Kaupunkiympäristölautakunnan lista 25.2.2020

Ete­läi­sen Pos­ti­puis­ton tar­kis­tet­tu asemakaavaehdotus

Tämä oli meil­lä 12.3.2019. Nyt se on tul­lut lausun­noil­ta ja sii­hen on teh­ty vähäi­siä muu­tok­sia. Teho­kas, ratik­kaan ja Ilma­lan ase­maan nojaa­va umpi­kort­te­li­kaa­va, jos­sa tont­ti­te­hok­kuus on kol­men luok­kaa. Alue on mitoi­tet­tu 3 800 asuk­kaal­le ja 2 000 työpaikalle.

Laa­ja­sa­lon ratik­ka­kort­te­lin asemakaava

Kruu­nu­ra­tik­ka tar­vit­see vari­kon. Vari­kon pääl­le raken­ne­taan fik­sus­ta asun­to­ja noin tuhan­nel­le hen­gel­le. Tämä on herät­tä­nyt närää asuk­kais­sa, kos­ka raken­ta­mi­nen on sel­väs­ti tehok­kaam­paa kuin mihin Laa­ja­sa­los­sa on totut­tu. Tehok­kuus on kol­man­nes Pos­ti­puis­tos­ta. Kaa­va on tar­koi­tus pan­na nähtäville.

Kar­husaa­ren ete­lä­osan pientalotontit

Aika varo­vais­ta tii­vis­tä­mis­tä Kar­husaa­res­sa lähin­nä ton­ti­no­mis­ta­jien hake­mus­ten perus­teel­la. Auto­paik­ka­nor­mi: kak­si auto­paik­kaa huo­neis­toa koh­den. Ton­tit ulot­tu­vat ran­taan. Asun­to­jen kes­ki­ko­ko ylit­tää roi­mas­ti par­ja­tun 75 neliön vähimmäistavoitteen.

Val­li­lan toi­mi­ti­la-alu­een suunnitteluperiaatteet

Kyse on Stu­ren­ka­dun, Mäke­län­ka­dun, Teol­li­suus­ka­dun ja Itä-Pasi­lan rajaa­mas­ta van­has­ta teol­li­suusa­lu­ees­ta, jota pitäi­si kehit­tää. Alu­eel­le halu­taan toi­mis­to­ja, kaik­kea luo­vaa tie­tys­ti, kult­tuu­ria ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia sekä hos­tel-tyyp­pis­tä asu­mis­ta ja eri­tyi­sa­su­mis­ta, mut­ta ei var­si­nai­sia asuntoja.

Vir­ka­mie­het ovat vakuut­tu­nei­ta, että alu­ee­seen koh­dis­tuu voi­ma­kas työ­paik­ka­ky­syn­tä, mut­ta tämän usko­muk­sen kans­sa ris­ti­rii­tai­ses­ti sano­vat, että tar­vi­taan aluet­ta, jos­sa vuo­kra­ta­so on matala.

Hal­vat toi­mi­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat kaik­kea uut­ta luo­vaa ja kehit­ty­vää, mut­ta on opti­mis­tis­ta aja­tel­la, että kiin­teis­tö­jen omis­ta­jat panos­tai­si­vat tilo­jen perus­pa­ran­nuk­siin suu­ria sum­mia, jos alu­een halu­taan säi­ly­vän hal­van vuo­kra­ta­son alueena.

Täs­tä pitäi­si tul­la myös yöelä­män kes­kus ja siel­lä pitäi­si olla kivi­jal­ka­kaup­po­ja. Asuk­kai­den sal­li­mi­nen voi­si vähän avit­taa tätä kehi­tys­tä. Asuin noil­la nur­kil­la put­ki­re­mont­tia paos­sa puo­li vuot­ta, mut­ta en pii­pah­ta­nut nois­sa kort­te­leis­sa kertaakaan.

Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat halua­vat alu­eel­le hybri­di­ta­lo­ja, jois­sa on taval­li­sia asun­to­ja yläkerroksissa.

En tie­dä, mitä täs­tä pitäi­si aja­tel­la. Kuun­nel­laan esit­te­ly ja kes­kus­te­lu lau­ta­kun­nas­sa niin ehkä sit­ten tie­dän enemmän.

Mal­min keskustavisio

Tie­dok­si mer­kit­tä­väs­sä rapor­tis­sa on poh­dit­tu Mal­min kes­kus­tan kehit­tä­mis­tä. Sii­tä on tar­koi­tus tul­la myös Mal­min len­to­kent­tä­alu­een asuk­kai­den asioin­ti­kes­kus. Täs­sä on vähän haas­tet­ta, kos­ka Mal­min nykyi­set­kään asuk­kaat eivät oikein suo­si oman kylän kaup­po­ja ja palveluja.

