Vastaus Juhana Vartiaiselle: minä ja kokoomus

Juhana Var­ti­ainen vas­tasi min­ulle twit­teris­sä: Elän Osmo toivos­sa, että kuulen sin­ul­ta elämäni aikana vielä yhden myön­teisen kom­mentin Kokoomuksesta!

Min­ua on syytet­ty myös siitä, että suh­taudun kokoomuk­seen liian suopeasti.

Minäkin toivoisin, että kokoomus antaisi vai­h­teek­si aihet­ta myön­teiseen kom­ment­ti­in. Kovin on puolue men­nyt ikävään suun­taan alet­tuaan flirt­tail­la yhteistyöstä perus­suo­ma­lais­ten kanssa. On aika luon­nol­lista, että vihreät älähtävät sellaisesta.

Sor­ry, Juhana! Sin­ul­ta on ehkä men­emässä jo toiseen ker­taan puolue alta. Tätä kuitenkaan en todel­lakaan toivo.

Sivistys­porvarei­den lop­ulli­nen tap­pio kokoomuk­sen sisäl­lä olisi tietysti hyvä asia Vihrei­den kan­natuk­selle, mut­ta huono asia Suomelle ja vihrei­den tavoitteille.

Olisi kuitenkin vält­tämätön­tä, että kokoomus ja vihreät pysty­i­sivät tarvit­taes­sa yhteistyöhön keskenään. Suomes­sa ei käytän­nössä voi muo­dostaa hal­li­tus­ta ilman, että jom­pikumpi, vihreät tai perus­suo­ma­laiset, ovat siinä mukana. Jos vihreät eivät mah­tu­isi samaan hal­li­tuk­seen kokoomuk­sen kanssa, kokoomuk­sen ain­oa vai­h­toe­hto olisi yhteistyö perus­suo­ma­lais­ten kanssa.

Olisi todel­la type­r­ää vihreiltä pakot­taa kokoomus tähän.

Vihrei­den ja kokoomuk­sen olisi muutenkin hyvä opetel­la sietämään toisi­aan, sil­lä näitä puoluei­ta – ainakin merkit­tävää osaa kum­mas­takin – yhdis­tää eteen­päin katso­va urbaani aja­tus­maail­ma. Keskus­ta ja demar­it ovat molem­mat ”ennen kaik­ki oli parem­min” ‑puoluei­ta. Ne edus­ta­vat taan­tu­via aluei­ta ja väistyviä ammat­tiryh­miä, mikä tekee niistä kaiken uuden vas­tus­ta­jia, kun taas val­taosa vihreistä on eteen­päin katso­via uud­is­ta­jia. Keskusta­lais­ten ja demarien kanssa on hyvä vas­tus­taa ikäviä asioi­ta, mut­ta vaikea edis­tää hyviä asioita.

Helsinkiä on johdet­tu pitkään kokoomuk­sen ja vihrei­den yhteistyöl­lä. Se on Helsingis­sä varsin tulok­sel­lista. Isom­pia ja pienem­piä erim­ielisyyk­siä on toki ollut. Ne ovat yleen­sä pää­tyneet vihrei­den voit­toon, joten älkäämme mure­htiko niistäkään. Aika usein on kuitenkin voitet­tu yhdessä. Merkit­tävin yhteistyön hedelmä on ollut Helsin­gin asun­to­tuotan­non voimakas lisäämi­nen ja kaavoituk­sen kään­tämi­nen yhdyskun­taraken­net­ta eheyt­tävään suun­taan. Muis­sa puolueis­sa on enem­män niitä, joiden mielestä asun­to­ja pitää kyl­lä rak­en­taa, mut­ta ne pitää sijoit­taa muualle.

Syvä ryp­py rakkau­teen tuli kuitenkin, kun kokoomus halusi kaataa kaupunki­lais­ten raho­ja 1,4 mil­jar­dia euroa autoilun edis­tämiseen. Sum­ma on val­ta­va. Sen eteen jokaisen helsinkiläisen pitäisi olla valmis uhraa­maan yhden kuukau­den brut­topalkkansa, vähän enem­män jopa. Tästäkin on nyt päästy yli, ainakin toivon niin.

Hal­li­tus­po­h­ja voi vai­h­tua nopeastikin

Voi olla, että aivan lähi­t­ule­vaisu­udessa keskustal­ta menee her­mot, jos kan­natuk­sen syöksymi­nen alaspäin jatkuu. Viikon sisäl­lä tulee taas yksi kan­nus­tus­mit­taus. Keskus­ta on neu­vot­tomas­sa ja hätään­tyneessä tilanteessa, mikä tekee siitä todel­la harmil­lisen hallituskumppanin.

Jos keskus­ta näkee parhaak­si vetäy­tyä hal­li­tuk­ses­ta, tai muut kyl­lästyvät sen panikoin­ti­in, jäl­jel­lä on toinen tois­taan huonom­pia vai­h­toe­hto­ja. Niistä ehkä vähiten huono olisi keskus­tan vai­h­t­a­mi­nen kokoomuk­seen hal­li­tuk­ses­sa. Jos keskus­ta sin­nit­telee hal­li­tuk­ses­sa niin kauan, että ehtivät vai­h­taa puheen­jo­hta­jak­seen Annikka Saarikon, puolueen tilanne ja työsken­te­ly­ta­pa voi tietysti olla kokon­aan toinen.

Tai san­o­taan se vähän suorem­min. Jos keskus­ta läh­tee hal­li­tuk­ses­ta, kokoomus on seu­raavas­sa hal­li­tuk­ses­sa. Jos se ei ole siel­lä vihrei­den kanssa, se on siel­lä perus­suo­ma­lais­ten kanssa. Kum­man haluatte?

Helsinkiläiset vihreät voisi­vat ker­toa, miten kokoomuk­sen kanssa tulee toimia.

= = = =

Tämä kir­joi­tus perus­tuu vain omi­in ajatuk­si­i­ni, enkä ole keskustel­lut siitä kenenkään toisen kanssa.

69 vastausta artikkeliin “Vastaus Juhana Vartiaiselle: minä ja kokoomus”

 1. “Suomes­sa ei käytän­nössä voi muo­dostaa hal­li­tus­ta ilman, että jom­pikumpi, vihreät tai perus­suo­ma­laiset, ovat siinä mukana.”

  Pelot­ta­van tot­ta. Toivon Vihreille malt­tia ja taitoa pysyä mukana.

 2. Kiitos — tämä kir­joi­tus kokoomuk­sen tilanteesta kiteyt­ti pitkälti min­unkin ajatuk­siani. Huoli ei siis koske Juhana Var­ti­aista eikä mui­ta fik­su­ja ja lib­er­aale­ja kokoomus­laisia, vaan sitä flirt­tailua perus­suo­ma­lais­ten suun­taan, jota puolueessa on viime aikoina har­rastet­tu. Se on ehkä tak­tis­es­ti perustel­tua, mut­ta moraalis­es­ti vastenmielistä.

  Ymmär­rän toki, etteivät Var­ti­ainen & Co voi lojaal­isu­ussy­istä kovin näkyvästi vas­tus­taa puolueen lin­jaa, mut­ta kan­nat­taako sitä nyt kovin voimakkaasti puo­lus­taakaan? Joku raja sille minkä hin­nan puolue on valmis mak­samaan kokoomus­lais­es­ta talouspolitiikasta.

  1. Pekka T.:
   . Huoli ei siis koske Juhana Var­ti­aista eikä mui­ta fik­su­ja ja lib­er­aale­ja kokoomus­laisia, vaan sitä flirt­tailua perus­suo­ma­lais­ten suun­taan, jota puolueessa on viime aikoina har­rastet­tu. Se on ehkä tak­tis­es­ti perustel­tua, mut­ta moraalis­es­ti vastenmielistä. 

   Mik­si Suomes­sa pide­tään huonona ja lyhyt­näköisen­sä sitä että ruot­sidemokraatit ovat Ruot­sis­sa eris­tet­ty kokon­aan eduskun­taryh­mänä? Mik­si kokoomuk­sen flirt­tailua perus­suo­ma­lais­ten suun­taan pide­tään ongel­mana jos taustal­la on toinen agen­da eli toden­näköis­es­ti puolueen pakot­ta­mi­nen hallitusvastuuseen.

   Juhana Var­ti­aisen perustelut
   kokoomuk­sen talous­poli­ti­ikalle on myös se että per­in­teinen työväen­li­ike ei ole ainakin Suomes­sa hyväksynyt niitä toimen­piteitä joi­ta Juhana Var­ti­ainen on nos­tanut esiin. 

   Perus­suo­ma­laiset vas­tus­ta­vat monia vält­tämät­tömiä talouden reaaliteettejä 

   Työvoima­pu­la ja työperäi­nen maa­han­muut­to on perus­suo­ma­laisille tabu vaik­ka se on tabu jota on hyvin vaikeaa kiistää kun reaali­teet­te­jä on Vmvai­h­toe­htooina vähän.

   Vai­h­toe­hto­ja kyl­lä perus­suo­ma­laiset voisi­vat esit­tää ja tämän heille pitäisi itse asi­as­sa suo­da miten he ratkai­se­vat työvoima­pu­lan ilman että työperäi­nen maa­han­muut­toa ei tarvitse lainkaan (sic) .

   Mut­ta jos perus­suo­ma­lais­ten malli on pelkkä Lex Lep­pä­nen tyy­li­nen moderoitu velvoite työl­lisyys niin se on utopia että työvoima­pu­la esimerkik­si huip­pu asiantun­ti­joiden kysyn­tää ulko­mail­ta voitaisi­in kor­va­ta on kuolleena syn­tynyt ajatus

   Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on nimeno­maan kuten Osmo Soin­in­vaara tote­si noiden SDP:n ja keskus­tan taan­tu­vien aluei­den ja väistyvien ammat­tiryh­mien äänestäjien vaihtoehto.

   Miten rakenne muu­tos etenkin uuden teknolo­gian kohdal­la ratkaistaan?

   Uudelleen koulu­tus on yksi ratkaisu

   Mut­ta halu­aako ja onko 45 vuo­ti­aas­ta perusk­oulun käyneestä Paper­ili­iton miehestä enää koodariksi?

   1960-luvun alun maat­alouden raken­nemuu­tos pienvil­jeli­jöi­den kohdal­la oli muut­to Ruot­si­in ja näin tapah­tui. 200 000 pienvil­jeli­jää muut­ti Suomes­ta 1960-luvun lopus­sa Ruot­si­in mut­ta Ruot­si tar­josi teol­lisu­udessa työ­paikko­ja mut­ta entä nyt?

   Vihrei­den ja kokoomuk­sen liit­to olisi sopi­va mut­ta onko siitä poh­jak­si yhteiseen hal­li­tuk­seen jos­sa ei olisi keskus­taa tai SDP:tä?

   Siihen tarvi­taan perus­suo­ma­laiset ja ihan senkin takia että hei­dän ohjel­man toteut­ta­mi­nen olisi puolueelle myös näytön paik­ka. Onko siitä yhteistyöhön ja vastuunkantoon.

   Ylen Mauno Koivis­to doku­men­tista on saa hyvän neu­von miten poli­it­tis­es­ti äärim­mäisen toisel­la puolel­la ole­va puolue (kom­mu­nis­tit) inte­groidaan hal­li­tuk­seen jos­sa se pakote­taan vas­tu­useen ja yhteistyön ilman val­lanku­mouk­sen päämäärää.

   Perus­suo­ma­lais­ten muut­tumi­nen yleis­puolueek­si iden­ti­teet­tipuolueesta olisi hyvä koko Suomen kehitykselle

   Perus­suo­ma­laiset ovat muut­tuneet puheen­jo­hta­ja vai­h­dok­sen jäl­keen (2017) työväen­puolueesta ilman sosial­is­mia identiteettipuolueeksi.

   Syr­jäseu­tu­jen kes­ki-ikäiset ja nuoret vähän koulute­tut miehet äänestävät perus­suo­ma­laisia kun heille iso­jen kaupunkien ulko­maalais­taus­tainen vähem­mistö katuku­vas­sa on jo nyt medi­an väl­i­tyk­sel­lä vieras­ta ja pelot­tavaa kos­ka ovat alueil­ta jois­sa ulko­maalaisi­in ei ole totut­tu kos­ka jokainen oudol­la aksen­til­la puhu­vaa ulko­maalaista pide­täään näi­den aluei­den paikallisen väestön kesku­udessa pelkkinä rikol­lisi­na ja myös paikallis­ten asukkaiden suh­tau­tu­mi­nen kaik­keen vier­aaseen on sukupolves­sa jo käytän­nössä henkistä perintöä

   Suomes­sa oli 1910- ja 1930- luvul­la iden­ti­teet­tipuoluei­ta ja toisen maail­man­so­dan jäl­keen nämä iden­ti­teet­tipuolueet menet­ti poli­it­tisen kan­natuk­sen ja myös niiden ide­alo­gia koki haaksirikon

   Nyt perus­suo­ma­laiset ovat uusi post­mod­erni suo­ma­lainen identiteettipuolue. 

