Mitä tehdä Vallilan toimitila-aluelle

Kaupunkiym­päristölau­takun­nan lista 3.3.2020

Edel­lis­es­tä kok­ouk­ses­ta jäi pöy­dälle melkein kai­ki isot asi­at, osit­tain kok­ouk­sen ajan­pu­ut­teen vuok­si. Pöy­dälle jäivät muun muassa

 • Kil­pailulli­nen ilmoit­tau­tu­mis- ja neu­vot­telumenet­telybn jär­jestämi­nen Mosai­ikkiko­rt­telin kehit­tämisek­si Vuosaa­res­sa. Laadulli­nen kil­pailu puh­taan hin­tak­il­pailun sijaan.
 • Laa­jasa­lon ratikkako­rt­telin asemakaava
 • Malmin keskus­tavi­sio

Uusi­na asioina ovat pari pien­tä täy­den­nyskaavaa Malmil­la ja katusu­un­nitel­mat fil­lar­itun­nelin vuok­si Kaisaniemen puis­tossa ja Ood­in vier­essä. Näitä kuvia min­un oli todel­la vaikea tulkita.

Vallilan toim­i­ti­la-alueen suunnitteluperiaatteet

Tämä on iso ja todel­la vaikea asia. Alue on todel­la tärkeäl­lä kohdal­la, osana Pasi­lan ja Kalasa­ta­man kas­vavaa akselia.

Viras­to halu­aa suo­jel­la pääosan raken­nuk­sista. On ihan söpö aja­tus tehdä 1930-luvun teol­lisu­us­rak­en­tamisen ulkoil­ma­museo Helsinki­in, mut­ta pelkään, että suo­jelu johtaa alueen rapis­tu­miseen ja sitä kaut­ta turmioon. Minus­ta aika ison osan noista suo­jeltaviksi esite­ty­istä raken­nuk­sista voisi purkaa käyt­tökelpoisem­man toim­i­ti­lan tieltä.

Aja­tus uud­es­ta yöelämän keskuk­ses­ta on sinän­sä mie­lenki­in­toinen ja toteutues­saan hyvä, mut­ta narul­la ei voi työntää.

Täl­lä alueelle suo­jelun hin­ta menetet­ty­inä mah­dol­lisuuksi­na on huo­mat­ta­van korkea. Ovatko suo­jelta­vat arvot todel­la näin suuria? Huo­maan, että myös asiantun­ti­joiden (lue: arkkite­hdit) kesken alueen­suo­jelu­ar­voista on kovin vai­htele­via näkemyksiä.

Toinen kysymys kos­kee asum­ista. Viras­to suos­tuu lähin­nä vain asun­to­latyyp­piseen asumiseen. Asum­i­nen toisi alueelle kutenkin elämää. Haaveet kivi­jalka­kaupoista voi uno­htaa, jos alueelle ei liiku ketään. Tuolle alueelle on myös todel­la suuri paine asumiselle. Niin­pä kak­si ylin­tä ker­rosta asumiseen voisi olla hyvä pääsääntö.

Vain asun­to­latyyp­pistä ja muu­ta eri­ty­isas­um­ista sik­si, että kun­nol­lisia pikku­las­ten piho­ja on vähän vaikea ton­teille mah­dut­taa, eikä kaupun­ki voi päät­tää, ketkä alueelle muut­ta­vat. Ovatko tässä nyt jaet­tu kun­nan ja koti­talouk­sien vas­tu­ut oikein? Val­taos­al­la helsinkiläi­sistä koti­talouk­sista ei ole pieniä lap­sia. Vaik­ka emme voi pan­na ase­makaavamääräyk­si­in lap­siper­heiltä kiel­let­ty asuinalue, jokin vas­tuu sitä pitäisi per­heel­lä itsel­läänkin olla siitä, mihin aset­tuu asumaan.