Han­ka­la jut­tu. 1980-luvul­la kau­pun­ki­suun­nit­te­lu tuot­ti kovin hen­ge­tön­tä ympä­ris­töä. Ihan pik­ku­vii­lauk­sil­la tuo ei para­ne, mikä tar­koit­taa, että rahaa tar­vit­tai­siin aika paljon.

 

 

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 25.2.2020”

 1. Ker­ran­kin lis­tal­la on ehdo­tuk­sia joi­ta voi pää­osin puol­taa! Lisäk­si vie­lä vireil­lä Hal­tia­lan suo­je­lua­lu­een laa­jen­nus joten tuot­taa­han kau­pun­ki­suun­nit­te­lu jos­kus hyvää­kin jälkeä. 

  Pos­ti­puis­to voi­si olla tehok­kaam­pi­kin. — Laa­ja­sa­loon talo­ja mah­tuu mut­ta ei kai vaan piir­rok­sen ark­ki­teh­tuu­rill­la? Tuol­lai­sen voi­si suun­ni­tel­la käyt­täen lap­suu­te­ni val­koi­sia lego­ta­so­ja, ikku­nae­le­ment­te­jä ja nor­mi­pa­li­koi­ta. Jos ei parem­paa kek­si­tä niin sit­ten mur­ret­tuun sävyyn rapa­tut ele­ment­ti­ta­lot punai­sel­la har­ja­ka­tol­la, niin asuk­kaat sai­si­vat mitä haluavat. 

  Teol­li­suus­ka­dul­la kan­nat­taa luot­taa pank­kien arvos­te­lu­ky­kyyn. Sekä Nor­dea että Op ovat sijoit­tu­neet lähi­maas­toon joten sijain­ti sopii mai­nios­ti eri suun­nis­ta tule­vil­le työn­te­ki­jöi­le ja asiak­kail­le. — Alue­han ei ole enää hal­van vuo­kra­ta­son aluet­ta tai jos on niin vinkatkaa!

 2. Val­li­lan suun­ni­tel­ma on silk­kaa neu­vos­to­liit­toa. Siel­lä on hel­ve­tis­ti toi­mi­ti­laa tyh­jil­lään jo nykyi­sin­kin ja ilta-aikaan alue on täy­sin kuol­lut lukuu­not­ta­mat­ta Ääniwal­lia. Mul­la on ollut vii­mei­set kol­me vuot­ta varas­to alu­eel­la, kos­ka hyvä sijain­ti ja hal­vat neliöt. Ja kun noin kes­kel­lä kylää on hal­po­ja neliöi­tä, niin se on vah­va indi­kaat­to­ri sii­tä, että alue on epäonnistunut.

  En kyl­lä yhtään hah­mo­ta, että mikä pak­ko­miel­le vir­ka­mie­hil­lä on vie­lä vuon­na 2020 eriyt­tää työ­pai­kat ja asu­mi­nen täy­sin toi­sis­taan. Se ei toi­mi ja asias­ta on vuo­si­kym­men­ten koke­mus. Sei­nä menee rik­ki ennen kuin pää?

  Val­li­las­sa on poten­ti­aa­lia ihan kun­nol­li­sek­si kort­te­li­kau­pun­gik­si, siel­lä on pal­jon säi­lyt­tä­mi­sen arvois­ta­kin, mut­ta tuo suun­ni­tel­ma takaa lähin­nä sen, että siel­lä on hal­paa varas­to­ti­laa kes­kel­lä kylää myös jatkossa.

 3. Met­sä­läs­sä on ilmei­ses­ti pai­nei­ta uusia päät­ty­viä maanvuokrasopimuksia. 

  Lis­tan asia­koh­das­sa 14, kir­ja­pai­nol­le esi­te­tään ton­tin uudel­leen­vuo­kraus­ta aina vuo­teen 2043 saak­ka. Perus­te­luis­sa (vain) tode­taan, että “tont­ti on yleis­kaa­vas­sa osoi­tet­tu toi­mi­ti­la-alu­eek­si” eikä “uudel­leen vuo­krauk­sel­le ei ole estet­tä”. Esi­tys­teks­ti ei kui­ten­kaan mai­nit­se, että yleis­kaa­va­kar­tan mukaan Tuusu­lan kau­pun­ki­bu­le­var­di kul­kee juu­ri kysei­sen ton­tin ylitse. 

