Lausuntoni Sitra-laista

Kävin edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nas­sa asian­tun­ti­ja­na Sit­ra-lais­ta. Sain valio­kun­nan puheen­joh­ta­jal­ta luvan jul­kais­ta lausun­to­ni, joten täs­sä se on.

====

7.11.2019

Valt.lis. Osmo Soi­nin­vaa­ra                                                                                     HE 63/2019

Lausun­to edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nal­le Suo­men itse­näi­syy­den juh­la­ra­has­tos­ta anne­tun lain muuttamisesta

Sit­ran hal­lin­to on tai sen pitäi­si olla eri­lais­ta kuin taval­li­nen jul­ki­nen hal­lin­to. Sii­nä pitäi­si olla vähän yri­tyk­sen hal­lin­non hen­keä. Yri­tyk­sis­sä hal­li­tuk­set eivät vain val­vo yri­tyk­sen joh­don toi­min­taa vaan spar­raa­vat sitä ja tuo­vat omia kehi­ty­seh­do­tuk­si­aan sil­le. Sik­si yri­tyk­sen hal­li­tuk­sis­sa kes­keis­tä on moni­puo­li­sen osaa­mi­sen läsnäolo.

Hal­lin­to­neu­vos­ton erot­ta­mi­nen pank­ki­val­tuus­mie­his­tä on erit­täin perus­tel­tua.  Hal­lin­to­neu­vos­ton mak­si­mi­ko­ko 17 tun­tuu pal­jol­ta. Kelan val­tuu­tet­tu­ja­kin on vain 12. Isom­mas­sa jou­kos­sa on hou­ku­tus jää­dä ole­maan läs­nä jou­kon jat­kee­na sen sijaan, että ottai­si hen­ki­lö­koh­tauses­ti vas­tuu­ta asioista.

Oli­si hyvä, että lakiin kir­joi­tet­tai­siin jotain hal­lin­to­neu­vos­ton jäsen­ten osaa­mi­ses­ta, ei siis kaik­kien osaa­mi­ses­ta, vaan mitä osaa­mis­ta on olta­va edus­tet­tui­na. Saman voi tie­tys­ti teh­dä edus­kun­ta­ryh­mien sopimuksena.

Sit­ran toi­min­nan ohjaa­mi­sen kan­nal­ta kes­keis­tä on, miten Sit­ran hal­li­tus toi­mii. Se ei tähän asti ole täy­sin onnis­tu­nut teh­tä­väs­sään niin, että osit­tain Sit­ran toi­min­nan vai­kut­ta­vuus ei ole vas­tan­nut käy­tös­sä ole­via resursseja.

On perus­tel­tua jät­tää ylia­sia­mies pois Sit­ran hal­li­tuk­ses­ta. Käy­tän­tö myös yri­tys­maa­il­mas­sa alkaa olla, ettei toi­mi­tus­joh­ta­ja kuu­lu yri­tyk­sen hallitukseen.

Hal­li­tuk­sen kokoon­pa­nos­ta sano­taan vain, että sii­hen kuu­luu kol­men kes­kei­sen minis­te­riön edus­tus, joi­ta VM esit­tää. Muis­ta ei sano­ta mitään. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on esi­tet­ty, että työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­lä pitäi­si olla edus­tus Sit­ran hal­li­tuk­ses­sa. Nämä molem­mat esi­tyk­set hei­jas­te­le­vat aja­tus­ta, että hal­li­tuk­sen pitäi­si val­voa Sit­ran toi­min­taa sen sijaan, että se edis­tää sitä.

Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jes­töis­tä ei esi­tyk­ses­sä puhu­ta mitään ja toi­von, ettei hei­tä myös­kään Sit­ran hal­li­tuk­seen vali­ta. Sit­ra ei tar­vit­se toi­min­taan­sa sen­su­roi­jia vaan edis­tä­jiä. Se on voi­ta­va esit­tää myös val­ta­vir­ras­ta poik­kea­via, vähän ajas­taan edel­lä ole­via näke­myk­siä, jot­ka voi­vat olla jol­le­kin osa­puo­lel­le kiusallisia.

