Saako suomalaisetkin ampua rajalle?

Opim­me siis, että ilmas­to­pa­ko­lai­set pitää ampua rajalle.

Var­tee­no­tet­ta­va ske­naa­rio ilmas­ton­muu­tok­ses­sa on Golf-vir­ran pysäh­ty­mi­nen. Suo­mel­le luvat­tu läm­pe­ne­mi­nen muut­tui­si­kin kyl­me­ne­mi­sek­si. Kat­so­kaa kar­tas­ta, mitä Kana­das­sa on 60 leveys­pii­rin pohjoispuolella.

Jos iki­jää alkaa peit­tää Suo­mea, tämä maa muut­tuu mah­dot­to­mak­si pai­kak­si elää. Saa­ko jää­tä pake­ne­vat suo­ma­lai­set ampua rajalle?

67 vastausta artikkeliin “Saako suomalaisetkin ampua rajalle?”

 1. No ei tie­ten­kään saa. Ja täl­lai­set Osmon esit­tä­vät kyl­me­ne­mi­set eivät tapah­du yhtäk­kiä. Tosin mei­dän Nobel pal­kit­tu pre­si­dent­tim­me Ahti­saa­ri tai­si 1990-luvun vaa­li­kes­kes­te­lus­sa esit­tää, että k
  jos Venä­jäl­tä tulee suu­ri vyö­ry pako­lai­sia, hei­dät voi vii­me kädes­sä pysäyt­tää ampu­mal­la. Näin ana­kin Erk­ki Tumio­ja ker­toi muistelmissaan.

  1. Golf-vir­taa ei oikein ole pys­tyt­ty malln­ta­maan ja yhte­nä mah­dol­li­suu­te­na aina­kin aiem­min sanot­tiin, että se voi pysäh­tyä myös hyvin­kin nopeas­ti. Mut­ta se ei muu­ta muuk­si sitä, että noi­den teks­tien mukaan suo­ma­lai­sil­la ei oli­si oikeut­ta hakeu­tua pois maasta.

  2. Count­ry­boy:
   Tosin mei­dän Nobel pal­kit­tu pre­si­dent­tim­me Ahti­saa­ri tai­si 1990-luvun vaa­li­kes­kes­te­lus­sa esit­tää, että k
   jos Venä­jäl­tä tulee suu­ri vyö­ry pako­lai­sia, hei­dät voi vii­me­kä­des­sä pysäyt­tää ampumalla. 

   Tuo Ahti­saa­ren kom­ment­ti oli City leh­den haas­tat­te­lus­sa vuo­del­ta 1994. Se oli Ahti­saarl­ta paha moka ja jou­tui selit­tä­mään vie­lä pit­kään mitä tar­koit­ti asial­la. Ahti­saa­ri sai Nobe­lin pal­kin­non vas­ta 2008 joten hän ei ole ollut tuol­loin vie­lä nobelisti.

   Val­tio­mie­het voi­vat teh­dä vir­hei­tä kun me kaikki. 

   Muu­ten sel­lai­nen huo­mau­tus että toi­nen pre­si­dent­tieh­do­kas 1994 vaa­leis­ta Paavo
   Väy­ry­nen tote­si vas­ti­neek­si ettei pako­lai­sia voi mis­sään olo­suh­teis­sa ampu­maan rajal­la vaan hei­dät on otet­ta­va vastaan. 

   Väy­ry­sel­tä on kuu­lu­nut kyl­lä kum­mal­li­sia ulko­maa­lai­sia koh­taan ole­via kom­ment­te­ja muun muas­sa län­si­met­ron raken­ta­mi­ses­ta Espoo­seen vuon­na 2008 kun hän perus­te­li Espoos­sa että län­si­met­ron idean taus­tal­la on vain saa­da lisää ulko­maa­lai­sia Espooseen. 

   Itse asun Espoos­sa joten perus­te­lut sil­le että län­si­met­ro raken­net­tiin vain maa­han­muu­ton lisää­mi­sel­le Espoo­seen on yhtä kum­mal­li­nen kuin nuo aikai­sem­mat blo­gin maa­li­tus postaukset. 

   Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti Väy­ry­sen län­si­met­ro vaa­ti­nees­ta hyvän arvion blo­giin­sa https://www.soininvaara.fi/2008/10/23/vayrysen-puheenvuoro/

   1. Rahul Som­ni: Tuo Ahti­saa­ren kom­ment­ti oli City leh­den haas­tat­te­lus­sa vuo­del­ta 1994. Se oli Ahti­saarl­ta paha moka ja jou­tui selit­tä­mään vie­lä pit­kään mitä tar­koit­ti asial­la. Ahti­saa­ri sai Nobe­lin pal­kin­non vas­ta 2008 joten hän ei ole ollut tuol­loin vie­lä nobelisti.

    Val­tio­mie­het voi­vat teh­dä vir­hei­tä kun me kaikki. 

    Muu­ten sel­lai­nen huo­mau­tus että toi­nen pre­si­dent­tieh­do­kas 1994 vaa­leis­ta Paavo
    Väy­ry­nen tote­si vas­ti­neek­si ettei pako­lai­sia­voi mis­sään olo­suh­teis­saam­pu­maan rajal­la vaan hei­dät on otet­ta­va vastaan. 

    Väy­ry­sel­tä on kuu­lu­nut kyl­lä kum­mal­li­sia ulko­maa­lai­sia koh­taan ole­via kom­ment­te­ja muun muas­sa län­si­met­ron raken­ta­mi­ses­ta Espoo­seen vuon­na 2008 kun hän perus­te­li Espoos­sa että län­si­met­ron idean taus­tal­la on vain saa­da lisää ulko­maa­lai­sia Espooseen. 

    Itse asun Espoos­sa joten perus­te­lut sil­le että län­si­met­ro raken­net­tiin vain maa­han­muu­ton lisää­mi­sel­le Espoo­seen on yhtä kum­mal­li­nen kuin nuo aikai­sem­mat blo­gin maa­li­tus postaukset. 

    Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti­Väy­ry­sen län­si­met­ro vaa­ti­nees­ta hyvän arvion blo­giin­sahttps://www.soininvaara.fi/2008/10/23/vayrysen-puheenvuoro/

    En tun­ne län­si­met­ron raken­ta­mi­sen his­to­ri­aa, mut­ta näyt­tää Väy­ry­nen osu­neen oike­aan ulko­maa­lais­taus­tai­sen väes­tön­kas­vun suh­teen. Vuon­na 2030 Espoon väes­tös­tä arviol­ta 25% alun­pe­rin ei-suo­men­kie­lis­tä. Aika­naan 100 vuot­ta sit­ten kun­ta oli muu­ten pää­osin ruotsinkielinen.

    https://www.lansivayla.fi/artikkeli/599184-vieraskielinen-vaesto-kasvaa-rajusti-espoossa-joka-neljas-espoolainen-on

  3. On oikeus ampua, jos ilman lail­lis­ta oikeut­ta yli­täm­me rajo­ja tai uhkaam­me mui­den val­tioi­den tur­val­li­suut­ta. Tot­ta ihmees­sä. Varoi­tus­lau­kaus ilmaan ja toi­nen jal­kaan, tai jotain tuo­hon suuntaan. 

   Kysy­myk­se­si itses­sään oli ehkä hiu­kan huo­li­ma­ton ja huo­nol­la taus­ta­työl­lä esi­tet­ty. Ilman Golf-vir­ran vai­ku­tus­ta ilmas­to Suo­mes­sa kyl­me­nee vas­taa­maan jota­kuin­kin Alas­kan ilmas­toa. Alas­kas­sa on hiu­kan vajaan mil­joo­nan ihmi­sen pysy­vä väes­tö, ei se suin­kaan asu­mis­kel­vo­ton­ta seu­tua ole. 

   Näi­tä Osmon jut­tu­ja on haus­ka lukee, mut­ta elä Osmo hyvä heit­täy­dy mart­tyy­rik­si. Ei sinun blo­gia koh­taan ole sen suu­rem­paa maa­lit­ta­mis­ta, kuin ilta­sa­no­mien otsi­koin­ti 15.2.2019 jul­kais­tus­ta jutus­ta­si. Otsik­ko oli sii­nä mää­rin kut­kut­ta­va että minä­kin sii­hen kouk­kuun tar­tuin, aiem­min en ole blo­gia­si luke­nut. Ei ole tul­lut mieleenkään. 

   Ehkä tän­ne eksyi mui­ta­kin ute­liai­ta sam­ma­len­vih­reän kupla­si ulko­puo­lel­ta. Kom­men­toi­jia joi­den mie­li­pi­teis­sä on hiu­kan enem­män diver­si­teet­tiä mihin olet tot­tu­nut, ja sinä lei­maat kaik­ki “kan­sal­lis­mie­li­sik­si” tai “kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­veik­si”.

   Tie­dok­si Osmo hyvä, että äänioi­keu­te­tuis­ta suo­ma­lai­sis­ta 4200000 Ei äänes­tä­nyt vih­rei­tä vii­me vaa­leis­sa. Ja ihmi­nen joka ei äänes­tä vih­rei­tä, ei vält­tä­mät­tä ole kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi. Tai ihmi­nen joka ei nie­le kaik­kia aja­tuk­sia­si ilman kri­tiik­kiä, ei vält­tä­mät­tä ole persu. 

   Kupla­si on pak­su, nah­ka­si taas yllät­tä­vän ohut kai­ken koke­neek­si politiikoksi.

 2. Suo­ma­lai­sia ammut­tiin pal­jon­kin rajoil­le joku­nen vuo­si­kym­men sit­ten. Golf vir­ran sam­mu­mi­nen ja Suo­men ilmas­ton jääh­ty­mi­nen kes­täi­si muu­ta­man sata vuot­ta. Ja sil­loin liik­kui­si pik­ku­hil­jaa koko Skan­di­na­via Nor­jan öljy­ra­has­to­jen varoil­la, uskoi­sin että lebens­rau­mia löy­tyi­si tuol­lai­ses­sa tilanteessa.

  Eero Palo­hei­mo poh­dis­ke­li aiem­min maa­pal­lon väki­mää­rän las­ke­mis­ta n. 2 mil­jar­diin, joka on sinäl­lään ihan kan­na­tet­ta­va idea. https://www.suomenperusta.fi/julkaisu/ymparistorealistin-kasikirja/

  Näis­sä syvän­vih­reis­sä pro­vo­kaa­tiois­sa lii­ku­taan nyt samois­sa mit­ta­kaa­vois­sa kuin Eero Palo­hei­mo. Ehkä pitää seu­raa­vak­si kysyä asian­tun­te­via kom­ment­te­ja Juhan af Grannilta.

 3. Saa­ko jää­tä pake­ne­vat suo­ma­lai­set ampua rajalle?”

  Paha kysy­mys, mut­ta sii­nä mie­les­sä vähän aka­tee­mi­nen että vas­taam­me­pa me sii­hen mitä tahan­sa, jul­mas­ti, humaa­nis­ti tai jotain sil­tä välil­tä, niin se ei vai­ku­ta sii­hen ammu­taan­ko suo­ma­lai­set rajal­le vai ei.

  Kor­kein­taan voim­me vähän seu­rail­la mitä tapah­tuu mei­tä aiem­mil­le mah­dol­li­sil­le ilmas­to­pa­ko­lai­sil­le ja varau­tua sen mukai­ses­ti. Mikä­li näyt­tää sil­tä että kaik­ki ilmas­to­pa­ko­lai­set ammu­taan rajal­le, niin ei tai­da olla pal­joa muu­ta vaih­toeh­toa kuin aloit­taa mas­sii­vi­nen sota­va­rus­te­lu* sitä het­keä var­ten, kun mei­dän tuli­si mur­tau­tua ulos jäävankilastamme.

  *) Voi myös olla, että tar­peek­si ison muu­rin­mur­ta­jan kans­sa suo­jan pyy­tä­mi­nen toi­mii parem­min kuin pelk­kään hyvyy­teen vetoa­mi­nen ovien avaamiseksi.

