Kansliapäälliköt valittakoon vaalikaudeksi kerrallaan

On päästävä eroon min­is­ter­iöi­den kak­soishallinnos­ta. Poli­it­tiset val­tiosi­h­teer­it kor­vat­takoon vaa­likau­den ajak­si val­i­t­ul­la kansliapäälliköllä.

Jotkut kokoomus­laiset ovat polt­ta­neet päreen­sä siitä, että val­tioneu­vos­to val­it­si sisämin­is­ter­iön kansli­apääl­likök­si Kir­si Pim­iän, vaik­ka hei­dän mielestään olisi pitänyt vali­ta Antti Pelt­tari. Pim­iän val­in­ta oli hei­dän mukaansa poli­it­ti­nen, kun taas kokoomus­laisen Antti Pelt­tarin vali­ta ei olisi ollut.

Pim­iää pide­tään poli­it­tise­na, kos­ka hän on ollut oikeusmin­is­teri Tui­ja Brax­in eri­ty­isavus­ta­jana. Pelt­tari taas on ollut Anne Holm­lundin (kok) val­tiosi­h­teer­inä. Poli­it­tisu­us on tässä suun­nilleen tasan.

Pelt­tari on toimin­ut muun muas­sa Suo­jelupoli­isin pääl­likkönä ja Kir­si Pim­iä yhden­ver­taisu­us­val­tu­utet­tuna. Minus­ta nämä meri­itit ovat jok­seenkin tasan. Tähän tulok­seen tuli myös Uuden Suomen pää­toimit­ta­jan Markku Huusko. Kahdes­ta suun­nilleen yhtä pätevästä hak­i­jas­ta oli kyse.

Vas­ta nyt havah­duin siihen, että meil­lä on ollut kokoomuk­sen luot­topoli­itikko Suo­jelupoli­isin pääl­likkönä. Se tehtävä ei minus­ta oikein kuu­lu poli­itikolle, mut­ta ei nyt keski­tytä tähän. Halu­an kuitenkin korostaa, etten kuu­lu niihin, jota suh­tau­tu­vat suo­jelupoli­isin toim­intaan lähtöko­htais­es­ti vieroksuen.

Eduskun­nan hallinto­valiokun­ta käsit­telee lähin­nä sisämin­is­ter­iön asioi­ta. Tätä valiokun­taa kut­su­taan eduskun­nas­sa leikil­lis­es­ti pamp­pu­valiokun­naksi. Tämän mieliku­van takia var­maan moni kokoomus­lainen ajat­telee, että poli­isi sopii parem­min kansli­apääl­likök­si kuin ihmisoikeusasiois­sa kun­nos­tau­tunut. Mut­ta sit­ten voi ajatel­la juuri toisin päin.

Ei näis­sä kansli­apääl­likkö­valin­nois­sa kuitenkaan ole kaik­ki kun­nos­sa. Aja­tus, ettei niis­sä saisi olla mitään poli­it­tista, on epäre­al­isti­nen ja typerä.

Ei nimit­täin ole kovin hyvä tilanne sekään, ettei istu­va min­is­teri luo­ta omaan kansli­apääl­likköön­sä. Sel­l­ais­takin tilan­net­ta olen läheltä seu­ran­nut. Oli min­is­ter­iön toimin­nan kannal­ta hyvin haitallista, että min­is­teri pyr­ki valmis­telus­sa sivu­ut­ta­maan kansliapäällikön.

Pitäisi men­nä samaan käytän­töön kuin Ruot­sis­sa ja Yhdys­val­lois­sa. Niis­sä korkeim­mat virkamiehet vai­h­tu­vat, kun hal­li­tuk­sen väri vaihtuu.

