Työssäkäyviä köyhiä tuettava täydentävillä tulonsiirroilla.

Maanvil­jeli­jät eivät vas­tus­ta maat­alous­tukia. Mik­si palka­nsaa­ja­jär­jestöt kuitenkin vas­tus­ta­vat palkan päl­lle mak­set­tavia tulonsiirtoja?

Yle uuti­soi alku­vi­ikos­ta, että yhä use­ampi palka­nsaa­ja ei tule toimeen pal­ka­llaan. Tilanne on seu­raus­ta vas­ten­tah­tois­es­ta lähin­nä osa-aikatyöstä.

Niin san­otun perustyön määrä vähe­nee koko ajan – siis työn, johon ei vaa­di­ta mitään eri­ty­isosaamista, vaan perusk­oulu riit­tää. Sik­si meil­lä on todel­la korkea työt­tömyys pelkän perusk­oulun suorit­tanei­den kesku­udessa – noin 25 %.

Uusia perus­ta­son työ­paikko­ja syn­tyy lähin­nä palvelu­am­mat­tei­hin. Ne ovat taloudel­lis­es­ti huonos­ti tuot­tavia, joten niistä voidaan mak­saa vain huonoa palkkaa. Jos palkan pitäisi olla korkeampi, työ­paikkaa ei ole. Palvelu­am­mateis­sa lop­ullise­na mak­sa­jana ovat asi­akkaat, eivätkä he suos­tu mak­samaan palvelus­ta enem­pää. Sik­si meil­lä suurin osa kahviloista esimerkik­si on sel­l­aisia, jois­sa ostos­ta jonote­taan kas­sal­la sen sijaan, että tar­joil­i­ja kiertäisi otta­mas­sa tilauksia.

Palvelu­alo­jen ALV:n mak­sa­vat pieni­palkkaiset työntekijät

Jos hyväksymme väit­teen, että mak­simin palvelu­am­mateis­sa mak­set­tavalle pal­ka­lle muo­dostaa hin­ta, jon­ka asi­akas suos­tuu mak­samaan palvelus­ta, huo­maamme, että palvelu­jen arvon­lisäveron todel­liset mak­sa­jat ovat mata­la­palkkatyötä tekevät palvelu­alo­jen työn­tek­i­jät. Jos tuo­hon asi­akkaan mak­samaan mak­sim­i­hin­taan ei sisäl­ty­isi arvon­lisäveroa, työn­tek­i­jälle mak­set­taisi­in enemmän.

Palvelu­ja ei voi tehdä varastoon

Teol­lisu­ustyö voidaan jär­jestää kahdek­sas­ta neljään työnä, kos­ka tuot­tei­ta voidaan valmis­taa varas­toon. Palvelua ei voi tehdä varas­toon. Myyjän ja tar­joil­i­jan on olta­va töis­sä sil­loin ja vain sil­loin, kun asi­akas halu­aa olla asi­akkaana. Se johtaa ilta- ja viikon­lop­putyöhön ja osa-aikaisi­in töi­hin. Taita­va työ­nan­ta­ja voi toki jär­jestää työt niin, että valmis­tele­via töitä tehdään sil­loin, kun asi­akkai­ta on vähem­män, mut­ta täl­läkin on rajansa.

Asum­is­tuki­meno­jen kasvu johtuu Juhana Var­ti­ais­es­ta ja minusta

Pamin edus­ta­ja sanoi, että osoituk­se­na palkko­jen huonone­mis­es­ta on, että yhä use­ampi saa palkan täy­den­nyk­sek­si asum­is­tukea. Ei se siitä johdu. Se johtuu Juhana Var­ti­ais­es­ta ja minus­ta. Me esitimme yhdessä, että pieni­palkkaisia työn­tek­i­jöitä tuet­taisi­in lisäämäl­lä myös asum­is­tu­keen palka­nsaa­jille suo­jao­su­us.[1] Tuo 300 euron suo­jao­su­us todel­la toteutet­ti­in. Se lisäsi pieni­palkkaisten, lähin­nä siis osa-aikaisten käteen jääviä tulo­ja noin sadal­la eurol­la. Mil­loin PAM on viimek­si onnis­tunut nos­ta­maan net­topalkko­ja yhtä paljon?

Täy­den­tävät tulon­si­ir­rot ovat ain­oa ratkaisu palvelu­alan huonoi­hin ansioi­hin, kos­ka emme voi määrätä asi­akkai­ta ole­maan hin­to­jen suh­teen suurpi­irteisem­piä. Tätä palka­nsaa­ja­jär­jestöt vas­tus­ta­vat jotenkin peri­aat­teel­lis­es­ti. ”Kyl­lä pal­ka­lla pitää tul­la toimeen”. Maanvil­jeli­jöi­den kan­ta maat­alous­tu­keen on aivan toinen. He eivät vaa­di, että vil­jeli­jän on tul­ta­va toimeen tuot­tei­den­sa hin­nal­la. En näe tässä peri­aat­teel­lista eroa.

Sovitel­lun päivära­han huonot säännöt

Osa-aikatyötä tue­taan myös työt­tömyys­tur­van sovitel­lul­la päivära­hal­la. Tämä on huono tukimuo­to mon­es­takin syys­tä. Ensik­sikin kahdes­ta viereisel­lä kas­sal­la samaa työtä samal­la työa­jal­la tekevää pääsee aivan eri tulota­solle siitä riip­puen, onko saanut joskus tehdä työtä kokoaikaises­ti vai ei. Minus­ta se on väärin. Lisäk­si siihen liit­tyy paho­ja kannustinongelmia.

Sovitel­lun päivära­han saamisen ehtona on, ettei tee yli 80-pros­ent­tista työaikaa. Niin­pä on mah­dol­lista, että nelipäiväis­es­tä työvi­ikos­ta koituu parem­pi ansio­ta­so kuin viisipäiväis­es­tä. Tämä kat­to­työa­jan voisi hyvin pois­taa työ­markki­nat­ues­ta, jol­loin se tuk­isi pieniä ansio­tu­lo­ja ihan siitä riip­pumat­ta, mis­tä ne johtu­vat. Esitin tätä aikanaan Sata-komite­as­sa ja esimerkik­si Kelan edus­ta­ja tuki aja­tus­ta voimakkaasti, mut­ta työ­markki­na­jär­jestöt kaa­toi­vat ajatuk­sen. Nyt tiet­tävästi SAK on vai­h­tanut asi­as­sa kan­taa ja on valmis muut­ta­maan työ­markki­nat­uen täl­laisek­si matalapalkkatueksi.

Toinen kat­to tulee siitä sinän­sä ymmär­ret­tävästä ehdos­ta, ettei palk­ka ja sovitel­tu päivära­ha saa olla yhteen­sä enem­pää kuin päivära­han perus­teena ole­va palk­ka. Tämä raja tulee mata­la­palkkaisil­la aloil­la vas­taan jopa alle 20 tun­nin viikko­työa­jal­la, eri­tyis­es­ti, jos päivära­has­sa on lapsikorotuksia.

Puolipäivä­työl­lä saa siis kokoaikatyön palkan. Tämä jär­jeste­ly var­maankin sopii sekä kaup­pi­aalle että kau­pan myyjälle. Viral­lis­es­ti myyjän on kuitenkin san­ot­ta­va halu­a­vansa kokoaikatyötä, kos­ka jos hän muu­ta sanoisi, hän menet­täisi sovitel­lun päivärahan.

Tarken­netaan kuitenkin: ei osa-aikatyöstä ihan samo­ja tulo­ja todel­lisu­udessa saa kuin kokoaikatyöstä. Käteen tulee vähän vähem­män, kos­ka palkkatuo­ja verote­taan lievem­min kuin tulon­si­ir­to­ja. Lisäk­si aikanaan tulee saa­maan huonom­paa eläkettä.

Jos eläisimme yhä aikaa, jol­loin työ­markki­na­jär­jestöt pystyivät järke­vi­in sopimuk­si­in, sovitel­lun päivära­han säätöjän olisi kor­jat­tu ajat sitten

Täy­den­täviä tulon­si­ir­to­ja tarvi­taan jatkos­sa lisää

Olen hyvin pes­simisti­nen tämän niin san­otun perustyön tule­vaisu­ud­es­ta. Sen määrä on vähen­tynyt nopeasti ja tulee jatkos­sakin vähen­tymään. Automaa­tio ja tekoä­ly kar­sii hyvä­palkkaisia töitä teol­lisu­udessa ja tilalle tulee huono­tuot­toista työtä palvelu­aloil­la. Eri­ar­voisu­ud­cen kasvua työ­markki­noil­la on vaikea torjua.

Sik­si minus­ta on järkevää varautua mak­samaan täy­den­täviä tulon­si­ir­to­ja palkan päälle jatkos­sa yhä enem­män. Voidaan tietysti kieltää pienet palkat, mut­ta se tekee työssäkäyvästä köy­hästä vielä köy­hem­män työttömän.

Ei liene salaisu­us, että minus­ta paras tapa tukea pieni­palkkaisia olisi perus­tu­lo. Aluk­si voisi aloit­taa pienel­lä negatisi­ivisel­la tuloverol­la, joka jatkaisi veroast­eikkoa vähän nol­lan ala­puolelle. Olen kir­joit­tanut tästä nimel­lä Ylhäältä aloitet­tu perus­tu­lo.  Tulevas­sa kir­jas­sani kut­sun tätä katkaistuk­si negati­ivisek­si tuloveroksi.

***

[1] Teimme val­tioneu­vos­ton kanslialle raportin ”Lisää mata­la­palkkatyötä!” Siinä hah­mot­te­limme keino­ja paran­taa pieni­palkkaisten palka­nsaa­jien taloudel­lista ase­maa. Tämä vähän pro­voka­tori­nen nimi halusi ker­toa, että työt­tömyy­den suuri bulk­ki on vähän koulute­tuis­sa, joil­la on saata­va lisää sel­l­aisia työ­paikko­ja, jois­sa ei vaa­di­ta eri­ty­isosaamista – siis mata­la­palkkaisia töitä. Nimi oli Juhanan keksimä.

70 vastausta artikkeliin “Työssäkäyviä köyhiä tuettava täydentävillä tulonsiirroilla.”

 1. Mil­lä tavoin varmis­te­taan että yri­tyk­set ja eri­tyis­es­ti työ­nan­ta­jaos­a­puoli eivät laske tukipalkkaa osana palkkaratkaisua. Jos veroratkaisut vaikut­ta­vat niin mik­si ei palkkatuki? 

  Onko oikein että men­estyvän ja rikkaan yri­tyk­sen työn­tek­i­jät saa­vat palkkatukia?

  Maat­aloudessa ilmeis­es­ti mitään tulo­rajo­ja ei ole tuille. Esim. Åmin­nen kar­tanokin taitaa saa­da tukia vaik­ka voisi kuvitel­la että pär­jäi­sivät ilmankin. Tilo­jen koot on toki kasvus­sa mut­ta isos­sa kuvas­sa näitä Åmin­ne­ja on aika vähän. 

  Mut­ta jos miet­tii kahvi­laskeneä niin siel­lä suuri osa taitaa olla iso­ja kan­sain­välisiä ketju­ja jois­sa palkat ovat pieniä. Kuka näitä halu­aa tukea?

  1. Ensin­näkin ammat­ti­taitoa vaa­tivil­la aloil­la kil­pailu työn­tek­i­jöistä on niin kovaa että palkat nou­se­vat jatku­vasti enem­män kuin mitä liitot sopi­vat taulukkopalkoista. Mata­la palk­ka-aloil­la taas kil­pailu asi­akkaista johtaa siihen, että kus­tan­nusten lasku pää­tyy asi­akkaiden hyväksi.

   Kos­ka meil­lä on paljon työt­tömiä, tiedämme että kus­tan­nus­ta­somme on liian korkea. Mikäli kus­tan­nus­ta­so (esimerkik­si palkat) laske­vat liikaa, sama kil­pailu työvoimas­ta iskee myös mata­lan tuot­tavu­u­den aloille. Markki­nat kyl­lä löytävät tas­apain­opalkan keskusjär­jestöjä paremmin.

   Kyse on nimeno­maan ihmis­ten tukemis­es­ta, ei yri­tys­ten tukemis­es­ta. Kil­pailu syö pois ylimääräiset voitot. Yhteiskun­nan pitäisi vain kyetä myön­tämään että on parem­pi osal­lis­tua itsen­sä elät­tämiseen edes vähän kuin jät­täy­tyä kokon­aan muiden elätettäväksi.