  Ennen kuin Käpy­län ase­man kehit­tä­mi­ses­tä ja Tuusu­lan­tien lii­ken­teen ohjau­tu­mi­ses­ta Vetu­ri­tiel­le on esi­tet­ty uskot­ta­via luon­nok­sia ei yksit­täi­siä tont­te­ja tuli­si vara­ta viit­tä vuot­ta pidem­mäk­si ajak­si. Alue on lisäk­si kevääl­lä 2019 ase­te­tus­sa raken­nus­kiel­los­sa, joten on häm­men­tä­vää jos lii­an pit­kil­lä vuo­kra­so­pi­muk­sil­la voi­daan rajoit­taa vai­kean ja tär­keän sol­mu­koh­dan kehittämistä.

 4. Hyvää sekoit­tu­nut­ta kau­pun­kia syn­tyy kun on eri ikäi­siä ja eri kun­toi­sia tilo­ja vie­rek­käin. Eli on van­haa, raih­nais­ta ja siten hal­paa tilaa kokei­le­val­le pöhi­näl­le, ja sit­ten uut­ta, hyvä­kun­tois­ta tilaa osto­voi­mai­sil­le asiak­kail­le. Jos kaik­ki pure­taan ja teh­dään vain uut­ta mikään vähän­kään kokei­le­vam­pi ei pys­ty vuo­kra­ta­soon vas­taa­maan, ja jos kaik­ki on räh­jäis­tä niin osto­voi­maa ei ole.

  Tuos­sa Val­li­lan tapauk­ses­sa paras­ta voi­si olla sääs­tää suu­rin osa van­has­ta raken­tees­ta, ja raken­taa joko van­ho­jen pääl­le tai osit­tain puret­ta­vien tilal­le rei­lus­ti kor­ke­aa asu­mis­ta kat­to­jen ylä­puo­lel­le. Ei nyt vält­tä­mät­tä mitään pil­ven­piir­tä­jää, mut­ta mäen har­jal­la jo sel­lai­nen 12 ker­ros­ta oli­si riit­tä­vä että jup­pi­pank­kii­reil­le ja kon­sult­ti­tyy­peil­le sai­si kor­kean sta­tuk­sen asun­to­ja jois­ta on näky­mät kau­pun­gin kat­to­jen yli horisonttiin.

 5. Ete­läi­nen Pos­ti­puis­to: ainut ase­man­seu­tu Hel­sin­gis­sä, jos­sa voi­si kuvi­tel­la asu­van­sa. Mii­nuk­se­na auto­pai­kat, jot­ka ovat park­ki­ta­los­sa kau­ka­na asun­nois­ta. Toi­nen mii­nus muo­dos­tet­ta­neen ara-asunnoilla.

  Täl­lä sijain­nil­la kes­kus­puis­ton lai­dal­la oli­si mah­dol­lis­ta muo­dos­taa todel­la viih­tyi­sä, saa­vu­tet­ta­va ja arvos­tet­tu asui­na­lue, kun­han annet­tai­siin mark­ki­noi­den mää­rä­tä väes­tö­poh­ja ja hei­dän liik­ku­mis­tar­peen­sa. Aivan var­mas­ti meni­si (sähkö)autopaikatkin kau­pak­si piha­kan­nen alta kun­han annet­tai­siin raken­ta­jan raken­taa kysyn­nän mukaan.

 6. Mis­tä Osmo päät­te­let ettei Mal­mil­la suo­si­ta omia kaup­po­ja? Tääl­lä­hän on kak­si isoa hyper­mar­ke­tia, ja kyl­lä niis­sä asiak­kai­ta näyt­tää ole­van. Ja yöker­hoi­hin väkeä tulee laa­jem­mil­ta­kin alueilta.

  Olen samaa miel­tä että 80-luvun kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on tuot­ta­nut todel­la tyl­sää kau­pun­kia ilman pie­nin­tä­kään kun­nian­hi­moa. Toi­vot­ta­vas­ti, jos visiot toteu­tu­vat, tääl­tä ei löy­dy mitään museo­vi­ras­ton rakastamaa.

  Huo­maan asu­va­ni syä­dän­mal­min yhdel­lä bule­var­dil­la — kuu­los­taa toiveikkaalta.

  1. Tie­to sii­tä, että Mal­mil­ta käy­dään pal­kon kau­pas­sa muu­al­la ole­vis­sa auto­mar­ke­teis­ta on peräi­sin yhdel­tä sel­vi­tyk­sen tekijöistä.

 7. Jät­kä­saa­ri on myös hen­ge­tön­tä aluet­ta. Ei tääl­lä pysy kuin ässä­mar­ke­tit hengissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.