 

 

 

 

 

 

25 vastausta artikkeliin “Mitä tehdä Vallilan toimitila-aluelle”

 1. Vallilas­sa on taas hyvä mahdollisuus:
  ‑tuho­ta van­haa, kau­nista, hyvin palvel­lut­ta ja eri ohjelmille jous­tavaa raken­nuskan­taa “uuden tieltä”
  ‑aiheut­taa purkamisel­la iso­ja päästöjä
  ‑kotiut­taa voit­to­ja gryn­dereille ja sijoittajille
  ‑han­kaloit­taa kult­tuuriken­tän toimitilakysymystä

  Useim­mat suo­jel­luk­si esitet­tävistä läh­es satavuo­ti­aista raken­nuk­sista ovat masi­ivi­irunk­oisia, korkeak­er­roksisia ja komei­ta. Olisi suo­ranainen kult­tuuriskan­daali päästää joku niitä purka­maan. En ole kuul­lut tässä kaupungis­sa suo­jel­lus­ta talosta jon­ka suo­jelu olisi johtanut “alueen rapis­tu­miseen ja sitä kaut­ta turmioon”!

  1. Jus­si:
   Vallilas­sa on taas hyvä mahdollisuus:
   ‑tuho­ta van­haa, kau­nista, hyvin palvel­lut­ta ja eri ohjelmille jous­tavaa raken­nuskan­taa ”uuden tieltä”
   ‑aiheut­taa purkamisel­la iso­ja päästöjä
   ‑kotiut­taa voit­to­ja gryn­dereille ja sijoittajille
   ‑han­kaloit­taa kult­tuuriken­tän toimitilakysymystä

   Useim­mat suo­jel­luk­si esitet­tävistä läh­es satavuo­ti­aista raken­nuk­sista ovat masi­ivi­irunk­oisia, korkeak­er­roksisia ja komei­ta. Olisi suo­ranainen kult­tuuriskan­daali päästää joku niitä purka­maan. En ole kuul­lut tässä kaupungis­sa suo­jel­lus­ta talosta jonka­suo­jelu olisi johtanut ”alueen rapis­tu­miseen ja sitä kaut­ta turmioon”!

   Fak­ta on kuitenkin se, että nykyisel­lään alue on aivan kuol­lut. Pari viikkoa sit­ten kävelin alueen läpi Pälkäneen­ti­etä ja Nil­siänkat­ua pitkin noin kuu­den aikaan illal­la, aivan vaan kat­soen onko mitään muu­tos­ta alueelle tul­lut viimeaikoina, ei ollut ainakaan hyvään suun­taan. Alueel­la näyt­tää myös ole­van aika paljon tyhjää toim­i­ti­la, joka ei edes edulliseen hin­taan mene vuokrak­si, joten muu­tok­sia tarvi­taan. Toiv­ot­tavasti saadaan merkit­tävä määrä täy­den­tämis­rak­en­tamista ja etenkin asun­to­ja ylem­pi­in kerroksiin.

   1. Alueel­la näyt­tää myös ole­van aika paljon tyhjää toim­i­ti­la, joka ei edes edulliseen hin­taan mene vuokrak­si, joten muu­tok­sia tarvitaan. 

    Alueel­la toim­i­tiloista on tyhjil­lään 3 %, mikä on itse asi­as­sa aivan liian vähän.

   2. Osmo Soin­in­vaara: Alueel­la toim­i­tiloista on tyhjil­lään 3 %, mikä on itse asi­as­sa aivan liian vähän.

    Uskoako tuo­ta? Tiloista todel­la suuri osa on täysin tois­si­jaises­sa käytössä, varas­toina ja eri­laisi­na har­ras­tus­pa­joina. Oma vuokranan­ta­jani kyse­lee tasaisin väli­a­join, tarvit­senko lisäti­laa. Aika vaikea uskoa, että 97 pros­entin käyt­töas­teel­la tarvit­sisi sel­l­aista kysel­lä asi­akkaal­ta, joka mak­saa alle kymp­piä neliöltä.

    Osmo Soin­in­vaara: Alueel­la toim­i­tiloista on tyhjil­lään 3 %, mikä on itse asi­as­sa aivan liian vähän.

    Uskoako tuo­ta? Alueel­la on hihar­avis­telul­la puolim­iljoon­aa ker­rosneliömetriä tilaa ja kaup­pale­hden toim­i­ti­la­haulla löy­tyy Teol­lisu­us- ja Mäkelänkadun väliseltä alueelta yli 500 ilmoi­tus­ta, medi­aani 300 neliötä. 