   1. Eikö pulaa ole myös osaavas­ta, hyvä­palkkaises­ta työvoimas­ta? Ja tiukat maa­han­muut­tosään­nöt estämässä osaa­van työvoiman tulon? — Ja kil­pailus­ta — mik­si on pitkään jatkunut kopi­olääkkei­den pula? Mis­sä kil­pailu? Ja mis­sä kil­pailu vapaute­tu­il­la taksimarkkinoilla…

   2. exit­työläi­nen:
    Eikö pulaa ole myös osaavas­ta, hyvä­palkkaises­ta työvoimas­ta? Ja tiukat maa­han­muut­tosään­nöt estämässä osaa­van työvoiman tulon?– Ja kil­pailus­ta – mik­si on pitkään jatkunut kopi­olääkkei­den pula? Mis­sä kil­pailu? Ja mis­sä kil­pailu vapaute­tu­il­la taksimarkkinoilla…

    Suomes­sa­han on aivan järkyt­tävän huono kil­pailu­ti­lanne monil­la aloil­la. Mut­ta kun asia nousee keskustelu­un niin alkaa hirveä seli­tys, kuin­ka pieni toim­i­joiden määrä markki­noil­la mah­dol­lis­taa tehokkaam­man kilpailun.

    Pidem­mäl­lä aikavälil­lä on kiin­nos­tavaa miten EU:n alueel­la markki­noiden kil­pailu­ti­lanne kehit­tyy. Oma ennus­teeni on, että yhä suurem­pi osa toimin­noista siir­tyy pikkuhil­jaa moni- tai ylikansal­lisille suurille yhtiöille jot­ka han­kki­vat kil­pailue­t­ua pääasi­as­sa vero­ja lail­lis­es­ti kiertämäl­lä, EU kun istuu tehokkaasti käsien­sä pääl­lä asian suhteen.
    Markki­noiden keskit­tymi­nen näyt­tää etenevän koko ajan hil­jalleen, hissi­markki­nat keskit­tyvät lisää, kun Kone ehkä ostaa ThyssenK­rup­pin hissi­toimin­not ja Cramo ehkä myy­dään Boel­sille Alanko­mai­hin. Nämä nos­tin keskustelu­un, kos­ka ovat olleet näkyvästi uuti­sis­sa, esimerkke­jä löy­ty­isi var­masti enem­män mut­ta ei min­ul­la ole aikaa tehdä tästä asi­as­ta val­tavia tutkimuk­sia ilman palkkiota.

    https://www.weforum.org/agenda/2018/10/are-eu-markets-more-competitive-than-those-in-the-u‑s/

    Tuos­sa näkyy EU:n vuo­den aikaan tapah­tunut markki­noiden posi­ti­ivi­nen epäkeskit­tymi­nen, mut­ta myöhem­min kehi­tys pysähtyi ja viimeis­ten 5–8 vuo­den tiedot eivät jostain syys­tä ole saatavil­la tuos­sa artikkelissa.

    https://www.oecd-ilibrary.org/economics/industry-concentration-in-europe-and-north-america_2ff98246-en

    Toisaal­ta tämä OECD:n artikke­li ei anna kovin suo­tu­isaa kuvaa EU:n markki­noiden kehi­tyk­ses­tä, ja hei­dänkin tieton­sa ovat vain vuosi­in 2013–2014 asti.

    Jos hyväksymme että elämme markki­na­t­aloudessa (mik­si emme hyväksy­isi?) niin tämä markki­noiden keskit­tymi­nen on aivan selvästi ongel­ma. Har­va kuitenkaan pitää tätä ongel­mana. Kaikken tärkein­tä on kuitenkin ymmärtää, että EU edesaut­taa markki­noiden keskit­tymistä estämäl­lä tehokkaan vero­tuk­sen jäsen­val­tioil­ta ja kan­nus­ta­mal­la mai­ta verokil­pailu­un ja yri­tyk­siä vero­su­un­nit­telu­un. Myös EU:n virka­nim­i­tyk­set ovat ennen kaikkea poli­it­tisia, ja tämä kos­kee myös EU:n johtavia kilpailuviranomaisia.

   3. Stadist: Kaikken tärkein­tä on kuitenkin ymmärtää, että EU edesaut­taa markki­noiden keskit­tymistä estämäl­lä tehokkaan vero­tuk­sen jäsen­val­tioil­ta ja kan­nus­ta­mal­la mai­ta verokil­pailu­un ja yri­tyk­siä verosuunnitteluun. 

    Toisin kuin USA EU sen­tään yrit­tää hillitä keskit­tymistä. Pitkään jatkunut keskit­tymi­nen ja siitä seu­ran­nut kil­pailun heiken­tymi­nen on merkit­tävä syy sille, että kap­i­tal­is­mi on USAs­sa rik­ki. Myös tuot­tavu­u­den kasvu on hidastunut.

  2. Niin, vai­h­toe­hdot olisi suunnilleen:
   1) Palkkaa 1000 euroa, 0% verol­la + 500 euroa palkkatukea, käteen jää 1500 euroa.
   2) Palkkaa 2000 euroa, 25% verot, käteen jää 1500 euroa.

   Eipa niin kauheasti jää moti­vaa­tio­ta yrit­tää nos­taa palkkaa 1000 -> 2000 euroa esim työ­tun­te­ja lisäämällä.

   1. Niin, vai­h­toe­hdot olisi suunnilleen:
    1) Palkkaa 1000 euroa, 0% verol­la + 500 euroa palkkatukea, käteen jää 1500 euroa.
    2) Palkkaa 2000 euroa, 25% verot, käteen jää 1500 euroa.

    Eipa niin kauheasti jää moti­vaa­tio­ta yrit­tää nos­taa palkkaa 1000 -> 2000 euroa esim työ­tun­te­ja lisäämällä.

    Antti, mik­si kukaan tek­isi noin type­r­ät säännöt?

   2. Osmo Soin­in­vaara: Antti, mik­si kukaan tek­isi noin type­r­ät säännöt?

    Tuos­ta alku­peräis­es­tä postauk­ses­ta yritin löytää mitkä ne sään­nöt sit­ten oli­si­vat. Miten suuri tuo palkkatu­ki olisi esim 1000 e/kk ansait­se­valle? 1000 e/kk vero­pros­ent­ti on 0%, 2000 e/kk vero­laskuri antaa 9.5 % taik­ka 18% jos eläke­mak­sut yms las­kee siihen mukaan.

    Perus­tu­lo joo voimaan niin tääl­lä tip­puu han­skat myös ja jään elämään perus­tu­lol­la höys­te­ty­il­lä pääomatuloilla.

   3. Osmo Soin­in­vaara: Antti, mik­si kukaan tek­isi noin type­r­ät säännöt?

    Mik­si Åmin­nen kar­tanon edelli­nen omis­ta­ja sai yri­tyk­selleen maat­alous­tukia vaik­ka oli yksi Suomen rikkaim­mista ihmi­sistä? Mik­si hitas-asun­to­ja on vuokral­la? Mik­si yhteiskun­ta mak­saa rikkaiden siivous­palvelu­ja koti­talousvähen­nyk­sistä? Mik­si maat­alousyri­tys­tä pitävä pariskun­ta voi spli­ta­ta tulot per hen­ki ja laskea näin tuloveroa mut­ta tar­joil­i­ja ja siivoo­ja pariskun­ta ei voi näin tehdä? Mik­si yhteiskun­ta tukee auto­jen parkkipaikko­ja sen sijaan että ne ostet­taisi­in markki­nae­htois­es­ti niin kuin meikäläinen?

    Mus­ta tun­tuu että jos jokin tuk­isys­tee­mi kek­sitään niin tulee aika paljon entä jos tyyp­pisiä kom­ment­te­ja joi­ta on jo tässä edel­lä aika hyvin jo esitet­ty ja joi­ta on tosi vaikea kor­ja­ta ilman että päästään syr­jivää poli­ti­ikan tekoon esim opiske­li­joi­ta kohtaan.

  3. Ari Aal­to­nen: Onko oikein että men­estyvän ja rikkaan yri­tyk­sen työn­tek­i­jät saa­vat palkkatukia?

   Tot­takai. Vai onko jotain syytä, mik­sei se olisi oikein?

 2. Olen miet­tinyt oma­l­ta kohdal­tani, että jos tämä toteutetaan perus­tu­lona tai työ­markki­nat­uen kaut­ta jos­sain vai­heessa niin se helpot­taa huimasti oloneu­vok­sek­si ryhtymistä. Jos on mak­set­tu asun­to ja sopi­vasti tuot­tavaa var­al­lisu­ut­ta niin pär­jää erit­täin pie­nil­lä ansio­tu­loil­la, jot­ka voinee han­kkia vaik­ka oman yhtiön kaut­ta laskut­ta­mal­la. Nyt olen vielä kokopäivätöis­sä keräämässä varo­ja ja lep­äilemässä kos­ka lapset alle kouluikäisiä. Vai onko tämä vapaa­matkus­ta­ja-ongel­ma niin pieni että se tul­laan vain hyväksymään?

 3. Palka­nsaa­jien köy­hyyt­tä arvioitaes­sa olisi otet­ta­va huomioon myöd noin 350 000 opiske­li­ja työl­listä. Suurin osa heistä on osa-aikaisia, jot­ka saadak­seen opin­tora­haa 9 kuukaudelta, voivat ansai­ta korkein­taan 12 000 euroa vuodessa. He eivät siis yritäkään saa­da enem­pää palkkaa ja tämän kur­jan palkan on tarkoi­tus vain hillitä velan­ot­toa, eikä kus­tan­taa koko elämistä. Lisäk­si nämä 350 000 työl­listä saa­vat opin­tora­han ja ehkä asum­is­tukea ja lainaa, jos halu­a­vat. Hei­dän tilanteen­sa on ihan eri kuin pieni­palkkainen siivoo­jan tai myyjän joka joutuu hake­maan toimeen­tu­lo­tukea ja kuten san­ot­tu heitä on 350 000 ammat­tik­ouluista yliopis­toi­hin. Läh­es 60 pros­ent­tia opiskeske­li­joista on töis­sä opiskelu­jen ohella.

  1. Pekka Myrskylä:
   Palka­nsaa­jien köy­hyyt­tä arvioitaes­sa olisi otet­ta­va huomioon myöd noin 350 000 opiske­li­ja työl­listä. Suurin osa heistä on osa-aikaisia, jot­ka saadak­seen opin­tora­haa 9 kuukaudelta, voivat ansai­ta korkein­taan 12 000 euroa vuodessa. He eivät siis yritäkään saa­da enem­pää palkkaa ja tämän kur­jan palka­non tarkoi­tus vain hillitä velan­ot­toa, eikä kus­tan­taa koko elämistä. Lisäk­si nämä 350 000 työl­listä saa­vat opin­tora­han ja ehkä asum­is­tukea ja lainaa, jos halu­a­vat. Hei­dän tilanteen­sa on ihan eri kuin pieni­palkkainen siivoo­jan tai myyjän joka joutuu hake­maan toimeen­tu­lo­tukea ja kuten san­ot­tu heitä on 350 000 ammat­tik­ouluista yliopis­toi­hin. Läh­es 60 pros­ent­tia opiskeske­li­joista on töis­sä opiskelu­jen ohella. 

   En oikein ymmär­rä argu­men­toin­ti­asi siitä, että opiskelu­a­jan töi­den tarkoituk­se­na olisi vain hillitä velan­ot­toa. Opin­tora­ha on 250 e/kk ja yleinen asum­is­tu­ki Helsingis­sä 333 e/kk. Jos tulot ovat tämän lisäk­si 1000 e/kk, on opiske­li­jal­la 1580 euron kuukausi­t­u­lot. Kun ottaa huomioon opiske­li­ja-alen­nuk­set ja ate­riat­uen, niin täl­laisil­la tuloil­la pitäisi selvitä ihan ongelmit­ta ilman lainaa. Itse asi­as­sa pitäisi saa­da säästöön. Omana opiskelu­aikana sain kesäaikaises­ta 1500 euron kuukausi­palka­s­ta (nykyään ehkä 1800 e/kk ansio­ta­son nousu huomioiden) säästet­tyä niin paljon, ettei talvel­la tarvin­nut ottaa lainaa tai tehdä työtä.

   1. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: täl­laisil­la tuloil­la pitäisi selvitä ihan ongelmit­ta ilman lainaa.

    Opin­to­lainaa kan­nat­ta­nee silti aina ottaa mak­sim­imäärä. Jos sitä ei tarvitse elämiseen, voi sen sijoit­taa vaik­ka indek­sir­a­has­toon tai ASP-tilille. Har­mi, etten tien­nyt sitä opiskeluaikanani.

 4. Ei se rahan anta­mi­nen sosial­is­tis­es­ti näytä häir­it­sevän niitä kokkare­i­ta ja mui­ta por­vare­i­ta jot­ka saa­vat vaali­ra­haa samoil­ta fir­moil­ta joille sit­ten anta­vat tuki­aisia. Mut­ta sehän on aivan eri asia tietysti, kun kyl­lähän kaik­ki tietää että kym­meniä, sato­ja ja tuhan­sia miljoo­nia tekevil­lä fir­moil­la on isom­pi maha täytet­tävänä kuin sil­lä kau­pan kas­sal­la, joten toki sinne pitää veron­mak­sajien rahaa lapi­oi­da, eikä niille jot­ka ovat sen tarpeessa. Ihme­tel­lä täy­tyy mik­si Var­ti­ainen halu­aa kier­rät­tää rahan köm­pelön ja kalli­in byrokra­t­ian kaut­ta lisäten val­tion kus­tan­nuk­sia, kun saman lop­putu­lok­sen saisi halvem­min perus­tu­lol­la joka pyörisi dig­i­taalis­es­ti ilman val­tavaa määrää papere­i­ta, toimis­to­ja ja virkail­i­joi­ta. Ihan kuin se eläisi men­neessä. Kai siel­lä Ruot­sis­sa on sen­tään tietokoneesta kuultu?

