Pitäisikö euromaiden nostaa palkkoja yhdessä?

EKP on aset­tanut inflaa­tio­tavoit­teek­seen kak­si pros­ent­tia vuodessa, mut­ta on jäänyt siitä jatku­vasti. Pieni inflaa­tio olisi kansan­taloudelle hyväk­si, kos­ka se rankai­sisi niitä, jot­ka kaiva­vat leiviskän­sä maa­han sen sijaan, että ylläpitäi­sivät kansan­talout­ta ja se vaikeut­taa laske­mas­ta reaa­liko­rko­ja reip­paasti nol­lan ala­puolelle, kos­ka negati­ivisen nimel­lisko­rot toimi­vat kummallisesti.

Ylilöysä rahapoli­ti­ik­ka ei ole aktivoin­ut talout­ta toiv­o­tul­la taval­la, mut­ta on kyl­lä tuot­tanut vaar­al­lisia kuplia asun­to- ja osakemarkkinoille.

Ongel­mana ovat euroalueen liian pienet palkanko­ro­tuk­set. Ne taas johtu­vat siitä, että jokainen maa hyö­tyy siitä, että kus­tan­nus­ta­so nousee hitaam­min kuin kil­pail­i­ja­mais­sa. Sik­si kaikissa mais­sa maltil­liset palkanko­ro­tuk­set ovat sen maan työn­tek­i­jöi­den etu, mut­ta koko euroaluet­ta ajatellen täl­lainen deflaa­tiok­il­pailu on turmiollista.

Euroalueen sään­nöis­sä tämäkin ongel­ma on otet­tu huomioon, mut­ta sään­töä ei nou­date­ta. Yhdel­läkään euro­maal­la ei saa olla liian yli­jäämäistä vai­h­to­taset­ta[1]. Sak­sa rikkoo tätä sään­töä avoimesti ja nyt myös Hol­lan­ti, mut­ta niitä ei ole edes toruttu.

Niin­pä Suomes­sakin olisi viisas­ta, että palkanko­ro­tuk­set jäi­sivät taas maltil­lisik­si, kos­ka korkeat palkanko­ro­tuk­set menevät suo­raan hin­toi­hin. Reaalian­siot eivät niiden ansio­ta nouse, mut­ta vien­nin veto hiipuu ja työt­tömyys nousee. Näin ajatel­laan kaikissa mais­sa, ja lop­putu­los on huono. Jos palkko­ja nos­tet­taisi­in koordi­noidusti kaikissa euro-mais­sa, nekin koro­tuk­set meni­sivät inflaa­tioon, eivätkä reaalian­siot siis koro­tusten takia juuri nousisi, mut­ta taloudelli­nen aktivi­teet­ti kohenisi, kos­ka päästäisi­in eroon deflaa­tion tai liian hitaan inflaa­tion kiroista.

Pitäisikö ryhtyä koordi­noimaan palkanko­ro­tuk­sia? Sovit­taisi­in, että vai­h­to­taseeltaan yli­jäämäi­sis­sä talouk­sis­sa palkanko­ro­tuk­set oli­si­vat vähän isom­pia ja ali­jäämäi­sis­sä pienem­piä, mut­ta kaikissa keskimäärin niin suuria, että ne johtaisi­vat tavoitel­tu­un kah­den pros­entin inflaa­tioon. Seu­raa­vana vuon­na sama uud­estaan kuitenkin niin, että palkkaliuku­mat ote­taan huomioon.

 

 

[1] Ylära­ja sal­li­t­ulle vai­h­to­taseen yli­jäämäl­lä on muis­taak­seni kuusi pros­ent­tia BKT:sta, mut­ta en saanut tätä tark­iste­tuk­si mistään.

36 vastausta artikkeliin “Pitäisikö euromaiden nostaa palkkoja yhdessä?”

 1. Palkko­jen nos­tol­la ei ole vaiku­tus­ta inflaa­tioon. Palkko­jen koro­tus johtaa työn hin­nan ja muiden hyödykkei­den suh­teel­lisi­in hin­nan­muu­tok­si­in, mut­ta inflaa­tio­ta voidaan säädel­lä vain säätämäl­lä rahan tar­jon­taa. Tässä käsitel­lään aihet­ta 50 vuot­ta sit­ten van­hen­tuneel­la käsi­tyk­sel­lä inflaatiosta.

  1. Fried­man:
   Palkko­jen nos­tol­la ei ole vaiku­tus­ta inflaa­tioon. Palkko­jen koro­tus johtaa työn hin­nan ja muiden hyödykkei­den suh­teel­lisi­in hin­nan­muu­tok­si­in, mut­ta inflaa­tio­ta voidaan säädel­lä vain säätämäl­lä rahan tar­jon­taa. Tässä käsitel­lään aihet­ta 50 vuot­ta sit­ten van­hen­tuneel­la käsi­tyk­sel­lä inflaatiosta.

   Ymmär­rän kyl­lä kom­ment­tisi teo­reet­tisen taus­tan sekä his­to­ri­an. Tässä on kuitenkin ongel­mana se, että val­lit­se­va teo­ria, mihin vetoat, osoit­tau­tui nimeno­maan nyt 2010-luvul­la toim­i­mat­tomak­si eli melko kat­ta­van empiris­min turvin (USA, EU, Japani) rahan tar­jon­nan lisäämi­nen ei kas­vat­tanut inflaa­tio­ta. Kenelle tahansa loogis­es­ti ajat­tel­e­valle tämä tarkoit­taa että val­lit­se­va teo­ria on kumot­tu, mut­ta taloustiede muis­tut­taakin jo enem­män uskon­toa kuin mitään varsi­naista tiedettä.

   Sit­ten jos aihet­ta avaa lisää, niin toden­näköis­es­ti taustal­la on glob­al­isaa­tio ja pääo­man parem­pi liikku­vu­us ja sitä kaut­ta työväestön heiken­tynyt neu­vot­telu­ase­ma. Ammat­tili­itot ja työväestö eivät yksinker­tais­es­ti voi noin vain enää vaa­tia isom­paa osaa kakus­ta kun tehtaiden ja tuotan­non siirtämi­nen on tehty niin helpok­si ja sitä pyritään helpot­ta­maan koko ajan enem­män ja enem­män. Tämä seli­tys ei ole vielä mitenkään yleis­es­ti hyväksyt­tyä, mut­ta toisin kuin kan­nat­ta­masi 1960 ja 1970-luku­jen mon­e­taristi­nen näkökan­ta inflaa­tioon niin tätä ei ole vielä osoitet­tu läh­es kiis­tat­tomasti vääräk­si, eli teo­ri­ana tämä on arvokkaampi ja mah­dol­lis­es­ti todistusvoimaisempi.

   Soin­in­vaarakin taitaa näem­mä hyväksyä tämän seli­tyk­sen jol­lain tasol­la kun kan­nat­taa tietyn­laista kollek­tivista suh­tau­tu­mista tilanteeseen joka on oikeas­t­aan melko selkeä kor­jaus­li­ike jos seli­tys hyväksytään. Aiheeseen liit­tyen Sak­sas­ta esitelti­inkin jo hyviä aloit­tei­ta ihan viime vuosi­na, nimit­täin eri EU-maid­en kansal­lisia min­imi­palkko­ja joil­la sit­ten säädeltäisi­in taval­laan palkanko­ro­tuk­sia mut­ta nämä ideat eivät kai saa­neet paljoa kan­na­tus­ta. Omas­ta mielestäni EU-tasol­la säädel­lyt kansal­liset min­imi­palkat oli hyvä idea, USA:ssa on paljon hyviä koke­muk­sia min­imi­palkko­jen nostoista.

   1. Stadist: Tässä on kuitenkin ongel­mana se, että val­lit­se­va teo­ria, mihin vetoat, osoit­tau­tui nimeno­maan nyt 2010-luvul­la toim­i­mat­tomak­si eli melko kat­ta­van empiris­min turvin (USA, EU, Japani) rahan tar­jon­nan lisäämi­nen ei kas­vat­tanut inflaatiota.

    Väit­täisin, että riit­täväl­lä rahan­lu­on­nil­la voidaan inflaa­tio kas­vat­taa 2%:iin (tai mikä ikinä onkaan tavoite). Sen kuin vain ilmoite­taan, että QE-ohjel­man suu­ru­us kas­vaa 5% / kk, kunnes tavoite on saavutet­tu. Sit­ten aika pian tavoite joko saavute­taan tai rahan­painan­nan tulot ovat niin suuret, että vero­tus voidaan lopet­taa. Jälkim­mäi­nen ske­naario on tietenkin liian hyvää ollak­seen tot­ta, joten tavoite­in­flaa­tio saavute­taan kauan ennen sitä.

  2. Ehdot­tomasti samaa mieltä (joskin rahan tar­jon­nan lisäk­si voidaan säätää sen kysyntää).

 2. Oma mielip­i­teeni on, että tuo ehdo­tus olisi haitalli­nen eikä hyödyllinen.

  Jos oltaisi­in hypo­teet­tises­sa maail­mas­sa, jos­sa hin­nat ja palkat ovat täy­del­lisen jous­tavia eli aina reago­isi­vat välit­tömästi kysyn­nän ja tar­jon­nan muu­tok­si­in ja lisäk­si ihmisil­lä olisi ratio­naaliset odotuk­set rahapoli­ti­ikan suh­teen, ei rahapolitiikalla/inflaatiolla/elvytyksellä olisi mitään vaikutusta.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Policy-ineffectiveness_proposition

  Ero todel­liseen maail­maan tulee siitä, että oikeasti hin­nois­sa ja varsinkin palkois­sa on nimel­listä jäykkyyt­tä. Suh­dan­netyöt­tömyyt­tä voi esi­in­tyä, kos­ka nimel­liset palkat eivät välit­tömästi putoa tasolle, jol­la kysyn­tä ja tar­jon­ta taas vas­taa­vat. Sil­loin on helpom­paa vain kas­vat­taa koko talouden (nimel­listä) kokoa palkko­jen ympäril­lä löy­sem­mäl­lä rahapolitiikalla.

  Jos kas­vatat (nimel­lisiä) palkko­ja kas­vat­ta­mat­ta nimel­listä BKT:ä, on siinä kyseessä ikään kuin antielvy­tys, eli kas­vatat vain työt­tömyyt­tä sil­lä keinolla.

  Ylilöysä rahapoli­ti­ik­ka

  Rahapoli­ti­ik­ka ei ole ollut löysää vaan kireää. Inflaa­tio on ollut alle tavoit­teen ja myös NBKT on kas­vanut hyvin hitaasti.

  1. Ossi Sare­so­ja:
   Rahapoli­ti­ik­ka ei ole ollut löysää vaan kireää. Inflaa­tio on ollut alle tavoit­teen ja myös NBKT on kas­vanut hyvin hitaasti. 

   Tässä kohdin osoi­tat main­iosti sen, miten tiet­tyyn malli­in voi rakas­tua. Lauseesi sisältää implisi­it­tisen määritelmän: “löysä rahapoli­ti­ik­ka nos­taa inflaa­tio­ta.” Kos­ka meil­lä on mata­la inflaa­tio, rahapoli­ti­ik­ka on siis kireää. Päätelmä on moit­tee­ton, mut­ta se on ris­tiri­idas­sa todel­lisu­u­den kanssa. EKP:n rahapoli­ti­ik­ka on his­to­ri­al­lisen löysää mil­lä mit­tar­il­la mitat­tuna tahansa. Koskaan ennen ei ole ollut negati­ivisia reaa­liko­rko­ja ja täl­laista rahan luon­tia. Rahapoli­ti­ik­ka on siis löysää eikä se ole aiheut­tanut inflaa­tio­ta. Talous­poli­it­ti­nen mallisi on väärä.

   Melkein väit­täisin, että syynä tähän ilmiöön on finanssi­markki­noiden irtau­tu­mi­nen reaal­i­taloud­es­ta. Finanssiala kyke­nee otta­maan “ylimääräisen” rahan vas­taan ja pyörit­tämään sitä rahoi­tus­markki­noiden oper­aa­tiois­sa siinä määrin, ettei raha valu reaal­i­taloudessa elävien yri­tys­ten käyt­töön. Tämä ilme­nee hyvin, kun kat­so­taan yri­tys­ten tosi­asi­as­sa mak­samia korko­ja. Niiden mar­gin­aalit ovat his­to­ri­al­lisen kaukana pankkien väli­sistä koroista.

   1. Koskaan ennen ei ole ollut negati­ivisia reaa­liko­rko­ja ja täl­laista rahan luontia.

    Negati­ivis­es­ta reaa­liko­ros­ta en olisi ihan var­ma. On sitä ainakin Suomes­sa ollut ihan tavan takaa. Ei tosin EKP:n lyhyen his­to­ri­an aikana. Negati­iviset nimel­lisko­rot ovat uutuus.

   2. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Tässä kohdin osoi­tat main­iosti sen, miten tiet­tyyn malli­in voi rakas­tua. Lauseesi sisältää implisi­it­tisen määritelmän: ”löysä rahapoli­ti­ik­ka nos­taa inflaa­tio­ta.” Kos­ka meil­lä on mata­la inflaa­tio, rahapoli­ti­ik­ka on siis kireää. Päätelmä on moit­tee­ton, mut­ta se on ris­tiri­idas­sa todel­lisu­u­den kanssa. EKP:n rahapoli­ti­ik­ka on his­to­ri­al­lisen löysää mil­lä mit­tar­il­la mitat­tuna tahansa. Koskaan ennen ei ole ollut negati­ivisia reaa­liko­rko­ja ja täl­laista rahan luon­tia. Rahapoli­ti­ik­ka on siis löysää eikä se ole aiheut­tanut inflaatiota.

    Se, mitä kut­suu löysäk­si tai kireäk­si rahapoli­ti­ikak­si, on tietenkin määrit­te­lykysymys. Kuitenkin niiden määrit­telem­i­nen siten, että korkeat korot ovat kireää poli­ti­ikkaa ja mata­lat korot ja/tai QE löysää poli­ti­ikkaa, on aivan totaalisen hyödytön määritelmä. Sel­l­aisel­la määritelmäl­lä saat täysin nurinkurisen tulok­sen, että löysä rahapoli­ti­ik­ka tarkoit­taa alhaista inflaa­tio­ta ja kireä rahapoli­ti­ik­ka korkeaa inflaa­tio­ta. Se ei päde ain­oas­taan viime aikoina vaan kaut­ta his­to­ri­an. Esim sen mukaan rahapoli­ti­ik­ka USA:ssa olisi ollut 1980 erit­täin kireää vaik­ka inflaa­tio laukkasi yli 10%:n. Zim­bab­wen rahapoli­ti­ik­ka taas on ollut vieläkin kireäm­pää. Vielä suh­teel­lisen hil­jat­tain siel­lä oli keskus­pankin ohjausko­rko 90%!

    Jos väität, että EKP:n poli­ti­ik­ka on ollut jol­lain mit­tar­il­la kireää, niin mikä mit­tari sel­l­ainen olisi? Löy­tyykö sel­l­aista, joka ei sit­ten myös sano, että esim Zim­bab­wen rahapoli­ti­ik­ka on myös ollut kirää?

    Jos väität

   3. Ossi Sare­so­ja: Se, mitä kut­suu löysäk­si tai kireäk­si rahapoli­ti­ikak­si, on tietenkin määrit­te­lykysymys. Kuitenkin niiden määrit­telem­i­nen siten, että korkeat korot ovat kireää poli­ti­ikkaa ja mata­lat korot ja/tai QE löysää poli­ti­ikkaa, on aivan totaalisen hyödytön määritelmä. Sel­l­aisel­la määritelmäl­lä saat täysin nurinkurisen tulok­sen, että löysä rahapoli­ti­ik­ka tarkoit­taa alhaista inflaa­tio­ta ja kireä rahapoli­ti­ik­ka korkeaa inflaa­tio­ta. Se ei päde ain­oas­taan viime aikoina vaan kaut­ta his­to­ri­an. Esim sen mukaan rahapoli­ti­ik­ka USA:ssa olisi ollut 1980 erit­täin kireää vaik­ka inflaa­tio laukkasi yli 10%:n. Zim­bab­wen rahapoli­ti­ik­ka taas on ollut vieläkin kireäm­pää. Vielä suh­teel­lisen hil­jat­tain siel­lä oli keskus­pankin ohjausko­rko 90%!

    Jos väität, että EKP:n poli­ti­ik­ka on ollut jol­lain mit­tar­il­la kireää, niin mikä mit­tari sel­l­ainen olisi? Löy­tyykö sel­l­aista, joka ei sit­ten myös sano, että esim Zim­bab­wen rahapoli­ti­ik­ka on myös ollut kirää? 

    His­to­ri­al­lis­es­ti ottaen “nor­maali­na” pidet­tävä korko­ta­so on ollut laskus­sa. 1700-luvul­la 12–15 pros­ent­tia oli aivan asialli­nen korko ja 1900-luvun alkupuolel­la tal­letusko­rot oli­vat 5–7 pros­entin luokkaa kul­takan­nan val­lites­sa eli tilanteessa, jos­sa rahan määrää rajoitet­ti­in keinotekois­es­ti ja inflaa­tion sijas­ta val­lit­si hidas deflaa­tio. Tämä on his­to­ri­al­lis­es­ti ottaen se taso, jol­la län­si­mainen kap­i­tal­is­mi on toimin­ut: 5–10 pros­entin reaa­liko­rko. 1900-luvun lop­pupuolelle tul­taes­sa län­si­maiset korot oli­vat laa­jasti jo alle 5 pros­entin. Näk­isin, että kysymys rahapoli­ti­ikan löysyy­destä ja kirey­destä tuleekin määritel­lä ver­taa­mal­la korko­ta­soa ja keskus­pankin suorit­ta­maa rahan luon­tia kunkin het­ken yleiseen kan­sain­väliseen korko­ta­soon ja mah­dol­liseen rahan luon­ti­in tai sit­ten yleiseen his­to­ri­al­liseen korko­ta­soon. Olen­nais­es­ti ottaen pitäisin mitä tahansa alle kol­men pros­entin reaal­ista keskus­pankkiko­rkoa varsin matalana.

    En siten näe mitään syytä ajatel­la, että rahapoli­ti­ikan löysyys ja inflaa­tio oli­si­vat määritelmäl­lis­es­ti yhtey­dessä. Kysymys siitä, saadaanko kireäl­lä rahapoli­ti­ikalla inflaa­tio­ta kuri­in tai löysäl­lä poli­ti­ikalla inflaa­tio­ta liik­keelle, on empi­iri­nen. Sen sijaan rahapoli­ti­ikan “löysyys” määritel­lään ver­taa­mal­la nykyti­laa his­to­ri­aan ja vertailumaihin.

    Esimerkik­si Zim­bab­wes­sa nimelli­nen korko­ta­so oli erit­täin korkea, mut­ta samaan aikaan keskus­pank­ki rahoit­ti hal­li­tus­ta eli loi rahaa todel­la val­tavasti. Tämä on löysää rahapoli­ti­ikkaa. Lisäk­si on huo­mat­ta­va aivan jär­jetön inflaa­tio. Hyper­in­fla­tion olois­sa keskus­pankkiko­rko ei ole enää mielekäs rahapoli­ti­ikan työkalu, sil­lä reaal­i­talous taan­tuu käyt­tämään epävi­ral­lisia maksuvälineitä. 

    Toinen hyvä esimerk­ki siitä, että rahapoli­ti­ikan löysyys on tilan­nesi­don­nainen ilmiö, on vaikka­pa setelipain­on käyt­tö. Täl­lä het­kel­lä EKP painaa seteleitä huo­mat­tavasti enem­män kuin niille on Euroalueel­la kysyn­tää. Nor­maal­isti tämä olisi vas­tu­u­ton­ta inflaa­tion liet­son­taa: löysää rahapoli­ti­ikkaa pahim­mil­laan. Tosi­asi­as­sa kyse on kuitenkin merk­i­tyk­set­tömästä asi­as­ta, sil­lä käteisen osu­us liik­keel­lä olev­as­ta rahas­ta on mitätön, ja setelit viedään ulko­maille käytet­täväk­si euroa viral­lis­es­ti tai epävi­ral­lis­es­ti käyt­tävien yhteisö­jen taloudessa. Seteleil­lä ei ole vaiku­tus­ta union­in talouteen, kos­ka niil­lä ei koskaan lunaste­ta omaisu­ut­ta tai palvelu­ja union­in alueelta. Tämä on suur­val­lan etuoikeus, eikä sitä pidä ottaa huomioon arvioitaes­sa EKP:n rahapoli­ti­ikan kokon­aisu­ut­ta. (EKP:n setelipainatuk­sen tahdil­la ei olekaan suo­raa yhteyt­tä mui­hin rahapoli­it­tisi­in toimi­in vaan ain­oas­taan käteisen konkreet­tiseen kysyn­tään. EKP pitää huolen, ettei käteisen hin­ta nouse tili­ra­han yläpuolelle, mikä on vält­tämätön­tä rahoi­tusjär­jestelmän uskot­tavu­u­den kannal­ta.) Sen sijaan sama ilmiö 1940-luvun Suomes­sa oli infla­torisen rahapoli­ti­ikan tärkeä työkalu, sil­lä rahas­ta paljon suurem­pi osa oli käteisenä eikä kukaan ulko­maalainen halun­nut varas­toi­da Suomen markkoja.

   4. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: 1700-luvul­la 12–15 pros­ent­tia oli aivan asialli­nen korko

    Nämä eivät var­maan kuitenkaan ole keskus­pankin ohjausko­rko­ja ja siten eivät suo­raan ver­tailukelpoisia? Korkea korko lainaa­jalle voi ker­toa enem­män riskipreemios­ta kuin rahapolitiikasta.

    Eras­totenes alek­san­dri­alainen: ja 1900-luvun alkupuolel­la tal­letusko­rot oli­vat 5–7 pros­entin luokkaa kul­takan­nan val­lites­sa eli tilanteessa, jos­sa rahan määrää rajoitet­ti­in keinotekois­es­ti ja inflaa­tion sijas­ta val­lit­si hidas deflaatio.

    Ainakin Suomes­sa taisi tuol­loin val­li­ta noin 1%:n inflaa­tio eikä deflaa­tio, joskin eihän se kovin korkea inflaa­tio ole. Mut­ta oli­vatko siis taval­lis­ten tal­letustilien korot noin korkei­ta? Kuu­lostaa yllät­tävältä. Vai puhutko diskonttokorosta?

    Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Näk­isin, että kysymys rahapoli­ti­ikan löysyy­destä ja kirey­destä tuleekin määritel­lä ver­taa­mal­la korko­ta­soa ja keskus­pankin suorit­ta­maa rahan luon­tia kunkin het­ken yleiseen kan­sain­väliseen korko­ta­soon ja mah­dol­liseen rahan luon­ti­in tai sit­ten yleiseen his­to­ri­al­liseen korko­ta­soon. Olen­nais­es­ti ottaen pitäisin mitä tahansa alle kol­men pros­entin reaal­ista keskus­pankkiko­rkoa varsin matalana.

    Mut­ta eikö lop­putu­los silti ole sama? Esim USA:ssa vuo­den 1980 tienoil­la ohjausko­rot oli­vat korkeam­mal­la kuin aiemp­ina ja seu­raav­ina vuosikym­meninä ja myös inflaa­tio laukkasi korkeammalla.

    Point­ti­ni ei ole se, onko alle 3% tai jokin muu taso epä­taval­lisen mata­la vai ei vaan se, että korkeat korot ovat seu­raus­ta löysästä rahapoli­ti­ikas­ta ja mata­lat korot seu­raus­ta kireästä rahapoli­ti­ikas­ta. Jos määrit­telet löysän rahapoli­ti­ikan alhaisi­na korkoina ja kireän korkeina korkoina (on se sit­ten ver­rat­tuna johonkin absolu­ut­tiseen tasoon tai johonkin pitkän ajan keskiar­voon) saat täysin nurinkurisen lop­putu­lok­sen, jos­sa rahapoli­ti­ik­ka on hyper­in­flaa­tios­sa kireää ja deflaa­tios­sa löysää.

    Eras­totenes alek­san­dri­alainen: En siten näe mitään syytä ajatel­la, että rahapoli­ti­ikan löysyys ja inflaa­tio oli­si­vat määritelmäl­lis­es­ti yhtey­dessä. Kysymys siitä, saadaanko kireäl­lä rahapoli­ti­ikalla inflaa­tio­ta kuri­in tai löysäl­lä poli­ti­ikalla inflaa­tio­ta liik­keelle, on empiirinen.

    Jot­ta sitä voidaan empi­iris­es­ti tutkia, pitäisi ensin määritel­lä, mitä rahapoli­ti­ikan löysyy­del­lä tai kirey­del­lä tarkoitetaan.

    Mun mielestä inflaa­tio (tai NBKT:n kasvu­vauhti) olisi hyödylli­nen määritelmä, jol­loin toki vas­taus olisi aika itses­tään­selvä. Jonkun mielestä ehkä jokin toisen­lainen määritelmä olisi parem­pi, mut­ta, jos se johtaa tulok­seen, ettei löysyys tai kireys liity inflaa­tioon tai että löysyys aiheut­taisi deflaa­tio­ta ja kireys inflaa­tio­ta, niin sit­ten sel­l­ainen määritelmä ei mun nähdäk­seni oikein vas­taa sitä, miten löysyys tai kireys yleen­sä intu­iti­ivis­es­ti ymmärretään.

    Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Sen sijaan rahapoli­ti­ikan ”löysyys” määritel­lään ver­taa­mal­la nykyti­laa his­to­ri­aan ja vertailumaihin.

    Väität, että se määritel­lään noin. Mis­sä se määritel­lään noin? Jos­sain talousti­eteen oppikir­jas­sa? Pelkästään sin­un mielessä?

    Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Esimerkik­si Zim­bab­wes­sa nimelli­nen korko­ta­so oli erit­täin korkea, mut­ta samaan aikaan keskus­pank­ki rahoit­ti hal­li­tus­ta eli loi rahaa todel­la val­tavasti. Tämä on löysää rahapoli­ti­ikkaa. Lisäk­si on huo­mat­ta­va aivan jär­jetön inflaatio.

    Olen tietenkin samaa mieltä siitä, että Zim­bab­wen rahapoli­ti­ik­ka oli löysää. Kiin­nität huomio­ta jär­jet­tömään inflaa­tioon. Eikö siis tässä tapauk­ses­sa inflaa­tios­ta näe, että rahapoli­ti­ik­ka oli löysää eikä korkea korko tarkoi­ta kireää poli­ti­ikkaa? Eikö siis korkea inflaa­tio -> löysä rahapoli­ti­ik­ka ole parem­pi määritelmä kuin korkeat korot -> kireä rahapoli­ti­ik­ka? Jos sun mielestä ohjausko­rko olisi inflaa­tio­ta parem­pi määritelmä rahapoli­ti­ikan löysyy­delle tai kirey­delle, niin mik­si ad hoc poike­ta siitä tässä tapauk­ses­sa (tai mis­sään korkean inflaa­tion tapauksessa)?

    Tässähän on kyse siitä, että korkeat korot ovat seu­raus­ta löysästä rahapoli­ti­ikas­ta ja korkeas­ta inflaatiosta.

    Tämähän oli vain yksi esimerk­ki, mut­ta väit­täisin, ettet löy­dä his­to­ri­as­ta yhtään esimerkkiä, jos­sa inflaa­tio olisi melko korkeal­la tasol­la mut­ta nimel­lisko­rot matalia. Eikö se ole hyvä argu­ment­ti sille, ettei ole järkevää määritel­lä korkean ohjausko­ron tarkoit­ta­van kireää rahapolitiikkaa.

    Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Täl­lä het­kel­lä EKP painaa seteleitä huo­mat­tavasti enem­män kuin niille on Euroalueel­la kysyn­tää. Nor­maal­isti tämä olisi vas­tu­u­ton­ta inflaa­tion liet­son­taa: löysää rahapoli­ti­ikkaa pahim­mil­laan. Tosi­asi­as­sa kyse on kuitenkin merk­i­tyk­set­tömästä asiasta

    Etkö tässä tul­lut suo­raan sanoneek­si, ettei QE tässä tapauk­ses­sa sit­tenkään tarkoi­ta EKP:n rahapoli­ti­ikan olleen löysää?