Nyt meil­lä on kum­malli­nen kak­soishallinto, jos­sa val­ta ja vas­tu­uasi­at ovat aivan sekaisin. Min­is­terin käsikas­sarana on poli­it­ti­nen val­tiosi­h­teeri, eivätkä virkamiehet oikein tiedä, kenen määräyk­siä hei­dän pitäisi kuun­nel­la, kansli­apääl­likön vai val­tiosi­h­teerin. Kor­vat­takoon siis molem­mat, sekä ”puoluee­ton” kansli­apääl­likkö että poli­it­ti­nen val­tiosi­h­teeri rehellis­es­ti poli­it­tis­es­ti vaa­likaudek­si val­i­tu­il­la kansliapäälliköllä.

Tietysti tämä edel­lyt­tää vähän muitakin muu­tok­sia min­is­ter­iöi­den hallinnos­sa. Joitakin kansli­apääl­likön nyky­i­sistä tehtävistä tulee siirtää pysyvälle, puolueet­toma­lle virkamiehelle.

 

23 vastausta artikkeliin “Kansliapäälliköt valittakoon vaalikaudeksi kerrallaan”

 1. Ehdotitko juuri, että kak­si virkami­estä kor­vataan yhdellä?
  Et ole tain­nut seu­ra­ta hal­li­tuk­sen toim­intaa. Googlaa vaik­ka “avus­ta­ja”.

  1. Jalo­nen:
   Ehdotitko juuri, että kak­si virkami­estä kor­vataan yhdellä?
   Et ole tain­nut seu­ra­ta hal­li­tuk­sen toim­intaa. Googlaa vaik­ka ”avus­ta­ja”.

   Kak­si johta­jaa toimii huonos­ti, ainakin jos näke­myk­setkin vielä ovat eri­laiset, yksi johta­ja jol­la on avus­ta­jia toimii parem­min. Ja kaiken lisäk­si halvemmalla.

 2. Min­ua taas häir­it­see se, että mikä vihreät ovat tähän asti ollut, jos se nyt vas­ta on puolue tämän jäl­keen? Itse olen ollut siinä ymmär­ryk­sessä, että edus­tuk­sel­lises­sa demokra­ti­as­sa minä kansalaise­na äänestän jotain puoluet­ta joka sit­ten vaikut­taa yhteiskun­nas­sa ilmoit­ta­maansa suun­taan min­un puolestani. Minus­ta Ohisa­lo teki aivan oikein ja ihmette­len mitä ihmettä Touko Aal­to alkaa aja­maan kokoomus­lais­ten ase­maa medi­an kanssa. 

  Ker­too myös medi­an poli­it­tisu­ud­es­ta, että vihrei­den valin­nas­ta tuli syyt­televää ja mus­ta­maalaavaa tek­stiä toimit­ta­jil­ta, jot­ka sit­ten juh­li­vat jotain kokoomuk­sen värisuo­raa puolueen voiman­näyt­tönä. Mik­si ihmeessä Aal­to ei näe ole­vansa hyödylli­nen idioot­ti medi­alle joka on vihre­itä kohtaan puolueelli­nen, vai mis­tä ker­too se, että per­sut voivat haukkua poli­i­isit ilman syytök­siä anark­istien asial­la olemis­es­ta ja ottaa myös suo­raan rahaa palveluk­sia vas­taan, mut­ta ei iltapäiväle­hdet tästä vaa­di eroa ja syytä anark­isteik­si kokoomuk­sen kanssa, kuten tekivät Ohisa­lon tehdessä min­is­ter­ille kuu­lu­van selvi­tyk­sen poli­isin voimankäytöstä. Haa­pala ja Appelsin vaatisi vihrei­den eroa hal­li­tuk­ses­ta ja Ohisa­loa pois min­is­terin paikalta jos joku var­aval­tu­utet­tu vihreä tek­isi edes vähän saman tapaista mitä per­sut. Tässäkin tapauk­ses­sa voi ihme­tel­lä Vihreän Lan­gan lope­tus­ta, kos­ka tuskin saamme kuul­la Pim­iää asial­liseen haas­tat­telu­un aihep­i­iristä, vaan nyt hän on medi­as­sa se vihrei­den val­in­ta, joka leimat­ti­in epäi­lyt­täväk­si ihmisek­si ja epäon­nis­tuneek­si työssään ennen kuin oli edes palkattu.

