Huumepolitiikka on masentavaa

Suo­ma­lai­nen huu­me­po­li­tiik­ka on masen­ta­vaa. Kun huu­meet ovat monel­le tun­te­ma­ton paha, kaik­ki jämä­käl­tä näyt­tä­vä toi­min­ta huu­mei­ta vas­taan tuot­taa polii­ti­kol­le kan­na­tus­ta, vaik­ka se tosia­sias­sa pahen­tai­si­kin huu­meon­gel­maa. Polii­ti­kot eivät ole niin tyh­miä kuin mil­tä moni yrit­tää näyt­tää. He kyl­lä tie­tä­vät, että mitä he huu­meis­ta sano­vat, ei ole tut­ki­mus­ten valos­sa totta.

Olin vuo­si­na 2000 – 2002 huu­me­po­li­tii­kas­ta vas­taa­va minis­te­ri. Se oli masen­ta­vaa juu­ri sik­si, että poliit­ti­set into­hi­mot esti­vät jär­ke­vän huu­me­po­li­tii­kan toteuttamista.

En ole seu­ran­nut alan tilas­to­ja, mut­ta tuol­loin huu­mei­ta käy­tet­tiin Suoes­sa mui­hin mai­hin ver­rat­tu­na vähän, mut­ta huu­meis­ta aiheu­tu­vat hait­ta — huu­me­kuo­le­mat mukaan luet­tu­na — oli­vat Euroo­pan kärkeä.

Kir­joi­tin kir­jaa­ni Minis­te­ri­kyy­ti asias­ta koko­nai­sen luvun Huu­me­mi­nis­te­ri, joka on luet­ta­vis­sa sivuil­ta­ni. On masen­ta­vaa, että tuo kir­joi­tus on nyt liki 20 vuot­ta myö­hem­min yhtä ajan­koh­tai­nen kuin silloin.

Jok­seen­kin kaik­ki kan­sain­vä­li­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että huu­mei­den käy­tös­tä ran­kai­se­mi­nen pahen­taa huu­meon­gel­maa. Ne, jot­ka nyt mete­löi­vät esi­tyk­ses­tä pois­taa kan­na­bik­sen käy­tön ran­gais­ta­vuus, tie­tä­vät tämän ihan hyvin, mut­ta hei­dän on edul­lis­ta olla tie­tä­mät­tä. Käy­tön kri­mi­na­li­soin­ti tekee huu­mei­den osta­jas­ta myy­jän liit­to­lai­sen, kans­sa­ri­kol­li­sen, ja suo­je­lee näin myy­jää kiin­ni jää­mi­sel­tä. He ovat sil­loin samal­la puo­lel­la ja suo­je­le­vat toi­si­aan. Tämä sopii huu­me­kaup­pi­aal­le oikein hyvin.

Kun osta­ja on jo astu­nut lain vää­räl­le puo­lel­le, hänet on help­po vär­vä­tä myös myy­mään huu­mei­ta. Tämä meka­nis­mi on todel­la teho­kas. (Miten Veik­kaus oy ei ole kek­si­nyt, että pelion­gel­mai­set voi­si­vat tie­na­ta rahaa pelei­hin hank­ki­mal­la Veik­kauk­sel­le lisää asiakkaita?)

Polii­sin on aika tur­ha kysyä moot­to­ri­pyö­rä­jen­gin huu­me­kau­pas­ta osta­jil­ta, kos­ka näil­lä ei ole halua eikä edes vel­vol­li­suut­ta puhua tot­ta. Kenel­lä­kään ei ole vel­vol­li­suus todis­taa itse­ään vastaan.

Ran­gais­tuk­sen pel­ko estää myös hakeu­tu­mas­ta hoitoon.

Espan­ja­lai­nen huu­me­po­lii­si ker­toi minul­le pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, että he kat­so­vat pie­ni­muo­tois­ta kan­na­bis­kaup­paa ja koti­kas­va­tus­ta läpi sor­mien, jot­ta suo­sit­tu kan­na­bis ei liu­kui­si kovan huu­me­ri­kol­li­suu­den sisään­heit­to­tuot­teek­si. Tähän Suo­men huu­me­po­li­tiik­ka juu­ri näyt­tää joh­ta­van. Ama­töö­rit pois alal­ta ja kan­na­bis kovan luo­kan rikol­lis­ten mono­po­lik­si. Sii­tä tava­ra­ta­los­ta saa sit­ten pahem­pia­kin aineita.

Suo­mes­sa on lain mukaan yhtä kiel­let­tyä myy­dä mie­toa mari­hua­naa ja vah­vaa heroii­nia ja yhtä kiel­let­tyä myy­dä huu­mei­ta lap­sil­le ja aikui­sil­le. Tuo­miois­tui­mil­la voi toki olla omat käy­tän­tön­sä tär­keän rikok­sen määrittelyssä.

Meil­lä ei ole halut­tu lain­sää­dön­nös­sä teh­dä eroa mie­to­jen ja kovien huu­mei­den välil­lä, kos­ka se antai­si kuu­lem­ma vää­rän vies­tin mie­to­jen huu­mei­den mie­tou­des­ta. Täs­sä on se ongel­ma, että jos halu­taan vies­tiä, että kan­na­bis on yhtä vaa­ral­lis­ta kuin heroii­ni, joku voi ymmär­tää sen niin, että heroii­ni on yhtä har­mi­ton­ta kuin kannabis.

Maa toi­sen­sa jäl­keen on lail­lis­ta­mas­sa kan­na­bik­sen viih­de­käy­tön, kos­ka päät­tä­jät eivät omien koke­mus­ten­sa nojal­la pidä ainet­ta niin vaa­ral­li­se­na tai kos­ka eivät halua kan­na­bik­ses­ta muo­dos­tu­van sisään­heit­toar­tik­ke­lia kovan huu­meen kauppiaille.

On mie­len­kiin­tois­ta, että kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen näyt­tää vähen­tä­vän sen käyt­töä. Vähän samas­ta asias­ta on talous­leh­ti The Eco­no­mist usein kir­joit­ta­nut. Huu­me­po­li­tikk­ka pitää yllä jät­ti­mäi­siä voit­to­ja ja ne kan­nus­ta­vat suu­riin mark­ki­noin­ti­pon­nis­te­lui­hin. Suo­men luon­nos­sa kas­vaa ylei­nen huu­me­sie­ni, joka on kenen tahan­sa ulot­tu­vil­la. Sii­tä ei ole tul­lut mitään ongel­maa, kos­ka se on kaik­kien ulot­tu­vil­la eikä kukaan voi teh­dä sil­lä voittoa.

Ne, jot­ka väit­tä­vät kan­na­bis­ta vaa­rat­to­mak­si huu­meek­si, ovat yksin­ker­tai­ses­ti vää­räs­sä. Kan­na­bis on pahak­si eri­tyi­ses­ti alai­käi­sil­le. Sik­si on huo­no asia, jos saam­me alko­ho­li­kult­tuu­rin pääl­le kannabiskulttuurin.

Yhtä vää­räs­sä ovat ne, jot­ka väit­tä­vät kan­na­bis­ta alko­ho­lia­kin vaa­ral­li­sem­mak­si. Ei se kyl­lä ole, eri­tyi­ses­ti sik­si, ettei aina tuo­ta riip­pu­vuut­ta. Tai kuu­lem­ma kan­na­bis tuot­taa psyyk­kis­tä riip­pu­vuut­ta, siis tot­tu­mis­ta, mut­ta ei ole riip­pu­vuu­den aiheut­ta­ja lain­kaan niin vah­va kuin tupak­ka, alko­ho­li tai kahvi.

EU:n ter­veys­mi­nis­te­rien huu­mei­ta käsit­te­le­väs­sä kokouk­ses­sa erään suu­ren vii­ni­maan minis­te­ri sanoi, että se, että olem­me kiel­tä­neet niin har­mit­to­man huu­meen kuin kan­na­bis ja sal­li­neet niin vaa­ral­li­sen huu­meen kuin alko­ho­li, joh­tuu tie­tys­ti maa­ta­lous­po­li­tii­kas­ta ja vain siitä.

Asiat muut­tui­si­vat siis parem­mik­si, jos siis voi­sim­me pois­taa alko­ho­lin ja kor­va­ta sen kan­na­bik­sel­la. Mut­ta emme voi. Unoh­de­taan siis tämä. Sitä pait­si minul­ta ette vie oikeut­ta vii­ni­la­sil­li­seen viikonloppuna!

Suo­men on vai­kea yllä­pi­tää kan­na­bik­sen kiel­toa, jos muu maa­il­ma hyväk­syy kan­na­bik­sen yhtä vapaa­seen käyt­töön kuin olem­me hyväk­sy­neet nikotiinin.

Mut­ta suh­tau­tui kan­na­bik­seen päih­tee­nä miten hyvän­sä, sen käy­tön ran­gais­ta­vuus pitäi­si pois­taa ja kes­kit­tyä myy­jien jah­taa­mi­seen. Maria Ohi­sa­lo on täs­sä aivan oikeassa.

Tie­toon perus­tu­va poli­tiik­ka kunniaan!

81 vastausta artikkeliin “Huumepolitiikka on masentavaa”

 1. Olen jos­kus ver­ran­nut huu­mei­den käyt­töä itsen­sä viil­te­lyyn; Kun sanon “ver­ran­nut”, en tie­ten­kään tar­koi­ta että ne ovat sama asia. Mut­ta niis­sä on yksi saman­kal­tai­nen piir­re: Kum­man­kin voi­daan uskoa aiheut­ta­van teki­jäl­le itsel­leen vahin­koa, ja että mikä iki­nä vahin­ko sii­tä muil­le syn­tyy­kään, on aina luon­teel­taan täy­sin välil­lis­tä, ei siis itse toi­min­nas­ta joh­tu­vaa, vaan joten­kin sii­tä mut­kan kaut­ta syntyvää. 

  Kukaan ei kui­ten­kaan ole vaa­ti­mas­sa että itsen­sä viil­te­le­mi­nen tuli­si kri­mi­na­li­soi­da ja itsen­sä viil­te­li­jöil­le kir­joit­taa sakkoja. 

  Kui­ten­kin huu­mausai­nei­den dekri­mi­na­li­soin­nin yhtey­des­sä usein tuo­daan esiin muka jon­kin­lai­se­na argu­ment­ti­na se, että on pal­jon ihmi­siä joil­le huu­mei­den käyt­tö ei ole ongel­ma. Tai sit­ten se, että suu­rel­le osal­le se on ongel­ma. Miten iki­nä täs­sä asi­aa perus­te­lee­kin ja mitä iki­nä miel­tä täs­tä on, ei kai se, että toi­min­ta on “ongel­ma” teki­jäl­le *itsel­leen*, ole mikään perus­te­lu ran­gais­ta tai olla ran­kai­se­mat­ta siitä? 

  Itse kan­na­tan pal­jon laa­jem­paa lail­lis­ta­mis­ta, juu­ri noi­den joi­den­kin USA:n osa­val­tioi­den mal­liin. Siel­lä kan­na­bik­sen (lai­ton) saa­ta­vuus on hei­ken­ty­nyt sii­nä mää­rin, että mel­kein kai­kis­sa osa­val­tiois­sa jois­sa lail­lis­ta­mi­nen on teh­ty, nuor­ten kan­na­bik­sen käyt­tö on sel­väs­ti vähen­ty­nyt. Lisäk­si kon­di­to­ria­tuot­tei­den, peru­na­las­tu­jen, ja makeis­ten kysyn­tä on kas­va­nut. Tätä voi­si­kin jo sit­ten yli­pai­noi­ses­sa koto­suo­mes­sam­me pitää jon­kin­lai­se­na argu­ment­ti­na lail­lis­ta­mis­ta vastaan. 

  Oli­si muu­ten­kin muka­vam­paa jos kan­na­bik­sen kau­pit­te­lus­ta tuli­si vero­tu­lo­ja kun­nil­le ja val­tiol­le, sen­si­jaan että niil­lä rahoi­te­taan moot­to­ri­pyö­rä­jen­ge­jä. Välil­lä mie­tin että ei tai­da Teu­vo Hak­ka­rai­nen olla ainoa joka kavee­raa jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den kans­sa. Kes­kus­tan joh­to aina­kin myö­täi­lee näi­den etu­ja. No, Kes­kus­ta nyt on muu­ten­kin erään­lai­nen rikollisjärjestö.

  1. Meil­lä on Suo­men met­sis­sä kenen tahan­sa ulot­tu­vil­la kor­kea­ta­soi­nen huu­me­sie­ni. Voi­si luul­la, että sii­tä tuli­si ongel­ma, mut­ta ei ole tul­lut, kos­ka se on kenen tahan­sa ilmai­sek­si saa­ta­vil­la. Sitä ei kan­na­ta markkinoida.

   1. Rehel­li­syy­den nimis­sä pitää kyl­lä sanoa, että nii­tä on tosi han­ka­la löytää.

   2. AV: Moni lait­to­mak­si huu­meek­si luo­ki­tel­tu aine on pal­jon vaa­rat­to­mam­pi kuin alko­ho­li tai tupak­ka, joten sil­lä ei kiel­to­ja voi perustella.

    Tupa­kan osal­ta on sys­te­maat­ti­ses­ti kul­jet­tu koh­ti suun­taa, jos­sa sen käyt­töä pyri­tään ehkäi­se­mään ja estä­mään. Tupa­koin­ti on kiel­loil­la ja vero­tuk­sel­la ajet­tu koh­ti suun­taa, jos­sa tupa­koin­ti hii­puu nope­aa vauh­tia. Huu­meis­sa on myös kus­tan­nuk­sia yhteis­kun­nan kan­nal­ta. Osa niis­tä aiheut­taa mm. psy­koo­se­ja, joi­den kus­tan­nuk­set vaik­ka­pa sai­ra­se­läk­keen mak­sa­jan roo­lis­sa jää­vät mak­set­ta­vak­si muul­le yhteis­kun­nal­le. Sama tilan­ne on ollut tupa­koin­nis­sa, joka on aiheut­ta­nut muun muas­sa keuh­ko­syö­piä sekä hait­taa sikiöil­le. Kum­mas­sa­kin tapauk­ses­sa yhteis­kun­nal­la on perusteita 

    Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Meil­lä on Suo­men met­sis­sä kenen tahan­sa ulot­tu­vil­la kor­kea­ta­soi­nen huu­me­sie­ni. Voi­si luul­la, että sii­tä tuli­si ongel­ma, mut­ta ei ole tul­lut, kos­ka se on kenen tahan­sa ilmai­sek­si saa­ta­vil­la. Sitä ei kan­na­ta markkinoida.

    Enti­se­nä kan­san­edus­ta­ja­na ja enti­se­nä minis­te­ri­nä tie­tä­net, että huu­me­sien­ten mark­ki­noin­ti, kas­va­tus ja myyn­ti on lail­la kiel­let­ty — sil­loin­kin, vaik­ka nii­tä luo­vut­tai­si vastikkeetta.

    Sie­net ovat vai­val­loi­sia kerä­tä, ne ovat monien mie­les­tä ällöt­tä­viä, ne ovat työ­läi­tä val­mis­taa ja lisäk­si se on aika ylei­ses­ti saa­tu lap­sia myö­tä infor­moi­duk­si kan­sal­le, että myr­kyl­lis­ten sien­ten syö­mi­seen liit­tyy kuo­le­maan tai hal­vauk­seen joh­ta­via ris­ke­jä, mikä on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä rajoit­ta­nut nii­den käyt­töä ver­rat­tu­na aiem­piin vuosisatoihin. 

    Huu­maa­vien sien­ten kas­va­tus ja myös luon­nos­ta kerät­ty­jen sie­nien myy­mi­nen huu­me­käyt­töön on tuo­miois­tui­mien lin­jan mukaan kiel­let­ty. Huu­maa­vien sien­ten kas­va­tus- ja väli­tys­asias­ta on suh­teel­li­sen hil­jat­tain­kin käy­ty oikeut­ta. Kor­kein oikeus antoi ehdol­li­sen van­keus­tuo­mion huu­me­sien­ten kas­vat­ta­jal­le, joka oli ilmei­ses­ti kas­vat­ta­nut huu­me­sie­niä itsel­leen ja tar­jon­nut nii­tä myös tut­ta­vil­leen vas­tik­keet­ta (KKO:2017:33).

   3. Huu­meis­sa on myös kus­tan­nuk­sia yhteis­kun­nan kan­nal­ta. Osa niis­tä aiheut­taa mm. psy­koo­se­ja, joi­den kus­tan­nuk­set vaik­ka­pa sai­ra­se­läk­keen mak­sa­jan roo­lis­sa jää­vät mak­set­ta­vak­si muul­le yhteiskunnalle. 

    Lau­kai­se­vat, eivät aiheuta.

    Sie­net ovat vai­val­loi­sia kerä­tä, ne ovat monien mie­les­tä ällöt­tä­viä, ne ovat työ­läi­tä val­mis­taa ja lisäk­si se on aika ylei­ses­ti saa­tu lap­sia myö­tä infor­moi­duk­si kan­sal­le, että myr­kyl­lis­ten sien­ten syö­mi­seen liit­tyy kuo­le­maan tai hal­vauk­seen joh­ta­via ris­ke­jä, mikä on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä rajoit­ta­nut nii­den käyt­töä ver­rat­tu­na aiem­piin vuosisatoihin. 

    Vaik­ka kär­päs­sie­niä­kin voi käyt­tää päih­ty­mis­tar­koi­tuk­ses­sa, niin myr­kyl­li­siä sie­niä on tur­ha sekot­taa “oikei­siin” huu­maa­viin sie­niin niis­tä keskustellessa.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Meil­lä on Suo­men met­sis­sä kenen tahan­sa ulot­tu­vil­la kor­kea­ta­soi­nen huu­me­sie­ni. Voi­si luul­la, että sii­tä tuli­si ongel­ma, mut­ta ei ole tul­lut, kos­ka se on kenen tahan­sa ilmai­sek­si saa­ta­vil­la. Sitä ei kan­na­ta markkinoida. 

    Kaik­ki kan­na­bik­sen käyt­tö on aina lää­kin­näl­lis­tä ja tera­peut­tis­ta, luu­li­pa ihmis­po­lo sitä kuin­ka käyt­tä­vän­sä vain päih­ty­mi­seen.. Ihmi­sen eli­mis­tö ohjaa hor­mo­naa­li­ses­ti hakeu­tu­maan Kan­na­bik­sen käyt­töön kos­ka mei­dät on laji­na pako­tet­tu mie­li­val­tai­ses­ti lähes 60 vuot­ta ole­maan eros­sa eli­mis­töl­lem­me elin­tär­keis­tä KANNABINOIDEISTA! — Endo­kan­na­bi­noi­di jär­jes­tel­mä ei toi­mi ilman oikei­ta kan­na­bi­noi­de­ja.. Ihmis­kun­ta on ihan sekai­sin ja täy­sin AIHEETTA!

