­tion kansane­dus­ta­jien kesku­udessa. Ehkä tässä olisi ollut syytä ottaa kansal­lisen pani­ikin mah­dol­lisu­us huomioon jo heti alkume­treil­lä ja pyrk­iä jär­jestämään kaikkien eduskun­taryh­mien väli­nen yhteisym­mär­rys siitä, että pani­ikin liet­somi­nen on type­r­in­tä mitä voi tehdä (kuten sit­ten olikin…)

  Lopuk­si, jos tässä nyt oli osit­tain kyse jostain hybridi­vaikut­tamis­es­ta, niin eipä ole tain­nut kaik­ista hybridis­o­takeskusten yms. perus­tami­sista olla ainakaan vielä hyötyä.

  1. No, niin­pä:

   EU-lähde: Venäjä aloit­tanut merkit­tävän dis­in­for­maa­tiokam­pan­jan – tavoit­teena lisätä Län­nen koronapaniikkia

   Venäläi­nen val­tio­me­dia sekä muut Kreml-myön­teiset tiedo­tusvä­li­neet ovat aloit­ta­neet merkit­tävän, Län­teen kohdis­tu­van vale­in­for­maa­tiokam­pan­jan, jon­ka tarkoituk­se­na on pahen­taa koron­aviruk­sen vaiku­tus­ta, liet­soa pani­ikkia sekä epäluottamusta.

   …ja meil­läkin lam­paat aina Män­tyniemen bul­do­gin ulkoilut­ta­jaa myöten ryn­täilevät ees-taas-ja-ympäri totaalisen pani­ikin val­las­sa — aivan kuin Putin haluaa.

 27. Tässä mie­lenki­in­toisia poim­into­ja Prof. Antero Ollilan tämän­päiväis­es­tä blo­gista USs­sa: “Suomen koronatau­ti­en­nuste ris­teil­i­jäalus Dia­mond Princess – keisin (3700 matkus­ta­jaa) perusteella”

  Ensim­mäi­nen matkus­ta­ja, jol­la todet­ti­in koron­avirus, astui Dia­mond Princess laivaan 20.1.2020. Vas­ta 1.2.2020 selvisi, että laival­la oli koron­aviruk­seen sairas­tunut matkus­ta­ja. Lai­va laitet­ti­in karan­teeni­in 3.2.2020 Yoko­hamas­sa Japanis­sa. Kaik­ki 3711 matkus­ta­jaa oli­vat vähin­tään 14 päivää karan­teenis­sa ja viimeiset miehistön jäsenet päästet­ti­in mai­hin Japanis­sa vas­ta 1.3.2020. Tämä tapaus on siis aika lail­la täy­delli­nen testi olo­suhteis­sa, jois­sa kaik­ki oli­vat tekemi­sis­sä tois­t­en­sa kanssa enem­män tai vähem­män ja hyvin pienessä tilas­sa. Tästä tapauk­ses­ta on ole­mas­sa tarkat tiedot, miten tämän laivan ihmis­ten joukos­sa koron­avirus eteni ja mitä se sai aikaan.

  On käynyt ilmi se häm­mästyt­tävä seik­ka, että näis­sä ihanteel­li­sis­sa tar­tun­taolo­suhteis­sa n. 83 % ihmi­sistä ei saanut tar­tun­taa. Toinen häm­mästyt­tävä seik­ka on, että ikä­jakau­tu­ma tar­tun­taa saa­mat­tomien joukos­sa on läh­es tasainen eikä se ole ollenkaan pain­ot­tunut ikäih­misi­in, niin kuin oli odotusarvo.

  Toisen yllä­tys: Tar­tun­nan saaneista noin puo­let pysyi oireet­tom­i­na. Tämä on peri­aat­teessa hyvä uuti­nen, mut­ta se ker­too myös sen, että oiree­ton tar­tun­nan saanut levit­tää tau­tia tietämättään.

  Eri maat eroa­vat suuresti toi­sis­taan. Kiina ja Etelä-Korea sai­vat erit­täin kovil­la toimen­piteil­lä taudin kuri­in tehokkaasti. Ital­ias­sa tau­ti pääsi lev­iämään aluk­si ihan huo­maa­mat­ta. Ital­ialais­ten men­tal­i­teet­ti ei oikein sovi näi­hin puolisoti­laal­lisi­in menetelmi­in. Kiinan kuolleisu­usti­las­ton mukaan Suomes­sa kuolisi tau­ti­in vain 10 henkilöä. Ital­ias­sa tau­ti raivoaa aivan eri luke­mis­sa ja jos meil­lä asi­at menevät yhtä huonos­ti, niin kuolleisu­us olisi n. 500‑1000. Oma arvioni on 31. Esa Heikki­nen kir­joit­ti taan­noin Suomen influ­enssati­las­tos­ta, jot­ka osoit­ti­vat, että Suomes­sa on kuol­lut keskimäärin viime vuosi­na n. 200 henkilöä influ­enssaan ja huip­pu­vuon­na 2018 n. 400 henkilöä. Niin san­ot­tuun ”aasialaiseen” kuoli 1956 n. 1600 henkilöä, niin tuskin päädytään noi­hin lukui­hin, jol­loin tau­ti eteni vapaasti. Pahim­pana päivänä kansak­oulus­sani noin puo­let oli pois­sa pulpet­tiriv­istä. Kun näitä luku­ja ver­rataan näi­hin ole­mas­sa ole­vi­in koron­aviruk­sen kuolleisu­usti­etoi­hin muista maista, niin lop­putu­los ei näytä huonos­sakaan vai­h­toe­hdos­sa eroa­van influenssakuolleisuudesta.
  Duode­cemin ter­veyskir­ja­ton mukaan varmis­tet­tui­hin koron­avirus­in­fek­tioi­hin on maail­man­laa­juis­es­ti kuol­lut keskimäärin 3,5 % sairas­tuneista (tilanne 11.3.2020), ja kuolleisu­us sairas­tunei­den joukos­sa on vai­hdel­lut mait­tain alle 1 %:sta yli 6 %:iin.

  1. Sep­po Korp­poo: On käynyt ilmi se häm­mästyt­tävä seik­ka, että näis­sä ihanteel­li­sis­sa tar­tun­taolo­suhteis­sa n. 83 % ihmi­sistä ei saanut tartuntaa.

   2019-nCov on ilmeis­es­ti aika paina­va, ei lei­juskele ympäri­in­sä, ja sik­si reilun metrin tur­vaetäisyys riit­tää kun­han ei pärs­ki toista kohti. Pin­tahy­gien­ian luulisi ole­van ris­teil­i­jöil­lä hyvin hal­lus­sa, ja viruk­sen lev­iämi­nen ilmateitse huonoa.

   Sep­po Korp­poo: Toinen häm­mästyt­tävä seik­ka on, että ikä­jakau­tu­ma tar­tun­taa saa­mat­tomien joukos­sa on läh­es tasainen eikä se ole ollenkaan pain­ot­tunut ikäih­misi­in, niin kuin oli odotusarvo.

   Tämä on nyt osoitet­tu muis­sakin tutkimuk­sis­sa. Tar­tun­nat jakaan­tu­vat tas­a­puolis­es­ti mut­ta oireet eivät.

   Sep­po Korp­poo: Tar­tun­nan saaneista noin puo­let pysyi oireet­tom­i­na. Tämä on peri­aat­teessa hyvä uuti­nen, mut­ta se ker­too myös sen, että oiree­ton tar­tun­nan saanut levit­tää tau­tia tietämättään.

   Ja tässä on se isoin ris­ki. Kun pani­ik­ki hel­lit­tää, men­nään mum­mo­laan ja hoito­laitok­si­in muka ter­veinä ylähen­gi­tysti­et virus­ta pul­lol­laan ja ikävin seu­rauksin. Vaar­al­lis­in­ta on kun ihmisille selviää etteivät he ole olleet itse vaaras­sa mis­sään vai­heessa, mut­ta uno­hde­taan huonom­mal­la vas­tus­tuskyvyl­lä varuste­tut kanssakansalaiset keskuudessamme.

   Olen edelleen vah­vasti sitä mieltä että viestin­nän kärkenä pitäisi olla että koron­avirus voi olla fataali riskiryh­mille vaik­ka se onkin pääsään­töis­es­ti vaara­ton nuorem­mille, ja että koko revoh­ka on käyn­nis­tet­ty nimeno­maan riskiryh­miä silmälläpitäen.

 28. Mus­ta tun­tuu, että taudin lääke­hoito­ja tulee käyt­töön aika nopeasti. On ole­mas­sa usei­ta jo käyt­töön hyväksyt­tyjä antivi­raal­isia lääkkeitä, mm. mui­ta RNA-viruk­sia vas­taan kehitet­tyjä kään­teis­tran­skrip­taasientsyymin estäjiä, joista mitä ilmeisim­min on hyö­tyä koronataudin hoi­dos­sa. Tästä on jo kli­in­istä tutkimus­takin. Lääk­keet eivät estä taudin tart­tumista ja epi­demi­an lev­iämistä, mut­ta voivat hyvinkin helpot­taa sairaaloiden tilan­net­ta oleel­lis­es­ti. Poti­lai­ta voidaan mah­dol­lis­es­ti säästää teho­hoitoon jou­tu­miselta aikaisel­la lääk­i­tyk­sel­lä, tai lyhen­tää teho­hoidon tarvet­ta oleel­lis­es­ti. Olet­taisin, että täm­möis­es­tä hoi­dos­ta saadaan käytän­nön näyt­töä aika pian.

  1. Mikko H:
   Mus­ta tun­tuu, että taudin lääke­hoito­ja tulee käyt­töön aika nopeasti. On ole­mas­sa usei­ta jo käyt­töön hyväksyt­tyjä antivi­raal­isia lääkkeitä.… 

   Olen itsekin aika toiveikas tämän suh­teen, opti­misti kun olen. Epi­demia näyt­tää ole­van raju, mut­ta sel­l­ainen, että mikä tahansa yksi näistä kolmes­ta riit­tää yhteiskun­nan ryt­min melko lail­la normalisointiin:
   — Antivi­raali joka estää teholle jou­tu­misen riit­tävän usein (mutul­la noin 70% tapauksista)
   — Joku keuhko­jen ADRS-tilaa estävä lääke jon­ka ei tarvitse tap­paa virus­ta mut­ta pitää riit­tävän usein poti­laat pois­sa hen­gi­tyskoneista (mutul­la se sama 70%)
   ja toki
   — Rokote, jol­la saadaan pudotet­tua tar­tut­tavu­us riit­tävän alas (mutul­la noin 1,2 riit­tää, ei tarvi edes alle yhden)

   Kaik­ista kolmes­ta on silmi­i­ni sat­tunut jotain kehi­ty­suutisia, jot­ka tietenkin nyt yliop­ti­mistisia, mut­ta konkreet­tisia silti. Ja mikä tahansa edes jotenkin vaikut­tavien yhdis­telmä, joka pitäisi väkeä pois tehol­ta tuon (mutu) 70% riittäisi. 

   Ja sit­ten kokon­aan toinen jut­tu on, kuin­ka paljon teho­hoidon kap­a­siteet­tia (lait­teet, varsinkin hen­gi­tyskoneet + henkilökun­ta) saadaan nos­tet­tua, joka sekin antaisi yhteiskun­nal­lista peli­v­araa. Varsinkin henkilökun­ta lie­nee aika vaikeasti yhtään pysyväm­min kas­vatet­tavis­sa, on suo­raan pois muualta.

 29. THL:n rajut säästöt 2016 ja sen jälkeinen osaa­jaka­to oli poli­it­ti­nen ratkaisu. 

  Sote-säästö­jen vuok­si helmiku­un aikana ei mil­lään tahol­la (STM, THL, sairaan­hoitopi­ir­it) ollut määrära­ho­ja han­kkia tes­tauska­p­a­siteet­tia paljon. Jos sitä ei olisikaan tarvit­tu, tuskin kukaan olisi moittinutkaan. 

  Näin ovat kri­isit men­neet ennenkin. 

  Myrsky­tuho­jen jäl­keen arjen palaut­ta­mi­nen kesti kuukauden.
  Nyt kauemmin. 

  Jos koron­avirus katoisi nyt, yhteiskun­nal­la menee pari kuukaut­ta kunnes ollaan uudessa arjes­sa. Tavar­avir­rat käyn­nistyvät vaiheittain. 

  Parin vuosikymme­nen jäl­keen viimeinkin on opetel­tu käyt­tämään tietotekni­ikkaa. Pakko on paras opettaja.
  Sama on tapah­tunut muuallakin. 

  Ehkä se antaa poh­jan jatkoon.

 30. Mitä tahansa luotet­tavaa tutkimus­ta seu­raa ja ver­taa maail­mal­ta, ver­tailee eri­laisia malle­ja ja toimia arvioi­tu­i­hin seu­rauk­si­in, kuolleisu­us­lukui­hin, viimein nyt niin myös jo meil­lä, niin on jo täysin selvää, että mei­dän valmius­lain, sosi­aalisen eristämisen ja koulu­jen siirtämisen etä­työsken­te­lyyn viivyt­tämi­nen olisi ollut hyvin väärä päätös. Jollekin joukolle lopullinenkin. 

  Kun tämä kaik­ki on ohi, asi­aan on hyvä pala­ta. Esimerkik­si aito­jen jour­nal­istien paris­sa. Mik­si meil­lä ohitet­ti­in muista maista tul­lut tieto, suo­ras­taan hätähu­u­to alkaa toimia? Mukaan lukien WHO. 

  Ymmär­rän hyvin vakavi­in taloudel­lisi­in syi­hin perus­tuneen hal­li­tuk­sen pelon tehdä tarvit­tavia päätök­siä. Tuli­han se päätös sit­ten sieltä. Vaikkakin avustettuna. 

  Mut­ta oliko jol­lakin tahol­la poli­it­tisia, ide­ol­o­gisia syitä vas­tus­taa valmius­lakia, ja eri­tyis­es­ti päätöstä siirtää koul­u­laiset etäopetuk­seen? Menikö tässä tah­toti­la pitää sub­jek­ti­ivista oikeuk­sista kiin­ni hin­nal­la mil­lä hyvän­sä kaiken muun edelle ? Täl­läisiä johtopäätök­siähän voisi hel­postikin tehdä. Siitäkin että päiväkodit ovat edelleen “auki” vaik­ka lap­sia tuo­daan sinne todel­la vähän. Joi­hinkin tuskin lainkaan. 

  No, nyt on toiv­ot­ta­va Suomelle paras­ta. Jätän tämän keskustelun tältä osin tääl­lä tähän. Kuu­luin edel­lisel­lä viikol­la vira­nomaiskan­nan epäil­i­jöi­hin. Sel­l­ainen on kuulem­ma aivan karmeaa ja vaarallista.
  Täl­lä viikol­la selvisi, että nyt vira­nomaiset ajat­tel­e­vat kuten me viime viikon epäilijätkin.
  En ole siitä iloinen, en lainkaan, mut­ta täl­läi­nen maail­ma on. Suomel­la on hyvää asiantun­te­mus­ta, mut­ta asiantun­te­muk­semme ei ole sen kum­mallisem­paa kuin muual­lakaan. Ainakaan Alp­pi­en pohjois­puolista ajatel­lessa. Paras mah­dolli­nen arvio asioista on voimas­sa vain het­ken. Toki juuri sen poh­jal­ta pitää toimia. 

  Toivon kaikkien pysyvän ter­veinä tai saa­van vain lievän version.

  1. nelosen var­relta:

   Mitä tahansa luotet­tavaa tutkimus­ta seu­raa ja ver­taa maail­mal­ta, ver­tailee eri­laisia malle­ja ja toimia arvioi­tu­i­hin seu­rauk­si­in, kuolleisu­us­lukui­hin, viimein nyt niin myös jo meil­lä, niin on jo täysin selvää, että mei­dän valmius­lain, sosi­aalisen eristämisen ja koulu­jen siirtämisen etä­työsken­te­lyyn viivyt­tämi­nen olisi ollut hyvin väärä päätös. Jollekin joukolle lopullinenkin. 

   Minä en ole vaku­ut­tunut asi­as­ta. Keskeisin ongel­ma on se, että nois­sa malleis­sa on huomioitu vain koro­nan itsen­sä ter­veysvaiku­tuk­set, mut­ta malleista puut­tuu kokon­aan toimen­pide­vai­h­toe­hto­jen hait­tavaiku­tuk­set, kuten sosi­aaliseen eristämiseen herkästi liit­tyvä mie­len­ter­vey­del­lisen oireilun ja itse­murhien merkit­tävä kasvu, jon­ka huomioin­ti puut­tuu kaik­ista näkemistäni eristämis­mall­eista. Niistä puut­tuu myös kiireet­tömän hoidon viivästymisen vaiku­tuk­set kansan­ter­vey­teen ja kuolleisu­u­teen. “Kiireet­tömänä” varat­tu­jen hoito­jen yhtey­dessä löy­tyy sään­nöl­lis­es­ti myös jokin osu­us aku­ut­te­ja ongelmia, ja nyt ne jäävät tun­nista­mat­ta ja hoita­mat­ta ajal­laan. Myös esim. kiireetön ham­mashoito on laitet­tu monin paikoin jäi­hin, mis­tä seu­ran­nee merkit­täviä ter­vey­del­lisiä ongelmia pienel­lä viiveel­lä, kos­ka suun ter­vey­den ongel­mat voivat olla yhtey­dessä koko kehon ter­vey­teen. Olisi mie­lenki­in­toista tietää, miten mas­si­iviset ter­veysongel­mat täl­lä koko kansakun­taa sosi­aalis­es­ti eristäväl­lä ja kiireet­tömiä hoito­ja kaik­il­ta julkisen sek­torin palvelu­ja käyt­täviltä estäväl­lä ihmisko­keel­la tuote­taan, ja että mis­sä suh­teessa ne ovat niihin ter­veyshyö­ty­i­hin, joi­ta toimen­piteil­lä olete­taan tuotet­ta­van — ver­rat­tuna johonkin ei koko yhteiskun­taa koske­van eristämisen vaihtoehtoon.

 31. Tuomiopäivän ennus­ta­jat ovat aina äänekkäämpiä kuin ne, joiden mielestä tuomiopäivä ei ole juuri nyt tulos­sa. Epäil­i­jät ovat muka­mas vas­tu­us­sa tule­vista kauheuk­sista jos nyt heti ei tehdä kaiken­laista. Jälkikäteistä vas­tu­u­ta ei ole kel­lään, jos ennus­teet jäivätkin suutareiksi.

  Kysyn edelleen: ovatko ruot­salaiset nyt käytet­tävis­sä ole­van tiedon val­os­sa tehneet kaamean virheen?

 32. Avain­henkilöstölle muun muas­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa ja pelas­tus­toimes­sa voisi täl­laisen epi­demi­an alku­vai­heessa tar­jo­ta kor­vaus­ta vas­taan vapaae­htoista tar­tut­tamista ja karan­tee­nia. Olisi sit­ten näitä vas­tus­tuskyky­isiä pystyssä, kun kollee­gat loju­vat kotona peiton alla (ilman korvauksia).

 33. Mitä luulet käyvän Helsin­gin keskustalle? Kuolee pois? Konkurssi­aal­to kup­pi­lois­sa syksyl­lä, ei minkään val­tion rahat riitä niitä pelastamaan 

  Entä hotel­lit? Katastrofitilanteessa. 

  Airbnb kämp­piä tullee myyn­ti­in ja toiv­ot­tavasti asun­tokäyt­töön. Matkailu on lamas­sa 2 vuot­ta kun koti­talouk­sien rahat on vähissä

 34. Haas­teena taitaa olla tas­apain­ot­telu talouden ja ter­vey­den kesken. Paljonko vahinkoa on sopi­vaa? Mikä määrä uhre­ja on hyväksyttävää?

  Rajoi­tus­toimet liian ajois­sa hait­taa­vat talout­ta tuot­ta­mat­ta hyö­tyä. Rajoit­tamis­toimet vähänkin liian myöhään, niin ekspo­nen­ti­aalisel­la kaskul­la epi­demia läh­tee käsistä, ter­vey­den­huolto rom­ah­taa ja tarvi­taan vielä rajum­mat eristämis­toimet. Toisaal­ta pitää muis­taa, että kun talous rom­ah­taa menee resurssit tule­vaisu­udeltaa. Huono talous johtaa rahan puut­teen vuok­si tule­vaisu­udessa huonom­paan ter­vey­den­huoltoon seu­rauksi­neen. Liika henkien säästö nyt talouden kus­tan­nuk­sel­la voi siis johtaa henkien mene­tyk­si­in eri syistä vähän myöhem­min. Todel­la vaikea tas­apain­ot­telu on siis tarpeen.

  Rajoituk­set pitäisi ehkä osin olla rajumpiakin. Kun puhutaan kon­tak­tien vält­tämis­es­tä ja sen tärkey­destä, tun­tuu pöyristyt­tävältä, että lapin hiih­tokeskuk­sen diskos­sa saa olla tun­gos (ja pihal­la poli­isi valvoo ettei tule yli 10hlö nip­pu­ja?), rav­in­to­lat saa­vat olla run­saastikin täyn­nä. Kaup­pakeskusten ava­jaisjuh­lis­sa oli sen­täs jotain ohjel­manu­meroiden peru­u­tuk­sia eikä ilmaisia ämpäre­itä, joskaan tun­gos­ta ei näytet­ty estävän kokon­aan. Kun maalaisjär­ki ei estä täl­laisia asioi­ta, tarvi­taan mon­esti pakko­ja. Ikävä kun muu­ta­ma type­r­ys pakot­taa esim. koko kansaa koske­vi­in liikku­miskiel­toi­hin tms. Näin kävi mon­es­sa maas­sa jos­sa neu­vo­ja ei uskottu.

 35. Tuli­pa täl­laiseen tör­mät­tyä — muu­tamia mie­lenki­in­toisia point­te­ja tuos­ta löytää hel­posti, mut­ta lop­ulliset päätelmät taita­vat olla täysin luk­i­jan vastuulla…

  https://swprs.org/a‑swiss-doctor-on-covid-19/

  Jotain kohtia, jot­ka tuli huomattua:

  - COVID-19 ‑testi ei olisi kovin spe­sifinen vaan saat­taisi reagoi­da myös mui­hin koronaviruksiin

  - kuolemia las­ke­taan epi­demi­alukui­hin, jos testi on posi­ti­ivi­nen — vaik­ka poti­las olisi kuol­lut joka tapauk­ses­sa pääosin perus­sairau­den aiheut­tami­in kom­p­likaa­tioi­hin (edel­lisen kanssa yhdis­tet­tynä: kuolleisu­usti­las­tot voivat olla vah­vasti harhaisia?)

