Pitäisikö koulut sulkea?

Polii­ti­kot jou­tu­vat päät­tä­mään aika pian, sul­je­taan­ko Suo­mes­sa kou­lut niin, että kevät­lu­ku­kausi päät­tyy tähän. Se on sel­vää, että kah­dek­si vii­kok­si nii­tä ei kan­na­ta sul­kea. Nyt tar­vit­tai­siin epi­de­mio­lo­geil­ta sel­kei­tä puheen­vuo­ro­ja sii­tä, onko kou­lu­jen sul­ke­mi­ses­ta yli­pään­sä hyö­tyä ja jos on, kuin­ka paljon.

Minul­la on pääs­sä­ni epi­de­mio­lo­gian perus­mal­li ja sekin on peräi­sin 80-luvul­ta, eikä minul­la ole tark­kaa dataa koro­na­vi­ruk­sen tart­tu­mis- ja vaarallisuusparametreista.

Esi­tin oman käsi­tyk­se­ni tau­din kul­ku­me­ka­nis­mis­ta sun­nun­tai­na 8.3. jul­kai­se­mas­sa­ni blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa, ja pysyn sen taka­na yhä. Olen huo­man­nut, että ihan samaa mal­lia asian­tun­ti­jat­kin tar­joa­vat, joten maa­il­ma ei ole 80-luvun jäl­keen muut­tu­nut radikaalisti.

Oma käsi­tyk­se­ni siis on, että tau­ti levi­ää koko väes­töön ja ete­ne­mi­nen sam­muu vas­ta, kun riit­tä­vän moni on sen sai­ras­ta­nut niin, että syn­tyy lau­maim­mu­ni­teet­ti. Sak­sa­lai­set asian­tun­ti­jat ovat näkö­jään ker­to­neet Mer­ke­lil­le, että 60 – 70 pro­sent­tia tulee infek­toi­tu­maan. Brit­ti­asian­tun­ti­jat ovat ker­to­neet Boris Jons­so­nil­le vie­lä kor­keam­man luvun. Meil­lä THL uskoo, että kol­man­nes kan­sas­ta tulee sairastumaan.

THL tai­si puhua ”sai­ras­tu­mi­ses­ta”, joka kuu­los­taa sil­tä, että saa tau­dis­ta oirei­ta. Jos sil­lä tar­koi­te­taan tätä, se voi hyvin­kin olla sopusoin­nus­sa sak­sa­lais­ten 60 – 70 pro­sen­tin kans­sa, johon var­maan­kin kuu­lu­vat myös oireet­to­mat tartunnat.

Tau­din leviä­mi­sen voi tie­tys­ti pysäyt­tää, eris­tä­mäl­lä kaik­ki ihmi­set toi­sis­taan, mut­ta sen leviä­mi­nen alkaa uudes­taan, kun eris­tys lope­te­taan. On kiin­nos­ta­vaa näh­dä, mitä Wuha­nis­sa tapah­tuu kun elä­mä aloi­te­taan uudestaan.

Tämän mal­lin mukaan me emme voi vai­kut­taa kovin­kaan pal­jon sii­hen, kuin­ka moni lopul­ta saa tar­tun­nan, mut­ta voim­me vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka kau­an se kes­tää. Ja jon­kin ver­ran myös sii­hen, ket­kä saa­vat tar­tun­nan ja sitä kaut­ta, kuin­ka moni sii­hen kuo­lee. Ter­vey­den­huol­lon resurs­se­ja aja­tel­len tämä on tie­tys­ti oleellista.

Täs­sä tau­dis­sa olen­nais­ta on, että se on lap­sil­le vaa­ra­ton ja ilmei­ses­ti myös perus­ter­veil­le alle 50-vuo­tiail­le, mut­ta yli 80-vuo­tiail­le todel­la vaa­ral­li­nen samoin kuin joi­ta­kin kroo­ni­sia sai­rauk­sia sairastaville.

Ter­vey­den­huol­lon resurs­se­ja aja­tel­len ei ole olen­nais­ta, kuin­ka nopeas­ti tau­ti levi­ää koko kan­saan vaan kuin­ka nopeas­ti se levi­ää ris­ki­ryh­miin. Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­val­la on aina­kin sata­ker­tai­nen toden­nä­köi­syys tar­vi­ta tehohoitoa.

Leviä­mi­nen koko kan­saan ja leviä­mi­nen ris­ki­ryh­miin ovat tie­tys­ti kyt­kök­sis­sä toi­siin­sa, mut­ta eivät täy­del­li­ses­ti. Ita­lias­sa ja Espan­jas­sa on van­huk­sia pal­jon enem­män sai­ras­tu­nut kuin Ete­lä-Koreas­sa tai Poh­jois­mais­sa. Ita­lias­sa rekis­te­röi­dyis­tä tar­tun­nois­ta on joh­ta­nut kuo­le­maan tai vaka­vaan sai­ras­tu­mi­seen 14,7 %, Nor­jas­sa 2,7 %.  Siis tois­tai­sek­si. Luvut tule­vat vie­lä muuttumaan.

Tämä oli­si help­poa, jos ihmi­set jakau­tui­si­vat yksi­se­lit­tei­ses­ti ris­ki­tyh­mään ja mui­hin ja kaik­ki tie­täi­si­vät, kum­paan jouk­koon kuu­lu­vat. Eris­täi­sim­me ris­ki­ryh­män ja muut jat­kai­si­vat elä­mää nor­maa­lis­ti, sai­si­vat pie­nen fluns­san ja se oli­si sii­nä. Epi­de­mia sam­mui­si ja ris­ki­ryh­män eris­tä­mi­nen voi­tai­siin tur­val­li­ses­ti lopet­taa. Ja huo­mat­kaa: mitä nopeam­min tau­ti leviäi­si pää­jou­kos­sa, sitä nopeam­min eri­tyk­sen voi­si pur­kaa. Har­mi kyl­lä, sel­keäs­ti ris­ki­ryh­miin kuu­luu vain pie­ni mää­rä ja pal­jon enem­män har­maal­le alueelle.

Kou­lu­jen sul­ke­mis­ta ei voi perus­tel­la las­ten suo­je­le­mi­sel­la tau­dil­ta, kos­ka tau­ti ei ole lap­sil­le vaa­ral­li­nen. Sitä voi perus­tel­la vain sil­lä ris­kil­lä, jon­ka lap­set muo­dos­ta­vat ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Tähän meka­nis­miin tar­vit­tai­siin asian­tun­ti­joil­ta lisää tietoa.

Mitä ne lap­set teke­vät, kun eivät ole kou­lus­sa. Sul­je­taan­ko hei­dät kome­roon vai liik­ku­vat­ko he kau­pun­gil­la ja hen­gai­le­vat yhdessä?

Entä pie­net kou­lu­lai­set. Kuka nii­tä siel­lä koto­na hoi­taa? Iso­van­hem­mat? Riit­tää, että pie­ni jouk­ko valit­see iso­van­hem­mat, ja koko ope­raa­tio kään­tyy tar­koi­tus­taan vastaan.

Jos näil­lä tie­doil­la jou­tui­sin päät­tä­mään, en sul­ki­si kou­lu­ja, kos­ka lyhy­tai­kai­nen sul­ke­mi­nen ei hyö­dy­tä mitään ja pit­kä­ai­kai­nen vaa­ran­taa las­ten oppi­mi­sen. Puo­li vuot­ta lyhem­pi perus­kou­lu? Ihan oikeasti?

Onnek­si en jou­du päät­tä­mään, mut­ta kos­ka toi­set jou­tu­vat, soi­sin, että heil­le annet­tai­siin parem­paa tie­toa. Se pitäi­si antaa jul­ki­ses­ti, kos­ka jo nyt leh­tien pää­kir­joit­ta­jat tun­tu­vat ole­van var­mo­ja sii­tä, mitä pitäi­si tehdä.

= = = =

Lisäys 16.3.

Nyt tuli uut­ta tie­toa. Puo­let teho­hoi­toon jou­tu­neis­ta on alle 50-vuo­tiai­ta. Tämä muut­taa kuvan aivan toi­sen­lai­sek­si. Aiem­min oli vain ker­rot­tu, että kuol­leis­sa ei ole juu­ri lain­kaan alle 50-vuo­tiai­ta. Sen tie­don val­li­tes­sa olin val­mis ajat­te­le­maan, että hal­li­tuk­sen tänään esit­tä­mis­tä toi­mis­ta oli­si riit­tä­nyt tuo yli 70-vuo­tiai­den kotia­res­ti, mut­ta ikä ei ole­kaan riit­tä­vä rajaus. Oli­si todel­la hyvä tie­tää, voi­tai­siin­ko ris­ki­ryh­mä raja­ta joi­hin­kin kroo­ni­siin sairauksiin.

 

146 vastausta artikkeliin “Pitäisikö koulut sulkea?”

 1. 1. En ole näh­nyt (voi olla että sel­lai­nen jos­sain on) on-line ‑seu­ran­taa sii­tä kuin­ka pal­jon sairastuneita/kuolleita kausi-influens­saan ym. on ollut vaik­ka­pa pari­na vii­me vuo­te­na ja pal­jon­ko nyt. Tilas­tot val­mis­tu­vat vas­ta pahim­mil­laan vuo­den vii­veel­lä, mut­ta kun on ‘sota­ti­la’ — kuten nyt — kuol­lei­den mää­rää var­maan seu­ra­taan kuu­kausit­tain. Halusi­sin näh­dä käp­py­rät vie­rek­käin (onko sel­lai­nen jossain?).
  2. Eikö voi­si poik­keuk­sel­li­ses­ti päät­tää, että kun maa­il­ma joka tapauk­ses­sa sul­keu­tuu parik­si kuu­kau­dek­si, pidet­täi­siin nyt kou­lu­jen ja työs­sä­käy­vien kesä­lo­mat. Sit­ten hei­nä- ja elo­kuus­sa oltai­siin kou­lus­sa ja töis­sä. Jul­ki­nen byro kään­tyy hitaas­ti, mut­ta fir­mas­sa mää­räi­sin näin (loma­kausi­han on ensi­si­jas­sa työ­nan­ta­jan määrättävissä.) .
  3. Olen fyy­si­ses­ti vah­va ja kes­tä­vä, pen­kis­tä nousee ja juok­su kul­kee, voi­sin­ko jos­sain altis­taa itse­ni viruk­sel­le, olla omaeh­toi­ses­sa karan­tee­nis­sa noin 2 viik­koa, and that’s that? Parem­pi ker­ta­ru­ti­na kuin ainai­nen kiti­nä. (Pro­vo-varoi­tus!)

  1. Taleb – whe­res hed­ge:
   1. En ole näh­nyt (voi olla että sel­lai­nen jos­sain on) on-line ‑seu­ran­taa sii­tä kuin­ka pal­jon sairastuneita/kuolleita kausi-influens­saan ym. on ollut vaik­ka­pa pari­na vii­me vuo­te­na ja pal­jon­ko nyt. Tilas­tot val­mis­tu­vat vas­ta pahim­mil­laan vuo­den vii­veel­lä, mut­ta kun on ’sota­ti­la’ – kuten nyt – kuol­lei­den mää­rää var­maan seu­ra­taan kuu­kausit­tain. Halusi­sin näh­dä käp­py­rät vie­rek­käin (onko sel­lai­nen jossain?).

   Täm­möis­tä käy­rää en ole näh­nyt, mut­ta Ita­lias­sa kuo­li influes­sa­kau­te­na 2018–2019 influens­saan 240 ihmis­tä, ja nyt siel­lä kuo­lee enem­män joka päi­vä. Tämän tie­don pitäi­si minus­ta riit­tää kat­ta­maan se infor­maa­tio, mitä sem­moi­sel­la käy­räl­lä voi­si olla: Coro­na­vi­ruk­seen pitää suh­tau­tua vaka­vas­ti ja kaik­ki puheet täs­tä vain yhte­nä yli­mää­räi­se­nä kausi-influes­sa­na pitäi­si lopet­taa saman tien, jos halu­aa, että sinuun suh­tau­du­taan vakavasti.

   1. Jokai­nen tra­ge­dia, kaik­ki kär­si­mys, on mur­heel­lis­ta ja surul­lis­ta. Mitä vähem­män koko­nais­hy­vin­voin­ti täs­tä las­kee enää, sen parem­pi. Tar­koi­tus oli tode­ta, että ei ole ole­mas­sa kuin kovia pää­tök­siä. Ter­veys ja talous eivät ole täs­sä vas­tak­kain. Että valit­set joko tai? Pää­tös sul­kea maa­il­ma, on myös valin­ta elä­män ja kuo­le­man suh­teen, sil­lä on tule­vai­suu­des­sa mer­kit­tä­viä, vahin­gol­li­sia ja koh­ta­lok­kai­ta ter­veys- ja hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­sia. Talous­la­man nega­tii­vi­set vai­ku­tuk­set ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin vain jakau­tu­vat useam­mal­le ihmi­sel­le, pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä. Mikä on se kär­si­myk­sen ja surun mää­rä, joka aiheu­tuu työt­tö­mis­sä lap­si­per­heis­sä, kun bkt las­kee pro­sent­te­ja, yksi­lö­ta­sol­la, vaik­ka lei­pä­jo­no­jen ihmi­sil­le? Kuol­lei­den mää­rä nyt, on help­po las­kea, mut­ta elin­aja­no­dot­teen las­ku tie­tyl­le ryh­mäl­le vuo­sien pääs­tä on jo niin mut­ki­kas­ta tie­det­tä, että se ei enää jos­kus sit­ten niin kiin­nos­ta (ja näky­män edes­sä on tois­ta tie­tee­na­laa lai­na­tak­se­ni, the veil of ignorance).
    Täs­sä tilan­tees­sa tämä on enää vain anek­doot­ti. Lin­ja on valit­tu. (En tie­dä kehit­tyy­kö tie­de niin, että vuo­sien pääs­tä sai­sim­me ver­tai­lu­kel­pois­ta dataa eri­lais­ten valit­tu­jen vaih­toeh­to­jen, jos sel­lai­sia on (?) toi­mi­vuu­des­ta, vaik­ka maittain?)

   2. Juk­kis: Täm­möis­tä käy­rää en ole näh­nyt, mut­ta Ita­lias­sa kuo­li influes­sa­kau­te­na 2018–2019 influens­saan 240 ihmis­tä, ja nyt siel­lä kuo­lee enem­män joka päi­vä. Tämän tie­don pitäi­si minus­ta riit­tää kat­ta­maan se infor­maa­tio, mitä sem­moi­sel­la käy­räl­lä voi­si olla: Coro­na­vi­ruk­seen pitää suh­tau­tua vaka­vas­ti ja kaik­ki puheet täs­tä vain yhte­nä yli­mää­räi­se­nä kausi-influes­sa­na pitäi­si lopet­taa saman tien, jos halu­aa, että sinuun suh­tau­du­taan vakavasti.

    En löy­tä­nyt 2018/2019 tie­to­ja Ita­lian kausi-influens­sa kuol­lei­suu­des­ta, mut­ta 2016/2017 oli ylei­ses­ti nor­maa­lia pahem­pi kausi-influes­sa epi­de­mia kuo­li ita­lias­sa lähes 25 000 ihmistä.
    Inhot­taa nämä kausi-influens­san vähät­te­li­jät, kun sii­hen­kin kuo­lee suo­mes­sa 400‑1500 ihmis­tä vuo­des­sa, eikä mitään rajoi­tus­toi­mia teh­dä tap­pa­van tau­din takia. Näi­tä­kin kuo­le­mia voi­tai­siin vähen­tää pysy­mäl­lä koto­na, eikä viet­tä­mäl­lä itse­käs­tä elä­mää toi­sis­ta välittämättä.
    Kuten huo­maam­me kausi-influens­sa­kin on rajoi­tus­toi­mien takia huo­mat­ta­vas­ti vähäisempää.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285

 2. Tau­dis­sa on ongel­ma­na myös se, että se aiheut­taa jol­la­kin toden­nä­köi­syy­del­lä vau­rioi­ta poti­lai­den keuh­koi­hin. Nii­den pysy­vyy­des­tä tai muis­ta seu­raa­muk­sis­ta ei ole tietoa.

  Yli­pää­tään kaik­ki se tie­to mitä nyt juu­ri tar­vit­tai­siin pää­tös­ten tuek­si on saa­ta­vil­la sit­ten jos­kus aika­naan kun pan­de­mia on ohi ja pöly on laskeutunut.

 3. Täm­möi­nen­kin löy­tyi, puol­taa aika sel­väs­ti sulkua:
  https://www.sciencemag.org/news/2020/03/does-closing-schools-slow-spread-novel-coronavirus
  1918 spa­nish flu
  St. Louis clo­sed the schools about a day in advance of the epi­de­mic spi­king, for 143 days. Pitts­burgh clo­sed 7 days after the peak and only for 53 days. And the death rate for the epi­de­mic in St. Louis was rough­ly one-third as high as in Pitts­burgh. The­se things work.

  1. Espan­jan­tau­ti oli tart­tu­vam­pi ja vaa­ral­li­sem­pi lap­sil­le ja nuo­ril­le aikui­sil­le, van­hem­mat oli­vat sil­le vas­tus­ky­kyi­sem­piä. Coro­na taas on täs­sä täy­sin päin­vas­tai­nen, lap­sil­le ja nuo­ril­le har­mi­ton, mut­ta van­huk­sil­le erit­täin vaa­ral­li­nen. Siten ana­lo­gi­nen täl­le mai­nit­se­mal­le­si toi­mel­le ei ole kou­lu­jen sul­ku, vaan van­hain­ko­tien eris­tä­mi­nen vie­rai­li­joil­ta, ja muu elä­kel­läis­ten eris­tä­mi­nen / suojaaminen.

   Ylei­sö­ta­pah­tu­mien rajoit­ta­mi­nen on jos­sain mää­rin jär­ke­vää, kun se koh­dis­tuu tapah­tu­miin, jois­sa koh­taa­vat nuo­ret ja van­hat. Tämä on olen­nai­sem­paa kuin tilai­suu­den koko.

   Ulko­na­liik­ku­mis­kiel­lot, rajo­jen abso­lut­ti­nen sul­ke­mi­nen, ja täy­del­li­nen mat­kus­tus­kiel­to kuu­los­taa komeal­ta, mut­ta näi­den toi­mien vai­kut­ta­vuus ei ole kovin suu­ri (muu­toin kuin talou­teen). Tur­haa mat­kus­ta­mis­ta pitää nyt vält­tää, ja aivan eri­tyi­ses­ti elä­ke­läis­ten ei pitäi­si mat­kus­taa lainkaan.

   Rajoi­tuk­sil­la pitää pyr­kiä muo­dos­ta­maan kapeik­ko­ja eri väes­tö­ryh­mien välil­le, jot­ta tau­ti ei leviä nopeas­ti van­hem­piin. Mah­dol­li­sia tar­tun­ta­ket­ju­ja pitäi­si kek­siä ja koh­dis­taa toi­met näi­tä vas­ten. Eli pitää sovel­taa flat­ten the cur­ve ajat­te­lua koh­dis­taen se nimen omaan 60+ väestöön. 

   Esi­mer­kik­si Korean ja Ita­lian väli­nen kuol­lei­suuse­ro selit­tyy pit­käl­ti sil­lä, että tau­ti ei ole levin­nyt van­hus­väes­töön yhtä pal­jon https://medium.com/@andreasbackhausab/coronavirus-why-its-so-deadly-in-italy-c4200a15a7bf?fbclid=IwAR2iR18bz4hlG8g8zRkcmSsWwQj7sYbiqYO7leWPBI0xHPTtBNPWx8h-JPE

  2. Eijän mis­söän ole ollut puhet­ta kou­lu­jen sul­ke­mi­ses­ta puo­lek­si vuo­dek­si. 3,5 öbaut until 13.4 mennessä.
   Vanrm­pia ihmi­siä, 70+ suo­si­tel­lasn pysyt­te­le­mään kotio­lois­sa. Rivien välis­tä voi tehfä tul­kin­nan myös sii­tä, ettei vie­rai­lu­ja tuon ikäis­ten luo­na kan­nat­tai­si myös­kään vie­rail­la mer­kit­tä­väs­ti kohon­neen kuol­lei­suus­ris­kin takia.
   Nuo­ris­tä kes­ki-ikäi­sikn asti ole­vat ryh­mät liik­ku­vat kaik­kein eni­ten, joten mie­les­tä­ni ihan perus­tel­tua varau­tua näin­kin jyr­käs­ti maa­ham­me ran­tau­tu­neen pan­de­mian juu­ri täs­sä vai­hees­sa. Kun tau­din laa­jen­tu­mi­nen on hiu­kan rau­hoit­tu­nut, voi­daan rajou­tuk­sia jo sit­ten hiu­kan höllätä.
   Mie­les­tä­ni hal­li­tus teki aivan oikei­ta ratkaisuja.

   1. Suo­mes­sa on 13.4. aina­kin kym­me­nen ker­taa niin pal­jon tar­tun­nan saa­nei­ta kuin nyt. Miten ne kou­lut juu­ri sil­loin avattaisiin?

 4. Eri mais­sa on eri­lai­sia rat­kai­su­ja — onnis­tu­mis­ta voi vertailla.
  https://www.bbc.com/news/world-51737226

  Englan­nis­sa Boris John­son lin­jaa, että mitään ei teh­dä — ja siten lau­ma­suo­ja saa­vu­te­taan nopeasti.
  https://edition.cnn.com/2020/03/13/uk/uk-coronavirus-response-boris-johnson-intl-gbr/index.html

  Ete­lä-Korea on saa­vut­ta­nut ihmeen mas­sii­vi­sel­la tes­tauk­sel­la ja sen mukaan koh­denn­tuil­la toi­men­pi­teil­lä. https://www.bbc.com/news/world-asia-51836898

  Ita­lia ja Suo­mi taas sääs­tä­vät tes­teis­sä ja varo­vat rank­ko­ja rat­kai­su­ja valtiotasolla
  https://www.irishtimes.com/news/world/europe/the-lessons-of-italy-s-coronavirus-crisis‑1.4200181

  Kii­na: sul­ke­mi­nen toimii
  https://www.itv.com/news/2020–03-11/coronavirus-outbreak-lessons-italy-can-learn-from-china-experts/

  Avoi­muus pää­tök­sen­teos­sa on tar­peen: perus­te­lut, mik­si ne ovat tar­peen ja miten nii­hin on pää­dyt­ty. Lisäk­si yhtei­söt on sata­va mukaan, jos mahdollista.

 5. En nyt ota muu­ten kan­taa, mut­ta mate­ma­tii­kan perus­teel­la kou­lu­vuo­si ei puo­lit­tui­si, jos sen nyt lopet­tai­si. Olet­taen tie­tys­ti, että kat­kos kes­täi­si kor­kein­taan elo­kuu­hun. Nimit­täin nyt olem­me maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä ja luku­vuo­si lop­puu aika­lail­la tou­ko­kuun lopussa.

  1. Kou­lu­jen sul­ke­mis­ta pelä­tään jon­kin ver­ran sik­si, että jos sii­tä ei aiheu­tui­si etä­opis­ke­lu­jen ansios­ta aina­kaan perus­kou­lu­lai­sil­le poik­keuk­sel­li­sen suur­ta osaa­mis­ta­son vajaus­ta, krii­sin jäl­keen monet kysee­na­lais­tai­si­vat luku­vuo­den nykyk­sen pituu­den ja kou­lu­jär­jes­tel­män käyt­tä­mi­sen nuor­ten säilömiseen.

 6. Täs­sä tau­dis­sa olen­nais­ta on, että se on lap­sil­le vaa­ra­ton ja ilmei­ses­ti myös perus­ter­veil­le alle 50-vuotiaille 

  Kaik­ki on tie­tys­ti suh­tel­lis­ta, mut­ta jos kuol­lei­suus on 0.2% — 0.4% alle 50-vuo­tiail­le se on sun­nil­leen samaa tasoa kuin nor­maa­li kausi-influens­sa on yli 65-vuo­tiail­le. Influens­saa ei pide­tä vaa­rat­to­ma­na iäkkäille.

 7. Eipä ole help­po asia. Mis­sä mää­rin sinun kan­ta­si Osmo on saman­lai­nen kuin Bri­tan­nian hal­li­tuk­sen. Hekin puhu­vat lau­maim­mu­ni­tee­tis­ta. Mut­ta Bri­tan­nian lin­ja on myös saa­nut kri­tiik­kiä osakseen. 

  https://twitter.com/JariSaramaki/status/1238709570261749761?fbclid=IwAR1uCW6ymeCG2adykC6ALrLJKmW-FwlVNL-MGsva60rENSChN6lpV4lf8J0
  ja
  https://twitter.com/AdamJKucharski/status/1238821515526897664?fbclid=IwAR3pbtM6A8Re_3gU8_hOMkdbzjn-OtACna-6kKt8qcys7W1FlWt2xGCnUbA

  Minul­la ei siis ole kan­taa asi­aan. Yri­tän vain ymmärtää.

 8. Perus­o­pe­tuk­sen osal­ta kes­ki­tet­ty pää­tös kou­lu­jen sul­ke­mi­ses­ta voi­si olla pai­kal­laan. Täl­löin siis kevät­lu­ku­kausi käy­tän­nös­sä päät­ty­si tähän, kos­ka laki sal­lii jat­kaa ope­tus­ta kesäl­lä vain kuusi päivää.
  Lukio­kou­lu­tuk­sen ja toi­sen asteen amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen osal­ta tilan­ne on moni­muo­toi­sem­pi. Amma­til­li­nen kou­lu­tus on ympä­ri­vuo­tis­ta ja lukio­kou­lu­tuk­sen­kin osal­ta laki mah­dol­lis­taa ope­tuk­sen jat­ka­mi­sen kesä­kuul­le. Opis­ke­li­joi­den oikeus­tur­va edel­lyt­tää että toi­min­ta aloi­te­taan epi­de­mia kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen heti, eikä vas­ta elokuussa.

 9. Poliit­ti­nen pai­ne kou­lu­jen sul­ke­mi­seen kas­vaa hyvin toden­nä­köi­ses­ti vii­kon-kah­den aika­na niin suu­rek­si, että nii­tä ei vaan voi­da pitää auki. Aina­kin minun on hyvin vai­kea kuvi­tel­la ske­naa­rio­ta, jos­sa kou­lut pysy­vät auki jos ja kun Lom­bar­dian tilan­ne tois­tuu meil­lä. Sul­ki­sin kou­lut ennem­min kuin myö­hem­min, aina­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Kevät­lu­ku­kausi jää tyn­gäk­si joka tapauksessa.

  1. Air­bag:

   Poliit­ti­nen pai­ne kou­lu­jen sul­ke­mi­seen kas­vaa hyvin toden­nä­köi­ses­ti vii­kon-kah­den aika­na niin suu­rek­si, että nii­tä ei vaan voi­da pitää auki. Aina­kin minun on hyvin vai­kea kuvi­tel­la ske­naa­rio­ta, jos­sa kou­lut pysy­vät auki jos ja kun Lom­bar­dian tilan­ne tois­tuu meil­lä. Sul­ki­sin kou­lut ennem­min kuin myö­hem­min, aina­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Kevät­lu­ku­kausi jää tyn­gäk­si joka tapauksessa.

   Minä­kin veik­kaan, että pai­net­ta tuo­hon tulee. Pai­ne tulee leh­dis­tön eräil­tä pro­vo­ka­tii­vi­sil­ta toi­mit­ta­jil­ta ja somes­ta. Itse asias­ta olen sil­ti samaa miel­tä kuin Soi­nin­vaa­ra. Kou­lu­jen sul­ke­mi­sel­la ei tie­de­tä ole­van hyö­tyä, joka ylit­täi­si sen hai­tat. Kou­lu­jen sul­ke­mi­nen lisäk­si eriar­vois­tai­si voi­mak­kaas­ti väes­töä. Kor­keas­ti kou­lu­te­tuis­sa per­heis­sä etä­ope­tuk­ses­sa ole­vat lap­set voi­si­vat oppia aiem­paa jopa parem­min ja nopeam­min ede­ten, kun taas osas­sa per­heis­tä ei kotoa tukea oppi­mi­seen saa, ja ver­tai­sop­pi­mis­puo­len puut­tues­sa osa voi­si tipah­taa kärryiltä.

   Lom­bar­dias­sa on sul­jet­tu kou­lut, mut­ta ei se näy­tä koro­nan ete­ne­mis­tä pysäyt­tä­neen. Yhteis­kun­ta ja sen talous on saa­tu aivan sekai­sin, mut­ta koro­na vaan pors­kut­taa entis­tä­kin voi­mak­kaam­min Ita­lias­sa. Ete­lä-Koreas­sa ete­ne­mi­nen on hii­pu­nut. Se teh­tiin toi­min, jot­ka Suo­men laki kiel­tää, eli pait­si aktii­vi­sel­la tes­taa­mi­sel­la, myös yksi­tyi­syy­den­suo­ja mur­taen, ja yhdis­täen mm. kän­ny­köi­den paik­ka­tie­dot virus­tie­toi­hin, jot­ta mah­dol­li­set tau­din levit­tä­jät saa­tai­siin rajat­tua. Euroo­pas­sa ihmi­soi­keus­lain­sää­dän­tö ei sal­li käyt­tää nii­tä kei­no­ja, joi­ta Kii­na ja Ete­lä-Korea ovat käyt­tä­neet tau­din pysäyt­tä­mi­ses­sä tes­taa­mi­sen ohel­la. En tie­dä, mit­kä kei­nois­ta ovat olleet tehok­kai­ta ja mit­kä tehot­to­mia. Mut­ta näyt­tää nyt sil­tä, että tau­ti tulee Euroo­pan monis­sa mais­sa leviä­mään ilman, että sitä saa­daan pysäy­tet­tyä vie­lä vähään aikaan.