  Hauskaan tilanteeseen tul­tu yhteiskun­nas­sa, kun pyra­midi­hui­jauk­sen kaltainen talousjär­jestelmä vaatii koko ajan lisää kaikkea pysyäk­seen pystyssä, mut­ta sit­ten pitäisi samal­la vähän­tää kaikkea jot­ta maail­ma pysy­isi asut­ta­vana nakuap­inalle. Sit­ten poli­itikot sätkivät siinä yrit­täen todis­tel­la että ei tässä mitään. Kun vihreätkään eivät ole edes pyri lopet­ta­maan tuhoamista, vaan halu­a­vat hekin vain lisää kulu­tus­ta ja työtä talouden täh­den ilman tarkoi­tus­ta, niin melkoisen jär­jet­tömältä näyt­tää touhu tämänkin maan huip­ul­la. Aja­tuskin siitä että lopetet­taisi­in edes se tuhoami­nen on jo liikaa. Ihan sama mitä kek­sitte, ei siitä mitään tule jos lähtöko­htana on raja­ton kasvu mak­samaan edel­listä kasvua. Poli­ti­ik­ka on konkurssis­sa, mut­ta juok­see vielä karku­un näytellen elävää.

 5. Miten olisi koti­talousvähen­nyk­sen ylära­jan radikaali nos­t­a­mi­nen, esimerkik­si sel­l­aisek­si ettei ylära­ja tule nor­maal­isti edes hyvä­tu­loisel­la vas­taan vaik­ka omaan piikki­in tuk­isikin ikään­tyvien van­hempi­en palvelu­ja tai päät­täisi ker­ta­heitol­la vai­h­taa koti­työa­jan ansiotyöaikaan?

  Tämä yhdis­tet­tynä palkan mak­samisen yksinker­tais­tamiseen voisi olla aika merkit­tävä tapa
  lisätä perustyön kysyn­tää ja pienen­tää sitä joukkoa joiden työn­tekoa joudu­taan täy­den­tävil­lä tulon­si­ir­roil­la tukemaan.

  Tulo­erot eivät ole ongel­ma, var­al­lisu­userot ovat. Koti­talousvähen­nys on tapa saa­da hyvä­tu­loiset luop­umaan vapaae­htois­es­ti rahois­taan sen sijaan että sijoit­taisi­vat ne kas­vat­ta­maan tule­vaisu­u­den var­al­lisu­usero­ja. Eläkeläisille (eri­tyis­es­ti varakkaille) voisi olla vielä houkut­tel­e­vampia tukimuo­to­ja jot­ta per­in­tönä siir­tyvän omaisu­u­den määrää saadaan pienemmäksi.

  1. spot­tu: Koti­talousvähen­nys on tapa saa­da hyvä­tu­loiset luop­umaan vapaae­htois­es­ti rahois­taan sen sijaan että sijoit­taisi­vat ne kas­vat­ta­maan tule­vaisu­u­den varallisuuseroja.

   Jos koti­talousvähen­nys vähen­tää sijoituk­sia, niin sit­ten se on huono eikä hyvä asia. Mei­dän pitäisi halu­ta talouteen pääo­maa enem­män eikä vähem­män, jot­ta tuot­tavu­us voisi olla suurempi.

   Jos halu­taan vähen­tää var­al­lisu­usero­ja, niin eikö varsi­naise­na tavoit­teena olisi sil­loin kas­vat­taa vähä­varaisem­pi­en var­al­lisu­ut­ta eikä vähen­tää varakkaampi­en var­al­lisu­ut­ta? Halu­am­me­han yhteiskun­nan ole­van rikkaampi eikä köy­hempi. Sil­loin parem­pi keino on pakot­taa vähä­varaisem­mat säästämään.

 6. entä jos olisi ammat­tiarmei­ja, mis­tä saisi hyvää palkkaa‘?

  1. sep­po:
   entä jos olisi ammat­tiarmei­ja, mis­tä saisi hyvää palkkaa‘?

   Onko jos­sain sel­l­ainen? No ehkä joku Ara­biemi­raatit. Län­si­mais­sa ammat­tiarmei­joiden palkkata­so on heikko.

 7. “minus­ta paras tapa tukea pieni­palkkaisia olisi perustulo.”

  Niin minus­takin. Mitään palkkatuki­a­han ei siihen kuu­lu. Tarvi­taan real­isti­nen tiekart­ta perus­tu­lon toteut­tamisek­si mah­dol­lisim­man nopeasti. Jonkin­lainen hivut­ta­va pros­es­si lie­nee tosi­aan tarpeen, jot­ta muu­tos ei olisi liian suuri teknis­es­ti ja psykologisesti.

 8. Otta­mat­ta kan­taa tarkkoi­hin ratkaisui­hin, niin on kuitenkin mielestäni selvää että:

  1. Työn tekemisen on aina olta­va kan­nat­tavam­paa kuin kotona makaami­nen. Sama kos­kee myös lisä­tun­te­ja, eli jos teet enem­män tun­te­ja niin kyl­lä täl­lä pitäisi olla selvä posi­ti­ivi­nen vaiku­tus tuloi­hin, eikä sel­l­aista että tulee koh­ta, jos­sa tuet leikkau­tu­vat nopeam­min kuin mitä tulot kasvavat.

  2. Kah­den tai use­am­man työn ja lyhyi­den työvuoro­jen tekemisessä on ongel­mako­htia, esimerkik­si työ­matkat. Näi­hin kuluu aikaa mut­ta näistä ei kom­pen­soi­da, täl­löin täl­lainen mah­dolli­nen silp­putyö muut­tuu äärim­mäisen epäkan­nus­tavak­si, varsinkin jos samaan aikaan kohdalle osuu saman­lainen tukien pul­lonkaula kuin kohdas­sa 1. esitetään. Tähän esit­täisin ratkaisuk­si, että työ­matkaku­lu­ja ja ‑aikaa pitäisi kom­pen­soi­da jotenkin, kan­nus­ta­maan nimeno­maan taas työn tekemistä. Matkaku­lu­vähen­nyk­sis­sä on aika iso omavas­tuu, joka rajaa pääasi­as­sa pien­i­t­u­loiset pois, mikä ei mielestäni ole täysin perusteltua. 

  Silp­putyötä tekevä voi joutua matkus­ta­maan tun­tien­sa vuok­si suh­teel­lisen paljon saavut­taak­seen tulota­son­sa. Tokikaan matkaku­lut eivät vält­tämät­tä päätä huimaa, mut­ta absolu­ut­tisi­in kului­hin on täysin turha jumit­tua, kyl­lä sil­lä on merk­i­tys­tä jos kuuk­a­sit­taiset matkaku­lut ovat 60€/kk ja brut­to­tu­lot 1000€/kk, eli 6% tuloista mut­ta silti alle matkaku­lu­jen omavas­tu­un? Kuin­ka tämä on mitenkään kohtu­ullista? Ikäänkuin suuri palk­ka antaisi ihmisille Oikeu­den asua kauem­pana työ­paikas­ta. Kai jokainen nyt ymmärtää, että nimeno­maan suu­rit­u­loisem­mil­la on suurem­pi kyky vali­ta asuin­paikkansa? Vai onko tässä taustal­la taas jokin aja­tus, että pien­i­t­u­loiset pitää kepil­lä ajaa töi­hin ja suu­rit­u­loiset porkkanoil­la? Asia erik­seen on mah­dol­lis­es­ti työ­matkoi­hin kulu­va aika.

  Mut­ta korostan nyt tätä kaikkea siitä näkökul­mas­ta että työn­tekemisen pitää olla kan­nat­tavaa, eli minkä takia pitäisi miet­tiä koko ajan kep­piä? Olisiko parem­pi pitää vain kep­pinä sitä kotona makaamista ja mata­lahkoa perus­tur­vaa tälle käyttäytymiselle?

  3. Mata­la­palkkatyön tukemisen kanssa samaan aikaan pitää lisätä opiskelun mah­dol­lisuuk­sia ja etäopiskelun ja osa-aikaisen opiskelun mah­dol­lisuuk­sia. On kaikkien etu, että jokainen kykenevä han­kkii korkeam­paa koulu­tus­ta ja hakeu­tuu näille aloille. Tätäkin pitäisi sit­ten tukea jol­lain taval­la, siitäkin huoli­mat­ta että henkilöil­lä olisi jo koulu­tus­ta taustal­la, sehän voi olla väärältä alal­ta tai muu­ta. Tässäkin keskustelus­sa pyörii sit­ten kep­pi vah­vasti mukana, ihmiset kään­tävät jotenkin henkilön omak­si syyk­si jos on jostain syys­tä koulut­tau­tunut väärälle alalle. Suomes­sa tosin laite­taan ihmisiä tekemään suuria omaa työu­raa koske­via päätök­siä jos­sain 17–19-vuotiaana, vaik­ka ymmärtääk­seni tutkimusten mukaan osa saat­taa olla vielä harv­inaisen epäkyp­siä ja ei-aikuisia tässä iässä, samal­la kun kuule­mani ja omien koke­musten mukaan opin­to-ohjaus on erit­täin huonol­la tasol­la kaiken kaikkiaan.

  Min­ul­la on ihan oma teo­ria, osin Het­emäen kir­joituk­sen perus­teel­la, että osa vain perusk­oulun käynei­den syr­jä­tymis­es­tä työ­markki­noil­ta johtuu mei­dän työväestön alisuo­ri­u­tu­jista. Nämä alisuo­ri­u­tu­jat kykeni­sivät haas­tavam­paan koulu­tuk­seen ja työhön, mut­ta sit­ten val­it­se­vat jonkun helpohkon ja jopa pieni­palkkaisen ammatin ja näin kil­pail­e­vat toden­näköis­es­ti sen heikom­pi lah­jaisen vain perusk­oulun käyneen pois työ­markki­noil­ta (onhan se nyt aika selvää kenet työan­ta­ja val­it­see, jos saa vapaasti vali­ta.) Tämä on mielestäni erään­laista hedo­nis­mia, mut­ta miten tästä pääsee eroon, en tiedä. Mielestäni myös osa maa­han­muu­tos­ta osuu osit­tain tähän alisuo­ri­u­tu­miseen, on melkoisen selvää etteivät itsen­sä suomen rajalle euroopan läpi keplot­tel­e­vat voi mitenkään olla niitä penaalin tyl­simpiä kyniä, mut­ta sit­ten koulut­tau­tu­mista enem­män oman tason töi­hin rajoit­ta­vat rajal­liset kielel­liset ja kir­jal­liset kyvyt, ja ehkä myös tyy­tymi­nen siihen hyvään elämään, joka on tääl­lä saavutet­tavis­sa melko mata­la­palkkaisel­lakin työllä.
  Tässä val­os­sa, onko koulu­tus­määrien rajoit­ta­mi­nen mitenkään tarkoituk­sen mukaista? Onko esimerkik­si lääkärin työ sel­l­aista, ettei siihen mitenkään kykene koulut­tau­tu­maan ja siinä suo­ri­u­tu­maan ellei ole kir­joit­tanut vähin­tään 3:a E- tai L‑arvosanaa yliop­pi­laskir­joituk­sis­sa? Tämän nos­tan esi­in, kos­ka lääkärien palkat ovat melko korkeat, mut­ta toisaal­ta alalle halu­aa enem­män kuin pääsee. Kenen etua tämä tilanne palvelee?

  1. Stadist: 1. Työn tekemisen on aina olta­va kan­nat­tavam­paa kuin kotona makaaminen. 

   Kuten itse huo­mautin ensi ker­taa jo tois­takym­men­tä vuot­ta sit­ten, tämä vaatisi, että pääo­mat­u­lo­jen vero­tus on ankaram­paa kuin palkkat­u­lo­jen (eikä päin­vas­toin, kuten nykyään).

   1. Tom­mi Uschanov: Kuten itse huo­mautin ensi ker­taa jo tois­takym­men­tä vuot­ta sit­ten, tämä vaatisi, että pääo­mat­u­lo­jen vero­tus on ankaram­paa kuin palkkat­u­lo­jen (eikä päin­vas­toin, kuten nykyään).

    Tätä mieltä olen itsekkin ollut jo pitkään.