 2. Mä haluai­sin kysyä seu­raa­vaa: Mitä hait­taa keuh­koil­le ja hen­gi­ty­se­li­mil­le on sään­nöl­li­ses­tä kan­na­bik­sen polttamisesta?

  1. Kan­na­bik­sen ehdot­to­mas­ti huo­noin piir­re on, että sitä käy­te­tään usein pol­tet­tu­na. Sitä voi käyt­tää myös oraa­li­ses­ti, mut­ta sil­loin sitä tar­vi­taan enemmän.

 3. Kes­kus­te­luil­ma­pii­rin osal­ta koen epä­ra­ken­ta­vak­si sen, että aina­kin netis­sä liik­kuu pal­jon kan­na­bi­sa­pos­to­le­ja, jot­ka mark­ki­noi­vat hamp­pua mihin hyvän­sä sopi­va­na ihme­ai­nee­na eivät­kä hyväk­sy väit­tei­tä, että sii­tä voi­si olla iki­nä mitään hait­taa kenel­le­kään mis­sään olo­suh­teis­sa (sil­ti osa näis­tä kan­nat­ta Veik­kauk­sen pelien kiel­tä­mis­tä, kos­ka niis­tä on hait­taa joil­le­kin). Tämän­tyyp­pis­ten ihmis­ten kans­sa kes­kus­tel­les­sa on vai­ke­aa vält­tyä mie­li­ku­val­ta, että taus­tal­la on huo­nos­ti salat­tu agen­da pääs­tä itse käyt­tä­mään kan­na­bis­ta kenen­kään häi­rit­se­mät­tä, mikä ei oikein innos­ta kan­nat­ta­maan sitä.

  Itse olen kyl­lä val­mis kuu­le­maan sel­lai­sia argu­ment­te­ja, joi­den läh­tö­koh­ta­na on että oli­si kyl­lä kivaa ettei kukaan käyt­täi­si huu­mei­ta, mut­ta vali­tut kei­not ovat kum­min­kin huo­no­ja sii­tä­kin läh­tö­koh­das­ta. Suo­ma­lais­kan­sal­li­nen rat­kai­su oli­si siis ryh­tyä myy­mään hamp­pua Alkos­sa ja vain siellä.

  Sit­ten pitäi­si vie­lä miet­tiä yksi­tyis­koh­tia. Oli­si­ko ham­pun käy­töl­lä kui­ten­kin saman­lai­sia rajoi­tuk­sia kuin tupa­koin­nil­la kans­saih­mis­ten suo­je­le­mi­sek­si (toi­von ja ole­tan että oli­si)? Vaik­ka hamp­pu oli­si rikos­lail­li­ses­ti depe­na­li­soi­tu, voi­si­ko sii­tä edel­leen seu­ra­ta amma­til­li­sia seu­raa­muk­sia töis­sä, jois­sa jon­kin­lai­nen huu­me­seu­lon­ta on käytössä?

  Entä miten rikol­lis­jär­jes­töt rea­goi­vat muut­tu­vaan mark­ki­na­ti­lan­tee­seen (täs­tä on var­maan maa­il­mal­la jo tie­toa)? Löy­tyy­kö mari­hua­nan lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen seu­raa­vak­si mie­doin huu­me, jon­ka lail­lis­ta­mis­ta ale­taan ajaa samoil­la perus­teil­la jne. jne.? Sai­si­ko suo­ma­lai­set kou­lu­tet­tua ole­maan heit­te­le­mät­tä mari­sät­kien tump­pe­ja sin­ne tän­ne, kun tupa­kan­tump­pe­ja­kin ovat jo jul­ki­set ulko­pai­kat täynnään?

  1. Mari­sät­kän tump­pi on rul­lak­si kää­rit­ty pah­vin­pa­la, joka hajo­aa var­sin nopeasti.

 4. Mis­tä nuo­ret saa­vat kan­na­bis­ta, jos sen myyn­ti on kielletty?

 5. Vaik­ka en var­si­nai­ses­ti ole kai­kes­ta poliit­ti­ses­ti Soi­nin­vaa­ran kans­sa samoil­la lin­joil­la, niin on myön­net­tä­vä , että tämä oli hyvä kir­joi­tus. Soi­sin myös että tämä luet­tai­siin laajemmaltikkin.

 6. Suh­tau­tu­mi­nen huu­mei­siin on yksi aihe, jol­la polii­tik­ko voi vies­tiä omaa arvo­maa­il­maan­sa äänes­tä­jä­kun­nal­le. Moni lait­to­mak­si huu­meek­si luo­ki­tel­tu aine on pal­jon vaa­rat­to­mam­pi kuin alko­ho­li tai tupak­ka, joten sil­lä ei kiel­to­ja voi perus­tel­la. LSD ei ole myr­kyl­lis­tä, eikä aiheu­ta riip­pu­vuut­ta, sama pätee tai­ka­sie­niin. Toi­nen näkö­kul­ma asi­aan on se onko yhteis­kun­nal­la yli­pää­tään syy­tä puut­tua aikuis­ten ihmis­ten itsel­leen teke­miin asioi­hin? Enkö omis­ta itseä­ni ja saa mää­rä­tä itses­tä­ni? Päih­tei­den käyt­tö saat­taa toki aiheut­taa sosi­aa­li­sia ongel­mia, mut­ta täl­lä perus­teel­la puo­li­son pet­tä­mi­ses­tä pitäi­si jou­tua van­ki­laan, sil­lä avio­ero­jen vai­ku­tus lap­siin on tuhoi­sa, kukaan ei kui­ten­kaan ole ollut vaa­ti­mas­sa avio­ri­kok­sen tuo­mis­ta rikoslakiin.
  Syy ris­ti­rii­tai­suu­teen on sel­vä: sek­su­aa­lie­tii­kal­la ei ole nykyi­sin saman­lais­ta arvoa hyveel­li­syy­den vies­ti­mi­ses­sä, kuin vaik­ka­pa huu­meil­la, sen takia polii­tik­ko­jen toi­mis­sa ei tapah­du muu­tos­ta, ennen­kuin huu­mei­den tabuar­vo poistuu.

 7. Alko­ho­lia ja kan­na­bis­ta ei tosin pidä sinän­sä ver­ra­ta toi­siin­sa, kos­ka ne ovat toi­siin­sa näh­den täy­sin eri­lai­set päih­teet. Alko­ho­li on taval­la tai toi­sel­la kui­ten­kin myös seu­rus­te­lu­juo­ma, joka toi­mii niin ruu­an kans­sa, kuin vaik­ka poru­kal­la. Men­nä vaik­ka ystä­vien kans­sa oluel­le tai vii­ni­la­sil­li­sel­le. Ei se oli sama asia kokoon­tua pös­syt­te­le­mään, että onpas hyvän­ma­kui­nen joint­ti. Mites tuo toi­nen. En kan­na­ta kiel­toa, ja kan­na­bis sai­si vapau­tua, mut­ta on sii­nä kyl­lä aika vah­va tuo haju. Vaa­san­ka­dul­la, mis­sä asun, niin sen pös­syt­te­lyn hais­taa jo parin­kin kort­te­lin pääs­tä, ja se taas ei ole hyvä asia. En pidä sen hajus­ta sen enem­pää, kuin tupa­kan­kaan. Rap­pu­käy­tä­vä­kin hai­see, kun joku polt­taa käm­päs­sään. Ja tätä fak­taa ei kan­na­bik­sen puo­lus­ta­jat voi kumo­ta. Se on haju­hait­ta ikä­vä kyllä.

  1. Minä en pidä kah­vin hajus­ta. En kui­ten­kaan vaa­di sen kieltämistä.

  2. Kyl­lä nime­no­maan on muka­va kokoon­tua poru­kal­la ja lait­taa joint­ti kier­toon. Ja jos poruk­ka on sopi­vas­ti saman­hen­kis­tä eikä alko­ho­lia tar­vi­ta täs­sä kuvios­sa, illat ovat yleen­sä hyvin­kin viih­dyt­tä­viä. Pol­tet­tu­na kan­na­bik­sen tuok­su saat­taa tosi­aan levi­tä kau­as­kin, mut­ta vapo­ri­soin­ti yleis­tyy kovaa vauh­tia, eikä tut­ta­va­pii­ris­sä­ni ole enää kuin muu­ta­mia jot­ka käyt­tä­vät kan­na­bis­ta polttamalla.

 8. Surul­lis­ta on se, että Kar­vo­nen oli aivan oikeas­sa, ja sai ja saa kär­siä sii­tä maa­il­man tappiin.
  Demo­ni­soi­des­sa menee myös hyviä ja elä­män pelas­ta­via hoi­to­ja vie­mä­riin puh­da­sot­sai­suu­den nimissä.
  Ei se K‑amfetamiini mum­moil­le kul­kaa niin huo­no aja­tus ollut, jol­la sil­lä yksi­kin päi­vä petin poh­jal­ta pelastetaan.

  1. Per­vi­tii­nin voi­mal­la Suo­mi soti Neu­vos­to­liit­to vas­taan (pitäi­si­kö sodas­sa saa­vu­tet­tu hopea­mi­ta­li mitä­töi­dä doping-tulok­se­na?) hiih­ti itsen­sä maa­il­man kar­tal­le ja sai­raan­hoi­ta­jat luki­vat tent­tiin. Kun amfe­ta­mii­nia opit­tiin pii­kit­tä­män, hyvä piris­te muut­tui tuhoi­sak­si huumeeksi

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Per­vi­tii­nin voi­mal­la Suo­mi soti Neu­vos­to­liit­to vas­taan (pitäi­si­kö sodas­sa saa­vu­tet­tu hopea­mi­ta­li mitä­töi­dä doping-tulok­se­na?) hiih­ti itsen­sä maa­il­man kar­tal­le ja sai­raan­hoi­ta­jat luki­vat tent­tiin. Kun amfe­ta­mii­nia opit­tiin pii­kit­tä­män, hyvä piris­te muut­tui tuhoi­sak­si huumeeksi 

    Suo­mes­sa per­vi­tii­niä ei jaet­tu mie­hil­le kuin lei­pää. Armei­jan lää­kin­tä­huol­to raja­si sen käy­tön kau­ko­par­tio­mie­hiin, len­tä­jiin ja ylim­pään joh­toon sekä tie­tys­ti itseen­sä. Meil­lä ei jaet­tu lin­ja­ryk­ment­tien rivi­mie­hil­le amfe­ta­mii­nia samaan tapaan kuin Sak­sas­sa. Esi­mer­kik­si isoi­sä­ni, joka oli ensin erään pri­kaa­tin jää­kä­ri­komp­pa­nias­sa (pri­kaa­tin nyrk­ki­nä ja lähi­tie­dus­te­lus­sa käyt­tä­mä yksik­kö) ja sit­tem­min pää­ma­jan kau­ko­par­tios­sa, sai ker­to­man­sa mukaan amfe­ta­mii­nian­nok­sen mat­kaan vain kaukopartiossa.

    Eli suu­rin osa vete­raa­neis­ta soti sotan­sa sel­vin päin. (Sit­ten haa­voit­tu­mi­sen jäl­keen osa sai mor­fii­nia vähän liikaa.)

   2. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Suo­mes­sa per­vi­tii­niä ei jaet­tu mie­hil­le kuin lei­pää. Armei­jan lää­kin­tä­huol­to raja­si sen käy­tön kau­ko­par­tio­mie­hiin, len­tä­jiin ja ylim­pään joh­toon sekä tie­tys­ti itseen­sä. Meil­lä ei jaet­tu lin­ja­ryk­ment­tien rivi­mie­hil­le amfe­ta­mii­nia samaan tapaan kuin Sak­sas­sa. Esi­mer­kik­si isoi­sä­ni, joka oli ensin erään pri­kaa­tin jää­kä­ri­komp­pa­nias­sa (pri­kaa­tin nyrk­ki­nä ja lähi­tie­dus­te­lus­sa käyt­tä­mä yksik­kö) ja sit­tem­min pää­ma­jan kau­ko­par­tios­sa, sai ker­to­man­sa mukaan amfe­ta­mii­nian­nok­sen mat­kaan vain kaukopartiossa.

    Eli suu­rin osa vete­raa­neis­ta soti sotan­sa sel­vin päin. (Sit­ten haa­voit­tu­mi­sen jäl­keen osa sai mor­fii­nia vähän liikaa.)

    Suo­men armei­ja käyt­ti yskän­lääk­kee­nä heroii­ni­tablet­te­ja, ja näis­tä jäi moni ns. kouk­kuun kun alan mie­het opet­ti­vat murs­kaa­maan tabut ja liu­ot­ta­maan nes­teek­si. Ja sit­ten suo­raan rän­niin. Suo­mi sai jo 20–30 ‑luvuil­la kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta val­ta­val­la oopium- ja mor­fii­ni­mää­räl­lä per capita. 

    Lisää aihees­ta: https://www.goodreads.com/book/show/10478706-unileip-kuolonvett-spiidi—huumeet-suomessa-1800–1950#

 9. OS: “Meil­lä ei ole halut­tu lain­sää­dön­nös­sä teh­dä eroa mie­to­jen ja kovien huu­mei­den välil­lä, kos­ka se antai­si kuu­lem­ma vää­rän vies­tin mie­to­jen huu­mei­den mietoudesta.” 

  Tuo­han on hel­pos­ti rat­kais­ta­vis­sa ter­mi­no­lo­gial­la. Kir­ja­taan lakiin ‘vah­vat huu­meet’ ja ‘vie­lä vah­vem­mat huumeet’.

  Jär­ke­vää­hän se mie­to­jen vapaut­ta­mi­nen oli­si. Mut­ta kuten hil­jat­tain on näh­ty, jopa oluen pro­sent­ti­ra­jan vähäi­nen nos­to ruo­ka­kau­pois­sa oli kar­mean vään­nön taka­na. Kan­na­bis­ta Alkon hyl­lyil­le saam­me odo­tel­la vie­lä pitkään.

  OS, eikö nois­sa poliit­ti­sis­sa deba­teis­sa voi­si vedo­ta koke­muk­siin alko­ho­lin kiel­to­lain lak­kaut­ta­mi­ses­ta. Kiel­to­la­ki syn­nyt­ti rikol­lis­jär­jes­töt, jot­ka hoi­ti­vat aineen maa­han­tuon­nin ja jake­lun. Kan­sa ryyp­pä­si sil­ti, ja vero­mark­ko­ja paloi rikol­lis­ten jah­taa­mi­seen. Kun kiel­to­la­ki lak­kau­tet­tiin, rikol­lis­jär­jes­töt menet­ti­vät bis­nek­sen­sä ja kato­si­vat. Tämä toi­mi­si case-esi­merk­ki­nä vapaut­ta­mi­sen puolesta.

 10. Kas­vat­ta­mi­sen sal­li­mi­nen on hie­man ongel­mal­lis­ta, sil­lä on han­ka­la arvioi­da sadon mää­rää tai sitä kuin­ka usein kas­va­te­taan. Nyt useim­mi­ten valai­sin on 400 tai 600 wat­tia. Nor­maa­li sato on var­maan luok­kaa 1g/w eli 4000 — 6000 euroa, jos aja­tel­laan hin­nak­si 10 euroa / gramma.

  Suu­ri osa kas­vat­ta­jis­ta saa tosin haa­veil­la nois­ta sadois­ta, sil­lä se vaa­tii hie­man elä­män­hal­lin­taa. Pitää pys­tyä hoi­ta­maan muu­tai­mia pie­niä asioi­ta, että pys­tyy tuo­hon. Jos se onnis­tuu, niin vali­tet­ta­vas­ti tämä skaa­lau­tuu hel­pos­ti. Toi­nen lamp­pu ja se on 800- 1200 gram­maa. Kol­mas ja se on 1200 — 1800 grammaa. 

  Ja kun on alka­nut kas­vat­ta­maan tör­mää nopeas­ti ongel­maan. Kan­na­bis­ta on kaik­ki pai­kat täyn­nä. Itse olen mon­ta ker­taa näh­nyt enem­män kan­na­bis­ta yhdel­lä sil­mäyk­sel­lä mitä suo­men polii­si taka­va­ri­koi vuodessa. 

  Täs­sä vai­hees­sa kas­vat­ta­ja on usein katu­ma­pääl­lä. Monet halua­vat sitä, mitä sinul­la on, Jos­sain vai­hees­sa tul­laan tilan­tee­seen, jos­sa osta­ja ei kysy myyj­jäl­tä, että halu­aa­ko se myy­dä. Ja usein ostos mak­se­taan kovi­na huu­mei­na joi­ta ei kas­vat­ta­ja halun­nut. Päin vas­toin. Kas­vat­ta­ja alun­pe­rin aloit­ti kas­vat­ta­maa, jot­ta voi olle eros­sa rikol­li­suu­des­ta.. Ja kovat huu­meet halu­taan leviä­mään sin­ne, jot­ka aiem­min halusi­vat vain kan­na­bis­ta. Pai­nos­tus levit­tää kovia huu­mei­ta on kovaa.

  Eikä se onne­ton puu­tar­hu­ri ole tämän jäl­keen kuin yksi hel­ve­tin peli­nap­pu­la koko shows­sa, jota suo­men polii­si hal­lit­see. Huu­me­kaup­pa ei ole miten­kään pii­los­sa suo­mes­sa. Polii­si tie­tää kyl­lä kuka sitä tekee ja mis­sä raha liik­kuu. Se on vain lii­an pal­jon polii­sin rahaa ja polii­sin omis­sa int­res­seis­sä. Jopa hip­pien kas­vat­te­li­den tuot­to menee osak­si polii­seil­le. Niin pit­kään, kun polii­si hyö­tyy huu­me­kau­pas­ta ei saa­da tilan­tee­seen muutosta.

  1. u: Enti­se­nä kan­san­edus­ta­ja­na ja enti­se­nä minis­te­ri­nä tie­tä­net, että huu­me­sien­ten mark­ki­noin­ti, kas­va­tus ja myyn­ti on lail­la kiel­let­ty – sil­loin­kin, vaik­ka nii­tä luo­vut­tai­si vastikkeetta.