  1. JS:
   Min­ua taas häir­it­see se, että mikä vihreät ovat tähän asti ollut, jos se nyt vas­ta on puolue tämän jäl­keen? Itse olen ollut siinä ymmär­ryk­sessä, että edus­tuk­sel­lises­sa demokra­ti­as­sa minä kansalaise­na äänestän jotain puoluet­ta joka sit­ten vaikut­taa yhteiskun­nas­sa ilmoit­ta­maansa suun­taan min­un puolestani. Minus­ta Ohisa­lo teki aivan oikein ja ihmette­len mitä ihmettä Touko Aal­to alkaa aja­maan kokoomus­lais­ten ase­maa medi­an kanssa. 

   Ker­too myös medi­an poli­it­tisu­ud­es­ta, että vihrei­den valin­nas­ta tuli syyt­televää ja mus­ta­maalaavaa tek­stiä toimit­ta­jil­ta, jot­ka sit­ten juh­li­vat jotain kokoomuk­sen värisuo­raa puolueen voiman­näyt­tönä. Mik­si ihmeessä Aal­to ei näe ole­vansa hyödylli­nen idioot­ti medi­alle joka on vihre­itä kohtaan puolueelli­nen, vai mis­tä ker­too se, että per­sut voivat haukkua poli­i­isit ilman syytök­siä anark­istien asial­la olemis­es­ta ja ottaa myös suo­raan rahaa palveluk­sia vas­taan, mut­ta ei iltapäiväle­hdet tästä vaa­di eroa ja syytä anark­isteik­si kokoomuk­sen kanssa, kuten tekivät Ohisa­lon tehdessä min­is­ter­ille kuu­lu­van selvi­tyk­sen poli­isin voimankäytöstä. Haa­pala ja Appelsin vaatisi vihrei­den eroa hal­li­tuk­ses­ta ja Ohisa­loa pois min­is­terin paikalta jos joku var­aval­tu­utet­tu vihreä tek­isi edes vähän saman tapaista mitä per­sut. Tässäkin tapauk­ses­sa voi ihme­tel­lä Vihreän Lan­gan lope­tus­ta, kos­ka tuskin saamme kuul­la Pim­iää asial­liseen haas­tat­telu­un aihep­i­iristä, vaan nyt hän on medi­as­sa se vihrei­den val­in­ta, joka leimat­ti­in epäi­lyt­täväk­si ihmisek­si ja epäon­nis­tuneek­si työssään ennen kuin oli edes palkattu.

   En ole ihan var­ma, että yli­t­ulk­it­senko kom­ment­ti­asi, mut­ta siinä on paljon elemet­te­jä mik­si julki­nen keskuestelu on ristiriitaista.

   Pohjim­mil­taan tämä kiista poli­it­ti­sista virka­nim­i­tyk­sistä tiivistyy siihen, että vihre­itä syytetään kaksi­nais­moral­is­mista, mikä on todel­la loukkaa­va väite. Ain­oa asia mikä voi tehdä vielä ilkeäm­män tun­tu­ista on se, että se olisi tot­ta. Vihreät — tai ainakin Touko Aal­to — ovat aikaisem­min vas­tus­ta­neet poli­it­tisia virka­nim­i­tyk­siä, ja nyt Kir­si Pim­iän nim­i­tys oli ensisi­jais­es­ti strate­gi­nen (ja kaksi­naa­mainen) veto: per­sut ovat erit­täin suurel­la toden­näköisyy­del­lä seu­raa­va päämin­is­teripuolue, joten Pim­iän nim­i­tyk­sel­lä yritet­tään vaikeut­taa maa­han­muut­topoli­ti­ikan muu­tamista seu­raaval­la vaa­likaudel­la. Sinän­sä ymmär­ret­tävä strate­gi­nen veto, mut­ta sen suurem­pi seu­raus on se, että osa niistä jot­ka hark­it­se­vat vihrei­den äänestämistä luul­tavasti äänestävät jotain muu­ta puoluet­ta. Mielestäni Touko Aal­to toi­mi paljon järkeväm­min kuin Ohisa­lo, hän antoi viestin, että vihreät ovat rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

   Sit­ten tuo alem­pi kap­pale… per­sut eivät ole vas­tu­us­sa vihrei­den tekemi­sistä, eivät myöskään Ulla Appelsin tai kokoomus, tai media. Olisi tärkeätä ymmärtää, että punav­ihreän kuplan ulkop­uolel­la monille on tärkeäm­pää totu­udessa pysymi­nen kuin ide­ologi­nen ortodoksia.

