Kaupunkiympäristölautakunnan lista 11.2.2020

PÖYDÄLTÄ

Jäätelö- ja gril­likioskien vuokrausperiaatteet

Nämä pitäisi peri­aat­teessa vuokra­ta tar­jouskil­pailun perus­teel­la eniten tar­joav­ille. Lau­takun­nas­sa on herän­nyt huol­ta siitä, että tämä johtaisi siihen, että yksi toim­i­ja saa ne kaik­ki ja Helsingistä saa sen jäl­keen vain huono­laa­tu­ista bulkki­jäätelöä. Makkara­puolel­la on samo­ja pelkoja.

Meri-Rasti­lan itäosan täydennyskaava

Kokon­aisu­udessaan virk­istysaluei­den ja asumisen yhteenso­vi­tus para­nee, kun asum­ista tiivis­tetään. Sil­loin asumisen alle peit­tyy vähem­män, mut­ta tietysti paikallis­es­ti lähivirk­istysaluei­ta menetetään. Tarkoituk­se­na on myös monipuolis­taa Meri-Rasti­lan asukaspo­h­jaa. Tämä on peri­aat­teessa hyvä han­ke, mut­ta ymmär­rän, että se aiheut­taa myös tyytymättömyyttä.

Itäkeskuk­sen Jok­eri-kort­telin asemakaava

Kaik­ki lähti liik­keelle siitä, että Jok­eri-ratikalle piti rak­en­taa päät­täri. Siihen yhtey­teen alet­ti­in suun­nitel­la asun­to­ja ja paljon muu­takin. Jonkin­laisen kil­pailun jäl­keen tämä annet­ti­in YIT:n ja Sato-asun­to­jen muo­dosta­malle kon­sor­ti­olle. Sen aikaiset suun­nitel­mat näyt­tivät kyl­lä vähän toiselta.

Tähän on edel­lis­es­tä ker­ras­ta tul­lut lisää aika paljon. Kort­teli­in tulee 500 asukas­ta ja tietysti taas hotel­li. Kaiken kaikki­aan 45 000 k‑m2. Aika mas­si­ivisen näköi­nen. Kort­telin sisäpi­ha on nos­tet­tu korkeuksiin.

Asuinko­rt­telei­den olete­taan ole­van vähäau­toisia. Niin­pä 500 asukas­ta palvelisi vain 86 autopaikkaa, mut­ta hotellin taas olete­taan ole­van nor­maalia hotel­lia auto­val­taisem­pi, joten se tarvit­seekin 100 autopaikkaa. Liityn­täli­iken­teelle varat­tavien paikko­jen määrä taas las­kee 430:sta 200:aan. (!)

UUDET ASIAT

Sibeliuk­sen puis­ton kunnostussuunnitelma

No jo on aikakin. Aika kuluneek­si käynyt­tä puis­toa kun­nos­te­taan 3,6 miljoon­al­la eurol­la. Ottaen huomioon, että tämä on min­ulle käsit­tämät­tömästä syys­tä kaupun­gin merkit­tävin matkailuko­hde, puis­ton tila on ollut pieni häpeä. Jokin kios­ki tai kahvi­la tarvit­taisi­in aut­ta­maan tur­is­te­ja luop­umaan rahois­taan. Kahvi­la Pauli­gin huvilaan?

Sähköpotku­lau­to­jen pysäköintiongelma

Ville Jalo­vaara on tehnyt asi­as­ta val­tu­us­toaloit­teen ja siihen vas­tataan suun­nilleen niin, ettei mitään ole tehtävis­sä, kos­ka kaupunkien järjestyssään­nöt on kumot­tu ja kor­vat­tu järjestys­lail­la. Se taas on aivan liian joustamaton.

Minus­ta tieli­iken­nelakia pitäisi muut­taa niin, että sähköpotku­lau­to­ja voisi pysäköidä sille viiden metrin alueelle ennen suo­jati­etä, johon autoa ei saa pysäköidä eikä pysäyt­tää. Kyl­lä siitä näkee yli.

