Kaupunkiympäristölautakunnan lista 10.12.2019

Käsit­te­lys­sä asun­to­ker­ro­sa­laa 12 000 asukkaalle.

Pöy­däl­le pan­nut asiat

Nal­len­rin­teen kaa­va Mal­min lentokenttäalueella

2 800 onnel­lis­ta uut­ta hel­sin­ki­läis­tä saa tääl­tä asun­non. Kau­pun­gil­le taloi­u­del­li­ses­ti hyvin kan­nat­ta­va kaa­va, help­po raken­taa ja sik­si esi­ra­ken­nus­työt halpoja.

Her­ne­saa­ren kaava

His­to­rian suu­rin kaa­va, 7 800 asu­kas­ta ja pal­jon työ­paik­ko­ja, Kokoo­mus kipui­lee kes­kus­ta­tun­ne­lin kans­sa. Ete­läi­sen Hel­sin­gin lii­ken­ne tulee puu­rou­tu­maan joka tapauk­ses­sa, ellei ruuh­ka­mak­su­ja ote­ta käyt­töön. Tähän ei puo­len mil­jar­din euron tun­ne­liyh­teys Län­si­väy­läl­le oikein auta, kos­ka ihmi­set eivät enim­mäk­seen ole menos­sa Länsiväylälle.

Haka­nie­men­ran­taan 1 250 asukasta

Täs­sä on ongel­ma­na taas ker­ran pysä­köin­ti.  Minä ja moni muu­kin on ollut sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että koko alu­eel­le piti tul­la mark­ki­naeh­toi­nen pysä­köin­ti eli kaa­va­mää­räyk­ses­tä pois­tet­tai­siin vel­vol­li­suus raken­taa nor­min mukai­nen mää­rä auto­paik­ko­ja. Sinän­sä nii­tä saa raken­taa kuin­ka pal­jon halu­aa. Vir­ke­mies­ten tul­kin­nan mukaan tämä kos­ki­kin vain kol­mea ran­nan taloa. Nykyi­sen kadun pääl­le raken­net­tet­ta­van lähes tuhan­nen asuk­kaan kort­te­liin on raken­net­ta­va noin 200 hyvin kal­lis­ta auto­paik­kaa. Ymmär­rän kaa­va­mää­räyk­sen vie­lä niin, että auto­pai­kat on osoi­tet­ta­va ton­til­ta, joka noin tii­viis­sä raken­tees­sa on eri­tyi­sen kal­lis­ta. Oli­si­han sii­hen vie­reen tulos­sa 700 euron tori­park­ki. Eikö nii­tä voi­si vuo­kra­ta sieltä?

Haka­nie­men ran­nan alue tulee muut­tu­maan tämän kaa­van ja jo hyväk­sy­tyn hotel­li­kaa­van myö­tä dramaattisesti.

Jalan­kul­ki­joi­den kadun­yli­tys­jär­jes­te­ly­jen suunnitteluperiaatteet

Nyt var­maan­kin jo pää­te­tään. Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö on onnis­tu­nut häl­ven­tä­mään pahim­mat epäluulot.

Toi­mia­lan tulos­bud­jet­ti vuo­del­le 2020

Hel­sin­gin kiin­teis­tö­toi­mi on suu­ren luo­kan rahankäyttöä.

Meno­puo­lel­la menee inves­toin­tei­na katui­hin ja lii­ken­ne­väy­liin 149 M€, raken­nuk­siin ja nii­den kor­jauk­seen 260 M€, jos­ta kou­lu­ra­ken­nus­ten kor­jauk­siin 92 M€. Puis­toi­hin ja lii­kun­ta-aluei­siin­kin 33 M€.

Rahaa myös tulee, yhteen­sä mil­jar­di euroa, jos­ta val­tao­sa, 780 M€ on vuo­kra­tu­lo­ja. Toi­min­ta­ka­te on 513 M€, jos­ta kuluu pois­toi­hin 265 M€, joten tulok­sek­si tulee 247 M€.

Kiin­teis­tö­jä myy­dään 133 mil­joo­nal­la eurolla.