 3. Vaik­ka vihreät ei ole min­un val­in­ta, niin Osmoa ja hänen ajat­telua ja sanomisia olen aina kuun­nel­lut herkäl­lä kor­val­la. Niin myös tässäkin asi­as­sa. Aivan sama mikä on poli­it­ti­nen taus­ta, jos on järke­viä mielip­iteitä niin kan­natan var­masti. Tässä on sel­l­aista mitä kannatan

 4. > Tietysti tämä edel­lyt­tää vähän
  > muitakin muu­tok­sia ministeriöiden
  > hallinnos­sa. Joitakin kansliapäällikön
  > nyky­i­sistä tehtävistä tulee siirtää
  > pysyvälle, puolueet­toma­lle virkamiehelle.

  Tässäpä se ongel­man ydin onkin. Vaa­likaudek­si valit­tavas­ta kansli­apääl­liköstä tulee yksi lisävir­ka entis­ten lisäk­si ja tuo “puoluee­ton virkamies” jatkos­sa val­i­taan niin kuin kansli­apääl­likkö nyky­isin: niiden omien kaverei­den joukos­ta, joille halu­taan ikuinen eläke.

 5. Ongel­mana on eräi­den organ­isaa­tioiden toim­inta, joka vaatii vaa­likau­den ylit­tävää jatku­vu­ut­ta. Nykyisel­lään val­tion­hallinnon varautu­mis­toim­intaa hoitaa tur­val­lisu­uskomitea, joka on olen­nais­es­ti tärkeimpi­en kansli­apääl­liköi­den ja keskusvi­ras­to­jen pääl­liköi­den kok­ous. Kri­i­seis­sä, jot­ka kos­ket­ta­vat koko yhteiskun­taa, tämä komitea toimii val­tioneu­vos­ton valmis­telue­li­menä. Jatku­vu­us on vält­tämätön­tä, jot­ta valmis­telus­sa olisi jotain järkeä. Tur­val­lisu­uskomitean paikat olisi siis siir­ret­tävä epäpoli­it­tisille virkamiehille.

  Samoin olisi tärkeää virkami­esten henkilöstöhallinnon kannal­ta, että virkakoneis­tossa eten­e­m­i­nen tapah­tu­isi mah­dol­lisim­man pitkälti työ­suorituk­sen, ei poli­it­tis­ten ansioiden perus­teel­la. Muuten virkau­ra ei voi houkutel­la päte­viä yksilöitä.

 6. Mikä on “yhden­ver­taisu­us­val­tu­utet­tu”? Onko se jokin uusi vir­ka vai uusi nimi jollekin ennen toisel­la nimel­lä tun­netulle viralle?
  Noista suo­jelupoli­isin pääl­liköistä, niin eikö Sep­po Tii­iti­nen ollut kepu­lainen ja oikein virkain­toisim­mas­ta päästä? Tuskin hänen nimeään mainit­taisi siin kuu­luisas­sa “lis­tas­sa” ellei olisi aihetta?

  1. R.Silfverberg:
   Mikä on ”yhden­ver­taisu­us­val­tu­utet­tu”? Onko se jokin uusi vir­ka vai uusi nimi jollekin ennen toisel­la nimel­lä tun­netulle viralle?
   Noista suo­jelupoli­isin pääl­liköistä, niin eikö Sep­po Tii­iti­nen ollut kepu­lainen ja oikein virkain­toisim­mas­ta päästä? Tuskin hänen nimeään mainit­taisi siin kuu­luisas­sa ”lis­tas­sa” ellei olisi aihetta? 

