200 pakollista pysäköintipaikkaa Hakaniemeen

Hakaniemen ranta osal­lis­tuu kokeilu­un markki­nae­htois­es­ti pysäköin­nistä. Se ei tarkoi­ta, ettei alueelle raken­neta autopaikko­ja vaan, että niitä raken­netaan niin paljon kuin tule­vat asukkaat halu­a­vat, mut­ta ei enem­pää. Käytän­nössä niitä ehkä ei raken­neta, vaan asukkaat vuokraa­vat paikkansa torin ale raken­net­tavas­ta pysäköin­tilu­o­las­ta, kos­ka tämä on todennäköisest5i halvem­pi vaihtoehto.

Kaavas­sa on naa­puriko­rt­telis­sa kuitenkin noin 200 pakol­lista autopaikkaa. Tämä oli pieni yllä­tys, kos­ka minä ja moni muukin oli siinä käsi­tyk­sessä, että tämä kort­teli kuu­luu markki­nae­htoisen pysäköin­nin kokeilu­un. Kyseinen kort­teli raken­netaan nykyisen Hakaniemen sil­lalle johta­van tien päälle. Tie siir­tyy lähem­mäs Mer­i­hakaa samal­la, kun Hakaniemen sil­ta kor­vataan uudella.

Liiken­nesu­un­nit­telupääl­likön seli­tys oli, ettei tässä voi har­joit­taa markki­nae­htoista pysäköin­tiä, kos­ka alue kuu­luu asukaspysäköin­nin piiri­in. Myön­nän läh­es ilmaisi­in asukaspysäköin­tipaikkoi­hin liit­tyvän yhteismaaongelman.

Ongel­ma on kuitenkin ratkaistavis­sa yksinker­tais­es­ti. Päätetään, että osoite tässä kort­telis­sa ei oikeu­ta asukaspysäköin­ti­tun­nuk­seen. Syr­jivää? Ei sen syr­jiväm­pää kuin on määräys rak­en­taa järkyt­tävän kalli­ita autopaikko­ja, jot­ta ei käyt­täisi noi­ta kadun­var­si­paikko­ja. Pahim­mil­laan tämä syr­jimi­nen siis pakot­taa rak­en­ta­maan autopaikko­ja, kos­ka ei voi käyt­tää kadun­var­si­paikko­ja. Kaavamääräys pakot­taa siihen, vaik­ka asukkaista yhdel­läkään ei olisi autoa.

Kyse ei ole aivan vähäis­es­tä asi­as­ta. Nuo 200 autopaikkaa mak­sa­vat arvi­ol­ta 10 M€. Tätä lukua en papereista löytänyt, mikä ei tarkoi­ta, etteikö sitä jos­sain olisi. Käytin varovais­es­ti lukua 50 000 €/paikka, mut­ta noin tiivi­isti raken­netul­la ton­til­la luku voi olla huo­mat­tavasti suurempi.

Autopaikkanor­mi on 1/150k‑m2. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa, että kym­men­tä asun­toa kohden on raken­net­ta­va 4–5 autopaikkaa. Ei auto­ja omis­te­ta tuol­la alueel­la läh­eskään noin paljon, keskimäärin vain noin 2/10 asun­toa, vaik­ka asukaspysäköin­ti on käytän­nössä ilmaista. Alueel­la ei myöskään ole pulaa asukaspysäköin­tipaikoista, kos­ka auton omis­t­a­mi­nen tuol­la alueel­la ei nyt vain ole tapana eikä tarpeellista.

Kuka nuo autopaikat joutuu mak­samaan? Maan­omis­ta­ja eli kaupun­ki, kos­ka ton­tin arvo las­kee jok­seenkin tarkkaan autopaikko­jen aiheut­ta­man lisäkus­tan­nuk­sen verran.

Haaskaavaa rahan käyttöä.

6 vastausta artikkeliin “200 pakollista pysäköintipaikkaa Hakaniemeen”

 1. Mer­i­haas­sa on parkki­halleis­sa tilaa, jos niis­sä olisi 200 vuokraam­a­ton­ta autopaikkaa, niin eikö siinä olisi valmis ratkaisu, jon­ka voisi sor­va­ta jol­lain hallinnol­lisel­la päätöksellä?

 2. Bostonin keskus­tan pelas­tu­so­hjel­mas­sa oli kolme kohtaa:
  1) asuka­s­paikoi­tus tuli ton­teille, mikä avasi muun paikoituk­sen asiakkaille
  2) keskus­taan raken­net­ti­in light rail ratkaisu ja
  3) kaaval­la pakotet­ti­in varaa­maan ensim­mäi­nen ker­ros toimitilaksi.

  Bostonin ohjel­ma on ollut men­estys ja sen keskeiset koh­dat tulee ottaa huomioon kaavoituk­ses­sa. Siinä olen samaa mieltä, etteivät autopaikat saa olla pakol­lisia, mut­ta muuten esitet­ty ratkaisu ei ole kelvolli­nen. Joko ostat paikan ton­til­ta tai sitä ei ole. Yleinen paikoi­tus on asiakaspaikoitusta.

 3. Liikenne ja eri­laiset tak­si- ja kuri­iri­palve­lut lisään­tynee auton­o­mis­ten ajoneu­vo­jen myötä kymme­nessä vuodessa radikaal­isti, joka on kaupunkisu­un­nit­telun näkökul­mas­ta aika lyhyt aika. Oma auto (mikäli sel­l­aista vielä tarvit­see, kun tak­si­palveluista pois­tuu kul­jet­ta­jan kus­tan­nus) voi olla parkissa jos­sain kauem­pana asun­nos­ta edullisem­man pysäköin­nin alueel­la, jos­ta se nav­igoi itsenäis­es­ti nouta­maan omistajan. 

  Kiin­teistöil­lä tulisikin olla oma pakolli­nen lyhy­taikainen pysäköin­tipaik­ka mielel­lään heti raken­nuk­sen oven edessä, jos­ta nouto-ja toim­i­tus­palve­lut onnis­tu­vat jouhev­asti. Muu­toin riskinä on, että asukkaiden tilaa­mat autot ja palvelun­tuot­ta­jat pyörivät tukki­mas­sa kaupun­gin katu­ja pysäköin­tipaikkaa etsiessä.

  1. Autoil­e­va kaupunki­lainen:
   …Oma auto (mikäli sel­l­aista vielä tarvitsee… 

   Uskotko tuo­hon? Ihmis­ten auto­tarpeet ovat niin eri­laisia, ettei syn­ny yhtä toimi­vaa kon­sep­tia. Enem­män pelkään autopaikkatarpeen lisään­tymistä, kun per­in­teisen kumipyörän lisäk­si per­heessä pitää olle myös drone.

   1. Muu­timme Kru­u­nun­hakaan v. 2014 Espoos­ta ja han­kimme lähdön kun­ni­ak­si vielä uuden Alfa Rome­on. Kol­men vuo­den jäl­keen myimme sen, kun huo­masimme sen seiso­van välil­lä jopa kuukau­den käyt­tämät­tä Mer­i­haan parkki­talos­sa. Olemme edelleen mökin omis­ta­jia, hiihtäjiä, retkeil­i­jöitä, mut­ta etsimme liikku­miseen luovia joukkoli­iken­teeseen ja auton vuokraamiseen perus­tu­via ratkaisu­ja. Niin kauan kun omis­taa auton, kuu­luu taval­la tai toisel­la autop­uolueeseen, mut­ta kun autoon ei ole enää pääo­maa sidot­tuna, jotenkin henkises­ti vapau­tuu suh­teessa autoon ja autoilu­un. Uudet liikku­misen ja kaupunkisu­un­nit­telun ratkaisut eivät tun­nu uhal­ta vaan mahdollisuudelta.

 4. Som­pasaa­res­sa käyn­nis­sä hie­man analogi­nen tilanne. Kaupun­ki rak­en­ta­mas­sa Som­pasaaren eteläkär­keen pysäköin­ti­laitos­ta, joka valmis­tuu neljän vuo­den kulut­tua. Arvioitu hin­ta on vähän päälle 50 000 euroa per autopaik­ka. Kos­ka Som­pasaa­res­sa kort­telin autopaikko­ja kaavoitet­tu alle normin, nyt kysytään taloy­htiöi­den kiin­nos­tus­ta ostaa autopaikko­ja. Mut­ta kuka tuol­ta halu­aa paikko­ja, kun esim. Redin parkkipaikat on suun­nilleen yhtä kaukana Som­pasaaren pohjois­laidal­ta kat­sot­tuna, ja sieltä saa vuokrat­tua autopaikan 3000 eurol­la vuodessa? Onnek­si ase­makaa­va ei pako­ta lunas­ta­maan noi­ta paikkoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.