Kaupunkiympäristölautakunnan lista 14.1.2020

VIIME VUOSIKYMMENELTÄ SIIRTYNEET ASIAT

Län­si-Hel­sin­gin rai­tio­tei­den yleis­suun­ni­tel­ma ja lii­ken­teel­li­set periaatteet

Tämä pan­tiin pöy­däl­le 10.12.2019. Suun­ni­tel­ma on selos­tet­tu sil­loin tarkemmin

Tar­koi­tus on teh­dä ratik­ka­lin­ja Munk­ki­nie­men aukiol­ta Huo­pa­lah­den­tie­tä ja Vih­din­tie­tä Poh­jois-Haa­gan ase­mal­le ja siel­tä edel­leen Kan­te­let­ta­ren­tiel­le. Tämä väli mitoi­te­taan 45 met­riä pit­kil­le kak­si­suun­tai­sil­le rati­koil­le. Niil­lä ei kui­ten­kaan voi ajaa aina­kaan tois­tai­sek­si Munk­ki­nie­mes­tä Man­ner­hei­min­tie­tä Kol­mi­kul­maan ilman, että pysäk­ke­jä pidennetään.

Man­ner­hei­min­tien ratik­ka­lin­ja ei kes­tä enem­pää rati­koi­ta ruuh­kau­tu­mat­ta. Sik­si Töö­lön läpi ava­taan toi­nen ratik­ka­lin­ja Tope­liuk­sen­ka­tua ja Fredri­kin­ka­tua pit­kin Eiraan. Tämän­het­ki­nen suun­ni­tel­ma on lait­taa tuol­le lin­jal­le nelo­sen ratik­ka ja kak­ko­nen Nor­densk­jöl­din­ka­dun koh­dal­ta niin, ettei se kul­ki­si Oop­pe­ran kaut­ta. Kymp­pi taas kul­ki­si Kata­ja­no­kal­le. Nämä ovat kui­ten­kin vas­ta luon­nos­vai­hees­sa ole­via suunnitelmia.

Rati­kan tiel­tä rai­va­taan pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Töö­lös­sä ne on tar­koi­tus kor­va­ta vino­pai­koi­tuk­sel­la tont­ti­ka­duil­la, jol­loin jal­ka­käy­tä­viä kaven­net­tai­siin. Aja­tus on ker­ta­kaik­ki­sen keh­no. Jos ehdin, teen täs­tä aihees­ta oman postauksen.

Huo­les­tut­ta­vaa on myös se, että Fredri­kin­ka­dul­la ratik­ka jou­tui­si sei­so­maan samois­sa ruuh­kis­sa auto­jen kans­sa. Fre­das­ta pitäi­si teh­dä jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu ja Alber­tin­ka­dus­ta kak­si­suun­tai­nen autoi­lul­le pyhi­tet­ty katu.

Län­si­lin­kin ympä­ris­tön yleissuunnitelma

Oli aika­naan iso moka lait­taa Tal­lin­nan lai­vat Jät­kä­saa­reen. Nii­den oikea paik­ka oli­si ollut jos­sain Espoos­sa, lähem­pä­nä Tal­lin­naan. Sata­man toi­mit­ta­mat lii­ken­ne-ennus­teet meni­vät ihan mön­kään. Lii­ken­net­tä on pal­jon enem­män ja ennus­tet­tua isom­pia alus­ten takia se tulee suu­rem­pi­na ker­ta-annok­si­na. Mut­ta siel­lä se nyt on.

On väläy­tet­ty tun­ne­lia Län­si­väy­läl­le. Se oli­si taval­laan yksi osa hylä­tys­tä kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta, mut­ta sen­kin toi­mi­vuus oli­si heikko.

Nyt esi­te­tään rumaa ramp­pia Ruo­ho­lah­den sil­lal­le. Ram­pin tar­ve ei joh­du pel­käs­tään Jät­kä­saa­ren lii­ken­tees­tä vaan Ete­lä-Hel­sin­gis­tä tule­vas­ta autoliikenteestä.