Myös minis­te­riöi­den edus­tus oli­si luon­teel­taan val­vo­jaa. Näi­hin tuli­si toden­nä­köi­ses­ti jokin minis­te­riön kor­kea vir­ka­mies, jol­la ei ole aikaa paneu­tua teh­tä­vään. Ehkä juu­ri sik­si Siran hal­li­tus on vähän epä­on­nis­tu­nut Sit­ran vai­kut­ta­vuu­den takaa­mi­ses­sa. Oli­si parem­pi etsiä hal­li­tuk­seen jäse­niä tut­ki­mus­lai­tok­sis­ta, val­tiol­li­sis­ta ja yksi­tyi­sis­tä. Esi­mer­kik­si THL:n edus­ta­ja voi­si olla pal­jon perus­tel­lum­pi kuin STM:n. Yksi minis­te­riöi­den edus­ta­ja voi­si riit­tää. Se tuli­si sil­loin val­vo­van teh­tä­vän vuok­si luon­te­vim­min VM:stä.

Esi­tyk­ses­sä ei puhu­ta mitään Sit­ran rahoi­tuk­ses­ta. Sit­ran pää­oma on tun­ne­tuis­ta syis­tä suu­rem­pi kuin mitä alun perin aja­tel­tiin. Se on kui­ten­kin hyvä näin. Sit­ran pää­oman tulout­ta­mi­nen val­tion juok­se­vien meno­jen kat­teek­si läm­mit­täi­si vain het­ken. Vah­va Sit­ra on hyvin joh­det­tu­na suu­ri kan­sal­li­nen voi­ma­va­ra aika­na, jol­loin sosi­aa­li­nen ja talou­del­li­nen kehi­tys etsii suuntaansa.

 

Osmo Soi­nin­vaa­ra

 

= = = =

Kes­kus­te­lus­sa par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män puheen­joh­ta­ja Mat­ti Van­ha­nen sanoi, ettei ole ollut mitään puhet­ta työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen otta­mi­ses­ta mukaan Sit­ran hal­lin­toon. Hyvä näin. Leh­dis­tä luke­ma­ni spe­ku­laa­tio oli siis tur­haa pelottelua.

9 vastausta artikkeliin “Lausuntoni Sitra-laista”

 1. > par­la­men­taa­ri­sen työ­ryh­män puheenjohtaja
  > Mat­ti Van­ha­nen sanoi, ettei ole ollut
  > mitään puhet­ta työmarkkinajärjestöjen
  > otta­mi­ses­ta mukaan Sit­ran hal­lin­toon. Hyvä
  > näin. Leh­dis­tä luke­ma­ni spe­ku­laa­tio oli
  > siis tur­haa pelottelua.

  Spe­ku­laa­tio voi hyvin­kin nimen omaan olla osa pro­ses­sia, jol­la työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­le peta­taan hyviä hal­lin­to- ja rahanjakopaikkoja.

  Olem­me siir­ty­neet aikaan, jol­loin demo­kraat­ti­nen menet­te­ly, par­la­men­ta­ris­mi, ei enää ole voi­mas­sa. Todel­li­set pää­tök­set teh­dään edus­kun­nan ulko­puo­lel­la. Tämä on hyvin ymmär­ret­tä­vää. Pie­net puo­lu­eet ja vähem­mis­tö­jen etu­ryh­mit­ty­mät eivät kos­kaan saa agen­dal­leen enem­mis­tön tukea, edus­kun­nan hyväk­syn­tää. Täl­löin on vain käy­tet­tä­vä mui­ta jul­ki­sia “val­tio­mah­te­ja”, leh­dis­töä, Yle:ä, tuo­miois­tui­mia, jne, jot­ta saa­daan val­tio toi­mi­maan enem­mis­tön tah­don vas­tai­ses­ti. (Samal­la kui­ten­kin on saa­ta­va enem­mis­tö usko­maan ole­van­sa vähemmistössä.)