    Samal­la luovut­ti­in aiem­mas­ta tulo­ero­jen tasoit­tamisen lähtöko­hdas­ta, jon­ka mukaan pääo­mat­u­lo­ja tuli verot­taa ankaram­min kuin ansio­tu­lo­ja. Raken­nemuu­tok­sen taustal­la oli kan­sain­välistymi­nen. Pääo­mat­u­lo­jen vero­tuk­sen taso halut­ti­in mitoit­taa siten, ettei se liiak­si ylit­tänyt kan­sain­välistä tasoa, jot­ta pääo­mat­u­lo­ja kyet­täisi­in verot­ta­maan kan­sain­välis­ten pääo­ma­li­ikkei­den vapau­tu­misen jälkeen.

    Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuloverotuksen_historia_Suomessa

    Itseäni kiin­nos­taa myös tämän ver­ou­ud­is­tuk­sen tapah­tu­mi­nen vuon­na 1993, Euroopan Unioni­in liity­imme 1995. Tapah­tu­mat ovat yllät­tävän lähekkäin, epäilen että kyseessä on ollut osa Suomen vero­jär­jestelmän yhden­mukaistamista yleiseu­roop­palaiseen vero­tuskäytän­töön. Seu­raa­vana vuon­na 1994 otet­ti­in käyt­töön myös ALV, joka on tehti­in täysin var­masti EU:iin liit­tymisen vuoksi. 

    Mut­ta ei sil­lä kai väliä, että vero­tus tehdään huonos­ti jos kaik­ki muutkin tekevät sen huonos­ti? On tärkeää myös jät­tää lain­säädän­töön suuret aukot veronkier­toa ja vero­jär­jeste­lyä varten, ja pitää ne siel­lä. Näin ainakin EU par­la­ment­ti ja jäsen­val­tiot osoit­ta­vat toiminnallaan.

    Olen taas EU-kri­it­ti­nen, mut­ta jos siel­lä mielestäni tehdään asioi­ta huonos­ti niin sit­ten minä kri­ti­soin. Media ja suuri osa poli­itikoista kun kieltäy­tyy EU:ta kri­ti­soimas­ta, ennem­min vain myötäil­lään mitä ran­skalaiset ja sak­salaiset sopi­vat keskenään.

   2. Stadist: tseäni kiin­nos­taa myös tämän ver­ou­ud­is­tuk­sen tapah­tu­mi­nen vuon­na 1993, Euroopan Unioni­in liity­imme 1995. Tapah­tu­mat ovat yllät­tävän lähekkäin, epäilen että kyseessä on ollut osa Suomen vero­jär­jestelmän yhden­mukaistamista yleiseu­roop­palaiseen vero­tuskäytän­töön. Seu­raa­vana vuon­na 1994 otet­ti­in käyt­töön myös ALV, joka on tehti­in täysin var­masti EU:iin liit­tymisen vuoksi. 

    Seu­rauk­se­na oli kasvupyrähdys, eikä se ollut pelkästään Nokian varassa.

   3. Tom­mi Uschanov: Kuten itse huo­mautin ensi ker­taa jo tois­takym­men­tä vuot­ta sit­ten, tämä vaatisi, että pääo­mat­u­lo­jen vero­tus on ankaram­paa kuin palkkat­u­lo­jen (eikä päin­vas­toin, kuten nykyään).

    Ei ole selvää, että pääo­mat­u­lo­jen ankarampi vero­tus aut­taisi siihen. Ainakin tietyin ole­tuksin voidaan johtaa ns. Cham­ley-Judd-teo­reema, jon­ka mukaan pääo­mat­u­lo­jen nollavero­tus on pitkäl­lä aikavälil­lä opti­maal­ista. Kyseisessä mallis­sa siis posi­ti­ivi­nen pääo­mat­ulovero johtaa pitkäl­lä aikavälil­lä pääo­man deku­mu­laa­tioon taloudessa, mikä tarkoit­taa nollaverovai­h­toe­htoon ver­rat­tuna heikom­paa työn tuot­tavu­ut­ta, mikä las­kee (vai­h­toe­htoon ver­rat­tuna) työn­tek­i­jöi­den tulo­ja enem­män kuin pääo­mat­uloveron tuo­ton käyt­tämi­nen tulon­si­ir­toon työn­tek­i­jöille tai palkkaveron alen­tamiseen heitä hyödyttäisi.

    Todel­lisu­us voi olla mon­imutkaisem­pi kuin tuol­lainen yksinker­tainen malli, mut­ta vaikut­taa silti aivan mah­dol­liselta, että on parem­pi verot­taa pääo­mat­u­lo­ja kevyem­min kuin ansiotuloja.

   4. Ossi Sare­so­ja: Todel­lisu­us voi olla mon­imutkaisem­pi kuin tuol­lainen yksinker­tainen malli, mut­ta vaikut­taa silti aivan mah­dol­liselta, että on parem­pi verot­taa pääo­mat­u­lo­ja kevyem­min kuin ansiotuloja.

    Todel­lisu­us on mon­imutkainen, kos­ka (byrokra­t­ian kus­tan­nuk­set uno­htaen) veroil­la siir­retään kulu­tus­ta kohteesta toiseen, jol­loin olen­naista on, onko syn­nytet­ty muu­tos kansan­talouden ja ympäristön kannal­ta edulli­nen. Huono vero­tus voi aiheut­taa esim. tilanteen, että annetaan kulut­ta­jille tukea hyödyk­keeseen X, joka rahoite­taan verot­ta­mal­la tämän tuot­ta­jaa. Täl­löin tuot­ta­ja ei mah­dol­lis­es­ti kykene tekemään investoin­tia, jol­la hyödyk­keen X tuotan­tokus­tan­nus lask­isi niin, että kulut­ta­jalle hin­ta olisi sama (tai halvem­pi) kuin tuen kanssa van­hal­la tuotan­to­taval­la… Tähän on toki kek­sit­ty ratkaisuk­si yri­tystuet — mut­ta ne vain syn­nyt­tävät toisen saman­laisen tulon­si­ir­to-ongel­man, mitä vaiku­tus­ta on sil­lä, mis­tä ote­taan ja minne annetaan.
    Ain­oa kun­nolli­nen ratkaisu työssäkäyvien köy­hyy­teen on jonkin­lainen kansalais­palk­ka. Työt­tömyys tai mata­la­palkkatyö ei kumpikaan ole tavoiteltavaa, työn näkee parem­pana protes­tant­ti­nen moraali, mut­ta kansan­talouden kannal­ta työt­tömyys ilman velvoit­tei­ta voisi sit­tenkin olla parem­pi asia mah­dol­lis­taen luo­van tuhon.

   5. Ville: Todel­lisu­us on mon­imutkainen, kos­ka (byrokra­t­ian kus­tan­nuk­set uno­htaen) veroil­la siir­retään kulu­tus­ta kohteesta toiseen

    Ja pääo­mat­u­lo­jen vero­tus vaikut­taa kulu­tuk­sen jakau­tu­miseen ajas­sa (eli suosii kulu­tuk­sen aikaistamista ver­rat­tuna nollaveroon). Sik­si olisi var­maan parem­pi tehdä pääo­mat­u­loista verova­pai­ta ainakin sopi­van nor­maal­i­tuo­ton ylit­tävältä osalta tai vai­h­toe­htois­es­ti tehdä sijoituk­sista verovähen­teisiä (jol­loin puolestaan real­isoitavia sijoituk­sia verotet­taisi­in koko summalla).

   6. Tom­mi Uschanov: Kuten itse huo­mautin ensi ker­taa jo tois­takym­men­tä vuot­ta sit­ten, tämä vaatisi, että pääo­mat­u­lo­jen vero­tus on ankaram­paa kuin palkkat­u­lo­jen (eikä päin­vas­toin, kuten nykyään).

    Aika kovat tulot saa olla ennen kuin palkkat­u­lo­jen vero­pros­ent­ti on kovem­pi kuin pääo­mat­u­lo­jen. Esim 10 000 e/kk tuloil­la vero­pros­ent­ti on 34%. Pääo­mat­u­lo­jen pros­ent­ti on 30 tai 32, pääo­mat­u­lo­jen määrästä riip­puen. Vähän alaspäin tuol­ta kymp­pi­ton­nista kuus­sa niin palkkat­u­lo­jen vero­tus on keveäm­pää kuin pääomatulojen.

   7. antti: Aika kovat tulot saa olla ennen kuin palkkat­u­lo­jen vero­pros­ent­ti on kovem­pi kuin pääo­mat­u­lo­jen. Esim 10 000 e/kk tuloil­la vero­pros­ent­ti on 34%. Pääo­mat­u­lo­jen pros­ent­ti on 30 tai 32, pääo­mat­u­lo­jen määrästä riip­puen. Vähän alaspäin tuol­ta kymp­pi­ton­nista kuus­sa niin palkkat­u­lo­jen vero­tus on keveäm­pää kuin pääomatulojen. 

    Niin ja jos vai­h­toe­htona on, että mak­saa sekä yhteisöveron että osinkoveron pääo­mat­u­losta, ansio­tulovero­tus on vielä isom­mil­lakin tuloil­la kan­nat­tavam­paa. Eläke­mak­su toki vaikut­taa laskelmiin… 😉

 9. Var­masti tämä olisi eri­no­mainen jär­jestelmä aloil­la joil­la kil­pailu­ti­lanne todel­la pitää palkkaka­ton alhaal­la. Epäilemät­tä moni työ­nan­ta­ja kuitenkin alka­isi hyö­dyn­tää jär­jesteämää, kos­ka voi, vaikkei siihen olisi tarvet­takaan. Kioskin­pitäjälle var­masti tarpeen, jopa bis­nek­sen mah­dol­lis­ta­ja, mut­ta apteekkarikin pää­sisi apa­jalle. Jälkikä­teen vaikea kor­ja­ta, sil­lä täl­laisi­in tuki­in muo­dos­tuu riip­pu­vu­us nopeasti.

  1. Pankin Torp­pari:
   Var­masti tämä olisi eri­no­mainen jär­jestelmä aloil­la joil­la kil­pailu­ti­lanne todel­la pitää palkkaka­ton alhaal­la. Epäilemät­tä moni työ­nan­ta­ja kuitenkin alka­isi hyö­dyn­tää jär­jesteämää, kos­ka voi, vaikkei siihen olisi tarvet­takaan. Kioskin­pitäjälle var­masti tarpeen, jopa bis­nek­sen mah­dol­lis­ta­ja, mut­ta apteekkarikin pää­sisi apa­jalle. Jälkikä­teen vaikea kor­ja­ta, sil­lä täl­laisi­in tuki­in muo­dos­tuu riip­pu­vu­us nopeasti.

   Juuri näin. Ennen kuin täl­laisia ale­taan toteut­ta­maan, halu­aisin tietää miten estetään esimerkik­si sel­l­ainen että jos­sain pro­jek­tis­sa ovat vas­takkain urakoit­si­jat joista toinen mak­saa työn­tek­i­jöille min­imi­nor­maali­palkan, ja toinen alle min­imi­palkan ja val­tio mak­saa työn­tek­i­jälle ero­tuk­sen — tietysti jälkim­mäisen tar­jous on paljon halvem­pi ja voit­taa. En väitä etteikö tätä voitaisi jotenkin estää, halu­aisin vain tietää miten.

   Lisäk­si huole­nani on mata­la­palkkatyö­paikko­jen vaiku­tus tekniseen kehi­tyk­seen. Jos kaivinkoneet ovat tekemässä lapi­omiehistä tehot­to­mia, niin sil­loin kan­nat­taa olla se maa joka kehit­tää ja myy kaivinkonei­ta. Ne yhteiskun­nat jot­ka alka­vat palkkatuke­maan lapi­omiehiä putoa­vat kehi­tyk­sen kelka­s­ta. Kah­denkymme­nen vuo­den sisäl­lä tulemme näkemään mas­si­ivisen muu­tok­sen palvelusek­to­ril­la. Esimerkik­si kau­pat tule­vat toim­i­maan niin että asi­akas menee kaup­paan, täyt­tää repun ostok­sil­la ja lomp­sii ulos. That’s it. Ehkä jonkun­lainen mak­su­ta­pah­tu­ma por­tilla voi vielä olla. Isot kas­sariv­istöt jäävät his­to­ri­aan. Palvelu­alal­la on tiedos­sa saman­lainen raken­nemuu­tos kuin mitä vaik­ka motot aiheut­ti­vat met­sä­työalal­la, tehden val­tavas­ta määrästä met­sure­i­ta van­hanaikaisia. Tähän junaan ei kan­na­ta hypätä viime tingassa.

   1. Yama: Lisäk­si huole­nani on mata­la­palkkatyö­paikko­jen vaiku­tus tekniseen kehi­tyk­seen. Jos kaivinkoneet ovat tekemässä lapi­omiehistä tehot­to­mia, niin sil­loin kan­nat­taa olla se maa joka kehit­tää ja myy kaivinkoneita.

    En olisi kovin huolissani.

