Vihreän langan pitäisi jatkaa talkoopohjalla

Olen mur­heis­sa­ni Vih­reän lan­gan lopet­ta­mi­ses­ta. Myön­ne­tään, että hen­ki­lö­koh­tai­set syyt sumen­ta­vat ajat­te­lua­ni. Uhra­sin aika­naan kak­si vuot­ta mel­kein koko­naan leh­den pys­tyyn panemiseen.

Leh­ti, jota me 35 vuot­ta sit­ten teim­me, oli tie­tys­ti pal­jon huo­nom­pi, mut­ta me teim­me sen koko­naan ilman ulko­puo­lis­ta rahoitusta.

Nyt kun rahaa on ollut, leh­ti on tie­tys­ti pal­jon parem­pi, mut­ta, anteek­si nyt vain, ei ehkä kui­ten­kaan niin pal­jon parem­pi kuin isom­mis­ta resurs­seis­ta voi­si kuvitella.

Sama kui­ten­kin kos­kee puo­luet­ta. Tar­koi­tus on kai siir­tää Vih­reän lan­gan rahat pii­ri­työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen. Myös tämä tulee osoit­tau­tu­maan tehot­to­mak­si. Kan­net­tu vesi ei kai­vos­sa pysy.

Jos halu­taan siir­tää rahaa leh­del­tä pii­ri­toi­mis­toi­hin, voi­si­ko siir­tää vain (suu­rim­man) osan?

Vih­reil­lä on niin val­ta­vas­ti hen­kis­tä pää­omaa, että pitäi­si olla mah­dol­lis­ta toi­mit­taa hyvää leh­teä suu­rel­ta osin tal­koo­voi­min. Täl­lai­nen leh­ti toi­mi­si vain netis­sä, jot­ta kaik­ki mitä jul­kais­taan, oli­si tuo­ret­ta eikä pai­no­ku­lu­ja oli­si eikä met­sää kaatuisi.

Leh­ti tar­vit­see pää­toi­mit­ta­jan, toi­mi­tus­sih­tee­rin ja osa-aikai­sen tait­ta­jan. Kun tait­to­poh­jat ovat ole­mas­sa, osaa­va tait­ta­ja voi teh­dä tai­ton vaik­ka etä­nä, eikä sii­hen mene kah­dek­saa tun­tia päi­väs­sä. Edi­toin­tia tar­vi­taan, kos­ka moni sel­lai­sen, jol­la on pai­na­vaa sanot­ta­vaa, ei osaa kir­joit­taa sitä selkeästi.

Jäl­keen­päin aja­tel­len minun suu­ri vir­hee­ni lan­gan pää­toi­mit­ta­ja­na oli, että kir­joi­tin aluk­si leh­den mel­kein koko­naan itse sen sijaan, että oli­sin käyt­tä­nyt aikaa hyvien kir­joit­ta­jien etsimiseen.

Toi­mi­tus­sih­tee­rin teh­tä­vä oli­si juu­ri se, mikä minul­ta jäi teke­mät­tä. Hänen teh­tä­vän­sä on pitää yhteyt­tä vih­re­ään kent­tää ja käyt­tää hyväk­seen tie­to­ja ja osaa­mis­ta ja halua ilmais­ta aja­tuk­si­aan. Muo­dos­tui­si laa­ja, aina­kin sadan kir­joit­ta­jan verk­ko, joka kir­joit­tai­si har­vak­sel­taan kun on jotain sano­mis­ta. Palk­kioi­ta ei juu­ri mak­set­tai­si, kos­ka ei ole rahaa.

En tun­ne vih­rei­den koko kent­tää, mut­ta olen seu­ran­nut syr­jäs­tä tie­teen ja tek­no­lo­gian vih­rei­den yhdis­tyk­sen Viit­teen pii­ris­sä käy­tä­vää kes­kus­te­lua. Pel­käs­tään täs­tä yhdes­tä yhdis­tyk­ses­tä löy­tyy val­ta­vas­ti ihmi­siä, joil­la on pai­na­vaa sanot­ta­vaa ja halua sanoa.

