Saako suomalaisetkin ampua rajalle?

Opimme siis, että ilmastopako­laiset pitää ampua rajalle.

Var­teenotet­ta­va ske­naario ilmas­ton­muu­tok­ses­sa on Golf-vir­ran pysähtymi­nen. Suomelle luvat­tu läm­pen­e­m­i­nen muut­tuisikin kylmen­e­misek­si. Kat­sokaa kar­tas­ta, mitä Kanadas­sa on 60 lev­eyspi­irin pohjoispuolella.

Jos iki­jää alkaa peit­tää Suomea, tämä maa muut­tuu mah­dot­tomak­si paikak­si elää. Saako jäätä pak­enevat suo­ma­laiset ampua rajalle?

67 vastausta artikkeliin “Saako suomalaisetkin ampua rajalle?”

 1. No ei tietenkään saa. Ja täl­laiset Osmon esit­tävät kylmen­e­miset eivät tapah­du yhtäkkiä. Tosin mei­dän Nobel palkit­tu pres­i­dent­timme Ahti­saari taisi 1990-luvun vaa­likeskestelus­sa esit­tää, että k
  jos Venäjältä tulee suuri vyöry pako­laisia, hei­dät voi viime kädessä pysäyt­tää ampumal­la. Näin anakin Erk­ki Tumio­ja ker­toi muistelmissaan.

  1. Golf-vir­taa ei oikein ole pystyt­ty mall­nta­maan ja yht­enä mah­dol­lisuute­na ainakin aiem­min san­ot­ti­in, että se voi pysähtyä myös hyvinkin nopeasti. Mut­ta se ei muu­ta muuk­si sitä, että noiden tek­stien mukaan suo­ma­laisil­la ei olisi oikeut­ta hakeu­tua pois maasta.

  2. Coun­try­boy:
   Tosin mei­dän Nobel palkit­tu pres­i­dent­timme Ahti­saari taisi 1990-luvun vaa­likeskestelus­sa esit­tää, että k
   jos Venäjältä tulee suuri vyöry pako­laisia, hei­dät voi viimekädessä pysäyt­tää ampumalla. 

   Tuo Ahti­saaren kom­ment­ti oli City lehden haas­tat­telus­sa vuodelta 1994. Se oli Ahti­saarl­ta paha moka ja jou­tui selit­tämään vielä pitkään mitä tarkoit­ti asial­la. Ahti­saari sai Nobelin palkin­non vas­ta 2008 joten hän ei ole ollut tuol­loin vielä nobelisti.

   Val­tiomiehet voivat tehdä virheitä kun me kaikki. 

   Muuten sel­l­ainen huo­mau­tus että toinen pres­i­dent­tiehdokas 1994 vaaleista Paavo
   Väyry­nen tote­si vasti­neek­si ettei pako­laisia voi mis­sään olo­suhteis­sa ampumaan rajal­la vaan hei­dät on otet­ta­va vastaan. 

   Väyry­seltä on kuu­lunut kyl­lä kum­mallisia ulko­maalaisia kohtaan ole­via kom­ment­te­ja muun muas­sa län­simetron rak­en­tamis­es­ta Espooseen vuon­na 2008 kun hän perusteli Espoos­sa että län­simetron idean taustal­la on vain saa­da lisää ulko­maalaisia Espooseen. 

   Itse asun Espoos­sa joten peruste­lut sille että län­simetro raken­net­ti­in vain maa­han­muu­ton lisäämiselle Espooseen on yhtä kum­malli­nen kuin nuo aikaisem­mat blo­gin maal­i­tus postaukset. 

   Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti Väyry­sen län­simetro vaati­neesta hyvän arvion blogi­in­sa https://www.soininvaara.fi/2008/10/23/vayrysen-puheenvuoro/

   1. Rahul Som­ni: Tuo Ahti­saaren kom­ment­ti oli City lehden haas­tat­telus­sa vuodelta 1994. Se oli Ahti­saarl­ta paha moka ja jou­tui selit­tämään vielä pitkään mitä tarkoit­ti asial­la. Ahti­saari sai Nobelin palkin­non vas­ta 2008 joten hän ei ole ollut tuol­loin vielä nobelisti.

    Val­tiomiehet voivat tehdä virheitä kun me kaikki. 

    Muuten sel­l­ainen huo­mau­tus että toinen pres­i­dent­tiehdokas 1994 vaaleista Paavo
    Väyry­nen tote­si vasti­neek­si ettei pako­laisi­avoi mis­sään olo­suhteis­saam­pumaan rajal­la vaan hei­dät on otet­ta­va vastaan. 

    Väyry­seltä on kuu­lunut kyl­lä kum­mallisia ulko­maalaisia kohtaan ole­via kom­ment­te­ja muun muas­sa län­simetron rak­en­tamis­es­ta Espooseen vuon­na 2008 kun hän perusteli Espoos­sa että län­simetron idean taustal­la on vain saa­da lisää ulko­maalaisia Espooseen. 

    Itse asun Espoos­sa joten peruste­lut sille että län­simetro raken­net­ti­in vain maa­han­muu­ton lisäämiselle Espooseen on yhtä kum­malli­nen kuin nuo aikaisem­mat blo­gin maal­i­tus postaukset. 

    Osmo Soin­in­vaara kir­joit­tiVäyry­sen län­simetro vaati­neesta hyvän arvion blogi­in­sahttps://www.soininvaara.fi/2008/10/23/vayrysen-puheenvuoro/

    En tunne län­simetron rak­en­tamisen his­to­ri­aa, mut­ta näyt­tää Väyry­nen osuneen oikeaan ulko­maalais­taus­taisen väestönkasvun suh­teen. Vuon­na 2030 Espoon väestöstä arvi­ol­ta 25% alun­perin ei-suomenkielistä. Aikanaan 100 vuot­ta sit­ten kun­ta oli muuten pääosin ruotsinkielinen.

    https://www.lansivayla.fi/artikkeli/599184-vieraskielinen-vaesto-kasvaa-rajusti-espoossa-joka-neljas-espoolainen-on

  3. On oikeus ampua, jos ilman lail­lista oikeut­ta ylitämme rajo­ja tai uhkaamme muiden val­tioiden tur­val­lisu­ut­ta. Tot­ta ihmeessä. Varoi­tus­laukaus ilmaan ja toinen jalka­an, tai jotain tuo­hon suuntaan. 

   Kysymyk­sesi itsessään oli ehkä hiukan huoli­ma­ton ja huonol­la taus­tatyöl­lä esitet­ty. Ilman Golf-vir­ran vaiku­tus­ta ilmas­to Suomes­sa kylme­nee vas­taa­maan jotakuinkin Alaskan ilmas­toa. Alaskas­sa on hiukan vajaan miljoo­nan ihmisen pysyvä väestö, ei se suinkaan asumiskelvo­ton­ta seu­tua ole. 

   Näitä Osmon jut­tu­ja on haus­ka lukee, mut­ta elä Osmo hyvä heit­täy­dy mart­tyyrik­si. Ei sin­un blo­gia kohtaan ole sen suurem­paa maalit­tamista, kuin iltasanomien otsikoin­ti 15.2.2019 julka­istus­ta jutus­tasi. Otsikko oli siinä määrin kutkut­ta­va että minäkin siihen koukku­un tar­tu­in, aiem­min en ole blo­giasi lukenut. Ei ole tul­lut mieleenkään. 

   Ehkä tänne eksyi muitakin uteliai­ta sam­malen­vihreän kuplasi ulkop­uolelta. Kom­men­toi­jia joiden mielip­iteis­sä on hiukan enem­män diver­si­teet­tiä mihin olet tot­tunut, ja sinä leimaat kaik­ki “kansal­lis­mielisik­si” tai “kansal­liskon­ser­vati­iveik­si”.

   Tiedok­si Osmo hyvä, että äänioikeute­tu­ista suo­ma­lai­sista 4200000 Ei äänestänyt vihre­itä viime vaaleis­sa. Ja ihmi­nen joka ei äänestä vihre­itä, ei vält­tämät­tä ole kansal­liskon­ser­vati­ivi. Tai ihmi­nen joka ei niele kaikkia ajatuk­si­asi ilman kri­ti­ikkiä, ei vält­tämät­tä ole persu. 

   Kuplasi on pak­su, nahkasi taas yllät­tävän ohut kaiken koke­neek­si politiikoksi.

 2. Suo­ma­laisia ammut­ti­in paljonkin rajoille jokunen vuosikym­men sit­ten. Golf vir­ran sam­mu­mi­nen ja Suomen ilmas­ton jäähtymi­nen kestäisi muu­ta­man sata vuot­ta. Ja sil­loin liikkuisi pikkuhil­jaa koko Skan­di­navia Nor­jan öljyra­has­to­jen varoil­la, uskoisin että leben­srau­mia löy­ty­isi tuol­laises­sa tilanteessa.

  Eero Palo­heimo pohdiske­li aiem­min maa­pal­lon väkimäärän laskemista n. 2 mil­jardi­in, joka on sinäl­lään ihan kan­natet­ta­va idea. https://www.suomenperusta.fi/julkaisu/ymparistorealistin-kasikirja/

  Näis­sä syvän­vihreis­sä pro­vokaa­tiois­sa liiku­taan nyt samoissa mit­takaavois­sa kuin Eero Palo­heimo. Ehkä pitää seu­raavak­si kysyä asiantun­te­via kom­ment­te­ja Juhan af Grannilta.

 3. “Saako jäätä pak­enevat suo­ma­laiset ampua rajalle?”

  Paha kysymys, mut­ta siinä mielessä vähän aka­teem­i­nen että vas­taam­mepa me siihen mitä tahansa, jul­masti, humaanisti tai jotain siltä väliltä, niin se ei vaiku­ta siihen ammu­taanko suo­ma­laiset rajalle vai ei.

  Korkein­taan voimme vähän seu­rail­la mitä tapah­tuu meitä aiem­mille mah­dol­lisille ilmastopako­laisille ja varautua sen mukaises­ti. Mikäli näyt­tää siltä että kaik­ki ilmastopako­laiset ammu­taan rajalle, niin ei tai­da olla paljoa muu­ta vai­h­toe­htoa kuin aloit­taa mas­si­ivi­nen sotavarustelu* sitä het­keä varten, kun mei­dän tulisi mur­tau­tua ulos jäävankilastamme.

  *) Voi myös olla, että tarpeek­si ison muur­in­mur­ta­jan kanssa suo­jan pyytämi­nen toimii parem­min kuin pelkkään hyvyy­teen vetoami­nen ovien avaamiseksi.