    Ensin­näkin, tuo ei voi pitää paikkansa jokaisen maan kohdal­la. Jos jokaisen maan kan­nat­taisi myy­dä kaivinkonei­ta, ei minkään kan­nat­taisi ostaa niitä, jol­loin ei mikään maa niitä voisi myy­däkään tekemät­tä diilistä toiselle osa­puolelle huonoa. (Eikä myöskään kaivinkoneau­tarkia, jos­sa jokainen maa valmis­taa omat kaivinkoneen­sa var­maan olisi tehokas.)

    Toisek­si, automaa­tio ei aina vält­tämät­tä ole paras val­in­ta. Jos kaivinkoneet nos­ta­vat tuot­tavu­ut­ta, voi niitä hel­posti olla kan­nat­tavaa ostaa tai valmis­taa itse. Kuitenkin, jos käyt­tämätön­tä työvoimare­serviä on, voi sitä olla kan­nat­tavaa käyt­tää konei­den han­kkimisen sijaan. Kir­jaimel­liset lapi­omiehet eivät ehkä olisi kovinkaan tehokas­ta työvoiman käyt­töä siinäkään tilanteessa, mut­ta mon­es­sa palvelu­alan tehtävässä automaa­tio on paljon vaikeampaa.

   2. Ossi Sare­so­ja:
    Toisek­si, automaa­tio ei aina vält­tämät­tä ole paras val­in­ta. Jos kaivinkoneet nos­ta­vat tuot­tavu­ut­ta, voi niitä hel­posti olla kan­nat­tavaa ostaa tai valmis­taa itse. Kuitenkin, jos käyt­tämätön­tä työvoimare­serviä on, voi sitä olla kan­nat­tavaa käyt­tää konei­den han­kkimisen sijaan. Kir­jaimel­liset lapi­omiehet eivät ehkä olisi kovinkaan tehokas­ta työvoiman käyt­töä siinäkään tilanteessa, mut­ta mon­es­sa palvelu­alan tehtävässä automaa­tio on paljon vaikeampaa.

    Point­ti onkin siinä että palvelu­aloil­lakin tekni­ikan kehi­tys tulee siirtämään monia nykytöitä his­to­ri­aan. Kas­sat­to­mia kaup­po­ja on maail­mal­la jo kokeil­tu. Tässä tuot­tavu­u­den kehi­tys­loikas­sa kan­nat­taa olla mukana kärkipäässä eikä jälk­i­ju­nas­sa kos­ka niin hyödymme siitä ja luomme uusia työpaikkoja.

    Mitä kahviloiden tar­joil­i­joi­hin tulee niin Suomes­sa niitä ei ole kos­ka tääl­lä ei ole tip­pikult­tuuria. Ei sil­lä pal­ka­lla tule muual­lakaan toimeen mut­ta kult­tuuriperinne on että asi­akas mak­saa heille epä­muodol­lista palkkatukea. Muutenkin tar­joil­i­jat ovat vähän huono esimerk­ki kos­ka ne ovat niin selkeästi kult­tuurilli­nen jut­tu. Vaik­ka kuin­ka mak­saisi palkkatukea niin tuskin tääl­lä ABC:lle tulee salitarjoilijoita.

   3. Yama: Point­ti onkin siinä että palvelu­aloil­lakin tekni­ikan kehi­tys tulee siirtämään monia nykytöitä historiaan.

    Noin voi olla. Kan­nat­taako sit­ten tuol­lainen panos­tus? Se riip­puu mon­es­ta tek­i­jästä, joista yksi on työvoiman saatavu­us. Mitä enem­män on työvoimaa saatavil­la tuo­hon, sitä pienem­pi hyö­ty automaa­tios­ta on.

    Sinän­sä palkkatuk­i­han ei määrää ihmisiä juuri tar­joil­i­joik­si vaan markki­nat päät­tävät, mis­sä heille on eniten kysyntää.

   4. Ossi Sare­so­ja: Noin voi olla. Kan­nat­taako sit­ten tuol­lainen panos­tus? Se riip­puu mon­es­ta tek­i­jästä, joista yksi on työvoiman saatavu­us. Mitä enem­män on työvoimaa saatavil­la tuo­hon, sitä pienem­pi hyö­ty automaa­tios­ta on.

    Sinän­sä palkkatuk­i­han ei määrää ihmisiä juuri tar­joil­i­joik­si vaan markki­nat päät­tävät, mis­sä heille on eniten kysyntää.

    Point­ti on se että kehi­tys on vääjäämätön eikä kan­na­ta alkaa tui­jot­ta­maan tuokioku­vaa. Kun kaivinkoneet kek­sit­ti­in, Suomes­sakaan ne eivät aluk­si olleet kil­pailukyky­isiä mei­dän halpo­jen lapi­omi­estemme kanssa. Tämä asianti­la muut­tui nopeasti. Ei siis pidä jämähtää siihen että “meil­lä on aina hal­vat palkkat­ue­tut lapi­omiehet, emme tarvitse kaivinkonei­ta ikinä”. 

    Tar­joil­i­jakom­ment­ti­ni liit­tyi vain siihen että niitä on käytet­ty esimerkkinä Suomen kalli­ista työvoimas­ta. Todel­lisu­udessa­han kahvi­latar­joil­i­jan pal­ka­lla ei tule toimeen juuri mis­sään, mut­ta implisi­it­ti­nen palkkatu­ki asi­akkaal­ta tar­joil­i­jalle pitää ammat­tikun­nan ole­mas­sa. Soin­in­vaaran esi­tyk­sessä tar­joil­i­jalle mak­saisi tip­piä valtio.

   5. Suomes­sa oli kauan sit­ten rav­in­tolan laskus­sa 14 % kiin­teää tip­piä. Tämä johtiu siihen, että jois­sakin paikois­sa tar­joil­i­jan var­si­ainen palk­ka oli negatiivinen.

  2. Pankin Torp­pari:
   Var­masti tämä olisi eri­no­mainen jär­jestelmä aloil­la joil­la kil­pailu­ti­lanne todel­la pitää palkkaka­ton alhaal­la. Epäilemät­tä moni työ­nan­ta­ja kuitenkin alka­isi hyö­dyn­tää jär­jesteämää, kos­ka voi, vaikkei siihen olisi tarvet­takaan. Kioskin­pitäjälle var­masti tarpeen, jopa bis­nek­sen mah­dol­lis­ta­ja, mut­ta apteekkarikin pää­sisi apa­jalle. Jälkikä­teen vaikea kor­ja­ta, sil­lä täl­laisi­in tuki­in muo­dos­tuu riip­pu­vu­us nopeasti. 

   Jos halu­taan rajoit­taa epäreilua palkkak­il­pailua palkkat­uen turvin, olisi ehkä järkevää lait­taa rajoituk­set sille, miten paljon palkkat­uel­la saa tehdä voit­toa. Esimerkiksi:
   *Yri­tys, jos­sa palkkatukea naut­tii alle 20 % työn­tek­i­jöistä, ei ole minkään rajoi­tusten alainen
   *Yri­tys, jos­sa palkkatukea saa 70 % tai enem­män työn­tek­i­jöistä, saa tuot­taa voit­toa enin­tään 7 % oma­lle pääo­ma­lle, jos­ta tehdään täysimääräiset pois­tot. Kon­ser­ni­avus­tuk­set ja omis­ta­jien palkat (yri­tyk­sen medi­aa­ni­palkan ylit­tävältä osalta) las­ke­taan voitok­si. Voit­tora­ja liukuu siten, että jos palkkatukea saavien osu­us on x, niin suurin sal­lit­tu oman pääo­man tuot­to on 0,14/(x‑0,2). Ylimenevä osu­us perit­täisi­in verona.

   Täl­löin palkkat­uen käyt­tö nor­maalis­sa yri­tyk­sessä ei olisi ongel­ma. Niin kauan kuin palkkatu­ki pysyy aputyöväen työl­listämisen työkalu­na, sitä voi käyt­tää ongelmit­ta. Sen sijaan yri­tys, joka alka­isi hyö­dyn­tää palkkatukea laa­jamit­tais­es­ti, jou­tu­isi samal­la alis­tu­maan tasais­es­ti kas­vavaan vaa­timuk­seen tulout­taa tue­tun toimin­nan tuot­to asi­akkaille eli muulle yhteiskun­nalle tai sit­ten suo­raan val­ti­olle. Kuitenkin omis­ta­jalle sal­lit­taisi­in kun­ni­alli­nen tuot­to oma­lle pääomalle.

   1. Eras­totenes alek­san­dri­alainen:
    *Yri­tys, jos­sa palkkatukea saa 70 % tai enem­män työn­tek­i­jöistä, saa tuot­taa voit­toa enin­tään 7 % oma­lle pääo­ma­lle, jos­ta tehdään täysimääräiset pois­tot. Kon­ser­ni­avus­tuk­set ja omis­ta­jien palkat (yri­tyk­sen medi­aa­ni­palkan ylit­tävältä osalta) las­ke­taan voitok­si. Voit­tora­ja liukuu siten, että jos palkkatukea saavien osu­us on x, niin suurin sal­lit­tu oman pääo­man tuot­to on 0,14/(x‑0,2). Ylimenevä osu­us perit­täisi­in verona.

    Itse itseäni kor­jat­en: kaavas­sa osoit­ta­jan pitää olla 0,035, jot­ta se toimii kuvat­ul­la taval­la. Ja tuo on aika loivasti laske­va käyrä. Yhteiskun­nal­lisen oikeu­den­mukaisu­u­den vuok­si nimit­täjän pitäisi ehkä olla jos­sain sopi­vas­sa juures­sa eli mur­topotenssis­sa, jot­ta raja saataisi­in merk­i­tyk­sel­lis­es­ti jo 40 %: palkkatukityöläisosuudella.

   2. Erostetenes,
    Mitä hyö­tyä siinä on, että jouluku­un lop­ul­la yri­tys tuhoaa voit­toaan mak­samal­la omis­ta­jilleen palkkaa?

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Erostetenes,
    Mitä hyö­tyä siinä on, että jouluku­un lop­ul­la yri­tys tuhoaa voit­toaan mak­samal­la omis­ta­jilleen palkkaa? 

    Tarkoituk­se­na tuos­sa esit­tämässäni mallis­sa oli se, että näin ei nimeno­maan kävisi. Yri­tyk­sen omis­ta­jien saa­ma palk­ka las­ket­taisi­in voitok­si kohtu­ullisen tulon ylit­tävältä osalta, joten olisi aivan sama mak­se­taan jo vuo­den lopus­sa ylimääräistä palkkaa omis­ta­jille. (Pait­si tietysti, jos omis­ta­jien palk­ka jäisi muu­toin fir­man medi­aa­ni­palkan alle, mut­ta näin tuskin käy yri­tyk­sessä, jos­sa on paljon palkkat­uet­tu­ja työntekijöitä.)

   4. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Yri­tys, jos­sa palkkatukea saa 70 % tai enem­män työntekijöistä

    Ahaa, eli tue­taan sitä, että täl­lainen yri­tys ryhtyy moni­alayri­tyk­sek­si fuu­sioi­tu­mal­la jonkin korkeam­man palkkata­son alan yri­tyk­sen kanssa vain, jot­ta saadaa tuo pros­ent­tio­su­us hilat­tua alaspäin (ja medi­aa­ni­palk­ka ylöspäin)?

    Vai onko idea tukea sitä, että yri­tys ei jaa voit­to­jaan ulos vaan kas­vat­taa vain pääo­maansa vaik­ka vain rahoi­tus­markki­noille sijoit­ta­mal­la, jot­ta saataisin pääo­man määrä ylös ja siten toden­näköis­es­ti tuot­to­pros­ent­ti alas?

    Mitenkäs tehtäisi­in sel­l­aisille yri­tyk­sille, joiden tuot­to vai­htelee vuosit­tain voimakkaasti. Korkean voiton vuosi­na nip­is­tetään 7%:n ylit­tävä osu­us pois mut­ta huonomp­ina vuosi­na sitä ei kor­va­ta, vaik­ka tuot­to keskimäärin olisi 7%?

   5. Ossi Sare­so­ja: Ahaa, eli tue­taan sitä, että täl­lainen yri­tys ryhtyy moni­alayri­tyk­sek­si fuu­sioi­tu­mal­la jonkin korkeam­man palkkata­son alan yri­tyk­sen kanssa vain, jot­ta saadaa tuo pros­ent­tio­su­us hilat­tua alaspäin (ja medi­aa­ni­palk­ka ylöspäin)? 

    En usko, että tämä käytän­nössä muo­dos­tu­isi kovin merkit­täväk­si ongel­mak­si. Täl­lä het­kel­lä palkkatukea ja työkokeilu­ja hyö­dyn­tävät toim­intansa perus­tana lähin­nä eri­laiset nyrkkipa­jat. Ja ovathan moni­alayri­tyk­set stabi­ilimpe­ja kuin yhden alan suh­dan­teista riip­pu­vaiset fir­mat, joten ei tuo olisi mitenkään huono lopputulos. 