Täs­tä istu­mal­ta kek­sin pal­jon aihei­ta: säh­kö­au­to vas­taan vety­au­to, akku­tek­no­lo­gian mah­dol­li­set mul­lis­tuk­set, kau­pun­kien kehi­tyk­seen liit­ty­vät uudet tie­dot, köy­hyys, syn­ty­vyy­den alen­tu­mi­nen, luo­mu­tuo­tan­non todel­li­nen tai kuvi­tel­tu hyvyys, yri­tys­ten yhteis­kun­ta­vas­tuu, talous­kas­vun ja ilmas­to­po­li­ti­kan ris­ti­rii­ta, SMR-voi­ma­lat. Gee­ni­tek­no­lo­gias­ta voi­si pyy­tää usei­ta vas­tak­kais­ta kan­taa edus­ta­via kir­joit­ta­jia kir­joit­ta­maan ja kom­men­toi­maan tois­ten­sa juttuja.

Tuo lis­ta syn­tyi minuu­tis­sa. Mie­len­kiin­toi­sia aihei­ta ja hyviä kir­joit­ta­jia kum­pu­aa vih­reäs­tä ken­täs­tä helposti.

Toi­mi­tus­sih­tee­ri tilai­si kir­joi­tuk­sia, ei mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia vaan esi­mer­kik­si raport­te­ja tie­teen vii­mei­sim­mis­tä virtauksista.

Tämän kai­ken tar­koi­tus oli­si päin­vas­tai­nen sisään­päin kään­ty­vään some-pör­räyk­seen näh­den. Se puh­koi­si kuplia, kysee­na­lais­tai­si vih­rei­tä itses­tään­sel­vyyk­siä ja ylit­täi­si rajo­ja. Koet­te­li­si uskoa pikem­min­kin kuin pyr­ki­si vah­vis­ta­maan sitä.

Leh­den ympä­ril­le syn­ty­vä avus­ta­ja­ren­gas voi­si teh­dä Vih­reäs­tä lan­gas­ta todel­li­sen vih­reän aivo­rii­hen, hen­ki­sen ajat­te­lun kes­kuk­sen. Puo­lue ei pys­ty käyt­tä­mään lain­kaan hyväk­seen sitä val­ta­vaa hen­kis­tä pää­omaa, joka sen jäse­nis­töön sisältyy

Täl­lai­nen jour­na­lis­mi nos­tai­si leh­tien otsi­koi­hin. Some­kir­joit­te­lu pysyy omas­sa kuplas­sa eivät­kä puo­lue­toi­mis­ton jäsen­tie­dot­teet leviä jäse­nis­tön ulko­puo­lel­le mitenkään.

Se mitä ei tar­vi­ta, ovat yllä­tyk­set­tö­mät kir­joi­tuk­set sii­tä, kuin­ka vih­reät ovat hyviä, kos­ka aja­vat niin hyviä asioi­ta. Näi­den paik­ka on somes­sa ja puo­lu­een ja sen pii­ri­jär­jes­tö­jen sivuil­la. Lukee, ken viitsii.

Mut­ta kyl­lä puo­lue­toi­min­nas­ta­kin on uuti­sar­vois­ta ker­rot­ta­vaa. Minä aina­kin tie­täi­sin Hel­sin­gin kaa­voi­tuk­ses­ta vaik­ka mitä mie­len­kiin­tois­ta sanot­ta­vaa, jon­ka luu­li­si kiin­nos­ta­van muu­al­la­kin. Var­maan joka kun­nas­ta löy­tyy jotain. Kri­tee­ri­nä on, kiin­nos­taa­ko se kun­nan ulkopuolella.

Pää­toi­mit­ta­jan ase­ma oli­si han­ka­la. Hänen teh­tä­vän­sä oli­si val­voa leh­den tasoa. Sii­tä ei saa tul­la laa­jen­net­tua ylei­sön­osas­toa, vih­re­ää vas­ti­net­ta Suo­mi 24-kes­kus­te­lu­pals­tal­le. Kaik­ki meis­tä pitä­vät omia aja­tuk­si­aan kuo­le­mat­to­mi­na. Pää­toi­mit­ta­jan oli­si kat­sot­ta­va tätä puo­lu­eet­to­mam­min silmin.

