Provokaationi näyttää onnistuneen

Myön­nän, että kir­joi­tuk­se­ni varus­tau­tu­mi­ses­ta hal­lit­se­mat­to­maan ilmas­ton läm­pe­ne­mi­seen oli tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti pro­vo­ka­to­ri­nen. Halusin osoit­taa, kuin­ka isois­ta ongel­mis­ta oli kyse. Tie­sin, että ennus­tee­ni sii­tä, että elin­kel­vot­to­mik­si muut­tu­vil­ta aluei­ta siir­ty­vän väes­tön asut­ta­mi­ses­ta myös pie­ni Suo­mi jou­tui­si kan­ta­maan oman suh­teel­li­sen osan­sa, herät­täi­si huo­mio­ta. Se oli tarkoituskin.

Nyt voin tun­nus­taa, ettei esit­tä­mä­ni ske­naa­rio ole kovin toden­nä­köi­nen. Toden­nä­köi­nen ske­naa­rio on pal­jon huo­nom­pi. Sen sijaan, että maa­il­ma­nyh­tei­sö asut­tai­si rau­han­omai­ses­ti 500 – 1 000 mil­joo­naa ihmis­tä soli­daa­ri­ses­ti eri puo­lil­le maa­il­maa, tämä pää­tyy toden­nä­köi­ses­ti suu­rin sotiin ja ylei­seen kaa­ok­seen. Jäl­keen päin moni – jos jää hen­kiin – toi­voo, että oli­si jaet­tu soli­daa­ri­ses­ti ja rauhanomaisesti.

Panen tämän pos­tauk­sen perään siker­män mie­li­pi­tei­tä. Ne kan­nat­taa lukea ajatuksella.

Mie­len­kiin­tois­ta oli, että minua syy­tet­tiin sii­tä, että täl­lai­nen ongel­ma syn­tyy. Ikään kuin minä sitä Inti­aa kui­vai­sin. Sen sijaan perus­suo­ma­lai­set kyl­lä kui­vaa­vat, kos­ka ovat esit­tä­neet, ettei ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­sek­si pidä teh­dä yhti­käs mitään. Tämä tule­vai­suus on se, mihin hei­dän poli­tiik­kan­sa joh­taa. Jot­kut aja­vat sitä ymmär­tä­mät­tään ja fik­sum­mat täy­sin tie­täen mitä tekevät.

Huo­mat­ta­va osa kom­men­teis­ta sivuut­ti Intian väki­rik­kai­den osien kui­vu­mi­sen sil­lä, että Afri­kas­sa pitäi­si syn­ty­vyyt­tä vähen­tää. Täs­sä tai­si maa­li vähän siir­tyä. Sit­ten sanot­tin, että tämä on vain teko­syy isla­mi­lai­seen invaa­sioon. Tie­dok­si, ettei Intia ole isla­mi­lai­nen maa.

Joten­kin väsyt­tä­vä oli argu­ment­ti, että se, mitä Suo­mes­sa teh­dään, ei vai­ku­ta juu­ri mitään, joten muun maa­il­man pitää ottaa vas­tuu ja me saam­me elää kuin pel­los­sa. Maa­pal­lo voi­daan jakaa 1 460 vii­den mil­joo­na ihmi­sen jouk­koon ja tode­ta, ettei niis­tä yhden­kään kan­na­ta teh­dä mitään. Tätä sano­maa tuo poruk­ka levit­tää ympä­ri maa­il­maa. Hyvin­voin­ti­val­tion rahoi­tus ei ole kiin­ni sii­tä, että minä mak­san vero­ja. Ihan OK, jos lope­tan vero­jen maksun?

Näi­den ”kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vien” hen­gen­hei­mo­lai­set Puo­las­sa, Unka­ris­sa, Austra­lias­sa ja Yhdys­val­lois­sa toi­mi­vat aivan samoin, Yhdes­sä tuo lii­ke on vas­tuut­ta sii­tä, että maa­il­ma menee koh­den tuhoa.

Mut­ta sit­ten näis­tä pos­tauk­sis­ta. Ilmei­ses­ti jos­tain ”kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vien” sivus­toil­ta oli vähän maa­li­tet­tu. Niin saman­lai­sia oli­vat kom­men­tit. Ne ker­to­vat tuon poru­kan ajat­te­lu­ta­vas­ta kai­ken. En voi sil­le mitään, mut­ta en pys­ty pitä­mään heistä.

 • Meil­lä on puo­lus­tus­voi­mat nime­no­maan sitä var­ten, että tän­ne tun­get­tai­siin meil­tä kysymättä.
 • Darwi­nis­mi ja ydin­a­seet kuu­lu­vat samaan yhtä­löön kun vii­mei­siä elin­kel­poi­sia aluei­ta jae­taan. Sii­hen ei kuu­lu hil­lit­se­mä­tön kan­so­jen vaellus.
 • Ei sit­ten tule mie­leen se, että rajat sul­je­taan väki­val­loin? Aika help­poa ampua köy­hät kävel­len liik­ku­vat rajal­le ja hukut­taa vaik­ka Välimereen.
 • Kuten edel­lä kir­joi­tin, Suo­mi itse­näi­se­nä maa­na val­voo rajo­jaan. Tän­ne­hän on toki pyrit­ty tule­maan kysy­mät­tä esim. vuon­na ‑39, mut­ta suo­ma­lai­set oli­vat eri mieltä.
 • Täs­sä isla­mis­ti­ses­sa invaa­sios­sa ei ole kyse mis­tään ilmas­ton­muu­tok­ses­ta vaan kaler­gi­suun­ni­tel­mas­ta, mikä täh­tää val­koi­sen rodun tuhoa­mi­seen. Ric­hard Nico­laus von Cou­den­ho­ve-Kaler­gi oli yksi EU:n perus­ta­jai­sis­tä ja idea löy­tyy suo­raan hänen kir­jas­taan Prak­tischer Idealismus.
 • Osmon kuvai­le­maan ongel­maan on meil­lä työ­ka­lut ole­mas­sa, vii­mek­si sitä tar­vit­tiin 1939–45.
 • Olen samaa miel­tä, varau­tu­mi­nen on aloi­tet­ta­va, jot­ta ei olla yhtä huo­nos­ti varus­tau­dut­tu kuin vuon­na 1939, jol­loin väes­tön­siir­toa (ja ‑vaih­toa) Suo­meen yri­tet­tiin viimeksi.
 • Meil­lä Suo­mes­sa vih­reä sisä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo vai­no­aa yhtä poliit­tis­ta aatet­ta eli kan­sal­lis­so­sia­lis­mia, mut­tei sen sijaan väki­val­tais­ta vasem­mis­toa­nar­kis­tis­ta anti­faa. Ohi­sa­lo on toden­nut, että ”kyse ei ole vain väki­val­las­ta”. Sisä­mi­nis­te­ri lin­ja­si, että jo pelk­kä kan­sal­lis­so­sia­lis­tis­ten mie­li­pi­tei­den rau­han­omai­nen ilmai­su syn­nyt­tää niin suur­ta yhteis­kun­nal­lis­ta kuo­hun­taa, että aate täy­tyy kieltää.
 • Suve­ree­ni val­tio saa ihan kuu­le Osmo itse mää­rä­tä mitä sen alu­eel­la tapah­tuu tai on tapah­tu­mat­ta. Tän­ne ei yksi­kään inti­lai­nen tule jos me pää­te­tään, että ei tule. Vii­mei­se­nä kei­no­na sit­ten on ottaa ne aseet kou­raan. Ei tul­lut rys­sä­kään kau­hean kau­as rajan yli ja niil­lä sen­tään oli vähän enem­män muka­naan kuin rääsynsä.
 • Se ilmas­ton­muu­tos on ihan tut­ki­tus­ti Suo­men etu.
 • Mail­la on sitä var­ten armei­jat, joil­la väes­tö­vyö­ry pysäy­te­tään tar­vit­taes­sa vaik­ka Itä­me­ren poh­jaan. Siel­lä on tilaa.
 • Vapaa­muu­ra­ri ja kryp­to­juu­ta­lai­nen Soi­nin­vaa­ra valit­si juu­ri kohtalonsa.

103 vastausta artikkeliin “Provokaationi näyttää onnistuneen”

 1. Moi Osmo, oma­kin kom­ment­ti­ni raja­val­von­nan tar­peel­li­suu­des­ta näyt­tää ole­van mie­les­tä­si kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vis­ta maa­li­tus­ta. Ei ole, se on ihan perus­jär­ke­vä (“perus” ei nyt viit­taa per­sui­hin) reak­tio mas­sain­vaa­sion uhkaan. Ei sii­hen mitään maa­li­tus­ta tar­vi­ta. Olen sinua­kin ja puo­lue­to­ve­rei­ta­si äänes­tä­nyt mones­ti. Voit olla usko­mat­ta jos haluat mut­ta jos näet alla tuon säh­kö­pos­tio­soit­tee­ni lai­ta vies­tiä tai käy­tä fin­dia säh­kö­pos­ti­loo­tas­sa­si niin pitäi­si löy­tyä usei­ta­kin kir­jeen­vaih­to­ja / kir­ja­ti­lauk­sia ym. alkaen yli kym­me­nen vuo­den takaa.

  1. Sor­ry, jos olen tul­kin­nut kom­ment­ti­si vää­rin. Näi­tä soti­laal­lis­ta vas­taus­ta kan­nat­ta­via oli niin pal­jon, etten perehn­ty­nyt nii­hin kaik­kiin kovin syvällisesti.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sor­ry, jos olen tul­kin­nut kom­ment­ti­si vää­rin. Näi­tä soti­laal­lis­ta vas­taus­ta kan­nat­ta­via oli niin pal­jon, etten perehn­ty­nyt nii­hin kaik­kiin kovin syvällisesti. 

    Samaa huo­maut­tai­sin. Nos­tin esil­le, että tek­ni­ses­ti on mah­dol­lis­ta pysäyt­tää maa­han pyr­ki­jät Euroo­pan rajoil­le, mut­ta että tämä joh­taa demo­kra­tian tuhou­tu­mi­seen ja epäin­hi­mil­li­syy­den nousuun myös maan sisäl­lä. Ne kei­not, joi­ta oli­si käy­tet­tä­vä, ovat sel­lai­sia, että on parem­pi itse tuhou­tua kuin käyt­tää niitä.

   2. En kom­men­toi­nut edel­lis­kier­rok­sel­la, mut­ta kom­men­toin nyt. 

    Ole­te­taan että ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­ta­mi­nen tai pysäyt­tä­mi­nen ja myös adap­taa­tio on pahas­ti epä­on­nis­tu­nut jos­kus tule­vai­suu­des­sa. On epä­us­kot­ta­vaa että muu soli­daa­ri­nen taa­kan­ja­ko onnis­tui­si sel­lai­ses­sa maa­il­mas­sa yhtään pääs­tö­jen vähen­tä­mis­tä parem­min, ja tähän kuu­luu myös pako­lais­ten sijoit­ta­mi­nen — pako­lai­set ehkä jopa enem­pi kuin pääs­töt, kos­ka maa­han tule­vat ihmi­set herät­tä­vät ihan eri taval­la poliit­ti­sia into­hi­mo­ja kuin väri­tön kaasu. 

    Kyl­lä tuol­lai­ses­sa tilan­tees­sa jon­kun lähia­lu­een puo­lus­ta­mi­nen, olkoon se sit­ten EU, oma maa, kau­pun­ki, kylä tai per­he, on ihan vaka­vas­ti otet­ta­va ja tar­peel­li­nen asia. En siten ihmet­te­le sotais­ten vas­taus­ten tulvaa. 

    Kaik­ki puo­lus­tuk­sen tär­key­den pai­not­ta­jat eivät vält­tä­mät­tä ole kovin kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sia. Toki jouk­koon mah­tuu kai­ken­lais­ta, ja on muis­tet­ta­va myös maa­lit­ta­mi­sen mah­dol­li­suus. Maa­lit­ta­mis­ta voi tapah­tua ilmas­to- ja väes­tön­vaih­to­kir­joi­tuk­sis­sa muu­al­ta­kin kuin kotoi­sis­ta pii­reis­tä käsin. Eri­pu­ran luon­ti on täs­sä asias­sa helppoa. 

    Mitä itse ilmas­toon tulee, aika moni ilmas­to­tie­tei­li­jä on sitä miel­tä että 1,5° ei tule miten­kään onnis­tu­maan ja 2° on myös vai­kea. Toi­saal­ta ihan pahim­pia RPC 8.5 ‑poh­jai­sia ske­naa­rioi­ta pide­tään nyt epä­to­den­nä­köi­siä, kos­ka hii­len käyt­tö on kään­ty­nyt monis­sa talouk­sis­sa las­kuun, ja uusiu­tu­vat ovat kil­pai­lu­ky­kyi­siä jos­kin vas­ta pie­ni osa kokonaismarkkinoista.

   3. Jan­ne Sink­ko­nen:

    Ole­te­taan että ilmas­ton­muu­tok­sen hidas­ta­mi­nen tai pysäyt­tä­mi­nen ja myös adap­taa­tio on pahas­ti epä­on­nis­tu­nut jos­kus tule­vai­suu­des­sa. On epä­us­kot­ta­vaa että muu soli­daa­ri­nen taa­kan­ja­ko onnis­tui­si sel­lai­ses­sa maa­il­mas­sa yhtään pääs­tö­jen vähen­tä­mis­tä parem­min, ja tähän kuu­luu myös pako­lais­ten sijoit­ta­mi­nen — pako­lai­set ehkä jopa enem­pi kuin pääs­töt, kos­ka maa­han tule­vat ihmi­set herät­tä­vät ihan eri taval­la poliit­ti­sia into­hi­mo­ja kuin väri­tön kaasu. 

    Kyl­lä tuol­lai­ses­sa tilan­tees­sa jon­kun lähia­lu­een puo­lus­ta­mi­nen, olkoon se sit­ten EU, oma maa, kau­pun­ki, kylä tai per­he, on ihan vaka­vas­ti otet­ta­va ja tar­peel­li­nen asia. En siten ihmet­te­le sotais­ten vas­taus­ten tulvaa. 

    Kaik­ki puo­lus­tuk­sen tär­key­den pai­not­ta­jat eivät vält­tä­mät­tä ole kovin kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­sia. Toki jouk­koon mah­tuu kai­ken­lais­ta, ja on muis­tet­ta­va myös maa­lit­ta­mi­sen mahdollisuus. 

    Mitä itse ilmas­toon tulee, aika moni ilmas­to­tie­tei­li­jä on sitä miel­tä että 1,5° ei tule miten­kään onnis­tu­maan ja 2° on myös vaikea. 

    Juu­ri näin. Mikä­li emme kyke­ne (rau­han­omai­ses­ti) sopi­maan pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­tä, emme myös­kään kyke­ne (rau­han­omai­ses­ti) sopi­maan ilmas­to­pa­ko­lais­ten sijoittamisesta. 
    Täs­sä on hyvä teh­dä erot­te­lu­ja ei-rau­han­omai­seen-rat­kai­suun liit­tyen. Se että pitää konflik­te­ja mah­dol­li­si­na tai toden­nä­köi­si­nä, ei auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta nii­den kan­nat­ta­mis­ta tai hyväksymistä. 

    Itse vas­tus­tan kaik­kea väki­val­taa + perus­jen nat­si­kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä, mut­ta pidän hyvin toden­nä­köi­se­nä ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä yli +2 astet­ta ja ilmas­to­muu­tos­pa­ko­lai­suu­teen liit­ty­viä konflik­te­ja. Tämä on luon­nol­li­ses­ti surul­lis­ta, mut­ta kukaan lukion käy­nyt ei voi rehel­li­ses­ti uskoa sii­hen ettei­kö ilmas­to läm­pe­ni­si yli 2 astet­ta, eikä mikään evi­dens­si osoi­ta, että kan­sal­lis­val­tiot oli­si­vat kyke­ne­viä sopi­maan ja sopeu­tu­maan laa­ja­mit­tai­seen ilmas­to­pa­ko­lais­ten hal­lin­taan ja integrointiin.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sor­ry, jos olen tul­kin­nut kom­ment­ti­si vää­rin. Näi­tä soti­laal­lis­ta vas­taus­ta kan­nat­ta­via oli niin pal­jon, etten perehn­ty­nyt nii­hin kaik­kiin kovin syvällisesti.

    Moi taas Osmo, ei se minua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti hait­taa tai louk­kaa lai­sin­kaan. Halusin vain mai­ni­ta asias­ta jot­ta et elä täy­sin vää­räs­sä käsityksessä.
    Soti­laal­li­sen vas­tauk­sen kan­nat­ta­mi­nen ei ehkä joh­du (aina­kaan yksi­no­maan) masi­noin­nis­ta vaan esi­mer­kik­si maanpuolustusperinteestä.
    Muka­vaa joulunalusaikaa!

   5. Pois­tin sen sinun kir­joi­tuk­se­si. Yksit­täi­se­nä kir­joi­tuk­se­na se näyt­ti sil­tä, miten sen luin, mut­ta suh­teu­tet­tu­na mui­hin puheen­vuo­roi­hi­si asias­ta se sai toi­sen tulkinnan.

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sor­ry, jos olen tul­kin­nut kom­ment­ti­si vää­rin. Näi­tä soti­laal­lis­ta vas­taus­ta kan­nat­ta­via oli niin pal­jon, etten perehn­ty­nyt nii­hin kaik­kiin kovin syvällisesti.

    Jos kat­so­taan maa­il­man­his­to­ri­aa pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä niin yleen­sä isoi­hin mul­lis­tuk­siin on käy­tet­ty soti­laal­lis­ta rat­kai­sua. Niin se vaan menee.

    Hyvä puo­li täs­sä on, että Suo­mel­la on kykyä aina­kin täl­lä het­kel­lä. Eli jos men­nään nor­maa­li­kaa­van mukaan, olem­me neu­vot­te­lu­pöy­däs­sä neu­vot­te­li­joi­na, emme neuvoteltavina.

   7. Tai­sit Osmo ymmär­tää pää­osan kom­men­teis­ta vää­rin. Ja myös tuo “maa­li­tus” meni ihan huti. — Tai tuo “maa­li­tus” tapah­tui Ilta-Sano­mien toimesta. 

    Pos­tauk­se­si 15.12.2019 käväi­si Ilta-Sano­mien etusi­vul­la ja otsik­ko oli sen ver­ran raflaa­va että blo­gia­si eksyi luke­maan moni­kin “ei vih­reä”, myös minä. Ihmi­nen joka ei ole niel­lyt vih­rei­den maa­il­maa sylei­le­vää, kau­nis­ta ja naii­via ideo­lo­gi­aa, ei vält­tä­mät­tä kui­ten­kaan ole per­su tai kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi. Ideo­lo­gioi­ta, puo­luei­ta, aja­tus­mal­le­ja ja arvo­poh­jia on pal­jon muitakin.

 2. Voi Osmo… mik­si provosoit?
  Halusit­ko osoit­taa jotain?
  Yleen­sä en neu­vo ketään, enkä tee sitä nyt­kään, mut­ta minus­ta on hiu­kan has­sua ensin pro­vo­soi­da ja sit­ten ottaa nok­kiin­sa, kun tulee palautetta.…
  Maa­lit­ta­mi­seen en usko ( en väi­tä ettei sel­lais­ta oli­si voi­nut olla), mut­ta oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että hal­li­tuk­sen hapui­lu hiu­kan lisää mie­len­kiin­toa myös sinua koh­taan? Eli oli­ko­han ajan­koh­ta otol­li­nen palaut­teen mää­räl­le ja laadulle?

  1. On jän­nä, että pro­vo­kaa­tio­na pide­tään parem­paa ske­naa­rio­tya, rau­han­omais­ta väes­tön jakoa mai­den kes­ken. Sota on ikään kuin pie­nem­pi paha.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    On jän­nä, että pro­vo­kaa­tio­na pide­tään parem­paa ske­naa­rio­tya, rau­han­omais­ta väes­tön jakoa mai­den kes­ken. Sota on ikään kuin pie­nem­pi paha. 

    Sota on moraa­li­ses­ti suo­ra­vii­vai­sem­pi asia. Jos maa­han on tulos­sa aseel­lis­ta väkeä, se pitää tor­jua ja se on mel­kein kaik­kien maa­il­man­kat­so­mus­ten mukaan myös luval­lis­ta tor­jua. Kenel­le­kään ei oli­si epä­sel­vää, onko tuli­joi­den pysäyt­tä­mi­seen oikeu­tus, vaik­ka älyl­li­ses­ti rehel­li­nen yksi­lö saat­tai­si mie­len­sä sopu­kois­sa ymmär­tää vihol­li­sen­kin tarkoitusperiä.

    Sinä nos­tit eteem­me pal­jon han­ka­lam­man tilan­teen: jokai­nen ymmär­tää, että itä­ra­jan yli voi tul­la olen­nai­ses­ti ottaen lopu­ton mää­rä ihmi­siä, eikä näi­tä voi estää tule­mas­ta mil­lään väki­val­lat­to­mal­la kei­nol­la. Eikä asee­ton­ta, apua pyy­tä­vää ihmis­tä sovi vahin­goit­taa. Se on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin. Sinuun suh­tau­dut­tiin kovin vihai­ses­ti, kos­ka ava­sit eteem­me syn­kän tule­vai­suu­den­ku­van, jos­sa meis­tä tulee hir­viöi­tä. Niin­pä: meis­tä tulee hir­viöi­tä. Itse­kin epäi­len kovas­ti, jak­sai­sin­ko luo­pua omis­ta ja per­hee­ni muka­vuuk­sis­ta, vai vaa­ti­sin­ko kuvaa­mas­sa­si tilan­tees­sa maa­han­muut­ta­jien jouk­ko­mur­haa­mis­ta. Toi­voi­sin edel­lis­tä, pel­kään jälkimmäistä.

    Uskoi­sin, että tosia­sias­sa me tulem­me pelaa­maan tilan­teen sel­lai­sek­si, että lopul­ta kuo­le­maa pake­vien ihmis­ten toi­vot­to­muus kär­jis­tyy väki­val­lak­si, min­kä jäl­keen “ongel­ma” rat­ke­aa “oikeu­te­tul­la” puo­lus­tau­tu­mi­sel­la väki­val­taa vas­taan. Tämä lie­nee se rat­kai­su­mal­li, jol­la saa­vu­te­taan moraa­li­nen oikeu­tus sil­le väki­val­lal­le, johon ryh­dyt­täi­siin joka tapauksessa.

   2. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen:
    Sinä nos­tit eteem­me pal­jon han­ka­lam­man tilan­teen: jokai­nen ymmär­tää, että itä­ra­jan yli voi tul­la olen­nai­ses­ti ottaen lopu­ton mää­rä ihmi­siä, eikä näi­tä voi estää tule­mas­ta mil­lään väki­val­lat­to­mal­la kei­nol­la. Eikä asee­ton­ta, apua pyy­tä­vää ihmis­tä sovi vahin­goit­taa. Se on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin. Sinuun suh­tau­dut­tiin kovin vihai­ses­ti, kos­ka ava­sit eteem­me syn­kän tule­vai­suu­den­ku­van, jos­sa meis­tä tulee hir­viöi­tä. Niin­pä: meis­tä tulee hir­viöi­tä. Itse­kin epäi­len kovas­ti, jak­sai­sin­ko luo­pua omis­ta ja per­hee­ni muka­vuuk­sis­ta, vai vaa­ti­sin­ko kuvaa­mas­sa­si tilan­tees­sa maa­han­muut­ta­jien jouk­ko­mur­haa­mis­ta. Toi­voi­sin edel­lis­tä, pel­kään jälkimmäistä.