   Yhden­ver­taisu­us­val­tu­utet­tu on enti­nen ulkomaalais‑, sit­tem­min vähem­mistö­val­tu­utet­tu. Työnä on valvoa yhden­ver­taisu­us­lain toteutumista. 

   Sep­po Tiiti­nen oli Supon pääl­likkö sil­loin, kun tämä “Tiitisen lista” saati­in CIA:lta vih­jeti­et­ona. Tiiti­nen oli Mauno Koivis­ton luot­tomies ja ilmeis­es­ti kaikin puolin tehokas Supon pääl­likkö. Lista on saanut hänen nimen­sä siitä, että hän päät­ti sen salauksesta.

 7. Tämä voisi olla hyvä ja vähen­tää tarvet­ta päällekkäisi­in miehi­tyk­si­in, mitä nyt on selkeästi ilmas­sa (eri­ty­isavus­ta­jat). Min­is­teri palkkaisi oman kansli­apääl­likön ja virkamiehistö rapor­toisi suo­raan hänelle. Poli­it­ti­nen (kansalais­ten) ohjaus voimis­tu­isi. Täl­löin ei voisi läänit­tää omia virkamiehiä seu­raavalle hal­li­tuk­selle. Eli nyt jos on vihreä sisämin­is­teri, olisi sinä aikana vihreä kansli­apääl­likkö ja vaik­ka jos seu­raavas­sa hal­li­tuk­ses­sa olisi perus­suo­ma­laisen min­is­teri, olisi perus­suo­ma­laisen kansliapäällikkö.

 8. Vaadin palu­u­ta Kekkosen aikaan. Pres­sa nimit­ti kolmes­ta esite­tys­tä ja erot­ti myös, jos oli syytä.

  1. Real­isti:
   Vaadin palu­u­ta Kekkosen aikaan. Pres­sa nimit­ti kolmes­ta esite­tys­tä ja erot­ti myös, jos oli syytä. 

   Vedät mutkia kovin suorik­si. Kol­men ehdokkaan menet­te­ly oli käytössä lähin­nä pro­fes­su­urien ja piis­pan­virko­jen täytössä. Näis­sä kol­men ehdokkaan menet­te­lyl­lä varmis­tet­ti­in viransaa­jan pätevyys. Pres­i­dent­ti jou­tui nimit­tämään ehdokkaan päteväk­si todet­tu­jen joukos­ta. Muis­sa virois­sa pres­i­dent­ti nimit­ti, kenet halusi, toki val­tioneu­vos­ton esit­te­lyn poh­jal­ta ja yleen­sä sen tah­toman henkilön.

   Virkami­esten erot­ta­mi­nen ei sen sijaan ollut pres­i­dentin val­las­sa, kos­ka virkamiehillä oli paljon nyky­istä parem­pi viras­s­apysymisoikeus. Virkaeroon tarvit­ti­in oikeu­den päätös, ja se oli suuri häpeä. Niin suuri, että ennen 1960-luvun krim­i­naalipoli­it­tisia uud­is­tuk­sia virkaero ja viral­ta­pano muun­net­ti­in vankeudek­si, jos virkamies oli yrit­tänyt vält­tää nämä ran­gais­tuk­set eroa­mal­la itse. Virkaeron sijas­ta tuomit­ti­in muis­taak­seni puoli vuot­ta vankeut­ta ja viral­ta­panon sijas­ta puoli­toista vuot­ta kuritushuonetta.

   Poikkeuk­se­na erot­ta­mat­to­muu­teen oli­vat vain ylim­mät, avoimel­la kir­jeel­lä nimitet­tävät virkamiehet (esim. puo­lus­tusvoimain komen­ta­ja), jot­ka ovat edelleen ihan samal­la lail­la erotet­tavis­sa pelkän luot­ta­mus­pu­lan vuoksi.