Kau­pun­ki pahen­taa asi­aa omil­la toi­mil­laan pakot­ta­mal­la Jät­kä­saa­ren asuk­kaat osta­maan asun­non yhtey­des­sä auto­pai­kan, joka mak­saa pal­jon enem­män kuin auto, yli 50 000 euroa. Kun suu­rin autoon liit­ty­vä inves­toin­ti on jo mak­set­tu, sen hal­van auton ostaa aika her­käs­ti. Olen aika var­ma, että Her­ne­saa­reen auto­ja tulee pal­jon vähem­män, kos­ka auto­pai­kas­ta mak­sa­mi­nen on vapaaehtoista.

Atte Har­jan­teen val­tuus­toa­loi­te Van­han­kau­pun­gin­kos­ken padon purkamisesta

Tämä ikui­suus­aloi­te siir­ret­tiin suo­siol­la täl­le vuo­si­kym­me­nel­le, kos­ka fak­tois­ta oli erimielisyyttä.

Helen oy on ilmoit­ta­nut, ettei se tar­vit­se voi­ma­laa mihin­kään, mut­ta pato ja his­to­rial­li­nen voi­ma­lai­tos­mil­jöö on suo­jel­tu moneen ker­taan ase­ma­kaa­vas­ta maa­kun­ta­kaa­vaan. (Ei ollut suu­ri talou­del­li­nen uhraus. Oli yhtiön kal­lein­ta sähköä.)

Vet­tä voi ohja­ta vir­taa­maan itä­haa­ran kos­ken kaut­ta, jol­loin kalat eivät tör­mäi­li­si pato­sei­nään. Itäis­tä haa­raa voi­si vähän loi­ven­taa, jot­ta hei­kom­mat­kin kalat pää­si­si­vät ylös, mut­ta koko Van­taan­joen pin­nan alen­ta­mi­nen useil­la met­reil­lä oli­si aika han­ka­la jut­tu joki­mai­se­maa ajatellen.

UUDET ASIAT

Hämeen­tien 157 asemakaava.

Teol­li­suus­ra­ken­nuk­sen tilal­le tulee hybri­di­ra­ken­nus, jos­sa on lähin­nä asun­to­ja. Mai­se­mal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä on 15-ker­rok­si­nen tor­nio­sa. Uusia ara­bian­ran­ta­lai­sia noin 200.

Kaa­va oli vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä lau­ta­kun­nas­sa ja on sen jäl­keen ollut näh­tä­vil­lä. Ilman mer­kit­tä­viä muu­tok­sia lai­te­taan eteenpäin.

Kam­pin hil­jen­ty­mis­kap­pe­lin kaava

Kap­pe­lia laa­jen­ne­taan 70 neliön lisärakennuksella

Uuden­maan­ka­dul­le Ota­van toi­mi­ta­lon laajennus

Talo laa­je­nee sisä­pi­hal­le. Kun kyse ei ole asuin­ta­los­ta, ei las­ten leik­ki­pai­kois­ta tar­vit­se mureh­tia. Raken­nusoi­keus kas­vaa 2 200 k‑m2:llä, mut­ta uut­ta toi­mis­to­ker­ro­sa­laa tulee 2 351 k‑m2. Esi­tys­lis­tan mukaan sisä­pi­han avo­toi­mis­to­ti­loi­hin tulee työ­pis­teet n. 500 hen­ki­löl­le. Kuu­los­taa aika pal­jol­ta (4,7 m²/henki!).

Las­ten päi­vä­ko­ti poik­kea­mis­lu­val­la Kone­pa­jan­ku­ja 5:een

Raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tos on ongel­ma­ton, mut­ta 750 neliön pihan aitaa­mi­nen torik­si suun­ni­tel­lul­ta aukeal­ta on tie­tys­ti vähän ikä­vä jut­tu. Mut­ta päi­vä­ko­ti on kui­ten­kin tois­tai­sek­si vält­tä­mä­tön. Tosin suo­ma­lai­set­han ovat päät­tä­neet lopet­taa las­ten syn­nyt­tä­mi­sen, joten tämä jää­nee väliaikaiseksi.

