Huumepolitiikka on masentavaa

Suo­ma­lainen huume­poli­ti­ik­ka on masen­tavaa. Kun huumeet ovat mon­elle tun­tem­aton paha, kaik­ki jämäkältä näyt­tävä toim­inta huumei­ta vas­taan tuot­taa poli­itikolle kan­na­tus­ta, vaik­ka se tosi­asi­as­sa pahen­taisikin huume­on­gel­maa. Poli­itikot eivät ole niin tyh­miä kuin miltä moni yrit­tää näyt­tää. He kyl­lä tietävät, että mitä he huumeista sanovat, ei ole tutkimusten val­os­sa totta.

Olin vuosi­na 2000 – 2002 huume­poli­ti­ikas­ta vas­taa­va min­is­teri. Se oli masen­tavaa juuri sik­si, että poli­it­tiset into­hi­mot estivät järkevän huume­poli­ti­ikan toteuttamista.

En ole seu­ran­nut alan tilas­to­ja, mut­ta tuol­loin huumei­ta käytet­ti­in Suoes­sa mui­hin mai­hin ver­rat­tuna vähän, mut­ta huumeista aiheutu­vat hait­ta — huumekuolemat mukaan luet­tuna — oli­vat Euroopan kärkeä.

Kir­joitin kir­jaani Min­is­terikyyti asi­as­ta kokon­aisen luvun Huumem­i­nis­teri, joka on luet­tavis­sa sivuil­tani. On masen­tavaa, että tuo kir­joi­tus on nyt liki 20 vuot­ta myöhem­min yhtä ajanko­htainen kuin silloin.

Jok­seenkin kaik­ki kan­sain­väliset tutkimuk­set osoit­ta­vat, että huumei­den käytöstä rankaisem­i­nen pahen­taa huume­on­gel­maa. Ne, jot­ka nyt metelöivät esi­tyk­ses­tä pois­taa kannabik­sen käytön ran­gais­tavu­us, tietävät tämän ihan hyvin, mut­ta hei­dän on edullista olla tietämät­tä. Käytön krim­i­nal­isoin­ti tekee huumei­den osta­jas­ta myyjän liit­to­laisen, kanssarikol­lisen, ja suo­jelee näin myyjää kiin­ni jäämiseltä. He ovat sil­loin samal­la puolel­la ja suo­jel­e­vat toisi­aan. Tämä sopii huumekaup­pi­aalle oikein hyvin.

Kun osta­ja on jo astunut lain väärälle puolelle, hänet on help­po värvätä myös myymään huumei­ta. Tämä mekanis­mi on todel­la tehokas. (Miten Veikkaus oy ei ole keksinyt, että pelion­gel­maiset voisi­vat tien­ata rahaa pelei­hin han­kki­mal­la Veikkauk­selle lisää asiakkaita?)

Poli­isin on aika turha kysyä moot­toripyörä­jen­gin huumekau­pas­ta osta­jil­ta, kos­ka näil­lä ei ole halua eikä edes velvol­lisu­ut­ta puhua tot­ta. Kenel­läkään ei ole velvol­lisu­us todis­taa itseään vastaan.

Ran­gais­tuk­sen pelko estää myös hakeu­tu­mas­ta hoitoon.

Espan­jalainen huume­poli­isi ker­toi min­ulle parikym­men­tä vuot­ta sit­ten, että he katso­vat pien­imuo­toista kannabiskaup­paa ja kotikas­va­tus­ta läpi sormien, jot­ta suosit­tu kannabis ei liukuisi kovan huumerikol­lisu­u­den sisään­heit­to­tuot­teek­si. Tähän Suomen huume­poli­ti­ik­ka juuri näyt­tää johta­van. Amatöörit pois alal­ta ja kannabis kovan luokan rikol­lis­ten monop­o­lik­si. Siitä tavarat­alosta saa sit­ten pahempiakin aineita.

Suomes­sa on lain mukaan yhtä kiel­let­tyä myy­dä mietoa mar­i­hua­naa ja vah­vaa hero­i­inia ja yhtä kiel­let­tyä myy­dä huumei­ta lap­sille ja aikuisille. Tuomiois­tu­imil­la voi toki olla omat käytän­tön­sä tärkeän rikok­sen määrittelyssä.

Meil­lä ei ole halut­tu lain­säädön­nössä tehdä eroa mieto­jen ja kovien huumei­den välil­lä, kos­ka se antaisi kuulem­ma väärän viestin mieto­jen huumei­den mietoud­es­ta. Tässä on se ongel­ma, että jos halu­taan viestiä, että kannabis on yhtä vaar­al­lista kuin hero­i­i­ni, joku voi ymmärtää sen niin, että hero­i­i­ni on yhtä har­mi­ton­ta kuin kannabis.

Maa toisen­sa jäl­keen on lail­lis­ta­mas­sa kannabik­sen viihdekäytön, kos­ka päät­täjät eivät omien koke­musten­sa nojal­la pidä ainet­ta niin vaar­al­lise­na tai kos­ka eivät halua kannabik­ses­ta muo­dos­tu­van sisään­heit­toar­tikke­lia kovan huumeen kauppiaille.

On mie­lenki­in­toista, että kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen näyt­tää vähen­tävän sen käyt­töä. Vähän samas­ta asi­as­ta on talousle­hti The Econ­o­mist usein kir­joit­tanut. Huume­poli­tikkka pitää yllä jät­timäisiä voit­to­ja ja ne kan­nus­ta­vat suuri­in markki­noin­tipon­nis­telui­hin. Suomen luon­nos­sa kas­vaa yleinen huume­sieni, joka on kenen tahansa ulot­tuvil­la. Siitä ei ole tul­lut mitään ongel­maa, kos­ka se on kaikkien ulot­tuvil­la eikä kukaan voi tehdä sil­lä voittoa.

Ne, jot­ka väit­tävät kannabista vaarat­tomak­si huumeek­si, ovat yksinker­tais­es­ti väärässä. Kannabis on pahak­si eri­tyis­es­ti alaikäisille. Sik­si on huono asia, jos saamme alko­ho­likult­tuurin päälle kannabiskulttuurin.

Yhtä väärässä ovat ne, jot­ka väit­tävät kannabista alko­ho­li­akin vaar­al­lisem­mak­si. Ei se kyl­lä ole, eri­tyis­es­ti sik­si, ettei aina tuo­ta riip­pu­vu­ut­ta. Tai kuulem­ma kannabis tuot­taa psyykkistä riip­pu­vu­ut­ta, siis tot­tumista, mut­ta ei ole riip­pu­vu­u­den aiheut­ta­ja lainkaan niin vah­va kuin tupak­ka, alko­holi tai kahvi.

EU:n ter­veysmin­is­te­rien huumei­ta käsit­televässä kok­ouk­ses­sa erään suuren viin­i­maan min­is­teri sanoi, että se, että olemme kieltäneet niin har­mit­toman huumeen kuin kannabis ja salli­neet niin vaar­al­lisen huumeen kuin alko­holi, johtuu tietysti maat­alous­poli­ti­ikas­ta ja vain siitä.

Asi­at muut­tuisi­vat siis parem­mik­si, jos siis voisimme pois­taa alko­holin ja kor­va­ta sen kannabik­sel­la. Mut­ta emme voi. Uno­hde­taan siis tämä. Sitä pait­si min­ul­ta ette vie oikeut­ta viini­lasil­liseen viikonloppuna!

Suomen on vaikea ylläpitää kannabik­sen kiel­toa, jos muu maail­ma hyväksyy kannabik­sen yhtä vapaaseen käyt­töön kuin olemme hyväksyneet nikotiinin.

Mut­ta suh­tau­tui kannabik­seen päi­h­teenä miten hyvän­sä, sen käytön ran­gais­tavu­us pitäisi pois­taa ja keskit­tyä myyjien jah­taamiseen. Maria Ohisa­lo on tässä aivan oikeassa.

Tietoon perus­tu­va poli­ti­ik­ka kunniaan!

81 vastausta artikkeliin “Huumepolitiikka on masentavaa”

 1. Olen joskus ver­ran­nut huumei­den käyt­töä itsen­sä viil­te­lyyn; Kun sanon “ver­ran­nut”, en tietenkään tarkoi­ta että ne ovat sama asia. Mut­ta niis­sä on yksi samankaltainen piirre: Kum­mankin voidaan uskoa aiheut­ta­van tek­i­jälle itselleen vahinkoa, ja että mikä ikinä vahinko siitä muille syn­tyykään, on aina luon­teeltaan täysin välil­listä, ei siis itse toimin­nas­ta johtu­vaa, vaan jotenkin siitä mutkan kaut­ta syntyvää. 

  Kukaan ei kuitenkaan ole vaa­ti­mas­sa että itsen­sä viil­telem­i­nen tulisi krim­i­nal­isoi­da ja itsen­sä viil­telijöille kir­joit­taa sakkoja. 

  Kuitenkin huumau­sainei­den dekrim­i­nal­isoin­nin yhtey­dessä usein tuo­daan esi­in muka jonkin­laise­na argu­ment­ti­na se, että on paljon ihmisiä joille huumei­den käyt­tö ei ole ongel­ma. Tai sit­ten se, että suurelle osalle se on ongel­ma. Miten ikinä tässä asi­aa perusteleekin ja mitä ikinä mieltä tästä on, ei kai se, että toim­inta on “ongel­ma” tek­i­jälle *itselleen*, ole mikään perustelu ran­gaista tai olla rankaise­mat­ta siitä? 

  Itse kan­natan paljon laa­jem­paa lail­lis­tamista, juuri noiden joidenkin USA:n osaval­tioiden malli­in. Siel­lä kannabik­sen (laiton) saatavu­us on heiken­tynyt siinä määrin, että melkein kaikissa osaval­tiois­sa jois­sa lail­lis­t­a­mi­nen on tehty, nuorten kannabik­sen käyt­tö on selvästi vähen­tynyt. Lisäk­si kon­di­to­riatuot­tei­den, perunalas­tu­jen, ja makeis­ten kysyn­tä on kas­vanut. Tätä voisikin jo sit­ten yli­pain­oises­sa koto­suomes­samme pitää jonkin­laise­na argu­ment­ti­na lail­lis­tamista vastaan. 

  Olisi muutenkin mukavam­paa jos kannabik­sen kaupit­telus­ta tulisi vero­tu­lo­ja kun­nille ja val­ti­olle, sen­si­jaan että niil­lä rahoite­taan moot­toripyörä­jenge­jä. Välil­lä mietin että ei tai­da Teu­vo Hakkarainen olla ain­oa joka kaveer­aa jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den kanssa. Keskus­tan johto ainakin myötäilee näi­den etu­ja. No, Keskus­ta nyt on muutenkin erään­lainen rikollisjärjestö.

  1. Meil­lä on Suomen met­sis­sä kenen tahansa ulot­tuvil­la korkeata­soinen huume­sieni. Voisi luul­la, että siitä tulisi ongel­ma, mut­ta ei ole tul­lut, kos­ka se on kenen tahansa ilmaisek­si saatavil­la. Sitä ei kan­na­ta markkinoida.

   1. Rehellisyy­den nimis­sä pitää kyl­lä sanoa, että niitä on tosi han­kala löytää.

   2. AV: Moni lait­tomak­si huumeek­si luokitel­tu aine on paljon vaarat­tomampi kuin alko­holi tai tupak­ka, joten sil­lä ei kiel­to­ja voi perustella.

    Tupakan osalta on sys­temaat­tis­es­ti kul­jet­tu kohti suun­taa, jos­sa sen käyt­töä pyritään ehkäisemään ja estämään. Tupakoin­ti on kiel­loil­la ja vero­tuk­sel­la ajet­tu kohti suun­taa, jos­sa tupakoin­ti hiipuu nopeaa vauh­tia. Huumeis­sa on myös kus­tan­nuk­sia yhteiskun­nan kannal­ta. Osa niistä aiheut­taa mm. psykoose­ja, joiden kus­tan­nuk­set vaikka­pa sairaseläk­keen mak­sa­jan roolis­sa jäävät mak­set­tavak­si muulle yhteiskun­nalle. Sama tilanne on ollut tupakoin­nis­sa, joka on aiheut­tanut muun muas­sa keuhkosyöpiä sekä hait­taa sik­iöille. Kum­mas­sakin tapauk­ses­sa yhteiskun­nal­la on perusteita 

    Osmo Soin­in­vaara:

    Meil­lä on Suomen met­sis­sä kenen tahansa ulot­tuvil­la korkeata­soinen huume­sieni. Voisi luul­la, että siitä tulisi ongel­ma, mut­ta ei ole tul­lut, kos­ka se on kenen tahansa ilmaisek­si saatavil­la. Sitä ei kan­na­ta markkinoida.