Sinän­sä olen sitä miel­tä, ettei vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­tio ole raken­teel­taan paras pyö­rit­tä­mään täl­lais­ta omai­suus­mas­saa. En siis arvos­te­le hen­ki­löi­tä vaan toi­min­ta­ta­paa ja ‑val­tuuk­sia.

Puo­ti­lan osta­ri nurin ja tilal­le hybridirakentamista

Tämä oli meil­lä 27.8.2019 eikä kaa­vaan ole teh­ty mer­kit­tä­viä muu­tok­sia lausun­to­jen johdosta.

Län­si-Hel­sin­gin rai­tio­tei­den yleissuunnitelma

Ilah­dut­ta­va suun­ni­tel­ma. Pika­ra­tik­ka Kol­mi­kul­mas­ta Man­ner­hei­min­tie­tä Munk­ki­nie­meä viis­täen Huo­pa­lah­den ja Vih­din­tien kaut­ta Poh­jois­haa­gan ase­mal­la  ja edel­leen Kantelettarentielle.
Uudet kis­kot myös Tope­liuk­sen­ka­dul­la ja Fre­dal­la välil­lä Kamp­pi-Bule­var­di. Nelo­nen siir­tyy kul­ke­maan Tope­liuk­sen­ka­tua pit­kin Töö­lön­to­rin kaut­ta ja siel­tä edel­leen joko Eiraan tai Kata­ja­no­kal­le — las­kel­mat on teh­ty sen perus­teel­la, että nelo­nen meni­si Eiraan, Kymp­pi Kata­ja­no­kal­le ja ykkö­nen kym­pin nykyi­sel­le päät­tä­ril­le, mut­ta täs­tä ei vie­lä päätetä.

Ratik­ka­kis­ko­jen tiel­tä pois­tuu pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Ne kor­va­taan lisää­mäl­lä vino­py­sä­köin­tiä sivu­ka­duil­la (edel­lyt­tää nii­den muut­ta­mis­ta yksi­suun­tai­sik­si) ja kaven­ta­mal­la jal­ka­käy­tä­viä. Joten­kin tun­tui­si parem­mal­ta siir­tää nämä pai­kat kau­pal­li­siin pysäköintilaitoksiin.

Län­si­lin­kin yleissuunnitelma

Ihan hir­veä ajo­ramp­pi Ruo­ho­lan­den sil­lal­le. Minä oli­sin val­mis käyt­tä­mään aika pal­jon inves­toin­ti­ra­haa tämän estä­mi­sek­si. Kos­ka nämä inves­toin­ti­tar­peet joh­tu­vat sata­mas­ta, sata­man pitäi­si osal­lis­tua kustannuksiin.

Gunil­lan­tie 3:n asemakaava

Tämä kaa­va oli meil­lä 28.8. Nyt se on palan­nut lausun­nol­ta eikä sii­hen juu­ri ole teh­ty muu­tok­sia. Aiem­min jotain huol­to­va­rik­koa var­ten oli varat­tu koko­nai­nen kort­te­li. Nyt se pure­taan ja sijoi­te­taan asuin­ta­lo­jen ala­ker­taan. Miten ihmees­sä ennen haas­kat­tiin kaa­voi­tuk­ses­sa maa­ta täl­lä tavalla?

120 uut­ta asukasta.

 

 

 

 

23 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 10.12.2019”

 1. Taas yksi uusi katu revit­tä­väk­si alku­te­ki­jöi­hin­sä näi­den rai­to­vau­nu­jen ja pyö­räi­ly­baa­no­jen takia. Puis­ton reu­nus­ta­man Tope­liuk­sen­ka­dun voi­si jät­tää ennal­leen ja käyt­tää rahat johon­kin jär­ke­väm­pään. Man­ner­hei­min­tiel­lä kul­kee jo raitiovaunuja.