   Sie­net ovat vai­val­loi­sia kerä­tä, ne ovat monien mie­les­tä ällöt­tä­viä, ne ovat työ­läi­tä val­mis­taa ja lisäk­si se on aika ylei­ses­ti saa­tu lap­sia myö­tä infor­moi­duk­si kan­sal­le, että myr­kyl­lis­ten sien­ten syö­mi­seen liit­tyy kuo­le­maan tai hal­vauk­seen joh­ta­via ris­ke­jä, mikä on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä rajoit­ta­nut nii­den käyt­töä ver­rat­tu­na aiem­piin vuosisatoihin.

   Huu­maa­vien sien­ten kas­va­tus ja myös luon­nos­ta kerät­ty­jen sie­nien myy­mi­nen huu­me­käyt­töön on tuo­miois­tui­mien lin­jan mukaan kiel­let­ty. Huu­maa­vien sien­ten kas­va­tus- ja väli­tys­asias­ta on suh­teel­li­sen hil­jat­tain­kin käy­ty oikeut­ta. Kor­kein oikeus antoi ehdol­li­sen van­keus­tuo­mion huu­me­sien­ten kas­vat­ta­jal­le, joka oli ilmei­ses­ti kas­vat­ta­nut huu­me­sie­niä itsel­leen ja tar­jon­nut nii­tä myös tut­ta­vil­leen vas­tik­keet­ta (KKO:2017:33).

   kom­met­ti: Kas­vat­ta­mi­sen sal­li­mi­nen on hie­man ongel­mal­lis­ta, sil­lä on han­ka­la arvioi­da sadon mää­rää tai sitä kuin­ka usein kas­va­te­taan. Nyt useim­mi­ten valai­sin on 400 tai 600 wat­tia. Nor­maa­li sato on var­maan luok­kaa 1g/w eli 4000 – 6000 euroa, jos aja­tel­laan hin­nak­si 10 euroa / gramma.

   Suu­ri osa kas­vat­ta­jis­ta saa tosin haa­veil­la nois­ta sadois­ta, sil­lä se vaa­tii hie­man elä­män­hal­lin­taa. Pitää pys­tyä hoi­ta­maan muu­tai­mia pie­niä asioi­ta, että pys­tyy tuo­hon. Jos se onnis­tuu, niin vali­tet­ta­vas­ti tämä skaa­lau­tuu hel­pos­ti. Toi­nen lamp­pu ja se on 800- 1200 gram­maa. Kol­mas ja se on 1200 – 1800 grammaa.

 11. Käy­tön kri­mi­na­li­soin­ti tekee huu­mei­den osta­jas­ta myy­jän liit­to­lai­sen, kans­sa­ri­kol­li­sen, ja suo­je­lee näin myy­jää kiin­ni jää­mi­sel­tä. He ovat sil­loin samal­la puo­lel­la ja suo­je­le­vat toisiaan.”

  Osta­ja toden­nä­köi­ses­ti suo­je­lee myy­jää vaik­ka käyt­tö ei oli­si­kaan rikol­lis­ta. He ovat joka tapauk­ses­sa samal­la puo­lel­la: Ilman myy­jää käyt­tä­jä jää ilman annostaan.

 12. Kun osta­ja on jo astu­nut lain vää­räl­le puo­lel­le, hänet on help­po vär­vä­tä myös myy­mään huu­mei­ta. Tämä meka­nis­mi on todel­la teho­kas. (Miten Veik­kaus oy ei ole kek­si­nyt, että pelion­gel­mai­set voi­si­vat tie­na­ta rahaa pelei­hin hank­ki­mal­la Veik­kauk­sel­le lisää asiakkaita?)”

  Peli­puo­lel­la on teh­ty ihan sama asia. On kri­mi­na­li­soi­tu yksi­tyi­set pelit — mui­den kuin Veik­kauk­sen jär­jes­tä­mät. Yksi­tyi­set uhka­pe­laa­jat pelaa­vat salas­sa, lain vää­räl­lä puo­lel­la peleis­tä ilman Veik­kauk­sen pro­vi­sioi­ta sopien. Se kan­nus­taa pitä­mään pelion­gel­mat salas­sa, ja koko Veik­kauk­sen ulko­puo­li­sen raha­pe­laa­mi­sen salas­sa. Mut­ta en ole sil­ti kuul­lut yhden­kään vaka­vas­ti otet­ta­van peli­tut­ki­jan Suo­mes­sa ehdot­ta­neen rat­kai­suk­si pelion­gel­miin sitä, että lail­lis­te­taan pelaa­mi­nen mui­den­kin jär­jes­tä­mien pelien kuin Veik­kauk­sen osal­ta. Suo­mes­sa on kyl­lä yhdet euroo­pan suu­rim­mis­ta peliongelmista.

  Vii­mek­si jul­kais­tu­jen tilas­to­jen mukaan Suo­mes­sa on euroo­pan mais­ta seit­se­män­nek­si eni­ten tilas­toi­tu­ja huu­me­kuo­le­mia suh­tees­sa väes­töön. Tosin ne tilas­tot eivät ole kaik­kien mai­den osal­ta yhtä luo­tet­ta­via, kun kuo­le­mien syi­tä sel­vi­te­tään ja tilas­toi­daan eri pai­kois­sa joil­tain osin eri tavoin.

  On mie­len­kiin­tois­ta, että kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen näyt­tää vähen­tä­vän sen käyt­töä. Vähän samas­ta asias­ta on talous­leh­ti the Eco­no­mist usein kirjoittanut. ”

  Onko kan­na­bik­sen käyt­tö vähen­ty­nyt kuin­ka isos­sa osuu­des­sa lail­lis­ta­mis­ta­pauk­sis­ta lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen? Lues­ke­lin tänään yhtä tut­ki­mus­ta Colo­ra­dos­ta, jos­sa käsi­tel­tiin kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta seu­ran­nei­ta ongel­mia ter­vey­den­huol­los­sa. Artik­ke­lin nimi oli “Lega­lized Can­na­bis in Colo­ra­do Emer­gency Depart­ments: A Cau­tio­na­ry Review of Nega­ti­ve Health and Safe­ty Effects” ja se oli jul­kais­tu Wes­tern Jour­nal of Emer­gency Medici­ne ‑leh­des­sä vuon­na 2019. Sii­nä artik­ke­lis­sa esi­tet­ty­jen tilas­to­jen mukaan kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen nime­no­maan lisä­si sen käyt­tä­jien mää­rää ja osuut­ta väes­tös­tä. Artik­ke­lis­sa ver­tai­lu­koh­ta­na Colo­ra­dol­le käy­tet­tiin Kan­sa­sin osa­val­tio­ta, jos­sa vas­taa­vaa kan­na­bik­sen käy­tön nousua ei samaan aikaan vai­kut­ta­nut esiin­ty­neen, vaik­ka monet muut asiat yhteis­kun­nas­sa oli­vat näis­sä osa­val­tiois­sa kai kehit­ty­neet saman­suun­tai­ses­ti tar­kas­te­lu­pe­rio­dil­la. Ter­vey­den­huol­lon kan­na­bis­asiak­kuuk­sien mää­rät monin­ker­tais­tui­vat Kolo­ra­dos­sa lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen, ja myös mari­huo­nan käyt­töön lii­te­tyt itse­mur­hat tilas­tois­sa ilmei­ses­ti 2–3 ker­tais­tui­vat ja psy­koo­sit ilmei­ses­ti yleis­tyi­vät. Tuo tut­ki­mus ei tuke­nut väi­tet­tä, jon­ka mukaan kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen vähen­täi­si sen käyt­töä, vaan sen tulok­set oli­vat täy­sin päinvastaiset.

  1. u:
   ”Kun osta­ja on jo astu­nut lain vää­räl­le puo­lel­le, hänet on help­po vär­vä­tä myös myy­mään huu­mei­ta. Tämä meka­nis­mi on todel­la teho­kas. (Miten Veik­kaus oy ei ole kek­si­nyt, että pelion­gel­mai­set voi­si­vat tie­na­ta rahaa pelei­hin hank­ki­mal­la Veik­kauk­sel­le lisää asiakkaita?)”

   Peli­puo­lel­la on teh­ty ihan sama asia. On kri­mi­na­li­soi­tu yksi­tyi­set pelit – mui­den kuin Veik­kauk­sen jär­jes­tä­mät. Yksi­tyi­set uhka­pe­laa­jat pelaa­vat salas­sa, lain vää­räl­lä puo­lel­la peleis­tä ilman Veik­kauk­sen pro­vi­sioi­ta sopien. Se kan­nus­taa pitä­mään pelion­gel­mat salas­sa, ja koko Veik­kauk­sen ulko­puo­li­sen raha­pe­laa­mi­sen salas­sa. Mut­ta en ole sil­ti kuul­lut yhden­kään vaka­vas­ti otet­ta­van peli­tut­ki­jan Suo­mes­sa ehdot­ta­neen rat­kai­suk­si pelion­gel­miin sitä, että lail­lis­te­taan pelaa­mi­nen mui­den­kin jär­jes­tä­mien pelien kuin Veik­kauk­sen osal­ta. Suo­mes­sa on kyl­lä yhdet euroo­pan suu­rim­mis­ta peliongelmista.

   Vii­mek­si jul­kais­tu­jen tilas­to­jen mukaan Suo­mes­sa on euroo­pan mais­ta seit­se­män­nek­si eni­ten tilas­toi­tu­ja huu­me­kuo­le­mia suh­tees­sa väes­töön. Tosin ne tilas­tot eivät ole kaik­kien mai­den osal­ta yhtä luo­tet­ta­via, kun kuo­le­mien syi­tä sel­vi­te­tään ja tilas­toi­daan eri pai­kois­sa joil­tain osin eri tavoin.

   ”On mie­len­kiin­tois­ta, että kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen näyt­tää vähen­tä­vän sen käyt­töä. Vähän samas­ta asias­ta on talous­leh­ti the Eco­no­mist usein kirjoittanut. ”

   Onko kan­na­bik­sen käyt­tö vähen­ty­nyt kuin­ka isos­sa osuu­des­sa lail­lis­ta­mis­ta­pauk­sis­ta lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen? Lues­ke­lin tänään yhtä tut­ki­mus­ta Colo­ra­dos­ta, jos­sa käsi­tel­tiin kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta­seu­ran­nei­ta ongel­mia terveydenhuollossa.Artikkelin nimi oli ”Lega­lized Can­na­bis in Colo­ra­do Emer­gency Depart­ments: A Cau­tio­na­ry Review of Nega­ti­ve Health and Safe­ty Effects” ja se oli jul­kais­tu Wes­tern Jour­nal of Emer­gency Medici­ne ‑leh­des­sä vuon­na 2019. Sii­nä artik­ke­lis­sa esi­tet­ty­jen tilas­to­jen mukaan kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen nime­no­maan lisä­si sen käyt­tä­jien mää­rää ja osuut­ta väes­tös­tä. Artik­ke­lis­sa ver­tai­lu­koh­ta­na Colo­ra­dol­le käy­tet­tiin Kan­sa­sin osa­val­tio­ta, jos­sa vas­taa­vaa kan­na­bik­sen käy­tön nousua ei samaan aikaan vai­kut­ta­nut esiin­ty­neen, vaik­ka monet muut asiat yhteis­kun­nas­sa oli­vat näis­sä osa­val­tiois­sa kai kehit­ty­neet saman­suun­tai­ses­ti tar­kas­te­lu­pe­rio­dil­la. Ter­vey­den­huol­lon kan­na­bis­asiak­kuuk­sien mää­rät monin­ker­tais­tui­vat Kolo­ra­dos­sa lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen, ja myös mari­huo­nan käyt­töön lii­te­tyt itse­mur­hat tilas­tois­sa ilmei­ses­ti 2–3 ker­tais­tui­vat ja psy­koo­sit ilmei­ses­ti yleis­tyi­vät. Tuo tut­ki­mus ei tuke­nut väi­tet­tä, jon­ka mukaan kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen vähen­täi­si sen käyt­töä, vaan sen tulok­set oli­vat täy­sin päinvastaiset.

   On mel­ko sel­vää, että päih­tei­den käyt­töön liit­ty­vät ter­vey­den­huol­lon käyn­nit lisään­ty­vät lail­lis­ta­mi­sen myö­tä. Se ei tosin mil­lään taval­la ker­ro käy­tön yleis­ty­mi­ses­tä mitään. Lail­lis­ta­mi­sen pää­point­ti onkin juu­ri sii­nä, että päih­deon­gel­mai­nen voi hakea hoi­toa ilman pel­koa ran­gais­tuk­sis­ta. Jopa kovien huu­mei­den hen­gen­vaa­ral­li­sis­sa ylian­nos­tuk­sis­sa avun hälyyt­tä­mi­nen on kor­kean kyn­nyk­sen taka­na, sil­lä sii­tä seu­raa suu­ria vai­keuk­sia. Tai­taa kui­ten­kin olla niin, että pel­kän kan­na­bik­sen täh­den ter­vey­den­huol­to­käyn­te­jä ei kovin pal­joa tule, suh­tees­sa käy­tön yleisyyteen.

   Mitä pelei­hin tulee, Suo­mes­sa on nimel­li­ses­ti Euroo­pan tiu­kim­min rajoi­tet­tu pelaa­mi­nen, eli tääl­lä on yksi viral­li­nen pal­ve­lun­tar­joa­ja. Pelion­gel­ma on kui­ten­kin Euroo­pan huip­pua ja pelei­hin kulu­te­tut rahat per capi­ta myös­kin. Reaa­li­to­teu­tu­ma nimit­täin on ihan muu­ta kuin tiuk­ka. Niis­sä “lie­vän” kont­rol­lin mais­sa et todel­la­kaan pys­ty tun­ke­maan raho­ja­si peli­au­to­maat­tiin kau­pan, kios­kin, tai huol­toa­se­man ulko-ovil­la. Edes ravin­to­lois­sa ei ole pele­jä, jol­lei kysees­sä ole kasi­no. Sinun pitää siel­lä men­nä ihan eril­li­siin kasinotiloihin. 

   Suo­men raha­pe­lit toi­mi­vat­kin nykyi­sin samoin kuin kan­na­bik­sen kaup­pa, vaik­ka toi­nen on val­tion kont­rol­lis­sa ja toi­nen täy­sin kont­rol­loi­ma­ton­ta. Molem­pia on de fac­to täy­sin vapaas­ti saa­ta­vis­sa joka puo­lel­la ja ongel­mat ovat sen mukai­set. Käy­tän­nös­sä pele­jä ei kont­rol­loi­da juu­ri miten­kään ja mis­sä tahan­sa taa­ja­mas­sa kilo­met­rin säteel­tä löy­tyy suu­ri mää­rä peli­mah­dol­li­suuk­sia, lähes vuo­ro­kau­den ympäri. 

   Lakia­loi­ten onkin sii­nä mie­les­sä tor­so, että kri­mi­na­li­soin­nin pois­ton lisäk­si myös kaup­pa pitäi­si ottaa kont­rol­liin. Ihan oike­aan kont­rol­liin alko­ho­lin­kau­pan tavoin, eikä Veik­kauk­sen tapai­seen feik­ki-kont­rol­liin. Kan­na­bis­ta voi­si myy­dä Alkos­sa ja sii­hen eri­kois­tu­neis­sa ravin­to­lois­sa vah­van alko­ho­lin tavoin. Se riit­täi­si aika tehok­kaas­ti mur­ta­maan pimeän kau­pan kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat ja kar­si­maan pimeät myyn­ti­ver­kos­tot. Ihan samal­la tavoin kuin kiel­to­lain pur­ku oli kuo­li­nis­ku jär­jes­täy­ty­neil­le les­tin­heit­to-orga­ni­saa­tioil­le 30-luvulla.

  2. u: Artik­ke­lin nimi oli ”Lega­lized Can­na­bis in Colo­ra­do Emer­gency Depart­ments: A Cau­tio­na­ry Review of Nega­ti­ve Health and Safe­ty Effects” ja se oli jul­kais­tu Wes­tern Jour­nal of Emer­gency Medici­ne ‑leh­des­sä vuon­na 2019. 

   Läh­tei­siin, jot­ka ovat ver­kos­sa saa­ta­vis­sa, kan­nat­taa lin­kit­tää suo­raan.

   Artik­ke­lis­sa ver­tai­lu­koh­ta­na Colo­ra­dol­le käy­tet­tiin Kan­sa­sin osa­val­tio­ta, jos­sa vas­taa­vaa kan­na­bik­sen käy­tön nousua ei samaan aikaan vai­kut­ta­nut esiin­ty­neen, vaik­ka monet muut asiat yhteis­kun­nas­sa oli­vat näis­sä osa­val­tiois­sa kai kehit­ty­neet saman­suun­tai­ses­ti tarkasteluperiodilla. 

   Täl­lais­ta artik­ke­lis­sa ei väi­te­tä, vaan ainoa Kan­sa­sin ver­tai­lu­koh­dak­si otta­mi­sen kri­tee­ri oli maan­tie­teel­li­nen lähei­syys. Outoa oli­si­kin ollut väit­tää, sil­lä Colo­ra­do on ns. sini­nen osa­val­tio ja Kan­sas ns. punai­nen. Poliit­ti­sen pola­ri­saa­tion vii­me aikoi­na pahen­tues­sa ne eivät ole “kehit­ty­neet saman­suun­tai­ses­ti” vaan men­neet päin­vas­toin aina vain kau­em­mas toi­sis­taan, min­kä eräs ilme­ne­mis­muo­to Colo­ra­don kan­na­bis­lail­lis­tus juu­ri on.

  3. u: kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen nime­no­maan lisä­si sen käyt­tä­jien määrää

   Juu­ri noin. Itse olen myös luke­nut usei­ta tut­ki­muk­sia, jois­sa on tasan saman­lai­sia tulok­sia. Miten O.S. voi väit­tää käy­tön vähe­ne­vän? Mitä tut­ki­mus­tu­lok­sia hänel­lä on esit­tää ? Aja­tus jo itses­sään on täy­sin jär­je­tön. Käy­tön lail­lis­ta­mi­nen vähen­tää käyttöä ???

   Kat­so­kaa nyt täs­tä :http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf

   Siel­lä näkyy nousua kai­kis­sa val­tiois­sa oli sit­ten lail­lis­ta tai lai­ton­ta. Ita­lia, Espan­ja ja Por­tu­ga­li koki­vat huu­mei­den käy­tön nousun lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen. Miten O.S. voit sanoa käy­tön vähentyneen ???

   O.S:“On mie­len­kiin­tois­ta, että kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen näyt­tää vähen­tä­vän sen käyttöä.