  - Ital­ian sairaan­hoito­jär­jestelmä kyykähti jo 2017–18 influ­enssaepi­demi­an kourissa

  - Euroopan laa­juises­sa kuolleisu­usti­las­tossa kuolleisu­us on edelleen nor­maalil­la tasol­la tai jopa sen ala­puolel­la — ml. Italia

  No, tosi­aankin kaik­keen tietoon taitaa olla syytä suh­tau­tua epälu­u­lois­es­ti, mut­ta nopeasti kat­sot­tuna suuria virheitä ei tai­da löy­tyä. Täl­laiset tiedot vahvis­ta­vat vain näke­mys­tä, että kyse on ennem­min globaal­ista pani­ik­ista kuin pan­demi­as­ta. Jos lähi­t­ule­vaisu­us osoit­taa tämän paikkaansapitäväk­si, niin kyl­lä pahimpia pani­ikin­li­et­so­jia olisi syytä “tuomi­ta” ainakin häpeärangaistukseen.

 36. Kyl­läpä se Kiina tosi­aan oli aivan häm­mästyt­tävän tehokas ja ratio­naa­li­nen sekä tätä myö­den varsin esimerkilli­nen epi­demi­an tal­tut­tamises­sa. Ei enää mitään vitkastelua ja salailua kuten SARSin tapauk­ses­sa — län­si­mais­es­ta hap­atuk­ses­ta vapaa tehokas hallinto osoit­ti jälleen ker­ran ehdot­toman ylivoimaisuutensa!

  Näin kaik­ki alkoi: Kiinan salailu vapaut­ti viruk­sen maailmalle

  – Kiina yrit­tää luo­da nar­rati­ivia, jon­ka mukaan se on esimerk­ki siitä, miten tämä kri­isi pitäisi hoitaa, vaik­ka sen varhaiset toimet johti­vat todel­lisu­udessa siihen, että virus pääsi lev­iämään ympäri maail­maa, Axiosin jutus­sa summataan.

 37. Ei Kiinaa pidä liikaa moit­tia. Tot­takai täl­laises­sa tapauk­ses­sa kestää aikansa ennen kuin sairaus tulee esi­in niin, että se erot­tuu tavanomais­es­ta kausi-influ­enssas­ta. Virus lähti Kiinas­ta liikkeelle.

  Kuukaudessa kuolee nor­maal­isti noin 5000 henkeä Suomes­sa. Todel­lisu­udessa nämä koronalu­vut eivät tule juuri­aan näkymään piikkinä tilas­tois­sa uskoisin. Jos epi­demi­aa liikaa suit­si­taan on myös vaara, että se iskee ensi tal­ve­na uudelleen. Toiv­ot­tavasti rokote saadaan sitä ennen !

 38. “Helsin­gin Sanomat julka­isi tänään simu­loin­ti­mallin, jon­ka käyt­täjä pää­tyy vuoren var­masti suosit­ta­maan tiukkaan taudin eristämis­poli­ti­ikkaa …”. En oikein pidä HS:n julkaise­maa mallia edes kovin havain­nol­lise­na, saati luotet­ta­vana. Minä en ainakaan saa kokeile­mal­la lau­ma­suo­jaa edes r0=1 tasol­la (jos ase­tan kaik­ki karan­teen­it yms. toimen­piteet nol­laan). Stan­dard­i­malli (S‑I-R, 1927) ennus­taa kuitenkin 20% infek­tion kokon­aan vält­täviä jopa tasol­la r0=2. Sen ver­ran nos­tan tässä omaa hän­tääni, että koodasin ja julka­isin YouTubessa oman visu­al­isaa­tioon pyrkivän malli­ni* vähän ennen Wash­ing­ton Postin jut­tua. Min­un ja WP:n malleis­sa on hyvin saman­laiset ske­naar­i­ot ja lopputulokset.
  *) https://www.youtube.com/watch?v=ZInCgulF7Zs&t=11s

 39. THL näyt­tää möh­li­neen tilas­toin­nin tilanteen alku­vai­heis­sa. Ensin saimme päiväko­htaisia luku­ja sairaan­hoitopi­ire­it­täin eritel­tynä. Sit­ten he ilmoit­ti­vat alka­vansa seu­ra­ta tilan­net­ta tar­tun­tatau­tirek­isteri­in tehty­jen ilmoi­tusten poh­jal­ta aiem­man käsikir­jan­pidon sijas­ta. Torstaina uusia tapauk­sia ilmoitet­ti­in 28, jot­ka lisät­tynä edel­lisen päivän sal­doon oli­si­vat tuot­ta­neet luvun 387, mut­ta nyt kokon­aissal­dok­si ilmoitet­ti­in “noin 400”. Samal­la ker­rot­ti­in, että tar­tun­tatau­tirek­isteris­sä on 304 ilmoitusta.

  Nyt tari­na on, että luku­ja ei tois­taisek­si julka­ista piire­it­täin eritel­tynä, ja oma salali­it­to­teo­ri­ani on, että tuo nolo ero luku­jen 304 ja 400 välil­lä pitää saa­da siis­tisti häivytet­tyä odot­ta­mal­la rek­isterin kasvua yli neljänsadan.

 40. Yksi ennen rokot­tei­ta edes jos­sain määrin aut­ta­va asia olisi yrit­tää mah­dol­lisim­man nopeasti han­kkia ainakon alus­tavasti hoi­dos­sa hyödyl­lisiltä vaikut­tanei­ta ja jo ole­mas­saole­via lääkkeitä mah­dol­lisim­man pian ja suuria määriä. Täl­lä saatet­taisi­in voi­da tiputet­tua kuolleisu­ut­ta olen­nais­es­ti, mut­ta se edel­lyt­täisi toden­näköis­es­ti aikaises­sa vai­heessa lääk­it­semistä, eikä vas­ta tes­taamista ja hoitoa, kun kun­to on jo romahtanut.

  Samoin pitäisi miet­tiä kuumeis­es­ti sel­l­aisia R0:aa mah­dol­lisim­man alhaisi­na pitäviä keino­ja, joi­ta voitaisi­in pitää yllä pitkäänkin, ilman suuria taloushait­to­ja. Esimerkik­si julk­isten tilo­jen kos­ke­tus­pin­to­jen ahk­era desin­fioin­ti ja hen­gi­tys­suo­jain­ten käyttö.

 41. Väestössä hyvin harv­inaise­na ilmenevän taudin mas­sat­es­tauk­sista voi olla enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Kyse on suhdeluvusta
  “taudin esi­in­tymis­pros­ent­ti väestössä” / “mit­taus­menetelmän virhemarginaali”

  Jos 5 miljoo­nan väestössä sairaus on 20’000:lla, siis 0,4 %:lla. Ja testin virhe­mar­gin­aali 5%, mikä lie­nee tämän het­ken paras testi.
  Niin Koko väesto tes­taami­nen tuottaa

  5% x (5 miljoon­aa — 20’000) = 249’000 virheel­listä positiivista
  95% x 20’000 = 19’000 oikeaa posi­ti­ivista

  95% x (5 miljoon­aa — 20’000) = 4’731’000 oikeaa negati­ivista
  5% x 20’000 = 1’000 väärää negati­ivista

  Testin tulok­se­na meil­lä on siis käsis­sämme 268’000 posi­ti­ivista tapaus­ta, joista 93% on vääriä, mut­ta emme tiedä mitkä. Näin tes­taus­resurssit tuli käytet­tyä neljännes miljoo­nan virheel­lisen posi­ti­ivisen testi­t­u­lok­sen löytämiseen, kun jok­seenkin samaan lop­putu­lok­seen päästi­in täl­lä yksinker­taisel­la lasku­toim­i­tuk­sel­la ja yhdel­lä taskulaskimella.

  Point­ti on siinä, että onko tau­ti niin vaar­alli­nen, että neljännes miljoona ter­vet­tä henkilöä kan­nat­taisi ottaa hoitoon kaiken var­al­ta ja kuitenkin samal­la “päästää vapaak­si” nuo 1’000 väärää negati­ivista (tai sit­ten lait­taa hoitoon koko väestö ja kuka sen hoitaa, kun hoita­jatkin ovat potilaina).

 42. Tässähän nyt läh­tee taas iso kuva lapas­es­ta. Rajoi­tusten kyt­täämis­es­tä tulee itse­tarkoi­tus, mikä riskiryh­mien kohdal­la on sinän­sä oikein. Mut­ta muil­la. Tyhjät kaup­pakeskuk­setko pitäisi sulkea? Turun Skanssis­sa auton voi pysäköidä (esim. pe klo 17) vähin­tään 20 metrin etäisyy­delle muista ja asioi­da liikkeis­sä yli 5 metrin etäisyy­del­lä muista, about. (Lähikau­pas­sa on pienem­pi etäisyys.) Ja kun kor­tilla mak­saa eikä ota kuit­tia, lähikon­tak­tia myyjään ei tule. Ja nyt halut­taisi­in sulkea myös nämä tyhjät vaateli­ik­keet, ‑ko?
  Nyt (21.3.2020) pitäisi fokus olla jo toim­into­jen palaut­tamises­sa, vaik­ka vielä ei olisikaan aika. (Edelleenkään ei yleisössä ymmär­retä mikä ero tar­tun­nan saamisel­la, sairas­tamisel­la — jos­sa mukana voi olla mon­en­laista virus/bak­teeri-peräistä — ja sairaala­hoidon tarpeella.)
  Nyt pitäisi hah­mot­taa stepit siihen, miten tuotan­top­uolen ohel­la, palvelu­ala jatkaa töitään. (Kun­han kauhuske­naar­i­ois­sa märe­htivät pää­sevät poterois­taan — joillekin tämä on ken­ties opti­maa­li­nen olotila.)
  Isos­sa kuvas­sa tämä hah­mot­taa myös etä­työn mah­dol­lisu­udet ja haas­teet. Jonkin osan kas­vokkaises­ta vuorovaiku­tuk­ses­ta, johon sisäl­ty­isi muuten pidem­pi liikku­mi­nen, voi hoitaa myös etänä. Mut­ta läs­näolol­la samas­sa tilas­sa on myös puolen­sa — ja ne kahvihuonepuheet…

 43. Nyt on ensim­mäi­nen kuol­lut tul­lut Suomessakin. 

  Pääkaupun­gin seudun/Uudenmaan eristämisel­lä muus­ta maas­ta voisi olla selvä hidas­ta­va vaiku­tus. Tietääk­seni tapauk­sista on suurin osa siel­lä ja siel­lä on jo kun­non epi­demia pääl­lä. Myös San­na Marin taisi maini­ta sen myös tänään.

  1. Coun­try­boy:
   Nyt on ensim­mäi­nen kuol­lut tul­lut Suomessakin. 

   Pääkaupun­gin seudun/Uudenmaaneristämisellä muus­ta maas­ta voisi olla selvä hidas­ta­va vaiku­tus. Tietääk­seni tapauk­sista on suurin osa siel­lä ja siel­lä on jo kun­non epi­demia pääl­lä. Myös San­na Marin taisi maini­ta sen myös tänään.

   Ai onko nyt ihan epi­demia pääl­lä, kun jopa joka 4000:s Uudel­la­maal­la asu­va on saanut taudin?
   Vit­sit vitsinä, se taudin vaar­al­lisu­us tietenkin aiheut­taa sen ettei sen kanssa kan­na­ta leikkiä. 

   Mut­ta jos Uudel­la­maal­la päästetään tau­ti lev­iämään kuten Lom­bar­dias­sa, ja ihmisiä ei päästetä tart­tumis­riskiä pakoon sik­si että muual­la asu­via pitää var­jel­la, niin onko se reilua? Me uus­maalaiset mak­samme maat­alous- ja mui­ta tukia että “koko Suo­mi voidaan pitää asut­tuna”, ja tämäkö on kiitos? Mei­dän rahat kel­paa mut­ta me emme.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Kyl­lä uudel­la­maal­la jo vähin­tään joka tunan­nel­la ole virus.

    Ei siis vielä lähel­läkään laumaimmuniteettia.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Kyl­lä uudel­la­maal­la jo vähin­tään joka tunan­nel­la ole virus.

    Viral­lis­ten luku­jen mukaan, n 450 tar­tun­ta 1,7 miljo­nan asukkaan maakun­nas­sa tekee joka 4000:s. Ja vaik­ka 2/3 tar­tun­noista olisi kehäkol­mosen sisäl­lä niin se on joka 3000:s.

    Ei se vielä mikään katas­trofi ole kos­ka kokon­aisia mai­ta Euroopass­sa kuten Espan­ja ja Ran­s­ka, jois­sa alkaa lähen­nel­lä joka 1000:a, mut­ta niis­säkin se jyl­lä miljoon­akaupungeis­sa. Espan­ja ja Ran­s­ka ovat suurkaupunkien ulkop­uolel­la yhtä maaseu­tua kuten Uusi­maakin , joten pitkä mat­ka Uudel­la­maal­la on päästä samaan tar­tun­tati­hey­teen kuin näil­lä mailla. 

    Kun huomioi miten eri­laiset käyt­täy­tymis­ta­vat suo­ma­laisil­la on etelä-euroop­palaisi­in ver­rat­tuna niin vapaae­htoinen pidät­tyväisyys lähikon­tak­teista riit­tää. Se on tietenkin hyvä että sata­mat, lento­ken­tät ja rajanyl­i­ty­s­paikat ovat väli­aikaises­ti kiin­ni, ja mas­sati­laisuuk­sia ei saa jär­jestä, ja ehkä rav­in­to­latkin koh­ta pakote­taan sulkeu­tu­maan, mut­ta se saa mielestäni riit­tää. Ei kan­na­ta pakot­taa ihmisiä kokon­aan eristyk­si­in sen enem­pää pk-seudul­la kuin maaseudul­la. Moni maal­la asu­va van­hus on riip­pu­vainen kaupungis­sa asu­vien las­ten­sa ja suku­lais­ten­sa avus­ta ja päin­vas­toin. Mis­sä vede­tään raja mikä on tarpeelli­nen liikku­mi­nen ja mikä ei? 

    Ja luulet­teko että kehäkol­mosen sisäl­lä asu­vat tule­vat muis­ta­maan hyväl­lä Keskustapuoluet­ta ja lan­de­paukku­ja ylipään­sä, jot­ka aja­vat väk­isin muuria sen ympäri, kun tämä kri­isi on ohi. Olen pan­nut merkille mil­laista vihaa helsinkiläisiä kohtaan jo muis­sa foo­rumeis­sa vil­jel­lään, uhataan jo tul­la väki­val­lal­la häätämään koron­aa vas­taan suo­jau­tu­via kaupunki­laisia pois omista mökeistään, ja pystyt­tämään omae­htoisia muilu­tus­par­tioi­ta maan­teille, ei olla enää kaukana siitä että yhteiskun­ta­rauha alkaa olla mennyttä.

   3. Viral­lis­ten luku­jen mukaan, n 450 tar­tun­ta 1,7 miljo­nan asukkaan maakun­nas­sa tekee joka 4000:s. Ja vaik­ka 2/3 tar­tun­noista olisi kehäkol­mosen sisäl­lä niin se on joka 3000:s.

    Viral­lisil­la luvuil­la on hyvin vähän tekemistä todel­lis­ten klanssa, kos­ka lieviä oire­i­ta saanei­ta ei tes­ta­ta. Näin­tä on lähipi­iris­sänikin. THL:n edus­ta­ja arvioi saira­ta ole­van 20 — 30 ker­taa enem­män kuin todennettuja.

   4. R.Silfverberg: Mut­ta jos Uudel­la­maal­la päästetään tau­ti lev­iämään kuten Lom­bar­dias­sa, ja ihmisiä ei päästetä tart­tumis­riskiä pakoon sik­si että muual­la asu­via pitää var­jel­la, niin onko se reilua? Me uus­maalaiset mak­samme maat­alous- ja mui­ta tukia että ”koko Suo­mi voidaan pitää asut­tuna”, ja tämäkö on kiitos? Mei­dän rahat kel­paa mut­ta me emme.

    Kyl­lä siinä suo­jel­laan myös pakoon läht­eneitä. Keskus­sairaaloiden kap­a­siteet­ti on suun­nitel­tu alueen väestöpo­jaa vas­taavak­si. Virus joka tapauk­ses­sa lev­iää aikanaan myös maakun­ti­in, ja jos pako­laisia on paljon, maakun­nan väkimäärä nousee paljon suun­nitel­tua suurem­mak­si. Hoitopaikko­ja ei täl­löin riitä myöskään pako­laisille. — Rajoi­tus­toimien tarkoi­tus on hidas­taa viruk­sen lev­iämistä, jol­loin tau­ti­huiput eivät ole yhtäaikaisia ja siten parem­min hallittavia.

 44. Van­ha malar­i­alääke kloroki­i­ni näyt­tää pienen ran­skalaisen tutkimuk­sen mukaan aut­ta­van taudin hoi­dos­sa. Sikäli hyvä uuti­nen, että kyseinen lääke on erit­täin hal­pa valmis­taa ja Novar­tis on luvan­nut lahjoit­taa sitä suuren määrän.

  1. Coun­try­boy:
   Van­ha malar­i­alääke kloroki­i­ni näyt­tää pienen ran­skalaisen tutkimuk­sen mukaan aut­ta­van taudin hoi­dos­sa. Sikäli hyvä uuti­nen, että kyseinen lääke on erit­täin hal­pa valmis­taa ja Novar­tis on luvan­nut lahjoit­taa sitä suuren määrän.

   Tuos­ta itsekin luin. Samoin olen lukenut siitä, että täl­lä het­kel­lä COVID-19 ‑levin­näisalue näyt­tää ole­van kään­teinen malar­i­an levin­näisyysaluei­den kanssa, eli siis tuo virus ei ole vaikut­tanut levin­neen niis­sä mais­sa, jois­sa on korkea malar­i­an esi­in­tyvyys, ja lev­iämistä on tapah­tunut oikeas­t­aan vain mais­sa, jois­sa malar­i­aa ei juuri esiinny. 

   Kloroki­i­ni olisi lois­ta­va lääke, kos­ka se on hyvin hal­paa valmis­taa, sitä valmis­te­taan ympäri maa­pal­loa ilman, että valmis­tus olisi minkään lääkey­htiön monop­o­li­na tai edes oli­gop­o­li­na, sen valmis­tus ja käyt­tö lääk­keenä on alka­nut jo 1940-luvul­la, ja sen sivu­vaiku­tuk­set tun­netaan varsin hyvin. Sen käyt­töä pide­tään tur­val­lise­na myös raskaana oleville. Malar­i­aan se ei juuri enää tehoa, kos­ka malar­i­alle on kehit­tynyt vas­tus­tuskyky monin paikoin kloroki­inille, mut­ta aikoinaan se oli tehokas malar­i­aa vastaan.

  2. Luin vielä lisää tuos­ta kloroki­in­istä. Näem­mä kiinalaiset tutkimuk­set ovat myös tuot­ta­neet sen osalta suo­tu­isia tulok­sia COVID-19 hoi­dos­sa. Englan­ninkielisen wikipedi­an mukaan kloroki­inil­la on täl­lä het­kel­lä Kiinan, Etelä-Kore­an, Ran­skan ja Ital­ian ter­veysvi­ra­nomais­ten suosi­tus COVID-19:n hoi­dos­sa. Asi­as­ta on ilmeis­es­ti jo joitain tutkimuk­si­akin julka­istu. Tosin mietinnässä on ilmeis­es­ti myös se, olisiko hydroksik­loroki­i­ni vielä tehokkaampi hoitokeino COVID-19:n kohdal­la, mihin ainakin tämä kiinalais­ten tekemä, julka­istavak­si OUP:n sar­jaan tois­sa viikol­la hyväksyt­ty tuore tutkimus viit­taisi: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa237/5801998

 45. Asun täl­lä het­kel­lä Suomes­sa ja muutin tänne alku­vuodes­ta Shang­haista. Pietaris­sa olen ollut paljon.

  Kiina ja Venäjä ovat Koron­aan suh­tau­tu­mises­sa var­maan niitä ääripäitä. En ole sitä ääneen sanonut, kos­ka voi olla, että tulisin puhei­tani katu­maan, mut­ta Kiinan ja Venäjän välil­lä valites­sa ottaisin Venäjän. Itse olisin siis mielu­um­min otta­mas­sa pan­demi­aa vas­taan Pietaris­sa kuin Shanghaissa.

  Nyt olen kuitenkin Suomes­sa ja etulin­jas­sa. Ja tuen mei­dän hal­li­tuk­sen linjaa.

 46. Mitä sit­ten kun tämä on ohi? Muut­toli­ike pois Helsingistä? Tulee mon­elle mieleen onko tiivis kan­takaupun­ki ookoo sittenkään

 47. Vielä kom­ment­ti Aino Tuomiselle, uno­h­tui äsken. Jos mikä tätä tau­tia levit­tää, niin se on ihmis­ten liialli­nen matkustelu. En tiedä oletko se sama Aino Tuomi­nen, joka blo­gis­saan matkustelee ympäri maail­maa ? Ehkä et, yleinen nimi.

 48. Siltä var­al­ta että tätä ei olisi jo linkat­tu tänne:
  https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56

  Kaik­ki tiedos­sa ole­vat muut­tu­jat huomioiden parhaal­ta strate­gial­ta näyt­täisi sel­l­ainen, jos­sa viruk­sen lev­iämistä rajoite­taan aluk­si mah­dol­lisim­man kireil­lä toimil­la (“the ham­mer”), jot­ta saadaan ostet­tua aikaa varautua epi­demi­aan (keino­ja tähän on paljon eri­laisia, ja yhteistä niille on se, että niiden kehit­tämisek­si tarvi­taan aikaa). Tiukko­ja rajoituk­sia ei tarvitse jatkaa kovin kauan. Kun tilanne saadaan niiden avul­la hallintaan, lev­iämistä voidaan hal­li­ta paljon lievem­mil­läkin rajoituk­sil­la (“the dance”) niin kauan, että rokote saadaan markki­noille — vaik­ka siihen menisi vuosi tai kauemminkin.

 49. Mites jos aloite­taan otta­mal­la kät­täri korona­sairaalak­si johon vähem­män kri­it­tiset poti­laat eristetään?

  Int­tipo­jat voivat kan­taa jostain varuskun­nas­ta sato­ja sänkyjä päivän / parin varoa­jal­la paikalle.

 50. Ital­ian COVID19 ‑tilas­toin­nista:

  Why have so many coro­n­avirus patients died in Italy?