Ton­tin­va­rauk­sia tai niiden jatko­ja  ja vuokra­sopimuk­sia Jätkäsaaressa

 • Taas hotel­li. Täl­lä ker­taa kel­lu­va hotel­li. Varataan 4,5 hehtaarin alue kel­lu­van hotellin ym suun­nit­telua varten Flo­tel Oy:lle.
 • Vuokra­sopimus pysäköin­ti­laitoston­tille. Ton­tin arvona pide­tään nykyra­has­sa 148 euroa/k‑m2 eli noin kymme­ne­sosa asuinker­rosneliön arvos­ta. Jos asi­aa ajat­telee vai­h­toe­htoiskus­tan­nusten kaut­ta, tämä on aika raju sub­ven­tio, mut­ta jos me ottaisimme tästä saman vuokran kuin asuin­ton­teista ja pakot­taisimme asun­toy­htiöt varaa­maan tästä autopaikko­ja, olisi tulos sama.
 • Ympärivuoti­nen hiekkaran­ta rantal­en­topal­loa ja lainelau­tailua varten Jätkäsaa­reen. Sisähal­li uimaran­ta­toim­into­ja varten. Ratikalla pal­mu­jen alle! Ton­tin­va­raus­ta jatke­taan. Eikö tähän voisi saman tien lait­taa hiih­to­ladun kesäkuukausiksi?
 • Roy­al Areenalle tont­ti, johon pitäisi tul­la mailapeli­torni, moni­toimi­a­reena, kylpylähotel­li sekä pysäköintitalo.
 • Bluet Oy Ltd: Han­kkeen alus­tavien suun­nitelmien mukaan alueelle voisi toteut­taa esimerkik­si kel­lu­van kahvi­la-rav­in­tolan, moni­toim­i­tilo­ja, pienkylpylän saunoi­neen, vierasvenelai­turin sekä esiintymislavan.

Raken­nus­li­ike Lehdolle tont­ti täy­den­nys­rak­en­tamista varten

Tämä ei ole suuren suuri, 4 700k‑m2. Mie­lenki­in­toisek­si tämän tekee se, että Lehto on sopin­ut han­kkeesta kah­den vuokra­ton­til­la ole­van asun­to-osakey­htiön kanssa ja nyt näi­den tont­te­ja pienen­netään ja varataan tont­ti Lehdolle. Odotan mie­lenki­in­nol­la selus­tus­ta, miten tämä menee taloudel­lis­es­ti. Mitä ne kak­si yhtiötä tästä saa­vat korvaukseksi.

Koko Län­si-Hert­tonie­mi rakennuskieltoon

Alueelle suun­nitel­laan täydennyskaavaa.

 

 

 

 

23 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 11.2.2020”

 1. Itik­sen jok­eriko­rt­teli on tuon näköisenä klönt­tinä toteutues­saan rikos arkkite­htu­uria kohtaan, mihin hävisi se se aikaisem­pi havain­neku­vas­sa ollut sopusuh­tainen ja arkkite­htu­uril­taan läm­min­henkisen värikäs luo­mus, olisi­han siihenkin voin­ut lisätä pari ker­rosta tornei­hin jos tehoa piti saa­da lisää. Luulisi että kaupungilla on oikeus estää tuon rak­en­t­a­mi­nen, ihan järkyt­tävää, epäilen että “ele­ment­tite­hdas” on tuon möhkäleen suun­nit­teli­jan nimi. Har­voin tulee enää nähty näin järkyt­tävää arkkitehtisuunnittelua.

  1. Peksu:
   Itik­sen jok­eriko­rt­teli on tuon näköisenä klönt­tinä toteutues­saan rikos arkkite­htu­uria kohtaan…

   Irrel­e­vant­ti näkökul­ma nyky Suomes­sa. Saman­laisia klönt­te­jä me joudumme kat­se­le­maan Töölön­lahdel­lakin: Fin­lan­dia-talo, Oop­pera jne, puhu­mat­takaan uudemmista.

 2. On selvää, ettei jäätelö- ja makkarakioske­ja pidä vuokra­ta monop­o­li­na. Se johtaa yli­hin­noit­telu­un ja huonoon laatu­un. Pitää siis kehitel­lä jokin menet­te­ly, jol­la kioskien väli­nen kil­pailu jär­jestetään. Eikös yksinker­taisin olisi vaa­timus siitä, että kioskit vuokrataan vain luon­nol­lisille henkilöille, joiden tulee itse työsken­nel­lä kioskissa vuo­den aikana vähin­tään 300 tun­tia? Lisäk­si vaa­timus, että yksi henkilö sa vuokra­ta enin­tään yhden kioskin. Täl­löin kioskit työl­listäi­sivät suo­raan pienyrittäjiä.