 3. Google olisi vai­h­to­taseen yli­jäämästä 6% kan­nal­la, kol­men vuo­den keskiar­vona laskettuna:

  “As it was men­tioned ear­li­er accord­ing to Macro­eco­nom­ic Imbal­ances Pro­ce­dure (enact­ed by the Euro­pean Union in 2012) the thresh­old indi­ca­tors for cur­rent account bal­ance have been estab­lished at +6% (max­i­mum sur­plus) and ‑4% (max­i­mum deficit), cal­cu­lat­ed as 3 year back­ward mov­ing aver­age of the cur­rent account balance”

  1. antti:
   Google olisi vai­h­to­taseen yli­jäämästä 6% kan­nal­la, kol­men vuo­den keskiar­vona laskettuna:

   ”As it was men­tioned ear­li­er accord­ing to Macro­eco­nom­ic Imbal­ances Pro­ce­dure (enact­ed by the Euro­pean Union in 2012) the thresh­old indi­ca­tors for cur­rent account bal­ance have been estab­lished at +6% (max­i­mum sur­plus) and ‑4% (max­i­mum deficit), cal­cu­lat­ed as 3 year back­ward mov­ing aver­age of the cur­rent account balance” 

   Tässä on taas näitä EU:n suurimpia ongelmia: Kokon­aisu­udessa on hieno­ja sopimuk­sia ja tavoit­tei­ta, tosin nämä ovat tekopy­hiä, sään­nöt kun koske­vat suur­in­pi­irtein kaikkia mui­ta pait­si Sak­saa ja Ran­skaa, ja sit­ten osit­tain kat­so­taan sormien läpi niitä jot­ka toimi­vat näi­den tavoin.
   Lisäk­si Sak­san suuria yli­jäämiä on kri­ti­soitu laa­jasti EU:n ulkop­uoleltakin, ja ihan päte­vistä syistä.

 4. Onko ylipäätään mah­dol­lista tilanne jos­sa reaali­palkan absolu­ut­tista sum­maa leikattaisiin?

 5. Kuu­lostaa järkevältä, mut­ta luopuisi­vatko Sak­sa ja Hol­lan­ti vapaae­htois­es­ti valt­tiko­rtis­taan, kyvys­tä mui­ta euro­mai­ta kuri­nalaisem­paan palkkapoli­ti­ikkaan? Nehän voisi­vat halutes­saan toteut­taa tuon poli­ti­ikan kos­ka tahansa oma­l­la päätöksellään.

 6. Sekä Yhdys­val­lat, että Euroalue kär­siväst samas­ta ongel­mas­ta, eli kokon­aiskysyn­nän kroonis­es­ta puut­teesta joka jatkuu nor­maalien taloussyk­lien läpi. Tätä kut­su­taan seku­laarisek­si stag­naa­tiok­si. Kts. Sec­u­lar stag­na­tion and the euro area. Mata­la inflaa­tio on tämän ongel­man oire. 

  EPI:n Josh Bivens on sitä mieltä että ehdot­ta­masi kon­sti toimisi ainakin Yhdys­val­lois­sa: Rais­ing wages for the vast major­i­ty would have broad macro­eco­nom­ic ben­e­fits by com­bat­ing ‘sec­u­lar stagnation’ 

 7. Mis­tä viisas­ten kivestä Osmo saa tiedon siitä, että ongel­mana on palkko­jen liian pienet koro­tuk­set? Suuri osa Euroopas­ta kär­sii lähin­nä kroon­is­tuneesta pitkäaikaistyöt­tömyy­destä (syr­jäseudut ja vähemistöt, kuten maa­han­muut­ta­jat) ja sinä ehdo­tat palkko­jen yleisko­ro­tuk­sia ratkaisuk­si ongel­maan! Euroopas­sa pitäisi nimeno­maan päästä tilanteeseen, jos­sa suh­teel­liset palkat lask­i­si­vat suures­sa osas­sa maanosaa / suurelle osalle ihmisistä!

  Kos­ka käytän­nössä palkko­jen laskemiset ovat melko­lail­la mah­dot­to­mia, helpoiten se onnis­tuu nyky­istä löy­sem­mäl­lä rahapoli­ti­ikalla ja palka­n­muo­dos­tuk­sen markki­nae­htoisu­ut­ta reilusti nykyis­es­tä lisäämällä.

  1. Euroopas­sa pitäisi nimeno­maan päästä tilanteeseen, jos­sa suh­teel­liset palkat lask­i­si­vat suures­sa osas­sa maanosaa / suurelle osalle ihmisistä!

   En sanonut suh­teel­li­sista palkoista mitään vaan keskimääräik­sistä palkanko­ro­tuk­sista. Suh­teel­lis­ten palkko­jen muu­tok­set ovat paljon helpom­pia pienen palkkain­flaa­tion olois­sa, kun palkat keskimäärin nousevat.

  2. Sepi:
   Mis­tä viisas­ten kivestä Osmo saa tiedon siitä, että ongel­mana on palkko­jen liian pienet koro­tuk­set? Suuri osa Euroopas­ta kär­sii lähin­nä kroon­is­tuneesta pitkäaikaistyöt­tömyy­destä (syr­jäseudut ja vähemistöt, kuten maa­han­muut­ta­jat) ja sinä ehdo­tat palkko­jen yleisko­ro­tuk­sia ratkaisuk­si ongel­maan! Euroopas­sa pitäisi nimeno­maan päästä tilanteeseen, jos­sa suh­teel­liset palkat lask­i­si­vat suures­sa osas­sa maanosaa / suurelle osalle ihmisistä!

   Kos­ka käytän­nössä palkko­jen laskemiset ovat melko­lail­la mah­dot­to­mia, helpoiten se onnis­tuu nyky­istä löy­sem­mäl­lä rahapoli­ti­ikalla ja palka­n­muo­dos­tuk­sen markki­nae­htoisu­ut­ta reilusti nykyis­es­tä lisäämällä.

   Yhdys­val­to­jen korkeam­mal­la markki­nae­htoisu­udel­la on onnis­tut­tu saavut­ta­maan mata­lampi työvoimaan osal­lis­tu­misas­te (labour force par­tic­i­pa­tion rate) kuin Euroopas­sa. Onko tälle mitään hieno­ja seli­tyk­siä, muu­ta kuin neolib­er­aalin ide­olo­gian mukainen vakiovir­si jon­ka mukaan palkat ovat liian korkei­ta ja sääte­ly liian jäykkää?

   https://data.oecd.org/emp/labour-force-participation-rate.htm

   1. Stadist: Yhdys­val­to­jen korkeam­mal­la markki­nae­htoisu­udel­la on onnis­tut­tu saavut­ta­maan mata­lampi työvoimaan osal­lis­tu­misas­te (labour force par­tic­i­pa­tion rate) kuin Euroopas­sa. Onko tälle mitään hieno­ja seli­tyk­siä, muu­ta kuin neolib­er­aalin ide­olo­gian mukainen vakiovir­si jon­ka mukaan palkat ovat liian korkei­ta ja sääte­ly liian jäykkää?

    En osaa antaa seli­tys­tä, mut­ta minus­ta tuo mit­tari ei kuitenkaan ole se tärkein. Sehän ker­too niin työl­lis­ten kuin työt­tömien työn­hak­i­joiden suh­teen väestöön (ikäväliltä 15–64). Työ­markki­noiden toimivu­ud­es­ta ker­too enem­män joko työt­tömyysaste (mikä on USA:ssa mata­la suh­teessa mon­een Euroopan maa­han) tai sit­ten työl­lis­ten osu­us väestöstä. Työvoimaan osal­lis­tu­misas­te ei ole yhtä hyvä mit­tari työ­markki­noiden toimivu­ud­es­ta, kos­ka se ei ker­ro siitä, kuin­ka moni oikeasti löytää työ­paikan, vaan ain­oas­taan, kuin­ka moni edes etsii.