    Entisenä kansane­dus­ta­jana ja entisenä min­is­ter­inä tietänet, että huume­sien­ten markki­noin­ti, kas­va­tus ja myyn­ti on lail­la kiel­let­ty — sil­loinkin, vaik­ka niitä luovut­taisi vastikkeetta.

    Sienet ovat vaival­loisia kerätä, ne ovat monien mielestä ällöt­täviä, ne ovat työläitä valmis­taa ja lisäk­si se on aika yleis­es­ti saatu lap­sia myötä infor­moiduk­si kansalle, että myrkyl­lis­ten sien­ten syömiseen liit­tyy kuole­maan tai hal­vauk­seen johtavia riske­jä, mikä on viime vuosikym­meninä rajoit­tanut niiden käyt­töä ver­rat­tuna aiem­pi­in vuosisatoihin. 

    Huumaavien sien­ten kas­va­tus ja myös luon­nos­ta kerät­ty­jen sie­nien myymi­nen huumekäyt­töön on tuomiois­tu­imien lin­jan mukaan kiel­let­ty. Huumaavien sien­ten kas­va­tus- ja väl­i­tysasi­as­ta on suh­teel­lisen hil­jat­tainkin käy­ty oikeut­ta. Korkein oikeus antoi ehdol­lisen vankeustuomion huume­sien­ten kas­vat­ta­jalle, joka oli ilmeis­es­ti kas­vat­tanut huume­sieniä itselleen ja tar­jon­nut niitä myös tut­tavilleen vastik­keet­ta (KKO:2017:33).

   3. Huumeis­sa on myös kus­tan­nuk­sia yhteiskun­nan kannal­ta. Osa niistä aiheut­taa mm. psykoose­ja, joiden kus­tan­nuk­set vaikka­pa sairaseläk­keen mak­sa­jan roolis­sa jäävät mak­set­tavak­si muulle yhteiskunnalle. 

    Laukai­se­vat, eivät aiheuta.

    Sienet ovat vaival­loisia kerätä, ne ovat monien mielestä ällöt­täviä, ne ovat työläitä valmis­taa ja lisäk­si se on aika yleis­es­ti saatu lap­sia myötä infor­moiduk­si kansalle, että myrkyl­lis­ten sien­ten syömiseen liit­tyy kuole­maan tai hal­vauk­seen johtavia riske­jä, mikä on viime vuosikym­meninä rajoit­tanut niiden käyt­töä ver­rat­tuna aiem­pi­in vuosisatoihin. 

    Vaik­ka kär­pässieniäkin voi käyt­tää päi­htymis­tarkoituk­ses­sa, niin myrkyl­lisiä sieniä on turha sekot­taa “oikeisi­in” huumaavi­in sieni­in niistä keskustellessa.

   4. Osmo Soin­in­vaara:
    Meil­lä on Suomen met­sis­sä kenen tahansa ulot­tuvil­la korkeata­soinen huume­sieni. Voisi luul­la, että siitä tulisi ongel­ma, mut­ta ei ole tul­lut, kos­ka se on kenen tahansa ilmaisek­si saatavil­la. Sitä ei kan­na­ta markkinoida. 

    Kaik­ki kannabik­sen käyt­tö on aina lääkin­näl­listä ja ter­apeut­tista, luuli­pa ihmis­po­lo sitä kuin­ka käyt­tävän­sä vain päi­htymiseen.. Ihmisen elim­istö ohjaa hor­mon­aalis­es­ti hakeu­tu­maan Kannabik­sen käyt­töön kos­ka mei­dät on laji­na pakotet­tu mieli­v­al­tais­es­ti läh­es 60 vuot­ta ole­maan erossa elim­istöllemme elin­tärkeistä KANNABINOIDEISTA! — Endokannabi­noi­di jär­jestelmä ei toi­mi ilman oikei­ta kannabi­noide­ja.. Ihmiskun­ta on ihan sekaisin ja täysin AIHEETTA!

 2. Mä halu­aisin kysyä seu­raavaa: Mitä hait­taa keuhkoille ja hen­gi­ty­se­limille on sään­nöl­lis­es­tä kannabik­sen polttamisesta?

  1. Kannabik­sen ehdot­tomasti huonoin piirre on, että sitä käytetään usein poltet­tuna. Sitä voi käyt­tää myös oraalis­es­ti, mut­ta sil­loin sitä tarvi­taan enemmän.

 3. Keskusteluilmapi­irin osalta koen epärak­en­tavak­si sen, että ainakin netis­sä liikkuu paljon kannabis­apos­tole­ja, jot­ka markki­noi­vat hamp­pua mihin hyvän­sä sopi­vana ihmeaineena eivätkä hyväksy väit­teitä, että siitä voisi olla ikinä mitään hait­taa kenellekään mis­sään olo­suhteis­sa (silti osa näistä kan­nat­ta Veikkauk­sen pelien kieltämistä, kos­ka niistä on hait­taa joillekin). Tämän­tyyp­pis­ten ihmis­ten kanssa keskustel­lessa on vaikeaa vält­tyä mieliku­val­ta, että taustal­la on huonos­ti salat­tu agen­da päästä itse käyt­tämään kannabista kenenkään häir­it­semät­tä, mikä ei oikein innos­ta kan­nat­ta­maan sitä.

  Itse olen kyl­lä valmis kuule­maan sel­l­aisia argu­ment­te­ja, joiden lähtöko­htana on että olisi kyl­lä kivaa ettei kukaan käyt­täisi huumei­ta, mut­ta val­i­tut keinot ovat kum­minkin huono­ja siitäkin lähtöko­hdas­ta. Suo­ma­laiskansalli­nen ratkaisu olisi siis ryhtyä myymään hamp­pua Alkos­sa ja vain siellä.

  Sit­ten pitäisi vielä miet­tiä yksi­tyisko­htia. Olisiko ham­pun käytöl­lä kuitenkin saman­laisia rajoituk­sia kuin tupakoin­nil­la kans­saih­mis­ten suo­jelemisek­si (toivon ja ole­tan että olisi)? Vaik­ka hamp­pu olisi rikoslail­lis­es­ti depe­nal­isoitu, voisiko siitä edelleen seu­ra­ta ammatil­lisia seu­raa­muk­sia töis­sä, jois­sa jonkin­lainen huume­seu­lon­ta on käytössä?

  Entä miten rikol­lisjär­jestöt reagoi­vat muut­tuvaan markki­nati­lanteeseen (tästä on var­maan maail­mal­la jo tietoa)? Löy­tyykö mar­i­hua­nan lail­lis­tamisen jäl­keen seu­raavak­si miedoin huume, jon­ka lail­lis­tamista ale­taan ajaa samoil­la perusteil­la jne. jne.? Saisiko suo­ma­laiset koulutet­tua ole­maan heit­telemät­tä marisätkien tumppe­ja sinne tänne, kun tupakan­tumppe­jakin ovat jo julkiset ulkopaikat täynnään?

  1. Marisätkän tump­pi on rul­lak­si käärit­ty pahv­in­pala, joka hajoaa varsin nopeasti.

 4. Mis­tä nuoret saa­vat kannabista, jos sen myyn­ti on kielletty?

 5. Vaik­ka en varsi­nais­es­ti ole kaikesta poli­it­tis­es­ti Soin­in­vaaran kanssa samoil­la lin­joil­la, niin on myön­net­tävä , että tämä oli hyvä kir­joi­tus. Soisin myös että tämä luet­taisi­in laajemmaltikkin.

 6. Suh­tau­tu­mi­nen huumeisi­in on yksi aihe, jol­la poli­itikko voi viestiä omaa arvo­maail­maansa äänestäjäkun­nalle. Moni lait­tomak­si huumeek­si luokitel­tu aine on paljon vaarat­tomampi kuin alko­holi tai tupak­ka, joten sil­lä ei kiel­to­ja voi perustel­la. LSD ei ole myrkyl­listä, eikä aiheuta riip­pu­vu­ut­ta, sama pätee taikasieni­in. Toinen näkökul­ma asi­aan on se onko yhteiskun­nal­la ylipäätään syytä puut­tua aikuis­ten ihmis­ten itselleen tekemi­in asioi­hin? Enkö omista itseäni ja saa määrätä itses­täni? Päi­htei­den käyt­tö saat­taa toki aiheut­taa sosi­aal­isia ongelmia, mut­ta täl­lä perus­teel­la puoli­son pet­tämis­es­tä pitäisi joutua vanki­laan, sil­lä avio­ero­jen vaiku­tus lap­si­in on tuhoisa, kukaan ei kuitenkaan ole ollut vaa­ti­mas­sa aviorikok­sen tuomista rikoslakiin.
  Syy ris­tiri­itaisu­u­teen on selvä: sek­suaalieti­ikalla ei ole nyky­isin saman­laista arvoa hyveel­lisyy­den vies­timisessä, kuin vaikka­pa huumeil­la, sen takia poli­itikko­jen toimis­sa ei tapah­du muu­tos­ta, ennenkuin huumei­den tabuar­vo poistuu.

 7. Alko­ho­lia ja kannabista ei tosin pidä sinän­sä ver­ra­ta toisi­in­sa, kos­ka ne ovat toisi­in­sa näh­den täysin eri­laiset päi­h­teet. Alko­holi on taval­la tai toisel­la kuitenkin myös seu­rustelu­juo­ma, joka toimii niin ruuan kanssa, kuin vaik­ka porukalla. Men­nä vaik­ka ystävien kanssa oluelle tai viini­lasil­liselle. Ei se oli sama asia kokoon­tua pössyt­telemään, että onpas hyvän­makuinen joint­ti. Mites tuo toinen. En kan­na­ta kiel­toa, ja kannabis saisi vapau­tua, mut­ta on siinä kyl­lä aika vah­va tuo haju. Vaasankadul­la, mis­sä asun, niin sen pössyt­te­lyn hais­taa jo parinkin kort­telin päästä, ja se taas ei ole hyvä asia. En pidä sen hajus­ta sen enem­pää, kuin tupakankaan. Rap­pukäytäväkin haisee, kun joku polt­taa käm­pässään. Ja tätä fak­taa ei kannabik­sen puo­lus­ta­jat voi kumo­ta. Se on hajuhait­ta ikävä kyllä.

  1. Minä en pidä kahvin hajus­ta. En kuitenkaan vaa­di sen kieltämistä.

  2. Kyl­lä nimeno­maan on muka­va kokoon­tua porukalla ja lait­taa joint­ti kier­toon. Ja jos poruk­ka on sopi­vasti saman­henkistä eikä alko­ho­lia tarvi­ta tässä kuvios­sa, illat ovat yleen­sä hyvinkin viihdyt­täviä. Poltet­tuna kannabik­sen tuok­su saat­taa tosi­aan lev­itä kauaskin, mut­ta vapor­isoin­ti yleistyy kovaa vauh­tia, eikä tut­tava­pi­iris­säni ole enää kuin muu­tamia jot­ka käyt­tävät kannabista polttamalla.

 8. Surullista on se, että Kar­vo­nen oli aivan oike­as­sa, ja sai ja saa kär­siä siitä maail­man tappiin.
  Demon­isoidessa menee myös hyviä ja elämän pelas­tavia hoito­ja viemäri­in puh­da­sot­saisu­u­den nimissä.
  Ei se K‑amfetamiini mum­moille kulkaa niin huono aja­tus ollut, jol­la sil­lä yksikin päivä petin poh­jal­ta pelastetaan.

