Valtion pitäisi vetäytyä Helsingin seudun liikenneinvestoinneista

Val­tio on vit­kas­tel­lut pää­kau­pun­ki­seu­dun MAL-neu­vot­te­lu­jen kans­sa niin, että mitään sopi­mus­ta ei nyt ole ja raken­ta­mi­nen alkaa takuta.

Hel­sin­gin seu­dun maan­käy­tön suun­nit­te­lus­sa on aivan lii­an mon­ta kok­kia. Sik­si val­tio voi­si vetää lusik­kan­sa sopas­ta ja jät­tää lii­ken­nein­fran suun­nit­te­lun ja rahoit­ta­mi­sen kun­nil­le. Val­tion nyt pää­kau­pun­ki­seu­dul­la käyt­tä­mät rahat annet­tai­siin kun­nil­le toteu­tu­neen asun­to­tuo­tan­non suh­tees­sa tai vie­lä parem­min asu­kas­lu­vun kas­vus­ta, jot­ta ei tar­vit­si­si vii­sas­tel­la, mikä on uus­tuo­tan­toa ja mikä remontointia

Rahaa voi­si tul­la noin 10 000 € jokai­ses­ta uudes­ta asuk­kaas­ta. Tähän val­tiol­ta kului­si rahaa noin 200 M€ vuo­des­sa min­kä ver­ran val­tio nyt­kin rahoit­taa lii­ken­nein­fraa Hel­sin­gin seudulla.

Van­taan kehä­ra­taa val­tion on tuke­nut 374 mil­joo­nal­la eurol­la. Täl­lä rahoi­tus­mal­lil­la Van­taa oli­si tie­nan­nut nuo rahat 37 000 uudel­la asuk­kaal­la. Tosin täl­lä rahoi­tus­mal­lil­la Kehä­ra­dan inves­toin­tiin oli­si var­maan käy­tet­ty myös Fina­vian raho­ja, kos­ka onhan len­toa­se­ma suu­ri hyö­ty­jä. Van­taan 37 000 asu­kas­ta ylit­tyy hel­pos­ti, kos­ka pel­käs­tään Kivis­töön suun­ni­tel­laan 20 000 asu­kas­ta. Kehä­ra­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas han­ke, joka hyö­tyi­si täl­lai­ses­ta rahoitusmallista.

Län­si­met­roa val­tio on tuke­nut 240 mil­joo­nal­la eurol­la. Tähän rahoi­tuk­seen oli­si siis riit­tä­nyt 24 000 uut­ta asu­kas­ta, mikä ylit­tyy helposti.

Kun vas­tuu lii­ken­nein­ves­toin­tien jär­ke­vyy­des­tä oli­si kun­nil­la, pää­si­sim­me eroon täs­tä man­ku­mis­kult­tuu­ris­ta, jos­sa rahaa kinu­taan kaik­keen, mihin sitä kuvi­tel­laan saa­ta­van. Kun­nil­la ei ole täs­sä mal­lis­sa mitään kan­nus­tin­ta kaa­voit­taa jär­ke­väs­ti niin, että tar­vit­ta­vien lii­ken­nein­ves­toin­tien mää­rä minimoidaan.

Hel­sin­ki on esi­mer­kik­si kaa­voit­ta­nut tur­haa oma­ko­tia­su­tus­ta Öster­sun­do­min poh­jois­osaan moot­to­ri­tie­hen tukeu­tuen. Se pakot­taa kal­lii­siin tiein­ves­toin­tei­hin, mut­ta ”val­tio­han sen mak­saa.” Jos Hel­sin­gin pitäi­si mak­saa itse, ei kaavoittaisi.

Tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä myös kehys­kun­nat ovat olleet muka­na MAL-sopi­muk­sis­sa. Ne ovat luvan­neet kaa­voit­taa yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta hajot­ta­vas­ti pit­kin pel­to­ja, mis­tä nii­tä sit­ten on pal­kit­tu lii­ken­net­tä lisää­vil­la auto­lii­ken­nein­ves­toin­neil­la. En ymmär­rä, mik­si yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajot­ta­mi­ses­ta yli­pään­sä pitää pal­ki­ta.  Nämä kehys­kun­tien raken­nus­hank­keet ovat todel­la kus­tan­nus­te­hot­to­mia. Muu­ta­maa sataa asu­kas­ta var­ten on teh­ty kym­me­nien mil­joo­nien tiein­ves­toin­te­ja. Jos rahoi­tus­mal­li oli­si 10 000 €/uusi asu­kas eikä enem­pää, kehys­kun­nat alkai­si­vat kaa­voit­taa kylä­mäis­tä asu­tus­ta, ”puu­tar­ha­kau­pun­ke­ja”, niin kuin nii­den pitäisikin.

 

21 vastausta artikkeliin “Valtion pitäisi vetäytyä Helsingin seudun liikenneinvestoinneista”

 1. Eli Hel­sin­ki haa­li­si kaik­ki rahat ja asuk­kaat? Pää­kau­pun­ki­seu­tua pitäi­si tar­kas­tel­la yhte­nä koko­nai­suu­te­na. Näin asu­mis­ta ja työs­sä­käyn­tiä voi­daan ohja­ta jär­ke­väs­ti laa­jem­mal­le alu­eel­le esi­mer­kik­si ole­mas­sao­le­vien rai­deyh­teyk­sien var­rel­le. Näin myös Hel­sin­gin nykyi­set vihe­ra­lu­eet ja meren­ran­nat voi­daan sääs­tää rakentamiselta.

  1. Eivät rahat tuli­si Hel­sin­kiin. Van­taa ja Espoo lisää­vät yhteen­las­ket­tu­na väki­lu­ku­aan sel­väs­ti nopeam­min kuin Helsinki.

   1. Toki Hel­sin­gil­lä oli­si hel­poim­mat kei­not lisä­tä asu­kas­lu­kua jos sii­hen noin line­aa­ri­ses­ti kan­nus­tet­tai­siin. Hel­sin­gin uusil­la alueil­la raken­nusoi­keu­den tuplaa­mi­nen ei juu­ri toi­si lisä­kus­tan­nuk­sia kau­pun­gil­le ja kysyn­nän voi­si kuvi­tel­la kes­tä­vän kau­pun­kiym­pä­ris­tön laa­dun heik­ke­ne­mi­sen, mut­ta todel­la mer­kit­tä­vä raken­ta­mi­sen mää­rän nos­ta­mi­nen Hel­sin­gis­sä voi­si hil­li­tä kysyn­tää uudis­ra­ken­ta­mi­sel­le Espoos­sa ja Vantaalla.

 2. Eikö rii­tä, että uudet asuk­kaat mak­sai­si­vat veron­sa uuteen koti­kun­taan­sa? Ei niil­le sen­tään muut­toa­vus­tuk­sia tar­vin­ne maksaa.

 3. Entäs jos mak­set­tai­siin kiin­teis­tö­jen arvon perus­teel­la, niin olis kan­nus­ti­met teh­dä hyvää ja pal­jon, eikä pel­käs­tään paljon?

  1. Art­tu­ri:
   Entäs jos mak­set­tai­siin kiin­teis­tö­jen arvon perus­teel­la, niin olis kan­nus­ti­met teh­dä hyvää ja pal­jon, eikä pel­käs­tään paljon?

   Eli raken­net­tai­siin pelk­kiä mil­joo­na­lu­kaa­le­ja niin val­tio antai­si enem­män rahaa? Kuin­ka monel­la niis­sä oli­si varaa asua?