Leh­den pitäi­si olla puo­lu­ees­ta riip­pu­ma­ton. Osin sik­si, ettei puo­lue­toi­mis­tol­la oli­si kiusaus­ta ryh­tyä ohjaa­maan sen kir­joit­te­lua, mut­ta ennen kaik­kea sik­si, ettei kukaan voi­si syyt­tää puo­lue­sih­tee­riä leh­des­sä jul­kais­tuis­ta jutuista.

Joten­kin tämä pitäi­si vie­lä rahoit­taa. Ensi vuo­dek­si tar­vit­tai­siin ehkä 150 000 euroa, mut­ta en pitäi­si mah­dot­to­ma­na, että sen jäl­keen pär­jät­täi­siin omil­laan. Jos idea saa ilmaa sii­pien­sa alle, oli­si varaa pal­ka­ta toi­min­taa pyö­rit­tä­mään lisää väkeä.

Mak­sut voi­si­vat perus­tua vapaa­eh­toi­siin avus­tuk­siin, jos nii­den mak­sa­mi­nen teh­täi­siin hel­pok­si. Tai sit­ten net­ti­leh­den luke­mi­nen oli­si mak­sul­lis­ta. En osaa sanoa. Jos puo­lue halu­aa jul­kais­ta sii­nä omaa aineis­to­aan, on hyvä ja mak­saa ilmoitustilasta.

Minun aika­na­ni Vih­reän lan­gan levik­ki nousi 1 800 mak­sa­vaan tilaa­jaan. Nyt pitäi­si pys­tyä kym­me­neen tuhanteen.

Onnis­tui­si­ko tämä? Se riip­puu sii­tä, miten ihmi­set saa­daan asias­ta innos­tu­maan. Jos ei saa­da, sit­ten olin vää­räs­sä eikä leh­teä ehkä tar­vi­ta­kaan. Ei voi tie­tää, ellei kokeile.

Vih­reän lan­gan yhtiö­ko­kous pitäi­si kut­sua koolle.

 

= = = =

Kir­joi­tus on jul­kais­tu alun­pe­rin Vih­ren lan­gan verk­ko­jul­kai­sus­sa. Olen lisän­nyt tähän muu­ta­man lauseen yli yön nukuttuani.

8 vastausta artikkeliin “Vihreän langan pitäisi jatkaa talkoopohjalla”

 1. Vih­reä Lan­ka on men­neen tal­ven lumia. Ajat muut­tu­vat ja puo­lue muut­tuu. Nyky­puo­lue ei ole enää se mitä olit itse perus­ta­mas­sa. — Yri­tät­kö elvyt­tää kuol­lut­ta ruumista?

  Mik­si jul­kai­sun jat­ka­jan pitäi­si olla juu­ri saman nimi­nen: van­han ja enti­sen aisan­kan­nat­ta­ja!, kun sen pitäi­si olla uuden ja tule­van airue!

  Mikä estää perus­ta­mas­ta koko­naan uut­ta jul­kai­sua, ihan itse ja kysy­mät­tä kenel­tä­kään.
  — Mik­si itkeä tämän nyky­puo­lu­een perään, joka on etään­ty­nyt jo sinun­kin ajatuksistasi.
  — Uuden jul­kai­sun poh­ja­na on tämä sinun kir­joi­tuk­sis­ta­si koos­tu­va laa­ja arkis­to. Ne kaik­ki on jo val­miik­si kir­joi­tet­tu. Nyt voit het­kek­si unoh­taa kir­joit­ta­mi­sen ja paneu­tua uusien kir­joit­ta­jien hank­ki­mi­seen ja mui­hin pää­toi­mit­ta­jan tehtäviin.

 2. Äkki­sel­tään erit­täin kan­na­tet­ta­va idea. Ja ‘Vih­reä lan­ka’ on ihan hyvä ja tun­net­tu nimi, sii­tä ei kan­na­ta luopua.

 3. Kuu­los­taa hie­nol­ta, että leh­ti yrit­täi­si ker­toa, mitä tie­de oikeas­ti sanoo aihees­ta, mut­ta pel­kään pahoin, että poliit­ti­set into­hi­mot voit­tai­si­vat tie­teen toi­mi­tuk­ses­sa. Se gee­ni­tie­teen vas­tus­ta­ja osai­si myös sumut­taa luki­joi­ta niin, että nämä uskoi­si­vat hän­tä, jos ovat vähän­kään sin­ne kallellaan.