  But Prof Ric­cia­r­di [sci­en­tif­ic advis­er to Italy’s min­is­ter of health] added that Italy’s death rate may also appear high because of how doc­tors record fatalities. 

  “The way in which we code deaths in our coun­try is very gen­er­ous in the sense that all the peo­ple who die in hos­pi­tals with the coro­n­avirus are deemed to be dying of the coronavirus.

  “On re-eval­u­a­tion by the Nation­al Insti­tute of Health, only 12 per cent of death cer­tifi­cates have shown a direct causal­i­ty from coro­n­avirus, while 88 per cent of patients who have died have at least one pre-mor­bid­i­ty — many had two or three,” he says. 

  En olisi yhtään häm­mästynyt vaik­ka tilas­to­jen päiv­i­tyt­tyä kat­ta­maan viimevi­ikot, kokon­aiskuolleisu­udessa ei havait­taisi vält­tämät­tä mitään poikkeuk­sel­lista. Ei pitäisi olla mitenkään mah­do­ton­ta vaan ehkä jopa odotet­tavis­saol­e­vaa, jos ja kun vaikka­pa Ital­ian luvuis­sa on 88% ilmaa. Lisäk­si var­maankin moni niistä, jot­ka kuol­e­vat COVID19 myötä, oli­si­vat ilmeisen suurel­la toden­näköisyy­del­lä kuolleet kausi-influ­enssaan tai ihan tar­val­liseen nuhakuumeeseen.

  Mor­tal­i­ty mon­i­tor­ing in Europe

  Kaikkien korona-alarmistien hehkut­ta­ma Impe­r­i­al Col­le­gen “puolim­iljoon­aa kuolee!” ‑mallinnuk­senkin tulok­set taita­vat oikeasti olla ihan muu­ta kuin sen usein näytetään olet­ta­van. Kyse ei ole ylimääräi­sistä kuolemista nor­maalin kuolleisu­u­den päälle:

  Coro­n­avirus deaths: What we don’t know

  But giv­en that the old and frail are the most vul­ner­a­ble, would these peo­ple be dying anyway?

  Every year more than 500,000 peo­ple die in Eng­land and Wales: fac­tor in Scot­land and North­ern Ire­land, and the fig­ure tops 600,000.

  The coro­n­avirus deaths will not be on top of this. Many would be with­in this “nor­mal” num­ber of expect­ed deaths. In short, they would have died anyway.

  It was a point con­ced­ed by Sir Patrick at a press con­fer­ence on Thurs­day when he said there would be “some over­lap” between coro­n­avirus deaths and expect­ed deaths — he just did not know how much of an overlap.

  Epä­var­muus ylimääräisen kuolleisu­u­den todel­lis­es­ta määrästä ei tietenkään estä asiantun­ti­joi­ta ver­taa­mas­ta appel­si­ine­ja omenoihin:

  In con­trast, the fig­ure he gave for flu deaths to MPs — 8,000 — is dif­fer­ent. It is actu­al­ly the num­ber of deaths over and above what you would expect to hap­pen in any giv­en year. 

  Many more die with flu, but the fig­ure gives you an indi­ca­tion of how many more die because of flu, where­as the 20,000, 250,000 and 500,000 fig­ures for coro­n­avirus are sim­ply the num­ber of deaths linked to coronavirus.

  1. ksee: En olisi yhtään häm­mästynyt vaik­ka tilas­to­jen päiv­i­tyt­tyä kat­ta­maan viimevi­ikot, kokon­aiskuolleisu­udessa ei havait­taisi vält­tämät­tä mitään poikkeuksellista.

   Niin, tuskin kokon­aiskuolleisu­us pidem­mäl­lä tarkastelu­välil­lä paljoa 100% :sta poikkeaa.

   Absolu­ut­tiset kuolleisu­us­lu­vut eivät ole mie­lenki­in­toisia, ja poti­laat voitaisi­in aivan hyvin jät­tää hoita­mat­ta kuten his­to­ri­as­sa on tehty ilman isom­pia välit­tömiä vau­ri­oi­ta. Heit­teille­jätön välil­liset vau­ri­ot oli­si­vatkin sit­ten kauhei­ta. Niiden mit­talu­okkaa voi arvioi­da palaa­mal­la sadan vuo­den takaiseen arvo­maail­maan: älymys­tö oli innois­saan sosi­aal­i­dar­win­is­mista ja eugeni­ikas­ta, ja kokon­ais­ten yhteiskun­talu­okkien tuhoami­nen oikeutet­ti­in tieteel­lisel­lä sosial­is­mil­la. Suo­mi oli väki­val­tainen epä­val­tio, ja ennen itsenäistymistä poli­it­tisen ter­ror­in tukiko­h­ta. Eri­laiset aseis­tau­tuneet ryh­mit­tymät haas­toi­vat val­tion väki­val­ta­mo­nop­o­lin. Kes­ki-Euroopas­sa poli­it­ti­nen väki­val­ta oli yksi poli­it­tisen kanssakäymisen muo­to. Kaikenkaikki­aan aika tym­peä aikakausi.

   Huonos­ti­han siinä sit­ten kävi, lop­putu­lok­se­na jonkin­lainen län­si­maisen sivistyk­sen mus­ta aukko tiedätte kyl­lä mil­loin ja missä.

   Vas­taavaan moraaliseen rap­pi­oon ei nykyte­knolo­gial­la ole varaa, ja tämä on syy mik­si mei­dän täy­tyy kiin­nos­tua epi­demi­an hillit­semis­es­tä ja riskiryh­mien aut­tamis­es­ta ja käsi­hy­gien­i­as­ta ja hihaan pärskimis­es­tä ja mum­mo­jen hengis­säpysymis­es­tä vaik­ka vain seu­raavaan kausi-influ­enssaan asti täysin riip­pumat­ta siitä että toim­intamme juuri nyt vaikut­taisi jotenkin tilas­tol­lis­es­ti merkityksettömältä.

   1. spot­tu:

    Vas­taavaan moraaliseen rap­pi­oon ei nykyte­knolo­gial­la ole varaa, ja tämä on syy mik­si mei­dän täy­tyyki­in­nos­tua epi­demi­an hillit­semis­es­tä ja riskiryh­mien aut­tamis­es­ta ja käsi­hy­gien­i­as­ta ja hihaan pärskimis­es­tä ja mum­mo­jen hengis­säpysymis­es­tä vaik­ka vain seu­raavaan kausi-influ­enssaan asti täysin riip­pumat­ta siitä että toim­intamme juuri nyt vaikut­taisi jotenkin tilas­tol­lis­es­ti merkityksettömältä.

    Juu, suo­jel­laan vaan riskiryh­miä, lisätään teho­hoidon kap­a­siteet­tia ja etsitään kuumeis­es­ti uusia hoitokeino­ja. Vaati­iko tämä kuitenkaan koko maanosan lait­tamista kiin­ni? Mon­et asiantun­ti­jat ovat esim. sitä mieltä, että koulu­jen ja päiväko­tien sulkem­i­nen on vaiku­tuk­sil­taan aika turhaa.

    Samaan aikaan ennustel­laan, että Sak­san talous supis­tu­isi 20% ja että USAs­sa uhkana on jopa 30% työt­tömyys. Kuka näi­den seu­rauk­sista kan­taa vas­tu­un? (Ja jos Sak­sas­sa ja USAs­sa ajaudu­taan edes vähän tuo­hon suun­taan, niin mikähän mah­taa olla vien­nistä täysin riip­pu­vaisen Suomen kohtalo?)

    Kyl­lä tässä on ajet­tu erään­laiseen “jokainen hen­ki on ääret­tömän arvokas ja kaikkien uhrausten arvoinen” ‑ajat­telun umpiku­jaan. Tuskin COVID19 olisi mai­ta kaatanut vaik­ka sen olisi antanut riehua aivan rauhas­sa — ja järkevil­lä toimil­la ongelmia olisi voin­ut hel­posti tasa­ta (vaikka­pa se brit­tein suun­nit­tele­ma yli 70-vuo­ti­aiden puolen vuo­den karan­teeni). Nyt kuitenkin riehutaan täy­dessä paini­ikissa ympäri­in­sä ja tehtail­laan mitä jär­jet­tömämpiä päätök­siä, joiden hyödyt ovat olemat­tomat mut­ta kus­tan­nuk­set valtavat.

   2. ksee:

    Kyl­lä tässä on ajet­tu erään­laiseen ”jokainen hen­ki on ääret­tömän arvokas ja kaikkien uhrausten arvoinen” ‑ajat­telun umpiku­jaan. Tuskin COVID19 olisi mai­ta kaatanut vaik­ka sen olisi antanut riehua aivan rauhas­sa – ja järkevil­lä toimil­la ongelmia olisi voin­ut hel­posti tasa­ta (vaikka­pa se brit­tein suun­nit­tele­ma yli 70-vuo­ti­aiden puolen vuo­den karan­teeni). Nyt kuitenkin riehutaan täy­dessä paini­ikissa ympäri­in­sä ja tehtail­laan mitä jär­jet­tömämpiä päätök­siä, joiden hyödyt ovat olemat­tomat mut­ta kus­tan­nuk­set valtavat.

    Tun­tuu, että tässä ei nyt ajatel­la jokaisen hen­gen ole­van yhtä arvokas. Koti­in sulkeu­tunei­den koron­aa sairas­ta­mat­tomien ihmishengistä ei välitetä, vaan kiin­nos­tunei­ta ollaan vain koron­aan suo­raan kuole­vista. Itse alan olla sitä mieltä kuul­lessani hätävi­este­jä eri puo­lil­ta siitä, kuin­ka ihmiset ovat koro­nan ehkäisy­toimen­pitei­den joh­dos­ta nyt menet­täneet tai menet­tämän­sä toimeen­tu­lon­sa omaisuuten­sa, sekä ter­veyten­sä, että asi­as­sa on ken­ties tehty suuri virhe. 

    Epäilen nyt, että Soin­in­vaara on voin­ut olla alun­perin oikeam­mas­sa kuin Suomen johto, kun esit­ti, että mm. koulu­ja ei kan­na­ta sulkea. Ruot­si on pär­jän­nyt koro­nan kanssa pienem­min vau­ri­on, vaik­ka diag­nosoitu­ja tapauk­sia onkin enem­män Suomeen näh­den ja kuollei­ta on tois­taisek­si läh­es 40 enem­män kuin Suomes­sa. Tan­s­ka on sulkenut koulut ihan ekana, ja pitänyt yhteiskun­taansa kiin­ni, mut­ta se on silti hyvin samoissa luvuis­sa tar­tun­to­jen ja kuollei­den osalta kuin Ruot­si. Suomes­sa satelee nyt konkurssi­hake­muk­sia kiihtyvään tahti­in. Viimeisen viikon aikana niitä on rek­isteröi­ty 57, lähin­nä pienistä yri­tyk­sistä, eli 200:n konkurssi­hake­muk­sen kuukau­si­vauhti on nyt ylittynyt.

    Tuoreen HUS-haas­tat­telun mukaan rajoituk­set oli­si­vat voimas­sa sairaalape­rus­teel­la ainakin 3 kuukaut­ta: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006451706.html
    Siihen men­nessä kymmenet tuhan­net yri­tyk­set ovat jo konkurssis­sa, ja lukuisat ihmiset kodeis­sa itse­murhan par­taal­la. Voiko rajoi­tus­toimia perustel­la pelkän sairaaloiden kap­a­siteetin perus­teel­la, tarkastelemat­ta ollenkaan sitä, miten paljon vahinkoa sairaaloiden ulkop­uolel­la rajoituk­sista tulee? Nyt tarvit­taisi­in monipuolista lääketi­eteen ja talousti­eteen osaa­jien yhteistyötä, jot­ta saataisi­in edes joku arvio näi­den rajoi­tus­toimen­pitei­den ter­vey­del­listä ja taloudel­li­sista kokonaiskustannuksista.

  2. ksee: En olisi yhtään häm­mästynyt vaik­ka tilas­to­jen päiv­i­tyt­tyä kat­ta­maan viimevi­ikot, kokon­aiskuolleisu­udessa ei havait­taisi vält­tämät­tä mitään poikkeuk­sel­lista. Ei pitäisi olla mitenkään mah­do­ton­ta vaan ehkä jopa odotet­tavis­saol­e­vaa, jos ja kun vaikka­pa Ital­ian luvuis­sa on 88% ilmaa. 

   Itse olisin moi­ses­ta häm­mästynyt. Jos yksit­täiset lehti­tiedot pitävät alku­unkaan paikkaansa, kuolin­il­moituk­sia on pohjois-ital­ialai­sis­sa lehdis­sä nyt moninker­tainen määrä kevätkau­den nor­maalei­hin lukui­hin ver­rat­tuna. — Kuolin­il­moi­tusten seu­raami­nen oli muuten sodan aikana tehokas keino seu­ra­ta vihol­lisen elin­voiman kulu­mista ennenkuin ilmoituk­set sen­suroiti­in tai niitä oleel­lis­es­ti viivästetiin.

   1. Ital­iasa kuolee nor­maali­aikoina noin 1700 ihmistä vuorokaudessa (oma arvioni päässä laske­mal­la) ja nyt siihen on tul­lut noi­in 50 pros­entin lisäys. Tämä näkyy kyl­lä jo väestötasolla.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Ital­iasa kuolee nor­maali­aikoina noin 1700 ihmistä vuorokaudessa (oma arvioni päässä laske­mal­la) ja nyt siihen on tul­lut noi­in 50 pros­entin lisäys. Tämä näkyy kyl­lä jo väestötasolla. 

    Lisäriskin voi muut­taa kuukausik­si tai pros­en­tik­si iän mukaan. How much ‘nor­mal’ risk does Covid rep­re­sent?.

    Karkeasti ottaen COVID-19 epi­demia aiheut­taa muu­ta­mas­sa kuukaudessa saman kuole­mariskin kuin vuosi nor­maali­olois­sa. Yllät­täen riskil­isä on suh­teel­lis­es­ti suurin 60–69 vuo­ti­aille naisille 2.3%, yli 70 vuo­ti­aille ris­ki on pienem­pi, kos­ka toden­näköisyys kuol­la on muutenkin korkeampi. 

    Ital­ias­sa teho­hoitopaikko­jen riit­tämät­tömyys lisää riskiä kuol­la kaikki­in sairauksiin.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Ital­iasa kuolee nor­maali­aikoina noin 1700 ihmistä vuorokaudessa (oma arvioni päässä laske­mal­la) ja nyt siihen on tul­lut noi­in 50 pros­entin lisäys. Tämä näkyy kyl­lä jo väestötasolla.

    Olen näh­nyt use­am­mas­sa läh­teessä Ital­ian nor­maa­lik­si päivit­täisek­si kuolemien määräk­si 1800, mut­ta rahi-arviona 1700 osuu kyl­lä hyvin lähelle.

    Sitä vain ihmettelin, että mis­tä läh­teestä löy­tyy tieto kuolemien 50% lisäyk­ses­tä? Tämähän tarkoit­taisi sitä, että joka iki­nen koron­aviruskuole­mak­si alus­tavasti tilas­toitu (kri­teeri: kuoli ja oli tes­tat­tu viruk­selle posi­ti­ivisek­si) olisi tul­lut nor­maalien kuolemien päälle. Viral­liset tilas­tot tietysti laa­haa­vat perässä, mut­ta jostain kai täl­lainen tieto löytyy?

    Itse heitän rohkean rahi-arvion — eli jos pitää paikkansa, että 12% vain kuolleista mene­htyi koron­aviruk­sen aiheut­tami­in oireisi­in, niin päivit­täi­nen kuolleisu­us on nous­sut kausikeskiar­voon näh­den korkein­taan 600–800 * 0.12 = 120–160 hen­gel­lä. Talvikuukausi­na kuolleisu­us on keskimääräistä suurem­pi, joten vuosikeskiar­von käyt­tämi­nen laskelmis­sa anta­nee hie­man yliarvioidun tulok­sen — mut­ta toden­näköis­es­ti sitäkin luotet­tavam­man ylära­jan — eli siis olet­ta­mal­la nor­maa­lik­si kuolleisu­udek­si 1800 hlö/vrk, nousua olisi vain luokkaa 7–9%.

    Aika paljon tässäkin oli käsien heilut­telua, mut­ta olisi aika valmis lupau­tu­maan syömään ämpäril­lisen mäm­miä, jos “noin 50%” on lähempänä oikei­ta luku­ja kuin joku 8+/-2 %

   4. ksee: Olen näh­nyt use­am­mas­sa läh­teessä Ital­ian nor­maa­lik­si päivit­täisek­si kuolemien määräk­si 1800, mut­ta rahi-arviona 1700 osuu kyl­lä hyvin lähelle.

    Sitä vain ihmettelin, että mis­tä läh­teestä löy­tyy tieto kuolemien 50% lisäyk­ses­tä? Tämähän tarkoit­taisi sitä, että joka iki­nen koron­aviruskuole­mak­si alus­tavasti tilas­toitu (kri­teeri: kuoli ja oli tes­tat­tu viruk­selle posi­ti­ivisek­si) olisi tul­lut nor­maalien kuolemien päälle. Viral­liset tilas­tot tietysti laa­haa­vat perässä, mut­ta jostain kai täl­lainen tieto löytyy?

    Itse heitän rohkean rahi-arvion – eli jos pitää paikkansa, että 12% vain kuolleista mene­htyi koron­aviruk­sen aiheut­tami­in oireisi­in, niin päivit­täi­nen kuolleisu­us on nous­sut kausikeskiar­voon näh­den korkein­taan 600–800 * 0.12 = 120–160 hen­gel­lä. Talvikuukausi­na kuolleisu­us on keskimääräistä suurem­pi, joten vuosikeskiar­von käyt­tämi­nen laskelmis­sa anta­nee hie­man yliarvioidun tulok­sen – mut­ta toden­näköis­es­ti sitäkin luotet­tavam­man ylära­jan – eli siis olet­ta­mal­la nor­maa­lik­si kuolleisu­udek­si 1800 hlö/vrk, nousua olisi vain luokkaa 7–9%.

    Aika paljon tässäkin oli käsien heilut­telua, mut­ta olisi aika valmis lupau­tu­maan syömään ämpäril­lisen mäm­miä, jos ”noin 50%” on lähempänä oikei­ta luku­ja kuin joku 8+/-2 %

    Lom­bar­dias­sa on nyt myös paljon sel­l­aisia ylimääräisiä kuolemia, joi­ta ei tilas­toi­da koronas­ta johtu­viksi, kos­ka kuole­ma tulee ennen kuin henkilöä on testattu.

    “Gori said there had been 164 deaths in his town in the first two weeks of March this year, of which 31 were attrib­uted to the coro­n­avirus. That com­pares with 56 deaths over the same peri­od last year.

    Even adding the 31 coro­n­avirus deaths to that total would leave 77 addi­tion­al deaths, an increase that sug­gests the virus may have caused sig­nif­i­cant­ly more deaths than offi­cial­ly recorded.”

    https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-homes-insigh/uncounted-among-coronavirus-victims-deaths-sweep-through-italys-nursing-homes-idUSKBN2152V0

   5. Osmo Soin­in­vaara:

    Ital­iasa kuolee nor­maali­aikoina noin 1700 ihmistä vuorokaudessa (oma arvioni päässä laske­mal­la) ja nyt siihen on tul­lut noi­in 50 pros­entin lisäys. Tämä näkyy kyl­lä jo väestötasolla.

    Tuo­ta luokkaa se lie­nee. Tähän aikaan vuot­ta kuolleisu­us Ital­ias­sa on ollut jon­ain aiem­pana vuon­na noin 10,7 per 1000 asukas­ta, ja 65 miljoon­al­la asukkaal­la se tietäisi 1770 kuole­maa päivässä keskimäärin. Se on vaan auki, että moniko koron­akuolemista on lasken­nal­lis­es­ti “päällekkäisiä” ja moniko tulee “lisäk­si”. Korona merkataan siinä 600–700 kuol­lut­ta tuot­tavas­sa laskel­mas­sa syyk­si, jos henkilöl­lä on diag­nosoitu muun lisäk­si myös korona. Osa samoista ihmi­sistä olisi saat­tanut kuol­la myös esim. flun­ssaan. Jos kuolleis­sa on kyse läh­es 80 vuo­den kes­ki-iän omaav­ista, asia ei vält­tämät­tä silti näy kauheasti väestö­ta­sol­la kuolin­määris­sä. Koi­tan vielä selit­tää tämän syitä.

    Ainakin aiem­min Ital­ian kuolleisu­usasioi­ta tutki­neet ovat tutkimuk­sis­saan varoit­ta­neet siitä, että absolu­ut­ti­sista yli 75-vuo­ti­aiden absolu­ut­tis­ten kuolin­luku­jen vari­aa­tioista yksit­täis­ten vuosien yksit­täis­ten tau­tien kohdal­la ei kan­na­ta tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätök­siä kokon­aiskuolin­määri­in, kos­ka Ital­ias­sa van­huk­sia on niin paljon, ja vuosikuolleisu­us siinä joukos­sa on luon­tais­es­ti tavan­nut olla kuitenkin noin 4 % eli 270 000 henkeä vuodessa,. Edes suuri kau­si­vai­htelu kuollei­den määris­sä tämän ikälu­okan osalta esim. influ­enssan kohdal­la ei ole tavan­nut heilaut­taa Ital­ian kuolleisu­usti­las­to­ja silti vuosi­ta­sol­la kuin korkein­taan vähän:

    “In terms of ampli­tude of the at risk pop­u­la­tion, in Italy there are 6.7 mil­lion of peo­ple aged 75+ (more than 10% of the pop­u­la­tion) that con­sti­tute a large group of frag­ile sub­jects, among which the annu­al death rate is nat­u­ral­ly high, around 4% (ISTAT, 2018b). Among them, a large vari­a­tion in the absolute num­ber of deaths caus­es small fluc­tu­a­tions in the mor­tal­i­ty rate.”
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285

 51. Suomes­sakin kuolleisu­us lisään­tyy joka tal­ve­na, niin että lasken­nal­lis­es­ti on 2000 ylimääräistä kuole­maa (lähin­nä sydän ja keuhko­tau­dit). Kuolleisu­us on alhaisim­mil­laan eloku­us­sa kun keskiläm­pöti­la on 14 C. Syyk­si ei laite­ta koskaan talvea.