  1. Pervi­ti­inin voimal­la Suo­mi soti Neu­vos­toli­it­to vas­taan (pitäisikö sodas­sa saavutet­tu hopeami­tali mitätöidä dop­ing-tulok­se­na?) hiihti itsen­sä maail­man kar­talle ja sairaan­hoita­jat luki­vat tent­ti­in. Kun amfe­tami­inia opit­ti­in piikit­tämän, hyvä piriste muut­tui tuhoisak­si huumeeksi

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Pervi­ti­inin voimal­la Suo­mi soti Neu­vos­toli­it­to vas­taan (pitäisikö sodas­sa saavutet­tu hopeami­tali mitätöidä dop­ing-tulok­se­na?) hiihti itsen­sä maail­man kar­talle ja sairaan­hoita­jat luki­vat tent­ti­in. Kun amfe­tami­inia opit­ti­in piikit­tämän, hyvä piriste muut­tui tuhoisak­si huumeeksi 

    Suomes­sa pervi­ti­iniä ei jaet­tu miehille kuin leipää. Armei­jan lääk­in­tähuolto rajasi sen käytön kaukopar­tiomiehi­in, lentäji­in ja ylimpään johtoon sekä tietysti itseen­sä. Meil­lä ei jaet­tu lin­jaryk­ment­tien riv­imiehille amfe­tami­inia samaan tapaan kuin Sak­sas­sa. Esimerkik­si isoisäni, joka oli ensin erään prikaatin jääkärikomp­pa­ni­as­sa (prikaatin nyrkkinä ja lähi­tiedustelus­sa käyt­tämä yksikkö) ja sit­tem­min pää­ma­jan kaukopar­tios­sa, sai ker­tomansa mukaan amfe­tami­ini­an­nok­sen matkaan vain kaukopartiossa.

    Eli suurin osa vet­er­aaneista soti sotansa selvin päin. (Sit­ten haavoit­tumisen jäl­keen osa sai mor­fi­inia vähän liikaa.)

   2. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Suomes­sa pervi­ti­iniä ei jaet­tu miehille kuin leipää. Armei­jan lääk­in­tähuolto rajasi sen käytön kaukopar­tiomiehi­in, lentäji­in ja ylimpään johtoon sekä tietysti itseen­sä. Meil­lä ei jaet­tu lin­jaryk­ment­tien riv­imiehille amfe­tami­inia samaan tapaan kuin Sak­sas­sa. Esimerkik­si isoisäni, joka oli ensin erään prikaatin jääkärikomp­pa­ni­as­sa (prikaatin nyrkkinä ja lähi­tiedustelus­sa käyt­tämä yksikkö) ja sit­tem­min pää­ma­jan kaukopar­tios­sa, sai ker­tomansa mukaan amfe­tami­ini­an­nok­sen matkaan vain kaukopartiossa.

    Eli suurin osa vet­er­aaneista soti sotansa selvin päin. (Sit­ten haavoit­tumisen jäl­keen osa sai mor­fi­inia vähän liikaa.)

    Suomen armei­ja käyt­ti yskän­lääk­keenä hero­i­initablet­te­ja, ja näistä jäi moni ns. koukku­un kun alan miehet opet­ti­vat murskaa­maan tabut ja liuot­ta­maan nes­teek­si. Ja sit­ten suo­raan rän­ni­in. Suo­mi sai jo 20–30 ‑luvuil­la kan­sain­välistä huomio­ta val­taval­la oop­i­um- ja mor­fi­in­imääräl­lä per capita. 

    Lisää aiheesta: https://www.goodreads.com/book/show/10478706-unileip-kuolonvett-spiidi—huumeet-suomessa-1800–1950#

 9. OS: “Meil­lä ei ole halut­tu lain­säädön­nössä tehdä eroa mieto­jen ja kovien huumei­den välil­lä, kos­ka se antaisi kuulem­ma väärän viestin mieto­jen huumei­den mietoudesta.” 

  Tuo­han on hel­posti ratkaistavis­sa ter­mi­nolo­gial­la. Kir­jataan laki­in ‘vah­vat huumeet’ ja ‘vielä vahvem­mat huumeet’.

  Järkeväähän se mieto­jen vapaut­ta­mi­nen olisi. Mut­ta kuten hil­jat­tain on nähty, jopa olu­en pros­ent­ti­ra­jan vähäi­nen nos­to ruokakaupois­sa oli karmean vään­nön takana. Kannabista Alkon hyl­ly­ille saamme odotel­la vielä pitkään.

  OS, eikö nois­sa poli­it­ti­sis­sa debateis­sa voisi vedo­ta koke­muk­si­in alko­holin kiel­to­lain lakkaut­tamis­es­ta. Kiel­to­la­ki syn­nyt­ti rikol­lisjär­jestöt, jot­ka hoiti­vat aineen maa­han­tuon­nin ja jakelun. Kansa ryyp­päsi silti, ja vero­markko­ja paloi rikol­lis­ten jah­taamiseen. Kun kiel­to­la­ki lakkautet­ti­in, rikol­lisjär­jestöt menet­tivät bis­nek­sen­sä ja kato­si­vat. Tämä toimisi case-esimerkkinä vapaut­tamisen puolesta.

 10. Kas­vat­tamisen sal­lim­i­nen on hie­man ongel­mallista, sil­lä on han­kala arvioi­da sadon määrää tai sitä kuin­ka usein kas­vate­taan. Nyt useim­miten valaisin on 400 tai 600 wat­tia. Nor­maali sato on var­maan luokkaa 1g/w eli 4000 — 6000 euroa, jos ajatel­laan hin­naksi 10 euroa / gramma.

  Suuri osa kas­vat­ta­jista saa tosin haaveil­la noista sadoista, sil­lä se vaatii hie­man elämän­hallintaa. Pitää pystyä hoita­maan muu­taimia pieniä asioi­ta, että pystyy tuo­hon. Jos se onnis­tuu, niin valitet­tavasti tämä skaalau­tuu hel­posti. Toinen lamp­pu ja se on 800- 1200 gram­maa. Kol­mas ja se on 1200 — 1800 grammaa. 

  Ja kun on alka­nut kas­vat­ta­maan tör­mää nopeasti ongel­maan. Kannabista on kaik­ki paikat täyn­nä. Itse olen mon­ta ker­taa näh­nyt enem­män kannabista yhdel­lä silmäyk­sel­lä mitä suomen poli­isi takavarikoi vuodessa. 

  Tässä vai­heessa kas­vat­ta­ja on usein katumapääl­lä. Mon­et halu­a­vat sitä, mitä sin­ul­la on, Jos­sain vai­heessa tul­laan tilanteeseen, jos­sa osta­ja ei kysy myyjjältä, että halu­aako se myy­dä. Ja usein ostos mak­se­taan kov­ina huumeina joi­ta ei kas­vat­ta­ja halun­nut. Päin vas­toin. Kas­vat­ta­ja alun­perin aloit­ti kas­vat­ta­maa, jot­ta voi olle erossa rikol­lisu­ud­es­ta.. Ja kovat huumeet halu­taan lev­iämään sinne, jot­ka aiem­min halu­si­vat vain kannabista. Pain­os­tus levit­tää kovia huumei­ta on kovaa.

  Eikä se onneton puu­tarhuri ole tämän jäl­keen kuin yksi hel­vetin peli­nap­pu­la koko shows­sa, jota suomen poli­isi hal­lit­see. Huumekaup­pa ei ole mitenkään piilos­sa suomes­sa. Poli­isi tietää kyl­lä kuka sitä tekee ja mis­sä raha liikkuu. Se on vain liian paljon poli­isin rahaa ja poli­isin omis­sa intres­seis­sä. Jopa hip­pi­en kas­vat­teliden tuot­to menee osak­si poli­i­seille. Niin pitkään, kun poli­isi hyö­tyy huumekau­pas­ta ei saa­da tilanteeseen muutosta.

  1. u: Entisenä kansane­dus­ta­jana ja entisenä min­is­ter­inä tietänet, että huume­sien­ten markki­noin­ti, kas­va­tus ja myyn­ti on lail­la kiel­let­ty – sil­loinkin, vaik­ka niitä luovut­taisi vastikkeetta.

   Sienet ovat vaival­loisia kerätä, ne ovat monien mielestä ällöt­täviä, ne ovat työläitä valmis­taa ja lisäk­si se on aika yleis­es­ti saatu lap­sia myötä infor­moiduk­si kansalle, että myrkyl­lis­ten sien­ten syömiseen liit­tyy kuole­maan tai hal­vauk­seen johtavia riske­jä, mikä on viime vuosikym­meninä rajoit­tanut niiden käyt­töä ver­rat­tuna aiem­pi­in vuosisatoihin.

   Huumaavien sien­ten kas­va­tus ja myös luon­nos­ta kerät­ty­jen sie­nien myymi­nen huumekäyt­töön on tuomiois­tu­imien lin­jan mukaan kiel­let­ty. Huumaavien sien­ten kas­va­tus- ja väl­i­tysasi­as­ta on suh­teel­lisen hil­jat­tainkin käy­ty oikeut­ta. Korkein oikeus antoi ehdol­lisen vankeustuomion huume­sien­ten kas­vat­ta­jalle, joka oli ilmeis­es­ti kas­vat­tanut huume­sieniä itselleen ja tar­jon­nut niitä myös tut­tavilleen vastik­keet­ta (KKO:2017:33).

   kom­met­ti: Kas­vat­tamisen sal­lim­i­nen on hie­man ongel­mallista, sil­lä on han­kala arvioi­da sadon määrää tai sitä kuin­ka usein kas­vate­taan. Nyt useim­miten valaisin on 400 tai 600 wat­tia. Nor­maali sato on var­maan luokkaa 1g/w eli 4000 – 6000 euroa, jos ajatel­laan hin­naksi 10 euroa / gramma.

   Suuri osa kas­vat­ta­jista saa tosin haaveil­la noista sadoista, sil­lä se vaatii hie­man elämän­hallintaa. Pitää pystyä hoita­maan muu­taimia pieniä asioi­ta, että pystyy tuo­hon. Jos se onnis­tuu, niin valitet­tavasti tämä skaalau­tuu hel­posti. Toinen lamp­pu ja se on 800- 1200 gram­maa. Kol­mas ja se on 1200 – 1800 grammaa.

 11. “Käytön krim­i­nal­isoin­ti tekee huumei­den osta­jas­ta myyjän liit­to­laisen, kanssarikol­lisen, ja suo­jelee näin myyjää kiin­ni jäämiseltä. He ovat sil­loin samal­la puolel­la ja suo­jel­e­vat toisiaan.”

  Osta­ja toden­näköis­es­ti suo­jelee myyjää vaik­ka käyt­tö ei olisikaan rikol­lista. He ovat joka tapauk­ses­sa samal­la puolel­la: Ilman myyjää käyt­täjä jää ilman annostaan.

 12. “Kun osta­ja on jo astunut lain väärälle puolelle, hänet on help­po värvätä myös myymään huumei­ta. Tämä mekanis­mi on todel­la tehokas. (Miten Veikkaus oy ei ole keksinyt, että pelion­gel­maiset voisi­vat tien­ata rahaa pelei­hin han­kki­mal­la Veikkauk­selle lisää asiakkaita?)”

  Pelipuolel­la on tehty ihan sama asia. On krim­i­nal­isoitu yksi­tyiset pelit — muiden kuin Veikkauk­sen jär­jestämät. Yksi­tyiset uhkapelaa­jat pelaa­vat salas­sa, lain vääräl­lä puolel­la peleistä ilman Veikkauk­sen pro­vi­sioi­ta sopi­en. Se kan­nus­taa pitämään pelion­gel­mat salas­sa, ja koko Veikkauk­sen ulkop­uolisen rahapelaamisen salas­sa. Mut­ta en ole silti kuul­lut yhdenkään vakavasti otet­ta­van peli­tutk­i­jan Suomes­sa ehdot­ta­neen ratkaisuk­si pelion­gelmi­in sitä, että lail­lis­te­taan pelaami­nen muidenkin jär­jestämien pelien kuin Veikkauk­sen osalta. Suomes­sa on kyl­lä yhdet euroopan suurim­mista peliongelmista.