 2. Toi Län­si­lin­kin ehdo­tel­ma on sur­kea. Mik­si kau­pun­gin rahaa on alun­pe­rin annet­tu käyt­tää mokomaan?

  Ramp­pia kau­pa­taan Ruo­ho­lah­den sil­lan perus­kor­jauk­sen oheis­tuot­tee­na. Ja tosi­aan, ramp­pi on vain osa täy­del­li­sen epä­on­nis­tu­nut­ta suun­ni­tel­maa. Ram­pin ohel­la sil­taa ehdo­te­taan levi­tet­tä­vän kak­si­ta­so­ris­teyk­sek­si, joka käy­tän­nös­sä peit­täi­si koko Porkkalankadun.

  Ehdo­tel­man voi­si hylä­tä samoin tein, ja edel­lyt­tää uut­ta suun­ni­tel­maa Ruo­ho­lah­den sllan osal­ta siten, että yksi vaih­toeh­dois­ta oli­si sil­len pur­ka­mi­nen pois tilaa viemästä.

 3. Kan­ta­kau­pun­kia ei tar­vit­se raken­taa täy­teen uusia köm­pe­löi­tä rai­tio­tei­tä, jot­ta ihmi­set pää­se­vät mat­kus­ta­maan Haa­gaan ja Kan­nel­mä­keen. Noi­hin lähiöi­hin pää­see junal­la Rau­ta­tie­a­se­mal­ta kym­me­nes­sä minuu­tis­sa. Tope­liuk­sen­ka­dul­la voi­daan hyvin lii­ken­nöi­dä bus­seil­la kuten tähän­kin saak­ka, ilman että ruve­taan inves­toi­maan kal­lii­seen infraan. Idän suun­nan lii­ken­teen taas pitäi­si perus­tua met­ron käyttöön.

  1. Katu­ja revi­tään taas auki:
   Kan­ta­kau­pun­kia ei tar­vit­se raken­taa täy­teen uusia köm­pe­löi­tä rai­tio­tei­tä, jot­ta ihmi­set pää­se­vät mat­kus­ta­maan Haa­gaan ja Kan­nel­mä­keen. Noi­hin lähiöi­hin pää­see junal­la Rau­ta­tie­a­se­mal­ta kym­me­nes­sä minuutissa. 

   Vih­din­tien rai­tio­ties­sä oli­si jotain jär­keä vain sii­nä tapauk­ses­sa että se kul­ki­si Vih­din­tie­tä aina Rajatorppaan/Pähkinärinteeseen asti tai aina­kin ensi alkuun Kona­laan. Poh­jois-Haa­ga on tur­ha kouk­kaus kos­ka sin­ne todel­la kul­kee jo juna. Kona­laan ja Päh­kik­seen ei, ja nykyi­set suo­rat bus­sit luo­teis­suun­nan lähiöis­tä aio­taan kor­va­ta “run­ko­bus­si­lin­jal­la” 300 joka ei tule ole­maan mikään menes­tys kos­ka se ei tule kul­ke­maan yhtään jou­tui­sam­min kuin nykyi­set­kään bus­sit, ero­na että suo­rat yhtey­det muut­tu­vat vaihdollisiksi.

   1. Se menee sin­ne ase­mal­la juri sik­si, että joku esi­mer­kik­si Munk­ki­nie­mes­tä halu­aa pääs­tä junaan.
    Vih­din­tien ratik­ka jat­kaa Vih­din­tie­tä poh­joi­seen, kun­han bule­var­din raken­ta­mi­nen ete­nee sin­ne asti. Ei Päh­ki­nä­rin­teen asuk­kai­ta var­ten kan­na­ta kul­jet­taa isoa ratik­kaa. Ratik­ka tar­vit­see pal­jon matkustajia. 

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Se menee sin­ne ase­mal­la juri sik­si, että joku esi­mer­kik­si Munk­ki­nie­mes­tä halu­aa pääs­tä junaan.
    Vih­din­tien ratik­ka jat­kaa Vih­din­tie­tä poh­joi­seen, kun­han bule­var­din raken­ta­mi­nen ete­nee sin­ne asti. Ei Päh­ki­nä­rin­teen asuk­kai­ta var­ten kan­na­ta kul­jet­taa isoa ratik­kaa. Ratik­ka tar­vit­see pal­jon matkustajia. 