   2. Ossi Sare­so­ja: En osaa antaa seli­tys­tä, mut­ta minus­ta tuo mit­tari ei kuitenkaan ole se tärkein. Sehän ker­too niin työl­lis­ten kuin työt­tömien työn­hak­i­joiden suh­teen väestöön (ikäväliltä 15–64). Työ­markki­noiden toimivu­ud­es­ta ker­too enem­män joko työt­tömyysaste (mikä on USA:ssa mata­la suh­teessa mon­een Euroopan maa­han) tai sit­ten työl­lis­ten osu­us väestöstä. Työvoimaan osal­lis­tu­misas­te ei ole yhtä hyvä mit­tari työ­markki­noiden toimivu­ud­es­ta, kos­ka se ei ker­ro siitä, kuin­ka moni oikeasti löytää työ­paikan, vaan ain­oas­taan, kuin­ka moni edes etsii.

    Moni kuitenkin siteer­aa tuo­ta osal­lis­tu­misas­tet­ta tärkeäm­pänä kuin työt­tömyysastet­ta, mut­ta tämä lie­nee sit­ten kai makuasia.

    Ja miten työvoimaan osal­lis­tus­misas­te ei muka ker­ro siitä, kuin­ka moni oikeasti löytää työ­paikan? En ymmär­rä kuin­ka voit pää­tyä täl­laiseen toteamukseen.

   3. Osal­lis­tu­misas­te on myös kult­tuurisidon­nainen asia. Riip­puu paljon nais­ten työssäkäynnistä.

   4. Stadist: Ja miten työvoimaan osal­lis­tus­misas­te ei muka ker­ro siitä, kuin­ka moni oikeasti löytää työ­paikan? En ymmär­rä kuin­ka voit pää­tyä täl­laiseen toteamukseen.

    Tietenkin sik­si, kos­ka myös työtön työn­hak­i­ja osal­lis­tuu työvoimaan ja siten kas­vat­taa työvoimaan osal­lis­tu­misas­tet­ta vaikkei löytäisi työpaikkaa.

    Jos halu­taan kat­soa, kuin­ka hel­posti työ­paikan löytää, on var­maan parem­pi kat­soa työl­lis­ten suhdet­ta työvoimaan tai väestöön.

   5. Stadist: Yhdys­val­to­jen korkeam­mal­la markki­nae­htoisu­udel­la on onnis­tut­tu saavut­ta­maan mata­lampi työvoimaan osal­lis­tu­misas­te (labour force par­tic­i­pa­tion rate) kuin Euroopas­sa. Onko tälle mitään hieno­ja seli­tyk­siä, muu­ta kuin neolib­er­aalin ide­olo­gian mukainen vakiovir­si jon­ka mukaan palkat ovat liian korkei­ta ja sääte­ly liian jäykkää? 

    Yksi osaseli­tys (jota yleen­sä Suomes­sa ei osa­ta ottaa huomioon kos­ka siitä ei juuri uuti­soi­da) on vankien val­ta­van suuri määrä Yhdys­val­lois­sa: väk­iluku­un suh­teutet­tuna vanke­ja on noin 13-ker­tais­es­ti ver­rat­tuna Suomeen. Useis­sa pahim­mis­sa osaval­tiois­sa noin yksi pros­ent­ti väestöstä on koko ajan vanki­las­sa ja madal­taa näin osaltaan työvoimaan osallistumisastetta.

 8. Itseasi­as­sa Sak­sas­sa tehti­in iso­jakin palkanko­ro­tuk­sia viime syksynä, neljästä pros­en­tista jopa yhdek­sään pros­ent­ti­in, mut­ta sopimuskaude­tkin ovat pitk­iä, parhaimil­laan jopa yhdek­sän vuot­ta. Tämän vuo­den alus­ta tuli voimaan minim­i­tun­tipalk­ka yli yhdek­sän euroa (tarkkaa lukua en muista).
  Oleel­lisem­pää on kuitenkin 20- luvun todel­la suuret investoin­nit Sak­sas­sa, ilmas­to­muu­tok­sen tor­jun­ta, joka ote­tan siel­lä tosis­saan, vuo­den alus­ta tuli voimaan ilmastopaketti,missä merkit­täviä sat­sauk­sia liikku­miseen lähi että kaukojuniin(miljardi vuodessa).
  Investoin­nit dig­ilisaa­tioon, tekoä­lyyn (tuhat pro­fes­su­uria, jos­ta sata keinoä­lyyn, rahaa teknisi­in inno­vaa­tioi­hin, polt­to­ken­notekni­ik­ka. Ham­puri­in valmis­tuu lähivoisi­na 10 mega­vatin vetyvoimalaitos uusi­u­tu­vas­ta ener­gias­ta tuotettuna(aurinko,tuuli).
  Yksistään VW investoi liikku­miseen 20-luvul­la 60 mil­jar­dia euroa. Sak­san yksi suuri ongel­ma on työvoima­pu­la, IT-ala työlistäisi heti yli satatuhat­ta ammat­ti­laista, ja nuoriso­työt­tömyyskin siinä kol­men pros­entin paikkeil­la, joka kol­mas maa­han­muut­ta­ja töissä.
  Ja mikä ihmeel­listä, kaik­ki ns. mustal­la nol­lal­la, siis ei velkaa, mitä se on ottanut viimek­si vuon­na 2014.
  Kun kuun­telee liit­topäivil­lä kansane­dus­ta­jien puhei­ta( siis sak­san kielel­lä). Yksi teema siel­lä aina koros­tuu, oikeas­t­aan puolueesta riip­pumat­ta, Sak­sa halu­aa olla tekni­ikan ykkö­nen Euroopas­sa ja talous kun­nos­sa, joka onkin oikestaan ain­oa talous­mahti Euroopassa,

  1. Sepe: ilmas­to­muu­tok­sen tor­jun­ta, joka ote­tan siel­lä tosissaan

   Sak­sa ei päässyt vuo­den 2020 tavoitteisiinsa.

 9. Palkko­jen nos­t­a­mi­nen voi tosi­aan ihan lyhyel­lä aikavälil­lä virk­istää talout­ta. Vas­tus­tan kuitenkin palkko­jen koro­tuk­sia muu­toin kuin hyvin paikallis­es­ti sopi­en. Palkanko­ro­tus tietenkin vähen­tävät työ­nan­ta­jien halua käyt­tää työvoimaa, jol­loin työt­tömyys ja työvoiman ulkop­uolelle hakeu­tu­mi­nen kas­vaa. Tätä yritetään sit­ten vas­tus­taa van­hoil­la kon­steil­la 1) irti­sanomis­suo­jil­la ynnä­muil­la työ­markki­noiden jäyk­istämisil­lä 2) siirtämäl­lä lop­utkin työvoimas­ta julkisen sek­torin palkkalis­toille. Kum­mal­lakin resep­til­lä elinkei­noelämä muut­tuu tehottomaksi->Eurooppa jatkaa matkaansa kohti maail­man keskiluokkaa/köyhälistöä.

  Hajahuomioi­ta: Mielestäni Euroopan etu on ajaa palkka­malt­tia maail­man osana aivan samal­la argu­men­til­la kuin Euroopas­sa jokaisen maan oma etu on ajaa palkka­malt­tia. Onko Sak­san ja Hol­lan­nin ase­ma maltin takia nyt tukala? Ei ole.
  Mielestäni kansalaisen arvo ja rooli ei ole pelkästään siinä, että hän kan­taa rahaa julkisen sek­torin moolokin kitaan->Jos kansalainen halu­aa siirtää kulu­tus­taan tule­vaisu­u­teen (eli säästää eli “hau­da­ta leiviskän­sä”) se on aivan OK. Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan nimis­sä pitäisi palki­ta nimeno­maan säästäjiä eikä hys­teerisiä kulut­ta­jia. Kulut­tamista suo­sivien ajat­telun keskiössä on aina julkisen sek­torin tulo­jen mak­si­moin­ti. Viis kansalaisista.