  Viimek­si julka­istu­jen tilas­to­jen mukaan Suomes­sa on euroopan maista seit­semän­nek­si eniten tilas­toitu­ja huumekuolemia suh­teessa väestöön. Tosin ne tilas­tot eivät ole kaikkien maid­en osalta yhtä luotet­tavia, kun kuolemien syitä selvitetään ja tilas­toidaan eri paikois­sa joil­tain osin eri tavoin.

  “On mie­lenki­in­toista, että kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen näyt­tää vähen­tävän sen käyt­töä. Vähän samas­ta asi­as­ta on talousle­hti the Econ­o­mist usein kirjoittanut. ”

  Onko kannabik­sen käyt­tö vähen­tynyt kuin­ka isos­sa osu­udessa lail­lis­tamistapauk­sista lail­lis­tamisen jäl­keen? Lueske­lin tänään yhtä tutkimus­ta Col­orados­ta, jos­sa käsitelti­in kannabik­sen lail­lis­tamis­es­ta seu­ran­nei­ta ongelmia ter­vey­den­huol­los­sa. Artikke­lin nimi oli “Legal­ized Cannabis in Col­orado Emer­gency Depart­ments: A Cau­tion­ary Review of Neg­a­tive Health and Safe­ty Effects” ja se oli julka­istu West­ern Jour­nal of Emer­gency Med­i­cine ‑lehdessä vuon­na 2019. Siinä artikke­lis­sa esitet­ty­jen tilas­to­jen mukaan kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen nimeno­maan lisäsi sen käyt­täjien määrää ja osu­ut­ta väestöstä. Artikke­lis­sa ver­tailuko­htana Col­oradolle käytet­ti­in Kansasin osaval­tio­ta, jos­sa vas­taavaa kannabik­sen käytön nousua ei samaan aikaan vaikut­tanut esi­in­tyneen, vaik­ka mon­et muut asi­at yhteiskun­nas­sa oli­vat näis­sä osaval­tiois­sa kai kehit­tyneet saman­su­un­tais­es­ti tarkastelu­pe­ri­odil­la. Ter­vey­den­huol­lon kannabisas­i­akkuuk­sien määrät moninker­tais­tu­i­v­at Kolorados­sa lail­lis­tamisen jäl­keen, ja myös mar­i­huo­nan käyt­töön liite­tyt itse­murhat tilas­tois­sa ilmeis­es­ti 2–3 ker­tais­tu­i­v­at ja psykoosit ilmeis­es­ti yleistyivät. Tuo tutkimus ei tukenut väitet­tä, jon­ka mukaan kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen vähen­täisi sen käyt­töä, vaan sen tulok­set oli­vat täysin päinvastaiset.

  1. u:
   ”Kun osta­ja on jo astunut lain väärälle puolelle, hänet on help­po värvätä myös myymään huumei­ta. Tämä mekanis­mi on todel­la tehokas. (Miten Veikkaus oy ei ole keksinyt, että pelion­gel­maiset voisi­vat tien­ata rahaa pelei­hin han­kki­mal­la Veikkauk­selle lisää asiakkaita?)”

   Pelipuolel­la on tehty ihan sama asia. On krim­i­nal­isoitu yksi­tyiset pelit – muiden kuin Veikkauk­sen jär­jestämät. Yksi­tyiset uhkapelaa­jat pelaa­vat salas­sa, lain vääräl­lä puolel­la peleistä ilman Veikkauk­sen pro­vi­sioi­ta sopi­en. Se kan­nus­taa pitämään pelion­gel­mat salas­sa, ja koko Veikkauk­sen ulkop­uolisen rahapelaamisen salas­sa. Mut­ta en ole silti kuul­lut yhdenkään vakavasti otet­ta­van peli­tutk­i­jan Suomes­sa ehdot­ta­neen ratkaisuk­si pelion­gelmi­in sitä, että lail­lis­te­taan pelaami­nen muidenkin jär­jestämien pelien kuin Veikkauk­sen osalta. Suomes­sa on kyl­lä yhdet euroopan suurim­mista peliongelmista.

   Viimek­si julka­istu­jen tilas­to­jen mukaan Suomes­sa on euroopan maista seit­semän­nek­si eniten tilas­toitu­ja huumekuolemia suh­teessa väestöön. Tosin ne tilas­tot eivät ole kaikkien maid­en osalta yhtä luotet­tavia, kun kuolemien syitä selvitetään ja tilas­toidaan eri paikois­sa joil­tain osin eri tavoin.

   ”On mie­lenki­in­toista, että kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen näyt­tää vähen­tävän sen käyt­töä. Vähän samas­ta asi­as­ta on talousle­hti the Econ­o­mist usein kirjoittanut. ”

   Onko kannabik­sen käyt­tö vähen­tynyt kuin­ka isos­sa osu­udessa lail­lis­tamistapauk­sista lail­lis­tamisen jäl­keen? Lueske­lin tänään yhtä tutkimus­ta Col­orados­ta, jos­sa käsitelti­in kannabik­sen lail­lis­tamis­es­taseu­ran­nei­ta ongelmia terveydenhuollossa.Artikkelin nimi oli ”Legal­ized Cannabis in Col­orado Emer­gency Depart­ments: A Cau­tion­ary Review of Neg­a­tive Health and Safe­ty Effects” ja se oli julka­istu West­ern Jour­nal of Emer­gency Med­i­cine ‑lehdessä vuon­na 2019. Siinä artikke­lis­sa esitet­ty­jen tilas­to­jen mukaan kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen nimeno­maan lisäsi sen käyt­täjien määrää ja osu­ut­ta väestöstä. Artikke­lis­sa ver­tailuko­htana Col­oradolle käytet­ti­in Kansasin osaval­tio­ta, jos­sa vas­taavaa kannabik­sen käytön nousua ei samaan aikaan vaikut­tanut esi­in­tyneen, vaik­ka mon­et muut asi­at yhteiskun­nas­sa oli­vat näis­sä osaval­tiois­sa kai kehit­tyneet saman­su­un­tais­es­ti tarkastelu­pe­ri­odil­la. Ter­vey­den­huol­lon kannabisas­i­akkuuk­sien määrät moninker­tais­tu­i­v­at Kolorados­sa lail­lis­tamisen jäl­keen, ja myös mar­i­huo­nan käyt­töön liite­tyt itse­murhat tilas­tois­sa ilmeis­es­ti 2–3 ker­tais­tu­i­v­at ja psykoosit ilmeis­es­ti yleistyivät. Tuo tutkimus ei tukenut väitet­tä, jon­ka mukaan kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen vähen­täisi sen käyt­töä, vaan sen tulok­set oli­vat täysin päinvastaiset.

   On melko selvää, että päi­htei­den käyt­töön liit­tyvät ter­vey­den­huol­lon käyn­nit lisään­tyvät lail­lis­tamisen myötä. Se ei tosin mil­lään taval­la ker­ro käytön yleistymis­es­tä mitään. Lail­lis­tamisen pää­point­ti onkin juuri siinä, että päi­hdeon­gel­mainen voi hakea hoitoa ilman pelkoa ran­gais­tuk­sista. Jopa kovien huumei­den hen­gen­vaar­al­li­sis­sa ylian­nos­tuk­sis­sa avun hälyyt­tämi­nen on korkean kyn­nyk­sen takana, sil­lä siitä seu­raa suuria vaikeuk­sia. Taitaa kuitenkin olla niin, että pelkän kannabik­sen täh­den ter­vey­den­huoltokäyn­te­jä ei kovin paljoa tule, suh­teessa käytön yleisyyteen.

   Mitä pelei­hin tulee, Suomes­sa on nimel­lis­es­ti Euroopan tiukim­min rajoitet­tu pelaami­nen, eli tääl­lä on yksi viralli­nen palvelun­tar­joa­ja. Pelion­gel­ma on kuitenkin Euroopan huip­pua ja pelei­hin kulute­tut rahat per capi­ta myöskin. Reaal­i­to­teu­tu­ma nimit­täin on ihan muu­ta kuin tiuk­ka. Niis­sä “lievän” kon­trol­lin mais­sa et todel­lakaan pysty tunke­maan raho­jasi peli­au­tomaat­ti­in kau­pan, kioskin, tai huoltoase­man ulko-ovil­la. Edes rav­in­tolois­sa ei ole pele­jä, jollei kyseessä ole kasi­no. Sin­un pitää siel­lä men­nä ihan eril­lisi­in kasinotiloihin. 

   Suomen rahapelit toimi­vatkin nyky­isin samoin kuin kannabik­sen kaup­pa, vaik­ka toinen on val­tion kon­trol­lis­sa ja toinen täysin kon­trol­loima­ton­ta. Molem­pia on de fac­to täysin vapaasti saatavis­sa joka puolel­la ja ongel­mat ovat sen mukaiset. Käytän­nössä pele­jä ei kon­trol­loi­da juuri mitenkään ja mis­sä tahansa taa­ja­mas­sa kilo­metrin säteeltä löy­tyy suuri määrä pelimah­dol­lisuuk­sia, läh­es vuorokau­den ympäri. 

   Lakialoiten onkin siinä mielessä tor­so, että krim­i­nal­isoin­nin pois­ton lisäk­si myös kaup­pa pitäisi ottaa kon­trol­li­in. Ihan oikeaan kon­trol­li­in alko­holinkau­pan tavoin, eikä Veikkauk­sen tapaiseen feik­ki-kon­trol­li­in. Kannabista voisi myy­dä Alkos­sa ja siihen erikois­tuneis­sa rav­in­tolois­sa vah­van alko­holin tavoin. Se riit­täisi aika tehokkaasti mur­ta­maan pimeän kau­pan kan­nat­tavu­us­laskel­mat ja kar­si­maan pimeät myyn­tiverkos­tot. Ihan samal­la tavoin kuin kiel­to­lain purku oli kuolinisku jär­jestäy­tyneille lestin­heit­to-organ­isaa­tioille 30-luvulla.

  2. u: Artikke­lin nimi oli ”Legal­ized Cannabis in Col­orado Emer­gency Depart­ments: A Cau­tion­ary Review of Neg­a­tive Health and Safe­ty Effects” ja se oli julka­istu West­ern Jour­nal of Emer­gency Med­i­cine ‑lehdessä vuon­na 2019. 

   Lähteisi­in, jot­ka ovat verkos­sa saatavis­sa, kan­nat­taa linkit­tää suo­raan.

   Artikke­lis­sa ver­tailuko­htana Col­oradolle käytet­ti­in Kansasin osaval­tio­ta, jos­sa vas­taavaa kannabik­sen käytön nousua ei samaan aikaan vaikut­tanut esi­in­tyneen, vaik­ka mon­et muut asi­at yhteiskun­nas­sa oli­vat näis­sä osaval­tiois­sa kai kehit­tyneet saman­su­un­tais­es­ti tarkasteluperiodilla. 

   Täl­laista artikke­lis­sa ei väitetä, vaan ain­oa Kansasin ver­tailuko­hdak­si ottamisen kri­teeri oli maanti­eteelli­nen läheisyys. Outoa olisikin ollut väit­tää, sil­lä Col­orado on ns. sini­nen osaval­tio ja Kansas ns. punainen. Poli­it­tisen polar­isaa­tion viime aikoina pahentues­sa ne eivät ole “kehit­tyneet saman­su­un­tais­es­ti” vaan men­neet päin­vas­toin aina vain kauem­mas toi­sis­taan, minkä eräs ilmen­e­mis­muo­to Col­oradon kannabis­lail­lis­tus juuri on.

  3. u: kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen nimeno­maan lisäsi sen käyt­täjien määrää

   Juuri noin. Itse olen myös lukenut usei­ta tutkimuk­sia, jois­sa on tasan saman­laisia tulok­sia. Miten O.S. voi väit­tää käytön vähenevän? Mitä tutkimus­tu­lok­sia hänel­lä on esit­tää ? Aja­tus jo itsessään on täysin jär­jetön. Käytön lail­lis­t­a­mi­nen vähen­tää käyttöä ???

   Kat­sokaa nyt tästä :http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf

   Siel­lä näkyy nousua kaikissa val­tiois­sa oli sit­ten lail­lista tai laiton­ta. Italia, Espan­ja ja Por­tu­gali koki­vat huumei­den käytön nousun lail­lis­tamisen jäl­keen. Miten O.S. voit sanoa käytön vähentyneen ???