  1. Jäätelöä myy­dään aika mon­es­sa muus­sakin paikas­sa kuin eri­ty­i­sis­sä jäätelökioskeis­sa, joten monop­o­lia tuos­ta ei syn­ny. Eikä tuo vaa­timus luon­nol­li­sista henkilöistä, jot­ka itse työsken­televät kioskissa ole nykyaikaa vaan pikem­minkin pakkoyrittäjyyttä.

   1. Her­bert Havu:
    Jäätelöä myy­dään aika mon­es­sa muus­sakin paikas­sa kuin eri­ty­i­sis­sä jäätelökioskeis­sa, joten monop­o­lia tuos­ta ei syn­ny. Eikä tuo vaa­timus luon­nol­li­sista henkilöistä, jot­ka itse työsken­televät kioskissa ole nykyaikaa vaan pikem­minkin pakkoyrittäjyyttä. 

    Laadukas­ta jäätelöä ei myy­dä mon­es­sa paikas­sa. Oikei­ta jät­skibaare­ja on vähän ja nykyi­nen jäätelöau­tokin myy lähin­nä ankeaa bulkkia.

   2. Yama: Laadukas­ta jäätelöä ei myy­dä mon­es­sa paikas­sa. Oikei­ta jät­skibaare­ja on vähän ja nykyi­nen jäätelöau­tokin myy lähin­nä ankeaa bulkkia. 

    En tiedä yhtään varsi­naista jäätelöbaaria Helsingis­sä. Jos jol­lakin on tietoa, niin ker­tokaa ihmeessä.

    Helsin­gin jäätelöte­htaan kioskit ovat hyviä. Ne ovat kioskeista ain­oa kohtu­ullisen laadukas­ta jäätelöä myyvä ketju. Robert­sil­la on hyvää jäätelöä, mut­ta se ei ole kios­ki, vaan kahvilaketju.

  2. Nyt ovat tain­neet muis­tot siitä edel­lis­es­tä ver­sios­ta kul­taan­tua. Melkoista laatikkoa oli sekin. Olen kyl­lä samaa mieltä tästä nyt esite­tys­tä havain­neku­vas­ta: aivan hirviä. Julk­i­sivu­jen rak­en­tamiseen pitäisi todel­lakin saa­da joku julkisen val­lan suo­datin. Nykyi­nen lain­tulk­in­ta on, että jos suun­nitel­mat vas­taa­vat kaavaa, niin raken­nuslu­pa pitää antaa, mikä on johtanut siihen, että kaa­va on ain­oa ohjauskeino. Tässä tarvit­tais joku tapa kaupun­gin sanoa yksinker­tais­es­ti, että liian ruma talok­si, ei tule lupaa. Siis ilman, että kaavaan kir­joite­taan jotain vaa­timuk­sia, joi­ta raken­nut­ta­ja sit­ten kiertää parhaansa mukaan.

   1. “Liian ruma” kun­nan lau­takun­tapäätök­senä ei kuu­losta hak­i­joi­ta tas­a­puolis­es­ti kohtel­e­van päätök­sen­teon tulok­selta, vaan tule­van poli­itikkok­likin kiristyskeinol­ta. Vaali­ra­hoit­ta­jien talot ovat äkkiä kau­ni­ita ja muut rumia.

   2. Mikko H:
    …Julk­i­sivu­jen rak­en­tamiseen pitäisi todel­lakin saa­da joku julkisen val­lan suodatin… 

    Päin vas­toin. Poli­it­tisel­la ja virkamieso­h­jauk­sel­la ei ole saavutet­tu edes vält­tävää tasoa. Kat­so vaik­ka ympärille­si. Ohjaus tulee lopet­taa tarpeet­tomana ja haitallisena.

    Jos­sain oli ehdo­tus, että raken­nuk­sen pääoven viereen tulee kir­ja­ta arkkite­hdin ja raken­nut­ta­jan nimet. Nykyisessä Some-Suomes­sa tulee taku­u­var­masti palautet­ta, jos uusi raken­nus ei miellytä.

