Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.11.2019

Jät­kä­saa­ren Mes­si­po­jan­ku­jan ja ympä­ris­tön katusuunnitelma

Tämä on jää­nyt jo kak­si ker­taa pöy­däl­le. Kos­ka en ole ollut kum­mas­sa­kaan kokouk­ses­sa, en tark­kaan hah­mo­ta, mis­tä on kyse, mut­ta joten­kin asia liit­tyy katu­pui­hin, joi­ta täs­sä suun­ni­tel­mas­sa ei ole. Täy­ty­nee tutustua.

Johan­nes­puis­ton puistosuunnitelma

Myös tämä on ollut pit­kään pöy­däl­lä. Samas­ta syys­tä kuin aiem­mas­sa koh­das­sa, en tark­kaan tie­dä, mik­si tätä on pyy­det­ty pöy­däl­le. Kokoo­mus­lai­set halua­vat teko­jää­ra­dan jos­tain syys­tä juu­ri täl­le ken­täl­le ja lisäk­si nopeut­taa puis­ton kunnostusta.

Hiek­ka­te­ko­nur­mi vähän kau­his­tut­taa, kos­ka sel­lai­sel­la kaa­tu­mi­nen on kuin kaa­tui­si hiekkapaperilla.

Lausun­to Leo Stra­niuk­sen val­tuus­toa­loit­tees­ta eko­lo­gi­sen kom­pen­saa­tion kokei­le­mi­sek­si kaavoituksessa

Viras­to on kir­joit­ta­nut aika nih­keän lausun­to­luon­nok­sen. Ihmet­te­len tätä kovas­ti, kos­ka Stra­niuk­sen aloi­te helot­tai­sin luon­toar­vo­jen ja kaa­voi­tuk­sen yhteen­so­vit­ta­mis­ta niin, että molem­mat voit­ta­vat. Jos vaik­ka­pa lii­to-ora­va on päät­tä­nyt aset­tua paik­kaan, johon pitäi­si raken­taa iso asui­na­lue, voi­tai­siin lii­to-ora­val­le vara­ta sil­le sove­lias­ta ympä­ris­töä sopi­van mat­kan pääs­sä muualla.

Koi­ra­saa­ren­tien ja Ilo­mäen­tien aluei­den tar­kis­tet­tu asemakaavaehdotus

Tämä ratik­ka­lin­jauk­seen liit­ty­vä kaa­vae­si­tys oli meil­lä 29.1.2019. Se tuo Laa­ja­sa­loon noin 1 400 asu­kas­ta. Koko han­ke muut­taa aluet­ta suu­res­ti. Kaa­vas­ta onkin esi­tet­ty pal­jon kriit­ti­siä kom­ment­te­ja ja teh­ty 18 muis­tu­tus­ta. Nii­den joh­dos­ta kaa­vaan on teh­ty mel­ko vähäi­siä muu­tok­sia. Kun on osta­nut talon oma­ko­tia­lu­eel­ta, voi olla jär­ky­tys, että huo­maa­kin asu­van­sa ker­ros­ta­lo­jen vieressä.

Kai­ken kaik­ki­aan olen kui­ten­kin vakuut­tu­nut, että Laa­ja­sa­los­ta tulee tämän kaa­van ja sii­hen liit­ty­vän ratik­kayh­tey­den ansios­ta pal­jon parem­pi ja suo­si­tum­pi paik­ka asua.

Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan kes­kus­kort­te­lei­den asemakaava

Kort­te­lei­ta on minun mie­les­tä­ni kak­si. Toi­sen kau­em­pa­na meres­tä asu­mis­ta ja lii­ke­ti­lo­ja ja toi­nen lähem­pä­nä mer­ta kou­lua, lii­kun­ta­ta­loa ja futis­kent­tää var­ten. Minun mie­les­tä­ni, kos­ka teks­tis­sä asuin- ja lii­ke­ra­ken­nus­ten kort­te­lia käsi­tel­lään välil­lä kol­me­na korttelina.

AL-kort­te­lin raken­nus­te­hok­kuus on 2,5 tai jopa vähän yli, kos­ka sau­no­ja ja yhteis­ti­lo­ja saa raken­taa raken­nusoi­keu­den ylit­se. Auto­paik­ko­ja tulee pari­sa­taa ja ne tule­vat ole­maan hyvin kal­lii­ta, kos­ka ne jou­dut­ta­nee raken­ta­maan kah­teen ker­rok­seen talon alle.

Kruu­nu­vuo­ren­ran­nas­ta tulee aika jän­nä asuinalue.

Stans­vi­kin kar­ta­non­puis­ton ja Tah­von­lah­den puistosuunnitelma

Täs­tä tuli vihais­ta pos­tia kyläyh­dis­tyk­sel­tä, jos­sa vas­tus­tet­tiin suu­ria bus­sien ja hen­ki­lö­au­to­jen pysä­köin­tia­luei­ta mut­ta myös Kruu­nu­vuo­ren kes­kus­kort­te­lin kaa­vaa. Pysä­kön­tia­lu­eet ovat vähän kink­ki­nen jut­tu. Stans­vi­kin kävi­jä­mää­rä tulee var­maan­kin nouse­maan Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan alu­een raken­tu­mi­sen myö­tä, mut­ta kuin­ka moni heis­tä on tulos­sa autol­la tai bussilla.