  1. Sylt­ty:
   ”Saako jäätä pak­enevat suo­ma­laiset ampua rajalle?”

   Paha kysymys, mut­ta siinä mielessä vähän aka­teem­i­nen että vas­taam­mepa me siihen mitä tahansa, jul­masti, humaanisti tai jotain siltä väliltä, niin se ei vaiku­ta siihen ammu­taanko suo­ma­laiset rajalle vai ei.

   Korkein­taan voimme vähän seu­rail­la mitä tapah­tuu meitä aiem­mille mah­dol­lisille ilmastopako­laisille ja varautua sen mukaises­ti. Mikäli näyt­tää siltä että kaik­ki ilmastopako­laiset ammu­taan rajalle, niin ei tai­da olla paljoa muu­ta vai­h­toe­htoa kuin aloit­taa mas­si­ivi­nen sotavarustelu* sitä het­keä varten, kun mei­dän tulisi mur­tau­tua ulos jäävankilastamme.

   *) Voi myös olla, että tarpeek­si ison muur­in­mur­ta­jan kanssa suo­jan pyytämi­nen toimii parem­min kuin pelkkään hyvyy­teen vetoami­nen ovien avaamiseksi. 

   Tämä on sinän­sä ihan tot­ta. Jos henkikul­las­ta on kyse, niin sil­loin uusi koti haetaan tarvit­taes­sa väk­isin. Eli jos maail­ma menee ihan hul­luk­si, niin var­maan meitä ammu­taan, ja me ammumme takaisin.

   Aikoinaan per­sialaiset oli­vat val­lan­neet Ateenan ja polt­ta­neet sen. Väestö oli evakuoitu­na lähisaarelle, ja Ateenan laivas­to, 200 kolmisoutua, muo­dosti kreikkalais­ten laivas­ton yti­men. Pohdit­taes­sa, pitäisikö ryhtyä Salami­in salmes­sa mer­i­tais­telu­un vai hajaan­tua, joku pikkukaupunki­lainen yrit­ti kiistää ateenalais­ten puhe­val­lan: “Eihän teil­lä enää ole kaupunki­akaan!” Themis­tok­les, Ateenan strat­e­gos, vas­tasi: “Ei niin, mut­ta on 200 laivaa. Jos laivas­to hajaan­tuu, me haemme kaupunki­laiset ja lähdemme hake­maan uut­ta asuin­paikkaa ja 200 laivan voimal­la voimme vali­ta minkä tahansa Välimeren kaupun­gin. Onko meil­lä puhe­val­ta?” Oli heillä.

   Tosi­a­sia on, että viimekädessä val­ta kas­vaa kiväärin­pi­i­pus­ta — ja demokraat­tises­sa maas­sa joukkovoimas­ta. Kar­jalaisetkin sai­vat maansa sodan jäl­keen uskot­taval­la joukkovoiman käytöl­lä, eivät pelkästä muiden suo­ma­lais­ten hyvästä tahdosta.

 4. Kansal­liskon­ser­vati­ivis­es­ti ajat­televil­ta ihmisiltä odot­taisi ryhtiä. Eli kor­jatkaamme ilmake­hästä omat sotkumme, sama se mitä muut tekevät. Tämän jäl­keen olisi edes jonkin­lainen moraa­li­nen maaperä olla kansal­lis­mielis­es­ti ylem­myy­den­tun­toinen. Eikä mak­saisi paljoa: Antero Vart­ian Kom­pen­säätiö tar­joaa hin­taa 4EUR/­CO2-ton­ni. Eli hiilineu­traal­i­u­teen päästäisi­in n. 160 MEUR/vuosi. Small pota­toes. Suurin piirtein hävit­täjien hin­nal­la voitaisi­in olla hiilineutraaleja.

  1. Antti Kero:
   Kansal­liskon­ser­vati­ivis­es­ti ajat­televil­ta ihmisiltä odot­taisi ryhtiä. Eli kor­jatkaamme ilmake­hästä omat sotkumme, sama se mitä muut tekevät. Tämän jäl­keen olisi edes jonkin­lainen moraa­li­nen maaperä olla kansal­lis­mielis­es­ti ylemmyydentuntoinen. 

   Aamen. En voisi olla enem­pää samaa mieltä.

   1. Ei kansal­liskon­ser­vati­iviseen aja­tus­maail­maan sisäl­ly mitään ylem­myy­den­tun­net­ta. Vai sisäl­tyykö? Kansal­lis- voidaan käsit­tää kotiseu­tu­rakkaut­e­na tai patri­oot­tise­na ajatuk­se­na. — Kon­ser­vati­ivi taas liit­tyy jatku­moon, per­in­teisi­in ja niin edespäin.

    Jos vietät kotona iltaa ja sinne ryn­tää vierai­ta potki­mal­la ovet sisään, niin kai sin­ul­la on oikeus sanoa mielip­i­teesi, työn­tää van­daalit ulos jopa hiukan fyy­sistä voimaa käyt­täen? Onko se ylem­myy­den­tun­net­ta? Kansal­liskon­ser­vatismia? Sama oikeus käsit­tää kodin ja koti­maan, oikeus puo­lus­taa niitä. Ylem­myy­den­tunne ei siihen yhtälöön kuu­lu mitenkään, tasa-arvo, vapaus ja itsemääräämisoikeus taas kuu­lu­vat hyvinkin keskeisesti. 

    Miten tuo kansal­liskon­ser­vatis­mi taas liit­tyy Antero Var­ti­aan tai hiilid­iok­sidi­in, niin ei mitenkään. Ostakoon ne niitä hiili­ton­ne­ja joil­la sem­mosille on tarvetta.

   2. Olli:

    Jos vietät kotona iltaa ja sinne ryn­tää vierai­ta potki­mal­la ovet sisään, niin kai sin­ul­la on oikeus sanoa mielip­i­teesi, työn­tää van­daalit ulos jopa hiukan fyy­sistä voimaa käyttäen? 

    Entä jos vietät iltaa kotonasi, takkasi savupi­ip­pu johtaa naa­purin olo­huoneeseen ja kastelet puu­tarhasi naa­purin kaivos­ta? Onko heil­lä sil­loin oikeus kolkut­taa ovelle­si, louka­ta koti­rauhaasi ja sanoa mielipiteensä?

   3. AV: Entä jos vietät iltaa kotonasi, takkasi savupi­ip­pu johtaa naa­purin olo­huoneeseen ja kastelet puu­tarhasi naa­purin kaivos­ta? Onko heil­lä sil­loin oikeus kolkut­taa ovelle­si, louka­ta koti­rauhaasi ja sanoa mielipiteensä?

    Sanois­in että joko minä tai naa­puri­ni on aika tuhdis­sa pöllyssä. — Entä jos porkkana, tont­tu ja lohikäärme istuu sänkysi laidal­la ja laulaa Ave Mari­aa, onko sin­ul­la oikeus keskeyt­tää ja sanoa mielipiteesi?

   4. Olli: Sanois­in että joko minä tai naa­puri­ni on aika tuhdis­sa pöllyssä. – Entä jos porkkana, tont­tu ja lohikäärme istuu sänkysi laidal­la ja laulaa Ave Mari­aa, onko sin­ul­la oikeus keskeyt­tää ja sanoa mielipiteesi?

    Tähän ongel­maan on koetel­tu ja yleinen ratkaisu: sul­jet silmäsi ja teesken­telet ettei ongel­maa ole.

   5. AV: Tähän ongel­maan on koetel­tu ja yleinen ratkaisu: sul­jet silmäsi ja teesken­telet ettei ongel­maa ole.

    Tässä tapauk­ses­sa tuo on toimi­va ratkaisu, kos­ka ongel­makin oli unta tai mieliku­vi­tuk­sen tuotetta.

    Jatke­taanko AV jos­sain toises­sa ketjus­sa yhtä rak­en­tavaa keskustelua 🙂

 5. Point­ti­han lie kom­men­toi­jien kiukkui­sis­sa reak­tiois­sa ollut ennen kaikkea se, ettei asi­aa suo­ma­laisil­ta edes kysyt­täisi. Jos suo­ma­laiset jou­tu­isi­vat ilmas­tosy­istä täältä lähtemään, niin eiköhän siitä asi­as­ta neu­voteltaisi kaikkien diplo­ma­t­ian sään­tö­jen mukaan. Mut­ta tämä pikku seikan huomioimi­nen nyt saat­taisi hai­ta­ta Soin­in­vaaran kaiken parem­minti­etävää ja ylim­ielistä bloginokkelointia.

 6. Golf-vir­ta ei ole pysähtymässä — kyseessä on myyt­ti, joka ei ole jo teo­reet­tis­es­tikaan mah­dol­lista toteu­tua. Mikäli Grön­lan­nin jäätikkö sulaisi niin paljon, että täl­lä olisi vaiku­tus­ta Golf-vir­taan, vähenisi myös läm­mön siir­to Ark­tik­selle, jol­loin Grön­lan­nin sulami­nen vähenisi automaat­tis­es­ti. Ark­ti­nen alue ei siis voi yhtäaikaa läm­metä ja viiletä. Vain toinen vai­h­toe­hto on mah­dolli­nen kerrallaan.

  Mut­ta tärkein Golf-vir­taan vaikut­ta­va tek­i­jä on Atlantin monivu­osikym­meni­nen oskil­laa­tio (AMO), joka hidas­taa Golf-vir­taa ihan luon­nos­taan ja viilen­tää lähivu­osikym­meninä Ark­tista aluet­ta — kuten se on viilen­tänyt syk­lin­sä mukaises­ti aina aiem­minkin; viimek­si 1970-luvulla.

  Golf-vir­ta on myös voimakkaim­mil­laan aina kesäl­lä ja heikoim­mil­laan talvel­la. Mikäli sulamisel­la olisi Golf-vir­taa viilen­tävä vaiku­tus, olisi tuo vai­htelu päinvastainen.

  1. MAK: Golf-vir­ta ei ole pysähtymässä – kyseessä on myyt­ti, joka ei ole jo teo­reet­tis­es­tikaan mah­dol­lista toteu­tua. Mikäli Grön­lan­nin jäätikkö sulaisi niin paljon, että täl­lä olisi vaiku­tus­ta Golf-vir­taan, vähenisi myös läm­mön siir­to Ark­tik­selle, jol­loin Grön­lan­nin sulami­nen vähenisi automaat­tis­es­ti. Ark­ti­nen alue ei siis voi yhtäaikaa läm­metä ja viiletä. Vain toinen vai­h­toe­hto on mah­dolli­nen kerrallaan.

