200 pakollista pysäköintipaikkaa Hakaniemeen

Haka­nie­men ran­ta osal­lis­tuu kokei­luun mark­ki­naeh­toi­ses­ti pysä­köin­nis­tä. Se ei tar­koi­ta, ettei alu­eel­le raken­ne­ta auto­paik­ko­ja vaan, että nii­tä raken­ne­taan niin pal­jon kuin tule­vat asuk­kaat halua­vat, mut­ta ei enem­pää. Käy­tän­nös­sä nii­tä ehkä ei raken­ne­ta, vaan asuk­kaat vuo­kraa­vat paik­kan­sa torin ale raken­net­ta­vas­ta pysä­köin­ti­luo­las­ta, kos­ka tämä on todennäköisest5i hal­vem­pi vaihtoehto.

Kaa­vas­sa on naa­pu­ri­kort­te­lis­sa kui­ten­kin noin 200 pakol­lis­ta auto­paik­kaa. Tämä oli pie­ni yllä­tys, kos­ka minä ja moni muu­kin oli sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että tämä kort­te­li kuu­luu mark­ki­naeh­toi­sen pysä­köin­nin kokei­luun. Kysei­nen kort­te­li raken­ne­taan nykyi­sen Haka­nie­men sil­lal­le joh­ta­van tien pääl­le. Tie siir­tyy lähem­mäs Meri­ha­kaa samal­la, kun Haka­nie­men sil­ta kor­va­taan uudella.

Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­kön seli­tys oli, ettei täs­sä voi har­joit­taa mark­ki­naeh­tois­ta pysä­köin­tiä, kos­ka alue kuu­luu asu­kas­py­sä­köin­nin pii­riin. Myön­nän lähes ilmai­siin asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­koi­hin liit­ty­vän yhteismaaongelman.

Ongel­ma on kui­ten­kin rat­kais­ta­vis­sa yksin­ker­tai­ses­ti. Pää­te­tään, että osoi­te täs­sä kort­te­lis­sa ei oikeu­ta asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­seen. Syr­ji­vää? Ei sen syr­ji­väm­pää kuin on mää­räys raken­taa jär­kyt­tä­vän kal­lii­ta auto­paik­ko­ja, jot­ta ei käyt­täi­si noi­ta kadun­var­si­paik­ko­ja. Pahim­mil­laan tämä syr­ji­mi­nen siis pakot­taa raken­ta­maan auto­paik­ko­ja, kos­ka ei voi käyt­tää kadun­var­si­paik­ko­ja. Kaa­va­mää­räys pakot­taa sii­hen, vaik­ka asuk­kais­ta yhdel­lä­kään ei oli­si autoa.

Kyse ei ole aivan vähäi­ses­tä asias­ta. Nuo 200 auto­paik­kaa mak­sa­vat arviol­ta 10 M€. Tätä lukua en pape­reis­ta löy­tä­nyt, mikä ei tar­koi­ta, ettei­kö sitä jos­sain oli­si. Käy­tin varo­vai­ses­ti lukua 50 000 €/paikka, mut­ta noin tii­viis­ti raken­ne­tul­la ton­til­la luku voi olla huo­mat­ta­vas­ti suurempi.

Auto­paik­ka­nor­mi on 1/150k‑m2. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että kym­men­tä asun­toa koh­den on raken­net­ta­va 4–5 auto­paik­kaa. Ei auto­ja omis­te­ta tuol­la alu­eel­la lähes­kään noin pal­jon, kes­ki­mää­rin vain noin 2/10 asun­toa, vaik­ka asu­kas­py­sä­köin­ti on käy­tän­nös­sä ilmais­ta. Alu­eel­la ei myös­kään ole pulaa asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­kois­ta, kos­ka auton omis­ta­mi­nen tuol­la alu­eel­la ei nyt vain ole tapa­na eikä tarpeellista.

Kuka nuo auto­pai­kat jou­tuu mak­sa­maan? Maa­no­mis­ta­ja eli kau­pun­ki, kos­ka ton­tin arvo las­kee jok­seen­kin tark­kaan auto­paik­ko­jen aiheut­ta­man lisä­kus­tan­nuk­sen verran.

Haas­kaa­vaa rahan käyttöä.

6 vastausta artikkeliin “200 pakollista pysäköintipaikkaa Hakaniemeen”

 1. Meri­haas­sa on park­ki­hal­leis­sa tilaa, jos niis­sä oli­si 200 vuo­kraa­ma­ton­ta auto­paik­kaa, niin eikö sii­nä oli­si val­mis rat­kai­su, jon­ka voi­si sor­va­ta jol­lain hal­lin­nol­li­sel­la päätöksellä?

 2. Bos­to­nin kes­kus­tan pelas­tus­oh­jel­mas­sa oli kol­me kohtaa:
  1) asu­kas­pai­koi­tus tuli ton­teil­le, mikä ava­si muun pai­koi­tuk­sen asiakkaille
  2) kes­kus­taan raken­net­tiin light rail rat­kai­su ja
  3) kaa­val­la pako­tet­tiin varaa­maan ensim­mäi­nen ker­ros toimitilaksi.