    Kai sil­lä on eroa mihin maa­han pyr­kii, että sel­lai­seen­ko mis­sä iske­tään lapio kou­raan ja käs­ke­tään mene­mään töi­hin vai sel­lai­seen mis­sä mak­se­taan täy­si yllä­pi­to ja sosi­aa­li­tur­va ja aute­taan vie­lä koko suku maahan.

   3. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Sota on moraa­li­ses­ti suo­ra­vii­vai­sem­pi asia. Jos maa­han on tulos­sa aseel­lis­ta väkeä, se pitää tor­jua ja se on mel­kein kaik­kien maa­il­man­kat­so­mus­ten mukaan myös luval­lis­ta tor­jua. Kenel­le­kään ei oli­si epä­sel­vää, onko tuli­joi­den pysäyt­tä­mi­seen oikeu­tus, vaik­ka älyl­li­ses­ti rehel­li­nen yksi­lö saat­tai­si mie­len­sä sopu­kois­sa ymmär­tää vihol­li­sen­kin tarkoitusperiä.

    Taval­li­nen, mut­ta myös tar­koi­tus­ha­kui­nen ja todel­li­suu­del­le vie­ras kuvaus sodan dyna­mii­kas­ta. En tie­dä löy­tyy­kö maa­il­man­his­to­rias­ta yhtään vii­kin­kien ryös­tö­ret­kien jäl­keis­tä konflik­tia joka alkai­si sil­lä että “vihol­li­nen yrit­tää aseel­li­ses­ti val­loit­taa”. Ennen tuo­ta vai­het­ta on yleen­sä käy­ty vuo­sien tai vuo­si­kym­me­nien eska­laa­tio­syks­li, jos­sa oli­si ollut mah­dol­lis­ta kään­tää tapah­tu­mien kulku.
    Se että tuo­ta potas­kaa jat­ku­vas­ti levi­te­tään ei ole mitään muu­ta kuin olkiuk­ko­tak­tiik­kaa, jol­la asiat vään­ne­tään irvi­ku­vik­seen, joi­ta vas­taan on hel­pom­pi argumentoida.

    Aja­tel­laan tämä ilmas­to­pa­ko­lai­suus Mali­lai­sen far­ma­rin näkövinkkelistä:
    1. Maan­vil­je­lys ei enää kuivuus/tulvasyklien olo­suh­teis­sa onnistu.
    2. Syy on muut­tu­neen ilmaston.
    3. Minä tai kan­sa­ni ei ole voi­nut aiheut­taa ilmastonmuutosta.
    4. Kuka polt­ti vuo­si­mil­joo­nien aika­na ker­ty­neet hiilivarannot?
    5. Kenen man­te­reel­ta on hävi­tet­ty kaik­ki metsät?
    6. Kuka siis on täs­tä vastuussa?
    7. Syy ja syyl­li­set ovat tie­dos­sa, joten…

    Ihan toi­nen jut­tu on sit­ten se, että län­si­maa­lai­sil­la nuo­rem­mil­la ikä­luo­kil­la on näi­hin asioi­hin aivan eri­lai­nen näke­mys. Kun he kysy­vät kuka tuho­si pla­nee­tan, syyl­li­nen löy­tyy van­hain­ko­dis­ta ja hau­taus­maal­ta, eikä hei­dän mie­li­pi­det­tään enää kysy­tä, kun rat­kai­su­ja hae­taan, ja vaik­ka elä­ke­läis­ten mie­li­pi­det­tä kysyt­täi­siin­kiin, niin nämä elä­ke­läi­set muo­dos­ta­vat mie­li­pi­teen­sä nii­den medioi­den kaut­ta, joi­ta nuo­ret suku­pol­vet hal­lit­se­vat mie­len­sä mukaan. Tämä näkyy jo nyt, kes­ki­luok­kai­nen ikään­ty­nyt län­si­maa­lai­nen on aivan hukas­sa vale­uu­tis­ten ja pelot­te­lu­po­li­tii­kan ver­kos­sa, ja on käsit­tä­mät­tö­män help­po manipuloitava.

   4. AV: Taval­li­nen, mut­ta myös tar­koi­tus­ha­kui­nen ja todel­li­suu­del­le vie­ras kuvaus sodan dyna­mii­kas­ta. En tie­dä löy­tyy­kö maa­il­man­his­to­rias­ta yhtään vii­kin­kien ryös­tö­ret­kien jäl­keis­tä konflik­tia joka alkai­si sil­lä että ”vihol­li­nen yrit­tää aseel­li­ses­ti val­loit­taa”. Ennen tuo­ta vai­het­ta on yleen­sä käy­ty vuo­sien tai vuo­si­kym­me­nien eska­laa­tio­syks­li, jos­sa oli­si ollut mah­dol­lis­ta kään­tää tapah­tu­mien kulku.
    Se että tuo­ta potas­kaa jat­ku­vas­ti levi­te­tään ei ole mitään muu­ta kuin olkiuk­ko­tak­tiik­kaa, jol­la asiat vään­ne­tään irvi­ku­vik­seen, joi­ta vas­taan on hel­pom­pi argumentoida. 

    Miten oli­si tal­vi­so­ta? Sitä edel­si yli vuo­si­kym­me­nen mit­tai­nen vai­he, jon­ka ajan Suo­mi teki par­haan­sa osoit­taak­seen pyr­ki­myk­sen­sä pysyä suur­val­ta­konflik­tien ulko­puo­lel­la ja vält­tää sotaa. On han­ka­la kuvi­tel­la, miten Suo­mi oli­si voi­nut osoit­taa rau­han­tah­ton­sa parem­min uhraa­mat­ta puolustuskykyään.

   5. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Miten oli­si tal­vi­so­ta? Sitä edel­si yli vuo­si­kym­me­nen mit­tai­nen vai­he, jon­ka ajan Suo­mi teki par­haan­sa osoit­taak­seen pyr­ki­myk­sen­sä pysyä suur­val­ta­konflik­tien ulko­puo­lel­la ja vält­tää sotaa. On han­ka­la kuvi­tel­la, miten Suo­mi oli­si voi­nut osoit­taa rau­han­tah­ton­sa parem­min uhraa­mat­ta puolustuskykyään. 

    Jat­ke­taan vielä:
    *Itä­val­lan peri­mys­so­ta. Se alkoi aika­lais­ten näkö­kul­mas­ta täy­sin yllät­täen, kun Preus­si hyök­kä­si Slee­si­aan ja val­loit­ti sen. (Sotaa oli kyl­lä ounas­tel­tu, mut­ta ei tuo­ta nimen­omais­ta sotaa. Pie­ni Preus­si hyök­kää­mäs­sä suur­val­lan kimp­puun oli uto­pis­ti­nen ajatus.)
    *Kaar­le X:n Puo­lan-ret­ki. Juu­ri oli saa­tu 30-vuo­ti­nen sota lop­pu­maan, kun uusi kunin­gas aloit­ti val­loi­tus­so­dan, kun ei ollut pääs­syt joh­ta­maan armei­jaa edellisessä.
    *Kus­taa III:n sota. Sekin alkoi hyvin yllät­täen sen jäl­keen, kun Ruot­si oli ensin yrit­tä­nyt puo­li­tois­ta vuo­si­kym­men­tä paran­taa Venä­jän-suh­tei­taan, ja tar­koi­tuk­se­na oli Venä­jän työn­tä­mi­nen pois Itämereltä.
    *Suu­ri Poh­jan sota. Se alkoi, kun Venä­jä, Puo­la ja Tans­ka hyök­kä­si­vät yhteis­tuu­min Ruot­sin kimp­puun val­loit­taak­seen laa­jo­ja aluei­ta. Uuti­nen tavoit­ti Kaar­le XII:n karhumetsältä.
    *Suo­men sisäl­lis­so­ta, vaik­ka tämä ei ollut­kaan val­loi­tus­so­ta. Jos joku oli­si ennus­ta­nut sitä vuot­ta aiem­min, hän­tä oli­si pidet­ty hul­lun radi­kaa­li­na. Tal­vel­la 1917 äärioi­keis­to­lai­set akti­vis­tit ja sosia­lis­tit oli­vat vie­lä samal­la puo­lel­la yhteis­tä vihol­lis­ta vas­tas­sa ja suu­rin osa kan­sas­ta enem­män tai vähem­män vakau­muk­sel­li­sia pasifisteja.

    Kaik­ki nämä sodat alkoi­vat siis aika­lais­nä­kö­kul­mas­ta kat­soen nor­maa­lis­ta rau­han­ti­las­ta. Ei nii­tä ollut edel­tä­nyt mikään eri­tyi­nen eska­laa­tio­vai­he kuin ehkä muu­ta­man kuu­kau­den ajan, jos sitäkään. 

    Jos jokin eska­laa­tio­vai­he nois­sa kai­kis­sa oli, niin se, että sotaan ryh­ty­mi­nen oli nor­maa­lis­tu­nut. Ei vält­tä­mät­tä juu­ri tiet­tyä vihol­lis­ta vas­taan, mut­ta ylei­ses­ti oli alet­tu pitää mah­dol­li­se­na asei­den käyt­töä tie­tys­sä osas­sa maa­il­maa. Olet­ko huo­man­nut, että olem­me elä­neet tätä eska­laa­tio­vai­het­ta tääl­lä Venä­jän raja­mail­la nyt jo muu­ta­man vuo­den? Vas­tuul­li­se­na itse­ään pitä­vät kan­sain­vä­li­sen poli­tii­kan jul­kai­sut spe­ku­loi­vat sota­toi­mil­la Itä­me­ren pii­ris­sä. Onko sinul­la tar­jo­ta jotain kon­kreet­ti­sia, ei-yksi­puo­li­sia toi­mia, joil­la tätä jän­ni­tys­tä voi­si laskea?

   6. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Olet­ko huo­man­nut, että olem­me elä­neet tätä eska­laa­tio­vai­het­ta tääl­lä Venä­jän raja­mail­la nyt jo muu­ta­man vuo­den? Vas­tuul­li­se­na itse­ään pitä­vät kan­sain­vä­li­sen poli­tii­kan jul­kai­sut spe­ku­loi­vat sota­toi­mil­la Itä­me­ren pii­ris­sä. Onko sinul­la tar­jo­ta jotain kon­kreet­ti­sia, ei-yksi­puo­li­sia toi­mia, joil­la tätä jän­ni­tys­tä voi­si laskea?

    Mai­nit­se­mis­ta­si esi­mer­keis­tä on kai­kis­ta teh­ty pal­jon tut­ki­mus­ta, ja nii­den tar­joa­ma näke­mys on pal­jon monisyisempi.

    Venä­jän eska­laa­tios­ta: Suo­mi ei ole Venä­jän näkö­kul­mas­ta luo­tet­ta­va val­tio, Suo­men ulko­po­li­tiik­kaa on alus­ta läh­tien lei­man­nut oppor­tu­nis­mi, esim. sisäl­lis­so­ta: Val­koi­set teki­vät Sak­san kans­sa sopi­muk­sen joka oli­si saat­ta­nut Suo­men vai­vai­sek­si Sak­san vasal­li­val­tiok­si, eli kaik­ki peri­aat­teet ovat joh­don­mu­kai­ses­ti olleet myynnissä.
    Suo­mes­ta saa­tiin luo­tet­ta­va lyö­mäl­lä se kan­vee­siin, ja otta­mal­la hal­tuun ulko­po­li­tiik­ka, vien­ti­ta­lous ja mer­kit­tä­väs­sä mää­rin myös sisä­po­li­tiik­ka. Neu­vos­to­lii­ton hajot­tua tuo tasa­pai­no romah­ti ja sii­tä läh­tien Suo­mi on hakeu­tu­nut län­si­mai­den hel­moi­hin. Tämän eska­laa­tion sai­si kään­net­tyä esim. sil­lä että Suo­mi tote­ai­si NATO jäse­nyy­den ole­van lopul­li­ses­ti hau­dat­tu ja teki­si liit­ty­mi­sen poliit­ti­ses­ti mah­dot­to­mak­si, ja yhtä pitä­väs­ti sitou­tuu sii­hen, ettei Suo­mi liit­tou­du Venä­jän vihol­lis­ten kans­sa eikä puu­tu sen sisä­po­li­tiik­kaan. Tätä pitäi­si toki tukea voi­mak­kaal­la puo­lus­tus­ky­vyn lisää­mi­sel­lä ja Venä­jän anta­mil­la takuil­la alu­eel­li­ses­ta loukkaamattomuudesta.

    Taas disclai­mer: pidän Venä­jää fasis­ti­se­na roistovaltiona.

   7. AV: Mai­nit­se­mis­ta­si esi­mer­keis­tä on kai­kis­ta teh­ty pal­jon tut­ki­mus­ta, ja nii­den tar­joa­ma näke­mys on pal­jon monisyisempi.

    Venä­jän eska­laa­tios­ta: Suo­mi ei ole Venä­jän näkö­kul­mas­ta luo­tet­ta­va val­tio, Suo­men ulko­po­li­tiik­kaa on alus­ta läh­tien lei­man­nut oppor­tu­nis­mi, esim. sisäl­lis­so­ta: Val­koi­set teki­vät Sak­san kans­sa sopi­muk­sen joka oli­si saat­ta­nut Suo­men vai­vai­sek­si Sak­san vasal­li­val­tiok­si, eli kaik­ki peri­aat­teet ovat joh­don­mu­kai­ses­ti olleet myynnissä.
    Suo­mes­ta saa­tiin luo­tet­ta­va lyö­mäl­lä se kan­vee­siin, ja otta­mal­la hal­tuun ulko­po­li­tiik­ka, vien­ti­ta­lous ja mer­kit­tä­väs­sä mää­rin myös sisä­po­li­tiik­ka. Neu­vos­to­lii­ton hajot­tua tuo tasa­pai­no romah­ti ja sii­tä läh­tien Suo­mi on hakeu­tu­nut län­si­mai­den hel­moi­hin. Tämän eska­laa­tion sai­si kään­net­tyä esim. sil­lä että Suo­mi tote­ai­si NATO jäse­nyy­den ole­van lopul­li­ses­ti hau­dat­tu ja teki­si liit­ty­mi­sen poliit­ti­ses­ti mah­dot­to­mak­si, ja yhtä pitä­väs­ti sitou­tuu sii­hen, ettei Suo­mi liit­tou­du Venä­jän vihol­lis­ten kans­sa eikä puu­tu sen sisä­po­li­tiik­kaan. Tätä pitäi­si toki tukea voi­mak­kaal­la puo­lus­tus­ky­vyn lisää­mi­sel­lä ja Venä­jän anta­mil­la takuil­la alu­eel­li­ses­ta loukkaamattomuudesta.
    Taas disclai­mer: pidän Venä­jää fasis­ti­se­na roistovaltiona. 

    Eli kat­sot, että Suo­mi ei voi olla Venä­jän kan­nal­ta luo­tet­ta­va kuin satel­liit­ti­val­tio­na. Olem­me itse asias­sa samaa miel­tä, kos­ka itse­kin näen, ettei Suo­mi voi olla Venä­jän kan­nal­ta “luo­tet­ta­va” kuin ryh­ty­mäl­lä bäck­ma­ni­lais­ten quis­lin­gien joh­ta­mak­si Don­bas­sia muis­tut­ta­vak­si kleptokratiaksi. 

    Jos tuo on se hin­ta, joka pitää mak­saa rau­has­ta, sit­ten on käy­tä­vä tar­vit­taes­sa sotaa. On kui­ten­kin tur­ha puhua asias­ta kuvaa­mal­la sitä “molem­min­puo­li­se­na eska­laa­tio­na”. Me eläm­me omal­la puo­lel­lam­me rajaa rau­has­sa, venä­läis­ten ase­maan puut­tu­mat­ta. Jos he eivät tah­do elää mei­dän ja mui­den euroop­pa­lais­ten kans­sa Ety­jin sään­tö­jen mukai­ses­ti, sil­loin kyse on Venä­jän aggres­sios­ta, ei jos­tain mys­ti­ses­ti ete­ne­väs­tä eskalaatiosta.

   8. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Miten oli­si tal­vi­so­ta? Sitä edel­si yli vuo­si­kym­me­nen mit­tai­nen vai­he, jon­ka ajan Suo­mi teki par­haan­sa osoit­taak­seen pyr­ki­myk­sen­sä pysyä suur­val­ta­konflik­tien ulkopuolella.

    Entä Neu­vos­to­lii­ton näkö­kul­ma? Suo­men rajat oli vedet­ty tilan­tees­sa jos­sa se oli osa Venä­jää. Tilan­tees­sa jos­sa Suo­mi onkin itse­näi­nen, nämä rajat ovat NL:lle iso uhka. Sak­saan kumol­laan ole­va avoi­men viha­mie­li­nen ja fasis­miin tai­pu­vai­nen pik­ku­val­tio, joka voi estää lai­va­lii­ken­teen, ja jon­ka raja on muu­ta­man kym­me­nen kil­san pääs­sä toi­sek­si suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta. Osoit­ti suo­ma­lai­sil­ta käsit­tä­mä­tön­tä nai­viut­ta kuvi­tel­la että tämä oli­si ollut Neu­vos­to­lii­tol­le hyväk­syt­tä­vä tilan­ne. Sodan seu­rauk­se­na NL sai mitä halusi ja Suo­mi pala­si näky­mät­tö­mäk­si peri­fe­riak­si, jota ei sikä­läis­ten joh­ta­jien elä­män­ker­rois­sa mainita.

    Vie­lä disclai­mer: pidän Venä­jää fasis­ti­se­na roistovaltiona.

   9. AV: Entä Neu­vos­to­lii­ton näkö­kul­ma? Suo­men rajat oli vedet­ty tilan­tees­sa jos­sa se oli osa Venä­jää. Tilan­tees­sa jos­sa Suo­mi onkin itse­näi­nen, nämä rajat ovat NL:lle iso uhka. Sak­saan kumol­laan ole­va avoi­men viha­mie­li­nen ja fasis­miin tai­pu­vai­nen pik­ku­val­tio, joka voi estää lai­va­lii­ken­teen, ja jon­ka raja on muu­ta­man kym­me­nen kil­san pääs­sä toi­sek­si suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta. Osoit­ti suo­ma­lai­sil­ta käsit­tä­mä­tön­tä nai­viut­ta kuvi­tel­la että tämä oli­si ollut Neu­vos­to­lii­tol­le hyväk­syt­tä­vä tilan­ne. Sodan seu­rauk­se­na NL sai mitä halusi ja Suo­mi pala­si näky­mät­tö­mäk­si peri­fe­riak­si, jota ei sikä­läis­ten joh­ta­jien elä­män­ker­rois­sa mainita.

    Vie­lä disclai­mer: pidän Venä­jää fasis­ti­se­na roistovaltiona. 

    Suo­mi oli vuon­na 1939 Itä-Euroo­pan ainoa demo­kraat­ti­nen val­tio ja olim­me tor­ju­neet fasis­min, lak­kaut­ta­neet usei­ta fasis­ti­sia jär­jes­tö­jä ja nou­dat­ta­neet vuo­sien ajan yksi­se­lit­tei­sen sel­vää poh­jois­mais­ta, puo­lu­eet­to­muu­teen täh­tä­vää ulko­po­li­tiik­kaa ja tor­ju­nut Sak­san lähen­ty­mis­yri­tyk­set päät­tä­väi­ses­ti. (Neu­vos­to­liit­to puo­les­taan oli ryh­ty­nyt Nat­si-Sak­san liit­to­lai­sek­si.) Sen ystä­väl­li­sem­pää poli­tiik­kaa kuin Suo­mi nou­dat­ti, me emme oli­si voi­neet nou­dat­taa luo­pu­mat­ta itsemääräämisoikeudestamme.

    Jos ihmi­nen vaka­vis­saan väit­tää, että tal­vi­so­ta oli­si ollut väl­tet­tä­vis­sä, niin hänen täy­tyy olla naiivi.

   10. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Sen ystä­väl­li­sem­pää poli­tiik­kaa kuin Suo­mi nou­dat­ti, me emme oli­si voi­neet nou­dat­taa luo­pu­mat­ta itsemääräämisoikeudestamme.

    Täs­sä osuit nau­lan kan­taan: pie­nil­lä kan­sal­lis­val­tioil­la ei täs­tä syys­tä ole tule­vai­suut­ta, impe­riu­mien raken­ta­mi­nen on taas täy­des­sä vauh­dis­sa. Pie­nel­lä ja pelok­kaal­la ei ole varaa peri­aat­tei­siin, eivät­kä ne sen takia voi olla luo­tet­ta­via sopimuskumppaneita.
    Ilmas­to­ka­ta­stro­fin vält­tä­mi­nen vaa­tii suu­ren ihmis­jou­kon yhteis­tä sopi­mis­ta, ja se on monin­ver­roin vai­keam­paa, kun näi­tä ihmi­siä edus­taa pari sataa kan­sal­lis­val­tio­ta kuin jos hei­tä edus­tai­si 5–10 impe­riu­mia. Ydin­a­sei­den aika­na nämä impe­riu­mit ovat kyke­ne­viä säi­lyt­tä­mään kes­ki­näi­sen rau­han, jos yhtei­ses­ti sovi­taan, että hyök­käyk­seen vas­ta­taan ydinohjuksella.
    Kan­sal­lis­val­tiot ovat muu­ten­kin nati­se­mas­sa, kos­ka eri mai­den suur­kau­pun­ki­lai­sil­la on usein kes­ke­nään yhte­ne­väi­sem­mät int­res­sit, kuin saman maan suur­kau­pun­ki­lai­sil­la ja peri­fe­rial­la. kuka tie­tää, ehkä jos­kus näh­dään val­tio­muo­to, joka on kau­pun­kien kes­ki­näi­nen ilman maan­tie­teel­lis­tä jat­ku­vuut­ta. Kau­pun­ki­lai­set tun­tu­vat vapaa-ajal­laan mat­kus­ta­van enem­män mui­den mai­den kau­pun­kei­hin, kuin oman maan­sa periferiaan.

    Kan­sal­lis­val­tiot ovat osoit­tau­tu­neet toi­si­naan kyke­ne­vik­si jär­jes­tä­mään sisäi­set asian­sa, mut­ta kel­vot­to­mik­si jär­jes­tä­mään glo­baa­le­ja asioi­ta. Nyt meil­lä on käsis­säm­me usei­ta glo­baa­le­ja ongel­mia, joi­hin vaa­di­taan glo­baa­le­ja rat­kai­su­ja. Suo­mes­sa­kin pyri­tään kar­si­maan kun­tien mää­rää, kos­ka maan­laa­jui­sia ongel­mia ei voi­da rat­kais­ta kuntatasolla.

  2. Rak­sa­äi­jä: Rak­sa­äi­jä

   Rak­sa­äi­jä:

   oli­si­ko mahdollista,että hal­li­tuk­sen hapui­lu hiu­kan lisää mie­len­kiin­toa myös sinua kohtaan? 