  1. Ros­mo:
   Jos kansalainen halu­aa siirtää kulu­tus­taan tule­vaisu­u­teen (eli säästää eli ”hau­da­ta leiviskän­sä”) se on aivan OK. Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan nimis­sä pitäisi palki­ta nimeno­maan säästäjiä eikä hys­teerisiä kulut­ta­jia. Kulut­tamista suo­sivien ajat­telun keskiössä on aina julkisen sek­torin tulo­jen mak­si­moin­ti. Viis kansalaisista.

   Suo­ma­laiset maku­ut­ta­vat täl­lä het­kel­lä rahaa kym­meniä mil­jarde­ja nol­lako­rkoisil­la pankki­tileil­lä. Jos nämä rahat saataisi­in sijoitet­tua tuot­tavi­in investoin­tei­hin, esimerkik­si yri­tys­toim­intaan ja osakkeisi­in, olisi kansan­taloutemme tilanne ihan toinen.
   Ruot­sis­sa ollaan paljon edel­lä meitä.

 10. Inflaa­tio johtuu siitä, että tavaroille on enem­män kysyn­tää kuin pystytään tar­joa­maan. Täl­lä het­kel­lä län­si­mais­sa ei ole tarvet­ta han­kkia lisää krääsää. Siitä inflaa­tion pienu­us johtuu. Löysäl­lä rahapoli­ti­ikalla halu­taan lisätä investoin­te­ja ja siten tar­jon­taa. Vaiku­tus on siis päin­vas­tainen kuin aikaisem­man teo­ri­an mukaa oletet­ti­in. Talous var­masti ter­ve­hty­isi, jos korko­ta­soa nos­tet­taisi­in muu­ta­mal­la %-yksiköl­lä. Sil­loin joudut­taisi­in hark­it­se­maan investoin­nit tarkem­min, eikä turhaa tar­jon­taa syntyisi.

  1. Tim­oT: Inflaa­tio johtuu siitä, että tavaroille on enem­män kysyn­tää kuin pystytään tar­joa­maan. Täl­lä het­kel­lä län­si­mais­sa ei ole tarvet­ta han­kkia lisää krääsää. Siitä inflaa­tion pienu­us johtuu.

   Inflaa­tio­ta varten ei tarvitse han­kkia krääsää enem­män lukumääräis­es­ti. Riit­tää, että kysyn­tää on enem­män euromääräis­es­ti. Se onnis­tuu ihan hel­posti niin, että euro­ja on enem­män, jol­loin ne ovat vähem­män arvokkaita.

   Tim­oT: Talous var­masti ter­ve­hty­isi, jos korko­ta­soa nos­tet­taisi­in muu­ta­mal­la %-yksiköl­lä. Sil­loin joudut­taisi­in hark­it­se­maan investoin­nit tarkem­min, eikä turhaa tar­jon­taa syntyisi.

   Jos halu­at korot korkeam­malle, pitää korko­ja laskea. Vain sil­lä taval­la saadaan inflaa­tio liik­keelle ja siten korot ylem­mäs. Jos yrität vain nos­taa korko­ja, pitää se huolen siitä, että ne pysyvät alhaal­la entistä pidempään.

  2. Tim­oT: Inflaa­tio johtuu siitä, että tavaroille on enem­män kysyn­tää kuin pystytään tar­joa­maan. Täl­lä het­kel­lä län­si­mais­sa ei ole tarvet­ta han­kkia lisää krääsää. Siitä inflaa­tion pienu­us johtuu. 

   Toinen ele­ment­ti on se, että jos tääl­lä yhtään lisää tarvet­ta krääsästä syn­ty­isi, Viet­nam yms. sen täyt­täi­sivät kohtu­uhin­taan. Paikkaan ja aikaan sido­tut palve­lut saat­ta­vat lähi­t­ule­vaisu­udessa olla tärkeitä inflaa­tion draivereita.

 11. > Pitäisikö ryhtyä koordi­noimaan palkanko­ro­tuk­sia? Sovit­taisi­in, että vai­h­to­taseeltaan yli­jäämäi­sis­sä talouk­sis­sa palkanko­ro­tuk­set oli­si­vat vähän isom­pia ja ali­jäämäi­sis­sä pienem­piä, mut­ta kaikissa keskimäärin niin suuria, että ne johtaisi­vat tavoitel­tu­un kah­den pros­entin inflaatioon.

  Ei.

  Jos halut­taisi­in siir­tyä vakaas­ta yhteis­val­u­u­tas­ta jatku­vasti infla­toitu­vaan yhteis­val­u­ut­taan, olisi ehkä luon­te­vam­paa sopia siitä, että kaikissa mais­sa palkat nou­se­vat jonkin tietyn kiin­teän pros­entin joka vuosi (ja tämän päälle se mitä neu­votel­tua saadaan). Tämä olisi helpom­paa kuin yrit­tää sopia poli­it­tis­es­ti kaikille sopi­va pros­ent­ti — pait­si jos halu­taan antaa talouden dik­ta­torisen säätäjän val­tu­udet jollekin virkamiehelle. En kuitenkaan kan­na­ta tätäkään ratkaisua.

  Vakaaseen yhteis­val­u­ut­taan siir­tyessään val­tioiden olisi pitänyt ymmärtää, että joskus palkat ovat maan talouden suori­tuskykyyn näh­den liian korkei­ta, ja niitä pitää alen­taa. Sen että Suo­mi ei itse kykene palkko­jen alen­tamiseen, ei tarvitse johtaa siihen, että muut nos­ta­vat palkko­jaan tätä Suomen kyvyt­tömyyt­tä paikatak­seen. Oikea ratkaisu on kehit­tää mekanis­mi, jol­la Suo­mi voi tarvit­taes­sa laskea maan palkkata­soa. Tämä mekanis­mi olisi pitänyt suun­nitel­la jo euroon liit­tymisen aikaan.

  Talouskasvu ja maltill­i­nen palkkapoli­ti­ik­ka toimi­vat kyl­lä mon­ta vuot­ta, mut­ta talouden vedon hiipues­sa ne eivät enää riit­täneet. Kat­son Suomen pitkän laman olleen paljolti juuri tämän kyvyt­tömyy­den seu­raus­ta. Elet­ti­in edelleen aivan kuin kel­lu­van markan aikaan, vaik­ka omaa kel­lu­vaa val­u­ut­taa ei enää ollut, ja jääti­in vain makaa­maan tuleen. Pitäisi aloit­taa tosi­a­sioiden tunnustamisesta.

  Tässä tosi­a­sioiden tun­nus­tamis­mielessä kir­joi­tus oli hyvä — siis kun läh­estyi asi­aa eri maid­en talouk­sien eri­tahtisu­u­den aset­tamien vaa­timusten näkökul­mas­ta. Mut­ta maako­htainen säätämi­nen on siis mielestäni järkevämpi tapa säätää palkko­ja kuin jotkin suuret neu­vot­te­lut ja niiden kullekin maalle pakot­ta­mat ratkaisut, tai virkami­esten, lob­barei­den ja johtavien maid­en muiden puoles­ta päät­tämät ratkaisut. Vakaa val­u­ut­takin menet­täisi yhden keskeisen ole­mas­saolon­sa syyn, jos siir­ryt­täisi­in takaisin jatku­van inflaa­tion aikaan.

  1. Juho Laatu: Jos halut­taisi­in siir­tyä vakaas­ta yhteis­val­u­u­tas­ta jatku­vasti infla­toitu­vaan yhteisvaluuttaan,

   Vakau­den rajaa on yleen­sä pidet­ty 2–3% vuosi-inflaa­tios­sa. Toisin sanoen 2% tavoite­in­flaa­tio ei ole mitenkään ris­tiri­idas­sa “vakaan val­ut­tan” kanssa.

   1. Sylt­ty: Vakau­den rajaa on yleen­sä pidet­ty 2–3% vuosi-inflaa­tios­sa. Toisin sanoen 2% tavoite­in­flaa­tio ei ole mitenkään ris­tiri­idas­sa ”vakaan val­ut­tan” kanssa.

    Voi vakaan val­u­u­tan noinkin määritel­lä. Jos määritel­lään noin, tarve alen­taa palkko­ja tulee eteen vas­ta, kun maan talous syöksyy tuo­ta pros­ent­tilukua jyrkem­min jonkin aikaa. On siis laitet­tu hie­man puskuria sekä ter­mi­nolo­giaan että käytän­nön toimi­in tarkoituk­sel­la. Tämä ei kuitenkaan poista tarvet­ta tehdä muitakin jär­jeste­ly­itä (kuten palkko­jen alen­tamisia) sil­loin, kun talous ei vedä riittävästi.

    P.S. Edel­lisessä kom­men­tis­sani koh­ta “palkat nou­se­vat jonkin tietyn kiin­teän pros­entin joka vuosi” oli turhan tiuk­ka. Tuon määrän olisi parem­pi olla ohjeelli­nen — samaan tapaan kuin viit­taa­masi 2–3% kai on. Mainit­se­maasi pros­ent­tilukua suurem­mat luvut voivat olla tarpeen, kos­ka ainakin Suomen kohdal­la hom­ma näyt­ti tuol­lakin vaki­ol­la sakkaa­van (muu­ta­man toimi­van eurovuo­den jäl­keen), kun kykyä palkkata­son laskemiseen ei ollut.

   2. Juho Laatu: Jos määritel­lään noin, tarve alen­taa palkko­ja tulee eteen vas­ta, kun maan talous syöksyy tuo­ta pros­ent­tilukua jyrkem­min jonkin aikaa. On siis laitet­tu hie­man puskuria sekä ter­mi­nolo­giaan että käytän­nön toimi­in tarkoituk­sel­la. Tämä ei kuitenkaan poista tarvet­ta tehdä muitakin jär­jeste­ly­itä (kuten palkko­jen alen­tamisia) sil­loin, kun talous ei vedä riittävästi.

    Tämän takia hin­tain­flaa­tion targe­toimisen sijaan voisi olla parem­pi targe­toi­da joko palkkain­flaa­tio­ta tai nimel­listä BKT:ä. Se pitäisi parem­min huolen siitä, ettei tarvitse alen­taa (nimel­lisiä) palkko­ja, kun koko muu (nimelli­nen) talous sää­tyy parem­min niiden ympärillä.

    Niille, joille se on epä­selvää, niin on aivan eri asia tehdä rahapoli­ti­ikkaa, joka kas­vat­taa nimel­lisiä palkko­ja X% vuodessa ilman muu­ta puut­tumista työ­markki­noi­hin kuin erik­seen sopia, että palkko­ja nos­te­taan X% vuodessa säätämät­tä rahapoli­ti­ikkaa. Tämän vuok­si Osmon ehdo­tus on täysin takap­er­oinen. Sopi­val­la rahapoli­it­tisel­la elvy­tyk­sel­lä reaaliset palkat aset­tua sopi­valle korkean työl­lisyy­den takaavalle tasolle ilman, että niitä tarvit­see vält­tämät­tä nimel­lis­es­ti leika­ta. Osmon ehdo­tus taas nos­taisi palkko­ja ilman mitään elvy­tys­tä, mikä olisi erään­lainen antielvy­tys ja vain pahen­taisi työttömyyttä.

   3. En osaa sanoa, mikä säätökri­teeri on toimivin. Jos yhteis­val­u­u­tan arvoa joil­lain kri­teereil­lä ja joil­lain menetelmil­lä jatku­vasti las­ke­taan, ole­tan että sitä pitäisi laskea euroalueen huonoim­mas­sa vedos­sa ole­vien (talous kutis­tuu) ja eniten palkko­jen nimel­lis­ar­voa nos­tavien talouk­sien mukaan, jot­ta tuo val­u­u­tan arvon lasku elim­i­noisi tarpeen alen­taa jois­sain mais­sa joskus palkko­jen nimellisarvoa.

    Osmon ehdot­ta­ma palkko­jen nos­t­a­mi­nen var­maankin vaatisi tuek­seen myös mui­ta rahapoli­it­tisia toimia (jot­ta kyse ei olisi vain kil­pailukykyä heiken­tävästä ja työt­tömyyt­tä pahen­tavas­ta yri­tys­ten kulu­jen nos­tamis­es­ta). EKP var­maankin säätelisi rahan määrää jne.

    Näen tuos­sa mallis­sa myös psykol­o­gisia ongelmia, sil­lä uuti­nen siitä, että EU:n kabi­neteis­sa on päätet­ty siitä, että ruot­salaiset ja muut saa­vat viiden pros­entin koro­tuk­sen, ja suo­ma­laiset ja kreikkalaiset työn­tek­i­jät eivät juuri mitään, voisi olla kiusal­lista kuul­tavaa. Suo­mi on toki niin auk­tori­teet­tiusko­vainen maa, että työn­tek­i­jät ja ammat­tili­itot voisi­vat hyväksyä päätök­set, “kun on ker­ran ulko­mail­la päätet­ty” 🙂 . Sekin on mah­dol­lista, että hal­li­tuk­set tais­telisi­vat kulis­seis­sa salaa sen puoles­ta, että kabi­neteis­sa päätet­täisi­in pitää oman maan palkanko­ro­tuk­set mah­dol­lisim­man pien­inä, ja kil­pail­i­ja­maid­en suu­ri­na. Ei mikään help­po tehtävä siis. Eivätkä kaik­ki maat halua vält­tämät­tä luovut­taa oman talouten­sa kon­trol­lia vieraille, eivätkä ammat­tili­itot oikeut­taan vaa­tia lisää palkkaa. Joku voi pitää etu­na sitä, että asi­at päätet­täisi­in niin kaukana, että koti­maiset voimat eivät voisi päätök­si­in edes vaikuttaa 🙂 .

    Minus­ta maako­htaiset säädöt, kuten vaikka­pa yleinen palkkata­son säätöru­u­vi (joka voi joskus myös laskea palkko­ja, ehkä huo­maa­mat­tomasti muu­ta­man sentin kuukaudessa) toimi­si­vat parem­min. EKP voisi keskit­tyä per­in­teisi­in tehtävi­in­sä, ja kukin maa tek­isi suh­dan­nesäätön­sä itse. Tuol­lainen säätöu­u­vi olisi tietenkin pitänyt suun­nitel­la jo sil­loin, kun kiin­teään yhteis­val­u­ut­taan siir­ryt­ti­in, ja oman val­u­u­tan tar­joa­ma säätömah­dol­lisu­us (val­u­u­tan kel­lu­mi­nen suh­dan­tei­den mukaan) menetettiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.