    Vai onko idea tukea sitä, että yri­tys ei jaa voit­to­jaan ulos vaan kas­vat­taa vain pääo­maansa vaik­ka vain rahoi­tus­markki­noille sijoit­ta­mal­la, jot­ta saataisin pääo­man määrä ylös ja siten toden­näköis­es­ti tuot­to­pros­ent­ti alas?

    Mitenkäs tehtäisi­in sel­l­aisille yri­tyk­sille, joiden tuot­to vai­htelee vuosit­tain voimakkaasti. Korkean voiton vuosi­na nip­is­tetään 7%:n ylit­tävä osu­us pois mut­ta huonomp­ina vuosi­na sitä ei kor­va­ta, vaik­ka tuot­to keskimäärin olisi 7%? 

    Yri­tys, jol­la on suuri oma pääo­ma, kestää aiko­jen vai­htelui­ta hyvin. En näe, että tuol­lainen pääomien kasautu­mi­nen olisi ongel­ma. Sel­l­ainen yri­tys, joka työl­listäisi 70-pros­ent­tis­es­ti palkkat­uet­tua työvoimaa, olisi olen­nais­es­ti lähin­nä jonkin­lainen työkeskus tai suo­jatyö­paik­ka. Se 30 pros­ent­tia tulisi hallinnos­ta ja työn­jo­h­dos­ta. Vai­h­toe­htona olisi se, että palkkatuk­i­fir­maan olisi ulkois­tet­tu kaik­ki heikoin aines. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa on ihan järkevä rajoit­taa voit­toa ja kan­nus­taa ter­veem­pi­in yri­tys­rak­en­teisi­in, jois­sa palkkat­ue­tun työn osu­us on pienem­pi. Esimerkik­si 40-pros­ent­tis­es­ti palkkatukea hyö­dyn­tävässä yri­tyk­sessä sal­lit­tu voit­to­pros­ent­ti olisi jo 70, mitä mikään nor­maali yri­tys ei saavuta.

    Voiton vai­htelu­iden suh­teen näk­isin, että kyse olisi yri­tyk­sen omas­ta valin­nas­ta. Jos toim­inta perus­tuu yhteiskun­nan tuel­la elämiseen, sit­ten pitää hyväksyä siihen liit­tyvä sään­te­ly. Eli en antaisi mitään armoa poikkeuk­sel­lisen huono­jen vuosien takaisinke­lauk­sen suh­teen. Lähtöko­htana pitää olla sään­te­ly, jol­la palkkatukea käytetään muu­toinkin elinkelpoisen yri­tyk­sen aputyövoiman palkkauk­seen, ei varsi­naise­na liikeideana.

   6. Eras­totenes alek­san­dri­alainen:
    Esimerkik­si 40-pros­ent­tis­es­ti palkkatukea hyö­dyn­tävässä yri­tyk­sessä sal­lit­tu voit­to­pros­ent­ti olisi jo 70, mitä mikään nor­maali yri­tys ei saavuta. 

    Kor­jaus: p.o 17 %, mitä sitäkään hyvin har­va yri­tys kyke­nee saavuttamaan.

   7. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: En näe, että tuol­lainen pääomien kasautu­mi­nen olisi ongelma.

    Se voi olla epäop­ti­maal­ista, jos pääo­ma­l­la olisi parem­paa käyt­töä muual­la, mut­ta sitä ei kan­na­ta (vielä) jakaa ulos maini­tun rajoituk­sen vuoksi.

    Enem­män ehkä ajat­telin tässä, että rajoituk­sen tarkoi­tus (jota en tosin pidä alkuankaan hyvänä) tehdään tyhjäk­si eri­laisil­la jipoilla.

    Toisaal­ta toimies­saan ehdot­ta­masi rajoi­tus osit­tain heiken­täisi palkkat­uen toim­intaa. Osa palkkat­uen tarkoi­tus­ta lie­nee kas­vat­taa työl­lisyyt­tä (ja toki myös kas­vat­taa jo muutenkin töis­sä ole­vien tulo­ja). Tuol­lainen rajoi­tus taas puolestaan tek­isi toimies­saan joidenkin ihmis­ten palkkaamisen vähem­män kan­nat­tavak­si, jol­loin palkkat­uen toimivu­us siltä osin heikkenisi.

  3. Pankin Torp­pari: Epäilemät­tä moni työ­nan­ta­ja kuitenkin alka­isi hyö­dyn­tää jär­jesteämää, kos­ka voi, vaikkei siihen olisi tarvettakaan.

   Ajat­telu, onko “tarvet­ta” vai ei, on mielestäni väärä. Jos työvoima tulee työ­nan­ta­jalle halvem­mak­si, on kan­nat­tavam­paa palkata enem­män työn­tek­i­jöitä kuin muuten (jos työn kysyn­tä ei ole täysin epäe­lastista). Sekin on hyödyl­listä, kun suurem­pi osa ihmi­sistä saa työ­paikan ja sitä kaut­ta suurem­mat tulot (vaikkei­vat jo töis­sä ole­vat saisikaan suurem­pia tuloja).

 10. Ongel­ma jatku­vasti kus­tan­nuk­sil­taan paisu­va hyv­in­voin­ti­val­tio ja ratkaisuk­si tar­jo­taan lisää samaa. No logi­ikkaa se on huonokin logiikka.

  1. hup­sis:
   Ongel­ma jatku­vasti kus­tan­nuk­sil­taan paisu­va hyv­in­voin­ti­val­tio ja ratkaisuk­si tar­jo­taan lisää samaa. No logi­ikkaa se on huonokin logiikka.

   Näin on. Pahaa pelkään, että uudet tuet syn­nyt­tävät enem­män ongelmia kuin ratkai­se­vat. Ainakin kallis sääte­ly- ja virkakoneis­to kas­vaa, sitä on jo nyt Suomes­sa 20 miljoon­aisen kansan tarpeisiin.

 11. Ei mitään tuki­aisia ilman että työ­nan­ta­jia ja yri­tyk­siä pakote­ta samal­la työn tuot­tavu­u­den paran­tamiseen ja inno­vaa­tioi­hin niin että saadaan tuot­tei­ta vien­ti­in. Mikään hyv­in­voin­ti­val­tio ei elä kauaa sil­lä että ihmiset pesevät vain tois­t­en­sa paitoja.

  1. R.Silfverberg: . Mikään hyv­in­voin­ti­val­tio ei elä kauaa sil­lä että ihmiset pesevät vain tois­t­en­sa paitoja.

   Mut­ta jos kaik­ki vain ovat huip­putuot­tavis­sa töis­sä suun­nit­tele­mas­sa raket­te­ja tai keit­tämässä sel­l­ua, niin mikä yhteiskun­ta ei kesä sitä vaan luhis­tuu nälänhätään. 

   Toisin sanoen palve­lu­talo­ja vähät­televä slo­gan on tyh­määkin tyhmempi.

 12. Alustafir­mat lienevät myös hyö­tyjinä täm­möisessä mallis­sa. Minus­ta tulisi kyl­lä kri­it­tis­es­ti arvioi­da työ­nan­ta­jien vapaa­matkus­tus­mah­dol­lisuuk­sia, se tun­tuu vasem­mis­tolle ole­van iso peikko. Itse voin jonkun ver­ran sem­moista hyväksyäkin jos työn­tek­i­jöi­dem ase­ma aidosti paranee.

 13. Tuo on tot­ta että monil­la palvelu­aloil­la korkea arvon­lisävero rajoit­taa palka­n­mak­sukykyä kos­ka hin­nat nousi­si­vat muuten korkeam­mik­si kuin asi­akkail­la on halua mak­saa. Ongel­ma arvon­lisäveron alen­tamises­sa on se että on erit­täin vaikea määritel­lä täs­mäl­lis­es­ti sel­l­aiset palve­lut joiden arvon­lisäveroa alen­netaan. Muuten siitä hyö­tyvät myös mon­et sel­l­aiset palve­lut jot­ka eivät todel­lakaan tarvitse mitään yhteiskun­nan tukia ja veropo­h­ja kär­sii liikaa. 

  Mitä tulee palkan ja sosi­aal­i­tur­van yhdis­tämiseen, sovitel­lun päivära­han saan­nis­sa oli ennen suure­na ongel­mana se että päivära­ha mak­set­ti­in jälkikä­teen teh­dyn työn eikä palkan mak­sua­janko­hdan mukaan jak­sotet­tuna niin että saat­toi syn­tyä pitkähköjä tulot­to­mia jak­so­ja palkkaa ja päivära­haa odot­taes­sa. Ilman tulo­ja olem­i­nen on pien­i­t­u­loiselle paljon pahempaa kuin pienet vai­hte­lut tulota­sos­sa. Tämä on onnek­si nykyään korjattu.

  Yksi jär­jestelmämme ongelmia on myös se että melko nuore­na täy­tyy tehdä voimakkaasti koko lop­puelämään vaikut­tavia koulu­tus­ratkaisu­ja, iässä jol­loin mon­et eivät ole lainkaan kyp­siä tekemään sel­l­aisia ratkaisu­ja. Myöskin monil­ta aloil­ta katoaa työmah­dol­lisuuk­sia vuosien saatossa ja uusia syn­tyy tilalle. Aikuisk­oulu­tuk­seen pitäisi lisätä resursse­ja ja koulu­tus­polku­ja niin että myöhem­mäl­läkin iäl­lä pysty­isi hel­posti koulut­tau­tu­maan sel­l­aiseen ammat­ti­in jos­sa on töitä tar­jol­la, ilman että tulee huo­mat­tavaa heiken­nys­tä tulota­soon koulu­tuk­sen aikana.

  Toiv­ot­tavasti saamme perus­tu­lon mah­dol­lisim­man pian. Se vain tun­tuu ole­van poli­it­tis­es­ti kovin vaikeaa.

 14. Talous on niin mon­imutkainen jär­jestelmä, että en kykene hah­mot­ta­maan ohjaus­toimen­pitei­den kaikkia yhteisvaikutuksia.
  Intu­iti­ivis­es­ti järkevän tun­tu­inen ohjauskeino saat­taa olla hyvinkin huono. Varsinkin, kun intu­itio­tamme ohjaa­vat vah­vat peru­so­le­tuk­set ihmis­lu­on­teesta. Toiset pitävät ihmisiä luon­taisen laiskoina, toiset luot­ta­vat ihmis­ten vas­tu­un­tun­toon ja halu­un tehdä ja saa­da aikaisek­si — olla hyväksyt­tyjä ja arvostet­tu­ja yhteisön­sä jäseniä. No, usein niitä laisko­ja ovat ‘ne muut’, joi­ta pitää potkia töihin.

  Vajai­ta puoli­to­tuuk­sia kaik­ki intu­itiomme tuo­tok­set. “Näin nämä koetaan”, sanovat perussuomalaiset.
  On tärkeä tietää, miten ihmiset asioi­ta koke­vat. Yhtä tärkeää on ihmis­ten ymmärtää, että oma koke­mus ja tosi­asi­at voivat, usein ovatkin, aivan eriä.

  Sen, että verovaroista mak­se­taan palkan­lisää niille, joiden palk­ka ei riitä elämiseen, voi nähdä yri­tys­tuke­na, jota yri­tys voi saa­da siitä riip­pumat­ta, onko yri­tys kan­nat­ta­va ilman tukea vai ei. Eikö yri­tys­tukia olisi järkevä kohden­taa jotenkin? Käyt­tää edes ympäristöys­täväl­lisyyt­tä kri­teer­inä? Tois­taisek­si kaik­ki taloudelli­nen toim­inta kuor­mit­taa ympäristöä.

  Mak­samal­la palkan­lisää esim. kahvi­lan työn­tek­i­jöille val­tio sub­ven­toi ihmis­ten kahvi­lakäyn­te­jä. Ihan kiva, mut­ta onko se val­tion tehtävä? Muun muas­sa sote-alal­la pula työn­tek­i­jöistä kas­vaa. Josko sijoit­taisi sinne.

  Kahvi­la on yhteen palvelu­un erikois­tunut­ta toim­intaan ja sik­si työvoiman ja tilankäytön kannal­ta teho­ton­ta. Rahti­laivoil­la kok­ki irrot­taa köy­det sata­mas­ta lähtiessä, baarim­ikko ohjaa liiken­net­tä autokan­nel­la, perämies on myös lääk­in­tämies, kaik­ki tekevät kaikkea.
  Entäpä jos kahvi­latkin oli­si­vat osa lähiön tai kirkonkylän yhteistä olo­huonet­ta, jos­sa olisi kir­jas­to, nuorisotilo­ja, matkakeskus, yms. Täl­laisel­la tai jol­lain inno­vaa­ti­ol­la luulisi löy­tyvän lisää teho­ja ja toim­inta palvelisi yhteisöäkin parem­min. Suun­nat­taisi­in tuet tavoitteellisesti. 