   Rak­sa­äi­jäl­le vain sel­lai­nen huo­mio että Osmo Soi­nin­vaa­ra on myös ollut omas­sa blo­gis­saan aiem­min erit­täin obje­tii­vi­nen myös Vih­rei­den toi­min­taan ja jos­kus kri­ti­soi­tu­nut puo­lu­een lin­jo­ja mones­sa asias­sa. Mik­si Osmo Soi­nin­vaa­ran ammat­tio­saa­mi­nen ja tilas­to­tie­tei­li­jän tie­teel­li­nen näke­mys pitäi­si aina ja jat­kos­sa lin­kit­tää sii­hen tilan­tee­seen min­ka­lai­nen on Vih­rei­den hal­li­tus tai oppo­si­tio poli­tiik­ka? Osmo Soi­nin­vaa­ral­la on oma näke­myk­set ja hän on mones­sa asias­sa arvos­tet­tu hen­ki­lö yli puo­lue rajo­jen edus­kun­nas­sa. Osmo on minus­ta toi­mi­nut oikein. Pro­vo­kaa­tion ideao oli kun­nol­li­nen syöt­ti joka lopul­ta pal­jas­ti muut kom­ment­taat­to­rei­den todel­li­sen motii­vin. Osmo Soi­nin­vaa­ran ana­lyy­si meni minun­kin koh­dal­la har­haan mut­ta en ota asi­aa vaka­vas­ti. Osmo räjäyt­ti pan­kin pal­jas­ta­mal­la asiak­kai­den­sa todel­li­set mie­li­pi­teet. Itse oli­sin teh­nyt samoin.

   Täl­läi­nen maa­li­tus, denia­lis­mi ja trol­laus ei vain vie kes­kus­te­lu eteen­päin. Se pilaa sen lopul­li­ses­ti koko­naan. Sii­nä ei mikään muu auta kuin pal­jas­taa tör­ky kom­men­tit faktasta. 

   112:seen pila­soit­tot vain lopul­ta mene­vät niin että todel­li­nen hätä on jo lii­an myös­täis­tä korjata.

   Nämä Osmon 13 maa­li­tus esi­merk­kiä oli 112:seen pila­soit­to­ja jois­ta ei hyvää seu­raa. En edes kuvit­te­le kokei­le­van niitä.

 3. Maa­pal­lon ves­töä on tur­ha jakaa Suo­men kokoi­siin osiin. Tie­dät oikein hyvin että lake­ja ja sään­tö­jä hal­lit­se­vat val­tiot toi­mi­vat koko­nai­suuk­si­na, eivät pie­niin osiin pil­kot­tui­na jaok­si­na. Sik­si esim Intian tai Kii­nan teke­mi­set ovat oikeas­ti yli 200 ker­taa mer­kit­tä­väm­piä kuin Suo­men toi­mi­mi­nen esimerkkinä.

 4. Mik­si näis­sä ilmas­to­vouh­kaa­jien jutuis­sa aina mai­ni­taan se, että “jos maa­il­ma jaet­tai­siin 5 mil­joo­nan ihmi­sen jouk­koi­hin, niin kenen­kään ei tar­vit­si­si teh­dä mitään”? Maa­il­maa kun ei ole jaet­tu, eikä jae­ta, 5 mil­joo­nan ihmi­sen jou­koik­si. Todel­li­suu­des­sa on kak­si jouk­koa, jot­ka ovat suu­ruu­del­taan noin 1,5 mil­jar­dia. Ne jou­kot päät­tä­vät omis­ta asiois­taan. Sit­ten on tämä mei­dän suo­ma­lais­ten noin 5 mil­joo­nan ihmi­sen jouk­ko, joka päät­tää mei­dän asiois­tam­me. Suo­mi on ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tais­ten toi­mien kär­ki­mai­ta koko maa­il­mas­sa. Lope­te­taan nöy­ris­te­ly jo!

  1. Suo­mi on ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tais­ten toi­mien kär­ki­mai­ta koko maa­il­mas­sa. Lope­te­taan nöy­ris­te­ly jo!

   Jos kaik­ki maa­il­man ihmi­set tuot­tai­si­vat yhtä pal­jon kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja kuin suo­ma­lai­set, maa­pal­lol­la ei oli­si mitään toi­voa. Onnek­si muut eivät ole yyh­tä huonoja.

   1. Jos kaik­ki maa­il­man ihmi­set lisään­tyi­si­vät suh­tees­sa maan­sa resurs­sei­hin kuin suo­ma­lai­set, maa­pal­lon resurs­sit riit­täi­si­vät kai­kil­le, jopa suo­ma­lai­sel­la elin­ta­sol­la. Onnek­si suo­ma­lai­set eivät ole yhtä vas­tuut­to­mia sikiä­mään kuin afrik­ka­lai­set, intia­lai­set jne.

   2. AP:
    Jos kaik­ki maa­il­man ihmi­set lisään­tyi­si­vät suh­tees­sa maan­sa resurs­sei­hin kuin suo­ma­lai­set, maa­pal­lon resurs­sit riit­täi­si­vät kai­kil­le, jopa suo­ma­lai­sel­la elin­ta­sol­la. Onnek­si suo­ma­lai­set eivät ole yhtä vas­tuut­to­mia sikiä­mään kuin afrik­ka­lai­set, intia­lai­set jne.

    Jos Suo­ma­lai­set lisään­tyi­si­vät suh­tees­sa maan­sa ja maa­pal­lon resurs­sei­hin, Suo­mes­sa oli­si alle puo­li mil­joo­naa asukasta.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Jos kaik­ki maa­il­man ihmi­set tuot­tai­si­vat yhtä pal­jon kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja kuin suo­ma­lai­set, maa­pal­lol­la ei oli­si mitään toi­voa. Onnek­si muut eivät ole yyh­tä huonoja.

    Suo­mi sijait­see 60 leveys­pii­rin poh­jois­puo­lel­la, ark­ti­sel­la alu­eel­la. Jota­kin on pol­tet­ta­va tai yti­miä hal­kais­ta­va, jot­ta tääl­lä pys­tyy asu­maan ja elä­mään. Olen asu­nut Espan­jas­sa ja tie­dän, että siel­lä ei pal­jon ener­gi­aa kulu.

  2. Aksels­son:
   Mik­si näis­sä ilmas­to­vouh­kaa­jien jutuis­sa aina mai­ni­taan se, että ”jos maa­il­ma jaet­tai­siin 5 mil­joo­nan ihmi­sen jouk­koi­hin, niin kenen­kään ei tar­vit­si­si teh­dä mitään”? Maa­il­maa kun ei ole jaet­tu, eikä jae­ta, 5 mil­joo­nan ihmi­sen jou­koik­si. Todel­li­suu­des­sa on kak­si jouk­koa, jot­ka ovat suu­ruu­del­taan noin 1,5 mil­jar­dia. Ne jou­kot päät­tä­vät omis­ta asiois­taan. Sit­ten on tämä mei­dän suo­ma­lais­ten noin 5 mil­joo­nan ihmi­sen jouk­ko, joka päät­tää mei­dän asiois­tam­me. Suo­mi on ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tais­ten toi­mien kär­ki­mai­ta koko maa­il­mas­sa. Lope­te­taan nöy­ris­te­ly jo!

   Suo­ma­lais­ten per capi­ta ener­gian­ku­lu­tus tai­taa olla EU:n kor­kein. Suo­ma­lai­sil­la ei ole yhtään vali­dia syy­tä olla ylpei­tä omas­ta ilmastopolitiikastaan.
   Se että Suo­mes­sa on 5,5 mil­joo­naa eikä 0,5 mil­joo­naa asu­kas­ta ei ole juu­ri min­kään muun, kuin fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den ja kei­no­lan­noi­tuk­sen ansiota.
   Espan­ja­lais­ten per capi­ta CO2 pääs­töt tai­ta­vat olla puo­let Suo­ma­lais­ten vas­taa­vis­ta, ja on pal­jon hel­pom­pi saa­da nollaan.
   Ilmas­ton­suo­je­lun kan­nal­ta Suo­mes­sa ei pitäi­si asua kuin haja­nai­sia metsäerakoita.

   1. AV: Suo­ma­lais­ten per capi­ta ener­gian­ku­lu­tus tai­taa olla EU:n kor­kein. Suo­ma­lai­sil­la ei ole yhtään vali­dia syy­tä olla ylpei­tä omas­ta ilmastopolitiikastaan.

    Pääs­tö­jä ei tar­vit­se saa­da nol­laan, kos­ka on nie­lu­ja — hii­li kier­tää. Fos­sii­li­sen polt­toai­neet voi­si kor­va­ta polt­ta­mal­la joka vuo­si sata­vuo­ti­aat puut ener­giak­si ja anta­mal­la lop­pu­jen kas­vaa; jos ener­gi­aa tar­vi­taan vähem­män, riit­tää puu­ta sel­luun­kin. Suu­rem­pia nup­pi­koh­tai­sia pääs­tö­jä voi kom­pen­soi­da pie­nem­mäl­lä nup­pi­mää­räl­lä — alkeismatematiikkaa.

   2. Aika aja­tel­la: Pääs­tö­jä ei tar­vit­se saa­da nol­laan, kos­ka on nie­lu­ja — hii­li kier­tää. Fos­sii­li­sen polt­toai­neet voi­si kor­va­ta polt­ta­mal­la joka vuo­si sata­vuo­ti­aat puut ener­giak­si ja anta­mal­la lop­pu­jen kas­vaa; jos ener­gi­aa tar­vi­taan vähem­män, riit­tää puu­ta sel­luun­kin. Suu­rem­pia nup­pi­koh­tai­sia pääs­tö­jä voi kom­pen­soi­da pie­nem­mäl­lä nup­pi­mää­räl­lä — alkeismatematiikkaa.

    Oli­si muka­va kuul­la miten perus­te­let sen että Suo­mes­sa asu­vil­la ihmi­sil­lä on oikeus pääs­tel­lä kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja 87 ker­tai­nen mää­rä Etio­pias­sa asu­viin ihmi­siin ver­rat­tu­na. Onko Suo­mes­sa asu­va ihmi­nen 87 ker­taa arvok­kaam­pi kuin Etio­pia­lai­nen ihminen?

    Ja kyl­lä, CO2 pääs­töt pitää län­si­mais­sa saa­da nol­laan, kos­ka ilma­ke­häs­sä on jo nyt lii­kaa hii­li­diok­si­dia, joka on lähes koko­naan län­si­maa­lais­ten sin­ne pääs­tä­mää ja nyt on tul­lut aika mak­saa men­nei­syy­den syn­neis­tä, eikä pis­tää mui­ta kär­si­mään niis­tä. Vai onko vapaa­mat­kus­tus mie­les­tä­si kes­tä­vä ja moraa­li­nen toi­min­ta­ta­pa? Kas­vat­tai­sit­ko lap­se­si sen mukaisesti?

   3. AV: Oli­si muka­va kuul­la miten perus­te­let sen että Suo­mes­sa asu­vil­la ihmi­sil­lä on oikeus pääs­tel­lä kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja 87 ker­tai­nen mää­rä Etio­pias­sa asu­viin ihmi­siin ver­rat­tu­na. Onko Suo­mes­sa asu­va ihmi­nen 87 ker­taa arvok­kaam­pi kuin Etio­pia­lai­nen ihminen?

    En tie­dä, mihin esit­tä­mä­si 87-ker­tai­suus ver­rat­tu­na Etio­pias­sa asu­viin perus­tuu, joten en yri­tä perus­tel­la suo­raan sitä. Ylei­sem­min perus­teet voi joh­taa sii­tä peri­aat­tees­ta, että val­tio saa pääs­tää kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä sen ver­ran kuin se nie­lee nii­tä (eli sitoo hiil­tä ilma­ke­häs­tä). Täs­tä seu­raa, että kes­ki­mää­räi­nen nup­pi­koh­tai­nen pääs­tö­bud­jet­ti voi olla eri val­tiois­sa eri suu­ri. Ihmi­sar­vo on kai­kil­la ääre­tön ja jaka­ma­ton, sii­tä ei voi joh­taa min­kään­suu­ruis­ta pääs­tö­bud­jet­tia kenellekään.

   4. Aika aja­tel­la: En tie­dä, mihin esit­tä­mä­si 87-ker­tai­suus ver­rat­tu­na Etio­pias­sa asu­viin perus­tuu, joten en yri­tä perus­tel­la suo­raan sitä. Ylei­sem­min perus­teet voi joh­taa sii­tä peri­aat­tees­ta, että val­tio saa pääs­tää kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä sen ver­ran kuin se nie­lee nii­tä (eli sitoo hiil­tä ilma­ke­häs­tä). Täs­tä seu­raa, että kes­ki­mää­räi­nen nup­pi­koh­tai­nen pääs­tö­bud­jet­ti voi olla eri val­tiois­sa eri suu­ri. Ihmi­sar­vo on kai­kil­la ääre­tön ja jaka­ma­ton, sii­tä ei voi joh­taa min­kään­suu­ruis­ta pääs­tö­bud­jet­tia kenellekään.

    Mik­si hii­li­bud­jet­ti pitäi­si jakaa juu­ri mait­tain? Mik­si ei kun­ta­koh­tai­ses­ti? Rova­nie­me­läi­nen sai­si kulut­taa pal­jon enem­män kuin Kau­niais­lai­nen. Tai hen­ki­lö­koh­tai­sen maa­no­mis­tuk­sen perus­teel­la? Vain met­sä­no­mis­ta­jil­la oli­si oikeus hii­li­diok­si­di­pääs­töi­hin? Val­tio kuu­los­taa suo­ma­lai­sen suus­ta aika tar­koi­tus­ha­kui­sel­ta rajaukselta.

    Rehel­li­ses­ti sanoen en espoo­lai­se­na koe ole­va­ni osal­li­nen Kai­nuun met­sien hii­li­nie­luun yhtään enem­pää kuin Saha­ran ete­lä­puo­li­sen Afri­kan vii­da­koi­hin­kaan. Sen sijaan olen kyl­lä kom­pen­soi­nut pääs­tö­jä­ni mark­ki­naeh­toi­sil­la met­si­tys­oh­jel­mil­la, jois­sa istu­te­taan pui­ta Zim­babween ja Kolum­bi­aan. Ihan vaan kos­ka se on kustannustehokkaampaa.

   5. ark­ki­teh­ti: Mik­si hii­li­bud­jet­ti pitäi­si jakaa juu­ri mait­tain? Mik­si ei kun­ta­koh­tai­ses­ti? Rova­nie­me­läi­nen sai­si kulut­taa pal­jon enem­män kuin Kau­niais­lai­nen. Tai hen­ki­lö­koh­tai­sen maa­no­mis­tuk­sen perus­teel­la? Vain met­sä­no­mis­ta­jil­la oli­si oikeus hii­li­diok­si­di­pääs­töi­hin? Val­tio kuu­los­taa suo­ma­lai­sen suus­ta aika tar­koi­tus­ha­kui­sel­ta rajaukselta. 

    Hii­li­bud­jet­ti (net­to­pääs­töi­nä nol­la) pitäi­si jakaa val­tioit­tain, kos­ka val­tio on yhtääl­tä osa­puo­li glo­baa­leis­sa neu­vot­te­luis­sa ja toi­saal­ta suve­ree­ni jär­jes­tä­mään sisäi­sen toi­min­tan­sa kuin­ka tah­too. Val­tio voi­si esi­mer­kik­si jär­jes­tel­lä hii­li­ta­seen­sa yllä­pi­tä­mäl­lä hii­li­pörs­siä, jos­sa mikä tahan­sa oikeus­hen­ki­lö voi ostaa ja myy­dä pääs­tö­oi­keuk­sia ja hii­li­nie­lu­ja. Täl­lä haet­tai­siin hyvää ja toi­mi­vaa tarkoitusta. 

    Vas­ta­si­ko tämä kysymykseesi?

   6. AV: Oli­si muka­va kuul­la miten perus­te­let sen että Suo­mes­sa asu­vil­la ihmi­sil­lä on oikeus pääs­tel­lä kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja 87 ker­tai­nen mää­rä Etio­pias­sa asu­viin ihmi­siin ver­rat­tu­na. Onko Suo­mes­sa asu­va ihmi­nen 87 ker­taa arvok­kaam­pi kuin Etio­pia­lai­nen ihminen?

    Ja kyl­lä, CO2 pääs­töt pitää län­si­mais­sa saa­da nol­laan, kos­ka ilma­ke­häs­sä on jo nyt lii­kaa hii­li­diok­si­dia, joka on lähes koko­naan län­si­maa­lais­ten sin­ne pääs­tä­mää ja nyt on tul­lut aika mak­saa men­nei­syy­den syn­neis­tä, eikä pis­tää mui­ta kär­si­mään niis­tä. Vai onko vapaa­mat­kus­tus mie­les­tä­si kes­tä­vä ja moraa­li­nen toi­min­ta­ta­pa? Kas­vat­tai­sit­ko lap­se­si sen mukaisesti?

    Etio­pias­sa tus­kin on pie­nem­mät CO2 pääs­töt sen takia, että välit­täi­si­vät ilmas­tos­ta. Kyse on köy­hyy­des­tä ja mata­las­ta elin­ta­sos­ta. Kehi­tys­mais­sa ei väli­te­tä ympä­ris­tös­tä pät­kän­kään vertaa.

   7. Sasu: Etio­pias­sa tus­kin on pie­nem­mät CO2 pääs­töt sen takia, että välit­täi­si­vät ilmas­tos­ta. Kyse on köy­hyy­des­tä ja mata­las­ta elin­ta­sos­ta. Kehi­tys­mais­sa ei väli­te­tä ympä­ris­tös­tä pät­kän­kään vertaa.

    No kyl­lä­hän tuo perus­te­lu var­mas­ti ilma­ke­häl­le ja tule­vil­le suku­pol­vil­le kelpaa.
    Suu tuk­koon köy­hä, minä olen rik­kaam­pi, joten saan roh­mu­ta 87 ker­tai­sen mää­rän yhtei­siä resurs­se­ja. Eikä sinul­la köy­häl­lä ole oikeut­ta rikas­tua samal­la taval­la kuin minä, kos­ka ehdin ensiksi.

   8. Aika aja­tel­la: Fos­sii­li­sen polt­toai­neet voi­si kor­va­ta polt­ta­mal­la joka vuo­si sata­vuo­ti­aat puut ener­giak­si ja anta­mal­la lop­pu­jen kas­vaa; jos ener­gi­aa tar­vi­taan vähem­män, riit­tää puu­ta selluunkin.

    Yli sata­vuo­tiai­den met­sien mää­rä on Suo­mes­sa alle 10%. Voi­sit esit­tää las­kel­mat miten hyvin tuol­la mää­räl­lä kor­va­taan fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­tö. Saat­tai­si tul­la vilu.

   9. AV: Yli sata­vuo­tiai­den met­sien mää­rä on Suo­mes­sa alle 10%. Voi­sit esit­tää las­kel­mat miten hyvin tuol­la mää­räl­lä kor­va­taan fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­tö. Saat­tai­si tul­la vilu.

    Vuon­na 2018 Suo­mes­sa kulu­te­tus­ta ener­gias­ta 15 % pro­sent­tia tuo­tet­tiin kiin­teäl­lä puul­la (sel­lun val­mis­tuk­sen sivu­tuot­teel­la mus­ta­li­peäl­lä lisäk­si mel­kein yhtä pal­jon). Tähän kului noin 30 mil­joo­naa kuu­tio­ta puu­ai­nes­ta, joka on noin nel­jäs­osa vuo­tui­ses­ta met­sän­kas­vus­ta. Puul­la saa­tai­siin siten tuo­tet­tua noin 60 % tar­vit­ta­vas­ta ener­gias­ta, jos käy­tet­täi­siin koko vuo­tui­nen kas­vu. Tämä riit­täi­si kor­vaa­maan fos­sii­li­set polt­toai­neet, kos­ka loput saa­daan jo muis­ta uusiu­tu­vis­ta ja ydinvoimasta. 

    Läh­de: Wood Fuels in Ener­gy Gene­ra­tion in Fin­land, MMM, syys­kuu 2019.

   10. Nois­sa olo­suh­teis­sa puu riit­täi­si enem­män kuin hyvin kor­vaa­maan fos­sii­li­set polt­toai­neet. Eihän puun­ja­los­tus­teol­li­suus tar­vit­si­si ener­gi­aa liankaan.

   11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Nois­sa olo­suh­teis­sa puu riit­täi­si enem­män kuin hyvin kor­vaa­maan fos­sii­li­set polt­toai­neet. Eihän puun­ja­los­tus­teol­li­suus tar­vit­si­si ener­gi­aa liankaan.

    Osu­va huo­mio; arvio oli ns. kon­ser­va­tii­vi­nen. Siis­pä puu­ta jäi­si vähän myös sellunkeittoon.

   12. Aika aja­tel­la:Puul­la saa­tai­siin siten tuo­tet­tua noin 60 % tar­vit­ta­vas­ta ener­gias­ta, jos käy­tet­täi­siin koko vuo­tui­nen kas­vu. Tämä riit­täi­si kor­vaa­maan fos­sii­li­set polt­toai­neet, kos­ka loput saa­daan jo muis­ta uusiu­tu­vis­ta ja ydinvoimasta. 

    Läh­de: Wood Fuels in Ener­gy Gene­ra­tion in Fin­land, MMM, syys­kuu 2019.

    Eli jos kaa­det­tai­siin vain sinä vuon­na sata­vuo­tiaik­si tule­vat puut, saa­tai­siin ehkä puo­li % met­sis­tä käy­tet­tyä kuna­kin vuon­na. Jos koko puus­ton kas­vul­la saa­daan katet­tua 60%, niin mis­tä lop­pu 40% tulee, ja miten pal­jon tuo 0.5% on puus­ton vuosikasvusta?
    Mitä tapah­tuu bio­di­ver­si­tee­til­le kun koko Suo­men met­sät ovat puupeltoa?
    Onko Suo­ma­lai­sil­la oikeus olla sii­voa­mat­ta aiem­min tuprut­ta­mi­aan CO2 pääs­tö­jä ilma­ke­häs­tä? Joku muu saa hoi­taa sen­kin sot­kun mei­dän puolestamme.

   13. AV: Eli jos kaa­det­tai­siin vain sinä vuon­na sata­vuo­tiaik­si tule­vat puut, saa­tai­siin ehkä puo­li % met­sis­tä käy­tet­tyä kuna­kin vuon­na. Jos koko puus­ton kas­vul­la saa­daan katet­tua 60%, niin mis­tä lop­pu 40% tulee, ja miten pal­jon tuo 0.5% on puus­ton vuosikasvusta?
    Mitä tapah­tuu bio­di­ver­si­tee­til­le kun koko Suo­men met­sät ovat puupeltoa?
    Onko Suo­ma­lai­sil­la oikeus olla sii­voa­mat­ta aiem­min tuprut­ta­mi­aan CO2 pääs­tö­jä ilma­ke­häs­tä? Joku muu saa hoi­taa sen­kin sot­kun mei­dän puolestamme.