   Aika lail­la off-top­ics asia, mut­ta min­ul­la on mieliku­va, että jos­sain vai­heessa jääkau­den jäl­keen Golf-vir­ta pysähtyi hyvin nopeasti, muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä, jopa muu­ta­mas­sa vuodessa. Syy oli toki poikkeuk­selli­nen: Pohjois-Amerikan man­tereelle oli syn­tynyt man­ner­jäätikön sulamisen ansios­ta suun­nat­toman suuri kylmä järvi, joka sit­ten maan kohoamisen yms. seikko­jen takia yhtäkkiä purkau­tui Atlant­ti­in. Eli kan­nataa seu­ra­ta Grön­lan­nin sulamista.

   1. Tapio: Aika lail­la off-top­ics asia, mut­ta min­ul­la on mieliku­va, että jos­sain vai­heessa jääkau­den jäl­keen Golf-vir­ta pysähtyi hyvin nopeasti,muutamassa vuosikymme­nessä, jopa muu­ta­mas­sa vuodessa. Syy oli toki poikkeuk­selli­nen: Pohjois-Amerikan man­tereelle oli syn­tynyt man­ner­jäätikön sulamisen ansios­ta suun­nat­toman suuri kylmä järvi, joka sit­ten maan kohoamisen yms. seikko­jen takia yhtäkkiä purkau­tui Atlant­ti­in. Eli kan­nataa seu­ra­ta Grön­lan­nin sulamista.

    Golf-vir­ran herkkyy­destä muu­tok­sille on tehty joitain vuosia sit­ten tutkimuk­sia, jot­ka selit­tävät mik­si jääkausien aikana herkkyys olisi suuri ja nykyisessä tilanteessa taas vir­ta olisi varsin stabiili.

    Määrävä tek­i­jä herkkyy­dessä on ilmeis­es­ti meren­pin­nan korkeus — johtuen Pohjois-Atlantin meren­po­h­jan muodoista. Eli siis Islannin tasol­la ole­va kyn­nys meren­po­h­jas­sa tekee Golf-vir­ras­ta epästabi­ilin, jos mere­pin­ta on alhaal­la — kuten jääkausien aikana (ml. niiden päät­tymi­nen). Ko. tutkimusten mukaan meren­pin­ta on kuitenkin nykyään niin korkeal­la, että Golf-vir­taa voidaan pitää hyvin stabi­ili­na ja että sen yllät­tävä pysähtymi­nen olisi varsin epätodennäköistä.

  2. MAK:
   Golf-vir­ta ei ole pysähtymässä – kyseessä on myyt­ti, joka ei ole jo teo­reet­tis­es­tikaan mahdollista.

   Kuin­ka yllät­tävää että ale­taan vään­täämään fak­toista kun moraa­li­nen argu­ment­ti on liian heikko.
   Fak­ta-argu­ment­tisi saisi paljon enem­män pain­oar­voa jos siinä olisi linkat­tu julkaisuluetteloosi

   1. Onko Golf-vir­ta heikken­emässä vai ei, ei oikeas­t­aan ole tämän moraalisen ongel­man kanssa mitään tekemistä. Olisi tuo­hon voitu lait­taa myös ydin­voimaon­net­to­muus Pietarin lähel­lä. Olen­naista on, että koske­vatko maas­taan pak­enevia suo­ma­laisia samat sään­nöt kuin per­su­jen mukaan kaikkia muita.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Olen­naista on, että koske­vatko maas­taan pak­enevia suo­ma­laisia samat sään­nöt kuin per­su­jen mukaan kaikkia muita. 

    Kyl­lä suo­ma­laisia tur­va­paikan­hak­i­joi­ta ja pako­laisia kos­kee myös ne Gen­even yleis­sopimuk­sen (1951) ja sen lisäpöytäkir­jan (1967) mukaiset kri­teer­it mikäli suo­ma­laiset pako­laiset hake­vat tur­va­paikkaa maas­ta joka on allekir­joit­tanut ja rat­i­fioin­ut Gen­even yleis­sopimuk­sen (1951) ja sen lisäpöytäkir­jan (1967) .

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Kos­keeko tuo sopimus mös ”ilmastopako­laisu­ut­ta” vai vain vainoa?

    Osmo Soin­in­vaara:
    Kos­keeko tuo sopimus mös ”ilmastopako­laisu­ut­ta” vai vain vainoa? 

    Gen­even yleis­sopimuk­sen (1951) ja sen lisäpöytäkir­jan (1967) kri­teer­it koske­vat pääasi­as­sa vain­oa mut­ta human­i­taari­nen suo­jelu on määritel­ty Euroopan ihmisoikeussopimuk­ses­sa joten kokon­aisu­udessaan var­maan maa­han­muut­tovi­ra­nomainen voisi perustel­la päätöstä näi­den sopimusten mukaan suo­jeluk­ses­ta myös ympäristökatas­tro­feis­sa tai onnettomuuksissa

 7. Saako vai ei, riip­puu siitä, mitä kyseisen rajaval­tion laki asi­as­ta sanoo. 

  Ter­veen nation­al­is­min peri­aat­teista voidaan johtaa, että kansalla/valtiolla on oikeus puo­lus­taa omaa aluet­taan ja itse päät­tää, keitä alueelleen päästää. Human­is­min peri­aat­teista taas voidaan johtaa, että puo­lus­tamiseen tulee käyt­tää mah­dol­lisim­man vähän väki­val­taa (tarkoit­taen tässä tap­pamista, kidut­tamista, vam­man tuot­tamista yms.). 

  Mitään uni­ver­saalia oikeut­ta siir­tyä rajan yli naa­purin puolelle ei ole. Naa­puri­val­tiot voivat toki, mielel­lään ennakkoon, sopia vapaas­ta siir­tymisoikeud­es­ta tai neu­votel­la siir­tymiselle käypä hinta.

 8. Ei ole kiva, että ketään ammutaan.
  Tämä kir­joituk­sesi v. 2017 oli toki täyt­tä asiaa:

  “Afrikas­sa kytee väestöräjähdys, joka uhkaa tuo­da Euroop­paan sato­ja miljoo­nia siirtolaisia.
  Asi­aa enem­pää perustelemat­ta sanon, ettei Euroop­pa voi samanaikaises­ti pysyä demokra­tiana ja päät­tää ottaa maa­han sato­ja miljoo­nia afrikkalaisia.
  (Voisiko Trumpin kään­tää voitoksi?
  Osmo Soin­in­vaara / 18.2.2017)

  Ilmeis­es­ti sit­ten menetämme demokratian.

  1. En ole samaa mieltä, enkä eri mieltä, pikemminkin päin vastoin sanoo:

   Sarkas­misi toimii ja olet oike­as­sa. Menetämme demokra­t­ian, mikäli tänne tulee todel­la iso­ja määriä pako­laisia. Menetämme sen jos heitä tulee maa­hamme niin paljon, että yhteiskun­ta­jär­jestelmämme rom­ah­taa ja muu­ta­ma kym­men tuhat­ta pako­laista mihin tahansa Suomen kaupunki­in saa sen aikaan. Toinen demokra­t­ian menet­täjä on se, että tapamme heitä rajalle. Se jakaa suo­ma­laiset eri puo­lille hyvin vah­vasti, toiset hyväksyvät tap­pamisen ja toiset pyrkivät löytämään mui­ta ratkaisu­ja lop­pu­un asti. Ja se erim­ielisyys tulee jät­tämään isot arvet suo­ma­laisu­u­teen. Ollaan me sit­ten ulko­maalai­sista mitä mieltä tahansa, niin suo­ma­lais­ten yhteisöl­lisyy­del­lä on iso arvo. Nyt voisimme toimia sen edis­tämisek­si, että iso­jen kri­isien toden­näköisyys olisi pienem­pi, kos­ka niis­sä isois­sa kri­i­seis­sä suo­ma­laisetkaan eivät ole samal­la puolel­la, jol­loin päädymme kysymään; mitä suo­ma­laisu­us oikein on?

 9. Madridin ilmas­tokok­ous ei saanut mitään aikaan, kos­ka oli päätet­tävä kuin­ka kus­tan­nuk­set jae­taan. Se kuitenkin aloit­ti vihrei­den pelot­telukam­pan­jan. Soin­in­vaaraan ”pro­vokaa­tio” tähtää var­masti siihen, että Suomen ja Euroopan on tehtävä enem­män, jot­ta maail­ma pelas­tu­isi. Mut­ta mitä onkaan kiis­tan toisel­la puolel­la: hal­pa intialainen t ‑pai­ta?
  Yhteiskun­taa, aat­tei­ta ja ajatuk­sia, voi ajatel­la heil­u­ri­na, jos­sa liik­keen keskiko­h­ta kuvaa tolkullista ajat­telua. Suo­mi on selvin­nyt Lapuan liik­keestä ja myöhem­min kom­mu­nis­teista. Nyt sen pitää selvitä vihreistä.

  1. MikkoIM:
   Olisko­han aika jo jät­tää 1800-luvul­la kek­sit­ty tari­na Golf-vir­ras­ta ja Pohjo­is­maista…https://www.scientificamerican.com/article/new-simulations-question-gulf-stream-role-tempering-europes-winters/

   No ei sitä ainakaan ole tarpeen uno­htaa sel­l­aisen artikke­lin perus­teel­la, jon­ka mukaan golf vir­ran läm­pö kulkeu­tuu tänne suihku­vir­tausten mukana ja suihku­vir­tauk­sen muu­tok­set ja golf vir­ran muu­tok­set voivat tuot­taa ikäviä ylläre­itä pohjolan perukoille.

 10. Jos golf-vir­ta ei pysähdy nopeasti, niin ehdimme sopeut­ta­maan väestömme alenevaan ruuan tuotan­toon yhden lapsen politiikalla.

  Reti­isi ja nau­ris ehtivät saa­da satoa lyhyenkin kesän aikana ja ruo­hoa syövien eläin­ten avul­la saamme proteiinia.

  Män­ty ei ehkä ehdi tuot­ta­maan itävää siemen­tä ja uud­is­tu, mut­ta syödään pet­tua kunnes viimeinenkin elävä män­ty on kalut­tu, sil­lä muualle emme täältä pääse rajan yli.

  1. Kun­tali­itoskun­ta­lainen:
   Jos golf-vir­ta ei pysähdy nopeasti, niin ehdimme sopeut­ta­maan väestömme alenevaan ruuan tuotan­toon yhden lapsen politiikalla.

   Tätä päästään kokeile­maan Suomes­sa juuri parhail­laan. Yhteiskun­ta tun­tuu koke­van pienenä ongel­mana sen, ettei eläkkei­den ja hoitoku­lu­jen mak­sajia löy­dy entiseen tahti­in ja ne vähälukuisetkin nuoret pakkaa­vat laukkun­sa kun mak­sum­iehen rooli ei innosta.
   Oli kiva ulkois­taa oma, per­heen ja suvun vas­tuu vira­nomaisille, har­mi kun se ei enää toimi.
   Vähän samaan tapaan kuin oli haus­ka lait­taa lasku talouskasvus­ta tuleville sukupolville.