   Ete­lä-Korean koro­na­ti­las­tot vai­kut­ta­vat uskot­ta­vil­ta. Siel­lä tes­tien koko­nais­mää­rät ovat pysy­neet isoi­na, ja posi­tii­vi­set tulok­set olleet las­kus­sa. Kii­nan vii­me aikoi­na jul­kai­se­mat tilas­tot koro­nas­ta ovat sen sijaan alka­neet vai­kut­taa epäi­lyt­tä­vil­tä. Jo useat tut­ki­vat jour­na­lis­tit, joil­la on käy­tös­sään omia alku­pe­räis­läh­tei­tä Kii­nas­ta, ovat kysee­na­lais­ta­neet rapor­toin­nin. Kii­nan kom­mu­nis­ti­sel­la puo­lu­eel­la on vii­me viik­koi­na ollut kova pai­ne saa­da ker­rot­tua posi­tii­vi­sia tari­noi­ta onnis­tu­mi­ses­taan koro­nan paris­sa. Nii­tä kii­na­lais­toi­mit­ta­jia, jot­ka ker­to­vat toi­sen­lais­ta tari­naa, on väit­tei­den mukaan hil­jen­net­ty. Sel­lai­sia kii­na­lai­sia net­ti­si­vu­ja on ilmei­ses­ti sul­jet­tu, jot­ka ovat uuti­soi­neet kuvien kera sii­tä, että Wuha­nis­sa on menos­sa yhä paha epi­de­mia — vaik­ka Kii­nan joh­don mukaan tau­ti on siel­lä jo pit­käl­ti tal­tu­tet­tu Kom­mu­nis­ti­sen Puo­lu­een toi­mien ansios­ta. Tau­din leviä­mis­tä maan sisäl­lä uusil­le alueil­le on ilmei­ses­ti saa­tu Kii­nas­sa rajoi­tet­tua, mut­ta useil­la alueil­la, jois­sa epi­de­mia on pääs­syt jyl­lää­mään, se jyl­lää ilmei­ses­ti aktii­vi­ses­ti yhä.

   1. Ita­lian toi­mien teho näh­dään muu­ta­mien päi­vien pääs­tä. Kes­ki­viik­ko­na tai tors­tai­na pitäi­si siel­lä tar­tun­to­jen kään­tyä las­kuun, jos toi­met ovat olleet riit­tä­vän tehokkaita.

 10. Jos­kus his­to­rias­sa Suo­mes­sa on var­maan kans­sa ollut aika lyhyt perus­kou­lu­vuo­si, mut­ta ei se tätä kan­saa ole pysäyt­tä­nyt. Jat­ko­poh­di vie­lä ennen seu­raa­va pohdintaasi;

  Mis­sä vii­mek­si on teh­ty väes­tö­ta­son lau­ma­suo­jal­la sam­mu­tet­tu pan­de­mia, ja mikä sen hin­ta oli, kun kes­ki­mää­räi­nen CFR on välil­tä 0.1 … 3.4 … 6 … 10 ?? , riip­puen miten tämä ter­vey­den­hoi­to kes­tää. Kau­an tuo myl­lää tuon­ne 60–70 lau­ma­suo­ja­ta­sol­le, mitä tapah­tuu jos virus muta­toi­tuu, mitä jos lau­ma­suo­ja ei toi­mi SARS-COV‑2 viruk­seen, mitä jos rein­fek­toi­tu­mis­ta tapah­tuu jo sai­ras­tu­neil­le pii­le­vyys­me­ka­nis­min takia. Entä jos nois­ta 60–70 % se puo­let on oireel­li­sia ja heis­tä 15% vaa­tii sai­raa­la­hoi­toa, ja sai­raa­la­hoi­to­jak­son jäl­keen heis­tä 30% on hen­gi­ty­se­lin­vau­rio pysy­väs­ti. Kan­na­tan tie­don puut­tee­seen vedo­ten täyt­tä stop­pia ja aika­li­sää. Näin­kin lähel­lä ollaan lää­ki­tyk­sen kans­sa jo onnistua:

  https://www.erasmusmagazine.nl/en/2020/03/14/unique-discovery-in-erasmus-mc-antibody-against-corona/

  Arc­Dia voi mer­kit­tä­väs­ti aut­taa koro­nan epi­de­mia­hal­lin­ta­ket­jus­sa, jos hei­dän lai­te saa­daan toimimaan:

  https://www.erasmusmagazine.nl/en/2020/03/14/unique-discovery-in-erasmus-mc-antibody-against-corona/

  Täs­sä vaik­ka muu­ten Lin­ko­laa fani­tan niin meni­sin kui­ten­kin tek­no­lo­gi­aus­ko­vai­ses­ti, kuten vih­reät aika­naan viit­ta­si­vat Lin­ko­lan opeil­le kin­taal­la. Mie­les­tä­ni on tois­si­jais­ta, miten pal­jon tämä mak­saa yhteis­kun­nal­le, kaik­ki on suh­teel­lis­ta, eten­kin talous. Reaa­li­ta­lout­ta voi­daan ajaa ylös krii­sin jäl­keen, kun on sen mah­dol­li­suus sii­hen. Finans­si­ta­lous oli muu­ten­kin jo menos­sa nurin. Maa­pal­lo tar­vit­see aika­li­sän, sii­tä olen edel­leen Lin­ko­lan kans­sa samaa miel­tä, mut­ta en sit­ten­kään ilkeä suo­si­tel­la tätä vaa­ral­lis­ta ja uhka­roh­ke­aa sii­vii­li­väes­töl­lä ajet­ta­vaa bio­la­bo­ra­tio­rio­koet­ta, eikä sitä suo­sit­te­le minua fiksummatkaan;

  https://twitter.com/NAChristakis päi­vit­tää lau­ma­suo­ja­stra­te­gi­aa vas­taan puhu­via seik­ko­ja ja perus­te­lee, min­kä takia hänen asian­tun­te­muk­sel­laan tämä stra­te­gia on ris­kia­na­lyyt­ti­ses­ti huo­nom­pi ver­rat­tu­na maksimijarrutukseen.

  Kun nyt roh­ke­nen olla hie­man eri kan­nal­la täs­sä, täy­tyy myös mai­ni­ta suu­ri kun­nioi­tus ja arvos­tus kun uskal­lat pyö­ri­tel­lä avoi­mes­ti asian ympä­ril­lä puo­les­ta ja vas­taan argu­ment­te­ja, kos­ka avoi­muus ja perus­te­lut ovat paras­ta spar­raus­ta jot­ta tilan­teel­le löy­tyy par­hai­ta mah­dol­li­sia rat­kai­su­ja, jos ei nyt, niin sit­ten seu­raa­vaa krii­siä var­ten. Euroo­pas­sa ei ole totut­tu pan­de­mia­ti­lan­tei­siin kuten Aasias­sa ja jou­dum­me raken­ta­maan ja päi­vit­tä­mään mene­tel­mät ja toi­min­ta­ta­vat gloo­ba­lien ris­kien uusil­le, tosia­sial­li­sil­le tasoil­le tämän kaut­ta. Tilas­to­mie­hiä tar­vit­tai­siin vähän joka ongel­man ratkaisuun.

  1. https://yle.fi/uutiset/3–11250792 Link­ki Arc­Dia koro­na­tes­ti­lait­teen kehi­tys­työ­hön, meni vää­rin aiem­paan. Kapa­si­teet­ti jopa koko väes­tön tes­tauk­seen 50 lait­teel­la, tes­tiai­ka 15 minuuttia.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ennen influens­sa­ro­ko­tuk­sia influens­sat sai­ras­tet­tiin aina lau­maim­mu­ni­tee­tin syn­ty­mään saakka.

    Onko Influens­sa aivan var­mas­ti päte­vä ana­lo­gia? Tie­tääk­se­ni ei ole kyse saman suvun viruk­sis­ta. Onko se tie­teel­li­nen fak­ta vai ole­tus että täl­le Koro­nal­le kehit­tyy kes­tä­vä hen­ki­lö­koh­tai­nen immu­ni­teet­ti, joka estää uudet tar­tun­nat ja näin var­mis­taa lau­maim­mu­ni­tee­tin kehit­ty­mi­sen? Mie­les­tä­ni nimit­täin oli­si mel­koi­sen vaa­ral­lis­ta altis­taa val­tao­sa popu­laa­tios­ta pel­kän valis­tu­neen arvauk­sen valossa.

   2. Tie­tys­ti, mie­tin vain, että kau­an se sit­ten run­te­lee ja pal­jon sii­tä tulee trau­mo­ja, elin­vau­rioi­ta, yhteis­kun­nan hajoa­mis­ta ja muu­ta, jos se näin “vapaa­pu­do­tel­laan” kan­san kes­kuu­teen. Val­mius­lail­la voi­daan teh­dä sota­toi­met ja pysäyt­tää ja eris­tää virus esim. HUS alu­eel­le tehok­kaam­min. Talous menee kural­le vapaa­pu­dot­te­lul­la, talous menee kural­le HUS alu­een lock­dow­nil­la, mut­ta eko­no­mis­tit ja talous­a­na­lyy­ti­kot tai­pu­vai­sia ajat­te­le­maan täl­lä het­kel­lä että kyky ajaa talous ylös lock­dow­nis­ta parem­pi, kuin lau­ma­suo­ja­run­te­lun jälkeen.

    Täs­sä on yhden ammat­ti-mal­lin­ta­jan miet­tei­tä kah­den­tois­ta Twit­ter-vies­tin ketjussa. 

    After having spent con­si­de­rable time thin­king how to miti­ga­te and mana­ge this pan­de­mic, and ana­ly­sing the avai­lable data. I fai­led to iden­ti­fy the best cour­se of action. Even wor­se, I’m not sure the­re is such a thing as an accep­table solu­tion to the problem we are facing.”

    Ket­ju link­ki alla
    https://twitter.com/BallouxFrancois/status/1238837158007447558

   3. H. Valo­mies:
    Tie­tys­ti, mie­tin vain, että kau­an se sit­ten run­te­lee ja pal­jon sii­tä tulee trau­mo­ja, elin­vau­rioi­ta, yhteis­kun­nan hajoa­mis­ta ja muu­ta, jos se näin ”vapaa­pu­do­tel­laan” kan­san kes­kuu­teen. Val­mius­lail­la voi­daan teh­dä sota­toi­met ja pysäyt­tää ja eris­tää virus esim. HUS alu­eel­le tehok­kaam­min. Talous menee kural­le vapaa­pu­dot­te­lul­la, talous menee kural­le HUS alu­een lock­dow­nil­la, mut­ta eko­no­mis­tit ja talous­a­na­lyy­ti­kot tai­pu­vai­sia ajat­te­le­maan täl­lä het­kel­lä että kyky ajaa talous ylös lock­dow­nis­ta parem­pi, kuin lau­ma­suo­ja­run­te­lun jälkeen.

    Tuo on mie­len­kiin­toi­nen link­ki. Sii­nä poh­di­taan, tulee­ko lau­ma­suo­jaa koro­nan tapauk­ses­sa muo­dos­tu­maan ollen­kaan. Sii­nä vei­ka­taan, että tuon tyyp­pi­seen viruk­seen liit­ty­vä immu­ni­teet­ti ei vält­tä­mät­tä tule ole­maan eli­ni­käi­nen, vaan ehkä jopa vain kuu­kausien mit­tai­nen. Tie­dos­sa ei ole, että tulee­ko koro­nas­ta pysy­vä kier­te­le­vä ja muun­tu­va seu­ra­lai­nen maa­pal­lol­le, vai hävi­ää­kö tau­ti levit­ty­ään ensin.

    Lyhyt shok­ki voi olla parem­pi vaih­toeh­to kuin ken­ties vuo­sien pysy­vä ongel­ma. Kun vaan tie­täi­si, että onko tau­ti vie­lä pysäy­tet­tä­vis­sä, ja että kuin­ka pit­kä immu­ni­teet­ti viruk­sen saa­neil­le sen sai­ras­ta­mi­sen jäl­keen muo­dos­tuu. Eli onko tuo esim. vesi­ro­kon tyyp­pi­nen virus­tau­ti, jos­sa saa eli­ni­käi­sen immu­ni­tee­tin, vai sel­lai­nen virus­tau­ti, jon­ka voi sama ihmi­nen saa­da vaik­ka uudel­leen ja uudelleen.

 11. Muu­ta­ma hyvin kon­kreet­ti­nen fak­ta asiaan: 

  1. Jos lap­set ovat pari tai muu­ta­man vii­kon ja vaik­ka kuu­kau­den­kin, pois kou­lus­ta — ei oppi­mi­nen sii­tä vaa­ran­nu eikä se sii­hen lopu. Perus­kou­lu kes­tää 18 lukukautta. 

  Ihmi­nen oppii koko ajan, ilman ope­tus­ta­kin. Ei se kou­lu niin ihmeel­li­nen paik­ka ole, vaik­ka teil­le on niin ker­rot­tu­kin. Pisa-tor­ni on mata­lam­pi kuin kuvit­te­let­te­kaan. Suo­ma­lai­nen kou­lu on ihan taval­li­nen hyvä suo­ma­lai­nen kou­lu. Ei vien­ti­tuo­te. Se on hypeä.
  Jos lap­set teke­vät luon­nol­li­sen oppi­mi­sen lisäk­si vaik­ka­pa Wil­man kaut­ta saa­mi­aan teh­tä­viä, jotain oppi­mis­ta sii­tä kyl­lä aivan var­mas­ti seuraa.
  Joku voi oppia vaik­ka­pa itse­näis­tä työs­ken­te­lyä vie­lä­pä ops:in hen­ges­sä — ja van­hem­mat­kin tuli­si­vat osal­lis­te­tuik­si omien las­ten­sa ope­tuk­seen ja kas­va­tuk­seen, mikä on usein sama asia. Win-win-win-win. 

  2. Kou­luis­sa ei kye­tä, sor­ry, vas­taa­maan hygie­nas­ta sil­lä taval­la kuten ope­tus­vi­ran­omai­set tai kou­lu­jen joh­to ker­too. Jos ette usko, men­kää esi­mer­kik­si suu­ren perus­kou­lun ruo­kai­luun mukaan. Lupa kyl­lä hel­ti­ää. Jonot­ta­kaa lin­jas­tos­sa sadan ykkö­sen ja kak­ko­sen kans­sa ruo­kaa samas­sa jonos­sa saman ruo­ka­kau­ka­lon ääres­sä. Sii­nä kau­ka­lon ääres­sä pää­tyy lau­ta­sel­le ja haa­ruk­kaan muu­ta­kin kuin kas­ti­ket­ta ja rii­siä. Ja tämä vii­si ker­taa vii­kos­sa. Läpi vuo­den nor­maa­lei­na­kin aikoi­na. Kou­lut eivät ole sisä­siis­te­jä toi­mis­to­ja eikä siel­lä työs­ken­nel­lä kuten aikui­set työ­pöy­tien­sä ääressä. 

  3. THL kehot­taa vält­tä­mään 10 hen­gen kokoon­tu­mi­sia. Kos­ka uskom­me viran­omai­siin on tai sen pitäi­si olla kova, emme ymmär­rä, opet­ta­jien kes­kuu­des­sa, mik­si tilan­ne ja ohjeis­tus sii­hen oli­si eri päi­vä­ko­deis­sa ja kouluissa.
  Yri­tyk­set suo­je­le­vat työn­te­ki­jöi­tään jo monin eri kei­noin. Sama työ­tur­val­li­suus ei näem­mä kos­ke kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­taa. Heis­tä monet kuu­lu­vat myös ris­ki­ryh­miin. Vel­voi­te men­nä sekaan on silti.
  Onko töis­sä saa­tu mah­dol­li­ses­ti seu­rauk­sil­taan vaka­va koro­na muu­ten työ­nan­ta­jan pas­sii­vi­suu­den aiheut­ta­ma työ­ta­pa­tur­ma? Kaik­ki­ne vas­tui­neen? Koro­na tuo han­ka­lia kysy­myk­siä joi­ta set­vit­tä­neen myöhemmin. 

  4. Jos perus­kou­lun ainoa tai aina­kin pää­funk­tio onkin las­ten päi­vä­hoi­to, kuten nyt vaik­ka­pa Hel­sin­gin kau­pun­gin joh­don kom­men­teis­ta voi­si alkaa pää­tel­lä, voi alkaa teh­dä mui­ta­kin joh­to­pää­tel­miä kou­lun mer­ki­tyk­ses­tä juh­la­pu­hei­den taka­na. Ne eivät sit­ten mairittelekaan.
  Muu­ta­mien eri­tyis­ryh­mien lap­sil­le sekä päi­vä­ko­deis­sa että kou­luis­sa on kyl­lä hel­pos­ti jär­jes­tet­tä­vis­sä eri­kois­jär­jes­te­ly­jä, jot­ta juu­ri he pää­se­vät töi­hin. Sii­tä ei se ole kiinni. 

  Itse en sen kum­mem­min (huo­li­mat­ta koh­das­ta 3) pel­kää men­nä töi­hin. Jos koro­na tulee, se tulee. Yri­tän kyl­lä vält­tää mut­ta tus­kin onnistunee.
  Ehkä Vapaa­vuo­ren esi­kun­ti­neen pitäi­si­kin roh­keas­ti sanoa, että tul­koon mikä tul­koon lap­sil­le ja nuo­ril­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa, ker­ran se vain kir­pai­see ja mitä toden­nä­köi­sim­min kaik­ki jää­vät hen­kiin. Opet­ta­jien­kin on joh­det­ta­va tilan­net­ta ikään kuin edes­tä, vaik­ka­pa sit­ten jos­sa­kin mää­rin oman työ­tur­val­li­suu­ten­sa kus­tan­nuk­sel­la. Sehän näyt­tää nyt sel­väl­tä. Sama vel­voi­te ei kui­ten­kaan kos­ke kaik­kia. No, maa­il­ma ei ole tasavertainen. 

  P.s.
  Omaa las­ta­ni en kyl­lä­kään maa­nan­tai­na kou­luun lai­ta. Mut­ta se onkin eri asia ja yksi­tyi­nen rat­kai­su­ni, joka ei yhteis­kun­nal­le kuu­lu. Sii­hen pää­tök­seen ei yksi­kään van­hem­pi tar­vit­se por­mes­ta­rin ilmoi­tus­ta. Toki kou­luun mene­mi­nen­kin on hyvä vaih­toeh­to. Hen­ki­lö­kun­ta siel­lä tekee var­mas­ti par­haan­sa ja kaik­ken­sa. Mihin se riit­tää, sitä ei tie­dä vie­lä kukaan. Jär­ke­viä rat­kai­su­ja kai­va­taan. Ja myös las­ten suo­je­le­mi­sen tahtotilaa.

  1. nelo­sen var­rel­ta:
   Ihmi­nen oppii koko ajan, ilman ope­tus­ta­kin. Ei se kou­lu niin ihmeel­li­nen paik­ka ole, vaik­ka teil­le onniin ker­rot­tu­kin. Pisa-tor­ni on mata­lam­pi kuin kuvit­te­let­te­kaan. Suo­ma­lai­nen kou­lu on ihan taval­li­nen hyvä suo­ma­lai­nen kou­lu. Ei vien­ti­tuo­te. Se on hypeä.Jos lap­set teke­vät luon­nol­li­sen oppi­mi­sen lisäk­si vaik­ka­pa Wil­man kaut­ta saa­mi­aan teh­tä­viä, jotain oppi­mis­ta sii­tä kyl­lä aivan var­mas­ti seuraa.
   Joku voi oppia vaik­ka­pa itse­näis­tä työs­ken­te­lyä­vie­lä­pä ops:in hen­ges­sä –ja van­hem­mat­kin tuli­si­vat osal­lis­te­tuik­si omien las­ten­sa ope­tuk­seen ja kas­va­tuk­seen, mikä on usein sama asia. Win-win-win-win. 

   Kyl­lä kou­lu on huo­mat­ta­vas­ti kotio­pe­tus­ta tehok­kaam­pi. Jos ei oli­si, meil­lä ope­tet­tai­siin lap­set koto­na. Suu­rin osa van­hem­mis­ta ei kyke­ne opet­ta­maan lap­si­aan mie­lek­kääs­ti edes eka­luo­kan oppi­mää­räs­sä, ja ylä­as­teen oppi­mää­rä ylit­tää hei­dän kykyn­sä täy­sin. Nyky­am­mat­ti­kou­lus­ta tie­däm­me myös, ettei etä­ope­tus toimi.

   2. Kou­luis­sa ei kye­tä, sorry,vastaamaan hygie­nas­ta sil­lä taval­la kuten ope­tus­vi­ran­omai­set tai kou­lu­jen joh­to kertoo. 

   Tot­ta, mut­ta täy­sin epä­olen­nais­ta. Kou­lut ovat epä­hy­giee­ni­siä, ja levit­tä­vät tau­te­ja, mut­ta tämä ei ole eri­tyi­sen suu­ri ongel­ma, kos­ka koro­na­vi­rus­ta ei kui­ten­kaan saa­da pysäytettyä. 

   3. THL kehot­taa vält­tä­mään 10 hen­gen kokoon­tu­mi­sia. Kos­ka uskom­me viran­omai­siin on tai sen pitäi­si olla kova, emme ymmär­rä, opet­ta­jien kes­kuu­des­sa, mik­si tilan­ne ja ohjeis­tus sii­hen oli­si eri päi­vä­ko­deis­sa ja kouluissa.
   Yri­tyk­set suo­je­le­vat työn­te­ki­jöi­tään jo monin eri kei­noin. Sama työ­tur­val­li­suus ei näem­mä kos­ke kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­taa. Heis­tä monet kuu­lu­vat myös ris­ki­ryh­miin. Vel­voi­te men­nä sekaan on silti.
   Onko töis­sä saa­tu mah­dol­li­ses­ti seu­rauk­sil­taan vaka­va koro­na muu­ten työ­nan­ta­jan pas­sii­vi­suu­den aiheut­ta­ma työ­ta­pa­tur­ma? Kaik­ki­ne vas­tui­neen? Koro­na tuo han­ka­lia kysy­myk­siä joi­ta set­vit­tä­neen myöhemmin. 

   Poik­keus­o­lot aiheut­ta­vat eri ammat­ti­ryh­mil­le poik­keuk­sel­li­sia ris­ke­jä. Opet­ta­jat ovat vir­ka­mie­hiä, ja heil­lä on samat vir­ka­vel­vol­li­suu­det kuin nor­maa­lis­ti myös poik­keus­ti­lan­teen aika­na. Jos sinul­le tulee sii­tä hyvä mie­li, oli­sin val­mis sano­maan opet­ta­jan sano­maa koro­na­vi­rus­ta ammat­ti­tau­dik­si, mut­ta tosia­sias­sa näin ei kyl­lä ole. Jokai­nen meis­tä tulee altis­tu­maan koro­nal­le, joten on ihan sama saa­ko altis­tuk­sen viik­koa, kah­ta aiem­min kuin myöhemmin.

   Muu­ta­mien eri­tyis­ryh­mien lap­sil­le sekä päi­vä­ko­deis­sa että kou­luis­sa on kyl­lä hel­pos­ti jär­jes­tet­tä­vis­sä eri­kois­jär­jes­te­ly­jä, jot­ta juu­ri he pää­se­vät töi­hin. Sii­tä ei se ole kiinni. 

   Kyse ei ole vain päi­vä­hoi­dos­ta, eivät­kä nämä eri­tyis­ryh­mät ole pie­niä. Mm. koko teol­li­suu­den tulee pyö­riä enti­seen tapaan. Sel­kein­tä on pitää kou­lut auki.

   Ehkä Vapaa­vuo­ren esi­kun­ti­neen pitäi­si­kin roh­keas­ti sanoa, että tul­koon mikä tul­koon lap­sil­le ja nuo­ril­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa, ker­ran se vain kir­pai­see ja mitä toden­nä­köi­sim­min kaik­ki jää­vät hen­kiin. Opet­ta­jien­kin on joh­det­ta­va tilan­net­ta ikään kuin edes­tä, vaik­ka­pa sit­ten jos­sa­kin mää­rin oman työ­tur­val­li­suu­ten­sa kus­tan­nuk­sel­la. Sehän näyt­tää nyt sel­väl­tä. Sama vel­voi­te ei kui­ten­kaan kos­ke kaik­kia. No, maa­il­ma ei ole tasavertainen. 

   Olen samaa mieltä.

   Omaa las­ta­ni en kyl­lä­kään maa­nan­tai­na kou­luun lai­ta. Mut­ta se onkin eri asia ja yksi­tyi­nen rat­kai­su­ni, joka ei yhteis­kun­nal­le kuu­lu. Sii­hen pää­tök­seen ei yksi­kään van­hem­pi tar­vit­se por­mes­ta­rin ilmoitusta. 

   Ei lap­se­si kou­lun­käyn­ti ole sinun yksi­tyis­asia­si. Lap­sel­la­si on oppi­vel­vol­li­suus, eikä sinul­la ole oikeut­ta päät­tää hänen kou­lun­käyn­nis­tään. Täs­sä koh­din näkyy hyvin, miten lii­al­li­nen yksi­lö­kes­kei­syys har­haut­taa aja­tuk­se­si. Vie­lä vähem­män sinul­la on oikeut­ta krii­si­ti­lan­tees­sa mai­nos­taa itsek­kyyt­tä­si. Etkö ymmär­rä, että luot muil­le van­hem­mil­le sosi­aa­lis­ta pai­net­ta jää­dä pois töis­tä lap­si­aan hoi­ta­maan? Yhte­nä yksi­lö­nä teol­la­si ei ole mer­ki­tys­tä, mut­ta jos joka kym­me­nes­kin tekee saman, vai­ku­tuk­set ovat mer­kit­tä­vät. Häpeä!

   Jär­ke­viä rat­kai­su­ja kai­va­taan. Ja myös las­ten suo­je­le­mi­sen tahtotilaa. 

   Las­ten suo­je­lun kan­nal­ta on var­mas­ti paras­ta, että kou­lut pysy­vät auki ja oppi­laat koulutyössä. 

   1. Pois­sao­loon tar­vit­see, ei por­mes­ta­rin, vaan reh­to­rin luvan. Sen jäl­keen pois­sao­lo on lainvoimainen.

 12. Eikö koko kou­lu­jen sul­ke­mi­sen point­ti ole juu­ri se että se sitoo van­hem­mat kotiin­sa ja tar­tun­ta­ket­jut siten kat­ke­aa sii­tä eteen­päin työ­pai­koil­le jne. Näin ne ulko­mail­la asi­aa perus­te­lee. Pitä­vät jopa kaik­kein tehok­kaim­pa­na kei­no­na. Ei ne muu­ten nii­tä niin innok­kaas­ti sul­ki­si monis­sa maissa.

 13. Se ihme­tyt­tää, että 80% Euroo­pan val­tiois­ta on valin­nut toi­sen lin­jan kuin Suo­mi. Ja myös WHO patis­taa val­tioi­ta toi­mi­maan. Miten Suo­mi ero­aa muis­ta Euroo­pan mais­ta vai onko THLs­sä salat­tu vii­saus, jota muil­la ei ole? 

  Olem­me epi­de­mias­sa noin kak­si viik­koa Ita­li­aa ja vii­kon Poh­jois­mai­ta peräs­sä. Ehkä rat­kai­su sul­kea Suo­men kou­lut tulee vii­kon pääs­tä? Toi­saal­ta tut­ki­mus­ten mukaan tie­de­tään, että kou­lu­jen sul­ku aut­taa aivan epi­de­mian alus­sa. Sil­loin epi­de­mian huip­pua voi­daan mer­kit­tä­väs­ti las­kea. Vii­kon kulut­tua on jo pit­käl­ti myöhäistä. 

  Ja jos­sain vai­hees­sa pitäi­si aja­tel­la myös opet­ta­jien ter­veyt­tä. Tai antaa heil­le saman­lai­set suo­jat kuin ter­vey­den­hoi­dos­sa. Bus­si­kus­kit kiel­täy­tyi­vät jo lipunmyynnistä.

  Lau­ma­suo­jan hank­ki­mi­nen suo­ma­lai­set tau­dil­le altis­ta­mal­la on har­vi­nai­sen roh­kea stra­te­gia. Tule­vai­suus näyt­tää, oli­ko suo­ma­lai­nen vii­saus täs­sä toi­sia kan­so­ja suurempi.

  1. IsoH:
   Se ihme­tyt­tää, että 80% Euroo­pan val­tiois­ta on valin­nut toi­sen lin­jan kuin Suo­mi. Ja myös WHO patis­taa val­tioi­ta toi­mi­maan. Miten Suo­mi ero­aa muis­ta Euroo­pan mais­ta vai onko THLs­sä salat­tu vii­saus, jota muil­la ei ole? 

   Ero on sii­nä, että suu­ri osa Euroop­paa on kotirouva/kotiapulaisyhteiskuntia. Näis­sä yhteis­kun­nis­sa kou­lut on suh­teel­li­sen help­po sul­kea. Suo­mes­sa (ala)koulujen ja päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­nen tar­koit­tai­si, että osa ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöis­tä jäi­si kotiin hoi­ta­maan lap­si­aan. Täl­löin osa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäs­tä romah­taa. Kau­pas­ta ei saa äitien lait­ta­maa ruo­kaa, jos sitä ei val­mis­te­ta, kul­je­te­ta ja myy­dä. Moni muu­kin talou­den alue on epä­suo­ras­ti elintärkeä.

   Ero­na on myös se, että Suo­mes­sa asu­taan pää­sään­töi­ses­ti ydin­per­heit­täin, mut­ta mones­sa muus­sa maas­sa asu­taan suku­yh­tei­söit­täin. Kou­lun sul­ke­mi­nen suo­je­lee iso­van­hem­pia, jos he asu­vat samas­sa kodis­sa. Kou­lun sul­ke­mi­nen altis­taa iso­van­hem­pia, jos he asu­vat omas­sa kodis­saan, mut­ta jou­tu­vat tule­maan hoi­ta­maan lap­sia kou­lun sul­ke­mi­sen takia.

   1. Eki: Ero on sii­nä, että suu­ri osa Euroop­paa on kotirouva/kotiapulaisyhteiskuntia. Näis­sä yhteis­kun­nis­sa kou­lut on suh­teel­li­sen help­po sul­kea. Suo­mes­sa (ala)koulujen ja päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­nen tar­koit­tai­si, että osa ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöis­tä jäi­si kotiin hoi­ta­maan lap­si­aan. Täl­löin osa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäs­tä romah­taa. Kau­pas­ta ei saa äitien lait­ta­maa ruo­kaa, jos sitä ei val­mis­te­ta, kul­je­te­ta ja myy­dä. Moni muu­kin talou­den alue on epä­suo­ras­ti elintärkeä.