    Tämä sen lisäk­si, että tiloista suuri osa on täysin tois­ar­voisel­la käytöl­lä varas­toina, askarte­lu­tiloina yms. Itse mak­san ~30 neliön huoneesta noin 10e per m2 ja se on ymmärtääk­seni markki­nahin­ta. Puh­das­ta varas­toa saa halvemmallakin.

   3. Osmo Soin­in­vaara: Alueel­la toim­i­tiloista on tyhjil­lään 3 %, mikä on itse asi­as­sa aivan liian vähän.

    Mihinköhän täl­lainen tieto poh­jau­tuu, ainakin toim­i­ti­lat haus­ta löy­tyy sivukau­pal­la vuokrat­tavia toim­i­tilo­ja pelkästään Elimäenkaduk­ta, kat­selu paikan­pääl­lä todis­taa samaa, tyhjää löy­tyy. En hirveästi muuten luot­taisi kyselytutkimuksiin.

 2. “sik­si, että kun­nol­lisia pikku­las­ten piho­ja on vähän vaikea ton­teille mah­dut­taa, eikä kaupun­ki voi päät­tää, ketkä alueelle muuttavat.” 

  En edes usko luke­maani. Joko tämä on puh­das ja pani­ikissa kek­sit­ty hätä­var­aval­he, tai sit­ten siel­lä on parem­minti­etämi­nen saavut­tanut taas virkamiehistössä ns. uusia tasoja.

  Miten kaupun­ki voi estää kaupunkia rakas­tavia muut­ta­mas­ta maalle, lun­ta inhovia Lap­pi­in, herkkäu­nisia metelin keskelle jne. Nämä on vaikei­ta asioi­ta, joi­ta pitäisi selvit­tää (työ­markki­naos­a­puolten johdolla).

  Noin muuten kyl­lä ne 30-luku­laiset raken­nuk­set voi säästää, kun­han ei luki­ta käyt­tö­tarkoi­tus­ta. Taipu­vat mon­een, eikä sel­l­aisia enää osa­ta rakentaa.

   1. Fin­lex, Maankäyt­tö- ja raken­nus­la­ki, §155 Leikkipaikat ja oleskelualueet:

    “Asuin­raken­nuk­sen yhtey­teen tulee jär­jestää riit­tävästi ulkoti­laa leikkipaikko­ja ja oleskelu­aluei­ta varten. Ne on tur­val­lis­es­ti erotet­ta­va liiken­teelle vara­tus­ta alueesta. Tilo­jen riit­tävyyt­tä arvioitaes­sa voidaan ottaa huomioon myös lähiym­päristön tar­joa­mat vas­taa­vat tilat ja alueet sekä kiin­teistö­jen yhteiset järjestelyt.

    Leikkipaikko­jen ja oleskelu­aluei­den jär­jestämisvelvol­lisu­ud­es­ta voidaan sal­lia poikkeus vähäisen lisärak­en­tamisen sekä raken­nuk­sen kor­jaus- ja muu­tostyön osalta, jos se kiin­teistön koon, maas­ton tai muun vas­taa­van syyn vuok­si on perusteltua”

    Kyl­lä mä sanois­in että mrl sal­lisi asun­not Vallilaan. Siihen vielä keskel­lä ole­valle tyhjälle ton­tille kun­non puis­to yleisil­lä leikkivä­lineil­lä niin hom­ma on täysin kunnossa.

   2. Jät­tää rohkeasti vain lain huomioimat­ta ja rikkoo sitä. Vas­tu­un voi yhtiöit­tää johonkin pöytälaatikkofir­maan joka menee sit­ten konkkaan kun sen aika on.

    Pir­i­to­ril­ta voi huu­tokau­pal­la ostaa halukkaan kan­ta­maan toim­i­tusjo­hta­jan vas­tu­ut. En usko, että kovin mon­taa ton­ni tarvit­see maksaa.

    Seu­rauk­set tule­vat ole­maan pyöreä nolla.