 52. Toimen­pide-ehdo­tuk­set ovat kään­tymässä aika ennustet­taviksi: keskus­ta halu­aa eristää pääkaupunkiseudun, perus­suo­ma­lais­ten ratkaisu on sulkea rajat, vasem­mis­ton mielestä työhön­määräämisoikeus pitää raja­ta pois keino­va­likoimas­ta ja kokoomus halu­aa muuten vaan tiukem­pia toimen­piteitä niitä sen kum­mem­min yksilöimät­tä. Poli­tikoin­nin mah­dol­lisu­udet poikkeusti­lanteessa ovat rajat­tomat, kun samal­la ylläpi­de­tään illu­u­sio­ta kon­sen­suk­ses­ta ja pyy­teet­tömästä yhteisöllisyydestä.

  Sääli ettei Suomes­sa ole per­in­teistä (änkyrä)liberaalipuoluetta joka voisi poli­tikoi­da vas­tu­un ja vapau­den tas­apain­ol­la tarkoit­taen että pal­lo on poikkeuk­sel­lis­es­ti nyt riskiryh­mil­lä itsel­lään, ja on ensisi­jais­es­ti hei­dän vas­tu­ul­laan han­kkia asioin­ti­a­pua ja eristäy­tyä. Yksi itsekaran­tee­nil­laan hyvää esimerkkiä näyt­tävä soin­in­vaara ei medi­as­sa vielä paljoa paina. Per­in­teiseen käytän­nön vasem­mis­to­laisu­u­teen kuu­luu aja­tus tiukas­ta jaos­ta yhteiskun­nal­lisi­in toim­i­joi­hin ja toimen­pitei­den kohteisi­in, ja tämänkaltainen ajat­telu näyt­tää ole­van edelleen voimis­saan julkises­sa keskustelus­sa ja viral­lises­sa viestinnässä.

 53. - Olen melko var­masti sairas­tanut koro­nan ja paran­tunut. Kuten toteat, melko var­masti ei riitä, vaan joudun kärvis­telemään kotona var­muu­den vuok­si. Itse pystyn tekemään etätöitä, mut­ta moni muu jo ter­ve ei pysty. Saatavil­la ole­va testi olisi todel­la tarpeen, jot­ta paran­tunei­den resursse­ja ei suot­ta hukattaisi!

  - Ystäväni on töis­sä kau­pas­sa, jos­sa ramp­paa näitä yli 7‑kymppisiä, jot­ka eivät väl­itä ohjeista vaan uhoa­vat: “Minä en pelkää enkä pysy kotona.” Tun­tuu itsekkäältä ja piit­ta­mat­toma­l­ta. Tätä riskiryh­määhän tässä yritetään suo­ja­ta! Muut uhrautu­vat ja he vetävät mat­toa alta. Eivätkö he ymmär­rä mitä tekevät?

  1. -e-: Saatavil­la ole­va testi olisi todel­la tarpeen, jot­ta paran­tunei­den resursse­ja ei suot­ta hukattaisi!

   Kan­nat­taa tiedustel­la vas­ta-ainetestiä yksi­ty­isiltä toim­i­joil­ta jot­ka tar­joa­vat muitakin teste­jä ilman lähetet­tä (ja Kela-kor­vaus­ta). Kun viikko sit­ten kyselin niin asia oli vielä “harkin­nas­sa”. Tietysti jos THL on kieltänyt tai vas­ta-aineteste­jä ei ole saatavil­la, tai hin­noit­telu perus­tuu ker­mankuor­in­taan, ei voi mitään.

   Ter­vei­den tes­taus työhön­palu­u­ta varten ei tietenkään ole mikään julkisen puolen pri­or­i­teet­ti, mut­ta Ter­veystalon tulos­varoituk­ses­ta päätellen yksi­tyisel­lä puolel­la olisi juuri nyt paljon vapaa­ta kap­a­siteet­tia kun pani­ik­ki on rom­ah­dut­tanut potilasmäärät.

 54. Olen lueskel­lut viime aikoina artikkelei­ta sosi­aalisen eristämisen ter­veysvaiku­tuk­sista. Näyt­tää ole­van suo­ras­taan hen­gen­vaar­al­lista toim­intaa, esim.:

  “We assessed social iso­la­tion in terms of con­tact with fam­i­ly and friends and par­tic­i­pa­tion in civic orga­ni­za­tions in 6,500 men and women aged 52 and old­er who took part in the Eng­lish Lon­gi­tu­di­nal Study of Age­ing in 2004–2005. A stan­dard ques­tion­naire mea­sure of lone­li­ness was admin­is­tered also. We mon­i­tored all-cause mor­tal­i­ty up to March 2012 (mean fol­low-up 7.25 y) and ana­lyzed results using Cox pro­por­tion­al haz­ards regres­sion. We found that mor­tal­i­ty was high­er among more social­ly iso­lat­ed and more lone­ly par­tic­i­pants. How­ev­er, after adjust­ing sta­tis­ti­cal­ly for demo­graph­ic fac­tors and base­line health, social iso­la­tion remained sig­nif­i­cant­ly asso­ci­at­ed with mor­tal­i­ty (haz­ard ratio 1.26, 95% con­fi­dence inter­val, 1.08–1.48 for the top quin­tile of iso­la­tion), but lone­li­ness did not (haz­ard ratio 0.92, 95% con­fi­dence inter­val, 0.78–1.09). The asso­ci­a­tion of social iso­la­tion with mor­tal­i­ty was unchanged when lone­li­ness was includ­ed in the mod­el. Both social iso­la­tion and lone­li­ness were asso­ci­at­ed with increased mor­tal­i­ty. How­ev­er, the effect of lone­li­ness was not inde­pen­dent of demo­graph­ic char­ac­ter­is­tics or health prob­lems and did not con­tribute to the risk asso­ci­at­ed with social iso­la­tion. Although both iso­la­tion and lone­li­ness impair qual­i­ty of life and well-being, efforts to reduce iso­la­tion are like­ly to be more rel­e­vant to mortality.”
  https://www.pnas.org/content/110/15/5797.short

  Aihep­i­irin tutkimuk­sia koost­avas­sa review:ssä on rapor­toitu täl­laisia tuloksia:
  “We con­duct­ed a lit­er­a­ture search of stud­ies (Jan­u­ary 1980 to Feb­ru­ary 2014) using MEDLINE, CINAHL, PsycIN­FO, Social Work Abstracts, and Google Schol­ar. The includ­ed stud­ies pro­vid­ed quan­ti­ta­tive data on mor­tal­i­ty as affect­ed by lone­li­ness, social iso­la­tion, or liv­ing alone. Across stud­ies in which sev­er­al pos­si­ble con­founds were sta­tis­ti­cal­ly con­trolled for, the weight­ed aver­age effect sizes were as fol­lows: social iso­la­tion odds ratio (OR) = 1.29, lone­li­ness OR = 1.26, and liv­ing alone OR = 1.32, cor­re­spond­ing to an aver­age of 29%, 26%, and 32% increased like­li­hood of mor­tal­i­ty, respec­tive­ly. We found no dif­fer­ences between mea­sures of objec­tive and sub­jec­tive social iso­la­tion. Results remain con­sis­tent across gen­der, length of fol­low-up, and world region, but ini­tial health sta­tus has an influ­ence on the find­ings. Results also dif­fer across par­tic­i­pant age, with social deficits being more pre­dic­tive of death in sam­ples with an aver­age age younger than 65 years. Over­all, the influ­ence of both objec­tive and sub­jec­tive social iso­la­tion on risk for mor­tal­i­ty is com­pa­ra­ble with well-estab­lished risk fac­tors for mortality.”
  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691614568352?casa_token

  Kuolleisu­ut­ta lisäävä vaiku­tus sosi­aalisel­la eristämisel­lä voi olla noiden luku­jen perus­teel­la huo­mat­ta­van iso väestötasolla.

  Onko Suomes­sa vielä mis­sään mallinnet­tu sitä, paljonko koro­nan ehkäisemisek­si tehty­jen eristämis­toimen­pitei­den on arvioitu aiheut­ta­van lisää kuolin­ta­pauk­sia muualla?

  1. miten:
   Olen lueskel­lut viime aikoina artikkelei­ta sosi­aalisen eristämisen ter­veysvaiku­tuk­sista. Näyt­tää ole­van suo­ras­taan hen­gen­vaar­al­lista toim­intaa, esim.:

   ”We assessed social iso­la­tion in terms of con­tact with fam­i­ly and friends and par­tic­i­pa­tion in civic orga­ni­za­tions in 6,500 men and women aged 52 and old­er who took part in the Eng­lish Lon­gi­tu­di­nal Study of Age­ing in 2004–2005. A stan­dard ques­tion­naire mea­sure of lone­li­ness was admin­is­tered also. We mon­i­tored all-cause mor­tal­i­ty up to March 2012 (mean fol­low-up 7.25 y) and ana­lyzed results using Cox pro­por­tion­al haz­ards regres­sion. We found that mor­tal­i­ty was high­er among more social­ly iso­lat­ed and more lone­ly par­tic­i­pants. How­ev­er, after adjust­ing sta­tis­ti­cal­ly for demo­graph­ic fac­tors and base­line health, social iso­la­tion remained sig­nif­i­cant­ly asso­ci­at­ed with mor­tal­i­ty (haz­ard ratio 1.26, 95% con­fi­dence inter­val, 1.08–1.48 for the top quin­tile of iso­la­tion), but lone­li­ness did not (haz­ard ratio 0.92, 95% con­fi­dence inter­val, 0.78–1.09). The asso­ci­a­tion of social iso­la­tion with mor­tal­i­ty was unchanged when lone­li­ness was includ­ed in the mod­el. Both social iso­la­tion and lone­li­ness were asso­ci­at­ed with increased mor­tal­i­ty. How­ev­er, the effect of lone­li­ness was not inde­pen­dent of demo­graph­ic char­ac­ter­is­tics or health prob­lems and did not con­tribute to the risk asso­ci­at­ed with social iso­la­tion. Although both iso­la­tion and lone­li­ness impair qual­i­ty of life and well-being, efforts to reduce iso­la­tion are like­ly to be more rel­e­vant to mor­tal­i­ty.”https://www.pnas.org/content/110/15/5797.short

   Aihep­i­irin tutkimuk­sia koost­avas­sa review:ssä on rapor­toitu täl­laisia tuloksia:
   ”We con­duct­ed a lit­er­a­ture search of stud­ies (Jan­u­ary 1980 to Feb­ru­ary 2014) using MEDLINE, CINAHL, PsycIN­FO, Social Work Abstracts, and Google Schol­ar. The includ­ed stud­ies pro­vid­ed quan­ti­ta­tive data on mor­tal­i­ty as affect­ed by lone­li­ness, social iso­la­tion, or liv­ing alone. Across stud­ies in which sev­er­al pos­si­ble con­founds were sta­tis­ti­cal­ly con­trolled for, the weight­ed aver­age effect sizes were as fol­lows: social iso­la­tion odds ratio (OR) = 1.29, lone­li­ness OR = 1.26, and liv­ing alone OR = 1.32, cor­re­spond­ing to an aver­age of 29%, 26%, and 32% increased like­li­hood of mor­tal­i­ty, respec­tive­ly. We found no dif­fer­ences between mea­sures of objec­tive and sub­jec­tive social iso­la­tion. Results remain con­sis­tent across gen­der, length of fol­low-up, and world region, but ini­tial health sta­tus has an influ­ence on the find­ings. Results also dif­fer across par­tic­i­pant age, with social deficits being more pre­dic­tive of death in sam­ples with an aver­age age younger than 65 years. Over­all, the influ­ence of both objec­tive and sub­jec­tive social iso­la­tion on risk for mor­tal­i­ty is com­pa­ra­ble with well-estab­lished risk fac­tors for mortality.”
   https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691614568352?casa_token

   Kuolleisu­ut­ta lisäävä vaiku­tus sosi­aalisel­la eristämisel­lä voi olla noiden luku­jen perus­teel­la huo­mat­ta­van iso väestötasolla.

   Onko Suomes­sa vielä mis­sään mallinnet­tu sitä, paljonko koro­nan ehkäisemisek­si tehty­jen eristämis­toimen­pitei­den on arvioitu aiheut­ta­van lisää kuolin­ta­pauk­sia muualla?

   miten:
   Olen lueskel­lut viime aikoina artikkelei­ta sosi­aalisen eristämisen ter­veysvaiku­tuk­sista. Näyt­tää ole­van suo­ras­taan hen­gen­vaar­al­lista toim­intaa, esim.:

   ”We assessed social iso­la­tion in terms of con­tact with fam­i­ly and friends and par­tic­i­pa­tion in civic orga­ni­za­tions in 6,500 men and women aged 52 and old­er who took part in the Eng­lish Lon­gi­tu­di­nal Study of Age­ing in 2004–2005. A stan­dard ques­tion­naire mea­sure of lone­li­ness was admin­is­tered also. We mon­i­tored all-cause mor­tal­i­ty up to March 2012 (mean fol­low-up 7.25 y) and ana­lyzed results using Cox pro­por­tion­al haz­ards regres­sion. We found that mor­tal­i­ty was high­er among more social­ly iso­lat­ed and more lone­ly par­tic­i­pants. How­ev­er, after adjust­ing sta­tis­ti­cal­ly for demo­graph­ic fac­tors and base­line health, social iso­la­tion remained sig­nif­i­cant­ly asso­ci­at­ed with mor­tal­i­ty (haz­ard ratio 1.26, 95% con­fi­dence inter­val, 1.08–1.48 for the top quin­tile of iso­la­tion), but lone­li­ness did not (haz­ard ratio 0.92, 95% con­fi­dence inter­val, 0.78–1.09). The asso­ci­a­tion of social iso­la­tion with mor­tal­i­ty was unchanged when lone­li­ness was includ­ed in the mod­el. Both social iso­la­tion and lone­li­ness were asso­ci­at­ed with increased mor­tal­i­ty. How­ev­er, the effect of lone­li­ness was not inde­pen­dent of demo­graph­ic char­ac­ter­is­tics or health prob­lems and did not con­tribute to the risk asso­ci­at­ed with social iso­la­tion. Although both iso­la­tion and lone­li­ness impair qual­i­ty of life and well-being, efforts to reduce iso­la­tion are like­ly to be more rel­e­vant to mor­tal­i­ty.”https://www.pnas.org/content/110/15/5797.short

   Aihep­i­irin tutkimuk­sia koost­avas­sa review:ssä on rapor­toitu täl­laisia tuloksia:
   ”We con­duct­ed a lit­er­a­ture search of stud­ies (Jan­u­ary 1980 to Feb­ru­ary 2014) using MEDLINE, CINAHL, PsycIN­FO, Social Work Abstracts, and Google Schol­ar. The includ­ed stud­ies pro­vid­ed quan­ti­ta­tive data on mor­tal­i­ty as affect­ed by lone­li­ness, social iso­la­tion, or liv­ing alone. Across stud­ies in which sev­er­al pos­si­ble con­founds were sta­tis­ti­cal­ly con­trolled for, the weight­ed aver­age effect sizes were as fol­lows: social iso­la­tion odds ratio (OR) = 1.29, lone­li­ness OR = 1.26, and liv­ing alone OR = 1.32, cor­re­spond­ing to an aver­age of 29%, 26%, and 32% increased like­li­hood of mor­tal­i­ty, respec­tive­ly. We found no dif­fer­ences between mea­sures of objec­tive and sub­jec­tive social iso­la­tion. Results remain con­sis­tent across gen­der, length of fol­low-up, and world region, but ini­tial health sta­tus has an influ­ence on the find­ings. Results also dif­fer across par­tic­i­pant age, with social deficits being more pre­dic­tive of death in sam­ples with an aver­age age younger than 65 years. Over­all, the influ­ence of both objec­tive and sub­jec­tive social iso­la­tion on risk for mor­tal­i­ty is com­pa­ra­ble with well-estab­lished risk fac­tors for mortality.”
   https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691614568352?casa_token

   Kuolleisu­ut­ta lisäävä vaiku­tus sosi­aalisel­la eristämisel­lä voi olla noiden luku­jen perus­teel­la huo­mat­ta­van iso väestötasolla.

   Onko Suomes­sa vielä mis­sään mallinnet­tu sitä, paljonko koro­nan ehkäisemisek­si tehty­jen eristämis­toimen­pitei­den on arvioitu aiheut­ta­van lisää kuolin­ta­pauk­sia muualla? 

   Eristämis­toimen­pitei­den negati­iviset vaa­timuk­set — letaalit ja ei-letaalit — eivät tun­nu kiin­nos­ta­van juuri nyt oikein ketään. Twit­terin puolel­la mon­et nor­maal­isti fik­sut agi­toi­vat ”täy­del­listä lock­dow­n­ia” määrät­tömäl­lä kestol­la, aivan kuin hait­tavaiku­tuk­sia ei olisi lainkaan.

   Ennen nyky­is­ten suosi­tusten kiristämistä rajuik­si rajoituk­sik­si olisi kiin­nos­tavaa nähdä, mitä tapah­tu­isi, jos ne nykyiset suosi­tuk­set muutet­taisi­in määräyk­sik­si ja nou­dat­tamista alet­taisi­in oikeasti valvoa.

   Ongel­ma kun on siinä, että ihmis­ten elämää merkit­tävästi rajoit­tavia liikku­mise­hto­ja ei voi pitää voimas­sa kovin kauaa; tuskin niin kauaa, että inteven­tio alka­isi purra. Jokainen vuorokausi ”lock dow­n­ia” vie kohti sitä, että joku kek­sii protestoi­da suosi­tuk­sia vas­taan. Ja kun riit­tävän moni protestoi, eivät ehdot ole enää voimas­sa. Vaiku­tus yhteiskun­nan kom­pli­anssi­in ja ylipäätään luot­ta­muk­seen vira­nomaisi­in kokee samal­la val­ta­van särön.

 55. Jän­nää muuten kun:

  1. Kul­mu­ni ilmoit­taa että toden­näköis­es­ti kansalais­ten liikku­mista rajoite­taan lisää
  2. Oikeusmin­is­teri ilmoit­taa ettei hal­li­tus voi tehdä valmius­lain puit­teis­sa mitään, mikä ei ole aivan välttämätöntä
  3. Ruot­sis­sa, mis­sä sen­tään ollaan epi­demi­an suh­teen viikko edel­lä, ole pidet­ty liikku­mis­ra­joituk­sia edes tarpeel­lise­na, saati sit­ten vält­tämät­töminä. Koulutkin ovat edelleen auki. Tilapäis­sairaaloi­ta rakennellaan.

  Riskiryh­mien suo­jelun sijaan etsitään pykäliä mil­lä baar­it saataisi­in kiin­ni, Niitä ei ole kuulem­ma help­po löytää.

  No, onnek­si “Hal­li­tus saa jatku­vasti tietoa, miten rajoituk­set pure­vat” ilman ver­tailuko­htaa ja kontrolliryhmää.

 56. Uuden­maan sulkem­i­nen alkaa olla jo myöhäistä, ei enää auta kun korona levin­nyt niin laa­jalle Suomes­sa. Kain­uu on enää ain­oa maakun­ta jos­sa ei ole testeil­lä todet­tu yhtään tapaus­ta. Todel­liset tapaus­määrät lienevät vähin­tään 10 ker­taisia tes­tat­tui­hin näh­den, joten uskoisin Helsingis­säkin olta­van lähel­lä 1/100 suhdetta.

  R.Silfverberg, kom­ment­tisi edus­ta­vat lähin­nä tyyp­il­listä ” perushelsinkiläistä” näkökan­taa, jos­ta Pekka Sep­pä­nen kir­joit­ti hyvän kolumnin äsket­täin Ylen sivuille.

  https://yle.fi/uutiset/3–10648186

 57. Ensim­mäisen viikon koke­muk­set opet­ta­vat, että rajoi­tus­toimen­piteitä ei aloitet­tu liian aikaisin. Viikko on men­nyt uusien tapo­jen opet­telus­sa ja ehkä alka­va toinen viikko jo sujuu parem­min. Tämä ei ole val­ti­olli­nen ylimääräi­nen loma, kuten jotkut vielä kuvit­tel­e­vat. Täl­lä karan­tee­nil­la men­nään ainakin toukoku­un puoliväliin.

  Kes­ki-Euroopas­sa ollei­den suo­ma­lais­ten suuri määrä lie­nee ollut yllä­tys. UM:n virkamiehillä ei ollut käsi­tys­täkään tai eivät osan­neet varoit­taa? Evakuoin­nit muu­ta­vat lev­iämisen dynami­ikkaa. Edellen sama käyrä tääl­lä ja Ital­ias­sa ja Espan­jas­sa. Kyse ei ole “kul­tu­urista” vaan taudista.

  Onnek­si olemme euro­maa, pieni val­u­ut­ta tuhou­tu­isi tässä menos­sa. EMU-pusku­rit ja var­muus­varas­tot ovat tätä varten, joten nyt ne käytetään. THL:n jaSTM:n johtamiskyvy­ille ei tule pis­teitä. Poli­it­ti­nen päätök­sen­teko on men­nyt suun­nilleen niin nopeasti kuin se on voin­ut, lail­lisu­ud­estakin on pidet­tävä huol­ta. Lain­säädän­tö muut­tuu tämän jäl­keen paljon. 

  Kun­tien elinkelpoisu­us ja real­sti­nen sote-ratkaisu selviävät tässä samal­la. Kun­tat­alous tuhoutuu niin pahasti, että pienet ikäih­mis­ten asut­ta­mat kun­nat vain katoa­vat. 18 sote-aluet­ta on aivan liikaa — ja määrä ainakin puoli­tuu. Nyt etulin­jan päätök­siä tekee 300 kun­taa jokainen itsenäisesti.

  Uudet kri­isit ovat vihe­liäi­nen ongel­ma. Enää ei ole val­tol­la omia toim­i­joi­ta — VR:ää, Finnairia, Pos­tia, teol­lisu­ut­ta — jot­ka saisi nopesti tekemään kansakun­nan tarvit­semia asioi­ta. Kil­pailu­tus kestää nopeanakin kolmisen kuukautta.

  Kukaan hal­li­tuk­ses­ta muuten ei sa ja hoidet­tua Finnairin ylimääräistä lentoa Kiinaan hake­maan tarvit­tavia ja siel­lä tehtäviä varustei­ta. Patent­tisuo­jaa muuten ei ole — WTO:n sään­nök­set anta­vat päätök­seen mah­dol­lisu­u­den — joten keinot­telukin saadaan kuri­in, jos halutaan.

  1. jts: Kukaan hal­li­tuk­ses­ta muuten ei sa ja hoidet­tua Finnairin ylimääräistä lentoa Kiinaan hake­maan tarvit­tavia ja siel­lä tehtäviä varusteita. .