    Vih­din­tien rati­kan vie­mi­nen Poh­jois-Haa­gaan on aivan turhaa. 

    Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Se menee sin­ne ase­mal­la juri sik­si, että joku esi­mer­kik­si Munk­ki­nie­mes­tä halu­aa pääs­tä junaan.
    Vih­din­tien ratik­ka jat­kaa Vih­din­tie­tä poh­joi­seen, kun­han bule­var­din raken­ta­mi­nen ete­nee sin­ne asti. Ei Päh­ki­nä­rin­teen asuk­kai­ta var­ten kan­na­ta kul­jet­taa isoa ratik­kaa. Ratik­ka tar­vit­see pal­jon matkustajia. 

    Munk­ki­nie­mes­tä tule­va voi men­nä esim bus­sil­la 552 Huo­pa­lah­den ase­mal­le tai rati­kal­la Haa­gan lii­ken­neym­py­rään ja vaih­taa siel­lä joke­ri-ratik­kaan. Tai kan­nat­tai­si yhdis­tää lin­jo­ja niin että Munk­ki­nie­mes­tä pää­si­si suo­raan Haa­gan kaut­ta esim Oulunkylään.

 4. Minä en voi ymmär­tää, mik­si ne sata­man rekat pitää kier­rät­tää Län­si­väy­läl­le mut­kan kaut­ta Mec­he­li­nin­ka­tua pit­kin. Yli­voi­mai­ses­ti suo­rin reit­ti oli­si Län­si­sa­ta­man­ka­tu. Nyt siel­lä on vain paha Pork­ka­lan­ka­dun yli­tyk­sen ongel­ma pit­kiä jono­ja aiheut­ta­vi­ne lii­ken­ne­va­loi­neen. Län­si­sa­ta­man­ka­tu voi­si men­nä Pork­ka­lan­ka­dun ali tun­ne­lis­sa (tai yli sil­taa pit­kin), ja sit­ten liit­tyä Län­si­väy­läl­le uuden nykyis­tä parem­man eri­ta­so­liit­ty­män kaut­ta, jos­sa ei mis­sään koh­das­sa tar­vit­si­si vasem­mal­le kään­tyes­sä väis­tää ris­teä­vää tai vas­taan tule­vaa liikennettä.

  1. Sik­si, että Län­si­sa­ta­man­ka­tua kul­ke­va reit­ti tuk­ki­si vie­lä nykyis­tä­kin pahem­min lii­ken­net­tä. Jät­kä­saa­ren kes­kel­tä kul­ke­va rek­ka­ka­ra­vaa­ni estäi­si lai­vo­jen saa­pu­mi­sai­kaan auto‑, rai­tio­vau­nu- ja kevyen lii­ken­teen koko Jät­kä­saa­ren län­si­puo­lel­ta (tule­va Mel­kin­ran­ta, Atlan­tin­kaa­ri ja Sau­kon­paa­si). Tuol­la alu­eel­la tule­vai­suu­des­sa asu­vien las­ten kou­lu­tie Jät­kä­saa­ren perus­kou­luun kul­ki­si rek­ka­väy­län poikki.

   Yli­pää­tään nyky­laa­jui­sen rek­ka­lii­ken­teen paik­ka ei ole asui­na­lu­een kes­kel­lä. Kun rekat ja muu sata­ma­lii­ken­ne ohja­taan asui­na­lu­een reu­nim­mais­ta Tyy­nen­me­ren­ka­tua pit­kin pois alu­eel­ta, jää hait­ta vähäi­sim­mäk­si. Eten­kin kun Tyy­nen­me­ren­ka­dun itä­puo­lel­le ei ole kaa­voi­tet­tu asuntoja.

   Hal­vim­mal­la tosin pääs­täi­siin, jos Tyy­nen­me­ren­ka­dun ja Rion­ka­dun ris­teyk­sen valot tah­dis­tet­tai­siin niin, että läpi pää­see vain 2–3 rek­kaa ker­ral­laan. Valot voi­si­vat olla punai­sel­la niin kau­an, kun­nes läpi­pääs­seet rekat ovat Hie­ta­lah­den­ran­nan risteyksessä. 