 3. “Aja­tus uud­es­ta yöelämän keskuk­ses­ta on sinän­sä mie­lenki­in­toinen ja toteutues­saan hyvä, mut­ta narul­la ei voi työntää.”

  Huo­mautet­takoon, ettei työn­töä vält­tämät­tä tarvi­ta — alueel­la on jo erit­täin suosit­tu klu­bi Ääni­wal­li ja suosit­tu Mus­ta härkä. Aivan tun­tu­mas­sa myöskin Sture Jazz Bar ja Sture Cafe Club. Eli itse näen ennem­minkin niin, että vetoa alueelle on.

  1. barf:
   ”Aja­tus uud­es­ta yöelämän keskuk­ses­ta on sinän­sä mie­lenki­in­toinen ja toteutues­saan hyvä, mut­ta narul­la ei voi työntää.”

   Huo­mautet­takoon, ettei työn­töä vält­tämät­tä tarvi­ta – alueel­la on jo erit­täin suosit­tu klu­bi Ääni­wal­li ja suosit­tu Mus­ta härkä. Aivan tun­tu­mas­sa myöskin Sture Jazz Bar ja Sture Cafe Club. Eli itse näen ennem­minkin niin, että vetoa alueelle on.

   Alueel­la sijait­see myös mm. Bites Vallila, joka yltää miljoon­ali­ike­vai­h­toon ja näyt­täsi ole­van hyväl­lä kasvu-ural­la. Vallilan Pan­i­mol­la myös hyvä vai­hde silmässä varsinkin nyt kun ovat avan­neet myymälän alueella.

  2. barf: voi

   Jos Vallilaan todel­la halu­taan yöelämän keskus pitää liiken­ney­hteyk­siä paran­taa niin että ratikat ja metro kulke­vat myös öisin. Kaik­ki bailaa­jat eivät asu Kalliossa.

 4. Kyl­lähän tuol­la sisäpi­ho­ja on. Jos vain päätetään että sisäpi­hoille ei tule yhtään ain­oa­ta autopaikkaa ja restau­roidaan ne sisäpi­hat kun­nol­lisik­si, yksilöl­lis­es­ti tiet­ty sen mukaan onko ne katu­ta­sos­sa vai kan­nen pääl­lä, niin eikös siitä jo saa­da melko kivaa? Ei pitäis mak­saa paljon mitään suh­teessa siihen mitä talo­jen remon­toin­ti maksaa.

 5. Onko kaavoituk­sen keinoin mah­dol­lista ohja­ta alueelle lyhytkestoista asun­tovuokraamista, AirBnB-tyyli­in? Tur­is­mi sopisi yhteen yöelämän ja palvelu­iden kehit­tämisen kanssa. Yhtey­det lento­ken­tälle ovat myös hyvät.

  Vein viime kesänä pari ulko­maalaista tut­tuani alueelle iltakäve­lylle, pitivät sitä arkkite­htonis­es­ti yhtä vaikut­ta­vana kuin viereistä Puu-Vallilaa. Olen samaa mieltä: mäkiset kadut ja kau­ni­it van­hat teol­lisu­us­raken­nuk­set ovat aivan ainutlaatuisia.

  1. Heik­ki:
   Onko kaavoituk­sen keinoin mah­dol­lista ohja­ta alueelle lyhytkestoista asun­tovuokraamista, AirBnB-tyyli­in? Tur­is­mi sopisi yhteen yöelämän ja palvelu­iden kehit­tämisen kanssa. Yhtey­det lento­ken­tälle ovat myös hyvät.

   Vein viime kesänä pari ulko­maalaista tut­tuani alueelle iltakäve­lylle, pitivät sitä arkkite­htonis­es­ti yhtä vaikut­ta­vana kuin viereistä Puu-Vallilaa. Olen samaa mieltä: mäkiset kadut ja kau­ni­it van­hat teol­lisu­us­raken­nuk­set ovat aivan ainutlaatuisia.

   Hyvä idea ja olen samaa mieltä alueen esteet­ti­sistä arvoista. Tämä on yksi Helsin­gin kauneimpia paikko­ja kesäiltaisin.

