Miksi en usko karanteeneihin viruksen torjunnassa

VAROITAN, ETTEN OLE EPIDEMIOLOGIAN ASIANTUNTIJA JA SILTÄ OSIN KUIN MINULLA YLIPÄÄNSÄ ON ASIASTA TIETOA, SE ON VANHAA

Minä näen viruk­sen elin­kaa­ren suun­nil­leen näin. Viruk­sen leviä­mis­tä domi­noi tar­tut­ta­vuus­lu­ku, kuin­ka mon­ta ihmis­tä yksi tar­tun­nan saa­nut kes­ki­mää­rin tar­tut­taa, Jos tuo luku on yli yhden, virus levi­ää eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti ja jos se on alle yhden, epi­de­mia sammuu.

Koro­na­vi­ruk­sen tar­tut­ta­vuus­lu­ku on noin kak­si, eli se tart­tuu huo­nom­min kuin moni muu, mut­ta räjäh­tä­väs­tä pro­ses­sis­ta kui­ten­kin on kyse.

Kun tar­tut­ta­vuus­lu­ku on kak­si, viruk­sen levi­ää, kun­nes joka toi­nen on sil­le immuu­ni – on joko saa­nut roko­tuk­sen sitä vas­taan tai on sai­ras­ta­nut tau­din (tai sitä lähel­lä ole­van tau­din) ja saa­nut vas­tus­tus­ky­vyn. Kun joka toi­nen on saa­nut vas­tus­tus­ky­vyn, tar­tut­ta­vuus­lu­ku las­kee yhteen ja sii­hen leviä­mi­nen pysähtyy.

Voim­me hidas­taa leviä­mis­tä sul­ke­mal­la yhteis­kun­nan, kuten on teh­ty Wuha­nis­sa ja nyt suu­res­sa osas­sa Ita­li­aa. Täs­sä on se vika, että jos virus­ta ei saa­da koko­naan kit­ke­tyk­si, se ryöp­säh­tää liik­keel­le heti, kun karan­tee­nit pure­taan. Sik­si pidän Ita­lian toi­mia hyö­dyt­tö­mi­nä, mut­ta voi olla väärässäkin.

Jos tau­tiin löy­tyy tur­val­li­nen ja teho­kas roko­te, ita­lia­lai­set ovat onnis­tu­neet osta­maan aikaa, eikä karan­tee­ni ole täy­sin hyö­dy­tön. Roko­tet­ta odot­taes­sa tehok­kain tapa rokot­taa kan­sa on altis­taa ter­veet ja hyvä­kun­toi­set tau­dil­le – vähän niin kuin pie­net lap­set altis­te­taan vesi­ro­kol­le, jot­ta eivät sai­si tau­tia van­hem­pa­na, jol­loin se on vaa­ral­li­sem­pi.  Se vas­taa vai­ku­tuk­sil­taan rokottamista.

Tämän minun ehkä vää­rän käsi­tyk­sen val­las­sa teki­sin toi­sin. En eris­täi­si kaik­ki ita­lia­lai­sia vaan vain ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat, siis van­huk­set ja dia­bee­ti­kot ja sydän ja vero­suo­na­tau­te­ja potevat.

Eris­tyk­sis­sä elä­vien van­hus­ten kan­nat­tai­si jopa toi­voa, että mah­dol­li­sim­man moni hyvä­kun­toi­nen hank­ki­si tar­tun­nan nopeas­ti ja tuli­si vas­tus­tus­ky­kyi­sek­si. Sai­raut­ta vas­taan syn­tyi­si laumasuoja.

Huo­mat­ta­koon, että tar­tun­nan saa­neis­ta huo­mat­ta­va osa, ehkä jopa enem­mis­tö, sai­ras­taa tau­din oireet­to­ma­na, kos­ka eli­mis­tö kek­sii vas­ta-aineen resep­tin heti. Vas­tus­tus­ky­ky kui­ten­kin syn­tyy. Ter­veil­le nuo­ril­la aikui­sil­le tau­ti on lähes harmiton.

Venet­sian lähel­lä olles­sa kyläs­sä tes­tat­tiin kaik­ki yli 6000 asu­kas­ta. Tar­tun­nan saa­nei­ta oli 133 eli 1,7 pro­sent­tia, mut­ta näis­tä 75 % oli oireet­to­mia.  Todet­ta­koon, että 1,7 pro­sent­tia 60 mil­joo­nas­ta ita­lia­lai­ses­ta on mil­joo­na, mut­ta var­maan­kaan tuo kylä ei edus­ta­nut keskiarvoa.

Minun käsit­tääk­se­ni tuo virus läpäi­see koko väes­tön, eikä sil­le voi mitään.En ole usko­muk­se­ni kans­sa yksin. Ruot­sin ter­veys­mi­nis­te­ri sanoi samaa. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat kan­nat­tai­si eris­tää tau­dil­ta suo­jaan. Eris­tä­mi­ne voi olla vapaa­eh­toi­nen, kos­ka mui­ta ei suo­ja­ta heil­tä, vaan hei­dän suo­ja­taan muilta.

Epäi­lyk­se­ni koh­dis­tuu siis Ita­lian omak­su­maan mas­sa­ka­ran­tee­niin. Suo­mes­sa on tois­tai­sek­si toi­mit­tu jär­ke­väs­ti. Nämä mini­ka­ran­tee­nit hidas­ta­vat tau­din yleis­ty­mis­tä ja anta­vat arvo­kas­ta aikaa.

Sen sijaan en ymmär­rä, mik­si vie­rai­lu­käy­te­jä van­hus­ten­hoi­to­lai­tok­sis­sa ei rajoi­te­ta. Kuu­me pitäi­si vie­rai­li­joil­ta aina­kin mitata.

Influens­sa levi­si aina varus­kun­tien kaut­ta, kun­nes puo­lus­tus­voi­mat alkoi rokot­taa ase­vel­vol­li­sia. Int­ti on kuin viruk­sen unel­ma. Vii­kon­lop­pu­na hajaan­nu­taan ympä­ri maa­ta hank­ki­maan tar­tun­to­ja ja vii­kon aika­na levi­te­tään se kaik­kiin samas­sa tuvas­sa ja vii­kon­lop­pu­na hajaan­nu­taan taas ymä­ri maa­ta. Int­ti voi­si teh­dä täs­sä nyt jotain.

Näin siis koko väes­tön tasol­la. Yksi­lö­ta­sol­la jokai­sen kan­nat­taa suo­ja­ta itse­ään ja toi­voa, että muut hank­ki­vat vas­tus­tus­ky­vyn tau­dil­le. Eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien kan­nat­taa olla hyvn varo­vai­sia. Kun kuu­lun itse kaik­kiin lue­tel­tui­hin ris­ki­ryh­miin, jos­kaan en sen­tään tupa­koi, tulen eris­täy­ty­män kotii­ni, kun ollaan tilan­tees­sa, että joka rati­kas­sa on aika­kin yksi tar­tut­ta­ja. Enkä tule vie­rai­le­maan van­han äiti­ni hoitolaitoksessa.

Onnek­si meil­lä on aikaa miet­tiä omaa stra­te­gi­aam­me, mut­ta ei sitä aikaa ole kuin pari viikkoa.

 

LISÄYS 9.3. Kun moni oli tul­kin­nut teks­tin niin, että vas­tus­tin Suo­mes­sa toi­meen­pan­tu­ja karan­tee­ne­ja, lisä­sin täs­men­nyk­sen, että tar­koi­tin Ita­lian kal­tais­ta yhteis­kun­nan mas­sa­sul­ke­mis­ta. Lisä­sin myös ase­vel­vol­li­sia kos­ke­van kohdan.

53 vastausta artikkeliin “Miksi en usko karanteeneihin viruksen torjunnassa”

 1. Samaa miel­tä.

  Roko­te tulee aikai­sin­taan vuo­den kulut­tua jos sil­loin­kaan. Pie­nen pie­ni mah­dol­li­suus lää­ke­hoi­don käyt­töön aiem­min jos joku jo ole­mas­sa ole­vis­ta tehoai­si tähän viruk­seen. Uuden kehit­tä­mi­seen menee hel­pos­ti vuosia.

  Itse “lai­toin” ter­veen iäk­kään lähei­se­ni koti­ka­ran­tee­niin, hoi­te­len nuo­rem­pa­na ja pie­nem­män ris­kin omaa­va­na kaup­pa-asiat ym. tilan­teet mis­sä tar­tun­ta­ris­ki on kohol­la. Toki ulkoi­lee harkitusti.

  Pes­kää käsiänne!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Jos kui­ten­kin tau­din kul­kua läpi Ita­lian ja koko Euroo­pan saa­daan hidas­te­tuk­si, resurs­se­ja vaka­vien tau­ti­ta­paus­ten hoi­ta­mi­sek­si riit­tää parem­min. Sai­raa­la­pai­kois­ta ja ter­vees­tä hen­ki­lö­kun­nas­ta voi olla pulaa. Ja tus­kin­pa ris­ki­ryh­miä­kään saa­daan suo­ja­tuk­si kovin­kaan täydellisesti

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Ongel­ma­na on että ilman karan­tee­nia sai­raa­la­pai­kat lop­pu­vat kes­ken, eten­kin teho­hoi­don puo­lel­ta. Ita­lias­sa kuol­lei­suus on jo nyt 5%. Ete­lä-Korea on nyt tes­tan­nut yli 20000 hen­ki­löä vuo­ro­kau­des­sa, eli jos tau­ti halu­taan pysäyt­tää niin se on kyl­lä mah­dol­lis­ta. Ilman karan­tee­nia Suo­mes­sa tulee vähin­tään kym­me­niä tuhan­sia kuolleita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Mie­les­tä­ni pää­tel­mä­si ovat erit­täin oikei­ta. Eri­tyi­ses­ti van­hus­ten suh­teen. Karan­tee­ni­pää­tök­set kui­ten­kin teh­dään “poliit­tis­ten rea­li­teet­tien” perusteella.