 4. Täl­lä rahoi­tus­mal­lil­la oli­si­vat Län­si­met­ro ja kehä­ra­ta jää­neet raken­ta­mat­ta kun Espoo ja Van­taa oli­si­vat käyt­tä­neet rahat mie­luum­min auto­väy­liin. Suu­ri osa Espoon päät­tä­jis­tä ryh­tyi Län­si­met­ro­pro­jek­tei­hin vas­ten­tah­toi­ses­ti ja kor­va­mer­kit­ty val­tio­no­suus oli hou­kut­ti­me­na välttämätön.

 5. Jos jon­kin­lai­nen maa­kun­ta­uu­dis­tus toteu­tui­si, niin että pk-seu­dul­le tuli­si itse­mää­rää­mis­soi­keus esim vero­tu­loi­hin­sa, niin kyl­lä. Suo­mi on val­ti­tett­ta­vas­ti niin epäyh­te­näi­nen maa­kun­tien elin­kel­poi­suu­den osal­ta, että ei tule toteutumaan.

 6. > Muu­ta­maa sataa asu­kas­ta var­ten on tehty
  > kym­me­nien mil­joo­nien tieinvestointeja.

  Poliit­ti­ses­ti kat­soen nuo muu­ta­ma sata äänes­tä­jää edus­ta­vat mie­li­ku­va­mai­non­nas­sa koko äänes­ty­sa­lu­een nii­tä ihmi­siä, jot­ka samais­tu­vat noi­hin [oma­ko­tia­su­jiin].

  – Joten lop­pu­pe­lis­sä tämän­kin tapauk­sen rahat on jaet­tu pää­lu­vun ja äänes­tä­jä­lu­vun mukaan.
  – Val­tion raha ei mer­kit­se. Vaa­leis­sa vain äänet lasketaan.

 7. Nykyi­nen MAL ‑jär­jes­tel­mä antaa pal­jon tilaa mie­li­ku­va­teh­tai­lul­le ja mankumiskulttuurille.
  Raken­nus­hank­kei­ta perus­tel­laan mie­li­ku­vil­la saa­vu­tet­ta­vis­ta hyö­dyis­tä ja lisä­ar­von syn­ty­mi­ses­tä. Perus­te­lu­na rahoi­tuk­sel­le on että pro­jek­tin kuvi­tel­laan syn­nyt­tä­vän myön­tei­sen kehi­tys­kier­teen joka hyö­dyt­tää yhteis­kun­taa laa­jem­min­kin. Siten raken­nus­pro­jek­tis­ta tulee hel­pos­ti yli­mi­toi­tet­tu ja lii­an kallis.
  Täs­tä näkö­kul­mas­ta kat­soen asu­kas­lu­vun kas­vuun suh­teu­tet­tu rahoi­tus voi­si ohja­ta kehi­tys­hank­kei­ta ter­veem­pään suuntaan.

 8. Lopul­ta kyse on val­las­ta. Se että när­piö­läi­nen polii­tik­ko pää­see päät­tä­mään, mihin lii­ken­ne­hank­kee­seen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la raho­ja käy­te­tään, on suo­ma­lais­ta demo­kra­ti­aa puhtaimmillaan.

  Maa­kun­ta­uu­dis­tus täh­tää taval­laan aivan samaan. Sii­nä vie­dään lopul­ta Hel­sin­gin 300k:n kau­pun­ki­lai­sen pää­tän­tä­val­ta omis­ta asiois­taan ja pyhi­te­tään hei­dän piha­ka­tun­sa espoo­lai­sil­le ja nur­mi­jär­ve­läi­sil­le autoilijoille.

  Demo­kra­tian kan­nal­ta suun­nan pitäi­si olla toi­nen. Puna­vuo­ri oli­si kun­ta­na medi­aa­nia suu­rem­pi ja hel­ve­tis­ti rik­kaam­pi. Jos puna­vuo­re­lai­set halua­vat kiel­tää kaduil­laan läpiajon/pystyttää Uuden­maan­ka­dul­le tie­tul­lin, sen pitäi­si olla demo­kra­tias­sa mah­dol­lis­ta. Eihän täs­sä muu­ta vaa­di­ta kuin että puna­vuo­re­lai­nen lii­ken­ne­suun­nit­te­lu oli­si lail­lis­ta ja mah­dol­lis­ta Punavuoressa.

  Muu­ria­kin voi­si har­ki­ta. Yhteys merel­le on, joten kes­ki­kau­pun­ki ei pys­tyi­si mei­tä saartamaan!

  1. Kur­ja Koi­ra:
   Demo­kra­tian kan­nal­ta suun­nan pitäi­si olla toi­nen. Puna­vuo­ri oli­si kun­ta­na medi­aa­nia suu­rem­pi ja hel­ve­tis­ti rik­kaam­pi. Jos puna­vuo­re­lai­set halua­vat kiel­tää kaduil­laan läpiajon/pystyttää Uuden­maan­ka­dul­le tie­tul­lin, sen pitäi­si olla demo­kra­tias­sa mah­dol­lis­ta. Eihän täs­sä muu­ta vaa­di­ta kuin että puna­vuo­re­lai­nen lii­ken­ne­suun­nit­te­lu oli­si lail­lis­ta ja mah­dol­lis­ta Punavuoressa.

   Muu­ria­kin voi­si har­ki­ta. Yhteys merel­le on, joten kes­ki­kau­pun­ki ei pys­tyi­si mei­tä saartamaan! 

   Vas­taa­vas­ti Van­taal­la tulee olla oikeus tie­tul­liin len­to­ken­täl­le ja Espool­la oikeus estää puna­vuo­re­lais­ten jäte­kul­je­tuk­set Ämmäs­suol­le. Ai niin, mut­ta tehän voit­te mat­kus­taa vesi­teit­se ja kipa­ta jät­teen­ne mereen.

   Joi­den­kin vih­reä­ole­tet­tu­jen kom­men­toi­jien (esim. Koti-isä) jutut ovat saa­mas­sa minut, kym­me­niä vuo­sia Kokoo­mus­ta äänes­tä­neen kal­lis­tu­maan koh­ti Per­su­ja. Hal­la-aho tai­taa olla oikeas­sa, että he ovat ainoa todel­li­nen vas­ta­voi­ma vih­reäl­le fanaat­ti­suu­del­le. Blo­gin­pi­tä­jää arvos­tan ja sik­si blo­gia luen­kin. Olen jou­tu­nut kan­taa­ni­kin joi­hin­kin asioi­hin muut­ta­maan, kun Soi­nin­vaa­ra on tuo­nut uut­ta tie­toa. Mut­ta se muu seu­ra­kun­ta… Sekä Vih­rei­den että Per­su­jen poru­kois­ta näyt­tää löy­ty­vän väkeä, jot­ka aiheut­ta­vat lähin­nä hait­taa var­si­nai­sel­le asialle.

   1. Van­taa ja Espoo voi­vat aset­taa tie­tul­lit hel­sin­ki­läisl­le omis­ta­mal­laan katu­ver­kol­la, eivät tie­ten­kään val­tion raken­ta­mil­la teil­lä. Voi­vat myös kiel­tää kaa­to­paik­ko­jen käy­tön sil­tä osin kuin omis­ta­vat ne, mut­ta eivät tie­ten­kään HSY:n omis­ta­mil­la kaatopaikoilla.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Van­taa ja Espoo voi­vat aset­taa tie­tul­lit hel­sin­ki­läisl­le omis­ta­mal­laan katu­ver­kol­la, eivät tie­ten­kään val­tion raken­ta­mil­la teil­lä. Voi­vat myös kiel­tää kaa­to­paik­ko­jen käy­tön sil­tä osin kuin omis­ta­vat ne, mut­ta eivät tie­ten­kään HSY:n omis­ta­mil­la kaatopaikoilla.

    Esi­tin hypo­teet­ti­sen vas­tas­pe­ku­laa­tion esi­tet­tyyn hypo­teet­ti­seen Puna­vuo­ri-spe­ku­laa­tioon. Miten mah­tai­si käy­dä, jos jokai­nen kau­pun­gin­osa alkai­si poi­mia rusi­noi­ta pul­las­ta ja pys­tyt­tää aito­ja? Pää­kau­pun­ki­seu­tu muo­dos­tui­si Pik­ku-Kau­niai­sis­ta tai pikem­min­kin Poh­jois-Koreois­ta. Huu­mo­ri­mie­les­sä spe­ku­loin­ti on viih­dyt­tä­vää, mut­ta pahoin pel­kään, että fanaat­ti­sim­mat ovat tosissaan.

   3. QTC: Vas­taa­vas­ti Van­taal­la tulee olla oikeus tie­tul­liin len­to­ken­täl­le ja Espool­la oikeus estää puna­vuo­re­lais­ten jäte­kul­je­tuk­set Ämmäs­suol­le. Ai niin, mut­ta tehän voit­te mat­kus­taa vesi­teit­se ja kipa­ta jät­teen­ne mereen.

    Ämmäs­suon jät­teen­kä­sit­te­ly­kes­kuk­sen omis­taa HSY joten se on yhtei­nen . En tie­dä voi­ko Van­taan kau­pun­ki aset­taa Seu­tu­lan len­toa­se­mal­le tie­tul­le­ja? Fina­via pyö­rit­tää Suo­men len­toa­se­mia. Onko se val­tion omis­ta­ma tie. Jäte­huol­to on nyt sel­lai­nen kun­nal­lis­tek­niik­ka että sen hoi­to on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la pak­ko jär­jes­tää kol­lek­tii­vi­ses­ti jul­ki­ses­ti. Muu­ten lop­pu­tu­los on sama kuin nyt Napolissa

   4. QTC:

    Joi­den­kin vih­reä­ole­tet­tu­jen kom­men­toi­jien (esim. Koti-isä) jutut ovat saa­mas­sa minut, kym­me­niä vuo­sia Kokoo­mus­ta äänes­tä­neen kal­lis­tu­maan koh­ti Per­su­ja. Hal­la-aho tai­taa olla oikeas­sa, että he ovat ainoa todel­li­nen vas­ta­voi­ma vih­reäl­le fanaat­ti­suu­del­le. Sekä Vih­rei­den että Per­su­jen poru­kois­ta näyt­tää löy­ty­vän väkeä, jot­ka aiheut­ta­vat lähin­nä hait­taa var­si­nai­sel­le asialle. 

    Perus­suo­ma­lais­ten vas­taus on wha­ta­bou­tis­mi. Heil­le Espan­jan heik­ko eläin­suo­je­lun poli­tii­kan perus­te­lut mene­vät sii­hen että Suo­mes­sa pitäi­si olla myös heik­ko eläin­suo­je­lun tai sit­ten Suo­men ei pitäi­si teh­dä mitään ennen kuin Espan­ja tai muu Euroo­pan maa kor­jaa ensin ongel­mat. Todel­li­set ympä­ris­tö­teot ovat kier­rä­tys, jäte­huol­to ja uudel­leen kor­jaa­mi­nen. Kier­rä­tys ja jäte­huol­to eivät pelaa edes kun­nol­la niin­kin kehi­tyk­ses­sä län­si­maas­sa kuin Yhdys­val­lat. Wha­ta­bou­tis­mi on Perus­suo­ma­lais­ten vaihtoehto.

 9. Jul­ki­nen rahoi­tus pitäi­si vetää mones­ta muus­ta­kin asias­ta. Mik­si val­tion pitäi­si mak­saa 10k€ uudes­ta asuk­kaas­ta kun se samal­la mak­saa taan­tu­vil­le kun­nil­le käy­tän­nös­sä pois­tu­vas­ta asuk­kaas­ta tuon saman kun­tien val­tion­tu­ke­na. Kun val­tio mak­saa kai­kes­ta, tuho­taan kan­nus­ti­met ja hämär­re­tään mark­ki­noi­den tuot­ta­ma arvo­kas tie­to ihmis­ten tar­peis­ta. Kai­ken sub­ven­toi­mi­ses­ta ei hyö­dy kukaan muu kuin val­ta­via raha­vir­to­ja käpä­löi­mään pää­se­vä byrokraatti.

  1. Val­tio sub­ven­toi kapun­kien kas­vua raken­ta­mal­la frau­ta­tei­tä ja muu­ta lii­ken­nein­fraa. Pitäi­si­kö tiet uusil­la asui­na­lueil­le jät­tää rakentamatta?

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Val­tio sub­ven­toi kapun­kien kas­vua raken­ta­mal­la frau­ta­tei­tä ja muu­ta lii­ken­nein­fraa. Pitäi­si­kö tiet uusil­la asui­na­lueil­le jät­tää rakentamatta? 

    Ok. sub­ven­toi­koot rau­ta­tei­tä yms. hyvin kes­keis­tä (val­tion ins­ti­tuu­tioi­den omis­tuk­seen) tule­vaa perus­in­fraa. Jos kau­pun­kien pro­jek­tit esim uuden oma­ko­ti­ta­loa­lu­een perus­ta­mi­nen ovat kiin­ni sii­tä tulee­ko sii­hen val­tion rahaa vai ei niin ollaan mie­les­tä­ni hako­teil­lä. Sel­lai­set inves­toin­ti­pää­tök­set pitäi­si kun­nan tai hank­keen muun suo­rit­ta­jan itse las­kea todel­li­seen tar­pee­seen perus­tuen. Sama­ten ollaan hako­teil­lä jos val­tio mak­saa sen 10k€ kas­vu­kes­kuk­seen “saa­pu­mis­ra­haa” ja haja-asu­tusa­lu­eel­la “pysy­mis­ra­haa”. Kal­lis hin­ta sii­tä että tuho­taan mark­ki­noi­den luo­maa arvo­kas­ta informaatiota.

   2. Ros­mo: Ok. sub­ven­toi­koot rau­ta­tei­tä yms. hyvin kes­keis­tä (val­tion ins­ti­tuu­tioi­den omis­tuk­seen) tule­vaa perusinfraa. 

    Kyl­lä rau­ta­tiet voi­vat olla yksi­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa ongel­ma tulee kui­ten­kin sii­nä että kis­ko­jen huol­to ja kor­jaus oli­si myös yksi­tyi­sen sek­to­rin vas­tuul­la ja ne rapis­tui­si­vat kuten on tapah­tu­nut Englannissa.

  2. Ros­mo: Kun val­tio mak­saa kai­kes­ta, tuho­taan kan­nus­ti­met ja hämär­re­tään mark­ki­noi­den tuot­ta­ma arvo­kas tie­to ihmis­ten tarpeista

   Eivät mark­ki­nat mitään infor­maa­tio­ta ihmis­ten _tarpeista_ tuo­ta, mikään talous­tie­teen haa­ra ei käsit­te­le ihmi­sen tar­pei­ta vaan ainoas­taan sitä mis­tä he mak­sa­vat. Nämä ovat perin­juu­rin eri asioi­ta. Useim­mat sel­lai­set asiat joi­ta ihmi­set todel­la tar­vit­se­vat elä­mäs­sään eivät ole ostet­ta­vis­sa tai myy­tä­vis­sä, vai­keas­ti edes mitat­ta­vis­sa. Mas­low­lai­sit­tain vain kak­si pyra­mi­din alin­ta por­ras­ta (tur­val­li­suus ja fysio­lo­gi­set tar­peet) on kau­pal­lis­tet­ta­vis­sa, nekin vain osittain.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.