 

 

 

7 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 5.11.2019”

 1. Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu inho­aa pui­ta, joten se on päät­tä­nyt kaa­taa mes­si­po­jan­ku­jal­ta kaik­ki puut, ehti­vät­hän ne kas­vaa sii­nä pari­kym­men­tä vuot­ta. Muu­al­la sivis­tys­mais­sa kau­pun­kia­lueil­le pyri­tään kai­kin kei­noin lisää­mään pui­ta, meil­lä ne pyri­tään poistamaan.

  1. Sama muu­ten pätee myös Län­si- ja Poh­jois-Hel­sin­gin vihe­ra­lueil­la. Tosin täs­tä toi­min­nas­ta ei tai­da vas­ta­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lu vaan puistopojat.
   Kaik­ki huo­no­kun­toi­nen tai käsi­vart­ta ohuem­pi rai­va­taan pois muu­ta­man vuo­den välein. Ilmei­ses­ti yri­te­tään teh­dä mah­dol­li­sim­man tuu­lis­ta, täy­sin avoin­ta “puis­toa­luet­ta” tms ja met­sik­kö­jä, jois­sa on sadan met­rin näky­vyys vaik­ka hiek­ka­tiet kul­ke­vat muu­ta­man kym­me­nen met­rin välein. Rau­hoi­tu nyt sit­ten vihe­ra­lu­eel­la. Mil­loin­ko­han pois­tuu vii­mei­nen puu?
   Kyy­ni­nen voi­si aja­tel­la, että kar­sin­tain­to joh­tuu työn­te­ki­jöi­den halus­ta saa­da ilmai­sia sau­na- ja nuotiopuita.

 2. Mes­si­po­jan­ku­ja on ainoi­ta paik­ko­ja Jät­kä­saa­res­sa, jos­sa katu­puut ovat jo hie­man ehti­neet kas­vaa, sil­lä ne on istu­tet­tu sata­man olles­sa vie­lä toiminnassa.
  Nyt lis­tal­la ole­vas­sa teks­tis­sä ei sitä suo­raan sano­ta, mut­ta kau­pun­gin kart­ta­pal­ve­lus­sa ole­vas­sa muu­ten ident­ti­ses­sä suun­ni­tel­mas­sa (http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0240461/Messipojankuja_katusuunnitelmaselostus_Messipojankuja_Esittelyaineisto.pdf) tode­taan näin: “Nykyi­set puut poistetaan.”
  Oli­si­ko koh­tuu­ton­ta sääs­tää puut, jot­ka var­ta­vas­ten on sii­hen istu­tet­tu ja hie­nos­ti läh­te­neet kasvamaan?

 3. Teko­jää­rä­dat lai­toi­neen, kont­tei­neen, lait­teis­toi­neen ja epä­mää­räi­si­ne huol­to­vä­li­nei­neen teke­vät puis­ton pit­käk­si aikaa ikä­vän ja hoi­ta­mat­to­man näköi­sek­si. Kau­ka­lo raken­nel­mi­neen on pai­kal­laan suu­ren osan ajas­ta niin, että lumes­ta ei ole tietoakaan.

  Oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että täl­lai­ses­sa kult­tuu­ri­mai­se­mas­sa Johan­nek­sen kir­kon kat­vees­sa oli­si vaan tun­nel­mal­li­nen valais­tu luis­tin­ra­ta niin­kuin ennenkin?

 4. Kun kat­soo tuo­ta havain­ne­ku­vaa, ei voi kuin ihme­tel­lä, mik­si suo­ran kadun ja umpi­kort­te­lin piir­tä­mi­nen on niin vai­ke­aa? Esi­mer­kik­si 70x110 kort­te­lin tie­de­tään tuot­ta­van hyvää kau­pun­kiym­pä­ris­töä. Pitää vain muis­taa piir­tää joka kuu­des katu vähän leveämmäsi.

 5. Ete­lä-Hel­sin­kiin on niin pit­kään lupail­tu teko­jää­tä, että oli­si mah­ta­vaa, jos se vih­doin toteu­tui­si. Se oli­si pitä­nyt teh­dä jo Teh­taan­puis­toon, mut­ta Joha­ri käy ihan yhtä hyvin. Joha­ri lie­nee hal­vem­pi toteut­taa, kos­ka ei tar­vit­se siir­tää kau­ko­läm­pö­put­kia, mut­ta toi­saal­ta täy­si­mit­tais­ta pil­le­ri­kent­tää ei pen­ke­reen vuok­si mah­du. Oleel­lis­ta oli­si, että jääh­dy­tet­ty alue oli­si sil­ti pituus­suun­nas­sa niin iso kuin mah­dol­lis­ta. Kus­tan­nus­ten kan­nal­ta jää­dy­tet­tä­vän alu­een koko on mitä­tön seik­ka, mut­ta käy­tet­tä­vyyt­tä lisä­ne­liöt paran­ta­vat paljon. 

  Hiek­ka­te­ko­nur­mi on ihan perus­tel­tu pin­ta, kos­ka a) vie­rei­ses­sä Teh­taan­puis­tos­sa on jo kumi­rou­he­kent­tä, b) hiek­ka­te­ko­nur­mi eris­tää jääh­dy­tys­put­kia vähem­män kuin kumi­rou­he, jol­loin luis­te­lu­kausi voi olla pidem­pi ja c) hiek­ka­te­ko­nur­mi on pesä­pal­los­sa parem­pi pin­ta kuin kumi­rou­he ja täy­si­mit­tais­ta jal­ka­pal­lo­kent­tää ei Joha­ril­le kui­ten­kaan mahdu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.