  Muis­tan kuin­ka edel­li­sen ison epi­de­mian aika­na van­huk­set kut­sut­tiin ter­veys­kes­kuk­siin jonot­ta­maan roko­tet­ta yhdes­sä mui­den sai­rai­den kans­sa: Poliit­ti­ses­ti kat­soen toi­mi oli aivan oikea. Van­huk­set-ensin poli­tiik­ka toi ääniä hallituspuolueille.

  – Koro­na-virus epi­de­mia voi osoit­tau­tua vie­lä niin vaka­vak­si, että kaik­ki oppo­si­tion kokoon­tu­mi­set pitää kiel­tää. Ja jos sel­lai­seen uhka­ryh­mään kuu­lu­va hen­ki­lö avaa suun­sa, niin ei siel­tä muu­ta voi tul­la ulos kuin koro­na virus tai vihapuhe.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. En tie­dä tar­koi­tat­ko nyt karan­tee­nil­lä Ita­lian ja Kii­nan mal­li­sia mas­sii­vi­sia karan­tee­ne­jä vai lähi­pii­riin kohdistuvaa.

  Ilmei­ses­ti Suo­men stra­te­gia pyr­kii ole­maan tau­tia sai­ras­ta­vien tun­nis­ta­mi­nen ja hei­dän eris­tä­mi­sen­sä ja altis­tu­nei­den lait­ta­mi­nen karan­tee­niin, tai aina­kin vähin­tään saa­maan seu­raa­maan oirei­taan, jot­ta hei­dät­kin saa­daan eris­tyk­seen jos tau­ti puhkeaa. 

  Jos tar­tut­ta­mis­ta pys­ty­tään ehkäi­se­mään täl­lä taval­la noin 60% pro­sent­ti­ses­ti, R0-luku (jon­ka siis arvioi­daan ole­van 2.2–2.5) las­kee alle yhden ja infen­tio­ket­jut pysäh­ty­vät. Täs­tä oli hyvä kir­joi­tus Lääkärilehdessä. 

  Mui­ta tapo­ja alen­taa R0-lukua on tie­toi­suu­den lisää­mi­nen käsi­hy­gie­nias­ta ja sai­raa­na töi­hin tai kou­luun menon välttäminen.

  Covid-19 näyt­tää tart­tu­van hyvin pai­kal­li­ses­ti, joten infek­tio­ket­ju­jen hal­lin­ta on ehkä mah­dol­lis­ta, toi­sin kuin vaik­ka influenssassa.

  Joka tapauk­sel­la lähi­pii­rin karan­tee­ni­toi­mil­la oste­taan aikaa ja hidas­te­taan leviä­mis­tä. Sil­loin siir­re­tään pahin epi­de­mia-aika pois kausi-influen­san pääl­tä ja toi­saal­ta huo­leh­di­taan sii­tä, että kaik­ki eit­vät sai­ras­tu samaan aikaan. Ja toki jos vii­vy­tys­tais­te­lu onnis­tuu riit­tä­vän kau­an saa­daan roko­te tai spe­si­fi­siä lääk­kei­tä. Vähin­tään saa­daan lisää tie­toa sai­rau­des­ta maailmalta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. R2:
   Ilmei­ses­ti Suo­men stra­te­gia pyr­kii ole­maan tau­tia sai­ras­ta­vien tun­nis­ta­mi­nen ja hei­dän eris­tä­mi­sen­sä ja altis­tu­nei­den lait­ta­mi­nen karan­tee­niin, tai aina­kin vähin­tään saa­maan seu­raa­maan oirei­taan, jot­ta hei­dät­kin saa­daan eris­tyk­seen jos tau­ti puhkeaa. 

   Suo­men stra­te­gia­na ei voi olla tau­tia sai­ras­ta­vien tun­nis­ta­mi­nen, kos­ka tes­taa­mis­ta rajoi­te­taan hyvin ran­kas­ti. Suo­men tes­taus­me­ne­tel­mäl­lä ei voi­da löy­tää sel­lai­sia tapauk­sia, jot­ka eivät ole olleet tau­tia­lueil­la tai kon­tak­tis­sa tun­net­tu­jen tau­din­kan­ta­jien kans­sa. Tämän vuok­si oireet­to­mat tar­tun­nan kan­ta­jat levit­tä­vät tau­tia ter­vey­den­huol­lon asi­aa huo­maa­mat­ta. Kos­ka Ita­lias­ta on tul­lut pal­jon oireel­li­sia tar­tun­nan kan­ta­jia, on lähes var­maa, että siel­tä on palan­nut myös oireet­to­mia tar­tun­nan kantajia.

   THL toki väit­tää, että oiree­ton tar­tun­nan kan­ta­ja ei voi levit­tää virus­ta, mut­ta tämä ei pidä paik­kaan­sa kah­des­ta syys­tä: on todet­tu oireet­to­mia tar­tut­ta­jia (mm. Alp­pi­ma­ja) ja lisäk­si (tek­ni­ses­ti toki THL:ltä oikein) moni ei pidä itse­ään oireel­li­se­na, kun on vähä­oi­rei­nen eli “vain vähän köhii”. Toi­saal­ta, eihän vähä­oi­rei­nen saa edes koro­na­tes­taus­ta Suo­mes­sa, vaik­ka oli­si­kin oleil­lut tau­tia­lueil­la, joten THL:n ohjeis­tus tuot­taa Suo­meen koko ajan eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti kas­va­via ja nykyis­ten tes­taus­käy­tän­tö­jen huo­maa­mat­to­mia tartuntaketjuja.

   Tar­vi­taan siis aina­kin satun­nais­tes­taus­ta, jot­ta edes tilan­ne­ku­va oli­si lähel­lä oike­aa. Nyky­me­net­te­lyil­lä Suo­mi on sokea.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Asial­li­nen kom­ment­ti vii­vy­tys­tais­te­lus­ta, sil­lä jos pyr­ki­sim­me sai­ras­tut­ta­maan mah­dol­li­sim­man nopeas­ti “ter­veen väes­tön”, niin teho­hoi­to­pai­kat lop­pui­si­vat kyl­lä alta aikayksikön.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Juu­ri kuten Pop­pes ylem­pä­nä sanoi. Sen ver­ran suu­ri osa tar­tun­nan saa­neis­ta vaa­tii sai­raa­la­hoi­toa että sekä vuo­de­paik­ko­jen, hen­ki­lö­kun­nan ja väli­neis­tön riit­tä­vyy­den takia oli­si var­maan­kin hyvä että leviä­mi­nen oli­si hidas­ta vaik­ka se sit­ten pit­kit­täi­si­kin epi­de­mian kokonaiskestoa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Vie­lä on ilmei­ses­ti epä­sel­vää, kuin­ka pit­käk­si aikaa tau­tiin tulee vas­tus­tus­ky­kyi­sek­si. Voi olla että tau­din voi saa­da mon­ta ker­taa mel­ko lyhyel­lä­kin aika­vä­lil­lä, eikä täl­löin ker­ran sai­ras­tet­tu tau­ti suo­jaa ketään. 

  Toi­nen ongel­ma on poti­lai­den ker­ty­mi­nen sai­raa­loi­hin koh­tuul­li­sen pit­kien sai­raa­la­jak­so­jen ja suu­ren poti­las­vyö­ryn vuok­si niin, että sai­raa­loi­den kapa­si­teet­ti ylit­tyy isos­ti. Myös hen­ki­lö­kun­nan sai­ras­tu­mi­nen hei­ken­tää hoi­to­mah­dol­li­suuk­sia muil­le. Kaik­ki kei­not kan­nat­taa käyt­tää tau­din leviä­mi­sen hidas­ta­mi­sek­si, jot­ta kai­kil­la sai­ras­tu­neil­la on tar­vit­taes­sa mah­dol­li­suus tasok­kaa­seen hoi­toon eikä tar­vit­se jää­dä loju­maan sai­raa­lan käy­tä­väl­le jonoon 3000 muun ihmi­sen kans­sa. Kii­nas­sa ja Ita­lias­sa ter­vey­den­huol­to on krii­siy­ty­nyt voi­mak­kaas­ti epi­de­mian aika­na ja Ita­lias­sa hidas­tu­mis­ta ei ole näky­vis­sä. Muu­ta­mien päi­vien vii­ve isoi­hin karan­tee­nei­hin ryh­ty­mi­ses­sä voi monin­ker­tais­taa potilasmäärät.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Hei, Miten ajat­te­lit eris­tää hoi­va­ko­tien ja koti­hoi­don asiak­kaat, entä sai­raa­las­sa oli­jat jos hei­tä hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta on alt­tii­na epi­de­mial­le? Entäs työs­sä­käy­vät ihmi­set, min­kä­lai­sil­la perus­sai­rauk­sil­la sai­si jät­täy­tyä karan­tee­niin? Näi­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien pitäi­si ilmei­ses­ti sit­ten myös ottaa lap­sen­sa pois kou­lus­ta ja har­ras­tuk­sis­ta jot­ta pys­tyi­si suo­jaa­maan itsensä?
  Wuha­nis­sa ja Poh­jois Ita­lias­sa on jo näh­ty että viruk­seen liit­tyy sen ver­ran suu­ri sai­raa­la ‑ja teho­hoi­don tar­ve että sai­raa­la­paik­ko­jen puut­tees­sa tulee tur­hia kuo­le­mia jot­ka voi­tai­siin estää siten että karan­tee­neil­la levi­te­tään epi­de­mia niin pit­käl­le aika­vä­lil­le että ter­vey­den­huol­to pys­tyy sii­tä selviytymään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Koro­na ei ole vaa­ra­ton työi­käi­sil­le­kään, kuol­lei­suus­lu­vut ovat suu­ria. Jos vaik­ka vain 1% ter­veis­tä työi­käi­sis­tä yli 30-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta kuo­li­si sekin oli­si val­ta­va kan­sal­li­nen inhi­mil­li­nen tra­ge­dia. Ter­vei­tä kes­ki-ikäi­siä kuo­li­si tuhan­sia. Teho­hoi­toon­kin tau­ti vie 10%. Sel­lai­nen joh­taa suu­riin kus­tan­nuk­siin. Lisäk­si ei ole var­muut­ta että koro­naa koh­taan syn­tyy immu­ni­teet­tia. Ita­lia­lais­ten lää­kä­rien hätä­huu­dot Cor­rie­re del­la seras­sa ovat karua luet­ta­vaa. He eivät kos­kaan ole näh­neet mitään tähän verrattavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. JJ Sinul­la on vähän kor­keat kuol­lei­suus­lu­vut työi­käi­sil­lä. Tämä on van­hus­ten sairaus.Myös dis­be­ti­kot ovat vaa­ras­sa. Sik­si haluai­sin suo­ja­ta vasn­huk­set ja hen­ki­löt, joil­la on jokin perussairaus. 