   Syy on myös SDP:n ja keskustapuolueen halut­to­muud­es­ta keskustel­la maa­han­muu­tos­ta myön­teis­es­ti ilman että perusäänestäjät älähtävät ja vihrei­den kohdal­la sama jut­tu keskustel­la maa­han­muu­tos­ta kri­it­tis­es­ti ilman että perusäänestäjät älähtävät

   Kokoomus on asi­as­sa ratkai­sevas­sa ase­mas­sa kun seu­raa­va maa­han­muut­to poli­it­ti­nen keskustelu tulee seu­raavis­sa vaaleis­sa esiin. 

   Kokoomuk­selle iden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka ei ole enään vält­tämät­tömyys kun urbaanisaa­tio syö inflaa­tion tavoin poh­jaa radikaalil­ta iden­ti­teet­tipoli­ti­ikalta etenkin isois­sa kaupungeissa

   Maalais­li­it­to oli pitkään maaseudun iden­ti­teet­tipuolue mut­ta sen seu­raa­ja nimel­lä toimi­va nykyi­nen keskustapuolue ei ole onnis­tunut estämään kaupungistumista.

   Keskustapuolueen uud­is­tu­mi­nen kaupunkipuolueek­si on itse asi­as­sa suurin poli­ti­ikan ongel­ma siihen että vain kokoomus ja vihreät ovat aidosti kaupunkipuolueita

   Keskustapuolueel­la olisi ollut mah­dol­lisu­us muut­tua kaupunkipuolueek­si mut­ta perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus olisi kuitenkin nous­sut kos­ka maaseudul­la asu­vat äänestäjät eivät kat­so hyväl­lä kun keskustapuolue muut­tuu kaupunkipuolueek­si vaik­ka maail­man ja Suomen muu­tos on tässä välttämättömyys.

   Mega­tren­de­jä vas­taan ei keskustapuolue voi taistella

   Kaupungis­tu­mi­nen on Suomes­sa uusi mega­tren­di kun toinen aal­to on nyt kiihtynyt uudelleen 1970-luvun jäl­keen. Sille ei Keskustapuolue voi mitään mut­ta kaupungeis­sa Keskustapuolueel­la olisi lois­ta­va tule­vaisu­us (vai­h­toe­hto kokoomuk­selle) mikäli puolue ymmärtäisi vain muut­tua kaupunkipuolueeksi.

   1. Rahul Somani:

    Vihrei­den ja kokoomuk­sen liit­to olisi sopi­va mut­ta onko siitä poh­jak­si yhteiseen hal­li­tuk­seen jos­sa ei olisi keskus­taa tai SDP:tä?

    Siihen tarvi­taan perus­suo­ma­laiset ja ihan senkin takia että hei­dän ohjel­man toteut­ta­mi­nen olisi puolueelle myös näytön paik­ka. Onko siitä yhteistyöhön ja vastuunkantoon.

    Nykyisessä poli­it­tises­sa tilanteessa on vaikea nähdä Vihrei­den ja Perus­suo­ma­lais­ten mah­tu­van samaan hallitukseen.

    2015 Keskus­ta ja Kokoomus yrit­tivät pehmit­tää Perus­suo­ma­laiset otta­mal­la hei­dät mukaan hal­li­tuk­seen. Aluk­si se onnis­tuikin hyvin, mut­ta sit­ten tuli Hal­la-aho ja puolueen jako. Nyt Sini­nen Tule­vaisu­us on enää muis­to vain ja Hal­la-ahon Perus­suo­ma­laiset mielipi­demit­tausten ylivoimaises­sa kärjessä.

    Uskon että Vihreil­lä olisi mah­dol­lisu­us lisätä kan­na­tus­taan maaseudul­la mikäli he osaisi­vat parem­min markki­noi­da poli­iti­ikkaansa maaseudun ihmis­ten arkea ymmärtäen. Täl­lä het­kel­lä tilanne on sel­l­ainen että mon­et maaseudun asukkaat muis­ta­vat lähin­nä ket­tutytöt ja suo­ras­taan vihaa­vat Vihre­itä. Eri­laiset kulu­tusvero­jen koro­tuk­set ovat sata­neet suo­raan Perus­suo­ma­lais­ten laari­in. Täy­tyy antaa Osmolle kun­ni­aa siitä että hän on osan­nut perustel­la eri­laisia uud­is­tuse­hdo­tuk­sia erit­täin taitavasti ja ottanut huomioon myös heikom­pio­sais­ten tilanteen.

   2. Maalaisvihreä:

    Uskon että Vihreil­lä olisi mah­dol­lisu­us lisätä kan­na­tus­taan maaseudul­la mikäli he osaisi­vat parem­min markki­noi­da poli­iti­ikkaansa maaseudun ihmis­ten arkea ymmärtäen. Täl­lä het­kel­lä tilanne on sel­l­ainen että mon­et maaseudun asukkaat muis­ta­vat lähin­nä ket­tutytöt ja suo­ras­taan vihaa­vat Vihreitä.

    Ket­tutytöt ja eläi­nak­tivis­tit eivät olleet 1990-luvul­la Vihreis­sä ja eivät ole tänä päivänä. Ani­malia ja Oikeut­ta eläimille on poli­it­tis­es­ti yhden asian liike siinä on eläimet pääosas­sa kuin muu ympäristö. Luulen että maaseudul­la Vihreisi­in kohdis­tu­va viha oli muis­to lähin­nä Natu­ra 2000 han­kkeesta jota ajoi sil­loinen ympäristömin­is­teri Pekka Haav­is­to ja Vihrei­dtä on myös saanut maaseudul­la sen kuvan että he ovat aina pro­filoitu kaupunkei­hin. Maaseudul­la ei kasvis­ruo­ka tai luo­muvil­je­ly ole vielä kovinkaan nousus­sa vaik­ka se on nousus­sa Sak­sas­sa, Ruot­sis­sa, Englan­nis­sa ja Tanskassa.

   3. Maalaisvihreä:

    Eri­laiset kulu­tusvero­jen koro­tuk­set ovat sata­neet suo­raan Perus­suo­ma­lais­ten laariin.

    Tuo johtuu siitä että perus­suo­ma­laiset eivät esimerkik­si ole esit­täneet mitään kestävää ratkaisua miten bud­jet­ti ja ali­jäämä tas­apain­ote­taan ilman että välil­lisiä vero­ja ei nos­te­ta. Yksi malli olisi palkkaveron laskem­i­nen mut­ta samal­la pitäisi myös nos­taa välil­lisiä vero­ja. erikoisvero­jen alen­t­a­mi­nen kuten Yle vero ja leikkauk­set kehi­tysavus­ta ja maa­han­muu­tos­ta on sym­bo­l­i­nen ele mut­ta ei ratkaise mitään. Perus­suo­ma­laiset onnis­tu­vat samaan välil­lis­ten vero­jen laskemis­es­ta isonkin asian niin että elin­ta­so nousisi jos ALV:tä las­ke­taan mut­ta näin ei tapah­tunut esimerkik­si sil­loin kun ruuan arvon­lisävero las­ket­ti­in 2009 nykyiseen 14 % :iin ja ruuan hin­ta on edelleen ver­rak­ki mai­ta korkeampi Suomes­sa. Ei toi­mi. Kyl­lä arvon­lisäveron nos­t­a­mi­nen ja palkkaveron laskem­i­nen on fiskaa­li­nen deval­vaa­tio joka olisi hyvä nyt kun ay-liike ei ymmär­rä että Suomes­sa on huono kil­pailukyvy tilanne etenkin teollisuudessa

  2. Tämä on tärkeää keskustelua ja sub­stant­tis­es­ti mieluista allekirjoittaneelle.

  3. Pekka T.:
   Kiitos – tämä kir­joi­tus kokoomuk­sen tilanteesta kiteyt­ti pitkälti min­unkin ajatuk­siani. Huoli ei siis koske Juhana Var­ti­aista eikä mui­ta fik­su­ja ja lib­er­aale­ja kokoomus­laisia, vaan sitä flirt­tailua perus­suo­ma­lais­ten suun­taan, jota puolueessa on viime aikoina har­rastet­tu. Se on ehkä tak­tis­es­ti perustel­tua, mut­ta moraalis­es­ti vastenmielistä.

   Ymmär­rän toki, etteivät Var­ti­ainen & Co voi lojaal­isu­ussy­istä kovin näkyvästi vas­tus­taa puolueen lin­jaa, mut­ta kan­nat­taako sitä nyt kovin voimakkaasti puo­lus­taakaan? Joku raja sille minkä hin­nan puolue on valmis mak­samaan kokoomus­lais­es­ta talouspolitiikasta.

   Miten ihmeessä saat sanan fik­su ja juhana var­ti­ainen sopi­maan samaan lauseeseen. Akti­ivi­malli, kiky
   Juhana oli näitä ideoimassa
   Osmon päähän­pint­tymänä on tehdä ihmi­sistä hib­stere­itä 1.
   korkein­taan 2. Kaupunki­in, jot­ta hiil­i­jalan­jälkemme olis mah­dol­lisim­man pieni. Järjenköyhää
   Aivan yhtä hyvin voimme antaa ilmas­ton muu­tok­sen tul­la, tiheeseen raken­ne­tuis­sa uto­biois­sanne ei viihdy sen enem­pää van­has­taan kaupunki­laiset ‚kuin maaltamuuttajat.
   Aika pitkään vielä on tehtai­ta teol­lisu­us­tuotan­toa ja työväkeä
   Aika pitkään agraaria ja siitä käyt­tövoimansa saavaa väkeä
   Osmo on kupla

 3. Yleistämi­nen on aina — jos ei vaar­al­lista — niin ainakin provosoivaa.

  Onko “van­ha” syn­onyy­mi huonolle ja eliminoitavalle?

  Onko “uud­is­tus” aina merk­ki posi­ti­ivis­es­ta muu­tok­ses­ta joka enem­mistön mielestä kas­vat­taa yhteistä hyvää?

  Ja mikä Vihreät? Soin­in­vaara lainen vai Alanko-Kahilu­o­to­lainen vir­taus. Helsinkiläi­nen vai Eko-Vihreä? Onko Vihreässä kokon­aisharkin­nas­sa euro­ja vai vain kaiken ylit­täviä itsemääritel­tyjä perussarvoja?

 4. Kum­malli­nen usko vihrei­den kasvu­un, kun nykyi­nen johto ajaa toim­intaa alas. Yhtälail­la kum­malli­nen uskot­telu siitä, että Var­ti­ainen on sivistynyt. Kukaan sivistynyt ei käy keskustelua siten, että vas­tus­ta­jan argu­men­tit laite­taan sivu­un ja hauku­taan nat­sik­si, kom­marik­si ja juopok­si, kuten Var­ti­ainen tekee. Soin­in­vaarankin arvos­tus on laskenut kun kaver­it ovat tuol­laisia. Poli­it­tisen keskustelun taso on vain laskenut kun Var­ti­ainen tuli sitä sotke­maan ala-arvoisel­la toimin­nal­laan. Nyt kokoomust­wit­teri on täyn­nä näitä son­ta­sui­ta, joi­ta ei ero­ta persuista. 

  Mitä vihreät ovat saavut­ta­neet sil­lä, että ovat jät­täneet aina kokkar­it rauhaan, kun he taas ovat aina valmi­ina vetämään vihreät kölin alta. Näytätte vain heikoil­ta takapenkkiläisiltä joi­ta koulun pahin kiusaa­ja pis­telee miten sat­tuu. Tässä on jo mon­ta kokkaria tötöil­lyt mut­ta vihreät eivät ole sanoneet mitään, mut­ta kokkar­it tapaus Haav­is­tossakin ensin haukku­vat Haav­is­ton tuo­van ter­ror­is­te­ja salaa Suomeen ja sit­ten kun onkin kak­si pikkuor­poa, niin kehtaa­vat ottaa kunn­ian hei­dän pelas­tamis­es­ta ja syyt­tävät Haav­is­toa hei­dän pitämis­es­tä vaar­al­li­sis­sa olo­suhteis­sa. Miten tuol­lais­ten kanssa pitäisi muka tul­la toimeen? Per­suil­ta kukaan ei odota minkään­laista käytöstä, mut­ta turha uskotel­la että kokkar­it oli­si­vat jotenkin toista maa­ta. He vain ovat osan­neet peit­el­lä törkeyten­sä per­su­ja paremmin.

  1. “Per­suil­ta kukaan ei odota minkään­laista käytöstä, mut­ta turha uskotel­la että kokkar­it oli­si­vat jotenkin toista maata.”

   Eli mielestäsi keskus­ta on parem­pi liit­to­lainen? Miten keskus­tan arvot sopii vihreisi­in arvoihin? Kaikille maas­tu­rit ja omakotitalot?