  – Tämä nyt on jok­seen­kin suo­raan val­lan­ku­mouk­sen oppi­kir­jas­ta, mut­ta ei se val­lan­ku­mouk­sen kaa­va ole muut­tu­nut satoi­hin vuo­siin. — Eipä ole ihminenkään.

  Jul­ki­sel­la kes­kus­te­lul­la ikään kuin anne­taan “kaik­kien ymmär­tää”, että näin on sovit­tu. Muo­dol­li­nen pää­tös sit­ten tuo­daan käsit­te­lyyn aivan eri nimik­keel­lä, ikään kuin salaa. Tuon pää­tök­sen “sivu­vai­ku­tuk­se­na” sit­ten sat­tuu ole­maan halut­tu lop­pu­tu­los: ammat­ti­lii­tot hal­lit­se­vat Sitraa.

 2. Asi­aa. Lausun­to­si soi­si luet­ta­van tark­kaan muu­ten­kin val­tion­hal­lin­nos­sa ja eten­kin siel­lä mis­sä kai­ken­maa­il­man etu­pii­rien ker­hot vie­vät tilan oikeal­ta osaamiselta.

 3. Mitä val­von­taan tulee, niin sii­nä tulee her­käs­ti vas­taan sama ongel­ma kuin mikä on todel­li­suut­ta val­tio­nyh­tiöis­sä. Eli val­tio­nyh­tiön joh­to on omis­ta­jaoh­jaus­vir­ka­mie­hiin lähes kave­ri­suh­tees­sa ja hal­lin­to­neu­vos­ton osal­ta taas joh­to pys­tyy asian­tun­ti­ja­roo­lin­sa kaut­ta ohjai­le­maan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa istu­via kan­san­edus­ta­jia. Lop­pu­tu­le­ma­na val­von­ta­jär­jes­tel­mä jon­ka viral­li­se­na tar­koi­tuk­se­na on toteut­taa val­tion tah­toa yhtiös­sä muut­tuu­kin jär­jes­tel­mäk­si jon­ka avul­la yhtiön joh­to lob­baa omia tavoit­tei­taan val­tion suuntaan.

  Toi­mi­va val­von­ta on val­tio-omis­teis­ten orga­ni­saa­tioi­den ole­mas­sao­lon vii­me kädes­sä ainoa perus­te. Toi­saal­ta näh­däk­se­ni ei ole juu­ri mui­ta kei­no­ja saa­da aikaan toi­mi­va val­von­ta kuin luo­da sel­lai­nen val­von­tae­lin jon­ka jäse­nil­lä on
  a) vähin­tään yhtä hyvä tie­tä­mys val­von­taan­sa kuu­lu­van val­tio-omis­tei­sen orga­ni­saa­tion toi­min­ta-alas­ta kuin mikä val­tio-omis­tei­sen orga­ni­saa­tion joh­dol­la on,
  b) riip­pu­mat­to­muus val­tio-omis­tei­ses­ta orga­ni­saa­tios­ta ja
  c) suo­ra yhteys hal­li­tuk­sen ja edus­kun­nan päät­tä­mään poliit­ti­seen linjaan.

  1. lp:
   Eli val­tio­nyh­tiön joh­to on omis­ta­jaoh­jaus­vir­ka­mie­hiin lähes kave­ri­suh­tees­sa ja hal­lin­to­neu­vos­ton osal­ta taas joh­to pys­tyy asian­tun­ti­ja­roo­lin­sa kaut­ta ohjai­le­maan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa istu­via kansanedustajia.

   Tuo ongel­ma kos­kee Veik­kauk­sen, Pos­tin, Ylen, … hal­lin­noin­tia. Eri­tyi­sen vah­va­na ongel­ma on Työ­elä­keyh­tiöis­sä. Ne omis­ta­vat ~kaik­kia pörs­siy­ri­tyk­siä, nimit­tä­vät joh­ta­jat nii­hin ja kut­su­vat nimit­tä­män­sä joh­ta­jat työ­elä­keyh­tiön hal­li­tuk­seen ja/tai hal­lin­to­neu­vos­toon. Pahim­mil­laan val­vo­taan ris­tiin. Sotu­ra­has­tot kuten Työ­elä­keyh­tiöt pitäi­si orga­ni­soi­da kuten Kela: viras­toi­mai­nen orga­ni­saa­tio ja koh­tuul­li­set toimintamenot.