 9. Idea on todela huono. Kansli­apääl­likkö on min­is­ter­iöis­sä se ain­oa virkamies, joka min­is­teröis­sä yhdis­tää virkami­es­ta­sol­la kaik­ki min­is­ter­iön toimi­alat. Tässä siis suomen­net­tuna Soin­in­vaara ehdot­taa, että toimi­alansa ja min­is­ter­iön­sä kokon­aisu­u­den tun­te­van osaa­van kansli­apääl­likön tilalle nimitet­täisi­in mis­tään mitään tietämätön poli­it­tiseen palkkiovirkaan tule­va henkilö. Ei siitä asioiden valmis­telu ainakaan parane. Ja juuri sen näkee oikein hyvin sekä Yhdys­val­loista että Ruot­sista, johto on pihal­la kuin lumiukot kaik­ista asioista eri­tyis­es­ti kaut­en­sa alus­sa. Asiantun­te­mus yksinker­tais­es­ti puuttuu.

  Ja aja­tus, että nim­i­tyk­set oli­si­vat puolueet­to­mia ei ole mil­lään muo­toa epäre­al­isti­nen tai type­rä. Se on vain niin kauan epäre­al­isti­nen ja type­rä, kun vas­tu­ut­tomat poli­itikot saa­vat tehdä nim­i­tyk­siä. Epäasial­lis­ten nim­i­tys­ten ongel­ma ratkeaa sil­lä, että ote­taan poli­itikoil­ta kaik­ki muut nim­i­tysoikeudet pois pait­si poli­it­tis­ten avus­ta­jien­sa nim­i­tysoikeudet. Korkeim­mat virat voisi täyt­tää vaikka­pa kansli­apääl­liköi­den kok­ous sul­je­tul­la äänestyk­sel­lä, niin sen jäl­keen poli­itikot eivät pääse suh­muroimaan puolueveljilleen palkkiovirko­ja. Ne eivät kuu­lu mil­lään muo­toa hyvään hallintoon.

  1. “Ja aja­tus, että nim­i­tyk­set oli­si­vat puolueet­to­mia ei ole mil­lään muo­toa epäre­al­isti­nen tai type­rä. Se on vain niin kauan epäre­al­isti­nen ja type­rä, kun vas­tu­ut­tomat poli­itikot saa­vat tehdä nim­i­tyk­siä. Epäasial­lis­ten nim­i­tys­ten ongel­ma ratkeaa sil­lä, että ote­taan poli­itikoil­ta kaik­ki muut nim­i­tysoikeudet pois pait­si poli­it­tis­ten avus­ta­jien­sa nim­i­tysoikeudet. Korkeim­mat virat voisi täyt­tää vaikka­pa kansli­apääl­liköi­den kok­ous sul­je­tul­la äänestyk­sel­lä, niin sen jäl­keen poli­itikot eivät pääse suh­muroimaan puolueveljilleen palkkiovirko­ja. Ne eivät kuu­lu mil­lään muo­toa hyvään hallintoon.”

   Kyl­lä kansli­apääl­likötkin voivat kan­nat­taa omia kavere­itaan. Asia ei ole ihan suo­ravi­ivainen kumpaankaan suun­taan. Vaik­ka puoluei­den ammat­tisidon­naisu­us on lai­men­tunut, his­to­ri­al­lis­es­ti vasem­mistop­uolueet ovat työväen­puoluei­ta ja kepu maaseudun puolue. Niis­sä on suh­teel­lis­es­ti vähem­män virkau­ral­la pätevöi­tyneitä, ja jos “pätevyys” on ain­oa puh­taak­sivil­jel­ty peruste, näi­den puoluei­den pätevätkin henkilöt on help­po mitätöidä ja peruste suo­sisi “virkamiespuoluei­ta” kokoomus­ta ja ruot­salaisia. Eli suo siel­lä, vetelä täällä.

  2. Ajat­teli­ja: Epäasial­lis­ten nim­i­tys­ten ongel­ma ratkeaa sil­lä, että ote­taan poli­itikoil­ta kaik­ki muut nim­i­tysoikeudet pois pait­si poli­it­tis­ten avus­ta­jien­sa nim­i­tysoikeudet. Korkeim­mat virat voisi täyt­tää vaikka­pa kansli­apääl­liköi­den kok­ous sul­je­tul­la äänestyk­sel­lä, niin sen jäl­keen poli­itikot eivät pääse suh­muroimaan puolueveljilleen palkkiovirkoja.