   DEATH RATE
   con­fir­med cases
   DEATH RATE
   all cases
   80+ years old 14.8%
   70–79 years old 8.0%
   60–69 years old 3.6%
   50–59 years old 1.3%
   40–49 years old 0.4%
   30–39 years old 0.2%
   20–29 years old 0.2%
   10–19 years old 0.2%
   0–9 years old no fatalities

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. J.J.: Ita­lia­lais­ten lää­kä­rien hätä­huu­dot Cor­rie­re del­la seras­sa ovat karua luet­ta­vaa. He eivät kos­kaan ole näh­neet mitään tähän verrattavaa.

   ..joka on aika luon­nol­lis­ta kun 1968 ja 1957 influens­sae­pi­de­miat näh­nyt hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on jo eläk­keel­lä tai manan majoil­la. Län­si­mais­ten yhteis­kun­tien resi­liens­si ja resurs­sit ovat nyky­ään sitä luok­kaa etten oli­si meis­tä lain­kaan huo­lis­sa­ni. Välil­lä pitää ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lös­tön vähän venyä, ja suu­ren ylei­sön olla lisää­mät­tä kuor­maa käyt­täy­ty­mäl­lä rationaalisesti.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Moni kom­men­toi­ja onkin nos­ta­nut tämän jo esil­le, mut­ta nos­tet­ta­koon nyt vie­lä ker­ran: karan­tee­neil­le ei ole tar­koi­tus pysäyt­tää tau­din ete­ne­mis­tä, vaan ostaa sai­raan­hoi­to­jär­jes­tel­mäl­le aikaa teke­mäl­lä sai­ras­tu­nei­den hui­puis­ta mata­lam­pia. En tie­dä mikä tilan­ne on Suo­mes­sa, mut­ta jen­keis­sä on taval­li­ses­ti noin yksi kol­mes­ta sai­raa­la­pai­kas­ta tyh­jil­lään. Jos Trum­pin hal­lin­to vetää hom­mat vih­koon ja tau­ti pää­see leviä­mään hal­lit­se­mat­to­mas­ti, nämä sai­raa­la­pai­kat täyt­ty­vät todel­la nopeas­ti muo­dos­taen yhden pul­lon­kau­lan (Ita­lias­ta on jo uuti­sia, että sai­rai­ta hoi­de­taan käy­tä­vil­lä, kun sai­raa­la on täyn­nä), jota seu­raa yleen­sä hyvin nopeas­ti seu­raa­va pul­lon­kau­la, kun sai­rai­ta hoi­ta­va hen­ki­lö­kun­ta sai­ras­tuu (Ita­lias­sa hamu­taan jo eläk­keel­lä ole­via lää­kä­rei­tä takai­sin töi­hin, kos­ka hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta lop­puu kesken).

  Jos me Suo­mes­sa este­tään näi­den ongel­mien syn­ty­mi­nen sil­lä, että pis­te­tään Kan­ga­sa­lal­la kou­lu kiin­ni ja teh­dään mui­ta­kin pik­ku­ka­ran­tee­ne­ja ja työn­ne­tään osa väes­tös­tä aina eteen­päin sai­ras­tu­maan vaik­ka kuu­kau­den pääs­tä eikä nyt, niin kyl­lä sii­tä syys­tä kan­nat­taa mini­ka­ran­tee­ne­ja ja isom­pia­kin pis­tää pys­tyyn. Näi­den toi­mien kyy­ni­nen loke­roi­mi­nen poliit­ti­sik­si ja tar­peet­to­mik­si hyvän mie­len toi­mik­si on mie­les­tä­ni vähän tar­pee­ton­ta, kun näyt­tää kovas­ti sil­tä, että täs­sä on käsis­sä seu­raa­va glo­baa­li pandemia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. karan­tee­neil­le ei ole tar­koi­tus pysäyt­tää tau­din ete­ne­mis­tä, vaan ostaa sai­raan­hoi­to­jär­jes­tel­mäl­le aikaa teke­mäl­lä sai­ras­tu­nei­den hui­puis­ta matalampia. 

   Kyl­lä, mut­ta par­hai­ten teho­hoi­toon jou­tu­mis­ta ehkäis­täi­sin suio­jaa­mal­la van­huis­ten­hoi­to­pai­kat. Vie­rai­lu­ja ei ole kui­ten­kaan rajoitettu.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Kyl­lä, mut­ta par­hai­ten teho­hoi­toon jou­tu­mis­ta ehkäis­täi­sin suio­jaa­mal­la van­huis­ten­hoi­to­pai­kat. Vie­rai­lu­ja ei ole kui­ten­kaan rajoitettu.

    Ita­lias­sa van­huk­set asu­vat usein las­ten­sa luo­na, jol­loin nämä ovat teke­mi­sis­sä las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sa kotiin tuo­mien virus­ten kans­sa. Suo­mes­sa van­huk­set asu­vat usein omas­sa kodis­sa tai sit­ten hoi­to­lai­tok­ses­sa. Tois­tai­sek­si van­hus­ten­hoi­dos­sa on koro­nan joh­dos­ta lähin­nä koros­tet­tu käsi­hy­gie­nian ja yksimisen/aivastelun mer­ki­tys­tä. Kaik­ki Suo­mes­sa tois­tai­sek­si sai­ras­tu­neet ovat olleet ulko­mail­la itse mat­kus­ta­nei­ta. Van­hus­ten­hoi­to­paik­ko­jen van­huk­set eivät kau­heas­ti ole ulko­mail­la matkustelleet.

    Jos vie­rai­lu­ja rajoi­tet­tai­siin, se oli­si perus­tel­tua teh­dä ris­ki­ryh­miin (kuten ulko­mail­la mat­kus­ta­nei­siin) rajoi­tuk­set suun­na­ten, aina­kin niin kau­an kuin maan sisäi­siä leviä­mi­siä ei ole esiin­ty­nyt. Myös esim. kät­te­lyn vält­te­lyä voi olla perus­tel­tua suo­si­tel­la van­hus­ten hoi­to­pai­kois­sa koro­nan joh­dos­ta. Monen van­huk­sen kan­nal­ta suu­rem­pi ongel­ma on se, ettei juu­ri kukaan ei juu­ri kos­kaan käy hoi­to­pai­kas­sa kat­so­mas­sa kuin se, että vie­rai­li­joi­ta oli­si liiaksi.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Kuten R2 tuol­la aiem­min tote­si, Covid-19 lisään­ty­mis­dy­na­miik­ka on hyvin eri­lai­nen (pai­kal­li­sem­pi) kuin influens­sa­vi­ruk­sel­la, eli R0-luvun mer­kit­tä­vä las­ke­mi­nen (jopa alle yhden) näyt­täi­si ole­van mah­dol­lis­ta. On siis syy­tä olet­taa että karan­tee­nit ovat täs­sä tapauk­ses­sa alun­pe­rin ole­tet­tua tehokkaampia.

  Empii­ris­tä evi­dens­siä toi­men­pi­tei­den vai­kut­ta­vuu­des­ta on saa­tu Kii­nas­ta, jon­ka esi­merk­ki osoit­taa, että eris­tä­mi­nen, karan­tee­nit, ja liik­ku­mi­sen (kokoon­tu­mis­ten) rajoit­ta­mi­nen ovat myös käy­tän­nös­sä tehok­kai­ta kei­no­ja rajoit­taa tau­din ete­ne­mis­tä, aina­kin tila­päi­ses­ti. Toi­men­pi­tei­den mie­lek­kyys riip­puu ulkois­vai­ku­tuk­sis­ta ja sii­tä, pys­ty­tään­kö näin ostet­tu aika hyö­dyn­tä­mään jär­ke­väs­ti. Enem­män aikaa aja­tel­la tar­koit­taa yleen­sä parem­paa ajattelua.

  Evi­dens­si sekä Covid-19 ‑viruk­ses­ta että toi­men­pi­tei­den vai­kut­ta­vuu­des­ta näyt­täi­si siis tuke­van aja­tus­ta että karan­tee­ne­ja kan­nat­taa täs­sä vai­hees­sa jat­kaa. Epi­de­mio­lo­geil­la on var­maan­kin omat mal­lin­sa jot­ka ker­to­vat mis­sä vai­hees­sa ei enää kannata.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Tär­kein jut­tu on, että Suo­mes­sa on 420 teho­hoi­to­paik­kaa, jois­ta iso osa menee muil­le sai­rauk­sil­le ja tie­lii­ken­tees­sä telo­tuil­le. Kun 10 % tapauk­sis­ta tar­vit­see teho­hoi­toa, vain 4200 tar­tun­taa riit­tää käyt­tä­mään kaik­ki hoi­to­pai­kat, jon­ka jäl­keen kuol­lei­suus nousee, kos­ka ei saa­da hoi­toa sitä tar­vit­se­vil­le. Suo­mes­sa on noin 5,5 mil­joo­naa asukasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Suo­men onni on kai se että väes­tö on hajal­laan, ihmi­set eivät vie­tä vapaa-aikaa lor­vi­mal­la kau­pun­kien huveis­sa ja hygie­nia suht kor­keal­la tasol­la ja mat­kai­lu tal­ve­na rajoit­tuu Lap­piin. Pohjois–Italian kau­pun­geis­sa on nyt yhtä “hil­jais­ta” kuin Hel­sin­gis­sä nor­maa­li­na arkipäivänä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. R.Silfverberg:
   Suo­men onni on kai se että väes­tö on hajal­laan, ihmi­set eivät vie­tä vapaa-aikaa lor­vi­mal­la kau­pun­kien huveis­sa ja hygie­nia suht kor­keal­la tasol­la ja mat­kai­lu tal­ve­na rajoit­tuu Lap­piin. Pohjois–Italian kau­pun­geis­sa on nyt yhtä ”hil­jais­ta” kuin Hel­sin­gis­sä nor­maa­li­na arkipäivänä.