 3. Olisiko kioskien kil­pailu­tuk­selle jokin parem­pi, tai edes lailli­nen, vaihtoehto?

  1. Aina voi lait­taa ehdok­si sen, ettei yksi toim­i­ja saa saa­da yli x pros­ent­tia paikoista. Sel­l­aisia ehto­ja on paljon, joten eivät ne voi olla laittomia.

   1. Voisiko tuos­sa olla ehtona että vuo­ka nousee vaik­ka 10% per samalle taholle vuokrat­tu kohde?

    Se mah­dol­lis­taisi pienehköt ketjut (mikä paran­taa tuot­tavu­ut­ta) ja tar­joaisi pienyrit­täjälle mah­dol­lisu­u­den kasvu­un, mut­ta jar­rut­taisi ketään val­taa­mas­ta koko kaupunkia.

   2. jee­jee:
    Voisiko tuos­sa olla ehtona että vuo­ka nousee vaik­ka 10% per samalle taholle vuokrat­tu kohde?

    Se mah­dol­lis­taisi pienehköt ketjut (mikä paran­taa tuot­tavu­ut­ta) ja tar­joaisi pienyrit­täjälle mah­dol­lisu­u­den kasvu­un, mut­ta jar­rut­taisi ketään val­taa­mas­ta koko kaupunkia.

    Isoil­la kan­sain­välisil­lä toim­i­joil­la on niin paljon pääo­mia, että Helsin­gin kokoisen kaupun­gin markki­noiden val­taus ei ole mikään iso jut­tu. Se saat­taisi jopa kiin­nos­taa, jos mietitään tur­is­tivir­to­ja. Ain­oa järkevä rajoite on prosenttiosuus.

    En usko kioskien tuo­ton ole­van merkit­tävä tulon­lähde kaupungille. Joko sama hin­ta kaikille tai siteen jaot­telu pari­in kolmeen kat­e­go­ri­aan. Kaik­ki mukana ole­vat tahot saa­vat vara­ta vuorol­laan vaikka­pa niin, että liike­vai­h­doltaan pienin aloit­taa (vrt. NHL). Sit­ten varauk­set kier­roksit­tain ja lop­ul­ta on niin huono­ja liike­paikko­ja, ettei ketään kiinnosta.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Aina voi lait­taa ehdok­si sen, ettei yksi toim­i­ja saa saa­da yli x pros­ent­tia paikoista. Sel­l­aisia ehto­ja on paljon, joten eivät ne voi olla laittomia.

    Tämähän olisikin oikea tapa. Jotenkin sain käsi­tyk­sen, että ei halut­taisi kil­pailut­taa ollenkaan.

 4. On kyl­lä ikävä yllä­tys tuo Jok­eriko­rt­telin päivit­tynyt ilme, vaik­ka ymmär­ränkin tuon raken­nuskokon­aisu­u­den suun­nit­telun haastei­ta. Jotenkin toivoisi ettei Itäkeskuk­ses­sa enää men­täisi esteet­tis­es­ti siitä mis­sä aita on matal­in, kun alueen kokon­aisilme ja houkut­tele­vu­us on muutenkin kyseenalainen.

 5. Itik­sen liityn­täpysäköin­ti on hyvässä käytössä nykyään. Vaikea uskoa, että 200 paikkaa riittää. 

  Nykyiset paikat ovat kyl­lä ärsyt­tävän kapei­ta. Esimerkik­si Vuosaaren liityn­täpysäköin­ti on huo­mat­tavasti mukavampi.

 6. Huu­tokau­pataan kioskit. Jos jos­sain on niin lähekkäiset kioskit, että syys­tä pelätään niiden hin­takartel­lia, voidaan kieltää samaa vuokraa­mas­ta molem­pia, mut­ta muuten hin­tak­il­pail­i­ja on lähikaup­pa eikä etäkioski.

  Jos rikkaam­mat eivät mak­sa gourmet-jäätelöstä niin paljon, että markki­noiden kan­nat­taisi niitä heille myy­dä, on moraalis­es­ti väärin tukea sel­l­aista köy­hien rahoil­la kieltämäl­lä halpajäätelöketjut.