    Arve­li­sin sata­vuo­tiai­den käsit­tä­vän vähin­tään yhden pro­sen­tin puus­tos­ta, kos­ka van­hem­mat puut ovat nuo­ria pui­ta suurempia. 

    Loput 40 % tulee, kuten jo edel­lä tote­sin, muis­ta uusiu­tu­vis­ta ja ydinvoimasta.

    Ei ole sel­vää, että kaik­kial­la pitäi­si olla puu­pel­to­ja: jat­ku­va kas­va­tus lie­nee mel­kein yhtä teho­kas­ta (jos­kin ehkä kal­liim­paa) aina­kin sil­le sovel­tu­vis­sa pai­kois­sa. Elon­kir­joa voi­daan yllä­pi­tää myös suo­je­le­mal­la riit­tä­vän suu­ri osuus metsistä.

    Kes­kus­te­lu läh­tee nyt sivu­po­luil­le. Alku­pe­räi­nen tar­koi­tus oli ainoas­taan tode­ta, että puu on uusiu­tu­va ener­gian lähde.

 5. Hei Osmo Soininvaara

  Kom­men­toin myös itse tuo­ta tei­dän pro­ko­vaa­tii­vis­tä edel­lis­tä aihet­ta “On varau­dut­ta­va mas­sii­vi­siin väes­tön­siir­toi­hin” ( 15.12.2019).

  Kes­ki­tyin itse tur­peen polt­toon liit­ty­viin aihei­siin. Mie­len­kiin­toi­nen sinänsä.

  Nyt kun luin tämän uuden blo­gi­si niin en kui­ten­kaan usko­nut että edel­li­nen oli pro­vo­kaa­tio mut­ta ymmär­sin että halusit kokeek­si tes­ta­ta mai­nit­se­ma­si kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vien maalitusta.
  Kalat tart­tui heti veteen. Mut­ta oikein toi­mit kui­ten­kin ja poruk­ka pal­ja­tui sinun ansas­sa jon­ka virit heil­le ove­las­ti. Sinän­sä pro­vo­kaa­tio oli oikein ja sitä voi­si jat­kaa maa­han­muut­tol­la lisää ja myös pako­lais-ja tur­va­paik­ka aiheill­la. kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vien rat­sia voi­si taas olla ajankohtainen. 

  Oli nuo 13 koh­taa erit­täin hur­jaa luke­mis­ta ja sala­liit­to­teo­rioi­ta täyn­nä. Todel­la surul­lis­ta ja ikä­vää luet­ta­vaa. Minus­ta syöt­ti­si oli hyvä ja se meni läpi.Itse en luke­nut noi­ta kom­ment­te­ja kos­ka kes­ki­tyin sisän­sä asial­li­seen tur­va keskusteluun. 

  Kui­ten­kin oma säh­kö­pos­ti­ni ilmoi­tit uusis­ta vies­teis­tä aihees­ta “On varau­dut­ta­va mas­sii­vi­siin väes­tön­siir­toi­hin” ( 15.12.2019).

  Luu­lin vain että kes­kus­te­lu oli todel­la vil­kas­ta ja ihmi­siä kii­nos­ti aihe aidosti. 

  Heti kun tämä kir­joi­tus tuli esil­le niin tajusin että kysees­sä oli maa­li­tus kun säh­kö­pos­ti­vies­te­jä tuli tämän päi­vän aika­na 14 kpl alle muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa yhtä aikaa. En las­ke­nut edes kuin­ka pal­jon yhteensä. 

  Näkö­jään suo­ma­lai­set kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vit ovat luke­neet vii­me vuo­si­sa­dan (1900-luvun alun) van­ho­ja sala­liit­to kir­jal­li­suut­ta. Sää­li vain että sekin on niin van­haa ja kulu­nut­ta epä­tie­toa että sivistystaso,n kou­lu­tus­ta­son ja tie­to­ta­son omaa­vat hen­ki­löt alen­tu­vat täl­läi­seen epä-älyl­li­seen kes­kus­te­luun. Todel­la ikä­vää ja surul­lis­ta ja en usko­nut että maa­li­tus oli­si näin kovaa ja jyrkkää. 

  Vuo­den 2018 pre­si­den­tin­vaa­leis­sa oli kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­veil­lä oma ehdo­kas jon­ka aja­tus­maa­il­ma on edel­leen mil­lai­sek­si kes­kus­te­lu voi aihees­ta mennä.

  Muis­tan että olin erääs­sä vaa­li­pa­nee­lis­sa jos­sa tämä kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vien ehdo­kas ei pääs­syt tule­maan ja kaik­ki muut ehdok­kaat oli­vat asias­ta kii­tol­li­sia kos­ka hekin ymmär­tä­vät että kes­kus­te­lu menee ihan toi­seen suun­taan ja denia­lis­ti­nen näke­mys saa ylei­sön joko nau­ruun tai itkuun niin että hyvä asia­poh­jai­nen kes­kus­te­lu pilaan­tuu näi­den kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vis­ten denia­lis­tien kans­sa. Todel­la ikä­vää ja surullista. 

  Itse olen kiin­nos­tu­nut his­to­rias­ta ja seu­raan his­to­rian­tut­ki­mus­ta Suo­mes­sa. Tänään tuli tie­to sii­tä että Kan­sal­li­sar­kis­ton sel­vi­tys Suo­ma­lais­ten SS-mies­ten osal­li­suu­des­ta Kau­ka­suk­sen teloi­tuk­siin var­mis­tu­nut (https://arkisto.fi/news/2531/61/SS-selvityksen-suomennos-julkaistu/d,ajankohtaista). Nyt kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi­set holo­kaus­ti dena­lis­tit saa­vat kes­kus­te­lus­sa yliot­teen pait­si sii­nä on hyvä­nä puo­le­na se että Hesa­ri suo­dat­taa asiat­to­mat vies­tit kes­kus­te­luis­ta. En viit­si edes kes­kus­tel­la aihees­ta enää. Vii­me vuo­den lopun ja tämän vuo­den alun kes­kus­te­lu oli minul­le ihan hen­ki­ses­ti tar­peek­si. Kos­ka itse olen tutus­tu­nut tuo­hon tut­ki­muk­seen niin tie­dän aihees­ta paljon. 

  Olen luke­nut blo­gi­si 10 sään­töä ja yri­tän nou­dat­taa nii­tä. Minus­ta nuo sään­nöt pitäi­si lähet­tää kai­kil­le tätä blo­gia kom­men­toi­vil­le denia­lis­teil­le oli aihe mikä tahan­sa. Sään­nöt ovat erit­täin raken­ta­via ja niis­sä pitäi­si olla myös se lin­ja kai­kil­la myös niil­lä jot­ka ovat aihees­ta eri­miel­tä mut­ta maa­li­tus ja denia­lis­mi ja trol­laus vie asian toi­seen suun­taan. Toki on tol­kun ihmi­siä mut­ta tämä toi­min­ta oli todel­la ikä­vää ja surullista. 

  Kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vien koh­dal­la totuus on sit­ten joku muu jos sitä on (post truth). Kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vis­ten maa­li­tuk­set kan­nat­tai­si muu­ten arkis­toi­da niin että jos­sain muu­al­la myös täs­sä blo­gis­sa ja muu­al­la jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­kis­sa tuot esil­le nämä kom­men­tit jatkossa. 

  Muis­tan kun Jani Toi­vo­la ker­toi että hän oli luke­nut ääneen eräs­sä kou­lus­sa ne tör­keät kom­men­tit joi­ta hän oli saa­nut ennen tuloa kou­lul­le puhu­maan aihees­ta jos­ta hänet oli sin­ne kut­sut­tu. Jani luki ne kes­kel­lä luok­kaa ja kom­ment­tien lähet­tä­jät oli­vat myös siel­lä läs­nä. Hän jopa lausui hei­dän nimet ääneen ja kes­kus­te­lu jat­kui mut­ta uudes­ta aihees­ta eli sii­tä mik­si nämä tör­ky­kom­men­tien lähet­tä­jät oli­vat toi­mi­neet niin. He jou­tui­vat kyl­lä sii­nä hen­ki­ses­ti luo­kal­le ja sai­vat hen­ki­ses­ti myös ehdot. Reh­to­rin kans­lia oli myös osoite. 

  Näi­den Kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vis­ten jon­kin­lai­set yhteys­tie­dot ja säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat var­maan sinul­la ylhääl­lä joten toi­von että he saa­vat myös jos­kus kas­vo­tus­ten näh­dä omia kom­ment­te­ja kun heil­lä on myös nii­den koh­dal­la denia­lis­ti­nen näkemys. 

  Haluan toi­vot­taa sinul­le kaik­kea hyvää ja toi­vot­ta­vas­ti saan naut­ti erit­täin asian­tun­ti­ja tasois­ta blo­gia­si jat­kos­sa ilman mitään dena­lis­ti­siä väli­huu­to­ja kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vien suunalta.

  Mikä­li nämä dena­lis­tit palaa­vat tän­ne tämän kes­kus­te­lun aika­na ja ovat nyt pukeu­tu­neet väliai­kai­ses­ti parem­min niin avoin kes­kus­te­lu oli­si joten­kin jat­kos­sa myös pro­vo­ka­tii­vi­ses­ti hyvää myös hei­dän kom­men­tei­hin niin että ymmär­tä­vät että aihe on vaka­va ja hei­dän käy­tös on kuin soit­tai­si 112 jatu­vas­ti pilapuheluita. 

  Hyvää jou­lu toivoo
  Rahul

 6. Kun pää­sin lis­tal­le niin herää kysy­mys, että mikä sii­nä on kan­sal­lis­kon­ser­va­tis­mia jos tote­aa sen mitä maa­il­mas­sa tapah­tuu? Pako­lai­set huku­te­taan Väli­me­reen ja rajo­ja sul­je­taan väki­val­ta­ko­neis­tol­la. Onko jää­nyt uuti­set kat­so­mat­ta? Jos lue­tun ymmär­tä­mi­nen on noin huo­noa ja tun­te­mus maa­il­man tilas­ta, niin eipä teil­lä ole toi­voa, kun nuo­ri­so näyt­tää ole­van vain kiil­to­ku­vien peräs­sä kat­so­mat­ta mitä hei­dän ihai­le­mat hen­ki­löt Oba­mas­ta läh­tien teki, kuten luvit­ti enem­män fos­sii­li­sia kuin Bush, pom­mit­ti rus­kei­ta ihmi­siä niin pal­jon että välil­lä lop­pui pom­mit ja len­no­keil­laan tap­poi sivii­le­jä ennä­tys­mäi­ses­ti. Vas­ta jul­kais­tiin Ame­ri­kas­sa salat­tu tut­ki­mus oikeu­den mää­räyk­sel­lä, jos­sa ken­raa­leis­ta läh­tien ihmet­te­li­vät mitä USA tekee Afg­ha­nis­ta­nis­sa ja ket­kä on hyviä ja ket­kä paho­ja — mis­sä Haa­vis­ton kom­men­tit tähän kun Suo­mi on siel­lä myös ja ihmi­siä kuo­lee jat­ku­vas­ti sodan takia? Enti­sen minis­te­rin kai pitäi­si olla enem­män­kin vaa­ti­mas­sa rau­haa ja jär­keä, eikä lei­maa­mas­sa ihmi­siä hul­lu­jen osas­tol­le jos halua­vat vas­tauk­sia poliit­ti­siin kysy­myk­siin. Vit­tu on tämä mah­ta­vaa. että puo­lue joka on muka rau­han ja luon­non puo­lel­la ei sit­ten puo­lus­ta rau­haa ja luon­toa avoi­mes­ti, vaan ainoa joka edes pitää yhteyt­tä ylei­söön lei­maa mei­kä­läi­sen­kin nat­si-map­piin, kun tote­aa mitä maa­il­mas­sa tapahtuu.

 7. Usko huvik­se­si, vedät muka­na­si ihmis­ten joukkoja!
  Myös avun tar­joa­mi­seen tar­vi­taan suun­nit­te­lua ja ava­ra­kat­sei­suut­ta, vii­meis­tään kohta..

 8. Näet­kö täs­sä ske­naa­rios­sa mitään toi­von kipi­nää miten asiat voi­si­vat men­nä toi­sin ja sodat välttää? 

  Onko aja­tus esi­mer­kik­si aurin­ko­säh­kö­tek­no­lo­gian tehok­kuu­den nopeas­ta kas­vus­ta ja sisä­vil­je­lys­tä pelk­kää hai­hat­te­lua? Nyky­vauh­dil­la aurin­koe­ner­gian tuo­tan­to­kus­tan­nus oli­si tip­pu­mas­sa nel­jäs­osaan nykyi­ses­tä noin 20 vuo­des­sa, mikä tekee fos­sii­li­sis­ta kilpailukyvyttömiä.

  1. jjr:
   Näet­kö täs­sä ske­naa­rios­sa mitään toi­von kipi­nää miten asiat voi­si­vat men­nä toi­sin ja sodat välttää? 

   Onko aja­tus esi­mer­kik­si aurin­ko­säh­kö­tek­no­lo­gian tehok­kuu­den nopeas­ta kas­vus­ta ja sisä­vil­je­lys­tä pelk­kää hai­hat­te­lua? Nyky­vauh­dil­la aurin­koe­ner­gian tuo­tan­to­kus­tan­nus oli­si tip­pu­mas­sa nel­jäs­osaan nykyi­ses­tä noin 20 vuo­des­sa, mikä tekee fos­sii­li­sis­ta kilpailukyvyttömiä.

   Itse uskon tähän vah­vas­ti. Aurin­ko­säh­kö, ydin­voi­ma ja säh­kön varas­to­ka­pa­si­tee­tin lisää­mi­nen on mie­les­tä­ni ainoa kei­no saa­da pääs­töt lähel­le nol­laa tuhoa­mat­ta bio­di­ver­si­teet­tiä, joka sekin on kriisissä.

   Esim. asuin­maas­sa­ni Espan­jas­sa koti­ta­lou­den ener­gian­tar­ve voi­daan koko­naan kat­taa oma­ko­ti­ta­lon aurin­ko­pa­nee­leil­la, joil­la myös lada­taan säh­kö­au­to, jon­ka akku­ka­pa­si­teet­tia toi­saal­ta käy­te­tään osit­tai­se­na aurin­ko­säh­kön puskurina. 

   Oma­ko­ti­ta­lo­jen aurin­kois­ta­mi­nen on kokoa­jan kas­vus­sa, esim 12 ton­nin hin­nal­la (ilman val­tion sub­ven­tio­ta) saa talon katol­le sopi­van pake­tin jon­ka kes­ki­mää­räi­nen päi­vä­tuot­to Barce­lo­nas­sa on 32 kwh ja sisäl­tää 27kwh akut öitä var­ten. Tuo­hon kun liit­tää läm­pö­pum­pun veden- ja satun­nai­seen talon läm­mit­tä­mi­seen, jää säh­köä yli myös auton lataamiseen.

  2. Nyky­vauh­dil­la aurin­koe­ner­gian tuo­tan­to­kus­tan­nus oli­si tip­pu­mas­sa nel­jäs­osaan nykyi­ses­tä noin 20 vuo­des­sa, mikä tekee fos­sii­li­sis­ta kilpailukyvyttömiä.°

   Oppi­mis­käy­rä ei nou­da­ta mitään luon­non­la­kia. Oppi­mis­käy­räl­lä ei voi­da ennus­taa tule­vaa, men­nyt­tä kyl­lä­kin. Mikään ei vitaa sii­hen, että aurin­ko­pa­nee­lit edel­leen hal­pe­ni­si­vat mer­kit­tä­väs­ti. On kyl­lä tulos­sa hyö­ty­suh­teenl­tä­aan entis­tä parem­pia kitei­tä, mut­ta hin­ta nous­see sil­loin rajusti.

   Mitä tulee fos­sii­lie­ner­gian kil­pai­lu­ky­kyyn, niin perin hitaas­ti se näyt­tää ole­van heik­ke­ne­mäs­sä. EU:ssa kivi­hii­len osuus näyt­täi­si vähe­ne­vän mini­min­sä 20:ssa vuo­des­sa polit­tiik­ka­toi­mien seu­rauk­se­na, ei vapaan kil­pai­lun. Kukaan ei osaa ennus­taa hiil­tä kor­vaa­van maa­kaa­sun poistumaa.

 9. Kir­joi­tuk­se­si tar­koi­tuk­sel­li­nen pro­vo­ka­tii­vi­suus oli arvat­ta­vis­sa, mut­ta ehkä se hakeu­tui maa­liin­sa vähän yksin­ker­tai­sem­mas­sa vas­taa­not­ta­ja­kun­nas­sa vail­la kit­kaa juu­ri enna­koi­mal­la­si taval­la. Suo­mi on kai­kil­la sek­to­reil­laan täy­sin kan­sain­vä­li­ses­tä kau­pas­ta ja sopi­mus­poh­jai­ses­ta yhteis­työs­tä riip­pu­vai­nen avo­ta­lous, joka ei tuol­lai­ses­sa “rau­taa rajal­le” ‑ske­naa­rios­sa pys­tyi­si ruok­ki­maan, lää­kit­se­mään tai edes aseis­ta­maan nii­tä rajo­jen sisäl­lä ole­viä viit­tä mil­joo­naa ihmis­tä muu­ta­maa viik­koa pidem­pään väes­tö­mas­so­jen puris­tuk­ses­sa — muis­ta tar­peis­ta nyt puhu­mat­ta­kaan. Fak­tat eivät luon­nol­li­ses­ti ole kos­kaan häi­rin­neet tule­vaa pää­mi­nis­te­ri­puo­luet­tam­me, joka var­jo­bud­je­tis­saan tasa­pai­not­ti val­tion­ta­lout­ta yliar­vioi­mal­la maa­han­muu­ton kulut 20-ker­tai­sik­si todel­li­sis­ta ja sit­ten sääs­tä­mäl­lä niistä.

 10. Sota voi olla pie­nem­pi paha jos on voit­ta­jien puo­lel­la ja omien tap­piot kuit­taa saa­ta­vat hyö­dyt. Sii­nä ei mon­taa suo­ma­lais­ta kuo­le, jos ammu­taan aseet­to­mia rajanylittäjiä.

  Vaik­ka Suo­meen koh­dis­tui­si muu­ta­man mil­joo­nan ihmi­sen muut­to­pai­ne, niin eivät ne kaik­ki tule rajan yli yhdes­sä päi­väs­sä vaan vuo­sien ken­ties kym­me­nien vuo­sien aika­na. Kun tapah­tuu ensim­mäi­nen jouk­ko­ryn­täys rajan yli, niin armei­ja avaa tulen heti kun ovat otta­neet yhden­kin aske­leen Suo­men puo­lel­le. Tuli­tus­ta jat­ke­taan niin kau­an, että pako­kau­hun val­las­sa palaa­vat rajan taak­se. Täs­sä tilan­tees­sa voi kuol­la kym­me­niä ihmi­siä, mut­ta mei­dän pitää pitää pää kyl­mä­nä, kos­ka rajan­ylit­tä­jät tule­vat tes­taa­maan bluf­faam­me­ko vai avaam­me­ko tulen. Kun huo­maa­vat, että emme bluf­faa tie­to levi­ää ja mene­vät jon­nek­kin muu­al­le mis­sä perä­lau­ta vuo­taa. Ymmär­tääk­se­ni raja­vi­ran­omai­set ja polii­si voi­vat jo nyky­la­kien poh­jal­ta toi­mia näin. Polii­sin ja raja­var­tios­ton ei tar­vit­se välit­tää vaik­ka pää­mi­nis­te­ri kiel­tä­vät, kos­ka viran­omai­sia vel­voit­taa lait eikä esi­mies­ten anta­mat lait­to­mat ohjeet.

  Hal­li­tuk­sen ja armei­jan tulee kye­tä krii­siai­koi­na pelaa­maan kovil­la panok­sil­la. Sitä var­ten meil­lä on armei­ja ja polii­si, jot­ka vii­me­kä­des­sä käyt­tä­vät miek­kaa kun peh­meät kei­not eivät rii­tä. Omas­ta mie­les­tä­ni polii­tik­ko ei ole päte­vä joh­ta­maan Suo­mea, jos ei kyke­ne teke­mään krii­siai­koi­na kovia­kin rat­kai­su­ja ja tar­vit­taes­sa julis­ta­maan poik­keus­ti­laa. Kovuu­des­sa ei sinän­sä ole mitään kivaa ja aina­kin minä pyrin elä­mäs­sä­ni vält­tä­mään asioi­ta eska­loi­via toi­mia, mut­ta vii­me kädes­sä olen val­mis käyt­tä­mään saman­lai­sia toi­mia kuin tal­vi- tai sisäl­lis­so­das­sa. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta kan­na­tan myös ilmas­to­toi­mia. Olen epä­var­ma lähin­nä sii­tä kan­nat­taa­ko Suo­men olla EU:ssa ensim­mäi­se­nä vähen­tä­mäs­sä pääs­töt hii­li­neut­raa­lik­si vuon­na 2035. Mie­lum­min teh­täi­siin ilmas­to­teot samaan tah­tiin mui­den mai­den kans­sa. Hii­li­neut­raa­lius Suo­mel­le 2035 oli­si minul­le myy­tä­vis­sä jos minut voi­daan vakuut­ta, että tämä toi­si Suo­mel­le talou­del­lis­ta hyö­tyä esim. vaik­ka­pa imagosyistä.

 11. Nyt Osmo tai­dat puhua muun­nel­tua totuut­ta kun väi­tät jat­ku­vas­ti että per­sut eivät halua teh­dä mitään ilmas­ton­muu­tok­sen suh­teen. Itse kyl­lä muis­tan esi­mer­kik­si että per­su­jen suun­nal­ta on pai­noi­tet­tu glo­baa­lia toi­min­taa täs­sä asias­sa eikä sitä että ollaan me ensim­mäi­se­nä hii­li­neut­raa­li samal­la kun Kii­nat, Intiat sun muut saa edel­leen tuot­taa hem­me­tis­ti pääs­tö­jä. En ymmär­rä mik­si sen vaa­ti­mi­nen että suu­ret pääs­tö­maat saa­tai­siin mukaan tal­koi­siin on Intian kuivaamista. 

  Oli­ko Madri­din ilmas­to­ko­kouk­sen epä­on­nis­tu­mi­nen­kin per­su­jen syy­tä? Tai se että Sak­sa luo­pui ydin­voi­mas­ta ja käyt­tää nyt hiiltä?

  Hii­li­tul­le­ja on Hal­la-aho moneen ker­taan ehdot­ta­nut. Ja kan­nat­taa pie­ny­din­voi­maa ja ydin­voi­maa muu­ten­kin. Mik­si vih­reät vas­tus­ta­vat pääs­tö­tön­tä ydin­voi­maa hen­keen ja vereen? 

  Mik­si ohi­tat sen fak­tan että Afri­kan väes­tön­kas­vu on vähin­tään yhtä suu­ri ongel­ma kuin kui­vu­mi­nen? Yhä enem­män ihm­siä tais­te­lee vähe­ne­vis­tä resurs­seis­ta. Aasian väes­tö­ke­hi­tys on tosi­aan las­ke­nut, mut­ta kyl­lä siel­lä­kin ollaan ongel­mis­sa asian kanssa. 