   Lai­vo­jen pur­ku tosin hidas­tui­si mer­kit­tä­väs­ti — mikä taas voi­si ohja­ta ras­kas­ta lii­ken­net­tä Vuosaareen.

   1. Tut­ki­ja Puna­vuo­res­ta: Lai­vo­jen pur­ku tosin hidas­tui­si mer­kit­tä­väs­ti – mikä taas voi­si ohja­ta ras­kas­ta lii­ken­net­tä Vuosaareen.

    Lai­van pur­ku voi­daan hoi­taa samal­la taval­la kuin las­taus, eli autot aje­taan ulos tehok­kaas­ti, mut­ta sit­ten jää­vät odot­ta­maan pysä­köin­ti­ken­täl­le, jos­ta pääs­te­tään läh­te­mään sen ver­ran, kuin katu­verk­ko vetää. Käy­tän­nös­sä tämä ei edes hidas­ta sata­mas­ta pää­syä, ero­na on että odot­ta­mi­nen tapah­tuu pysä­köin­ti­ken­täl­lä eikä katu­ver­kos­sa… Muu­ta­man minuu­tin aika­hyö­ty­jä sata­mas­ta pois­tut­taes­sa on ihan tur­ha las­kea, kun autot — var­sin­kin rekat — voi­vat olla sata­mas­sa odot­ta­mas­sa läh­töä tuntikaupalla.
    Sata­man lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­seen voi­si kehit­tää jon­kun net­ti­so­vel­luk­sen, jol­la lai­va­mat­kan osta­ja saa kel­lon­ajan, jol­loin saa ajaa läh­ties­sä sisään tai saa­pues­sa ulos sata­man por­tis­ta. Tähän saa vie­lä käte­väs­ti lisä­ra­has­tusop­tion, eli mak­sa­mal­la enem­män voi saa­pua myö­hem­min ja läh­teä aikaisemmin 😉

 5. Jos näi­tä pika­ra­ti­koi­ta todel­la­kin tulee, niin samal­la pitäi­si pääs­tä eroon myös Rau­ta­tien­to­rin bus­seis­ta. On aivan käsit­tä­mä­tön­tä, että yhdel­lä par­haim­mis­ta Hel­sin­gin kes­kus­tan paraa­ti­pai­kois­ta on tuu­len tui­ver­ta­ma bus­sien pysä­köin­ti­kent­tä. Bus­sien pitäi­si syöt­tää mat­kus­ta­jat lähim­mäl­le rai­de­lii­ken­teen sol­mu­pis­teel­le eikä ajaa 30 lii­ken­ne­va­lo­ris­teyk­sen läpi Hel­sin­gin yti­meen. Samal­la Rau­ta­tien­to­ris­ta sai­si teh­tyä hie­non puis­to­mai­sen aukion, joi­ta Hel­sin­ki oli­si ansain­nut nykyis­tä enemmän.

 6. Täs­sä Haka­nie­men suun­ni­tel­mas­sa on tapah­tu­mas­sa eep­pi­nen fail. Idän suun­nan pyö­rä­lii­ken­teen pää­rei­til­le on kaa­voi­tet­tu raken­nus. Jos tämä hyväk­sy­tään, sen jäl­keen idän suun­nan pyö­räi­lyn pää­reit­ti on tuhot­tu, eikä sitä pys­ty enää katusuun­nit­te­lu­vai­hees­sa pelas­ta­maan. Suun­ni­tel­mas­sa pyö­rä­lii­ken­teen pää­rei­til­le tuli­si raken­nuk­sen takia han­ka­lia mut­kia, näke­mäes­te, koro­tuk­sia sekä ilmei­ses­ti väis­tä­mis­vel­vol­li­suus tont­ti­ka­tua pit­kin aja­via koh­taan. Täl­lai­sia rat­kai­su­ja ei mis­sään, kos­kaan näe auto­lii­ken­teen pää­rei­teil­lä. Suun­ni­tel­ma on aina­kin täl­tä osin huo­nom­pi kuin nyky­ti­lan­ne. Pyö­räi­ly­olo­suh­tei­ta pitäi­si paran­taa, ei hei­ken­tää. Havain­nol­lis­tus ongel­ma­pai­kas­ta tääl­lä: https://twitter.com/cyclite/status/1204113865442770949