 6. “Minus­ta aika ison osan noista suo­jeltaviksi esite­ty­istä raken­nuk­sista voisi purkaa käyt­tökelpoisem­man toim­i­ti­lan tieltä”
  — Ei hel­vetti… halu­at steri­il­iä lasi­laatikkokont­to­ria geel­i­tukka­porukalle mäen täy­teen. No, kiitok­sia paljon.

 7. Taasko tehdään tiivistä ”sinne minne aurinko ei paista” kaupunkia. Kyl­lä me aikuisetkin halu­taan pihaa ja viheralueita.

  1. Sit­ten var­maan voit muut­taa jon­nekin muualle kuin tiivisti raken­netulle alueelle? Suomen pin­ta-alas­ta n. 99% on jotain muu­ta kuin kaupunki­mais­es­ti raken­net­tua aluet­ta, joten valin­nan­varaa riittää.

 8. Mitä jos koron­avirus niit­tää Helsingis­sä satoa — ehkä koh­ta on tyhjiä kämp­piä ja reilusti? Tart­teko­han mitään uutta?

 9. Uusi yöelämän keskus liik­er­aken­nusten ja ”asun­to­latyyp­pisen asumisen” keskel­lä kuu­lostaa inno­vati­iviselta. Alue on yllät­tävän keskeinen — ja yllät­tävän hil­jainen. Kun Mäkelänkadul­ta oikaisee Elimäenkat­ua pitkin Sturenkadulle ilta-aikaan, saa ajel­la rauhas­sa. Kort­telit ovat läh­es kuollei­ta, kun toimis­tois­sa työsken­nel­lään 7–18.

  Jos visio toteu­tu­isi, tulee eri­ty­istä huol­ta kiin­nit­tää alueen tur­val­lisu­u­teen. Yöelämän soisi sijoit­tuvan hyvien yöy­hteyk­sien var­teen ja sinne, mis­sä muutenkin liikkuu ihmisiä.

 10. Har­voin olen Soin­in­vaaran kanssa näin eri mieltä. Alueelle voisi saa­da ihan toimi­vaa asu­tus­ta, jos ei pykälistä pide­tä ihan niin tiukasti kiinni.

 11. Van­han teol­lisu­usarkkite­htu­urin purkamiselle pitää saa­da Helsingis­sä lop­pu ja hyvä alku voisi olla Vallilan teol­lisu­usalueen suo­jelem­i­nen. Alueen toim­i­ti­lat kyl­lä alka­vat käy­dä kau­pak­si kun poikit­taisy­htey­det Kalasa­ta­man ja Pasi­lan välil­lä paranevat. En ymmär­rä tätä kaupun­gin tois­tu­vaa huol­ta toim­i­tilo­jen säi­lymis­es­tä, kun se voisi itse lisätä niiden saavutet­tavu­ut­ta ja samal­la houkut­tele­vu­ut­ta paran­ta­mal­la joukkoli­iken­ney­hteyk­siä. Jos taas toim­i­ti­lat eivät houkut­tele, hin­nat laske­vat ja houkut­tel­e­vat mata­lan profi­ilin luo­vaa luokkaa. No problem.

  Alueelle saisi elämää rak­en­ta­mal­la muu­ta­mat tyhjät ton­tit. Mäen pääl­lä, Nil­siänkadun var­rel­la on esimerkik­si ollut rak­en­tam­a­ton­ta joutomaa­ta vuosikau­sia; eikö tuon alueen voisi muut­taa asuntokäyttöön?

 12. Mik­sei raken­neta uuden ja van­han yhdis­telmää samal­lalail­la kuin on virossa tehty.
  Van­haraken­nus säästetään, mut­ta katolle saarak­en­taa huo­mat­ta­van suurenkin lisäosan. Näin syn­tyy mie­lenki­in­toista mod­er­nia kaupunkia, jol­la juuret men­neessä, kuitenkin tekemät­tä ulkomuseota.
  Saataisi­in tehot ylös ja suo­jelu tehtyä samalla

 13. Paluuviite: Radical Conservation

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.