 4. en tie­dä olla­ko samaa miel­tä soi­nin­vaa­ran kans­sa vai eri miel­tä. mut­ta jotain pitäi­si kui­ten­kin teh­dä täl­le nyky­päi­vän mediamaailmalle.

  itse olen huo­lis­saan jul­kai­su-medias­ta niin suo­mes­sa kuin maa­il­mal­la­kin. usa:ssa media on jo muut­tu­nut ns. ongel­ma­jät­teek­si. olen kuul­lut että 40% ame­rik­ka­lai­sis­ta ottaa uuti­set face­book-sivul­ta (minun kiro­sa­nat tähän). onko­han suomi24 pals­ta muu­ten laa­du­kas ver­rat­tu­na facebook-palveluun.

  asi­aan sopi­vas­ti tähän. en suo­sit­te­le face­book-pal­ve­lua kel­le­kään mis­sään tar­koi­tuk­ses­sa ja tähän kuu­luu myös what­sapp-pika­vies­tin­so­vel­lus. yksi­tyi­syys on pai­na­va argu­ment­ti jo sinän­sä mut­ta facebook:sta on tul­lut käy­tän­nös­sä republi­kaa­nien ja trump:n kumileimasin.

  ehkä­pä tai­dan kan­nat­taa ehdo­tus­ta kui­ten­kin edes jos­sain muo­dos­sa, jotain vaih­toeh­to­ja jot­ka perus­tuu todel­li­suu­teen, rea­lis­miin ja logiik­kaan pitäi­si tul­la. mut­ta myös muiltakin.

  itse tai­dan kui­ten­kin lah­joit­taa puo­lu­eel­le rahaa jat­kos­sa, en tosin suu­ria sum­mia kos­ka lom­pak­ko ei yksin­ker­tai­ses­ti kes­tä. suo­mes­sa alkaa hyvät vaih­toeh­dot käy­dä vähiin. menee­kö­hän rahat kank­ku­lan kai­voon. tosin usa:n tilan­ne on opet­ta­nut että polit­ti­kal­la on mer­ki­tys­tä ja täs­sä tapauk­ses­sa voi seu­rauk­set voi olla erit­täin nega­tii­vi­sia ja kes­tää vuo­si­kym­me­niä, jos ei vai­ku­ta tai tee mitään.

  seu­raa­vas­sa vähän ns. vah­vis­tus­har­has­ta joka sopi­vas­ti liit­tyy asi­aan. suo­sit­te­len kai­kil­le luke­maan edes pikaversion.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias

 5. Har­vak­sel­taan luen puolueiden(3–4) leh­tiä, mut­ta ne on tär­keä tie­to­läh­de, pysyy edes joten­kin kär­ryl­lä mis­sä ollaan ja mitä aja­tel­laan, mis­sä fokuk­set. Jos Vih­reä Lan­ka kato­aa, koen että se on iso menetys!

 6. Vie­lä­kö­hän lak­kau­tus­pää­tös­tä teh­neil­lä on sama hyvä fii­lis asias­ta nyt kun IS meni Haa­vis­to-asias­sa noin sel­väs­ti val­heel­li­sen pro­pa­gan­dan puo­lel­le. Mis­sä­kö­hän hei­dän mie­les­tä on vas­ta­pai­no uus­kon­se­va­tii­vi­sel­le ja Fox New­siä ihan­noi­val­le medial­le, kun IL jo aikai­sem­min sai tuo­mion Ohi­sa­lon vää­ris­te­lys­tä? JSN:n tuo­miot ovat näil­le muu­ten sit­ten kun­nia­merk­ke­jä. Ei sitä Haa­vis­ton tie­do­tus­ti­lai­suut­ta var­maan moni­kaan kat­so­nut, eikä sen­kään jäl­keen toi­mit­ta­jat kor­jan­neet Haa­pa­lan väit­tei­tä. Lak­kaut­ta­jat eivät ymmär­rä ollen­kaan miten rumak­si peli menee kun per­sut ja kok­ka­rit tuo­vat Ame­ri­kan opit tän­ne. Haus­ka näh­dä aikoo­ko Appel­sin kor­ja­ta asi­aa, vai onko IS lopul­li­ses­ti ylit­tä­nyt rajan pro­pa­gan­dan puo­lel­le. Täs­sä ei ollut enää kysees­sä hei­dän tai­pu­mus esit­tää ja vään­tää väki­sin asiat vih­reis­tä nega­tii­vi­ses­ti, vaan ihan sel­vä vale­uu­ti­nen ja aseen anta­mi­nen per­suil­le ja kok­ka­reil­le, jot­ka kum­mat­kin valua­vat yhä enem­män samaan uus­kon­ser­va­tis­miin kuin seko­päät Ame­ri­kas­sa. Ihmet­te­len jos van­hem­man pol­ven polii­ti­kot anta­vat median men­nä samaan tilaan tääl­lä ilman kritiikkiä.