  1. Sylt­ty:
   ”Saa­ko jää­tä pake­ne­vat suo­ma­lai­set ampua rajalle?”

   Paha kysy­mys, mut­ta sii­nä mie­les­sä vähän aka­tee­mi­nen että vas­taam­me­pa me sii­hen mitä tahan­sa, jul­mas­ti, humaa­nis­ti tai jotain sil­tä välil­tä, niin se ei vai­ku­ta sii­hen ammu­taan­ko suo­ma­lai­set rajal­le vai ei.

   Kor­kein­taan voim­me vähän seu­rail­la mitä tapah­tuu mei­tä aiem­mil­le mah­dol­li­sil­le ilmas­to­pa­ko­lai­sil­le ja varau­tua sen mukai­ses­ti. Mikä­li näyt­tää sil­tä että kaik­ki ilmas­to­pa­ko­lai­set ammu­taan rajal­le, niin ei tai­da olla pal­joa muu­ta vaih­toeh­toa kuin aloit­taa mas­sii­vi­nen sota­va­rus­te­lu* sitä het­keä var­ten, kun mei­dän tuli­si mur­tau­tua ulos jäävankilastamme.

   *) Voi myös olla, että tar­peek­si ison muu­rin­mur­ta­jan kans­sa suo­jan pyy­tä­mi­nen toi­mii parem­min kuin pelk­kään hyvyy­teen vetoa­mi­nen ovien avaamiseksi. 

   Tämä on sinän­sä ihan tot­ta. Jos hen­ki­kul­las­ta on kyse, niin sil­loin uusi koti hae­taan tar­vit­taes­sa väki­sin. Eli jos maa­il­ma menee ihan hul­luk­si, niin var­maan mei­tä ammu­taan, ja me ammum­me takaisin.

   Aikoi­naan per­sia­lai­set oli­vat val­lan­neet Atee­nan ja polt­ta­neet sen. Väes­tö oli eva­kuoi­tu­na lähi­saa­rel­le, ja Atee­nan lai­vas­to, 200 kol­mi­sou­tua, muo­dos­ti kreik­ka­lais­ten lai­vas­ton yti­men. Poh­dit­taes­sa, pitäi­si­kö ryh­tyä Sala­miin sal­mes­sa meri­tais­te­luun vai hajaan­tua, joku pik­ku­kau­pun­ki­lai­nen yrit­ti kiis­tää atee­na­lais­ten puhe­val­lan: “Eihän teil­lä enää ole kau­pun­kia­kaan!” The­mis­tokles, Atee­nan stra­te­gos, vas­ta­si: “Ei niin, mut­ta on 200 lai­vaa. Jos lai­vas­to hajaan­tuu, me haem­me kau­pun­ki­lai­set ja läh­dem­me hake­maan uut­ta asuin­paik­kaa ja 200 lai­van voi­mal­la voim­me vali­ta min­kä tahan­sa Väli­me­ren kau­pun­gin. Onko meil­lä puhe­val­ta?” Oli heillä.

   Tosia­sia on, että vii­me­kä­des­sä val­ta kas­vaa kivää­rin­pii­pus­ta — ja demo­kraat­ti­ses­sa maas­sa jouk­ko­voi­mas­ta. Kar­ja­lai­set­kin sai­vat maan­sa sodan jäl­keen uskot­ta­val­la jouk­ko­voi­man käy­töl­lä, eivät pel­käs­tä mui­den suo­ma­lais­ten hyväs­tä tahdosta.

 4. Kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi­ses­ti ajat­te­le­vil­ta ihmi­sil­tä odot­tai­si ryh­tiä. Eli kor­jat­kaam­me ilma­ke­häs­tä omat sot­kum­me, sama se mitä muut teke­vät. Tämän jäl­keen oli­si edes jon­kin­lai­nen moraa­li­nen maa­pe­rä olla kan­sal­lis­mie­li­ses­ti ylem­myy­den­tun­toi­nen. Eikä mak­sai­si pal­joa: Ante­ro Var­tian Kom­pen­sää­tiö tar­jo­aa hin­taa 4EUR/CO2-ton­ni. Eli hii­li­neut­raa­liu­teen pääs­täi­siin n. 160 MEUR/vuosi. Small pota­toes. Suu­rin piir­tein hävit­tä­jien hin­nal­la voi­tai­siin olla hiilineutraaleja.

  1. Ant­ti Kero:
   Kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi­ses­ti ajat­te­le­vil­ta ihmi­sil­tä odot­tai­si ryh­tiä. Eli kor­jat­kaam­me ilma­ke­häs­tä omat sot­kum­me, sama se mitä muut teke­vät. Tämän jäl­keen oli­si edes jon­kin­lai­nen moraa­li­nen maa­pe­rä olla kan­sal­lis­mie­li­ses­ti ylemmyydentuntoinen. 

   Aamen. En voi­si olla enem­pää samaa mieltä.

   1. Ei kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi­seen aja­tus­maa­il­maan sisäl­ly mitään ylem­myy­den­tun­net­ta. Vai sisäl­tyy­kö? Kan­sal­lis- voi­daan käsit­tää koti­seu­tu­rak­kau­te­na tai pat­rioot­ti­se­na aja­tuk­se­na. — Kon­ser­va­tii­vi taas liit­tyy jat­ku­moon, perin­tei­siin ja niin edespäin.

    Jos vie­tät koto­na iltaa ja sin­ne ryn­tää vie­rai­ta pot­ki­mal­la ovet sisään, niin kai sinul­la on oikeus sanoa mie­li­pi­tee­si, työn­tää van­daa­lit ulos jopa hiu­kan fyy­sis­tä voi­maa käyt­täen? Onko se ylem­myy­den­tun­net­ta? Kan­sal­lis­kon­ser­va­tis­mia? Sama oikeus käsit­tää kodin ja koti­maan, oikeus puo­lus­taa nii­tä. Ylem­myy­den­tun­ne ei sii­hen yhtä­löön kuu­lu miten­kään, tasa-arvo, vapaus ja itse­mää­rää­mi­soi­keus taas kuu­lu­vat hyvin­kin keskeisesti. 

    Miten tuo kan­sal­lis­kon­ser­va­tis­mi taas liit­tyy Ante­ro Var­ti­aan tai hii­li­diok­si­diin, niin ei miten­kään. Osta­koon ne nii­tä hii­li­ton­ne­ja joil­la sem­mo­sil­le on tarvetta.

   2. Olli:

    Jos vie­tät koto­na iltaa ja sin­ne ryn­tää vie­rai­ta pot­ki­mal­la ovet sisään, niin kai sinul­la on oikeus sanoa mie­li­pi­tee­si, työn­tää van­daa­lit ulos jopa hiu­kan fyy­sis­tä voi­maa käyttäen? 

    Entä jos vie­tät iltaa koto­na­si, tak­ka­si savu­piip­pu joh­taa naa­pu­rin olo­huo­nee­seen ja kas­te­let puu­tar­ha­si naa­pu­rin kai­vos­ta? Onko heil­lä sil­loin oikeus kol­kut­taa ovel­le­si, lou­ka­ta koti­rau­haa­si ja sanoa mielipiteensä?

   3. AV: Entä jos vie­tät iltaa koto­na­si, tak­ka­si savu­piip­pu joh­taa naa­pu­rin olo­huo­nee­seen ja kas­te­let puu­tar­ha­si naa­pu­rin kai­vos­ta? Onko heil­lä sil­loin oikeus kol­kut­taa ovel­le­si, lou­ka­ta koti­rau­haa­si ja sanoa mielipiteensä?

    Sanoi­sin että joko minä tai naa­pu­ri­ni on aika tuh­dis­sa pöl­lys­sä. — Entä jos pork­ka­na, tont­tu ja lohi­käär­me istuu sän­ky­si lai­dal­la ja lau­laa Ave Mari­aa, onko sinul­la oikeus kes­keyt­tää ja sanoa mielipiteesi?

   4. Olli: Sanoi­sin että joko minä tai naa­pu­ri­ni on aika tuh­dis­sa pöl­lys­sä. – Entä jos pork­ka­na, tont­tu ja lohi­käär­me istuu sän­ky­si lai­dal­la ja lau­laa Ave Mari­aa, onko sinul­la oikeus kes­keyt­tää ja sanoa mielipiteesi?

    Tähän ongel­maan on koe­tel­tu ja ylei­nen rat­kai­su: sul­jet sil­mä­si ja tees­ken­te­let ettei ongel­maa ole.

   5. AV: Tähän ongel­maan on koe­tel­tu ja ylei­nen rat­kai­su: sul­jet sil­mä­si ja tees­ken­te­let ettei ongel­maa ole.

    Täs­sä tapauk­ses­sa tuo on toi­mi­va rat­kai­su, kos­ka ongel­ma­kin oli unta tai mie­li­ku­vi­tuk­sen tuotetta.

    Jat­ke­taan­ko AV jos­sain toi­ses­sa ket­jus­sa yhtä raken­ta­vaa keskustelua 🙂

 5. Point­ti­han lie kom­men­toi­jien kiuk­kui­sis­sa reak­tiois­sa ollut ennen kaik­kea se, ettei asi­aa suo­ma­lai­sil­ta edes kysyt­täi­si. Jos suo­ma­lai­set jou­tui­si­vat ilmas­to­syis­tä tääl­tä läh­te­mään, niin eikö­hän sii­tä asias­ta neu­vo­tel­tai­si kaik­kien diplo­ma­tian sään­tö­jen mukaan. Mut­ta tämä pik­ku sei­kan huo­mioi­mi­nen nyt saat­tai­si hai­ta­ta Soi­nin­vaa­ran kai­ken parem­min­tie­tä­vää ja yli­mie­lis­tä bloginokkelointia.

 6. Golf-vir­ta ei ole pysäh­ty­mäs­sä — kysees­sä on myyt­ti, joka ei ole jo teo­reet­ti­ses­ti­kaan mah­dol­lis­ta toteu­tua. Mikä­li Grön­lan­nin jää­tik­kö sulai­si niin pal­jon, että täl­lä oli­si vai­ku­tus­ta Golf-vir­taan, vähe­ni­si myös läm­mön siir­to Ark­tik­sel­le, jol­loin Grön­lan­nin sula­mi­nen vähe­ni­si auto­maat­ti­ses­ti. Ark­ti­nen alue ei siis voi yhtä­ai­kaa läm­me­tä ja vii­le­tä. Vain toi­nen vaih­toeh­to on mah­dol­li­nen kerrallaan.

  Mut­ta tär­kein Golf-vir­taan vai­kut­ta­va teki­jä on Atlan­tin moni­vuo­si­kym­me­ni­nen oskil­laa­tio (AMO), joka hidas­taa Golf-vir­taa ihan luon­nos­taan ja vii­len­tää lähi­vuo­si­kym­me­ni­nä Ark­tis­ta aluet­ta — kuten se on vii­len­tä­nyt syklin­sä mukai­ses­ti aina aiem­min­kin; vii­mek­si 1970-luvulla.

  Golf-vir­ta on myös voi­mak­kaim­mil­laan aina kesäl­lä ja hei­koim­mil­laan tal­vel­la. Mikä­li sula­mi­sel­la oli­si Golf-vir­taa vii­len­tä­vä vai­ku­tus, oli­si tuo vaih­te­lu päinvastainen.

  1. MAK: Golf-vir­ta ei ole pysäh­ty­mäs­sä – kysees­sä on myyt­ti, joka ei ole jo teo­reet­ti­ses­ti­kaan mah­dol­lis­ta toteu­tua. Mikä­li Grön­lan­nin jää­tik­kö sulai­si niin pal­jon, että täl­lä oli­si vai­ku­tus­ta Golf-vir­taan, vähe­ni­si myös läm­mön siir­to Ark­tik­sel­le, jol­loin Grön­lan­nin sula­mi­nen vähe­ni­si auto­maat­ti­ses­ti. Ark­ti­nen alue ei siis voi yhtä­ai­kaa läm­me­tä ja vii­le­tä. Vain toi­nen vaih­toeh­to on mah­dol­li­nen kerrallaan.