  1. Juuri näin.

   Hallinnon parem­minti­etäjil­lä on taas huoli siitä, että ihmiset eivät ymmär­rä omaa paras­taan ja markki­noi­ta on sen vuok­si ohjailtava.

   Virkamiehille ja poli­itikoille pitäisi kyl­lä kek­siä jonkin­lainen tulospalkkausjär­jestelmä, jos­sa aiheutetut hyv­in­voin­ti­tap­pi­ot tun­tu­vat myös omas­sa lom­pakos­sa. Ehkä siinä sit­ten laan­tu­isi suurin into sotkea markkinoita.

 7. Sähköpotku­lau­to­jen pysäköin­ti ajo­radalle… Miten ajat­telit tuon toimi­van niil­lä kaduil­la, jois­sa osan aikaa päivästä pysähtymiskiel­to? Tulisiko lait­teille teline vai saisiko ne jät­tää tuo­hon tilaan “ihan miten vain”?

 8. Pysäköin­nin valvo­jat voisi­vat keräil­lä väärin pysäköi­tyjä sähköpotku­lau­to­ja ja toimit­taa ne jon­nekin varas­toon, mis­tä ne saisi takaisin vaik­ka parin sadan euron kor­vaus­ta vas­taan. Niitä vuokraav­il­ta yhtiöltä alka­isi luul­tavasti aika pian tul­la eri­laisia ratkaisu­ja sähköpotku­lau­to­jen pysäköin­tion­gel­maan. Nykyisel­lään ne kun eivät lainkaan vas­tu­us­sa aiheut­ta­mas­taan ongelmasta.

  1. A.I.V:
   Pysäköin­nin valvo­jat voisi­vat keräil­lä väärin pysäköi­tyjä sähköpotku­lau­to­ja ja toimit­taa ne jon­nekin varas­toon, mis­tä ne saisi takaisin vaik­ka parin sadan euron kor­vaus­ta vas­taan. Niitä vuokraav­il­ta yhtiöltä alka­isi luul­tavasti aika pian tul­la eri­laisia ratkaisu­ja sähköpotku­lau­to­jen pysäköintiongelmaan.Nykyisellään ne kun eivät lainkaan vas­tu­us­sa aiheut­ta­mas­taan ongelmasta. 

   Pysäköi­tynää sähköpotku­lau­ta on paljon vaarat­tomampi kuin jonkun vauhti­sokean ohjastamana.

 9. Minus­ta tuo ei ole kort­teli, mut­ta jos joku halu­aa rak­en­taa, antaa palaa. Kaupun­gin kaavoituk­sen kannal­ta oleel­lista on vain se, että huole­hdi­taan katu­ta­son toim­i­ti­las­ta ympäri kort­telia. Sisään­päinkään­tyvät kort­telit ovat kokon­aisu­u­den kannal­ta ongel­ma vrt. Redi yms.

  Kort­telin rak­en­ta­jille tulee tehdä selväk­si, että kaik­ki ympäröivät parkkipaikat varataan lyhy­taikaiseen pysäköin­ti­in. Mitoi­tus viit­taa siihen, että las­ke­taan asukaspysäköin­nin varaan.

  Tuos­ta pysäköin­ti­laitoston­tis­takin olisi ollut kiva saa­da havain­neku­va. Siinäkään pro­jek­tis­sa ei olla ter­veel­lä poh­jal­la, kun kaupun­ki vetää välistä. Kaupun­gin maan­omis­tus, pl. omat tilat, pitää kieltää. Jos taas vuokrataan pysäköin­ti­laitok­selle tont­ti, johon olisi voin­ut tehdä asun­to­ja tai toim­i­ti­laa, niin olen Osmon kanssa samaa mieltä. Pysäköin­ti tulee painaa maan ja pihakan­sien alle ja myy­dä osakkeina. Siel­lä se on hal­paa asukkaalle, kun­han huole­hdi­taan kilpailusta.

 10. Jok­eri-kort­telin tyyli muis­tut­taa Triplaa. Viivoitin on pysynyt suorassa.
  Tiivistä ja tehokas­ta, ei tuos­ta oikein muu­ta tule mieleen. Ei herätä mielenkiintoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.