   Val­tio­nyh­tiöi­den best prac­ti­se on mie­les­tä­ni Soli­dium: koh­tuul­li­ses­ti äänes­tä­jien kont­rol­lis­sa. Hal­lin­to­neu­vos­tot lak­kau­tet­tu. Ei ris­tiin­val­von­ta­ku­vioi­ta kuten työeläkeyhtiöissä. 

   Miten me äänes­tä­jät olem­me anta­neet Suo­meen pesiy­tyä näi­tä kor­rup­tio­alt­tii­ta kuvioi­ta. Poliit­ti­nen eliit­ti on yksi itse­käs pelu­ri mui­den jou­kos­sa: se ottaa itsel­leen juu­ri niin pal­jon val­taa ja rahaa kuin me äänes­tä­jät annam­me hei­dän ottaa.

   1. Ros­mo: Sotu­ra­has­tot kuten Työ­elä­keyh­tiöt pitäi­si orga­ni­soi­da kuten Kela: viras­toi­mai­nen orga­ni­saa­tio ja koh­tuul­li­set toimintamenot.

    Tämän seu­rauk­set näh­tiin 60…70 vuot­ta sit­ten. Sil­loin sen­ai­kais­ten pal­kan­saa­jien ” kelaan” teke­mät sääs­töt kon­fis­kioi­tiin jon­kun tavan­omai­sen val­tion­ta­lou­del­li­sen bud­jet­tion­gel­man tuk­keek­si. — Työ­elä­keyh­tiöt ero­tet­tiin sen jäl­keen eroon val­tios­ta, siis yksi­tyis­tet­tiin, ja kii­tos tämän, eläk­keet ovat pysy­neet tur­vat­tui­na yhtiöi­den tek­no­kraat­ti­sen hal­lin­to­ta­van takia. Tämä on eräs upeim­mis­ta työ­mark­ki­na­jä­jes­tö­jem­me aikaansaannoksista.

    En mal­ta otta­mat­ta esiin otsik­koa aika kau­kaa sivuu­avaa akuut­tia asi­aa, pos­ti­lak­koa. Se on hyvä esi­merk­ki sii­tä, ettei samas­sa val­tio­enem­mis­töi­ses­sä kon­ser­nis­sa sai­si olla osioi­ta, siis yri­tyk­siä, jois­ta jot­kut teke­vät laki­sää­teis­tä työ­tä, ja jot­kut toi­set taas kil­pai­le­vat vapail­la mark­ki­noil­la. Ei vain toi­mi, pii­lo­sub­ven­tioi­ta ei hal­lit­se kukaan.

    Itse otsik­koon pala­tak­se­ni olen blo­gis­tin kans­sa samaa miel­tä. Edun­val­von­ta­jär­jes­töt val­vo­vat saa­vu­tet­tu­ja etu­ja. Pis­te! Uusi on kama­laa. Myös työnantajajärjestöille.

   2. Ymmär­rän osit­tain kan­ta­si, mut­ta pysyn aina­kin tois­tai­sek­si omas­sa kan­nas­sa­ni. Jos edus­kun­nal­la ja äänes­tä­jil­lä on tapa­na has­sa­ta rahat “jon­kun tavan­omai­sen val­tion­ta­lou­del­li­sen bud­jet­tion­gel­man tuk­keek­si.”, niin mik­si meil­lä yli­pään­sä on edus­kun­ta ja mik­si meil­lä jär­jes­te­tään vaa­le­ja? Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt kont­rol­loi­vat jo nyt kol­mi­kan­nan kaut­ta osaa lain­sää­dän­tö­työs­tä ja TyE­Lin talou­del­li­sen val­lan kaut­ta Suo­men elin­kei­noe­lä­mää. Pitäi­si­kö loput­kin jul­ki­sen sek­to­rin toi­min­not kuten Sit­ra, Kela, Kun­ta­ta­lous, … siir­tää äänes­tä­jien ulot­tu­mat­to­miin, jot­ta popu­lis­tit eivät tör­säi­si mah­dol­li­sia säästöjä?
    Minä olen sitä miel­tä, että demo­kra­tia on parem­pi antaa koko­nai­se­na ris­kei­neen päi­vi­neen äänes­tä­jil­le. Ei kuten nyt Suo­mes­sa niin, että velat on äänes­tä­jil­lä ja varat jol­lain pie­nel­lä jär­jes­tö­elii­til­lä. Toki jäl­kim­mäi­nen­kin rat­kai­su kel­paa minul­le, jos kuu­lun sii­hen mil­jar­de­ja hal­lin­noi­vaan eliittiin.