   Aika lail­la off-topics asia, mut­ta minul­la on mie­li­ku­va, että jos­sain vai­hees­sa jää­kau­den jäl­keen Golf-vir­ta pysäh­tyi hyvin nopeas­ti, muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­me­nes­sä, jopa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Syy oli toki poik­keuk­sel­li­nen: Poh­jois-Ame­ri­kan man­te­reel­le oli syn­ty­nyt man­ner­jää­ti­kön sula­mi­sen ansios­ta suun­nat­to­man suu­ri kyl­mä jär­vi, joka sit­ten maan kohoa­mi­sen yms. seik­ko­jen takia yhtäk­kiä pur­kau­tui Atlant­tiin. Eli kan­na­taa seu­ra­ta Grön­lan­nin sulamista.

   1. Tapio: Aika lail­la off-topics asia, mut­ta minul­la on mie­li­ku­va, että jos­sain vai­hees­sa jää­kau­den jäl­keen Golf-vir­ta pysäh­tyi hyvin nopeasti,muutamassa vuo­si­kym­me­nes­sä, jopa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Syy oli toki poik­keuk­sel­li­nen: Poh­jois-Ame­ri­kan man­te­reel­le oli syn­ty­nyt man­ner­jää­ti­kön sula­mi­sen ansios­ta suun­nat­to­man suu­ri kyl­mä jär­vi, joka sit­ten maan kohoa­mi­sen yms. seik­ko­jen takia yhtäk­kiä pur­kau­tui Atlant­tiin. Eli kan­na­taa seu­ra­ta Grön­lan­nin sulamista.

    Golf-vir­ran herk­kyy­des­tä muu­tok­sil­le on teh­ty joi­tain vuo­sia sit­ten tut­ki­muk­sia, jot­ka selit­tä­vät mik­si jää­kausien aika­na herk­kyys oli­si suu­ri ja nykyi­ses­sä tilan­tees­sa taas vir­ta oli­si var­sin stabiili.

    Mää­rä­vä teki­jä herk­kyy­des­sä on ilmei­ses­ti meren­pin­nan kor­keus — joh­tuen Poh­jois-Atlan­tin meren­poh­jan muo­dois­ta. Eli siis Islan­nin tasol­la ole­va kyn­nys meren­poh­jas­sa tekee Golf-vir­ras­ta epäs­ta­bii­lin, jos mere­pin­ta on alhaal­la — kuten jää­kausien aika­na (ml. nii­den päät­ty­mi­nen). Ko. tut­ki­mus­ten mukaan meren­pin­ta on kui­ten­kin nyky­ään niin kor­keal­la, että Golf-vir­taa voi­daan pitää hyvin sta­bii­li­na ja että sen yllät­tä­vä pysäh­ty­mi­nen oli­si var­sin epätodennäköistä.

  2. MAK:
   Golf-vir­ta ei ole pysäh­ty­mäs­sä – kysees­sä on myyt­ti, joka ei ole jo teo­reet­ti­ses­ti­kaan mahdollista.

   Kuin­ka yllät­tä­vää että ale­taan vään­tää­mään fak­tois­ta kun moraa­li­nen argu­ment­ti on lii­an heikko.
   Fak­ta-argu­ment­ti­si sai­si pal­jon enem­män pai­noar­voa jos sii­nä oli­si lin­kat­tu julkaisuluetteloosi

   1. Onko Golf-vir­ta heik­ke­ne­mäs­sä vai ei, ei oikeas­taan ole tämän moraa­li­sen ongel­man kans­sa mitään teke­mis­tä. Oli­si tuo­hon voi­tu lait­taa myös ydin­voi­maon­net­to­muus Pie­ta­rin lähel­lä. Olen­nais­ta on, että kos­ke­vat­ko maas­taan pake­ne­via suo­ma­lai­sia samat sään­nöt kuin per­su­jen mukaan kaik­kia muita.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Olen­nais­ta on, että kos­ke­vat­ko maas­taan pake­ne­via suo­ma­lai­sia samat sään­nöt kuin per­su­jen mukaan kaik­kia muita. 

    Kyl­lä suo­ma­lai­sia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ja pako­lai­sia kos­kee myös ne Gene­ven yleis­so­pi­muk­sen (1951) ja sen lisä­pöy­tä­kir­jan (1967) mukai­set kri­tee­rit mikä­li suo­ma­lai­set pako­lai­set hake­vat tur­va­paik­kaa maas­ta joka on alle­kir­joit­ta­nut ja rati­fioi­nut Gene­ven yleis­so­pi­muk­sen (1951) ja sen lisä­pöy­tä­kir­jan (1967) .

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kos­kee­ko tuo sopi­mus mös ”ilmas­to­pa­ko­lai­suut­ta” vai vain vainoa?

    Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Kos­kee­ko tuo sopi­mus mös ”ilmas­to­pa­ko­lai­suut­ta” vai vain vainoa? 

    Gene­ven yleis­so­pi­muk­sen (1951) ja sen lisä­pöy­tä­kir­jan (1967) kri­tee­rit kos­ke­vat pää­asias­sa vai­noa mut­ta huma­ni­taa­ri­nen suo­je­lu on mää­ri­tel­ty Euroo­pan ihmi­soi­keus­so­pi­muk­ses­sa joten koko­nai­suu­des­saan var­maan maa­han­muut­to­vi­ran­omai­nen voi­si perus­tel­la pää­tös­tä näi­den sopi­mus­ten mukaan suo­je­luk­ses­ta myös ympä­ris­tö­ka­ta­stro­feis­sa tai onnettomuuksissa

 7. Saa­ko vai ei, riip­puu sii­tä, mitä kysei­sen raja­val­tion laki asias­ta sanoo. 

  Ter­veen natio­na­lis­min peri­aat­teis­ta voi­daan joh­taa, että kansalla/valtiolla on oikeus puo­lus­taa omaa aluet­taan ja itse päät­tää, kei­tä alu­eel­leen pääs­tää. Huma­nis­min peri­aat­teis­ta taas voi­daan joh­taa, että puo­lus­ta­mi­seen tulee käyt­tää mah­dol­li­sim­man vähän väki­val­taa (tar­koit­taen täs­sä tap­pa­mis­ta, kidut­ta­mis­ta, vam­man tuot­ta­mis­ta yms.). 

  Mitään uni­ver­saa­lia oikeut­ta siir­tyä rajan yli naa­pu­rin puo­lel­le ei ole. Naa­pu­ri­val­tiot voi­vat toki, mie­lel­lään ennak­koon, sopia vapaas­ta siir­ty­mi­soi­keu­des­ta tai neu­vo­tel­la siir­ty­mi­sel­le käy­pä hinta.

 8. Ei ole kiva, että ketään ammutaan.
  Tämä kir­joi­tuk­se­si v. 2017 oli toki täyt­tä asiaa:

  Afri­kas­sa kytee väes­tö­rä­jäh­dys, joka uhkaa tuo­da Euroop­paan sato­ja mil­joo­nia siirtolaisia.
  Asi­aa enem­pää perus­te­le­mat­ta sanon, ettei Euroop­pa voi saman­ai­kai­ses­ti pysyä demo­kra­tia­na ja päät­tää ottaa maa­han sato­ja mil­joo­nia afrikkalaisia.
  (Voi­si­ko Trum­pin kään­tää voitoksi?
  Osmo Soi­nin­vaa­ra / 18.2.2017)

  Ilmei­ses­ti sit­ten mene­täm­me demokratian.

  1. En ole samaa mieltä, enkä eri mieltä, pikemminkin päin vastoin sanoo:

   Sar­kas­mi­si toi­mii ja olet oikeas­sa. Mene­täm­me demo­kra­tian, mikä­li tän­ne tulee todel­la iso­ja mää­riä pako­lai­sia. Mene­täm­me sen jos hei­tä tulee maa­ham­me niin pal­jon, että yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mäm­me romah­taa ja muu­ta­ma kym­men tuhat­ta pako­lais­ta mihin tahan­sa Suo­men kau­pun­kiin saa sen aikaan. Toi­nen demo­kra­tian menet­tä­jä on se, että tapam­me hei­tä rajal­le. Se jakaa suo­ma­lai­set eri puo­lil­le hyvin vah­vas­ti, toi­set hyväk­sy­vät tap­pa­mi­sen ja toi­set pyr­ki­vät löy­tä­mään mui­ta rat­kai­su­ja lop­puun asti. Ja se eri­mie­li­syys tulee jät­tä­mään isot arvet suo­ma­lai­suu­teen. Ollaan me sit­ten ulko­maa­lai­sis­ta mitä miel­tä tahan­sa, niin suo­ma­lais­ten yhtei­söl­li­syy­del­lä on iso arvo. Nyt voi­sim­me toi­mia sen edis­tä­mi­sek­si, että iso­jen krii­sien toden­nä­köi­syys oli­si pie­nem­pi, kos­ka niis­sä isois­sa krii­seis­sä suo­ma­lai­set­kaan eivät ole samal­la puo­lel­la, jol­loin pää­dym­me kysy­mään; mitä suo­ma­lai­suus oikein on?

 9. Madri­din ilmas­to­ko­kous ei saa­nut mitään aikaan, kos­ka oli pää­tet­tä­vä kuin­ka kus­tan­nuk­set jae­taan. Se kui­ten­kin aloit­ti vih­rei­den pelot­te­lu­kam­pan­jan. Soi­nin­vaa­raan ”pro­vo­kaa­tio” täh­tää var­mas­ti sii­hen, että Suo­men ja Euroo­pan on teh­tä­vä enem­män, jot­ta maa­il­ma pelas­tui­si. Mut­ta mitä onkaan kiis­tan toi­sel­la puo­lel­la: hal­pa intia­lai­nen t ‑pai­ta?
  Yhteis­kun­taa, aat­tei­ta ja aja­tuk­sia, voi aja­tel­la hei­lu­ri­na, jos­sa liik­keen kes­ki­koh­ta kuvaa tol­kul­lis­ta ajat­te­lua. Suo­mi on sel­vin­nyt Lapuan liik­kees­tä ja myö­hem­min kom­mu­nis­teis­ta. Nyt sen pitää sel­vi­tä vihreistä.

  1. Mik­koIM:
   Olis­ko­han aika jo jät­tää 1800-luvul­la kek­sit­ty tari­na Golf-vir­ras­ta ja Poh­jois­mais­ta…https://www.scientificamerican.com/article/new-simulations-question-gulf-stream-role-tempering-europes-winters/

   No ei sitä aina­kaan ole tar­peen unoh­taa sel­lai­sen artik­ke­lin perus­teel­la, jon­ka mukaan golf vir­ran läm­pö kul­keu­tuu tän­ne suih­ku­vir­taus­ten muka­na ja suih­ku­vir­tauk­sen muu­tok­set ja golf vir­ran muu­tok­set voi­vat tuot­taa ikä­viä yllä­rei­tä poh­jo­lan perukoille.

 10. Jos golf-vir­ta ei pysäh­dy nopeas­ti, niin ehdim­me sopeut­ta­maan väes­töm­me ale­ne­vaan ruu­an tuo­tan­toon yhden lap­sen politiikalla.

  Retii­si ja nau­ris ehti­vät saa­da satoa lyhyen­kin kesän aika­na ja ruo­hoa syö­vien eläin­ten avul­la saam­me proteiinia.

  Män­ty ei ehkä ehdi tuot­ta­maan itä­vää sie­men­tä ja uudis­tu, mut­ta syö­dään pet­tua kun­nes vii­mei­nen­kin elä­vä män­ty on kalut­tu, sil­lä muu­al­le emme tääl­tä pää­se rajan yli.

  1. Kun­ta­lii­tos­kun­ta­lai­nen:
   Jos golf-vir­ta ei pysäh­dy nopeas­ti, niin ehdim­me sopeut­ta­maan väes­töm­me ale­ne­vaan ruu­an tuo­tan­toon yhden lap­sen politiikalla.

   Tätä pääs­tään kokei­le­maan Suo­mes­sa juu­ri par­hail­laan. Yhteis­kun­ta tun­tuu koke­van pie­ne­nä ongel­ma­na sen, ettei eläk­kei­den ja hoi­to­ku­lu­jen mak­sa­jia löy­dy enti­seen tah­tiin ja ne vähä­lu­kui­set­kin nuo­ret pak­kaa­vat lauk­kun­sa kun mak­su­mie­hen roo­li ei innosta.
   Oli kiva ulkois­taa oma, per­heen ja suvun vas­tuu viran­omai­sil­le, har­mi kun se ei enää toimi.
   Vähän samaan tapaan kuin oli haus­ka lait­taa las­ku talous­kas­vus­ta tule­vil­le sukupolville.

 11. Mik­si yri­tät teh­dä täs­tä ske­naa­rios­ta väki­sin moraa­lis­ta kysy­mys­tä, vaik­ka se on puh­taas­ti sotatekninen?
  Eli saa­ko vai eikö saa ampua, se on aivan yhden­te­ke­vää. Kuvai­len sinul­le miten ske­naa­rio­si etenee. 

  1. Aal­lon pako­lai­set (rik­kaat) ote­taan vas­taan, kos­ka vas­taa­not­ta­ja­maan moraa­li pakot­taa sii­hen ja tuli­joil­la on varaa (jät­ti-inflaa­tio tulee aika­naan mut­ta ei vie­lä). Mut­ta sit­ten, kun tuli­joi­ta on alku­pe­räis­väes­töön näh­den suun­nil­leen saman ver­ran, kuin evak­ko­kar­ja­lai­sia oli, moraa­li­nen sie­to­ky­ky ylit­tyy ja raja suljetaan.
  2. Aal­lon pako­lai­sia este­tään väki­val­loin saa­pu­mas­ta. Muu­ta­ma uska­lias ammu­taan. Loput lei­riy­ty­vät rajan tun­tu­maan ja nään­ty­vät lei­rio­lo­suh­teis­sa. Vas­taa­not­ta­ja­maan polii­ti­kot kiis­te­le­vät aihees­ta ja vali­koi­vat lei­ril­tä muu­ta­mia onnek­kai­ta, mut­ta raja pysyy kiinni.
  3. Aal­lon pako­lai­set läh­te­vät elin­kel­vot­to­mak­si käy­nees­tä maas­ta, rai­vaa­vat esteet tiel­tään asein ja aset­tu­vat min­ne kyke­ne­vät tai kuo­le­vat yrittäessään.

 12. Henk.koht. en haluai­si tul­la ammu­tuk­si, mut­ten kyl­lä glo­baa­lis­ti tar­kas­tel­tu­na kek­si mik­sei joku muu sai­si yrit­tää puo­lus­taa suve­ree­nia val­tio­taan tai omai­suut­taan, jos yrit­täi­sin pääs­tä sii­hen käsik­si väkisin.

  Ei täm­möi­siin kysy­myk­siin mie­les­tä­ni muu­ten­kaan ole ole­mas­sa abso­luut­ti­sia moraa­li­vas­tauk­sia, vaan kyse on äärim­mäi­sis­tä etu­ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­ta. Ei sodas­sa­kaan mie­les­tä­ni eri­tyi­ses­ti ”saa” ampua vää­rän puo­len soti­lai­ta, mut­ta niin on kum­min­kin teh­tä­vä pysyäk­seen itse hen­gis­sä ja suo­jel­lak­seen jotain muu­ta tär­keäk­si miel­let­tyä, kuten suve­re­ni­teet­tia tai yhteis­kun­tan­sa tur­val­li­suut­ta. Jos­kus maa­il­ma vaan aset­taa eteen sel­lai­set kont­rol­loi­mat­to­mis­sa ole­vat reu­naeh­dot, että syn­tyy rat­kai­se­mat­to­mia ristiriitoja.

  Kon­ser­va­tii­vi­ses­ta ihmi­soi­keuk­sien tul­kin­nas­ta voi­si kui­ten­kin var­maan tode­ta, että suo­ma­lai­sil­la on kyl­lä oikeus *yrit­tää hakeu­tua* pois maas­taan, mut­ta mil­lään val­tiol­la ei ole vel­vol­li­suut­ta ottaa hei­tä vas­taan *juu­ri hei­dän mail­leen*. Jot­kut­han yrit­tä­vät ajoit­tain tul­ki­ta ihmi­soi­keus­ju­lis­tuk­sen pykä­lää 13.–2. täl­lai­sel­la radi­kaa­lil­la taval­la, mut­ta on sel­vää, että ihmi­soi­keuk­sien sopi­ja­maat eivät tar­koit­ta­neet kai­ken­lais­ten pas­si- ja vii­su­mi­rat­kai­sui­den ole­van ihmi­soi­keuk­sien vastaisia.

 13. 1. Kään­ne­tys­sä osien vaih­dos­sa mit­ta­suh­teet eivät täs­mää. Suo­mes­ta ei läh­ti­si maa­il­mal­le sato­ja mil­joo­nia pakolaisia.

  2. Har­va jos kukaan sanoi vii­mek­si, että saa ampua tai että pitää ampua. Vaan että se on val­tios­ta itses­tään kiin­ni, sul­kee­ko vai avaa­ko rajat. Ja ennen Suo­men rajaa mat­kal­la voi olla mon­ta muu­ta sul­jet­ta­vaa rajaa. 

  3. Rajan sul­ke­mi­nen mil­joo­nil­ta pako­lai­sil­ta ei myös­kään tar­koi­ta mil­joo­nien ampu­mis­ta. Varoi­tus­lau­kauk­set­kin riit­tä­vät tulo­ha­lu­jen hiipumiseen.

  4. Koko ske­naa­rio sato­jen mil­joo­nien ilmas­to­pa­ko­lais­ten hyö­ky­aal­los­ta on ilmei­sen väärä.

 14. MIT’l­lä on ilmas­to­muu­tos­si­mu­laat­to­ri joka toi­mii selai­mes­sa roads.climateinteractive.org.

  Aika vai­kea on saa­da ilmas­toa alle 4 asteen läm­pe­ne­mi­sen poliit­ti­ses­ti rea­lis­ti­sil­la muu­tok­sil­la. Suu­rin yksit­täi­nen muut­tu­ja tai­taa olle hii­li­mak­sut ‘car­bon pricing’, noin yksi aste sadas­sa vuodessa.

 15. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai­tai­sin olla sil­loin jo niin van­ha, että asial­la oli­si lopul­ta rajal­li­ses­ti mer­ki­tys­tä. Las­ten suh­teen voi pyr­kiä vai­kut­ta­maan sii­hen että heil­lä oli­si jota­kin mikä sai­si mah­dol­li­set koh­de­maat *halua­maan* ottaa hei­dät vas­taan ja toi­saal­ta ymmär­tä­mään, että siel­lä oli­si parem­pi elää sen maan sään­nöil­lä. Se että Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tii­ka toi­mi toi­sil­la sään­nöil­lä ei toi­mi­si tuon uuden muut­to­liik­keen koh­de­mais­sa luul­ta­vas­ti muu­na kuin varoit­ta­va­na esi­merk­ki­nä typeryydestä. 

  Joka vuo­si käy­te­tään kui­ten­kin aika pal­jon resurs­se­ja sii­hen rajan läpi tule­vien venä­läis­ten ensi­aal­toa pys­tyt­täi­siin har­ven­ta­maan sen ver­ran pal­jon, että mie­lum­min päät­täi­si­vät jo etu­kä­teen, että ehkä sit­ten­kin pitäi­si jät­tää tule­mat­ta. Ovat­ko venä­läi­set joku eri­tyi­nen ja ainoa kan­sa, jon­ka väes­töä vas­taan ase­voi­maa *saa* käyt­tää? Jos oikein muis­tan, et kan­san­edus­ta­ja­na itse­kään puh­das­ta aseis­ta­rii­sun­taa kannattanut. 

  Vähän samoin kun muu­ta­ma vuo­si sit­ten puhut­tiin Syy­rian sodas­ta ja sen var­jol­la halut­tiin antaa ira­ki­lai­sil­le, afgaa­neil­le ja soma­leil­le vapaa pää­sy tul­la, nyt sit­ten mah­dol­li­set saa­dat mil­joo­nat­kin ilmas­to­pa­ko­lai­set (jois­ta pää­osan läh­tö­maa oli­si aika kau­ka­na Suo­mes­ta ja Euroo­pas­ta­kin) oli­si­vat ryh­mä­nä sel­väs­ti pie­nem­pi kuin Afri­kas­sa syn­ty­vyy­den tuot­ta­ma lisäväestö.

 16. Haus­kaa että Soi­nin­vaa­ran moraa­li tulee vas­taan fik­tii­vi­sis­sä ske­naa­riois­sa, mut­ta kun oikeas­ti aseet­to­mia ihmi­siä ammu­taan vaik­ka Gazan rajal­la Gazan sisä­puo­lel­le, ei mitään mai­nin­taa esi­mer­kik­si tule sii­tä, että mik­si Suo­mi ostaa asei­ta täl­lai­sil­ta sor­ta­jil­ta. Pais­tat­te­le nyt sit­ten ylpeä­nä fik­tii­vis­ten ske­naa­rio­den kans­sa, mut­ta totuus on se, että ei nämä Suo­men oikeis­tot­rol­lit ole aloit­ta­neet yhtä­kään sotaa tai perus­ta­neet avo­van­ki­laa jon­ka rajoil­ta on kiva ampua rus­kei­ta ihmi­siä hoit­suit­sa lap­siin. Jos pitää Oba­maa suu­re­na ihmi­se­nä, niin samal­la hyväk­syy hänen sota­ri­kok­set joi­den tut­ki­mi­set USA estää. Tämä on mie­les­tä­ni hyvä tes­ti sii­hen, että joko ei tie­dä asiois­ta tai sit­ten ei väli­tä moraa­lit­to­muu­des­ta ja pahois­ta teois­ta jos nii­den teki­jäl­lä on kivat kas­vot ja muka­vat puheet. Niin kau­an kun vih­reä poli­tiik­ka on täl­lais­ta oikei­den moraa­lis­ten rajo­jen väis­te­lyä tosi­maa­il­mas­sa ja omien fik­tioi­den avul­la moraa­li­sen säde­ke­hän sisäl­lä pais­tat­te­lua, niin nämä oikeis­tot­rol­lit voit­ta­vat. Kun kan­sa näkee, että polii­ti­kol­la ei ole sel­kä­ran­kaa ja heit­täy­tyy vain hyvis­te­le­mään twit­tert­rol­lia vas­taan, mut­ta vält­tää otta­mas­ta kan­taa jokai­seen oike­aan ongel­maan, niin mitä väliä täl­lai­sil­la pal­kan­nos­ta­jil­la on? Nämä Mes­ta­rit voi voit­taa jos omat jau­hot ovat puh­taat ja pitää moraa­lis­taan kiin­ni, ei nii­tä vas­taan voi hyö­kä­tä jos hyväk­syy pahat teot jos nii­den teki­jäl­lä on nuo kivat kas­vot ja puheet. Kak­si­nais­mo­ra­lis­mi ja hyvis­te­ly on nyt aivan peri­syn­ti teil­lä siel­lä, ja käyt­tä­mäl­lä reak­tioi­ta USA:n poli­tiik­kaan tes­ti­nä saa kuvan mikä se moraa­li ja tie­to­ta­so oikeas­ti on, kun Suo­men media ei asia­ky­sy­myk­sil­lä tei­tä kiusaa tai vaa­di kan­nan­ot­to­ja moraa­li­siin kysymyksiin. 

  Nyt vain on sel­vää että jos hyvis tekee pahaa, niin te ette sitä tuo­mit­se vaan ihai­let­te hen­ki­löä, mut­ta kun Trump tekee saman se on kama­laa. Mik­si? Ja sit­ten suu­rim­man haloon nos­tat­te sii­tä, mitä trol­lit kir­joit­ta­vat omaan “pro­vo­kaa­tioon”, mut­ta oikean maa­il­man oikeat kau­heu­det mene­vät kom­men­toi­mat­ta. Miksi?

  1. Mies 47 ja puo­li: Nämä Mes­ta­rit voi voit­taa jos omat jau­hot ovat puh­taat ja pitää moraa­lis­taan kiinni,

   Mie­len­kiin­toi­nen kom­ment­ti ja eri­tyi­ses­ti sen kopioi­ma­ni ydinajatus. 

   Ongel­ma vain on se, ettei jau­ho­jen puh­tau­den kri­tee­reis­tä ei ole yhteis­tä ymmär­rys­tä edes kan­sal­li­sel­la tasol­la, kan­sain­vä­li­ses­tä sovus­ta puhu­mat­ta­kaan. Esim. Kii­na ei hyväk­sy YK:n ihmi­soi­keus­ien julis­tus­ta, kos­ka se on hei­dän tuhat­vuo­tis­ten arvo­jen­sa vas­tai­nen. Myös ara­biak­si julis­tuk­sen usei­ta koh­tia on kään­net­ty sanoin, joi­den mer­ki­tys poik­ke­aa julis­tuk­sen alku­pe­räis­teks­tis­tä, kos­ka alku­pe­räis­teks­ti on Koraa­nin vas­tai­nen. Mei­dän val­koi­set jau­hot ovat siis kan­sain­vä­li­ses­ti kat­soen län­si­mais­ta hapa­tus­ta, siis jau­hot hapattuneet.

   Myös (hyvä) moraa­li on kovin hen­ki­lö­koh­tai­nen asia. On jok­seen­kin var­maa, että sekä Lenin että Hit­ler koki­vat, että heil­lä oli moraa­li­nen oikeus tekoi­hin­sa, niin fanaat­ti­ses­ti he toi­mi­vat. Suo­mes­sa­kin näyt­tää ole­van edel­leen ihmi­siä, jot­ka jom­paan kum­paan asi­aan myö­tä­mie­li­ses­ti suhtautuvat.

   Jo yksit­täi­sen ihmi­sen elä­mä on jat­ku­vaa kom­pro­mis­sien teko­ja ympä­ris­tön­sä kans­sa. Meil­lä ihmi­sil­lä on eri­lai­set tavat ja arvot, ehkä ei oleel­li­ses­ti, mut­ta kui­ten­kin. Tämä ker­tau­tuu sit­ten suu­rem­piin koko­nai­suuk­siin men­täes­sä. Ehdot­to­mia totuuk­sia ei ole muu­al­la kuin mate­ma­tii­kas­sa, mut­ta sen­kin lie­nee on erään­lai­nen sopimus.

   Jos tar­koi­tat puh­tail­la jau­hoil­la poliit­ti­sen ja muun elii­tin har­ras­ta­maa pai­kal­lis­ta tai laa­jen­paa val­lan vää­rin­käyt­töä, siis myös pai­nos­tus­ta, puhu­mat­ta­kaan rikok­sis­ta, olen samaa miel­tä. Hyök­käys Oba­maa vas­taan yllät­ti, kos­ka hän peri ongel­mat junio­ri Bush:lta.

 17. Kär­jis­tä­vään kysy­myk­seen kär­jis­tä­vä vas­taus: saa. 

  En tosin usko, että suo­ma­lai­set läh­ti­si­vät min­ne­kään rajal­le ammut­ta­vak­si. Toden­nä­köi­sem­pi vaih­toeh­to on, että Suo­mes­sa kehi­te­tään rat­kai­su­ja sii­hen, miten Suo­mes­sa voi jat­kos­sa­kin asua ilmas­to­muu­tok­ses­ta huo­li­mat­ta. Jos muut­to tulee eteen, osta­vat suo­ma­lai­set etu­kä­teen asun­not ja hank­ki­vat vakuu­tuk­set, jot­ta uudes­sa asuin­pai­kas­sa ei tule ongelmia.

  Vii­ta­ten aikai­sem­paan kir­joi­tuk­see­si, pitäi­si­kö Suo­men muut­taa sosi­aa­li­tur­vaan­sa enno­koi­vas­ti varau­tuak­seen tuo­hon mil­joo­na­muut­toon? Nykyis­tä asuin­pe­rus­tais­ta sosi­aa­li­tur­vaa ei voi jat­kaa tuos­sa ske­na­rios­sa. Sosi­aa­li­tur­van voi­si raja­ta esi­mer­kik­si vain suo­ma­lais­ten van­hem­pien Suo­mes­sa asu­vil­le jäl­ke­läi­sil­le. Vaih­toeh­toi­ses­ti suo­ma­lai­suu­del­le voi­si käyt­tää saman­lais­ta mää­ri­tel­mää, kuin mitä Lapis­sa käy­te­tään saa­me­lai­sil­le. Täl­löin rahat riit­täi­si­vät paremmin.

 18. Uskoak­se­ni se, mitä miel­tä me olem­me, ei vai­ku­ta sii­hen, ammut­tai­siin­ko suo­ma­lai­set rajal­le. Ylei­ses­ti ottaen mail­la on puo­lus­tus­voi­mat ja jos suo­ma­lai­set väki­val­loin pyr­ki­si­vät suu­re­na jouk­ko­na toi­sen maan alu­eel­le ilman lupaa, pitäi­si rajal­le ampu­mis­ta var­sin toden­nä­köi­se­nä vaihtoehtona.

 19. Osmo näyt­tää siir­ty­neen alu­eel­le, jota hän ei hal­lit­se. Golf-vir­ran pysäh­ty­mi­nen on mah­do­ton­ta lähivuosisatoina. 

  On tot­ta, että Golf-vir­ta häi­riin­tyi use­aan ker­taan vii­mei­sen man­ner­jään sula­mi­sen aika­na, mut­ta sil­loin syy­nä oli äkil­li­nen makean veden pur­kau­tu­mi­nen val­ta­me­reen Poh­jois-Ame­ri­kan val­ta­vis­ta jää­jär­vis­tä. Täm­möi­siä ei nyt ole.

 20. Kyl­lä Suo­meen toi­set 5 mil­joo­naa hyvin mah­tuu. 3 mil­joo­naa asun­toa, jois­ta sato­ja tuhan­sia val­miik­si tyh­jil­lään. Kes­ki­ko­ko on 80 m² eli noin 40 m² per hlö nyt. Otta­mal­la toi­set 5 mil­joo­naa oli­si sil­ti vie­lä 20 m² per hlö eli enem­män kuin kukaan tar­vit­see elä­mi­seen. Ruo­ka­hä­vik­kiä meil­lä on nyt noin 450 mil­joo­naa kiloa, syö­jiä siis tarvittaisiin. 

  Edel­lä ole­va oli­si rea­lis­mia, ellei lajim­me gee­neis­sä oli­si itsek­kyys perin­juu­rin sisään­ra­ken­net­tu­na. Kukaan meis­tä ei luo­vu mis­tään toi­sen ihmi­sen hyväk­si, ellei itse saa jotain vas­ti­neek­si. Usein se vas­ti­ne on mie­li­hy­vä, jota gee­nim­me pakot­ta­vat mei­dät tavoit­te­le­maan. Havain­nol­lis­tan esi­mer­kein. Tie­däm­me hyvin, että jo muu­ta­mal­la eurol­la sai­sim­me monil­le köy­him­mil­le ihmi­sil­le puh­das­ta vet­tä, lääk­kei­tä, kou­lu­tus­ta jne. Mik­si emme anna apua heil­le, vaan han­kim­me mie­luum­min (siis vaih­toeh­to­na aut­ta­mi­sel­le) uuden vaat­teen, olut­tuo­pin, huu­li­pu­nan, loma­mat­kan, vii­ni­pul­lon, kynt­ti­län, kah­via, hius­ten­leik­kuun tai hil­loam­me vain euro­ja tileil­läm­me (vrt ora­va ja tam­men­ter­hot). Siis käy­tän­nös­sä arvo­tam­me esim. olut­tuo­pin tär­keäm­mäk­si, kuin toi­sen ihmi­sen hen­gis­sä sel­viä­mi­sen. Näin valit­sem­me päi­vit­täin. Hyvän­te­ke­väi­syyt­tä teem­me sen ver­ran, että ahdis­tus ei lii­kaa hei­ken­nä mie­li­hy­vääm­me. Annam­me siis toi­si­naan lan­tin lip­paa­seen, teks­ta­rin kon­ser­tin keräys­nu­me­roon tai yhdes­sä vai­vai­sen muu­ta­man pro­mil­len kehi­tys­a­pua (https://yle.fi/uutiset/3–10732503). Jot­kut meis­tä toki anta­vat pal­jon, kos­ka heil­le se tuot­taa enem­män mie­li­hy­vää. Mis­tään perus­tar­peis­taan hekään eivät tie­ten­kään tin­gi vähää­kään. Mis­tä mil­jo­nää­ri luo­puu antaes­saan 1000 e Itä­me­ren suo­je­luun? Hyvän­te­ke­väi­syys on siis fak­ti­ses­ti hyvän mie­len osta­mis­ta itsel­le. Kukaan meis­tä ei ole val­mis luo­pu­maan mis­tään, annam­me vain yli­mää­räi­ses­täm­me (jota meil­lä on pal­jon). Sinä­kin olet var­mas­ti anta­nut jos­kus jotain johon­kin hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Luul­ta­vas­ti johon­kin lähi­koh­tee­seen, kuten MLL, vete­raa­nit tms., jos­ta lajim­me saa kon­kreet­ti­sem­min mie­li­hy­vää kuin abstrak­tim­mas­ta ja lajil­le epä­tyy­pil­li­ses­tä oman hei­mon ulko­puo­lis­ten aut­ta­mi­ses­ta. Mie­ti, mis­tä olet hyvän­te­ke­väi­syy­den takia luo­pu­nut eli mitä kon­kreet­tis­ta olet jää­nyt vail­le? Jos vapaa­eh­toi­nen hyvän­te­ke­väi­syy­te­si ei ole tuot­ta­nut sinul­le kär­si­mys­tä ja mer­kit­tä­vää puu­tet­ta, olet teh­nyt muil­le hyvää vain itse­si takia. Hyvän­te­ke­väi­syys on yksi itsek­kyy­den nerok­kaim­mis­ta muo­dois­ta, vaik­ka tämän tun­nis­ta­mi­nen ahdis­taa useim­pia ja on sik­si tabu. 

  Jos ymmär­rät yllä esi­te­tyn, ymmär­rät mah­dol­li­suu­den ihmis­ten glo­baa­liin vapaa­eh­toi­seen soli­daa­ri­suu­teen esi­mer­kik­si Osmon kuvaa­mas­sa ilmastopakolaistilanteessa.

 21. Olen seu­ran­nut blo­gin vii­meis­tä kol­mea pos­taus­ta vähän häm­men­ty­nee­nä. Yleen­sä Oden teks­tit ovat asial­li­sia ja rea­lis­ti­sia. Var­maan näil­le on nyt jokin sel­lai­nen motii­vi, jota en hoksaa.

  Mut­ta vas­ta­taan nyt, kun kysy­tään. Vas­tauk­se­ni on hyvin epä­miel­lyt­tä­vä ja äärim­mäi­sen epä­kor­rek­ti. Väi­tän sil­ti, että vas­tauk­se­ni on, jos ei nyt ihan suo­raan oikea, niin aika hyvä valis­tu­nut arvaus.

  Suo­ma­lai­sia ei tar­vit­se ampua rajalle.

  Hei­dät otet­ta­neen vas­taan aivan lail­li­ses­ti­kin, kas kun suo­ma­lai­nen maa­han­muut­ta­ja naut­tii tuol­la maa­il­mal­la huo­mat­ta­vas­ti parem­paa mai­net­ta kuin vaik­ka­pa ira­ki­lai­nen tai soma­lia­lai­nen. Ansioi­na ovat kor­kea kou­lu­tus­ta­so, hyvä englan­nin kie­len tai­to ja aika mal­til­li­set palk­ka­vaa­ti­muk­set. Voi olla, että “ihmi­sar­vo on jaka­ma­ton” ja “ihmi­soi­keu­det kuu­lu­vat kai­kil­le”, mut­ta kum­pi­ko­han kii­laa Kana­das­sa jonon kär­keen, jos valit­ta­va­na on Ira­kin tai Soma­lian kur­jia olo­ja pake­ne­va, luku­tai­do­ton mus­li­mi taik­ka Suo­men kur­jia olo­ja pake­ne­va, AMK-tut­kin­non suo­rit­ta­nut kris­tit­ty? Emme kil­pai­le samois­sa sar­jois­sa, emme sil­loin­kaan, vaik­ka läh­dön syy oli­si poh­jim­mil­taan sama.

  Jos ole­tam­me, että alkaa kehi­tys, jon­ka seu­rauk­se­na Suo­mi muut­tuu 50 vuo­den aika­na elin­kel­vot­to­mak­si ja edel­leen ole­tam­me, että 80 % meis­tä suo­ma­lai­sis­ta kel­paa maa­han­muut­ta­jik­si sel­lai­siin mai­hin kuin vaik­ka­pa Kana­da, Austra­lia, Thai­maa, Argen­tii­na ym, niin tuo on 88 000 suo­ma­lais­ta vuo­des­sa. Jos vas­taa­not­ta­ja­mai­ta on vaik­ka­pa 40, niin se on 2200 suo­ma­lais­ta per maa. Tus­kin sii­nä luo­te­ja tarvittaisiin.

 22. Golf-vir­ta hei­koim­mil­laan 1600 vuo­teen. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream#cite_note-27 )
  Muis­te­len men­nei­syy­den läm­pö­ti­la­kai­rauk­sis­ta pal­jas­tu­neen että läm­pö­ti­la on voi­nut vaih­del­la rajus­ti (7 astet­ta) jää­kau­den lop­puai­koin­ta tai sen peräs­tä hyvin­kin nopeas­ti muu­ta­mas­sa vuo­des­sa. Ehkä Golf sanoi flip-flop?

 23. IPCCn rapor­tin mukaan meil­lä on noin 11 vuot­ta aikaa, ennen kuin ilmas­ton­muu­tos on peruuttamaton.

  Läh­de: https://faktabaari.fi/

  Taus­tak­si: Jos ja kun eni­ten saas­tut­ta­vat val­tiot edel­leen vit­kut­te­le­vat, eivät­kä tee (juu­ri) mitään 20-luvul­la­kaan, niin 30-luvun alkaes­sa samat val­tiot voi­vat tode­ta, että “hop­san” nyt ei tar­vit­se­kaan teh­dä mitään, kos­ka mitään ei enää ole teh­tä­vis­sä, sil­lä ilmas­ton ns. kei­kah­dus­pis­te on saa­vu­tet­tu ja maa­pal­lom­me muut­tuu Venuk­sen kal­tai­sek­si tukah­dut­ta­vak­si kas­vi­huo­neek­si ihan itses­tään. Okei, fyr­kat on sen­tään saa­tu elii­teil­le (…jos ehti­vät met­sät kaa­taa ja öljyt pum­pa­ta ennen kuin ne haih­tu­vat savu­na ilmaan). Ja elii­tit­hän voi­vat vie­lä jon­kin aikaa (v:een 2050–2100?) jat­kaa elä­mään­sä ilmas­toi­duis­sa maa­na­lai­sis­sa bunk­ke­reis­saan muun väes­tön (n. 10 mil­jar­dia) kär­ven­tyes­sä ja/tai tais­tel­les­sa kes­ke­nään vähe­ne­vis­tä resurs­seis­ta maanpinnalla… 

  Taus­tak­si #2: Roo­man tuhos­sa­kin, btw, oli yksi osa­te­ki­jä se, että yrit­te­li­äät ja/tai pako­te­tut siirtolaiset/pakolaiset eivät suin­kaan halun­neet tuho­ta Roo­maa, vaan vain pääs­tä sen vau­rau­des­ta osal­li­sik­si, mut­ta sat­tui­vat lii­keh­din­tän­sä (ks. wikipedia.org/wiki/Kansainvaellusaika) sivu­tuot­tee­na tuhoa­maan impe­riu­min. Vink­ki: Vaih­da Rooma/imperiumi –> EU… 

  Pako­lai­set ennen: Sama mei­nin­kin, btw#2, oli Suo­men (maa­seu­dun) yli­jää­mä­väes­tön siir­tyes­sä Ruot­siin 1960–1970-lukujen vaih­tees­sa (…mut­ta Ruot­si sii­tä vain vau­ras­tui). Itse ihmet­te­lin jo 70-luvun lopul­la, että mik­si hitos­sa Afri­kan näl­käi­set tyy­ty­vät näke­mään näl­kää omis­sa mais­saan, eivät­kä läh­de jou­kol­la siir­to­lai­sik­si tän­ne Euroop­paan. Okei, kul­je­tusyh­tey­det oli­vat sil­loin huo­not ja hiiii­taaaat… eikä Väis­kin liha­tis­kit näky­neet You­Tu­bes­sa joka olkimajassa/slummissa…

  Psy­ko­lo­gi Wil­liam James selit­ti em. asian jo 1800-luvun lopul­la siten, että suu­ri osa ihmi­sis­tä on vain niin tot­tu­nut karui­hin oloi­hin­sa, eikä edes tie­dä parem­mas­ta, jol­loin “väes­tö­mas­sat” pysy­vät suku­pol­ves­ta toi­seen samal­la seu­dul­la, min­ne ovat sat­tu­neet syntymään. 

  Pakoi­set tänään: Nyt kun avaat You­Tu­ben, niin voit kat­sel­la “vesi kie­lel­lä”, että miten parem­pio­sai­set elä­vät länsimaissa/demokratioissa jne. Ymmär­rän hyvin, että aloi­te­ky­kyi­sim­mät ja tar­mok­kaim­mat /myöhemmin: ilmas­ton­muu­tok­set pakottamat/ siir­to­lai­set edel­leen halua­vat paran­taa itsen­sä ja las­ten­sa eli­no­lo­ja. Eikä sii­nä mitään pahaa ole, päin­vas­toin, gee­ni­poo­li vain laa­je­nee.… ja impe­riu­mi /Suomikin/ voi samal­la mennä…

  Sum­ma sum­ma­rum: Mik­si pitäi­si tuh­la­ta ammuk­sia rajal­la? En ymmär­rä… eihän suo­ma­lai­nen elä­män­muo­to eroa roo­ma­lai­ses­ta… his­to­rial­li­nen yltä­kyl­läi­syy­den aikam­me saat­taa olla lop­pu­mas­sa; loput­to­mas­ti kas­vua vaa­ti­va, tol­kut­to­mas­ti tuh­laa­va, eko­lo­gias­ta täy­sin piit­taa­ma­ton elä­män­muo­tom­me on tul­lut tien­sä pää­hän. Muu­ka­lais­ten hyö­ky­aal­to hukut­taa sen, ja kuten tun­ne­tus­sa lau­lus­sa (mukael­len) sano­taan: ei his­to­rian kul­kua voi muut­taa, sil­lä vää­jää­mät­tä “ruu­mis­ka­san alta” nousee siir­to­lais­ten valta!!!

 24. Vain jos val­tion tai yhtei­sön suve­re­ni­tee­tin suo­je­lu edel­lyt­tää sitä.

 25. Noin sata vuot­ta sit­ten suo­ma­lai­sil­la ei ollut suu­ria vai­keuk­sia ampua maan­mie­hi­ään. Kapi­nan aloit­ta­nut puo­lue on edel­leen edus­kun­nas­sa ja en usko, että mari­ni­lai­sil­la kii­lusil­mäi­ses­sä ideo­lo­gias­saan oli­si vai­keuk­sia teh­dä sama uudestaan. 

  Ja aihee­seen olen­nai­ses­ti liit­tyen: jokai­sel­la maal­la on oikeus suo­jel­la rajo­jaan, sitä var­ten on aseis­tet­tu raja­var­tios­to ja tar­vit­taes­sa puo­lus­tus­voi­mat. Kyn­nys ampu­mi­seen on kui­ten­kin kor­kea, kos­ka sii­tä syn­tyy hir­vit­tä­vä pape­ri­so­ta ja puhtaanapito-ongelma.

 26. Täl­lais­ta tämä on ilmas­ton­muu­tok­sen kans­sa — spe­ku­laa­tio­ta spe­ku­laa­tion perään.

  Kai­ken vou­hot­ta­mi­sen jäl­keen on siis edel­leen epä­sel­vää läm­pe­nee­kö vai kyl­me­nee­kö ilma Suomeesa…!? 

  Yrit­tä­kää nyt päät­tää edes se, ennen kuin jokai­sen on teh­tä­vä jota­kin nyt heti.

 27. Kan­nat­taa­ko Afri­kas­ta siir­tää popu­laa­tio­ta Suo­meen, jos Golf-vir­ta kään­tyy ja Suo­mes­ta­kin tulee elin­kel­vo­ton? En nyt aidos­ti hah­mo­ta tätä suur­ta kuvio­ta mie­li­pi­teit­te­si takana.

 28. Pie­ni tari­na Osmo Soininvaarallekkin,

  Pie­ni lap­si leik­ki leik­ke­jään, kun sii­hen tuli pai­kal­le kaik­ki­tie­tä­vä ja mah­ta­va van­hem­pi. Yhtäk­kiä lap­si kysyi van­hem­mal­taan “Kuvit­te­le, mitä teki­sit jos tuhat lei­jo­naa oli­si juu­ri hyp­pää­mäs­sä kimp­puusi?” Kir­ja­nop­pi­nut, muka vii­sas van­hem­pi päh­käi­li ja päh­käi­li, kun­nes ove­la­na kek­si kysyä vastakysymyksen.

  Mitäs itse tekisit? 

  Lopet­tai­sin kuvit­te­lun, vas­ta­si lap­si ja rien­si leikkeihinsä.

 29. On tämä masen­ta­vaa lukea näi­tä kom­ment­te­ja. Ylei­sin reak­tio on uho: jos joku tän­ne yrit­tää tul­la, niin yrit­tä­köön­pä vain! Mie­lel­lään ajat­te­li­si, että kom­men­toi­jat eivät vain ymmär­rä, mikä ero on aseel­li­sel­la hyök­käyk­sel­lä ja pako­lai­suu­del­la, mut­ta pahoin pel­kään että täl­lä ei ole mer­ki­tys­tä täs­sä koh­taa. Toi­nen häm­men­tä­vä piir­re on lähes poh­ja­ton oma­hy­väi­syys: ei meil­le tääl­lä Suo­mes­sa voi­si tuol­lais­ta edes tapah­tua. Ja jos tapah­tui­si, me osai­sim­me hoi­taa asian fik­sus­ti. Niin­pä, ainoa­na maa­il­man kan­sa­na meil­le suo­ma­lai­sil­le on suo­tu vir­heet­tö­myy­den siu­naus. Kol­man­net sivuut­ta­vat koko moraa­li­sen ris­ti­rii­dan ja taker­tu­vat lil­lu­kan­var­siin, kuten loput­to­maan vän­kää­mi­seen sii­tä, voi­ko golf-vir­ta kään­tyä vai ei. Oikea vas­taus­han tähän on, että voi. Se mah­dol­li­suus ja ris­ki on ole­mas­sa. Sen toden­nä­köi­syyt­tä toki on erit­täin vai­kea las­kea ja arvioi­da. Tilan­ne on kui­ten­kin oikeas­ti se, että täs­sä peu­ka­loi­daan mil­jar­dien ihmis­ten yhteis­voi­min koko pla­nee­tan eko­syys­tee­miä, eikä kukaan voi var­mas­ti sanoa, mitä kaik­kea sii­tä voi seu­ra­ta. Kyse on sil­ti sen mit­ta­luo­kan asias­ta, että mer­kit­tä­vien seu­raus­ten ris­ki koho­aa koko ajan. Tämän blo­gin kir­joi­tus­ten tar­koi­tus on minun näh­däk­se­ni herät­tää ihmi­siä ajat­te­le­maan, mitä nämä seu­rauk­set voi­si­vat olla. Mut­ta suu­rin osa ei tätä ajat­te­lu­työ­tä yri­tä­kään teh­dä, vaan tor­juu eri tavoin nämä epä­miel­lyt­tä­vät asiat.

  1. On hou­kut­te­le­vaa pää­tyä joh­to­pää­tök­seen, että toi­sel­la taval­la ajat­te­le­vat ihmi­set eivät ole miet­ti­neet asi­aa tar­peek­si. Tai

   Jaak­ko:
   On tämä masen­ta­vaa lukea näi­tä kom­ment­te­ja. Ylei­sin reak­tio on uho: jos joku tän­ne yrit­tää tul­la, niin yrit­tä­köön­pä vain! Mie­lel­lään ajat­te­li­si, että kom­men­toi­jat eivät vain ymmär­rä, mikä ero on aseel­li­sel­la hyök­käyk­sel­lä ja pako­lai­suu­del­la, mut­ta pahoin pel­kään että täl­lä ei ole mer­ki­tys­tä täs­sä koh­taa. Toi­nen häm­men­tä­vä piir­re on lähes poh­ja­ton oma­hy­väi­syys: ei meil­le tääl­lä Suo­mes­sa voi­si tuol­lais­ta edes tapah­tua. Ja jos tapah­tui­si, me osai­sim­me hoi­taa asian fik­sus­ti. Niin­pä, ainoa­na maa­il­man kan­sa­na meil­le suo­ma­lai­sil­le on suo­tu vir­heet­tö­myy­den siu­naus. Kol­man­net sivuut­ta­vat koko moraa­li­sen ris­ti­rii­dan ja taker­tu­vat lil­lu­kan­var­siin, kuten loput­to­maan vän­kää­mi­seen sii­tä, voi­ko golf-vir­ta kään­tyä vai ei. Oikea vas­taus­han tähän on, että voi. Se mah­dol­li­suus ja ris­ki on ole­mas­sa. Sen toden­nä­köi­syyt­tä toki on erit­täin vai­kea las­kea ja arvioi­da. Tilan­ne on kui­ten­kin oikeas­ti se, että täs­sä peu­ka­loi­daan mil­jar­dien ihmis­ten yhteis­voi­min koko pla­nee­tan eko­syys­tee­miä, eikä kukaan voi var­mas­ti sanoa, mitä kaik­kea sii­tä voi seu­ra­ta. Kyse on sil­ti sen mit­ta­luo­kan asias­ta, että mer­kit­tä­vien seu­raus­ten ris­ki koho­aa koko ajan. Tämän blo­gin kir­joi­tus­ten tar­koi­tus on minun näh­däk­se­ni herät­tää ihmi­siä ajat­te­le­maan, mitä nämä seu­rauk­set voi­si­vat olla. Mut­ta suu­rin osa ei tätä ajat­te­lu­työ­tä yri­tä­kään teh­dä, vaan tor­juu eri tavoin nämä epä­miel­lyt­tä­vät asiat.

   On suu­ri hou­ku­tus pää­tyä samaan joh­to­pää­tök­seen kuin Jaak­ko edel­lä, että ihmi­set jot­ka eivät ole asiois­ta samaa miel­tä kuin minä, eivät vain ole tut­ki­neet ja aja­tel­leet asi­aa tarpeeksi. 

   Ihmi­set jot­ka pää­ty­vät valit­se­maan toi­sin kuin minä auton, loma­mat­kan, puo­lu­een, maa­il­man­kat­so­muk­sen tai ilmas­ton­muu­tok­sen suh­teen, eivät vain ole aja­tel­leet tar­peek­si. Eikö tot­ta? Tot­ta ihmeessä!

   Voi­ko Jaak­ko ihmi­set pää­tyä eri lop­pu­tu­lok­seen hyvin­kin pit­kän aja­tus­työn jäl­keen, pel­käs­tään sen vuok­si että kai­ken aja­tus­työn ja mie­li­pi­tei­den “alus­ta­na” ole­vat arvot ja elä­män­ko­ke­muk­set ovat hiu­kan erilaisia.

   Esi­merk­ki­nä seuraavat:
   ‑ihmi­nen joka tut­kii his­to­ri­aa, tör­mää väis­tä­mät­tä sosia­lis­min ja kom­mu­nis­min his­to­ri­aan. Kau­nii­ta aja­tuk­sia ja lois­ta­via yhteis­kun­ta­ra­ken­tei­ta, nykyis­tä jär­jes­tel­mää kai­kin puo­lin parem­pia. Niis­sä oli yksi ainoa vika, se että ihmi­sen itsek­kyy­des­tä joh­tuen sosia­lis­mi ei toi­mi­nut ja kom­mu­nis­mi romah­ti kaik­kial­la. Val­tao­sa ihmi­sis­tä ajat­te­lee omaa etu­aan ensin ja sit­ten yhtei­söä, sil­loin­kin yhtei­söä vain jos yhtei­sö on tar­peek­si pie­ni. Ja ne idea­lis­tit jot­ka ajat­te­li­vat yhtei­söä ensin, joko kuo­li­vat näl­kään tai hyl­kä­si­vät ideo­lo­gian­sa. Täs­tä on lyhyt aja­tus­hyp­py ilmas­to­tal­koi­den rea­lis­miin ja lop­pu­tu­lok­seen. Itsek­käät ja sopeu­tu­mis­ky­kyi­set ihmiset/valtiot sel­viä­vät täs­tä­kin ja idea­lis­tit kuo­le­vat näl­kään tai hyl­kää­vät idea­lis­min­sa jos­sain vaiheessa.

   -Työk­seen nume­roi­den kans­sa toi­mi­va ihmi­nen tun­tee mate­ma­tii­kan lai­na­lai­suu­det ja ihmi­sen toi­min­nas­sa poik­keuk­set­ta tois­tu­vat kaa­vat ja kuvaa­jat. CO2 pääs­töt ovat nous­seet Kii­nas­sa 2.5%, Intias­sa 4% ja Afri­kas­sa 5% vuo­si­vauh­tia vii­mei­set vuo­si­kym­me­net, talou­det kas­va­vat edel­leen ja yhä uudet ihmi­set saa­vut­ta­vat kor­keam­man elin­ta­son ja sen mukai­sen pääs­tö­ta­son. Eikä tuo­ta nousu­käy­rää saa­da lei­kat­tua miten­kään ilman järi­syt­tä­vän suur­ta kata­stro­fia. Se on mate­maat­ti­nen, poliit­ti­nen ja sosi­aa­li­nen mah­dot­to­muus. Kuvit­te­le tilan­ne, jos­sa koko Euroo­pan väes­tö tuho­taan huo­men­na. — Täs­tä noin 7 vuot­ta eteen­päin pääs­töt ovat taas samal­la tasol­la kuin tänään, mut­ta Euroop­pa ei saas­tu­ta enää kun mei­tä ei enää ole. 450 mil­joo­nan ihmi­sen pääs­töt leikattu. 

   -Köy­hien kans­sa toi­mi­va näkee päi­vit­täin hur­jan halun parem­paan elin­ta­soon. Kovan kun­nian­hi­mon ja luok­ka­nousun mah­dol­li­suu­den jon­ka taka­na on jo monen suku­pol­ven tar­peet, unel­mat ja toi­veet “ame­rik­ka­lai­ses­ta elä­män­ta­vas­ta”. Mil­lä perus­te­let näil­le ihmi­sil­le, ettei täs­sä elä­män­ta­vas­sa ole mitään tavoi­tel­ta­vaa, vaan on parem­pi työn­tää rahat olki­tyy­nyn sisään ja ajel­la pol­ku­pyö­räl­lä myös tule­vat vuo­det ja suku­pol­vet? Jätä jää­kaap­pi osta­mat­ta ja ensim­mäi­nen loma­mat­ka Roo­maan tilaa­mat­ta? Tätä elin­ta­son nousua var­too vie­lä puo­let maa­pal­lon väes­tös­tä, eikä anna min­kään olla unel­mien­sa tiellä.

   -Hel­sin­gin ratik­ka­lin­jo­jen var­rel­le, aka­tee­mi­sen suvun ainoak­si lap­sek­si syn­ty­nyt, pum­pu­lis­sa kas­va­nut, perin­nöil­lä elin­ta­son­sa tur­van­nut, aka­tee­mi­ses­ti kou­lu­tet­tu “tie­dos­ta­va”, ajat­te­le­va ja suvait­se­va ihmi­nen voi kuvi­tel­la että minun koke­mus­maa­il­ma­ni on ainoa todel­li­suus täs­sä maa­il­mas­sa. Minun arvo­ni on ainoa arvo­poh­ja jol­le elä­män voi todel­la raken­taa. Ja minun kans­sa­ni samaan joh­to­pää­tök­seen pää­ty­vät kaik­ki muut­kin ihmi­set, jos vain ajat­te­le­vat tarpeeksi.

   Voi olla Jaak­ko, että muut­kin ovat asi­aa aja­tel­leet ja sil­ti pää­ty­neet eri lop­pu­tu­lok­seen kuin sinä tai Osmo S. Joku pai­naa kaa­sua kun kuvit­te­lee että lähes­ty­tään jyr­kän­net­tä, joku toi­nen kal­ku­loi ettei seu­raa­via 40 elin­vuot­ta kan­na­ta huka­ta mureh­ti­mal­la. Joku las­kee että Suo­mi sääs­tyy täs­sä pahim­mal­ta, meil­lä on vah­va yhteis­kun­ta ja hyvä raja­val­von­ta, muut kuol­koon pel­to­jen­sa lai­doil­le. Ja joku varau­tuu mal­til­li­ses­ti tule­viin aikoi­hin, ostaa rii­si­sä­kin ja kaa­su­keit­ti­men pahan päi­vän varal­le, ostaa aurin­ko­pa­nee­lit katol­le ja peru­noi­ta kellariin.

   1. Mikä tämän kir­joi­tuk­sen point­ti on? Sekö, että kun ihmi­nen on aja­tel­lut asi­aa vain omal­ta kan­nal­taan, hän on aja­tel­lut asi­aa, eikä hän­tä sil­loin voi syyt­tää ajat­te­le­mat­to­muu­des­ta? Ihmi­nen on itse­käs, sii­nä ei lie­ne mitään uut­ta. Kun kaik­ki ovat itsek­käi­tä samaan aikaan, on vai­kea sopia yhteis­työs­tä. Glo­baa­lien ongel­mien rat­kai­se­mi­nen edel­lyt­täi­si yhteis­työ­tä. Jos nii­tä ei kye­tä rat­kai­se­maan, voi olla että niis­tä kär­si­vät kaik­ki yhtä lail­la. Tämän asian ymmär­tä­mi­nen oli­si var­maan­kin täs­sä yhteis­työn edel­ly­tys. Tätä ymmär­rys­tä en löy­dä sinun kir­joi­tuk­ses­ta­si enkä kovin mones­ta muustakaan.

   2. Jaak­ko:
    Glo­baa­lien ongel­mien rat­kai­se­mi­nen edel­lyt­täi­si yhteis­työ­tä. Jos nii­tä ei kye­tä rat­kai­se­maan, voi olla että niis­tä kär­si­vät kaik­ki yhtä lailla. 

    Sopi­si­ko sel­lai­nen yhteis­työn muo­to, että jokai­nen hoi­taa oman tonttinsa?

   3. Aika aja­tel­la: Sopi­si­ko sel­lai­nen yhteis­työn muo­to, että jokai­nen hoi­taa oman tonttinsa?

    Entä­pä jos onkin yksi tont­ti, joka on yhtei­nen. Jokai­nen vie oman kar­jan­sa sin­ne lai­dun­ta­maan ja kas­vat­taa kar­jan­sa mää­rää. Jokai­nen on sitä rik­kaam­pi, mitä enem­män kar­jaa omis­taa. Mut­ta jos kar­jan mää­rää ei rajoi­te­ta, lai­dun kalu­taan lop­puun. Sil­loin kar­jan mää­rään tulee nopea vähen­nys ja toden­nä­köi­ses­ti kaik­ki kär­si­vät. Vaih­toeh­to­na voi­si olla se, että sovi­taan sii­tä kuin­ka pal­jon kar­jaa kukin saa pitää.

   4. Jaak­ko:
    Mikä tämän kir­joi­tuk­sen point­ti on? Sekö, että kun ihmi­nen on aja­tel­lut asi­aa vain omal­ta kan­nal­taan, hän on aja­tel­lut asi­aa, eikä hän­tä sil­loin voi syyt­tää ajat­te­le­mat­to­muu­des­ta? Ihmi­nen on itse­käs, sii­nä ei lie­ne mitään uut­ta. Kun kaik­ki ovat itsek­käi­tä samaan aikaan, on vai­kea sopia yhteis­työs­tä. Glo­baa­lien ongel­mien rat­kai­se­mi­nen edel­lyt­täi­si yhteis­työ­tä. Jos nii­tä ei kye­tä rat­kai­se­maan, voi olla että niis­tä kär­si­vät kaik­ki yhtä lail­la. Tämän asian ymmär­tä­mi­nen oli­si var­maan­kin täs­sä yhteis­työn edel­ly­tys. Tätä ymmär­rys­tä en löy­dä sinun kir­joi­tuk­ses­ta­si enkä kovin mones­ta muustakaan.

    Kir­joi­tit Jaak­ko aiem­min että tämän blo­gin tar­koi­tus “on saa­da ihmi­set ajat­te­le­maan” ja mie­les­tä­si “suu­rin osa ihmi­sis­tä ei edes yri­tä teh­dä aja­tus­työ­tä”. Arvioit myös mui­den kes­kus­te­li­joi­den ymmär­ryk­sen tasoa, vain kos­ka mie­li­pi­teet poik­ke­si­vat omis­ta­si. Se on pal­jon sanot­tu muis­ta ihmi­sis­tä. Onko oma ymmär­ryk­se­si ainoa vali­di mit­ta riit­tä­väl­le ymmär­ryk­sen tasolle? 

    Point­ti­ni oli sii­nä, että muut­kin ihmi­set kuin sinä vai­vau­tu­vat kyl­lä ajat­te­le­maan ja mah­dol­li­ses­ti sil­ti pää­ty­vät eri­lai­seen lop­pu­tu­lok­seen kuin sinä. ‑Joh­tuen eri­lai­ses­ta taus­tas­ta, amma­tis­ta, elä­män­ko­ke­muk­ses­ta, arvois­ta ja niin edespäin. 

    Glo­baa­lien ongel­mien rat­kai­suun ei rii­tä pelk­kä yhteis­työ. Yhteis­työ­tä teh­dään kai­kil­la tasoil­la mut­ta muu­tos­ta ei tapahdu. 

    Ongel­mien rat­kai­suun vaa­di­taan suo­ras­taan lap­sel­li­sen naii­via kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta val­tioi­den ja päät­tä­jien välil­lä. Niin suur­ta luot­ta­mus­ta ja hyvä­us­koi­suut­ta, ettei se ole ihmis­luon­nol­le kos­kaan mah­dol­lis­ta. Se on uto­pi­aa joka ei voi toteutua.

   5. Olli: Kir­joi­tit Jaak­ko aiem­min että tämän blo­gin tar­koi­tus ”on saa­da ihmi­set ajat­te­le­maan” ja mie­les­tä­si ”suu­rin osa ihmi­sis­tä ei edes yri­tä teh­dä aja­tus­työ­tä”. Arvioit myös mui­den kes­kus­te­li­joi­den ymmär­ryk­sen tasoa, vain kos­ka mie­li­pi­teet poik­ke­si­vat omis­ta­si. Se on pal­jon sanot­tu muis­ta ihmi­sis­tä. Onko oma ymmär­ryk­se­si ainoa vali­di mit­ta riit­tä­väl­le ymmär­ryk­sen tasolle? 

    Point­ti­ni oli sii­nä, että muut­kin ihmi­set kuin sinä vai­vau­tu­vat kyl­lä ajat­te­le­maan ja mah­dol­li­ses­ti sil­ti pää­ty­vät eri­lai­seen lop­pu­tu­lok­seen kuin sinä. ‑Joh­tuen eri­lai­ses­ta taus­tas­ta, amma­tis­ta, elä­män­ko­ke­muk­ses­ta, arvois­ta ja niin edespäin. 

    Glo­baa­lien ongel­mien rat­kai­suun ei rii­tä pelk­kä yhteis­työ. Yhteis­työ­tä teh­dään kai­kil­la tasoil­la mut­ta muu­tos­ta ei tapahdu. 

    Ongel­mien rat­kai­suun vaa­di­taan suo­ras­taan lap­sel­li­sen naii­via kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta val­tioi­den ja päät­tä­jien välil­lä. Niin suur­ta luot­ta­mus­ta ja hyvä­us­koi­suut­ta, ettei se ole ihmis­luon­nol­le kos­kaan mah­dol­lis­ta. Se on uto­pi­aa joka ei voi toteutua.

    Ok, tämän vies­tin ymmär­sin jo parem­min, toi­voa ei siis ole. Ihmi­nen ei voi oppia eikä kehit­tyä, vaan on nk. luon­ton­sa van­ki. Tämä ei lie­ne kui­ten­kaan kiis­ta­ton fak­ta, vaan ehkä enem­män­kin sinun mielipiteesi. 

    Vai­ku­tat ajat­te­le­van, että mie­li­pi­teet ovat joten­kin arvos­te­lun ylä- tai ulko­puo­lel­la. Kyl­lä Suo­mes­sa mie­li­pi­teen­va­paus on, ei sitä ole kukaan kiis­tä­mäs­sä. Väi­tän sil­ti, että ihmi­sen esit­tä­mis­tä mie­li­pi­teis­tä pys­tyy kyl­lä teke­mään joh­to­pää­tök­siä hänen ymmär­ryk­sen­sä tasos­ta ja sii­tä, onko hän aja­tel­lut asioi­ta laa­jem­min­kin kuin vain omis­ta läh­tö­koh­dis­taan. Sekin on muu­ten ihmi­sel­le mah­dol­lis­ta, vaik­ka toki jokai­nen meis­tä on ympä­ris­tön­sä ja aikan­sa “tuo­te”, jos tätä sanaa sopii täs­sä käyttää.

 30. Kysy­mys on kui­ten­kin aika aka­tee­mi­nen kos­ka sii­nä vai­hees­sa kun mil­joo­nia oli­si tän­ne tulos­sa, ovat suo­ma­lais­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lut lak­kau­tet­tu tai yksi­tyis­tet­ty niin että jos joku tän­ne tulee, ei hän tule saa­maan mitään. Ruo­kaa ja mui­ta hyö­dyk­kei­tä saa vain itse ansai­tuil­la rahoil­la tai muil­la mak­su­vä­li­neil­lä. Eläm­me ehkä sii­nä vai­hees­sa polii­si­val­tios­sa joka hoi­taa put­kaan ja uudel­leen­kou­lu­tus­lei­ril­le kaik­ki jot­ka eivät ole yhteiskuntakelpoisia.

 31. Tot­ta­kai lait­to­mas­ti rajaa ylit­tä­vät suo­ma­lai­set saa ampua.

  Löy­tyy­kö jos­ta­kin maa joka antai­si suo­ma­lais­ten mars­sia san­koin jou­koin rajan­sa yli? Jos löy­tyy niin mei­dän kan­nat­taa mie­hit­tää se äkkiä, ennen kuin joku muu ker­ki­ää ensin.

  1. Turk­ki otti 3,6 mil­joo­naa ja Liba­non otti mil­joo­nan ver­ran eikä tain­neet pako­lais­ten koti­mai­taan pahem­min ampua. Suo­meen mah­tui­si v. 39–45 suh­tees­sa 0,5–1 mil­joo­na rajan takaa sotapakolaisia.

   1. Turk­ki on kult­tuu­ri­ses­ti lähem­pä­nä ja pako­lai­set ovat naa­pu­ris­ta. En usko että viro­lais­ten tai ruot­sa­lais­ten maa­han­tu­lo aiheut­tai­si ihan saman­lais­ta napi­naa (aina­kin toi­von niin) kuin ara­bien / afrik­ka­lais­ten jo ihan sen takia, että perusvirolaista/svenssonia ei kyke­ne erot­ta­maan suo­ma­lai­ses­ta niin hel­pos­ti, jos kat­soo muu­ta­man met­rin päästä.

    Parem­pi esi­merk­ki oli­si Kreik­ka. Sin­ne­hän pako­lai­set ensim­mäi­sek­si tuli­vat EU-alu­eel­la ja hei­tä tulo *pal­jon*. Tämä­kin esi­merk­ki pal­jas­taa että Sasu on ihan vää­räs­sä, eihän krei­ka­lai­set­kaan ole alka­neet ammus­kel­la pako­lai­sia. Sin­ne tuli mil­joo­na ihmis­tä 2015–2016.

    ” More than 1 mil­lion refu­gees and migrants arri­ved in Greece in 2015 and ear­ly 2016. ”

    https://www.unhcr.org/greece.html

   2. Sylt­ty:
    Turk­ki on kult­tuu­ri­ses­ti lähem­pä­nä ja pako­lai­set ovat naa­pu­ris­ta. En usko että viro­lais­ten tai ruot­sa­lais­ten maa­han­tu­lo aiheut­tai­si ihan saman­lais­ta napi­naa (aina­kin toi­von niin) kuin ara­bien / afrik­ka­lais­ten jo ihan sen takia, että perusvirolaista/svenssonia ei kyke­ne erot­ta­maan suo­ma­lai­ses­ta niin hel­pos­ti, jos kat­soo muu­ta­man met­rin päästä.

    Parem­pi esi­merk­ki oli­si Kreik­ka. Sin­ne­hän pako­lai­set ensim­mäi­sek­si tuli­vat EU-alu­eel­la ja hei­tä tulo *paljon*.Tämäkin esi­merk­ki pal­jas­taa että Sasu on ihan vää­räs­sä, eihän krei­ka­lai­set­kaan ole alka­neet ammus­kel­la pako­lai­sia. Sin­ne tuli mil­joo­na ihmis­tä 2015–2016.

    ” More than 1 mil­lion refu­gees and migrants arri­ved in Greece in 2015 and ear­ly 2016. ”

    https://www.unhcr.org/greece.html

    Mikä on perussvenssoni?

    Mui­ta kuin per­su­ter­mien mukai­sia kan­ta­ruot­sa­lai­sia on kai aina­kin kol­man­nes kansasta.
    Pel­käs­tään suo­ma­lais­taus­tai­sia 700 000.
    En itse erot­tai­si parin met­rin pääs­tä kantaruotsalaisesta.

    Aja­tus­leik­ki­nä voi­si miet­tiä mis­tä maas­ta kan­nat­tai­si hank­kia kak­sois­kan­sa­lai­suus elä­ke­päi­vien turvaksi.
    Ei muu­ta kuin ilmas­ton­muu­tos­mal­le­ja tutkimaan.

 32. Maa­han­muut­to-ja tur­va­paik­ka­sa­nas­to kir­ja on hyö­dyl­li­nen näis­sä asiois­sa. Sen han­kin 2017 Hel­sin­gin kir­ja­mes­suil­ta ilmai­sek­si. Sii­nä on kaik­ki tur­va­paik­ka­sa­nas­ton kriteerit

 33. wahl­roo­sin sanoin: mat­si kan­nat­taa ottaa kun on vie­lä hävit­tä­vää. jos sota vält­tä­mä­tön, oli­si­ko ennal­ta ehkäi­se­vä ydin­a­seis­ku tulos­sa johonkin

 34. Niin kai se on vähän eri jos tääl­tä jou­tuu läh­te­mään jään alta pakoon kuin että esim lii­al­li­sen väys­tön­kas­vun takia tai elin­ta­son peräs­sä. itsek­kin suh­tau­dun suo­peam­min jos jos­sain on sel­vä sota. tosin näyt­tää sil­tä että jos ihmi­set ei näy­tä hyväk­sy­vän tuo­tua rau­haa tai rau­haan pakot­ta­mis­ta vaan jat­kaa rähi­nää heti kun sil­mä välttää.

 35. Jos iki­jää alkaa peit­tää Suo­mea, tämä maa muut­tuu mah­dot­to­mak­si pai­kak­si elää. Saa­ko jää­tä pake­ne­vat suo­ma­lai­set ampua rajalle?”
  Kyllä?
  Tot­ta­kai saa. Mik­si ei sai­si? Ei ihmi­sil­lä ole mitään myö­tä­syn­tyis­tä oikeut­ta asua mis­sään muu­al­la kuin juu­ri siel­lä mis­sä ovat syn­ty­neet. Kaik­ki muut asuin­pai­kat pitää erik­seen neu­vo­tel­la nii­den omis­ta­jien kans­sa (jos kyke­nee), tai ottaa väki­val­loin (jos kykenee).
  Ei täs­sä ole mitään ongel­maa tai ristiriitaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.