 11. Mik­si yrität tehdä tästä ske­naar­ios­ta väk­isin moraal­ista kysymys­tä, vaik­ka se on puh­taasti sotatekninen?
  Eli saako vai eikö saa ampua, se on aivan yhden­tekevää. Kuvailen sin­ulle miten ske­naar­iosi etenee. 

  1. Aal­lon pako­laiset (rikkaat) ote­taan vas­taan, kos­ka vas­taan­ot­ta­ja­maan moraali pakot­taa siihen ja tuli­joil­la on varaa (jät­ti-inflaa­tio tulee aikanaan mut­ta ei vielä). Mut­ta sit­ten, kun tuli­joi­ta on alku­peräisväestöön näh­den suun­nilleen saman ver­ran, kuin evakkokar­jalaisia oli, moraa­li­nen sietokyky ylit­tyy ja raja suljetaan.
  2. Aal­lon pako­laisia estetään väki­val­loin saa­pumas­ta. Muu­ta­ma uskalias ammu­taan. Lop­ut leiriy­tyvät rajan tun­tu­maan ja nään­tyvät leiri­olo­suhteis­sa. Vas­taan­ot­ta­ja­maan poli­itikot kiis­televät aiheesta ja valikoi­vat leir­iltä muu­tamia onnekkai­ta, mut­ta raja pysyy kiinni.
  3. Aal­lon pako­laiset lähtevät elinkelvot­tomak­si käyneestä maas­ta, raivaa­vat esteet tieltään asein ja aset­tuvat minne kykenevät tai kuol­e­vat yrittäessään.

 12. Henk.koht. en halu­aisi tul­la ammu­tuk­si, mut­ten kyl­lä globaal­isti tarkastel­tuna kek­si mik­sei joku muu saisi yrit­tää puo­lus­taa suveree­nia val­tio­taan tai omaisu­ut­taan, jos yrit­täisin päästä siihen käsik­si väkisin.

  Ei täm­möisi­in kysymyk­si­in mielestäni muutenkaan ole ole­mas­sa absolu­ut­tisia moraali­vas­tauk­sia, vaan kyse on äärim­mäi­sistä etur­i­s­tiri­itati­lanteista. Ei sodas­sakaan mielestäni eri­tyis­es­ti ”saa” ampua väärän puolen soti­lai­ta, mut­ta niin on kum­minkin tehtävä pysyäk­seen itse hengis­sä ja suo­jel­lak­seen jotain muu­ta tärkeäk­si miel­let­tyä, kuten suv­eren­i­teet­tia tai yhteiskun­tansa tur­val­lisu­ut­ta. Joskus maail­ma vaan aset­taa eteen sel­l­aiset kon­trol­loimat­tomis­sa ole­vat reunae­hdot, että syn­tyy ratkaise­mat­to­mia ristiriitoja.

  Kon­ser­vati­ivis­es­ta ihmisoikeuk­sien tulkin­nas­ta voisi kuitenkin var­maan tode­ta, että suo­ma­laisil­la on kyl­lä oikeus *yrit­tää hakeu­tua* pois maas­taan, mut­ta mil­lään val­ti­ol­la ei ole velvol­lisu­ut­ta ottaa heitä vas­taan *juuri hei­dän mailleen*. Jotkuthan yrit­tävät ajoit­tain tulki­ta ihmisoikeusjulis­tuk­sen pykälää 13.–2. täl­laisel­la radikaalil­la taval­la, mut­ta on selvää, että ihmisoikeuk­sien sopi­ja­maat eivät tarkoit­ta­neet kaiken­lais­ten pas­si- ja viisumi­ratkaisuiden ole­van ihmisoikeuk­sien vastaisia.

 13. 1. Kään­netyssä osien vai­h­dos­sa mit­ta­suh­teet eivät täs­mää. Suomes­ta ei lähtisi maail­malle sato­ja miljoo­nia pakolaisia.

  2. Har­va jos kukaan sanoi viimek­si, että saa ampua tai että pitää ampua. Vaan että se on val­tios­ta itses­tään kiin­ni, sul­keeko vai avaako rajat. Ja ennen Suomen rajaa matkalla voi olla mon­ta muu­ta sul­jet­tavaa rajaa. 

  3. Rajan sulkem­i­nen miljoonil­ta pako­laisil­ta ei myöskään tarkoi­ta miljoonien ampumista. Varoi­tus­laukauk­setkin riit­tävät tulo­halu­jen hiipumiseen.

  4. Koko ske­naario sato­jen miljoonien ilmastopako­lais­ten hyökyaal­losta on ilmeisen väärä.

 14. MIT’l­lä on ilmas­to­muu­tossim­u­laat­tori joka toimii selaimes­sa roads.climateinteractive.org.

  Aika vaikea on saa­da ilmas­toa alle 4 asteen läm­pen­e­misen poli­it­tis­es­ti real­is­tisil­la muu­tok­sil­la. Suurin yksit­täi­nen muut­tu­ja taitaa olle hiil­i­mak­sut ‘car­bon pric­ing’, noin yksi aste sadas­sa vuodessa.

 15. Henkilöko­htais­es­ti taitaisin olla sil­loin jo niin van­ha, että asial­la olisi lop­ul­ta rajal­lis­es­ti merk­i­tys­tä. Las­ten suh­teen voi pyrk­iä vaikut­ta­maan siihen että heil­lä olisi jotakin mikä saisi mah­dol­liset kohde­maat *halu­a­maan* ottaa hei­dät vas­taan ja toisaal­ta ymmärtämään, että siel­lä olisi parem­pi elää sen maan sään­nöil­lä. Se että Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ika toi­mi toisil­la sään­nöil­lä ei toimisi tuon uuden muut­toli­ik­keen kohde­mais­sa luul­tavasti muu­na kuin varoit­ta­vana esimerkkinä typeryydestä. 

  Joka vuosi käytetään kuitenkin aika paljon resursse­ja siihen rajan läpi tule­vien venäläis­ten ensi­aal­toa pystyt­täisi­in har­ven­ta­maan sen ver­ran paljon, että mielum­min päät­täi­sivät jo etukä­teen, että ehkä sit­tenkin pitäisi jät­tää tulemat­ta. Ovatko venäläiset joku eri­tyi­nen ja ain­oa kansa, jon­ka väestöä vas­taan asevoimaa *saa* käyt­tää? Jos oikein muis­tan, et kansane­dus­ta­jana itsekään puh­das­ta aseis­tari­isun­taa kannattanut. 

  Vähän samoin kun muu­ta­ma vuosi sit­ten puhut­ti­in Syyr­i­an sodas­ta ja sen var­jol­la halut­ti­in antaa irak­i­laisille, afgaaneille ja soma­leille vapaa pääsy tul­la, nyt sit­ten mah­dol­liset saa­dat miljoonatkin ilmastopako­laiset (joista pääosan lähtö­maa olisi aika kaukana Suomes­ta ja Euroopas­takin) oli­si­vat ryh­mänä selvästi pienem­pi kuin Afrikas­sa syn­tyvyy­den tuot­ta­ma lisäväestö.

 16. Hauskaa että Soin­in­vaaran moraali tulee vas­taan fik­ti­ivi­sis­sä ske­naar­i­ois­sa, mut­ta kun oikeasti aseet­to­mia ihmisiä ammu­taan vaik­ka Gazan rajal­la Gazan sisäpuolelle, ei mitään main­in­taa esimerkik­si tule siitä, että mik­si Suo­mi ostaa asei­ta täl­laisil­ta sor­ta­jil­ta. Pais­tat­tele nyt sit­ten ylpeänä fik­ti­ivis­ten ske­naar­i­o­den kanssa, mut­ta totu­us on se, että ei nämä Suomen oikeis­totrol­lit ole aloit­ta­neet yhtäkään sotaa tai perus­ta­neet avo­vanki­laa jon­ka rajoil­ta on kiva ampua ruskei­ta ihmisiä hoit­suit­sa lap­si­in. Jos pitää Oba­maa suure­na ihmisenä, niin samal­la hyväksyy hänen sotarikok­set joiden tutkimiset USA estää. Tämä on mielestäni hyvä testi siihen, että joko ei tiedä asioista tai sit­ten ei väl­itä moraalit­to­muud­es­ta ja pahoista teoista jos niiden tek­i­jäl­lä on kivat kasvot ja muka­vat puheet. Niin kauan kun vihreä poli­ti­ik­ka on täl­laista oikei­den moraal­is­ten rajo­jen väis­te­lyä tosi­maail­mas­sa ja omien fik­tioiden avul­la moraalisen sädeke­hän sisäl­lä pais­tat­telua, niin nämä oikeis­totrol­lit voit­ta­vat. Kun kansa näkee, että poli­itikol­la ei ole selkärankaa ja heit­täy­tyy vain hyvis­telemään twit­tertrol­lia vas­taan, mut­ta vält­tää otta­mas­ta kan­taa jokaiseen oikeaan ongel­maan, niin mitä väliä täl­laisil­la palkan­nos­ta­jil­la on? Nämä Mes­tar­it voi voit­taa jos omat jauhot ovat puh­taat ja pitää moraal­is­taan kiin­ni, ei niitä vas­taan voi hyökätä jos hyväksyy pahat teot jos niiden tek­i­jäl­lä on nuo kivat kasvot ja puheet. Kaksi­nais­moral­is­mi ja hyvis­te­ly on nyt aivan perisyn­ti teil­lä siel­lä, ja käyt­tämäl­lä reak­tioi­ta USA:n poli­ti­ikkaan testinä saa kuvan mikä se moraali ja tieto­ta­so oikeasti on, kun Suomen media ei asi­akysymyk­sil­lä teitä kiusaa tai vaa­di kan­nan­ot­to­ja moraal­isi­in kysymyksiin. 

  Nyt vain on selvää että jos hyvis tekee pahaa, niin te ette sitä tuomitse vaan ihailette henkilöä, mut­ta kun Trump tekee saman se on kamalaa. Mik­si? Ja sit­ten suurim­man haloon nos­tat­te siitä, mitä trol­lit kir­joit­ta­vat omaan “pro­vokaa­tioon”, mut­ta oikean maail­man oikeat kauheudet menevät kom­men­toimat­ta. Miksi?

  1. Mies 47 ja puoli: Nämä Mes­tar­it voi voit­taa jos omat jauhot ovat puh­taat ja pitää moraal­is­taan kiinni,

   Mie­lenki­in­toinen kom­ment­ti ja eri­tyis­es­ti sen kopi­oimani ydinajatus. 