   O.S:“On mie­lenki­in­toista, että kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen näyt­tää vähen­tävän sen käyttöä.

 13. “EU:n ter­veysmin­is­te­rien huumei­ta käsit­televässä kok­ouk­ses­sa erään suuren viin­i­maan min­is­teri sanoi, että se, että olemme kieltäneet niin har­mit­toman huumeen kuin kannabis ja salli­neet niin vaar­al­lisen huumeen kuin alko­holi, johtuu tietysti maat­alous­poli­ti­ikas­ta ja vain siitä.” 

  Kyl­lä tässä on taustal­la myös erään­lainen län­si­mainen kult­tuuri-impe­ri­al­is­mi. Alko­holi on vaki­in­tunut läh­es esi­his­to­ri­alli­nen tapa joka näin ollen naut­tii laa­jaa kult­tuuril­lista hyväksyn­tää ja varsinkin län­si­mais­sa. Monis­sa mus­lim­i­mais­sa alko­holi on kiel­let­ty, mut­ta tätä kiel­toa mon­et sivistyneem­mätkin pitävät vähän has­suna kult­tuuril­lise­na tapana. Kuitenkin samaan aikaan lähi-idässä ja afrikas­sa Kat­pen­saan (Kat tai Khat) lehdet ovat hyvin vah­va oma kult­tuurilli­nen tapansa joka on sit­ten tääl­lä län­si­mais­sa kiel­let­ty huumau­saine. Ei tätä kokon­aisas­etel­maa voi jär­jel­lä käsitel­lä, pata kat­ti­laa soimaa ja niin edelleen.
  Kult­tuuri-impe­ri­al­is­mia sik­si että taustal­la on selvästi aja­tus että mei­dän tavat ovat parem­pia kuin muiden, mus­lim­i­mais­takin rapor­toidaan ja ver­tail­laan keskenään medi­as­sa usein esim. sil­lä logi­ikalla kuin­ka vapaa­ta alko­holin saatavu­us ja käyt­tö on.

  1. Stadist: Kyl­lä tässä on taustal­la myös erään­lainen län­si­mainen kult­tuuri-impe­ri­al­is­mi. Alko­holi on vaki­in­tunut läh­es esi­his­to­ri­alli­nen tapa joka näin ollen naut­tii laa­jaa kult­tuuril­lista hyväksyn­tää ja varsinkin län­si­mais­sa. Monis­sa mus­lim­i­mais­sa alko­holi on kiel­let­ty, mut­ta tätä kiel­toa mon­et sivistyneem­mätkin pitävät vähän has­suna kult­tuuril­lise­na tapana. Kuitenkin samaan aikaan lähi-idässä ja afrikas­sa Kat­pen­saan (Kat tai Khat) lehdet ovat hyvin vah­va oma kult­tuurilli­nen tapansa joka on sit­ten tääl­lä län­si­mais­sa kiel­let­ty huumau­saine. Ei tätä kokon­aisas­etel­maa voi jär­jel­lä käsitel­lä, pata kat­ti­laa soimaa ja niin edelleen.
   Kult­tuuri-impe­ri­al­is­mia sik­si että taustal­la on selvästi aja­tus että mei­dän tavat ovat parem­pia kuin muiden, mus­lim­i­mais­takin rapor­toidaan ja ver­tail­laan keskenään medi­as­sa usein esim. sil­lä logi­ikalla kuin­ka vapaa­ta alko­holin saatavu­us ja käyt­tö on. 

   Tot­ta. Mik­si ei koskaan pohdi­ta päin­vas­taista vai­h­toe­htoa: kiel­letään alko­holi ja nikoti­i­ni? Kaksi­nais­moraal­ista päästäisi­in myös, jos lisätään alko­holi ja nikoti­i­ni huumau­sainei­den luet­teloon. Sen jäl­keen alko­ho­lia ja nikoti­inia annet­taisi­in riip­pu­vaisille ter­veyskeskuk­ses­ta samoil­la menet­te­ly­il­lä kuin sub­u­tex­ia. Tupakkakar­ton­gin tai use­am­man kuin yhden viina­pul­lon myyn­nistä saisi vuos­i­tolkul­la lin­naa. Kal­japul­lon hal­lus­sapi­dos­ta lähtisi mah­dol­lisu­us tehdä työtä mis­sään tur­val­lisu­us­selvi­tys­tä edel­lyt­tävässä tehtävässä.

   Tuo ratkaisu olisi moraalis­es­ti korkeampi­ta­soinen kuin nykyi­nen lain­säädän­tömme, jos­sa kak­si vaar­al­lista ja suuria yhteiskun­nal­lisia hait­to­ja aiheut­tavaa päi­hdet­tä on eri­ty­isas­e­mas­sa lail­lis­tet­tuina, ja niiden kanssa enin­tään sama­nar­voiset khat ja kannabis on kriminalisoitu.

   Todel­lisu­udessa järkev­in­tä lienisi viedä nikoti­i­ni, khat ja kannabis Alkon monop­o­lin piiri­in. Se olisi kul­tainen keski­tie. Eli tupak­ka ja vieroi­tus­tuot­teet pois maitokaupoista!

 14. Olen käynyt erään keskisu­uren kaupun­gin poli­isiy­hdis­tyk­sen kesämökil­lä ja siel­lä oli erääl­lä sivupöydällä
  kan­abista. MISTÄ tämä mah­toi olla peräisin?

  1. A. Aal­lon­tie:
   Olen käynyt erään keskisu­uren kaupun­gin poli­isiy­hdis­tyk­sen kesämökil­lä ja siel­lä oli erääl­lä sivupöydällä
   kan­abista. MISTÄ tämä mah­toi olla peräisin?

   Jaa‑a.Tutulta mieheltä löy­tyi kotoa kelpo saalis dop­ing-ainei­ta, mut­ta tuomion perus­teena ollut määrä olikin selvästi pienem­pi. Mies kuitenkin arveli ettei tuomios­ta sil­lä perus­teel­la kan­nat­tanut valittaa..

 15. Pääosa omaisu­us­rikok­sista on nistien tekemiä, joten kadul­ta kalte­rien taakse poimit­tu nisti on aina parem­pi vai­h­toe­hto kuin Sin­in­auhali­iton tar­joa­ma. Sakko­ran­gais­tus ei ole ran­gais­tus nistille. 

  Jos vapaute­taan käyt­tö, niin pitää vapaut­taa myös myyn­ti. Nykyisel­lä tiedol­la en olisi valmis siihen, mut­ta seu­rataan nyt USA:n ihmiskokei­ta, mitä siitä tulee.

 16. Vihreil­lä on edelleen puolueessa vaka­va huume­on­gel­ma. Ei jatkoon.

 17. Itse näen enem­män ongel­mana sen, että poli­tikot tekevät täl­läistä. Se vie poh­jan siltä, että halu­aisi osal­lis­tua äänestämäl­lä ja lop­ul­ta koko demokra­tia jatkaa alamäkeään.

 18. Kiitos pohdin­nois­tasi. Pari lisähuomiota:

  1) Kannabik­sen lail­lis­t­a­mi­nen on USA:ssa ainakin luonut kannabis­boomin. Kun itse olen ollut lääke­tuotan­non tuote­tur­val­lisu­us­puolel­la töis­sä, niin Linkedin on täyn­nä tut­tu­jeni jut­tu­ja kannabisy­htiöistä ja miten varmis­te­taan kannabik­sen tuote­tur­val­lisu­us aitous. En tiedä, miten hyödylli­nen täl­lainen busi­ness-boo­mi on.

  2) Olin pitkään sitä mieltä, että yleen­säkin huumeet pitäisi siirtää apteekki­jakelu­un resep­til­lä, jol­loin rikol­lisil­ta menisi isoin businek­sen­sa. Kun on seu­ran­nut tätä “lail­lisil­la huumau­saineil­la” aiheutet­tua opi­oidikri­isiä, en ole enää ihan varma.

 19. Onhan se jotenkin hul­lunkurista, kun ehdot­tomasti halu­taan kieltää tupakoin­ti kokon­aan, niin vas­taavasti halu­taan vapaut­taa kannabik­sen polt­telu. Jos siis kär­sit parveke­tu­pakoin­nista, koh­ta saat vapaasti naut­tia naa­purin pössyttelystä.

  1. Niin, lail­lise­na tupakan käyt­töä on onnis­tuneesti pystyt­ty vähen­tämään ja rajoit­ta­maan sen käyt­tö­paikko­ja. Tämä ei lait­toman kannabik­sen kanssa tule koskaan onnis­tu­maan. Ain­oa tapa kon­trol­loi­da kannabik­sen käyt­töä ja myyn­tiä on tuo­da se lail­liselle markki­nalle tupakan ja alko­holin rinnalle.

 20. Eivat ole vaikei­ta loy­taa tai tun­nistaa. Kuka tahansa oppii ne parin sieniop­paan ja netin lisav­i­h­jei­den avul­la. Ei muu­ta kuin met­saan ja pilveen.

  t. Mikko

 21. Tässä kannabik­sen vapaut­tamises­sa on muu­ta­ma ongelma:
  — Aiem­min mainitsin sen että kannabik­sen polt­ta­mi­nen haisee, on keuhkoille ja hen­gi­ty­se­limille haitallista ja aiheut­taa ympäristöhait­to­ja ja koet­telee naa­purisop­ua. Sen käyt­tö pitäisi rajoit­taa ulkotiloi­hin, ja mah­dol­lisim­man kauas ihmis­ten asun­noista, parvekkeista ja ikkunoista.
  — Jos se vapaute­taan lisään­tyy kotikas­va­tus räjähdys­mäis­es­ti. Jo nyt olemme saa­neet lukea että kotikas­vat­ta­jat ovat onnis­tuneet tuhoa­maan kokon­aisia huoneis­to­ja vesi­vahin­goil­la ja saa­neet aikaan sel­l­aisia sähkölasku­ja joista riidel­lään oikeudessa. Jos kas­va­tus lail­lis­tet­taisi­in niin lisään­tyvät myös nämä ilmiöt.
  — Rajavalvon­ta mon­imutk­istuu. Pitääkö sal­lia yksi­ty­is­tuon­ti ja kuin­ka paljon ja mis­tä? EU:sta, vai myös muual­ta? Jäävätkö tullin huumekoirat työttömiksi?
  — Vero­tus on täysin avointa.
  — Liiken­ten rat­ti­juop­pous­valvon­nas­sa pitää määritel­lä uudet rajat. 

  Itse olen sitä mieltä että sal­li­tan käyt­tö jos lääkäri kir­joit­taa reseptin ja sitä tavaraa saa osta vain apteekeista. Jos kannabik­ses­ta on todel­lisu­udessa ter­vey­del­listä hyö­tyä joillekin niin sal­lit­takot sen käyt­tö juuri niille kohderyhmille. 

  Vihreä Liit­to voisi keskit­tyä mui­hin asioi­hin, esim siihen miten saadaan lop­pumaan se että Kesustapuolue vie koko hal­li­tus­ta, varsinkin ilmas­to­muu­tos-asiois­sa, kuin litran mit­taa. Antakoot Vasem­mis­toli­iton puuha­ta eri­lais­ten haitallis­ten ilmiöi­den dekrim­i­nal­isoimisek­si. Täl­lä taval­la ajat­te vain entiset “Kokoomuk­sen puis­to-osas­ton” äänestäjät takaisin Kokoomukseen.

  1. mikko kale­vi siito­nen:
   Eivat ole vaikei­ta loy­taa tai tun­nistaa. Kuka tahansa oppii ne parin sieniop­paan ja netin lisav­i­h­jei­den avul­la. Ei muu­ta kuin met­saan ja pilveen.

   t. Mikko

   R.Silfverberg:
   Antakoot Vasem­mis­toli­iton puuha­ta eri­lais­ten haitallis­ten ilmiöi­den dekrim­i­nal­isoimisek­si. Täl­lä taval­la ajat­te vain entiset ”Kokoomuk­sen puis­to-osas­ton” äänestäjät takaisin Kokoomukseen.