    Ero­na on myös se, että Suo­mes­sa asu­taan pää­sään­töi­ses­ti ydin­per­heit­täin, mut­ta mones­sa muus­sa maas­sa asu­taan suku­yh­tei­söit­täin. Kou­lun sul­ke­mi­nen suo­je­lee iso­van­hem­pia, jos he asu­vat samas­sa kodis­sa. Kou­lun sul­ke­mi­nen altis­taa iso­van­hem­pia, jos he asu­vat omas­sa kodis­saan, mut­ta jou­tu­vat tule­maan hoi­ta­maan lap­sia kou­lun sul­ke­mi­sen takia.

    Suo­mes­sa ei epi­de­mia tule ole­maan niin raju kuin Ita­lias­sa, syr­jäi­sen sijain­nin ja pit­kien etäi­syyk­sien takia. Tääl­lä ei ramp­paa lähes­kään niin pal­jon mat­ka­li­joi­ta, ja ne jot­ka ram­paa­vat tal­vel­la oles­ke­le­vat pää­asias­sa Lapissa.
    Nyt kou­lut ja rajat on pää­tet­ty sul­kea aina­kin jok­si­kin aikaan ja ehkä hyvä niin. Pitäi­si vie­lä taju­ta olla pääs­tä­mät­tä ete­läs­tä palaa­via suo­ma­lai­sia tänne.

   2. Nyt kou­lut ja rajat on pää­tet­ty sul­kea aina­kin jok­si­kin aikaan ja ehkä hyvä niin. Pitäi­si vie­lä taju­ta olla pääs­tä­mät­tä ete­läs­tä palaa­via suo­ma­lai­sia tänne!”

    Ehkei ihmi­siä nyt ihan estääk­kään voi palaa­mas­ta koti­maa­han­sa mut­ta tark­ka syy­ni( tes­tit, koti­ka­ran­tee­ni, seu­ran­ta yms.) kyl­lä var­maan oli­si­si tar­peen esim. Espan­jas­ta tule­vien muut­to­lin­tu­par­vien osal­ta ettei­vät nyt levit­täi­si tuliai­si­na taas saman­lais­ta virusan­nos­ta kuin mitä alp­pi­tu­ris­tit teki­vät! Ja huom. en syyl­lis­tä täs­sä ketään, itse­kin olen nois­sa pai­kois­sa mat­kail­lut. Nyt vaan näil­lä ihmi­sil­lä oli huo­no tuu­ri, vää­räs­sä pai­kas­sa vää­rään aikaan. Eräs mat­kai­lun ris­keis­tä nyt toteutui.

 14. Ollaan kovas­ti mie­tit­ty eri­lai­sia varo­toi­men­pi­tei­tä, jot­ta tar­tun­ta­käy­rää voi­tai­siin “litis­tää”, jakaa tar­tun­nat pidem­mäl­le ajal­le. Sil­loin on piir­ret­tä­vä käy­rän juu­reen myös sai­raan­si­jo­jen mää­rä. Täs­sä las­ke­taan, että tar­tun­nan pitäi­si jakau­tua USA:ssa kym­me­nel­le vuo­del­le, jot­ta tämä “litis­tä­mi­nen” auttaisi. 

  https://medium.com/@joschabach/flattening-the-curve-is-a-deadly-delusion-eea324fe9727

  Sama ongel­ma on Suo­mes­sa, meil­lä on 420 teho-osas­to­paik­kaa. Ver­tai­lun vuok­si Ita­lias­sa on lähes 10 % sai­ras­tu­neis­ta teho­hoi­dos­sa: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
  Meil­lä siis pai­kat tule­vat käy­rän mukaan lop­pu­maan paris­sa vii­kos­sa, sen jäl­keen anne­taan keuh­ko­kuu­meis­ten kuol­la (kuten Ber­ga­mos­sa pai­kal­li­sen lää­kä­rin FB-kir­joi­tuk­sen mukaan nyt tehdään).

  Meil­lä oli kak­si kuu­kaut­ta aikaa. THL:n puut­teel­lis­ta varau­tu­mis­ta tul­laan ihmet­te­le­mään pit­kään. Myös: eikö ven­ti­laat­to­ri­ka­pa­si­tee­tin (ja sai­raa­la­sän­ky­jen!) hank­ki­mi­nen kuu­lui­si myös Huoltovarmuuskeskukselle?

  1. Krtek:
   Meil­lä oli kak­si kuu­kaut­ta aikaa. THL:n puut­teel­lis­ta varau­tu­mis­ta tul­laan ihmet­te­le­mään pitkään. 

   THL ei hoi­da ketään, ei varus­ta sai­raa­loi­ta, ei tee viran­omais­pää­tök­siä, ei sul­je rajo­ja. Sil­lä ei ole val­taa eikä budjettia.

   Sen sijaan se on help­po syn­ti­puk­ki kun parem­min­tie­tä­vät ennus­ta­vat menneisyyttä.

 15. Tau­ti var­maan­kin tulee leviä­mään, teim­me sit­ten mitä tahan­sa, mut­ta leviä­mi­sen nopeus on avain­te­ki­jä ter­vey­den­huol­lon kes­tä­vyy­den kan­nal­ta. Täl­lä perus­teel­la oli­sin itse tai­pu­vai­nen sul­ke­maan kou­lut, sil­lä aina­kin suu­ris­sa kou­luis­sa altis­tus on mer­kit­tä­vä. Ei-epi­de­mio­lo­gi­na kiin­nos­taa, mik­si lyhy­tai­kai­nen sul­ke­mi­nen – vaik­ka­pa kuu­kau­dek­si – ei hyödytä? 

  Omat perus­te­lu­ni: eivät ne lap­set vapaa-ajal­la sata­päi­sis­sä ryh­mis­sä hen­gai­le. Eivät­kä viih­dy kome­rois­sa, ruu­tu­jen ääres­sä moni sen sijaan kyl­lä koto­na olles­saan – mikä täs­sä tilan­tees­sa on posi­tii­vis­ta. Mikä­li pien­ten päi­vä­hoi­to on ongel­ma, voi­si­ko aja­tel­la, että hoi­toa­pua tar­vit­se­vil­le jär­jes­te­tään vas­taa­vaa ker­ho­toi­min­taa kuin muu­ten­kin ip-ker­ho­jen muo­dos­sa? Pie­nem­pi ryh­mä, pie­nem­pi altis­tus­poh­ja. Omas­sa per­hees­sä­ni on kak­si las­ta eri kou­luis­sa, sekä puo­li­so opet­ta­ja­na kol­man­nes­sa. Pöpö­haa­vi on aika­moi­nen, vaik­ka itse kil­tis­ti pidät­täy­dyn yli 10 hen­ki­lön kokouk­sis­ta ja matkustamisesta.

 16. Kan­nat­taa muis­taa, että kou­lu­jen sul­ke­mi­nen on vain yksit­täi­nen kei­no — joka ei ole hopealuoti.

  Tar­vi­taan koko kei­no­va­li­koi­ma — tes­taus, tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen, karan­tee­nit ja myös sosi­aa­li­nen etäi­syys, mat­kus­tuk­sen vähen­tä­mi­nen, tapah­tu­mien vähent­mi­nen, kou­lu­jen sul­ke­mi­nen. Täs­sä tulee vas­taan koko­nais­vas­tuu — joka on maan hal­li­tuk­sel­la. On löy­dyt­tä rahoi­tus­ta STM:n suun­taan ja Kelal­le tes­tauk­seen ja karan­tee­nei­hin, OKM:lle jot­ta kult­tuu­ria­la pysyy pys­tys­sä, TEM:lle lomau­tus­tu­ten pävä­ra­hoi­hin, pan­keil­le mak­su­va­paa-aiko­jen myön­tä­mi­seen. Lisäk­si Ete­lä- ja Län­si-Suo­mi ovat eri tilan­tees­sa kuin Lap­pi ja Kainuu.

  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/european-countries-take-radical-steps-to-combat-coronavirus

  Tedros (WHO DG) stres­sed that count­ries should take a compre­hen­si­ve approach. “Not tes­ting alo­ne,” he said. “Not con­tact tracing alo­ne. Not qua­ran­ti­ne alo­ne. Not social dis­tancing alo­ne. Do it all. Find, iso­la­te, test and treat eve­ry case, to break the chains of trans­mis­sion … do not just let this fire burn.”

 17. Pari asi­aa joka on minul­le ilman asian­tun­te­muis­ta epäselvää 

  WHO:n mukaan päin­vas­toin kuin influens­sa koro­na­vi­rus ei näy­tä tart­tu­van her­käs­ti lap­siin ja leviä­vän hei­dän kaut­ta. Kii­nan koke­muk­sen perus­teel­la lap­set saa­vat tar­tun­nan pikem­min van­hem­milt­ta kuin päinvastoin.
  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_4

  Eli influens­sae­pi­de­mioi­hin perus­tu­va stra­te­gia ei vält­tä­mät­tä täs­sä toi­mi. Tosin täl­löin kou­lu­jen sul­ke­mi­nen­kin on turhaa.

  Onko edes var­maa, että coro­na­vi­rus­tar­tun­ta aiheut­taa pysy­vän immnuniteetin?

 18. Rat­kai­se­va­na teki­jä­nä tai­taa olla lau­ma­suo­jan kehit­ty­mi­nen. Jos koro­nafluns­san R0 on, lau­ma­suo­ja syn­tyy, jos n. 60% väes­tös­tä on sai­ras­ta­nut sen. Huo­les­tut­ta­van iso luku, ellei hyvin suu­ri osa sai­ras­tu­neis­ta ole käy­tän­nös­sä oireettomia. 

  Wuha­nis­sa karan­tee­ne­jä on puret­tu, ja lii­ke-elä­mä on palai­le­mas­sa nor­maa­lik­si. Tau­ti ei kui­ten­kaan ole aina­kaan vie­lä ryöp­säh­tä­nyt udel­leen. Jos näin ei tapah­du paris­sa vii­kos­sa, tämä viit­taa sii­hen, että Wuha­niin on syn­ty­nyt koh­tuul­li­nen lau­ma­suo­ja. Tämä kai tar­koit­tai­si sitä, että oireet­to­mia sai­ras­tu­nei­ta oli­si ollut moni­kym­men­ker­tai­nen mää­rä oireel­li­siin ver­rat­tu­na. Jos tämä on tot­ta, kou­lu­ja eikä las­ten­tar­ho­ja kan­nat­tai­si sulkea. 

  Huom, en ole alan asian­tun­ti­ja. Voin olla täy­sin väärässä.

  1. Tapio:
   Rat­kai­se­va­na teki­jä­nä tai­taa olla lau­ma­suo­jan kehit­ty­mi­nen. Jos koro­nafluns­san R0 on, lau­ma­suo­ja syn­tyy, jos n. 60% väes­tös­tä on sai­ras­ta­nut sen. Huo­les­tut­ta­van iso luku, ellei hyvin suu­ri osa sai­ras­tu­neis­ta ole käy­tän­nös­sä oireettomia. 

   Wuha­nis­sa karan­tee­ne­jä on puret­tu, ja lii­ke-elä­mä on palai­le­mas­sa nor­maa­lik­si. Tau­ti ei kui­ten­kaan ole aina­kaan vie­lä ryöp­säh­tä­nyt udel­leen. Jos näin ei tapah­du paris­sa vii­kos­sa, tämä viit­taa sii­hen, että Wuha­niin on syn­ty­nyt koh­tuul­li­nen lau­ma­suo­ja. Tämä kai tar­koit­tai­si sitä, että oireet­to­mia sai­ras­tu­nei­ta oli­si ollut moni­kym­men­ker­tai­nen mää­rä oireel­li­siin ver­rat­tu­na. Jos tämä on tot­ta, kou­lu­ja eikä las­ten­tar­ho­ja kan­nat­tai­si sulkea. 

   Huom, en ole alan asian­tun­ti­ja. Voin olla täy­sin väärässä.

   Piti olla: R0=2.3.

   Ehkä ne kou­lut kan­nat­tai­si var­muu­den vuok­si sul­kea, mut­ta varau­tua nii­den avaa­mi­seen muu­ta­man vii­kon pääs­tä, jos tuo­ta Wuha­nin tilan­net­ta pyri­tään tar­kem­min analysoimaan.

 19. Eikö­hän kou­lu­jen sul­ke­mi­sen sijaan äänes­te­tä S‑ryhmälle ilmai­nen ostos­ten kotiin­kul­je­tus yli 65-vuo­tiail­le. Oli­si vai­kut­ta­vuus koh­dal­laan ja pääs­täi­siin ker­ran­kin lähel­le osuus­toi­min­ta-idean ydintä.

 20. Hyvä kir­joi­tus, mut­ta entä ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat lap­set? Jos kou­lu­ja ei pää­dy­tä sul­ke­maan, voi­si­ko hei­dän osal­taan teh­dä suo­si­tuk­sen? Ilmei­ses­ti kou­lu­jen välil­lä on suu­ria ero­ja sen suh­teen miten van­hem­pien oma­toi­mi­seen pää­tök­seen näi­den ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien las­ten kou­lus­ta pois otta­mi­seen suhtaudutaan.

 21. Hei,

  En ymmär­rä alkuun­kaan tätä Suo­men ja Ruot­sin toi­min­ta­lin­jaa täs­sä asias­sa. Soi­nin­vaa­ran kom­men­tit ja iso osa jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta vai­kut­taa ikään kuin poh­jau­tu­van aja­tuk­seen, että Covid-19 oli­si jon­kin­lai­nen hiu­kan ärhä­käm­pi ver­sio influens­sas­ta. Tämä ei kui­ten­kaan pidä paik­kaan­sa, tai aina­kaan mikään näke­mä­ni tie­teel­li­nen tie­to tai koke­mus­pe­räi­set havain­not muis­ta mais­ta eivät tätä lähes­ty­mis­ta­paa tue. Muun muas­sa seu­raa­va Yalen yli­opis­ton pro­fes­so­ri ker­too hyvin sel­keäs­ti Covid-19 viruk­sen poikkeuksellisuuden:
  https://twitter.com/VirusesImmunity/status/1238475009712160769

  Esi­mer­kik­si WHO on per­jan­tai­na anta­nut hyvin sel­keä­sa­nai­sen lausunnon,
  https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19—13-march-2020 , jos­sa tode­taan suo­men­net­tu­na muun muas­sa seuraavasti:

  Vies­tim­me val­tioil­le on edel­leen seu­raa­va: täy­tyy ottaa koko­nais­val­tai­nen lähestymistapa.

  Ei pel­käs­tään tau­ti­tes­tauk­sia. Ei pel­käs­tään tau­ti­ket­ju­jen jäl­ji­tys­tä. Ei pel­käs­tään tau­ti­ta­paus­ten eris­tä­mis­tä. Ei pel­käs­tään sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen vähen­tä­mis­tä. Teh­kää kaikki.

  Mikä tahan­sa val­tio, joka kat­soo mui­den koke­muk­sia ja ajat­te­lee, että “vas­taa­va ei tapah­du meil­lä” tekee tap­pa­van vir­heen. Se voi tapah­tua mil­le tahan­sa valtiolle.

  WHO on myös muis­sa yhteyk­sis­sä anta­nut pel­käs­tään kii­tos­ta Itä-Aasian mai­den tehok­kail­le toi­mil­le (aina­kin Kii­na, Japa­ni, Ete­lä-Korea, Taiwan, Sin­ga­po­re, Hong Kong).

  Tämän lisäk­si yli 200 tie­de­hen­ki­löä on Isos­sa-Bri­tan­nias­sa vaa­ti­nut pal­jon tehok­kaam­pia, nopeam­pi ja mer­kit­tä­väm­piä hidas­ta­mis­toi­mia kuin siel­lä on tehty:
  https://twitter.com/KatolaZ/status/1238940838610206720

  Euroo­pan tar­tun­ta­tau­ti­vi­ras­to on myös anta­nut suo­si­tuk­sen, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/social-distancing-measures-in-response-to-the-COVID-19-epidemic.pdf?fbclid=IwAR3q1TF8nkZY_pDDxKjreeFpJ58x2L39-5X9JBbCR1emv-q8RjJaVz0CEMI , jos­sa sano­taan muun muas­sa seuraavasti:

  The ear­ly, deci­si­ve, rapid, coor­di­na­ted and compre­hen­si­ve imple­men­ta­tion of clo­su­res and qua­ran­ti­nes is
  like­ly to be more effec­ti­ve in slowing the spread of the virus than a delayed implementation.

  Myös Suo­mes­sa aihe­pii­riä tun­te­vat tai sitä tut­ki­neet tie­de­hen­ki­löt ovat jo jon­kin aikaa sel­keäs­ti ilmais­seet kii­reel­li­sen tar­peen nykyis­tä pal­jon tehok­kaam­mil­le hidas­ta­mis­toi­mil­le, esimerkiksi:
  https://twitter.com/JariSaramaki
  https://twitter.com/AnnaRotkirch
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006434859.html

  Suo­men viral­li­nen koneis­to ei sen sijaan ole tehok­kaas­ti toi­meen­pan­nut tehok­kai­ta hidas­ta­mis­toi­mia ja pyr­ki­nyt esi­mer­kik­si hidas­ta­maan leviä­mis­tä pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta ja muis­ta kes­kuk­sis­ta maa­kun­tiin. Lisäk­si viral­li­set arviot vuo­den alus­ta asti ovat olleet sys­te­maat­ti­ses­ti vää­räs­sä (https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/adef7f79-dfb9-4e17-9538–466e623568b7) eikä mikään takaa, että tilan­ne­ku­va, ymmär­rys ja suun­ni­tel­mat oli­si­vat täl­lä het­kel­lä sen parem­mat. Myös tie­dot­ta­mi­nen on ollut vir­heel­lis­tä, ja esi­mer­kik­si vie­lä täl­lä vii­kol­la on tie­do­tus­ti­lai­suuk­sis­sa annet­tu ymmär­tää, että Suo­mi oli­si varau­tu­nut hyvin. Min­kään jul­ki­suu­des­sa ker­ro­tun tie­don perus­teel­la ei kui­ten­kaan näh­däk­se­ni ole mitään eri­tyis­tä syy­tä olet­taa, että Suo­mes­sa ei voi­si tilan­ne ede­tä samoin kuin Ita­lias­sa. Olem­me mah­dol­li­ses­ti ainoas­taan joi­tain päi­viä jäl­jes­sä Kes­ki-Euroo­pan tar­tun­ta­ti­hey­des­tä, ja Ita­lian tilan­tees­ta­kaan emme ole pal­jon jäljessä.

  On kes­kei­sen tär­ke­ää ymmär­tää uhka­ku­va oikein, vaik­ka se ei toteu­tui­si­kaan. Vaik­ka sai­raus ei ilmei­ses­ti nor­maa­lio­lo­suh­teis­sa pää­sään­töi­ses­ti ole hen­gen­vaa­ral­li­nen nuo­ril­le ja työi­käi­sil­le, niin käsi­tyk­se­ni mukaan myös monet nuo­rem­mat ihmi­set saat­ta­vat tar­vi­ta ammat­ti­mais­ta teho­hoi­toa, ja tämä yhdes­sä ris­ki­ryh­mien laa­jan ja vaka­van oireh­ti­mi­sen kans­sa on vaa­ras­sa romah­dut­taa koko teho­hoi­to­jär­jes­tel­män, kuten Ita­lias­sa on pai­koin käy­nyt, ja tämän joh­dos­ta myös mui­den sai­rauk­sien hoi­to vaa­ran­tuu ja kuol­lei­suus kaik­kien hen­gen­vaa­ral­lis­ten sai­rauk­sien vuok­si on vaa­ras­sa nous­ta mer­kit­tä­väs­ti. Har­taas­ti kui­ten­kin toi­von, että kyke­nem­me teke­mään kaik­kem­me, jot­ta Ira­nis­ta uuti­soi­dut jouk­ko­hau­dat eivät oli­si todel­li­suut­ta lopul­ta täälläkin.

  Poh­jois­mai­den yhteen­las­ket­tu väki­lu­ku on hiu­kan alle puo­let Kii­nan krii­si­maa­kun­nan Hubein väki­lu­vus­ta. Tie­däm­me mitä tilan­teen saa­mi­nen hal­lin­taan vaa­ti Hubeis­sa, mut­ta kukaan ei var­muu­del­la tie­dä, että riit­tää­kö pal­jon vähem­pi edes hidas­ta­maan ete­ne­mis­tä enää täs­sä vai­hees­sa, jos­sa Euroo­pas­sa ollaan. Hidas­ta­mi­sen tär­key­des­tä on yksi­mie­li­syys. Ete­lä-Korea, Sin­ga­po­re, Taiwan ja Japa­ni ovat aloit­ta­neet toi­men­sa sii­nä vai­hees­sa, kun tilan­ne ei ollut vie­lä yhtä pit­käl­lä kuin nyt Euroo­pas­sa. Edel­lä mai­ni­tus­sa WHO:n lausun­nos­sa myös tode­taan Japa­nin toi­mien tapah­tu­van koko­nais­val­tai­ses­ti sikä­läi­sen pää­mi­nis­te­rin johdolla.

  Jos Suo­men toi­min­ta­lin­ja ei muu­tu nopeas­ti, niin vai­kut­taa mie­les­tä­ni sil­tä, että olem­me aja­mas­sa täyt­tä vauh­tia koh­ti Ita­lian kal­tais­ta totaa­lis­ta pysäh­dys­tä, vaik­ka meil­lä oli­si ollut enem­män aikaa hidas­taa ete­ne­mis­tä sil­lä tavoin, että voi­daan tur­va­ta ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­män toi­min­ta kai­kis­sa oloissa.

  Ris­kit ovat niin mer­kit­tä­vät, että oli­si vii­sas­ta ottaa mah­dol­li­sim­man pian käyt­töön kaik­ki toi­met, jois­ta ei ole mer­kit­tä­vää hait­taa uhkaan vas­taa­mi­sen kan­nal­ta. Tämä täy­tyy teh­dä puut­teel­li­sen tie­don varas­sa ja yksit­täis­ten toi­men­pi­tei­den täs­mäl­lis­tä “vai­kut­ta­vuut­ta” tie­tä­mät­tä. Suo­mes­sa on täl­lä­kin het­kel­lä vie­lä avoin­na jopa vapaa-ajan lai­tok­sia, kuten elo­ku­va­teat­te­rei­ta, teat­te­rei­ta, uima­hal­le­ja, urhei­lu­hal­le­ja, kun­to­sa­le­ja, kon­sert­ti­sa­le­ja, ja kaik­kia ryh­mä­har­ras­tuk­sia ei ole lope­tet­tu koko maas­sa suo­si­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta. Myös yli­opis­tois­sa jär­jes­te­tään luen­to­ja ja muu­ta kon­tak­tio­pe­tus­ta, jon­ka lyhy­tai­kai­ses­ta kes­keyt­tä­mi­ses­tä ei oli­si väli­tön­tä hait­taa. Pal­jon mui­ta­kin toi­mia voi­tai­siin kar­sia, jot­ka vähen­täi­si­vät ihmis­ten koh­taa­mi­sia lähi­pii­rien­sä ulko­puo­lel­la ilman mer­kit­tä­vää hait­taa aina­kaan lyhyel­lä aika­vä­lil­lä. Mut­ta var­muu­del­la jou­du­taan teke­mään myös toi­mia, jot­ka aiheut­ta­vat hait­taa, ja osin vai­keut­ta­vat jopa ter­vey­den­huol­to­sek­to­rin toimintaa.

  Jos osoit­tau­tuu, että epi­de­mia hidas­tuu, niin toi­mia voi­daan joi­den­kin viik­ko­jen kulut­tua arvioi­da uudel­leen. Yli­rea­goin­nin kus­tan­nuk­set voi­daan lyhyel­lä aika­vä­lil­lä kyl­lä kan­taa, mut­ta ris­kit sii­tä, että teh­dään lii­an vähän ja lii­an myö­hään ovat lii­an suu­ret. Yksi­kään maa ei ole lii­an voi­mak­kai­ta toi­mia vie­lä katu­nut täs­sä asias­sa. Päin vas­tai­sia esi­merk­ke­jä sen sijaan on jo lukuisia.

 22. Bri­tan­nian hal­lu­tus otti lau­ma-immu­ni­teet­ti­stra­te­gian käytöön. 

  Bri­tish Socie­ty of Immu­no­lo­gy jul­kai­si avoi­men kir­jeen Brit­tien hal­li­tuk­sel­le. BSI open let­ter to Govern­ment on SARS-CoV‑2 outbreak response

  Kir­jeen yhteenveto:

  Lau­ma-immu­ni­teet­ti stra­te­gia suo­jaa haa­voit­tu­via vain jos ne voi­daan onnis­tu­nees­ti eris­tää. Jos tämä ei toi­mi, seu­rauk­set ovat kau­hei­ta. Ei tie­de­tä tuo­ko viruk­sen sai­ras­ta­mi­nen pit­kä­ai­kai­sen immu­ni­tee­tin, kos­ka monet saman­kal­tai­set viruk­set eivät tuo immu­ni­teet­tia. Tämän takia leviä­mi­sen estä­mi­nen on jär­ke­vää kos­ka sil­lä oste­taan lisää aikaa.

 23. Suo­ma­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on näh­ty sel­lai­nen­kin argu­ment­ti, että oli­si muka mah­dol­li­suus lii­an voi­mak­kai­siin toi­miin ja puhut­tu “toi­ses­ta aal­los­ta” tai vaa­ras­ta men­nä toi­mis­sa niin sano­tus­ti “öve­rik­si” (https://twitter.com/mika_salminen/status/1238487811684290562). Mie­les­tä­ni täl­lai­sel­le epäi­lyl­le ei ole perus­tei­ta, ja aina­kaan sel­lai­sen aika ei ole nyt. Näh­däk­se­ni yhden­kään maan Covid-19 koke­mus­ten tai WHO:n suo­si­tus­ten valos­sa täl­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ei ole (https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19—13-march-2020) ja nyt täy­tyi­si kes­kit­tyä “ensim­mäi­sen aal­lon” hidas­ta­mi­seen kai­kin kei­noin. Yli­rea­goin­ti voi­daan myös nopeas­ti kor­ja­ta myö­hem­min, mut­ta ali­rea­goin­tia ei. Myös asi­aa tun­te­va pro­fes­so­ri Sara­mä­ki on ilmais­sut käsi­tyk­sen­sä hyvin sel­keäs­ti seu­raa­vas­sa twiitti-ketjussa:
  https://twitter.com/JariSaramaki/status/1238709570261749761

 24. Samaan aikaan tau­din leviä­mis­vauh­ti ensi romah­ti ja nyt edel­leen hidas­tuu Koreas­sa. Täl­lä tren­dil­lä epi­de­mia lop­puu sii­nä koh­din kun pari pro­sent­tia väes­tös­tä on sairastunut. 

  https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/2020_coronavirus_pandemic_in_South_Korea/0/c1cfb60fd4ee164785316a3c3b1f806e1bb5518f.png

  Jos link­ki ei toi­mi päi­vi­tyk­sen takia voi kat­toa artik­ke­lin: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_South_Korea

  En väi­tä, että tie­täi­sin pal­jon mitään. Mut­ta onhan toi mie­len­kiin­tois­ta, eikö? Tyh­mä voi­si vaik­ka kysyä, että onko Koreas­sa ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen muut­tu­nut niin pal­jon, että tau­din leviä­mi­nen jopa lop­puu. Mitä­hän ne siel­lä oikein tekee?

  Vai onko kyse vain satun­nai­ses­ta vaih­te­lus­ta tau­din leviä­mis­vauh­dis­sa ja koh­ta siel­lä taas ale­taan sai­ras­tua niin kuin “asian­tun­ti­jat” ennustaa.

  1. Ete­lä­ko­reas­sa kehi­tet­tiin 17 päi­vän aika­na sys­tee­mi ja infra­struk­tuu­ri tyh­jäs­tä. Siel­lä tes­tin tulos tulee 6 tun­nis­sa ja voi­daan tes­ta­ta 20 000 ihmis­tä päi­väs­sä. Tes­ti­paik­ko­ja on tei­den var­sil­la jos­sa tes­tin voi teh­dä autos­sa istues­sa. Ei tar­vit­se men­nä sai­raa­laan. Kun tar­tun­ta on todet­tu, hen­ki­löi­den luot­to­kort­ti- ja puhe­lu­tie­dois­ta sel­vi­te­tään mis­sä hen­ki­lö on liik­ku­nut ja täs­tä tie­do­te­taan ter­veys­mi­nis­te­riön sivuil­la jot­ta saa­daan yhteys ihmi­siin jot­ka voi­vat olla altis­tu­neet. Sit­ten nämä­kin tes­ta­taan. Sai­ras­tu­neet eris­tyk­seen. Nega­tii­vi­ses­ti pai­neis­tet­tu­ja huo­nei­ta on pys­ty­tet­ty nopeas­ti tah­dis­sa ympä­ri maa­ta. Ei tar­vi­ta kau­pun­kien sul­ke­mi­sia ym.

   1. Ete­lä-Korea raken­si infra­struk­tuu­ria vuosia:


    He points out that tes­ting capaci­ty is not just about get­ting enough test kits. It requi­res years of invest­ment in complex health care infra­struc­tu­re, inclu­ding lab hardwa­re and tech­nicians to ana­lyze samples, logis­tics for moving goods and pro­vi­ding ser­vices and infor­ma­tion tech­no­lo­gy to keep supplies and data moving. Any bott­le­neck or shor­ta­ge of the­se ele­ments can cost time and lead to more infec­tions and deaths.

    In order for Korea to car­ry out all the­se tests, you have to get all the­se ducks in a row,” says Feigl-Ding, which is why he conclu­des: “I think Korea has done a great job.” By cont­rast, he adds, “the Uni­ted Sta­tes has not.”

