Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.12.2019

Kun vii­me kokouk­ses­sa jätet­tiin molem­mat isot kaa­vat pöy­däl­le, nyt on käsit­te­lys­sä asun­to­kaa­vo­ja 13 600 asuk­kaal­le. Tuon kokoi­nen kun­ta oli­si Suo­mes­sa 80. suurin.

Nal­len­rin­teen ase­ma­kaa­va Mal­min len­to­ken­tän alueella

Selos­tet­tu viik­ko sit­ten. 2 800 asukasta

Her­ne­saa­ren asemakaava 

Selos­tet­tu viik­ko sit­ten. Kokoo­mus kipui­lee sen kans­sa, ettei tääl­tä pää­se­kään kes­kus­ta­tun­ne­lia pit­kin Län­si­väy­läl­le. 7 600 asukasta

Marian kas­vu­yri­tys­kam­pus

Selos­tet­tu vii­me vii­kol­la. Muut­taa aluet­ta radikaalisti.

Jalan­kul­ki­joi­den kadunylitysjärjestelyt

Täs­sä on monia hyviä asioi­ta. Esi­mer­kik­si hil­jai­sil­ta kapeil­ta kaduil­ta pois­te­taan suo­ja­tiet koko­naan niin, että tien saa ihan lail­li­ses­ti­kin ylit­tää mis­tä huvittaa.

Minua siep­paa se, että kun autoi­li­jat rik­ko­vat lakia, pitää jalan­kul­ki­joil­ta pois­taa suo­ja­tei­tä. Peri­aat­teek­si edis­te­tään, että jos kais­to­ja on samaan suun­taan kak­si, suo­ja­tiel­le on joko teh­tä­vä lii­ken­ne­va­lot tai suo­ja­tie on pois­tet­ta­va. Kos­ka lii­ken­ne­va­lo­ja ei voi olla kovin lähel­lä toi­si­aan, esi­mer­kik­si Kos­ke­lan­tiel­tä on tar­koi­tus pois­taa puo­let suojateitä.

Parem­pi oli­si Viron tyy­liin kame­ra­val­von­ta suo­ja­teil­le ja kort­ti pois, jos ohit­taa suo­ja­tien eteen pysäh­ty­neen ajo­neu­von pysäh­ty­mät­tä. Asen­teel­taan tai tai­doil­taan huo­not kul­jet­ta­jat kar­siu­tui­si­vat pois.

Käsit­te­lyn aika­na joku huo­maut­ti, että Ete­lä-Espal­la tämä oli­si ylen type­rää. Niin oli­si. Siel­lä valot­to­mat suo­ja­tiet eivät tuo­ta mitään hait­taa. Pitäi­si siis päät­tää, että jos nopeus­ra­joi­tus on 30 km/h tai alle, tätä sään­töä ei noudatettaisi.

Haka­nie­men­ran­nan asemakaava 

Tämä oli meil­lä 9.4. Lausun­to­jen joh­dos­ta ei ole teh­ty olen­nai­sia muutoksia.

Alue muut­tuu mel­koi­ses­ti. Ran­taan tulee asun­to­ja ja ran­ta kun­nos­te­taan. Haka­nie­men sil­ta pure­taan ja siir­re­tään ete­läm­mäk­si. (Siis pure­taan, kun uusi on val­mis) Van­han tie­lin­jauk­sen koh­dal­le ras­kas­ta raken­ta­mis­ta, jopa 15 ker­ros­ta. Kruu­nun­haan puo­lel­la ran­ta­vii­va siir­tyy vähän maal­le päin.

Tämä on nii­tä kaa­vo­ja, jos­sa lau­ta­kun­ta on nos­ta­nut kerrosmäärätavoitetta.

1 400 asukasta.