 13. EU:n ter­veys­mi­nis­te­rien huu­mei­ta käsit­te­le­väs­sä kokouk­ses­sa erään suu­ren vii­ni­maan minis­te­ri sanoi, että se, että olem­me kiel­tä­neet niin har­mit­to­man huu­meen kuin kan­na­bis ja sal­li­neet niin vaa­ral­li­sen huu­meen kuin alko­ho­li, joh­tuu tie­tys­ti maa­ta­lous­po­li­tii­kas­ta ja vain siitä.” 

  Kyl­lä täs­sä on taus­tal­la myös erään­lai­nen län­si­mai­nen kult­tuu­ri-impe­ria­lis­mi. Alko­ho­li on vakiin­tu­nut lähes esi­his­to­rial­li­nen tapa joka näin ollen naut­tii laa­jaa kult­tuu­ril­lis­ta hyväk­syn­tää ja var­sin­kin län­si­mais­sa. Monis­sa mus­li­mi­mais­sa alko­ho­li on kiel­let­ty, mut­ta tätä kiel­toa monet sivis­ty­neem­mät­kin pitä­vät vähän has­su­na kult­tuu­ril­li­se­na tapa­na. Kui­ten­kin samaan aikaan lähi-idäs­sä ja afri­kas­sa Kat­pen­saan (Kat tai Khat) leh­det ovat hyvin vah­va oma kult­tuu­ril­li­nen tapan­sa joka on sit­ten tääl­lä län­si­mais­sa kiel­let­ty huu­mausai­ne. Ei tätä koko­nais­a­se­tel­maa voi jär­jel­lä käsi­tel­lä, pata kat­ti­laa soi­maa ja niin edelleen.
  Kult­tuu­ri-impe­ria­lis­mia sik­si että taus­tal­la on sel­väs­ti aja­tus että mei­dän tavat ovat parem­pia kuin mui­den, mus­li­mi­mais­ta­kin rapor­toi­daan ja ver­tail­laan kes­ke­nään medias­sa usein esim. sil­lä logii­kal­la kuin­ka vapaa­ta alko­ho­lin saa­ta­vuus ja käyt­tö on.

  1. Sta­dist: Kyl­lä täs­sä on taus­tal­la myös erään­lai­nen län­si­mai­nen kult­tuu­ri-impe­ria­lis­mi. Alko­ho­li on vakiin­tu­nut lähes esi­his­to­rial­li­nen tapa joka näin ollen naut­tii laa­jaa kult­tuu­ril­lis­ta hyväk­syn­tää ja var­sin­kin län­si­mais­sa. Monis­sa mus­li­mi­mais­sa alko­ho­li on kiel­let­ty, mut­ta tätä kiel­toa monet sivis­ty­neem­mät­kin pitä­vät vähän has­su­na kult­tuu­ril­li­se­na tapa­na. Kui­ten­kin samaan aikaan lähi-idäs­sä ja afri­kas­sa Kat­pen­saan (Kat tai Khat) leh­det ovat hyvin vah­va oma kult­tuu­ril­li­nen tapan­sa joka on sit­ten tääl­lä län­si­mais­sa kiel­let­ty huu­mausai­ne. Ei tätä koko­nais­a­se­tel­maa voi jär­jel­lä käsi­tel­lä, pata kat­ti­laa soi­maa ja niin edelleen.
   Kult­tuu­ri-impe­ria­lis­mia sik­si että taus­tal­la on sel­väs­ti aja­tus että mei­dän tavat ovat parem­pia kuin mui­den, mus­li­mi­mais­ta­kin rapor­toi­daan ja ver­tail­laan kes­ke­nään medias­sa usein esim. sil­lä logii­kal­la kuin­ka vapaa­ta alko­ho­lin saa­ta­vuus ja käyt­tö on. 

   Tot­ta. Mik­si ei kos­kaan poh­di­ta päin­vas­tais­ta vaih­toeh­toa: kiel­le­tään alko­ho­li ja niko­tii­ni? Kak­si­nais­mo­raa­lis­ta pääs­täi­siin myös, jos lisä­tään alko­ho­li ja niko­tii­ni huu­mausai­nei­den luet­te­loon. Sen jäl­keen alko­ho­lia ja niko­tii­nia annet­tai­siin riip­pu­vai­sil­le ter­veys­kes­kuk­ses­ta samoil­la menet­te­lyil­lä kuin subu­texia. Tupak­ka­kar­ton­gin tai useam­man kuin yhden vii­na­pul­lon myyn­nis­tä sai­si vuo­si­tol­kul­la lin­naa. Kal­ja­pul­lon hal­lus­sa­pi­dos­ta läh­ti­si mah­dol­li­suus teh­dä työ­tä mis­sään tur­val­li­suus­sel­vi­tys­tä edel­lyt­tä­väs­sä tehtävässä.

   Tuo rat­kai­su oli­si moraa­li­ses­ti kor­keam­pi­ta­soi­nen kuin nykyi­nen lain­sää­dän­töm­me, jos­sa kak­si vaa­ral­lis­ta ja suu­ria yhteis­kun­nal­li­sia hait­to­ja aiheut­ta­vaa päih­det­tä on eri­tyis­a­se­mas­sa lail­lis­tet­tui­na, ja nii­den kans­sa enin­tään sama­nar­voi­set khat ja kan­na­bis on kriminalisoitu.

   Todel­li­suu­des­sa jär­ke­vin­tä lie­ni­si vie­dä niko­tii­ni, khat ja kan­na­bis Alkon mono­po­lin pii­riin. Se oli­si kul­tai­nen kes­ki­tie. Eli tupak­ka ja vie­roi­tus­tuot­teet pois maitokaupoista!

 14. Olen käy­nyt erään kes­ki­suu­ren kau­pun­gin polii­siyh­dis­tyk­sen kesä­mö­kil­lä ja siel­lä oli erääl­lä sivupöydällä
  kana­bis­ta. MISTÄ tämä mah­toi olla peräisin?

  1. A. Aal­lon­tie:
   Olen käy­nyt erään kes­ki­suu­ren kau­pun­gin polii­siyh­dis­tyk­sen kesä­mö­kil­lä ja siel­lä oli erääl­lä sivupöydällä
   kana­bis­ta. MISTÄ tämä mah­toi olla peräisin?

   Jaa‑a.Tutulta mie­hel­tä löy­tyi kotoa kel­po saa­lis doping-ainei­ta, mut­ta tuo­mion perus­tee­na ollut mää­rä oli­kin sel­väs­ti pie­nem­pi. Mies kui­ten­kin arve­li ettei tuo­mios­ta sil­lä perus­teel­la kan­nat­ta­nut valittaa..

 15. Pää­osa omai­suus­ri­kok­sis­ta on nis­tien teke­miä, joten kadul­ta kal­te­rien taak­se poi­mit­tu nis­ti on aina parem­pi vaih­toeh­to kuin Sini­nau­ha­lii­ton tar­joa­ma. Sak­ko­ran­gais­tus ei ole ran­gais­tus nistille. 

  Jos vapau­te­taan käyt­tö, niin pitää vapaut­taa myös myyn­ti. Nykyi­sel­lä tie­dol­la en oli­si val­mis sii­hen, mut­ta seu­ra­taan nyt USA:n ihmis­ko­kei­ta, mitä sii­tä tulee.

 16. Vih­reil­lä on edel­leen puo­lu­ees­sa vaka­va huu­meon­gel­ma. Ei jatkoon.

 17. Itse näen enem­män ongel­ma­na sen, että poli­ti­kot teke­vät täl­läis­tä. Se vie poh­jan sil­tä, että haluai­si osal­lis­tua äänes­tä­mäl­lä ja lopul­ta koko demo­kra­tia jat­kaa alamäkeään.

 18. Kii­tos poh­din­nois­ta­si. Pari lisähuomiota:

  1) Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen on USA:ssa aina­kin luo­nut kan­na­bis­boo­min. Kun itse olen ollut lää­ke­tuo­tan­non tuo­te­tur­val­li­suus­puo­lel­la töis­sä, niin Lin­ke­din on täyn­nä tut­tu­je­ni jut­tu­ja kan­na­bis­yh­tiöis­tä ja miten var­mis­te­taan kan­na­bik­sen tuo­te­tur­val­li­suus aitous. En tie­dä, miten hyö­dyl­li­nen täl­lai­nen busi­ness-boo­mi on.

  2) Olin pit­kään sitä miel­tä, että yleen­sä­kin huu­meet pitäi­si siir­tää apteek­ki­ja­ke­luun resep­til­lä, jol­loin rikol­li­sil­ta meni­si isoin busi­nek­sen­sa. Kun on seu­ran­nut tätä “lail­li­sil­la huu­mausai­neil­la” aiheu­tet­tua opioi­di­krii­siä, en ole enää ihan varma.

 19. Onhan se joten­kin hul­lun­ku­ris­ta, kun ehdot­to­mas­ti halu­taan kiel­tää tupa­koin­ti koko­naan, niin vas­taa­vas­ti halu­taan vapaut­taa kan­na­bik­sen polt­te­lu. Jos siis kär­sit par­ve­ke­tu­pa­koin­nis­ta, koh­ta saat vapaas­ti naut­tia naa­pu­rin pössyttelystä.

  1. Niin, lail­li­se­na tupa­kan käyt­töä on onnis­tu­nees­ti pys­tyt­ty vähen­tä­mään ja rajoit­ta­maan sen käyt­tö­paik­ko­ja. Tämä ei lait­to­man kan­na­bik­sen kans­sa tule kos­kaan onnis­tu­maan. Ainoa tapa kont­rol­loi­da kan­na­bik­sen käyt­töä ja myyn­tiä on tuo­da se lail­li­sel­le mark­ki­nal­le tupa­kan ja alko­ho­lin rinnalle.

 20. Eivat ole vai­kei­ta loy­taa tai tun­nis­taa. Kuka tahan­sa oppii ne parin sie­niop­paan ja netin lisa­vih­jei­den avul­la. Ei muu­ta kuin met­saan ja pilveen.

  t. Mik­ko

 21. Täs­sä kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­ses­sa on muu­ta­ma ongelma:
  — Aiem­min mai­nit­sin sen että kan­na­bik­sen polt­ta­mi­nen hai­see, on keuh­koil­le ja hen­gi­ty­se­li­mil­le hai­tal­lis­ta ja aiheut­taa ympä­ris­tö­hait­to­ja ja koet­te­lee naa­pu­ri­so­pua. Sen käyt­tö pitäi­si rajoit­taa ulko­ti­loi­hin, ja mah­dol­li­sim­man kau­as ihmis­ten asun­nois­ta, par­vek­keis­ta ja ikkunoista.
  — Jos se vapau­te­taan lisään­tyy koti­kas­va­tus räjäh­dys­mäi­ses­ti. Jo nyt olem­me saa­neet lukea että koti­kas­vat­ta­jat ovat onnis­tu­neet tuhoa­maan koko­nai­sia huo­neis­to­ja vesi­va­hin­goil­la ja saa­neet aikaan sel­lai­sia säh­kö­las­ku­ja jois­ta rii­del­lään oikeu­des­sa. Jos kas­va­tus lail­lis­tet­tai­siin niin lisään­ty­vät myös nämä ilmiöt.
  — Raja­val­von­ta moni­mut­kis­tuu. Pitää­kö sal­lia yksi­tyis­tuon­ti ja kuin­ka pal­jon ja mis­tä? EU:sta, vai myös muu­al­ta? Jää­vät­kö tul­lin huu­me­koi­rat työttömiksi?
  — Vero­tus on täy­sin avointa.
  — Lii­ken­ten rat­ti­juop­pous­val­von­nas­sa pitää mää­ri­tel­lä uudet rajat. 

  Itse olen sitä miel­tä että sal­li­tan käyt­tö jos lää­kä­ri kir­joit­taa resep­tin ja sitä tava­raa saa osta vain aptee­keis­ta. Jos kan­na­bik­ses­ta on todel­li­suu­des­sa ter­vey­del­lis­tä hyö­tyä joil­le­kin niin sal­lit­ta­kot sen käyt­tö juu­ri niil­le kohderyhmille. 

  Vih­reä Liit­to voi­si kes­kit­tyä mui­hin asioi­hin, esim sii­hen miten saa­daan lop­pu­maan se että Kesus­ta­puo­lue vie koko hal­li­tus­ta, var­sin­kin ilmas­to­muu­tos-asiois­sa, kuin lit­ran mit­taa. Anta­koot Vasem­mis­to­lii­ton puu­ha­ta eri­lais­ten hai­tal­lis­ten ilmiöi­den dekri­mi­na­li­soi­mi­sek­si. Täl­lä taval­la ajat­te vain enti­set “Kokoo­muk­sen puis­to-osas­ton” äänes­tä­jät takai­sin Kokoomukseen.

  1. mik­ko kale­vi sii­to­nen:
   Eivat ole vai­kei­ta loy­taa tai tun­nis­taa. Kuka tahan­sa oppii ne parin sie­niop­paan ja netin lisa­vih­jei­den avul­la. Ei muu­ta kuin met­saan ja pilveen.

   t. Mik­ko

   R.Silfverberg:
   Anta­koot Vasem­mis­to­lii­ton puu­ha­ta eri­lais­ten hai­tal­lis­ten ilmiöi­den dekri­mi­na­li­soi­mi­sek­si. Täl­lä taval­la ajat­te vain enti­set ”Kokoo­muk­sen puis­to-osas­ton” äänes­tä­jät takai­sin Kokoomukseen.

   Itse uskon, että käy päin­vas­toin. Kokoo­muk­sen sosi­aa­lieet­ti­ses­ti libe­raa­lis­ta sii­ves­tä tulee lisää kan­nat­ta­jia vih­rei­siin. Kokoo­mus­po­lii­tik­ko­jen kom­ment­tien perus­teel­la Kokoo­mus­ta ei oikein voi enää pitää libe­raa­li­na oikeis­to­pu­luo­lu­ee­na, jos ajat­te­lu kes­kei­ses­sä sosi­aa­li- ja ter­veys­po­liit­ti­ses­sa kysy­myk­ses­sä on ulkois­tet­tu polii­sil­le. RKP on samqan ongel­man edes­sä. Se ei enää ole vaka­vas­ti otet­ta­va kak­si­kie­li­nen vaih­toeh­to arvo­li­be­raa­leil­le. Myös arvo­li­be­raa­leil­la dema­reil­la voi olla vai­keuk­sia viih­tyä enää puolueessaan.

   Voit­ta­jia täs­sä lie­ne­vät pit­käl­lä täh­täi­mel­lä Vih­reät, PS ja ehkä Vasem­mis­to­liit­to. Ei ole täy­sin mah­do­ton­ta, että Piraat­ti­puo­lue voi­si saa­da ensim­mäi­sen kan­san­edus­ta­jan­sa. Se on jopa toden­nä­köis­tä, jos Vih­reät tai­pu­vat ryh­mä­pai­neen, polii­sin “asian­tun­ti­joi­den” ja “huo­les­tu­nei­den kansalaisten”.

   Tämä ajaa Kokoo­muk­sen, Kes­kus­tan ja ehkä jopa Dema­rien oikean sii­ven arvo­kon­ser­va­tii­ve­ja Per­sui­hin. Jos ale­taan noki­tel­la äärioi­keis­to­lai­suu­del­la, PS voit­taa aina. Heil­lä ei ole mitään eet­tis­tä kom­pas­sia, joka estäi­si vaik­ka ehdot­ta­mas­ta kai­kis­ta huu­me­ri­kok­sis­ta annet­ta­vien ran­gais­tus­ten kak­sin­ker­tais­ta­mis­ta, polii­sin val­tuuk­sien ja resurs­sien monin­ker­tais­ta­mis­ta, Pak­ko­kei­nois­ta päät­tä­mi­sen anta­mis­ta polii­sin vapaas­ti har­kit­ta­vak­si tai kaik­kiin huu­mei­siin liit­ty­viiin rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den aset­ta­mis­ta eli­ni­käi­seen vir­ka­kiel­toon jul­ki­sel­la sektorilla. 

   Häviä­jiä täs­sä ovat siis van­hat kol­me suur­ta: Kokoo­mus, Kes­kus­ta ja SDP. Seu­rauk­se­na on suo­ma­lai­sen poliit­ti­sen kult­tuu­rin entis­tä jyr­kem­pi pola­ri­saa­tio. Kui­ten­kin tämä on sen arvois­ta. Täs­tä tärk­jeäs­tä kysy­myk­ses­tä on vai­et­tu lii­an kau­an. On ihan syvä, että taan­tu­muk­sel­li­set käär­meet aje­taan kolois­taan auringonvaloon.

   1. iak:
    Itse uskon, että käy päinvastoin.Kokoomuksen sosi­aa­lieet­ti­ses­ti libe­raa­lis­ta sii­ves­tä tulee lisää kan­nat­ta­jia vih­rei­siin. Kokoo­mus­po­lii­tik­ko­jen kom­ment­tien perus­teel­la Kokoo­mus­ta ei oikein voi enää pitää libe­raa­li­na oikeis­to­pu­luo­lu­ee­na, jos ajat­te­lu kes­kei­ses­sä sosi­aa­li- ja ter­veys­po­liit­ti­ses­sa kysy­myk­ses­sä on ulkois­tet­tu polii­sil­le. RKP on samqan ongel­man edes­sä. Se ei enää ole vaka­vas­ti otet­ta­va kak­si­kie­li­nen vaih­toeh­to arvo­li­be­raa­leil­le. Myös arvo­li­be­raa­leil­la dema­reil­la voi olla vai­keuk­sia viih­tyä enää puolueessaan.

    Voit­ta­jia täs­sä lie­ne­vät pit­käl­lä täh­täi­mel­lä Vih­reät, PS ja ehkä Vasem­mis­to­liit­to. Ei ole täy­sin mah­do­ton­ta, että Piraat­ti­puo­lue voi­si saa­da ensim­mäi­sen kan­san­edus­ta­jan­sa. Se on jopa toden­nä­köis­tä, jos Vih­reät tai­pu­vat ryh­mä­pai­neen, polii­sin ”asian­tun­ti­joi­den” ja ”huo­les­tu­nei­den kansalaisten”.