   Ongel­ma vain on se, ettei jauho­jen puh­tau­den kri­teereistä ei ole yhteistä ymmär­rystä edes kansal­lisel­la tasol­la, kan­sain­välis­es­tä sovus­ta puhu­mat­takaan. Esim. Kiina ei hyväksy YK:n ihmisoikeusien julis­tus­ta, kos­ka se on hei­dän tuhatvuo­tis­ten arvo­jen­sa vas­tainen. Myös ara­bi­ak­si julis­tuk­sen usei­ta kohtia on kään­net­ty sanoin, joiden merk­i­tys poikkeaa julis­tuk­sen alku­peräis­tek­stistä, kos­ka alku­peräis­tek­sti on Koraanin vas­tainen. Mei­dän valkoiset jauhot ovat siis kan­sain­välis­es­ti kat­soen län­si­maista hap­a­tus­ta, siis jauhot hapattuneet.

   Myös (hyvä) moraali on kovin henkilöko­htainen asia. On jok­seenkin var­maa, että sekä Lenin että Hitler koki­vat, että heil­lä oli moraa­li­nen oikeus tekoi­hin­sa, niin fanaat­tis­es­ti he toimi­vat. Suomes­sakin näyt­tää ole­van edelleen ihmisiä, jot­ka jom­paan kumpaan asi­aan myötämielis­es­ti suhtautuvat.

   Jo yksit­täisen ihmisen elämä on jatku­vaa kom­pro­missien teko­ja ympäristön­sä kanssa. Meil­lä ihmisil­lä on eri­laiset tavat ja arvot, ehkä ei oleel­lis­es­ti, mut­ta kuitenkin. Tämä ker­tau­tuu sit­ten suurem­pi­in kokon­aisuuk­si­in men­täessä. Ehdot­to­mia totuuk­sia ei ole muual­la kuin matem­ati­ikas­sa, mut­ta senkin lie­nee on erään­lainen sopimus.

   Jos tarkoi­tat puh­tail­la jauhoil­la poli­it­tisen ja muun eli­itin har­ras­ta­maa paikallista tai laa­jen­paa val­lan väärinkäyt­töä, siis myös pain­os­tus­ta, puhu­mat­takaan rikok­sista, olen samaa mieltä. Hyökkäys Oba­maa vas­taan yllät­ti, kos­ka hän peri ongel­mat juniori Bush:lta.

 17. Kär­jistävään kysymyk­seen kär­jistävä vas­taus: saa. 

  En tosin usko, että suo­ma­laiset lähti­sivät min­nekään rajalle ammut­tavak­si. Toden­näköisem­pi vai­h­toe­hto on, että Suomes­sa kehitetään ratkaisu­ja siihen, miten Suomes­sa voi jatkos­sakin asua ilmas­to­muu­tok­ses­ta huoli­mat­ta. Jos muut­to tulee eteen, osta­vat suo­ma­laiset etukä­teen asun­not ja han­kki­vat vaku­u­tuk­set, jot­ta uudessa asuin­paikas­sa ei tule ongelmia.

  Viitat­en aikaisem­paan kir­joituk­seesi, pitäisikö Suomen muut­taa sosi­aal­i­tur­vaansa ennokoivasti varautu­ak­seen tuo­hon miljoon­a­muut­toon? Nyky­istä asuin­pe­rus­taista sosi­aal­i­tur­vaa ei voi jatkaa tuos­sa ske­nar­ios­sa. Sosi­aal­i­tur­van voisi raja­ta esimerkik­si vain suo­ma­lais­ten van­hempi­en Suomes­sa asuville jälkeläisille. Vai­h­toe­htois­es­ti suo­ma­laisu­udelle voisi käyt­tää saman­laista määritelmää, kuin mitä Lapis­sa käytetään saame­laisille. Täl­löin rahat riit­täi­sivät paremmin.

 18. Uskoak­seni se, mitä mieltä me olemme, ei vaiku­ta siihen, ammut­taisi­inko suo­ma­laiset rajalle. Yleis­es­ti ottaen mail­la on puo­lus­tusvoimat ja jos suo­ma­laiset väki­val­loin pyrk­i­sivät suure­na joukkona toisen maan alueelle ilman lupaa, pitäisi rajalle ampumista varsin toden­näköisenä vaihtoehtona.

 19. Osmo näyt­tää siir­tyneen alueelle, jota hän ei hal­litse. Golf-vir­ran pysähtymi­nen on mah­do­ton­ta lähivuosisatoina. 

  On tot­ta, että Golf-vir­ta häiri­in­tyi use­aan ker­taan viimeisen man­ner­jään sulamisen aikana, mut­ta sil­loin syynä oli äkilli­nen makean veden purkau­tu­mi­nen val­tamereen Pohjois-Amerikan val­tavista jääjärvistä. Täm­möisiä ei nyt ole.

 20. Kyl­lä Suomeen toiset 5 miljoon­aa hyvin mah­tuu. 3 miljoon­aa asun­toa, joista sato­ja tuhan­sia valmi­ik­si tyhjil­lään. Keskikoko on 80 m² eli noin 40 m² per hlö nyt. Otta­mal­la toiset 5 miljoon­aa olisi silti vielä 20 m² per hlö eli enem­män kuin kukaan tarvit­see elämiseen. Ruokahävikkiä meil­lä on nyt noin 450 miljoon­aa kiloa, syöjiä siis tarvittaisiin. 

  Edel­lä ole­va olisi real­is­mia, ellei lajimme geeneis­sä olisi itsekkyys per­in­ju­urin sisään­raken­net­tuna. Kukaan meistä ei luovu mis­tään toisen ihmisen hyväk­si, ellei itse saa jotain vasti­neek­si. Usein se vas­tine on mieli­hyvä, jota geen­imme pakot­ta­vat mei­dät tavoit­tele­maan. Havain­nol­lis­tan esimerkein. Tiedämme hyvin, että jo muu­ta­mal­la eurol­la saisimme monille köy­him­mille ihmisille puh­das­ta vet­tä, lääkkeitä, koulu­tus­ta jne. Mik­si emme anna apua heille, vaan han­kimme mielu­um­min (siis vai­h­toe­htona aut­tamiselle) uuden vaat­teen, olut­tuopin, huulipunan, loma­matkan, viinip­ul­lon, kynt­tilän, kahvia, hiusten­leikku­un tai hilloamme vain euro­ja tileil­lämme (vrt ora­va ja tam­menter­hot). Siis käytän­nössä arvotamme esim. olut­tuopin tärkeäm­mäk­si, kuin toisen ihmisen hengis­sä selviämisen. Näin val­it­semme päivit­täin. Hyvän­tekeväisyyt­tä teemme sen ver­ran, että ahdis­tus ei liikaa heiken­nä mieli­hyväämme. Annamme siis toisi­naan lan­tin lip­paaseen, tek­starin kon­sertin keräys­nu­meroon tai yhdessä vaivaisen muu­ta­man promillen kehi­tys­a­pua (https://yle.fi/uutiset/3–10732503). Jotkut meistä toki anta­vat paljon, kos­ka heille se tuot­taa enem­män mieli­hyvää. Mis­tään perus­tarpeis­taan hekään eivät tietenkään tin­gi vähääkään. Mis­tä miljonääri luop­uu antaes­saan 1000 e Itämeren suo­jelu­un? Hyvän­tekeväisyys on siis fak­tis­es­ti hyvän mie­len ostamista itselle. Kukaan meistä ei ole valmis luop­umaan mis­tään, annamme vain ylimääräis­es­tämme (jota meil­lä on paljon). Sinäkin olet var­masti antanut joskus jotain johonkin hyvän­tekeväisyy­teen. Luul­tavasti johonkin lähiko­hteeseen, kuten MLL, vet­er­aan­it tms., jos­ta lajimme saa konkreet­tisem­min mieli­hyvää kuin abstrak­tim­mas­ta ja lajille epä­tyyp­il­lis­es­tä oman hei­mon ulkop­uolis­ten aut­tamis­es­ta. Mieti, mis­tä olet hyvän­tekeväisyy­den takia luop­unut eli mitä konkreet­tista olet jäänyt vaille? Jos vapaae­htoinen hyvän­tekeväisyyte­si ei ole tuot­tanut sin­ulle kär­simys­tä ja merkit­tävää puutet­ta, olet tehnyt muille hyvää vain itsesi takia. Hyvän­tekeväisyys on yksi itsekkyy­den nerokkaim­mista muodoista, vaik­ka tämän tun­nist­a­mi­nen ahdis­taa useimpia ja on sik­si tabu. 

  Jos ymmär­rät yllä esite­tyn, ymmär­rät mah­dol­lisu­u­den ihmis­ten globaali­in vapaae­htoiseen sol­i­daarisu­u­teen esimerkik­si Osmon kuvaa­mas­sa ilmastopakolaistilanteessa.

 21. Olen seu­ran­nut blo­gin viimeistä kolmea postaus­ta vähän häm­men­tyneenä. Yleen­sä Oden tek­stit ovat asial­lisia ja real­is­tisia. Var­maan näille on nyt jokin sel­l­ainen moti­ivi, jota en hoksaa.

  Mut­ta vas­tataan nyt, kun kysytään. Vas­tauk­seni on hyvin epämiel­lyt­tävä ja äärim­mäisen epäko­r­rek­ti. Väitän silti, että vas­tauk­seni on, jos ei nyt ihan suo­raan oikea, niin aika hyvä val­is­tunut arvaus.

  Suo­ma­laisia ei tarvitse ampua rajalle.

  Hei­dät otet­ta­neen vas­taan aivan lail­lis­es­tikin, kas kun suo­ma­lainen maa­han­muut­ta­ja naut­tii tuol­la maail­mal­la huo­mat­tavasti parem­paa mainet­ta kuin vaikka­pa irak­i­lainen tai soma­lialainen. Ansioina ovat korkea koulu­tus­ta­so, hyvä englan­nin kie­len taito ja aika maltil­liset palkkavaa­timuk­set. Voi olla, että “ihmis­ar­vo on jakam­a­ton” ja “ihmisoikeudet kuu­lu­vat kaikille”, mut­ta kumpiko­han kiilaa Kanadas­sa jonon kär­keen, jos valit­ta­vana on Irakin tai Soma­lian kur­jia olo­ja pak­ene­va, luku­taido­ton mus­li­mi taik­ka Suomen kur­jia olo­ja pak­ene­va, AMK-tutkin­non suorit­tanut kris­tit­ty? Emme kil­paile samoissa sar­jois­sa, emme sil­loinkaan, vaik­ka lähdön syy olisi pohjim­mil­taan sama.

  Jos ole­tamme, että alkaa kehi­tys, jon­ka seu­rauk­se­na Suo­mi muut­tuu 50 vuo­den aikana elinkelvot­tomak­si ja edelleen ole­tamme, että 80 % meistä suo­ma­lai­sista kel­paa maa­han­muut­ta­jik­si sel­l­aisi­in mai­hin kuin vaikka­pa Kana­da, Aus­tralia, Thaimaa, Argen­ti­ina ym, niin tuo on 88 000 suo­ma­laista vuodessa. Jos vas­taan­ot­ta­ja­mai­ta on vaikka­pa 40, niin se on 2200 suo­ma­laista per maa. Tuskin siinä luote­ja tarvittaisiin.

 22. Golf-vir­ta heikoim­mil­laan 1600 vuo­teen. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream#cite_note-27 )
  Muis­te­len men­neisyy­den läm­pöti­lakairauk­sista pal­jas­tuneen että läm­pöti­la on voin­ut vai­hdel­la rajusti (7 astet­ta) jääkau­den lop­puaikoin­ta tai sen perästä hyvinkin nopeasti muu­ta­mas­sa vuodessa. Ehkä Golf sanoi flip-flop?

 23. IPC­Cn raportin mukaan meil­lä on noin 11 vuot­ta aikaa, ennen kuin ilmas­ton­muu­tos on peruuttamaton.

  Lähde: https://faktabaari.fi/

  Taus­tak­si: Jos ja kun eniten saas­tut­ta­vat val­tiot edelleen vitkut­tel­e­vat, eivätkä tee (juuri) mitään 20-luvul­lakaan, niin 30-luvun alka­es­sa samat val­tiot voivat tode­ta, että “hop­san” nyt ei tarvit­sekaan tehdä mitään, kos­ka mitään ei enää ole tehtävis­sä, sil­lä ilmas­ton ns. keikah­dus­piste on saavutet­tu ja maa­pal­lomme muut­tuu Venuk­sen kaltaisek­si tukah­dut­tavak­si kasvi­huoneek­si ihan itses­tään. Okei, fyrkat on sen­tään saatu eli­iteille (…jos ehtivät met­sät kaataa ja öljyt pumpa­ta ennen kuin ne hai­h­tu­vat savu­na ilmaan). Ja eli­itithän voivat vielä jonkin aikaa (v:een 2050–2100?) jatkaa elämään­sä ilmas­toiduis­sa maanalai­sis­sa bunkkereis­saan muun väestön (n. 10 mil­jar­dia) kär­ven­tyessä ja/tai tais­tel­lessa keskenään vähenevistä resurs­seista maanpinnalla… 

  Taus­tak­si #2: Rooman tuhos­sakin, btw, oli yksi osatek­i­jä se, että yrit­teliäät ja/tai pakote­tut siirtolaiset/pakolaiset eivät suinkaan halun­neet tuho­ta Roomaa, vaan vain päästä sen vau­raud­es­ta osal­lisik­si, mut­ta sat­tui­v­at liike­hd­in­tän­sä (ks. wikipedia.org/wiki/Kansainvaellusaika) sivu­tuot­teena tuhoa­maan imperi­u­min. Vink­ki: Vai­h­da Rooma/imperiumi –> EU… 

  Pako­laiset ennen: Sama meininkin, btw#2, oli Suomen (maaseudun) yli­jäämäväestön siir­tyessä Ruot­si­in 1960–1970-lukujen vai­h­teessa (…mut­ta Ruot­si siitä vain vauras­tui). Itse ihmettelin jo 70-luvun lop­ul­la, että mik­si hitossa Afrikan nälkäiset tyy­tyvät näkemään nälkää omis­sa mais­saan, eivätkä lähde joukol­la siir­to­laisik­si tänne Euroop­paan. Okei, kul­je­tusy­htey­det oli­vat sil­loin huonot ja hii­i­itaaaat… eikä Väiskin lihatiskit näkyneet YouTubessa joka olkimajassa/slummissa…

  Psykolo­gi William James selit­ti em. asian jo 1800-luvun lop­ul­la siten, että suuri osa ihmi­sistä on vain niin tot­tunut karui­hin oloi­hin­sa, eikä edes tiedä parem­mas­ta, jol­loin “väestö­mas­sat” pysyvät sukupolves­ta toiseen samal­la seudul­la, minne ovat sat­tuneet syntymään. 

  Pakoiset tänään: Nyt kun avaat YouTuben, niin voit kat­sel­la “vesi kielel­lä”, että miten parem­pio­saiset elävät länsimaissa/demokratioissa jne. Ymmär­rän hyvin, että aloitekyky­isim­mät ja tarmokkaim­mat /myöhemmin: ilmas­ton­muu­tok­set pakottamat/ siir­to­laiset edelleen halu­a­vat paran­taa itsen­sä ja las­ten­sa eli­nolo­ja. Eikä siinä mitään pahaa ole, päin­vas­toin, geenipooli vain laa­je­nee.… ja imperi­u­mi /Suomikin/ voi samal­la mennä…

  Sum­ma sum­marum: Mik­si pitäisi tuh­la­ta ammuk­sia rajal­la? En ymmär­rä… eihän suo­ma­lainen elämän­muo­to eroa rooma­lais­es­ta… his­to­ri­alli­nen yltäkyl­läisyy­den aikamme saat­taa olla lop­pumas­sa; lop­ut­tomasti kasvua vaa­ti­va, tolkut­tomasti tuh­laa­va, ekolo­gias­ta täysin piit­taam­a­ton elämän­muo­tomme on tul­lut tien­sä päähän. Muukalais­ten hyökyaal­to hukut­taa sen, ja kuten tun­netus­sa laulus­sa (mukaellen) san­o­taan: ei his­to­ri­an kulkua voi muut­taa, sil­lä vääjäämät­tä “ruumiskasan alta” nousee siir­to­lais­ten valta!!!

 24. Vain jos val­tion tai yhteisön suv­eren­i­teetin suo­jelu edel­lyt­tää sitä.

 25. Noin sata vuot­ta sit­ten suo­ma­laisil­la ei ollut suuria vaikeuk­sia ampua maan­miehiään. Kap­inan aloit­tanut puolue on edelleen eduskun­nas­sa ja en usko, että marini­laisil­la kiilusilmäisessä ide­olo­gias­saan olisi vaikeuk­sia tehdä sama uudestaan. 

  Ja aiheeseen olen­nais­es­ti liit­tyen: jokaisel­la maal­la on oikeus suo­jel­la rajo­jaan, sitä varten on aseis­tet­tu rajavar­tios­to ja tarvit­taes­sa puo­lus­tusvoimat. Kyn­nys ampumiseen on kuitenkin korkea, kos­ka siitä syn­tyy hirvit­tävä paperiso­ta ja puhtaanapito-ongelma.

 26. Täl­laista tämä on ilmas­ton­muu­tok­sen kanssa — speku­laa­tio­ta speku­laa­tion perään.

  Kaiken vouhot­tamisen jäl­keen on siis edelleen epä­selvää läm­pe­neekö vai kylme­neekö ilma Suomeesa…!? 

  Yrit­täkää nyt päät­tää edes se, ennen kuin jokaisen on tehtävä jotakin nyt heti.

 27. Kan­nat­taako Afrikas­ta siirtää pop­u­laa­tio­ta Suomeen, jos Golf-vir­ta kään­tyy ja Suomes­takin tulee elinkelvo­ton? En nyt aidosti hah­mo­ta tätä suur­ta kuvio­ta mielip­iteitte­si takana.

 28. Pieni tari­na Osmo Soininvaarallekkin,

  Pieni lap­si leik­ki leikke­jään, kun siihen tuli paikalle kaikki­ti­etävä ja mah­ta­va van­hempi. Yhtäkkiä lap­si kysyi van­hem­mal­taan “Kuvit­tele, mitä tek­isit jos tuhat lei­jon­aa olisi juuri hyp­päämässä kimp­pu­usi?” Kir­janop­pin­ut, muka viisas van­hempi pähkäili ja pähkäili, kunnes ove­lana kek­si kysyä vastakysymyksen.

  Mitäs itse tekisit? 

  Lopet­taisin kuvit­telun, vas­tasi lap­si ja rien­si leikkeihinsä.

 29. On tämä masen­tavaa lukea näitä kom­ment­te­ja. Yleisin reak­tio on uho: jos joku tänne yrit­tää tul­la, niin yrit­täköön­pä vain! Mielel­lään ajat­telisi, että kom­men­toi­jat eivät vain ymmär­rä, mikä ero on aseel­lisel­la hyökkäyk­sel­lä ja pako­laisu­udel­la, mut­ta pahoin pelkään että täl­lä ei ole merk­i­tys­tä tässä kohtaa. Toinen häm­men­tävä piirre on läh­es poh­ja­ton omahyväisyys: ei meille tääl­lä Suomes­sa voisi tuol­laista edes tapah­tua. Ja jos tapah­tu­isi, me osaisimme hoitaa asian fik­susti. Niin­pä, ain­oana maail­man kansana meille suo­ma­laisille on suo­tu virheet­tömyy­den siu­naus. Kol­man­net sivu­ut­ta­vat koko moraalisen ris­tiri­idan ja tak­er­tu­vat lil­lukan­var­si­in, kuten lop­ut­tomaan vänkäämiseen siitä, voiko golf-vir­ta kään­tyä vai ei. Oikea vas­taushan tähän on, että voi. Se mah­dol­lisu­us ja ris­ki on ole­mas­sa. Sen toden­näköisyyt­tä toki on erit­täin vaikea laskea ja arvioi­da. Tilanne on kuitenkin oikeasti se, että tässä peukaloidaan mil­jar­di­en ihmis­ten yhteisvoimin koko pla­nee­tan ekosyys­teemiä, eikä kukaan voi var­masti sanoa, mitä kaikkea siitä voi seu­ra­ta. Kyse on silti sen mit­talu­okan asi­as­ta, että merkit­tävien seu­rausten ris­ki kohoaa koko ajan. Tämän blo­gin kir­joi­tusten tarkoi­tus on min­un nähdäk­seni herät­tää ihmisiä ajat­tele­maan, mitä nämä seu­rauk­set voisi­vat olla. Mut­ta suurin osa ei tätä ajat­te­lu­työtä yritäkään tehdä, vaan tor­juu eri tavoin nämä epämiel­lyt­tävät asiat.

  1. On houkut­tel­e­vaa pää­tyä johtopäätök­seen, että toisel­la taval­la ajat­tel­e­vat ihmiset eivät ole miet­ti­neet asi­aa tarpeek­si. Tai

   Jaakko:
   On tämä masen­tavaa lukea näitä kom­ment­te­ja. Yleisin reak­tio on uho: jos joku tänne yrit­tää tul­la, niin yrit­täköön­pä vain! Mielel­lään ajat­telisi, että kom­men­toi­jat eivät vain ymmär­rä, mikä ero on aseel­lisel­la hyökkäyk­sel­lä ja pako­laisu­udel­la, mut­ta pahoin pelkään että täl­lä ei ole merk­i­tys­tä tässä kohtaa. Toinen häm­men­tävä piirre on läh­es poh­ja­ton omahyväisyys: ei meille tääl­lä Suomes­sa voisi tuol­laista edes tapah­tua. Ja jos tapah­tu­isi, me osaisimme hoitaa asian fik­susti. Niin­pä, ain­oana maail­man kansana meille suo­ma­laisille on suo­tu virheet­tömyy­den siu­naus. Kol­man­net sivu­ut­ta­vat koko moraalisen ris­tiri­idan ja tak­er­tu­vat lil­lukan­var­si­in, kuten lop­ut­tomaan vänkäämiseen siitä, voiko golf-vir­ta kään­tyä vai ei. Oikea vas­taushan tähän on, että voi. Se mah­dol­lisu­us ja ris­ki on ole­mas­sa. Sen toden­näköisyyt­tä toki on erit­täin vaikea laskea ja arvioi­da. Tilanne on kuitenkin oikeasti se, että tässä peukaloidaan mil­jar­di­en ihmis­ten yhteisvoimin koko pla­nee­tan ekosyys­teemiä, eikä kukaan voi var­masti sanoa, mitä kaikkea siitä voi seu­ra­ta. Kyse on silti sen mit­talu­okan asi­as­ta, että merkit­tävien seu­rausten ris­ki kohoaa koko ajan. Tämän blo­gin kir­joi­tusten tarkoi­tus on min­un nähdäk­seni herät­tää ihmisiä ajat­tele­maan, mitä nämä seu­rauk­set voisi­vat olla. Mut­ta suurin osa ei tätä ajat­te­lu­työtä yritäkään tehdä, vaan tor­juu eri tavoin nämä epämiel­lyt­tävät asiat.

   On suuri houku­tus pää­tyä samaan johtopäätök­seen kuin Jaakko edel­lä, että ihmiset jot­ka eivät ole asioista samaa mieltä kuin minä, eivät vain ole tutki­neet ja ajatelleet asi­aa tarpeeksi. 

   Ihmiset jot­ka pää­tyvät val­it­se­maan toisin kuin minä auton, loma­matkan, puolueen, maail­mankat­so­muk­sen tai ilmas­ton­muu­tok­sen suh­teen, eivät vain ole ajatelleet tarpeek­si. Eikö tot­ta? Tot­ta ihmeessä!

   Voiko Jaakko ihmiset pää­tyä eri lop­putu­lok­seen hyvinkin pitkän aja­tustyön jäl­keen, pelkästään sen vuok­si että kaiken aja­tustyön ja mielip­itei­den “alus­tana” ole­vat arvot ja elämänkoke­muk­set ovat hiukan erilaisia.

   Esimerkkinä seu­raa­vat:
   ‑ihmi­nen joka tutkii his­to­ri­aa, tör­mää väistämät­tä sosial­is­min ja kom­mu­nis­min his­to­ri­aan. Kau­ni­ita ajatuk­sia ja lois­tavia yhteiskun­tarak­en­tei­ta, nyky­istä jär­jestelmää kaikin puolin parem­pia. Niis­sä oli yksi ain­oa vika, se että ihmisen itsekkyy­destä johtuen sosial­is­mi ei toimin­ut ja kom­mu­nis­mi rom­ahti kaikkial­la. Val­taosa ihmi­sistä ajat­telee omaa etu­aan ensin ja sit­ten yhteisöä, sil­loinkin yhteisöä vain jos yhteisö on tarpeek­si pieni. Ja ne ide­al­is­tit jot­ka ajat­te­liv­at yhteisöä ensin, joko kuo­li­vat nälkään tai hylkä­sivät ide­olo­giansa. Tästä on lyhyt aja­tushyp­py ilmas­totalkoiden real­is­mi­in ja lop­putu­lok­seen. Itsekkäät ja sopeu­tu­miskykyiset ihmiset/valtiot selviävät tästäkin ja ide­al­is­tit kuol­e­vat nälkään tai hylkäävät ide­al­is­min­sa jos­sain vaiheessa.

   -Työk­seen numeroiden kanssa toimi­va ihmi­nen tun­tee matem­ati­ikan lainalaisu­udet ja ihmisen toimin­nas­sa poikkeuk­set­ta tois­tu­vat kaa­vat ja kuvaa­jat. CO2 päästöt ovat nousseet Kiinas­sa 2.5%, Inti­as­sa 4% ja Afrikas­sa 5% vuo­si­vauh­tia viimeiset vuosikymmenet, taloudet kas­va­vat edelleen ja yhä uudet ihmiset saavut­ta­vat korkeam­man elin­ta­son ja sen mukaisen päästö­ta­son. Eikä tuo­ta nousukäyrää saa­da leikat­tua mitenkään ilman järisyt­tävän suur­ta katas­trofia. Se on matemaat­ti­nen, poli­it­ti­nen ja sosi­aa­li­nen mah­dot­to­muus. Kuvit­tele tilanne, jos­sa koko Euroopan väestö tuho­taan huomen­na. — Tästä noin 7 vuot­ta eteen­päin päästöt ovat taas samal­la tasol­la kuin tänään, mut­ta Euroop­pa ei saas­tu­ta enää kun meitä ei enää ole. 450 miljoo­nan ihmisen päästöt leikattu. 

   -Köy­hien kanssa toimi­va näkee päivit­täin hur­jan halun parem­paan elin­ta­soon. Kovan kun­ni­an­hi­mon ja luokkanousun mah­dol­lisu­u­den jon­ka takana on jo mon­en sukupol­ven tarpeet, unel­mat ja toiveet “amerikkalais­es­ta elämän­tavas­ta”. Mil­lä perustelet näille ihmisille, ettei tässä elämän­tavas­sa ole mitään tavoiteltavaa, vaan on parem­pi työn­tää rahat olk­i­tyynyn sisään ja ajel­la polkupyöräl­lä myös tule­vat vuodet ja sukupol­vet? Jätä jääkaap­pi osta­mat­ta ja ensim­mäi­nen loma­mat­ka Roomaan tilaa­mat­ta? Tätä elin­ta­son nousua var­too vielä puo­let maa­pal­lon väestöstä, eikä anna minkään olla unelmien­sa tiellä.

   -Helsin­gin ratikkalin­jo­jen var­relle, aka­teemisen suvun ain­oak­si lapsek­si syn­tynyt, pumpulis­sa kas­vanut, perin­nöil­lä elin­ta­son­sa tur­van­nut, aka­teemis­es­ti koulutet­tu “tiedosta­va”, ajat­tel­e­va ja suvait­se­va ihmi­nen voi kuvitel­la että min­un koke­mus­maail­mani on ain­oa todel­lisu­us tässä maail­mas­sa. Min­un arvoni on ain­oa arvopo­h­ja jolle elämän voi todel­la rak­en­taa. Ja min­un kanssani samaan johtopäätök­seen pää­tyvät kaik­ki muutkin ihmiset, jos vain ajat­tel­e­vat tarpeeksi.

   Voi olla Jaakko, että muutkin ovat asi­aa ajatelleet ja silti pää­tyneet eri lop­putu­lok­seen kuin sinä tai Osmo S. Joku painaa kaa­sua kun kuvit­telee että läh­estytään jyrkän­net­tä, joku toinen kalku­loi ettei seu­raavia 40 elin­vuot­ta kan­na­ta huka­ta mure­hti­mal­la. Joku las­kee että Suo­mi säästyy tässä pahim­mal­ta, meil­lä on vah­va yhteiskun­ta ja hyvä rajavalvon­ta, muut kuolkoon pel­to­jen­sa laidoille. Ja joku varautuu maltil­lis­es­ti tule­vi­in aikoi­hin, ostaa rii­sisäkin ja kaa­sukeit­ti­men pahan päivän var­alle, ostaa aurinkopa­neel­it katolle ja perunoi­ta kellariin.

   1. Mikä tämän kir­joituk­sen point­ti on? Sekö, että kun ihmi­nen on ajatel­lut asi­aa vain oma­l­ta kannal­taan, hän on ajatel­lut asi­aa, eikä hän­tä sil­loin voi syyt­tää ajat­telemat­to­muud­es­ta? Ihmi­nen on itsekäs, siinä ei liene mitään uut­ta. Kun kaik­ki ovat itsekkäitä samaan aikaan, on vaikea sopia yhteistyöstä. Globaalien ongelmien ratkaisem­i­nen edel­lyt­täisi yhteistyötä. Jos niitä ei kyetä ratkaise­maan, voi olla että niistä kär­sivät kaik­ki yhtä lail­la. Tämän asian ymmärtämi­nen olisi var­maankin tässä yhteistyön edel­ly­tys. Tätä ymmär­rystä en löy­dä sin­un kir­joituk­ses­tasi enkä kovin mon­es­ta muustakaan.

   2. Jaakko:
    Globaalien ongelmien ratkaisem­i­nen edel­lyt­täisi yhteistyötä. Jos niitä ei kyetä ratkaise­maan, voi olla että niistä kär­sivät kaik­ki yhtä lailla. 

    Sopisiko sel­l­ainen yhteistyön muo­to, että jokainen hoitaa oman tonttinsa?

   3. Aika ajatel­la: Sopisiko sel­l­ainen yhteistyön muo­to, että jokainen hoitaa oman tonttinsa?

    Entäpä jos onkin yksi tont­ti, joka on yhteinen. Jokainen vie oman kar­jansa sinne laidun­ta­maan ja kas­vat­taa kar­jansa määrää. Jokainen on sitä rikkaampi, mitä enem­män kar­jaa omis­taa. Mut­ta jos kar­jan määrää ei rajoite­ta, laidun kalu­taan lop­pu­un. Sil­loin kar­jan määrään tulee nopea vähen­nys ja toden­näköis­es­ti kaik­ki kär­sivät. Vai­h­toe­htona voisi olla se, että sovi­taan siitä kuin­ka paljon kar­jaa kukin saa pitää.

   4. Jaakko:
    Mikä tämän kir­joituk­sen point­ti on? Sekö, että kun ihmi­nen on ajatel­lut asi­aa vain oma­l­ta kannal­taan, hän on ajatel­lut asi­aa, eikä hän­tä sil­loin voi syyt­tää ajat­telemat­to­muud­es­ta? Ihmi­nen on itsekäs, siinä ei liene mitään uut­ta. Kun kaik­ki ovat itsekkäitä samaan aikaan, on vaikea sopia yhteistyöstä. Globaalien ongelmien ratkaisem­i­nen edel­lyt­täisi yhteistyötä. Jos niitä ei kyetä ratkaise­maan, voi olla että niistä kär­sivät kaik­ki yhtä lail­la. Tämän asian ymmärtämi­nen olisi var­maankin tässä yhteistyön edel­ly­tys. Tätä ymmär­rystä en löy­dä sin­un kir­joituk­ses­tasi enkä kovin mon­es­ta muustakaan.

    Kir­joitit Jaakko aiem­min että tämän blo­gin tarkoi­tus “on saa­da ihmiset ajat­tele­maan” ja mielestäsi “suurin osa ihmi­sistä ei edes yritä tehdä aja­tustyötä”. Arvioit myös muiden keskustelijoiden ymmär­ryk­sen tasoa, vain kos­ka mielip­i­teet poikke­si­vat omis­tasi. Se on paljon san­ot­tu muista ihmi­sistä. Onko oma ymmär­ryk­sesi ain­oa vali­di mit­ta riit­tävälle ymmär­ryk­sen tasolle? 

    Point­ti­ni oli siinä, että muutkin ihmiset kuin sinä vaivau­tu­vat kyl­lä ajat­tele­maan ja mah­dol­lis­es­ti silti pää­tyvät eri­laiseen lop­putu­lok­seen kuin sinä. ‑Johtuen eri­lais­es­ta taus­tas­ta, amma­tista, elämänkoke­muk­ses­ta, arvoista ja niin edespäin. 

    Globaalien ongelmien ratkaisu­un ei riitä pelkkä yhteistyö. Yhteistyötä tehdään kaikil­la tasoil­la mut­ta muu­tos­ta ei tapahdu. 

    Ongelmien ratkaisu­un vaa­di­taan suo­ras­taan lapsel­lisen nai­ivia keskinäistä luot­ta­mus­ta val­tioiden ja päät­täjien välil­lä. Niin suur­ta luot­ta­mus­ta ja hyväuskoisu­ut­ta, ettei se ole ihmis­lu­on­nolle koskaan mah­dol­lista. Se on utopi­aa joka ei voi toteutua.

   5. Olli: Kir­joitit Jaakko aiem­min että tämän blo­gin tarkoi­tus ”on saa­da ihmiset ajat­tele­maan” ja mielestäsi ”suurin osa ihmi­sistä ei edes yritä tehdä aja­tustyötä”. Arvioit myös muiden keskustelijoiden ymmär­ryk­sen tasoa, vain kos­ka mielip­i­teet poikke­si­vat omis­tasi. Se on paljon san­ot­tu muista ihmi­sistä. Onko oma ymmär­ryk­sesi ain­oa vali­di mit­ta riit­tävälle ymmär­ryk­sen tasolle? 

    Point­ti­ni oli siinä, että muutkin ihmiset kuin sinä vaivau­tu­vat kyl­lä ajat­tele­maan ja mah­dol­lis­es­ti silti pää­tyvät eri­laiseen lop­putu­lok­seen kuin sinä. ‑Johtuen eri­lais­es­ta taus­tas­ta, amma­tista, elämänkoke­muk­ses­ta, arvoista ja niin edespäin. 

    Globaalien ongelmien ratkaisu­un ei riitä pelkkä yhteistyö. Yhteistyötä tehdään kaikil­la tasoil­la mut­ta muu­tos­ta ei tapahdu. 

    Ongelmien ratkaisu­un vaa­di­taan suo­ras­taan lapsel­lisen nai­ivia keskinäistä luot­ta­mus­ta val­tioiden ja päät­täjien välil­lä. Niin suur­ta luot­ta­mus­ta ja hyväuskoisu­ut­ta, ettei se ole ihmis­lu­on­nolle koskaan mah­dol­lista. Se on utopi­aa joka ei voi toteutua.

    Ok, tämän viestin ymmärsin jo parem­min, toivoa ei siis ole. Ihmi­nen ei voi oppia eikä kehit­tyä, vaan on nk. luon­ton­sa van­ki. Tämä ei liene kuitenkaan kiis­ta­ton fak­ta, vaan ehkä enem­mänkin sin­un mielipiteesi. 

    Vaiku­tat ajat­tel­e­van, että mielip­i­teet ovat jotenkin arvostelun ylä- tai ulkop­uolel­la. Kyl­lä Suomes­sa mielip­i­teen­va­paus on, ei sitä ole kukaan kiistämässä. Väitän silti, että ihmisen esit­tämistä mielip­iteistä pystyy kyl­lä tekemään johtopäätök­siä hänen ymmär­ryk­sen­sä tasos­ta ja siitä, onko hän ajatel­lut asioi­ta laa­jem­minkin kuin vain omista lähtöko­hdis­taan. Sekin on muuten ihmiselle mah­dol­lista, vaik­ka toki jokainen meistä on ympäristön­sä ja aikansa “tuote”, jos tätä sanaa sopii tässä käyttää.

 30. Kysymys on kuitenkin aika aka­teem­i­nen kos­ka siinä vai­heessa kun miljoo­nia olisi tänne tulos­sa, ovat suo­ma­lais­ten hyv­in­voin­tipalve­lut lakkautet­tu tai yksi­ty­is­tet­ty niin että jos joku tänne tulee, ei hän tule saa­maan mitään. Ruokaa ja mui­ta hyödykkeitä saa vain itse ansai­tu­il­la rahoil­la tai muil­la mak­su­vä­lineil­lä. Elämme ehkä siinä vai­heessa poli­isi­val­tios­sa joka hoitaa putkaan ja uudelleenk­oulu­tusleir­ille kaik­ki jot­ka eivät ole yhteiskuntakelpoisia.

 31. Tot­takai lait­tomasti rajaa ylit­tävät suo­ma­laiset saa ampua.

  Löy­tyykö jostakin maa joka antaisi suo­ma­lais­ten marssia sankoin joukoin rajansa yli? Jos löy­tyy niin mei­dän kan­nat­taa miehit­tää se äkkiä, ennen kuin joku muu kerk­iää ensin.

  1. Turk­ki otti 3,6 miljoon­aa ja Libanon otti miljoo­nan ver­ran eikä tain­neet pako­lais­ten koti­maitaan pahem­min ampua. Suomeen mah­tu­isi v. 39–45 suh­teessa 0,5–1 miljoona rajan takaa sotapakolaisia.

   1. Turk­ki on kult­tuuris­es­ti lähempänä ja pako­laiset ovat naa­purista. En usko että viro­lais­ten tai ruot­salais­ten maa­han­tu­lo aiheut­taisi ihan saman­laista nap­inaa (ainakin toivon niin) kuin ara­bi­en / afrikkalais­ten jo ihan sen takia, että perusvirolaista/svenssonia ei kykene erot­ta­maan suo­ma­lais­es­ta niin hel­posti, jos kat­soo muu­ta­man metrin päästä.

    Parem­pi esimerk­ki olisi Kreik­ka. Sin­nehän pako­laiset ensim­mäisek­si tuli­vat EU-alueel­la ja heitä tulo *paljon*. Tämäkin esimerk­ki pal­jas­taa että Sasu on ihan väärässä, eihän kreikalaisetkaan ole alka­neet ammuskel­la pako­laisia. Sinne tuli miljoona ihmistä 2015–2016.

    ” More than 1 mil­lion refugees and migrants arrived in Greece in 2015 and ear­ly 2016. ”

    https://www.unhcr.org/greece.html

   2. Sylt­ty:
    Turk­ki on kult­tuuris­es­ti lähempänä ja pako­laiset ovat naa­purista. En usko että viro­lais­ten tai ruot­salais­ten maa­han­tu­lo aiheut­taisi ihan saman­laista nap­inaa (ainakin toivon niin) kuin ara­bi­en / afrikkalais­ten jo ihan sen takia, että perusvirolaista/svenssonia ei kykene erot­ta­maan suo­ma­lais­es­ta niin hel­posti, jos kat­soo muu­ta­man metrin päästä.

    Parem­pi esimerk­ki olisi Kreik­ka. Sin­nehän pako­laiset ensim­mäisek­si tuli­vat EU-alueel­la ja heitä tulo *paljon*.Tämäkin esimerk­ki pal­jas­taa että Sasu on ihan väärässä, eihän kreikalaisetkaan ole alka­neet ammuskel­la pako­laisia. Sinne tuli miljoona ihmistä 2015–2016.

    ” More than 1 mil­lion refugees and migrants arrived in Greece in 2015 and ear­ly 2016. ”

    https://www.unhcr.org/greece.html

    Mikä on perussvenssoni?

    Mui­ta kuin per­suter­mien mukaisia kan­taruot­salaisia on kai ainakin kol­mannes kansasta.
    Pelkästään suo­ma­lais­taus­taisia 700 000.
    En itse erot­taisi parin metrin päästä kantaruotsalaisesta.

    Aja­tusleikkinä voisi miet­tiä mis­tä maas­ta kan­nat­taisi han­kkia kak­soiskansalaisu­us eläkepäivien turvaksi.
    Ei muu­ta kuin ilmas­ton­muu­tos­mall­e­ja tutkimaan.

 32. Maa­han­muut­to-ja tur­va­paikkasanas­to kir­ja on hyödylli­nen näis­sä asiois­sa. Sen han­kin 2017 Helsin­gin kir­james­suil­ta ilmaisek­si. Siinä on kaik­ki tur­va­paikkasanas­ton kriteerit

 33. wahlroosin sanoin: mat­si kan­nat­taa ottaa kun on vielä hävit­tävää. jos sota vält­tämätön, olisiko ennal­ta ehkäi­sevä ydi­na­seisku tulos­sa johonkin

 34. Niin kai se on vähän eri jos täältä joutuu lähtemään jään alta pakoon kuin että esim liial­lisen väys­tönkasvun takia tai elin­ta­son perässä. itsekkin suh­taudun suo­peam­min jos jos­sain on selvä sota. tosin näyt­tää siltä että jos ihmiset ei näytä hyväksyvän tuo­tua rauhaa tai rauhaan pakot­tamista vaan jatkaa rähinää heti kun silmä välttää.

 35. “Jos iki­jää alkaa peit­tää Suomea, tämä maa muut­tuu mah­dot­tomak­si paikak­si elää. Saako jäätä pak­enevat suo­ma­laiset ampua rajalle?”
  Kyllä?
  Tot­takai saa. Mik­si ei saisi? Ei ihmisil­lä ole mitään myötäsyn­ty­istä oikeut­ta asua mis­sään muual­la kuin juuri siel­lä mis­sä ovat syn­tyneet. Kaik­ki muut asuin­paikat pitää erik­seen neu­votel­la niiden omis­ta­jien kanssa (jos kyke­nee), tai ottaa väki­val­loin (jos kykenee).
  Ei tässä ole mitään ongel­maa tai ristiriitaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.