  1. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että koko talo on auto­lii­ken­tee­le nyt vara­tuin tien pääl­lä. Lii­ken­ne­verk­ko muut­tuu tuol­la alu­eel­la, kos­ka teh­dään suusi silta.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että koko talo on auto­lii­ken­tee­le nyt vara­tuin tien pääl­lä. Lii­ken­ne­verk­ko muut­tuu tuol­la alu­eel­la, kos­ka teh­dään suusi silta.

    Niin. Auto­lii­ken­teen pää­reit­tiä suo­ris­te­taan, pyö­rä­lii­ken­teen pää­reit­ti pis­te­tään han­ka­lil­le mut­kil­le. Näin ei ole mikään pak­ko teh­dä. Nyt voi­si lau­ta­kun­ta­lai­set vil­kais­ta sin­ne kau­pun­gin stra­te­gia­pa­pe­riin, mitä siel­lä sanot­tiin­kaan lii­ken­ne­muo­to­jen priorisoinnista.

   2. Tar­ken­nan vie­lä, että raken­nus on siis mah­dol­lis­ta olla kaa­voit­ta­mat­ta pyö­rä­rei­tin pääl­le, eikä tämä vai­ku­ta uuteen sil­taan miten­kään. Tämä kysei­nen paik­ka ei ole lähel­lä­kään siltaa.

 7. Toi ramp­pi-ehdo­tel­ma on tosi­aan aivan kama­la, ja vas­toin kaik­ki kau­pun­gin suun­nit­te­lu-peri­aat­tei­ta. Ramp­pi on kui­ten­kin vain osa koko kau­heut­ta. Ram­pin lisäk­si ehdo­tel­mas­sa Ruo­ho­lah­den sil­taa piden­ne­tään ja leven­ne­tään koko Pork­ka­lan­ka­dun peit­tä­väk­si kaksitaso-risteykseksi.

  Täl­lai­sen höl­möi­lyn sijaan oli­si syy­tä sel­vit­tää, miten koko Ruo­ho­lah­den sil­ta oli­si mah­dol­lis­ta pur­kaa ja kor­va­ta vähem­män tilaa vie­väl­lä vaih­toeh­dol­la. Sen tar­ve­han on vähen­ty­nyt Espoon bus­si­lii­ken­teen vähen­ty­mi­sen myö­tä. Esim. muut­ta­mal­la Pork­ka­lan­ka­dun ja Meklun ris­teys yhteen tasoon, ja teke­mäl­lä baa­nan pääs­tä ram­pin Kam­pin pysäköintitiloihin.

  1. Marian sai­raa­lan puu­ta­lot nurin ja rek­ka­ramp­pia ja toi­mis­to­ta­lo­komplek­sia tilal­le. On sitä kau­pun­gil­la suun­ni­tel­mat, Jät­kä­saa­ran, Ruo­ho­lah­den ja Kam­pin asuk­kai­den asui­nym­pä­ris­tö ei tai­da pal­joa kiinnostaa.

 8. Haka­nie­men­ran­nas­sa on tapah­tu­mas­sa kama­lia, kun sin­ne on kaa­voi­tet­tu raken­nus kes­kel­le pyö­rä­tie­tä. Tämän lisäk­si nor­ja­lais­si­joit­ta­jien kah­dek­san­ker­rok­si­nen hotel­li on kaa­voi­tet­tu meren pääl­le kes­kel­le Sil­ta­vuo­ren­sal­mea, mut­ta tämä ei ole aiheut­ta­nut min­kään­lai­sia tunteenpurkauksia.