 

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 14.1.2020”

 1. Jos Jät­kä­saa­res­ta oli alun­pe­rin tar­koi­tet­tu asuk­kai­den kan­nal­ta vähä­au­toi­nen kau­pun­gin­osa, mik­si sin­ne kui­ten­kin pää­tet­tiin aset­taa park­ki­paik­ko­jen miniminormi?

  1. Auto­paik­ko­jen mini­mi­nor­mi Jät­kä­saa­reen oli kau­kaa vii­sas päätös.

   Jät­kä­saa­ren infran ja pal­ve­lui­den raken­ta­mi­nen laa­haa — jos­tain syys­tä — rajus­ti asun­to­ra­ken­ta­mis­ta jäl­jes­sä. Alu­eel­la on koko­nai­sia val­mii­ta kort­te­lei­ta, jois­ta lähim­mät päi­vit­täis­pal­ve­lut (=Ale­pa) sijait­se­vat yli kilo­met­rin pääs­sä. Osa mat­kas­ta kul­je­taan sora­tie­tä pit­kin. Pyö­rä­tie val­mis­tuu ehkä muu­ta­man vuo­den päästä.

   Kun arjen väli­mat­kat ovat noin­kin pit­kiä, perus­tuu liik­ku­mi­nen autoi­lul­le. Kuten pien­ta­loa­lueil­la. Samas­ta syys­tä pysä­köin­ti­pai­kat teke­vät var­sin hyvin kaup­pan­sa alu­een uusil­le asukkaille.

 2. Aja­tus sii­tä, että nykyi­siä jal­ka­käy­tä­viä kaven­net­tai­siin uusien rai­tio­tei­den raken­ta­mi­sen takia on tosi­aan ker­ta­kaik­ki­sen keh­no. Kan­ta­kau­pun­gis­sa alkaa olla jo nyt rai­tio­tei­tä ja pyö­rä­tei­tä enem­män kuin lii­ken­ne­la­ki määrää.

 3. Toi ramp­pi on vain osa ehdo­tet­tua beto­ni­bru­ta­lis­mia. Sen lisäk­si käy­tän­nös­sä koko Pork­ka­lan­ka­tu muu­tet­tai­siin kaksitaso-risteykseksi.

  Kan­nus­tai­sin sel­vit­tä­mään, jos­ko nyt met­ron aloi­tet­tua sel­vit­täi­siin ilman kau­pun­kia jaka­vaa Ruo­ho­lah­den­sil­taa, ja jos­ko Pork­ka­lan­ka­dun-Meklun ris­teyk­sen voi­si muut­taa yhteen tasoon ja ava­ta ris­teyk­ses­tä suo­raan pää­syn Kam­pin pysä­köin­ti­hal­lei­hin (nykyi­sin jou­tuu aja­maan sil­taa ylös, ja sisään­ajo on vas­ta Las­ten­leh­don­puis­ton kohdalla).

  Ruo­ho­lah­den sil­lan pois­tu­mi­nen mah­dol­lis­tai­si Marian alu­een ydis­ty­mi­sen Hie­ta­lah­den alu­ee­seen ja mah­dol­lis­tai­si lisä­ra­ken­ta­mis­ta Pork­ka­lan­ka­dun var­teen. Ehdo­tet­tu beto­ni­bru­ta­lis­mi teki­si kai­ken juu­ri päin vas­toin, ja leik­kai­si Ete­lä-Hel­sin­kiä vie­lä nykyis­tä pahemmin,

  1. Ruo­ho­lah­den sil­ta­han oli aika­naan vält­tä­mä­tön ennen kaik­kea sil­lan alla sijain­neen moni­rai­tei­sen rata­pi­han takia, ja tie­tys­ti sen lisäk­si Län­si­väy­län bus­sien oiko­reit­ti­nä. Rata­pi­han pai­kal­la on nyt Baa­na ja Länä­rin bus­sit­kin ovat katoa­va luon­non­va­ra, joten kevyem­pi rat­kai­su (esim. Län­si­link­ki 2 ja kier­to­liit­ty­mä) voi­si vähi­tel­len olla paikallaan.