    Tämä ajaa­Ko­koo­muk­sen, Kes­kus­tan ja ehkä jopa Dema­rien oikean sii­ven arvo­kon­ser­va­tii­ve­ja Per­sui­hin. Jos ale­taan noki­tel­la äärioi­keis­to­lai­suu­del­la, PS voit­taa aina. Heil­lä ei ole mitään eet­tis­tä kom­pas­sia, joka estäi­si vaik­ka ehdot­ta­mas­ta kai­kis­ta huu­me­ri­kok­sis­ta annet­ta­vien ran­gais­tus­ten kak­sin­ker­tais­ta­mis­ta, polii­sin val­tuuk­sien ja resurs­sien monin­ker­tais­ta­mis­ta, Pak­ko­kei­nois­ta päät­tä­mi­sen anta­mis­ta polii­sin vapaas­ti har­kit­ta­vak­si tai kaik­kiin huu­mei­siin liit­ty­viiin rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den aset­ta­mis­ta eli­ni­käi­seen vir­ka­kiel­toon jul­ki­sel­la sektorilla. 

    Häviä­jiä täs­sä ovat siis van­hat kol­me suur­ta: Kokoo­mus, Kes­kus­ta ja SDP. Seu­rauk­se­na on suo­ma­lai­sen poliit­ti­sen kult­tuu­rin entis­tä jyr­kem­pi pola­ri­saa­tio. Kui­ten­kin tämä on sen arvois­ta. Täs­tä tärk­jeäs­tä kysy­myk­ses­tä on vai­et­tu lii­an kau­an. On ihan syvä, että taan­tu­muk­sel­li­set käär­meet aje­taan kolois­taan auringonvaloon. 

    Nykyi­nen edus­kun­ta ja hal­li­tus ovat istu­neet vas­ta rei­lun vuo­den, mut­ta rii­tais­sa se on ollut.
    Kyn­nys mun äänes­täm­siel­le on, miten nös­sö­jä Vih­reät ja Dema­rit (ja RKP ja Vas) ovat Kes­kus­taa koh­taan. Mun mie­les­tä­ni nös­söys on men­nyt liia pit­kä­lel kso­ka Kes­kus­ta on saa­nut kaik­ki vaa­ti­man­sa läpi ja jat­kuu pus­kas­ta ampu­mis­ta. Kes­kus­ta tie­tää että jos he eivät saa, he läh­te­vät ovet pauk­kuen ja tulee uudet vaa­lit. Sil­loin seu­raa­va hal­li­tus muo­dos­te­taan suu­rin­piir­tein PS + Kes­kus­ta + Kris­til­li­set. Kok­ka­rei­ta ei edes tar­vi­ta. Vähin­tä mitä voi­si vaa­tia on että Kes­kus­ta edes vaih­taa joi­ta­kin ministereitään. 

    Joku kan­na­bis-asia ei ole kyn­nys­ky­sy­mys, sel­lai­sel­le jota ei sitä itse käy­tä, se on mer­ki­tyk­se­tön, kun­han eivät jär­jes­tys­häi­riöt ja työi­käis­ten ihmis­ten sai­ras­tu­vuus lisään­ny. Ilmas­to­muu­tos ja muut ympä­ris­tö­asiat, talous­po­li­tiik­ka, työ­mark­ki­na­po­li­tiik­ka, ulko ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka jne mene­vät ohi.

   2. R.Silfverberg:
    Joku kan­na­bis-asia ei ole kyn­nys­ky­sy­mys, sel­lai­sel­le jota ei sitä itse käy­tä, se on merkityksetön,kunhan eivät jär­jes­tys­häi­riöt ja työi­käis­ten ihmis­ten sai­ras­tu­vuus lisään­ny. Ilmas­to­muu­tos ja muut ympä­ris­tö­asiat, talous­po­li­tiik­ka, työ­mark­ki­na­po­li­tiik­ka, ulko ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka jne mene­vät ohi.

    Haluai­sin kui­ten­kin huo­maut­taa, että esi­mer­kik­si minul­le asia on kyn­nys­ky­sy­mys. En käy­tä itse kan­na­bis­ta, en ole Vih­reän puo­lu­een jäsen enkä ole mil­lään lail­la ollut osal­li­nen tähän kan­sa­lais­aloit­tee­seen. Toki kan­na­tin sitä. Olen tör­män­nyt näi­nä päi­vi­nä usei­siin mui­hin­kin joko netis­sä tai ihan liha­maa­il­mas­sa, jot­ka ovat sano­neet asian ole­van heil­le kyn­nys­ky­sy­mys. Käsit­tääk­se­ni aina­kaan kaik­ki heis­tä eivät käy­tä kan­na­bis­ta. Muu­ta­ma heis­tä on ollut aiem­min ääne­käi­tä Kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jia, joil­le puo­lu­een suh­tau­tu­mi­nen on tul­lut syvä­nä pet­ty­myk­se­nä. Ihmet­te­len kyl­lä, miten se on voi­nut olla yllä­tys. Myön­nän, että tut­ta­va­pii­ri­ni ei var­mas­ti ole mikään kat­ta­va leik­kaus suo­ma­lais­ta yhteis­kun­taa. Toi­saal­ta en usko, että he ovat niin mar­gi­naa­li­sia kuin monet tähän kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vat halua­vat antaa ymmär­tää. Arvo­kon­ser­va­tii­ve­ja tut­ta­vis­sa­ni kiel­tä­mät­tä ei juu­ri ole.

   3. Tuo eili­nen kom­ment­ti­ni oli ehkä tun­ne­kiih­kos­sa tur­han jyr­käs­ti kir­joi­tet­tu. Sen huo­man­nee kir­joi­tus­vir­heis­tä. Sitä ajau­tuu vain mel­koi­seen ber­serk­ki­rai­voon täs­tä hyvin mal­til­li­ses­ta kan­sa­lais­aloit­tees­ta nous­sut­ta kes­kus­te­lua seu­ra­tes­saan ja huo­ma­tes­saan kuin­ka syväs­ti sadistisia
    ja ihmis­vas­tai­sia tun­te­muk­sia monil­la kan­sa­lai­sil­lam­me on. Osa väit­tää kyy­ni­ses­ti, että käyt­tä­jien ran­kai­se­mi­nen ja hei­dän elä­män­sä tuhoa­mi­nen on aut­ta­mis­ta. Toi­set taas pitä­vät huu­me­kuo­le­mia ja inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä nykyi­sen lain­sää­dän­nön HYVINÄ puo­li­na. En tie­dä kum­pi on pahem­pi. Jäl­kim­mäi­set ovat sen­tään rehellisiä.

   4. iak: Tämä ajaa Kokoo­muk­sen, Kes­kus­tan ja ehkä jopa Dema­rien oikean sii­ven arvo­kon­ser­va­tii­ve­ja Persuihin. 

    Ensin­nä­kin ei pidä kuvi­tel­la, että jos itsel­le libe­raa­lius/­kon­ser­va­tii­vi-akse­li on tär­kein, että se oli­si sitä muil­le. Kokoo­muk­ses­sa on pal­jon sak­kia jot­ka eivät äänes­tä puo­luet­ta sen perus­teel­la, kuka esit­tää tiu­kim­man ja puh­taim­man näke­myk­sen [tähän joku sopi­va inden­ti­teet­ti­po­li­tii­kan osa-alue]. 

    Pitää nyt kui­ten­kin muis­taa että EU-myön­tei­sel­le arvo­kon­ser­va­tii­vil­le, joka kan­nat­taa kv-kaup­paa ja talou­del­lis­ta oikeis­to­lai­suut­ta, PS ei ole kyl­lä mikään vaih­toeh­to. Esim. 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa vir­ta Kokoo­mus → PS oli pie­nem­pi kuin PS → Kok ja SDPPS (edel­li­siin vaa­lei­hin ver­ra­tu­na). PS siis *menet­ti* äänes­tä­jiä Kokoo­muk­sel­le edel­li­sis­tä vaa­leis­ta, vaik­ka teki hyvän tuloksen*

    Lisäk­si Kokoo­muk­sen upot­ti nime­no­maan hoi­ta­ja­mi­toi­tus, joten vaik­ka PS ja Vihr kovas­ti yrit­tä­vät asi­aa rum­mut­taa, niin eivät pel­kät arvo­asiat vaa­le­ja rat­kai­se. Jos rat­kai­si­si, niin miten ihmees­sä SDP:stä tuli pää­mi­nis­te­ri­puo­lue ja Ps menet­ti ääniä Kokoomukselle?

    Eli ne jot­ka ovat Kokoo­muk­ses­ta menos­sa Per­sui­hin, ovat men­neet sin­ne jo sil­loin, kun PS nousi 4% → nykyi­siin mit­toi­hin. Jäl­jel­le jää­nei­tä Kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jia on vai­kea hou­ku­tel­la mas­soit­tain, kos­ka näke­myk­set EU:sta, kv-jär­jes­töis­tä, Natos­ta ja maa­han­muu­tos­ta ovat puo­lueis­sa aika eri­lai­sia. Tiu­kas­ti EU-kriit­ti­set arvo­kon­ser­va­tii­vit eivät ole var­maan kos­kaan äänes­tä­neet Kokoo­mus­ta (tai en oikein kek­si mitään syy­tä sil­le, mik­si näin oli­si­vat tehneet).

    *) Läh­de: https://www.vaalitutkimus.fi/fi/ kts. pdf sivu 15.

  2. Suo­ma­lais­kan­sal­li­nen rat­kai­su oli­si siis ryh­tyä myy­mään hamp­pua Alkos­sa ja vain siellä.

   Siis tuo­han oli­si todel­la hyvä rat­kai­su. Lisäk­si ehkä lie­vän koti­kas­va­tuk­sen sal­li­mi­nen (1 kas­vi?), vrt. kil­jun teko, oluen pano, koti­vii­nin teke­mi­nen, jne.

   R.Silfverberg: Jo nyt olem­me saa­neet lukea että koti­kas­vat­ta­jat ovat onnis­tu­neet tuhoa­maan koko­nai­sia huo­neis­to­ja vesi­va­hin­goil­la ja saa­neet aikaan sel­lai­sia säh­kö­las­ku­ja jois­ta rii­del­lään oikeu­des­sa. Jos kas­va­tus lail­lis­tet­tai­siin niin lisään­ty­vät myös nämä ilmiöt.

   Tai sit­ten ei. Lail­li­nen läh­de söi­si kas­vat­ta­jien ja myy­jien mark­ki­noi­ta ja siten pie­nen­täi­si vil­jel­miä. Pie­ni­muo­toi­sen koti­kas­va­tuk­sen lail­li­suus taas tar­koit­tai­si, että kas­via ei tar­vit­si­si pii­lo­tel­la vaan sitä voi­si pitää ihan nor­maa­lis­ti ruu­kus­sa tai vesi­vil­je­lys­sä kyl­py­huo­nees­sa vesie­ris­tyk­sen ja vie­mä­röin­nin vaikutusalueella.

 22. O.S:“Rangaistuksen pel­ko estää myös hakeu­tu­mas­ta hoitoon.” 

  Ei estä , tie­to on van­hen­tu­nut. Rikos­lain 50. luku , 7.§: “Huu­mausai­neen käy­tös­tä ja muus­ta huu­mausai­ne­ri­kok­ses­ta voi­daan jät­tää syy­te nos­ta­mat­ta tai ran­gais­tus tuo­mit­se­mat­ta, jos rikos­ta on pidet­tä­vä koko­nai­suu­te­na arvos­tel­len vähäi­se­nä. Arvioin­nis­sa ote­taan huo­mioon huu­mausai­neen mää­rä ja laa­tu, käyt­tö­ti­lan­ne sekä muu­toin­kin olo­suh­teet. Syy­te voi­daan myös jät­tää nos­ta­mat­ta tai ran­gais­tus tuo­mit­se­mat­ta, jos teki­jä on hakeu­tu­nut sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön hyväk­sy­mään hoi­toon. Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön hyväk­sy­mä­nä hoi­to­na pide­tään päih­de­huol­lon eri­tyi­syk­sik­kö­jä (esi­mer­kik­si A‑klinikka, nuo­ri­soa­se­ma tai kun­tou­tus­lai­tos) ja tiet­ty­jä ter­vey­den­huol­lon toi­min­tayk­sik­kö­jä. Hoi­don tavoit­tee­na on, että rikok­ses­ta epäil­ty hen­ki­lö lopet­taa huu­mei­den käy­tön. Vaih­toeh­toi­ses­ti hoi­dos­sa pyri­tään ehkäi­se­mään ter­vey­del­le ja sosi­aa­li­sel­le elä­mäl­le aiheu­tu­via haittoja.”

  O.S:” huu­me­kuo­le­mat mukaan luet­tu­na – oli­vat Euroo­pan kärkeä.”

  Asian­tun­ti­jat varoit­ta­vat eri mai­den ver­tai­lua, kos­ka kuo­le­man­syyn tut­ki­mi­sen, tilas­toin­nin ja rapor­toin­nin käy­tän­nöt eivät ole yhden­mu­kai­sia eri mais­sa. Huu­me­kuo­le­mien mää­räs­tä ei siis ole luo­tet­ta­vaa tie­toa, jol­la voi­tai­siin ver­ra­ta eri mai­ta keskenään.

  Count­ries also have dif­fe­rent levels of foren­sic labo­ra­to­ry capaci­ty and dif­fe­rent stan­dard proce­du­res for post mor­tem toxico­lo­gical inves­ti­ga­tions of sus­pec­ted drug-induced deaths (EMCDDA, 2019; Leif­man, 2017 and Mil­lar, 2017). The­se fac­tors have an impact on the sen­si­ti­vi­ty of ana­ly­ses and hence on the com­pa­ra­bi­li­ty of the data wit­hin and across count­ries. Cau­tion is thus advi­sed when interpre­ting and com­pa­ring data on drug-induced deaths over time and between count­ries. ” (Euro­pean Moni­to­ring Cent­re for Drugs and Drug Addiction )

  O.S:” käy­tön ran­gais­ta­vuus pitäi­si pois­taa ja kes­kit­tyä myy­jien jah­taa­mi­seen. Maria Ohi­sa­lo on täs­sä aivan oikeassa.

  Ei ole , vaan vää­räs­sä. Tut­ki­muk­sin on osoi­tet­tu vapaut­ta­mi­sen lisää­vän käyt­töä. Sii­tä seu­raa her­kul­li­set mark­ki­nat kovem­pien huu­mei­den myy­jil­le. Seu­raa myös­kin ohit­ta­ma­ton, juri­di­nen ongel­ma. Kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­ses­sa käyt­töön tuli­si ainoa päih­de, jol­la ei ole min­kään val­ta­kun­nan lail­lis­ta ohjaus- val­von­ta- eikä rangaistusjärjestelmää.
  Tupa­kal­la ja alko­ho­lil­la on tun­ne­tus­ti nämä kaik­ki ohjausin­stru­men­tit. Sehän on oikeus­val­tios­sa mah­do­ton tilan­ne. Jos nämä sit­ten toteu­tu­mi­sen yhtey­des­sä hätäi­ses­ti kyhät­täi­siin, niin käy­tän­nös­sä ne eivät toi­mi­si. Näin on näh­ty tupa­kan ja alko­ho­lin koh­dal­la. Vas­ta vuo­si­kym­me­nien kas­va­tus ja valis­tus on saa­nut aikaan kult­tuu­rin­muu­tos­ta. Kan­na­bik­sen vapaut­ta­jat ovat kuin pik­ku­lap­set tuli­tik­ku­lei­keis­sään heinäladossa.

  Jos oikeas­ti haluai­sit­te vähen­tää päih­tei­den hait­to­ja, niin toi­mi­sit­te kuten Islan­nis­sa tehtiin .

  http://raitis.fi/raittiudenystavat2/2019/04/17/islannin-ihme/

  1. Ros­kaa. Käy­tän­nös­sä polii­si antaa AINA sakot ja yrit­tää lisäk­si vie­dä ajo­kor­tin — vaik­ka se v***n hip­pi oli­si­kin liik­keel­lä kävel­len. Laki kyl­lä antai­si mah­dol­li­suu­den jär­jen käyt­töön, mut­ta Pol­pon tavoi­te on sel­keäs­ti hin­to­jen ja hait­to­jen mak­si­moin­ti. Job well done! Saas näh­dä uskal­taa­ko Ohi­sa­lo lait­taa Polii­si­hal­li­tuk­sen ruo­tuun.. tuskinpa.

 23. O.S:” Yhtä vää­räs­sä ovat ne, jot­ka väit­tä­vät kan­na­bis­ta alko­ho­lia­kin vaarallisemmaksi.”

  If can­na­bis use is discon­ti­nued after pro­lon­ged (dai­ly or almost dai­ly) use, over a period of seve­ral months, with­drawal may occur. Symp­toms inclu­de irri­ta­bi­li­ty, anxie­ty, depres­sed mood, sleep dis­tur­bance, and rest­less­ness. At least one phy­sical symp­tom is requi­red for diag­no­sis such as fever, chills, tre­mors, swea­ting, and abdo­mi­nal pain.

  Effects of Mari­jua­na: Can­na­bis intoxication

  Can­na­bis (mari­jua­na) intoxica­tion deve­lops rapid­ly. It usual­ly begins with a fee­ling of eup­ho­ria (a “high”). It then leads to anxie­ty; a lack of coor­di­na­tion; reduced judg­ment; memo­ry problems; dec­rea­sed alert­ness; and dif­ficul­ty enga­ging in social inte­rac­tions. Because people intoxica­ted on can­na­bis have impai­red memo­ry, they tend to lose their own train of thought. They can­not fol­low a con­ver­sa­tion very well. Thus, their attempts at con­ver­sa­tion can be dis­join­ted and some­ti­mes non­sen­sical. Can­na­bis intoxica­tion may also lead to inc­rea­sed appe­ti­te (the “munc­hies”); dry mouth (“cot­ton­mouth”); per­sis­tent cough; reduced heart rate; and red, blood-shot eyes. 

  Lin­kis­sä lisää: https://ndarc.med.unsw.edu.au/blog/does-Cannabis-cause-mental-illness

  Kan­na­bik­sen käyt­tö kuor­mit­taa ja sai­ras­tut­taa ihmi­sen psyy­ket­tä. Alko­ho­lin lii­ka­ka­käyt­tö näkyy dra­maat­ti­sem­min ihmi­sen kehon sai­rauk­si­na. Kui­ten­kin pol­tet­ta­va huu­me on kor­kea­ris­ki­nen keuh­ko- ja kurk­kusyö­vän vuok­si. Ja nyt on kyse kan­na­bik­sen suur­käyt­tä­jis­tä. Tosin he ovat myös mui­den päih­tei­den käyt­tä­jiä ja yhteis­vai­ku­tuk­sen vuok­si usei­den eri sai­rauk­sien riskiryhmässä.

  1. Ei ollut kyse sii­tä, onko kan­na­bis vaa­ral­lis­ta vaan onko se vaa­ral­li­sem­paa kuin alko­ho­li. Usean kuu­kau­den ryyp­py­put­ki on sekin tuhoi­sa sekä ruu­miil­le että aivoille.