   Itse uskon, että käy päin­vas­toin. Kokoomuk­sen sosi­aalieet­tis­es­ti lib­er­aal­ista siivestä tulee lisää kan­nat­ta­jia vihreisi­in. Kokoomus­poli­itikko­jen kom­ment­tien perus­teel­la Kokoomus­ta ei oikein voi enää pitää lib­er­aali­na oikeistop­u­lu­olueena, jos ajat­telu keskeisessä sosi­aali- ja ter­veyspoli­it­tises­sa kysymyk­sessä on ulkois­tet­tu poli­isille. RKP on samqan ongel­man edessä. Se ei enää ole vakavasti otet­ta­va kak­sikieli­nen vai­h­toe­hto arvolib­er­aaleille. Myös arvolib­er­aaleil­la demareil­la voi olla vaikeuk­sia viihtyä enää puolueessaan.

   Voit­ta­jia tässä lienevät pitkäl­lä tähtäimel­lä Vihreät, PS ja ehkä Vasem­mis­toli­it­to. Ei ole täysin mah­do­ton­ta, että Piraat­tipuolue voisi saa­da ensim­mäisen kansane­dus­ta­jansa. Se on jopa toden­näköistä, jos Vihreät taipu­vat ryh­mä­paineen, poli­isin “asiantun­ti­joiden” ja “huolestunei­den kansalaisten”.

   Tämä ajaa Kokoomuk­sen, Keskus­tan ja ehkä jopa Demarien oikean siiv­en arvokon­ser­vati­ive­ja Per­sui­hin. Jos ale­taan nokitel­la ääri­oikeis­to­laisu­udel­la, PS voit­taa aina. Heil­lä ei ole mitään eet­tistä kom­pas­sia, joka estäisi vaik­ka ehdot­ta­mas­ta kaik­ista huumerikok­sista annet­tavien ran­gais­tusten kaksinker­tais­tamista, poli­isin val­tuuk­sien ja resurssien moninker­tais­tamista, Pakkokeinoista päät­tämisen antamista poli­isin vapaasti harkit­tavak­si tai kaikki­in huumeisi­in liit­tyvi­i­in rikok­si­in syyl­listynei­den aset­tamista elinikäiseen virkakiel­toon julkisel­la sektorilla. 

   Häviäjiä tässä ovat siis van­hat kolme suur­ta: Kokoomus, Keskus­ta ja SDP. Seu­rauk­se­na on suo­ma­laisen poli­it­tisen kult­tuurin entistä jyrkem­pi polar­isaa­tio. Kuitenkin tämä on sen arvoista. Tästä tärk­jeästä kysymyk­ses­tä on vai­et­tu liian kauan. On ihan syvä, että taan­tu­muk­sel­liset käärmeet aje­taan kolois­taan auringonvaloon.

   1. iak:
    Itse uskon, että käy päinvastoin.Kokoomuksen sosi­aalieet­tis­es­ti lib­er­aal­ista siivestä tulee lisää kan­nat­ta­jia vihreisi­in. Kokoomus­poli­itikko­jen kom­ment­tien perus­teel­la Kokoomus­ta ei oikein voi enää pitää lib­er­aali­na oikeistop­u­lu­olueena, jos ajat­telu keskeisessä sosi­aali- ja ter­veyspoli­it­tises­sa kysymyk­sessä on ulkois­tet­tu poli­isille. RKP on samqan ongel­man edessä. Se ei enää ole vakavasti otet­ta­va kak­sikieli­nen vai­h­toe­hto arvolib­er­aaleille. Myös arvolib­er­aaleil­la demareil­la voi olla vaikeuk­sia viihtyä enää puolueessaan.

    Voit­ta­jia tässä lienevät pitkäl­lä tähtäimel­lä Vihreät, PS ja ehkä Vasem­mis­toli­it­to. Ei ole täysin mah­do­ton­ta, että Piraat­tipuolue voisi saa­da ensim­mäisen kansane­dus­ta­jansa. Se on jopa toden­näköistä, jos Vihreät taipu­vat ryh­mä­paineen, poli­isin ”asiantun­ti­joiden” ja ”huolestunei­den kansalaisten”.

    Tämä ajaaKokoomuk­sen, Keskus­tan ja ehkä jopa Demarien oikean siiv­en arvokon­ser­vati­ive­ja Per­sui­hin. Jos ale­taan nokitel­la ääri­oikeis­to­laisu­udel­la, PS voit­taa aina. Heil­lä ei ole mitään eet­tistä kom­pas­sia, joka estäisi vaik­ka ehdot­ta­mas­ta kaik­ista huumerikok­sista annet­tavien ran­gais­tusten kaksinker­tais­tamista, poli­isin val­tuuk­sien ja resurssien moninker­tais­tamista, Pakkokeinoista päät­tämisen antamista poli­isin vapaasti harkit­tavak­si tai kaikki­in huumeisi­in liit­tyvi­i­in rikok­si­in syyl­listynei­den aset­tamista elinikäiseen virkakiel­toon julkisel­la sektorilla. 

    Häviäjiä tässä ovat siis van­hat kolme suur­ta: Kokoomus, Keskus­ta ja SDP. Seu­rauk­se­na on suo­ma­laisen poli­it­tisen kult­tuurin entistä jyrkem­pi polar­isaa­tio. Kuitenkin tämä on sen arvoista. Tästä tärk­jeästä kysymyk­ses­tä on vai­et­tu liian kauan. On ihan syvä, että taan­tu­muk­sel­liset käärmeet aje­taan kolois­taan auringonvaloon. 

    Nykyi­nen eduskun­ta ja hal­li­tus ovat istuneet vas­ta reilun vuo­den, mut­ta riitais­sa se on ollut.
    Kyn­nys mun äänestäm­sielle on, miten nössöjä Vihreät ja Demar­it (ja RKP ja Vas) ovat Keskus­taa kohtaan. Mun mielestäni nössöys on men­nyt liia pitkälel kso­ka Keskus­ta on saanut kaik­ki vaa­ti­mansa läpi ja jatkuu puskas­ta ampumista. Keskus­ta tietää että jos he eivät saa, he lähtevät ovet paukkuen ja tulee uudet vaalit. Sil­loin seu­raa­va hal­li­tus muo­doste­taan suur­in­pi­irtein PS + Keskus­ta + Kris­til­liset. Kokkare­i­ta ei edes tarvi­ta. Vähin­tä mitä voisi vaa­tia on että Keskus­ta edes vai­h­taa joitakin ministereitään. 

    Joku kannabis-asia ei ole kyn­nyskysymys, sel­l­aiselle jota ei sitä itse käytä, se on merk­i­tyk­setön, kun­han eivät järjestyshäir­iöt ja työikäis­ten ihmis­ten sairas­tu­vu­us lisään­ny. Ilmas­to­muu­tos ja muut ympäristöasi­at, talous­poli­ti­ik­ka, työ­markki­napoli­ti­ik­ka, ulko ja tur­val­lisu­us­poli­ti­ik­ka jne menevät ohi.

   2. R.Silfverberg:
    Joku kannabis-asia ei ole kyn­nyskysymys, sel­l­aiselle jota ei sitä itse käytä, se on merkityksetön,kunhan eivät järjestyshäir­iöt ja työikäis­ten ihmis­ten sairas­tu­vu­us lisään­ny. Ilmas­to­muu­tos ja muut ympäristöasi­at, talous­poli­ti­ik­ka, työ­markki­napoli­ti­ik­ka, ulko ja tur­val­lisu­us­poli­ti­ik­ka jne menevät ohi.

    Halu­aisin kuitenkin huo­maut­taa, että esimerkik­si min­ulle asia on kyn­nyskysymys. En käytä itse kannabista, en ole Vihreän puolueen jäsen enkä ole mil­lään lail­la ollut osalli­nen tähän kansalaisa­loit­teeseen. Toki kan­natin sitä. Olen tör­män­nyt näinä päiv­inä useisi­in mui­hinkin joko netis­sä tai ihan lihamaail­mas­sa, jot­ka ovat sanoneet asian ole­van heille kyn­nyskysymys. Käsit­tääk­seni ainakaan kaik­ki heistä eivät käytä kannabista. Muu­ta­ma heistä on ollut aiem­min äänekäitä Kokoomuk­sen kan­nat­ta­jia, joille puolueen suh­tau­tu­mi­nen on tul­lut syvänä pet­tymyk­senä. Ihmette­len kyl­lä, miten se on voin­ut olla yllä­tys. Myön­nän, että tut­tava­pi­iri­ni ei var­masti ole mikään kat­ta­va leikkaus suo­ma­laista yhteiskun­taa. Toisaal­ta en usko, että he ovat niin mar­gin­aal­isia kuin mon­et tähän keskustelu­un osal­lis­tu­vat halu­a­vat antaa ymmärtää. Arvokon­ser­vati­ive­ja tut­tavis­sani kieltämät­tä ei juuri ole.

   3. Tuo eili­nen kom­ment­ti­ni oli ehkä tun­neki­ihkos­sa turhan jyrkästi kir­joitet­tu. Sen huo­man­nee kir­joi­tusvirheistä. Sitä ajau­tuu vain melkoiseen berserkki­raivoon tästä hyvin maltil­lis­es­ta kansalaisa­loit­teesta nous­sut­ta keskustelua seu­rates­saan ja huo­mates­saan kuin­ka syvästi sadistisia
    ja ihmis­vas­taisia tun­te­muk­sia monil­la kansalaisil­lamme on. Osa väit­tää kyynis­es­ti, että käyt­täjien rankaisem­i­nen ja hei­dän elämän­sä tuhoami­nen on aut­tamista. Toiset taas pitävät huumekuolemia ja inhimil­listä kär­simys­tä nykyisen lain­säädän­nön HYVINÄ puoli­na. En tiedä kumpi on pahempi. Jälkim­mäiset ovat sen­tään rehellisiä.

   4. iak: Tämä ajaa Kokoomuk­sen, Keskus­tan ja ehkä jopa Demarien oikean siiv­en arvokon­ser­vati­ive­ja Persuihin. 

    Ensin­näkin ei pidä kuvitel­la, että jos itselle lib­er­aal­ius/kon­ser­vati­ivi-akseli on tärkein, että se olisi sitä muille. Kokoomuk­ses­sa on paljon sakkia jot­ka eivät äänestä puoluet­ta sen perus­teel­la, kuka esit­tää tiukim­man ja puh­taim­man näke­myk­sen [tähän joku sopi­va inden­ti­teet­tipoli­ti­ikan osa-alue]. 

    Pitää nyt kuitenkin muis­taa että EU-myön­teiselle arvokon­ser­vati­iville, joka kan­nat­taa kv-kaup­paa ja taloudel­lista oikeis­to­laisu­ut­ta, PS ei ole kyl­lä mikään vai­h­toe­hto. Esim. 2019 eduskun­tavaaleis­sa vir­ta Kokoomus → PS oli pienem­pi kuin PS → Kok ja SDP → PS (edel­lisi­in vaalei­hin ver­ratu­na). PS siis *menet­ti* äänestäjiä Kokoomuk­selle edel­li­sistä vaaleista, vaik­ka teki hyvän tuloksen*

    Lisäk­si Kokoomuk­sen upot­ti nimeno­maan hoita­jami­toi­tus, joten vaik­ka PS ja Vihr kovasti yrit­tävät asi­aa rum­mut­taa, niin eivät pelkät arvoasi­at vaale­ja ratkaise. Jos ratkai­sisi, niin miten ihmeessä SDP:stä tuli päämin­is­teripuolue ja Ps menet­ti ääniä Kokoomukselle?

    Eli ne jot­ka ovat Kokoomuk­ses­ta menos­sa Per­sui­hin, ovat men­neet sinne jo sil­loin, kun PS nousi 4% → nyky­isi­in mit­toi­hin. Jäl­jelle jääneitä Kokoomuk­sen kan­nat­ta­jia on vaikea houkutel­la mas­soit­tain, kos­ka näke­myk­set EU:sta, kv-jär­jestöistä, Natos­ta ja maa­han­muu­tos­ta ovat puolueis­sa aika eri­laisia. Tiukasti EU-kri­it­tiset arvokon­ser­vati­iv­it eivät ole var­maan koskaan äänestäneet Kokoomus­ta (tai en oikein kek­si mitään syytä sille, mik­si näin oli­si­vat tehneet).