   Voi hel­lan­du­udeli sen­tään. Yksi puhe­lin­soit­to logis­ti­ikkafir­malle niin lait­ta­vat rahtikoneen lentämään suun­nilleen mis­tä mihin tahansa.

  2. jts:

   Kun­tien elinkelpoisu­us ja real­sti­nen sote-ratkaisu selviävät tässä samal­la. Kun­tat­alous tuhoutuu niin pahasti, että pienet ikäih­mis­ten asut­ta­mat kun­nat vain katoa­vat. 18 sote-aluet­ta on aivan liikaa – ja määrä ainakin puoli­tuu. Nyt etulin­jan päätök­siä tekee 300 kun­taa jokainen itsenäisesti.

   Ahve­nan­maalle näköjään hal­li­tuk­sen esi­tyk­sel­lä 19/2020 ollaan juuri nyt lisäämässä pysyvää rahoi­tus­ta vähän yli 500 €/asukas sen lisäk­si, mitä jo viime vuon­na Ahve­nan­maan rahoi­tus­ta lisät­ti­in. Se tarkoit­taisi käytän­nössä, että Ahve­nan­maan sotel­la olisi entistäkin enem­män rahoi­tus­ta per asukasluku käytet­tävis­sä ver­rat­tuna muun Suomen soteen. Muun Suomen kun­tat­alous tuhoutunee koronas­sa tehokkaasti, mut­ta yhdelle osalle maa­ta riit­tää hal­li­tuk­sel­la näem­mä nyt varaa jakaa pysyvää lisära­hoi­tus­ta. Asi­as­sa erikoista on mm. se, että lisära­hoituk­seses­ta on aikoinaan päätet­ty olen­nais­es­ti pienem­mäk­si väitetyl­lä kus­tan­nusarvi­o­l­la kuin mitä hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä Ahve­nan­maan toisen rahoi­tus­ta­soko­ro­tuk­sen hin­ta­la­puk­si val­ti­olle nyt lukee.

   1. Tutus­tu­in itse­hallinto­lak­i­u­ud­is­tus­esi­tyk­seen, joka oli äsket­täin lausun­noil­la. Sitä ei näköjään ollut lähetet­ty lausut­tavak­si esimerkik­si ympäristöjär­jestöille tai edes veron­mak­sajien etu­jär­jestöille, vaan lähin­nä vira­nomaisille ja ahve­nan­maalaisille toim­i­joille. Ei ollut pyy­det­ty siis lausun­to­ja tahoil­ta, jot­ka mak­sa­vat uud­is­tuk­sen kus­tan­nuk­set, vaan lausun­not oli pyy­det­ty lähin­nä edun­saa­jil­ta ja viranomaisilta.

    Jo 2020 uud­is­tuk­ses­sa Ahve­nan­maan rahoi­tu­so­su­ut­ta val­tion osalta lisät­ti­in reilusti, ja näköjään itse­hallintou­ud­is­tuk­seen ollaan rak­en­ta­mas­sa sisään Ahve­nan­maan tulo-osu­u­den kas­va­tusautomaat­tia. Itse­hallintou­ud­is­tuk­sen perus­lähtöko­h­ta on se, että Ahve­nan­maalle kuu­luu pysyväl­lä perus­tus­lain tasoisel­la eli vaikeasti muutet­taval­la lain­säädän­nöl­lä pääsään­töis­es­ti vähin­tään 0,47 % Suomen val­tion per­im­istä veroista (Yle-veroa luku­unot­ta­mat­ta) veronkeräysku­lu­ja vähen­tämät­tä. Lisäk­si tähän ollaan rak­en­ta­mas­sa aiem­paa vahvem­pi koro­tusautomaat­ti sen suh­teen, kuin­ka lain­säädän­tö­val­lan siir­tyessä eri asiois­sa Ahve­nan­maalle osu­ut­ta val­tion­ra­hoituk­ses­takin lisätä. Eli jos Ahve­nan­maa omas­ta tah­dostaan ottaa lain­säädän­tö­val­taa asi­as­sa, jos­sa ei olisi edes mitään järkeä olla eri­laista lain­säädän­töä osas­sa Suomea, kos­ka se lisää vain transak­tiokus­tan­nuk­sia val­takun­nal­lisil­la toim­i­joil­la, ja joka lisää kus­tan­nuk­sia myös Suomen val­tion kannal­ta, niin se on peruste lisätä Ahve­nan­maan val­tion­ra­hoi­tus­ta. Sen sijaan se ei ole peruste laskea val­tiono­su­ut­ta, jos Suomen val­tion kus­tan­nuk­set kas­va­vat Ahve­nan­maan päätösten takia.

    Talous­sanomat las­ki vuon­na 2017, että jos koko Suo­mi saisi Ahve­nan­maan suu­ruista val­tion­tukea (sil­loin käytet­ty­jen tilas­toti­eto­jen mukaan mak­set­ti­in 4500 euroa per asukas vuodessa enem­män val­tion­tukea kuin mitä alueelta mak­set­ti­in val­tion­vero­ja), val­tio olisi velka­an­tunut 19 mil­jar­dia euroa enem­män vuosi­ta­sol­la kuin mitä sil­loin oli toteu­tunut: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005336588.html
    Tämä oli tilanne ennen Ahve­nan­maan val­tiono­suuk­sien tasoko­ro­tus­ta, eli luvut voisi­vat olla nyt vielä mil­jarde­ja euro­ja isommat.

    Kun­taverot tule­vat Ahve­nan­maallekin toki val­tiontuen päälle. Kiin­teistöveroa Ahve­nan­maal­la ei vak­i­tu­i­sista asun­noista edes per­itä, kos­ka vero­tu­lot ovat riit­tävän suuret ilmankin. Siel­lä ei ole juurikaan ympäristövero­tuskan­nustei­ta. Ahve­nan­maan kasvi­huonekaa­supäästöt ovat olleet vuosien ajan EU:n suurimpi­in lukeu­tu­via. Itse­hallinto­lain uud­is­tuk­ses­sa ei näy ole­van silti minkään­laisia aikei­ta säätää ilmas­tora­joit­tei­ta Ahve­nan­maalle. Ilmas­to­toimista mon­et muual­la Suomes­sa voimaan saate­tut uud­is­tuk­set ovat Ahven­maal­la tois­taisek­si tulleet tyr­mä­tyik­si autono­mi­aan vedoten.

 58. Kandee lukea…

  Coro­n­avirus Update V — Mad­ness Has Arrived

  The think­ing seems to be this: It was hor­ri­ble in Wuhan, it is hor­ri­ble in Lom­bardy, and hor­ri­ble in some oth­er coun­try nobody gives a damn about. There­fore, when it hap­pens to my town—and it’s when, not if—it will be equal­ly hor­ri­ble every­where. And worse than hor­ri­ble, because we are not as pre­pared or as will­ing to be as dra­con­ian as the Chi­nese. It isn’t hor­ri­ble this moment, right now, here, but because it will be hor­ri­ble means it is already horrible.

  That seem a fair sum­ma­ry? One sur­vey found “1 In 5 Amer­i­cans Expect They’ll Be Diag­nosed With Coronavirus“.

  None of it is right. 

 59. Rous­sel et. al., SARS-CoV­‑2: fear ver­sus data, Inter­na­tion­al Jour­nal of Antimi­cro­bial Agents, Avail­able online 19 March 2020

  SARS-CoV­‑2, the nov­el coro­n­avirus from Chi­na, is spread­ing around the world, caus­ing a huge reac­tion despite its cur­rent low inci­dence out­side Chi­na and the Far East. Four com­mon coro­n­avirus­es are in cur­rent cir­cu­la­tion and cause mil­lions of cas­es world­wide. This arti­cle com­pares the inci­dence and mor­tal­i­ty rates of these four com­mon coro­n­avirus­es with those of SARS-COV‑2 in Organ­i­sa­tion for Eco­nom­ic Co-oper­a­tion and Devel­op­ment coun­tries. It is con­clud­ed that the prob­lem of SARS-CoV­‑2 is prob­a­bly being over­es­ti­mat­ed, as 2.6 mil­lion peo­ple die of res­pi­ra­to­ry infec­tions each year com­pared with less than 4000 deaths for SARS-CoV­‑2 at the time of writing.

  Pro­fes­sor Peter C. Gøtzsche: Coro­na: an epi­dem­ic of mass panic

  Almost every­one I talk to, lay peo­ple and col­leagues (I am a spe­cial­ist in inter­nal med­i­cine and have worked for two years at a depart­ment of infec­tious dis­eases) con­sid­er the Coro­n­avirus pan­dem­ic a pan­dem­ic of pan­ic, more than any­thing else.

  Our main prob­lem is that no one will ever get in trou­ble for mea­sures that are too dra­con­ian. They will only get in trou­ble if they do too lit­tle. So, our politi­cians and those work­ing with pub­lic health do much more than they should do. No such dra­con­ian mea­sures were applied dur­ing the 2009 influen­za pan­dem­ic, and they obvi­ous­ly can­not be applied every win­ter, which is all year round, as it is always win­ter some­where. We can­not close down the whole world permanently.

  The harms include sui­cides that go up in times of unem­ploy­ment, and when people’s busi­ness­es built up care­ful­ly over many years lie in ruins, they might kill them­selves. The pan­ic is also killing life itself. John Ioan­ni­dis’ arti­cle from 17 March is the best I have seen so far: “A fias­co in the mak­ing? As the coro­n­avirus pan­dem­ic takes hold, we are mak­ing deci­sions with­out reli­able data.”

  1. ksee:

   The harms include sui­cides that go up in times of unem­ploy­ment, and when people’s busi­ness­es built up care­ful­ly over many years lie in ruins, they might kill them­selves. The pan­ic is also killing life itself. John Ioan­ni­dis’ arti­cle from 17 March is the best I have seen so far: “A fias­co in the mak­ing? As the coro­n­avirus pan­dem­ic takes hold, we are mak­ing deci­sions with­out reli­able data.”

   Ei vain työt­tömyys, vaan sosi­aa­li­nen eristämi­nen toimen­piteenä itsenäis­es­tikin voi myös johtaa itse­murha-aal­toi­hin. Mie­len­ter­veysongel­maiset eivät pääse keskustele­maan kasvo­tusten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten kanssa eivätkä vält­tämät­tä edes ystävien­sä tai vaik­ka kirkon tai joidenkin jär­jestö­jen edus­ta­jien kanssa, vaan lukit­tau­tu­vat neljän seinän sisään. Kuolleisu­us­vaiku­tuk­set voivat olla sosi­aalis­es­ta eristämis­es­tä mon­es­sa ikälu­okas­sa isom­mat kuin koronal­la on ollut tois­taisek­si vielä mis­sään maas­sa. Jos joku yksin asu­va on tehnyt itse­murhan, se ei edes selviä tässä tilanteessa vält­tämät­tä kovin pian. Myös van­hus­ten huol­lon laimin­lyön­nit voivat olla nyt tosi vakavia, kun kukaan omainen ei pääse tiloi­hin valvo­maan, miten van­huk­sia nyt hoide­taan. Omais­ten käyn­nit ovat olleet keskeinen laadun­varmis­tuskeino sekä myös kuntou­tuskeino, kos­ka omaiset Suomes­sa vas­taa­vat pääosin mm. van­hus­ten päivit­täis­es­tä käve­ly­tyk­ses­tä hoito­laitok­sis­sa. Etelä-Euroopas­sa omaisil­ta sul­je­tuis­sa hoito­laitok­sis­sa on rapor­toitu järkyt­täviä löytöjä, kuten sänky­i­hin­sä hoita­mat­ta jätet­tyjä van­huk­sia, kun ulkop­uolisia desin­fioi­jia on käynyt laitok­sis­sa. Osa ei ole päässyt ovien sulkemisen jäl­keen käve­lylle ker­taakaan. Siitä sit­ten jäl­jel­lä ole­va elinikä voi lyhen­tyä, kun ei ole sosi­aal­isia tapaamisia omais­ten kanssa eikä mah­dol­lisu­ut­ta kävel­läkään, kun kel­lään hoito­henkilökun­nas­sa ei nyt aikaa sel­l­aiseen kaiken muun keskellä.

   Nyt mon­et lapsetkin on sul­jet­tu sisälle. Siihen on ter­veyspe­rusteiset syyt, mik­si mm. päiväkodeis­sa päivit­täin lap­sia viedään nor­maal­isti ulos tai mik­si on väl­i­tun­nit kouluis­sa ulkona. Nyt tehdään van­hus­ten lisäk­si las­ten ter­vey­denkin osalta mas­si­ivista ihmiskoetta.

  2. ksee: Almost every­one I talk to, lay peo­ple and col­leagues (I am a spe­cial­ist in inter­nal med­i­cine and have worked for two years at a depart­ment of infec­tious dis­eases) con­sid­er the Coro­n­avirus pan­dem­ic a pan­dem­ic of pan­ic, more than any­thing else.

   Havain­to voi selit­tyä jo sil­lä että mon­elle lääketi­eteen ammat­ti­laiselle pan­demia on ensim­mäi­nen kos­ke­tus oman kuplan ulkop­uoliseen polar­isoivaan some-tyyliseen viestin­tään johon nyt vain tule­vat kiin­nit­täneek­si huomio­ta kun se liit­tyy omaan spesialiteettiin.

   Kun eri­tyis­es­ti Yhdys­val­lois­sa per­in­teinen media kamp­pailee ole­mas­saolostaan, se joutuu kehit­tämään yhä raflaavampia otsikoi­ta ja siteer­aa­maan sosi­aal­ista medi­aa saadak­seen jutu­illeen lisää luk­i­joi­ta. Maail­manku­va vääristyy jos ne ottaa kovin tosissaan.

 60. Ksee, mie­lenki­in­toiset artikke­lit ja tek­stit. Tätä minäkin pelkään. Nimit­täin ylireagoin­tia. Kausi- influ­enssaan kuoli 2018 noin 400 van­hus­ta. Ei mitään medi­ahässäkkää. Hyvä tietysti pidätel­lä epi­demi­aa, jos rokete on tiedos­sa syksyk­si kaikille. Jos ei ole, niin epi­demia voi käyn­nistyä uudelleen ensi tal­ve­na, kos­ka lau­maim­mu­ni­teet­tia ei ole riittävästi.

 61. HUS diag­nos­ti­ikka­jo­hta­ja Lasse Lehto­nen arveli, että taudin huip­pu saavute­taan juhan­nuk­sen tienoil­la. Kokon­aisu­udessaan ongel­ma on selätet­ty vuo­den parin päästä, jos virus ei muu­taudu niin, että rokote ei toimikaan. Tosin voihan se muun­tau­tua myös vaarat­tomam­mak­sikin. Maail­man­talous menee täysin sekaisin näil­lä parametreilla.

  1. JY:
   HUS diag­nos­ti­ikka­jo­hta­ja Lasse Lehto­nen arveli, että taudin huip­pu saavute­taan juhan­nuk­sen tienoil­la. Kokon­aisu­udessaan ongel­ma on selätet­ty vuo­den parin päästä, jos virus ei muu­taudu niin, että rokote ei toimikaan. Tosin voihan se muun­tau­tua myös vaarat­tomam­mak­sikin. Maail­man­talous menee täysin sekaisin näil­lä parametreilla.

   Pitää kuitenkin muis­taa, että kukaan ei tiedä, miten yliopis­tot ja yksi­tyiset tutkimus­laitok­set reagoi näin poikkeuk­sel­liseen tilanteeseen. Nyt kato­taan, miten hidas­ta kehi­tys on ennen ollut, eikä huomioi­da sitä toden­näköistä ske­naar­i­o­ta, että tässä tapauk­ses­sa asi­at tule­vat tapah­tu­maan ihan toisel­la vauhdilla.

 62. Se on muuten jän­nä, että Suo­mi on valmis­tau­tunut Venäjän hyökkäyk­seen nyt, san­o­taan vaik­ka 500 vuot­ta. Ja koko itsenäisyyten­sä ajan pyrkinyt paran­ta­maan valmi­ut­taan hyökkäyk­sen var­al­ta. Ja sit­ten meil­lä on vielä toi puoliyleinen asevelvol­lisu­us eli miesten pakko vaaran­taa ter­veyten­sä ja henken­sä tarpeen vaaties­sa. Koko maa­ta puolustetaan!

  Ja sit­ten tulee tää vähän kausi-influ­enssaa pahempi kri­isi eikä Suomes­sa ole kuulem­ma vapai­ta teho-osastopaikko­ja läh­es yhtään. Ter­vey­den­huolto on ajau­tu­mas­sa kriisiin.

  No, miehet on expend­able eli suomek­si — san­o­taan vaik­ka — tyk­in­ruokaa. Mut­ta että ei ole resursse­ja pitää edes naisia ja lap­sia ja van­huk­sia hengis­sä, kun kri­isi iskee! Saati sit­ten rin­ta­mal­la haavoit­tunei­ta teho­hoito tarvitsevia.

  Suomeen pitää perus­taa THL:n “yläpuolelle” joku Home­land secu­ri­ty ‑viras­to, jon­ka ain­oa tehtävä on miet­tiä kri­ise­jä. Hais­tel­la onko tulos­sa ja ennen kaikkea vaa­tia vira­nomaisia tekemään tarvit­tavia toimenpiteitä.

  Eihän tää korona ole tietenkään paljon mitään ver­rat­tuna soti­laal­liseen kri­isi­in tai johonkin mus­tan sur­man tai ebolan tapaiseen tap­pa­jaan . Mut­ta kun edes tähän ei ole valmiuk­sia vas­ta­ta vaan ollaan huolis­saan jo nyt, näin nau­ret­ta­van aikaises­sa vai­heessa, teho­hoitoresurssien loppumisesta.

  Varsi­nais-Suomes­sa on yksi koron­aan sairas­tunut teho­hoi­dos­sa ja täysi kri­isi pääl­lä. Ainakin medi­an mukaan.

 63. Näil­lä sin­un blo­geil­la on aito ja todel­li­nen vaiku­tus [korona-]paniikissa tehtävi­in poli­it­tisi­in päätök­si­in. Kun esität tääl­lä jotain, jo seu­raa­vana päivänä tehdään poli­it­ti­nen päätös tuon toimen toteut­tamis­es­ta. Näin on tapah­tunut ja aina hal­li­tus­ta­sol­la asti.

  Kyl­lä virkamiehet (hil­jaisu­udessa itsen­sä kanssa) tietävät, mikä on oikea toi­mi, mut­ta raa­ka keskinäi­nen val­tapeli estää (minkään järkevän) ajatuk­sen tuomisen esi­in. Jos joku esit­tää uuden ajatuk­sen, joutuu hän työ­toverei­den teilaamaksi.

  – Virkami­esten keskinäi­sis­sä keskusteluis­sa annetaan toinen toiselle ymmärtää, että virkau­ra on ohi, jos alkaa kukkoile­maan lau­mas­sa. Näitä virkami­esten kesken puhut­tu­ja vih­jailu­ja ei kir­ja­ta mihinkään pöytäkir­jaan, joten niitä vas­taan on mah­do­ton puolustautua.
  – Peli on raakaa. Viimeistään rasis­misyytök­sil­lä kenen tahansa ura voidaan pila­ta lopullisesti.
  – Lau­mavi­et­ti on ihmisen geneet­ti­nen omi­naisu­us eikä sille mitään voi. Olisi tärkeää, että edes joku val­las­sa ole­va ymmärtäisi tämän. Nousisi lau­man johta­jak­si (kukkoile­maan).

  Tarvi­taan arvo­val­tainen ulkop­uo­li­nen henkilö, esimerkik­si Osmo Soin­in­vaara, sanomaan julkises­ti näitä itses­tään­selvyyk­siä, jol­loin poli­itikko ja virkamies voi tur­val­lis­es­ti ottaa asian esille: Kuulka­a­pas mitä Soin­in­vaara on sanonut! Nyt asian esille otta­mi­nen “ei ole virkamiehestä itses­tään lähtöisin” ja hän­tä ei syytetä aisan yli potkimis­es­ta, val­lan tavoit­telus­ta, ruo­dus­sa pysymis­es­tä yms.

 64. Kuukau­den kulut­tua alamme toiv­ot­tavasti elää juuri niinkuin ennen, ohjeis­tamme edelleen käsien pesus­ta ja neu­vomme van­huk­sia ja riskiryh­miä erilleen kunnes epi­demia on tait­tunut tai rokote on saatavil­la. Muuten mei­dän käy kalpat­en ihan oikeastikin. En näe tämän­hetkiselle toimin­nalle mitään prag­maat­tista perustet­ta uhkaan suh­teutet­tuna, mut­ta päät­täjämme ja lehdis­tömme ovat yksimieliset… Moni juh­li­ikin jo kon­sen­suk­sen palu­u­ta ja joka viikko halu­taan kak­si kier­rosta aiem­paa hur­jem­pia toimia!

  1. pn:

   Kuukau­den kulut­tua alamme toiv­ot­tavasti elää juuri niinkuin ennen, ohjeis­tamme edelleen käsien pesus­ta ja neu­vomme van­huk­sia ja riskiryh­miä erilleen kunnes epi­demia on tait­tunut tai rokote on saatavil­la. Muuten mei­dän käy kalpat­en ihan oikeastikin. En näe tämän­hetkiselle toimin­nalle mitään prag­maat­tista perustet­ta uhkaan suh­teutet­tuna, mut­ta päät­täjämme ja lehdis­tömme ovat yksimieliset… Moni juh­li­ikin jo kon­sen­suk­sen palu­u­ta ja joka viikko halu­taan kak­si kier­rosta aiem­paa hur­jem­pia toimia!

   Osa keltaisen lehdis­tön toimit­ta­jista voi aiheut­taa val­tavaa tuhoa yhteiskun­nalle heilues­saan vaa­timus­lis­to­jen­sa kanssa, joil­la ei ole mitään tieteel­listä pohjaa.

   Nykyiset toimet ovat ihan suh­teet­to­mia niiden poten­ti­aal­isi­in hait­toi­hin näh­den. Eduskun­takaan ei liene saanut mitään doku­ment­te­ja nyky­is­ten toimien ter­vey­del­li­sistä hait­tavaiku­tuk­sista, kun niitä ei ole selvitet­ty. Mut­ta jos eristämi­nen kotei­hin ja hoito­laitok­si­in nos­taa kotei­hin eris­tet­ty­jen kuolleisu­ut­ta vuosi­ta­sol­la 20–30 %, kuten eräät aiem­mat tutkimuk­set ovat rapor­toi­neet eris­tet­ty­jen kuolleisu­u­den korkeud­es­ta eristämät­tä elävi­in näh­den, niin ainakin tois­taisek­si voidaan olla tilanteessa, jos­sa eristämisen aiheut­tamia lasken­nal­lisia kuolemia voi olla huo­mat­tavasti enem­män kuin koro­nan aiheuttamia.

   Lisäk­si kiireet­tömän hoidon peru­miset ovat aiheut­ta­neet sen, että jonot ter­vey­den­hoitoon kas­va­vat muiden sairauk­sien osalta kas­va­mas­sa ihan hirveän pitkik­si. Koron­apoti­laat hoide­taan, mut­ta kuntoutuk­set jäävät tekemät­tä (Kela on ajanut rahoit­ta­mansa kuntou­tus­palve­lut alas), ham­paat jätetään nyt monil­ta hoita­mat­ta, mon­et leikkauk­set jäävät tekemät­tä, oppi­laiden kouluter­vey­den­huolto on ajet­tu monin paikoin alas, ennal­ta ehkäi­se­viä työter­veysasioi­ta kotona työsken­tele­vien osalta ei hoi­da nyt monin paikoin kukaan, mikä näkynee viiveel­lä kaiken­lais­ten selkä- ja muiden vaivo­jen kasvu­na, kun monel­la ei ole edes kun­non työ­tuo­lia kotona, ja mon­et hoidot jäävät saa­mat­ta ajallaan.

   Tämän kri­isin jäl­keen ter­vey­den­huolto on pysyvässä kri­isi­ti­las­sa mon­ta seu­raavaakin vuot­ta, kos­ka niin mon­en palvelun kohdal­la jonot kas­va­vat kestämät­tömik­si, kun hoidot jäävät täl­lä het­kel­lä tekemät­tä. Jono­jen purku tulee kestämään vuosia. Osaan ter­vey­den­hoitopalveluista ei anneta enää edes jonosi­jaa, kun jonot on jo yli puolek­si vuodeksi.

   Koro­nan ehkäisemisek­si tehty­jen toimen­pitei­den ter­veyskus­tan­nuk­set vaikut­ta­vat jo ihan pos­ket­tomil­ta yhteiskun­nalle. Jos tilanne jatkuu vielä 2 kuukaut­ta näin, niin ter­vey­den­huolto tulee Suomes­sa eri­ar­vois­tu­maan ehkä todel­la pahasti. Julkiseen ter­vey­den­hoitoon on vähitellen tulos­sa ennä­tyspitkät jonot, ja nopeaan hoitoon pääsee lähivu­osi­na ehkä vain rahal­la yksi­ty­istä tietä.

 65. OS tuos­sa alus­sa sanoo aivan oikein: ”Pidän epäre­al­is­tise­na, että Suo­mi voitaisi­in pitää sul­jet­tuna puoli­toista vuot­ta. Nyt päätet­ty kuukau­den pysähdys on tarpeen tiedon saamisek­si ja epi­demi­an parem­mak­si ymmärtämisek­si, mut­ta tätä yhteiskun­nan totaalipysäy­tys­tä voidaan jatkaa korkein­taan toinen kuukausi. Kyl­lä koulut on saata­va kesälomien jäl­keen avatuiksi.”

  Nyt ollaan Covid-19:n lev­iämisen ”kiihdy­tys­vai­heessa”, jol­loin toimen­piteit­ten tavoit­teena on hidas­taa lev­iämistä niin, ettei ter­vey­den­hoit­o­mme rom­ah­taisi. Tässä käytetään keinoina karan­tee­nia ja liikku­misen rajoittamista.

  Nyt kuitenkin pitäisi jo alkaa suun­nitel­la näit­ten toimien asteit­taista purkamista. Kysymys on siis siitä, että miten se pitää tehdä. Tässä joitain ajatuk­sia siitä:

  1) Karan­teeni ja liikku­miskiel­lot pitää purkaa ensin niiltä, jot­ka ovat jo Covid-19:n kärsi­neet ja saa­neet sille immu­ni­teetin. Immu­ni­teetin voi tode­ta sil­lä, että henkilö on saanut 14 päivää aikaisem­min posi­ti­ivisen testi­t­u­lok­sen ja on nyt oireeton.
  2) Toisek­seen on uuti­soitu, että Helsin­gin yliopis­ton tutk­i­jat ovat kehit­täneet yhteistyössä amerikkalais­tutk­i­joiden kanssa tehokkaan testin, joka pal­jas­taa, kuka on jo sairas­tanut Covid-19:n. Tämä testi pitäisi ottaa käyt­töön pikimmiten.
  3) Mielestäni edel­lä mainit­tu­jen ryh­mien lisäk­si karan­teenista ja liikku­miskiel­losta pitäisi vapaut­taa mata­lan riskin henkilöt, ainakin sil­loin kun lev­iämi­nen on jol­lain laa­jem­mal­la alueel­la jo laskussa.
  4) Näi­den kol­men ryh­män ihmisille tulee antaa KULKULUPA / TODISTUS, jon­ka mukaan heitä karan­teen­imääräyk­set ja liikku­miskiel­lot eivät koske.
  5) Pitää muo­dostaa työryh­mä seu­raa­maan Covid-19-taudin hoitoa / lääk­i­tys­tä ja rokot­teen kehi­tys­tä. Tämän työryh­män tehtävänä on tuo­da tulok­set nopeasti käyt­töön Suomessa.
  6) Pitää muo­dostaa työryh­mä, jon­ka tehtävänä on karan­tee­nien ja liikku­miskiel­to­jen asteit­tainen purkaminen.

  1. Sep­po Korp­poo:
   1) Karan­teeni ja liikku­miskiel­lot pitää purkaa ensin niiltä, jot­ka ovat jo Covid-19:n kärsi­neet ja saa­neet sille immu­ni­teetin. Immu­ni­teetin voi tode­ta sil­lä, että henkilö on saanut 14 päivää aikaisem­min posi­ti­ivisen testi­t­u­lok­sen ja on nyt oireeton.

   Entä jos kaik­ki taudin sairas­ta­neet eivät saa koro­nan kohdal­la immu­ni­teet­tia? Mitä se merk­it­see ehdo­tuk­selle­si, jos 5–10 % koro­nan sairas­taneista voi ter­ve­htymisen­sä jäl­keen kan­taa tau­tia uudelleen myöhemmin?

   ”Data from quar­an­tine cen­tres in Wuhan showed that the pos­si­bil­i­ty of recov­ered patients test­ing pos­i­tive again was between 5% and 10%, accord­ing to the state-run Glob­al Times. Offi­cials in Hubei have said those patients would not be record­ed as new con­firmed cas­es because they had been count­ed previously.”
   https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/life-after-lockdown-has-china-really-beaten-coronavirus

   Minus­ta näyt­tää siltä, että tuon taudin riskin kanssa pitää ehkä Suomes­sakin nyt oppia elämään. Wuhan eris­tet­ti­in yli 2 kuukaut­ta sit­ten, ja Kiina on päät­tänyt jatkaa sen eristämistä muus­ta maas­ta tois­taisek­si eli mah­dol­lis­es­ti vielä pitkään. Kiina on iso maa, ja jos muu maa saadaan kuitenkin toim­intaan, hait­ta tästä ei ole kansakun­tata­sol­la ehkä kauhean iso. Euroopas­sa osa maista voi ajau­tua mak­suhäir­iöti­laan vielä näi­den toimien seu­rauk­se­na, kos­ka jo lähtöti­lanteessa osa Euroopan maista on ollut his­to­ri­al­lisen ylivelka­isia ja ikään­tyneitä, ja kyvyt­tömiä huole­hti­maan nykyis­es­täkään velka­kan­nas­taan. Kreikan velka­kri­isi on vielä monel­la muis­tis­sa. Use­al­la Euroopan maal­la on vuo­den sisäl­lä näil­lä näkymin käsis­sään pahempi velko­jen määrä suh­teessa brut­tokansan­tuot­teeseen­sa kuin Kreikalla oli sil­loin. Velkaa mak­se­taan nyt lisäve­lal­la, samoin kuin val­tioiden lisä­meno­jakin. Se ei voine jatkua lop­ut­tomi­in, vaan osa val­tioista joutunee karis­ta­maan velkataakkaansa pois konkurssin kaltaisen menet­te­lyn kautta.

 66. Nic Lewis kri­ti­soi Impe­r­i­al Col­le­gen COVID-19 ennustei­ta analysoimal­la päivitet­tyjä tieto­ja Dia­mond Process ‑aluk­sen karan­teenin pohjalta:

  COVID-19: Updat­ed data implies that UK mod­el­ling huge­ly over­es­ti­mates the expect­ed death rates from infection

  In this arti­cle, I exam­ine whether data from the Dia­mond Princess cruise ship – arguably the most use­ful data set avail­able – sup­port the fatal­i­ty rate assump­tions under­ly­ing the Impe­r­i­al study. I find that it does not do so. The like­ly fatal­i­ty rates for age groups from 60 upwards, which account for the vast bulk of pro­ject­ed deaths, appear to be much low­er than those in the Fer­gu­son et al. study.

 67. Eiköhän kuukau­den päästä ole karan­teenin jatkot, jollei sit­ten muu maa ole kirinyt uusi­maa­ta kiin­ni. Hal­li­tuskin lie­nee saanut jo diskot kiin­ni tuolloin.

  Has­sua, jos uusi­maa saadaan karan­teeni­in nopeam­min kuin diskot kiin­ni. Luulisi sitä voivan määrätä vaik­ka karan­teenivyöhyk­keen 10m säteelle joka yök­er­hos­ta ja kup­pi­las­ta tai muus­ta rav­in­to­las­ta joka tekee muu­ta kuin ulos­myyn­tiä. Itseltä tosin puut­tuu riit­tävät tiedot arvioi­da mil­laisek­si tuon toimen vaiku­tus arvioidaan ja miten kri­it­tistä se on. Toki tuol­laiset ajatuk­set pistävät pohti­maan eikö hal­li­tuk­sel­la ole luovu­ut­ta lain­säädön­nön soveltamiseen.

  Toisaal­ta lev­ol­lisu­ut­ta herät­tää että meil­lä toim­i­taan mui­ta mai­ta aiem­min (ja niis­sä ver­rokeis­sa kävi huonos­ti). Tosin taloudel­lisia vaiku­tuk­sia ei vielä tiedä, mut­ta lyhytkestoisia ne eivät ole.

 68. Olen juuri muut­tanut mieltäni perus­tus­lak­i­tuomiois­tu­imes­ta. Nyt alkaa olla näyt­töä että perus­tus­laki­valiokun­nan jäseni­in kohdis­tu­va poli­it­ti­nen, de fac­to taloudelli­nen, ja henkilöko­htainen paine on moraali­pani­ikin val­lates­sa eduskun­nan ylivoimaisen liial­lista jot­ta valiokun­nan jäsenet pysty­i­sivät objek­ti­iviseen päätöksentekoon.

  Kun kaik­ki tämä perus­tus­lain ylikäve­ly on ohi, mielet selkiy­tyvät, ja ale­taan ihme­tel­lä miten tässä näin pääsi käymään, pitää perus­tus­lak­i­tuomiois­tu­imen perus­t­a­mi­nen ottaa agen­dalle. Toiv­ot­tavasti samas­sa rytäkässä Suomeen saadaan se kauan kai­vat­tu oikea lib­er­aalipuolue. Min­ul­la on aav­is­tus että juuri nyt Suomes­sa on paljon poli­it­tis­es­ti kodit­tomak­si joutunei­ta jot­ka ovat pet­tyneet siihen kuin­ka vähän poli­itikot lop­ul­ta klas­sisen demokra­t­ian arvoista piittaavat.

  1. spot­tu:

   Kun kaik­ki tämä perus­tus­lain ylikäve­ly on ohi, mielet selkiy­tyvät, ja ale­taan ihme­tel­lä miten tässä näin pääsi käymään, pitää perus­tus­lak­i­tuomiois­tu­imen perus­t­a­mi­nen ottaa agen­dalle. Toiv­ot­tavasti samas­sa rytäkässä Suomeen saadaan se kauan kai­vat­tu oikea lib­er­aalipuolue. Min­ul­la on aav­is­tus että juuri nyt Suomes­sa on paljon poli­it­tis­es­ti kodit­tomak­si joutunei­ta jot­ka ovat pet­tyneet siihen kuin­ka vähän poli­itikot lop­ul­ta klas­sisen demokra­t­ian arvoista piittaavat.

   Toiv­ot­tavasti edes keskustelu perus­tus­lak­i­tuomiois­tu­imes­ta läh­tee käyntiin.

   Muuten on kyl­lä hyvin häm­men­tävää miten koko oppo­si­tiokin tun­tuu kil­pail­e­van lähin­nä siitä, kuka ehdot­taa tiukimpia ja jär­jet­tömämpiä rajoituk­sia — joista monis­sa tun­tuu pais­ta­van pin­nan­takana se, ettei ole suo­tavaa, että joku koit­taisi pitää hauskaa, kun kansakun­ta on “sodas­sa”. Kokoomuk­ses­takin on tyystin kadon­nut kit­inä val­tion varo­jen tuh­lailuista — päin­vas­toin yri­tyk­sille pitäisi työn­tää mil­jarde­jen edestä tukea.

   Sel­l­ainen, että joku kysy­isi päätösten järkevyy­den, kus­tan­nusten ja tehokku­u­den perään lois­taa läh­es täysin pois­saolol­laan. Varsi­naiset asiantun­ti­jat sivu­ute­taan, THL:stä on tul­lut lähin­nä kirosana ja sylkykup­pi — ja neu­vot tun­nu­taan lähin­nä otta­van esim. joltain HUS:n johta­jista, joka on tänään tänään heit­tänyt peli­in kaikkein apoka­lyp­tisim­man vision epi­demi­an kehityksestä.

   Jos ja kun epi­demia lop­ul­ta osoit­tau­u­tuu uhkaku­via lievem­mäk­si, niin olisiko syytä myös ruo­tia ainakin niitä lausun­to­ja, joi­ta on annet­tu virkavastuulla?

   No, jokat­a­pauk­ses­sa oma­l­la kohdal­lakin tilanne on se, etten kyl­lä enää tiedä mitä puoluet­ta jatkos­sa äänestäisi. Edes protestiään­tä per­suille ei kyl­lä pysty anta­maan — ja kun kaik­ki puolueet ovat osoit­ta­neet totaalisen kyvyt­tömyy­den järkevään reagoin­ti­in täl­laises­sa tilanteessa, niin mitähän tapah­tu­isi, kun joku oikea kri­isi iskisi päälle?

   Kun rajat aukea­vat, niin pitäisikö alkaa harki­ta muut­toa Ruot­si­in? Siel­lä jopa demar­it näyt­tävät ole­van järkeviä…

   1. ksee: Kun rajat aukea­vat, niin pitäisikö alkaa harki­ta muut­toa Ruot­si­in? Siel­lä jopa demar­it näyt­tävät ole­van järkeviä…

    En yhtään ihmettelisi jos ruot­salaiset ilmoit­taisi­vat maan menevän vapaae­htois­es­ti kiin­ni ja vapaae­htoiseen sosi­aaliseen eristyk­seen pääsiäis­lo­man jatkok­si seu­raavaan sun­nun­tai­hin, lomil­la sairas­tuneet oireet­tomat tar­tut­ta­jat ehti­sivät taju­ta tilanteen­sa, ja sit­ten taas jatket­taisi­in normi­arkea. Ruot­sis­sakin täy­tyy (tai siis: kan­nat­taa) välil­lä jotenkin hidas­taa taudin etenemistä.

    Toimisiko­han pätkäeristyk­set Suomes­sa? Nyt ollaan ilmeis­es­ti oltu jo viikko lin­eaarises­sa kasvus­sa, 70–90 todet­tua tapausta/päivä. Hiha-arviona tämä tarkoit­taisi 1400–2700 tar­tun­nan saanutta/päivä eli lau­maim­mu­ni­teetin saavut­ta­mi­nen kestää aika kauan jollei lev­iämi­nen taas muu­tu eksponentiaaliseksi.

   2. ksee: Jos ja kun epi­demia lop­ul­ta osoit­tau­tuu uhkaku­via lievem­mäk­si, niin olisiko syytä myös ruo­tia ainakin niitä lausun­to­ja, joi­ta on annet­tu virkavastuulla?

    Tämä on vaikea kysymys, kos­ka tutk­i­jan ja asiantun­ti­jan pitää pystyä anta­maan myös ylära­jo­ja, esimerkik­si:

    We esti­mate that in the absence of inter­ven­tions, COVID-19 would have result­ed in 7.0 billion
    infec­tions and 40 mil­lion deaths glob­al­ly this year

    Joo, näin­hän asia on, ja ref­er­enssi pitää olla, mut­ta luku on fik­ti­ivi­nen kehit­tyneis­sä mais­sa, kos­ka inter­ven­tiot ovat ter­vey­den­huoltokoneis­ton peruskauraa.

    Nyt jos virkavas­tu­ul­la siteer­ataan yllä ole­vaa tutkimus­ta, ja poli­itikko ymm­märtää sen poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaises­ti, kenen on syy? Olisiko virkavas­tu­ul­la ole­van lääketi­eteel­lisen asiantun­ti­jan pitänyt korostaa myös:

    We do not con­sid­er the wider social and eco­nom­ic costs of sup­pres­sion, which will be high
    and may be dis­pro­por­tion­ate­ly so in low­er income settings.

    Jos talousti­eteil­i­jältä ja sosi­ologilta ei kysytä, ei vas­tuu siir­ry sille sek­to­ri­asiantun­ti­jalle jol­ta kysytään.

   3. spot­tu: Tämä on vaikea kysymys, kos­ka tutk­i­jan ja asiantun­ti­jan pitää pystyä anta­maan myös ylära­jo­ja, esimerkik­si:

    Tutk­i­joiden suiden tukkimista en peri­aat­teessa kan­na­ta, mut­ta ehkä tässä tilanteessa voisi kysyä, että pitäisikö tutk­i­joiden parem­min tun­tea vas­tu­un­sa. Tietysti ongel­mana on se, että moni tutk­i­ja var­maankin tun­tee enem­min vas­tuuk­seen suuren yleisön varoit­tamisen val­tavista uhista — kuin pohtii, että menivätkö nämä laskut nyt ihan oikein ja pitäisikö vält­tää turhan pani­ikin liestomista.

    Joo, näin­hän asia on, ja ref­er­enssi pitää olla, mut­ta luku on fik­ti­ivi­nen kehit­tyneis­sä mais­sa, kos­ka inter­ven­tiot ovat ter­vey­den­huoltokoneis­ton peruskauraa.

    Ongelma­han nois­sa hälyyt­tävim­mis­sä mallinnuk­sis­sa on se, ettei asian nimeno­maan kovinkaan toden­näköis­es­ti ole noin. Käytössä ole­va data on vain vielä niin ohkaista, että malle­ja voi virit­tää jokaiseen mah­dol­liseen suun­taan (vaikka­pa Oxford Epi­demi­ol­o­gist: Here’s Why That Dooms­day Mod­el Is Like­ly Way Off).

    Kun IC:n tutk­i­jat ovat joutuneet kri­ti­ikin myötä hilaa­maan ennusteitaan UK:n osalta reilusti alaspäin, niin mikähän näi­den uusien luku­jen luotet­tavu­us on? Vai pitikö julk­istaa uusi globaali­en­nuste, jot­ta UK-mallin kova kohta­lo hukkuisi medi­an kohinaan.

    Yksi suuri ongel­ma IC:n mallin tulosten tiedot­tamises­sa on ollut myös se, että annet­tu­ja luku­ja ei juuri ava­ta — ja luu­len­pa, että moni rivikansalainen käsit­tää kuolemien määrä tulisi nor­maalin kuolleisu­u­den päälle. Näin­hän asia ei ole.

    Nyt jos virkavas­tu­ul­la siteer­ataan yllä ole­vaa tutkimus­ta, ja poli­itikko ymm­märtää sen poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaises­ti, kenen on syy? Olisiko virkavas­tu­ul­la ole­van lääketi­eteel­lisen asiantun­ti­jan pitänyt korostaa myös:

    Ongel­ma tässä(kin) pani­ikissa tun­tuu ole­van se, että luote­taan yksit­täis­ten mallien antami­in tulok­si­in ilman minkään­laista tark­istus tai arvioin­timenet­te­lyä. Kun luvut tule­vat riit­tävän auk­tori­teetin tahol­ta (ja kerk­iävät nos­ta­maan medi­amyl­läkän), niin niiden­hän on pakko olla täysin oikein.

    Akuutis­sa kri­i­sis­sä ei tietysti voi jäädä odot­ta­maan nor­maalia ver­tais­ar­voin­tipros­es­sia ja julk­sisua seu­raavaa aka­teemista kri­ti­ikkiä. Välis­sä pitäisi olla suo­dat­ti­me­na joku, joka ymmärtää luvuista, datas­ta ja mallinnuk­se­ta jotain — nor­maalille poli­itikolle ja keskiver­tovirkamiehelle taitaa yleen­sä riit­tää se, että kun on tietokoneel­la las­ket­tu, niin sen on pakko olla oikein…

    (PS. min­ul­la taisi olla mielessä jotain muu­ta, kun kir­joit­telin tuo­ta — ainakin se, että nythän mon­et sairaaloiden hallinnos­sa ja vas­taavis­sa johtavis­sa ase­mis­sa ole­vat ovat anta­neet (tai ehkä enem­min työtäneet) medi­alle “me kuol­laan kaik­ki ellei…” ‑lausun­to­ja / aivopieru­ja — ja tun­tuu, ettei mon­es­sa ole takana kuin mutu — ja ärtymys, ettei asioi­ta hoide­ta niin kuin Suuri Asiantun­ti­ja ne parhaak­si näkee. Täl­laisille fak­taköy­hille ulostu­loille ei kai olisi oikein tila­su­ta tässä tilanteessa)

   4. ksee: Sel­l­ainen, että joku kysy­isi päätösten järkevyy­den, kus­tan­nusten ja tehokku­u­den perään lois­taa läh­es täysin pois­saolol­laan. Varsi­naiset asiantun­ti­jat sivu­ute­taan, THL:stä on tul­lut lähin­nä kirosana ja sylkykup­pi – ja neu­vot tun­nu­taan lähin­nä otta­van esim. joltain HUS:n johta­jista, joka on tänään tänään heit­tänyt peli­in kaikkein apoka­lyp­tisim­man vision epi­demi­an kehityksestä.

    Tuo on ihan järkyt­tävää. Samoin se, että julkises­sa kohi­nas­sa keski­tytään nyt vain koro­nan ter­veysvaiku­tuk­si­in, mut­ta jätetään sanomat­ta, että moni poikkeusmääräys aiheut­taa toden­näköis­es­ti negati­ivisia ter­veysvaiku­tuk­sia, ja voi lisätä pitkäl­lä aika­jän­teel­lä kuolleisu­ut­ta. Mon­et val­takun­nan medi­atkin ovat nyt olleet kuin seon­nei­ta. Toimen­pitei­den järkevyy­teen kri­it­tis­es­ti asi­a­pe­rustein suh­tau­tu­vat näkökul­mat jätetään niis­sä nyt sään­nön­mukaises­ti julkaise­mat­ta, vaik­ka medi­an pitäisi poikkeusti­lanteessa ja valmiusti­lalain­säädän­töä sovel­let­taes­sa, jos koskaan, olla val­lan vahtikoira.

    Nyt osa toimit­ta­jista tun­tuu suo­ras­taan yllyt­tävän sel­l­aisi­in his­to­ri­al­lisi­in erikois­toimen­piteisi­in, joista saa kir­joitet­tua mehe­viä jut­tu­ja, ja joi­ta koske­vi­in uutisi­in saa hyvin luk­i­jak­likkauk­sia. Nyt kaipaisi hyvien hitaan jour­nal­is­min edus­ta­jien hark­it­se­via ana­lyy­se­jä, mut­ta monien isole­vikkisten lehtien uudet tiivi­im­mät tablet-for­maatit ja net­ti­jut­tu­jen normip­itu­udet eivät nyt tue perus­teel­lisem­pi­en hitaiden ana­lyysien julka­isua, jois­sa olisi mah­dol­lista tarkastel­la asioi­ta mon­elta kantilta.

   5. pohd­in­taa: moni poikkeusmääräys aiheut­taa toden­näköis­es­ti negati­ivisia ter­veysvaiku­tuk­sia, ja voi lisätä pitkäl­lä aika­jän­teel­lä kuolleisuutta.

    Poikkeu­solot voivat lisätä pahoin­voin­tia per­heis­sä. Mut­ta jos ajat­telit että havaitut yhtey­det sosi­aalisen eristäy­tymisen ja sairas­tas­tavu­u­den välil­lä tule­vat tekemään nyt tuhoa, havain­toi­hin on onnek­si huo­lia vähen­tävä seli­tys: sairaat ihmiset eivät jak­sa osal­lis­tua sosi­aalisen kanssakäymiseen, ja heil­lä on lisäk­si evoluu­tion luo­ma taipumus suo­jel­la läheisiään eristäy­tymäl­lä. Syy-yhteys on siis rajoi­tusten kannal­ta har­mi­ton­ta laatua.

    Kek­si­ikö joku mui­ta mekanis­me­ja, joil­la rajoituk­set aiheut­ta­vat pahaa mieltä pahempaa vahinkoa?

   6. ksee: Kun rajat aukea­vat, niin pitäisikö alkaa harki­ta muut­toa Ruot­si­in? Siel­lä jopa demar­it näyt­tävät ole­van järkeviä…

    Ehkä ruot­salaiset eivät halua tehdä minkään­laisia liikkeitä kohti pakko­toimia, kos­ka he ali­ta­juis­es­ti tietävät etteivät he pysty niitä valvo­maan, ja toisaal­ta kos­ka heil­lä on erit­täin hyvin har­joite­tut taipumuk­set kon­flik­tien ole­mas­saolon kieltämiseen ja antautumiseen.

    Tämä oli intu­itioni jo kauan ennen kuin ero­ja maid­en lin­jas­sa alkoi näkyä.

  2. Olen samaa mieltä että päätök­sen­teon tavois­sa on toivom­isen varaa, ja että nyt on men­ty ylireagoin­ti­in. Mut­ta johtopäätök­sesi on puoli kier­rosta väärään suuntaan.

   Epi­demi­ati­lanteessa johta­jal­la pitää olla täysi suv­eren­i­teet­ti tehdä tarvit­ta­vat päätök­set. Jos alp­pin­istien ja muiden matkail­i­joiden peru­soikeuk­si­in olisi puu­tut­tu herkem­mäl­lä liipasin­sormel­la, olisimme selvin­neet ilman epi­demi­aa, sisäisiä rajoituk­sia ja niihin liit­tyviä taloudel­lisia vahinko­ja. Enem­män ket­teryyt­tä ja akti­ivi­su­ut­ta, vähem­män legal­is­mia ja har­maid­en par­to­jen pärinää.

   En itse pidä itä-Aasian kyt­täämiseen perus­tu­vista high-tech ‑ratkaisu­ista. Karan­teen­it ovat yksinker­taisia ja toimi­vat kaikissa olois­sa. Lentomatkus­ta­jat eivät enää saa aiheut­taa täl­laista riskiä maailmalle!

 69. Viikon 12 luvut näyt­tävät nyt ole­van Euro­mo­mossa ja ain­oa käyrä, jos­sa näkyy jotain liiket­tä ylöspäin on yli 65-vuo­ti­aiden kuolleisu­us Ital­ias­sa. Tässäkin tapauk­ses­sa luvut ovat edelleen alle talvien 2016–17 ja 2017–18.

  Espan­jas­sa kuolleisu­us näyt­ti viikol­la 12 jopa ole­van nor­maalin alla.

  Week­ly mor­tal­i­ty as devi­a­tions from the baseline

  Tämä ei oikein tun­nu vas­taa­van sitä kuvaa minkä medi­an väl­i­tyk­sel­lä tilanteesta välit­tyy — mut­ta tietysti voi olla, että aivan paikallis­es­ti Pohjois-Ital­ian paikkakun­nil­la tilanne on varsin lohdu­ton. Ehkä Espan­jankin luvut näyt­tävät tämän viikon jäl­keen pahem­mil­ta, mut­ta yleis­es­ti tilanne ei vielä vaiku­ta mitenkään poikkeukselliselta.

  Kokon­ais­ti­lanteesta voi tehdä sel­l­aisen jän­nän huomion, että kuolleisu­us 0–4 ja 15–64 ‑vuo­ti­aiden ryh­mis­sä näyt­tää jopa ole­van merkit­tävästi nor­maalin vai­htelun alapuolella?

  Pooled num­ber of deaths

  1. ksee:

   Kokon­ais­ti­lanteesta voi tehdä sel­l­aisen jän­nän huomion, että kuolleisu­us 0–4 ja 15–64 ‑vuo­ti­aiden ryh­mis­sä näyt­tää jopa ole­van merkit­tävästi nor­maalin vai­htelun alapuolella?

   Pooled num­ber of deaths

   Tap­atur­mat, liiken­neon­net­to­muudet ja rikol­lisu­us vähen­tynyt. “Kum­misedän” poruk­ka taitaa huil­ia nyt.

 70. En ymmär­rä, että vaikka­pa Twit­teris­sä, kun puhutaan talouden vaikeuk­sista, jotkut huu­ta­vat, että ‘antakaa sit­ten elämälle hin­ta, mikä on oman elämänne hin­ta?, niin kat­so­taan’. Jokainen elämä tulee pelas­taa, mah­dol­lisuuk­sien rajois­sa. Mut­ta ei elämälle ole hin­taa, hoidolle on. On nyt ja on aina ollut. Lääkäri on aina joutunut val­it­se­maan. Ja Kela. Mitä kus­tan­netaan ja kenelle. Myös lap­sille on toisi­naan oltu kor­vaa­mat­ta kalli­ita mut­ta läh­es elin­tärkeitä lääkkeitä.
  Ja aina ovat olleet myös vai­h­toe­htoiskus­tan­nuk­set. Lääketi­eteen edus­ta­jat puhu­vat omas­ta näkökul­mas­taan, sinän­sä aivan oikein (osaop­ti­moi­vat). Sik­si meil­lä on poli­it­tis­es­ti ja demokraat­tis­es­ti valit­tu hal­li­tus, joka kuun­telee eri alo­jen asiantun­ti­joi­ta (osaop­ti­moi­jaa) ja tekee sen poh­jal­ta johtopäätök­set. Tähän asti maa­ta on johdet­tu lääkäriv­e­tois­es­ti — ja kri­isin alku­vai­heessa sen ymmärtää — nyt mitataan poli­it­tista johta­ju­ut­ta, kun pitää kat­soa kokon­aisu­ut­ta ja tehdä päätök­siä sen poh­jal­ta. Sil­loin joka tapauk­ses­sa tämä kansan ns. yht­enäisyys (kaik­ki samas­sa veneessä) menee rik­ki, vääjäämät­tä. Mut­ta sekin kuu­luu taudin kuvaan.

  1. Jos elämän hin­ta olisi mit­taam­a­ton, niin kuin keskustelus­sa moni huu­taa, meil­lä olis­di liiken­teessä 30 km/h kat­tonopeus. Tupakan myyn­nistä saisi 10 vuo­den vankeusrangaistuksen.

  2. Jos elämän hin­ta olisi mit­taam­a­ton, niin kui keskustelus­sa moni huu­taa, meil­lä olisi liiken­teessä 30 km/h kat­tonopeus. Tupakan myyn­nistä saisi 10 vuo­den vankeusrangaistuksen.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Jos elämän hin­ta olisi mit­taam­a­ton, niin kui keskustelus­sa moni huu­taa, meil­lä olisi liiken­teessä 30 km/h kat­tonopeus. Tupakan myyn­nistä saisi 10 vuo­den vankeusrangaistuksen.

    Liiken­nekuolemien osalta Suomes­sa on muuten määritel­ty lasken­nalli­nen hin­ta ihmishen­gelle, joka on asetet­tu euron tarkku­udel­la. Se on osa hyö­ty-kus­tan­nus­suh­teen lasken­takaavaa, jol­la liiken­nein­vestoin­tien hyödyt muute­taan euroik­si, mukaan lukien lasken­nal­lis­ten liiken­neon­net­to­muuskuolemien vähen­e­mis­ten ja eräi­den saastei­den vähen­e­misen taloudelli­nen arvo. Jos investoin­nin kus­tan­nus on las­ket­tu­ja hyö­tyjä isom­pi, tode­taan, että investoin­ti ei ole kan­nat­ta­va. Kukaan ei var­maan ajat­tele, että ihmisen hin­ta olisi oikeasti sen lasken­ta­mallin mukainen, mut­ta joku luku pitää lasken­takaavoihin saa­da, jot­ta niiden tulosten poh­jal­ta voidaan pri­or­isoi­da toisia investoin­te­ja ja jot­ta osa­taan jät­tää vähem­män hyödyl­lisen oloiset investoin­nit tekemättä.

   2. ksee:
    Viikon 12 luvut näyt­tävät nyt ole­van Euro­mo­mossa ja ain­oa käyrä, jos­sa näkyy jotain liiket­tä ylöspäin on yli 65-vuo­ti­aiden kuolleisu­us Ital­ias­sa. Tässäkin tapauk­ses­sa luvut ovat edelleen alle talvien 2016–17 ja 2017–18.

    Espan­jas­sa kuolleisu­us näyt­ti viikol­la 12 jopa ole­van nor­maalin alla.

    Week­ly mor­tal­i­ty as devi­a­tions from the baseline

    Tämä ei oikein tun­nu vas­taa­van sitä kuvaa minkä medi­an väl­i­tyk­sel­lä tilanteesta välit­tyy – mut­ta tietysti voi olla, että aivan paikallis­es­ti Pohjois-Ital­ian paikkakun­nil­la tilanne on varsin lohdu­ton. Ehkä Espan­jankin luvut näyt­tävät tämän viikon jäl­keen pahem­mil­ta, mut­ta yleis­es­ti tilanne ei vielä vaiku­ta mitenkään poikkeukselliselta.

    Kokon­ais­ti­lanteesta voi tehdä sel­l­aisen jän­nän huomion, että kuolleisu­us 0–4 ja 15–64 ‑vuo­ti­aiden ryh­mis­sä näyt­tää jopa ole­van merkit­tävästi nor­maalin vai­htelun alapuolella?

    Pooled num­ber of deaths

    Valitet­tavasti emme tiedä täy­del­lis­es­ti, mikä olisi tilanne ilman 

    niin: Liiken­nekuolemien osalta Suomes­sa on muuten määritel­ty lasken­nalli­nen hin­ta ihmishen­gelle, joka onasetet­tu euron tarkku­udel­la. Se on osa hyö­ty-kus­tan­nus­suh­teen lasken­takaavaa, jol­la liiken­nein­vestoin­tien hyödyt muute­taan euroik­si, mukaan lukien lasken­nal­lis­ten liiken­neon­net­to­muuskuolemien vähen­e­mis­ten ja eräi­den saastei­den vähen­e­misen taloudelli­nen arvo. Jos investoin­nin kus­tan­nus on las­ket­tu­ja hyö­tyjä isom­pi, tode­taan, että investoin­ti ei ole kan­nat­ta­va. Kukaan ei var­maan ajat­tele, että ihmisen hin­ta olisi oikeasti sen lasken­ta­mallin mukainen, mut­ta joku luku pitää lasken­takaavoihin saa­da, jot­ta niiden tulosten poh­jal­ta voidaan pri­or­isoi­da toisia investoin­te­ja ja jot­ta osa­taan jät­tää vähem­män hyödyl­lisen oloiset investoin­nit tekemättä.

    Olisin kiin­nos­tunut tuos­ta hin­nas­ta, jos sat­ut tietämään sen. Onko hin­ta tosi­aan yksikössä euroa/elämä vai kum­minkin euroa/elinvuosi tai euroa/elinlaatukorjattuelinvuosi?

    Aja­tus on se, että kyseisen hin­nan pitäisi olla sama kaikkial­la yhteiskun­nas­sa tai muuten tur­val­lisu­u­teen investoidaan jos­sakin enem­män kuin muual­la, mikä johtaa epäop­ti­maaliseen resurssien käyt­töön. Täy­del­lisyy­teen tässä ei toki päästä, mut­ta jos luvut oli­si­vat edes dekadin sisäl­lä toi­sis­taan, niin olisin tyytyväinen.

   3. R. V.: Valitet­tavasti emme tiedä täy­del­lis­es­ti, mikä olisi tilanne ilman 

    Joten?

    Miten tahansa tilanne ete­neekin tästä eteen­päin, niin luotet­tavim­mat luvut lienevät kokon­aiskuolleisu­usti­las­tot (ei tarvitse jos­sitel­la onko syys­tä X aiheutuneet kuolemat yli- vai ali­ra­por­toitu­ja). Jos nyt käy niin, ettei Ital­ias­sa (ja Epsan­jas­sa) kokon­aiskuolleisu­us ylitä viimeaiko­jen pahimpi­en kausi-influ­enssa-aal­to­jen luku­ja, niin ei liene aivan asi­aanku­u­luma­ton­ta kysyä, että mik­si nyt piti lait­taa koko Euroop­pa kiin­ni, kun samaa ei tehdä niiden kausi-influ­ensso­jen kanssa.

    No, tilanne tietysti elää kokoa­jan eikä lop­ullisia luku­ja tiedä kukaan. Sen kuitenkin voinee sanoa suurel­la luotet­tavu­udel­la, ettei kuoleisu­us Ital­ias­sa ole ollut 50% taval­lista suurem­pi — vaik­ka luotet­tavaa, vas­tu­ullista ja vapaa­ta medi­aa seu­rates­sa voisi ehkä tul­la aivan päin­vas­taisi­in johtopäätöksiin.

   4. Kyl­lä tämä tau­ti on paljon kausi-influ­enssaa pahempi. Kausi-influ­enssaan kuol­e­vat oli­siv­ta toden­näköis­es­ti kuolleet parin vuo­den sisäl­lä johonkin muuhun, tmä niit­tää van­ho­ja mut­ta ei niin vanhoja.

   5. ksee: Joten?

    Miten tahansa tilanne ete­neekin tästä eteen­päin, niin luotet­tavim­mat luvut lienevät kokon­aiskuolleisu­usti­las­tot (ei tarvitse jos­sitel­la onko syys­tä X aiheutuneet kuolemat yli- vai ali­ra­por­toitu­ja). Jos nyt käy niin, ettei Ital­ias­sa (ja Epsan­jas­sa) kokon­aiskuolleisu­us ylitä viimeaiko­jen pahimpi­en kausi-influ­enssa-aal­to­jen luku­ja, niin ei liene aivan asi­aanku­u­luma­ton­ta kysyä, että mik­si nyt piti lait­taa koko Euroop­pa kiin­ni, kun samaa ei tehdä niiden kausi-influ­ensso­jen kanssa.

    No, tilanne tietysti elää kokoa­jan eikä lop­ullisia luku­ja tiedä kukaan. Sen kuitenkin voinee sanoa suurel­la luotet­tavu­udel­la, ettei kuoleisu­us Ital­ias­sa ole ollut 50% taval­lista suurem­pi – vaik­ka luotet­tavaa, vas­tu­ullista ja vapaa­ta medi­aa seu­rates­sa voisi ehkä tul­la aivan päin­vas­taisi­in johtopäätöksiin.

    Pahoit­telu­ni. Ehdin jo painaa “Peru­u­ta vas­taus” ‑nap­pia, kun en jak­sanut kir­joit­taa vastinet­ta. Sit­ten lauseenalku­ni tulikin huoli­mat­to­muut­tani toisen viestin alku­un. Jak­se­taan siis nyt:

    Valitet­tavasti emme tiedä täy­del­lis­es­ti, mikä olisi tilanne ilman Ital­ias­sa tehtyjä karanteeni‑, ulkonaliikkumiskielto‑, yms. toimen­piteitä. Tämä on kuitenkin se, mihin täy­ty­isi ver­ra­ta, eikä viime vuosien nor­maal­i­ti­lanne. Ruot­sista saata­neen vähitellen tietoa vai­h­toe­htois­es­ta läh­estymis­tavas­ta ellei siel­läkin laite­ta jar­ru­ja poh­jaan ennen seinään törmäystä.

    Lisäk­si etenkin alle 64-vuo­ti­aiden nor­maalia pienem­pi kuolleisu­us viit­taa siihen, että karan­tee­nien seu­rauk­se­na tapah­tuu huo­mat­tavasti nor­maalia vähem­män mm. liiken­neon­net­to­muuk­sia, las­ket­telu­on­net­to­muuk­sia sekä nor­maal­isti ihmisiä tap­pa­vat tar­tun­tatau­dit (lähin­nä kai influ­enssa) ei pääse lev­iämään nor­maalil­la laa­ju­udel­la väestössä. Tämän vuok­si myös 65-vuo­ti­aiden ja tätä van­hempi­en kuolleisu­us ilman koronat­a­pauk­sia on luul­tavasti mata­lam­paa kuin normaalisti.

   6. Timo Soinil­ta tuli muuten aika ajatuk­sia herät­tävä puheen­vuoro tuo­hon liit­tyen. Hän näkyy kirjoittavan:

    “Koron­akri­isi saa ihmiset luop­umaan monista peru­soikeuk­sis­taan laukaus­takaan ampumat­ta. Siis ilman vastaväitteitä.

    Nyt ei ole sopi­vaa keikut­taa venet­tä. Kaikkien pitää puhal­taa yhteiseen hiileen. Meille on luo­tu illu­u­sio siitä, että olemme samas­sa veneessä. Samas­sa veneessä emme ole, mut­ta samas­sa maail­mas­sa olemme.

    Hal­li­tus on omak­sunut ” Oikeus elämään ” – retori­ikan, jota media tois­taa papukai­ja- armei­jan tavoin. Oikeus elämään on suurin oikeus, sik­si nämä rajoituk­set tehdään.

    Mikäpä siinä.

    Oikeus elämään- retori­ikkaa on tähän asti läh­es ain­oana käyt­täneet ne ihmiset ja organ­isaa­tiot, jot­ka pitävät ihmiselämää pyhänä kehdos­ta hau­taan. Siis abortin ja eutanasian vastustajat.”
    http://timosoini.fi/2020/03/kriisin-retoriikkaa-kielen-valtaa/

    Minus­takin näyt­tää, että hal­li­tuk­sen (ja myös oppo­si­tion) käyt­tämät puheen­vuorot näyt­tävät ole­van nyt pohjim­mil­taan sen kuu­loisia, mitä on totut­tu kuule­maan niin san­otul­ta pro life ‑liik­keeltä. Koro­nan kon­tek­stis­sa nyt ei ole juuri kuu­lunut puheen­vuoro­ja, jos­sa puo­lus­tet­taisi­in ihmis­ten oikeut­ta omaan kehoonsa. Ei ole juuri kuu­lunut puheen­vuoro­ja, jois­sa olisi esitet­ty kullekin yksilölle kuu­lu­van oikeu­den päät­tää, halu­aako tämä elää koron­aan kuolemis­riskin kan­taen, vai riskiltä mah­dol­lisim­man hyvin suojattuna.

    Myös erään­lainen talkoore­tori­ik­ka yhteisessä veneessä olemis­es­ta on osu­va huomio. Osa hyö­tyy kri­i­sistä, osalle tilanne on neu­traali, ja moni kär­sii val­ta­van isoa hait­taa. Kaik­ki eivät ole todel­lakaan samas­sa veneessä. Menos­sa on mm. erään­lainen omaisu­u­den uus­jako, mikä näkyy mm. mon­en osakey­htiön omis­ta­jaluet­teloiden muu­toksi­na, ja joka lait­taa var­al­lisu­us­jakau­mia Suomes­sakin uusik­si, mut­ta siitä medi­at eivät ole kir­joit­ta­neet, kun jut­tupo­hjia sel­l­ai­sista asioista ei tar­jo­ta tar­jot­timel­la valmi­ina tois­teltavina ja siteer­at­tavina tiedotteina.

 71. Demokraat­ti­nen jär­jestelmämme on juuri niin hyvä kuin se on. Tilanteen ollessa nopeasti käsil­lä päätök­set syn­tyvät (osit­tain tai kokon­aan) kuvitel­lus­sa pakkoti­lanteessa ja poli­itikko­jen ollessa kyseessa oma etu takaraivos­sa. Iltapäiväle­htien huu­to ja sen mukaisek­si luul­tu yleinen mielipi­de alkaa ruokkia itseään ja ihmiset luule­vat pahim­man mah­dol­lisen ske­naar­i­on ole­van var­muudel­la toteu­tu­mas­sa täälläkin.