  Sii­tä olen samaa miel­tä että yksit­täi­sen suo­ma­lai­sen pitäi­si vähen­tää kulu­tus­taan. Mut­ta olen skep­ti­nen sen suh­teen. Mikään ei muu­tu kuin pakon edes­sä tai lii­an hitain askelin.

 12. Voi­han maa­li­tus osin olla myös kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­veil­ta tupla­lai­naus­mer­keis­sä, eikö?

 13. Ei se ole ihan takuu­var­maa, että Suo­mi oli­si väes­tön­siir­to­ja vas­taa­not­ta­va­na maa­na. Suun­ta voi olla toinenkin.

  Me emme ihan oikeas­ti tie­dä, mitä sään sork­ki­mi­ses­ta seu­raa. Ske­na­rioi­ta on, ja nii­hin on toki hyvä varau­tua. Paras­ta on yrit­tää estää ilmastonmuutos.

  Ilma­ke­häm­me suu­ri kuva on se, että Päi­vän­ta­saa­jal­la on voi­ma­kas aurin­gon­paah­de ja mata­la­pai­ne, ilma nousee ylös (vet­tä sataa). Kään­tö­pii­rien tasal­la ilma las­ke­tu­tuu takai­sin kui­va­na, kor­kea­pai­ne, tulok­se­na kui­vat ja aavik­ko­vyö­hyk­keet. Euroo­pan tasal­la (vas­taa­vas­ti myös ete­läi­sel­lä pal­lon­puo­lis­kol­la) on hyvin tur­bu­lent­ti mata­la­pai­ne­vyö­hy­ke, joka nos­taa taas ilmaa yläil­ma­ke­hään, joh­taen voi­mak­kai­siin satei­siin. Navoil­la on man­te­reet, kor­kea­pai­ne­vyö­hy­ke, ja las­ke­va ilma­mas­sa, kui­vaa. Vuo­de­nai­ko­jen mukaan Päi­vän­ta­saa­jan vyö­hy­ke siir­tyy ete­läs­tä poh­joi­seen ja takai­sin, siir­täen samal­la mui­ta­kin vyöhykkeitä.

  Niin, Poh­jois­na­val­la­han ei ole man­ner­ta, vaan napa­jää­tik­kö merel­lä. Ajaa saman asian — kun­nes sulaa pois.

  Miten uusi vyö­hy­ke­ja­ko tulee toi­mi­maan, onko se sta­bii­li, mitä se tar­koit­taa Euroo­pal­le ja eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Euroo­pal­le? Suo­men koh­dal­la voi­daan puhua eri vaih­toeh­to­jen toden­nä­köi­syyk­sis­tä, mut­ta var­muut­ta ei ole.

  Eli maa­il­man tule­vai­suut­ta kan­nat­taa miet­tiä sil­tä­kin kan­nal­ta, mitä se tar­koit­taa jos suo­ma­lai­sil­le ja muil­le poh­jois­maa­lai­sil­le tulee läh­tö kotiseudulta.

 14. On ihan hyvä nos­taa täl­lai­sia kysy­myk­siä esiin.
  Aika­naan oli myös Lin­ko­lan mal­li miten ihmis­kun­ta eläi­si kes­tä­väs­ti eli pal­jon vähäi­sem­pi mää­rä ihmi­siä ja suu­ri mää­rä työ­he­vo­sia. Sehän oli mie­les­tä­ni pit­kään paras mal­li. Kos­ka mui­ta mal­le­ja ei ollut. Ja Lin­ko­laa tuo­mit­tiin sil­ti mitä eri­lai­sem­min nimik­kein. Tilan­ne on sit­tem­min paran­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti näi­den eri mal­lien suhteen.
  Mitä tulee tähän pro­vo­kaa­tioon niin sii­hen voi suh­tau­tua myös rea­lis­ti­ses­ti. Jos mil­jar­di ihmis­tä pyr­kii vaik­ka EU alu­eel­le kui­vuu­den ja kuu­muu­den takia niin ei kan­na­ta muu­ten päästää.
  Ruo­ka ei rii­tä. Tuol­lai­ses­sa tilan­tees­sa sitä ruo­kaa ei enää tule jol­la tuo mil­jar­di ihmis­tä eli eikä EU kyke­ne vas­taa­not­ta­maan tuon mää­rän ver­taa ihmi­siä kos­ka EU:lla ei ole mil­jar­din ihmi­sen ravin­non ver­taa yli­mää­räis­tä ruokaa.
  Se mitä sit­ten pitää teh­dä tuol­lai­ses­sa teo­reet­ti­ses­sa tilan­tees­sa voi­si olla esi­mer­kik­si hie­nos­tu­neen ja sivis­ty­neen diplo­ma­tian kei­not EU alu­eel­le pääs­tä­mi­sen sijasta.
  Nimit­täin sitä diplo­maat­tis­ta rat­kai­sua ootel­les­sa tuli­jat nään­ty­vät. Ei sii­hen tar­vi­ta pys­sy­jä eikä muu­ta suo­raa väki­val­taa mut­ta lop­pu­tu­los on sama.
  Vähäi­sem­piä mää­riä EU toki voi ottaa raja­tus­ti vas­taan mut­ta ei massamäärin.
  Yksi pit­kään tois­tet­tu fak­ta on että maa­il­ma on yli­kan­soi­tet­tu ja jotain pitää tapah­tua ettei väki­lu­ku aina­kaan enää kas­va ja mie­lui­ten läh­ti­si laskemaan.

  1. Jos mil­jar­di ihmis­tä pyr­kii vaik­ka EU alu­eel­le kui­vuu­den ja kuu­muu­den takia niin ei kan­na­ta muu­ten päästää.
   Ruo­ka ei riitä.

   Ruoa riit­tää manios­ti. Nyt EU syöt­tää 2/3 pel­to­jen tuo­tois­ta eläi­mil­le. Hie­man kas­vis­pai­not­tei­sem­mal­la ruo­ka­va­liol­la ruok­ki­si kak­sin­ker­tai­sen mää­rän ihmi­siä. Mut­ta ei mil­jar­dia ole tulos­sa EU:n alueelle.

   1. Tuos­sa tulee hyvin ilmi mui­nai­nen YK:n pää­sih­tee­rin totea­mus sii­tä että hyvä­laa­tuis­ta pel­toa käy­te­tään eläin­ten rehuk­si ja tilan­net­ta pitää korjata.
    Nyt sit­ten “äly­köt” luu­le­vat että tilan­ne rat­kais­taan kasvissyönnillä.
    Ei taas­kaan saa­da sitä aikaan mitä luullaan.
    — Suo­mes­sa pal­jon kotie­läi­miä kas­va­te­taan mene­tel­min kuten nur­mi jos­sa muu ruu­an­tuo­tan­to oli­si epä­var­maa. Myös laa­dul­li­ses­ti ihmis­ra­vin­nok­si sopi­ma­ton vil­ja kuu­luu asi­aan. Rehu­vil­jaa ei vält­tä­mät­tä kaik­ki kyl­vä mut­ta todel­la monet sitä myyvät.
    — Skot­lan­nis­sa, Krei­kas­sa, Englan­nis­sa­kin, USA:ssa ja Ita­lias­sa kul­kies­sa­ni kun olen pitä­nyt sil­mä­ni auki niin näkee hyvin ylei­ses­ti samaa jär­ki­pe­räis­tä maa­ta­lout­ta jos­sa ruo­hoa syö­vien eläi­mien avul­la hyö­dyn­ne­tään ruu­an tuo­tan­toon aluei­ta joi­ta ei oikein voi­da muu­ten hyödyntää.
    Uuden See­lan­nin lam­paan­kas­va­tus ei tapah­du ykkös­luo­kan pel­to­maas­sa ja sitä riit­tää noin vuo­ris­toi­ses­ta maas­ta jopa vientiin
    ELI SUMMA SUMMARUM: Jos lope­te­taan tuo jär­ki­pe­räi­sen kotie­läin­tuo­tan­non osuus niin sil­tä osin vähen­ne­tään käy­tet­tä­vis­sä ole­van ravin­non määrää

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ruoa riit­tää manios­ti. Nyt EU syöt­tää 2/3 pel­to­jen tuo­tois­ta eläi­mil­le. Hie­man kas­vis­pai­not­tei­sem­mal­la ruo­ka­va­liol­la ruok­ki­si kak­sin­ker­tai­sen mää­rän ihmi­siä. Mut­ta ei mil­jar­dia ole tulos­sa EU:n alueelle.

    Sanoit: . Mut­ta ei mil­jar­dia ole tulos­sa EU:n alueelle.

    Tuol­lai­nen on juu­ri sitä asen­net­ta joka on kaik­kien poliit­tis­ten vir­hei­den taka­na. Ensin joku tote­aa mah­dol­li­sen vaa­ran, sit­ten teh­dään usei­ta “tie­teel­li­siä” arvioi­ta seu­raus­ten suu­ruu­des­ta vaik­ka tosia­sias­sa kukaan ei voi nii­tä luon­non olo­suh­tei­den suh­teen tietää.
    Maa­ta­lous ja mitä huo­men­na syö­dään on maa­il­man jokai­sen val­tion tär­kein teh­tä­vä ja jos sii­nä ei onnis­tu­ta niin val­tio romah­taa kaik­ki­ne seurauksineen.
    ELI jos siis tulee totaa­li­sia alu­eel­li­sia sadon mene­tyk­siä kui­vuu­den, kuu­muu­den, satei­den, myrs­ky­jen tai min­kä tahan­sa muun seu­rauk­se­na niin väki läh­tee liik­keel­le vii­meis­tään seu­raa­va­na vuo­te­na jos ongel­ma toistuu.
    Sit­ten se liik­keel­le läh­te­vä jouk­ko on niin suu­ri kuin mikä on ongel­ma alu­een koko. Väki­mää­rä voi olla 10 miljoonaa‑2 mil­jar­dia tai myös jotain ihan muu­ta. Nuo mil­joo­nien siir­ty­mät ovat olleet elin­ai­ka­na­ni lähes­tul­koon vuo­sit­tais­ta rutii­nia ja sii­hen sotien aiheut­ta­mat pako­lais­jou­kot pääl­le. Nyt on kait pako­lais­lei­reil­lä 40–60 mil­joo­naa ja hei­tä­kään ei saa­da mihin­kään muu­al­le sijoitettua.
    MUTTA. Jos siis tulee luon­non kata­stro­fien aiheut­ta­mia ruu­an tuo­tan­non totaa­li­sia ja laa­jo­ja romah­duk­sia niin eipä sii­nä sit­ten muu­ta kuin että kan­nat­taa itse huo­leh­tia oman alu­een­sa kantokyvystä

 15. Meil­lä on aikaa pysäyt­tää ilmas­ton­muu­tos, tai edes lie­ven­tää sitä. Jos emme tee mitään, iso osa maa­pal­los­ta kui­vuu asuin­kel­vot­to­mak­si, lähin­nä päi­vän­ta­saa­jan ympä­ril­tä. En tie­dä mik­si täs­sä puhu­taan vain Intias­ta, ehkä se on yksi esi­merk­ki? Muut­ta­jia ovat Intian lisäk­si Kii­na, USA (ete­lä­val­tiot aina­kin), Ete­lä-Euroop­pa, Afrik­ka. Kii­na, Intia, USA, Rans­ka ja Englan­ti ovat ydin­val­tioi­ta. Pal­jon tyh­jää tilaa on mm. Sipe­rias­sa, vas­taa­not­ta­ja­na ydin­val­tio Venä­jä. Suo­mi on sii­nä jou­kos­sa muka­na, vesi­va­roi­neen. Kyl­lä on pie­nem­män rie­san tie nöyr­tyä ja teh­dä glo­baa­lia yhteis­työ­tä ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­sek­si. Nyt. Olem­me sen vel­kaa lapsillemme.

  1. Pek­ka:
   Meil­lä on aikaa pysäyt­tää ilmas­ton­muu­tos, tai edes lie­ven­tää sitä. Jos emme tee mitään, iso osa maa­pal­los­ta kui­vuu asuin­kel­vot­to­mak­si, lähin­nä päi­vän­ta­saa­jan ympä­ril­tä. En tie­dä mik­si täs­sä puhu­taan vain Intias­ta, ehkä se on yksi esi­merk­ki? Muut­ta­jia ovat Intian lisäk­si Kii­na, USA (ete­lä­val­tiot aina­kin), Ete­lä-Euroop­pa, Afrik­ka. Kii­na, Intia, USA, Rans­ka ja Englan­ti ovat ydin­val­tioi­ta. Pal­jon tyh­jää tilaa on mm. Sipe­rias­sa, vas­taa­not­ta­ja­na ydin­val­tio Venä­jä. Suo­mi on sii­nä jou­kos­sa muka­na, vesi­va­roi­neen. Kyl­lä on pie­nem­män rie­san tie nöyr­tyä ja teh­dä glo­baa­lia yhteis­työ­tä ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­sek­si. Nyt. Olem­me sen vel­kaa lapsillemme.

   Mihin­kä­hän tie­to­si perus­tu­vat tar­kal­leen ? Ei kui­vu­mi­nen vält­tä­mät­tä ole suu­rin­ta päi­vän­ta­saa­jan lähel­lä, läm­pö­ti­lat nouse­vat eni­ten poh­joi­ses­sa. Joh­tuu maa­pal­lon ilmas­to­jär­jes­tel­mäs­tä, jos­sa aurn­gon säte­li­lyä tulee eni­ten päi­vän­ta­saa­jal­le ja kuu­ma ilma pyr­kii siel­tä pois­päin. Intias­sa­kin muis­taak­se­ni met­sä­pin­ta-ala on kasvanut ?

   Kuten joku tääl­lä aiem­min viit­ta­si IPCC:n AR5 raport­tiin jon­ka mukaan Afri­kas­sa vihe­ra­lue on pikem­min­kin lisään­ty­nyt kuin vähen­ty­nyt. Sahe­lis­sa sateet ovat lisään­ty­neet sit­ten 1979 (satel­liit­ti­seu­ran­nan alku) ja vihe­ra­lue kas­va­nut samoin satel­liit­ti­seu­ran­nan mukaan.

 16. Voi­sin kysyä noi­ta lai­nat­tu­ja kom­ment­te­ja anta­neil­ta, että kum­pi mie­les­tän­ne on pie­nem­pi paha? Ne pal­jon pelä­tyt maa­han­muut­ta­jat vai sota? En löy­dä nyt Suo­men sodil­le tätä tie­don­jy­vää, mut­ta perin­tei­ses­ti laa­ja­mit­tai­sis­sa sodis­sa on kuol­lut hyvä pro­sent­ti tais­te­le­vien mai­den (mies)väestöstä ja vähin­tään hävin­nyt, ellei molem­mat, maat ovat taan­tu­neet vuo­si­kym­me­nik­si sotaan tuh­lat­tu­jen resurs­sien takia. Olen sinän­sä sitä miel­tä, että maa­han­muu­tol­la on myös ongel­mia ja hait­ta­vai­ku­tuk­sia, mut­ta minun on vai­kea uskoa, että vaik­ka tän­ne otet­tai­siin min­kä­lai­sia maa­han­muut­ta­jia ja kuin­ka pal­jon hyvän­sä, lop­pu­tu­los oli­si yhtä kata­stro­faa­li­nen kuin laa­ja­mit­tai­sel­la sodalla.

  Tuol­lai­nen väki­val­ta­fan­t­asioin­ti tyy­liin “ammu­taan kaik­ki rajal­le” on help­poa sil­loin kun ske­naa­rio tun­tuu vie­lä kau­kai­sel­ta ja lii­ku­taan ikään kuin ideoi­den tasol­la. Haluai­sin tie­tää kuin­ka moni nois­ta huu­te­li­jois­ta oikeas­ti oli­si tätä miel­tä jos rajan tun­tu­maan alkai­si lei­riy­ty­mään väkeä, jol­la ei ole muu­ta­kuin yksi suun­ta min­ne mennä.

  1. Mei­naat­ko, että enää ei löy­dy kun­nol­li­sia mie­hiä niin kuin 1939?

   PS. Ei nii­tä edes tart­te mon­taa ampua esi­mer­kik­si, kun loput jo pake­ne­vat pako­kau­hun vallassa.

 17. WMO:n joh­ta­ja (IPCC:n) esi­mies sanoi joku aika sit­ten , että Suo­men ilmas­to­kes­kus­te­lu on lii­an syyl­lis­tä­vää ja yksi­puo­lis­ta. Kes­ki­ty­tään lii­kaa met­siin kun pääs­tö­jä pitäi­si vähen­tää ener­gia­sek­to­ril­ta (75% co2 pääs­töis­tä). Yli­ko­ros­te­taan kas­vis­syön­nin ja säh­kö­au­toi­lun mer­ki­tys­tä jne. Taa­las varoit­ti sii­tä, että val­taan nouse­vat puo­lu­eet, jot­ka eivät väli­tä ilmas­ton­muu­tok­ses­ta yhtään. Näin näyt­tää­kin käy­vän. Ilmas­to­kes­kus­te­lu on läh­te­nyt Suo­mes­sa lau­kal­le ja perus­suo­ma­lais­ten suo­sion kas­vul­le ei näy rajaa. Osa­syy­nä tähän on mm. Yle, HS ja Vih­reä puo­lue, joka taas yrit­tää rat­sas­taa poliit­ti­ses­ti asialla.

  Myös pitäi­si tun­nus­taa, että väes­tön eks­po­nen­ti­aa­li­sel­la lisään­ty­mi­sel­lä on voi­ma­kas kor­re­laa­tio ilmas­ton läm­pe­ne­mi­seen, mut­ta tämä­kin näyt­tää ole­van tabu mm. YK:n ja IPCC:n pii­ris­sä ja monil­la puolueilla.

  1. Myös pitäi­si tun­nus­taa, että väes­tön eks­po­nen­ti­aa­li­sel­la lisään­ty­mi­sel­lä on voi­ma­kas kor­re­laa­tio ilmas­ton läm­pe­ne­mi­seen, mut­ta tämä­kin näyt­tää ole­van tabu mm. YK:n ja IPCC:n pii­ris­sä ja monil­la puolueilla.

   Onko? Mie­ti vaik­ka Suo­mea? Suo­men väki­lu­ku kym­men­ker­tais­tui 150 vuo­des­sa vuo­des­ta 1750 vuo­teen 1960
   ja on sen älkeen hid­fas­tu­nut, mut­ta pääs­tö­jen mää­rä on nous­sut lähin­nä sen jälkeen.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Onko? Mie­ti vaik­ka Suo­mea? Suo­men väki­lu­ku kym­men­ker­tais­tui 150 vuo­des­sa vuo­des­ta 1750 vuo­teen 1960ja on sen älkeen hid­fas­tu­nut, mut­ta pääs­tö­jen mää­rä on nous­sut lähin­nä sen jälkeen.

    Jos usko­taan, että hii­li­diok­si­di aiheut­taa pää­osin tämän läm­pe­ne­mi­sen, kor­re­laa­tio on sel­vä glo­baa­lil­la tasol­la. Esim. täl­lai­sia löy­tyy heti Googlen hal­la ja asias­ta on myös refe­ree- artik­ke­le­ja muis­taak­se­ni mm. Lun­din yliopistolta,

    https://www.google.com/search?tbm=isch&sxsrf=ACYBGNR3Wnsko2_e7wzThZz-H5QqThWM6g%3A1576568368660&sa=1&ei=MIb4XZ77J8jHrgSY7LGIBA&q=population+growth+vs+global+temperature&oq=population+growth+vs+global+temperature&gs_l=img.3…20174.24559..25110…0.0..0.645.2136.1j6j5‑2.…..0.…1..gws-wiz-img.……35i39.5iElXI7GcGQ&ved=0ahUKEwie08_slrzmAhXIo4sKHRh2DEEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=OcxHyDfDEHBYtM:

    Suo­men väki­lu­ku on vain pro­mil­le maa­il­man väes­tös­tä., sen poh­jal­ta ei voi vetää glo­baa­le­ja pää­tel­miä. Suo­mi oli hii­li­neut­raa­li vie­lä 1950-luvul­la, vaik­ka lihaa syö­tiin (tosin vähem­män kun nyt) ja hii­li­nie­lua ei ollut ollen­kaan. Suo­mes­sa fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­tö laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa alkoi vas­ta sotien jälkeen.

   2. Luin täs­sä vähän aikaa sit­ten, että syn­ty­vyys on vähe­ne­mäs­sä kaik­kial­la maa­pal­lol­la. Väki­mää­rän suu­re­ne­mi­nen joh­tuu sen läh­teen mukaan sen­si­jaan sii­tä, että ihmis­ten eli­ni­kä on nousussa.

 18. Ihmi­sen mää­rän vähe­ne­mi­nen on sitä paras­ta ilmas­ton ja maa­pal­lon hyväk­si. Ja ihmis­ten jouk­ko­muu­ton todel­li­nen estä­mi­nen kuu­luu tähän ter­veel­li­seen toimintaan. 

  Lait­ta­kaa­pa mie­leen mitä kerroin.

 19. Olin pääs­syt lai­nauk­seen (viit­ta­sin vuo­den ‑39 kysy­mät­tä tule­mi­seen). En tie­dä, onko sil­lä mer­ki­tys­tä, mut­ta en ole kos­kaan äänes­tä­nyt per­su­ja ja olen luke­nut blo­gia­si satun­nai­ses­ti vuo­sien ajan. En täl­lä­kään ker­taa pää­ty­nyt pai­kal­le maa­li­tuk­sen kaut­ta, vaan IL:n refe­roin­ti sai tule­maan paikalle.

  Ei pidä häm­mäs­tyä, jos pro­vo­ka­to­ri­sia eri­koi­sia väit­tei­tä kir­joit­ta­mal­la saa kärk­käi­tä vastauksia. 

  Yst. terv Matias

 20. Ei tain­nut pos­tauk­se­ni tul­la perille.

  Suo­mi on vain pro­mil­le maa­il­man väes­tös­tä. Jos lai­te­taan vas­tak­kain maa­pal­lon väes­tö­mää­rän kas­vu ja ilman hii­li­diok­si­di­pi­toi­suu­den kas­vu, yllät­tä­vän yhte­ne­väi­set ne näyt­tä­vät ole­van. Maa­pal­lon väes­tö­mää­rä on kak­sin­ker­tais­tu­nut lyhyes­sä ajas­sa lähes eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti ja nyt lisään­tyy mil­jar­dil­la 12 vuo­des­sa. On sel­vä, että suu­rem­pi väes­tö­mää­rä toden­nä­köi­ses­ti käyt­tää enem­män luon­no­va­ro­ja ja eri­tyi­ses­ti fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta (säh­kön tuo­tan­nos­ta 85% fos­sii­li­sil­la). Maa­pal­lon väes­tön voi­ma­kas kas­vu näyt­tää osu­neen yhteen saman­ai­kai­sen fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käy­tön kanssa.

 21. En edel­leen­kään ymmär­rä, mik­si blo­gis­ti väit­tää, että Perus­suo­ma­lais­ten mie­les­tä ilmas­ton­muu­ton hil­lit­se­mi­sek­si ei tuli­si teh­dä mitään. Onhan puheen­joh­ta­jan­sa­kin ehdot­ta­nut hiilitulleja. 