  San­o­taan, että automaat­tiset tuet laiskista­vat työn­tek­i­jää. Sama päte­nee myös yrit­täji­in. Puoli­to­tuuk­sia molem­mat, mut­ta jos yri­tys val­tion tuel­la tuot­taa riit­tävästi, yri­tyk­sen toimin­nan kehit­tämi­nen ei ole vält­tämätön­tä. Ei tapah­du ‘luo­vaa tuhoa’.
  Inno­vati­ivisim­mat yrit­täjät taas hais­ta­vat yri­tys­tukien mah­dol­lisu­udet, joten tuet ohjaa­vat talout­ta kohti matalapalkkaisuutta.

  Minkä ver­ran meil­lä oikeasti on heikosti tuot­tavaa työvoimaa ja mik­si? Pelkän perusk­oulun varaan putoaa ihan ok väkeä vain sik­si, ettei oppi­laitok­sil­la ole osaamista ja resursse­ja kan­natel­la opiske­li­joi­ta yli han­kalien elämän­vai­hei­den. Sinne investoimi­nen olisi kan­nat­tavam­paa kuin tukea vaikka­pa ruokalähet­ti­palvelui­ta. Toki joskus on oikein kiva, että voi tila­ta ruokaa koti­in, mut­ta onko val­tion tehtävä mak­saa siitä? Jos ei halua mak­saa palvelus­ta, ei se ehkä oikeasti olekaan niin kauhean kiva. Kaukana vält­tämät­tömästä ainakin.

  Onko tässä vähän ris­usavot­tameininkiä? ‘Tuen pitää olla vastik­keel­lista!’ Tukea vas­taan pitää puuhastel­la jotain, hyödytön­täkin, vaik­ka val­ti­olle ja ympäristölle tulisi halvem­mak­si pelkkä tuen maksaminen. 

  Sinän­sä on hiton hyvä, että hyödyl­liselle osa-aikatyölle löy­tyy tek­i­jöitä. Joillekin yksi osa-aikatyö riit­tää ja sopii mukavasti. Toiset tarvit­se­vat mon­ta osa-aikatyötä. Voisiko työvoimavälit­täjistä olla apua nyky­istä enem­män? Vai pitäisikö osa-aikaisten perus­taa osu­uskun­tia? Kauan sit­ten min­ulle opetet­ti­in, että armei­jas­sa pienin yksikkö on tais­teli­japari. En tiedä, onko tot­ta, mut­ta ope­tus on viisas. Yksinään väsyy ja porukalla ideoitakin syn­tyy paremmin. 

  Jois­sain kult­tuureis­sa palvelu­am­mateis­sa on aina ollut eri työa­jat kuin muil­la. Palvelu­jen tar­joami­nen sil­loin kun niiden tarvit­si­jat eivät ole omis­sa töis­sään on sil­loin helpom­paa. Palvelu­am­mateis­sa toimivil­ta tämä vaatii tietysti venymistä.

  Ammat­tiy­hdis­tyk­siä ‘prekari­aat­ti’ ei tai­da kiinnostaa.

  Edel­lisen hal­li­tuk­sen akti­ivi­mallipuheis­sa näkyi ajat­telu “kah­den ker­roksen väestä”: On yksinker­taista rah­vas­ta, jota pitää potkia töi­hin ja niitä toisia, fik­su­ja vastuunkantajia.

  Työelämän jakau­tu­mi­nen kah­tia on polt­toainet­ta pop­ulis­mille. Oikeistopop­ulis­teis­sa on fasis­tis­es­ti ajat­tele­vi­akin, mut­ta kan­natuk­sen taustal­la lie­nee tun­net­ta syr­jään­työn­tämis­es­tä ja ylenkat­seel­lis­es­ta eliitistä.

  Meil­lä pitää olla yhteiskun­nan kehi­tyk­selle tavoite ja ohjauskeinot pitää vali­ta sen mukaan. Iso­ja mullis­tuk­sia saat­taa tul­la, emmekä vält­tämät­tä kykene niitä kun­nol­la han­skaa­maan, mut­ta silti pitää yrit­tää taa­ta kaikille ihmis­ar­voinen elämä.

  Pop­ulisti­nen lope­tus: Miet­tikää yksin­huolta­jaa polke­mas­sa rän­täsateessa ruokalähetys­tä kra­pu­laiselle hyv­in­toimeen­tule­valle. Veron­mak­sajien tuel­la, kos­ka ilman tukea lähet­ti­fir­ma tek­isi niin huonoa tulosta, ettei sen omis­ta­jil­la ja johta­jil­la olisi varaa käyt­tää palvelua.

  PS: Taloustiede ei ole alaani. Eli nämäkin ajatuk­seni ovat niitä alus­sa mol­laami­ani ihmisen intu­ition tuotoksia.

 15. Perus­ta­son työ­paikko­jen tai mata­lan koulu­tuk­sen työ­paikko­jen määrää voisi lisätä ihan vaan pätevyys­vaa­timuk­sia kar­si­mal­lakin jos halut­taisi­in. Esimerkik­si hygien­ia­pas­sit, työ­tur­val­lisu­usko­r­tit, tuli­työko­r­tit, tietur­val­lisu­usko­r­tit, ammat­tikul­jet­ta­jien muut pätevyy­den kuin ajoko­rt­ti ja vas­taa­vat viime vuosikym­meninä kehitel­lyt koulu­tuk­set pois­ta­mal­la helpotet­taisi­in työl­listymistä merkit­tävästi ilman eri­tyisem­piä haittoja.

  Tai vaikka­pa yksit­täisenä esimerkkinä las­ten päivähoitoalan äsket­täin kiris­tet­tyjä pätevyys­vaa­timuk­sia voisi päin­vas­toin höl­len­tää. Esimerkik­si las­ten­tarhanopet­ta­jan pätevyys takaisin sosionomeille, las­ten­tarhanopet­ta­jak­oulu­tuk­sen siir­to yliopis­toista amk-tasolle, kun­nille kiel­to vaa­tia per­hep­äivähoita­jil­ta alan koulu­tus­ta ja vas­taa­vat muu­tok­set alen­taisi­vat työl­listymisen kynnystä.

  1. lp:
   Perus­ta­son työ­paikko­jen tai mata­lan koulu­tuk­sen työ­paikko­jen määrää voisi lisätä ihan vaan pätevyys­vaa­timuk­sia kar­si­mal­lakin jos halut­taisi­in. Esimerkik­si hygien­ia­pas­sit, työ­tur­val­lisu­usko­r­tit, tuli­työko­r­tit, tietur­val­lisu­usko­r­tit, ammat­tikul­jet­ta­jien muut pätevyy­den kuin ajoko­rt­ti ja vas­taa­vat viime vuosikym­meninä kehitel­lyt koulu­tuk­set pois­ta­mal­la helpotet­taisi­in työl­listymistä merkit­tävästi ilman eri­tyisem­piä haittoja. 

   Tämä on tot­ta. Kort­tirum­ba on nykyään tolku­ton esimerkik­si raken­nusalal­la ja useim­mat niistä pidet­tävät ‘kurssit’ ovat täysiä vit­se­jä joista ei ole mitään hyö­tyä kellekään pait­si niitä pitävälle kon­sult­tiyri­tyk­selle. No, saa­han sitä työt­tömyyt­tä kai niinkin vähennettyä!
   Aika mon­elta olen kuul­lut että alan­vai­h­to kiin­nos­taisi, mut­ta ei jak­sa men­nä 3–5 vuodek­si koulun penkille opet­tele­maan aakkosia.

  2. lp:
   Perus­ta­son työ­paikko­jen tai mata­lan koulu­tuk­sen työ­paikko­jen määrää voisi lisätä ihan vaan pätevyys­vaa­timuk­sia kar­si­mal­lakin jos halut­taisi­in. Esimerkik­si hygien­ia­pas­sit, työ­tur­val­lisu­usko­r­tit, tuli­työko­r­tit, tietur­val­lisu­usko­r­tit, ammat­tikul­jet­ta­jien muut pätevyy­den kuin ajoko­rt­ti ja vas­taa­vat viime vuosikym­meninä kehitel­lyt koulu­tuk­set pois­ta­mal­la helpotet­taisi­in työl­listymistä merkit­tävästi ilman eri­tyisem­piä haittoja. 

   Noista kor­te­ista merkit­tävä osa on syn­tynyt työ­nan­ta­jien vaa­timuk­ses­ta. Käytän­nössä niil­lä kor­vataan työhön pere­hdyt­tämistä ja työn­jo­hdon suorit­ta­maa valvon­taa. Eivätkä ne ole esteenä perusk­oulupo­h­jaiselle työl­lisymiselle. Se este, jon­ka ne muo­dosta­vat, on se, ettei kan­na­ta palkata ihmistä puolek­si päiväk­si töi­hin, kun tälle pitäisi han­kkia a.o. kor­tit. Ne suorit­taa nopeasti, muu­ta­mas­sa päivässä, mut­ta tämä kan­nat­taa tehdä tai teet­tää vain, jos aikoo olla alal­la yhtään pidem­pään. Lisäk­si kurssit maksavat.

   Epäilen vah­vasti, että yhteiskun­nal­lis­es­ti tulisi halvem­mak­si hyväksyä noiden eri kort­tien puut­tumis­es­ta aiheutu­va lisä­vahinko­jen määrä kuin se jäykkyys, jon­ka ne aiheut­ta­vat työmarkkinoille. 

   Tai vaikka­pa yksit­täisenä esimerkkinä las­ten päivähoitoalan äsket­täin kiris­tet­tyjä pätevyys­vaa­timuk­sia voisi päin­vas­toin höl­len­tää. Esimerkik­si las­ten­tarhanopet­ta­jan pätevyys takaisin sosionomeille, las­ten­tarhanopet­ta­jak­oulu­tuk­sen siir­to yliopis­toista amk-tasolle, kun­nille kiel­to vaa­tia per­hep­äivähoita­jil­ta alan koulu­tus­ta ja vas­taa­vat muu­tok­set alen­taisi­vat työl­listymisen kynnystä. 

   Las­ten­tarhanopet­ta­jan yliopis­tok­oulu­tus kestää kolme vuot­ta. Miten sen piden­tämi­nen neliv­uo­tisek­si helpot­taisi työl­listymistä? Nyky­isin las­ten­tarhanopet­ta­jik­si pätevät sosionomit ovat edelleen päte­viä. Ope­tusalal­la keneltäkään, joka on joskus ollut johonkin pätevä, ei viedä koskaan pätevyyt­tä seu­raavis­sakaan uudistuksissa.

 16. 1000€/kk käteen vastik­kee­ton­ta perus­tu­loa? Kump­panin kanssa 2000€/kk? Eipä tarvitse enää sen jäl­keen töitä tehdä. Puo­let vuodes­ta, kun viet­tää vielä Aasi­as­sa niin pystyy elämään lep­poisaa elämää myös Suomes­sa uusia seikkailu­ja suunnitellessa.

  Sit­ten, kun perus­tu­lo annetaan vielä lap­sille niin siinä alkaa moni keski­t­u­loinenkin miet­timään työn­teon mielekkyyt­tä tai no, moni var­maan miet­tisi jo tuol­la yllä ole­val­la esimerkillä.

  1. hta: 1000€/kk käteen vastik­kee­ton­ta perustuloa?

   Näin korkeaa perus­tu­loa ei ehdo­ta juuri kukaan (pait­si ehkä Vasemmistonuoret).

   1. Ossi Sare­so­ja: Näin korkeaa perus­tu­loa ei ehdo­ta juuri kukaan (pait­si ehkä Vasemmistonuoret). 

    Ei se pääkaupunkiseudul­la juuri pienem­pikään voi olla jos sen tarkoi­tus on kor­va­ta muut tukimuodot ja toimeen­tu­lo­tu­ki osit­tain (toimeen­tu­lo­tu­ki olisi oikeasti harkin­nan­varainen ja väli­aikainen, ei automaat­ti kuten nyt).

    Sil­lä rahal­la toki elää pääkaupunkiseudun ulkop­uolel­la aika hyvin mut­ta se ei vält­tämät­tä ole huono asia jos elämän­ta­p­atyöt­tömät pää­tyvät muut­ta­maan keskus­tas­ta pois. Nythän siihen ei ole mitään syytä. Nyky­is­in­hän pääkaupunkiseudul­la tulo (perus­päivära­ha (ja se mik­si se vai­h­tuu, kun päivät tulee täy­teen) + asum­is­tu­ki + toimeen­tu­lo­tu­ki — vuokra) on huo­mat­tavasti enem­män kuin tuon 1000€

    Kir­joitin joskus aiheesta lyhyesti, että on jok­seenkin erikoista, että perus­tu­loa halu­aa työtön kos­ka käytän­nön tulot pääkaupunkiseudul­la laske­vat ja sitä kammok­suu työssäkäyvä joka ei ymmär­rä, että nykyti­lanteessa saa enem­män tekemät­tä mitään.