    South Korea, howe­ver, lear­ned many of its les­sons the hard way — by not having suf­ficient resources to cope with pre­vious epi­de­mics, notably the 2015 MERS outbreak. At the time, the Korean Cen­ters for Disea­se Cont­rol, or KCDC, was the only ins­ti­tu­tion aut­ho­rized to do epi­de­mio­lo­gical testing.

    https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/13/815441078/south-koreas-drive-through-testing-for-coronavirus-is-fast-and-free

   2. jukva­lim: Ete­lä-Korea raken­si infra­struk­tuu­ria vuosia:

    Suo­mes­sa Tehy ja SuPer ovat pitä­neet huol­ta sii­tä että kan­nat­ta­van ana­lyy­si­lii­ke­toi­min­nan edel­ly­tys on tes­tien teko ulko­mail­la suo­ma­lais­ten ammat­ti­liit­to­jen ulot­tu­mat­to­mis­sa ja pie­net kan­sal­li­set toi­mi­jat myy­dään ulko­mail­le. Tämä on sinän­sä lin­jas­sa Suo­men talou­den suu­ren kuvan eli tytä­ryh­tiö­ta­lou­dek­si muut­tu­mi­sen kans­sa, ja kol­mi­kan­nan luon­nol­li­nen seu­raus. Eteen­päin Meri­mies-Unio­nin ja AKT:n vii­toit­ta­mal­la tiellä!

 25. Luu­li­si kau­pun­gil­la ole­van kii­re lait­taa kou­lut kiin­ni. Jos työ­nan­ta­ja käs­kee kotiin ja mak­saa pal­kan, työ­vel­voi­te säi­lyy ja etä­töi­tä pitää teh­dä. Jos val­tio käs­kee kotiin ja Kela mak­saa pal­kan, työ­vel­voi­tet­ta ei ole ja ope voi ottaa iisis­ti. Oppi­lail­la ei oli­si ohjaus­ta sen vertaa.
  Näin olen ymmär­tä­nyt, mut­ta voi tie­tys­ti olla että en ole ymmär­tä­nyt mitään.

 26. Pää­tös­ten tuek­si pitäi­si aina olla tie­toa ja vali­tet­ta­vas­ti raha tai­taa olla ainoa edes jos­sain mää­rin yleis­pä­te­vä mit­ta­ri — mikä jo sinän­sä tai­taa teh­dä haa­veet “tie­toon poh­jau­tu­vas­ta” pää­tök­sen­teos­ta tur­hik­si, kos­ka eihän “Tär­kei­tä Asioi­ta saa mis­sään nimes­sä mita­ta rahas­sa”

  Nyt­kin kyse on sii­tä, että kou­lu­jen sul­ke­mi­nen mak­saa — aina­kin sii­nä muo­dos­sa, että aina­kin osa van­hem­mis­ta jou­tuu jää­mään pois töis­tä — ja taas tois­taal­ta tämän voi­daan arvioi­da pie­nen­tä­vän kuol­lei­suut­ta jos­sain mää­rin (tai parem­pi kai las­kea sääs­tet­ty­jä hyviä elin­vuo­sia). Täs­tä saa­daan sit­ten joku hin­ta-arvio yhdel­le sää­te­tyl­le hen­gel­le (lisäe­lin­vuo­del­le) — ja jos asioi­ta ylen­sä­kin las­ket­tai­siin näin, voi­tai­siin kus­tan­nuk­sia ver­ra­ta sii­hen mitä muu­ten lisä­vuo­sis­ta ollaan val­mii­ta maksamaan.

  Tur­ha täl­lais­ta kai täs­sä tilan­tees­sa vaa­tia käyt­töö­no­tet­ta­vak­si — eikö­hän poliit­ti­nen (popu­lis­ti­nen) pai­ne asias­sa kas­va sel­lai­siin mit­toi­hin, että kou­lut (ja ehkä monet muut­kin) asiat mene kiin­ni — oli hyö­tyä tai sit­ten ei.

  Itse kyl­lä vähän epäi­len kou­lu­jen sul­ke­mi­sen jär­ke­vyyt­tä — jos suu­rin osa kan­sas­ta kui­ten­kin sai­ras­tuu, niin pide­tään­kö kou­lut (ja kaik­ki muu mah­dol­li­nen) kiin­ni niin kau­an, kun­nes lau­maim­mu­ni­teet­ti on saa­vu­tet­tu? Vai pide­tään­kö kou­lut kiin­ni vain niin kau­an kun­nes epi­de­mia laan­tuu maan rajo­jen sisäl­lä — ja sit­ten aloi­te­taan taas koko revoh­ka uudes­taan, kun jos­tain Ylä-Urd­mu­tias­ta tul­lut super­tar­tut­ta­ja lau­kai­see kier­teen sii­tä pis­tees­tä mihin edel­li­sen sul­ku­kier­teen alus­sa jäätiiin?

  1. ksee:
   Itse kyl­lä vähän epäi­len kou­lu­jen sul­ke­mi­sen jär­ke­vyyt­tä – jos suu­rin osa kan­sas­ta kui­ten­kin sai­ras­tuu, niin pide­tään­kö kou­lut (ja kaik­ki muu mah­dol­li­nen) kiin­ni niin kau­an, kun­nes lau­maim­mu­ni­teet­ti on saa­vu­tet­tu? Vai pide­tään­kö kou­lut kiin­ni vain niin kau­an kun­nes epi­de­mia laan­tuu maan rajo­jen sisäl­lä – ja sit­ten aloi­te­taan taas koko revoh­ka uudes­taan, kun jos­tain Ylä-Urd­mu­tias­ta tul­lut super­tar­tut­ta­ja lau­kai­see kier­teen sii­tä pis­tees­tä mihin edel­li­sen sul­ku­kier­teen alus­sa jäätiiin? 

   Tätä samaa itse poh­din. Koro­na­vi­rus ei ole mikään ohi­me­ne­vä ilmiö. Mei­dän ei tule ottaa käyt­töön panii­kin­omai­sia rajoi­tus­toi­mia tai tavoi­tel­la tämän tau­din hävit­tä­mis­tä koko­naan. Se on mah­do­ton­ta. Menet­te­ly­ta­po­jen tulee olla sel­lai­sia, että voim­me elää nii­den kans­sa vuo­sia; tois­taa ne tar­vit­taes­sa puo­len vuo­den välein. Eli täs­tä syys­tä puheet sii­tä, että “yli­rea­goin­tia ei ole kukaan vie­lä katu­nut” ovat vas­tuut­to­mia. Ei var­maan ole katu­nut — vie­lä. Jos nyt sul­jem­me kou­lut, kyke­nem­me­kö avaa­maan nii­tä edes ensi syk­sy­nä? Entäs kun toi­nen aal­to tulee? Entäs kol­mas? Olem­me­ko val­mii­ta pitä­mään kou­lu­ja täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä kiin­ni kak­si, kol­me vuotta?

   Tämän tau­din voit­ta­mi­seen ei ole muu­ta kei­noa kuin se, että suh­tau­dum­me yhteis­kun­ta­na sii­hen kuin pajun­pen­sas myrs­kyyn; myrs­ky ravis­te­lee ja huo­jut­taa pus­kaa, pen­sas tai­puu, mut­ta myrs­kyn men­tyä se on entisellään.

 27. Para­hin Erastotenes. 

  Minä: “Omaa las­ta­ni en kyl­lä­kään maa­nan­tai­na kou­luun lai­ta. Mut­ta se onkin eri asia ja yksi­tyi­nen rat­kai­su­ni, joka ei yhteis­kun­nal­le kuu­lu. Sii­hen pää­tök­seen ei yksi­kään van­hem­pi tar­vit­se por­mes­ta­rin ilmoitusta.”

  Sinä: “Ei lap­se­si kou­lun­käyn­ti ole sinun yksi­tyis­asia­si. Lap­sel­la­si on oppi­vel­vol­li­suus, eikä sinul­la ole oikeut­ta päät­tää hänen kou­lun­käyn­nis­tään. Täs­sä koh­din näkyy hyvin, miten lii­al­li­nen yksi­lö­kes­kei­syys har­haut­taa aja­tuk­se­si. Vie­lä vähem­män sinul­la on oikeut­ta krii­si­ti­lan­tees­sa mai­nos­taa itsek­kyyt­tä­si. Etkö ymmär­rä, että luot muil­le van­hem­mil­le sosi­aa­lis­ta pai­net­ta jää­dä pois töis­tä lap­si­aan hoi­ta­maan? Yhte­nä yksi­lö­nä teol­la­si ei ole mer­ki­tys­tä, mut­ta jos joka kym­me­nes­kin tekee saman, vai­ku­tuk­set ovat mer­kit­tä­vät. Häpeä!” 

  Kii­tos vas­tauk­ses­ta­si aja­tuk­sii­ni. Nii­tä oli pal­jon mui­ta­kin kuin tuo ja toin esiin kom­ment­tis­sa­ni sel­väs­ti että kou­luun mene­mi­nen­kin on hyvä vaih­toeh­to. En siis ota häpe­ään keho­tus­ta vas­taan, vaik­ka toki ymmär­rän, että jos joku lukee kom­ment­ti­ni vain osit­tain, hän lukee sen siten myös vää­rin ja voi luul­la, että keho­tan johon­kin. En keho­ta mihinkään. 

  Luku­kausia on siis 18 kap­pa­let­ta perus­kou­lun aika­na. Kuu­kau­den koto­nao­pis­ke­lu ei romah­du­ta mitään. Opet­taa kyl­lä. Ja sen perustelin. 

  Oppi­vel­vol­li­suus lap­sil­la kyl­lä on. Omil­la­ni­kin. Mut­ta ei kou­lu­pak­koa. Voin monis­ta eri syis­tä opet­taa las­ta­ni koto­na muu­ta­man vii­kon ja sama oikeus on muil­la­kin. Tätä vaih­toeh­toa kou­lut myös tuke­vat kuten tämän päi­vän uuti­set vah­vis­ta­vat var­sin­kin Hel­sin­gin ympä­rys­kun­nis­ta. Ja osin myös Hel­sin­gin. Emme tie­dä mitä tule­man pitää. 

  Jos on vaka­via syi­tä, on syi­tä jää­dä kotiin. Jos ei ole, on syy­tä men­nä kou­luun, jos sel­lai­nen on auki. 

  Tämä on juu­ri viran­omais­ten kehot­ta­ma linja. 

  Yhteis­kun­ta ei, niin kat­son, kyke­ne aina arvioi­maan täy­sin ja aukot­to­mas­ti mit­kä syyt kus­sa­kin kodis­sa on. Sitä tar­koi­tin sil­lä, ettei tar­vi­ta por­mes­ta­rin ilmoi­tus­ta sii­hen, mitä tehdä. 

  Päi­vä­hoi­to-funk­tio­ta en hyväk­sy syyk­si pitää kou­lu­ja auki. Muut hyvät syyt kyl­lä, jos ja kun nii­tä on.

  1. Jos kou­lut sul­je­taan, nii­tä ei ole loo­gis­ta sul­kea kuu­kau­dek­si eikä edes ava­ta elo­kuus­sa. Elo­kuus­sa on var­mas­ti enem­män tau­tia liik­keel­lä kuin nyt. Ehkä tam­mi­kuus­sa sitten.

   1. Osmo ja Eras­to­te­nes edellä…

    Älkää­hän nyt sen­tään lii­oi­tel­ko viruk­sen pysy­vyy­des­tä ja voit­ta­mat­to­muu­des­ta ja aina uudel­leen ja uudel­leen tulemisesta.
    Jos noin ajat­te­lem­me että esim. roke­tet­ta ei löy­dy tai että virus ei muun­nu lie­väk­si ver­siok­si itses­tään kan­nat­taa lait­taa lap­pu luu­kul­le koko yhteis­kun­nan suhteen.
    Tuo­han on tap­pio­mie­lia­lan liet­so­mis­ta, jos sal­lit­te. Ei se että poh­di­taan rajoit­ta­mis­toi­mia myös kou­lu­lai­tok­sen suh­teen muu­ta­mak­si viikoksi. 

    Mikä täs­sä kou­lus­sa eri­tyi­ses­ti niin vai­vaa, jos kaik­ki muut­kin rajoit­ta­mis­toi­met ovat hyväk­syt­tä­viä ja tehokkaita?
    Perus­kou­lun oppi­las opis­ke­lee noin 81 kuu­kaut­ta yhteensä.
    J o s kuu­kausi sii­tä on koto­na opis­ke­lua, ei se yhteis­kun­taa kaa­da. Kyl­lä tämä suh­teel­li­suus pitäi­si olla selvää.
    Ja myös sen, että tois­tai­sek­si koro­na voi olla vaka­va uhka. Tänään, sun­nun­tai­na, WHO:n tilas­ton mukaan Euroo­pas­sa kuol­leet las­ket­tiin sadoissa. 

    Hyväk­syn sen mie­lel­lä­ni, että nyt toi­vo­taan-toi­vo­taan että virus ei ter­veil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le ole hen­ge­nuh­ka. Eikä näy­tä olevankaan.
    Jos jos­sa­kin kun­nas­sa tai val­tios­sa pää­te­tään suo­jel­la lap­sia eris­tä­mäl­lä, teh­köön he niin.
    Hel­sin­gis­sä men­nään kou­luun, minä­kin, ja hymys­sä suin.
    Jos tilan­ne muut­tuu, sit­ten sen mukaan toimitaan.
    Ris­ki­ryh­mä­läi­set jää­köön kotiin jos halua­vat, onhan tämä sen­tään vapaa maa. (Tuo ei ollut oma kan­ta­ni vaan se kuu­lui­sa viranomaiskanta)

    Itse uskon roket­teen löy­ty­mi­seen ja/tai viruk­sen mie­don­tu­mi­seen kesään mennessä.

   2. J o s kuu­kausi sii­tä on koto­na opis­ke­lua, ei se yhteis­kun­taa kaa­da. Kyl­lä tämä suh­teel­li­suus pitäi­si olla selvää.

    Mis­tä tuo kuu­kausi tähän tuli. Kai kou­lut pitää pitää sul­jet­tui­na niin kau­an, että epi­de­mia on las­ke­nut takai­sin sil­le tasol­le, jol­la se on nyt. Mon­ta kuu­kaut­ta, ehkä jou­lul­le saakka.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mis­tä tuo kuu­kausi tähän tuli. Kai kou­lut pitää pitää sul­jet­tui­na niin kau­an, että epi­de­mia on las­ke­nut takai­sin sil­le tasol­le, jol­la se on nyt. Mon­ta kuu­kaut­ta, ehkä jou­lul­le saakka.

    nelo­sen var­rel­ta:
    Osmo ja Eras­to­te­nes edellä…

    Älkää­hän nyt sen­tään lii­oi­tel­ko viruk­sen pysy­vyy­des­tä ja voit­ta­mat­to­muu­des­ta ja aina uudel­leen ja uudel­leen tulemisesta.
    Jos noin ajat­te­lem­me että esim. roke­tet­ta ei löy­dy tai että virus ei muun­nu lie­väk­si ver­siok­si itses­tään kan­nat­taa lait­taa lap­pu luu­kul­le koko yhteis­kun­nan suhteen.
    Tuo­han on tap­pio­mie­lia­lan liet­so­mis­ta, jos sal­lit­te. Ei se että poh­di­taan rajoit­ta­mis­toi­mia myös kou­lu­lai­tok­sen suh­teen muu­ta­mak­si viikoksi.

    Itse uskon roket­teen löy­ty­mi­seen ja/tai viruk­sen mie­don­tu­mi­seen kesään mennessä. 

    Ei täs­sä olla pane­mas­sa lap­pua luu­kul­le. Päin­vas­toin: pyö­rien pitää pyö­riä ja yhteis­kun­nan toi­mia. Se, että ryh­dym­me lii­oi­tel­tui­hin rajoi­tus­toi­miin, uhkaa koko yhteis­kun­nan ole­mas­sao­loa. Se, että muu­ta­ma kym­me­nen­tu­hat­ta ihmis­tä kuo­lee, mikä on pahin lää­ke­tie­teel­li­nen ske­naa­rio, ei vahin­goi­ta maa­ta lähes­kään yhtä pal­jon kuin teol­li­suu­den ja talou­den pysähtyminen.

    Ei ole mitään syy­tä olet­taa, että rajoi­tuk­set voi­tai­siin pur­kaa ennen syk­syä, kun ne nyt ote­taan käyttöön.

  2. Edu­po­lii­si:
   Pois­sao­loon tar­vit­see, ei por­mes­ta­rin, vaan reh­to­rin luvan. Sen jäl­keen pois­sao­lo on lainvoimainen. 

   Juu­ri näin. Van­hem­mil­la ei ole oikeut­ta päät­tää lap­sen­sa koulunkäynnis

   nelo­sen var­rel­ta:
   Oppi­vel­vol­li­suus lap­sil­la kyl­lä on. Omil­la­ni­kin. Mut­ta ei kou­lu­pak­koa. Voin monis­ta eri syis­tä opet­taa las­ta­ni koto­na muu­ta­man vii­kon­ja sama oikeus on muillakin. 

   Ymmär­rät nyt asian vää­rin. Suo­mes­sa ei ole kou­lu­pak­koa. Se tar­koit­taa sitä, että huol­ta­ja voi päät­tää, käy­kö lap­si kou­lua vai onko tämä kotio­pe­tuk­ses­sa. Sen sijaan huol­ta­ja ei saa teh­dä täl­lais­ta pää­tös­tä päi­vä- tai viik­ko­koh­tai­ses­ti. Jos lap­si on oppi­laa­na kou­kus­sa, täl­lä on vel­vol­li­suus osal­lis­tua ope­tuk­seen ja pois­sao­loon tar­vi­taan opet­ta­jan tai reh­to­rin lupa. Juu­ri tätä tar­koi­tin sil­lä, että yksi­lö­kes­kei­syys sokai­see ajat­te­lusi. Sinä et voi ottaa las­ta­si pois kou­kus­ta “muu­ta­mak­si vii­kok­si”. Voit siir­tää hänet kyl­lä kotio­pe­tuk­seen pysy­väs­ti, mut­ta et voi päät­tää pitää kuu­kau­den omaa lomaa. Tämä on sää­det­ty juu­ri lap­sen suo­jak­si ajat­te­le­mat­to­mia van­hem­pia vastaan.

 28. Onnek­si et ole opet­ta­ja, Osmo Soi­nin­vaa­ra! Sitä pää­see hyvin hel­pol­la, kun poh­tii sel­lai­sia käsit­tei­tä kuin lau­ma­suo­ja ja tar­tun­ta­tau­din kuolleisuusluku.

  Jos oli­sit opet­ta­ja, jou­tui­sit ehkä koh­taa­maan sen tilan­teen, että olet itse sai­ras­tu­nut Covid-19 aiheut­ta­maan tar­tun­ta­tau­tiin, mut­ta et voi sitä tie­tää. Lie­vä­oi­rei­sia kun ei tes­ta­ta. Sit­ten sinun pitäi­si poh­tia sel­lai­sia kysy­myk­siä, että olet­ko vaa­ral­li­nen oppi­lail­le­si, jois­ta osa on ken­ties hyvin­kin pie­niä, ehkä­pä vii­si­vuo­tiai­ta. Jäi­sit var­maan pois töis­tä, var­muu­den varal­ta. Mut­ta mil­loin pala­ta? Kukaan­han ei ole sitä ker­to­nut, mil­loin immu­ni­teet­ti viruk­seen syn­tyy. Ja entä jos se oli­kin vain fluns­sa? Ken­ties voi­sit pala­ta aikai­sem­min? Työ­pai­kal­la­si on näet täy­si paniik­ki, kos­ka kaik­ki kol­lee­ga­si ovat pois töis­sä, kos­ka kai­kil­la on sama ongel­ma. Kaik­ki he poh­ti­vat samo­ja kysy­myk­siä: Olen­ko tar­tut­ta­ja ja siis kyke­ne­mä­tön opet­ta­maan? Vai vain taval­li­nen flunssatapaus?

  No, sinä otat ris­kin. Se oli vain fluns­sa. Menet töi­hin, ken­ties vii­kon jäl­keen. Yksi opet­ta­mis­ta­si lap­sis­ta saa Covid-19 viruk­sen aiheut­ta­man tau­din. Sat­tu­moi­sin juu­ri hänel­lä on se hei­koin vas­tus­tus­ky­ky koko ryh­mäs­tä, sil­lä hän on ast­maa­tik­ko. Hän kuolee. 

  Mitä sanot hänen van­hem­mil­leen? Että näin on toi­mit­ta­va, jot­ta yhteis­kun­ta pyö­rii? Että saa­vu­tam­me tar­peel­li­sen lau­ma­suo­jan? Että lop­pu­jen lopuk­si hei­dän lap­sen­sa oli se pro­sen­tin mur­to-osan mar­gi­naa­li, jon­ka suh­teen yhteis­kun­ta ei näh­nyt tar­peel­li­sek­si suo­jel­la yhteis­kun­nan hei­kom­pia ja haavoittuvimpia.

  Haluai­sin­pa näh­dä sinut luke­mas­sa tuon kir­joit­ta­ma­si teks­tin lap­sen­sa menet­tä­neil­le vanhemmille!

  Ja joo, tämä on tosi tun­teel­lis­ta. Täl­lai­sia meis­tä opet­ta­jis­ta useim­mat ovat. Me väli­täm­me ihmi­sis­tä. Oppi­lais­tam­me, lap­sis­ta ja nuo­ris­ta. Osaam­me kuvi­tel­la itsem­me sii­hen pro­sen­tin mur­to-osan asemaan.

  Eikä sik­si kukaan meis­tä halua men­nä töi­hin enää, kun kou­lut ja päi­vä­ko­dit eivät ole lap­sil­le ja nuo­ril­le tur­val­li­sia paik­ko­ja. Olem­me nii­tä doo­ri­lai­sia pyl­väi­tä, jon­ne pie­net tai­met temp­pe­lis­sä ase­te­taan. Mut­ta kun ne pyl­väät sor­tu­vat, sor­tu­vat taimetkin.

  Itse jo sai­ras­tuin. Raken­nan näin sitä hie­non kuu­lois­ta “lau­ma­suo­jaa”. Mut­ta voi­sin kyl­lä olla enem­män hyö­dyk­si, jos sai­sin edes tie­tää, olen­ko vaa­rak­si ympä­ris­töl­le­ni vai en. Ja entä per­heen­jä­se­ne­ni? Mitäs hei­dän sit­ten tuli­si täs­sä tehdä?

  Niin pal­jon kysy­myk­siä. Hyvin käy­tän­nöl­li­siä ja kon­kreet­ti­sia. Mut­ta ei vastauksia.
  Tie­dän vain yhden asian, sata­pro­sent­ti­sen var­mas­ti. Jos yhden­kään van­hem­man lap­si tai nuo­ri kuo­lee päi­vä­ko­dis­sa- tai kou­lus­sa coro­na­vi­ruse­pi­de­mian takia, niin sii­nä meni hal­li­tuk­sen uskot­ta­vuus. Saman tien. Enkä usko, että yhdel­lä­kään polii­ti­kol­la on roh­keut­ta tul­la tapaa­maan ja surun­va­lit­te­lu­jaan esit­te­le­mään tuon lap­sen vanhemmille. 

  Sen teem­me me, opettajat.

  Jos siis hal­li­tus ei tee, niin kuin oikein on, ja sul­je kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja. Heti.

  1. Sir­pa Kärk­käi­nen: No, sinä otat ris­kin. Se oli vain fluns­sa. Menet töi­hin, ken­ties vii­kon jäl­keen. Yksi opet­ta­mis­ta­si lap­sis­ta saa Covid-19 viruk­sen aiheut­ta­man tau­din. Sat­tu­moi­sin juu­ri hänel­lä on se hei­koin vas­tus­tus­ky­ky koko ryh­mäs­tä, sil­lä hän on ast­maa­tik­ko. Hän kuolee.

   Tämä ris­ki on aina ja kaik­kial­la kai­kes­sa inhi­mil­li­ses­sä toi­min­nas­sa. Lap­sil­la on eri­näi­siä pii­le­viä sai­rauk­sia jot­ka aina sil­loin täl­löin rea­li­soi­tu­vat, ja lap­sia kuo­lee. Alt­tius koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­miin kompli­kaa­tio­hin ei ole mikään yksit­täis­ta­paus. Täl­tä voi joko sul­kea sil­män­sä ja antaa kog­ni­tii­vi­sen dis­so­nans­sin vähi­tel­len vie­dä toi­min­ta­ky­vyn tai sit­ten hyväk­syä tosi­asiat ja teh­dä par­haan­sa niis­sä rajois­sa joi­ta elä­män rea­li­tee­tit mahdollistavat.

   Sir­pa Kärk­käi­nen: Työ­pai­kal­la­si on näet täy­si paniik­ki, kos­ka kaik­ki kol­lee­ga­si ovat pois töis­sä, kos­ka kai­kil­la on sama ongel­ma. Kaik­ki he poh­ti­vat samo­ja kysy­myk­siä: Olen­ko tar­tut­ta­ja ja siis kyke­ne­mä­tön opet­ta­maan? Vai vain taval­li­nen flunssatapaus?

   Tämä on kon­kreet­ti­nen ongel­ma ja seu­raus­ta sii­tä kum­mal­li­ses­ta data-aver­sios­ta joka suo­ma­lais­ta (mut­ta ei esi­mer­kik­si ete­lä-korea­lais­ta) ter­vey­den­huol­toa vai­vaa. Ilmei­ses­ti tämä ongel­ma ei tule kor­jaan­tu­maan kun­nes yksi­tyi­set toi­mi­jat ovat raken­ta­neet pal­ve­lun­sa niin val­miik­si ettei sitä enää keh­da­ta rajoittaa.

   Kou­luis­sa voi­tai­siin vaik­ka tes­ta­ta luok­ka ker­ral­laan ja tar­vit­taes­sa yöpyä viik­ko-pari jump­pa­sa­lis­sa (jän­nää ilman van­hem­pia) kun­nes vas­ta-aine­tuo­tan­to käyn­nis­tyy. Opet­ta­jan eril­lis­tes­taus rau­hoit­taa vain opet­ta­jan her­mo­ja, mut­ta koko luo­kan yhteis­tes­taus toi­si kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta ja sääs­täi­si rea­gens­se­ja. Luok­kao­lo­suh­teis­sa ei ole mer­ki­tys­tä kenel­lä juu­ri sil­lä het­kel­lä tar­tun­ta on, kun se koh­ta kui­ten­kin on muil­la­kin. Parem­pi eris­tet­ty ker­ta­ru­ti­na kuin ainai­nen kiti­nä. Kau­pan pääl­le enem­män iso­van­hem­pia lähitulevaisuudessa.

   Tes­tauk­ses­ta näyt­tää muu­ten ole­van jon­kin ver­ran ris­ti­ve­toa viran­omais­ten­kin kes­ken:
   THL:N Mika Sal­mi­nen ei alle­kir­joi­ta Husin arvio­ta. Hänen mukaan­sa Suo­mes­sa ei ole pulaa testeistä.
   ”Ei se tes­ti­ka­pa­si­teet­ti ole kriit­ti­nen Suo­mes­sa. Heti voi­daan tes­ta­ta vaik­ka tuhat päi­väs­sä, jos halu­taan. Kyl­lä maas­ta löy­tyy tes­te­jä lisää”, Sal­mi­nen sanoo.
   ”Jos Hus myy ei-oota, niin he voi­vat ottaa THL:ään yhteyt­tä”, Sal­mi­nen sanoo.
   Sal­mi­sen mukaan tes­taa­mi­nen on ensi­si­jai­ses­ti kiin­ni tes­te­jä teke­vien ihmis­ten mää­räs­tä. Labo­ra­to­rios­sa tar­vi­taan aina tiet­ty mää­rä hen­ki­lö­kun­taa, mut­ta vie­lä isom­pi pul­lon­kau­la ovat nyt ne ihmi­set, jot­ka otta­vat näyt­teet tes­tat­ta­van nenästä.
   ”Ote­taan vaan lisää ihmi­siä teke­mään. Husis­sa he voi­vat itse päät­tää, kuin­ka pal­jon työ­voi­maa tes­taa­mi­seen ohjaavat.”

   1. En tie­dä uusim­pia tilas­to­ja, mut­ta viik­ko sit­ten koko maa­il­mas­sa ei ollut kuool­lut koro­naan yhtään alle 10-vuo­tias­ta lasta.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En tie­dä uusim­pia tilas­to­ja, mut­ta viik­ko sit­ten koko maa­il­mas­sa ei ollut kuool­lut koro­naan yhtään alle 10-vuo­tias­ta lasta.

    Eli eris­tä­mäl­lä koko­nai­sia sai­ras­ta­via kou­lu­luok­kia saa­tai­siin pal­jon lau­maim­mu­ni­teet­tia a) käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si eli ilman tur­hia inhi­mil­li­siä tra­ge­dioi­ta, b) sai­raan­hoi­toa kuor­mit­ta­mat­ta c) ilman tar­pee­ton­ta dis­rup­tio­ta yhteis­kun­nal­le. Samal­la voi­tai­siin opet­taa lap­sil­le vas­tuun­ot­toa, se ei mene kos­kaan hukkaan.

 29. Ita­lias­sa ilmei­ses­ti 45% kuol­leis­ta on ollut yli 80-vuotiaita.

  Oli­si­ko­han se brit­tien idea yli 70-vuo­tiai­den eris­tä­mi­ses­tä ja muun väes­tön nopeas­ta lau­maim­mu­ni­tee­tin hank­ki­mi­ses­ta sit­ten­kään niin huo­no idea?

  Sinän­sä brit­tien lähes­ty­mis­ta­val­la­kin var­maan yli­mää­räis­tä kuol­lei­suut­ta esiin­tyy, mut­ta onko “koko yhteis­kun­ta (ja rajat) kiin­ni” ‑stra­te­gia sen parem­pi — tai onko se niin pal­jon mer­kit­tä­väs­ti parem­pi, että kus­tan­nuk­set kan­san­ta­lou­del­le ja yhteis­kun­nal­le ovat perusteltuja.

  1. Vii­meis­ten luku­jen(?) mukaan kuol­leis­ta 52,3% on ollut yli 80-vuo­tiai­ta ja yli 70-vuo­tiai­den osuus kuo­le­mis­ta on ollut 87,9%. Lisäk­si vain 1,1% kuol­leis­ta ei ole ollut aiem­min diag­no­soi­tua kroo­nis­ta sai­raut­ta riskitekijänä.

   Oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä jotain tilas­to­tie­toa myös yleen­sä sai­raa­la­hoi­toon pää­ty­neis­tä tapauk­sis­ta ja teho­hoi­to­po­ti­lais­ta. Ilmei­ses­ti jakau­ma kui­ten­kin nou­dat­te­lee liki­mää­räi­ses­ti kuol­lei­den ikäjakaumaa?

   1. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä jotain tilas­to­tie­toa myös yleen­sä sai­raa­la­hoi­toon pää­ty­neis­tä tapauk­sis­ta ja teho­hoi­to­po­ti­lais­ta. Ilmei­ses­ti jakau­ma kui­ten­kin nou­dat­te­lee liki­mää­räi­ses­ti kuol­lei­den ikäjakaumaa?

    Näin minä­kin kuvit­te­lin, mut­ta nyt on ker­rot­tu, että puo­let Hol­lan­nis­sa teho­hoi­toon jou­tu­neis­ta on alle 50-vuo­tiai­ta. He eivät kuo­le, mut­ta vaa­tiv­bat pal­jon hoi­toa. Jos ei oli­si ollut näin, hal­li­tuk­sen tänään ilmoit­ta­mis­ta toi­mis­ta oli­si riit­tä­nyt esi­tet­ty 70 vuot­ta täyt­tä­nei­den kotia­res­ti. Nyt pitäi­si tie­tää, lisää nois­ta teho­hoi­toon jou­tu­neis­ta. Oli­si edel­leen pal­jon hel­pom­paa eris­tää ris­ki­ryh­mät kuin pysäyt­tää koko yhteiskunta.

 30. > Tau­din leviä­mi­sen voi tietysti
  > pysäyt­tää, eris­tä­mäl­lä kaik­ki ihmiset
  > toi­sis­taan, mut­ta sen leviä­mi­nen alkaa
  > uudes­taan, kun eris­tys lopetetaan.

  Tuo on tot­ta vain, jos virus säi­lyy aktii­vi­se­na ja tart­tu­va­na vie­lä sen­kin jäl­keen, kun hen­ki­lö on koko­naan paran­tu­nut tau­dis­ta ja eli­mis­tö on tuhon­nut kaik­ki virukset.

  – Jos siis totaa­lis­ta eris­tä­mis­tä jat­ke­taan niin kau­an kun­nes jokai­nen tar­tun­nan saa­nut on paran­tu­nut tai kuol­lut, virus ei enem­pää leviä. (Kos­ka sitä ei enää ole olemassa.)

  Täs­tä taas seu­raa sel­lai­nen joh­to­pää­tös, että on mah­dol­lis­ta täy­del­li­ses­ti tuho­ta virus. Eikä sel­lai­nen tilan­ne kovin kum­mal­li­nen lopul­ta­kaan ole: Oli­han virus täy­del­li­ses­ti pois popu­laa­tios­ta jo ennen ensim­mäis­tä tartuntaa.

  Lop­pu­pe­lis­sä kysy­mys on siis sii­tä, mikä on kus­tan­nus, että pide­tään pääl­lä osit­tai­sia eris­tyk­siä ja anne­taan tau­din käy­dä läpi koko väes­tö ver­rat­tu­na sii­hen kus­tan­nuk­seen, että jo alku­vai­hees­sa tuho­taan virus lopullisesti.

  – Jos­sain näin arvion, että täy­del­li­sen tuhoa­mi­sen lop­pu­las­ku on jok­seen­kin samaa luok­ka kuin pit­käl­li­sen ja ris­ki­ryh­miä tap­pa­van “viruk­seen sai­ras­tu­vat kyl­lä hoi­de­taan” ‑mene­tel­män kus­tan­nus.

 31. Kuol­lei­suus Covid-19 viruk­seen on 1.4% — 3,9%
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Basic_reproduction_number
  Täl­löin sii­hen kuo­li­si Suo­mes­sa (jos 5 500 000:sta 30% sai­ras­tuu) 23 100 — 64 350 ihmis­tä. Jos tart­tu­vuus­pa­ra­met­ri RO oli­si 2,3, niin jos epi­de­mia alkaa ja mitään ei Oden neu­vo­jen mukaan teh­dä, niin se jat­kuu, jos viruk­sel­le alt­tii­ta on yli 1/R0 = 43 % eli viruk­sen saa­nei­ta on alle 57 %. Jos 57% saa viruk­sen, niin 3 135 000 sai­ras­tuu (=väki­lu­ku 5 500 000 x 0,57) ja 43 890 — 122 265 ihmis­tä kuo­lee. Luon­to on ykkö­nen, ihmi­nen kak­ko­nen, kuten Pent­ti Lin­ko­la — ainut joh­don­mu­kai­nen vih­reä — sanoi. Niin­kö sen pitäi­si men­nä Ode? ja näin­kö oli­si hyvä? Eikö kou­lu­ja ja päi­vä­ko­te­ja yms. kan­nat­tai­si sul­kea, kuten muis­sa maissa?

  1. mitään ei Oden neu­vo­jen mukaan teh­dä, niin se jatkuu,

   Mis­tä tuo ei mitään teh­dä tähän tup­sah­ti. Olen vaa­ti­nut ris­ki­ryh­mien hyvin teho­kas­ta eris­tä­mis­tä. Oli­si esi­mer­kik­si hyvä, että ikäih­mi­sil­le tuo­tai­siin ruo­ka kotiin sen sijaan, ert­tä jou­tu­vat osta­maan sen itse kaupasta.

  2. Jos halu­taan estää kuo­le­mia, pitää mää­rä­tä yli 70-vuo­ti­aan pysy­mään koto­naan ja teh­tä­vä tämä myös mah­dol­li­sek­si siten, että heil­le toi­mi­te­taan sin­ne ruo­kaa ja lääk­kei­tä ja vie­dään ros­kat ulos.
   Jos uskoo tuo­hon, että kuo­lei­suus on jokin kiin­teä luku, tau­din hidas­tam­ni­nen ei sii­hen mitään vai­ku­ta, jos kui­ten­kin yhtä moni lopul­ta sai­ras­tuu. Mut­ta vaik­ka emme voi mitään sai­ras­tu­nei­den luku­mää­räl­le, voim­me vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka moni ris­ki­ryh­miin kuu­lu­va sairastuu.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mut­ta vaik­ka emme voi mitään sai­ras­tu­nei­den lukumäärälle 

    Sai­ras­tu­nei­den luku­mää­rään voi vai­kut­taa. Lau­maim­mu­ni­teet­ti­kyn­nyk­seen voi vai­kut­taa kos­ka efek­tii­vi­seen perus­tar­tut­ta­vuus­lu­kuun voi vai­kut­taa pit­kä­kes­toi­ses­ti jos halu­taan (vuo­si tai enem­män, kun­nes tulee roko­te). Lau­maim­mu­ni­teet­ti­kyn­nys las­ke­taan kaa­val­la q_c = 1 — 1/R0 jos­sa R0 on perus­tar­tut­ta­vuus­lu­ku. Jos perus­tart­tu­vuus­lu­ku on nor­maa­lis­ti vaik­ka­pa 2.2 ja se saa­tai­siin pudo­tet­tua arvoon 1.8, sai­ras­tu­nei­ta oli­si suo­mes­sa lopul­ta 2 mil­joo­naan vähem­män ver­rat­tu­na tilan­tee­seen jos­sa yhteis­kun­ta toi­mii normaalisti. 

    Olen samaa miel­tä kans­sa­si sii­tä, että van­hus­ten pitäi­si olla eris­tyk­sis­sä mah­dol­li­sim­man pal­jon, mut­ta en usko että se yksi­nään riit­tää kos­ka se ei ole riit­tä­vä. Jos hidas­te­taan ja este­tään tau­din leviä­mis­tä koko väes­tös­sä, se vähen­tää myös van­hus­ten sairastumista. 

    (mal­lin­net­tu Suo­men tilan­ne ottaen huo­mioon Suo­men väki­lu­ku ikä­ja­kau­man ym. kes­ki­mää­räi­sil­lä leviä­mis­tä estä­vil­lä toi­mil­la läh­de: https://neherlab.org/covid19/ )

   2. Sai­ras­tu­nei­den luku­mää­rään voi vai­kut­taa. Lau­maim­mu­ni­teet­ti­kyn­nyk­seen voi vai­kut­taa kos­ka efek­tii­vi­seen perus­tar­tut­ta­vuus­lu­kuun voi vai­kut­taa pit­kä­kes­toi­ses­ti jos halu­taan (vuo­si tai enem­män, kun­nes tulee rokote). 

    Kyl­lä näin on. Jos sul­jem­me kou­lut niin pit­käk­si aikaa, että roko­te on wsaa­tui tur­val­li­ses­ti tes­ta­tuk­si, sil­lä on vaikut6usta sai­ras­tu­nei­den mää­rään. Pitäi­si siis peruut­taa tämä luku­kausi ja seu­raa­va luku­vuo­si samal­la kun kiel­läm­me mat­kus­ta­mi­sen ulko­mail­la ja kotimaassa.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kyl­lä näin on. Jos sul­jem­me kou­lut niin pit­käk­si aikaa, että roko­te on wsaa­tui tur­val­li­ses­ti tes­ta­tuk­si, sil­lä on vaikut6usta sai­ras­tu­nei­den mää­rään. Pitäi­si siis peruut­taa tämä luku­kausi ja seu­raa­va luku­vuo­si samal­la kun kiel­läm­me mat­kus­ta­mi­sen ulko­mail­la ja kotimaassa. 

    Kou­lu­ja ei tar­vit­se sul­kea. Rajo­ja ei tar­vit­se sul­kea, mut­ta mat­kus­ta­jil­le pitää teh­dä virus- ja kuu­me­tes­tit. Turis­mi pitä­si vähen­tää mini­miin. Ote­taan käyt­töön kei­not jois­sa kou­lut ovat pää­sään­töi­ses­ti auki ja tes­ta­taan suu­res­sa skaa­las­sa ja eris­te­tään vain sairastuneet. 

    Taiwa­nis­sa on täl­lä het­kel­lä vain 59 todet­tua tar­tun­taa. Siel­lä otet­tiin käyt­töön 124 toi­min­taoh­jet­ta. Kou­lui­hin liittyvät: 

    1) Tal­vi­lo­maa piden­net­tiin 10 päivällä

    2) Jos kou­lu­luo­kas­sa tode­taan yksi­kin tar­tun­ta, luo­kan oppi­laat pois kou­lus­ta 14 päivää. 

    3) Jos kou­lus­sa tode­taan yli kak­si tar­tun­taa, kou­lu sul­je­taan 14 päiväksi. 

    4) Kou­lui­hin toi­mi­te­taan mil­joo­nia kas­vo­mas­ke­ja ja tuhan­sia otsakuumemittareita. 

    Ala­kou­luis­sa pul­pet­tien pääl­le tuli kel­tai­set sermit.

    How Taiwan Used Big Data, Trans­pa­rency and a Cent­ral Com­mand to Pro­tect Its People from Coronavirus

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra: 70-vuo­ti­aan pysy­mään koto­naan ja teh­tä­vä tämä myös mah­dol­li­sek­si siten, että heil­le toi­mi­te­taan sin­ne ruo­kaa ja lääk­kei­tä ja vie­dään ros­kat ulos.

    Ei kai sitä nyt sisäl­le tar­vit­se lin­not­tau­tua. Ros­kat voi vie­dä jos pesee kädet. Ulko­na voi kay­dä käve­lyl­lä päi­vi­sin kun­han pitää etäi­syyt­tä mui­hin ihmi­siin ja pesee kädet eikä kos­ke kas­voi­hin. Hal­pa­kin kas­vo­mas­ki estää kas­vo­jen kos­ket­te­lun. Aurin­gon UV sätei­ly on erit­täin teho­kas viruk­sia vastaan. 

    Jul­ki­set kul­ku­vä­li­neet, kau­pas­sa­käyn­ti, vie­rai­lut ja tapah­tu­miin osal­lis­tu­mi­nen on eri jut­tu. Monel­le var­maan riit­täi­si jos tava­rat paka­taan kas­sei­hin ja ne voi käy­dä nou­ta­mas­ta kau­pas­ta ruuh­ka-aiko­jen ulkopuolella.

 32. On häm­men­tä­vää huo­ma­ta, että Maa­ri Lai­ti­sen esiin­tuo­mat sei­kat eivät tun­nu saa­van Soi­nin­vaa­raa epäi­le­mään vali­tun stra­te­gian heikkouksia. 

  Jos­pa Teko­ä­ly­tut­ki­jan Joscha Bac­hin ana­lyy­si sai­si arvioi­maan sitä uudelleen:
  https://medium.com/@joschabach/flattening-the-curve-is-a-deadly-delusion-eea324fe9727

  Ja/tai eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Mat­ti Jantunen:
  https://worldaccordingtomatti.blog/2020/03/13/covid-19-kuolemat-eivat-ole-vaistamattomia/

  1. Saka­ri: Jos­pa Teko­ä­ly­tut­ki­jan Joscha Bac­hin ana­lyy­si sai­si arvioi­maan sitä uudelleen:
   https://medium.com/@joschabach/flattening-the-curve-is-a-deadly-delusion-eea324fe9727

   Ana­lyy­si perus­tuu läh­tö­koh­taan: If we assu­me that 55% of Ame­ricans catch COVID-19 until the end of 2020, and 6% (10.8 mil­lion) of them will need ven­ti­la­tors at some point eli sii­hen ettei tar­tun­to­ja ris­ki­ryh­miin pyri­tä­kään rajoit­ta­maan. Hyvä aja­tus­leik­ki, mut­ta ei vas­taa todel­li­suut­ta. Toi­nen ääri­pää on se että pys­ty­tään rajaa­maan tar­tun­nat 100%:sti perus­ter­vei­siin eikä ven­ti­laat­to­rei­ta tar­vi­ta käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen lain­kaan. Sekään ei ole rea­lis­ti­nen ske­naa­rio, vaan joku näi­den kah­den väliltä.

   Minus­ta nyt valit­tuun stra­te­gi­aan on sisään­ra­ken­net­tu ris­ki­ryh­mien vapaa­eh­toi­nen ja ohjat­tu eris­täy­ty­mi­nen viikoiksi.

   1. Minus­ta nyt valit­tuun stra­te­gi­aan on sisään­ra­ken­net­tu ris­ki­ryh­mien vapaa­eh­toi­nen ja ohjat­tu eris­täy­ty­mi­nen viikoiksi. 

    Dia­be­tes­lii­ton ohjeis­tus täl­lä het­kel­lä on otsi­koi­tu: “Koro­na­vi­ruk­sen vuok­si ei ole tar­vet­ta lin­noit­tau­tua kotiin”. Lisäk­si ker­ro­taan että “Kos­ka lyhyt kon­tak­ti ei tiet­tä­väs­ti tar­tu­ta, voit mat­kus­taa jul­ki­sil­la kulkuneuvoilla”.

    Dia­be­tes­liit­to ei myös­kään suo­si­ta 1‑tyypin dia­be­tes­ta sai­ras­ta­vien las­ten jää­mis­tä kotiin.

    Itse dia­bee­tik­ko­na olen jo aiem­min tot­tu­nut sii­hen, että dia­be­tes­lii­ton ohjeis­tuk­seen ei ihan joka asias­sa kan­na­ta luottaa.

    Läh­de: https://www.diabetes.fi/files/11635/Diabetesliiton_erikoislaakarin_ohjeet_toimimiseen_arjessa_140302020.pdf

 33. Kou­luis­sa levi­tes­sään oireet­to­mien tai erit­täin lie­vä­oi­reis­ten las­ten kaut­ta, myös lää­kä­rei­den ja hoi­ta­jien lap­set saa­vat tar­tun­nan, ja ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lös­tön omat tar­tun­nat lisään­ty­vät. Eikö tämä ole päte­vä syy sil­le, että kaik­ki lap­set joi­den van­hem­pien työ ei ole lin­kit­ty­nyt krii­si­val­miu­teen, sai­si­vat käs­kyn siir­tyä etäkouluun?

  Päät­tä­jät, kat­sel­kaa mui­den mai­den esi­merk­ke­jä: Nor­jas­sa ja muu­al­la on tur­vat­tu terv.huollon ja mui­den kriit­tis­ten alo­jen työn­te­ki­jöi­den las­ten hoi­to esim. ilta­päi­vä­toi­min­taor­ga­ni­saa­tioi­den kaut­ta, tahi supis­te­tun ope­tus­hen­ki­lös­tön avulla.

  Näin mene­tel­len voi­daan vähen­tää poten­ti­aa­lis­ten tar­tut­ta­jien mää­rää kou­luis­sa ihan radikaalisti.

  1. Lau­ra, kiis­tät­kö sen epi­de­mio­lo­gien väit­teen, että kai­kis­ta sul­ke­mi­sis­ta ja eris­tä­mi­sis­tä huo­li­mat­ta epi­de­mia läpäi­see koko yhteis­kun­nan ja voim­me vai­kut­taa kor­kein­taan sen ete­ne­mis­no­peu­teen ja ris­ki­ryh­miä tehok­kaas­ti suo­jaa­mal­la vai­kut­taa jon­kin ver­ran myös kuolleisuuteen?

   1. En näe että Lau­ra tai juu­ri­kaan kukaan mukaan oli­si kiel­tä­nyt sitä tosia­si­aa, että mer­kit­tä­vä osa kan­sas­ta tämän tulee sai­ras­ta­maan. Nyt onkin lähin­nä kyse mit­ta­kaa­vas­ta mil­lä uusia tapauk­sia meil­le tulee seu­raa­vi­na viik­koi­na, ja sii­nä on täy­sin oleel­li­ses­sa ase­mas­sa se mitä teem­me nyt. Sit­ten kun sai­ras­tu­nei­ta on kym­me­niä ja sato­ja tuhan­sia, sil­loin järeäm­mät toi­met ovat jo aut­ta­mat­ta myö­häs­sä: Meil­lä ei sit­ten rii­tä teho­hoi­to­ka­pa­si­teet­tia hoi­taa enää kuin osaa vaka­vas­ti sairastuneista.

    Näki­sin että Suo­men toi­met ovat olleet aina vii­kon myö­häs­sä. Toi­vot­ta­vas­ti nyt jah­kai­lu lop­puu, ja kei­not voi­daan ottaa käyt­töön ennem­min etu­ke­noi­ses­ti kuin taka­ke­noi­ses­ti. Ja anne­taan sel­lai­set ohjeet että tyh­min­kin “se on vaan nuha” ‑tyy­pit ymmär­tä­vät mitä pitää teh­dä. Muu­ten tosi­aan olem­me Ita­lian tiel­lä, mis­sä hoi­toa­lan työn­te­ki­jät jou­tu­vat jo viik­ko­jen leviä­mi­sen jäl­keen teke­mään ne ras­kaat pää­tök­set, kuka saa elää ja kenen anne­taan kuol­la, kos­ka teho­kas­ta hoi­toa ei ole tar­jo­ta kai­kil­le sitä tarvitseville.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Saka­ri. Pala­taan tuo­hon Ete­lä-Kore­aan parin­vii­kon päästä.

    Kyl­lä sit­ten alkaa oll myö­häs­tä tämän epi­de­mian osalta.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Saka­ri. Pala­taan tuo­hon Ete­lä-Kore­aan parin­vii­kon päästä.

    Ete­lä-Koreas­sa ja Sin­ga­po­res­sa tes­ta­taan ihmi­siä pal­jon kat­ta­vam­min kuin Euroo­pas­sa, USA:sta puhu­mat­ta­kaan. Tämän takia Ete­lä-Korean ja Sin­ga­po­ren luku­ja kan­nat­taa todel­la­kin seurata.

   3. Ete­lä-Koreas­sa saa­tiin tau­ti kuriin todel­la kovil­la toi­mil­la. Jokai­nen sai­ras­tu­nut jou­tui luo­vut­ta­maan puhe­li­men­sa, jos­ta kat­sot­tiin, mis­sä tämä on liik­ku­nut. Kun tau­ti puh­ke­si aluk­si raja­tus­sa uskon­nol­li­ses­sa yhtei­sös­sä, eris­tä­mi­nen oli help­poa. Jän­nit­tä­väk­si jää, toi­mii­ko tämä poli­tiik­ka pidem­pään. Se tei­de­tään kah­den vii­kon päästä.

   4. Yli kak­si viik­koa on kulu­nut. Näyt­tää että tilan­ne on jota­kuin­kin tasoit­tu­nut Ete­lä-Koreas­sa, uusia tar­tun­to­ja löy­de­tään tasai­sel­la tah­dil­la, mut­ta luku­mää­rät ovat hyvin maltillisia.

    Eli mitä täs­tä kah­des­ta vii­kos­ta nyt voi­daan pää­tel­lä? Oli­si­ko meil­lä­kin pitä­nyt panos­taa enem­män tar­tu­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­seen krii­sin alku­vai­heis­sa, sekä ulko­mail­ta mat­kus­ta­vien karan­tee­ni­toi­miin ennen­kuin tau­ti oli isos­sa mit­ta­kaa­vas­sa levin­nyt Suo­mes­sa? Pikai­ses­ti aja­tel­tu­na tämä oli­si ollut hal­vem­paa kuin nykyi­sen­kal­tai­nen koko väes­tön sosi­aa­li­nen eris­tä­mi­nen ja talou­del­li­sen toi­min­nan mer­kit­tä­vä alas­ajo. Koreas­sa siis käsit­tääk­se­ni lap­set edel­leen käy­vät kou­luis­sa, ja elä­mä on pal­jon nor­maa­lim­paa mitä meil­lä tääl­lä Suomessa. 

    Toki tämä on nyt “jäl­ki­vii­sas­te­lua”, mut­ta sil­ti kyl­lä­hän näi­tä asioi­ta jos­sain vai­hees­sa täy­tyy poh­tia joka­ta­pauk­ses­sa, että tule­vai­suu­des­sa oli­sim­me viisaampia.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Saka­ri. Pala­taan tuo­hon Ete­lä-Kore­aan parin­vii­kon päästä.

    Kak­si viik­koa on kulu­nut ja Ete­lä-Koreas­sa uudet tau­ti­ta­pauk­set ovat pysy­neet noin sadas­sa per päi­vä. Toki Ete­lä-Kore­aan­kin voi tul­la toi­nen tau­ti­aal­to, mut­ta se on aika toden­nä­köi­ses­ti tuon­ti­ta­va­raa. Jos kaik­ki maat oli­si­vat toi­mi­neet Korean tapaan, oli­si epi­de­mia ehkä saa­tu sam­mu­tet­tua. Mut­ta mis­sään län­si­maas­sa ei tai­da olla saman­lais­ta val­von­ta­ko­neis­toa val­mii­na, aina­kaan viral­li­ses­ti. Israe­lis­ta sel­lai­nen tai­si löytyä.

  1. Saka­ri:
   Kiin­tei­den luku­jen hoke­mi­nen joh­taa itse­ään toteuttavaanennusteeseen-.

   Etelä-Koreassa,joka seu­rai­lee Kii­nan stra­te­gi­aa , uusien tar­tun­to­jen mää­rät ovat jo laskussa,
   https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-korea/

   Kii­tos hyväs­tä lin­kis­tä! Muu oli suu­rin piir­tein tut­tua, mut­ta tuo Japa­ninn super­suo­riu­tu­mi­nen on jää­nyt aina­kin meil­lä huo­mioi­mat­ta. Seu­ra­taan siis myös Japa­nin lukuja.

  2. Eteä-Koreas­sa ja Kii­nas­sa on poti­lai­ta hoi­det­tu onnis­tu­nees­ti isoil­la C‑vitamiiini annok­sil­la. Esi­mer­kik­si 30 gram­maa päi­väs­sä. C‑vitamiini liu­ot­taa viruk­sen kalvon.

   Meil­le se on lii­an hal­pa keino?

 34. Spot­tu, voi­sit­ko ava­ta tätä vähän enemmän?

  Ana­lyy­si perus­tuu läh­tö­koh­taan: If we assu­me that 55% of Ame­ricans catch COVID-19 until the end of 2020, and 6% (10.8 mil­lion) of them will need ven­ti­la­tors at some point eli sii­hen ettei tar­tun­to­ja ris­ki­ryh­miin pyri­tä­kään rajoit­ta­maan. Hyvä aja­tus­leik­ki, mut­ta ei vas­taa todellisuutta.”

  Mik­si luvut ovat epärealistisia?
  Vaik­ka luvut Suo­mes­sa oli­si jon­kin ver­ran pie­nem­piä (vii­mek­si on puhut­tu 30%), miten se kysee­na­lais­tai­si ko. ana­lyy­sin relevanttisuuden?

  Resurs­si kapei­kot ovat aivan valtavia!
  Lähes­kään kaik­ki eivät tule saa­maan tar­vit­ta­vaa hoitoa.

  1. saka­ri: Mik­si luvut ovat epärealistisia?

   Ne ovat epä­rea­lis­ti­sia kos­ka ole­te­taan että tar­tun­nat jakau­tu­vat tasai­ses­ti koko väes­töön. Ris­ki­ryh­mät osaa­vat kyl­lä rajoit­taa altis­tus­taan joko itse­näi­ses­ti tai ohjatusti.

   Aja­tus­leik­ki:

   Kuvi­tel­laan tilan­ne jos­sa vaik­ka­pa juu­ri kaik­kein ris­kialt­tein 6% eristyy/eristetään. Tämä 6% vas­taa pää­sään­töi­ses­ti nii­tä jot­ka tar­vit­si­si­vat ven­ti­laat­to­ria tau­din jos­sain vai­hees­sa. Eris­tys vähän vuo­taa, mut­ta onnis­tuu pää­piir­teit­täin. 55% eris­tä­mät­tö­mäs­tä 94%:sta sai­ras­tuu, siis yhteen­sä ~52% väes­tös­tä. Ven­ti­laat­to­rit riit­tä­vät, kos­ka nii­tä tar­vi­taan vain sil­loin kun a) eris­tys on vuo­ta­nut tai b) alku­pe­rin ris­kit­tö­mäk­si ennus­tet­tu tar­vit­see­kin ventilaattoria.

   Viruk­sen ete­ne­mi­nen hii­puu, ja seu­raa­val­la kier­rok­sel­la tilan­ne onkin jo pal­jon hel­pom­pi, kos­ka tau­ti ete­nee hitaam­min, ris­ki­ryh­mien eris­tä­mi­nen on havait­tu toi­mi­vak­si, ja sen toteut­ta­mi­seen on totut­tu. Ehkä roko­te­kin saa­daan jos­kus kehi­tet­tyä. Ihmis­ten ikään­tyes­sä ja luon­nol­li­sen pois­tu­man kaut­ta ris­ki­ryh­mien­kin vas­tus­tus­ky­ky paranee.

   saka­ri: Resurs­si kapei­kot ovat aivan valtavia!
   Lähes­kään kaik­ki eivät tule saa­maan tar­vit­ta­vaa hoitoa.

   Tämä ris­ki on ole­mas­sa jos ris­ki­ryh­mien eris­tys ei onnis­tu. Sik­si minul­la­kin on 14 vrk pöpe­röt kaa­pis­sa ettei tar­vit­se tau­din iskies­sä heti läh­teä ruo­ka­kaup­paan mum­mo­ja tar­tut­ta­maan ja kotiin­kul­je­tus­ka­pa­si­teet­tia riit­tää sitä enem­män tarvitseville.

 35. Toi­vot­ta­vas­ti resurs­si kapeik­ko­jen suh­teen teh­dään kaik­ki voitava. 

  HUS:n Las­se Leh­to­sen vaa­ti­muk­set ovat häm­men­tä­vän suuria:

  n. 10 % lisäys Suo­mes­sa sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon rahoi­tuk­seen koro­nae­pi­de­mian takia lähe­ni­si nii­tä rahoi­tuk­sel­li­sia toi­mia, joi­ta muut maat ovat kan­sa­lais­ten­sa hen­gen ja ter­vey­den suo­je­le­mi­sek­si teh­neet, ja antai­si lähi­viik­ko­jen aika­na vie­lä mah­dol­li­suu­den nos­taa sai­raan­hoi­don val­miut­ta koro­na­po­ti­lai­den hoitamiseen.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lasselehtonen/vaeston-terveys-on-korkein-laki/

 36. Kou­lut oli­si pitä­nyt sul­kea jo vii­me vii­kol­la. Tes­tauk­sia mas­sii­vi­ses­ti kuten Etelä-Koreassa.

  Prof. Mat­ti Jan­tu­nen Suo­men Uuti­sis­sa:https://www.suomenuutiset.fi/emeritusprofessori-useimmat-koronaviruskuolemat-suomessa-voitaisiin-valttaa-laumaimmuniteetin-rakentamiseen-perustuva-politiikka-on-tuhon-tie/?fbclid=IwAR3kvI9Iifi6e5Sz0sE82_JEwH8AdhqxrbuhEbdcSSGmS4KrPCqyxDhNjPM
  osa teks­tis­tä tässä
  Poh­jois-Ita­lian sai­raan­hoi­to on parai­kaa luhis­tu­mas­sa vaik­ka sai­ras­tu­nei­ta on vas­ta 0,1 % väes­tös­tä odo­tet­ta­vis­sa ole­van 35–60 % ase­mas­ta”, Jan­tu­nen havain­nol­lis­taa tilan­net­ta, jos­sa epi­de­mian laa­je­ne­mis­ta ei saa­da katkaistua.

  Suo­meen tuo­tu­na, olet­taen että tuo mai­nit­tu 35 % sai­si tar­tun­nan, tämä tar­koit­tai­si 2 mil­joo­naa sai­ras­tu­nut­ta, 400 tuhat­ta vaka­vas­ti sai­ras­tu­nut­ta, ja 70 tuhat­ta kuol­lut­ta, ts. väes­tön koko­nais­kuol­lei­suu­den kak­sin­ker­tais­tu­mis­ta. Jokai­sel­le lie­nee sel­vää, että sai­raan­hoi­to­jär­jes­tel­mäm­me, sen enem­pää kuin min­kään muun­kaan Euroo­pan maan jär­jes­tel­mä ei voi hal­li­tus­ti sel­vi­tä täl­lai­ses­ta urakasta.”