 4. Kum­mas­ti lohet ja tai­me­net kiin­nos­ta­vat Van­taal­la, kun Tik­ku­ri­lan­kos­kes­ta pato puret­tiin ja teh­tiin komea kos­ki kun vesi las­ket­tiin. Täs­sä saa­tai­siin komeam­pi kos­ki joka oli­si jo mat­kai­lu­näh­tä­vyys, mut­ta tie­tys­ti vih­rei­tä ei saa asi­aa aja­maan muu­ta­man poik­keuk­sen vah­vis­taes­sa sään­töä. Van­taan­jo­ki on täl­lä het­kel­lä padot­tu­na enem­män suu­ri oja kuin joki, joten veden las­ku ja kos­kien kuo­hu­jen palaut­ta­mi­nen oli­si mel­koi­nen paran­nus. Pis­tää vihak­si ettei vih­reät tätä­kään näe, vaan puo­lus­te­le­vat nykyis­tä ihmi­sen teke­mää ojaa, joka vie­lä tul­vii padon­kin takia tur­haan. Eikä koko joen veden­kor­keus sil­lä romah­da että pato ote­taan pois, ei sii­tä reiäs­tä mene val­ta­vas­ti enem­pää vet­tä ja joes­sa on kos­ket ja poh­ja­pa­dot ylem­pä­nä. Koko Hel­sin­gin ole­mas­sao­lo joh­tuu sii­tä että tuos­sa oli kalai­sa lohi­kos­ki johon ensim­mäi­set asuk­kaat tuli­vat jos­kus 1000-vuon­na tai aiem­min. Sama syy syn­nyt­ti asu­tuk­sen aikai­sin Tik­ku­ri­lan koh­dil­le. Mikään muu ei oli­si saa­nut hei­tä jää­mään kuin meres­tä nouse­va ilmai­nen pro­teii­ni, joten jos his­to­rial­lis­ta mer­ki­tys­tä hae­taan niin sii­nä oli­si. Ja sit­ten Ruot­sin kunin­gas­kin antoi luvan myä­hem­min myl­lyl­le ja padol­le jos lohen nousua ei vaa­ran­ne­ta, joten tuo­kin rik­ko­mus tuli­si kor­jat­tua. Mik­si Van­taal­la sit­ten luon­toa arvos­te­taan, mut­ta Hel­sin­gis­sä ei? Mik­si siel­lä mis­sä vih­reät val­las­sa ei tapah­du mitään posi­tii­vis­ta, vaik­ka jo naa­pu­ris­sa teh­dään? Mitä Soi­nin­vaa­ra teki­si jos koi­ran pää­tä haka­taan kadul­la sei­nään ja se kuo­lee sii­hen? Nyt siel­lä kuo­lee ihan tur­haan uha­na­lai­siin lajei­hin kuu­lu­via kalo­ja tör­mäil­les­sään pato­muu­riin. Vih­rei­den lupauk­set luon­nol­le­kin näyt­tää ole­van pup­pua, kun ei sit­ten kiin­nos­ta paran­taa uha­na­lai­sien lajien ase­maa kun sii­hen on mah­dol­li­suus. Kuka tei­hin enää uskoo kun täs­sä­kin niko­tel­laan, vaik­ka tämän luu­li­si ole­van mah­dol­li­suus näyt­tää? Miten voit­te vas­tus­taa Kemi­joen lisä­ra­ken­ta­mis­ta, kun tur­hien­kaan pato­jen pur­ku ei kiin­nos­ta koto­na? Kovas­ti olet­ta sano­mas­sa muil­le miten pitää olla. 