  Suo­men­kin oli­si teh­tä­vä osan­sa ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­näs­sä; pitäi­si niel­lä se min­kä pääs­tää. Mut­ta ei hii­li­neut­raa­liut­ta tar­vit­se saa­vut­taa kym­me­niä vuo­sia ennen mui­ta, mer­kit­tä­viä val­tioi­ta, var­sin­kaan jos ei ole var­muut­ta, seu­raa­vat­ko muut val­tiot peräs­sä. Sik­si suu­ri osa voi­ma­va­rois­ta tuli­si­kin suun­na­ta mui­den val­tioi­den painostamiseen. 

  Intia on suu­ri itse­näi­nen val­tio, jon­ka voi odot­taa hoi­ta­van omat asian­sa. Tämä kos­kee niin lisään­ty­mis­po­li­tiik­kaa kuin ilmas­ton­muu­tok­seen varau­tu­mis­ta ja mah­dol­li­sia val­tion sisäi­siä väes­tön­siir­ty­mi­siä. Intia on kak­sin­ker­tais­ta­nut väki­lu­kun­sa vuo­den 1980 jäl­keen. Ei voi­da aja­tel­la, että eli­no­lo­jen huo­non­tues­sa väki muut­tai­si mas­soi­na Eurooppaan. 

  Oikein oli­si, että ne val­tiot, jot­ka ovat syyl­li­siä ilmas­ton­muu­tok­seen eli (netto)kasvihuonepäästöihin, kor­vai­si­vat ilmas­ton­muu­tok­ses­ta aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set ja kär­si­myk­set yhteis­vas­tuul­li­ses­ti suh­teu­tet­tu­na kun­kin val­tion his­to­rial­li­siin net­to­pääs­töi­hin. Maa­il­ma ei kui­ten­kaan ole täy­del­li­nen, ja USA ja Kii­na tus­kin suos­tu­vat täl­lai­seen. Eikä muu­tok­sel­le edes ole help­po mää­ri­tel­lä hin­taa. Sik­si itse­näi­sil­le val­tioil­le jää vas­tuu itsestään.

  1. Pääs­töis­sä yksi suo­ma­lai­nen vas­taa nel­jää intia­lais­ta. Miten siis voi sanoa, että Suo­mi on teh­nyt osan­sa, Intia ei ole?

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Pääs­töis­sä yksi suo­ma­lai­nen vas­taa nel­jää intia­lais­ta. Miten siis voi sanoa, että Suo­mi on teh­nyt osan­sa, Intia ei ole?

    En sanoi­si­kaan Suo­men teh­neen osaan­sa, kos­ka eihän Suo­mi ole vie­lä hii­li­neut­raa­li, saa­ti niel­lyt his­to­rial­li­sia päästöjään. 

    Sii­nä mie­les­sä Suo­mi kui­ten­kin on jo teh­nyt osan­sa (suh­tees­sa mui­hin), että se on uskot­ta­vas­ti pyr­ki­mäs­sä hii­li­neut­raa­lik­si pian, ken­ties jo 2030-luvul­la. Intia ei ole näh­däk­se­ni uskot­ta­vas­ti pyr­ki­mäs­sä hii­li­neut­raa­lik­si yhtä ripeästi. 

    Ei ole niin, että jokai­sel­la maa­il­man ihmi­sel­lä oli­si annet­tu­na yhtä suu­ri hii­li­pääs­tö­bud­jet­ti. Jos esi­mer­kik­si val­tio tuplaa väes­tön­sä koon, se sil­loin luul­ta­vas­ti jota­kuin­kin puo­lit­taa nup­pi­koh­tai­sen päästöbudjettinsa.

   2. Aika aja­tel­la: Jos esi­mer­kik­si val­tio tuplaa väes­tön­sä koon, se sil­loin luul­ta­vas­ti jota­kuin­kin puo­lit­taa nup­pi­koh­tai­sen päästöbudjettinsa. 

    Väes­tön kas­vul­la ei ole sinän­sä teke­mis­tä läm­pe­ne­mi­sen kans­sa. Väes­tön kehi­tys on toi­nen ilmiö kuin pääs­töt. Ote­taan esi­mer­kik­si isot Väli­me­ren maat jot­ka var­maa tule­vat ole­maan hii­li­neut­raa­le­ja mut­ta syy on se että aurin­ko­voi­ma tulee ole­maan siel­lä ener­gia tuo­tan­nos­sa kes­kei­nen roo­li vaik­ka Espan­jan ja Ita­lian väes­tö on ollut perin­tei­ses­ti suu­rem­pi kuin esi­mer­kik­si Poh­jois­mais­sa yhteen­sä. Poh­jo­las­sa ener­gian kulu­tus tulee ole­maan kal­liim­paa kuin Väli­me­ren alu­eel­la kos­ka siel­lä aurin­gol­la on kes­kei­nen roo­li säh­kön tuo­tan­nos­sa tule­vai­suu­des­sa. Poh­jois­mais­sa esi­mer­kik­si vesi­voi­maa voi­daan lisä­tä . Tur­ve on Suo­mes­sa suu­rin koti­mai­nen saas­tut­ta­ja ja tur­peen C02 on suu­rem­pi kuin kivi­hii­len. Suo­sit­te­len kat­so­maan MTV kat­so­mos­ta ener­gia­kes­kus­te­lun johon Osmo Soi­nin­vaa­ra osal­lis­tui ja kes­kus­te­lu tur­pees­ta ja kivi­hii­les­tä oli erit­täin kiih­ke­ää eten­kin Juha Sipi­län kans­sa. Kat­soin sen eilen ja tämä­kin blo­gin aihe antoi sil­le hyvän suun­nan. Kes­kus­te­lu oli kiih­ke­ää mut­ta populistinen.

   3. Rahul Soma­ni: Väes­tön kas­vul­la ei ole sinän­sä teke­mis­tä läm­pe­ne­mi­sen kans­sa. Väes­tön kehi­tys on toi­nen ilmiö kuin pääs­töt. Ote­taan esi­mer­kik­si isot Väli­me­ren maat jot­ka var­maa tule­vat ole­maan hii­li­neut­raa­le­ja mut­ta syy on se että aurin­ko­voi­ma tulee ole­maan siel­lä ener­gia tuo­tan­nos­sa kes­kei­nen roo­li vaik­ka Espan­jan ja Ita­lian väes­tö on ollut perin­tei­ses­ti suu­rem­pi kuin esi­mer­kik­si Poh­jois­mais­sa yhteen­sä. Poh­jo­las­sa ener­gian kulu­tus tulee ole­maan kal­liim­paa kuin Väli­me­ren alu­eel­la kos­ka siel­lä aurin­gol­la on kes­kei­nen roo­li säh­kön tuo­tan­nos­sa tule­vai­suu­des­sa. Poh­jois­mais­sa esi­mer­kik­si vesi­voi­maa voi­daan lisä­tä . Tur­ve on Suo­mes­sa suu­rin koti­mai­nen saas­tut­ta­ja ja tur­peen C02 on suu­rem­pi kuin kivi­hii­len. Suo­sit­te­len kat­so­maan MTV kat­so­mos­ta ener­gia­kes­kus­te­lun johon Osmo Soi­nin­vaa­ra osal­lis­tui ja kes­kus­te­lu tur­pees­ta ja kivi­hii­les­tä oli erit­täin kiih­ke­ää eten­kin Juha Sipi­län kans­sa. Kat­soin sen eilen ja tämä­kin blo­gin aihe antoi sil­le hyvän suun­nan. Kes­kus­te­lu oli kiih­ke­ää mut­ta populistinen.

    Kyl­lä vaan on erit­täin sel­vä yhteys väes­tön­kas­vun ja CO2-pitoi­suu­den välil­lä vii­meis­ten vuo­si­kym­me­nien aika­na. Googlaa vähän ja etsi kuvia ja tut­ki­muk­sia. Tie­ten­kään yhteys ei ole 100%, mut­ta erit­täin suu­ri kor­re­laa­tio on. Tähän ne puheet las­ten teke­mät­tö­myy­den posi­tii­vi­sis­ta ilmas­to­vai­ku­tuk­sis­ta perustuu.

    Mitä tur­pee­seen tulee, sii­tä var­maan vähi­tel­len pitää pyr­kiä eroon (15 vuo­den aika). Mut­ta se kui­ten­kin on hitaas­ti uusiu­tu­va (kas­vu 1–5 mm/vuosi). GTK:n mukaan tur­peen käyt­tö ja uodos­tu­mi­nen on Suo­mes­sa suu­rin­piir­tein tasa­pai­nos­sa. Ja ruot­sa­lai­sen IVL:n tut­ki­muk­sen ukaan se on kuten­kin parem­pi vaih­toeh­to kuin kivi­hii­li 100 vuo­den aikajänteellä.

   4. Pin­ta-alaa koh­ti las­ket­tu­na Suo­mi tuot­taa 138 ton­nia hii­li­diok­si­dia neliö­ki­lo­met­riä koh­den vuo­des­sa, kun taas Intia tuot­taa 747 ton­nia, jos tul­kit­sen oikein Wiki­pe­dian vuo­den 2017 tilas­to­ja. Suo­mi on lisäk­si yksi niis­tä har­vois­ta mais­ta, jois­sa hii­li­diok­si­di­pääs­töt ovat las­ke­mas­sa ja Intias­sa taas hii­li­diok­si­pääs­tö­jen kas­vu­no­peus on maa­il­man kor­keim­pia. Tätä taus­taa vas­ten sanoi­sin kyl­lä suo­ma­lais­ten hoi­ta­neen täs­sä suh­tees­sa asiat aina­kin parem­min ja vas­tuul­li­sem­min. Intian hol­ti­ton väes­tön­kas­vu ei ole suo­ma­lais­ten vika tai mei­dän vas­tuul­la, vaan asia jos­ta hei­dän pitää kan­taa itse vas­tuun­sa eikä yrit­tää ulkois­taa ongelmiaan.

   5. Noin ylei­ses­ti ottaen voi­si aja­tel­la, että ihmi­sen aiheut­ta­maa toi­min­taa mitat­tai­siin ihmis­tä eikä pin­ta-alaa koh­den. Vai yri­tät­kö sanoa, että Intia on rik­kaam­pi kuin Suo­mi, kos­ka sen BKT/km2 on suurempi?

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Noin ylei­ses­ti ottaen voi­si aja­tel­la, että ihmi­sen aiheut­ta­maa toi­min­taa mitat­tai­siin ihmis­tä eikä pin­ta-alaa koh­den. Vai yri­tät­kö sanoa, että Intia on rik­kaam­pi kuin Suo­mi, kos­ka sen BKT/km2 on suurempi? 

    Maan elin­ta­soa on var­mas­ti­kin jär­ke­väm­pää mita­ta BKT per capi­ta poh­jal­ta. Ympä­ris­tön kuor­mi­tus­ta taas pin­ta-alaan, maan hii­li­nie­lui­hin yms suh­teu­tet­tu­na. Ei pitäi­si kulut­taa enem­pää kuin mitä on (maas­sa) luon­non­va­ro­ja, vaik­ka jon­kin ver­ran vaih­to­kaup­po­ja eri mai­den välil­lä täy­ty­nee­kin sal­lia eri luon­non­va­ra­muo­to­jen suh­teen. Mitä enem­män maas­sa on väkeä, sitä vähem­män luon­non­va­ro­ja riit­tää hen­keä kohden.

    Eläm­me rajal­lis­ten resurs­sien maa­il­mas­sa eikä hol­ti­ton lap­si­teh­tai­lu saa olla mikään itse­käs ja ylä­ra­ja­ton lupa saas­tut­taa mui­ta mai­ta enem­män ja ulkois­taa sit­ten nämä väes­tö­rä­jäh­dyk­sen hai­tat muil­le mail­le eri muo­dois­saan — oli kyse sit­ten vaik­ka hii­li­diok­si­dis­ta, saas­teis­ta, yli­jää­mä­väes­tös­tä tms.

   7. En näe kyl­lä mitään logiik­kaa pääs­töis­sä pin­ta-alaa koh­den. Voi­sin hyväk­syä net­to­pääs­töt asu­kas­ta koh­den, jol­loin siis ison alu­een asuk­kaat hyö­ty­vät suu­res­ta alu­ees­ta nie­lu­jen kautta-

   8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En näe kyl­lä mitään logiik­kaa pääs­töis­sä pin­ta-alaa koh­den. Voi­sin hyväk­syä net­to­pääs­töt asu­kas­ta koh­den, jol­loin siis ison alu­een asuk­kaat hyö­ty­vät suu­res­ta alu­ees­ta nie­lu­jen kautta- 

    Eihän luon­nol­le ole mitään väliä sil­lä mitä net­to­pääs­töt ovat hen­keä koh­den, vaan mitä net­to­pääs­töt koko­nai­suu­des­saan ovat. Ja vaik­ka mai­den välil­lä on var­mas­ti eri­lai­sis­ta syis­tä sel­viä ero­ja hii­li­nie­lu­jen suh­teen, ylei­sel­lä tasol­la hii­li­nie­lu­jen voi­si aja­tel­la aina­kin ylä­ra­jal­taan kor­re­loi­van maan pin­ta-alan kanssa.

    Jos esi­mer­kik­si syn­ty­vyys yhtäk­kiä läh­ti­si räjäh­dys­mäi­seen nousuun ja lap­set ennen aikui­sek­si tuloa tuot­tai­si­vat sel­väs­ti vähem­män hii­li­diok­si­dia hen­keä koh­ti kun aikui­nen, niin sil­loin hen­keä koh­ti las­ket­tu net­to­pääs­tö pie­ne­ni­si niin kau­an kuin tar­peek­si voi­ma­kas väes­tön­kas­vu jat­kuu. Luon­to ei kui­ten­kaan täs­tä kiit­täi­si, kun koko­nais­pääs­töt läh­ti­si­vät myös voi­mak­kaa­seen kas­vuun, vaik­ka hen­keä koh­ti las­ket­tu­na pääs­töt alenisivatkin.

   9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    En näe kyl­lä mitään logiik­kaa pääs­töis­sä pin­ta-alaa koh­den. Voi­sin hyväk­syä net­to­pääs­töt asu­kas­ta koh­den, jol­loin siis ison alu­een asuk­kaat hyö­ty­vät suu­res­ta alu­ees­ta nie­lu­jen kautta-

    Nup­pi­koh­tais­ten (netto)päästöjen tar­kas­te­lu voi olla har­haan­joh­ta­vaa, kos­ka se ei riit­tä­vän suo­raan kan­nus­ta väes­tön­kas­vun ja siten kokonais(netto)päästöjen hillitsemiseen.

   10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Noin ylei­ses­ti ottaen voi­si aja­tel­la, että ihmi­sen aiheut­ta­maa toi­min­taa mitat­tai­siin ihmis­tä eikä pin­ta-alaa koh­den. Vai yri­tät­kö sanoa, että Intia on rik­kaam­pi kuin Suo­mi, kos­ka sen BKT/km2 on suurempi? 

    Jaa, mut­ta eikö kau­pun­gis­tu­mi­sen aiheut­ta­ma vau­raus perus­tu juu­ri tähän? Vai olen­ko tul­kin­nut sinua vää­rin vaik­ka et ole suo­ra­nai­ses­ti BKT:ta maininnutkaan?

   11. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Noin ylei­ses­ti ottaen voi­si aja­tel­la, että ihmi­sen aiheut­ta­maa toi­min­taa mitat­tai­siin ihmis­tä eikä pin­ta-alaa koh­den. Vai yri­tät­kö sanoa, että Intia on rik­kaam­pi kuin Suo­mi, kos­ka sen BKT/km2 on suurempi?

    Lii­an tihe­ään asu­tut maat juu­ri kulut­ta­vat luon­non­va­ro­ja enem­män mitä omas­ta maas­ta löy­tyy luon­non­va­ro­ja. Kai­kis­ta pahin on tihe­ään asut­tu maa yhdes­sä kor­kea elin­ta­son kans­sa. Har­vaan asu­tuis­ta mais­ta löy­ty­nee myös enem­män hii­li­nie­lu­ja tai met­siä. Oli­si­pa tihe­ään asu­tut maat yhtä har­vaa­na­sut­tu­ja kuin Suo­mi tai Venä­jä. Ei oli­si ilmas­to-ongel­maa. Tihe­ään asu­tut maat ovat hävit­tä­neet met­sän­sä asu­tuk­sen tiel­tä. Tämän takia myös eläin­la­je­ja kuol­lut pal­jon suku­puut­toon. Tii­ke­ri­kin oli­si vie­lä elin­voi­mai­nen laji, jos Aasias­sa ei oli­si tapah­tu­nut väes­tö­rä­jäh­dys­tä. Aja­tel­kaa kun Intia saa­vut­taa kor­kean elin­ta­son. Olen asu­nut Intias­sa het­ken aikaa pai­kal­li­sen per­heen paris­sa ja Intias­sa on nor­maa­li käy­tän­tö, että jät­tei­tä ei vie­dä kaa­to­pai­koil­le vaan ne kipa­taan yleen­sä oman talon pihal­le tai met­siin tai muil­le jou­to­mail­le, myös ongel­ma­jät­teet. Joet­kin niin saas­tu­nei­ta ja täyn­nä ros­kia, että ei toh­ti­nut uida. Jäte­ve­det meni­vät myös suo­raan luon­toon. Kor­kean elin­ta­son saa­vu­tet­tu­aan intia­lai­set tus­kin välit­tä­vät CO2 pääs­töis­tä ellei hei­dän nyky­asen­teis­sa tapah­du suu­ria muutoksia.

 22. Kan­sal­lis­val­tion oikeu­teen kuu­luu oman suve­re­ni­teet­tin­sa puo­lus­ta­mi­nen, tar­vit­taes­sa vaik­ka asein. Poliit­ti­nen kysy­mys on se, että onko vaik­ka­pa kuu­den mil­joo­nan (mies)pakolaisen vas­taa­not­ta­mi­nen yhteis­kun­nal­le vaa­ral­lis­ta. Eet­ti­ses­ti on tiet­ty kes­tä­vää sanoa, että vas­taan­ot­to on vel­vol­li­suus ja samaan sanaan ker­toa suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan ole­van sitä luok­kaa vah­va, että kyl­lä näis­tä pako­lai­sis­ta vie­lä veron­mak­sa­jia tehdään. 

  Roh­ke­nen epäil­lä sekä kan­sa­kun­nan etii­kan kes­toa että pako­lais­po­pu­laa­tion nöy­ryyt­tä elää almuil­la. Voi­han olla, että tän­ne vael­ta­neet ilmas­to­pa­ko­lai­set eivät ole se kaik­kein huma­nis­ti­sin jouk­ko, vaan juu­ri ne darwi­nis­min kar­si­mat alfa­voit­ta­jat, jot­ka ovat tot­tu­neet otta­maan kai­ken, mitä puut­tee­seen­sa tar­vit­se­vat. Tämä taas ei ole pro­vo­kaa­tio. Jo vuo­den 2015 pako­lais­vir­ras­sa näh­tiin ”sur­vi­val of the fit­test” –peri­aat­teen mukai­nen popu­laa­tio: nuo­ret mie­het. Raa­im­mil­laan sama peri­aa­te näkyi Esto­nian onnet­to­muu­des­sa, jos­ta käy­tän­nös­sä sel­vi­si vain sama joukko.

  Sota on muu­ten mitä mai­nioin talou­del­li­sen kas­vun ja tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­sen alus­ta. Tiet­ty pie­ni kuop­pa saat­taa osal­lis­tu­nei­den mai­den talou­teen tul­la aktii­vi­ses­sa vai­hees­sa, mut­ta rau­han palat­tua kan­sa­kun­ta kas­vaa kohis­ten. Tämä taas on pik­ku provokaatio.

  Kaik­kea hyvää ja toi­vo­taan, että ne yli vii­si­mil­joo­nai­set kan­sal­lis­val­tiot hoi­ta­vat lei­vis­kän­sä yhtä hyvin kuin me tääl­lä tun­dran reu­nal­la asu­vat, sau­nas­sa ja inter­ne­tis­sä itse­ään ruos­ki­vat suomalaiset.

  1. Cari­tas.:
   Kan­sal­lis­val­tion oikeu­teen kuu­luu oman suve­re­ni­teet­tin­sa puo­lus­ta­mi­nen, tar­vit­taes­sa vaik­ka asein. 

   Ihmis­kun­nal­la on pit­kä his­to­ria ennen kan­sal­lis­val­tioi­ta, ja sil­lä tulee ole­maan pit­kä tule­vai­suus kan­sal­lis­val­tioi­den jälkeen.
   Kan­sal­lis­val­tiot toi­mi­vat impe­riu­mien hajoa­mi­sen kon­teks­tis­sa, mut­ta ei enää toi­mi glo­baa­lien haas­tei­den kon­teks­tis­sa. Impe­riu­mit tule­vat takai­sin, sano­kaa mun sanoneen.

  2. Cari­tas.:

   Sota on muu­ten mitä mai­nioin talou­del­li­sen kas­vun ja tek­no­lo­gian kehit­ty­mi­sen alus­ta. Tiet­ty pie­ni kuop­pa saat­taa osal­lis­tu­nei­den mai­den talou­teen tul­la aktii­vi­ses­sa vai­hees­sa, mut­ta rau­han palat­tua kan­sa­kun­ta kas­vaa kohisten. 

   Tuo esi­merk­ki sii­tä että tek­no­lo­gian ja talou­den kas­vu oli­si sodan aika­na hui­pus­saan kos­kee vain nii­tä mai­ta jot­ka osal­lis­tu­vat sotiin etä­nä. Siis eivät jou­tu­neet itse pom­mi­tus­ten uhriksi. 

   Yhdys­val­lat osal­lis­tui toi­seen maa­il­man­so­taan Atlan­tin takaal­ta ja oli­si onnis­tu­nut ennen sotaa saa­maan Euroo­pas­ta pako­lai­si­na tul­lei­ta huip­pu­luo­kan asian­tun­ti­joi­ta luo­maan sota­tek­no­lo­gi­aa. Kos­ka Sak­san tai Japa­nin pom­mi-koneet eivät voi­neet len­tää Tyy­nen­me­ren tai Atlan­tin yli ilman väli­las­kua niin Yhdys­val­lat sel­vi­si talou­del­li­ses­ti neit­seel­li­ses­ti sodasta.

   Toi­sin kuin Bri­tan­nia jota koki suu­ret pom­mi­tuk­set ja tuo­tan­toon tuli kat­kok­sia kun ase teh­taat pom­mi­tet­tiin maan tasalle.

   Sodas­ta sel­vi­si Yhdys­val­tain lisäksi
   talou­del­li­ses­ti neit­seel­li­ses­ti myös Kana­da, Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti. Sijain­nin takia kau­ka­na rintamalta. 

   Japa­nin ja Län­si-Sak­san talou­del­li­nen nousu 1960-luvun puo­li­vä­lis­sä joh­tui sii­tä että Yhdys­val­tain Mars­hall apu ja Sak­san teol­li­suu­den uudel­leen­suun­nit­te­lu ja koko tuo­tan­non pilk­ko­mi­nen oli teh­ty pää­asi­aa liit­tou­tu­nei­den val­von­nas­sa. Esi­merk­ki­nä on Sie­men­sin uudel­leen tulo sota­teol­li­suus yhtiö­nä kodin­ko­nei­den valmistajana. 