 5. Onko­han nykyi­nen puolue­poli­ti­ik­ka tul­lut (val­takun­nan tasol­la) tien­sä päähän? Vaikut­taa siltä, että meil­lä on oikeas­t­aan vain kolme puoluetta.

  Vihreät ja perus­suo­ma­laiset, joil­la molem­mil­la on asioi­hin yleen­sä aika selkeä kan­ta. Heitäm­mepä ilmoille minkä tahansa esimerkin, niin väitän, että keskiver­to­suo­ma­laisel­la on käsi­tys siitä, miten nämä kak­si puoluet­ta asi­aan suhtautuvat.

  Ja se kol­mas on sit­ten se suuri har­maa kokdemkepu-mössö, joka yrit­tää olla kaikille mielik­si ja joka samal­la pyl­listää kaikille, eikä ole oikein mis­tään mitään mieltä, ettei tänä joukkoloukkaan­tu­mis­ten aikakaut­e­na menet­täisi äänestäjiä.

  1. Jep. Molem­mil­la on selvä kan­ta sukupuo­lineu­traalei­hin vessoihin.

   Mut­ta poli­ti­ikan todel­liseen sub­stanssi­in — hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan pelas­tamiseen kestävyys­va­jet­ta paran­ta­mal­la tai ilmas­ton läm­pen­e­misen hidas­tamiseen CO2-verol­la ja sitä kaut­ta kaikkia eri­laisia CO2-vapai­ta teknolo­gioi­ta kuten aurinko- ja ydin­voimaa edis­tämäl­lä — mielip­iteitä ei tun­nu aina olevan.

 6. On hyvin selvää, että kokoomuk­sen oikeal­la laidal­la on vetoa perus­suo­ma­laisi­in ja yhtä selvää on, että kokoomuk­ses­sa on vah­va lib­er­aal­i­blok­ki, jol­la vetoa siihen suun­taan ei ole. Kovin vah­vasti tun­tu­vat vihreät reagoi­neet välikysymyk­seen, joka kos­ki enem­mänkin pros­es­sia kuin näke­myk­siä. Hal­li­tuk­sen päätös on lop­ul­ta käytän­nössä sama mitä ainakin kokoomuk­sen enem­mistö ajaa. Koko näytelmää ei olisi tarvit­tu, jos Rinne olis hoi­tanut työn­sä ja tehnyt lin­jauk­set (olisiko keskus­ta estänyt?)

  Valitet­tavaa tässä näytelmässä on se, että vihreät ja kokoomus tun­tu­vat ole­van täysin sota­jalal­la. Tämä voi valitet­tavasti tarkoit­taa kokoomuk­sen liikku­mista kohti peru­ja ja vihrei­den liikku­mista kohti vasem­mis­toa (jos se enää sinne päin pääsee)

  Ongel­ma tässä on se, että sil­loin maa­ta hal­lit­se­vat ne taan­tu­muk­sen voimat. Olisi koko maan etu jos kokoomuk­ses­sa val­taa pitäi­sivät lib­er­aalit (Lep­omäen ja Var­ti­ainen johdol­la) ja jos vihreisi­in saataisi­in vähän lisää markki­na­henkisyyt­tä — se kun tun­tuu sieltä täysin kadonneen.

  Voisitko Osmo kir­joit­taa siitä mihin markki­nal­ib­er­al­is­mi vihreistä katosi?

  1. Klaus:
   On hyvin selvää, että kokoomuk­sen oikeal­la laidal­la on vetoa perus­suo­ma­laisi­in ja yhtä selvää on, että kokoomuk­ses­sa on vah­va lib­er­aal­i­blok­ki, jol­la vetoa siihen suun­taan ei ole. 

   Tuo kokoomuk­sen oikea lai­ta joka vetoa perus­suo­ma­laisi­in pitää itseään hyvin arvokon­ser­vati­ivisenä kris­til­lis­ten arvo­jen edus­ta­ji­na jot­ka ovat äänestäneet kokoomus­ta vuosikym­menten ajan lähin­nä tuon arvokon­ser­vati­ivis­min (koti, kirkko ja isän­maa) säi­lyt­tämisen puolesta. 

   Tämä kokoomuk­sen oikea lai­ta vetoaa yleen­sä perus­suo­ma­lais­ten puheen­jo­hta­jaan siinä että hän muka edus­taa hei­dän mielestä kris­til­listä arvokon­ser­vati­ivis­mia ja kris­til­lisiä arvo­ja mut­ta jol­lain oudol­la taval­la tämä kokoomuk­sen oikean laidan arvokon­ser­vati­iv­it uno­hta­vat että puheen­jo­hta­ja Hal­la-aho ei ole edes evlut.kirkon jäsen (eikä ei ole myöskään minkään pienen kris­til­lisen yhteisön (herä­tys­li­ik­keen) jäsen) ja uskon­to on ollut hänelle aina jok­seenkin punainen vaate. 

   Lisäk­si maan­puo­lus­tus on näille kokoomuk­sen oikean laidan arvokon­ser­vati­iveille peruste perus­suo­ma­lais­ten veto voimalle vaik­ka Hal­la-aho on siviilipalvelusmies. 

   Näille kokoomuk­sen oikean laidan arvokon­ser­vati­iveille Timo Soinin rooma­laiska­to­li­nen arvokon­ser­vati­ivis­mi ei käynyt vaik­ka siinä oli ainek­sia äänestää oikeaa miestä oikean aikaan mut­ta kirkkoon kuu­luma­ton ja kristi­nuskon kanssa täysin kysymys­merkkinä ole­va puheen­jo­hta­ja Hal­la-aho onkin jokin arvokon­ser­vatisti­nen veto voima vaik­ka kris­til­lisyys on hänessä kaukana kun mies ei edes kuu­luu evlut kirkkoon tai edes mihinkään muuhun pie­neen kris­til­liseen yhteisöön. 

   Nämä kokoomuk­sen oikean laidan arvokon­ser­vati­iv­it ovat nyt jol­lain taval­la näh­neet että arvokon­ser­vatis­mi ja kris­till­i­nen iden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka on perus­suo­ma­lai­sis­sa nous­sut entistä enem­män näkyvi­in vaik­ka edelli­nen puheen­jo­hta­ja joka oli täysin avoimesti arvokon­ser­vati­ivi rooma­laiska­to­li­nen ei vedonnut mut­ta nyt Hal­la-ahos­sa nähdään se mitä Timo Soinis­sa ei näh­nyt tai halut­tu nähdä.

   Kum­malli­nen kään­nös ovat nämä kokoomuk­sen arvokon­ser­vati­iv­it tehneet kun val­it­se­vat perus­suo­ma­laiset jon­ka puheen­jo­hta­jana toimii sivi­ili­palvelus­mies ja kirkkoon kuu­luma­ton henkilö

   Arvo poli­it­ti­nen koti on näköjään kadon­nut heiltä jot­ka aiem­min äänes­tivät kokoomus­ta arvokon­ser­vatismin ja koti, kirkko ja isän­maa peri­aat­teen mukaises­ti kun vai­h­ta­vat puolueen jon­ka puheen­jo­hta­ja on ihan päin­vas­tainen kuin mitä he korosta­vat siinä että kokoomus olisi hylän­nyt kris­til­liset arvot ja koti kirkko ja isän­maa periaatteen.

   1. Kokoomus on kor­van­nut mielessään (kun ei voi ääneen sanoa osoit­tau­tu­isi. Arvot­tomak­si) koti, kirkko ja isänmaa
    Kar­tano, kar­tano­vol­vo ja markki­navoimat aatteeseen.
    Useim­mat vain tapauskovaisia

   2. Markku Nur­mi:
    Kokoomus on kor­van­nut mielessään (kun ei voi ääneen sanoa osoit­tau­tu­isi. Arvot­tomak­si) koti, kirkko ja isänmaa
    Kar­tano, kar­tano­vol­vo ja markki­navoimat aatteeseen.
    Useim­mat vain tapauskovaisia 

    Hyvin moni markki­na etenkin Poh­jan­maal­la on usko­vainen. Rehellis­es­ti voisi kysyä nykypäivän myös itseään pitäviltä usko­vaisil­ta arvokon­ser­vati­iveiltä kuin­ka vil­pitön­tä hei­dän arvokon­ser­vatis­mi on. Mon­et arvokon­ser­vati­iv­it Euroopas­sa on huolis­saan mus­lim­ien lisään­tymis­es­tä maa­han­muu­ton seu­rauk­se­na Euroop­paan kos­ka näkevät islami­nuskon hyvin huonos­ti naisia ja sek­suaalivähem­mistöjä kohtelevk­si uskon­nok­si. Mut­ta nämä arvokon­ser­vati­iv­it esimerkik­si Puo­las­sa, Venäjäl­lä, Unkaris­sa ja myös Suomes­sa eivät hyväksy kuitenkin sek­suaalivähem­mistö­jen oikeuk­sia ja ovat vas­tus­ta­neet niiden lakien läpi­menoa jot­ka tur­vaa sek­suaalivähem­mistö­jen oikeuk­sia Euroopas­sa mut­ta ovat samal­la mus­lim­i­vas­taisia kos­ka pitävät islamia patri­arkaal­lise­na uskon­tona mut­ta nämä Euroopan arvokon­ser­vati­iv­it ovat itse myös hyvin patri­arkko­ja mitä tulee fem­i­nis­mi­in, sek­suaalivähem­mistö­jen oikeuk­si­in ja nais­ten ase­maan yhteiskun­nas­sa etenkin työelämässä ja poli­ti­ikas­sa. Joten luulen että kyseessä on muu kuin todel­li­nen usko. Myös arvokon­ser­vati­iv­it ovat mon­es­sa suh­teessa tapausko­vaisia kuin anta­vat itses­tään toisen­laisen kuvan. 2020-luvul­la on vaikea olla todel­li­nen patri­arkkaalli­nen van­hoilli­nen arvokon­ser­vati­ivi kuin 1900-luvun alussa.

  2. “vihrei­den liikku­mista kohti vasem­mis­toa (jos se enää sinne päin pääsee)”

   Näin­pä. Taloudessa vihreät ovat niin eri maa­ta. Lisää vero­ja, lisää julkisen puolen työ­paikko­ja, lisää tukia työt­tömille. Miten ihmeessä täm­möisel­lä taloudel­la voi kas­vaa? Nykyi­nen Suo­mi houkut­telee lähin­nä pien­i­t­u­loisia muut­ta­maan ulko­mail­ta Suomeen, mm. vero­tus pien­i­t­u­loisil­la on Euroopan alhaisinta.

   Suo­mi on hävin­nyt 10 vuodessa niin paljon, että pulas­sa ollaan tule­vaisu­udessa, jos ei kään­netä suun­taa. Työl­lisyys pitää saa­da muiden pohjo­is­maid­en tasolle, tukia leika­ta, julk­ista puol­ta tehostaa jne.

  3. Klaus:

   Voisitko Osmo kir­joit­taa siitä mihin markki­nal­ib­er­al­is­mi vihreistä katosi?

   Eihän se ole kadon­nut — sivu­raiteelle se on kyl­lä ajatu­tunut, eikä puoluet­ta viime vaaleis­sa äänestänei­den isoa osaa se kiin­nos­ta lainkaan.

   Osmo on osu­vasti kir­joit­tanut, että aikanaan ana­lyysi kabi­neteis­sa oli, että Demareis­sa maan suun­taan voisi vaikut­taa isom­mal­la vivul­la kuin omana puolueena. Mut­ta ris­ki, että ympäristölib­er­aalit jäi­sivät kir­joit­ta­maan oman Etelä-Helsinkin Sosiali­ratit Ry:n eriäviä mielip­iteitä emop­uolueen pöytäkir­joi­hin oli niin suuri, että oma puolue oli parem­pi. Tähän asti johtopäätös on ollut, että päätös oli oikea mut­ta mikähän tulk­in­ta mah­taa olla 15 vuo­den päästä, jos mit­tari ei olekaan puoluekan­na­tus vaan ympäristömyön­teisen markki­na- ja sosi­aalilib­er­al­is­min edistäminen?

   Nyt näen, että on hyvin selvä uhkia siinä, että esimerkik­si Viite Ry (Tieteen ja teknolo­gian vihreät ry niille jot­ka eivät ole sisäl­lä ske­nessä) ja yleinen markki­nal­ib­er­al­is­mi sulkeu­tuu puolueen sisäl­lä saman­laiseen lokeroon, joka kir­jaa eriäviä mielip­iteitään ja joka kaive­taan vaale­ja ennen vähän framille että kat­sokaa, Vihreät on myös taval­laan niinku tosi jees insinööri­tiedepuolue, jos­sa on mukana myös mieso­letet­tu­ja! Main­oslausekin on valmi­ina: “puolueista paras tiedeo­hjel­ma­julis­tus jo vuodes­ta 1992” Kum­ma kyl­lä äänestäjät eivät ymmärtäne innostua.