   Hyvä idea, mut­ta ainakin 70 vuot­ta liian myöhään. Merkit­tävä osa nyky­i­sistä kansli­apääl­liköistä on nimitet­ty enem­män tai vähem­män poli­it­tisin perustein. Jos ei jäsenkir­jaa, niin ainakin “aja­tus­maail­mal­taan lähinnä …”. 

   Nykyi­nen tilanne ei ole pahim­mas­ta päästä. Aikoinaan, 60…80 luvuil­la poli­it­tiset “virka­nim­i­tyk­set” ulot­tui­v­at monis­sa kun­nis­sa ja kaupungeis­sa siivoo­ji­in asti.

   1. Tapio:
    Nykyi­nen tilanne ei ole pahim­mas­ta päästä. Aikoinaan, 60…80 luvuil­la poli­it­tiset ”virka­nim­i­tyk­set” ulot­tui­v­at monis­sa kun­nis­sa ja kaupungeis­sa siivoo­ji­in asti.

    Minäkin muis­tan, kuin­ka 1970-luvul­la eräässä pääkaupunkiseudun kehyskun­nas­sa ter­veyskeskuk­sen johta­van lääkärin vir­ka oli jyvitet­ty demareille.

  3. Kan­natan. Se, että poli­itikko saa kansalta ääniä, ei kor­reloi poli­itikon osaamiseen. Tämä kehi­tys on nähtävis­sä suurim­mas­sa osas­sa län­si­mai­ta, ja vaikut­taa tule­vaisu­udessa vain vahvis­tu­van, kun main­on­taa pro­filoivia algo­rit­me­ja hio­taan entistä parem­mik­si. Mer­i­tokra­t­ian lisäämi­nen hallinnos­sa on kaikkien etu.

 10. soin­in­vaara. sal­litko todel­la omil­la sivus­toil­lasi peit­en­imien suo­jas­sa örveltämisen?
  sala­n­i­mi on rähinäpu­jeen pikkuveli

 11. Suuri ongel­ma on se, että tietyn tason yli men­nessä hallinnon hier­arki­as­sa alkaa pätevyy­den lisäk­si vaa­timuk­si­in tul­la puolueen jäsenkir­ja, toki epävi­ral­lis­es­ti. Mik­sei tästä voisi luop­ua ja nimit­tää kansli­apääl­liköt kuten muutkin virkamiehet pelkän pätevyy­den perus­teel­la ja toistaiseksi?

  1. Juha:
   Suu­ri­on­gel­ma on se, että tietyn tason yli men­nessä hallinnon hier­arki­as­sa alkaa pätevyy­den lisäk­si vaa­timuk­si­in tul­la puolueen jäsenkir­ja, toki epävi­ral­lis­es­ti. Mik­sei tästä voisi luop­ua ja nimit­tää kansli­apääl­liköt kuten muutkin virkamiehet pelkän pätevyy­den perus­teel­la ja toistaiseksi?

   Ei poli­it­ti­sista virka­nim­i­tyk­sistä päästä eroon niin kauan kuin poli­itikot niistä päät­tävät, eivätkä he tästä oikeud­estaan hevil­lä luovu. Teknil­lisiä keino­ja kyl­lä olisi; voitaisi­in esim. antaa pätevälle (yksi­tyiselle) kon­sult­ti­toimis­tolle tehtäväk­si seu­loa hak­i­joiden joukos­ta 3…6 paras­ta ehdokas­ta, ja sit­ten arpoa viran saa­ja hei­dän joukostaan.