    *) Lähde: https://www.vaalitutkimus.fi/fi/ kts. pdf sivu 15.

  2. Suo­ma­laiskansalli­nen ratkaisu olisi siis ryhtyä myymään hamp­pua Alkos­sa ja vain siellä.

   Siis tuo­han olisi todel­la hyvä ratkaisu. Lisäk­si ehkä lievän kotikas­vatuk­sen sal­lim­i­nen (1 kasvi?), vrt. kiljun teko, olu­en pano, kotivi­inin tekem­i­nen, jne.

   R.Silfverberg: Jo nyt olemme saa­neet lukea että kotikas­vat­ta­jat ovat onnis­tuneet tuhoa­maan kokon­aisia huoneis­to­ja vesi­vahin­goil­la ja saa­neet aikaan sel­l­aisia sähkölasku­ja joista riidel­lään oikeudessa. Jos kas­va­tus lail­lis­tet­taisi­in niin lisään­tyvät myös nämä ilmiöt.

   Tai sit­ten ei. Lailli­nen lähde söisi kas­vat­ta­jien ja myyjien markki­noi­ta ja siten pienen­täisi vil­jelmiä. Pien­imuo­toisen kotikas­vatuk­sen lail­lisu­us taas tarkoit­taisi, että kasvia ei tarvit­sisi piilotel­la vaan sitä voisi pitää ihan nor­maal­isti ruukus­sa tai vesivil­jelyssä kylpy­huoneessa vesieristyk­sen ja viemäröin­nin vaikutusalueella.

 22. O.S:“Rangaistuksen pelko estää myös hakeu­tu­mas­ta hoitoon.” 

  Ei estä , tieto on van­hen­tunut. Rikoslain 50. luku , 7.§: “Huumau­saineen käytöstä ja muus­ta huumau­sainer­ikok­ses­ta voidaan jät­tää syyte nos­ta­mat­ta tai ran­gais­tus tuomit­se­mat­ta, jos rikos­ta on pidet­tävä kokon­aisuute­na arvostellen vähäisenä. Arvioin­nis­sa ote­taan huomioon huumau­saineen määrä ja laatu, käyt­töti­lanne sekä muu­toinkin olo­suh­teet. Syyte voidaan myös jät­tää nos­ta­mat­ta tai ran­gais­tus tuomit­se­mat­ta, jos tek­i­jä on hakeu­tunut sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön hyväksymään hoitoon. Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön hyväksymänä hoitona pide­tään päi­hde­huol­lon eri­ty­isyk­sikköjä (esimerkik­si A‑klinikka, nuorisoase­ma tai kuntou­tus­laitos) ja tiet­tyjä ter­vey­den­huol­lon toim­intayk­sikköjä. Hoidon tavoit­teena on, että rikok­ses­ta epäilty henkilö lopet­taa huumei­den käytön. Vai­h­toe­htois­es­ti hoi­dos­sa pyritään ehkäisemään ter­vey­delle ja sosi­aaliselle elämälle aiheutu­via haittoja.”

  O.S:” huumekuolemat mukaan luet­tuna – oli­vat Euroopan kärkeä.”

  Asiantun­ti­jat varoit­ta­vat eri maid­en ver­tailua, kos­ka kuole­man­syyn tutkimisen, tilas­toin­nin ja rapor­toin­nin käytän­nöt eivät ole yhden­mukaisia eri mais­sa. Huumekuolemien määrästä ei siis ole luotet­tavaa tietoa, jol­la voitaisi­in ver­ra­ta eri mai­ta keskenään.

  “Coun­tries also have dif­fer­ent lev­els of foren­sic lab­o­ra­to­ry capac­i­ty and dif­fer­ent stan­dard pro­ce­dures for post mortem tox­i­co­log­i­cal inves­ti­ga­tions of sus­pect­ed drug-induced deaths (EMCDDA, 2019; Leif­man, 2017 and Mil­lar, 2017). These fac­tors have an impact on the sen­si­tiv­i­ty of analy­ses and hence on the com­pa­ra­bil­i­ty of the data with­in and across coun­tries. Cau­tion is thus advised when inter­pret­ing and com­par­ing data on drug-induced deaths over time and between coun­tries. ” (Euro­pean Mon­i­tor­ing Cen­tre for Drugs and Drug Addiction )

  O.S:” käytön ran­gais­tavu­us pitäisi pois­taa ja keskit­tyä myyjien jah­taamiseen. Maria Ohisa­lo on tässä aivan oikeassa.

  Ei ole , vaan väärässä. Tutkimuksin on osoitet­tu vapaut­tamisen lisäävän käyt­töä. Siitä seu­raa herkulliset markki­nat kovem­pi­en huumei­den myyjille. Seu­raa myöskin ohit­tam­a­ton, juridi­nen ongel­ma. Kannabik­sen vapaut­tamises­sa käyt­töön tulisi ain­oa päi­hde, jol­la ei ole minkään val­takun­nan lail­lista ohjaus- valvon­ta- eikä rangaistusjärjestelmää.
  Tupakalla ja alko­ho­lil­la on tun­netusti nämä kaik­ki ohjausin­stru­men­tit. Sehän on oikeusval­tios­sa mah­do­ton tilanne. Jos nämä sit­ten toteu­tu­misen yhtey­dessä hätäis­es­ti kyhät­täisi­in, niin käytän­nössä ne eivät toimisi. Näin on nähty tupakan ja alko­holin kohdal­la. Vas­ta vuosikym­me­nien kas­va­tus ja val­is­tus on saanut aikaan kult­tuur­in­muu­tos­ta. Kannabik­sen vapaut­ta­jat ovat kuin pikku­lapset tuli­tikkuleikeis­sään heinäladossa.

  Jos oikeasti halu­aisitte vähen­tää päi­htei­den hait­to­ja, niin toimisitte kuten Islannis­sa tehtiin .

  http://raitis.fi/raittiudenystavat2/2019/04/17/islannin-ihme/

  1. Roskaa. Käytän­nössä poli­isi antaa AINA sakot ja yrit­tää lisäk­si viedä ajoko­rtin — vaik­ka se v***n hip­pi olisikin liik­keel­lä kävellen. Laki kyl­lä antaisi mah­dol­lisu­u­den jär­jen käyt­töön, mut­ta Polpon tavoite on selkeästi hin­to­jen ja hait­to­jen mak­si­moin­ti. Job well done! Saas nähdä uskaltaako Ohisa­lo lait­taa Poli­isi­hal­li­tuk­sen ruo­tu­un.. tuskinpa.

 23. O.S:” Yhtä väärässä ovat ne, jot­ka väit­tävät kannabista alko­ho­li­akin vaarallisemmaksi.”

  If cannabis use is dis­con­tin­ued after pro­longed (dai­ly or almost dai­ly) use, over a peri­od of sev­er­al months, with­draw­al may occur. Symp­toms include irri­tabil­i­ty, anx­i­ety, depressed mood, sleep dis­tur­bance, and rest­less­ness. At least one phys­i­cal symp­tom is required for diag­no­sis such as fever, chills, tremors, sweat­ing, and abdom­i­nal pain.

  Effects of Mar­i­jua­na: Cannabis intoxication

  Cannabis (mar­i­jua­na) intox­i­ca­tion devel­ops rapid­ly. It usu­al­ly begins with a feel­ing of eupho­ria (a “high”). It then leads to anx­i­ety; a lack of coor­di­na­tion; reduced judg­ment; mem­o­ry prob­lems; decreased alert­ness; and dif­fi­cul­ty engag­ing in social inter­ac­tions. Because peo­ple intox­i­cat­ed on cannabis have impaired mem­o­ry, they tend to lose their own train of thought. They can­not fol­low a con­ver­sa­tion very well. Thus, their attempts at con­ver­sa­tion can be dis­joint­ed and some­times non­sen­si­cal. Cannabis intox­i­ca­tion may also lead to increased appetite (the “munchies”); dry mouth (“cot­ton­mouth”); per­sis­tent cough; reduced heart rate; and red, blood-shot eyes. 

  Linkissä lisää: https://ndarc.med.unsw.edu.au/blog/does-Cannabis-cause-mental-illness

  Kannabik­sen käyt­tö kuor­mit­taa ja sairas­tut­taa ihmisen psyyket­tä. Alko­holin liikakakäyt­tö näkyy dra­maat­tisem­min ihmisen kehon sairauksi­na. Kuitenkin poltet­ta­va huume on korkearisk­i­nen keuhko- ja kurkkusyövän vuok­si. Ja nyt on kyse kannabik­sen suurkäyt­täjistä. Tosin he ovat myös muiden päi­htei­den käyt­täjiä ja yhteis­vaiku­tuk­sen vuok­si usei­den eri sairauk­sien riskiryhmässä.

  1. Ei ollut kyse siitä, onko kannabis vaar­al­lista vaan onko se vaar­al­lisem­paa kuin alko­holi. Use­an kuukau­den ryyp­py­put­ki on sekin tuhoisa sekä ruumi­ille että aivoille.

  2. Eemil:
   .. Kuitenkin poltet­ta­va huume on korkearisk­i­nen keuhko- ja kurkkusyövän vuok­si. Ja nyt on kyse kannabik­sen suurkäyt­täjistä. Tosin he ovat myös muiden päi­htei­den käyt­täjiä ja yhteis­vaiku­tuk­sen vuok­si usei­den eri sairauk­sien riskiryhmässä. 

   Tästä syöpäriskistä ei ole monien tutkimustenkaan jäl­keen oikein löy­det­ty mitään isoa näyt­töä. Kor­re­laa­tio keuhkosyövän ja kannabik­sen polt­tamisen välil­lä on oleel­lis­es­ti pienem­pi kuin tupakan ja keuhkosyövän (muis­taak­seni täs­mälleen sama päti myös kurkun­pään­syövän osalta mut­ten nyt ehtinyt hakea siihen lähdettä..).

   Tässä nyt yksi monista keuhkosyöpätutkimuksista:
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4262725/

   “Results from our pooled analy­ses pro­vide lit­tle evi­dence for an increased risk of lung can­cer among habit­u­al or long-term cannabis smok­ers, although the pos­si­bil­i­ty of poten­tial adverse effect for heavy con­sump­tion can­not be excluded.”

   .. ja kuten mainit­tu, ihan vaan kannabik­sen käyt­tämi­nen syömäl­lä ja ilmeis­es­ti höyrys­tämäl­lä pois­taisi­vat tämän pienenkin keuhkosyöpäriskimahdollisuuden.

   1. Huopa:“Korrelaatio keuhkosyövän ja kannabik­sen polt­tamisen välil­lä on oleel­lis­es­ti pienem­pi kuin tupakan ja keuhkosyövän”

    No niin, mitä se on ? Kannabik­sen polt­ta­mi­nen lisää riskiä sairas­tua eri­laisi­in syöpi­in. “the pos­si­bil­i­ty of poten­tial adverse effect for heavy con­sump­tion can­not be exclud­ed.” Ja johtopäätök­sis­sä tode­taan edelleen, että kovil­la käyt­täjil­lä riskit kasvavat. 

    Lain­aus:” and cannabis smoke shares car­cino­gens with tobac­co smoke includ­ing poly­cyclic aro­mat­ic hydro­car­bons such as benzo[α]pyrene and phenols.5–7 Dif­fer­ent smok­ing tech­niques result in 3‑fold high­er lev­els of tar and 5‑fold high­er lev­els of car­bon monox­ide being retained in the lungs dur­ing cannabis smok­ing as com­pared to tobac­co smoking.”

    Tutkimuk­sen diskus­sios­sa koroste­taan vielä, että kannabik­sen polt­ta­jat ovat usein vielä tupakoivia. Sen vuok­si on vaikea erot­taa, kum­mas­ta päi­h­teestä syöpään sairas­tu­mi­nen on seu­raus­ta. Siis jos polt­taa ain­oas­taan kannabista, niin sairas­tu­mis­määrät ovat tietysti huo­mat­tavasti pienem­piä, kuin tupakoivil­la tai sekakäyt­täjil­lä (tupak­ka + kannabis).