   Suo­ma­lai­set ovat sosi­aa­li­suu­den sijaan työ­hul­lu­ja ja mene­vät töi­hin myös sairaana…

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Kii­nan tuo­reet luvut: tapauk­sia 80739. Näis­tä kuol­lei­ta 3119, toi­pu­nei­ta 58716, ja tilan­ne kes­ken eli tau­din lop­pu­tu­le­ma ei vie­lä tie­dos­sa noin 20000. Kriit­ti­ses­ti sai­ras­tu­nei­ta 5952, mut­ta en tie­dä tar­koit­taa­ko tämä kumu­la­tii­vis­ta lukua koko sai­ras­tu­nei­den poo­lis­ta, vai onko kysees­sä juu­ri tämän het­ken kriit­ti­ses­ti sai­rai­den määrä.

  Mikä nyt sit­ten on se kuol­lei­suus­lu­ku, jos nois­ta sitä yrit­tää las­kea? Kes­ke­ne­räi­si­tä­hän ei vie­lä tie­de­tä moni­ko heis­tä kuo­lee ja moni­ko paranee.

  Hal­lit­se­ma­ton epi­de­mia rat­kai­si­si kyl­lä tehok­kaas­ti sote-pul­mat, kun­han epi­de­mian rahal­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta ensin sel­vi­tään. Sen jäl­keen sit­ten van­hus­ten hoi­don taak­ka yhteis­kun­nal­le oli­si­kin jo huo­mat­ta­vas­ti keven­ty­nyt. Työt­tö­myys­kin vähe­ni­si jkv, kun kuol­lei­den työ­pai­kat avau­tu­vat eloonjääneille. 

  Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti karan­tee­ne­ja. Miten­kö­hän kus­tan­nuk­set oli­si­vat kah­des­sa ääri­pään strategiassa:
  ‑heti kun havai­taan uhka maa­il­man­laa­jui­ses­ta vaka­vas­ta epi­de­mias­ta, lai­te­taan koko maa­il­ma kiin­ni pakol­li­sia teh­tä­viä lukuu­not­ta­mat­ta 2–4 vii­kok­si tai
  ‑anne­taan epi­de­mian kehit­tyä vapaas­ti ja yri­te­tään hoi­taa sai­raat (tosin resurs­sit eivät sii­hen rii­tä, kun nor­maa­lio­lois­sa­kin on tar­jol­la vain niuk­kuut­ta) ja hyväk­sy­tään nous­seet hoi­to­kus­tan­nuk­set ja kuolevuus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Koko maa­il­maa (tai maa­ta) ei var­maan­kaan saa kiin­ni ilman mit­ta­via lisä­kus­tan­nuk­sia. Mie­ti seu­rauk­sia, jos kaik­ki kau­pat, ravin­to­lat ja ruo­ka­lat sul­jet­tai­siin, jul­ki­nen lii­ken­ne lak­kai­si, pelas­tus­lai­tok­set, sai­raan­kul­je­tus, polii­si ja ter­vey­den­huol­to sul­jet­tai­siin. — Van­hus­ten pal­ve­lua­su­mi­nen­kin tai­taa pal­jol­ti olla ihan raken­teel­li­ses­ti­kin niin toteu­tet­tu ettei vie­rai­lu­ja voi hel­pos­ti rajoittaa.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Karan­tee­ni on osoit­ta­tu­nut toi­mi­vak­si vuo­si­sa­to­jen ajan, kun hoi­to­ja ei ole ollut. 

  1660s, “period a ship sus­pec­ted of car­rying disea­se is kept in iso­la­tion,” from Ita­lian qua­ran­ti­na gior­ni, lite­ral­ly “space of for­ty days,” from qua­ran­ta “for­ty,” from Latin quadraginta“forty,” which is rela­ted to quat­tuor “four” (from PIE root *kwetwer- “four”). So cal­led from the Vene­tian policy (first enforced in 1377) of kee­ping ships from pla­gue-stric­ken count­ries wai­ting off its port for 40 days to assu­re that no latent cases were aboard.

  Ita­lian laza­re­to “place set asi­de for per­for­mance of qua­ran­ti­ne” (especial­ly that of Venice, which recei­ved many ships from pla­gue-infes­ted districts in the East), from the Bib­lical pro­per name Laza­rus (q.v.). Mea­ning “buil­ding set apart for qua­ran­ti­ne” is c. 1600 in English. The word in Ita­lian was per­haps influenced by the name of anot­her hos­pi­tal in Venice, that associa­ted with the church of San­ta Maria di Nazaret.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Toi­nen mikä pis­tää miet­ti­mään, on tie­to, että voi­mak­kaam­pi immuu­ni­vas­te juu­ri­kin aiheut­taa voi­mak­kaam­man sai­rau­den. Onko immu­ni­tee­tin kehit­ty­mi­nen siis täs­sä tilan­tees­sa hyvä vai huo­no jut­tu? Joh­taa­ko immu­ni­teet­ti vain sii­hen, että kun ensim­mäi­ses­tä kier­rok­ses­ta sel­vi­ää lie­vin oirein, niin toi­nen kier­ros on sit­ten sitä­kin kamalampi?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Kii­na kui­ten­kin näyt­tää saa­van tau­din nopean leviä­mi­sen jol­lain lail­la hidastetuksi.noilla tehot­to­mik­si tode­tuil­la mas­sii­vi­sil­la karanteeneilla.
  Vää­rin sammutettu!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. R0 = 2 ei ole vakio vaan kes­kim­mää­räi­nen luku. Ei se virus osaa las­kea. Siis, jos tilan­ne on otol­li­nen ja tar­tut­ta­jan lähel­lä on jouk­ko otol­li­sia tar­tun­nan saa­jia niin useam­pi­kin tart­tuu. Jos taas tar­tut­ta­ja pidät­täy­tyy kon­tak­teis­ta niin voi olla että tar­tun­nan saa kes­kim­mää­rin vähem­pi kuin yksi. T

  R0:n suu­ruu­teen voi siis vai­kut­taa rajoit­ta­mal­la otol­li­sia tar­tun­nan saant­ti­lan­tei­ta. Jos R0 saa­daan alle ykkö­sen niin epi­de­mia kuih­tuu pois.

  Ympä­ris­tön­kin kan­nal­ta on eduk­si jos useam­pi tekee etä­töi­tä, vält­tää tur­hia loma­len­to­ja ja vält­tää tur­haa kau­pois­sa shoppailua.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Huo­mat­ta­koon, että tar­tun­nan saa­neis­ta huo­mat­ta­va osa, ehkä jopa enem­mis­tö, sai­ras­taa tau­din oireet­to­ma­na, kos­ka eli­mis­tö kek­sii vas­ta-aineen resep­tin heti.”

  Ei tämä tau­ti ole miten­kään eri­tyi­sen lie­vä, nuhaan verrattava:

  “Mild” was a posi­ti­ve test, fever, cough — may­be even pneu­mo­nia [keuh­ko­kuu­me], but not nee­ding oxygen.
  “Seve­re” was breat­hing rate up and oxy­gen satu­ra­tion down, so nee­ding oxy­gen or a ventilator.
  “Cri­tical” was res­pi­ra­to­ry fai­lu­re or mul­ti-organ failure.”

  So saying 80 percent of all cases are mild doesn’t mean what we thought.

  I’m Cana­dian. This is the Way­ne Gretz­ky of viruses — people didn’t think it was big enough or fast enough to have the impact it does.

  https://www.nytimes.com/2020/03/04/health/coronavirus-china-aylward.html

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Nyt puhu­taan eri pro­sen­tis­ta. Nuo 80 % ”mie­to­ja” ovat oirei­ta saa­neis­ta ja sik­si havai­tuis­ta. Osa altis­tu­neis­ta ei sai­ra­su lain­kaan, vaik­ka heil­lä on virus käväis­syt ja muo­dos­ta­nut vasta-aineita. 

    Joo, mut­ta mihin tämä tie­to perus­tuu ja pal­jon­ko on noita ?

    Kun Ymmär­tääk­se­ni WHO:n tes­ti­ryh­mä ei kui­ten­kaan löy­tä­nyt Kii­nas­sa suu­ria mää­riä lie­väs­ti sai­ras­tu­nei­ta, joi­ta ei oli­si löydetty. 

    ” Do we know what this virus’s let­ha­li­ty is? We hear some esti­ma­tes that it’s clo­se to the 1918 Spa­nish flu, which kil­led 2.5 percent of its vic­tims, and others that it’s a litt­le wor­se than the sea­so­nal flu, which kills only 0.1 percent. How many cases are mis­sed affects that.

    There’s this big panic in the West over asymp­to­ma­tic cases. Many people are asymp­to­ma­tic when tes­ted, but deve­lop symp­toms wit­hin a day or two.

    In Guang­dong, they went back and retes­ted 320,000 samples ori­gi­nal­ly taken for influenza sur­veil­lance and other scree­ning. Less than 0.5 percent came up posi­ti­ve, which is about the same num­ber as the 1,500 known Covid cases in the pro­vince. (Covid-19 is the medical name of the ill­ness caused by the coronavirus.)

    The­re is no evi­dence that we’re see­ing only the tip of a grand ice­berg, with nine-tenths of it made up of hid­den zom­bies shed­ding virus. What we’re see­ing is a pyra­mid: most of it is aboveground.

    Once we can test anti­bo­dies in a bunch of people, may­be I’ll be saying, “Guess what? Tho­se data didn’t tell us the sto­ry.” But the data we have now don’t sup­port it.”

    Tuos­sa mai­ni­taan myös nois­ta vas­ta-aineis­ta tes­taa­mi­nen, mut­ta mis­tä tie­dät että huo­mat­ta­val­la osal­la, ehkä jopa enem­mis­töl­lä asia oli­si noin? Miten se voi kun­nol­la levi­tä, jos enem­mis­tö oli­si käy­tän­nös­sä immuu­ne­ja? Lau­ma­suo­ja tipah­taa jos men­nään alle 80%:in, mut­ta eihän tämä tau­ti ei leviä ilma­teit­se oikein hyvin.