 37. Vaik­ka kou­lu­jen sul­ke­mi­nen yksin ei ole­kaan riit­tä­vä toi­men­pi­de, niin yhdes­sä mui­den toi­men­pi­tei­den kans­sa sil­lä­kin on vai­ku­tus­ta. Vähän kuin kau­pun­gin­muu­ri jos­sa on kym­me­nen rei­kää: yhden tuk­ki­mi­nen ei tie­ten­kään pysäy­tä vihol­lis­ta. Jos jokais­ta rei­kää tar­kas­tel­laan erik­seen, niin kukaan ei tee mitään.

  Kou­lut kiin­ni 8 vii­kok­si ja mer­kit­tä­vä etä­työn lisää­mi­nen yhdes­sä oli­si jo luul­ta­vas­ti vai­kut­ta­va toimenpide:

  https://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm_covid-19-school-closure-french-regions_20200313.pdf

  When coupled with 25% adults telewor­king, 8‑week school closure
  would be enough to delay the peak by almost 2 months with an approxi­ma­te­ly 40% reduc­tion of the case
  inci­dence at the peak. This is cri­tical to reduce the bur­den on the healthca­re sys­tem in the weeks of
  hig­hest demand. Mode­ra­te ove­rall reduc­tion of the final attack rate (15%) would also be achieved.
  Results across regions are qua­li­ta­ti­ve­ly similar 

 38. No, paniik­ki voit­ti sit­ten. Toi­vot­ta­vas­ti teho­aa niin, että epi­de­mia sam­muu koko­naan eikä tau­ti jää kier­te­le­mään maa­il­maa peräk­käi­si­nä aal­toi­na vuo­den tms. verran.

  Muu­ten voi olla edes­sä mie­len­kiin­toi­sia aiko­ja, kos­ka oireet­to­mat viruk­sen kan­ta­jat levit­tä­vät tau­tia tehok­kaas­ti — kuten myös kaik­ki enem­män tai vähem­män vaka­vas­ti sai­ras­tu­vat 3–5 vrk ennen oireita.

  Jat­kos­sa mat­kus­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain itä­mi­sa­jan mit­tai­sen karan­tee­nin ja nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen kautta?

  Jos yhteis­kun­ta pan­naan aikan­kin puo­lik­si kiin­ni kun­nes epi­de­mia laan­tuu eikä kaik­ki ole­kaan ohi kah­des­sa vii­kos­sa ja talous aje­taan sitä myö­den päin kal­lio­sei­nää, niin mil­lä­hän varoil­la teho­hoi­to­po­ti­lai­ta hoi­de­taan vuo­den kulut­tua? Ai, niin — ei hätää val­tiot ja kes­kus­pan­kin elvyt­tä­vät eikä kukaan edes huo­maa täl­lais­ta pien­tä kuprua (tämä­hän on toi­mi­nut kuin suo­raan käsi­kir­jas­ta mm. finans­si­krii­sin jälkeen…)

 39. Tuo­reen pape­rin mukaan Kii­nas­sa 86% tar­tun­nois­ta jäi havaitsematta.

  Subs­tan­tial undocu­men­ted infec­tion faci­li­ta­tes the rapid dis­se­mi­na­tion of novel coro­na­vi­rus (SARS-CoV2)

  We esti­ma­te 86% of all infec­tions were undocu­men­ted (95% CI: [82%–90%]) prior to 23 Janua­ry 2020 tra­vel restric­tions. Per per­son, the trans­mis­sion rate of undocu­men­ted infec­tions was 55% of docu­men­ted infec­tions ([46%–62%]), yet, due to their grea­ter num­bers, undocu­men­ted infec­tions were the infec­tion source for 79% of docu­men­ted cases. The­se fin­dings explain the rapid geo­grap­hic spread of SARS-CoV2 and indica­te con­tain­ment of this virus will be par­ticu­lar­ly chal­len­ging.

  No, paniik­ki toi­saan pau­kah­ti pääl­le meil­lä ja muu­al­la — ja tus­kin­pa mikään uusi tie­to aina­kaan heti saa päät­tä­jät pyör­tä­mään pää­tös­tään (sitä­hän voi­si näyt­tää kan­sa­lais­ten sil­mis­sä vähän tyhmältä…)

  Sinän­sä tämä antaa hyvän sel­kä­no­jan suh­tau­tua kai­ken­maa­il­man blo­gis­tien ja eme­ri­tius­ten “mal­li­nuk­siin” — jot­ka jär­jes­täin perus­tu­vat tes­teil­lä var­mis­tet­tu­jen tapaus­ten poh­jal­ta teh­tyi­hin tilas­toi­hin. Eli mitäs jos ihan ensin jaet­tait­tai­siin pahim­mat luvut vaik­ka ihan kyl­mäs­ti seit­se­mäl­lä (100% — 86%) — tai ehkä ennem­min kyl­mäs­ti kymmenellä?

  1. ksee:
   Tuo­reen pape­rin mukaan Kii­nas­sa 86% tar­tun­nois­ta jäi havaitsematta.

   Subs­tan­tial undocu­men­ted infec­tion faci­li­ta­tes the rapid dis­se­mi­na­tion of novel coro­na­vi­rus (SARS-CoV2)

   No, paniik­ki toi­saan pau­kah­ti pääl­le meil­lä ja muu­al­la – ja tus­kin­pa mikään uusi tie­to aina­kaan heti saa päät­tä­jät pyör­tä­mään pää­tös­tään (sitä­hän voi­si näyt­tää kan­sa­lais­ten sil­mis­sä vähän tyhmältä…)

   Sinän­sä tämä antaa hyvän sel­kä­no­jan suh­tau­tua kai­ken­maa­il­man blo­gis­tien ja eme­ri­tius­ten ”mal­li­nuk­siin” – jot­ka jär­jes­täin perus­tu­vat tes­teil­lä var­mis­tet­tu­jen tapaus­ten poh­jal­ta teh­tyi­hin tilas­toi­hin. Eli mitäs jos ihan ensin jaet­tait­tai­siin pahim­mat luvut vaik­ka ihan kyl­mäs­ti seit­se­mäl­lä (100% – 86%) – tai ehkä ennem­min kyl­mäs­ti kymmenellä?

   Mie­len­kiin­tois­ta! Viit­taan vain aiem­paan kom­ment­tii­ni, jos­sa ihmet­te­lin, ettei epi­de­mia ole Wuha­nis­sa ryöp­säh­tä­nyt udel­leen, vaik­ka siel­lä ollaan palai­le­mas­sa taval­li­seen arkeen. Jos ryöp­säh­dys­tä ei nyt tapah­du parin vii­kon sisäl­lä, se kai tar­koit­taa, että Wuha­niin on ensim­mäi­ses­sä ryöp­säh­dyk­ses­sä kehit­ty­nyt riit­tä­vä laumasuoja.

   1. Tapio: Wuha­niin on ensim­mäi­ses­sä ryöp­säh­dyk­ses­sä kehittynyt…

    Wuha­niin on ensim­mäi­ses­sä ryöp­säh­dyk­ses­sä kehit­ty­nyt riit­tä­vä pelo­te sii­tä, että jos kom­ma­rit saa tie­tää sai­ras­tu­mi­ses­ta, niin ne vie pois?

    Wuha­niin on ensim­mäi­ses­sä ryöp­säh­dyk­ses­sä kehit­ty­nyt tie­toi­suus sii­tä, että sai­ras­tu­mi­sia ei saa poliit­ti­sel­la pää­tök­sel­lä enää tulla?

    Wuha­niin on ensim­mäi­ses­sä ryöp­säh­dyk­ses­sä kehit­ty­nyt käsi­tys, että jos jäät kiin­ni sai­ras­tu­mi­ses­ta sinut voi­daa eliminoida?

    Wuha­niin on ensim­mäi­ses­sä ryöp­säh­dyk­ses­sä kehit­ty­nyt hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le tie­to sii­tä, että poti­las ei enää ole covid-19 poti­las vaan pneu­mo­nia potilas?

    Wuha­niin on ensim­mäi­ses­sä ryöp­säh­dyk­ses­sä kehit­ty­nyt yhtei­sym­mär­rys sii­tä, että val­tion mai­ne on vaa­ka­lau­dal­la jos tau­tia tavataan?

    Vah­toeh­to­ja on usei­ta. Kun on asu­nut Kii­nas­sa, niin nii­tä mah­dol­li­sia vaih­toeh­to­ja näkee vaan enemmän.

 40. Koro­na­vi­ruk­sen vähät­te­li­jöi­den aja­tuk­sen­juok­sua on vai­ke­aa ymmär­tää. Ei kai kukaan lai­ta esi­mer­kik­si huvik­seen auto­teh­das­ta kiin­ni ja kär­si val­ta­via tap­pioi­ta, jos tämä ei oli­si oikeas­ti vaa­ral­li­nen ja mer­kit­tä­vä hait­ta isol­le jou­kol­le ihmisiä.

  Yhdel­lä työn­te­ki­jäl­lä todet­tiin koro­na­vi­rus – koko auto­teh­das kiinni”
  https://www.kauppalehti.fi/uutiset/yhdella-tyontekijalla-todettiin-koronavirus-koko-autotehdas-kiinni/c105b278-1a14-418a-a1d9-531065a3c3d6?_ga=2.70118997.496042530.1583845686–1321153228.1581765917

  1. Kukas sen val­mis­tu­neen auton ostai­si? Kuka myi­si? Missä?
   Vähän Tur­ku­lai­se­na jän­nit­tää, joka päi­vä nyky­ään, ava­ta aamun leh­ti, mitä Meyer ilmoit­taa, lai­te­taan­ko pil­lit tääl­lä… (no, tämän pidem­mäl­le en uskal­la edes aja­tus­ta viedä..).
   (Kun “yhdel­lä työn­te­ki­jäl­lä todet­tiin koronavirus…”.)

 41. Täs­sä brit­tien käyt­tä­mä epi­de­mio­lo­gi­nen mal­li. Mitään kovin mai­rit­te­le­via vaih­toeh­to­ja ei ole. Joko kuol­leis­suus on kor­kea ja ter­vey­den­huol­lon resurs­si ylit­tyy monin­ker­tai­ses­ti, tai sit­ten ollaan ras­kai­den rajoi­tus­toi­mien kans­sa jumis­sa rokot­teen kehit­tä­mi­seen asti.

  Suo­mes­sa­han ja muis­sa­kin län­si­mais­sa on näil­lä ras­kail­la toi­mil­la läh­det­ty jos­sain mää­rin tuon jäl­kim­mäi­sen tielle.

  https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16–03-2020.pdf

  1. kyy­lis: Suo­mes­sa­han ja muis­sa­kin län­si­mais­sa on näil­lä ras­kail­la toi­mil­la läh­det­ty jos­sain mää­rin tuon jäl­kim­mäi­sen tielle.

   Ras­kaat toi­men­pi­teet ovat sii­tä ikä­viä että ne luo­vat illuusion vai­kut­ta­vuu­des­ta. Tilas­to­tie­teen pro­fes­so­ri Kari Aura­nen tote­aa YLEn haas­tat­te­lus­sa ettei kou­lu­jen sul­ke­mi­nen ole vält­tä­mät­tä niin järeä (täs­sä: vai­kut­ta­va) toi­mi kuin mil­tä se kuulostaa:

   Joi­ta­kin vas­tauk­sia voi löy­tää Aura­sen ja hänen kol­le­goi­den­sa 12 vuot­ta sit­ten kerää­mäs­tä aineis­tos­ta, joka on ahke­ras­sa käy­tös­sä täl­lä­kin vii­kol­la. Sii­nä sel­vi­tet­tiin kyse­ly­tut­ki­mus­ten avul­la, kuin­ka pal­jon ihmi­sil­lä on kon­tak­te­ja eri-ikäi­siin ihmisiin.
   – Sen perus­teel­la esi­mer­kik­si kou­lu­jen sul­ke­mi­nen ei vält­tä­mät­tä ole niin järeä toi­mi kuin mil­tä se kuu­los­taa. Sen vai­ku­tus kon­tak­tien rajoit­ta­mi­seen riip­puu las­ten mui­den kon­tak­tien mää­räs­tä, kuten sii­tä, pysy­vät­kö he koto­na vai mene­vät­kö iso­van­hem­pien luo.

   Jul­ki­suu­teen mah­tuu yksi asia ker­ral­laan, nyt se on “Suo­mi menee kiin­ni”. Se oli­si voi­nut olla: “Ris­ki­ryh­mät eris­tyk­siin”, jol­loin las­ten kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vien poik­keus­jär­jes­te­ly­jen sijaan oli­si ryh­dyt­ty miet­ti­mään miten iäk­käi­den ja pit­kä­ai­kais­sai­rai­den päi­vit­täi­nen kodin ulko­puo­lel­la asioin­ti saa­daan järjesteltyä.

   Kävin aamu­päi­väl­lä Pris­mas­sa poik­keuk­sel­li­ses­ti elä­ke­läi­sai­kaan. Tämän pie­nen otok­sen perus­teel­la ris­ki­ryh­mät ovat jul­ki­sil­la pai­koil­la aina­kin vie­lä hyvin edustettuna.

 42. Minä olen miet­ti­nyt, ymmär­tä­vät­kö ihmi­set eroa sano­jen “estää” ja “hidas­taa” välil­lä. Viran­omai­set eivät minun näh­däk­se­ni ole mis­sään vai­hees­sa esit­tä­neet, että viruk­sen leviä­mi­sen voi­si sanan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä estää. Hidas­ta­mi­ses­ta on kyl­lä puhut­tu. Kyse ei siis ole niin­kään sii­tä, saa­ko tau­din vai ei, vaan sii­tä mil­loin sen saa. Sen jäl­keen tie­tys­ti kuin­ka vaka­va­na sen sai­ras­taa. Arvio on se, että val­tao­sa eli 80 % saa vain lie­viä oirei­ta, 15 % vaka­vam­pia ja 5 % kriit­ti­siä. Tie­ten­kin jos nyt esi­mer­kik­si vii­des­tä mil­joo­nas­ta las­kee 5 %, tulee lop­pu­tu­lok­sek­si pal­jon ihmi­siä ja jos kovin moni sai­ras­taa yhtä aikaa, ollaan lie­mes­sä. Täs­tä syys­tä leviä­mis­tä yri­te­tään hidas­taa. Ita­lian tilan­ne on tie­ten­kin huo­les­tut­ta­va esimerkki. 

  Koko­naan toi­nen ongel­ma on se, että näis­tä rajoi­tus­toi­men­pi­teis­tä tulee erit­täin voi­mak­kai­ta talous­vai­ku­tuk­sia, joi­den hoi­ta­mi­nen näyt­täi­si minun mie­les­tä­ni vaa­ti­van esim. eri­näis­ten bud­jet­ti- ja tuki­sään­nös­ten heit­tä­mis­tä romu­kop­paan, mikä ei ole vält­tä­mät­tä ole niin yksin­ker­tai­nen asia. 

  En ymmär­rä myös­kään tätä val­ta­vaa syyl­lis­tä­mis­tä, jos­sa suun­nil­leen jokai­nen yskäh­dys näh­dään vas­tuut­to­ma­na kuo­le­man levit­tä­mi­se­nä. Ylei­nen käsi­tys on se, että virus­ta voi tie­tä­mät­tään levit­tää myös tau­din itä­mi­sai­ka­na, jol­loin se on oireeton.

  1. Nuo luvut 15 % ja 5 % on satu rekis­te­röi­dyis­töä poti­lais­ta. Sii­nä on vah­va har­ha, kos­ka kaik­ki vaka­vat rekis­te­röi­dään ja lie­vis­tä vain pie­ni osa. Ehkä vain 3 % on vaka­via ja 1 % kriit­ti­siä. Kii­nas­ta esi­mer­kik­si on väi­tet­ty, että vain seit­se­mäs osa kai­kis­ta tar­tun­nois­ta on rekisteröity.

   1. Mut­ta tuos­sa “80% on lie­viä” sisäl­tää perus­ta­van­laa­tui­nen vir­heen. Oikeas­ti se on 80% on ei-vaka­via tai kriit­ti­siä ja se sisäl­tää oireet­to­mat, lie­vän tau­din ja kes­ki­vai­kean tau­din. Kes­ki­vai­kean tau­din sai­ras­ta­neet saat­ta­vat saa­da vaik­ka­pa keuhkokuumeen.

    Esi­mer­kik­si lapsilla:
    1‑vuotiailla on noin vähän alle 10% tn sai­ras­taa vaka­va tai kriit­ti­nen tau­ti. Oireet­to­mia on yhtä pal­jon kuin kriit­ti­siä, eli joi­ta­kin pro­sent­te­ja. Lie­vän tau­din sai­ras­taa noin 40% ja loput 40% sen keskivaikean.

    Puheet sii­tä että 90% lap­sis­ta sai­ras­taa vain lie­vän muo­don, on siis hyvin­kin harhaanjohtavaa.

    Läh­de. https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/03/16/peds.2020–0702

    Edel­li­sen lin­kin tutkimuksesta:

    Over 90% of all patients were asymp­to­ma­tic, mild, or mode­ra­te cases.”

    Mut­ta mitä tar­koit­taa mode­ra­te? Kat­so­taan­pa vaka­vuusas­tei­ta, jot­ka on tut­ki­muk­ses­sa ilmoi­tet­tu [HAKASULUISSA OMAT LISÄYKSENI]:

    1. Asymp­to­ma­tic infec­tion: wit­hout any cli­nical symp­toms and signs and the chest ima­ging is
    nor­mal, whi­le the 2019-nCoV nucleic acid test is in a posi­ti­ve period.

    2. Mild: symp­toms of acu­te upper res­pi­ra­to­ry tract infec­tion, inclu­ding fever, fati­gue, myalgia,
    cough, sore throat, run­ny nose, and sneezing. Phy­sical exa­mi­na­tion shows con­ges­tion of the
    pha­rynx and no auscul­to­ry abnor­ma­li­ties. Some cases may have no fever, or have only digestive
    symp­toms such as nausea, vomi­ting, abdo­mi­nal pain and diarrhea.

    3. Mode­ra­te: with pneu­mo­nia [KEUHKOKUUME], frequent fever and cough, most­ly dry cough, fol­lowed by
    pro­duc­ti­ve cough , some may have wheezing, but no obvious hypoxe­mia such as short­ness of breath, and lungs can hear spu­tum or dry sno­ring and / or wet sno­ring. Some cases may have no
    cli­nical signs and symp­toms, but chest CT shows lung lesions, which are subclinical.

    4. Seve­re: Ear­ly res­pi­ra­to­ry symp­toms such as fever and cough, may be accom­pa­nied by
    gastroin­tes­ti­nal symp­toms such as diarr­hea. The disea­se usual­ly progres­ses around 1 week, and
    dysp­nea occurs, with cent­ral cyano­sis. Oxy­gen satu­ra­tion is less than 92%, with other hypoxia
    manifestations.

    5. Cri­tical: Children can quickly progress to acu­te res­pi­ra­to­ry distress syndro­me (ARDS) or
    res­pi­ra­to­ry fai­lu­re, and may also have shock, encep­ha­lo­pat­hy, myocar­dial inju­ry or heart failure,
    coa­gu­la­tion dys­func­tion, and acu­te kid­ney inju­ry. Organ dys­func­tion can be life threatening.

    Ei-vaka­via ja ei-kriit­ti­siä” on sit­ten ilmei­ses­ti kään­ty­nyt lie­väk­si. Onko tämä muka lähes vaa­ra­ton tau­ti, jos “vain” 10% sii­hen sai­ras­tu­neis­ta lap­sis­ta tar­vit­see sai­raa­la­hoi­toa, eikä tähän ole las­ket­tu vie­lä edes keuhkokuumeisia?

    Joh­to­pää­tök­set:
    CONCLUSIONS: Children at all ages appea­red suscep­tible to COVID-19, and the­re was no
    sig­ni­ficant gen­der dif­fe­rence. Alt­hough cli­nical mani­fes­ta­tions of children’s COVID-19 cases
    were gene­ral­ly less seve­re than tho­se of adults’ patients, young children, par­ticu­lar­ly infants, were
    vul­ne­rable to infection.”

    Osmo:
    “Kii­nas­ta esi­mer­kik­si on väi­tet­ty, että vain seit­se­mäs osa kai­kis­ta tar­tun­nois­ta on rekisteröity.”

    Jos nii­tä ei ole rekis­te­röi­ty, mis­tä­hän tie­de­tään että nii­tä kui­ten­kin on? Aina­kin minun luke­ma­ni mukaan siel­lä on fluns­sa­näyt­tei­tä tut­kit­taes­sa tul­tu joh­to­pää­tök­seen, että täy­sin löy­tä­mät­tö­miä oli vähän.

    Toi­sek­si, miten tuol­lai­set tar­tun­ta­mää­rät oli­si saa­tu rajoi­tet­tua edes Kii­nas­sa? Sehän tar­koit­taa että Hubeis­sa tau­din oli­si sai­ras­ta­nut jo mitä, jotain 700 000 ihmis­tä? Eli vähän epäilyttää.

    Niin kau­an kun tuos­ta ei ole kun­nol­li­sia todis­tei­ta, kysees­sä on toiveajattelu.

   2. Sylt­ty: Toi­sek­si, miten tuol­lai­set tar­tun­ta­mää­rät oli­si saa­tu rajoi­tet­tua edes Kii­nas­sa? Sehän tar­koit­taa että Hubeis­sa tau­din oli­si sai­ras­ta­nut jo mitä, jotain 700 000 ihmis­tä? Eli vähän epäilyttää.

    Kuten jo aiem­min tuli toi­ses­sa threa­dis­sa todet­tua, kaik­ki jul­kais­tut luvut ja nii­den seli­tyk­set eivät täs­mää. Voi olla että syy sel­vi­ää jäl­keen­päin, tai sit­ten ei. Kii­nan tapauk­ses­sa seli­tys voi olla poliit­ti­nen tai sit­ten aiem­min han­kit­tuun vas­tus­tus­ky­kyyn liittyvä.

    Tääl­lä on nyt ver­tai­sar­vioi­tu­na se ylem­pä­nä­kin vii­tat­tu tut­ki­mus jos­sa arvioi­tiin 86% tapauk­sis­ta jää­neen dokumentoimatta.

    Oirei­den vaka­vuu­den jakau­mas­ta ei kan­na­ta yrit­tää teh­dä joh­to­pää­tök­siä kun suu­rin osa havain­toi­hin vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä on tun­te­mat­to­mia, eikä sitä viit­taa­ma­si tut­ki­muk­sen conclusions ‑osas­sa teh­dä­kään. Tut­ki­muk­ses­sa ilmoi­te­taan tuo­tet­ta­van evi­dens­siä että a) lap­set sai­ras­tu­vat vaik­ka klii­ni­set oireet ovat­kin aikui­sia lie­vem­piä ja b) tar­tun­ta tapah­tuu ihmi­ses­tä toiseen.

    Vie­lä tuos­ta “mode­ra­te” ‑mää­ri­tel­mäs­tä, jos keuh­ko­kuu­me on subklii­ni­nen (havait­se­mi­nen vaa­tii kuvan­ta­mis­me­ne­tel­miä), on se tau­ti­na aika lievä.

   3. spot­tu: jos­sa arvioi­tiin 86% tapauk­sis­ta jää­neen dokumentoimatta.

    Ennen tami­kuu 23 päi­vän rajoituksia.

    Mut­ta voi­ko sii­tä pää­tel­lä, että ne myös jäi­vät lopul­li­ses­ti dokumentoimatta?

  2. Jaak­ko
   “Täs­tä syys­tä leviä­mis­tä yri­te­tään hidastaa. ”

   Leviä­mis­tä ei voi hidas­taa (“miti­ga­tion”) riit­tä­väs­ti siten, ettei­kö ter­vey­den­huol­to romah­tai­si eikä ris­ki­ryh­miä voi­da pitää vuo­si­kausia eros­sa tar­tun­nan saaneista. 

   Hal­lit­tu ja teho­hoi­don riit­tä­vyy­den huo­mioi­va miti­gaa­tio vaa­ti­si vuo­si­kausien mit­tai­sen edpi­de­mian kes­ton. Jokai­nen voi itse las­kea tas­ku­las­ki­mel­la, pal­jon­ko Suo­mes­sa on teho­hoi­toa (noin 300), pal­jon­ko sitä voi­si lisä­tä ja min­kä epi­de­mian kes­ton pitäi­si olla, jot­ta saa­vu­te­taan vaik­ka­pa tuo 35% väes­tös­tä teho­hoi­den kapa­si­tee­tin ylit­ty­mät­tä, jos teho­hoi­to­jak­son pituus on vaik­ka­pa 2 viik­koa. Teho­hoi­don pai­kat eivät muu­ten edes ole tyh­jiä, joten kaik­ki 300 paik­kaa ei ole käy­tet­tä­vis­sä vain COVID-potilaille. 

   Esi­mer­kik­si jos epi­de­mia kes­tää vuo­den, joka päi­vä tuli­si tasai­ses­ti noin 800 uut­ta sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vaa poti­las­ta jois­ta noin 200 tar­vi­si teho­hoi­toa. 2v epi­de­mia puo­lit­tai­si mää­rät (lisäk­si tasai­sen vauh­din las­kel­ma on täy­sin epä­rea­lis­ti­nen, tilan­ne oli­si pal­jon pahempi).

   Kau­an­ko sai­raa­lat kes­täi­si­vät tätä tahtia?

   Eli miti­gaa­tios­sa meni­si vuo­si­kausia. Eikä ris­ki­ryh­miä onis­tui­si kum­min­kaan vuo­sia pitää eros­sa sairaista.

   → tor­jun­nas­sa on siis pak­ko läh­teä sii­tä että tau­ti eris­te­tään ja tuho­taan (“suppress”) Huo­no­na puo­le­na näi­tä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan jat­ka­maan niin pit­kään, kun­nes saa­daan kehi­tet­tyä rokote.

   1. Suo­men viral­li­nen tavoi­te on edel­leen se, että tau­din leviä­mis­tä yri­te­tään hidas­taa (miti­ga­tion) sen sijaan, että tavoit­tee­na oli­si “eris­tää ja tuho­ta”. Täy­del­li­nen eris­tä­mi­nen on aika vai­ke­aa nyky-yhteis­kun­nas­sa, kun emme enää pit­kiin aikoi­hin ole elä­neet oma­va­rais­ta­lou­des­sa. Se ei lie­ne kovin rea­lis­ti­nen tavoi­te siis, vaik­ka peri­aat­tees­sa var­maan­kin hyvin tehokas. 

    Mitä noi­hin lukui­hin tulee, niin en enää löy­tä­nyt sitä alku­pe­räis­tä artik­ke­lia, jos­ta tuon arvion oireis­ta luin. Oli­sin halun­nut tar­kis­taa, tar­koit­taa­ko “kriit­ti­nen” oire auto­maat­ti­ses­ti sitä, että on nime­no­maan teho­hoi­don tar­pees­sa. Jos on, niin sit­ten tie­ten­kin noin las­ket­tu­na hoi­to­pai­kat eivät rii­tä. Sen muis­tan, että artik­ke­li ei ollut kovin van­ha (kaik­ki­han on eden­nyt kovin nopeas­ti) ja sii­nä haas­ta­tel­tu THL:n asian­tun­ti­ja kat­soi, että koko­nai­suu­te­na väes­tön kan­nal­ta tau­ti ei ole eri­tyi­sen vaa­ral­li­nen. Hal­li­tuk­sen poik­keus­toi­met perus­tu­vat arvioon, joka on jul­ki­nen ja löy­det­tä­vis­sä esim. YLE:n sivuil­ta. Jokai­ses­sa ske­naa­rios­sa on tiet­ty mää­rä kuo­li­nuh­re­ja, nii­tä ei var­maan­kaan voi­da täs­sä koko­naan vält­tää. Ymmär­tääk­se­ni hen­gen­vaa­ras­sa ovat sil­ti lähin­nä hyvin iäk­käät, jo ennes­tään sai­raat ihmi­set. Joka tapauk­ses­sa sii­tä ollaan var­maan yhtä miel­tä, että huo­le­nai­he täs­sä on tosi­aan hoi­to­paik­ko­jen ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan riit­tä­vyys, mikä­li tar­tun­ta­huip­pu oli­si hyvin jyrk­kä ja äkil­li­nen. Arvo­kas­ta tie­toa oli­si se, mik­si juu­ri Ita­lias­sa tilan­ne on krii­siy­ty­nyt. Vali­tet­ta­vas­ti se tie­to var­maan saa­daan vas­ta jäl­ki­ju­nas­sa, kun asias­ta on teh­ty jokin tut­ki­mus. Sanon kun, kos­ka ole­tan että se teh­dään aika var­mas­ti. Voi olla, että poik­keus­toi­met ovat tar­peen, voi olla että ne ovat yli­mi­toi­tet­tu­ja, mut­ta ymmär­rän hal­li­tuk­sen rat­kai­sun varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen kan­nal­ta. Sivu­men­nen sanoen, tätä peri­aa­tet­ta ei juu­ri nou­da­te­ta maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­sen koh­dal­la (jos­kus puhu­taan myös ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, mis­tä nok­ke­lim­mat jak­sa­vat muis­tut­taa, että ilmas­to on aina muut­tu­nut). Mut­ta se on tie­tys­ti aivan toi­nen asia eikä lii­ty tähän muu­ten kuin sil­tä osin, että me ihmi­set emme aina ole kovin johdonmukaisia. 

    Sylt­ty:
    Jaakko
    ”Täs­tä syys­tä leviä­mis­tä yri­te­tään hidastaa. ”

    Leviä­mis­tä ei voi hidas­taa (”miti­ga­tion”) riit­tä­väs­ti siten, ettei­kö ter­vey­den­huol­to romah­tai­si eikä ris­ki­ryh­miä voi­da pitää vuo­si­kausia eros­sa tar­tun­nan saaneista. 