Hel­sin­ki Garden

Hel­sin­gin Sano­mat tie­si ker­toa, kuin­ka pal­jon tätä han­ket­ta on keven­net­ty, kos­ka lau­ta­kun­ta ja Paa­vo Lip­po­nen piti­vät tätä lii­an ras­kaa­na. Minun on sanot­ta­va, etten saa­nut sitä pape­reis­ta sel­vi­te­tyk­si. Esit­te­lys­tä se sit­ten sel­vi­ää. Aika kama­lal­ta se edel­leen näyttää.

Tar­koi­tus on raken­taa HIFK:ille jää­hal­li ”ilman yhteis­kun­nan tukea”. Hank­keen talout­ta pön­kit­tä­mään raken­ne­taan samaan komplek­siin asun­to­ja 400 ihmi­sil­le, hotel­li, toi­mis­to­ja, hyper­mar­ket. Lisäk­si luva­taan arvo­tont­te­ja muu­al­ta ”mark­ki­na­hin­taan”. Mark­ki­na­hin­ta on hin­ta, jol­la ton­tin sai­si oste­tuk­si myös huutokaupasta(?).

Minun täy­tyy sanoa, ettei pidä täs­tä, mut­ta ylei­set syyt ja niin edelleen.

On ihan hyvä, että Hel­sin­kiin raken­ne­taan uusi jää­hal­li ja on ymmär­ret­tä­vää, että kau­pun­ki tukee täl­lai­sia hank­kei­ta, mut­ta rahan käyt­tö oli­si tuki­muo­to­na selkeämpi.

Pitä­jän­mäel­lä varas­to­tont­ti asuintonteiksi

Näin saa­daan 1 200 uut­ta asu­kas­ta. On ollut aika höl­möä maan­käyt­töä pitää Talin urhei­lu­puis­ton tun­tu­mas­sa varastoaluetta.

Alue rajau­tuu vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­tyyn Pitä­jän­mäen tie­hen. On kak­si teo­ri­aa miten talot pitää raken­taa melua­van ja saas­tei­sen tien koh­dal­la. Joko kadun suun­tai­ses­ti, jol­loin katu­mai­se­ma pysyy yhte­näi­se­nä ja raken­nus toi­mii melu- ja saas­te­muu­ria tie­tä vas­ten ja suo­jaa talon taka­na ole­van pihan, mut­ta lii­ken­teen melu tun­keu­tuu asun­toi­hin. Tai sit­ten raken­ne­taan poi­kit­tain katuun näh­den, kuten Man­ner­hei­min­tiel­lä kort­te­lis­sa, joka on suun­nil­leen jal­ka­pal­los­ta­dio­nin koh­dal­la. Täl­löin melu ei tun­keu­du kuin pää­ty­asun­toi­hin, mut­ta piha on saas­tei­nen ja meluisa.

Täs­sä on teh­ty nerok­kaas­ti molem­mat. Katua vas­ten on neli­ker­rok­si­nen ”jalus­ta” ja katuun näh­den poi­kit­tain on seit­sen­ker­rok­si­sia talo­ja. Fiksua.

Yhden kort­te­lin alu­eel­le saa­daan mah­tu­maan 1 200 asu­kas­ta, enem­män kuin koko Halsualla.

Laut­ta­saa­ren­tien katusuun­ni­tel­ma sil­lan juuressa

Kun sil­ta remon­toi­daan kol­mi­kais­tai­sek­si, pitää sllal­le joh­ta­vaa katua myös muut­taa. Hyvin ikä­vä ja vaa­ral­li­nen (vas­tak­kai­siin suun­tiin aja­vat pyö­räi­li­jät voi­vat osua toi­siin­sa) pyö­rä­tien pät­kä mut­te­ri­kios­kin koh­dal­la paranee.

Asun­not val­taa­vat Vat­tu­nie­men tont­ti tontilta.

Nyt muu­te­taan Sär­ki­nie­men­tie 3 asun­noik­si. Uusia asuk­kai­ta 230.

Rata­ka­tu 9 asuinkäyttöön

Tämä on sii­nä mie­les­sä mer­kit­tä­vä jut­tu, että talo on Alvar Aal­lon suun­nit­te­le­ma ja hänen toi­mis­ton­sa sijait­si täs­sä aiem­min. Talo kär­si suu­ria vahin­ko­ja tuho­pol­tos­sa, kun joku suo­ma­lais­ten suku­pu­li­mo­raa­lia var­je­le­va nuo­ri mies sytyt­ti tuli­pa­lon ala­ker­ras­sa ole­vas­sa ravin­to­la Pik­ku Pietarissa.

Sei­ja Muu­ri­sen val­tuus­toa­loi­te auto­lii­ken­teen vähen­tä­mi­ses­tä Iso Roo­ber­tin­ka­dun kävelykadulla

Yksin­ker­tai­sin­ta oli­si val­voa lain noudattamista.

Lapin­mäen­tie 2, poik­kea­mis­lu­val­la toi­mis­to­käy­tös­tä hoi­va­käyt­töön sekä isom­pi kauppa.

Enti­nen Poh­jo­la-talon A‑torniin on yri­tet­ty hou­ku­tel­la toi­mis­to­ja, mut­ta ne eivät halua tul­la. Nyt yrit­tä­jä halu­aa perus­taa tor­niin 7 500 k‑m2:n suu­rui­sen hoi­va­ko­din ja lai­taa ala­ker­taan lupaa suu­rem­man kau­pan. Yllät­täen Munk­ki­vuo­ren osta­ri vas­tus­taa 2 000 neliön päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paa tuos­sa paikassa.

 

 

 

 

 

 

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.12.2019”

 1. Gar­de­nian hal­li­ra­ken­nel­maa on sil­män­lu­meek­si madal­let­tu jos­tain koh­taa muu­ta­mal­la met­ril­lä, mut­ta eihän se muu­ta sitä tosia­si­aa, että täl­lai­nen kiin­teis­tö­si­joit­ta­jien raken­nus­komplek­si ei miten­kään kuu­lu urhei­lu­puis­toon. Van­ha jää­hal­li sitä­pait­si riit­tää kyl­lä kun­nos­tet­tu­na hyvin kiekkojoukkueelle.

  Havain­ne­ku­vis­ta on vai­kea saa­da tolk­kua, mut­ta aina­kin jal­ka­pal­lo­ken­täl­tä päin kuvat­tu val­ta­va kasar­mi näyt­tää aivan hir­veäl­tä. Sitä ei havain­ne­ku­van laa­ti­ja­kaan ole saa­nut muuk­si muu­tet­tua. Kään­te­li näi­tä gryn­de­rien pali­koi­ta miten vaan uuteen uskoon, aina joku osa sojot­taa koh­ti tai­vas­ta tai muo­dos­taa val­ta­via talo­muu­re­ja urheilupuistoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Havain­ne­ku­via Eläin­tar­has­ta:
   Gar­de­nian hal­li­ra­ken­nel­maa on sil­män­lu­meek­si madal­let­tu jos­tain koh­taa muu­ta­mal­la met­ril­lä, mut­ta eihän se muu­ta sitä tosia­si­aa, että täl­lai­nen kiin­teis­tö­si­joit­ta­jien raken­nus­komplek­si ei miten­kään kuu­lu urhei­lu­puis­toon. Van­ha jää­hal­li sitä­pait­si riit­tää kyl­lä kun­nos­tet­tu­na hyvin kiekkojoukkueelle.

   Havain­ne­ku­vis­ta on vai­kea saa­da tolk­kua, mut­ta aina­kin jal­ka­pal­lo­ken­täl­tä päin kuvat­tu val­ta­va kasar­mi näyt­tää aivan hir­veäl­tä. Sitä ei havain­ne­ku­van laa­ti­ja­kaan ole saa­nut muuk­si muu­tet­tua. Kään­te­li näi­tä gryn­de­rien pali­koi­ta miten vaan uuteen uskoon, aina joku osa sojot­taa koh­ti tai­vas­ta tai muo­dos­taa val­ta­via talo­muu­re­ja urheilupuistoon.

   Tai HIFK vois ostaa puo­let Hartwall-aree­nas­ta ja pela­ta kotiot­te­lun­sa siellä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Omaan sil­mää­ni Gar­de­nia ei ole ongel­ma, vaan van­ha jää­hal­li. Suo­mes­sa enti­nen pur­ka­mis­vim­ma on muu­tet­tu muo­toon, että lähes mikä tahan­sa jos­kus raken­net­tu on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas­ta. Oikeas­ti­han se menee niin, että ihan kuin autois­sa­kin myös jää­hal­leis­sa, osta­reis­sa ja asuin­ta­lois­sa on vain hyvin har­vo­ja museo­yk­si­löi­tä ja loput kan­nat­taa kier­rät­tää uuden tieltä.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Haka­nie­men­ran­nan alue muut­tuu tosi­aan mel­koi­ses­ti, kun ran­taan tulee asun­to­ja ja ran­ta kun­nos­te­taan. Lisäk­si kes­kel­le Sil­ta­vuo­ren­sal­mea meren pääl­le raken­ne­taan täyt­tö­maal­le kah­dek­san­ker­rok­si­nen nor­ja­lais­si­joit­ta­jien 400 huo­neen hotellikolossi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Se että mark­ki­noil­le pako­tet­tai­siin tyh­jiä kämp­piä verot­ta­mal­la on siis syn­ti­nen idea, mut­ta sit­ten kun täl­lai­nen Gar­den-han­ke tai­o­taan kan­nat­ta­vak­si lah­joit­te­le­mal­la puo­li­hin­taan hyviä tont­te­ja siel­tä tääl­tä ollaan mark­ki­na­ta­lou­den airuei­ta sosia­lis­min pimey­des­sä??? Mitäs seu­raa­val­la hank­keel­le sanot­te, kun gryn­de­rit alka­vat vaa­ti­maan omia lah­juk­si­aan? Kau­pun­ki pelaa aika huo­nos­ti poke­ria, kun on itse anta­mas­sa lah­juk­sia alu­eel­la johon tuli­si kovan rahan asun­to­ja niin pal­jon kuin keh­taa piir­tää ja ilman mitään tukia. 

  Miten­käs sit­ten tien toi­sel­le puo­lel­la kal­lion pääl­le suun­ni­tel­tu vie­lä suu­rem­pi sai­raa­la­laa­tik­ko? Onko sii­nä­kin sit­ten ark­ki­teh­tuu­ri­set ja kau­pun­ki­ku­val­li­set arvot sitä luok­kaa, että se ei yli­tä kor­keu­des­saan Töö­lön ja Sta­di­kan hege­mo­ni­aa? Höl­möl­tä näyt­tää jos lopul­ta laa­tik­ko­sai­raa­la kai­kes­sa kul­mik­kaas­sa ankeu­des­saan on ylim­pä­nä koko sakis­sa tämän hie­ro­mi­sen jäl­keen. Kun polii­ti­kot ker­ran halua­vat jää­hal­lin ja ark­ki­teh­dit piir­tä­vät mitä piir­tä­vät, niin veron­mak­saj­jien kan­nal­ta oli­si rei­lua sit­ten ottaa kaik­ki rahat eli ne 10–15 mil­liä jot­ka tämä pie­nen­nys nyt meil­tä varas­taa. Var­sin­kin jos sai­raal­la on kui­ten­kin tulos­sa kal­lion pääl­lä hal­lit­se­vak­si laatikoksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Kos­ke­lan­tien pöh­köä auto­lii­ken­tee­ne­dis­tä­mis­suun­ni­tel­maa kri­ti­soi­tiin aiheel­li­ses­ti jo edel­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa­si, toi­vo­taan ettei suo­ja­tei­den pois­ta­mis­vim­ma saa täs­tä pää­tök­ses­tä lisä­vauh­tia. Katu­jen este­vai­ku­tus alkaa olla mel­koi­nen jos suo­ja­tei­tä täl­lä tah­dil­la pois­te­taan, Kos­ke­lan­tiel­lä ei voi kes­kia­lu­een pen­sai­den vuok­si edes loik­kia omin nok­ki­neen yli. 

  Asia­na 22 on Met­sä­län pien­teol­li­suus­tont­tien vuo­krien uusin­taa. Täs­sä koh­taa odot­tai­sin Tuusu­lan­bu­le­var­din tar­kem­pia suun­ni­tel­mia — jos­sain ver­sios­sa kun lii­ken­ne oli kään­net­ty Vetu­ri­tiel­le juu­ri alu­een kes­kel­lä kul­ke­van Läk­ki­se­pän­tien lin­jal­la. Tun­tuu tyh­mäl­tä antaa raja­ta mah­dol­li­sia vaih­toeh­to­ja pois mer­kit­tä­väs­sä laa­ja-alai­ses­sa bule­var­di­ky­sy­myk­ses­sä parin ren­gas­liik­keen päät­ty­vän vuo­kra­sop­pa­rin vuoksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Hel­sin­gin kau­pun­ki­ko se näi­tä raken­nus­ten ker­ros­kor­keuk­sia ja raken­nusa­lo­ja jake­lee? Sekä Laak­son uuden sai­raa­lan että Gar­de­nian raken­nus­komplek­sin kor­keu­det ovat aivan suh­teet­to­mia ver­rat­tu­na ympä­röi­vään asu­tuk­seen ja puis­toa­luei­siin. Mik­si raken­nuk­sia ei sopeu­te­ta ympä­ris­tön mukaan?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Pitä­jän­mäen kaa­va näyt­tää jär­ke­väl­tä mut­ta vaik­ka sisäl­tää­kin asun­not Hal­suan väel­le niin tuo­ko se heil­le Hal­suan ver­ran demo­kra­ti­aa ja itsemääräämisoikeutta? 

  Käsi sydä­mel­le. Oli­si­ko kau­pun­ki­lais­ten par­haak­si toi­mi­va yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lu tuot­ta­nut HIF­Kin tar­pei­den mukai­sen tulok­sen? Ja jos ei oli­si, niin mik­si sel­lai­nen täy­tyy toteut­taa sel­lai­sin ideo­lo­gi­sin voi­min jot­ka ovat val­mii­ta yleen­sä kon­fis­koi­maan kaa­voi­tuk­sen tuo­ton kaupungille?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Käsit­te­lyn aika­na joku huo­maut­ti, että Ete­lä-Espal­la tämä oli­si ylen type­rää. Niin oli­si. Siel­lä valot­to­mat suo­ja­tiet eivät tuo­ta mitään hait­taa. Pitäi­si siis päät­tää, että jos nopeus­ra­joi­tus on 30 km/h tai alle, tätä sään­töä ei noudatettaisi.

  Siis Poh­joi­ses­pal­la on valot­to­mia suo­ja­tei­tä, Ete­läes­pal­la kaik­ki suo­ja­tiet ovat lii­ken­ne­va­lol­li­sis­sa risteyksissä.
  Tuon pää­tök­sen ohes­sa 30 km/h rajoi­tuk­sen alku pitäi­si siir­tää Poh­joi­ses­pal­la Pre­si­den­tin­lin­nan nur­kal­le, nyt se on vas­ta Ruot­sin suur­lä­he­tys­tön nur­kal­la. Voi­si­ko muu­ten pysä­köin­ti­pai­kat pois­taa Kaup­pa­to­rin koh­dal­ta ja leven­tää vas­taa­vas­ti jal­ka­käy­tä­viä ja lait­taa pyö­rä­kais­tat molem­min puo­lin? Kadun ilme muut­tui­si niin, että ohjai­si hil­jen­tä­mään nopeuk­sia, kun kadun reu­nal­la oli­si pyö­räi­li­jöi­tä ja jalan­kul­ki­joi­ta tarkkailtavana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.