    Pät­kät Aiem­min lin­ka­tus­ta haastattelusta
    https://www.nytimes.com/2020/03/04/health/coronavirus-china-aylward.html

    WHOn sivuil­ta Q&A
    ” The most com­mon symp­toms of COVID-19 are fever, tired­ness, and dry cough. Some patients may have aches and pains, nasal con­ges­tion, run­ny nose, sore throat or diarr­hea. The­se symp­toms are usual­ly mild and begin gra­dual­ly. Some people beco­me infec­ted but don’t deve­lop any symp­toms and don’t feel unwell. Most people (about 80%) reco­ver from the disea­se wit­hout nee­ding special treat­ment. Around 1 out of eve­ry 6 people who gets COVID-19 beco­mes serious­ly ill and deve­lops dif­ficul­ty breat­hing. Older people, and tho­se with under­lying medical problems like high blood pres­su­re, heart problems or dia­be­tes, are more like­ly to deve­lop serious ill­ness. People with fever, cough and dif­ficul­ty breat­hing should seek medical attention.”

    Eihän tähän tar­vit­se sai­ras­tua kuin pro­sent­ti suo­ma­lai­sis­ta, niin se tekee noin 50 000 sai­ras­tu­nut­ta ja 10 000 sairaalapotilasta.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Sylt­ty: Lau­ma­suo­ja tipah­taa jos men­nään alle 80%:in, mut­ta eihän tämä tau­ti ei leviä ilma­teit­se oikein hyvin.

    Leviä­mi­ses­tä tulee koko ajan uut­ta tie­toa. Tääl­lä refe­roi­daan vie­lä ver­tai­sar­vioi­ma­ton­ta tut­ki­mus­ta, jon­ka mukaan:

    The researc­hers found very high levels of virus emit­ted from the throat of patients from the ear­liest point in their ill­ness —when people are gene­ral­ly still going about their dai­ly rou­ti­nes. Viral shed­ding drop­ped after day 5 in all but two of the patients, who had more serious ill­ness. The two, who deve­lo­ped ear­ly signs of pneu­mo­nia, con­ti­nued to shed high levels of virus from the throat until about day 10 or 11.

    ..eli kaik­ki tar­tut­ta­vat voi­mak­kaas­ti tau­din alku­vai­hees­sa, mut­ta vähä­oi­rei­sil­la tar­tut­ta­vuus heik­ke­nee vii­den päi­vän jäl­keen, ja voi­mak­kaas­ti oireh­ti­vat, vie­lä tar­tut­ta­vat poti­laat on help­po tun­nis­taa. Vii­den päi­vän jäl­keen oirei­den ilme­ne­mi­ses­tä 80% on vähä­oi­rei­sia, ja kun tau­ti on suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä havait­tu, ja poti­laat hakeu­tu­neet hoi­toon, on ollut help­po teh­dä joh­to­pää­tös ettei se kes­ki­mää­rin leviä kovin hyvin ilma­teit­se. Todel­li­suu­des­sa näyt­täi­si sil­tä että leviä­mis­tä kos­ke­vat havain­not on teh­ty myö­häs­sä eli aineis­to on ollut vinoutunut.

    Jos tut­ki­mus osoit­tau­tuu päte­väk­si, niin hel­pos­ti saa­ta­vil­la ole­va edul­li­nen pika­tes­ti jol­la tar­tut­ta­jat saa­vat itsen­sä kiin­ni ennen har­min aiheut­ta­mis­ta muil­le oli­si aika käänteentekevä.

    Esi­mer­kik­si varus­kun­ta-olo­suh­teis­sa täl­lai­set tes­tit oli­si­vat käyt­tö­kel­poi­sia, nyt näyt­tää erit­täin mah­dol­li­sel­ta että epi­de­mia levi­ää varus­kun­nis­ta ennen kuin se ehdi­tään kun­nol­la havai­ta, ja varus­mie­het eris­te­tään tar­tun­ta­ris­kin olles­sa jo laskussa.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Nyt puhu­taan eri pro­sen­tis­ta. Nuo 80 % ”mie­to­ja” ovat oirei­ta saa­neis­ta ja sik­si havai­tuis­ta. Osa altis­tu­neis­ta ei sai­ra­su lain­kaan, vaik­ka heil­lä on virus käväis­syt ja muo­dos­ta­nut vasta-aineita. 

    Lie­vät” tar­koit­ta­vat poti­lai­ta, jot­ka jää­vät hen­kiin ilman lisä­hap­pea ja/tai hengityskonetta.
    Oirei­na on kui­ten­kin kor­kea kuu­me ja keuh­ko­kuu­met­ta vas­taa­va tila.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Tilan­tees­sa jol­loin ter­vey­den­hoi­toa ei enää rii­tä kai­kil­le tar­vit­se­vil­le, saa­daan val­tion mas­sa­sul­ke­mi­sel­la R0 las­ket­tua ja tau­ti hidas­tu­maan. Kun tau­ti sul­ku­jen jäl­keen ryöp­säh­tää uudes­taan, on osal­la väes­tös­tä jo immu­ni­teet­tia, mikä hidas­taa leviä­mis­tä. Sul­ku­ja ei myös­kään tar­vit­se vapaut­taa ker­ral­la, jol­loin epi­de­mia levi­ää hitaas­ti ja ter­vey­den­huol­lon kapa­si­teet­ti riit­tää. Näil­lä kei­noin saa­daan las­ket­tua kuolleisuutta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Jos sai­ras­tu­nei­ta tulee lii­kaa yhdel­lä ker­taa, Suo­mes­ta ja maa­il­mas­ta lop­pu­vat hen­gi­tys­ko­neet ja kuol­lei­suus­lu­ku kasvaa. 

  Tär­kein­tä oli­si vii­väs­tyt­tää virus­ta kevää­seen asti. Covid-19:n pitäi­si viro­lo­gien mukaan rea­goi­da läm­pöön, kos­teu­teen ja aurin­gon­va­loon kuten kausi-influens­sa. Kesän jäl­keen voi tul­la toi­nen aal­to tar­tun­to­ja. Austra­lias­sa on nyt kesä joten tau­din pitäi­si levi­tä huo­mat­ta­vas­ti hitaam­min (tätä kir­joi­tet­taes­sa Austra­lias­sa on 76 tar­tun­taa, 21 on parantunut)

  Tal­ven kui­vem­pi ilma luul­ta­vas­ti hel­pot­taa viruk­sen tart­tu­mis­ta leu­dois­sa ilmas­tois­sa­sa. On ole­mas­sa evi­dens­siä että ilman kos­teut­ta­mi­nen voi­si rajoit­taa kausi-influens­san leviä­mis­tä. Muis­ta­kaa pitää kos­tu­tin puh­taa­na bak­tee­reis­ta ja pöpöis­tä. Humi­di­ty as a non-phar­maceu­tical inter­ven­tion for influenza A

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Covid-19:n pitäi­si viro­lo­gien mukaan rea­goi­da läm­pöön, kos­teu­teen ja aurin­gon­va­loon kuten kausi-influenssa.

   Näin minä­kin ensin ajat­te­lin, mut­ta nyt­hän se levi­ää Ita­lias­sa, jon­ka maa­lis­kuu vas­taa Suo­men kesä­kuu­ta ja Sin­ga­po­res­sa, jos­sa on ikui­nen kesä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Näin minä­kin ensin ajat­te­lin, mut­ta nyt­hän se levi­ää Ita­lias­sa, jon­ka maa­lis­kuu vas­taa Suo­men kesä­kuu­ta ja Sin­ga­po­res­sa, jos­sa on ikui­nen kesä. 

    Käsit­tääk­se­ni Ita­lias­sa sai­ras­te­taan kausi-influens­sa tal­vel­la. Sin­ga­po­res­sa on vähem­män sai­ras­tu­nei­ta kuin Ruot­sis­sa. Ban­kok joka oli ensim­mäi­siä Kii­nan ulko­puo­li­sia leviä­mis­mai­ta on vain 50 potilasta. 

    Vas­ta tro­pii­kis­sa influens­san kausi­vaih­te­lu vähe­nee tai kato­aa. Ita­lian epi­de­mia alkoi ilmei­ses­ti sai­raa­las­ta Mila­noss­sa. Ensim­mäi­siä poti­lai­ta ei oltu diag­no­soi­tu oikein. Sai­raa­la on kama­la paik­ka levit­tää virus­ta jol­le ei ole vastustuskykyä.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Spon­taa­nin sikiä­mi­sen teo­ria on osoi­tet­tu vää­räk­si jo aiko­ja sit­ten, ja yhdel­lä­kään viruk­sel­la ei ole jal­ko­ja. Karan­tee­nit toi­mi­vat, tar­vit­taes­sa sata­pro­sent­ti­ses­ti. 40 päi­vän lim­bo mat­kus­ta­vai­sil­le maa­no­sien ja val­tioi­den rajoil­la on tek­ni­ses­ti tri­vi­aa­li toteut­taa: rajat ovat yksiu­lot­tei­sia. “Syvä­puo­lus­tus” aluei­den yli on hankalampaa.

  Ihan­tee­na tuli­si olla nol­la koti­mais­ta tar­tun­ta­ket­jua. Tuen polii­tik­ko­ja sata­pro­sent­ti­ses­ti kai­kis­sa nykyi­sen ja tule­vien pan­de­mioi­den tor­jun­ta­toi­mis­sa. Antaa pestä!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. VAROITAN, ETTEN OLE EPIDEMIOLOGIAN ASIANTUNTIJA

  Etkö myös käy­tä täs­sä sanaa “epi­de­mio­lo­gia” hiu­kan vää­rin? Voin itse­kin olla vää­räs­sä, mut­ta käsit­tääk­se­ni epi­de­mio­lo­gia on lää­ke­tie­teel­le suun­nil­leen sitä, mitä eko­no­met­ria on taloustieteelle.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Hel­sin­gin sano­mat kir­joit­taa vii­ta­ten arvos­tet­tuun tie­teel­li­seen Lancet julkaisuun: 

  Kii­na näyt­tää pysäyt­tä­vän korona­viruksen leviä­mi­sen, mut­ta muu­al­la on teh­ty ”lii­an vähän, lii­an myö­hään”, arvioi lääke­tieteellinen julkaisu .