 9. Fre­dan kis­kot sinän­sä hie­no aja­tus, mut­ta täs­sä on suu­ri vaa­ra, että poh­joi­seen aja­va ratik­ka jää hidas­te­le­maan auto­jen taakse.
  Itse tin­ki­sin täs­sä koh­das­sa sii­tä peri­aat­tees­ta, että rati­kan pitää kul­kea molem­piin suun­tiin samaa katua. Eivät­hän bus­sit 14 ja 18:kaan kul­je, ja mat­kus­ta­jat ovat tähän vuo­sien saa­tos­sa tottuneet.
  Ehdot­tai­sin siis, että ratik­ka kul­kee ete­län suun­taan Alber­tin­ka­tua ja poh­joi­sen suun­taan Fre­daan. Täl­löin sil­le voi­daan vara­ta oma kais­ta molem­piin suun­tiin, mukaan­lu­kien nykyi­nen osuus välil­lä Viis­kul­ma-Bule­var­di. Myös lii­ken­ne­va­loe­tuu­det on hel­pom­pi jär­jes­tää yksi­suun­tai­sil­la kaduilla.

  1. EKK:

   Fre­dan kis­kot sinän­sä hie­no aja­tus, mut­ta täs­sä on suu­ri vaa­ra, että poh­joi­seen aja­va ratik­ka jää hidas­te­le­maan auto­jen taakse.

   Itse tin­ki­sin täs­sä koh­das­sa sii­tä peri­aat­tees­ta, että rati­kan pitää kul­kea molem­piin suun­tiin samaa katua. Eivät­hän bus­sit 14 ja 18:kaan kul­je, ja mat­kus­ta­jat ovat tähän vuo­sien saa­tos­sa tottuneet.

   Ehdot­tai­sin siis, että ratik­ka kul­kee ete­län suun­taan Alber­tin­ka­tua ja poh­joi­sen suun­taan Fre­daan. Täl­löin sil­le voi­daan vara­ta oma kais­ta molem­piin suun­tiin, mukaan­lu­kien nykyi­nen osuus välil­lä Viis­kul­ma-Bule­var­di. Myös lii­ken­ne­va­loe­tuu­det on hel­pom­pi jär­jes­tää yksi­suun­tai­sil­la kaduilla.

   Ode­han aikai­sem­min puhui sii­tä miten Her­ne­saa­ri tar­vin­nee toi­sen rai­tio­lin­jan. Täs­sä oli­si hyvä paik­ka jat­kaa nelos­ta aina Her­ne­saa­reen asti. Käsit­tääk­se­ni spo­ra ei pys­ty kään­ty­mään Telak­ka­ka­dul­ta Teh­taan­ka­dul­le kun men­nään poh­joi­seen (lii­an ahdas tila), mut­ta jos teh­täi­siin niin kuin esi­tät niin sehän meni­si tosi näp­pä­räs­ti. Eli siis poh­joi­sen suun­taan nelo­nen meni­si Telak­ka­ka­dul­ta Spe­rans­kin­tien kaut­ta Teh­taan­ka­dul­le ja sii­tä sit­ten Viis­kul­man kaut­ta Fre­daa pit­kin Kamp­piin, ja ete­län suun­taan nelo­nen siir­tyi­si sii­nä heti Kam­pin jäl­keen Mal­min­rin­net­tä pit­kin Alber­tin­ka­dul­le ja sii­tä Pur­si­mie­hen­ka­dun kaut­ta Telak­ka­ka­dul­le. Näin Her­ne­saa­ri sai­si käte­väs­ti toi­sen linjan.

   Täl­lä taval­la­han kak­kos­ta voi­si myös jat­kaa tosi hel­pos­ti Teh­taan­ka­dun län­si­pää­hän asti ja antaa sil­le nelo­sel­ta vapau­tu­va Eiran kään­tö­paik­ka, ja teh­dä puo­les­taan kol­mo­sel­le oma kään­tö­paik­ka Olym­pia­ter­mi­naa­lin koh­dal­le. Näin nämä­kin saa­tai­siin näp­pä­räs­ti ero­tet­tua omik­si lin­joik­seen. Vihdoinkin.

 10. Sinän­sä olen sitä miel­tä, ettei vir­ka­mie­sor­ga­ni­saa­tio ole raken­teel­taan paras pyö­rit­tä­mään täl­lais­ta omai­suus­mas­saa. En siis arvos­te­le hen­ki­löi­tä vaan toi­min­ta­ta­paa ja ‑val­tuuk­sia.”