 7. Vih­reäl­lä Lan­gal­la on ollut het­ken­sä ja se on kou­lu­niut myös hyviä toi­mit­ta­jia. MUTTA, joten­kin aika ajoi ohit­se. Jos on MustRead, Long Play ja vaik­ka Poli­tii­kas­ta niin pdern­tei­sel­le teke­mi­sel­le on hyviä uusia teki­jöi­tä ja uusil­la tavoilla.

  Vih­reä Lan­ka oli vähän kaik­kea eikä ihan hyvä sii­nä kai­kes­sa. Leh­den idea huk­kui — kuten monel­la muul­la­kin — sii­hen, että on tapa­na teh­dä leh­teä ja kutn ennen­kin. Sama vika vai­vaa niin HS:ää kuin suu­rin­ta osaa perin­tei­ses­tä lehdistöstä.

  Ilmai­sek­si saa joo, no, Suo­mi24- ja Vau­va-pals­tan ja Uusi Suo­mi blogit.
  Sit­ten on yksi idea: maa­il­mal­la on hyviä aineis­to­ja — nii­hin link­ke­jä? Goo­ge tekee sitä ja myy mai­nok­set. Toki Google ja Face­Book on parem­pi myy­mään mai­nok­sia kuu­in kukaan muu.

  Miten oli­si 4 tee­ma­lu­ke­mis­toa vuo­des­sa: Ulko- ja kehi­tys­po­li­tiik­ka, glo­baa­lit ja kan­sal­li­set ympä­ris­tö­tee­mat, tie­de, talous ja tek­no­lo­gia, kan­sa­lais­vai­kut­ta­mi­nen. Lisäk­si vaa­li­leh­tiä? Oli­si kopu­tus jäse­nil­le että täl­lais­ta. Ei uuti­sia vaan aja­tuk­sia. Yksi pää­toi­mit­ta­ja, muut keik­kay­rit­tä­jiä ja eri tii­me­jä eri tee­mois­sa. Kier­rä­te­tään mitä tuo­te­taan taus­ta-aines­tok­si tai muuten.

 8. Resur­soin­nis­ta sel­lai­nen huo­mio, että jos leh­den ei tar­vit­se olla näköis­leh­ti, ei se tar­vit­se edes tait­ta­jaa ja toden­nä­köi­ses­ti pär­jäi­si aivan hyvin osa-aikai­sel­la pää­toi­mit­ta­jal­la ja yhdel­lä osa-aikai­sel­la verk­ko­tuot­ta­jal­la (jäl­kim­mäi­nen hoi­tai­si toi­mi­tus­sih­tee­rin­kin hom­mat). Mah­dol­li­ses­ti se tar­vit­si­si vapaa­eh­toi­sen verk­ko­ke­hit­tä­jän. Näin kulut sai­si tip­pu­maan mer­kit­tä­väs­ti tuos­ta 150k:sta. Jutut voi muo­ka­ta niin, että lyhyt mak­su­ton pät­kä ja pidem­pi mak­su­muu­rin taak­se. Ja jos kulut jäi­si­vät esim kol­mas­osaan, voi­si­ko niil­le löy­tyä rahoit­ta­jat vih­rei­den järjestökentästä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.