  ”Kii­na on val­jas­ta­nut käyt­töön­sä ehkä his­to­rian kun­nian­hi­moi­sim­man, ket­te­rim­män ja aggres­sii­vi­sim­man tau­din­hal­lin­ta­pon­nis­tuk­sen”, todet­tiin Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n ja Kii­nan yhtei­ses­ti laa­ti­mas­sa kat­sauk­ses­sa vii­me viikolla.
  TERVEYDEN ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) joh­ta­va asian­tun­ti­ja Jus­si Sane tote­aa, että Kii­nan resep­ti tau­din tal­tut­ta­mi­ses­sa on peri­aat­tees­sa ollut hyvin suo­ra­vii­vai­nen ja muis­ta epi­de­miois­ta lai­nat­tu tut­tu toimintamalli.

  ”Tun­nis­te­taan tapauk­set, eris­te­tään tar­tun­nan saa­neet, etsi­tään lähi­kon­tak­tit ja lai­te­taan hei­dät eris­tyk­siin, jot­ta ei tuli­si lisätartuntoja.”

  ”Todis­tusai­neis­to näyt­tää, että Kii­nan hal­li­tuk­sen mas­sii­vi­set jul­ki­sen ter­vey­den pon­nis­tuk­set ovat pelas­ta­neet tuhan­sia ihmis­hen­kiä. [Rik­kaam­pien mai­den] tulee nyt hylä­tä pel­kon­sa lyhyen aika­vä­lin nega­tii­vi­sis­ta hai­tois­ta asuk­kail­le ja talouk­sil­le, joi­ta voi seu­ra­ta, kun vapauk­sia rajoi­te­taan”, leh­ti linjaa.

  Elli samaa kuin tuol­la aikai­sem­min kir­joi­tin, hyvin koh­tuul­li­sel­la­kin karan­tee­nil­la voi­daan sääs­tää tuhan­sia ihmis­hen­kiä. Pie­ni muu­ta­man vii­mon epä­mu­ka­vuus on pie­ni hin­ta paneå­de­mian kukustamises5a.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kir­joi­tuk­sen point­ti­na oli, että nyt pitäi­si ennen kaik­kea suo­ja­ta van­huk­set. Se ei ole ris­ti­rii­tais­ta karens­sien kans­sa, mut­ta en usko, että karens­sit riittävät.

    Virin­nyt kes­kus­te­lu on ollut aina­kin minul­le asi­aa sel­keyt­tä­vä: Yleis­ten karan­tee­nien etu on, että ne hidas­ta­vat tau­din leviä­mis­tä, ja siis tasoit­ta­vat sai­raus­ta­paus­ten huip­pua, mikä mah­dol­lis­taa useam­mal­le hänen tar­vit­se­man­sa hoidon.

    Blo­gis­tin esil­le heit­tä­mää aja­tus­ta ei kui­ten­kaan kan­nat­tai­si täy­sin unoh­taa. Yhteis­kun­nan oli­si syy­tä tukea ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ihmis­ten aset­tu­mis­ta vapaa­eh­toi­seen karan­tee­niin. Tar­vit­tai­siin esim. ris­ki­ryh­mil­le spe­si­fis­tä tie­do­tus­ta ja ennen­kaik­kea val­mis­tau­tu­mis­ta ulko-ovel­le jätet­tä­viin pal­ve­lui­hin, esim ruokapaketteihin. 

    Joku var­mas­ti ajat­te­lee, että tämä mak­sai­si hir­veäs­ti, mut­ta ei näi­den pal­ve­lu­jen tar­vit­se ilmai­sia olla. Useam­man vii­kon koti­va­raaan perus­tu­va karan­tee­ni ei vain ole realistinen.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Kii­na on taas suu­ri san­ka­ri vaik­ka rea­goin­ti uuteen tau­tiin vii­väis­tyi, kun mm. ensim­mäi­se­nä kol­lee­goi­taan varoit­ta­nut lää­kä­ri pidä­tet­tiin ja pako­tet­tiin alle­kir­joit­ta­maan anteek­si­pyyn­tö perät­tö­män tie­don levit­tä­mi­ses­tä? Kii­na ei myös­kään näy­tä saa­van elin­tar­vi­ke­ket­jun­sa hygie­nia­ta­soa kor­ja­tuk­si ja niin­pä torit, joil­la myy­dään kaik­kia mah­dol­li­sia len­tä­viä, käve­le­viä, ryö­mi­viä otuk­sia elä­vä­nä ravin­nok­si, toi­mi­vat var­si­nai­se­na virushautomona.

   Lisäk­si jot­kut ovat kiin­nit­tä­neet huo­mio­ta tau­din leviä­mi­sen alku­pis­tee­nä pide­tyn torin välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä sijait­se­vaa troop­pis­ten (eläin)tautien tut­ki­mus­lai­tos­ta. Ilmei­ses­ti sen toi­min­nas­sa on ollut aiem­min­kin lep­sui­lua ja aina­kin yhdes­sä vai­hees­sa epäil­tiin kovas­ti, että virus oli­si läh­töi­sin lepa­kois­ta, jot­ka elä­vät luon­nos­sa kau­ka­na Wuhanista.

   No, joten­kin tämä Kii­nan ihai­lu tun­tuu ole­van tren­di — aiem­min­han moni har­mi­tel­lut miten län­si­mai­nen demo­kra­tia on han­ka­las­ti tehok­kai­den uudis­tus­ten tiel­lä ja seu­raa­vas­sa lausees­sa ylis­tä­nyt miten Kii­nan joh­dol­ta onnis­tuu talou­den elvy­tys, ilmas­ton pelas­ta­mi­nen jne. vain sor­mea heilauttamalla…

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. ksee:
    No, joten­kin tämä Kii­nan ihai­lu tun­tuu ole­van tren­di – aiem­min­han moni har­mi­tel­lut miten län­si­mai­nen demo­kra­tia on han­ka­las­ti tehok­kai­den uudis­tus­ten tiel­lä ja seu­raa­vas­sa lausees­sa ylis­tä­nyt miten Kii­nan joh­dol­ta onnis­tuu talou­den elvy­tys, ilmas­ton pelas­ta­mi­nen jne. vain sor­mea heilauttamalla… 

    Kii­nan kans­sa on tar­kal­leen ottaen kol­me vaihtoehtoa:
    1. Kii­nan kaik­ki tilas­tot on tark­kaan vii­lat­tu­ja ja koko maa on suu­ri val­he ja romah­taa koh­ta itsek­seen. Tämä on län­si­mai­den suo­si­ma tari­na Kiinasta.
    2. Kii­na vää­ris­te­lee tilas­to­ja omak­si eduk­seen, mut­ta ei ole eri­tyi­ses­ti parem­pi tai tehok­kaam­pi kuin län­si­mai­set val­tiot. Täl­lä ker­to­muk­sel­la Kii­na elää jok­seen­kin tasa­pai­noi­ses­ti tule­vai­suu­des­sa län­si­mai­den kanssa.
    3. Kii­na ja sen yhteis­kun­ta­mal­li on oikeas­ti pal­jon tehok­kaam­pi kuin län­si­mai­nen mal­li. Län­si­mais­sa neo­li­be­ra­lis­min ja mark­ki­na­fun­da­men­ta­lis­min aika­na val­tion roo­lia yhteis­kun­nas­sa on pit­kän aikaa mää­rä­tie­toi­ses­ti hei­ken­net­ty ja mark­ki­noi­den mer­ki­tys­tä koros­tet­tu, koko EU on yksi esi­merk­ki täl­lai­ses­ti val­tioi­den kuris­ta­mi­ses­ta toi­meen­pa­ne­vak­si eli­mek­si kun mel­ko suur­ta osaa toi­min­to­ja EU-sopi­muk­set rajoit­ta­vat taval­la tai toi­sel­la. Samaan tapaan EU ja USA molem­mat koit­ta­vat levit­tää val­tioi­ta kuris­ta­via vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­sia kai­kin kei­noin. Eli län­si­mais­sa ns. vah­va val­tio on tuhot­tu mää­rä­tie­toi­sin toi­min ja ilmei­ses­ti sii­tä syys­tä että näin suo­ja­taan yri­tys­ten taka­va­sen kun mark­ki­nat ja talous­e­lä­mä nouse­vat kor­keim­paan arvoon yli kai­ken muun. Nyt­hän EU:ssa halu­taan hei­ken­tää tai keven­tää jo kil­pai­lu­lain­sää­dän­töä­kin Kii­na-pelon nimis­sä että mark­ki­nat var­mas­ti oli­go­po­li­soi­tu­vat USA:n neo­li­be­raa­lin mal­lin mukaisesti.
    Minun näke­myk­sen mukaan neo­li­be­raa­li kapi­ta­lis­mi, val­tion kuris­ta­mi­nen ja yle­tön yksi­lö­kes­kei­syys (tär­keä osa neo­li­be­ra­lis­mia muu­ten, sii­hen kun kuu­luu kai­ken vas­tuul­lis­ta­mi­nen yksi­löil­le, samaan tapaan kuin yri­tyk­sil­lä on vas­tuu itses­tään mark­ki­na­ta­lou­des­sa) joh­taa yhteis­kun­nan sir­pa­loi­tu­mi­seen ja hajoa­mi­seen. Val­tios­ta tulee mark­ki­noi­den EIKä yhteis­kun­nan var­mis­ta­ja. Yksin­ker­tai­ses­ti vah­va kol­lek­tii­vi­nen aasia­lai­nen mal­li jyrää län­si­mai­sen mal­lin, täl­lä het­kel­lä län­si­maat ovat vie­lä joh­toa­se­mas­sa van­hoil­la huu­ruil­la ja saa­vu­te­tul­la vauh­dil­la, mut­ta län­si­mais­sa usko­taan­kin niin kovas­ti omaan ja oman mal­lin yli­ver­tai­suu­teen ettei vaih­toeh­to­ja suos­tu­ta edes poh­ti­maan. Ja pai­no sanal­la usko­taan ihan vain sen vuok­si että täl­lä uppi­nis­kai­sel­la ideo­lo­gi­suu­del­la on sel­kei­tä yhty­mä­koh­tia uskon­to­jen empi­ris­min kiel­tä­mi­seen. Sik­si siis häviäm­me Kii­nal­le sekä aasial­le ylei­ses­ti, mut­ta tämä on minun mie­li­pi­de ja totuus val­ke­nee sit­ten vuo­sien pääs­tä, nämä kehi­tys­ku­lut eivät ole yhtäk­ki­siä vaan pit­kän kehi­tyk­sen tuloksia.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   2. Sta­dist:

    Yksin­ker­tai­ses­ti vah­va kol­lek­tii­vi­nen aasia­lai­nen mal­li jyrää län­si­mai­sen mal­lin, täl­lä het­kel­lä län­si­maat ovat vie­lä joh­toa­se­mas­sa van­hoil­la huu­ruil­la ja saa­vu­te­tul­la vauh­dil­la, mut­ta län­si­mais­sa usko­taan­kin niin kovas­ti omaan ja oman mal­lin yli­ver­tai­suu­teen ettei vaih­toeh­to­ja suos­tu­ta edes pohtimaan.