  Nyt toimen­piteet on perustel­tu teho­hoitopaikko­jen rajal­lisel­la määräl­lä. Totu­udek­si on otet­tu se luku, jon­ka joku taho on hätäis­es­ti antanut kun on kysyt­ty. Nyt kai luokkaa 300 koko maas­sa, jot­ka voidaan tila­jär­jeste­ly­il­lä nos­taa tuhanteen, mut­ta sit­ten tulee henkilöstö pul­lonkaulak­si. Lie­nee selvää, että olisi käytet­tävä kaik­ki keinot tuon luvun lisäämiseen ennem­min kuin tehtävä val­tavaa tuhoa talouselämälle.

  Edel­lä ole­va tietysti sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että teho­hoitopaikat ovat se, mikä tässä ratkaisee. Viimeisil­lään ole­via van­huk­sia ei käsit­tääk­seni teho­hoide­ta influ­enssan takia tai yleen­sä mis­tään syys­tä, eikä niin tehdä nytkään.

  Hal­li­tuk­sen lausuma tavoite oli eristää riskiryh­mät ja ottaa tau­ti vas­taan muuten, mut­ta niin, että huip­puko­htaa madal­let­taisi­in. Tes­tauk­sen vähäisyy­den vuok­si kukaan ei tiedä taudin yleisyyt­tä, mut­ta päivit­täin annetut varmis­te­tut tar­tun­talu­vut ovat niin alhaisia, että madal­lut­tamises­sa on onnis­tut­tu aivan liian hyvin, mikä pitkit­tää poikkeusti­laa määräämät­tömästi. Järkevin toimen­pide olisi iskeä kaik­ki panok­set tes­taamisen lisäämiseen yhteiskun­nan sulkemisen sijas­ta. Kun tietoa ei ole, poikkeusti­lan helpot­tamisek­si ei ole perusteita.

  Nor­jas­sa kiel­let­ti­in mökeille men­e­m­i­nen sik­si, että siel­lä mök­it ovat usein hyvin han­kalan kulkuy­htey­den päässä, minkä pelät­ti­in johta­van mökkikun­tien sairaan­hoidon rom­ah­tamiseen. Suomes­sa tilanne on aivan toinen, mök­iltä pääsee yleis­es­ti paris­sa tun­nis­sa koti­in, jos tun­tee, että tau­ti on tulos­sa, mut­ta silti Nor­jan esimerkin mukaan mökille men­e­mistä alet­ti­in pitää pahim­pana mah­dol­lise­na syntinä, kos­ka lehdet apinoi­vat Nor­jaa jotain jutun­ju­ur­ta saadakseen.

  Ruot­sis­sa val­tionepi­demi­olo­gi on saanut hoitaa kri­isiä hiukan enem­män omas­ta näkökul­mas­taan, mikä kaiketi oikeasti on tarkoit­tanut jatku­vaa tas­apain­ot­telua taloudel­lis­ten ja poli­it­tis­ten vaa­timusten välil­lä, mut­ta ulospäin on annet­tu ymmärtää nyt men­tävän hänen suosi­tusten­sa mukaan, mikä on vähen­tänyt poli­it­tisi­in päät­täji­in kohdis­tu­vaa painet­ta. Miehelle kaik­ki pis­teet kovas­sa paikas­sa vas­tu­un ottamisesta.

  Nämä ovat tot­ta kai jälkivi­isauden syn­nyt­tämiä pohd­in­to­ja. Paras jälkivi­isaus on mielestäni se jos­sain näkemäni ohje, että alun alka­en olisi pitänyt antaa vain yksi viesti: peskää kätenne usein ja pysykää kotona, jos teil­lä on oireita.

 72. Erään tutkimuk­sen mukaan Ital­ias­sa on kuol­lut viime talv­ina (2013–2017) keskimäärin 17000 henkeä kausi-influ­enssaan. Tähän näitä Ital­ian suuria luku­ja tulee verrata.

  Kausi-influ­enssaan kuolleisu­us on ollut Ital­iasssa ennenkin keskimääräistä suurempi.

 73. > Mitä tehdään kuukau­den kuluttua?

  Sil­lä nyt ei ole suur­ta merk­i­tys­tä sul­je­taanko kulkure­it­te­jä sieltä vaiko täältä, liian paljon vaiko liian vähän. Olen­naista on kuin­ka tämä sotati­lala­ki toimii käytännössä.

  Itse olen huo­man­nut, että tämä valmius­la­ki ei vas­taa nykypäivää. Kun sodan aikana lakia joskus on käytet­ty, kansane­dus­ta­jat oli­vat enem­män val­tiomiehiä ja heil­lä oli mielessä kansakun­nan etu. Nyt tämäkin hal­li­tus kuun­telee mil­loin kansan, mil­loin pres­i­dentin mielipi­det­tä ja toimii vai­htel­ev­asti sen mukaan.
  – Niin, ja tietenkin pitää ottaa huomioon kan­na­tus­lu­vut, seu­raa­vat vaalit, virkami­esten puoluekan­ta, päätösten sukupuo­lineu­traal­isu­us ja mitä vielä.

  Tek­isin seu­raavia muutoksia.

  1)
  Erään­lainen “val­lan kolmi­jako-opin sovelt­a­mi­nen” poikkeuslakiin.
  – Sil­lä het­kel­lä, kun valmius­la­ki hyväksytään eduskun­nas­sa, hal­li­tus on eron­nut tehtävästään ja tilalle asete­taan soti­laista muo­dos­tu­va hallitus.
  – Puo­lus­tusvoimat val­it­see soti­lashal­li­tuk­sen jäsenet jo etukä­teen, mut­ta henkilöl­lisyy­det ovat sotasalaisuus.
  – Jos halu­taan, niin hal­li­tus voi edelleen “istua” mut­ta sen tehtävä nyt on vain soti­lashallinnon valvom­i­nen ja toimen­pide-ehdo­tusten tekem­i­nen eduskun­nalle soti­lashallinnon toimista / luottamuksesta.

  2)
  Soti­lashal­li­tuk­seen ei voi­da vali­ta henkilöitä, joil­la on sitoumuk­sia ulko­maisi­in sotavoimi­in tai sotilasliittoihin.
  – Ei myöskään saa olla sitoumuk­sia ulko­maisi­in val­tioi­hin tai valtioliittoihin.
  – Soti­lashallintoon nimitet­tävälle mak­se­taan eläk­keenä täysi soti­laan palk­ka lopuk­si ikää.

  Alun perin valmius­lakia ei ole kir­joitet­tukaan tähän päivään. Nyt poli­ti­ik­ka on ammat­ti ja toimeen­tu­lo muiden ammat­tien muas­sa. Vuosikym­meniä sit­ten min­is­terik­si pää­sivät vain henkilöt, joil­la oli arvo­val­taa ja val­tiomiehen kykyjä.

  – Jos hal­li­tus luop­uu laista, on sen myös luovut­ta­va val­las­ta. Kansalli­nen etu on ensisijalla.

 74. Jotenkin vielä parivi­ikkoa sit­ten elin ilmeises­sa harhalu­u­los­sa, että Suomes­sa (ja muis­sa län­si­mais­sa) demokra­tia on hyvin vah­va eikä mikään hal­li­tus pysty tuos­ta noin vain rajoit­ta­maan kansalais­ten vapauksia.

  Ja mitä vielä. Sopi­va pieni impulssi pani­ikin sytyt­tämisek­si ja kansa itse vaatii nopeas­sa kier­teessä yhtä rankem­pia rajoituk­sia ja ilmapi­iri — ainakin netis­sä — on sel­l­ainen, ettei lynkkaus­porukoiden ilmaan­tu­mi­nen oikeas­t­aan enää juurikaan hämmästyttäisi.

  Vapaa ja riip­puma­ton lehdis­tö ei suinkaan kyseenalaista toimia vaan enem­min on ensim­mäisenä sät­timässä val­tio­val­taa liias­ta pas­si­ivi­su­ud­es­ta ja turhan len­seistä rajoituk­sista. Samal­la 95% toimit­ta­jista on etu­joukos­sa kan­ta­mas­sa lisää palavaa mate­ri­aalia yhteiseen pani­ikkikokkoon — huhut, twi­it­tauk­set, kum­minkaimanserkun kuulemat jutut anopil­ta toises­sa maas­sa kel­paa­vat aivan main­iosti ykkö­suutisik­si — ja kuka­pa niitä fak­to­ja kerk­iää tarkas­ta­maan, kun “tilanne on päällä”.

  Ai, jai, kun pääsee ker­rankin oikein kun­nol­la limit­tämään jut­tu­ja mah­dol­lisim­man kam­mot­tavista asiantun­ti­jalausun­noista ja tun­teisi­in vetoav­ista tari­noista kuolleista teineistä sekä itke­vistä espan­jalaista lääkäreistä…

  Kaikessa tässä pani­ikissa poli­itikot eivät tietenkään edes yritä esit­tää mitään hark­in­taa tai jär­jenään­tä — vaan var­mi­ta näyt­tää ole­van olla ensim­mäisenä ehdot­ta­mas­sa jotain uut­ta, joka ylit­tää edel­lisen rajoituk­sen jär­jet­tömyy­dessä selväl­lä mar­gin­aalil­la. Muual­la on jo ehdotel­tu yksi­ty­isyy­den suo­jan läh­es täy­del­listä romut­tamista ja eiköhän tämä rantaudu tän­nekin — kun ker­ta ollaan “sodas­sa”.

  Tämä kaik­ki alkaa ihan oikeasti pelot­ta­maan. Val­lankaap­paus ja dystopia ovatkin ehkä hyvinkin mah­dol­lisia meil­läkin — eikä niihin ajaudu­ta jonkun ääri­oikeis­ton tai ‑vasem­mis­ton sir­paleryh­mien voimal­la vaan pääme­dioiden ja riit­tävän suuren äänekkään kansan­joukon rautasaap­paiden marssies­sa yli kaiken sen mitä aiem­mat sukupol­vet saavut­ti­vat vas­tus­taes­saan sor­toa ja kollektivismia.

  1. Ota asi­at omi­in käsi­isi. Pak­ene Uudelta­maal­ta ja hais­ta­ta rajavar­ti­joille pitkät. Avaa ABC:eiden ves­san ovi saap­paal­la. Jut­tele vas­taan­tuli­joiden kanssa.

   Älä muu­ta Ruot­si­in, olet meille tärkeä.

  2. ksee:
   Tämä kaik­ki alkaa ihan oikeasti pelot­ta­maan. Val­lankaap­paus ja dystopia ovatkin ehkä hyvinkin mah­dol­lisia meil­läkin – eikä niihin ajaudu­ta jonkun ääri­oikeis­ton tai ‑vasem­mis­ton sir­paleryh­mien voimal­la vaan pääme­dioiden ja riit­tävän suuren äänekkään kansan­joukon rautasaap­paiden marssies­sa yli kaiken sen mitä aiem­mat sukupol­vet saavut­ti­vat vas­tus­taes­saan sor­toa ja kollektivismia.

   Sul­la­han on kun­non neolib­er­aali pani­ik­ki siel­lä. Mut­ta ei hätää, tässä aut­taa tutus­tu­mi­nen filosofiaan:

   https://www.theamericanconservative.com/articles/with-coronavirus-comes-the-hobbesian-leviathan/

   https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(Hobbes_book)

 75. Alun­perin valmius­lain käyt­töä pystyi ehkä perustele­maan tau­ti­in liit­tyväl­lä epä­var­muudel­la. Jos kasautu­va lisäin­for­maa­tio kuitenkin osoit­taa, että kuolleisu­us on läh­es var­muudel­la samaa tasoa tai pienem­pi kuin taval­li­sis­sa influ­enssois­sa (mak­simis­saan 0.1%-0.2%), niin mielestäni tämä lop­ullis­es­ti osoit­taa, että virus ei täytä vaar­al­lisen tar­tun­tataudin kri­teere­jä. Tähän saadaan ehkä lop­ulli­nen vahvis­tus noin kuukau­den päästä, kun luotet­ta­vat vas­ta-ainetestit pystytään tekemään laa­jalle sat­un­naiso­tok­selle väestöstä, mut­ta jo täl­lä het­kel­lä olen tästä aika vakuuttunut.

  Minus­ta olisi siis hyvä kysyä, että eikö valmius­lain käyt­tö muu­tu lait­tomak­si täl­laises­sa tilanteessa? Olisi kiva, jos joku min­ua rohkeampi kysy­isi tätä suo­raan pääministeriltä.

  1. Timo:
   Alun­perin valmius­lain käyt­töä pystyi ehkä perustele­maan tau­ti­in liit­tyväl­lä epä­var­muudel­la. Jos kasautu­va lisäin­for­maa­tio kuitenkin osoit­taa, että kuolleisu­us on läh­es var­muudel­la samaa tasoa tai pienem­pi kuin taval­li­sis­sa influ­enssois­sa (mak­simis­saan 0.1%-0.2%), niin mielestäni tämä lop­ullis­es­ti osoit­taa, että virus ei täytä vaar­al­lisen tar­tun­tataudin kri­teere­jä. Tähän saadaan ehkä lop­ulli­nen vahvis­tus noin kuukau­den päästä, kun luotet­ta­vat vas­ta-ainetestit pystytään tekemään laa­jalle sat­un­naiso­tok­selle väestöstä, mut­ta jo täl­lä het­kel­lä olen tästä aika vakuuttunut.

   Minus­ta olisi siis hyvä kysyä, että eikö valmius­lain käyt­tö muu­tu lait­tomak­si täl­laises­sa tilanteessa? Olisi kiva, jos joku min­ua rohkeampi kysy­isi tätä suo­raan pääministeriltä.

   Tuo tuskin muut­taa tähän asti tehdy­istä päätök­sistä sitä, että THL:n arvio on, että tiety­il­lä rajoi­tuskri­teereil­lä hoitopaikat eivät lopu kesken ja jos tiet­ty kon­tak­timäärän vähen­nys ei täy­ty, lop­puu hoitoka­p­a­siteet­ti ts. tehdään val­in­to­ja ketä hoide­taan ja ketä ei.

   Oleel­lista ei ole pelkkä kuolleisu­us­pros­ent­ti, vaan se miten paljon sairaus ja sairas­tuneet kuor­mit­taa ter­vey­den­huoltoa. Kun ter­vey­den­huolto on täysi ja hoitoa tarvit­se­vat jätetään hoita­mat­ta, alkaa kuolleisu­us­pros­ent­tikin nous­ta. Jos kuolleisu­us­pros­ent­ti ei nouse, on toimis­sa onnis­tut­tu, ainakin ihmishenkien säästämisen näkökulmasta.

   Kap­a­siteet­ti­tarvet­ta voi nos­taa myös suuri sairas­tu­vu­us ja suuri samanaikaisu­us. Kausi-influ­enssa ei yleen­sä tai­da tart­tua val­taosaan väestöä, mitä nyt taide­taan edelleen arvioi­da koro­nan tekevän.

   Esim. uuden­maan rajoituk­sen taus­ta­muis­tios­sa on THL:n arvioi­ta kon­tak­tien vähen­tämis­es­tä ja niiden vaiku­tuk­sista. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8069401d

   Toki voi aina jälḱivi­isas­tel­la oliko asiantun­ti­jat oike­as­sa ja oliko hal­li­tus oike­as­sa kuun­nel­lessaan asiantun­ti­joi­ta. Päätään­tönä minus­ta on tosi huono tilanne sit­ten kun/jos hal­li­tus lakkaa kuun­tele­mas­ta asiantun­ti­joi­ta ja tietää itse paremmin.

   1. THL:n arviot eivät mielestäni ole mis­sään vai­heessa tuke­neet käsi­tys­tä siitä, että kyseessä olisi vaar­alli­nen tar­tun­tatau­ti. Alus­ta asti on arvioitu 0.05%-0.1% kuolleisu­us ja että noin 0.4%-1% tarvit­sisi sairaala­hoitoa. Nämä eivät ole vaar­al­lisen tar­tun­tataudin luku­ja. Nyky­is­ten arvioiden mukaan korona tulee tart­tumaan laa­jem­paan osaan väestöstä kuin useim­mat kausi-influ­enssat (kos­ka koro­nan R0 on arvioiden mukaan tyyp­il­lisen kausi-influ­enssan lukua suurem­pi). Tässäkin on arvioiden mukaan kuitenkin kyse kuitenkin lähin­nä tek­i­jästä 2, eli ehkä kak­si ker­taa suurem­pi osa väestöstä saa tar­tun­nan. Olen itse hyväksynyt valmius­lain käytön lähin­nä näi­hin lukui­hin liit­tyvän suuren epä­var­muu­den takia. Tästä on eri­no­mainen artikke­li, johon tääl­läkin on jo use­asti viitat­tu https://www.statnews.com/2020/03/17/a‑fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/

    Min­ulle tässä ei ole kyse ollenkaan jälkivi­isas­telus­ta. Kyse on siitä, että kun tietomme sairau­den vaarallisuudesta/vaarattomuudesta varmis­tu­vat (vas­ta-ainetestit laa­jalle sat­un­naiso­tok­selle väestöstä), voi hyvinkin osoit­tau­tua, että vaar­al­lisen tar­tun­tataudin kri­teer­it eivät täy­ty. Valmius­lain käytössä minus­ta on nimeno­maan oleel­lista, että kyseessä on influ­enssaa vaar­al­lisem­pi tar­tun­tatau­ti. Hoitoka­p­a­siteetin kas­vat­ta­mi­nen 10 ker­taisek­si olisi halvem­paa ja kansan­ter­vey­del­lis­es­ti järkeväm­pää kuin nykyiset rajoitustoimet.

   2. Har­riS: Tuo tuskin muut­taa tähän asti tehdy­istä päätök­sistä sitä, että THL:n arvio on, että tiety­il­lä rajoi­tuskri­teereil­lä hoitopaikat eivät lopu kesken ja jos tiet­ty kon­tak­timäärän vähen­nys ei täy­ty, lop­puu hoitoka­p­a­siteet­ti ts. tehdään val­in­to­ja ketä hoide­taan ja ketä ei.

    Ei THL:n arvio liity siihen minkälaisi­in rajoi­tus­toimen­piteisi­in ryhdytään. Kadut tyh­jenevät nyt ilman rajoituk­si­akin mut­ta kun ihmiset ovat kolme kuukaut­ta käkki­neet koton­aan lähetellen tsemp­pivi­este­jä sosi­aaliseen medi­aan ja vähitellen alkaa hah­mot­tua ettei Suomes­sa ole muu­ta suun­nitel­maa kuin jatkaa poikkeusti­laa määräämät­tömästi eteen­päin, tarvi­taan yhä kovem­pia keino­ja THL:n ske­naar­i­oiden saavut­tamisek­si. Ne päätök­set, eivätkä nykyisetkään ole THL:ltä lähtöisin. THL tuot­taa ske­naar­i­oi­ta ja päät­te­lyketju­ja, ja on joutunut jo pari­in otteeseen sanou­tu­maan irti vai­h­toe­htoi­sista fak­toista joi­ta poli­itikot ovat levitelleet.

 76. Tämä kri­is­in­ta­painen on osoit­tanut, miten huonos­ti poli­it­ti­nen jär­jestelmämme on sel­l­aisen var­alle valmis­tau­tunut ja miten epä­sopi­va se on sel­l­aista hoitamaan.

  Toim­inta on ollut reak­ti­ivista muiden maid­en esimerkin perus­teel­la ilman perus­teel­lista ana­lyysiä. Tiedo­tusti­laisu­udet miehitetään presti­i­sisy­istä kaikkien hal­li­tus­puoluei­den edus­ta­jil­la ilman sen kum­mem­paa syytä.

  Johtamisen edel­lyt­tämää pätevää esikun­taa ei ole perustet­tu, vaan on men­ty koke­mat­tomien val­tiosi­h­tee­rien voimin.

  Kun poikkeusti­laan men­ti­in, on huo­mat­tu, kuin­ka help­poa yhä uusien rajoi­tusten määräämi­nen on, ja kuin­ka vaikeaa niistä eroon pääsem­i­nen tulee olemaan.

  Savun häl­vettyä seli­tys tulee ole­maan, että toim­imme parhaan saatavis­sa ole­van tiedon perus­teel­la. Onnek­si meil­lä on vier­essä Ruot­si. Ehkä muu­ta­ma äänestäjä tulee huo­maa­maan eron toimintatavoissa.

  1. Timo: Savun häl­vettyä seli­tys tulee ole­maan, että toim­imme parhaan saatavis­sa ole­van tiedon perus­teel­la. Onnek­si meil­lä on vier­essä Ruot­si. Ehkä muu­ta­ma äänestäjä tulee huo­maa­maan eron toimintatavoissa.

   Seli­tys tulee ontu­maan, kos­ka paras saatavil­la ole­va tieto on ollut koko ajan ole­mas­sa viereis­es­tä, hyvin samankaltais­es­ta maas­ta, jos­sa epi­demia on ollut sopi­vasti vielä suun­nilleen viikon edel­lä. Meil­lä olisi vieläkin hyvät mah­dol­lisu­udet siir­tyä Ruotsin malli­in, ava­ta koulut ja kat­soa mis­sä men­nään pääsiäisenä. Tämä pitäisi kansakun­nan ter­veesti varpail­laan, nyt pelätään epäter­veesti ja siir­retään ongel­maa eteen­päin ilman suun­nitel­maa. Samal­la tuho­taan talous.

   Min­ua ainakin hirvit­tää aja­tus kesälomil­la iso­van­hempi­en luokse kir­maav­ista vas­tus­tuskyvyt­tömistä ja sosi­aaliseen eristyk­seen kyl­lästyneistä koul­u­lai­sista jot­ka muut­tuvat pian oireet­tomik­si tar­tut­ta­jik­si. Nyt kun yhteiskun­ta on pysähdyk­sis­sä, ja tar­tun­nat kas­va­vat a) hitaasti b) lin­eaaris­es­ti syn­tyy väärä tur­val­lisu­u­den­tunne joka voi kostau­tua myöhemmin.

   Nyt pelätään vääriä asioi­ta: yksikin virhe­li­ike van­hainkodis­sa tai muus­sa riskiryh­mäkeskit­tymässä muut­taa kuolleisu­usti­las­tot ker­ta­heitol­la. Mukaratkaisuna toteutet­tu Uuden­maan saar­to ei sen sijaan tuo­ta kuin kepulle tupail­to­jen sankareita.

 77. Viruk­sen sairas­ta­neet tuskin voivat enää saa­da taudin vakavaa muo­toa, mut­ta luul­tavasti voivat saa­da viruk­sen uudelleen ja levit­tää sitä eteen­päin. Koron­aviruk­sille tyyp­il­listä on, että vas­tus­tuskyvyl­lä on lyhyt “muisti”. Taudin voi saa­da uudelleen ilman, että virus on mutatoitunut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *