Blogin tilastoja

Blo­gin tilastoja

Vuo­den 2018 tilas­tot ovat näköjään julkaise­mat­ta, joten julkaisen tässä kah­den vuo­den tilas­tot blo­gin liiken­teestä ja ver­tailun vuok­si vielä vuo­den 2017 tilastot

Vuosi Postauk­sia Käyn­tik­er­to­ja Julka­istu­ja
kommentteja
2017 230 1,50 miljoon­aa 10 089
2018 147 1,32 miljoon­aa 6 425
2019 149 1,07 miljoon­aa 6 185

 

Kävi­jämäärät ovat siis laske­neet, mut­ta se johtuu postausten määrän laskus­ta. Olen siirtänyt aktivi­teet­tiani enem­män twit­teri­in. Kun vas­tu­u­ni vihrei­den kaupunkisu­un­nit­telulin­jauk­sista on vähen­tynyt, kaupunkiym­päristölau­takun­taa koske­vien postausten määrä on vähen­tynyt selvästi, mut­ta ovat muutkin kir­joituk­set vähentyneet.

Kävi­jämäärien lasku tapah­tui jo vuon­na 2018. Sen vuo­den kävi­jämääriä nos­ti yksi ain­ut postaus, joka käyti­in luke­mas­sa läh­es 320 000 ker­taa. Olin kir­joit­tanut artikke­lin ”irti­sanomis­suo­ja pienyri­tyk­sis­sä” jo huhtiku­us­sa, mut­ta sen lukumäärät räjäh­tivät kat­toon lokaku­us­sa. En tiedä, mitä kaut­ta tämä luk­i­jat­ul­va tuli. Minä huo­main sen vas­ta vuo­den­vai­h­teen jäl­keen, kun kat­soin kävijätilastoja.

 

Vuo­den 2018 12 lue­tu­in­ta postaus­ta olivat:

Irti­sanomis­suo­ja pienyrityksissä 316562
Suomen puoluei­den tila, kokoomus 23375
Lep­omä­ki on oike­as­sa sotes­ta, mut­ta ei hänenkään mallinsa toimi 22042
Sata miljoon­aa riit­täisi ter­vey­den­huol­lon korjaukseen 17493
Lib­er­aalin demokra­t­ian tappio 17218
Suomen puoluei­den tila, keskusta 16252
Suomen puoluei­den tila, vihreät 15876
Sotea on kor­jat­ta­va tai se on kaadettava 15377
Mitä ajat­te­len työt­tömyys­tur­van aktiivimallista 14787
Suomen puoluei­den tila, demarit 14579
Irti­sanomis­laista 14326

Voi Pet­teri minkä teit

Vuo­den 2019 suosi­tu­impi­en postausten lis­taa johtaa kak­si van­haa kir­joi­tus­ta, Auto Sin­ga­pores­sa vuodelta 2013 ja Suomen puoluei­den tila, kokoomus vuodelta 2018. En tiedä, mis­tä näitä linkitetään.

Suomen puoluei­den tila kokoomus (2018) 28065
Auto Sin­ga­pores­sa (2013) 25921
On varaudut­ta­va mas­si­iviseen väestönsiirtoihin 21737
Perus­suo­ma­lais­ten uusi tuleminen 15310
Mik­si en aikanaan pan­nut henkilöstömi­toi­tus­ta asetukseen 14470
Voi Pet­teri minkä teit 14400
Vas­taus Juhana Var­ti­aiselle — minä ja kokoomus 13924
Lib­er­aalin demokra­t­ian ja avarakat­seisu­u­den tuho 13831
Huume­poli­ti­ik­ka on masentavaa 13414
Pro­vokaa­tioni näyt­tää onnistuneen 12482
Heitä olisi tarvit­tu eduskunnassa
12392
Mik­si hoita­jami­toi­tus kan­nat­taa määritel­lä vanhuksen  10981

Kun kat­son suosi­tu­impi­en postausten lis­taa ja ver­taan sitä samaan lis­taan twit­teris­sä, on san­ot­ta­va, että blogi­ni luk­i­joiden maku ilah­dut­taa min­ua enem­män kuin twit­ter-seu­raa­jieni. Tämä on johtanut uuden­vuo­den lupauk­seen. Keski­tyn enem­män blogi­i­ni ja paran­nan tapani twit­teris­sä. Yritän pysyä erossa twit­terin nal­jailus­ta ja keskit­tyä vain asi­api­toisi­in twi­it­tei­hin. Se tulee rom­ah­dut­ta­maan saa­maani huomion, sil­lä twit­ter palk­it­see meitä kaikkia huonos­ta käyttäytymisestä.

Jos et ole osa ratkaisua, olet osa ongelmaa.

 

3 vastausta artikkeliin “Blogin tilastoja”

 1. Min­ul­la on ollut ilo lukea Osmo Soin­in­vaaran blo­gia ja kom­men­toi­da sinne asioi­ta jot­ka ovat olleet minus­ta tärkeitä. Mon­et teemat joi­ta Osmo Soin­in­vaara nos­taa esille ovat min­ulle mie­lenki­in­toisia ja myös eri­laiset aiheet laa­jem­mal­ta per­spek­ti­iviltä kuin kun­nal­lispoli­ti­ik­ka tai val­takun­nan­poli­ti­ik­ka on myös tervetullutta
  Aiheet pako­laisu­us, työperäi­nen maa­han­muut­to, tur­va­paikan­hak­i­jat ja yleen­sä maa­han­muu­ton vaiku­tuk­set talouteen ja työl­lisyy­teen on myös hyviä teemo­ja joista voisi käy­dä asialli­nen keskustelu. Myös teemat rasis­mi ja syr­jin­tä olisi hyviä niiden ajanko­htaisu­u­den takia saa­da esille laajemmin

  Muu­toin min­ul­la on ollut ilo lukea Osmo Soin­in­vaaran blogia

 2. Itse olen lopet­tanut twit­terin (ja muun somen) käytön, kun havah­duin, että olen paskem­pi ihmi­nen somet­ta­vana kuin ilman somea.

  Lisäk­si twit­terin anti julkiselle keskustelulle on pari­na viime vuote­na ollut heikken­emään päin, kiitos eduskun­nan avus­ta­jakaar­tille ja etu­ryh­mälob­bareille, spin­naus­ta ja tahal­lista väärinymmär­rystä 24/7.

  Shit­postauk­seen edelleen kova alus­ta, mut­ta aikuisel­la on muutakin.

  Paras paik­ka yhteiskun­nal­liselle keskustelulle on edelleen vuon­na 2020 jokunen anniskelu­rav­in­to­la kan­takaupungis­sa. Tämä blo­gi tulee hyvänä kakkosena.

 3. Ymmär­ret­tävistä syistä Osmo jäävää itsen­sä helsinkiläisiä lähel­lä ole­vista ener­giakysymyk­sistä. Samas­ta syys­tä häneltä ei juurikaan tule niihin liit­tyviä avauk­sia, vaik­ka asia olisi mitä merkittävin.

  Kysymys kuu­luukin, mil­lä foo­ru­mil­la se asialli­nen keskustelu nyky­isin käydään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.