  Bos­to­nin ohjel­ma on ollut menes­tys ja sen kes­kei­set koh­dat tulee ottaa huo­mioon kaa­voi­tuk­ses­sa. Sii­nä olen samaa miel­tä, ettei­vät auto­pai­kat saa olla pakol­li­sia, mut­ta muu­ten esi­tet­ty rat­kai­su ei ole kel­vol­li­nen. Joko ostat pai­kan ton­til­ta tai sitä ei ole. Ylei­nen pai­koi­tus on asiakaspaikoitusta.

 3. Lii­ken­ne ja eri­lai­set tak­si- ja kurii­ri­pal­ve­lut lisään­ty­nee auto­no­mis­ten ajo­neu­vo­jen myö­tä kym­me­nes­sä vuo­des­sa radi­kaa­lis­ti, joka on kau­pun­ki­suun­nit­te­lun näkö­kul­mas­ta aika lyhyt aika. Oma auto (mikä­li sel­lais­ta vie­lä tar­vit­see, kun tak­si­pal­ve­luis­ta pois­tuu kul­jet­ta­jan kus­tan­nus) voi olla par­kis­sa jos­sain kau­em­pa­na asun­nos­ta edul­li­sem­man pysä­köin­nin alu­eel­la, jos­ta se navi­goi itse­näi­ses­ti nou­ta­maan omistajan. 

  Kiin­teis­töil­lä tuli­si­kin olla oma pakol­li­nen lyhy­tai­kai­nen pysä­köin­ti­paik­ka mie­lel­lään heti raken­nuk­sen oven edes­sä, jos­ta nou­to-ja toi­mi­tus­pal­ve­lut onnis­tu­vat jou­he­vas­ti. Muu­toin ris­ki­nä on, että asuk­kai­den tilaa­mat autot ja pal­ve­lun­tuot­ta­jat pyö­ri­vät tuk­ki­mas­sa kau­pun­gin katu­ja pysä­köin­ti­paik­kaa etsiessä.

  1. Autoi­le­va kau­pun­ki­lai­nen:
   …Oma auto (mikä­li sel­lais­ta vie­lä tarvitsee… 

   Uskot­ko tuo­hon? Ihmis­ten auto­tar­peet ovat niin eri­lai­sia, ettei syn­ny yhtä toi­mi­vaa kon­sep­tia. Enem­män pel­kään auto­paik­ka­tar­peen lisään­ty­mis­tä, kun perin­tei­sen kumi­pyö­rän lisäk­si per­hees­sä pitää olle myös drone.

   1. Muu­tim­me Kruu­nun­ha­kaan v. 2014 Espoos­ta ja han­kim­me läh­dön kun­niak­si vie­lä uuden Alfa Romeon. Kol­men vuo­den jäl­keen myim­me sen, kun huo­ma­sim­me sen sei­so­van välil­lä jopa kuu­kau­den käyt­tä­mät­tä Meri­haan park­ki­ta­los­sa. Olem­me edel­leen mökin omis­ta­jia, hiih­tä­jiä, ret­kei­li­jöi­tä, mut­ta etsim­me liik­ku­mi­seen luo­via jouk­ko­lii­ken­tee­seen ja auton vuo­kraa­mi­seen perus­tu­via rat­kai­su­ja. Niin kau­an kun omis­taa auton, kuu­luu taval­la tai toi­sel­la auto­puo­lu­ee­seen, mut­ta kun autoon ei ole enää pää­omaa sidot­tu­na, joten­kin hen­ki­ses­ti vapau­tuu suh­tees­sa autoon ja autoi­luun. Uudet liik­ku­mi­sen ja kau­pun­ki­suun­nit­te­lun rat­kai­sut eivät tun­nu uhal­ta vaan mahdollisuudelta.

 4. Som­pa­saa­res­sa käyn­nis­sä hie­man ana­lo­gi­nen tilan­ne. Kau­pun­ki raken­ta­mas­sa Som­pa­saa­ren ete­lä­kär­keen pysä­köin­ti­lai­tos­ta, joka val­mis­tuu nel­jän vuo­den kulut­tua. Arvioi­tu hin­ta on vähän pääl­le 50 000 euroa per auto­paik­ka. Kos­ka Som­pa­saa­res­sa kort­te­lin auto­paik­ko­ja kaa­voi­tet­tu alle nor­min, nyt kysy­tään talo­yh­tiöi­den kiin­nos­tus­ta ostaa auto­paik­ko­ja. Mut­ta kuka tuol­ta halu­aa paik­ko­ja, kun esim. Redin park­ki­pai­kat on suun­nil­leen yhtä kau­ka­na Som­pa­saa­ren poh­jois­lai­dal­ta kat­sot­tu­na, ja siel­tä saa vuo­krat­tua auto­pai­kan 3000 eurol­la vuo­des­sa? Onnek­si ase­ma­kaa­va ei pako­ta lunas­ta­maan noi­ta paikkoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.