   3. Ros­mo: Minä olen sitä miel­tä, että demo­kra­tia on parem­pi antaa koko­nai­se­na ris­kei­neen päi­vi­neen äänes­tä­jil­le. Ei kuten nyt Suo­mes­sa niin, että velat on äänes­tä­jil­lä ja varat jol­lain pie­nel­lä jär­jes­tö­elii­til­lä. Toki jäl­kim­mäi­nen­kin rat­kai­su kel­paa minul­le, jos kuu­lun sii­hen mil­jar­de­ja hal­lin­noi­vaan eliittiin.

    Jaa..a. Yksi­tyi­soi­keu­del­li­set elä­keyh­tiöt toi­mi­vat edes­kun­nan sää­tä­män lain­sää­dän­nön alla, ja jos olen asian oikein ymmär­tä­nyt, yksi­tyi­set elä­keyh­tiöt ovat sen takia aika tek­no­kraat­ti­sia mm. ris­kien­hal­lin­nas­saan. Nii­tä on riit­tä­vän mon­ta, joten ne kil­pai­le­vat asiak­kais­ta kes­ke­nään, min­kä seu­rauk­se­na asia­kas­han­kin­nas­sa on monen­lais­ta lois­kie­hun­taa. Tähän on pys­tyt­ty puut­tu­maan tuo­mioil­la, mut­ta ei se ole ongel­ma­ton­ta eikä ole ollut.

    Muu­ta­mat vakuut­ta­jat ovat ymmär­tääk­se­ni eri­lai­sen lain­sää­dän­nön pii­ris­sä eivät­kä myös­kään kil­pai­le asiak­kais­taan, mm. KELA, KEVA ja MyEl. En tie­dä, onko tämä tuo­nut nii­den toi­min­taan halua­maa­si tehok­kuut­ta. Vähän epäilen.

    Lopuk­si: Yksi­tyi­soi­keu­del­li­sien yhtiöi­den hal­li­tus ja käy­tän­nös­sä myös toi­mi­va joh­to voi­daan vaih­taa rei­lus­sa paris­sa vii­kos­sa (tai jopa nopeam­min) , jos osak­kai­den enem­mi­sö näkee sen tar­peel­li­sek­si. Edus­kun­ta vaih­de­taan käy­tän­nös­sä vain ker­ran nel­jäs­sä vuo­des­sa. Kor­jaus­liik­keis­tä tulee sil­loin rajumpia.

 4. Tar­vi­taan­ko omien lausun­to­jen jul­kai­se­mi­seen (täs­sä vai­hees­sa) viral­li­ses­ti­kin valio­kun­nan puheen­joh­ta­jan lupa? Vai oli­ko kyse koh­te­liai­suu­des­ta? Arvos­tai­sin sitä, että lausun­to­ja jul­kis­tet­tai­siin ajoissa.

  1. Minun on sanot­ta­va, etten enää muis­ta saa­ko omat lausun­ton­sa jul­kis­taa. Ihan kaik­kea ei saa, jos esi­mer­kik­si pyy­det­täi­siin lausun­toa vkka valuut­ta­kurs­si­po­li­tii­kan muu­tok­ses­ta tai muus­ta sel­lai­ses­ta, jos­ta ei saa ker­toa mark­ki­noil­le etu­kä­teen. Auro­ve­ron alen­nus voi­si olla samanlainen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.