 12. Ehkä voimme myös luot­taa ihmisiin.
  Ensik­si, kukaan ei vuosikymme­neen ole ollut val­it­se­mas­sa epäpätevää kansli­apääl­likköä. Virat ovat määräaikaisia, siis vähän n sat­un­naista mikä hal­li­tus kul­loinkin val­it­see. oleel­lista on, että joukko on myös laa­jaalainen. Jos kaik­ki kansli­apääl­liköt ova Kokoomuk­sen miehiä RUK:n käyneitä ja Hesin­gin yliopis­ton oikik­sen kas­vat­tamia, tilanne olisi surkea. 

  Kris­til­lis­ten kansli­apääil­likkö hoiti hom­mansa, sil­loinkin nuris­ti­in. Demarei­den kansli­apääl­likkö aiheut­ti kaaos­ta ja tak­tikoi erol­laan. Nyt kaikil­la on mah­dol­lisuuten­sa, isoil­la puolueil­la useammin.

  tämä oli onneton tehty ja liet­sot­tu kohu olemat­tomas­ta asiasta.

  Oikea ongel­ma on rajap­in­ta poli­it­tis­ten avus­ta­jien ja virkakun­nan välillä.

 13. Tässä asi­as­sa ei ole kuin eri taval­la p**koja vaihtoehtoja:

  1. Vai­hde­taan kansli­apääl­likkö ja min­is­teri kun hal­li­tus vai­h­tuu. Tulos: Molem­mat työsken­televät hyvin yhteen, mut­ta hal­li­tuk­set eivät saa enää tätä vähääkään aikaan, kun ensim­mäisen vuo­den min­is­ter­iön ylin johto eksyy käytävil­lä, sekoit­taa komiteat toisi­in­sa eikä löy­dä ves­saan. Mitään jatku­vu­ut­ta ei ole. Kansli­apääl­liköstä tulee jonkin­lainen ylin poli­it­ti­nen sih­teeri, johon min­is­ter­iön virkamiehet eivät enää luo­ta, ja se syö ase­maval­taa entis­es­tään. Virkakoneis­ton ja ‑urien johto­vas­tuu liukuu jollekin viran­halti­jalle joka ei vai­h­du 4 vuo­den välein. Mah­dolli­nen jatkoke­hi­tys­su­un­ta on se, että ruve­taan vai­h­ta­maan isom­paa ja isom­paa osaa min­is­ter­iön joh­dos­ta hal­li­tus­vai­h­dok­sis­sa USA:n malli­in, ja saadaan huonom­pia ja huonom­pia tuloksia.

  2. Min­is­teri vai­h­tuu, kansli­apääl­likkö pysyy. Tulos: Kansli­apääl­likkö johtaa min­is­ter­iötä, ja jos min­is­teri on eri mieltä ja yrit­tää jotain, niin syn­tyy val­tatais­telu jon­ka kansli­apääl­likkö voit­taa. Tämä edel­lyt­tää toki vah­vaa kansli­apääl­likön irti­sanomis­suo­jaa. Jos min­is­teri voi erot­taa kansli­apääl­likön halutes­saan, men­nään tilanteeseen 1. Haku­sanat: Bunt­ta Wahlroos, Sir Humphrey Apple­by, GCB KBE MVO, Ma (Oxon).

  3. Min­is­teri vai­h­tuu, kansli­apääl­likkö vai­h­tuu myöhem­min. Eli nykyti­lanne, joka on minus­ta taval­laan vähiten huono. Min­is­teri saa ris­tik­seen edel­lisen hal­li­tuk­sen nimit­tämän kansli­apääl­likön, mut­ta pääsee nimit­tämään omansa jos­sain vai­heessa vaa­likaut­ta. Yli vaalien jatka­va kansli­apääl­likkö edus­taa jatku­vu­ut­ta, ja on jo sisäl­lä min­is­ter­iön toimin­nas­sa. Tämä ehkä hillit­see taita­mat­tomimpi­en ja yhteistyökyvyt­tömimpi­en politrukkien nimit­tämistä, kos­ka kai hal­li­tus halu­aa että pääte­tyt asi­at etenevät jotenkin seu­raa­vankin hal­li­tuk­sen alla? Se taas ei onnis­tu, jos kansli­apääl­likön vas­taus kaik­keen on “ei” tai “jyrkkä ei”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *