Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.12.2019

Kun viime kok­ouk­ses­sa jätet­ti­in molem­mat isot kaa­vat pöy­dälle, nyt on käsit­telyssä asun­tokaavo­ja 13 600 asukkaalle. Tuon kokoinen kun­ta olisi Suomes­sa 80. suurin.

Nal­len­rin­teen ase­makaa­va Malmin lento­ken­tän alueella

Selostet­tu viikko sit­ten. 2 800 asukasta

Her­ne­saaren asemakaava 

Selostet­tu viikko sit­ten. Kokoomus kipuilee sen kanssa, ettei täältä pääsekään keskus­tatun­nelia pitkin Län­siväylälle. 7 600 asukasta

Mar­i­an kasvuyrityskampus

Selostet­tu viime viikol­la. Muut­taa aluet­ta radikaalisti.

Jalankulk­i­joiden kadunylitysjärjestelyt

Tässä on monia hyviä asioi­ta. Esimerkik­si hil­jaisil­ta kapeil­ta kaduil­ta pois­te­taan suo­jati­et kokon­aan niin, että tien saa ihan lail­lis­es­tikin ylit­tää mis­tä huvittaa.

Min­ua siep­paa se, että kun autoil­i­jat rikko­vat lakia, pitää jalankulk­i­joil­ta pois­taa suo­jateitä. Peri­aat­teek­si edis­tetään, että jos kaisto­ja on samaan suun­taan kak­si, suo­jatielle on joko tehtävä liiken­neval­ot tai suo­jatie on pois­tet­ta­va. Kos­ka liiken­neval­o­ja ei voi olla kovin lähel­lä toisi­aan, esimerkik­si Koske­lantieltä on tarkoi­tus pois­taa puo­let suojateitä.

Parem­pi olisi Viron tyyli­in kam­er­avalvon­ta suo­jateille ja kort­ti pois, jos ohit­taa suo­ja­tien eteen pysähtyneen ajoneu­von pysähtymät­tä. Asen­teeltaan tai taidoil­taan huonot kul­jet­ta­jat kar­si­u­tu­isi­vat pois.

Käsit­te­lyn aikana joku huo­maut­ti, että Etelä-Espal­la tämä olisi ylen type­r­ää. Niin olisi. Siel­lä val­ot­tomat suo­jati­et eivät tuo­ta mitään hait­taa. Pitäisi siis päät­tää, että jos nopeusra­joi­tus on 30 km/h tai alle, tätä sään­töä ei noudatettaisi.

Hakaniemen­ran­nan asemakaava 

Tämä oli meil­lä 9.4. Lausun­to­jen joh­dos­ta ei ole tehty olen­naisia muutoksia.

Alue muut­tuu melkois­es­ti. Rantaan tulee asun­to­ja ja ranta kun­nos­te­taan. Hakaniemen sil­ta pure­taan ja siir­retään eteläm­mäk­si. (Siis pure­taan, kun uusi on valmis) Van­han tielin­jauk­sen kohdalle raskas­ta rak­en­tamista, jopa 15 ker­rosta. Kru­u­nun­haan puolel­la rantavi­i­va siir­tyy vähän maalle päin.

Tämä on niitä kaavo­ja, jos­sa lau­takun­ta on nos­tanut kerrosmäärätavoitetta.

1 400 asukasta.

Helsin­ki Garden

Helsin­gin Sanomat tiesi ker­toa, kuin­ka paljon tätä han­ket­ta on keven­net­ty, kos­ka lau­takun­ta ja Paa­vo Lip­po­nen pitivät tätä liian raskaana. Min­un on san­ot­ta­va, etten saanut sitä papereista selvite­tyk­si. Esit­telystä se sit­ten selviää. Aika kamalal­ta se edelleen näyttää.

Tarkoi­tus on rak­en­taa HIFK:ille jäähal­li ”ilman yhteiskun­nan tukea”. Han­kkeen talout­ta pönkit­tämään raken­netaan samaan kom­plek­si­in asun­to­ja 400 ihmisille, hotel­li, toimis­to­ja, hyper­mar­ket. Lisäk­si luvataan arvo­tont­te­ja muual­ta ”markki­nahin­taan”. Markki­nahin­ta on hin­ta, jol­la ton­tin saisi oste­tuk­si myös huutokaupasta(?).

Min­un täy­tyy sanoa, ettei pidä tästä, mut­ta yleiset syyt ja niin edelleen.

On ihan hyvä, että Helsinki­in raken­netaan uusi jäähal­li ja on ymmär­ret­tävää, että kaupun­ki tukee täl­laisia han­kkei­ta, mut­ta rahan käyt­tö olisi tukimuo­tona selkeämpi.

Pitäjän­mäel­lä varas­to­tont­ti asuintonteiksi

Näin saadaan 1 200 uut­ta asukas­ta. On ollut aika hölmöä maankäyt­töä pitää Tal­in urheilupuis­ton tun­tu­mas­sa varastoaluetta.

Alue rajau­tuu vilkkaasti liiken­nöi­tyyn Pitäjän­mäen tiehen. On kak­si teo­ri­aa miten talot pitää rak­en­taa melu­a­van ja saasteisen tien kohdal­la. Joko kadun suun­tais­es­ti, jol­loin katu­maise­ma pysyy yht­enäisenä ja raken­nus toimii melu- ja saaste­muuria tietä vas­ten ja suo­jaa talon takana ole­van pihan, mut­ta liiken­teen melu tunkeu­tuu asun­toi­hin. Tai sit­ten raken­netaan poikit­tain katu­un näh­den, kuten Man­ner­heim­intiel­lä kort­telis­sa, joka on suun­nilleen jalka­pal­losta­dion­in kohdal­la. Täl­löin melu ei tunkeudu kuin päätya­sun­toi­hin, mut­ta piha on saasteinen ja meluisa.

Tässä on tehty nerokkaasti molem­mat. Kat­ua vas­ten on nelik­er­roksi­nen ”jalus­ta” ja katu­un näh­den poikit­tain on seit­senker­roksisia talo­ja. Fiksua.

Yhden kort­telin alueelle saadaan mah­tu­maan 1 200 asukas­ta, enem­män kuin koko Halsualla.

Laut­tasaar­en­tien katusu­un­nitel­ma sil­lan juuressa

Kun sil­ta remon­toidaan kolmikaistaisek­si, pitää sllalle johtavaa kat­ua myös muut­taa. Hyvin ikävä ja vaar­alli­nen (vas­takkaisi­in suun­ti­in aja­vat pyöräil­i­jät voivat osua toisi­in­sa) pyörä­tien pätkä mut­terikioskin kohdal­la paranee.

Asun­not val­taa­vat Vat­tuniemen tont­ti tontilta.

Nyt muute­taan Särkiniemen­tie 3 asun­noik­si. Uusia asukkai­ta 230.

Ratakatu 9 asuinkäyttöön

Tämä on siinä mielessä merkit­tävä jut­tu, että talo on Alvar Aal­lon suun­nit­tele­ma ja hänen toimis­ton­sa sijait­si tässä aiem­min. Talo kär­si suuria vahinko­ja tuhopoltossa, kun joku suo­ma­lais­ten sukupulimoraalia var­jel­e­va nuori mies sytyt­ti tuli­palon alak­er­ras­sa olevas­sa rav­in­to­la Pikku Pietarissa.

Sei­ja Muurisen val­tu­us­toaloite autoli­iken­teen vähen­tämis­es­tä Iso Roobertinkadun kävelykadulla

Yksinker­tais­in­ta olisi valvoa lain noudattamista.

Lap­in­mäen­tie 2, poikkeamis­lu­val­la toimis­tokäytöstä hoivakäyt­töön sekä isom­pi kauppa.

Enti­nen Pohjo­la-talon A‑torniin on yritet­ty houkutel­la toimis­to­ja, mut­ta ne eivät halua tul­la. Nyt yrit­täjä halu­aa perus­taa torni­in 7 500 k‑m2:n suu­ruisen hoivakodin ja laitaa alak­er­taan lupaa suurem­man kau­pan. Yllät­täen Munkkivuoren ostari vas­tus­taa 2 000 neliön päivit­täis­tavarakaup­paa tuos­sa paikassa.

 

 

 

 

 

 

 

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 3.12.2019”

 1. Gar­den­ian hal­li­raken­nel­maa on silmän­lumeek­si madal­let­tu jostain kohtaa muu­ta­mal­la metril­lä, mut­ta eihän se muu­ta sitä tosi­asi­aa, että täl­lainen kiin­teistösi­joit­ta­jien raken­nuskom­plek­si ei mitenkään kuu­lu urheilupuis­toon. Van­ha jäähal­li sitä­pait­si riit­tää kyl­lä kun­nos­tet­tuna hyvin kiekkojoukkueelle.

  Havain­neku­vista on vaikea saa­da tolkkua, mut­ta ainakin jalka­pal­lo­ken­tältä päin kuvat­tu val­ta­va kasar­mi näyt­tää aivan hirveältä. Sitä ei havain­neku­van laati­jakaan ole saanut muuk­si muutet­tua. Kään­teli näitä gryn­de­rien palikoi­ta miten vaan uuteen uskoon, aina joku osa sojot­taa kohti taivas­ta tai muo­dostaa val­tavia talo­muure­ja urheilupuistoon.

  1. Havain­neku­via Eläin­tarhas­ta:
   Gar­den­ian hal­li­raken­nel­maa on silmän­lumeek­si madal­let­tu jostain kohtaa muu­ta­mal­la metril­lä, mut­ta eihän se muu­ta sitä tosi­asi­aa, että täl­lainen kiin­teistösi­joit­ta­jien raken­nuskom­plek­si ei mitenkään kuu­lu urheilupuis­toon. Van­ha jäähal­li sitä­pait­si riit­tää kyl­lä kun­nos­tet­tuna hyvin kiekkojoukkueelle.

   Havain­neku­vista on vaikea saa­da tolkkua, mut­ta ainakin jalka­pal­lo­ken­tältä päin kuvat­tu val­ta­va kasar­mi näyt­tää aivan hirveältä. Sitä ei havain­neku­van laati­jakaan ole saanut muuk­si muutet­tua. Kään­teli näitä gryn­de­rien palikoi­ta miten vaan uuteen uskoon, aina joku osa sojot­taa kohti taivas­ta tai muo­dostaa val­tavia talo­muure­ja urheilupuistoon.

   Tai HIFK vois ostaa puo­let Hart­wall-areenas­ta ja pela­ta kotiot­telun­sa siellä.

  2. Omaan silmääni Gar­de­nia ei ole ongel­ma, vaan van­ha jäähal­li. Suomes­sa enti­nen purkamisvim­ma on muutet­tu muo­toon, että läh­es mikä tahansa joskus raken­net­tu on kult­tuuri­his­to­ri­al­lis­es­ti arvokas­ta. Oikeast­i­han se menee niin, että ihan kuin autois­sakin myös jäähalleis­sa, ostareis­sa ja asuin­talois­sa on vain hyvin har­vo­ja museoyk­silöitä ja lop­ut kan­nat­taa kier­rät­tää uuden tieltä.

 2. Hakaniemen­ran­nan alue muut­tuu tosi­aan melkois­es­ti, kun rantaan tulee asun­to­ja ja ranta kun­nos­te­taan. Lisäk­si keskelle Sil­tavuoren­salmea meren päälle raken­netaan täyt­tö­maalle kahdek­sanker­roksi­nen nor­jalais­si­joit­ta­jien 400 huoneen hotellikolossi.

 3. Se että markki­noille pakotet­taisi­in tyhjiä kämp­piä verot­ta­mal­la on siis syn­ti­nen idea, mut­ta sit­ten kun täl­lainen Gar­den-han­ke taio­taan kan­nat­tavak­si lahjoit­tele­mal­la puoli­hin­taan hyviä tont­te­ja sieltä täältä ollaan markki­na­t­alouden airuei­ta sosial­is­min pimey­dessä??? Mitäs seu­raaval­la han­kkeelle san­otte, kun gryn­der­it alka­vat vaa­ti­maan omia lahjuk­si­aan? Kaupun­ki pelaa aika huonos­ti pok­e­ria, kun on itse anta­mas­sa lahjuk­sia alueel­la johon tulisi kovan rahan asun­to­ja niin paljon kuin kehtaa piirtää ja ilman mitään tukia. 

  Mitenkäs sit­ten tien toiselle puolel­la kallion päälle suun­nitel­tu vielä suurem­pi sairaalalaatikko? Onko siinäkin sit­ten arkkite­htu­uriset ja kaupunkiku­val­liset arvot sitä luokkaa, että se ei ylitä korkeudessaan Töölön ja Stadikan hege­mo­ni­aa? Hölmöltä näyt­tää jos lop­ul­ta laatikko­sairaala kaikessa kul­mikkaas­sa ankeudessaan on ylimpänä koko sakissa tämän hieromisen jäl­keen. Kun poli­itikot ker­ran halu­a­vat jäähallin ja arkkite­hdit piirtävät mitä piirtävät, niin veron­mak­sajjien kannal­ta olisi reilua sit­ten ottaa kaik­ki rahat eli ne 10–15 mil­liä jot­ka tämä pienen­nys nyt meiltä varas­taa. Varsinkin jos sairaal­la on kuitenkin tulos­sa kallion pääl­lä hal­lit­se­vak­si laatikoksi.

 4. Koske­lantien pöhköä autoli­iken­teenedis­tämis­su­un­nitel­maa kri­ti­soiti­in aiheel­lis­es­ti jo edel­lisessä postauk­ses­sasi, toiv­otaan ettei suo­jatei­den pois­tamisvim­ma saa tästä päätök­ses­tä lisä­vauh­tia. Katu­jen este­vaiku­tus alkaa olla melkoinen jos suo­jateitä täl­lä tahdil­la pois­te­taan, Koske­lantiel­lä ei voi keskialueen pen­saiden vuok­si edes loikkia omin nokki­neen yli. 

  Asiana 22 on Met­sälän pien­te­ol­lisu­us­tont­tien vuokrien uus­in­taa. Tässä kohtaa odot­taisin Tuusu­lan­bule­vardin tarkem­pia suun­nitelmia — jos­sain ver­sios­sa kun liikenne oli kään­net­ty Vetu­ri­tielle juuri alueen keskel­lä kulke­van Läkkisepän­tien lin­jal­la. Tun­tuu tyh­mältä antaa raja­ta mah­dol­lisia vai­h­toe­hto­ja pois merkit­tävässä laa­ja-alaises­sa bule­vardikysymyk­sessä parin ren­gasli­ik­keen päät­tyvän vuokra­sop­parin vuoksi.

 5. Helsin­gin kaupunkiko se näitä raken­nusten ker­rosko­rkeuk­sia ja raken­nusa­lo­ja jakelee? Sekä Laak­son uuden sairaalan että Gar­den­ian raken­nuskom­pleksin korkeudet ovat aivan suh­teet­to­mia ver­rat­tuna ympäröivään asu­tuk­seen ja puis­toalueisi­in. Mik­si raken­nuk­sia ei sopeuteta ympäristön mukaan?

 6. Pitäjän­mäen kaa­va näyt­tää järkevältä mut­ta vaik­ka sisältääkin asun­not Hal­suan väelle niin tuoko se heille Hal­suan ver­ran demokra­ti­aa ja itsemääräämisoikeutta? 

  Käsi sydämelle. Olisiko kaupunki­lais­ten parhaak­si toimi­va yhdyskun­ta­su­un­nit­telu tuot­tanut HIFKin tarpei­den mukaisen tulok­sen? Ja jos ei olisi, niin mik­si sel­l­ainen täy­tyy toteut­taa sel­l­aisin ide­ol­o­gisin voimin jot­ka ovat valmi­ita yleen­sä kon­fiskoimaan kaavoituk­sen tuo­ton kaupungille?

 7. Käsit­te­lyn aikana joku huo­maut­ti, että Etelä-Espal­la tämä olisi ylen type­r­ää. Niin olisi. Siel­lä val­ot­tomat suo­jati­et eivät tuo­ta mitään hait­taa. Pitäisi siis päät­tää, että jos nopeusra­joi­tus on 30 km/h tai alle, tätä sään­töä ei noudatettaisi.

  Siis Pohjois­es­pal­la on val­ot­to­mia suo­jateitä, Eteläes­pal­la kaik­ki suo­jati­et ovat liiken­neval­ol­li­sis­sa risteyksissä.
  Tuon päätök­sen ohes­sa 30 km/h rajoituk­sen alku pitäisi siirtää Pohjois­es­pal­la Pres­i­dentin­lin­nan nurkalle, nyt se on vas­ta Ruotsin suurlähetys­tön nurkalla. Voisiko muuten pysäköin­tipaikat pois­taa Kaup­pa­torin kohdal­ta ja lev­en­tää vas­taavasti jalka­käytäviä ja lait­taa pyöräkai­stat molem­min puolin? Kadun ilme muut­tuisi niin, että ohjaisi hiljen­tämään nopeuk­sia, kun kadun reunal­la olisi pyöräil­i­jöitä ja jalankulk­i­joi­ta tarkkailtavana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.