  Jät­kä­saa­ri ei tar­vit­se mitään lisä­ramp­pe­ja tai tun­ne­lei­ta, ei ole mitään val­ta­vaa ongelmaa.

  1. Joki­luon­to elpyy häm­mäs­tyt­tä­vän nopeas­ti pato­jen pur­ka­mi­sen ja ennal­lis­ta­mis­toi­mien jäl­keen. Kas­vil­li­suus val­taa pal­jas­tu­neen maan.
   Yleen­sä Hel­sin­ki on pyr­ki­nyt ole­maan suun­nan­näyt­tä­jä. Täs­sä asias­sa se on tunaroinut.
   Var­maan pyö­räi­ly­kais­tat on tren­dik­kääm­pi aihe täs­sä ajas­sa. Näkö­kul­maa kan­nat­tai­si yrit­tää laajentaa.

 5. Kos­ka Man­ner­hei­min­tien ratik­ka­lin­ja ei kes­tä enem­pää rati­koi­ta ruuh­kau­tu­mat­ta, Töö­lön läpi halut­tai­siin raken­taa raken­taa uusi rin­nak­kai­nen ratik­ka­lin­ja Tope­liuk­sen­ka­tua pit­kin parin kort­te­lin pää­hän Mannerheimintiestä. 

  Hel­pom­mal­la ja hal­vem­mal­la pääs­täi­siin kun Tope­liuk­sen­ka­dul­la ajet­tai­siin bus­seil­la kuten nyt­kin. Poh­jois-Haa­gaan ja Kan­nel­mä­keen taas pää­see junal­la kes­kus­tas­ta vii­des­sä­tois­ta minuutissa.

  1. Sin­ne on tulos­sa tuhan­sia ihmi­siä bule­var­din var­teen. Koko bule­var­din ide­ra ei toi­mi ilman ratik­kaa ja se tai­si olla myös vaa­ti­muk­se­na yleis­kaa­vas­sa. Tätä lin­jas­toa ei teh­dä nykyis­tä kau­pun­kia vaan tule­vaa varten.

 6. Huo­les­tut­ta­vaa on myös se, että Fredri­kin­ka­dul­la ratik­ka jou­tui­si sei­so­maan samois­sa ruuh­kis­sa auto­jen kans­sa. Fre­das­ta pitäi­si teh­dä jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu ja Alber­tin­ka­dus­ta kak­si­suun­tai­nen autoi­lul­le pyhi­tet­ty katu.”

  Jaan huo­len, mut­ta esi­tet­ty rat­kai­su ei toi­mi, kos­ka Fre­dal­la on kiin­teis­tö­jä, joil­le pitää pys­tyä ajamaan.
  Pal­jon toi­mi­vam­pi rat­kai­su on säi­lyt­tää Alber­tin­ka­tu ja Fre­da yksi­suun­tai­si­na, jol­loin ratik­ka kul­ki­si omia kais­to­jaan ete­lään Alber­tin­ka­tua ja poh­joi­seen Fre­daa. Lii­ken­ne­va­loe­tuu­det­kin on pal­jon hel­pom­pi toteut­taa yksi­suun­tai­sil­le kaduille.

  1. EKK: Jaan huo­len, mut­ta esi­tet­ty rat­kai­su ei toi­mi, kos­ka Fre­dal­la on kiin­teis­tö­jä, joil­le pitää pys­tyä ajamaan.
   Pal­jon toi­mi­vam­pi rat­kai­su on säi­lyt­tää Alber­tin­ka­tu ja Fre­da yksi­suun­tai­si­na, jol­loin ratik­ka kul­ki­si omia kais­to­jaan ete­lään Alber­tin­ka­tua ja poh­joi­seen Fre­daa. Lii­ken­ne­va­loe­tuu­det­kin on pal­jon hel­pom­pi toteut­taa yksi­suun­tai­sil­le kaduille.