  Kyl­lä nii­tä hen­ki­löi­tä­kin voi arvos­tel­la. Näin suun­nit­te­le­va­na ark­ki­teh­ti­na voin sanoa, että ark­ki­teh­te­jä ei iki­nä pitäi­si pääs­tää kau­pun­gil­la raken­nut­ta­ja­teh­tä­viin. Lähes poik­keuk­set­ta mik­ro­ma­na­gee­raa­va kau­pun­gin raken­nut­ta­ja-ark­ki­teh­ti on jul­ki­sis­sa raken­nus­hank­keis­sa se eni­ten ongel­mia tuot­ta­va taho.

  Ark­ki­teh­ti on hyvä kou­lu­tus raken­nus­suun­nit­te­luun ja kau­pun­ki­ku­val­li­se­na asian­tun­ti­ja­na toi­mi­mi­seen, mut­ta raken­nut­ta­mi­seen täy­sin vää­rä. Mil­joo­nien tai kym­me­nien mil­joo­nien arvois­ten raken­nus­hank­kei­den joh­to­teh­tä­vis­sä ei pidä sääs­tää osaamisessa.

 11. Mikä on tämän Län­si-Hel­sin­gin kah­den rai­tio­tien eli Mars­kin pika­rai­tio­tien ja Län­si-Helain­gin taval­li­sen rati­kan suh­de Töö­lön met­roon? Ihan nopeas­ti kat­sot­tu­na näyt­täi­si sil­tä, että Man­ner­hei­min­tien-Vih­din­tien pika­ra­ti­kan väli­tys­ky­ky on pit­käl­lä kalus­tol­la 2500–3000 hen­keä tun­nis­sa ja Töö­lön uusien rai­tio­tei­den väli­tys­ky­ky noin 1500 hen­keä tun­nis­sa. Eli VE2+ nos­taa rai­tio­tei­den väli­tys­ky­vyn Län­si-Hel­sin­gis­sä noin 4000–5000 hen­keen tun­nis­sa. Jos Pasi­lan-Olym­pia­ter­mi­naa­lin lin­ja paran­ne­taan pika­rai­tio­tie­ka­lus­tol­le sovel­tu­vak­si, se lisää väli­tys­ky­kyä vie­lä noin tuhan­nel­la hen­gel­lä. Met­ron kapa­si­teet­ti oli­si 10–20 tuhat­ta hen­keä tun­nis­sa eli yhteen­sä nämä kapa­si­tee­tit alka­vat lähen­nel­lä ras­kaan rai­de­lii­ken­teen välityskykyä.

  Tar­vi­taan­ko näi­den muu­tos­ten jäl­keen enää Töö­lön met­roa ennen 2050-lukua?

  1. Sanoi­sin, että puh­taas­ti rahoi­tuk­sen takia on äärim­mäi­sen epä­to­den­nä­köis­tä, että Töö­löön raken­net­tai­siin kak­si eril­lis­tä ras­kas­rai­deyh­teyt­tä tun­ne­lei­hin. Siis Pisa­ra ja met­ro molem­mat. Toi­sin sanoen, met­ro ei ete­ne mihin­kään niin kau­an kuin Pisa­ra on suun­ni­tel­mis­sa, ja sitä ei siel­tä näkö­jään kukaan ole poistamassa. 

   Tämä on var­mas­ti yksi syy sii­hen, mik­si tämä rai­tio­tie on suun­nit­teil­la. Olen samaa miel­tä sii­tä, että rai­tio­tien kapa­si­teet­ti voi vas­ta­ta kysyn­tään. Kapa­si­teet­tia kun on mah­dol­lis­ta vie­lä kas­vat­taa sel­väs­ti aja­mal­la isom­pia junayk­si­köi­tä (siis isom­pia kuin on nykyi­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa­kaan). Se vaa­tii pysäk­kien remon­toi­mis­ta, mut­ta se on hal­paa kuin saip­pua tun­ne­lei­den teke­mi­seen verrattuna.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.