    Niin, Japa­ni­han jyrä­si kaik­ki län­si­maat alleen höy­ry­jy­rän tavoin ja kaik­ki inno­vaa­tiot & kor­kean tek­no­lo­gian tuot­teet tule­vat nouse­van aurin­gon maas­ta. Eiku… eihän sii­nä niin käynytkään…

    Mut­ta Ete­lä-Korea­pa sen sijaan menee Japa­nin opeil­la ja vir­heis­tä vii­sas­tu­nee­na kai­kis­ta ohi! Ai, että eväät tuli syö­dyk­si, hyper­kas­vu hii­pui ja Japa­nin­kin taso jäi vie­lä kauas?

    Ei hätää, Kii­na kyl­lä vie­lä näyt­tää län­si­mail­le mis­tä kanapissii!

    Ja pai­no sanal­la usko­taan ihan vain sen vuok­si että täl­lä uppi­nis­kai­sel­la ideo­lo­gi­suu­del­la on sel­kei­tä yhty­mä­koh­tia uskon­to­jen empi­ris­min kiel­tä­mi­seen. Sik­si siis häviäm­me Kii­nal­le sekä aasial­le ylei­ses­ti, mut­ta tämä on minun mie­li­pi­de ja totuus val­ke­nee sit­ten vuo­sien pääs­tä, nämä kehi­tys­ku­lut eivät ole yhtäk­ki­siä vaan pit­kän kehi­tyk­sen tuloksia.

    Jos nyt tyys­tin unoh­de­taan pel­käs­tään kaik­ki jul­ki­ses­ti tun­ne­tut Kii­nan ongel­mat (käy­tän­nös­sä mak­su­ky­vyt­tö­mien yri­tys­ten val­ta­vat vel­ka­taa­kat kii­na­lai­sil­le pan­keil­le ja se, että Kii­nas­ta on tul­lut ensim­mäi­nen kehi­tys­maa, jos­sa työi­käi­nen väes­tö supis­tuu eikä ihmi­sil­lä ole sosi­aa­li­tur­vaa van­huu­den tur­vak­si) ja jos ole­te­taan, ettei mui­ta luu­ran­ko­ja kaa­pis­ta löy­dy, niin voi­han Kii­nan mal­li osoit­tau­tua yli­voi­mai­sek­si. Itse kui­ten­kin asui­sin miel­lum­min taan­tu­vas­sa län­si­maas­sa kuin Kii­nan kal­tai­ses­sa fasis­ti­ses­sa komen­to­dik­ta­tuu­ris­sa, jos­sa pie­ni­kin rike joh­taa suh­teet­to­miin ran­gais­tuk­siin — ja jos­sa voi syyt­tään­kin jou­tua polii­sin tai mui­den viran­omais­ten mie­li­val­lan kohteeksi.

    Tie­tys­ti län­si­mais­ta löy­tyy run­saas­ti tiu­kan kol­lek­ti­vis­min ja kurin & jär­jes­tyk­sen kan­nat­ta­jia, mut­ta kyl­lä jokai­sen län­si­mai­sia arvo­ja ja ihmi­soi­keuk­sia kan­nat­ta­van pitäi­si läh­teä sii­tä, että yksi­lon­va­pauk­siin perus­tu­vat yhteis­kun­nat lopul­ta voit­ta­vat ja siten tuo­mi­ta kaik­ki kii­na­lai­sen tms. dik­ta­tuu­rin perään haikailut.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Sen sijaan en ymmär­rä, mik­si vie­rai­lu­käy­te­jä van­hus­ten­hoi­to­lai­tok­sis­sa ei rajoi­te­ta. Kuu­me pitäi­si vie­rai­li­joil­ta aina­kin mitata.”

  Ehkä ensin­nä­kin sik­si, ettei niis­sä ole hen­ki­lö­kun­taa, jol­la oli­si aikaa alkaa ja osaa­mis­ta alkaa mit­tauk­sia teh­dä kai­kil­le kävi­jöis­tä. Van­hus­ten hoi­to­lai­tok­sis­ta monis­sa kukaan ei edes rekis­te­röi, kei­tä niis­sä käy. Mones­sa hoi­to­lai­tok­ses­sa aina­kin koke­neet vie­rai­li­jat voi­vat oves­ta kävel­lä van­huk­sen huo­nee­seen ja siel­tä pois ole­mat­ta teke­mi­sis­sä hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Toi­sek­seen, van­hus­ten hyvin­voin­nin kan­nal­ta vie­rai­lut voi­vat olla tär­keä asia. Yksi­näi­syys on van­hus­ten kes­kei­nen ongel­ma, jol­la on kai myös terveysvaikutuksia.

  Kuu­me­mit­ta­rei­ta voi­si kyl­lä lait­taa jakoon van­hus­ten hoi­to­lai­tos­ten auloi­hin, jol­la vie­raat voi­si­vat itse mita­ta mah­dol­li­sen kuu­meen­sa. Auto­ma­ti­soi­tu riit­tä­vän luo­tet­ta­via tulok­sia tuot­ta­va läm­pö­ka­me­ra, joka ei tar­vit­si­si jat­ku­vas­ti omaa hen­ki­löä sitä käyt­tä­mään, voi­si ilmoit­taa ohi­kul­ki­jal­le varoi­tuk­sen kuu­me­läm­pö­ti­loi­hin ohi­kul­ki­jal­la tör­mä­tes­sään, voi­si tule­vai­suu­des­sa ihan hyvin olla vakio­va­rus­te hoi­to­lai­tok­sis­sa ja kou­luis­sa ihan muutenkin.

  Mitä karan­tee­nei­hin tulee, niin yksi nii­den etu on ollut se, että on tul­lut varau­tu­mi­sai­kaa eri puo­lil­le Euroop­paa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa on kou­lu­tet­tu koro­nan varal­le, kou­luil­le on teh­ty suun­ni­tel­mia ja niin edel­leen. Jos tau­din leviä­mis­tä ei voi estää, niin kun sai­ras­tu­nei­ta tulee enem­män, on lisä­ajan myö­tä ehkä enem­män asi­aan pereh­ty­nyt­tä hen­ki­lö­kun­taa asioi­ta jär­jes­tä­mäs­sä. Toi­mi­va roko­te saat­taa tul­la vas­ta vuo­sien pääs­tä, mut­ta kou­lu­tus­asiois­sa lisä­kuu­kausil­la ja vii­koil­la­kin on käyt­töä. Jos taas tau­din leviä­mi­nen voi pysäh­tyä tai hidas­tua, sil­loin­kin lisä­ajas­ta on hyötyä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Vih­reä emi­nens­si suo­je­lee nyt omian­sa, ja elä­ke­pom­mia. Ei ymmär­rä, että nuo­ret­kin hoi­ta­jat, vak­sit ja lää­kä­rit meneh­ty­vät kvan­ti­ta­tii­vi­seen virus­mas­saan jol­lei tau­din gaus­sin­piik­kiä saa leven­net­tyä ajal­li­ses­ti sai­raa­lois­sa. Ei ole nor­maa­li tau­ti. 0% val­miik­si vas­ta-ainei­ta. Pitää ehtiä saa­da toi­pu­nut sai­raa­la­hen­ki­lös­tö immuu­nei­na takai­sin riviin. Vain 3% wuha­ni­lai­sil­la­kaan anti­bo­de­ja valmiiksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Kak­ko­sen tart­tu­vuus­lu­ku on sen ver­ran pie­ni, että se saa­daan tiu­koil­la otteil­la pai­net­tua alle yhden. Kat­so­taan vaik­ka Kii­naa. Epi­de­mia näyt­tää Kii­nas­sa pysäh­ty­vän, vaik­ka tois­ta mil­jar­dia kan­sa­lais­ta on vie­lä sai­ras­tu­mat­ta, eikä ole laumasuojaa. 

  Löy­säi­ly — lep­sut otteet, jot­ka pitä­vät tart­tu­vuu­den ykkö­sen ylä­puo­lel­la — kos­tau­tuu epi­de­mian laa­je­ne­mi­se­na, vaik­ka se voi­daan saa­da vie­lä pul­loon takai­sin. SAR­Sil­le kävi näin. Teh­dään sama tälle. 

  Ei hei­te­tä pyy­het­tä kehään altis­ta­mal­la nuo­ria, jois­ta vält­tä­mät­tä osa tar­tut­tai­si vanhempansa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Ansio­kas poh­din­ta sel­lai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä, jot­ka on koh­den­net­tu ris­ki­ryh­mil­le jää­vät sen var­joon että otsik­ko julis­taa “en usko karan­tee­nei­hin.” Jos otsik­ko oli­si ollut vaik­ka “aja­tuk­sia­ni koro­na­vi­ruk­ses­ta” niin twit­te­ris­tit oli­si­vat saat­ta­neet jät­tää vaik­ka koko­naan pil­las­tu­mat­ta. Viruk­sen tor­jun­ta ei ole kaik­ki kai­kes­sa (eikä sanan ahtaim­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä edes mah­dol­lis­ta), vaan viruk­sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­nen voi osoit­tau­tua hyvin olen­nai­sek­si. Teks­ti onkin parem­min balanssissa. 