  2. Eemil:
   .. Kui­ten­kin pol­tet­ta­va huu­me on kor­kea­ris­ki­nen keuh­ko- ja kurk­kusyö­vän vuok­si. Ja nyt on kyse kan­na­bik­sen suur­käyt­tä­jis­tä. Tosin he ovat myös mui­den päih­tei­den käyt­tä­jiä ja yhteis­vai­ku­tuk­sen vuok­si usei­den eri sai­rauk­sien riskiryhmässä. 

   Täs­tä syö­pä­ris­kis­tä ei ole monien tut­ki­mus­ten­kaan jäl­keen oikein löy­det­ty mitään isoa näyt­töä. Kor­re­laa­tio keuh­ko­syö­vän ja kan­na­bik­sen polt­ta­mi­sen välil­lä on oleel­li­ses­ti pie­nem­pi kuin tupa­kan ja keuh­ko­syö­vän (muis­taak­se­ni täs­mäl­leen sama päti myös kur­kun­pään­syö­vän osal­ta mut­ten nyt ehti­nyt hakea sii­hen lähdettä..).

   Täs­sä nyt yksi monis­ta keuhkosyöpätutkimuksista:
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4262725/

   Results from our poo­led ana­ly­ses pro­vi­de litt­le evi­dence for an inc­rea­sed risk of lung cancer among habi­tual or long-term can­na­bis smo­kers, alt­hough the pos­si­bi­li­ty of poten­tial adver­se effect for hea­vy con­sump­tion can­not be excluded.”

   .. ja kuten mai­nit­tu, ihan vaan kan­na­bik­sen käyt­tä­mi­nen syö­mäl­lä ja ilmei­ses­ti höy­rys­tä­mäl­lä pois­tai­si­vat tämän pie­nen­kin keuhkosyöpäriskimahdollisuuden.

   1. Huopa:“Korrelaatio keuh­ko­syö­vän ja kan­na­bik­sen polt­ta­mi­sen välil­lä on oleel­li­ses­ti pie­nem­pi kuin tupa­kan ja keuhkosyövän”

    No niin, mitä se on ? Kan­na­bik­sen polt­ta­mi­nen lisää ris­kiä sai­ras­tua eri­lai­siin syö­piin. “the pos­si­bi­li­ty of poten­tial adver­se effect for hea­vy con­sump­tion can­not be exclu­ded.” Ja joh­to­pää­tök­sis­sä tode­taan edel­leen, että kovil­la käyt­tä­jil­lä ris­kit kasvavat. 

    Lai­naus:” and can­na­bis smo­ke sha­res carci­no­gens with tobacco smo­ke inclu­ding polycyclic aro­ma­tic hydrocar­bons such as benzo[α]pyrene and phenols.5–7 Dif­fe­rent smo­king tech­niques result in 3‑fold hig­her levels of tar and 5‑fold hig­her levels of car­bon monoxi­de being retai­ned in the lungs during can­na­bis smo­king as com­pa­red to tobacco smoking.”

    Tut­ki­muk­sen dis­kus­sios­sa koros­te­taan vie­lä, että kan­na­bik­sen polt­ta­jat ovat usein vie­lä tupa­koi­via. Sen vuok­si on vai­kea erot­taa, kum­mas­ta päih­tees­tä syö­pään sai­ras­tu­mi­nen on seu­raus­ta. Siis jos polt­taa ainoas­taan kan­na­bis­ta, niin sai­ras­tu­mis­mää­rät ovat tie­tys­ti huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­piä, kuin tupa­koi­vil­la tai seka­käyt­tä­jil­lä (tupak­ka + kannabis).

    Kun tulok­sis­sa sit­ten ker­ro­taan , että on hie­noi­nen yhteys kan­na­bik­sen ja syö­pien välil­lä, niin yhteys on todel­li­suu­des­sa dra­maat­ti­sen sel­vä. Kan­na­bik­sen pro­moa­mi­nen vähäi­sem­mäl­lä syö­pä­ris­kil­lä tupa­koin­tiin ver­rat­tu­na on aivan jär­kyt­tä­vän edesvastuutonta.

    Huopa:“Tästä syö­pä­ris­kis­tä ei ole monien tut­ki­mus­ten­kaan jäl­keen oikein löy­det­ty mitään isoa näyttöä.”

    Pai­kal­li­ses­sa ruo­ka­kau­pas­sa on tar­jol­la eri­koi­se­rä pork­ka­noi­ta . Sil­lä on on hitusen suu­rem­pi yhteys syö­pä­tau­tei­hin, kuin pre­mium­luo­kan pork­ka­nal­la, joka ei ole lain­kaan syö­pä­vaa­ral­li­nen. Kum­paa pork­ka­naa ostai­sit ruuaksi ?

    Pol­tat­ko kan­na­bis­ta , kos­ka sil­lä on tilas­tol­li­ses­ti mata­lam­pi yhteys syö­pä­tau­tei­hin kuin tupa­kal­la ? Vai pidät­täy­dyt­kö syö­pää aiheut­ta­vas­ta päih­de­ai­nees­ta ter­veel­li­sen vaih­toeh­don (kun­toi­lu) hyväksi?

 24. Vaik­ka kehi­tys on hidas­ta, aihees­ta käy­tä­vän kes­kus­te­lun laa­tu on kyl­lä men­nyt eteen­päin, kun ver­taa tähän 11 vuo­den takai­seen, joka palau­tui pie­nel­lä vii­veel­lä mieleeni:

  https://www.soininvaara.fi/2008/11/10/kiitos-tasta-elamasta/

  Nyt on ollut vain pari kaa­ho­tus­kom­ment­tia, kun taas tuol­loin kes­kus­te­lun pää­lin­ja meni nopeas­ti huu­ta­mi­sek­si moraa­li­pa­nii­kin vallassa.

 25. Kan­sa­lais­aloi­te Kan­na­bik­sen käy­tön ran­gais­ta­vuu­den pois­ta­mi­sek­si on taas yksi esi­merk­ki, jos­sa poli­tii­kot ohit­ta­vat tie­don tilan­tees­sa, joka mah­dol­lis­taa hyve­sig­na­loin­nin, poliit­ti­sen posee­rauk­sen ja minä­ku­van rakentamisen. 

  Onnek­si aika hoi­taa asian. Kun suu­ret ikä­luo­kat juo­vat itsen­sä alko­ho­lin avul­la pal­loik­si ja ovat olleet 10 vuot­ta lop­pusi­joi­tus­pai­kas­sa, jota nyky­ään kut­su­taan leik­ki­säs­ti van­hus­ten hoi­dok­si, syn­tyy nuo­rem­mil­le suku­pol­vil­le mah­dol­li­suus teh­dä se mikä on oikein.

  Seu­raa­va hal­li­tus tuo vii­nit ruo­ka­kaup­poi­hin, mis­tä ei tie­ten­kään seu­raa mitään muu­ta kuin yksi­lön­va­pau­den voitto.

  Noin 20 vuot­ta ja sit­ten kan­na­bis­ta saa Suo­mes­sa­kin Alkos­ta (tms. lail­li­sel­ta toi­mi­jal­ta) ja 30 vuo­den kulut­tua se on ruokakaupoissa. 

  Täy­tyy vain toi­voa, että oma mak­sa kes­tää sii­hen asti.

 26. Iak:“Arvokonservatiiveja tut­ta­vis­sa­ni kiel­tä­mät­tä ei juu­ri ole.2

  Pahek­sun erit­täin voi­mak­kas­ti sitä aja­tus­ta, että kan­na­bik­sen puol­ta­jat oli­si­vat moder­ne­ja ja viral­li­sen päih­de­po­li­tii­kan kan­nat­ta­jat oli­si­vat van­hoil­li­sia. Asia on aivan toi­sin päin. Nykyi­nen päih­de­po­li­tiik­ka mer­kit­see edis­tys­tä ver­rat­tu­na 1800 ‑luvun lopun tilan­tee­seen. Sil­loin val­lit­si sää­te­le­mä­tön, vil­li päih­de­kult­tuu­ri pahoi­ne seurauksineen.

  Nyt kan­na­biswan­na­bet halua­vat pala­ta takai­sin sää­te­let­tö­mään päih­de­kult­tuu­riin kysei­sen päih­teen koh­dal­la. Se on äärim­mäi­sen bru­taa­lia oikeus­val­tion ja peri­aat­tei­ta vas­taan. Oli­si­ko 1800–1900-lukujen tait­tees­sa pitä­nyt sanoa, että vii­nan sala­pol­tos­ta- ja ‑kul­je­tuk­ses­ta ei sank­tioi­da, kos­ka se vaan lisään­tyy. Tai tupa­koin­nis­ta ‑80 ‑90-luvuil­la. Kyse on myös lain kun­nioi­tuk­sen ylläpitämisestä.

  Kan­na­bik­sen polt­ta­mi­nen on kiel­let­tyä, mut­ta sii­tä ei seu­raa ran­gais­tus­ta. Tupa­kan ja alko­ho­lin käy­tön vähen­tä­mi­seen teh­dyt toi­met ovat menes­tys­ta­ri­na. Saman­lai­nen pol­ku on kul­jet­ta­va myös kan­na­bik­sen koh­dal­la. Sil­lä saa­vu­te­taan hyviä tulok­sia, ei vapauttamalla.

  1. Mitä­nä­hö­pö­tät? Taas nol­la oikein. Ilmei­ses­ti kan­na­bisp­sy­koo­si vaa­nii eri­tyi­ses­ti nii­tä jot­ka eivät ole kos­kaan edes näh­neet kannabista..

 27. Ja kas, polii­sin per­sei­ly vaan pahe­nee: “Kan­na­bik­sen käyt­tö­ri­kok­sen seu­rauk­set kove­ne­vat – mer­kin­tä rikok­ses­ta säi­lyy polii­sil­la entis­tä pidem­pään.” (yle)

 28. Fidel:“Ja kas, polii­sin per­sei­ly vaan pahenee: ””

  Polii­si­ko täs­sä nyt onkin syy­tet­ty­jen pen­kil­lä, pitäi­si­kö Ohi­sa­lon teet­tää tut­kin­ta ? Oli­si­ko mitään syyl­li­syy­den häi­väh­dys­tä ole­mas­sa kan­na­bik­sen käyt­tä­jien omal­la tun­nol­la ? Päih­de on ter­vey­del­le vaa­ral­li­nen ja lais­sa kiel­let­ty. Yhteis­kun­ta saa hoi­det­ta­vak­seen masen­nus­ta, psy­koo­se­ja , eri­lai­sia syö­pä­tau­te­ja kan­na­bik­sen käy­tön seurauksina.

  Lie­kö sat­tu­maa, että mie­len­ter­vey­den ongel­mis­ta joh­tu­vien sai­raus­pois­sao­lo­jen mää­rä on kas­va­nut kol­men vii­me vuo­den ajan voi­mak­kaas­ti myös kol­mi- ja neli­kymp­pis­ten ikä­luo­kis­sa. Töi­hin tul­laan myös yhä kra­pu­las­sa tai huma­las­sa lii­an monel­la työ­pai­kal­la. Tämä sel­vi­ää Suo­men Ammat­ti­liit­to­jen Kes­kus­jär­jes­tö SAK:n tuo­rees­ta kyse­lys­tä. Kak­si kol­mes­ta SAK:laisesta luot­ta­mus­hen­ki­lös­tä on kyse­lyn mukaan koh­dan­nut työ­pai­kal­laan alko­ho­lin käyt­töön liit­ty­viä ongelmia. 

  Työ­ter­vey­sa­lan asian­tun­ti­jat ovat myös jul­ki­suu­des­sa ker­to­neen kan­na­bik­sen käy­tön tul­len alko­ho­lin rin­nal­le var­sin­kin 30 — 40 vuo­tiail­la mies­työn­te­ki­jöil­lä. Huu­meen vai­ku­tuk­sen tai sen jäl­ki­seu­raus­ten alai­se­na ole­vaa on vai­keam­pi toden­taa kuin alko­ho­lin olles­sa kysees­sä. Myös sen vuok­si huu­meet ovat saa­neet lisää jalansijaa 

  Meni­sit­kö mie­lel­lään huu­me­vii­kon­lo­pun viet­tä­neen kirur­gin pöy­däl­le maa­nan­tai­aa­mu­na ? Tai len­nol­le, bus­siin, junan, tak­sin kyy­tiin ? Täl­lai­set tilan­teet eivät pois­tu sil­lä, että ran­gais­tuk­set pois­te­taan. Lisään­ty­neen käyt­tä­jä­kun­nan jou­kos­sa on aina nii­tä, jot­ka eivät ole hakeu­tu­neet hoi­toon. Työn­te­ke­mis­tä jat­ke­taan niin kau­an kun­nes jää­dään kiin­ni tai sat­tuu onnettomuus.
  Näin sik­si, että lähes kukaan kan­na­bik­sen polt­ta­ja ei tun­nis­ta käy­tös­sään mitään ongelmaa.

 29. Tämän kes­kus­te­lun luke­mi­nen on mel­kein yhtä masen­ta­vaa kuin eutanasiakeskustelut. 

  Vahin­ko joka koi­tuu yksi­löl­le itsel­leen ei ole min­kään­lai­nen perus­te­lu ran­gais­ta yhtään mis­tään. Mitä ihmet­tä te kuvit­te­let­te, että val­tio omis­taa ihmi­sen ruu­miin ja elämän? 

  Kiel­to­lain kan­nat­ta­jat ovat täy­sin moraa­li­ton­ta sakkia.

  1. Tie­de­mies:
   Tämän kes­kus­te­lun luke­mi­nen on mel­kein yhtä masen­ta­vaa kuin eutanasiakeskustelut. 

   Vahin­ko joka koi­tuu yksi­löl­le itsel­leen ei ole min­kään­lai­nen perus­te­lu ran­gais­ta yhtään mis­tään. Mitä ihmet­tä te kuvit­te­let­te, että val­tio omis­taa ihmi­sen ruu­miin ja elämän? 

   Kiel­to­lain kan­nat­ta­jat ovat täy­sin moraa­li­ton­ta sakkia.

   Täy­sin samaa miel­tä, tai sit­ten pitää alkaa ran­kai­se­maan itsen­sä viil­te­li­jöi­tä, buli­mik­ko­ja, anorektikkoja…

 30. Tiedemies:“Vahinko joka koi­tuu yksi­löl­le itsel­leen ei ole min­kään­lai­nen perus­te­lu ran­gais­ta yhtään mistään”

  Päih­tei­den aiheut­ta­mat menot ovat yhteis­kun­nal­le mil­jar­di­luo­kas­sa. Yhteis­kun­ta jou­tuu mak­sa­maan kulut, joten kyl­lä jul­ki­sel­la val­lal­la on oikeus ja vel­vol­li­suus sää­del­lä päih­tei­den käyt­töä meno­jen­sa hillitsemiseksi.

  Miten joku nyky­ai­ka­na voi olla niin val­veu­tu­ma­ton ja itse­käs , ettei huo­maa täl­lais­ta perus­tet­ta? Onko tämä myös oire nyky­ajan yksi­lö­kes­kei­se­tä elä­män­ta­vas­ta ? Kaik­ki vapau­det itsel­le ilman mitään velvoitteita.

  Päih­tei­den aiheut­ta­mat vai­keu­det yksi­lön lähei­sil­le ovat inhim­mil­li­nen kär­si­mys­näy­tel­mä. Mikä on päih­deon­gel­mai­sen moraa­li mui­ta ihmi­siä kohtaan ?

  Vih­reät pimit­tä­vät lopul­lis­ta vaa­ti­mus­taan sil­lä, että kan­na­bis­ta ei nyt esi­te­tä vapau­tet­ta­vak­si, ainoas­taan käy­tön ja hal­lus­sa­pi­don dekri­mi­na­li­saa­tio­ta. Täy­del­li­sen infan­tii­li aja­tus­kul­ku. Miten muka voi­si olla laki, joka kiel­tää käy­tön ja hal­lus­sa­pi­don, mut­ta sii­tä ei rangaista ? 

  Ei miten­kään, sil­lä seu­raa­va vaa­ti­mus kos­ki­si lain pois­ta­mis­ta. Sil­lä eihän ole ole­mas­sa rikos­ta, kos­ka lain nou­dat­ta­mat­to­muu­des­ta ei seu­raa ran­kai­sua. Mikä sii­nä on kun THL:n ja YAD:n asian­tun­ti­jat eivät tun­ne rikos­lain 50. luvun 7 pykä­lää ? Hoi­toon hakeu­tu­vaa ei ran­gas­ta täl­lä­kään hetkellä. 

  Pahek­sun erit­täin voi­mak­kaas­ti YAD:n asian­tun­ti­jaa, joka vaa­ti dekri­mi­na­li­saa­tio­ta ja samaan lausee­seen tote­si käy­tön kas­va­van sen seu­rauk­se­na. Sit­ten seu­ra­si oikea aivo­pie­ru:” käy­tön kas­vu tasaan­tuu ajan kulues­sa. ” Siis ensin käyt­tö kas­vaa voi­mak­kaas­ti ja sit­ten hitaammin.

  Mitä hut­tua ! Ter­vey­den edis­tä­mi­sen orga­ni­saa­tioi­den tulee toi­mia vain niin, että käyt­tö las­kee. Se on nii­den ainoa teh­tä­vä täs­sä keis­sis­sä. Kuvi­tel­kaa kan­na­bik­sen tilal­le tupak­ka. Vapau­te­taan tupa­kan ikä­ra­jat niin käyt­tö kas­vaa aluk­si rajus­ti, mut­ta tasoit­tuu myöhemmin. 

  Ovat­ko kyseis­ten orga­ni­saa­tioi­den edus­ta­jat har­kin­neet vapaa­eh­tois­ta eroa­mis­ta tehtävästään ?

  1. Eemil: Päih­tei­den aiheut­ta­mat menot ovat yhteis­kun­nal­le mil­jar­di­luo­kas­sa. Yhteis­kun­ta jou­tuu mak­sa­maan kulut, joten kyl­lä jul­ki­sel­la val­lal­la on oikeus ja vel­vol­li­suus sää­del­lä päih­tei­den käyt­töä meno­jen­sa hillitsemiseksi.[…]
   Päih­tei­den aiheut­ta­mat vai­keu­det yksi­lön lähei­sil­le ovat inhim­mil­li­nen kär­si­mys­näy­tel­mä. Mikä on päih­deon­gel­mai­sen moraa­li mui­ta ihmi­siä kohtaan ?[…]

   Ihan samat argu­men­tit päte­vät alko­ho­lin ja tupa­kan käyt­töön, epä­ter­veel­li­seen ruo­ka­va­lioon, lii­an vähään lii­kun­taan jne. Yksi vaih­toeh­to on, että itse­ai­heu­tet­tu­ja vai­vo­ja ei yhteis­kun­ta ilmai­sek­si hoi­da. Tar­vit­taan sosi­aa­li­ti­li.