    Hal­lit­tu ja teho­hoi­don riit­tä­vyy­den huo­mioi­va miti­gaa­tio vaa­ti­si vuo­si­kausien mit­tai­sen edpi­de­mian kes­ton. Jokai­nen voi itse las­kea tas­ku­las­ki­mel­la, pal­jon­ko Suo­mes­sa on teho­hoi­toa (noin 300), pal­jon­ko sitä voi­si lisä­tä ja min­kä epi­de­mian kes­ton pitäi­si olla, jot­ta saa­vu­te­taan vaik­ka­pa tuo 35% väes­tös­tä teho­hoi­den kapa­si­tee­tin ylit­ty­mät­tä, jos teho­hoi­to­jak­son pituus on vaik­ka­pa 2 viik­koa. Teho­hoi­don pai­kat eivät muu­ten edes ole tyh­jiä, joten kaik­ki 300 paik­kaa ei ole käy­tet­tä­vis­sä vain COVID-potilaille. 

    Esi­mer­kik­si jos epi­de­mia kes­tää vuo­den, joka päi­vä tuli­si tasai­ses­ti noin 800 uut­ta sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­vaa poti­las­ta jois­ta noin 200 tar­vi­si teho­hoi­toa. 2v epi­de­mia puo­lit­tai­si mää­rät (lisäk­si tasai­sen vauh­din las­kel­ma on täy­sin epä­rea­lis­ti­nen, tilan­ne oli­si pal­jon pahempi).

    Kau­an­ko sai­raa­lat kes­täi­si­vät tätä tahtia?

    Eli miti­gaa­tios­sa meni­si vuo­si­kausia. Eikä ris­ki­ryh­miä onis­tui­si kum­min­kaan vuo­sia pitää eros­sa sairaista.

    → tor­jun­nas­sa on siis pak­ko läh­teä sii­tä että tau­ti eris­te­tään ja tuho­taan (”suppress”)Huonona puo­le­na näi­tä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan jat­ka­maan niin pit­kään, kun­nes saa­daan kehi­tet­tyä rokote.

   2. THL:n arvio on, että sai­ras­tu­neis­ta 1% tar­vit­see hoi­taa ja täs­tä pro­sen­tis­ta 25% teho­hoi­toa. Tämä tar­koit­taa että las­kel­ma­ni luvut jae­taan kah­del­la­kym­me­nel­lä. Sil­loin alkaa hoi­to­pai­kat riittämään.

    Tätä arvio­ta vas­ten ymmär­tää hei­dän lin­jan­sa. Onko­han se oikea?

 43. Osmon alku­pe­räi­seen kysy­myk­seen liit­tyen on mie­len­kiin­tois­ta, että vaik­ka Brit­tien stra­te­gian uusi­mi­seen kes­kei­ses­ti vai­kut­taut tut­ki­mus­ryh­mä suo­sit­te­lee “suppress” stra­te­gi­aa, he eivät kui­ten­kaan pidä tar­peel­li­se­na kou­lu­jen sul­ke­mis­ta välittömästi:

  “we have sce­na­rio 2, which the model­lers call suppres­sion. It takes things much furt­her, adop­ting all the mea­su­res except clo­sing schools and uni­ver­si­ties. And school clo­su­res, said Fer­guson, are pro­bably also on the cards befo­re too long.”

  https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/new-data-new-policy-why-uks-coronavirus-strategy-has-changed

 44. Eras­to­te­nes: “Se, että muu­ta­ma kym­me­nen­tu­hat­ta ihmis­tä kuo­lee, mikä on pahin lää­ke­tie­teel­li­nen ske­naa­rio, ei vahin­goi­ta maa­ta lähes­kään yhtä pal­jon kuin teol­li­suu­den ja talou­den pysähtyminen.” 

  Olet­ko täs­tä nyt ihan varma? 

  Toi­sek­si. Per­jan­tai­na oli van­not­ta­va täyt­tä uskol­li­suut­ta viran­omai­siin. Jos joku epäi­li (ja aina eppäil­lä sop­pii…) sel­lai­nen lau­let­tiin suo­hon niin medias­sa (hyvää mate­ri­aa­lia täs­tä vaik­ka­pa sun­nun­tain Ylen tv-uuti­sis­ta) kuin somessa. 

  Nyt sitt­ten maa­nan­tai­na viran­omai­set oli­vat­kin samaa kan­taa kuin vii­kon­lo­pun epäi­li­jät. Val­mius­la­ki ja kou­lut kiinni.
  Miten nyt toi­mi­taan jot­ta on kun­non kan­sa­lai­nen. Taas­ko täy­si viran­omai­sus­ko? Vaik­ka­kin pari päi­vää myö­hem­min eri asi­aan. Teke­vät­kö he sen ns. itse? 

  En halua täs­sä kui­ta­ta mitään, mut­ta muis­tut­taa että todel­li­suus syn­tyy monis­ta äänis­tä, joi­den täy­tyy saa­da kuu­lua. Hal­lin­to hal­lin­noi, sitä pitää kun­nioit­taa, mut­ta älkääm­me ereh­ty­kö pitä­mään ereh­ty­mät­tö­mä­nä inhi­mil­li­siä ihmi­siä, päät­tä­jiä ja asian­tun­ti­joi­ta. Ei sen enem­pää kuin ihmi­siä jot­ka teh­ty­jä pää­tök­siä kritisoivat.
  Komen­to­ket­ju on sel­viö, mut­ta pur­na­ta saa, ja pitää. 

  Huo­men­na mei­dän työ­pai­kal­ta pens­kat pois, alus­ta­vas­ti kol­men vii­kon ajak­si, mut­ta mei­dän opet­ta­jien on men­tä­vä työ­pai­kal­le vas­toin ope­tus­vi­ran­omais­ten mää­räyk­ses­tä tois­ten viran­omais­ten ja hal­li­tuk­sen ohjei­den vas­tai­ses­ti. Pai­kal­le ilmaan­tuu kym­me­nit­täin henkilökuntaa… 

  Sel­lai­nen on kas suo­ma­lai­nen hal­lin­to­mal­li. Ei siis ihme että taval­li­nen kan­san­kou­lun­opet­ta­ja menee näis­sä viran­omais­ten tie­do­tuk­sis­sa ihan sekai­sin eikä tajua mihin suun­taan pitää olla lojaali…
  Ensi vii­kol­la etä­ope­tuk­sen voi antaa ehken myös etänä.

  1. nelo­sen var­rel­ta: Toi­sek­si. Per­jan­tai­na oli van­not­ta­va täyt­tä uskol­li­suut­ta viran­omai­siin. Jos joku epäi­li (ja aina eppäil­lä sop­pii…) sel­lai­nen lau­let­tiin suo­hon niin medias­sa (hyvää mate­ri­aa­lia täs­tä vaik­ka­pa sun­nun­tain Ylen tv-uuti­sis­ta) kuin somessa.

   Kiel­to­la­ki hyväk­syt­tiin aikoi­naan edus­kun­nas­sa sei­so­maan nous­ten. Sen vas­tus­ta­mi­nen oli­si sil­loi­ses­sa poliit­ti­ses­sa ilma­pii­ris­sä ollut poliit­ti­nen itse­mur­ha. Nyt hal­li­tuk­sen muis­tion Val­mius­lain 3§ 3 koh­dan perus­te­luo­suus Väes­tön toi­meen­tu­loon tai maan talous­e­lä­män perus­tei­siin koh­dis­tu­va eri­tyi­sen vaka­va tapah­tu­ma tai uhka, jon­ka seu­rauk­se­na yhteis­kun­nan toi­mi­vuu­del­le vält­tä­mät­tö­mät toi­min­not olen­nai­ses­ti vaa­ran­tu­vat on jo silk­kaa dadaa, ja tämän ymmär­tä­mi­seen ei edes tar­vit­se olla perus­tus­la­ki­ta­le­ba­ni. Sel­vä­nä­köi­syy­den het­ki tulee jos­kus myö­hem­min, jos sil­loin­kaan. Poik­keus­lait ja maan rajo­jen sul­ke­mi­nen ovat rut­to­ja var­ten, ris­ki­ryh­mien hen­gis­sä­pi­tä­mi­seen riit­tää kun val­jas­te­taan Homo duplex hyötykäyttöön.

   Mut­ta näil­lä men­nään. Hal­li­tuk­sen valit­se­ma kaik­ki on tär­ke­ää ‑lin­ja tar­koit­taa että prio­ri­soin­ti teh­dään muu­al­la. Suo­mel­la on nyt lau­ma­suo­ja-stra­te­gia yhdis­tet­ty­nä hidas­ta­mi­seen. Päi­vä­hoi­dos­sa virus levi­ää tehok­kaas­ti, mut­ta rajoi­te­tus­ti kes­ki­mää­rin vähä­oi­rei­sil­ta lap­sil­ta pää­sään­töi­ses­ti perus­ter­veil­le nuo­ril­le van­hem­mil­le. Ei nykyi­sen tie­don valos­sa mikään katastrofi.

   Riip­pu­mat­ta vali­tus­ta stra­te­gias­ta, ja olet­taen ettei viruk­sen käyt­täy­ty­mi­nen muu­tu, ris­ki­ryh­mien tun­nis­ta­mi­nen ja eris­tä­mi­nen on nyt täy­sin kes­keis­tä jot­ta ter­vey­den­huol­lon toi­min­tae­del­ly­tyk­set saa­daan tur­vat­tua ja kuo­lo­nuh­rit mini­moi­tua. Tämän soi­si nouse­van kes­kei­sek­si vies­tik­si val­ta- ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Kovin pal­jon resurs­se­ja ei ris­ki­ryh­mien päi­vit­täis­huol­toon tar­vi­ta, eikä odo­tet­ta­vis­sa ole­va eris­tyk­sen kes­to­kaan ole eri­tyi­sen pit­kä, kos­ka sosi­aa­li­seen rajoit­ta­mi­seen ennen pit­kää kyl­läs­ty­tään ja viruk­sen leviä­mi­nen kiih­tyy uudelleen.

 45. Uuti­nen jon­ka näin oli että Hol­lan­nis­sa yli puo­let teho­hoi­dos­sa ole­vis­ta on alle 50v. Tuo uuti­nen oli tosi­aan har­haan­joh­ta­va vaik­ka fak­tu­aa­li­ses­ti ehkä oikea. Esim jos 2500 van­hus­ta ja 500 nuor­ta jou­tuu teho­hoi­toon, sii­tä 2000 van­hus­ta kuo­lee niin jäl­jel­le jää­neis­tä teho­hoi­dos­sa puo­let on nuo­ria. Tuo uuti­nen ei ker­ro mitään tau­din vaka­vuu­des­ta eri ikäluokissa.

  1. Uuti­nen jon­ka näin oli että Hol­lan­nis­sa yli puo­let teho­hoi­dos­sa ole­vis­ta on alle 50v. Tuo uuti­nen oli tosi­aan har­haan­joh­ta­va vaik­ka fak­tu­aa­li­ses­ti ehkä oikea. Esim jos 2500 van­hus­ta ja 500 nuor­ta jou­tuu teho­hoi­toon, sii­tä 2000 van­hus­ta kuo­lee niin jäl­jel­le jää­neis­tä teho­hoi­dos­sa puo­let on nuo­ria. Tuo uuti­nen ei ker­ro mitään tau­din vaka­vuu­des­ta eri ikäluokissa.

   Täs­tä asias­ta pitäi­si tie­tää pal­jon enem­män. Pal­jon­ko eri ikä­ryh­mis­sä on tar­tun­to­ja. Var­maan­kin myös Hol­lan­tiin tar­tun­nat tuli­vat ensin Poh­jois-Ita­lian hiih­to­kes­kuk­sis­ta. Pai­not­tuu sil­loin vah­vas­ti alle 50-vuotiaisiin.
   Kui­ten­kin myös Kii­nas­ta on tul­lut tie­to­ja, että vaka­vas­ti sai­ras­tu­neis­sa on run­saas­ti nuo­rem­pia­kin, vaik­ka kuo­le­mat pai­not­tu­vat van­huk­siin. Ter­vey­den­huol­lon kapa­si­tee­tin kan­nal­ta tämä on tär­keä­tä ja sotii vähän minun aiem­paa aja­tus­ta­ni vas­taan, sitä että pan­naan ikäih­mi­set karan­tee­niin ja muu yhteis­kun­ta sai­ras­taa tau­din nopeas­ti alta pois.

   Tau­din vaka­vuut­ta kuvaa­vat mit­ta­rit riip­pu­vat rat­kai­se­vas­ti sii­tä, kuin­ka monebn uskom­me tau­tiin sai­ra­tu­neen. THL:n edus­ta­ja sanoi, että arvioi tar­tun­nan saa­nei­ta ole­van 230 — 30 ‑ker­tai­ses­ti yli viral­lis­ten luku­jen, siis 6000 — 10 000 hen­keä. Teho­hoi­dos­sa ole­vien­mää­rä sen sijaan tie­de­tään tar­kas­ti. Hei­tä on kaksi. 

 46. Kii­nan todel­lis­ta kuol­lei­suus­ris­kiä on koi­tet­tu kor­ja­ta Dia­mond Pricess ‑aluk­sen karan­tee­nin tilas­to­jen perusteella:

  Esti­ma­ting the infec­tion and case fata­li­ty ratio for COVID-19 using age-adjus­ted data from the outbreak on the Dia­mond Princess crui­se ship

  Adjus­ting for delay from con­fir­ma­tion-to-death, we esti­ma­ted case and infec­tion fata­li­ty ratios (CFR, IFR) for COVID-19 on the Dia­mond Princess ship as 2.3% (0.75%–5.3%) and 1.2% (0.38–2.7%). Com­pa­ring deaths onboard with expec­ted deaths based on nai­ve CFR esti­ma­tes using Chi­na data, we esti­ma­te IFR and CFR in Chi­na to be 0.5% (95% CI: 0.2–1.2%) and 1.1% (95% CI: 0.3–2.4%) respectively.

  Netis­sä näyt­tää ole­van jotain kes­kus­te­lua sii­tä, että 83% lai­val­la karan­tee­nis­sa olleis­ta ei saa­nut tar­tun­taa. Jot­kut pitä­vät tätä var­sin suu­re­na luku­na, kos­ka lai­van ahtais­sa tilois­sa ja osit­tain sai­ras­tu­neen mie­his­tön jou­tues­sa pal­ve­le­maan mat­kus­ta­jia tau­din leviä­mi­sen rajoit­ta­mi­nen oli­si ollut hyvin vai­ke­aa. Tie­dä sit­ten — mut­ta voi­han sitä spe­ku­loi­da sil­lä, että onko COVID-19 kui­ten­kaan niin her­käs­ti tarttuva?

  Sit­ten näy­tää ole­van jotain uuti­sia, että van­han, hal­pa ja tur­val­li­nen mala­ria­lää­ke Klo­ro­kii­ni voi­si toi­mia hoitona:

  Rem­de­si­vir and chlo­roqui­ne effec­ti­ve­ly inhi­bit the recent­ly emer­ged novel coro­na­vi­rus (2019-nCoV) in vitro
  Breakth­rough: Chlo­roqui­ne phosp­ha­te has shown appa­rent efficacy in treat­ment of COVID-19 associa­ted pneu­mo­nia in cli­nical studies

 47. Val­tio­neu­vos­ton eilen jul­kai­se­man ennus­teen mukaan vai­keas­sa ske­naa­rios­sa kuo­le­man­ta­pauk­sia tuli­si Suo­mes­sa ole­maan 1600 — 3000 kpl. Samaan aikaan huo­no ilman­laa­tu tap­paa vuo­des­sa yli 2000 suo­ma­lais­ta ja “vuo­sit­tain arviol­ta lähes 5 000 suo­ma­lais­ta kuo­lee tupa­kan aiheut­ta­miin sairauksiin”.

  Täl­lä perus­teel­la nas­ta­ren­kai­den käyt­tö tuli­si kiel­tää välit­tö­mäs­ti ja tupak­ka­tuot­tei­den tuon­ti ja myyn­ti tuli­si lopettaa.

  1. Koti-isä: Val­tio­neu­vos­ton eilen jul­kai­se­man ennus­teen mukaan 

   Muu­al­la maa­il­mas­sa on jul­kais­tu noin 10x syn­kem­piä ennusteita.

   Toi­vo­taan että Suo­mes­sa nämä asiat osa­taan, mut­ta aina­kin omaan sil­mää­ni THL:n käyt­tä­mä “sai­rais­ta vain 1% tar­vit­see sai­raa­la­hoi­toa” on vähän vaa­ral­li­sen alhai­nen arvio. Diag­no­soi­duis­ta sai­rais­ta 20% jou­tuu hoi­toon, tuon pai­na­mi­nen pro­sent­tiin vaa­tii toteu­tuak­seen kyl­lä todel­la pal­jon lie­viä ja lähes oiree­to­mia ja siten myös diag­no­soi­mat­to­mak­si jää­nei­tä sai­rai­ta. En ole mis­sään näh­nyt tut­ki­mus­tu­lok­sia tai leh­tiar­tik­ke­lei­ta, jot­ka antai­si­vat odot­taa tällaista.

   Se on hyvä ja huo­no uuti­nen: hyvä uuti­nen että tau­ti ei ole niin tap­pa­va, huo­no ettei sitä sil­loin kyl­lä pys­ty pysäyt­tä­mään mitenkään.

   Koh­ta­han se nähdään.

  2. Teo­ri­aa ja etään­nyt­tä­mis­tä, mel­kein­pä nume­ro­lo­gi­aa. Suo­mes­sa kuo­lee joka vuo­si tiet­ty mää­rä ihmi­siä x.
   Sii­hen on aina fysio­lo­gi­sia syi­tä. Kaik­kea ei voi estää eikä kieltää. 

   Tot­ta kai vaik­ka­pa 2000 koro­na­kuo­le­maa pitää pyr­kiä estä­mään, jos sii­hen on mah­dol­li­suuk­sia. Tuo­hon mää­rään x ei kan­na­ta nyt pas­sii­vi­suu­del­la lisä­tä yhtään ihmis­tä, jos estä­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Kyl­lä kuo­le­mia tulee jokatapauksessa. 

   Välil­lä tun­tuu että tääl­lä Osmon blo­gis­sa mel­kein­pä kil­pail­laan kuka on coo­lein ja prag­maat­ti­sin. Ikään kuin viileyskilpailu? 

   Jokai­nen humaa­ni ja jär­jes­täy­ty­nyt yhteis­kun­ta tekee kaik­ken­sa pitääk­seen koro­na­kuo­le­mien mää­rän mah­dol­li­sim­man alhai­sel­la tasolla.
   Esi­mer­kik­si siir­tä­mäl­lä oppi­laat etä­ope­tuk­seen. Kou­lut­han eivät ole nyt “kiin­ni.”
   Ja esi­mer­kik­si sul­ke­mal­la rajat. 

   Tämän päi­vän uutis­ten mukaan hal­li­tuk­sen vasem­mis­to ei oli­si tähän halun­nut men­nä. Poli­tiik­kaa kovil­la panok­sil­la vai vii­leys­kil­pai­lu sielläkin?
   Onnek­si tasa­val­lan pre­si­dent­ti lait­toi asioi­hin vauh­tia. Humaa­ni teko.

   1. nelo­sen var­rel­ta:Ja esi­mer­kik­si sul­ke­mal­la rajat.
    Tämän päi­vän uutis­ten mukaan hal­li­tuk­sen vasem­mis­to ei oli­si tähän halun­nut men­nä. Poli­tiik­kaa kovil­la panok­sil­la vai vii­leys­kil­pai­lu sielläkin?

    Kyl­lä rajo­jen sul­ke­mi­ses­sa pitäi­si olla jokin jär­ki­syy eikä pel­käs­tään perus­suo­ma­lais­ten tule­van vaa­li­voi­ton pel­ko. Lama on tulos­sa, sitä ei oli­si tar­peen enää syven­tää tur­hal­la työ­voi­man vapaa­ta liik­ku­mis­ta häi­rit­se­väl­lä kiusanteolla.

   2. Rajan sul­ke­mi­ses­sa on jär­keä vain, jos rajan toi­sel­la puo­lel­la on enem­män tar­tun­to­ja kuin omal­la puo­lel­la. Tie­tys­ti voi aja­tel­la, että mat­kai­li­jat ovat enem­män kon­tak­tis­sa mui­hin ihmi­siin aina kuin koto­na istu­vat, mut­ta sil­loin­pi­täi­si kiel­tää myös maan sisäl­lä mat­kus­ta­mi­nen. Lap­pi kiinni?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Rajan sul­ke­mi­ses­sa on jär­keä vain, jos rajan toi­sel­la puo­lel­la on enem­män tar­tun­to­ja kuin omal­la puo­lel­la. Tie­tys­ti voi aja­tel­la, että mat­kai­li­jat ovat enem­män kon­tak­tis­sa mui­hin ihmi­siin aina kuin koto­na istu­vat, mut­ta sil­loin­pi­täi­si kiel­tää myös maan sisäl­lä mat­kus­ta­mi­nen. Lap­pi kiinni?

    Täs­sä on poh­jal­la samaa logiik­kaa kuin ilmas­ton­muu­tos­väit­tees­sä, jon­ka mukaan mei­dän ei tar­vit­se teh­dä mitään, kos­ka mei­dän maas­sa on 200 ker­taa vähem­män ihmi­siä kuin toi­ses­sa maas­sa. Nyt on esi­mer­kik­si sul­jet­tu yksit­täis­ten EU-val­tioi­den rajat, kun taas Yhdys­val­lois­sa on sul­jet­tu pel­käs­tään alu­een ulko­ra­jat, ei osa­val­tioi­den väli­siä rajo­ja. Alus­ta alkaen Uudel­la­maal­la on ollut enem­män tar­tun­to­ja kuin muus­sa Suo­mes­sa, eli Uuden­maan maa­kun­nan raja tuli­si sul­kea. Ja Hel­sin­gis­sä on luul­ta­vas­ti pal­jon enem­män tar­tun­to­ja kuin Espooos­sa tai Sipoos­sa, joten kun­tien rajat tuli­si sulkea.

   4. Leh­tiot­si­koi­den mukaan Tuk­hol­mas­sa on tilan­ne räjäh­tä­mäs­sä käsiin. Lisäk­si epi­de­mia oli tääl­lä myö­häs­sä mui­ta. Kun ker­ran tämän lisäk­si tääl­lä jar­ru­te­taan tiu­kas­ti, niin kyl­lä sii­hen nykyi­ses­sä tilan­tees­sa kan­nat­taa kopla­ta rajo­jen­kin sulkeminen. 

    Bonuk­se­na per­su­jen argu­men­teil­ta vie­lä kat­ko­taan siivet.

 48. Tau­din vaka­vuut­ta kuvaa­vat mit­ta­rit riip­pu­vat rat­kai­se­vas­ti sii­tä, kuin­ka monebn uskom­me tau­tiin sai­ras­tu­neen. ” (Soi­nin­vaa­ra)

  Kaik­kien sai­ras­tu­nei­den mää­rää kos­ke­va tie­don puu­te ja epä­var­muus on hyvin suu­ri ongelma.

  John Ioan­ni­dis, joka on Stan­for­din yli­opis­tos­sa sekä lää­ke­tie­teen että tilas­to­tie­teen pro­fes­so­ri ja jon­ka tie­teel­li­nen sta­tus ja merii­tit ovat vai­kut­ta­via, on kir­joit­ta­nut mie­len­kiin­toi­sen puheenvuoron.
  Hän pää­tyy kir­joi­tuk­ses­sa esit­tä­mään arvion, jon­ka mukaan kuol­lei­suus koko USAm väes­tös­sä tulee ole­maan 0.05%- 1%.. (vrt. THL arvioi tar­tun­nan saa­sen­neis­ta kuo­le­van 0.05–0,1%).

  https://www.statnews.com/2020/03/17/a‑fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/?utm_content=buffere08f7&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=twitter_organic

  Ion­ni­des kir­joit­taa todis­tusai­neis­ton epä­var­muu­den koh­dal­la jopa fiaskosta:

  evi­dence fiasco crea­tes tre­men­dous uncer­tain­ty about the risk of dying from Covid-19. Repor­ted case fata­li­ty rates, like the official 3.4% rate from the World Health Orga­niza­tion, cause hor­ror — and are mea­ningless. Patients who have been tes­ted for SARS-CoV‑2 are dis­pro­por­tio­na­te­ly tho­se with seve­re symp­toms and bad outco­mes. As most health sys­tems have limi­ted tes­ting capaci­ty, selec­tion bias may even wor­sen in the near future.”
  The one situa­tion whe­re an enti­re, clo­sed popu­la­tion was tes­ted was the Dia­mond Princess crui­se ship and its qua­ran­ti­ne pas­sen­gers. The case fata­li­ty rate the­re was 1.0%, but this was a lar­ge­ly elder­ly popu­la­tion, in which the death rate from Covid-19 is much higher.

  Pro­jec­ting the Dia­mond Princess mor­ta­li­ty rate onto the age struc­tu­re of the U.S. popu­la­tion, the death rate among people infec­ted with Covid-19 would be 0.125%. But since this esti­ma­te is based on ext­re­me­ly thin data — the­re were just seven deaths among the 700 infec­ted pas­sen­gers and crew — the real death rate could stretch from five times lower (0.025%) to five times hig­her (0.625%). It is also pos­sible that some of the pas­sen­gers who were infec­ted might die later, and that tou­rists may have dif­fe­rent frequencies of chro­nic disea­ses — a risk fac­tor for wor­se outco­mes with SARS-CoV‑2 infec­tion — than the gene­ral popu­la­tion. Adding the­se ext­ra sources of uncer­tain­ty, rea­so­nable esti­ma­tes for the case fata­li­ty ratio in the gene­ral U.S. popu­la­tion vary from 0.05% to 1%.

 49. Huo­noil­man laa­tu on vähän epä­mää­räi­nen käsi­te, kese lie­nee las­ken­nal­li­sis­ta pien­hiuk­kas­kuo­le­mis­ta. Mel­ko teo­reett­sia las­kel­mia, itse en oikein usko nii­hin (olen itse ollut las­ke­mas­sa näi­tä). Annos-vas­te tun­ne­taan huo­nos­ti var­sin­kin pie­nis­sä pitoi­suuk­sis­sa, mut­ta kun kat­so­taan koko kan­san altis­tu­van saa­daan suu­ria teo­reet­ti­sia luku­ja. Cafe tut­ki­muk­sen mukaan ilman epä­puh­tau­det lyhen­täi­si­vät Suo­mes­sa eli­ni­kää enin­tään muu­ta­man kuu­kau­den verran !

  Muis­taa­ko kukaan aasia­lais­ta influens­saa vuo­si­na 1957–58. Sil­loin sen annet­tiin levi­tä koko­lail­la vapaas­ti ja noin 1/3 osa väes­tös­tä sai­ras­ti sen. Kuol­lei­ta oli 1300 tai 3000 läh­tees­tä riip­puen. Ilmei­ses­ti suu­rem­pi luku sisäl­tää nor­maa­lin muun tal­vi­kuol­lei­suu­den lisään­ty­mi­sen. EuroWin­ter stu­dys­sa­han noin 10 vuot­ta sit­ten todet­tiin, että nor­maa­li tal­vi aiheut­taa noin 2000 lisä­kuo­le­maa vuo­des­sa (eri­tyi­ses­ti sydän- ja kreuh­ko­sai­rauk­sis­ta). Kesä­hel­teet taas aiheut­ta­vat nor­maa­li­na kesä­nä noin 200 yli­mää­räis­tä kuo­le­maa. Näin voi­si sit­ten aja­tel­la, että tal­vien lauh­tu­mi­nen vähen­täi­si kuolleisuutta.

  Kaik­kea väes­töä ei kyl­lä ole mitään jär­keä tes­ta, kos­ka PCR tes­tit ovat kal­lii­ta. Jäl­ki­kä­teen sit­ten, vaik­ka­pa hal­voil­la vas­ta-aine­tes­teil­lä voi­daan otan­nan avul­la kat­soa, kuin­ka suu­ri osa väes­tös­tä oli saa­nut infektion.

  Lii­ka rajoit­ta­mi­nen aiheut­taa sen, että ei muo­dos­tu riit­tä­vää lau­maim­mu­ni­teet­tia ja epi­de­mia voi tul­la uudel­leen ensi tal­ve­na. Tot­ta­kai tar­koi­tan kuten­kin sitä, että haa­voit­tu­vim­pia ryh­miä pitää suo­ja­ta. Mut­ta hie­man yli­mi­toi­te­tuil­ta nämä hal­li­tuk­sen toi­men­pi­teet vai­kut­ta­vat. Toi­vot­ta­vas­ti syk­syl­lä on jo rokote.

  1. Count­ry­boy: Lii­ka rajoit­ta­mi­nen aiheut­taa sen, että ei muo­dos­tu riit­tä­vää lau­maim­mu­ni­teet­tia ja epi­de­mia voi tul­la uudel­leen ensi tal­ve­na. T

   Tuol­loin ollaan aika pal­jon val­miim­pia epi­de­mi­aan. On lääk­kei­tä, ehkä jopa roko­tus. Toi­min­ta­ta­vat sai­raa­lois­sa on har­joi­tel­tu, tie­de­tään mikä toi­mii ja mikä ei.

   Ei se ole mikään epäonnistuminen.

   Toi­met ovat järeät, kun aiem­min sei­sot­tiin jos ei ihan tum­put suo­ri­na, niin aina­kin mel­kei. Mat­kus­tus­va­roi­tuk­set­kin oli­vat koko ajan myö­häs­sä, palaa­vien loma­lais­ten kans­sa toi­mit­tiin löpe­rös­ti, mas­sa­ko­koon­tu­mi­sia ei kiel­let­ty ajois­sa ja kun ne kiel­let­tiin, kiel­to todel­la­kin kos­ki jät­ti­mäi­siä kokoontumisia.

   Hel­sin­gis­sä ja kai­kis­sa yli­opis­tois­sa oli­si pitä­nyt toi­mia pai­kal­li­ses­ti jo viik­ko tai pari sitten.

 50. Nyt tuli sit­ten jul­ki­suu­teen tie­to että kou­lu­jen sul­ke­mi­nen ei perus­tu­nut THL:n arvioon:

  Lei­non mukaan mal­lin­nus ei tuke­nut kou­lu­jen sul­ke­mis­ta, kun sii­tä 16. maa­lis­kuu­ta Suo­mes­sa pää­tet­tiin. THL:n mal­lin­nuk­sen mukaan ajan­koh­ta ei sil­loin ollut oikea.

  Lei­no arvioi, että poliit­ti­nen pai­ne päät­tä­jiin oli kova. Kou­lut oli tuol­loin sul­jet­tu jo niin laa­jas­ti Euroo­pan maissa.

  Suu­rel­le ylei­söl­le on vies­tit­ty toisin:
  Pää­mi­nis­te­ri San­na Marin (sd.) sanoi Ylen A‑studiossa 11. maa­lis­kuu­ta – ennen kuin koro­na­ra­joi­tuk­sia oli vie­lä teh­ty – että hal­li­tus toi­mii ter­veys­vi­ran­omais­ten suo­si­tus­ten pohjalta.

  Että näin meil­lä. Sinän­sä kou­lu­jen sul­ke­mi­sen vähäi­nen vai­kut­ta­vuus on todet­tu jo aikai­sem­min tilas­to­tie­teen pro­fes­so­ri Kari Aura­sen tut­ki­muk­sis­sa. Hän on myös THL:n asian­tun­ti­ja­ryh­män jäsen.

  Las­ten kotio­pe­tuk­ses­ta vas­taa­vat van­hem­mat var­maan tyk­kää­vät kun saa­vat tie­tää että kou­lu­jen sul­ke­mis­pää­tös tuli oleel­li­ses­ti hihas­ta, sil­lä on mar­gi­naa­li­nen vai­ku­tus, ja ope­tus­ta on loo­gis­ta jat­kaa aina­kin kesä­lo­miin saakka.

  1. WHO on ilmais­sut, että on tär­kein­tä toi­mia aikai­ses­sa vai­hees­sa, ja nime­no­maan että teh­dä lii­kaa mah­dol­li­sim­man aikai­ses­sa vai­hees­sa, kuin ris­kee­ra­ta sen että tekee lii­an vähän tai lii­an myö­hään. Täten hal­li­tus kyl­lä toi­mi ter­veys­vi­ran­omais­ten suo­si­tus­ten pohjalta.

   Mikä taus­tao­le­tus tuo­hon THL:n tois­ta­maan mant­raan “THL:n mal­lin­nuk­sen mukaan ajan­koh­ta ei sil­loin ollut oikea.” muu­ten sisäl­tyy. Eikö tuo tar­koi­ta että rajoi­tus­toi­mia ei halu­ta teh­dä ennen­kuin leviä­mi­nen on vai­hees­sa X tar­koi­ta, että käy­tän­nös­sä tau­din halu­taan leviä­vän, eikä sen leviä­mis­tä pyri­tä­kään estä­mään (vain pyri­tään pel­käs­tään estä­mään ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mi­nen). Eli THL:llä on alus­ta asti ollut käy­tös­sään jouk­koim­mu­ni­teet­ti­stra­te­gia sai­ras­ta­mi­sen kautta?

   Nyt­hän on kui­ten­kin on väläy­tel­ty tukah­dut­ta­mi­sen mah­dol­li­suut­ta, kai­kes­ta näis­tä “rajoi­tus­toi­mien aika ei ole vie­lä, kos­ka tau­ti ole vie­lä levin­nyt tar­peek­si” puheis­ta huo­li­mat­ta. Tukah­dut­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta nuo puheet näyt­tä­vät nyt räi­keäl­tä vir­heel­tä. Oli­si ollut pal­jon kan­nat­ta­vam­paa eris­tää tar­tu­tan­ta-aluei­ta ja niis­tä saa­pu­via ja teh­dä näil­tä tule­vil­le hen­ki­löil­le laa­jaa tes­taus­ta alun­pe­rin­kin ennen­kuin olim­me tilan­tees­sa että se levi­ää hal­lit­se­mat­to­mas­ti rajo­jem­me sisällä.

   1. Jark­ko: Eli THL:llä on alus­ta asti ollut käy­tös­sään jouk­koim­mu­ni­teet­ti­stra­te­gia sai­ras­ta­mi­sen kautta?

    Jouk­koim­mu­ni­teet­ti ei ole stra­te­gia, vaan lop­pu­tu­le­ma. Hidas­ta­mi­nen on stra­te­gia, joka täh­tää jouk­koim­mu­ni­teet­tiin. THL:n ske­naa­riot perus­tu­vat aja­tuk­seen että tavoit­tee­na on jouk­koim­mu­ni­teet­ti, ja niis­sä on hah­mo­tel­tu min­kä­lai­nen R0:n pitää olla, jot­ta tavoi­te saa­vu­te­taan ilman ter­vey­den­huol­lon kapa­si­tee­tin ylittymistä.

    Moraa­li­nen, poliit­ti­nen ja oikeu­del­li­nen vas­tuu sii­tä että täh­dä­tään lau­ma­suo­jaan ja saman­ai­kai­ses­ti lai­min­lyö­dään ris­ki­ryh­mät ei täl­lä het­kel­lä näy­tä ole­van mis­sään. Toi­vot­ta­vas­ti tämä sisäi­nen ris­ti­rii­ta taju­taan ja asian­ti­laan tulee muutos.

    Jark­ko: Tukah­dut­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta nuo puheet näyt­tä­vät nyt räi­keäl­tä virheeltä.

    Niin, tukah­dut­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta ihmis­ten vapaa liik­ku­vuus on räi­keä vir­he kuten myös euroop­pa­lai­nen elä­män­ta­pa. Se herät­tää kysy­myk­sen onko tukah­dut­ta­mis­stra­te­gia tais­te­lua tuu­li­myl­ly­jä vas­taan, jon­kin­lai­nen ideo­lo­gi­nen pos­ses­sio joka estää rea­li­teet­tien tunnustamisen.

   2. Puhu­taan tukah­dut­ta­mi­ses­ta vii­ta­ten Ete­lä-Korean esi­merk­kiin, mut­ta sii­nä ei ole kyse tukah­dut­ta­mi­ses­ta vaan puris­ta­mi­ses­ta sääs­tö­lie­kil­le. Näi­tä toi­mia jat­ke­taan kun­nes meil­lä on rokote.

   3. Niin, tukah­dut­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta ihmis­ten vapaa liik­ku­vuus on räi­keä vir­he kuten myös euroop­pa­lai­nen elä­män­ta­pa. Se herät­tää kysy­myk­sen onko tukah­dut­ta­mis­stra­te­gia tais­te­lua tuu­li­myl­ly­jä vas­taan, jon­kin­lai­nen ideo­lo­gi­nen pos­ses­sio joka estää rea­li­teet­tien tunnustamisen. 

    Nyt meil­lä on kui­ten­kin rajoi­tet­tu sitä liik­ku­vuut­ta, ja myös monia mui­ta euroop­pa­lai­sen elä­män­ta­van “vapauk­sia”. Täten oli­si­ko ollut hyväk­syt­tä­vä vaih­to­kaup­pa sul­kea ne ulko­ra­jat paria viik­koa aiem­min, ettei mei­dän nyt oli­si tar­vin­nut sul­kea sen lisäk­si myös sitä uut­ta­maa­ta, pitää lähes koko kan­saa var­muu­den­va­ral­le koti­ka­ran­tee­nis­sa, sul­kea kou­lu­ja, estää elin­kei­no­toi­min­taa sul­ke­mal­la ravin­to­lat jne jne.

    Toteut­ta­vat toi­met muo­vaa­vat toki sen rea­li­tee­tit mit­kä ovat mah­dol­li­sia. Toki ovi on jo sul­keu­tu­nut tämän asian suh­teen, mut­ta sivus­ta­seu­raa­ja­na jäl­leen ker­ran ihme­tyt­tää miten jäl­ki­jät­töi­ses­ti näi­tä asioi­ta teh­dään. Aina puhu­taan että pitäi­si toi­mia enna­koi­vas­ti, mut­ta juu­ri­kaan kos­kaan näin ei oikeas­ti teh­dä. THL on puhu­nut tosi­aan enna­koi­vas­ti toi­mi­mi­sis­ta vas­taan, ja tähän kri­tiik­ki­ni kohdistuukin.

   4. Jark­ko: Täten oli­si­ko ollut hyväk­syt­tä­vä vaih­to­kaup­pa sul­kea ne ulko­ra­jat paria viik­koa aiem­min, ettei mei­dän nyt oli­si tar­vin­nut sul­kea sen lisäk­si myös sitä uut­ta­maa­ta, pitää lähes koko kan­saa var­muu­den­va­ral­le koti­ka­ran­tee­nis­sa, sul­kea kou­lu­ja, estää elin­kei­no­toi­min­taa sul­ke­mal­la ravin­to­lat jne jne.

    Mei­dän ei ole tar­vin­nut teh­dä mitään näis­tä asiois­ta. Syys­tä tai toi­ses­ta hal­li­tus on halun­nut näin toi­mia. Minul­le ei ole vie­lä­kään täy­sin sel­vin­nyt mik­si. Toi­saal­ta, en ole epä­tie­toi­suu­des­sa­ni yksin, jopa ter­veys­po­li­tii­kan tut­ki­jat jou­tu­vat täl­lä het­kel­lä arvai­le­maan mikä hal­li­tuk­sen stra­te­gia voi­si olla. Oikea tar­ve radi­kaa­lim­piin toi­men­pi­tei­siin voi vie­lä tul­la, kun­han suo­ma­lai­set ensin ehti­vät kyl­läs­tyä karan­tee­nei­hin ja perin­tei­seen tapaan ete­lä­maa­lais­taa käyt­täy­ty­mi­sen­sä kesän ajaksi.

    Jäl­ki­jät­töi­syy­des­tä: Kun­han pöly on las­keu­tu­nut, toi­von että ris­ki­ryh­mien kans­sa työs­ken­te­le­vien tes­taa­mat­ta jät­tä­mi­nen tut­ki­taan ja mah­dol­li­ses­ti käsi­tel­lään vir­ka­vir­hee­nä, tuot­ta­muk­sel­li­se­na lai­min­lyön­ti­nä ja mitä nii­tä onkaan vaik­ka se jäl­ki­jät­töis­tä onkin.

   5. spot­tu:

    Jäl­ki­jät­töi­syy­des­tä: Kun­han pöly on las­keu­tu­nut, toi­von että ris­ki­ryh­mien kans­sa työs­ken­te­le­vien tes­taa­mat­ta jät­tä­mi­nen tut­ki­taan ja mah­dol­li­ses­ti käsi­tel­lään vir­ka­vir­hee­nä, tuot­ta­muk­sel­li­se­na lai­min­lyön­ti­nä ja mitä nii­tä onkaan vaik­ka se jäl­ki­jät­töis­tä onkin.

    Pahal­ta näyt­tää — vii­me­päi­vi­nä on tun­tu­nut tule­van jat­ku­vas­ti uuti­sia sii­tä, miten koro­na­vi­rus on levin­nyt usei­siin hoi­vayk­si­köi­hin ja aiheut­ta­nut jo nyt mer­ki­tä­vän osan koti­mai­sis­ta kuo­le­man­ta­pauk­sis­ta. Ei tie­tys­ti kan­nat­tai­si maa­lail­la piru­ja sei­nil­le, mut­ta täs­sä tai­taa olla kaik­ki ainek­set sii­hen, että uhrien mää­rä kas­vai­si aika jyr­käs­ti lähiaikoina.

    Tun­tuu kum­mal­ta, että kou­lut ja ravin­to­lat ollaan saa­tu kyl­lä kiin­ni ja soti­laat mie­hit­tä­mään tie­sul­ku­ja Uuden­maan rajoil­la — mut­ta van­hus­ten ja mui­den ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen hoi­to­lai­tok­sis­sa tun­tuu epä­on­nis­tu­neen täy­sin. Tes­taus­ten puu­te on var­maan­kin yksi teki­jä, mut­ta nyt­hän hoi­vayk­si­köt on ilmei­ses­ti jätet­ty myös täy­sin ulko­puo­lel­le suo­ja­va­rus­tei­den jake­lus­sa — vies­ti jul­keal­ta sek­to­ril­ta yksi­tyi­sil­le toi­mi­joil­le on uutis­ten mukaan ollut kyl­mä ja tyly “ei me teil­le mitään anneta”.

    Joten­kin tun­tuu, että täs­sä panii­kis­sa on pyrit­ty mak­si­moi­maan talou­del­li­set ja sosi­aa­li­set vahin­got samal­la kun yksin­ker­tai­sim­mil­le ja tehok­kaim­mil­le toi­mil­le on vii­tat­tu kintaalla.

   6. ksee: Joten­kin tun­tuu, että täs­sä panii­kis­sa on pyrit­ty mak­si­moi­maan talou­del­li­set ja sosi­aa­li­set vahin­got samal­la kun yksin­ker­tai­sim­mil­le ja tehok­kaim­mil­le toi­mil­le on vii­tat­tu kintaalla.

    Suo­men suu­ria haas­tei­ta on van­he­ne­van väes­tön aiheut­ta­mat kulut jul­ki­sel­le talou­del­le. Kun­han sanon.

   7. ksee: Joten­kin tun­tuu, että täs­sä panii­kis­sa on pyrit­ty mak­si­moi­maan talou­del­li­set ja sosi­aa­li­set vahin­got samal­la kun yksin­ker­tai­sim­mil­le ja tehok­kaim­mil­le toi­mil­le on vii­tat­tu kintaalla.

    No, nyt saa­tiin aina­kin sosi­aa­li­toi­mel­le ja van­hus­ten­huol­toon Kii­nas­ta hen­gi­tys­suo­jai­mia. Kii­tok­se­na pot­kut asian­osai­sil­le. Täy­tyy toi­voa että Suo­mes­sa jat­kos­sa­kin riit­tää ihmi­siä jot­ka aset­ta­vat ris­ki­ryh­mien edun oman uran ja amma­til­li­sen tule­vai­suu­den edel­le. Hal­li­tus ei tee tätä kovin hel­pok­si. Ovat aina­kin Mac­hia­vel­lin­sa hyvin luke­neet, se pitää myöntää.

   8. Pot­kut eivät tul­leet nopeas­ta toi­min­nas­ta, vaan täy­sin käsit­tä­mäs­tä hankintaosaamisesta.

    Ihan miten päin vain tätä kään­te­lee, niin mak­su­häi­riöi­sil­tä yri­tyk­sil­tä ja rikos­taus­tai­sil­ta hen­ki­löil­tä ilman osta­mis­ta yhteen­sä kol­mas­osal­la koko käy­tet­tä­vis­sä ole­vas­ta raha­sum­mas­ta ei voi perus­tel­la kyl­lä yhtään miten­kään. Eten­kin kun mitään todel­li­sia refe­rens­se­jä heil­lä ei ollut ja parem­pi­mai­nei­sia alan yri­tyk­siä oli torjuttu.

    Jos oli­si ostet­tu ei-sai­raa­la­käyt­töön tar­koi­tet­tu­na niin eihän sii­nä mitään. Ja jos oli­si ostet­tu pal­jon pie­nem­pi osuus (esim. 10% koko­nais­sum­mas­ta) ja perus­te­lui­na ”har­kit­tu ris­ki” niin ok. Nyt on käy­tet­ty kui­ten­kin pal­jon rahaa (han­kin­ta­sum­mas­ta) eikä tut­kit­tu ollen­kaan taustoja.

    Tätä täy­tyy sumut­taa sii­hen, että osta­mi­sen kuvit­te­li­si kui­ten­kin ole­van HVK:n ydin­osaa­mis­ta. Jos joku pik­ku­kun­nan ter­veys­kes­kus teki­si täl­lai­sen mokan, niin se oli­si ymmär­ret­tä­vis­sä han­kin­taor­ga­ni­saa­tion puut­tei­den takia.

    Ei näin vain voi toimia.

   9. Sylt­ty: Tätä täy­tyy sumut­taa sii­hen, että osta­mi­sen kuvit­te­li­si kui­ten­kin ole­van HVK:n ydin­osaa­mis­ta. Jos joku pik­ku­kun­nan ter­veys­kes­kus teki­si täl­lai­sen mokan, niin se oli­si ymmär­ret­tä­vis­sä han­kin­taor­ga­ni­saa­tion puut­tei­den takia.

    Ei näin vain voi toimia.

    Ammat­tios­ta­jat tie­tä­vät ihan tasan tark­kaan mikä on modus ope­ran­di kii­na­lai­sil­la mark­ki­noil­la. Jos olet osta­ja­na teke­mäs­sä han­kin­ta­pää­tös­tä jos­sa ris­kin rea­li­soi­tu­mi­nen tar­koit­taa sitä että pys­tyt joka tapauk­ses­sa sääs­tä­mään ihmis­hen­kiä kos­ka tuot­teet ovat käy­tet­tä­vis­sä ei-sai­raa­laym­pä­ris­tös­sä, jos­sa tar­ve on (myös) ilmei­nen, on nor­maa­lie­tii­kal­la varus­te­tul­le hen­ki­löl­le pää­tös hyvin yksinkertainen.

    Epä­on­nis­tu­mis­ta ei kan­na­ta pelä­tä, vaan täh­dä­tä ris­kin = toden­nä­köi­syys x vahin­ko mini­moi­mi­seen. Se että yksi hen­ki­lö jou­tuu somen ja sen seu­rauk­se­na hal­li­tuk­sen lynk­kaa­mak­si on var­sin pie­ni hin­ta sii­tä että mark­ki­noil­ta saa­tiin edes jotain sik­si aikaa kun hen­gi­tys­suo­jain­val­mis­tuk­sen arvo­ket­jut saa­daan toi­mi­maan ja tilan­ne normalisoituu.

 51. Min­kä mai­den aineis­toon tie­to, että 50% teho­hoi­dos­sa ole­vis­ta oli­si alle 50-vuo­tiai­ta perus­tuu? Ruot­si tuot­taa aika hyvät tilas­tot omis­ta teho­hoi­dos­sa ole­vis­ta poti­lais­ta. Las­kin pari päi­vää sit­ten, että 19–20% täl­lä het­kel­lä Ruot­sis­sa tehol­la hoi­dos­sa ole­vis­ta on alle 50-vuo­tiai­ta. Hoi­to­kuor­ma (jos pel­käs­tään tehol­la ole­via aja­tel­laan) näyt­täi­si jakau­tu­van aika eri taval­la kuin kuol­lei­suus. Mie­len­kiin­toi­nen havain­to oli myös, että Ruot­sis­sa tehol­la hoi­dos­sa ole­vis­ta val­tao­sa oli miehiä.
  Esi­mer­kik­si Ita­lian tilas­tois­sa alle 50-vuo­tiai­ta kuol­leis­ta oli sel­väs­ti alle 2%.
  Alla link­ki tilas­toi­hin Ruot­sis­sa teho­hoi­dos­sa olevista.

  https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/

 52. Kou­lu­ja ei oli­si pitä­nyt sul­kea ja ne kan­nat­tai­si ava­ta heti välittömästi:

  School clo­su­re and mana­ge­ment prac­tices during coro­na­vi­rus outbreaks inclu­ding COVID-19: a rapid sys­te­ma­tic review

  Recent model­ling stu­dies of COVID-19 pre­dict that school clo­su­res alo­ne would pre­vent only 2–4% of deaths, much less than other social dis­tancing inter­ven­tions. Policy makers need to be awa­re of the equi­vocal evi­dence when con­si­de­ring school clo­su­res for COVID-19, and that com­bi­na­tions of social dis­tancing mea­su­res should be con­si­de­red. Other less dis­rup­ti­ve social dis­tancing inter­ven­tions in schools requi­re furt­her con­si­de­ra­tion if restric­ti­ve social dis­tancing policies are imple­men­ted for long periods.

 53. Ollaan pahas­ti tap­piol­la täs­sä tääl­lä Suomessa.……
  https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/26/821688981/how-south-korea-reigned-in-the-outbreak-without-shutting-everything-down?t=1586768032602
  Kopioi­tu yllä­ole­va tähän
  “As of this week, South Korea had just over 9,000 con­fir­med coro­na­vi­rus cases, which puts it among the top 10 count­ries for total cases.

  But South Korea has anot­her dis­tinc­tion: Health experts are noting that recent­ly the nation has mana­ged to sig­ni­ficant­ly slow the num­ber of new cases. And the count­ry appears to have rei­ned in the outbreak wit­hout some of the strict lock­down stra­te­gies deplo­yed elsew­he­re in the world.

  We’­ve seen examples in places like Sin­ga­po­re and [South] Korea, whe­re govern­ments haven’t had to shut eve­ryt­hing down,” said Mike Ryan, head of the World Health Orga­niza­tion’s Health Emer­gencies Pro­gram­me. “They’­ve been able to make tac­tical deci­sions regar­ding schools, tac­tical deci­sions regar­ding move­ments, and been able to move forward wit­hout some of the draco­nian measures.”

  Spea­king this week to jour­na­lists, Ryan said that count­ries that have tes­ted wide­ly for the virus, iso­la­ted cases and qua­ran­ti­ned sus­pec­ted cases — in the way that South Korea and Sin­ga­po­re have done — have mana­ged to suppress trans­mis­sion of the virus. Pre­si­dent Trump has also prai­sed South Korea’s hand­ling of the health cri­sis and even asked Pre­si­dent Moon Jae-in for help with medical equip­ment to fight the outbreak in the Uni­ted States.

  The head of the WHO, Tedros Adha­nom Ghebreye­sus, has cal­led on other count­ries around the world to “apply the les­sons lear­ned in [South] Korea and elsew­he­re” in their own batt­les against the coronavirus.

  South Korea’s foreign minis­ter, Kang Kyung-wha, spea­king to the BBC last week, said the key les­sons from her count­ry are that it deve­lo­ped tes­ting for the virus even befo­re it had a sig­ni­ficant num­ber of cases.

  In mid-Janua­ry, our health aut­ho­ri­ties quickly con­fer­red with the research ins­ti­tu­tions here [to deve­lop a test],” Kang said. “And then they sha­red that result with the phar­maceu­tical com­pa­nies, who then pro­duced the rea­gent [che­mical] and the equip­ment nee­ded for the testing.”

  So when mem­bers of a reli­gious sect in Dae­gu star­ted get­ting sick in Februa­ry, South Korea was able to rapid­ly con­firm that it was COVID-19.

  Tes­ting is cent­ral” to the outbreak res­pon­se, said Kang, “because that leads to ear­ly detec­tion. It mini­mizes furt­her spread.” And it allows health aut­ho­ri­ties to quickly iso­la­te and treat tho­se found with the virus.

  Hong Kong and Sin­ga­po­re have fol­lowed simi­lar paths in res­pon­ding to this outbreak.

  They’­ve used tes­ting aggres­si­ve­ly to iden­ti­fy cases — not only tes­ting people who are so sick that they’­re hos­pi­ta­lized but also mild cases and even sus­pec­ted cases. They’­ve qua­ran­ti­ned tens of thousands of people who may have been expo­sed to con­fir­med cases.

  The vast majo­ri­ty of the people orde­red to qua­ran­ti­ne at home are per­fect­ly healt­hy and never do get sick, but the few who do deve­lop symp­toms can be quickly iso­la­ted furt­her. Tedros of the WHO refers to this as cut­ting off the virus at the bud — basical­ly stop­ping the virus from sprea­ding furt­her and pre­ven­ting com­mu­ni­ty transmission.

  Hong Kong also reac­ted with inc­re­dible speed in the outbreak’s ear­ly days. On Dec. 31, 2019, Hong Kong’s Cent­re for Health Pro­tec­tion, the city’s health depart­ment, sent out an alert to its doc­tors tel­ling them to be on the loo­kout for patients pre­sen­ting with fever, acu­te res­pi­ra­to­ry ill­ness, pneu­mo­nia and/or short­ness of breath — and par­ticu­lar­ly patients with the­se symp­toms who’d recent­ly tra­ve­led to the Chi­ne­se city of Wuhan, the ini­tial epicen­ter of the pan­de­mic. Prior to this cri­sis, a high-speed rail line went direct­ly from down­town Hong Kong to Wuhan (it was shut down on Jan. 30 and hasn’t run since).

  The other thing that South Korea, Hong Kong and Sin­ga­po­re have in com­mon is that they’­ve been able to keep most fac­to­ries, shop­ping malls and res­tau­rants open. Sin­ga­po­re has even kept its schools open at a time when nations around the world are shut­ting down classrooms.

  Japan is anot­her Asian count­ry notable for its res­pon­se. Alt­hough Japan has more than twice the popu­la­tion of South Korea and also has strong ties to Chi­na, it has recor­ded only a frac­tion of the cases that South Korea has — just over 1,000 as of Thurs­day. Japan hasn’t been tes­ting near­ly as wide­ly as South Korea, but it appears to have fen­ded off sig­ni­ficant com­mu­ni­ty trans­mis­sion by quickly inves­ti­ga­ting any fla­re-ups of cases, iden­ti­fying who exact­ly is infec­ted and then moni­to­ring their contacts.

  Des­pi­te the succes­ses in Asia in con­tai­ning this virus, recent­ly seve­ral places have seen sur­ges in impor­ted cases from Euro­pe. This week, after Sin­ga­po­re saw an uptick in cases among people who’d recent­ly flown into the count­ry, it announced new restric­tions on tra­ve­lers, bloc­king all short-term visi­tors from entering.

  Part of the rea­son for the toug­her bor­der mea­su­res is to ensu­re we keep Sin­ga­po­re as safe as pos­sible,” Sin­ga­po­re’s minis­ter of educa­tion, Ong Ye Kung, wro­te this week in a Face­book post. He said the high­ly restric­ti­ve ent­ry rules are “so that dai­ly acti­vi­ties, like going to work, eating out and atten­ding school, can go on.”

  He argued that children are safer and more pro­duc­ti­ve in school and that clo­sing schools places a sig­ni­ficant bur­den on wor­king adults, inclu­ding health care workers.

  Kee­ping our healthca­re sys­tem strong is para­mount in the fight against COVID-19,” he said. “Our front­li­ne war­riors will be much more assu­red if their children are in school, mea­ning­ful­ly enga­ged, in a safe and healt­hy environment.”

  He also pus­hed back against the idea that schools could be bree­ding grounds for the virus, saying the­re is litt­le “evi­dence to show that the young are vec­tors or sprea­ders of the virus. The rever­se appears to be the case, whe­re the young get infec­ted by adults at home.” (Health agencies such as the Cen­ters for Disea­se Cont­rol and Pre­ven­tion do note that even though children may often pre­sent with mil­der symp­toms than adults, “The­re is much more to be lear­ned about how the disea­se impacts children.”)

  Anot­her thing that links Hong Kong, Sin­ga­po­re and South Korea is that they’­ve all had bad coro­na­vi­rus outbreaks in the past. Hong Kong and Sin­ga­po­re were hit hard by SARS in 2003, and South Korea came to a stands­till during a MERS outbreak in 2015.

  Their expe­riences with the­se past outbreaks may have made officials more aggres­si­ve in res­pon­ding to COVID-19 and pos­sibly made resi­dents more wil­ling to accept int­rusi­ve mea­su­res to con­tain the virus.

  South Korea has used data from sur­veil­lance came­ras, cellp­ho­nes and cre­dit card tran­sac­tions to map the social con­nec­tions of sus­pec­ted cases. Hong Kong issues detai­led infor­ma­tion each eve­ning about eve­ry new­ly con­fir­med case. Whi­le Hong Kong doesn’t give out the names of tho­se infec­ted, health officials relea­se each per­son’s age, gen­der, street address, medical symp­toms — and often the exact loca­tion of whe­re the per­son works. This allows other resi­dents to deter­mi­ne if they might have been in con­tact with the infec­ted individual.

  For ins­tance, in late Februa­ry the health depart­ment announced that a 55-year-old fry cook at a KFC res­tau­rant on King’s Road in the North Point neigh­bor­hood had tes­ted posi­ti­ve. The depart­ment reas­su­red resi­dents that the heat of coo­king oil pro­bably kills the coro­na­vi­rus and that pat­rons were not con­si­de­red at risk of having cont­rac­ted the virus. The fast-food branch, howe­ver, clo­sed imme­dia­te­ly and has remai­ned shut. A sign on the door said the mana­ge­ment was going to tho­rough­ly clean the premises.

  Anot­her day in Februa­ry, one of the new­ly diag­no­sed patients was a 75-year-old man living in Block 1, Sea­view Gar­den in Tuen Mun. He first deve­lo­ped symp­toms on Jan. 25, accor­ding to a sta­te­ment relea­sed by the health depart­ment. Until he was iso­la­ted at Tuen Mun Hos­pi­tal on Feb. 18, he had break­fast each mor­ning at the Hoi Tin Gar­den Res­tau­rant loca­ted at 5 Sam Shing Street, Tuen Mun — except for Feb. 15, when for some rea­son he didn’t. The report details that his wife, age 83, tes­ted posi­ti­ve the day befo­re he did.

  The health depart­ment also relea­ses licen­se pla­te num­bers of taxi dri­vers who test posi­ti­ve and the flight num­bers of infec­ted tra­ve­lers who recent­ly arri­ved — again, so mem­bers of the public can deter­mi­ne if they might have had con­tact. In Sin­ga­po­re, the police force works with the Mini­stry of Health to trace con­nec­tions between cases and to track chains of trans­mis­sion. Sin­ga­po­re also makes details of the­se infec­tions public in the hope that other resi­dents will come forward if they may have come in con­tact with a con­fir­med case.

  The aggres­si­ve efforts by Hong Kong, Japan, Sin­ga­po­re and South Korea to inves­ti­ga­te and iso­la­te eve­ry pos­sible infec­tion is exact­ly what the World Health Orga­niza­tion has been cal­ling for since January.

  The WHO’s Maria Van Kerk­ho­ve ack­now­led­ged this week that for count­ries dea­ling with hundreds and even thousands of new cases eve­ry day, “fin­ding eve­ry case” can be difficult.

  We hear you. This is overw­hel­ming,” Van Kerk­ho­ve said on Wed­nes­day. “But it’s real­ly impor­tant for us to take the examples of all the­se count­ries, look at what they did as it rela­tes to the epi­de­mio­lo­gy in their count­ry and learn from them.” ”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.