   Ton­teil­le ajo sal­lit­tu. Pit­kän täh­täi­men tavoi­te sai­si olla koh­tuul­li­nen käve­ly-ympä­ris­tö Temp­pe­li­au­kion kir­kol­ta Viis­kul­man kaut­ta Meri­sa­ta­man­ran­taan. Hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen suju­vuu­den opti­moin­ti (sinän­sä suju­vam­pi Fre­dan ja Alber­tin­ka­dun yksi­suun­tai­suus) ei oikein pal­ve­le asuin­viih­ty­vyyt­tä, jon­ka soi­si prio­ri­soi­ta­van kor­keal­le. Alber­tin­ka­tu ei ole käve­ly-ympä­ris­tö­nä kovin kum­moi­nen, eikä tasa­ja­ko taktiikkaa.

   Alu­een pää­väy­lät (yksi­tyi­sau­toi­lul­le) ovat poh­jois-ete­lä­suun­nas­sa Telak­ka­ka­tu ja Erot­ta­jan­ka­tu, itä-län­si­suun­nas­sa Uuden­maan­ka­tu ja Lönn­ro­tin­ka­tu. Muut varat­ta­koon rau­hal­li­sem­paan käyttöön.

   Oma ennus­tee­ni on että Her­ne­saa­ren val­mis­tut­tua Fredri­kin­ka­dun läpia­jol­le täy­tyy joka tapauk­ses­sa teh­dä jotain kun Telak­ka­ka­dun tuk­keu­tues­sa (kos­ka Ruo­ho­lah­ti) poh­joi­seen suun­tau­tu­va hen­ki­lö­au­to­lii­ken­ne siir­tyy kier­tä­mään sen kaut­ta. Hen­ki­lö­au­tot sei­so­vat ruuh­kas­sa, teh­tiin Puna­vuo­res­sa mitä tahan­sa, mut­ta rati­koil­le voi­daan saa­da koh­tuul­li­sil­la kus­tan­nuk­sil­la suju­vah­ko yhteys Kamp­piin, jol­la on var­mas­ti posi­tii­vi­nen vai­ku­tus myös Telak­ka­ka­dun työmatkaruuhkiin.

 7. Mul­le on yksi hai­lee tulee­ko Hie­ta­lah­teen ramp­pi vai ei. Jos se suju­voit­taa lii­ken­ne­tä niin ettei Jät­kä­saa­ren ja Ruo­ho­lah­den asuk­kaat tar­vit­se hen­git­tää pako­kaa­su­ja, niin tul­koot. Itse asias­sa Hie­ta­lah­des­sa on ollut ramp­pi “mui­nais­ajoil­ta” 1990-luvul­le asti, se kul­ki Lönn­ro­tin­ka­dul­ta ja ylit­ti sata­ma­ra­dan , teki mut­kan ja las­keu­tui Pork­ka­lan­ka­dun ris­teyk­seen. En oikein muis­ta mik­si se purettiin?

 8. Ruo­ho­lah­den auto­jen eri­ta­so­liit­ty­män ramp­pi hylät­tiin yksi­mie­li­ses­ti, mil­jar­dien auto­tun­ne­lieh­do­tuk­set kau­pun­gin ali on lopul­ta­kin jätet­ty his­to­ri­aan ja kes­kel­lä Töö­löä on lähes 1 000 auton park­ki­hal­li tyh­jä­nä. Näin raken­tuu ihmis­ten kaupunkia.

  Ehdo­tus tek­ni­sek­si suo­ri­tuk­sek­si, joka hel­pos­ti paran­tai­si alu­een kau­pun­ki­ku­vaa ja viih­tyi­syyt­tä hur­jas­ti: siir­re­tään autot Töö­lön­to­ril­ta tyh­jään park­ki­hal­liin aset­ta­mal­la toril­le pysäköintikielto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.