  2. No nyt meni sen­tään yksi koh­ta oikein: “Yhteis­kun­ta jou­tuu mak­sa­maan kulut, joten kyl­lä jul­ki­sel­la val­lal­la on oikeus ja vel­vol­li­suus sää­del­lä päih­tei­den käyt­töä meno­jen­sa hil­lit­se­mi­sek­si.” Joh­to­pää­tök­set meni­vät­kin taas sen 180 astet­ta persiilleen..

 31. Vil­le:” Ihan samat argu­men­tit päte­vät alko­ho­lin ja tupa­kan käyt­töön” Samaa miel­tä, ja sik­si­pä yhteis­kun­ta sää­te­lee tun­ne­tuin kei­noin alko­ho­lin ja tupa­kan kulu­tus­ta. Nyt taa­sen haluat­te kan­na­bik­sen vapaak­si kai­kes­ta sää­te­lys­tä, lais­sa kiel­let­tyä, mut­ta ei ran­gais­ta. Se oli­si siis ainoa täy­sin vapaa päih­de. Mil­lä perusteella ?

  Fidel:” Joh­to­pää­tök­set meni­vät­kin taas sen 180 astet­ta persiilleen..”
  Miten, perus­te­lut puuttuvat ???

 32. On kiis­te­le­mät­tä sel­vää, että useis­sa pää­tök­sis­sä tasa­pai­noil­laan yhteis­kun­nan ohjaus­vai­ku­tus­ten ja yksi­lön­va­pau­den välil­lä. Esi­mer­kik­si tur­va­vyö­pak­ko, joka sääs­tää yhteis­kun­nan raho­ja, kun lii­ken­neon­net­to­muuk­sien seu­rauk­se­na har­vem­pi pää­tyy vihan­nek­sek­si sai­raa­laan 10 vuo­dek­si. Tasa­pai­noa hae­taan myös nopeus­ra­joi­tuk­sis­sa, eli lii­ken­teen suju­vuu­den ja onnet­to­muuk­sien kus­tan­nus­ten välil­lä. Tämä suh­de on sopi­muk­sen­va­rai­nen, johon ei ole mitään yhtä oike­aa valintaa.

  Vah­vo­jen oluei­den ja lon­ke­ron tuo­mi­nen ruo­ka­kaup­paan on esi­merk­ki kehi­tyk­ses­tä, jos­sa kont­rol­li ja rajoit­teet säi­ly­vät, mut­ta saa­ta­vuus para­nee. Täl­le kehi­tyk­sel­le luon­te­va seu­raa­va askel on vii­nien tuon­ti ruo­ka­kaup­poi­hin. Tämä kaik­ki siis sii­nä tilan­tees­sa, jos­sa alko­ho­lin mit­ta­vat koko­nais­hai­tat ovat suht. hyvin tie­dos­sa. Sopi­muk­sen­va­rai­nen asia.

  Valin­to­ja teh­dään myös akse­lil­la arvo­kon­ser­va­tii­vit ja arvo­li­be­raa­lit. Vih­reät luon­nol­li­ses­ti kan­nat­ta­vat THL:n ja YAD:n asian­tun­ti­ja­lausun­to­ja. Arvo­kon­ser­va­tii­veil­le tämä ei ole tie­don vaan tun­teen, luu­lon, oman­tun­non ja vakau­muk­sen asia. Jos omat äänes­tä­jä­nä oli­si­vat arvo­kon­ser­va­tii­ve­jä, ostai­sen leh­dis­tä mai­nos­ti­laa julis­taak­se­ni että “tal­vi on tulos­sa” ja seu­raa­vak­si lap­set pii­kit­tä­vät väli­tun­neil­la heroii­niä suoneen.

 33. hyvä alko­ho­li, paha kannabis:“Valintoja teh­dään myös akse­lil­la arvo­kon­ser­va­tii­vit ja arvoliberaalit.”

  Pyr­ki­mys­tä abso­luut­ti­ses­ti par­haim­paan kan­san­ter­vey­den tasoon ei voi ver­ra­ta astei­kol­la arvo­kon­ser­va­tii­vit / arvo­li­be­raa­lit. Kysei­sel­lä jaot­te­lul­la voi­daan ver­tail­la vain eri­lai­sia toi­mia ter­vey­den suh­teen. Siis laa­dul­li­sia mää­rei­tä ei abso­luut­ti­sia ter­vey­den indikaattoreita.

  Onhan sel­vää, että kai­ken­lai­nen vapaut­ta­mi­nen hei­ken­tää ter­veyt­tä kuvaa­via tun­nus­lu­ku­ja. Se voi kui­ten­kin luo­da illuusion kans­lais­ten suu­rem­mas­ta valin­nan­va­pau­des­ta omien elä­män­ta­po­jen­sa koh­dal­la. Illuusio kui­ten­kin sär­kyy, kun vapau­den aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set rea­li­soi­tu­vat kohon­nei­na sai­raus­lu­kui­na, veroi­na ja vakuu­tus­mak­sui­na. Aineel­lis­ten seu­raus­ten lisäk­si myös yksi­lön ja yhtei­sö­jen tur­val­li­suu­den tun­ne heikkenee.

  ” Vih­reät luon­nol­li­ses­ti kan­nat­ta­vat THL:n ja YAD:n asiantuntijalausuntoja”

  Olen kui­ten­kin ymmär­tä­nyt, että kysees­sä ei ole THL:n viral­li­nen kan­ta. Lausu­mat ovat blo­gis­sa, joten ne lie­ne­vät yksi­tyi­sa­jat­te­lua. Lausu­mas­sa on tiet­tyä tar­koi­tus­ha­kui­suut­ta , sil­lä esi­merk­ki­maa­na käy­te­tään Por­tu­ga­lia. Maas­sa­han oli ‑80 — 90- luvuil­la Euroo­pan hur­jin huu­mei­den käyt­tö­kult­tuu­ri. Kaik­ki paran­nuk­set sii­hen tilan­tee­seen näyt­tä­vät val­ta­vil­ta edis­ty­sas­ke­lil­ta. Ja ne rapor­toi­daan kuin kysees­sä oli­si taval­li­nen hyvin­voin­ti­val­tio­ase­tel­ma. Tyy­pil­lis­tä informaatiovaikuttamista.

  The­re is essen­tial­ly no rela­tions­hip between the puni­ti­ve­ness of a country’s drug laws and its rates of drug use. Ins­tead, drug use tends to rise and fall in line with broa­der cul­tu­ral, social or eco­no­mic trends .(Drug dec­ri­mi­na­li­sa­tion in Por­tu­gal: set­ting the record straight.Transform Drug Policy Foundation)

  Tuon lisäk­si Por­tu­ga­lis­sa­kin huu­mei­den käyt­tö on hil­jal­leen kas­va­nut mas­sii­vi­käy­tön las­kun jäl­keen. Lisäk­si Por­tu­ga­lin paran­tu­nut tilan­ne todis­te­taan asian­tun­ti­joi­den toi­mes­ta tapah­tu­neek­si paran­tu­nei­den ter­veys­pal­ve­lu­jen seu­rauk­se­na, ei itse lainmuutoksesta.

  En todel­la­kaan ymmär­rä , mikä on tämän kan­na­bis­va­pau­tus­rin­ta­man akti­vis­tien motii­vi. Kun se ei ole ter­veys­pe­rus­tei­nen, niin mikä se on oikeas­ti? Val­ta­po­liit­ti­nen, talou­del­li­nen, anarkistinen ???

  1. Eemil:
   En todel­la­kaan ymmär­rä , mikä on tämän kan­na­bis­va­pau­tus­rin­ta­man akti­vis­tien motii­vi. Kun se ei ole ter­veys­pe­rus­tei­nen, niin mikä se on oikeas­ti? Val­ta­po­liit­ti­nen, talou­del­li­nen, anarkistinen ??? 

   Itse­hoi­dol­li­nen, kivun­lie­vi­tyk­sel­li­nen, libe­ra­lis­ti­nen, jne? Hyvin­voin­ti­val­tio­kin näkyy verois­sa ja jul­ki­sen puo­len kan­san­ter­veys­kus­tan­nuk­sis­sa, mut­ta rahal­la tuo­te­taan muun­lais­ta yleis­tä hyötyä.
   Entäs kri­mi­naa­li­po­liit­ti­nen? Kan­na­bis­han on huu­me­kaup­piai­den ja ‑kar­tel­lien sisään­heit­to­tuo­te, jol­la on vai­ku­tus­ta kovem­pien ainei­den tar­jon­taan (kysyn­tään­kin?) sekä rahoi­te­taan jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta. Näil­lä on aika suur­ta vai­ku­tus­ta muu­hun rikol­li­suu­teen (käy­tön rahoit­ta­mi­nen, huu­me­ve­lat, revii­ri­kiis­tat) joka var­maan­kin myös mie­lel­lään ujut­taa lon­ke­roi­taan ja toi­min­ta­ta­po­jaan myös lail­li­seen bisnekseen.

 34. YAD:“Huumausainelainsäädännön ei pitäi­si jar­rut­taa huu­me­hait­to­jen ehkäi­syn mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si ter­veys­neu­von­nan, käyt­tö­huo­nei­den ja aine­tun­nis­tuk­sen osal­ta. YAD kan­nat­taa huu­mei­den käy­tön ran­gais­ta­vuu­des­ta luo­pu­mis­ta (käyt­tö­ri­kos). Myös muu Suo­men huu­mausai­ne­lain­sää­dän­tö pitäi­si päi­vit­tää parem­min tämän päi­vän tilan­net­ta vastaavaksi.”

  THL:“THL tuot­taa ja välit­tää tie­toa huu­mei­den käy­tös­tä ja käyt­tö­ta­vois­ta sekä nii­den sosi­aa­li­sis­ta ja ter­vey­del­li­sis­tä hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta. Lisäk­si teh­tä­viin kuu­luu huu­mei­siin liit­ty­vien tilas­to­jen yllä­pi­tä­mi­nen. THL myös kehit­tää päih­de­tes­taus­ta ja tekee päih­de­mää­ri­tyk­siä ter­vey­den­huol­lon ja val­von­nan tarpeisiin. ”

  EHYT ry:“Tuemme suo­ma­lai­sen huu­mausai­ne­po­li­tii­kan läh­tö­koh­taa, jos­sa pyri­tään pitä­mään käy­tön aloit­ta­mi­sen kyn­nys kor­keal­la, mut­ta samal­la tur­vaa­maan huu­mei­den käyt­tä­jien hoi­toon pää­sy ja tuki. Pidäm­me tär­keä­nä, että huu­me­ko­kei­luis­ta ei aiheu­du yksi­lö­ta­sol­la koh­tuut­to­mia, lop­pue­lä­mää var­jos­ta­via seu­rauk­sia. Viran­omais­ten toi­min­nan tulee olla ennem­min­kin päih­de­kas­va­tus­ta ja käy­tön lopet­ta­mis­ta tuke­vaa kuin ran­kai­se­mis­ta pai­not­ta­vaa. Eri­tyi­se­nä haas­tee­na pidäm­me voi­mak­kaas­ti lisään­ty­neen kan­na­bik­sen koti­kas­va­tuk­sen myö­tä yleis­ty­nyt­tä käyttöä.”

  Yllä on tii­vis­te­ty­nä eri päih­deor­ga­ni­saa­tioi­den huu­mei­ta kos­ke­va stra­te­gia­mal­li. Onko median ja vih­rei­den luo­ma kuva asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den huu­mei­den ran­gais­ta­vuu­den pois­ta­mi­ses­ta oikea ? Mut­kat on vedet­ty suo­rik­si kun vie­lä ottaa huo­mioon lain­sää­dän­nön lisäyk­set ( 50; 7.§), joka var­mis­taa hoi­toon pää­syn ilman rikosseuraamuksia.

  YAD:n epä­mää­räi­nen toi­min­taoh­je vaa­ti­si täs­men­nyk­siä, sil­lä se ei poh­jaa ole­mas­sao­le­vaan lain­sää­dän­töön ja toteutukseen.

  Työ päih­tei­den vähen­tä­mi­ses­sä nuor­ten kes­kuu­des­sa on tuo­nut tulok­sia. Alko­ho­lin ja tupa­kan käyt­tö on vähen­ty­nyt. Tuo­reen euroop­pa­lai­sen kou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mukaan kan­na­bis­ko­kei­lut ova lisään­ty­neet eri­tyi­ses­ti pojil­la. Ja ne ovat ylei­sem­piä Suo­mes­sa kuin Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa. Nuo­ret myös usko­vat aiem­paa useam­min, että kan­na­bik­sen käyt­töön liit­tyy vain vähän tai ei lain­kaan ris­ke­jä ja kan­na­bik­sen han­kin­ta on aiem­paa useam­man mie­les­tä helppoa.

  Min­kä vies­tin aikui­set lähet­tä­vät täl­lä kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­ti­vaa­ti­muk­sel­laan ? Nyt kyl­lä hei­tä ohjaa oma muka­vuu­den­ha­lu. Tämä pei­te­tään vää­räl­lä hoi­toon­ha­keu­tu­mi­sen esty­mi­sen perus­teel­la, jota todel­li­suu­des­sa ei ole. Käy­te­tään infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen kei­no­ja, slo­ga­nei­ta: huu­meis­ta vas­taan käy­ty sota on hävit­ty, huu­mei­den käyt­tö kas­vaa valis­tuk­se­ta ja kiel­lois­ta huo­li­mat­ta, maa­il­mal­la ede­tään koh­ti kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta, kiel­lot ovat kon­ser­va­tii­vis­ta kult­tuu­ria, vapau­tuk­set moder­nia libe­ra­lis­mia. Joten lope­te­taan ran­kai­se­mi­nen , niin sit­ten käyt­tö vähe­nee ja hoi­toon­ha­keu­tu­mi­nen lisääntyy.

  1. Eemil:
   YAD:”Huumausainelainsäädännön ei pitäi­si jar­rut­taa huu­me­hait­to­jen ehkäi­syn mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si ter­veys­neu­von­nan, käyt­tö­huo­nei­den ja aine­tun­nis­tuk­sen osal­ta. YAD kan­nat­taa huu­mei­den käy­tön ran­gais­ta­vuu­des­ta luo­pu­mis­ta (käyt­tö­ri­kos). Myös muu Suo­men huu­mausai­ne­lain­sää­dän­tö pitäi­si päi­vit­tää parem­min tämän päi­vän tilan­net­ta vastaavaksi.”

   THL:”THL tuot­taa ja välit­tää tie­toa huu­mei­den käy­tös­tä ja käyt­tö­ta­vois­ta sekä nii­den sosi­aa­li­sis­ta ja ter­vey­del­li­sis­tä hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta. Lisäk­si teh­tä­viin kuu­luu huu­mei­siin liit­ty­vien tilas­to­jen yllä­pi­tä­mi­nen. THL myös kehit­tää päih­de­tes­taus­ta ja tekee päih­de­mää­ri­tyk­siä ter­vey­den­huol­lon ja val­von­nan tarpeisiin. ”

   EHYT ry:”Tuemme suo­ma­lai­sen huu­mausai­ne­po­li­tii­kan läh­tö­koh­taa, jos­sa pyri­tään pitä­mään käy­tön aloit­ta­mi­sen kyn­nys kor­keal­la, mut­ta samal­la tur­vaa­maan huu­mei­den käyt­tä­jien hoi­toon pää­sy ja tuki. Pidäm­me tär­keä­nä, että huu­me­ko­kei­luis­ta ei aiheu­du yksi­lö­ta­sol­la koh­tuut­to­mia, lop­pue­lä­mää var­jos­ta­via seu­rauk­sia. Viran­omais­ten toi­min­nan tulee olla ennem­min­kin päih­de­kas­va­tus­ta ja käy­tön lopet­ta­mis­ta tuke­vaa kuin ran­kai­se­mis­ta pai­not­ta­vaa. Eri­tyi­se­nä haas­tee­na pidäm­me voi­mak­kaas­ti lisään­ty­neen kan­na­bik­sen koti­kas­va­tuk­sen myö­tä yleis­ty­nyt­tä käyttöä.”

   Yllä on tii­vis­te­ty­nä eri päih­deor­ga­ni­saa­tioi­den huu­mei­ta kos­ke­va stra­te­gia­mal­li. Onko median ja vih­rei­den luo­ma kuva asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioi­den huu­mei­den ran­gais­ta­vuu­den pois­ta­mi­ses­ta oikea ? Mut­kat on vedet­ty suo­rik­si kun vie­lä ottaa huo­mioon lain­sää­dän­nön lisäyk­set ( 50; 7.§), joka var­mis­taa hoi­toon pää­syn ilman rikosseuraamuksia.

   YAD:n epä­mää­räi­nen toi­min­taoh­je vaa­ti­si täs­men­nyk­siä, sil­lä se ei poh­jaa ole­mas­sao­le­vaan lain­sää­dän­töön ja toteutukseen.

   Työ päih­tei­den vähen­tä­mi­ses­sä nuor­ten kes­kuu­des­sa on tuo­nut tulok­sia. Alko­ho­lin ja tupa­kan käyt­tö on vähen­ty­nyt. Tuo­reen euroop­pa­lai­sen kou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mukaan kan­na­bis­ko­kei­lut ova lisään­ty­neet eri­tyi­ses­ti pojil­la. Ja ne ovat ylei­sem­piä Suo­mes­sa kuin Ruot­sis­sa ja Norjassa.Nuoret myös usko­vat aiem­paa useam­min, että kan­na­bik­sen käyt­töön liit­tyy vain vähän tai ei lain­kaan ris­ke­jä ja kan­na­bik­sen han­kin­ta on aiem­paa useam­man mie­les­tä helppoa.