   Samoin Japa­nis­sa. Esi­mer­kik­si Mit­su­bis­hi joh­tui luo­pu­maan len­to­ko­nei­den tuo­tan­nos­ta ja siir­tyi hen­ki­lö-auto tuotantoon. 

   Yhdys­val­tain luo­tot aut­toi­vat näi­tä mai­ta nos­ta­maan kansantaloutta 

   Kyl­lä oli mai­ta jois­sa talou­del­li­nen las­ku oli sodan jäl­keen aivan hir­vit­tä­vä. Neu­vos­to­liit­to, Suo­mi, Bel­gia, Hol­lan­ti, Luxem­burg ja Nor­ja. (Itä-Euroo­pan mai­ta en edes viit­si ver­tail­la kos­ka siel­lä tapah­tui päin­vas­toin kos­ka Neu­vos­to­liit­to oli pur­ka­nut mie­hit­tä­mil­lään alueil­la mai­den teol­li­suu­den ja siir­tä­nyt sen tuo­tan­non Neuvostoliittoon). 

   Myös ota huo­mioon että Län­si-Sak­saan, Bri­tan­ni­aan ja Rans­kan tuli toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen mil­joo­nia ulko­maa­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä jäl­leen­ra­ken­ta­maan näi­tä mai­ta uudel­leen sii­nä 1950-luvun puolivälissä

   Seu­raa­va iso tek­no­lo­gi­nen harp­paus otet­tiin Ava­ruu­den val­loi­tus len­to­jen aika­na 1960-luvun aikana. 

   Sii­nä Yhdys­val­lat otti Neu­vos­to­lii­ton kiin­ni vaik­ka Neu­vos­to­liit­to oli edel­lä kilpailussa. 

   Esi­mer­kik­si GPS luo­tiin Apol­lo len­to­jen sivu tuotteena. 

   Neu­vos­to­liit­to ei kui­ten­kaan onnis­tu­nut saa­maan ava­ruus len­nois­ta mitään tek­no­lo­gis­ta etu­mat­kaa tai luo­maa kulut­ta­jil­le sii­tä koti­ko­nei­ta. Kän­ny­kän kehi­tys jäi myös Neu­vos­to­lii­tos­sa puo­li­tie­hen vaik­ka ava­ruus len­nois­ta oli­si voi­tu hyö­dyn­tää tek­no­lo­gia kuten Yhdys­val­lat teki

 23. Jyr­ki Lou­hi­vuo­ri:
  Tie­dät oikein hyvin että lake­ja ja sään­tö­jä hal­lit­se­vat val­tiot toi­mi­vat koko­nai­suuk­si­na, eivät pie­niin osiin pil­kot­tui­na jaoksina. 

  Tuo esi­merk­ki mitä koros­tit että val­tiot toi­mi­vat koko­nai­suuk­si­na ja sää­tä­vät lake­ja ja sään­tö­jä koko­nai­suuk­si­na ei ole esi­mer­kik­si täl­lä het­kel­lä esim Yhdys­val­lois­sa edes ilmas­to ja ympä­ris­tö poli­tii­kas­sa. Kali­for­nian ja Tek­sa­sin ympä­ris­tö ja ilmas­to­po­li­tiik­ka ovat kuin yö ja päi­vä. Yhdys­val­lois­sa on pie­niä osa­val­tioi­ta jois­sa on kun­nian­hi­moi­sem­pi ilmas­to­po­li­tiik­ka kuin liit­to­val­tio on aset­ta­nut (Was­hing­ton D.C) ja mitä pre­si­dent­ti on ase­tuk­sil­la mää­ri­tel­lyt. Yhdys­val­lat on siis hyvä esi­merk­ki sii­tä että val­tio ei toi­mi aina edes lainsäädännössä
  tai vero­tuk­ses­sa koko­nai­suu­te­naa. Sak­sa, Bel­gia, Kana­da, Austra­lia, Sveit­si, Bra­si­lia, Yhdys­val­lat jopa Intia ovat liit­to­val­tioi­ta joka tar­koit­taa fede­ra­lis­tis­sä jär­jes­tel­mäs­sä lain­sää­dän­nön ja vero­tuk­sen hajaut­ta­mis­ta. Osa­val­tiot toi­mi­vat jos­kus tien näyt­tä­ji­nä liit­to­val­tion sisäl­lä muil­le osa­val­tioil­le ja jos­kus jopa liit­to­val­tiol­le itsel­leen. Kali­for­nia on aja­nut esi­mer­kik­si monia ympä­ris­tö­la­ke­ja niin että muu Yhdys­val­lat on seu­ran­nut perässä.

 24. Luon­non­tie­teel­li­nen fak­ta on, että läm­mön lisään­tyes­sä haih­tu­mi­nen kas­vaa myös meris­tä, mikä lisää sateen mää­riä myös Afri­kas­sa. Näin onkin käy­nyt myös Afri­kas­sa. 80-lukuun näh­den satei­den mää­rä on kas­va­nut ja viher­ty­vien aluei­den mää­rä lisään­ty­nyt. IPCC:n AR5 syn­tee­sin mukaan aavi­kot ovat vähen­ty­neet satel­liit­ti­tut­ki­muk­sen mukaan noin 15 — 17 %.

 25. Onko nyt sit­ten kaik­ki kri­tiik­ki ja eri miel­tä ole­mi­nen “maa­lit­ta­mis­ta”?

  Jos Soi­nin­vaa­ra ei kes­tä kri­tiik­kiä kuka sitten?

  Ja niin­pä tämä “muo­ti­ter­mi” maa­lit­ta­mi­nen aioi­taan kri­mi­na­li­soi­da, tai parem­min­kin ne jot­ka osu­vat samaan “maa­liin”.

  Ollak­sem­me joh­don­mu­kai­sia, onko siis Viron pöh­kon minis­te­rin kri­ti­soi­mi­nen maa­lit­ta­mis­ta? Sitä­hän suo­ma­lai­nen libe­raa­li väki nyt tekee yhdes­sä tuu­min Jari Ter­von johdolla.

  Jos kri­tiik­ki kri­mi­na­li­soi­daan, ollaan samas­sa tota­li­tää­ri­ses­sä venees­sä Tur­kin, Kii­nan ja Venä­jän kanssa.

  Kum­mal­li­sen ahdas­mie­li­siä pyr­ki­myk­siä nyky­suo­mes­sa — “libe­raa­lik­si” itse­ään kut­su­van hal­li­tuk­sen toimesta.

 26. Mikä on oma­koh­tai­sen ihmis­ko­kee­si perus­teel­la taval­li­sen hen­ki­lön mah­dol­li­suus ja kapa­si­teet­ti herät­tää ja hal­li­ta kes­kus­te­lua sivis­ty­nees­ti somessaan/ blogissa?

  Kun ole­te­taan hen­ki­lön käy­vän koko­päi­vä­töis­sä, ole­van per­heel­li­nen ja ole­van vapaa-ajal­laan muka­na esim kun­ta­po­li­tii­kas­sa ja jos­sain muis­sa­kin jär­jes­tö- ja luottamustehtävissä.

  Jos ei ole avus­ta­jaa käy­tös­sä, niin kiis­ta­na­lai­sis­ta asiois­ta avoin kes­kus­te­lu ja vapaan palau­te­mah­dol­li­suu­den anta­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta 24h vuo­ro­kau­den puitteissa?

 27. Sehän tämä nyt täs­sä kun maa­il­mas­sa tai aina­kin maas­sam­me on aivan lii­an vähän ihmi­siä, joi­den int­res­seis­sä – tai aina­kaan puheis­sa – oli­si­vat sekä kan­sal­li­sen edun vaa­li­mi­nen että jon­kin­lai­nen kiin­nos­tus ympä­ris­tö­toi­miin. Lii­an mones­ta saa kuvan, että ilmas­to­toi­mia aje­taan jot­ta niil­lä voi pos­tail­la jos­sain mui­den eliit­tien kans­sa, ja vas­taa­vas­ti kos­ka aja­ja on itse jotain eliit­tiä niin tähän ne toi­met eivät myös­kään niin satu. Las­ke­taan­pa ihmi­set, jot­ka julis­ta­vat ilmas­to­syis­tä perus­tu­vaa kas­vis­syön­tiä semi­pa­kol­li­sek­si, mut­tei­vät ole jo itse ideo­lo­gi­sis­ta syis­tä val­miik­si kas­vis­syö­jiä. Tulee­ko mon­taa mie­leen? Tar­vit­si­sim­me sel­lai­sia ihmi­siä, joi­den vies­ti on että ”eihän tämä kivaa ole, mut­ta niin kan­nat­taa sil­ti oman etum­me­kin vuok­si teh­dä” ja joi­den puheet eivät puheis­saan pidä Suo­mea voit­ta­mat­to­ma­na maa­na, joka voi uhrau­tua ihan miten pal­jon hyvän­sä. Näi­den puut­tees­sa pää­dy­tään eliit­tien ja syvien rivien vastakkainasetteluun.

  Jos ver­ra­taan ilmas­to­toi­mia veron­mak­suun, niin kuka lah­joit­taa val­tiol­le vapaa­eh­toi­ses­ti enem­män kuin veroi­na vaa­di­taan, ja vie­lä pau­kut­te­le asial­la henk­se­lei­tään? Sys­tee­mi­hän perus­tuu sii­hen, että yksi mak­saa veron­sa kos­ka mak­sa­mat­to­muu­des­ta ran­kais­taan ja lisäk­si luot­ta­mus­ta sys­tee­miin on sen ver­ran, että voi uskoa mui­den­kin mak­sa­van ja raho­jen mene­vän edes jol­ti­sen­kin hyvään käyt­töön. Kos­ka asia ei Suo­men itsen­sä voi­mil­la miten­kään rat­kea, Suo­men ei kan­na­ta pyr­kiä ”ilmas­to­joh­ta­juu­teen” tähän pyr­ki­vien val­lan­pi­tä­jien ego­jen tyy­dyt­tä­mi­sek­si, vaan ainoas­taan sii­nä tapauk­ses­sa, että voim­me tosi­aan uskoa sen roh­kai­se­van mui­ta­kin toi­mi­maan. Toi­saal­ta emme myös­kään haluai­si, että kukaan ajat­te­lee not­ta ”mei­dän ei tar­vit­se kiris­tää omaa ilmas­to­ruu­viam­me niin pal­joa, kun suo­ma­lai­set teke­vät jo niin pal­jon”. Muu­ten kan­nat­taa teh­dä vain sen ver­ran, että mui­den vas­taa­va moti­vaa­tio ei las­ke, ja olla ahke­ras­ti muka­na vaa­ti­mas­sa mui­ta­kin toi­men­pi­tei­siin, vaik­ka joi­den sank­tioi­den, kuten CO2-tul­lien, uhal­la jos niin tar­peel­li­sek­si katsotaan.

  Aseet­to­mien maa­han­pyr­ki­jöi­den pysäyt­tä­mi­nen rajal­le tap­pa­val­la voi­mal­la tun­tuu aika epä­miel­lyt­tä­väl­tä aja­tuk­sel­ta, vaan outoa oli­si aja­tel­la niin­kin, että Puna-armei­jan oli­si pitä­nyt antaa mie­hit­tää vapaas­ti koko Suo­men, jos sen soti­laat vain oli­si­vat ymmär­tä­neet heit­tää kivää­rin­sä män­nik­köön ennen rajaa. Ehkä joku väli­mal­lin rat­kai­su­kin löy­tyi­si, jois­ta paras oli­si, että täl­lai­seen tilan­tee­seen ei ensin­nä­kään pää­dyt­täi­si. Tämän takia pidän hal­lit­tua maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa yli­pää­tään tär­keä­nä, että täs­sä vai­hees­sa tule­mi­sia ja mene­mi­siä on mah­dol­lis­ta kont­rol­loi­da viran­omais­voi­min suht’ inhi­mil­li­ses­ti. Kan­so­jen sula­tusuu­ni ‑mene­tel­mäl­lä ja vie­lä val­ta­väes­töä aktii­vi­ses­ti syyl­lis­tä­väl­lä sel­lai­sel­la pel­kään ole­van suu­ren vaa­ran pää­tyä nopeas­ti sel­lai­seen tilan­tee­seen, että etni­set jän­nit­teet pur­kau­tu­vat pahim­mil­laan jugos­la­via­mai­sel­la tai vähin­tään­kin muu­ten ikä­väl­lä taval­la, eikä tilan­teen aiheut­ta­neel­la poliit­ti­sel­lä elii­til­lä ole kykyä kont­rol­loi­da tapah­tu­mia (tai sii­hen pyri­tään tyran­nial­la). Jo nyky­ti­lan­tees­sa visioi­dut 35 000 maa­han­muut­ta­jaa vuo­des­sa on niin iso luku suh­teu­tet­tu­na vuo­tui­seen syn­ty­vyy­teen (n. 60 000) maas­sam­me, että se riit­täi­si muut­ta­maan Suo­men demo­gra­fi­sen raken­teen lyhyes­sä ajas­sa aivan toi­sen­lai­sek­si kuin nyt, mil­lä oli­si arvaa­mat­to­mat seuraukset.

  Suve­ree­nit val­tiot ovat ihan hyvä jut­tu, kos­ka täy­del­li­ses­sä maa­il­man­de­mo­kra­tias­sa esim. suo­ma­lai­sil­la alle pro­mil­len kokoi­se­na vähem­mis­tö­nä oli­si aika huo­not edel­ly­tyk­set luo­da itsel­leen kar­si­na, jos­sa elää itsen­sä näköis­tä elä­mää. Jos tätä ei pidä tavoit­te­le­mi­sen arvoi­se­na, kan­nat­taa rehel­li­syy­den nimis­sä teh­dä itsel­leen aina­kin lis­ta asiois­ta, jois­sa oli­si halu­kas luo­pu­maan suo­ma­lai­ses­ta tavas­ta jär­jes­tää asia vaik­ka­pa Kii­nan tai Ira­kin mal­lin hyväk­si. Tähän lis­taan kan­nat­taa sisäl­lyt­tää mah­dol­li­suus käyt­tää äidin­kiel­tään kodin ulko­puo­lel­la. Val­tioi­den suo­je­lu taas edel­lyt­tää aina­kin jol­lain lail­la por­ti­tet­tua pää­syä sen pii­riin – oles­ke­lu­lu­vat, han­ka­la kie­li jota ilman ei pär­jää, niin huo­not olot että kukaan ei vapaa­eh­toi­ses­ti halua maahan… 

  Jos hypo­teet­ti­ses­ti maa­han haluai­si lyhyes­sä suu­ruus­luok­kaa mil­joo­na ole­va mää­rä ilmas­to­pa­ko­lai­sia, se pani­si koko sys­tee­min ja poliit­ti­sen jär­jes­tel­män täy­sin sekai­sin. Suo­ma­lais­ten val­ta päät­tää omis­ta asiois­taan heik­ke­ni­si oleel­li­ses­ti, jos tuli­jois­ta edes suu­reh­ko osa oli­si yhtään jär­jes­täy­ty­nyt tai poliit­ti­ses­ti aktii­vi­nen jouk­ko. Jos halut­tai­siin ettei näi­tä näh­dä val­loit­ta­ji­na, ei tuli­joil­le voi­si antaa täy­siä kan­sa­lai­soi­keuk­sia, mikä taas sekään ei tun­nu oikein tyydyttävältä.

  Täs­sä ske­naa­rios­sa kui­ten­kin kor­til­la on asu­mis­kel­poi­nen maa-alue, ei nyky­ään muut­to­lii­ket­tä aja­vat imma­te­ri­aa­li­set asiat, kuten talou­del­li­nen hyvin­voin­ti ja tur­val­li­suus. Nämä ovat suu­res­sa mää­rin sidot­tu­ja yhteis­kun­tam­me vapau­teen, kohee­sioon ja sen jäsen­ten kes­ki­näi­seen luot­ta­muk­seen, mitä muut­to­lii­ke itses­sään jol­lain lail­la uhkaa. Fyy­sis­tä tilaa kui­ten­kin oli­si. Näil­lä reu­naeh­doil­la voi­sin itse pitää hyväk­syt­tä­vä­nä, että Suo­mi tar­joai­si osaa maa-alu­ees­taan vaik­ka­pa jon­kin aluk­si YK:n hal­lin­noi­man vapaa­val­tion käyt­töön ja aut­tai­si sen infran pys­ty­tyk­ses­sä. Muu­al­le Suo­meen jäi­si kum­min­kin vie­lä eril­li­nen suo­ma­lais­ten val­tio sosi­aa­li­se­na kon­struk­tio­na. Täl­löin suo­ma­lais­ten ei tar­vit­si­si luo­pua omas­ta kult­tuu­ris­taan min­kään ihmis­mas­san asut­ta­mi­sek­si (kuten hyvin toden­nä­köi­ses­ti kävi­si, jos väki­lu­kuun mää­rä suu­ri jouk­ko ihmi­siä koi­tet­tai­siin integroi­da ole­mas­sa ole­vaan yhteiskuntaan).

 28. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­sen kom­men­tis­sa edel­lä sano­taan juu­ri se, miten itse ajat­te­len käy­vän, jos ilmas­ton­muu­toss­ke­naa­riot toteu­tu­vat ja mil­jar­dit ihmi­set jou­tu­vat jät­tä­mään asuin­paik­kan­sa sen käy­tyä elin­kel­vot­to­mak­si. Ja samoin­han Ode itse­kin lop­pu­jen lopuk­si kirjoittaa.
  Link­ki vie suo­raan ao. kommenttiin.
  https://www.soininvaara.fi/2019/12/16/provokaationi-nayttaa-onnistuneen/#comment-612237

 29. 1. Ilmas­ton­muu­tok­sen estä­mi­nen — tai edes mer­kit­tä­vä hidas­ta­mi­nen — sopi­muk­sil­la ei ole onnis­tu­nut vii­mei­sen kah­den­kym­me­nen vuo­den aika­na. Ja olen niin pes­si­mis­ti, että se ei onnis­tu näh­tä­vis­sä ole­vas­sa tule­vai­suu­des­sa­kaan. Vaik­ka nii­tä pon­nis­te­lu­ja toki täy­tyy jat­kaa — ja esim. EU:n ottaa käyt­töön kat­ta­va ja yhte­näi­nen co2-vero ja co2-tul­lit — niin nyt on aika muut­taa sekä kei­no­va­li­koi­maa että tavoitteita. 

  1.1 Ainoa toi­mi­va tapa hidas­taa ilmas­ton­muu­tos­ta tai­taa olla “mark­ki­na­ju­do”. Hin­ta­me­ka­nis­mi on edel­leen paras kei­no ohja­ta ihmis­ten käyt­täy­ty­mis­tä. Jos sopi­mus­poh­jai­ses­ti ei saa­da nos­tet­tua “huo­no­jen asioi­den” hin­taa tar­peek­si ylös, niin pai­na­mal­la “hyvien asioi­den” hin­ta tar­peek­si alas, ihmi­set siir­ty­vät käyt­tä­mään nii­tä ilman mitään sen kum­mal­li­sem­paa pakot­ta­mis­ta. Eli esim. ympä­ris­töys­tä­väl­li­sis­tä ener­gia­läh­teis­tä (ml. ydin­voi­ma) pitää teh­dä niin hal­po­ja, että mark­ki­na­ta­lou­den näky­mä­tön käsi kor­vaa fos­sii­li­set ener­gia­läh­teet niil­lä. Tämä tar­koit­taa sekä mer­kit­tä­vää panos­tus­ta tut­ki­muk­seen ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen (hei, tämä­hän luo myös työ­tä ja busi­ness­mah­dol­li­suuk­sia!) sekä var­maan myös suo­ria tukia. 

  2. Tavoi­teis­sa täy­tyy siir­tyä muu­ta­ma askel (tai var­maan aika mon­ta­kin) “ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­ses­tä” “ilmas­to­muu­tok­sen hait­to­jen mini­moin­tiin”. Ihmi­nen on ollut aika sopeu­tu­vai­nen luon­toon ja ilmas­toon. Kuten usein mai­nit­tu näis­sä yhteyk­sis­sä, niin esim. suu­ri osa Hol­lan­tia ja Ete­lä-Viet­na­mia on meren­pin­nan ala­puo­lel­la ja padoil­la ja kana­vil­la niis­tä on saa­tu hyvin­kin elin­kel­poi­sia aluei­ta. Lähes kaik­ki maa­pal­lon infra (raken­nuk­set, lii­ken­neyh­tey­det, vil­je­ly­maat jne.) on raken­net­tu vii­mei­sen 150 vuo­den aika­na. Vaik­ka täs­tä, sano­taan vaik­ka, 10% muut­tui­si elin­kel­vot­to­mak­si ilmas­ton­muu­tok­sen takia, ei sen uudel­leen­ra­ken­ta­mi­nen seu­raa­van 50 vuo­den aika­na oli­si miten­kään mah­do­ton­ta per se. 

  2.1 Meil­lä on kui­ten­kin häm­men­tä­vän vähän ana­lyy­siä sii­tä, mitä ilmas­ton­muu­tos ihan kon­kreet­ti­ses­ti tulee tar­koi­ta­maan. Me tar­vit­tai­siin pal­jon enem­män ja pal­jon tar­kem­paa ana­lyy­siä sii­tä mihin mei­dän pitää alkaa varau­tua. Sen jäl­keen voi­daan alkaa suun­ni­tel­la mitä ja mil­loin tehdä.

  2.2. Toi­nen ongel­ma on se, että vai­ku­tuk­set tule­vat jakau­tu­maan epä­ta­sai­ses­ti niin maan­tie­teel­li­ses­ti kuin ajal­li­ses­ti. Sii­nä kun jon­kin Hel­sin­gin koh­dal­la riit­tä­nee muu­ta­ma tul­va­val­li ja aikaa on vuo­si­kym­me­niä, niin pahim­mis­sa ske­naa­riois­sa joku Dha­ka voi muut­tua liki koko­naan asuin­kel­vot­to­mak­si hyvin­kin nopeas­ti. Tähän tar­vit­tai­siin kan­sain­vä­lis­tä soli­daa­ri­suut­ta ja voi­mak­kai­ta kan­sain­vä­li­siä ins­ti­tuu­tioi­ta koh­dis­ta­maan rahoi­tus­ta ja resurs­se­ja. Itse asias­sa his­to­ria täl­läis­ten ins­ti­tuu­tioi­den luo­mi­ses­ta on yllät­tä­vän­kin hyvä: eri­lai­sis­ta jäl­leen­ra­ken­nus­pan­keis­ta Mars­hall-apuun, jne., mut­ta tämä aika ei tie­ten­kään kau­heas­ti suo­si moni­kan­sal­lis­ten orga­ni­saa­tioi­den luomista. 

  2.2.1. Jos­ta sit­ten saat­taa­kin olla seu­rauk­se­na, että Kii­na tekee sen itse. Samal­la tavoin kuin maa­il­ma (tai aina­kin Euroop­pa) ame­rik­ka­lais­tui toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen ja USA nousi (län­nen) kiis­tat­to­mak­si joh­to­val­tiok­si, tar­jo­aa ilmas­ton­muu­tos Kii­nal­le mah­dol­li­suu­den ottaa joh­ta­va ase­ma ja kult­tuu­ri­nen domi­nas­si aina­kin Aasias­sa. Sil­lä on sekä rahaa, resurs­se­ja että soti­laal­lis­ta voi­maa uudel­leen­ra­ken­taa ja uudel­lee­na­sut­taa Aasi­aa ja sii­nä ohes­sa toki kii­na­lais­taa ne alueet. 