  Mis­tä sai­si seu­raa­via luku­ja Hubeis­ta, Poh­jois-Ita­lias­ta ja Koreasta:
  — Luvut koko­nais­kuol­lei­suu­des­ta — kuin­ka pal­jon kuol­lei­ta kai­ken kaik­ki­aan kai­kis­ta syis­tä alueil­la oli jou­lu-hel­mi­kuus­sa 2018–2019 ja jou­lu-hel­mi­kuus­sa 2019–2020? Eli kuin­ka pal­jon Koro­na vie poti­lai­ta jot­ka ovat muu­ten­kin kuo­le­mai­sil­laan, ja kuin­ka pal­jon koro­na­kuol­lei­suus tulee mui­den syi­den päälle?
  — Koro­na-posi­tii­vis­ten hen­gi­tys­ko­nee­seen lai­tet­tu­jen poti­lai­den ikä­ja­kau­ma — nou­dat­taa­ko kuin­ka hyvin tuo­ta kuol­lei­suu­den ikä­ja­kau­maa, vai onko mah­dol­lis­ta että van­ho­jen kuol­lei­suus on osin yli­kor­kea sik­si kos­ka rajal­lis­ta mää­rää konei­ta on prio­ri­soi­tu nuoremmille?
  — Mui­den hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­den (kuten kausi-influens­san) luke­mat sai­raa­la­hoi­dos­sa Koro­na-infek­tion aika­na vs. sama­na ajan­koh­ta­na vii­me vuon­na — kuin­ka pal­jon Koro­na tulee mui­den sai­rauk­sien lisäk­si ja kuin­ka pal­jon se syr­jäyt­tää hei­kom­pia viruksia?
  — Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan sai­ras­ta­vuus ja pois­sao­lo­jen pituudet?
  — Min­kä­lai­sel­la pro­sen­til­la sai­raa­las­ta vapau­te­tut poti­laat tar­vit­se­vat uudes­taan sairaalahoitoa?

  Ita­lias­ta ja Kii­nas­ta havai­taan jo näi­tä luku­ja odo­tel­les­sa, että on sel­väs­ti ris­ki sai­raa­la­paik­ko­jen ja eri­tyi­ses­ti teho­hoi­don kapa­si­tee­tin ylit­ty­mi­ses­tä, jol­loin syn­tyy mer­kit­tä­vää ja aina­kin osin väl­tet­tä­vis­sä ole­vaa hen­ki­lö­va­hin­koa. Poti­lai­ta mene­te­tään myös mui­den sai­rauk­sien tai tapa­tur­mien joh­dos­ta, jos hoi­toa ei ole saa­ta­vil­la. Kapa­si­teet­tiin tulee tie­ten­kin las­kea pait­si koneet, lait­teet ja vuo­de­pai­kat myös toi­min­ta­ky­kyi­se­nä ole­va henkilökunta.

  Val­tion­joh­don vies­tin­tä voi­si olla enem­män hen­ki­seen varau­tu­mi­seen val­mis­te­le­via jut­tu­ja ja vähem­män tätä asian­tun­ti­jat-seu­raa­vat-ei-hätää ‑lin­jaa. Fik­sum­paa oli­si tode­ta sel­väs­ti, että on jokai­sen asia omal­ta osal­taan huo­leh­tia sii­tä, että kaik­ki eivät sai­ras­tu yhtä aikaa, sekä huo­leh­tia eri­tyi­ses­ti van­huk­sien ja pit­kä­ai­kais­sai­rai­den koh­dal­la tar­tun­ta­ris­kis­tä. Nyt ei ole oikea aika vie­rail­la van­hain­ko­dis­sa ex-tem­po­re tai yli­pään­sä vir­kis­tys­asial­la, ei vaik­ka olo oli­si kuin­ka ter­ve. Eri­tyi­ses­ti ryh­mät kuten kou­lu­luok­ka tai päi­vä­ko­ti­ryh­mä vie­rai­lul­la van­hus­ten­ta­los­sa ovat sym­paat­ti­suu­des­taan huo­li­mat­ta tapah­tu­mia joi­ta tulee vält­tää. Mat­kai­lu avar­taa, mut­ta täs­sä vai­hees­sa kan­nat­taa suun­ni­tel­mia siir­tää ja pie­nen­tää koh­dat­tu­jen ihmis­ten piiriä.

  Vies­tin­näs­sä voi­si myös avoi­mes­ti val­mis­tel­la kan­sa­lai­sia sii­hen, että tilan­teen vaa­ties­sa voi tul­la eteen itse kuta­kin kos­ke­via eri­lai­sia lisä­ra­joi­tuk­sia kuten kou­lu­jen sul­ke­mi­sia tai mat­kus­tus- tai van­hus­ten luo­na vie­rai­le­mi­sen täys­kiel­to­ja, tai sel­väs­ti pidem­piä odo­tusai­ko­ja mihin tahan­sa hoi­toon pää­syl­le ja mie­lel­lään koto­na. Itse kukin voi miet­tiä mitä kaik­kia asioi­ta, niin huve­ja kuin hyö­ty­jä, pys­tyy hoi­ta­maan puhelimella. 

  Mas­sa­ta­pah­tu­miin mat­kus­ta­mis­ta ja eri­tyi­ses­ti kriit­tis­ten toi­mia­lo­jen toi­mia­la­ta­pah­tu­mia voi­si myös vält­tää. Jal­ka­pal­lon ulko­kat­so­mo jos­sa on 500 seka­lais­ta koti­paik­ka­kun­ta­lais­ta väl­jäs­ti sijoi­tet­tu­na on var­mas­ti vähäi­nen ris­ki, mut­ta mer­kit­tä­viä vie­ras­paik­ka­kun­ta­lais­ten jouk­ko­ja sisä­ti­loi­hin kerää­vät tapah­tu­mat (vaik­ka jää­kie­kon pudo­tus­pe­lit) jo huo­no idea. Aivan eri­tyi­sen huo­no aja­tus on pitää nyt joku vuo­sit­tai­nen vesi/energiahuollon kär­ki­ni­mien lai­va­se­mi­naa­ri, infek­tio- tai keuh­ko­tau­ti­lää­kä­räi­den vas­taa­vas­ta karon­kas­ta nyt puhumattakaan. 

  Jos tilan­ne pahe­nee, yksi kei­no­va­li­koi­man kei­no voi­si olla, että päi­vys­tyk­seen sai­si tul­la vain ambu­lans­sil­la. Ensi­hoi­ta­jat voi­si­vat toi­mia sit­ten ajan­ta­sai­sen hoi­to­ka­pa­si­tee­tin vaa­ti­mal­la taval­la näyt­tee­not­ta­ji­na ja por­tin­var­ti­joi­na — on huo­no tilan­ne jos päi­vys­tyk­set ruuh­kau­tu­vat huo­no­voin­ti­sis­ta ei-ris­ki­ryh­mien poti­lais­ta, tai var­muu­den vuok­si tes­tei­hin halua­vis­ta — ja aula­ti­lat muut­tu­vat tar­tun­ta­pe­säk­keik­si. Sai­raan­hoi­dos­sa voi myös val­mis­tau­tua sovel­ta­maan, riip­pu­mat­ta sii­tä mit­kä käy­tän­nöt nyt ovat puhe­lin- ja video­kon­tak­ti­mah­dol­li­suu­det koti­po­ti­lai­siin (ja kuu­mei­siin asian­tun­ti­ja­lää­kä­rei­hin) on hyvä miet­tiä etukäteen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Soi­nin­vaa­ra;

  En eris­täi­si kaik­ki ita­lia­lai­sia vaan vain ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat, siis van­huk­set ja dia­bee­ti­kot ja sydän ja vero­suo­na­tau­te­ja potevat.

  Eris­tyk­sis­sä elä­vien van­hus­ten kan­nat­tai­si jopa toi­voa, että mah­dol­li­sim­man moni hyvä­kun­toi­nen hank­ki­si tar­tun­nan nopeas­ti ja tuli­si vas­tus­tus­ky­kyi­sek­si. Sai­raut­ta vas­taan syn­tyi­si laumasuoja.

  Minun käsit­tääk­se­ni tuo virus läpäi­see koko väes­tön, eikä sil­le voi mitään.”

  Ei virus läpäi­se koko väes­töä, sil­tä voi hel­pos­ti suo­jau­tua muu­ten­kin kuin koto­na istumalla.

  Virus voi sai­ras­tut­taa vaka­vas­ti nuo­rem­pia­kin ja aiheut­taa pysy­viä vau­rioi­ta mm. sydä­meen ja keuh­koi­hin ja vau­rioi­ta voi tul­la myös vaka­vas­ti sai­ras­tu­neil­la ylei­sen, bak­tee­reis­ta joh­tu­van veren­myr­ky­tyk­sen takia. Ita­lias­sa on pesiy­ty­nyt sai­raa­loi­hin anti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyi­siä bak­tee­re­ja ja nii­tä ele­lee ihmi­sis­sä muu­ten­kin, sii­nä lisään­tyy kuo­le­man ja elin­vau­rioi­den ris­ki myös sik­si nuo­rem­mil­la­kin. Kaik­kien pitäi­si vält­tää tar­tun­taa aina­kin sii­hen asti että saa­daan lää­ke kehi­tet­tyä valmiiksi.

  Mis­tään lau­ma­suo­jas­ta ei ole riit­tä­väs­ti hyö­tyä, kun virus levi­ää edel­leen väes­tös­sä, tar­tun­to­jen mää­rä vain alkaa las­ke­maan ja virus tulee muu­al­ta maa­il­mas­ta tar­vit­taes­sa uudes­taan ita­li­aan. Mum­mo­jen eris­tä­mis­tä pitäi­si sil­ti jat­kaa, oli­si vain yli­kuor­mi­tet­tu tur­haan sai­raa­lat ja poti­lai­ta kuo­li­si mui­den­kin syi­den takia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa käyttäjälle nelosen ratikan varrelta Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.