   Min­kä vies­tin aikui­set lähet­tä­vät täl­lä kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­ti­vaa­ti­muk­sel­laan ? Nyt kyl­lä hei­tä ohjaa oma muka­vuu­den­ha­lu. Tämä pei­te­tään vää­räl­lä hoi­toon­ha­keu­tu­mi­sen esty­mi­sen perus­teel­la, jota todel­li­suu­des­sa ei ole. Käy­te­tään infor­maa­tio­vai­kut­ta­mi­sen kei­no­ja, slo­ga­nei­ta: huu­meis­ta vas­taan käy­ty sota on hävit­ty, huu­mei­den käyt­tö kas­vaa valis­tuk­se­ta ja kiel­lois­ta huo­li­mat­ta, maa­il­mal­la ede­tään koh­ti kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta, kiel­lot ovat kon­ser­va­tii­vis­ta kult­tuu­ria, vapau­tuk­set moder­nia libe­ra­lis­mia. Joten lope­te­taan ran­kai­se­mi­nen , niin sit­ten käyt­tö vähe­nee ja hoi­toon­ha­keu­tu­mi­nen lisääntyy.

   Mones­sa maas­sa ja myös USA:ssa ale­taan käsit­tä­mään että huu­mei­den vas­tai­nen sota on hävit­ty, tai on alet­tu käsit­tä­mään että koko jut­tu oli suu­ri ereh­dys. Aivan äly­tön­tä on ollut rin­nas­taa kan­na­bis heroii­niin! Eihän sii­nä ole jär­jen hiven­tä­kään! Ja Suo­mes­sa, opioi­dit nii­tä mää­rä­tään mel­ko surut­to­mas­ti mut­ta kan­na­bik­sen käyt­töä lääk­kee­nä vas­tus­te­taan vim­mal­la! Hyvin on men­nyt taka­vuo­sien huu­me­pro­ba­gan­da viran­omai­siin ja mui­hin­kin! Mut­ta totuus on että alko­ho­li on pal­jon vaa­ral­li­sem­pi ja riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­vam­pi kuin kan­na­bis, eikä ole ylian­nos­tuk­sen vaa­raa niin kuin alko­ho­lil­la, alko­ho­li­myr­ky­tyk­seen­hän voi kuol­la ja kuo­lee­kin joka vuo­si ihmi­siä! Sil­ti en sano että alko­ho­li pitäi­si kiel­tää, sitä voi käyt­tää koh­tuu­del­la ja kan­na­bis­ta myös, ja kiel­to­la­ki ei toi­mi kos­kaan ja se käy kyl­lä rikol­li­sil­le kos­ka takaa heil­le hyvät bis­nek­set! Tätä ei moni­kaan näy­tä ymmär­tä­vän näis­tä jot­ka vaa­ti­vat kaik­kia kan­na­bik­sen käyt­tä­jiä tel­kien taak­se. Huu­me se on alko­ho­li­kin, se vaan on eri­lai­nen huu­me niin kuin jokai­nen huu­me on!

 35. The­re is essen­tial­ly no rela­tions­hip between the puni­ti­ve­ness of a country’s drug laws and its rates of drug use. Ins­tead, drug use tends to rise and fall in line with broa­der cul­tu­ral, social or eco­no­mic trends .(Drug dec­ri­mi­na­li­sa­tion in Por­tu­gal: set­ting the record straight.Transform Drug Policy Foundation)

  Edel­li­ses­sä koros­te­taan huu­mei­den käy­tön ero­jen joh­tu­van enem­män kult­tuu­ri­sis­ta , sosi­aa­li­sis­ta ja talou­del­li­sis­ta tren­deis­tä kuin lakie­rois­ta eri mai­den välillä. 

  Asian­tun­ti­jat meil­lä ihmet­te­le­vät nuor­ten kan­na­bik­sen käy­tön kas­vun syi­tä. Kos­ka lait ja ran­gais­tuk­set eivät ole mää­rää­viä teki­jöi­tä, niin nii­den muu­tok­sis­ta on tur­ha hakea rat­kai­su­ja. On pureu­dut­ta­va nuo­ri­so­kult­tu­ri­te­ki­jöi­hin. Edel­leen­kin voi vedo­ta Islan­nin ihmee­seen. Nuo­ril­le on taat­ta­va jär­ke­vää teke­mis­tä vapaa-aika­na. Kokoon­tu­mis­pai­kat ja tilat eivät yksin rii­tä. Niis­sä on olta­va mie­le­käs­tä teke­mis­tä ja nime­no­maan ohjatusti. 

  Käy­tän­nös­sä on havait­tu vapaan ajan­vie­ton kysei­sis­sä tilois­sa kär­si­vän lie­veil­miöis­tä. Toi­nen vah­va perus­ta on per­hei­den osal­li­suus nuor­ten teke­mi­siin. Koto­na on hyvä jär­jes­tys nuor­ten elä­män­hal­lin­nan tuke­mi­sek­si. On yhtei­set ruo­ka­het­ket, yhteis­tä aikaa per­heen kes­ken ja vapaa-aika­na val­vo­tut kotiin­tu­loa­jat ja tie­toi­suus sii­tä , mis­sä men­nään ja kei­den kans­sa. Van­hem­pien ver­kos­to pitää olla tii­vis ja yhte­näi­nen. Jokai­sel­la nuo­rel­la tulee olla har­ras­tus ja sen tuke­mi­nen on van­hem­pien teh­tä­vä. Ei lie­ne edes tar­peen koros­taa sen mer­ki­tys­tä teini-iässä.

  Van­hem­pien ja päät­tä­jien tuli­si olla tie­toi­sia tästä:

  https://www.youtube.com/watch?v=H9toNRyKV3Y
  https://www.youtube.com/watch?v=dTmXv1anpUo
  https://www.youtube.com/watch?v=7HsnvTDdwDk

  Elo­ku­va­teol­li­suus on otta­nut asiak­seen edis­tää huu­mei­den käyt­töä, aivan kuten aika­naan tupa­koin­tia. Tupa­koin­tia halusi tie­ten­kin edis­tää tupak­ka­teol­li­suus. Sit­tem­min lain­sää­dän­tö puut­tui asi­aan ja tupa­koin­tia ei saa­nut sisäl­lyt­tää elo­ku­viin. Tupa­koi­vat lan­see­rat­tiin menes­ty­vik­si san­ka­reik­si, ja nyt pös­syt­te­li­jät esi­te­tään hil­peik­si poru­kan haus­kut­ta­jik­si. Har­mit­to­mia veli­kul­tia , hyvän­tuu­li­sia seu­ran keskipisteitä.

  Wiki­pe­dias­sa on kuvaus genrestä:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Stoner_film

  Musii­kis­sa on jo ‑70-luvul­ta läh­tien ollut on tyy­li­la­jin­sa huu­mei­den käy­tös­tä ja sen roman­ti­soin­nis­ta. Joten kult­tuu­ri­set perin­teet ovat pit­käl­tä ajal­ta . Elo­ku­vat har­vem­min eit­te­le­vät kan­na­bik­sen koh­dal­la mitään huo­no­ja juo­nen­kään­tei­tä. Kukaan ei ajau­du kovem­piin huu­mei­siin ja sitä­hän jo suo­ma­lai­set aikui­set­kin todis­te­le­vat puheen­vuo­rois­saan. Elo­ku­vat on suun­nat­tu nuo­ril­le , ja en ihmet­te­li­si, jos rahoit­ta­ja­taus­tat oli­si­vat ame­rik­ka­lai­sia kan­na­bik­sen markkinoijia. 

  Tosin Hol­lywoo­din elo­ku­va­teol­li­suu­den rahoit­ta­jat ova kas­vot­to­mia suu­ry­ri­tyk­siä, joil­le elo­ku­van arvo­maa­il­mal­la sinän­sä ole mer­ki­tys­tä. Kun­han se vain tah­ko­aa rahaa, niin muul­la ei ole väliä.

  1. Musii­kis­sa on jo ‑70-luvul­ta läh­tien ollut on tyy­li­la­jin­sa huu­mei­den käy­tös­tä ja sen romantisoinnista.

   Lucy in the Sky with Dia­monds, the Beat­les, 1967

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Lucy in the Sky with Dia­monds, the Beat­les, 1967

    Jos O.S.viittaa sii­hen, että aina on ollut huu­mei­ta ihan­noi­va viih­debrän­di, niin nyky­muo­toi­nen elo­ku­va­busi­ness on volyy­meis­saan aivan eri sfää­reis­sä enti­seen aikaan verratuna. 

    Tuos­sa esi­mer­kik­si on vaa­dit­tu seit­se­mäl­le huu­me-elo­ku­val­le Oscar ‑pal­kin­toa

    https://www.civilized.life/articles/stoner-movies-that-shouldve-won-oscars/

    En ole nii­tä kat­so­nut, mut­ta gen­ren mukai­ses­ti ole­tan nii­den ole­van huu­me­myön­tei­siä. Kun näi­tä awar­de­ja myön­ne­tään, niin luo­kas­sa, nuo­ri­soe­lo­ku­vat on pil­ve­nään näi­tä sto­ner ‑elo­ku­via. Nämä tuli­si ehdot­to­mas­ti kiel­tää . Ongel­ma on se, että huu­me­lain­sää­dän­tö on lii­an löperö. 

    Se ei tavoi­ta val­mis­ta­jia, välit­tä­jiä, rikol­li­sia , eikä lop­pu­käyt­tä­jiä kun­nol­la näi­den haja­nai­suu­den vuok­si. Tupak­ka- ja alko­ho­li­teol­li­suu­den koh­dal­la näi­hin voi­daan vai­kut­taa, kos­ka alat ovat orga­ni­soi­tu­neet ja ovat luvanvaraisia. 

    Kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­nin väli­tön vai­ku­tus asian­tun­ti­joi­den mukaan oli­si käy­tön hui­ma kas­vu. Kas­vu tasaan­tui­si ajan kulues­sa, mut­ta kas­vai­si kui­ten­kin ja muun­tui­si . Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nas­sa ei voi toi­mia niin, että päih­tei­den käy­töl­le myön­ne­tään vapauk­sia (dekri­mi­na­li­soin­ti) ilman mit­ta­vaa tut­ki­mus­ta ja vai­ku­tusar­vioin­ta. Se on vuo­si­kym­me­nen työsarka. 

    Ole­tus lisään­ty­väs­tä hoi­toon­ha­keu­tu­mi­ses­ta ei ole riit­tä­vä perus­te. Vaa´an toi­sel­la puo­lel­la ovat vai­ku­tuk­set koko­nais­kan­san­ter­vey­teen. Alko­ho­lin kan­san­ter­vey­del­li­set hai­tat ovat täs­tä varoit­ta­va esimerkki.

    Ruot­sin polii­sin puheen­vuo­rot varoit­ta­vat suo­ma­lai­sia teke­mäs­tä samo­ja vir­hei­tä. Polii­sin mukaan väki­val­ta­kier­teen taus­tal­ta löy­tyy jen­gien välien­sel­vit­te­lyä, jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta ja huu­me­kaup­paa. Jos annam­me vähän­kin sii­maa huu­mei­den käy­töl­le, niin seu­rauk­set ovat toden­nä­köi­ses­ti samanlaisia.

   2. Eemil: Ruot­sin polii­sin puheen­vuo­rot varoit­ta­vat suo­ma­lai­sia teke­mäs­tä samo­ja vir­hei­tä. Polii­sin mukaan väki­val­ta­kier­teen taus­tal­ta löy­tyy jen­gien välien­sel­vit­te­lyä, jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta ja huu­me­kaup­paa. Jos annam­me vähän­kin sii­maa huu­mei­den käy­töl­le, niin seu­rauk­set ovat toden­nä­köi­ses­ti samanlaisia.

    Toi­saal­ta kiel­to­la­ki syn­nyt­ti jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den Yhdys­val­lois­sa. Riit­tä­vän suu­ri kysyn­tä, jol­le ei löy­dy lail­lis­ta tar­jon­taa, tuot­taa lait­to­man tar­jon­nan. Sen vuok­si tuli­si vaka­vas­ti har­ki­ta myös lail­li­sen läh­teen luomista.

   3. ano­nyy­mi: Toi­saal­ta kiel­to­la­ki syn­nyt­ti jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den Yhdys­val­lois­sa. Riit­tä­vän suu­ri kysyn­tä, jol­le ei löy­dy lail­lis­ta tar­jon­taa, tuot­taa lait­to­man tar­jon­nan. Sen vuok­si tuli­si vaka­vas­ti har­ki­ta myös lail­li­sen läh­teen luomista.

    Täs­mäl­leen samaa miel­tä jo 30 vuo­den ajan. Jos olet asu­nut jos­sain kes­kieu­roop­pa­lai­ses­sa isos­sa kau­pun­gis­sa ja kat­sel­lut ympä­ril­le­si, et voi muu­hun päätyä.

 36. Ruot­sin rikol­li­suu­den räjän­tä­mi­nen joh­tuu pit­käl­ti epä­on­nis­tu­nees­ta maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta ja maa­han­muut­ta­ja chet­to­jen sal­li­mis­ta esim. Mal­möön ja Tuk­ki­saa­ren lähi­öön Rinkkebyyhyn.
  Enti­sen Jugos­la­vian alu­een rikol­li­set ovat tuo­neet omaa ei niin ystä­väl­lis­tä toi­min­ta­kult­tuu­ria maa­han eikä sitä pyst­tä viran­omais­vo­min hal­lit­se­maan enää. Olin pari vuot­ta sit­ten Ete­lä-Ruot­sis­sa moot­to­ri­pyö­rä­reis­sul­la ja var­sin­kin van­hem­pi pol­vi varoit­te­li illa­nis­tu­jai­sis­sa teke­mäs­tä samo­ja virheitä.
  Tut­kin omak­si huvik­se­ni vuo­si­kausia vir­ka­mies­ri­kol­li­suut­ta ja olen huo­man­nut ihmeek­se­ni ettei suo­ma­lai­nen viran­omai­nen aina­kaan lii­kaa piit­taa lakipykälistä.
  Tein men­nei­syy­des­sä 15v. poke­duu­ne­ja tiu­kan urhei­lun ja natik­ka­voi­mai­lun täyt­täes­sä vapaa-aikaa.
  Opin tun­te­maan jen­gi­läi­siä var­sin­ki Hel­ve­tin Enke­lei­tä ja tein hei­dän kans­saan ovi­mie­hen hom­mia eikä iki­nä mitään valittamista.
  Sitä­vas­toin ihmet­te­len polii­sin käy­tös­tä esim. vii­mek­si Har­ly-David­son inter­na­tio­nal ns. Super­ral­lys­sa Himok­sel­la kesä­kuus­sa jos­sa polii­si kes­kit­tyi lähin­nä kiusan­te­koon eikä resurs­si­pu­las­ta ollut lii­em­min näky­miä. Polii­se­ja vili­si suo­ras­taan alu­eel­la ja pyö­rien val­mis­te­nu­me­roi­ta tse­kat­tiin usko­mat­to­mal­la innol­la. Mikä lie syy­nä sii­hen. Pai­kal­le oli rou­dat­tu eri­tyi­nen tila jos­sa rou­dat­tiin sit­ten “vaa­ral­li­set“ tyy­pit pyö­ri­neen. Polii­si­val­tio Suo­mi näyt­ti paras­taan noin 8000 vie­raal­le jois­ta iso osa ulkomaalaisia.
  Polii­si­val­tio Suo­mi näyt­ti paras­taan noin 8000 vie­raal­le jois­ta iso osa ulkomaalaisia.
  Osmol­la on pit­kä var­mas­ti ansio­kas­kin poli­ti­kon ura taus­tal­la. Herää kysy­mys kuin­ka val­ta­kun­nas­sa on “shei­vat­tu“ polii­sin teke­mät kon­nuu­det kuten tul­lin ja verot­ta­jan­kin. Muis­tan kun 2.10.2008 polii­siy­li­tar­kas­ta­ja Jou­ni Välk­ki ampui itsen­sä vir­ka-aseel­la. Netis­sä kier­tä­neen nimet­tö­män pos­tin mukaan Mik­ke­lin polii­si­pääl­lik­kö Ilk­ka Juka­rai­nen esit­te­li Väl­kil­le ns. Mik­ke­lin casen jos­sa viit­tä polii­sin orkeim­paan joh­toon kuu­lu­nu­ta vir­ka­mies­tä epäil­tiin Cala­brian ‘Ndrang­he­ta-Mafian rahan­pe­sus­ta 1995–2007?
  Jo aiem­min oli viit­tei­tä täs­tä kun polii­si teloit­ti Hir­sa­las­sa nbnbnc pans­sa­ri­si­sus­ta nel­jän — vii­den­met­rin pääs­tä kah­del­la hau­li­kol­la vaik­ka ei ollut tar­koi­tus tap­paa pala­vas­ta raken­nuk­ses­ta ulos ryö­mi­vää Jou­ko Huoh­va­nais­ta. Kas toi­nen SUSI­hau­li­pauk­ku osui­kin Huoh­va­nais­ta päähän.
  Jäl­ken­päin osoit­tau­tui että aseet oli hom­mat­tu samai­sel­ta rikol­lis­jär­jes­töl­tä ja epäil­lään vie­lä­kin polii­sil­la ole­van piraat­ti­ka­lus­toa lan­teil­laan joka muis­tut­taa muu­ten­kin lähin­nä sota­va­rus­tus­ta näin visuaalisesti.
  Kan­san­edus­ta­ja Jacob Säder­man teki asias­ta muis­taak­se­ni edus­kun­ta­ky­se­lyn jopa.
  Säder­man ihmet­te­li jo sil­loin oli­si­ko syy­tä perus­taa eril­li­nen elin joka tut­kii polii­sin ja mui­den vir­ka­mies­ten rik­keet joka on käy­tän­tö monis­sa muis­sa sivis­tys­val­tiois­sa joi­hin Suo­mi ei mie­les­tä­ni kuulu.
  Kysyn Osmo Soi­nin­vaa­ral­ta miten nämä tör­kyi­lyt ovat men­neet suk­ka­na lisä­nä vie­lä polii­sin maa­han­tuot­ta­mat jopa sadat Hasis­ki­lot jo ennen case Aar­nio­ta. Nämä ovat jää­neet tie­tääk­se­ni vai­hee­sen kui­ten­kin Lap­peen­ran­nan polii­sin tut­ki­muk­sis­ta huo­li­mat­ta ja noi­hin aikoi­hin kuo­li puo­li­tusi­naa Supon ja polii­sin joh­toa. Myös syyt­tä­jä Marian­na Semi jou­tui pyy­tä­mään suo­je­lua KRP.n alet­tua käyt­täy­ty­mään uhkaa­vas­ti Case Aar­nion alku­vai­hei­ta puitaessa.

 37. Huu­mei­den käy­tön lisään­ty­mi­sen yhteis­kun­nal­li­set, poliit­ti­set ja glo­baa­lit (juuri)syyt Suomessa?

Vastaa käyttäjälle R.Silfverberg Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.