  3. Ja kuten toteat, tuo kaik­ki ei toden­nä­köi­ses­ti tapah­du sovus­sa eikä se rii­tä, vaan kyl­lä sii­nä pää­dy­tään kan­sain­vael­luk­siin ja sotiin. Itse asias­sa tuo mei­dän itä­naa­pu­rim­me tai­taa olla eni­ten kuses­sa tämän suh­teen. Se kun kuu­luu niin ikään ilmas­ton­muu­tok­sen voit­ta­jiin ja sil­lä sitä maa­ta riit­tää kun Sipe­rian tun­dras­ta alkaa tul­la uusi vil­ja-ait­ta. Ja kun vie­lä monet pahi­ten kär­si­vis­tä alueis­ta sat­tu­vat ole­van juu­ri sen ete­lä­puo­lel­la. Mun Venä­jä-tun­te­mus ei rii­tä sii­hen, että osai­sin arvioi­da mitä Venä­jä tekee kun Kii­na päät­tää ottaa puo­let Sipe­rias­ta ja samaan aikaan kym­me­niä mil­joo­nia ete­lä­aa­sia­lai­sia vyö­ryy Intias­ta, Pakis­ta­nis­ta ja Bangla­des­his­tä pohjoiseen. 

  3.1. Poh­jois-Ame­rik­ka on maan­tie­teen­sä ja soti­laal­li­sen voi­man­sa ansios­ta hyväs­sä ase­mas­sa ja ilmas­ton­muu­tok­sen voit­ta­jiin kuu­lu­va Kana­da tul­lee ole­maan län­nen joh­ta­va val­tio sadan vuo­den pääs­tä. Ame­rik­ka­lai­sia vyö­ryy sin­ne toki run­saas­ti, mut­ta muu­ten se nap­sii ilmas­to­pa­ko­lai­si­ta par­haat pääl­tä ja asut­taa ne preerialleen. 🙂

  3.2. Suo­men tilan­ne on jotain noi­den väli­maas­tos­ta. Me ei olla saa­ri, mut­ta ei tän­ne myös­kään ihan hel­pos­ti tul­la, jos me ei niin halu­ta. Täs­sä kan­nat­tai­si var­maan olla oppor­tu­nis­ti­nen mut­tei nai­vi — ottaa nii­tä jois­ta on hyö­tyä ja val­mis­tau­tua pitä­mään pois nitä, joi­ta ei halu­ta. Yhtääl­tä tämä tar­koit­taa varo­vai­suut­ta ja vii­saut­ta EU:n sisäi­siä meka­nis­me­ja kehi­tet­täes­sä: emme halun­ne, että pää­tök­set näis­tä asiois­ta teh­dään Suo­mea kuu­le­mat­ta. Ja toi­saal­ta tämä tar­koit­taa myös ihan perin­teis­tä oman soti­laal­li­sen kyvyk­kyy­den yllä­pi­tä­mis­tä, mis­tä aikai­sem­mis­sa kom­men­teis­sa jo oli­kin tarpeeksi.

  1. Timo M. Par­ta­nen: 1.1 Ainoa toi­mi­va tapa hidas­taa ilmas­ton­muu­tos­ta tai­taa olla ”mark­ki­na­ju­do”. Hin­ta­me­ka­nis­mi on edel­leen paras kei­no ohja­ta ihmis­ten käyt­täy­ty­mis­tä. Jos sopi­mus­poh­jai­ses­ti ei saa­da nos­tet­tua ”huo­no­jen asioi­den” hin­taa tar­peek­si ylös, niin pai­na­mal­la ”hyvien asioi­den” hin­ta tar­peek­si alas, ihmi­set siir­ty­vät käyt­tä­mään nii­tä ilman mitään sen kum­mal­li­sem­paa pakot­ta­mis­ta. Eli esim. ympä­ris­töys­tä­väl­li­sis­tä ener­gia­läh­teis­tä (ml. ydin­voi­ma) pitää teh­dä niin hal­po­ja, että mark­ki­na­ta­lou­den näky­mä­tön käsi kor­vaa fos­sii­li­set ener­gia­läh­teet niil­lä. Tämä tar­koit­taa sekä mer­kit­tä­vää panos­tus­ta tut­ki­muk­seen ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen (hei, tämä­hän luo myös työ­tä ja busi­ness­mah­dol­li­suuk­sia!) sekä var­maan myös suo­ria tukia. 

   Ihai­len opti­mis­mia­si, mut­ta ymmär­tääk­se­ni ilmas­ton­muu­tok­sen rea­lis­ti­nen “hyvät asiat” tar­koit­taa käy­tän­nös­sä että et tee mitään, ja tämä sen vuok­si että ihmi­set kulut­ta­vat lii­kaa. Näin ollen hyviä asioi­ta oli­si vaik­ka kom­men­tin kir­joit­ta­mi­nen Soi­nin­vaa­ran blo­giin (Osmo ehkä eri miel­tä ovat­ko minun kom­men­ti­ni hyvä asia ensin­nä­kään) tai kir­jan luke­mi­nen koto­na, eli mini­maa­li­nen kulut­ta­mi­nen, mut­ta tämä mini­maa­li­nen kulut­ta­mi­nen on osin jo lähes ilmais­ta. Kulu­tuk­sen suun­tau­tu­mi­nen pal­ve­lui­hin tuot­tei­den sijaan ei sekään vält­tä­mät­tä vähen­nä todel­lis­ta kulu­tus­ta tai pääs­tö­jä, lähin­nä sen vuok­si että jos pal­ve­lua tar­joa­vat työn­te­ki­jät halua­vat ostaa uut­ta elekt­ro­niik­kaa tai len­tää Dubai­hin, täl­löin sinun oma kulu­tuk­se­si on ‘puh­das­ta’ mut­ta suo­raan sinun ‘puh­taas­ta’ kulut­ta­mi­ses­ta joh­tu­va rahan­kier­to mah­dol­lis­taa toi­sen kulut­ta­van elin­ta­van, eli olet yhä myös itse osa ongel­maa osal­lis­tu­mal­la talou­den toi­min­taan joka mah­dol­lis­taa mui­den suo­rit­ta­man kuluttamisen.

   En siis vas­tus­ta kan­taa­si, haluan vain koros­taa kuin­ka mark­ki­na­ta­lous on jok­seen­kin ris­ti­rii­das­sa ilmas­to­toi­mien kans­sa, lähin­nä sen vuok­si että mark­ki­na­ta­lous pal­kit­see ihmi­siä sii­tä että he läh­te­vät kotin­sa ulko­puo­lel­la osal­lis­tu­maan tava­roi­den ja pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­seen ja kulut­ta­mi­seen. Asioi­ta seu­raa­vil­le on myös täy­sin sel­vää että ilmas­to muut­tuu huo­mat­ta­vas­ti tule­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä vaik­ka kaik­ki kaik­ki CO2-pääs­töt lop­pui­si­vat juu­ri nyt (eivät todel­la­kaan kyl­lä lopu) kos­ka ilma­ke­hään on vain pääs­tet­ty lii­kaa hii­li­diok­si­dia. Teol­li­nen mark­ki­na­ta­lous on jo tuhon­sa teh­nyt, mut­ta tääl­lä yhä osa selit­tää, ja jopa uskoo, kuin­ka teol­li­nen mark­ki­na­ta­lous pelas­taa mei­dät ilmas­ton­muu­tok­sel­ta vaik­ka se on tar­kal­leen ottaen osa ongel­maa. Esi­mer­kik­si kaik­kien auto­jen säh­köis­tä­mis­tä ‘rat­kai­su­na’ on syys­tä­kin kri­ti­soi­tu pal­jon, oikeas­ti rat­kai­su ilmas­ton­muu­tok­seen on kai­vaa mil­joo­nia kilo­ja litiu­mia maa­pe­räs­tä??? Pal­jon tehok­kaam­paa oli­si yhteis­kun­tien raken­teen muut­ta­mi­nen jouk­ko­lii­ken­net­tä suo­si­vam­mak­si, mut­ta tätä­kään ei tul­la aja­maan poliit­ti­sis­ta syis­tä, sekä elii­til­lä ja työn­te­ki­jöil­lä on int­res­se­jä edis­tää yksi­tyi­sau­to­jen tuo­tan­toa sekä yli­le­ve­ää asu­mis­ta. Jär­jes­tel­män puo­lus­ta­jat vain pal­jas­ta­vat kan­noil­laan sitou­tu­mi­sen­sa nyky­ti­lan säi­lyt­tä­mi­seen hei­dän oman nykyi­sen hyvin­voin­tin­sa tur­vaa­mi­sek­si, tut­ki­jat vaa­ti­vat lähes poik­keuk­set­ta pal­jon nopeam­pia ja voi­mak­kaam­pia ilmas­to­toi­mia kuin mitä täl­lä het­kel­lä tapah­tuu. Oikein kyy­ni­ses­ti voin tode­ta, että val­tao­sal­le ihmi­sis­tä ja jopa ilmas­to­toi­mia kan­nat­ta­vil­le oman nykyi­sen hyvin­voin­nin mak­si­moin­ti on vain pal­jon kor­keam­mal­la tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sa kuin maa­pal­lon ja ilmas­ton kes­tä­vä kehit­ty­mi­nen vuo­si­kym­me­nien ja vuo­si­sa­to­jen kulues­sa ja tämän vuok­si riit­tä­vät ilmas­to­toi­met ovat poliit­ti­ses­ti mahdottomia.

 30. Kale­va haas­tat­te­li juu­ri mep­pe­jä ydin­voi­mas­ta, ja tulos oli, että perus­suo­ma­lai­sil­la oli kaik­kein ilmas­to­myön­tei­sin näke­mys. Ydin­voi­maa tar­vi­taan tais­tos­sa ilmas­ton­muu­tos­ta vas­taan. Vih­rei­den ja monien mui­den ydin­voi­ma­vas­tai­suus Euroo­pas­sa joh­taa sii­hen että tavoit­tei­siin ei pääs­tä. Mui­den puo­luei­den jat­ku­va mol­laa­mi­nen “eivät tee mitään” on pait­si epä­to­si, niin omien puo­lue­to­ve­rien ilmas­to­kiel­tei­syy­den peittelyä?

 31. Vie­lä 94- ajat­te­lin, että kan­nat­taa pyr­kiä kes­kus­te­lu­yh­tey­teen osmo­soi­nin­vaa­ro­jen kans­sa. En olea jatel­lut näin enää moneen vuo­teen. Toi­vin aseit­ten puhu­van. Voit­ta­ja saa kai­ken. Näin­hän näyt­tää käyvän.

 32. Mä en ymmär­rä mitä ihmeel­lis­tä täs­sä nyt on pal­jas­tet­tu? Luu­let­ko, että raja­var­tio­lai­tos kan­taa asei­ta vain tra­di­tion vuok­si? Miten luu­lit, että per­su­jen rajat kiin­ni poli­tiik­ka toteu­te­taan? Vie­mäl­lä rajal­le kylt­ti, jos­sa sano­taan että tän­ne ei saa tulla?

 33. Pahoit­te­len jo etu­kä­teen että kom­ment­ti­ni menee hie­man sivuun aihees­ta, mut­ta liit­tyy kui­ten­kin ilmas­ton­muu­tok­seen ja kau­pun­ki­suun­nit­te­luun, ja on mie­les­tä­ni niin akuut­ti asia että ansait­see huo­mion. Tuol­la Met­sä­leh­den pals­tal­la nimit­täin kek­sit­tiin opti­maa­li­nen sijoi­tus­paik­ka Kuo­pios­ta tyr­mä­tyl­le Finn­pul­pin sel­lu­teh­taal­le: Vuo­saa­ri! Puh­das­ta vet­tä saa­tai­siin Päi­jän­ne-tun­ne­lis­ta, kau­pan pääl­le kau­ko­läm­pöä Hel­sin­kiin (lop­pui­si kivi­hii­len polt­to) ja vien­ti­tuot­teil­le oli­si sata­ma heti vie­res­sä! Puu­ta voi­tai­siin tuo­da rai­tei­ta, tei­tä ja vesiä pitkin.

  1. Anne­li Jal­ka­nen:
   Pahoit­te­len jo etu­kä­teen että kom­ment­ti­ni menee hie­man sivuun aihees­ta, mut­ta liit­tyy kui­ten­kin ilmas­ton­muu­tok­seen ja kau­pun­ki­suun­nit­te­luun, ja on mie­les­tä­ni niin akuut­ti asia että ansait­see huo­mion. Tuol­la Met­sä­leh­den pals­tal­la nimit­täin kek­sit­tiin opti­maa­li­nen sijoi­tus­paik­ka Kuo­pios­ta tyr­mä­tyl­le Finn­pul­pin sel­lu­teh­taal­le: Vuo­saa­ri! Puh­das­ta vet­tä saa­tai­siin Päi­jän­ne-tun­ne­lis­ta, kau­pan pääl­le kau­ko­läm­pöä Hel­sin­kiin (lop­pui­si kivi­hii­len polt­to) ja vien­ti­tuot­teil­le oli­si sata­ma heti vie­res­sä! Puu­ta voi­tai­siin tuo­da rai­tei­ta, tei­tä ja vesiä pitkin. 

   Olen ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä että PK-seu­dun vuo­ro on saa­da kun­non perus­teol­li­suut­ta kans­sa. Se ei saa olla maa­seu­dun yksi­noi­keus. Työt­tö­myys ei ole kään­ty­nyt las­kuun tääl­lä­kään ja toi­saal­ta infra­struk­tuu­ri oli­si kun­nos­sa, ja met­sät kas­va­vat nopem­min ete­läs­sä kuin pohjoisessa.

 34. Ei suo­mes­sa kan­na­ta teh­dä mitään on väsy­nyt kom­menn­ti mut­ta, koko euroo­pan­kaan jät­ti tal­koot ei juu­ri­kaan auta. Vaik­ka intias­sa c02 per kapai­ta noin noin 1/5 EU:sta niin se kol­min­ker­tai­nen väes­tö kom­pen­soi kum­mas­ti. EU:n c02 pääs­töt putoa­vat kokoa­jan intian kas­va­vat eli intia menee hei­lah­ta­mal­la ohi. Lisäk­si rii­sis­tä rii­pu­vai­sel­la ruo­ka­tuo­tan­nol­la tuo­te­taan mel­koi­ses­ti metaa­nia, joka lyhy­ti­käi­se­nä tasaan­tuu vakio tasol­le jos väes­tö ei kas­vai­si. Lisäk­si intias­sa on kui­vu­mis­ta kyl­lä ilman kas­vi­huo­ne ilmiö­tä. Yli­suu­ren väes­tän ruu­an­tuon­tan­to kulut­taa poh­ja­ve­si­va­ro­ja nopeam­min kuin ne uusiu­tuu. Intiall voi hel­pos­ti ennus­taa iso­ja ongel­mia mis­sä tahan­sa skenaariossa.

  Ja intia on se pik­ku ongel­ma. Kii­nan kes­ki­pääs­töt on suo­men luok­kaa ja kas­vaa rei­pas­ta tah­tia. Kas­vu­vauh­ti on tait­tu­nut mut­ta kii­nal­la ei ole pie­nin­tä­kään aiko­mus­ta pie­nen­tää co2 pääs­tö­jä. Jos nämä kak­si eivät suos­tu teke­mään mitään niin tilan­ne on jo hävit­ty. se ei suo­ma­lai­sel­la ääriuh­rau­tu­mi­sel­la muu­tu miksikään. 

  Aino alas­päin sojot­ta­vä käy­rä tos­sa on EU28. Vois­han se olla jyr­ke­mi­pi­kin mut­ta se on räpi­kö­mis­tä niin kau­an kun kii­na ja intia ovat who-cares linjalla.

 35. Kom­men­teis­sa on tois­tu­nut väi­te, että hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen syy oli­si väes­tön­kas­vu. Vil­kai­sin­kin tilas­to­ja. Kat­soin suu­rim­mat hii­li­diok­si­din pääs­tä­jä­maat. Seu­raa­vak­si kat­soin maat, jois­sa syn­ty­vyys oli suu­rin­ta. En havain­nut, että kär­jes­sä oli­si ollut samo­ja maita. 

  You­tu­bes­sa on eri­lai­sia ani­maa­tioi­ta väes­tön­kas­vun his­to­rias­ta. Niis­sä näkyy esi­mer­kik­si, että Ete­lä-Aasian suu­ril­la väes­tö­mää­ril­lä on vuo­si­sa­to­ja pit­kä his­to­ria. Ehkä noi­hin ovat vai­kut­ta­neet väki­mää­rän kas­vul­le suo­tui­sat olo­suh­teet. Ehkä noin his­to­rial­li­ses­ti ihmis­po­pu­laa­tion kas­vuun ovat vai­kut­ta­neet samat teki­jät kuin mui­den­kin eläinten. 

  Olen myös luke­nut jois­ta­kin kom­men­teis­ta, että Suo­mi oli­si ikään kuin jo hoi­ta­nut väes­tön­kas­vun rajoit­ta­mi­sen. Minul­la ei kyl­lä ole muis­ti­ku­vaa, että jul­ki­nen val­ta Suo­mes­sa oli­si aja­nut jos­kus väes­tön­kas­vun rajoit­ta­mis­po­li­tiik­kaa. Päin­vas­toin sotien jäl­keen luke­ma­ni mukaan ylly­tet­tiin lisään­ty­mään ja puhui­han Ant­ti Rin­ne jokin aika sit­ten ”syn­ny­tys­tal­kois­ta”. Tus­kin mis­sään muis­sa­kaan län­si­mais­sa, jois­sa väes­tön­kas­vu on lakan­nut, on saa­tu kas­vua pysäh­ty­mään tie­toi­sen poli­tii­kan seu­rauk­se­na. Sen sijaan Kii­nas­sa nou­da­tet­tiin ns. yhden lap­sen poli­tiik­kaa, joka tuo­mit­tiin ihmisoikeusrikkomuksena.

  1. Mik­ko Vuo­ri­nen:
   Kom­men­teis­sa on tois­tu­nut väi­te, että hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen syy oli­si väestönkasvu.Vilkaisinkin tilas­to­ja. Kat­soin suu­rim­mat hii­li­diok­si­din pääs­tä­jä­maat. Seu­raa­vak­si kat­soin maat, jois­sa syn­ty­vyys oli suu­rin­ta. En havain­nut, että kär­jes­sä oli­si ollut samo­ja maita. 

   [ … ]

   Olen myös luke­nut jois­ta­kin kom­men­teis­ta, että Suo­mi oli­si ikään kuin jo hoi­ta­nut väes­tön­kas­vun rajoit­ta­mi­sen. Minul­la ei kyl­lä ole muis­ti­ku­vaa, että jul­ki­nen val­ta Suo­mes­sa oli­si aja­nut jos­kus väes­tön­kas­vun rajoittamispolitiikkaa. 

   Jos­pa väes­tön­kas­vu ei ole­kaan syy pääs­töi­hin vaan pääs­tö­jen kas­vuun. Kat­soit­ko, onko pääs­tö­jen kas­vu ollut suu­rin­ta samois­sa mais­sa kuin väestönkasvukin?

   Suo­mi on tosi­aan hoi­ta­nut väes­tön­kas­vun rajoit­ta­mi­sen, lap­si­lu­ku on jopa sel­väs­ti alle uusiu­tu­mis­ta­son. Väki­lu­ku on kas­va­nut ainoas­taan net­to­maa­han­muu­ton vuok­si — tot­ta on, että täs­sä suh­tees­sa Suo­mi ei ole aivan kun­nol­la hoi­ta­nut lei­vis­kään­sä. Tämän sei­kan totuu­del­li­suu­den kan­nal­ta ei ole mer­ki­tys­tä sil­lä, mikä on ollut jul­ki­sen val­lan roo­li rajoittamisessa.

   1. Kom­men­tis­ta­ni en kai anta­nut ymmär­tää, että oli­sin teh­nyt tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen. Äsken Hel­sin­gin sano­mis­sa olleen kysymys&vastausartikkelin mukaan asi­aa on tut­ki­muk­sia. Toki on ilmi­sel­vää, että pääs­töt kas­va­vat väki­mää­rän lisään­tyes­sä, mut­ta toi­saal­ta nois­sa suur­ten syn­ty­vyy­den mais­sa co2-pääs­töt hen­keä koh­den ovat vain pie­ni osa esi­mer­kik­si Suo­men pääs­töis­tä. Lie­nee niin, että vaik­ka väes­tön­kas­vu oli­si kai­kis­sa mais­sa ensi vuo­des­ta läh­tien nol­la, niin se ei lähes tul­koon­kaan riit­täi­si ainoak­si ilmastotoimeksi.

    Sai­noit: “… täs­sä suh­tees­sa Suo­mi ei ole aivan kun­nol­la hoi­ta­nut lei­vis­kään­sä…”. CIA Fact­boo­kin mukaan Liet­tuas­sa ja Lat­vias­sa oli väes­tö vähen­ty­nyt vuo­des­sa kum­mas­sa­kin 1,1%. Et luul­ta­vas­ti tar­koi­ta sitä, että nuo maat oli­si­vat ikään­kuin hoi­ta­neet lei­vis­kän­sä hyvin.

 36. Muka tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti pro­vo­ka­to­ri­set sisäl­löt ovat huo­noa klik­kien kerää­mis­tä jol­la saa kyl­lä pal­jon ano­nyy­me­jä viha­kom­ment­te­ja. Ei sel­lais­ta tar­vi­ta enää lisää. Jär­keä tarvitaan.

 37. … tämän vuok­si riit­tä­vät ilmas­to­toi­met ovat poliit­ti­ses­ti mahdottomia.” 

  Tuo­hon ei ole pal­jon lisät­tä­vää. Sanoi­sin kui­ten­kin että jos mark­ki­na­ta­lous ja demo­kra­tiat estä­vät ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tai­sen tais­te­lun, niin vii­mei­nen niit­ti on ihmis­luon­to. Vai kuvit­te­lee­ko joku että her­rat Donald, Vla­di­mir, Boris, Xi, Muham­mad, Naren­dra ja 300 muu­ta val­lan­hi­mois­ta ja kyy­nis­tä val­tion­pää­mies­tä läh­te­vät tähän leik­kiin yhtei­sen hyvän nimis­sä. Ei koskaan. 

  Var­si­nai­set ilmas­to­toi­met tulee tapah­tu­maan tilan­teen krii­siy­ty­mi­sen kaut­ta, jon­kin­lai­seen kul­mi­naa­tio­pis­tee­seen olem­me vää­jää­mät­tä menossa. 

  Kan­sain­vä­li­seen elin­tar­vi­ke­krii­siin varau­tu­mi­nen on kan­sal­li­sel­la tasol­la tär­keäm­pää kuin ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tai­nen tais­te­lu. Eikä syy­nä ole skep­ti­syys ilmas­ton­muu­tos­ta vaan ihmis­luon­toa kohtaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.