   2. Ossi Sare­so­ja: Näin korkeaa perus­tu­loa ei ehdo­ta juuri kukaan (pait­si ehkä Vasemmistonuoret).

    No jaa, mielestäni 900‑1000 euroa/kk olisi hyvä taso. Tuo mak­set­taisi­in vain niiltä päiviltä, jot­ka viet­tää Suomes­sa, ja asum­is­tukea ei perus­tu­lon päälle maksettaisi.

   3. Aika ajatel­la: No jaa, mielestäni 900‑1000 euroa/kk olisi hyvä taso. Tuo mak­set­taisi­in vain niiltä päiviltä, jot­ka viet­tää Suomes­sa, ja asum­is­tukea ei perus­tu­lon päälle maksettaisi.

    Toiv­ot­tavasti samas­sa hengessä mak­se­taan myös eläkkeitä vain Suomes­sa viete­ty­iltä päiviltä. Vai onko nyt jotenkin aivan eri asia kyseessä?

   4. Stadist: Vai onko nyt jotenkin aivan eri asia kyseessä?

    Kyl­lä, perus­tu­lo­han on ihan eri asia kuin mikä tahansa muu tulo.

    (vähän vaikeal­ta kuitenkin kuu­lostaa valvon­ta siitä että ihmiset ovat tääl­lä, mut­ta kyl­lähän se tuot­taa selvän kan­nusti­non­gel­man jos suo­ma­laisel­la perus­tu­lol­la elää her­roik­si jos­sain ulkomailla)

   5. Aika ajatel­la: No jaa, mielestäni 900‑1000 euroa/kk olisi hyvä taso. Tuo mak­set­taisi­in vain niiltä päiviltä, jot­ka viet­tää Suomes­sa, ja asum­is­tukea ei perus­tu­lon päälle maksettaisi. 

    Ja mitenköhän tuo Suomes­sa olo toden­netaan? Turha tehdä pykäliä joi­ta ei voi valvoa varsinkin kun perus­tu­lon aja­tus oli kait keven­tää byrokra­ti­aa. Tuo tason määrit­te­ly on toki haas­tavaa kos­ka ton­nikin on vähän pääkaupunkiseudul­la mut­ta jo paljon enem­män maaseudul­la ja erit­täin paljon jos­sain päin maailmaa.

   6. hta: Ja mitenköhän tuo Suomes­sa olo toden­netaan? Turha tehdä pykäliä joi­ta ei voi valvoa varsinkin kun perus­tu­lon aja­tus oli kait keven­tää byrokra­ti­aa. Tuo tason määrit­te­ly on toki haas­tavaa kos­ka ton­nikin on vähän pääkaupunkiseudul­la mut­ta jo paljon enem­män maaseudul­la ja erit­täin paljon jos­sain päin maailmaa.

    Toden­tamiseen on var­masti moni­akin keino­ja. Jospa aloit­taisi vaik­ka sil­lä, että jokainen on velvolli­nen ilmoit­ta­maan pois­saolois­taan veroil­moituk­sen tyyliin/osana. Lais­tamis­es­ta tun­tu­va sank­tio. Voidaan ryy­dit­tää vielä palkki­ol­la aiheel­lis­es­ta ilmiannosta.

  2. hta: Sit­ten, kun perus­tu­lo annetaan vielä lap­sille niin siinä alkaa moni keski­t­u­loinenkin miet­timään työn­teon mielekkyyt­tä tai no, moni var­maan miet­tisi jo tuol­la yllä ole­val­la esimerkillä.

   Meil­lä on jo nyt “perus­tu­lo” automaat­tisen toimeen­tu­lotuen muo­dos­sa. TTT+AT on automaat­ti, suu­ru­udeltaan samas­sa luokas­sa kuin tuo ton­ni, ja sen saa nos­ta­mat­ta sormeaankaan. Se vain on toteutet­tu kaikkein huonoim­mal­la mah­dol­lisel­la taval­la, taval­la joka mak­si­moi hai­tat ja min­i­moi hyödyt. Itse tämän yhdis­telmän varas­sa aiem­min olleena en pysty kyllin kuvaile­maan sitä miten totaalis­es­ti se tap­paa halun tehdä yhtään mitään elämän­sä kohen­tamisek­si — ei sik­si että olisi liian mukavaa löhöil­lä ilmaisen ton­nin varas­sa, vaan sik­si että tästä tulosta vähen­netään KAIKKI muu mitä tien­aat sen päälle täysimääräis­es­ti. Jos saat pieniä osa-aikaisia keikkadu­une­ja, kuten yhteiskun­nan poh­jal­lakin ole­va usein saa, niitä ei kan­na­ta ikinä ottaa vas­taan kos­ka joka euro jon­ka tien­aat vähen­netään heti toimeen­tu­lotues­tasi. Kun vai­h­toe­htona on työsken­nel­lä ilmaisek­si tai olla tekemät­tä mitään, on aina parem­pi olla tekemät­tä mitään. Näi­nollen TTT+AT-yhdistelmällä oper­oivan kansalaisen kan­nat­taa ottaa vas­taan ain­oas­taan melko hyvä­palkkaisia kokoaikatöitä — ja niitä on hyvin vähän enää tar­jol­la kenellekään. Kyseessä on suurin yksit­täi­nen kan­nustin­loukku tukijärjestelmässämme.

   Todel­lisen perus­tu­lon nerokku­us on nimeno­maan siinä, että sen päälle kan­nat­taa tehdä näitä pieniäkin sivudu­une­ja kos­ka saat pitää kaiken “ylimääräisen” mitä tien­aat — mii­nus verot tietenkin — ja jos­sain vai­heessa päädyt net­tomak­sa­jak­si kun sitä ylimääräistä alkaa ker­tyä riit­tävästi. Tätä ei voi tapah­tua nyky­isil­lä tuil­la ellei henkilö aika­matkus­ta 80-luvulle jos­sa kokoaikatöitä riit­ti kaikille. Siis puh­taasti talouden luis­tamisen kannal­ta perus­tu­lo olisi järk­ili­ike, ennen kuin edes ajatel­laan sen vaiku­tuk­sia ihmis­ten koke­maan hyv­in­voin­ti­in (nykyiseen tuk­i­jär­jestelmään liit­tyvä jatku­va anelu ja epä­var­muus ei tee hyvää mielenterveydelle).

 17. “Pamin edus­ta­ja sanoi, että osoituk­se­na palkko­jen huonone­mis­es­ta on, että yhä use­ampi saa palkan täy­den­nyk­sek­si asum­is­tukea. Ei se siitä johdu. Se johtuu Juhana Var­ti­ais­es­ta ja minus­ta. Me esitimme yhdessä, että pieni­palkkaisia työn­tek­i­jöitä tuet­taisi­in lisäämäl­lä myös asum­is­tu­keen palka­nsaa­jille suojaosuus.[1] Tuo 300 euron suo­jao­su­us todel­la toteutet­ti­in. Se lisäsi pieni­palkkaisten, lähin­nä siis osa-aikaisten käteen jääviä tulo­ja noin sadal­la eurol­la. Mil­loin PAM on viimek­si onnis­tunut nos­ta­maan net­topalkko­ja yhtä paljon?”

  Käytän­nössä asum­istuen 300 euron suo­jaosa kos­kee asum­istuen saa­jista vain palka­nsaa­jia, ja heistäkin vain niitä, jot­ka eivät saa toimeen­tu­lo­tukea. Toimeen­tu­lotues­sa nimit­täin on pienem­pi suo­jaosa, joka on yleen­sä tuen saa­jan kannal­ta määräävä. Toimeen­tu­lotuen saa­jil­la asum­istuen suo­jaosan kasvu on mon­es­sa tapauk­ses­sa johtanut toimeen­tu­lotuen leikkaan­tu­miseen samal­la euromääräl­lä, jol­loin kokon­ais­tu­loi­hin asum­istuen suo­jaos­al­la ei ole sel­l­aises­sa tapauk­ses­sa vaikutusta.

  Asum­is­tuki­meno­jen kasvu­un on mon­ta syytä. Asum­is­tukea saav­ista ruokakun­nista 374 000:sta täl­lä het­kel­lä 148 000:llä on palkkat­u­loa, joista 71 000 on opiske­li­jaruokakun­tia. Palkkat­u­loa saav­ista asum­istuen saa­jista läh­es puo­let on nyky­isin opiske­li­joi­ta, jot­ka tekevät tyyp­il­lis­es­ti kesätöitä ja sit­ten muun vuo­den aikana jonkin ver­ran mah­dol­lis­es­ti lisäk­si osa-aikatöitä. Elämän­ti­lanteeltaan työl­lisik­si tilas­tossa luokiteltavia ruokakun­tia on asum­istuen saa­jis­sa täl­lä het­kel­lä yhteen­sä 67 000 eli noin 18 % asum­istuen saajista.

  Asum­istuen suo­jaos­al­la on joitain sivu­vaiku­tuk­sia. Se esimerkik­si vaikut­taisi osoit­tau­tuneen suh­teel­lisen tehokkaak­si väli­neek­si lisäämään opiske­li­joiden opiskelu­vu­osien aikaista työssäkäyn­tiä, kos­ka osa-aikatyösken­te­ly opin­to­jen ohel­la ei enää aiem­paan tapaan leikkaa asum­is­ten tukia.

 18. Vas­tus­tan palkkatukea, kos­ka se olisi pääsään­töis­es­ti “köy­hien” itse itselleen mak­samaa tulon­si­ir­toa. Jos verot oli­si­vat enim­mäk­seen “rikkaiden” mak­samia niin ehdo­tuk­ses­sa olisi järkeä. Tosi­asi­as­sa köy­hääkin verote­taan meil­lä ankarasti (ALV, TyEL). Asioi­ta voi kor­ja­ta vain laske­mal­la veror­a­situs­ta: val­taa ja vas­tu­u­ta kansalaisille myös pienituloiselle.

  1. pien­i­t­u­loiset eli henkilöt, jot­ka hyö­ty­i­sivät eniten täl­lai­sista palkkati­es­ta yms. erinäköi­sistä työn ja sosi­aal­i­tur­van yhteenso­vit­tamista eivät mak­sa net­tona veroja. 

   Karkeasti jaotellen Keskilu­ok­ka mak­saa omat menon­sa ja hyvä­tu­loiset kus­tan­ta­vat köy­hien menot.

   1. Sylt­ty:
    pien­i­t­u­loiset eli henkilöt, jot­ka hyö­ty­i­sivät eniten täl­lai­sista palkkati­es­ta yms. erinäköi­sistä työn ja sosi­aal­i­tur­van yhteenso­vit­tamista eivät mak­sa net­tona veroja. 

    Juu. Ei net­tona tietenkään. Huoleni onkin brut­toverot ja niiden mukanaan tuo­ma taloudel­lisen val­lan mene­tys. Tulon­si­ir­rot on usein kor­vamerkit­ty tiet­tyyn tarkoituk­seen esim. asum­is­tu­ki ja Hitas arvon­ta asumiseen, opin­to­tu­ki opiskelu­un, työt­tömyyspäivära­ha työn­tekemät­tömyy­teen, jne . “köy­hä” mak­saa paljon vero­ja (ALV, TyEL) ja saa kor­vamerkit­tyjä tulon­si­ir­to­ja. Samal­la “köy­hä” menet­tää päätän­tä­val­taa ja me muut menetämme arvokas­ta markki­noiden välit­tämää tietoa siitä, mitä köy­hä oikeasti halu­aa ja tarvit­see. Tämä on val­tapeli: paljonko val­taa ja vas­tu­u­ta on yksilöl­lä (köy­häl­läkin) ja paljonko sitä on poli­itikol­la ja keskus­su­un­nit­telul­la. Uskon, että olemme men­neet aivan liian pitkälle jälkim­mäiseen suun­taan. Yksilö pitäisi palaut­taa ajat­telun keskiöön. Verot alas! Taloudel­lista val­taa palautet­ta­va kansalaiselle myös köyhälle.

 19. Sinän­sä “Iso Numero” ‑lehden myyjät kuu­lu­vat alus­tat­alouden työn­tek­i­jöi­den kaltaiseen ryh­mään. Heil­lä ei ole työ­suhdet­ta eikä työ­suh­teen etu­ja. Toisaal­ta lehden toim­inta on yhteiskun­nal­lista ja tähtää juuri tar­joa­maan tälle ryh­mälle elinkeinon.

  Kukaan ei liene kuitenkaan ehdot­tanut, että “Iso Numero” ‑lehden toimit­ta­jille pitäisi tar­jo­ta työ­suh­teessa työskentelyä.

 20. OS: Tuo ensim­mäi­nen lauseesi on väärä. Maanvil­jeli­jät kyl­lä halu­aisi­vat tulon­sa suorit­teista, mut­ta hei­dän on ollut pakko sopeu­tua nykyiseen tilanteeseen, kos­ka heil­lä ei ole markki­navoimaa muut­taa tilan­net­ta. Palka­nsaa­jil­la on voimaa vas­tus­taa tuki­aisia sekä lain­säädän­nössä että markki­noil­lakin jos­sain määrin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.