   Itselleen tärkeitä asioi­ta edis­tääk­seen Vihrei­den tulisikin nyt olla se puolue, joka tyl­sästi kään­tää huomion­sa kohi­nas­ta aina pöy­däl­lä ole­vien ehdo­tuk­sien konkreet­tiseen sisältöön. Se, joka vään­tää lakien ja ase­tusten yksi­tyisko­hdista, sen sijaan että kiin­nit­tää huomion­sa siihen kuka tai minkälainen poruk­ka ehdo­tus­ta tekee. Ja eri­tyis­es­ti Perus­suo­ma­lais­ten suh­teen Vihrei­den pitäisi kylmästi olla pöyristymät­tä (run­saista) vas­ten­mielisyyk­sistä tai hölmöi­ly­istä, vaan vaa­tia aina konkre­ti­aa pöytään tyyli­in “laatikaa ehdo­tus niin katsotaan”. 

   Taitaa kuitenkin olla niin, että pöyristyneisyys, yri­tys pro­filoitua vasem­mal­la voimakkaim­min anti-Per­suik­si joka “vas­tus­taa” myös Kokoomus­ta voi olla lyhyel­lä aikavälil­lä se tapa joka nos­taa vaa­likan­na­tus­ta jokusen var­man piirun, vieläpä ilman juurikaan vaivan­näköä. Anti-Kokoomus ‑retori­ikalla vasem­mis­to­laarista voi ryöstää osan, ja osa tulee siitä että ekaa ker­taa äänestävistä isoon osaan “anti-per­su­lainen” iden­ti­teet­ti vetoaa, eivätkä Demar­it ole alle parikymp­pisille juurikaan ole­mas­sa. Puoluekan­na­tus nousee, mut­ta asioiden edis­tämi­nen käy entistä vaikeammaksi.

   Jos polar­isoi­tu­mi­nen jatkuu eikä Keskus­ta enää täl­lä ker­taa saa kan­na­tus­ta Per­su­ista takaisin, tämä jät­tää jäl­jelle ain­oak­si pakol­lisek­si hal­li­tus­puolueek­si Kokoomuk­sen — jol­loin poli­ti­ikkaan vaikute­taan tehokkaasti vaikut­ta­mal­la Kokoomukseen.

   Poli­it­tiset voima­suh­teet eivät ole mitään luon­non­lake­ja, ja melkein kaikki­in hyvi­in pyrkimyk­si­in kan­nat­taa vaikut­taa ja saa­da kan­na­tus­ta use­am­man puolueen sisältä, jos aikoo jotain saa­da aikaan.

   Puolueista varsinkin Perus­suo­ma­lais­ten mut­ta myös osin Vasem­mis­toli­iton kan­natuk­ses­ta jonk­in­moinen osa lie­nee henkilöi­tynyt puheen­jo­hta­jaan. Demar­it näkevät poten­ti­aalia samaan, mut­ta siinä on se kään­töpuoli että mitäs sit­ten tehdään kun Suuri Johta­ja väistyy tai kaatuu? Varsinkin Perus­suo­ma­lai­sis­sa on sel­l­ainen keitos ihmisiä ja mielip­iteitä, että saa­pa nähdä. Eri­tyis­es­ti hajaan­nusti­lanteessa olisi eduk­si, että kon­tak­te­ja olisi.

   1. Kiitos — mie­lenki­in­toinen kir­joi­tus. Pidem­mäl­lä tähtäimel­lä yri­tys pro­filoitua anti-per­suik­si (ja laskea kokoomus per­suleiri­in) ei vält­tämät­tä ole voit­ta­va strate­gia. Siitä Osmokin taitaa olla huolissaan.

 7. Helsingis­sä kokoomuk­sen näköalat­to­muus näkyy osaa­mat­to­muute­na kaupunkisu­un­nit­telus­sa. Puolue sietää ihan liian mon­taa Mal­mi-akti­ivia ja rasis­tia riveis­sään. Ihan liian moni kokoomus­lainen kat­soo kaupunkia myös pelkästää auton ratista. Siitä tulee kum­malli­nen maail­manku­va, mis­sä koros­tu­vat edessä ole­van auton takaval­ot ja täy­teen pysäköi­ty kadun­var­si. Täy­det ratio­vaunut tai kadun­yl­i­tys­tä odot­ta­vat tuhan­net jäävät näkemättä.

  Flirt­tailu per­su­jen kanssa karkot­taa kan­nat­ta­jat myös val­takun­nan tasos­sa. On aivan käsit­tämätön­tä, ettei Helsin­gin kokoomuk­sen johto saa tai pistä kaupung­in­val­tu­utet­tu­jaan kuri­in, vaan antaa näi­den liet­soa rasis­mia ja vihreisi­in kohdis­tu­vaa halvek­sun­taa some-kanavissaan.

 8. Omas­ta mielestäni suurin ongel­ma on se, että ylipään­sä ylläpi­de­tään hal­li­tus-oppo­si­tio vas­takkainaset­telua. Kun mielip­iteitä nyky­maail­mas­sa nyt vaan on enem­män kuin van­ha jako sosial­is­tei­hin ja ei-sosial­is­tei­hin antaa ymmärtää, on toimi­van enem­mistöhal­li­tuk­sen muo­dost­a­mi­nen käytän­nössä mah­do­ton­ta. Lop­putu­lok­se­na on läh­es väistämät­tä sisäis­ten ris­tiri­ito­jen repimä hal­li­tus, kun taas oppo­si­tio voi vapaasti ja vas­tu­ut­ta tehdä kuin­ka pop­ulis­tista poli­ti­ikkaa tahansa, ja tas­apain­ot­taa vai­h­toe­hto­bud­jet­tin­sa leikkaa­mal­la imag­inäärisiä mil­jarde­ja vas­tus­tamis­taan asioista.

  Itse toivoisin nykyisen pelleilyn sijaan aitoa par­la­men­taris­mia, jos­sa jokainen min­is­teri olisi yksin ja itsenäis­es­ti vas­tu­us­sa suo­raan eduskun­nalle, ja jokaista lak­i­hanket­ta varten kerät­täisi­in erik­seen eduskun­nas­ta enem­mistö mil­loin mis­täkin puolueista. Täl­löin voitaisi­in luop­ua hal­li­tuk­sen sisäis­es­tä yksimielisyys­vaa­timuk­ses­ta, ja kaik­ki puolueet pääsisivät/joutuisivat otta­maan vas­tu­u­ta päätös­ten­teosta. Hal­li­tuk­sen sisäiset oppo­si­tiot menet­täi­sivät kiristysvoimansa, ja enem­mistödemokra­tia toteu­tu­isi nyky­istä paremmin.

  Kun­nal­lispoli­ti­ikas­sakin pär­jätään ilman eril­listä enem­mistöhal­li­tus­ta (eli kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa on kaik­ki puolueet edustet­tuina ja asioista päätetään äänestämäl­lä), ja hyvin toimii.

 9. Kokoomus ei lähde viher­vasem­mis­ton pönkäpuolueek­si. Jos nyky­hal­li­tus hajoaa, niin edessä on uudet vaalit tai per­su­ve­toinen por­var­i­hal­li­tus. Vaalit on toden­näköisem­pi vai­h­toe­hto. Per­suil­la oleel­lista on maa­han­muu­ton laatu ja määrä. Nyky­laa­tu­inen maa­han­muut­to ei kelpaa.

 10. Onpa mie­lenki­in­toinen keskustelu. Olen varsinkin koet­tanut saa­da selvää vihrei­den arvoista. Mitkä ne oikein ovat?

  Itse uskon evoluu­tioon ja markki­na­t­alouteen. Näistä seu­raa­va ns. Tieteelli­nen meto­di on se mega­tren­di, jota vas­taan on turha taistella.

  Vieras­tan poli­it­tisia pseu­do-tieteitä, jos­ta esimerkkinä IPC­Cn ilmas­tom­a­llit. Niitä on 108 kap­palet­ta ja niiden väitetään edus­ta­van tiedey­hteisön konsensusta.

  Olen itsekin joskus tehnyt matemaat­tisia malle­ja ja siitä johtuen ymmär­rän niitä jonkin ver­ran. Koke­muk­seni mukaan melkeim­pä minkä tahansa dat­apis­te­joukon kaut­ta voi virit­tää malli, kun vaan lisää tarpeek­si mon­ta yhtälöä ja ker­roin­ta. Nuo IPC­Cn malli­joukko on juuri tuollainen. 

  Noiden mallien eri­laisia keskiar­vo­ja kut­su­taan sit­ten tieteel­lisek­si kon­sek­suk­sek­si, mikä on abdur­di aja­tus. Perus­tu­vatko vihre­it­ten arvot tuollaiseen?

  IPCC itse viit­taa Cli­mate Research Unit at the Uni­ver­si­ty of East Anglia, Sur­face tem­per­a­ture record dataan, jota pitää luotettavana.

  Kaik­ista parhait­en tuo­ta dataa vas­taa Russ­ian mod­el INM-CM5. Se on siis paras, joka ain­oana osasi ennus­taa oikein läm­pöti­la paussin 2002 — 2014.

  Kysymys vihreille? Olisiko kuitenkin paras­ta uskoa parhaaseen malli­in, eikä konsensus-malliin? 

  Kan­nat­taa muis­taa, että poli­it­tisen tieteen seu­rauk­set ovat his­to­ri­an val­os­sa karmeita.

  1. Kysymys vihreille? Olisiko kuitenkin paras­ta uskoa parhaaseen malli­in, eikä konsensus-malliin? 

   Dis­claimer: en ole tutus­tunut tähän nimeno­maiseen aineis­toon enkä ilmas­toti­eteeseen yleisestikään.

   Mut­ta pakko kom­men­toi­da tähän, että kuvaa­masi “kon­sen­sus-malli” on läh­es var­masti parem­pi ennus­ta­ja kuin yksit­täi­nen “paras” malli, aivan eri­tyis­es­ti, kun puhutaan suures­ta mas­sas­ta eri malleja.

   Esimerkkinä tästä teen vaik­ka kuusi kil­pail­e­vaa mallia, jot­ka ennus­ta­vat seu­raavaa nopanheittoa.

   a. Heitos­ta tulee 1
   b. Heitos­ta tulee 2
   c. Heitos­ta tulee 3
   d. Heitos­ta tulee 4
   e. Heitos­ta tulee 5
   f. Heitos­ta tulee 6

   Nopan­heiton jäl­keen voin riemui­ta, että joku malleis­tani osui täs­mälleen oikeaan (ja näin ollen toki ennus­taa parhait­en myös tule­vaa). Kuitenkin “kon­sen­sus-malli”, joka ennus­taa keskimääräisek­si arvok­si 3,5 on vähem­män väärässä pitkässä juok­sus­sa ja paljon hyödyl­lisem­pi tule­van ennustamisessa.

 11. Mie­lenki­in­toista, että per­sut koetaan koulut­ta­mat­tomik­si, sivistymät­tömik­si maalaisjun­teik­si. Vuosi sit­ten suurin osa siitä porukas­ta kan­nat­ti mui­ta puolueita. 

  Muut miet­tikööt mis­tä per­su­jen kan­na­tus kumpuaa? Kaik­ki tietävät suurim­man syyn, joka on hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to. Tästä ei saa asial­lis­es­ti keskustel­la saa­mat­ta rasistin leimaa. Olisiko tarvet­ta muutokselle.

  1. Mörököl­li:
   Mie­lenki­in­toista, että per­sut koetaan koulut­ta­mat­tomik­si, sivistymät­tömik­si maalaisjunteiksi.

   Muut miet­tikööt mis­tä per­su­jen kan­na­tus kumpuaa?
   ..

   Koulu­tus ei suo­jele perussuomalaisuudelta.
   Sivistys suojelee.

  2. Mörököl­li: Muut miet­tikööt mis­tä per­su­jen kan­na­tus kumpuaa? Kaik­ki tietävät suurim­man syyn, joka on hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to. Tästä ei saa asial­lis­es­ti keskustel­la saa­mat­ta rasistin leimaa. Olisiko tarvet­ta muutokselle.

   Ei se vain tämä “me-ja-muut”-akseli ole tärkeä, vaan lisätään­pä kuvaan “suo­ma­lais­ten vas­tuu ilmas­to­muu­tok­ses­ta”, siis sitä on-tai-ei-ole-akseli. Sekä Vihreät että PS ovat tässä hel­pos­sa neliken­tässä voit­ta­jia, molem­pi­en kan­na­tus kipuaa kohti 20..30%.

   Noil­la teemoil­la ei kuitenkaan suo­ma­laisen hyv­in­voin­ti­val­tion tule­vaisu­ut­ta ratko­ta. Tärkeämpiä teemo­ja ovat esim. “pro markki­na vai pro busis­ness” ja “onko vas­tuu val­ti­ol­la vai yksilöl­lä”. PS ei ole ilmais­sut minkään­laista mielipi­det­tä kumpaankaan asi­aan , Vihreät sen­tään liput­ta­vat selkeästi val­tion vas­tu­un puolesta.

 12. Tähän nyt täy­tyy hie­man kom­men­toi­da Kokoomuk­sen toisen sukupol­ven änkyräym­päristösi­iv­en edus­ta­jana. Kokoomuk­sen lib­er­aal­isi­ipi on noin kak­si ker­taa suurem­pi kuin Keskus­tas­sa, minkä näkee esimerkik­si avi­o­li­it­to­lain uud­is­tamisäänestyk­ses­tä. Valitet­tavasti löy­tyvät Kokoomuk­ses­ta myös ne änkyräkon­ser­vati­iv­itkin, mut­ta olisiko parem­pi kokon­aisu­u­den kannal­ta, että he oli­si­vat vahvis­ta­mas­sa Perus­suo­ma­laisia entisestään?

  Henkilöko­htais­es­ti olen sitä mieltä, että Perus­suo­ma­lais­ten kanssa ei voi tehdä hal­li­tusy­hteistyötä, ellei se puolue suos­tu ehdoit­ta hyväksymään muun puolueken­tän lib­er­aalit peri­aat­teet. 80 % ei pidä ryhtyä kumar­ta­maan 20 %:lle tärkeis­sä asiois­sa, kuten ympäristö ja ihmisoikeudet.

  Autoil­i­jaiden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka ärsyt­tää min­u­akin. Siinäkin tul­laan kysymyk­seen, onko viisas­ta työn­tää kaik­ki autoiluin­toil­i­jat Perus­suo­ma­laisi­in, jos­sa he jou­tu­isi­vat tuke­maan muutenkin äärim­mäistä politiikkaa?

  Nyky­hal­li­tuk­sen kohdal­la olen toki oppo­si­tios­sa, mut­ta toivon hal­li­tuk­sen saa­van asi­at hoidet­tua kun­nol­la, meil­lä ei ole vaa­likausi toisen­sa jäl­keen varaa kyvyt­tömi­in hal­li­tuk­si­in. Keskus­tan tule­vaisu­u­den kannal­ta hal­li­tuk­sen pitäisi kyetä aut­ta­maan taan­tu­via seu­tu­ja, mihin keinot ovat valitet­ta­van vähissä. Esimerkik­si päivän uuti­nen Helsin­gin lääkärei­den palkanko­ro­tuk­ses­ta tarkoit­taa syr­jäseuduille tarvet­ta ainakin vas­taavaan palkankorotukseen.

  Meil­lä ei sen­tään onnek­si ole yhtä paha tilanne kuin Sak­sas­sa, jos­sa hal­li­tuk­seen pitää kär­jis­te­tysti san­ot­tuna ottaa joko puolue, joka ammut­ti maastapois­tu­jia (SED/Die Linke) tai maa­han­muut­ta­ja- ja vähem­mistö­vas­tainen puolue (AfD). Tai sit­ten kaikkien muiden puoluei­den täy­tyy suos­tua keskinäiseen yhteistyöhön.

 13. “Jos keskus­ta läh­tee hal­li­tuk­ses­ta, kokoomus on seu­raavas­sa hal­li­tuk­ses­sa. Jos se ei ole siel­lä vihrei­den kanssa, se on siel­lä perus­suo­ma­lais­ten kanssa. Kum­man haluatte?”

  Jos vihreät halu­aa mukaan demar­it ja vasem­mis­ton, niin siinä tapauk­ses­sa mielu­um­min perus­suo­ma­lais­ten kanssa.

  On nähty jo mon­ta näitä sil­lisalaat­ti­hal­li­tuk­sia (demar­it + vasem­mis­to + vihreät + kokoomus/keskusta) , jot­ka eivät vaan osaa toimia yhdessä. Paljon parem­min tulee toimeen keskus­ta + kokoomus + perussuomalaiset.

  1. On nähty jo mon­ta näitä sil­lisalaat­ti­hal­li­tuk­sia (demar­it + vasem­mis­to + vihreät + kokoomus/keskusta)

   Lip­posen hal­li­tuk­set oli­vat viime vuosien parhait­en toimivia.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Lip­posen hal­li­tuk­set oli­vat viime vuosien parhait­en toimivia.

    Maail­ma on muut­tunut Lip­poseen hal­li­tusten jäl­keen. Samoin SDPn kan­na­tus. Se aika ei enää palaa.

    Kokoomus tuskin on niin tyh­mä, että lähtisi par­la­men­taarisen ääri­vasem­mis­ton tukipuolueek­si nykyiseen kokoon­panoon keskus­tan tilalle. Vähin­tään vasem­mis­toli­it­to pitäisi ulkois­taa, mut­ta SDP on myös ver­rat­tuna Lip­posen aikoi­hin paljon enem­män vasem­mis­to­laisen jakopoli­ti­ikan ja reg­u­laa­tion lin­joil­la sekä paljon vähem­män huolestunut talouskasvus­ta ja työssäkäyvän keskilu­okan ostovoimasta.

    Suomeen saat­taa vih­doin tul­la block­i­vaalit. Keskus­tan pitää nyt vaan päät­tää halu­aako se kuu­lua keskus­ta-oikeis­to­laiseen blocki­in PS, Kok ja Kd kanssa, vai vasem­mis­to­blocki­in. Mah­dol­lisu­us on var­maan myös yrit­tää jous­tavasti pela­ta siinä välis­sä ja men­nä tarvit­taes­sa kum­man tahansa kanssa hal­li­tuk­seen. Pelailu kyl­lä semen­toi kan­natuk­sen max 10% paikkeille , eikä asi­aa suurek­si puolueek­si enää hevin ole. Voi olla , että niin käy väistämät­tä muutenkin.

   2. LD:

    Suomeen saat­taa vih­doin tul­la block­i­vaalit. Keskus­tan pitää nyt vaan päät­tää halu­aako se kuu­lua keskus­ta-oikeis­to­laiseen blocki­in PS, Kok ja Kd kanssa, vai vasem­mis­to­blocki­in. Mah­dol­lisu­us on var­maan myös yrit­tää jous­tavasti pela­ta siinä välis­sä ja men­nä tarvit­taes­sa kum­man tahansa kanssa hal­li­tuk­seen. Pelailu kyl­lä semen­toi kan­natuk­sen max 10% paikkeille , eikä asi­aa suurek­si puolueek­si enää hevin ole. Voi olla , että niin käy väistämät­tä muutenkin.

    Tämä on kiehtävä aja­tus: keskus­ta ja RKP muo­dostaisi­vat kahdestaan sen keskel­lä ole­van blockin, joka olisi valmis hal­li­tuk­seen kenen kanssa tahansa, kun­han saisi­vat hal­li­tu­so­hjel­maan joitain keskeisiä tavoit­teitaan (keskus­tan osalta alue­poli­ti­ikkaa ja RKP:n osalta kielipoli­ti­ikkaa). Kepu ja RKP yhdessä muo­dostaisi­vat jo tarpeek­si ison ryh­mit­tymän (täl­lä het­kel­lä 40 edus­ta­jaa, joskin kepun kan­natuk­sen lask­ies­sa ja vaki­intues­sa 10 pros­entin hujakoille se tip­punee jon­nekin 30 edus­ta­jan hujakoille), että kyl­lä sil­lä saadaan oikeis­to- tai vasem­mis­to­blockin kanssa enem­mistöhal­li­tus aikaisek­si useim­mis­sa tilanteis­sa ilman, että tarvit­taisi­in vetoa­pua vastablockin sisältä.

   3. Osmo Soin­in­vaara: Lip­posen hal­li­tuk­set oli­vat viime vuosien parhait­en toimivia. 

    Lip­posen I hal­li­tus poikke­si siinä että molem­mil­la hal­li­tus­puolueil­la oli enem­mistö (SDP 63 ja Kok 39 eli yhteen­sä 102 ) siihen tuli mukaan vielä Vasem­mis­toli­it­to, Vihreät ja RKP. Lip­posen I hal­li­tuk­sen salaisu­us oli se että Paa­vo Lip­po­nen tuli oikein hyvin toimeen val­tio­varain­min­is­teri Sauli Niin­istön kanssa vaik­ka se otti päähän eräitä demare­i­ta hal­li­tuk­sen sisäl­lä ja eduskuntaryhmässä.

    Lip­posen II hal­li­tuk­ses­sa oli sit­ten vähän eri­lainen meinin­ki vaik­ka Lip­po­nen päämin­is­ter­inä oli oikein hyvä mut­ta kyl­lä SDP:n sisäl­lä oli häneen tyy­tymät­tömyyt­tä ja hänen sai 2002 haas­ta­jan puheen­jo­hta­jana vaik­ka jatkoi puheenjohtajana. 

    Eikös muuten Vihreät ja etenkin muun perus­palve­lu­min­is­teri Osmo Soin­in­vaara ja eräs min­is­teri Satu Has­si otti­vat hatkat koko Lip­posen II hal­li­tuk­ses­ta jo 2002 kevääl­lä? Hyvin Vihreät viihtyi Lip­posen II hal­li­tuk­ses­sa kun sieltä lähdet­ti­in pois kesken vaalikauden. 

    Mut­ta Van­hasen II hal­li­tuk­ses­ta ei lähdet­ty pois vaik­ka molem­mis­sa hal­li­tuk­sis­sa päätet­ti­in ydin­voimalan luvasta! 

    Mut­ta silti olen Osmon kanssa samaa mieltä että Lip­posen 2 päämin­is­teri kaut­ta oli oikein hyvää aikaa Suomelle 1990-luvun lopus­sa ja 2000-luvun alussa

    Kiitos siitä vielä

   4. Min­un kaut­eni perus­palve­lu­min­is­ter­inä oli lop­punut ennen vihrei­den eroamista Lipå­posen hal­li­tuk­ses­ta. Kok­ouk­ses­sa, jos­sa eroamise­ta pätet­ti­in, äänestin hal­l­li­tuk­seen jäämisen puolesta.

   5. Osmo Soin­in­vaara: Lip­posen hal­li­tuk­set oli­vat viime vuosien parhait­en toimivia.

    Sil­loin elet­ti­in myös tois­taisek­si viimeis­in­tä yltäkyl­läisyy­den aikaa, kun Son­er­ankin osakkei­den myyn­nistä saatavien raho­jen käyt­töko­hteesta pystyt­ti­in kinastele­maan niin pitkään, että osakkei­den arvo ehti rom­ah­taa. Voi hyvin olla, että Lip­posen hal­li­tuk­set oli­si­vat pär­jän­neet myöhäisemp­inäkin aikoina parem­min kuin ne hal­li­tuk­set mitkä meil­lä oli, mut­ta tätä kon­tek­s­tia ei saa uno­htaa. Suo­ma­lainen par­la­men­taris­mi on valitet­tavasti yskähdel­lyt aika pahasti, kun run­sauden jakamis­es­ta on siir­ryt­ty niukku­u­den jakamiseen (joka valitet­tavasti jatkunee ainakin 20 vuot­ta huolto­suh­teen ongelmien takia) ja nykyisen hal­li­tuskokoon­panon kom­puroin­ti taipaleen­sa ihan alku­vai­heil­la lie­nee osa tätä samaa oirehtimista.

   6. Osmo Soin­in­vaara: Lip­posen hal­li­tuk­set oli­vat viime vuosien parhait­en toimivia.

    Lip­po­nen oli hyvä, yrmy johta­ja, mut­ta hän teki töitä van­han perus­tus­lain suomin valtuuksin.

    Nalle Wahlroos esit­tää uusim­mas­sa kir­jas­saan mie­lenki­in­toisen mielip­i­teen, joka on raskaasti oikoen jotain seu­raavaa: Kekkos­es­ta säikähtäneessä 80…90-luvun poli­it­tis­esa ilmapi­iris­sä pres­i­dentin ja hal­li­tuk­sen toimi­val­taa kaven­net­ti­in uudessa perus­tus­lais­sa ratkai­sevas­sa määrin, vaik­ka olisi riit­tänyt, että Ståhlber­gin perus­tus­laki­in olisi lisät­ty pres­i­dent­tikausien määrä, max 2 ja pois­tet­tu pes­i­dentin oikeus hajoit­taa eduskun­ta. Lisäk­si uuteen perus­tus­laki­in tuoti­in koko joukko tulkin­nan­varaisia perusoikeuksia.

    Näkökul­ma on huomion arvoinen. Pres­i­dentin, ja ennen kaikkea hal­li­tuk­sen toimeen­panoval­lan vähen­tämi­nen on johtanut siihen, että uud­is­tuk­set ovat puuroutuneet. Ne tehdään nyky­isin lain­säädän­tö edel­lä, mikä on hidas­ta, ei ole­mas­sa ole­van lain­säädän­nön sal­limis­sa rajois­sa. Hal­li­tuk­sen pitää joka risauk­ses­sa kysyä Eduskun­nan mielipidettä.

  2. On nähty jo mon­ta näitä sil­lisalaat­ti­hal­li­tuk­sia (demar­it + vasem­mis­to + vihreät + kokoomus/keskusta) , jot­ka eivät vaan osaa toimia yhdessä. Paljon parem­min tulee toimeen keskus­ta + kokoomus + perussuomalaiset. 

   Kaik­ki hal­li­tuk­set ovat sil­lisalaat­ti­hal­li­tuk­sia. Tuo keskus­ta + kokoomus + perus­suo­ma­laiset vai­h­toe­hto olisi ihan hyvä mut­ta sil­loin perus­suo­ma­laisille pitäisi antaa sel­l­aiset salkut että ne olisi tarpeek­si haas­tavia ja sitout­taa perus­suo­ma­laiset hal­li­tu­so­hjel­maan ja siihen että hal­li­tus istuu 4 vuot­ta. Siinä olisi perus­suo­ma­laisille haastet­ta ja vas­tu­u­ta. Mut­ta en tiedä riit­tääkö keskus­ta + kokoomus + perus­suo­ma­laiset vai­h­toe­hto eduskun­nas­sa enem­mistöön. Hal­li­tus jol­la on vähän yli 100 kansane­dus­ta­jaa mut­ta alle 110 on riskitek­i­jä. Sinne kokoomus halu­aa ainakin RKP:n ja perus­suo­ma­laiset KD:n.

   1. Per­sut pitänee jos­sain vai­heessa päästää hal­li­tuk­seen vas­taa­maan pöty­puheis­taan. Lop­putu­los on ihan sama kuin viimek­si, kan­na­tus tulee puolit­tumaan kos­ka puolueen kan­nat­ta­jia on mah­do­ton­ta miel­lyt­tää yhtä aikaa. 

    HC-mamu­vas­taisia on ehkä se 9%-yksikköä, mut­ta lopuil­la on muitakin intresse­jä kuin potkia pako­laisia. Ei-HC-sak­ista toinen puolisko katoaa sil­lä sekun­nil­la, kun hal­li­tuk­sen talous­poli­it­ti­nen ohjel­ma julkaistaan. 

    Tun­tuu että myös Hal­la-aho on tiedostanut tämän ja käyt­täy­tyykin siten, ettei hän­tä kukaan hal­li­tuk­seen tule huoli­maan. Eduskun­tavaalien kam­pan­ja­han oli sel­l­ainen, ettei sem­moi­sen jäl­keen kukaan täysi­järki­nen lähde jäl­keen hal­li­tuk­seen hymy­ilemään ja kehu­maan Jussin yhteistyökykyä.

 14. Onko muiden puoluei­den järkevää pitää per­sut ulkona hal­li­tuk­ses­ta, se riip­puu per­su­jen kan­natuk­sen kehi­tyk­ses­tä. Jos kan­na­tus hiipuu tai pysyy ennal­laan, niin ulospelaami­nen saat­taa onnis­tua, oli siitä hyö­tyä tai ei. Mut­ta jos kan­na­tus yhä nousee, niin sit­ten per­sut kuitenkin joskus tule­vat hal­li­tuk­seen, isol­la koke­mat­tomien min­is­te­rien määräl­lä, ja saa­vat hal­li­tu­so­hjel­maan enem­män omia tavoitteitaan.

  Tulol­laan ole­van ison rysäyk­sen sijaan muut puolueet voisi­vat harki­ta aikaistet­tua pienem­pää rysäystä.

 15. Voi olla, että aivan lähi­t­ule­vaisu­udessa keskustal­ta menee her­mot, jos kan­natuk­sen syöksymi­nen alaspäin jatkuu. Viikon sisäl­lä tulee taas yksi kan­nus­tus­mit­taus. Keskus­ta on neu­vot­tomas­sa ja hätään­tyneessä tilanteessa, mikä tekee siitä todel­la harmil­lisen hallituskumppanin.

  Kokoomuk­sen kanssa taas kukaan ei halua samaan hal­li­tuk­seen, kos­ka kokoomus­lainen talouslin­ja ei muiden puoluei­den äänestäjille kel­paa. Sen näkee siitä, miten Kokoomuk­sen hal­li­tuskump­panien kan­na­tus putoaa aina täysin poh­ja­mu­ti­in. Puolue on myrkkyä muille eikä se johdu hei­dän ylivoimais­es­ta kyvys­tään paran­taa yhteiskuntaa.
  Keskus­tan kan­nat­taisi nyt vain lopet­taa se kipuilu ja antaa asioiden rauhoit­tua vähän aikaa. Sip­iläläi­nen lin­ja, jota siel­lä jostain syys­tä haikail­laan takaisin, oli pääsyy kan­natuk­sen rom­ah­duk­seen. Jos nyt tehdään täyskään­nös pois ter­ve­hdyt­tävästä kurssinko­r­jauk­ses­ta, kan­na­tus tuskin koskaan enää toipuu. Toki ongel­ma muo­dos­tuu siitä, että Sip­ilä häärii puoluejohdossa.
  Per­su­jen maa­han­muut­tokri­it­ti­nen lin­ja saat­taisi olla hyväkin saa­da hal­li­tuk­seen, mut­ta puolueen muu per­seily on aivan käsit­tämätön­tä ja, kun se yhdis­tetään tiede- ja fak­tade­nial­is­mi­in, liit­tou­tu­miseen muiden maid­en venäjära­hoit­teis­ten “kansal­lis­mielis­ten” puoluei­den kanssa sekä yleiseen vas­tu­un­pakoilu­un, ei ole vaikea­ta nähdä, mik­si hal­li­tuskump­panei­ta ei tah­do sille löytyä.

  1. anonyy­mi: Kokoomuk­sen kanssa taas kukaan ei halua samaan hallitukseen, 

   Jos näin, niin miten Kokoomus on sit­ten ollut niin paljon hallituksessa? 

   Kun kat­so­taan taak­sepäin, Kokoomus on ollut hal­li­tuk­ses­sa kolme edel­listä hal­li­tuskaut­ta (Sip­ilä + Katainen/Stubb + Vanah­nen II), oli yhden kau­den Jäättenmäen/Vanhasen I‑aikana oppo­si­tios­sa ja sitä ennen neljässä edel­lisessä hal­li­tukss­sa put­keen (Lip­po­nen I & II, Aho, Holkeri).

   Jos Kokoomuk­sen jät­tää parik­si kaudek­si oppo­si­tioon ja hal­li­tus keskit­tyy sen aikaa lähin­nä vero­jen ja tukien nos­telu­un, niin kyl­lähän siinä sit­ten ruiskukka­puolue tulee lop­ul­ta melkoisel­la ryt­inäl­lä hal­li­tuk­seen. Jos äänestäjät huolestu­vat val­tion taloud­es­ta, niin se sataa Kokoomuk­sen laariin.

   1. Sylt­ty: Jos näin, niin miten Kokoomus on sit­ten ollut niin­paljon hallituksessa?

    Enää. Puhuin nykyti­lanteesta, kuten kon­tek­stista olisi selvin­nyt. Nyt ovat (melkein) kaik­ki puolueet itse koke­neet, mitä täl­löin tapah­tuu ja mihin talous­poli­ti­ikkaan sil­loin jäävät omat sor­men­jäl­jet ja mitä kan­nat­ta­jat siitä pitävät.

 16. Mä en pidä Var­ti­a­ias­ta minään lib­er­aali­na sivistyskokoomus­laise­na. Hänen akti­ivi­mallin puo­lus­telun­sa on ollut raukka­mais­in­ta mitä olen läh­es 60 vuo­den aikana kuul­lut. Kaik­ki työt­tömät eivät ole laisko­ja vaan hyvin monel­la sairaus estää työn­teon, joil­lakin jopa työ­paikalle matkustamisen.
  Vihreä sisämin­is­teri taas voisi selit­tää mik­si on sal­lit­ta­va tuhan­sien oleskel­la maas­sa lait­tomasti ja vielä mak­saa ylläpi­to heille.

  1. R.Silfverberg: 28.12

   R.Silfverberg:
   Kaik­ki työt­tömät eivät ole laisko­ja vaan hyvin monel­la sairaus estää työn­teon, joil­lakin jopa työ­paikalle matkustamisen. 

   Eihän tuos­sa kun­nos­sa ole­va ihmi­nen ole työtön. Hän on sairaus­lo­ma­l­la tai ‑eläk­keel­lä.

   Jos ei ole, niin jär­jestelmässä on joku vika, mut­ta ei se akti­ivi­mallista johdu. Tien­aako työt­tömänä parem­min kuin sairauslomalla/eläkkeellä? Jos, niin sil­loin­han työt­tömyysko­rtis­tossa on var­maan paljonkin ihmisiä, jot­ka eivät sinne kuulu.

   1. Daniel Fed­er­ley:
    Eihän tuos­sa kun­nos­sa ole­va ihmi­nen ole työtön. Hän on sairaus­lo­ma­l­la tai ‑eläk­keel­lä.

    Jos ei ole, niin jär­jestelmässä on joku vika, mut­ta ei se akti­ivi­mallista johdu. Tien­aako työt­tömänä parem­min kuin sairauslomalla/eläkkeellä? Jos, niin sil­loin­han työt­tömyysko­rtis­tossa on var­maan paljonkin ihmisiä, jot­ka eivät sinne kuulu.

    Jos ei ole työ­paikkaa ennestään jos­ta pää­sisi sairaslo­ma­lle nin iei sitä voi hakeakan

    Kaik­ki eivät noin vaan pääse sairaslo­ma­lle tai työkyvyttömyyseläkkeelle.. 

    Daniel Fed­er­ley:
    Eihän tuos­sa kun­nos­sa ole­va ihmi­nen ole työtön. Hän on sairaus­lo­ma­l­la tai ‑eläk­keel­lä.

    Jos ei ole, niin jär­jestelmässä on joku vika, mut­ta ei se akti­ivi­mallista johdu. Tien­aako työt­tömänä parem­min kuin sairauslomalla/eläkkeellä? Jos, niin sil­loin­han työt­tömyysko­rtis­tossa on var­maan paljonkin ihmisiä, jot­ka eivät sinne kuulu.

    Jär­jestelmässä on ollut viko­ja ja osa tip­puu tur­vaverkko­jen läpi. Jos ei ole työ­paikkaa niin ei voi noin vaan päästä sairaslo­ma­lle. Var­ti­ainen oli joka tapauk­ses­sa sitä mieltä että akti­ivi­mallin pitää koskea sairaitakin, samaa mieltä oli Lep­omä­ki ja Kosk­i­nen. Akti­ivi­malli II jota ei koskan toteutet­tu olisi vienyt kaik­ki päivära­hat ja muun sosial­i­tur­van näiltä (siinä tapauk­ses­sa että ovat perheellisiä).

 17. Kun oppo­si­tio kaikin voimin yrit­tää hor­jut­taa hal­li­tuk­sen ase­maa esit­tämäl­lä mil­loin mitäkin arvelu­ja ja heit­to­ja, mik­si ihmeessä hal­li­tus­puolueen jäsen blo­gis­saan lisää vet­tä samaan myl­lyyn veikkaile­mal­la hal­li­tuk­sen kaa­tu­mista???? Nyt sit­ten tuo veikkaus lev­iää otsikois­sa ja heiken­tää luot­ta­mus­ta hal­li­tuk­seen entis­es­tään. Soisi, että edes puoluei­den sisäl­lä annet­taisi­in työrauha ja tuki hallitustoimijoille.

 18. Surkeaa, että oikeasti fik­sutkin kokoomus­laiset (Sara-Sofia Siren, Var­ti­ainen, Lep­omä­ki, Mykkä­nen…) ovat vim­ma­tusti joutuneet perustele­maan esim. välikysymys­tään “pros­es­sil­la” vaik­ka — fik­su­ja kun ovat — oli­si­vat itsekin hoi­ta­neet Al-holin jutun täs­mälleen samoin: tapausko­htais­es­ti harkiten. Se, että asi­as­sa edet­ti­in aika sam­mute­tu­in lyhdyin joh­tui tietenkin siitä, että Kepu pelkää vuo­toa per­sui­hin. Eli Haav­is­to on urheasti puo­lus­tanut eri­tyis­es­ti Kepua hallituksessa. 

  Sinän­sä on mie­lenki­in­toista, että minä rupean löytämään kaik­ista puolueista ihan hem­met­in­moisia inhokke­ja ja toisaal­ta voisin äänestää joitakin henkilöitä läh­es joka puolueesta — vain per­su­ista ja kris­til­li­sistä en sel­l­aista löy­dä. Kepus­ta toki vain muutama. 

  Mut­ta nyt vaik­ka Ryd­man ja Siren. Ihan eri planeetalta.

  Touko Met­ti­nen (nim­imerk­ki)

 19. Sen val­os­sa mitä olen kokoomus­lais­ten kanssa yhteistyötä tehnyt, he ovat aina pitäneet lupauk­sen­sa. Joskin sen ja vain sen mis­tä on mus­taa valkoisel­la sovit­tu. Se on kuitenkin val­ta­van paljon jos on edes samat pelisäännöt.

 20. Antti Rinne vält­teli kokoomus­ta siihen mit­taan, että antoi keskustalle tilal­lis­ten kannal­ta avain­min­is­ter­iöt ja sitoi hal­li­tu­so­hjel­mankin turpeeseen. Mik­sei kokoomus kel­van­nut Rin­teelle? Jos kokoomus olisi viisas, se kel­paisi kump­paniksi sekä vihreille että demareille.

  Reilu markki­nal­ib­er­al­is­mi käy koivis­to­laisille demareille ja soin­in­vaar­alaisille vihreille mut­ta ei keskustalle. Kesku­tan asenne huo­mat­ti­in, kun Mau­ri Pekkari­nen blokkasi yri­tys­tuk­i­työryh­män toimin­nan Antero Vart­ian ja Mika Mali­ran­nan pet­tymyk­sek­si työryh­män pro busi­ness ‑jäsen­ten toivei­den mukaan. Kokoomus ei ole markki­nal­ib­er­aali vaan pro busi­ness, kuten sote-veivauskin kertoi. 

  Itse asi­as­sa sote osoit­ti, ettei kokoomuk­sel­la ole omaa näke­mys­tä, vaan näke­mys tilataan yhteistyökump­paneil­ta, joik­si tässä tapauk­ses­sa valikoi­tu­i­v­at ter­vey­den­hoidon suuret yritykset.

  Onko kokoomus ollut koskaan markki­nal­ib­er­aali muuten kuin puheis­saan? Puolueen ain­oa kestävä ide­olo­gia on ollut koti, uskon­to ja isän­maa, miltä poh­jal­ta park­keer­ataan lähem­mäk­si perus­suo­ma­laisia ja keskus­taa kuin yhteiskun­nan edis­tyk­sel­lisiä voimia. 

  Kokoomuk­sen al-Hol asenne oli ohjel­moitu jo Pet­teri Orpon eurovaa­likeskustelupuheen­vuoroon Ylen puheen­jo­hta­ja­ten­tis­sä toukoku­us­sa, mis­sä kotia ja isän­maa­ta into­hi­moi­ses­ti puo­lus­tet­ti­in vääräuskoisia vas­taan humaani inhimil­lisyys unohtaen.

  Eipä kokoomuk­ses­sa nyt tun­nu ole­van suun­taa pait­si autoilun suh­teen. Siinä suh­teessa vihrei­den kan­nat­taa säi­lyt­tää empaat­tisuuten­sa autoil­e­vaa kansanosaa kohtaan vaikkia pitäisikin liiken­nepoli­ti­ikkansa lin­jan. Olen huom­e­naa­mul­la lähdössä Kan­nelmäestä Roi­hu­vuoreen hoita­maan tyt­tären lap­sia sik­si ajak­si kun hän poikkeaa Käpylään jeesaa­maan kaverin muu­tossa. Jos tek­isimme matkat julk­isil­la, kuluisi yhteen suun­taan yhteen­sä noin tun­ti enem­män aikaa kuin oma­l­la ben­sa-autol­la. Val­it­sen auton, sik­sikin, että se käy muu­tossa myös kul­je­tusavuk­si ettei tarvitse työn­tökär­ryjä laina­ta. Onhan toki syn­ti ajaa autol­la, mut­ta kun yhteen­sä säästyy kak­si tun­tia pyhäko­r­vauk­sen alaista aikaa niin val­in­ta on selvä näil­lä para­me­treil­la. — Vai­h­toe­htoina ehkä sähköau­to (min­ulle vielä liian kallis) tai jonk­in­moinen kutsukyyti?

  1. Keskus­ta­han sai äänestäjiltään selkeän viestin muut­taa lin­jaansa, Kokoomus sen sijaan ei. On johdon­mukaista vali­ta hal­li­tuk­seen puoluei­ta, jot­ka eivät olleet jatka­mas­sa Sip­ilän hal­li­tuk­sen poli­ti­ikkaa, kun äänestäjät halu­a­vat muuta.

 21. Kokoomuk­sen näkökul­mas­ta perus­suo­ma­laisia lie­nee helpom­pi miel­lyt­tää kuin vihre­itä. Kun­han suos­tu­taan merkit­tävi­in rajoituk­si­in human­i­taarisen maa­han­muu­ton, mata­lasti koulutet­tu­jen työperäisen maa­han­muu­ton ja ns. monikult­tuurisu­u­den suh­teen, niin perus­suo­ma­laiset suos­tunevat mielel­lään läh­es kaik­keen mitä kokoomus ehdot­taa vaikka­pa talous­poli­ti­ikan tai sote-poli­ti­ikan osalta. Toisin sanoen molem­mat saisi­vat läpi keskeisim­mät tavoitteensa.

 22. Kokoomus on Hesas­sa nöyr­tynyt vihrei­den edessä päätök­si­in, joiden todel­la turmi­ol­liset seu­rauk­set toteu­tu­vat pääosin vuo­den 2030 jäl­keen koko Suomen maksettaviksi.

 23. Perus­suo­ma­lais­ten hal­li­tus­vas­tu­ul­la speku­loimi­nen olisi rehellisem­pää, jos vasem­mis­to ja vihreät oli­si­vat itse valmi­ita kär­simään kyseisen puolueen kump­panu­ud­es­ta. Kokoomuk­selle tai keskustalle hal­li­tusy­hteistyö Perus­suo­ma­lais­ten kanssa olisi katas­trofi, jou­tu­isimme vas­tu­useen kaik­ista Perus­suo­ma­lais­ten hölmöi­ly­istä ja lisäk­si hyväksymään epäin­himil­lisiä lakiesi­tyk­siä hal­li­tuk­sen esityksinä.

  Jos Perus­suo­ma­laiset on niin perin tärkeää nos­taa joskus hal­li­tuk­seen, ryhtyköön vasem­mis­to hei­dän kanssaan täl­lä ker­taa. Kokoomus ja Keskus­ta ovat tehneet jo osuuten­sa 2015–2017, eikä hei­dän toista ker­taa todel­lakaan kannata.

  1. Jos Perus­suo­ma­laiset on niin perin tärkeää nos­taa joskus hal­li­tuk­seen, ryhtyköön vasem­mis­to hei­dän kanssaan täl­lä ker­taa. Kokoomus ja Keskus­ta ovat tehneet jo osuuten­sa 2015–2017, eikä hei­dän toista ker­taa todel­lakaan kannata.

   Nim­imerk­ki “ij” luon­nol­lis­es­ti halu­aisi, että vihreät tai vasem­mis­to tahraisi itsen­sä per­su­jen kanssa samas­sa hal­li­tuk­ses­sa — mut­ta kun samal­la (rasistien ja pop­ulistien) äänipurkil­la ovat vierailleet nimeno­maan kokoomus­laiset — eivät vihreät tai vasem­mis­to­laiset. Eivätkä rehellisyy­den nimis­sä myöskään mon­et kokoomus­laiset. Pait­si pj. Orpo ja ääries­imerkkinä kokoomuk­sen hakkarainen: Rydman.

   Sääli sivistys­porvare­i­ta
   Touko Met­ti­nen (nim­imerk­ki)

   1. Touko Met­ti­nen (nim­imerk­ki): ij Nim­imerk­ki ”ij” luon­nol­lis­es­ti halu­aisi, että vihreät tai vasem­mis­to tahraisi itsen­sä per­su­jen kanssa samas­sa hal­li­tuk­ses­sa – mut­ta kun samal­la (rasistien ja pop­ulistien) äänipurkil­la ovat vierailleet nimeno­maan kokoomus­laiset – eivät vihreät tai vasem­mis­to­laiset. Eivätkä rehellisyy­den nimis­sä myöskään mon­et kokoomus­laiset. Pait­si pj. Orpo ja ääries­imerkkinä kokoomuk­sen hakkarainen: Rydman.

    Kokoomuk­ses­sa on muu­ta­ma oikean laidan kanssa flirt­tail­e­va kansane­dus­ta­ja, mikä on valitet­tavaa. Toisaal­ta lib­er­aalit ovat Kokoomuk­ses­sa enem­mistönä: esimerkik­si avi­o­li­it­to-oikeud­es­ta homo­pareillekin käy­dyssä Eduskun­nan äänestyk­sessä 2014 äänesti 28 kokoomus­laista lain puoles­ta ja 16 vas­taan. Kokoomus­laisia äänesti tasa-arvoisen avi­o­li­it­to­lain puoles­ta määräl­lis­es­ti enem­män kuin Vihre­itä ja Vasem­mis­to­laisia yhteen­sä (22).

    Itse ainakin vaadin puolueeltani äärim­mäisen tiukkaa rajan­ve­toa ääri­laidan suun­taan. Näin tehti­in myös 1990-luvun alus­sa, kun uus­nat­sit onnis­tu­i­v­at kaap­paa­maan pari Kokoomuk­sen nuorten liiton hil­jaise­loa elänyt­tä paikallisosas­toa (mikä on muuten tavat­toman help­poa mis­sä tahansa puolueessa, puolen tusi­naa yllä­tyk­sel­listä osal­lis­tu­jaa yhdis­tyk­sen vaa­likok­ouk­ses­sa riit­tää yleen­sä mihin tahansa). KNL erot­ti kyseiset paikallisy­hdis­tyk­set sääde­tyssä järjestyk­sessä, mikä vaati kak­si peräkkäistä liittokokousta.

 24. Emer­i­tus­pro­fes­sori Heik­ki Palo­heimo juuri tokaisi: “Perus­suo­ma­lais­ten poli­it­ti­nen profi­ili on omintakeinen, muista puolueista erot­tu­va. Kun muut puolueet hädis­sään vähän lähen­tyvät Perus­suo­ma­lais­ten poli­it­tisia kan­nan­ot­to­ja, tästä lähen­tymis­es­tä hyö­tyvät enem­män Perus­suo­ma­laiset kuin muut puolueet.”

  Tarkoit­taako tämä sitä, että Perus­suo­ma­lais­ten “omintakeinen profi­ili” on lähempänä todel­lisu­ut­ta? Onko se niin, että “kyl­lä kansa tietää” parhait­en mikä on Suomen etu? 

  Pitäisikö muit­ten puolueit­ten “nol­la­ta mit­tarin­sa” Suomen kansan kokemien fak­to­jen mukaisik­si, eikä seu­ra­ta kaikenkar­vais­ten maail­man­paran­ta­jien hömpötyksiä?

  Mik­sei puhuta siitä, että parhaat yri­tyk­set myy­dään ulko­maille ja että ulko­maiset veroparati­isiyri­tyk­set vievät suo­ma­l­is­fir­mo­jen työ­paikat? Mik­sei lopete­ta ay-liik­keen pyörit­tämää laiton­ta työvoimakartel­lia / yleis­si­tovu­ut­ta ja Hakaniemen veroparati­isia? Mik­sei tun­nuste­ta sitä, että jos kansalaiselta veroil­la ote­taan yli 50%, se todel­lisu­udessa on perus­tus­lain 15 § / Omaisu­u­den suo­ja — vas­taista pakkol­u­nas­tus­ta. Mik­sei peruste­ta totu­uskomis­sio­ta selvit­tämään 90-luvun Kovis­ton kon­klaavin mas­sakonkurs­sei­hin johtanei­ta laittomuuksia?

 25. Hal­li­tuk­sen pitäisi saat­taa sote-uud­is­tus maali­in niin, että rahoi­tus tulee val­tion veroista, ei maakuntaveroista. 

  Näin erot vero­pros­en­teis­sa pienenevät eri puo­lil­la maa­ta. Se taas vähen­tää muut­toli­iket­tä pienem­pi­en kun­tavero­jen perässä pääkaupunkiseudulle jne. Ja kun muut­toli­ike vähe­nee, asun­not käyvät taas kau­pak­si pienem­mil­lä paikkakun­nil­la ja myös niiden hin­to­jen voi luot­taa pitävän. Kaik­ki tämä ‑a vot- sataa ääniä pikku hil­jaa Keskus­tan laariin..no, ainakaan sen vuok­si ei tarvitse äänestää persuja.

 26. Jos tämäkään hal­li­tus ei toi­mi, on turha jatkaa kokeilemista kolmannella.

  Selkein­tä on käy­dä uudet vaalit ja kat­soa niiden jäl­keen mitkä puolueet hal­li­tus­tun­nusteli­ja Hal­la-Aho kelpu­ut­taa hallitukseensa.

  1. Jonne:
   Jos tämäkään hal­li­tus ei toi­mi, on turha jatkaa kokeilemista kolmannella.

   Selkein­tä on käy­dä uudet vaalit ja kat­soa niiden jäl­keen mitkä puolueet hal­li­tus­tun­nusteli­ja Hal­la-Aho kelpu­ut­taa hallitukseensa.

   Vaan tulisiko siitä sen helpompaa?

   Onko käymässä niin, että meille on muo­dos­tu­mas­sa punav­ihreä blok­ki ja oikeis­to­blok­ki, joil­la molem­mil­la on tasainen ja suun­nilleen tasasu­uri kan­na­tus, eikä kum­mal­lakaan enemmistöä?

   Keskus­tas­ta ei tai­da enää tämän hal­li­tuskau­den jäl­keen olla tuon blokki­jaon paikkaa­jak­si, eikä rkp pienel­lä kan­natuk­sel­laan riitä.

  2. Jonne:
   Jos tämäkään hal­li­tus ei toi­mi, on turha jatkaa kokeilemista kolmannella.

   Selkein­tä on käy­dä uudet vaalit ja kat­soa niiden jäl­keen mitkä puolueet hal­li­tus­tun­nusteli­ja Hal­la-Aho kelpu­ut­taa hallitukseensa.

   Eivät uudet vaalit ole mikään instant-ratkaisu kaik­keen. Niihin men­nään vain, jos maa­han ei mil­lään saa­da hal­li­tus­ta ja kyseessä on pidem­piaikainen pat­ti­ti­lanne. Edel­lisel­lä hal­li­tuskaudel­la uusien vaalien huutelus­ta tuli jonkin­lainen uusi nor­maali, vaik­ka eduskun­nan hajot­ta­mi­nen vaatii vähän enem­män kuin oppo­si­tion harmituksen.

   Ja kuka muuhalu­aisi uusia vaale­ja, pait­si per­sut? No ei kukaan. Niin­pä, mikäli nykyi­nen hal­li­tus kaa­tu­isi, uusi saataisi­in jol­lakin keinoil­la kasaan. Ihan vain sik­si, että se olisi muille puolueille läh­es pikku pakko.

   Pelkästään vilka­isu gallup-kan­natuk­seen tekee mm. SDP:llekin helpom­mak­si men­nä Kokoomuk­sen kanssa hal­li­tuk­seen. Sama kos­kee Vihre­itä, kyl­lä hekin tajua­vat että jos uudet vaalit pidet­täisi­in nyt, PS räjäyt­täisi pankin.

 27. Suo­ma­lainen puoluekent­tä on ollut vuodes­ta 1907 saak­ka saman­lainen — no, Vihreät ovat tulleet Edis­tyspuolueen paikalle ja Per­sut otta­neet IKL-tyyp­pisen roolin. Vaal­i­matem­ati­ik­ka uosii suuria puoluei­ta, jol­loin m,atematiikka yhdis­tää keskenään riitaisia ryh­miäkin samaan kansanliikkeeseen.

  Suurten ikälu­okkien jäl­keen tilanne muut­tuu var­masti. Parin vaa­likau­den jäl­keen äänestäjäkun­ta on nopeas­sa muutoksessa. 

  Poli­ti­ikan teemat myös ovat muut­tumas­sa. 30 vuot­ta Berli­inin muurin mur­tu­misen­jäl­keen kom­mu­nis­mil­la peloit­telu on lähin­nä hupaisaa, sen sijaan Putinin kansal­liskon­er­vatis­mi on demokra­tri­alle todel­li­nen uhka. Nuorem­mat sukupol­vet myös ymmärtävät ilmas­ton­muu­tok­sen ja eläke- ja hoi­vataakan merk­i­tyk­sen elämälleen ihan eri taval­la. Iso­van­hem­mille halu­taan antaa arvokas lop­puelämä. Samal­la yhä isom­pi osa äänestäjistä on opiskel­lut tai muuten viet­tänyt aikaa ulko­mail­la, mikä vaikut­taa suh­tau­tu­miseen kan­sain­välisyy­teen ja ulko­maalais­taus­taisi­in ylipäätään.

  Suurtern ikälu­okkien puolueena SDP yrit­ti muu­tos­ta ehkä vuosikym­men liian aikaisin. Nyt siihen alkaa olla valmi­ut­ta. Kepun esimerk­ki löy­tyy Ruot­sista, jos­sa agraaripuoluee­lal on roolin­sa mut­ta ei mitään mahtipuolueen paikkaa.

  Ehkä se isoin jakolin­ja on kansal­liskon­er­vatis­mi vas­taan globaali demokra­tia. Kokoomus ja Kepu joutu­vat siinä vielä miet­timään oman paikkansa.

 28. Vihreät on aina ollu vasem­mis­to puolue ja arvon Blo­gisti sen oikeaa laitaa. Nyt vihreät ovat enem­män vasem­mis­to, kuin ympäristö puolue.
  https://hs.mediadelivery.fi/img/658/f6bf54272542446fbbf098db9ac28e7b.png
  ohes­sa hesarin vaa­likonee nelikent­tä jos­ta näkyy että ei vasem­mis­toli­it­toa ja vihre­itä enää eroi­ta toisistaan

  Tuos­ta on enää vaikea kehit­tää yhteistä agen­daa muuten kuin että vihreät olisi hal­li­tuk­ses­sa selkeästi apu-puolueen asemassa.

 29. JTSn ajatuk­set tuos­sa edel­lä kulke­vat oikeaan suun­taan, kun sanoo, että tule­vaisu­udessa ”Ehkä se isoin jakolin­ja on kansal­liskon­er­vatis­mi vas­taan globaali demokratia.”

  JTSn aja­tus­ta on kuitenkin syytä trim­ma­ta esimerkik­si seuraavasti:

  1) Olemme kovaa vauh­tia siir­tymässä uuteen aikaan, johon Suomen puoluei­denkin on pakko mukautua.
  Tässä uudessa ajas­sa draive­ri­na toimi­vat uudet teknolo­giat, varsinkin tekoä­ly, sekä maail­man 100 suur­in­ta globaalia fir­maa. Eri mait­ten hal­li­tuk­set ja puolueet jäävät pääosin sivus­takat­so­jan rooliin.

  2) Noit­ten 100 suurim­man yhtiön toim­intas­trate­giana on tehdä suuri­akin voit­to­ja näin: ”move fast and break things”. Siis käytetään nopeal­la tahdil­la uut­ta teknolo­giaa, investoidaan van­ho­jen rak­en­tei­den mur­tamiseen ja uusien rak­en­tamiseen globaalil­la tasolla.
  Tässä armot­tomas­sa ja rajul­la nopeudel­la etenevässä muu­tok­ses­sa kaikkien maid­en jäyk­istyneet yhteiskun­tarak­en­teet ja taloudet ovat kohteina, eivätkä niiden puolueet ja lain­säädän­tö ehdi muut­tua tarpeek­si nopeasti.
  Tässä ketjus­sa käy­dyn keskustelun perus­teel­la Suomelle taitaa käy­dä tässä menos­sa huonos­ti, kun nuo globaalit fir­mat otta­vat hal­tu­un­sa myös tiedonvälityksen?

  3) Uuteen aikaan siir­ry­tään totu­uskri­isin kaut­ta. Kaik­ki aikaisem­mat arvot ja tiedot kyseenalais­te­taan. Tapah­tuu ”truth decay” kun ole­mas­sa ole­vien usko­musten sijaan ale­taan uskoa siihen, mikä on ”less wrong”, tai täysi vale. 

  4) Suuri osa ihmi­sistä on haavoit­tuvainen tässä tilanteessa. Ihmiseläin pelkää tule­vansa lau­mansa hylkäämäk­si; palk­ka ei riitä elämiseen, sairas­tuu, joutuu työt­tömäk­si, asun­to menee alta, ystävät jät­tävät, jne.

  5) Tässä muu­tok­ses­sa Inter­net ottaa keskeisen roolin, sil­lä siel­lä tekoä­lyn ohjaa­mat kan­sain­väliset oper­aat­torit manip­u­loi­vat suo­raan ihmisen liskoaivoa.
  Lop­ul­ta Inter­netis­sä toimii super­in­tel­li­gence, jol­ta ihmi­nen saa melkein­pä kaiken tarvit­se­mansa tiedon ja ohjauk­sen elämälleen. 

  6) Netis­sä ihmiselle muo­doste­taan juuri hänelle sopi­va syn­teet­ti­nen maail­ma, jos­sa hänen globaali hei­mon­sa elää fik­ti­ivistä, VR-elämään­sä. Ihmis­es­tä tulee ”dataisti”, joka kuu­luu uuteen kirkkoon, jon­ka nimi on ”The Tur­ing Church”.
  God-seek­er kysyy siel­lä: ”Onko jumala ole­mas­sa?”, ja super­in­tel­li­gence vas­taa: ”Nyt on”.

 30. Jos keskus­ta sin­nit­telee hal­li­tuk­ses­sa niin kauan, että ehtivät vai­h­taa puheen­jo­hta­jak­seen Annikka Saarikon, puolueen tilanne ja työsken­te­ly­ta­pa voi tietysti olla kokon­aan toinen.

  Min­ul­la on ollut vaikeuk­sia ymmärtää Keskus­tan ja Kul­munin hötky­i­lyä, var­maankin kos­ka en ole poli­ti­ikan enkä varsinkaan Keskus­tan sisäpi­ir­iläi­nen. Ei kai puolue voin­ut luul­la hal­li­tuk­seen lähtiessään, että kan­na­tus lähtisi jotenkin välit­tömästi nousu­un? Uusi puheen­jo­hta­jakin on ilmi­selvästi sel­l­ainen hah­mo, joka ei suo­raan vetoa per­suille menetet­ty­i­hin äänestäji­in. Per­su­jen kan­natuk­sen nousus­takin minus­ta on aika turha her­mostua heti vaalien jäl­keen, kun seu­raavi­in vaa­likam­pan­joi­hin on aikaa kolme vuot­ta. Paljon ehtii tapah­tua, ja kam­pan­joiden aikana kan­na­tus­lu­vut kuitenkin liikku­vat. Aivan hyvin olisi voin­ut keskit­tyä hal­li­tusy­hteistyöhön ja kat­soa rauhas­sa, eikä ruve­ta kam­pea­maan päämin­is­ter­iä pallil­ta. Ei sil­lä, että olisin jäänyt Antti Rin­net­tä henkilönä kaipaamaan.

  Koko hom­ma näyt­tää näin täysin ulkop­uolis­es­ta siltä, että Juha Sip­ilä vetelee edelleen naru­ja puolueen sisäl­lä, ja että hänel­lä on vakavia vaikeuk­sia hyväksyä sitä, että hänen hal­li­tuk­sen­sa tekemiä päätök­siä perutaan.

  Sivu­seik­ka Kul­mu­nista: olin tykönäni suo­ras­taan pöyristynyt hänen postaa­mas­taan Insta­gram-äänestyk­ses­tä koskien sitä, mitä al-Holin suo­ma­laisille pitäisi tehdä. Jut­tu tuli ja meni uuti­sis­sa, ja tietysti hau­tau­tui Kul­munin onnek­si yleiseen al-Hol-mölinään, mut­ta mun silmääni se edusti sel­l­aista arvostelukyvyn puutet­ta, että sen takia olisi voin­ut vaa­tia puolue­jo­hta­jan eroa. Siis lait­taa hal­li­tuk­sen min­is­ter­inä Suomen kansalais­ten kohta­lo Insta­gram-huu­toäänestyk­sen kohteek­si, edes julk­isu­ustemp­puna. Kul­mu­ni on some-sukupolvea ja ilmeisen tot­tunut aja­maan asioitaan somes­sa, mut­ta silti. Ei mah­du jakeluun.

 31. “Kovin on puolue men­nyt ikävään suun­taan alet­tuaan flirt­tail­la yhteistyöstä perus­suo­ma­lais­ten kanssa”

  Osmolle muis­tu­tuk­se­na että Hal­la-ahon Perus­suo­ma­laiset on objek­ti­ivis­es­ti Suomen suosi­tu­in puolue. Demokraat­tises­sa val­tios­sa ei ole mitään vikaa yhteistyössä maan suosi­tu­im­man puolueen kanssa. Päin­vas­toin, yhteistyöstä kat­e­goris­es­ti kieltäy­tymi­nen on demokra­t­ian peri­aat­tei­den vas­taista ja kielii syvästä asen­nevam­mas­ta, jos­sa oma itse asete­taan kansan tah­don yläpuolelle. Vihrei­den olisi syytä ymmärtää etteivät he ole yhtään älykkäämpiä tai moraalis­es­ti tai eet­tis­es­ti parem­pia ihmisiä kuin Perus­suo­ma­lais­ten äänestäjät, eikä heil­lä ole oikeut­ta sanel­la kansalle taivaal­lisel­la man­daatil­la mitä hei­dän tulisi ajatel­la, vaan mukau­tua siihen niin että molem­pi­en primääriset tavoit­teet toteu­tu­vat. Vihrei­den primääri­nen tavoite oli muis­taak­seni luon­non­suo­jelu, joka ei ole mitenkään sisään­raken­netusti ris­tiri­idas­sa glob­al­isaa­tion vas­tus­tamisen kanssa.

 32. Suomes­sa ei saa­da aikaisek­si kuin tikkutäkki­hal­li­tuk­sia. Oli hal­li­tus­po­h­ja mikä tahansa niin se kyke­nee tekemään vain huono­ja kom­pro­mis­se­ja ja poli­ti­ik­ka on hyvin tempoilevaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.