    Kun tulok­sis­sa sit­ten ker­ro­taan , että on hienoinen yhteys kannabik­sen ja syöpi­en välil­lä, niin yhteys on todel­lisu­udessa dra­maat­tisen selvä. Kannabik­sen pro­moami­nen vähäisem­mäl­lä syöpäriskil­lä tupakoin­ti­in ver­rat­tuna on aivan järkyt­tävän edesvastuutonta.

    Huopa:“Tästä syöpäriskistä ei ole monien tutkimustenkaan jäl­keen oikein löy­det­ty mitään isoa näyttöä.”

    Paikallises­sa ruokakau­pas­sa on tar­jol­la erikois­erä porkkanoi­ta . Sil­lä on on hitusen suurem­pi yhteys syöpä­tautei­hin, kuin pre­mi­um­lu­okan porkkanal­la, joka ei ole lainkaan syöpä­vaar­alli­nen. Kumpaa porkkanaa ostaisit ruuaksi ?

    Poltatko kannabista , kos­ka sil­lä on tilas­tol­lis­es­ti mata­lampi yhteys syöpä­tautei­hin kuin tupakalla ? Vai pidät­täy­dytkö syöpää aiheut­tavas­ta päi­hdeaineesta ter­veel­lisen vai­h­toe­hdon (kun­toilu) hyväksi?

 24. Kansalaisa­loite Kannabik­sen käytön ran­gais­tavu­u­den pois­tamisek­si on taas yksi esimerk­ki, jos­sa poli­ti­ikot ohit­ta­vat tiedon tilanteessa, joka mah­dol­lis­taa hyves­ig­naloin­nin, poli­it­tisen poseer­auk­sen ja minäku­van rakentamisen. 

  Onnek­si aika hoitaa asian. Kun suuret ikälu­okat juo­vat itsen­sä alko­holin avul­la pal­loik­si ja ovat olleet 10 vuot­ta lop­pusi­joi­tu­s­paikas­sa, jota nykyään kut­su­taan leikkisästi van­hus­ten hoidok­si, syn­tyy nuorem­mille sukupolville mah­dol­lisu­us tehdä se mikä on oikein.

  Seu­raa­va hal­li­tus tuo viinit ruokakaup­poi­hin, mis­tä ei tietenkään seu­raa mitään muu­ta kuin yksilön­va­pau­den voitto.

  Noin 20 vuot­ta ja sit­ten kannabista saa Suomes­sakin Alkos­ta (tms. lail­liselta toim­i­jal­ta) ja 30 vuo­den kulut­tua se on ruokakaupoissa. 

  Täy­tyy vain toivoa, että oma mak­sa kestää siihen asti.

 25. Iak:“Arvokonservatiiveja tut­tavis­sani kieltämät­tä ei juuri ole.2

  Pahek­sun erit­täin voimakkasti sitä aja­tus­ta, että kannabik­sen puolta­jat oli­si­vat mod­erne­ja ja viral­lisen päi­hde­poli­ti­ikan kan­nat­ta­jat oli­si­vat van­hoil­lisia. Asia on aivan toisin päin. Nykyi­nen päi­hde­poli­ti­ik­ka merk­it­see edis­tys­tä ver­rat­tuna 1800 ‑luvun lop­un tilanteeseen. Sil­loin val­lit­si säätelemätön, vil­li päi­hdekult­tuuri pahoine seurauksineen.

  Nyt kannabiswanna­bet halu­a­vat pala­ta takaisin säätelet­tömään päi­hdekult­tuuri­in kyseisen päi­h­teen kohdal­la. Se on äärim­mäisen bru­taalia oikeusval­tion ja peri­aat­tei­ta vas­taan. Olisiko 1800–1900-lukujen tait­teessa pitänyt sanoa, että viinan salapoltos­ta- ja ‑kul­je­tuk­ses­ta ei sank­tioi­da, kos­ka se vaan lisään­tyy. Tai tupakoin­nista ‑80 ‑90-luvuil­la. Kyse on myös lain kun­nioituk­sen ylläpitämisestä.

  Kannabik­sen polt­ta­mi­nen on kiel­let­tyä, mut­ta siitä ei seu­raa ran­gais­tus­ta. Tupakan ja alko­holin käytön vähen­tämiseen tehdyt toimet ovat men­estys­ta­ri­na. Saman­lainen polku on kul­jet­ta­va myös kannabik­sen kohdal­la. Sil­lä saavute­taan hyviä tulok­sia, ei vapauttamalla.

  1. Mitänähöpötät? Taas nol­la oikein. Ilmeis­es­ti kannabisp­sykoosi vaanii eri­tyis­es­ti niitä jot­ka eivät ole koskaan edes näh­neet kannabista..

 26. Ja kas, poli­isin per­seily vaan pahe­nee: “Kannabik­sen käyt­törikok­sen seu­rauk­set kovenevat – merk­in­tä rikok­ses­ta säi­lyy poli­isil­la entistä pidem­pään.” (yle)

 27. Fidel:“Ja kas, poli­isin per­seily vaan pahenee: ””

  Poli­isiko tässä nyt onkin syytet­ty­jen penkil­lä, pitäisikö Ohisa­lon teet­tää tutk­in­ta ? Olisiko mitään syyl­lisyy­den häivähdys­tä ole­mas­sa kannabik­sen käyt­täjien oma­l­la tun­nol­la ? Päi­hde on ter­vey­delle vaar­alli­nen ja lais­sa kiel­let­ty. Yhteiskun­ta saa hoidet­tavak­seen masen­nus­ta, psykoose­ja , eri­laisia syöpä­taute­ja kannabik­sen käytön seurauksina.

  Liekö sat­tumaa, että mie­len­ter­vey­den ongelmista johtu­vien sairaus­pois­saolo­jen määrä on kas­vanut kol­men viime vuo­den ajan voimakkaasti myös kol­mi- ja nelikymp­pis­ten ikälu­okissa. Töi­hin tul­laan myös yhä kra­pu­las­sa tai humalas­sa liian monel­la työ­paikalla. Tämä selviää Suomen Ammat­tili­it­to­jen Keskusjär­jestö SAK:n tuoreesta kyselystä. Kak­si kolmes­ta SAK:laisesta luot­ta­mushenkilöstä on kyse­lyn mukaan kohdan­nut työ­paikallaan alko­holin käyt­töön liit­tyviä ongelmia. 

  Työter­veysalan asiantun­ti­jat ovat myös julk­isu­udessa ker­toneen kannabik­sen käytön tullen alko­holin rin­nalle varsinkin 30 — 40 vuo­ti­ail­la miestyön­tek­i­jöil­lä. Huumeen vaiku­tuk­sen tai sen jälkiseu­rausten alaise­na ole­vaa on vaikeampi toden­taa kuin alko­holin ollessa kyseessä. Myös sen vuok­si huumeet ovat saa­neet lisää jalansijaa 

  Menisitkö mielel­lään huumevi­ikon­lop­un viet­täneen kirur­gin pöy­dälle maanan­ta­iaa­mu­na ? Tai lennolle, bus­si­in, junan, taksin kyyti­in ? Täl­laiset tilanteet eivät pois­tu sil­lä, että ran­gais­tuk­set pois­te­taan. Lisään­tyneen käyt­täjäkun­nan joukos­sa on aina niitä, jot­ka eivät ole hakeu­tuneet hoitoon. Työn­tekemistä jatke­taan niin kauan kunnes jäädään kiin­ni tai sat­tuu onnettomuus.
  Näin sik­si, että läh­es kukaan kannabik­sen polt­ta­ja ei tun­nista käytössään mitään ongelmaa.

 28. Tämän keskustelun lukem­i­nen on melkein yhtä masen­tavaa kuin eutanasiakeskustelut. 

  Vahinko joka koituu yksilölle itselleen ei ole minkään­lainen perustelu ran­gaista yhtään mis­tään. Mitä ihmettä te kuvit­telette, että val­tio omis­taa ihmisen ruumi­in ja elämän? 

  Kiel­to­lain kan­nat­ta­jat ovat täysin moraali­ton­ta sakkia.

  1. Tiedemies:
   Tämän keskustelun lukem­i­nen on melkein yhtä masen­tavaa kuin eutanasiakeskustelut. 

   Vahinko joka koituu yksilölle itselleen ei ole minkään­lainen perustelu ran­gaista yhtään mis­tään. Mitä ihmettä te kuvit­telette, että val­tio omis­taa ihmisen ruumi­in ja elämän? 

   Kiel­to­lain kan­nat­ta­jat ovat täysin moraali­ton­ta sakkia.

   Täysin samaa mieltä, tai sit­ten pitää alkaa rankaise­maan itsen­sä viil­telijöitä, bulimikko­ja, anorektikkoja…

 29. Tiedemies:“Vahinko joka koituu yksilölle itselleen ei ole minkään­lainen perustelu ran­gaista yhtään mistään”

  Päi­htei­den aiheut­ta­mat menot ovat yhteiskun­nalle mil­jardilu­okas­sa. Yhteiskun­ta joutuu mak­samaan kulut, joten kyl­lä julkisel­la val­lal­la on oikeus ja velvol­lisu­us säädel­lä päi­htei­den käyt­töä meno­jen­sa hillitsemiseksi.

  Miten joku nykyaikana voi olla niin valveu­tu­ma­ton ja itsekäs , ettei huo­maa täl­laista perustet­ta? Onko tämä myös oire nykya­jan yksilökeskeisetä elämän­tavas­ta ? Kaik­ki vapaudet itselle ilman mitään velvoitteita.

  Päi­htei­den aiheut­ta­mat vaikeudet yksilön läheisille ovat inhim­milli­nen kär­simys­näytelmä. Mikä on päi­hdeon­gel­maisen moraali mui­ta ihmisiä kohtaan ?

  Vihreät pimit­tävät lop­ullista vaa­timus­taan sil­lä, että kannabista ei nyt esitetä vapautet­tavak­si, ain­oas­taan käytön ja hal­lus­sapi­don dekrim­i­nal­isaa­tio­ta. Täy­del­lisen infan­ti­ili aja­tuskulku. Miten muka voisi olla laki, joka kieltää käytön ja hal­lus­sapi­don, mut­ta siitä ei rangaista ? 

  Ei mitenkään, sil­lä seu­raa­va vaa­timus koskisi lain pois­tamista. Sil­lä eihän ole ole­mas­sa rikos­ta, kos­ka lain nou­dat­ta­mat­to­muud­es­ta ei seu­raa rankaisua. Mikä siinä on kun THL:n ja YAD:n asiantun­ti­jat eivät tunne rikoslain 50. luvun 7 pykälää ? Hoitoon hakeu­tu­vaa ei ran­gas­ta täl­läkään hetkellä. 

  Pahek­sun erit­täin voimakkaasti YAD:n asiantun­ti­jaa, joka vaati dekrim­i­nal­isaa­tio­ta ja samaan lauseeseen tote­si käytön kas­va­van sen seu­rauk­se­na. Sit­ten seurasi oikea aivopieru:” käytön kasvu tasaan­tuu ajan kulues­sa. ” Siis ensin käyt­tö kas­vaa voimakkaasti ja sit­ten hitaammin.

  Mitä hut­tua ! Ter­vey­den edis­tämisen organ­isaa­tioiden tulee toimia vain niin, että käyt­tö las­kee. Se on niiden ain­oa tehtävä tässä keis­sis­sä. Kuvitelkaa kannabik­sen tilalle tupak­ka. Vapaute­taan tupakan ikära­jat niin käyt­tö kas­vaa aluk­si rajusti, mut­ta tasoit­tuu myöhemmin. 

  Ovatko kyseis­ten organ­isaa­tioiden edus­ta­jat harkin­neet vapaae­htoista eroamista tehtävästään ?

  1. Eemil: Päi­htei­den aiheut­ta­mat menot ovat yhteiskun­nalle mil­jardilu­okas­sa. Yhteiskun­ta joutuu mak­samaan kulut, joten kyl­lä julkisel­la val­lal­la on oikeus ja velvol­lisu­us säädel­lä päi­htei­den käyt­töä meno­jen­sa hillitsemiseksi.[…]
   Päi­htei­den aiheut­ta­mat vaikeudet yksilön läheisille ovat inhim­milli­nen kär­simys­näytelmä. Mikä on päi­hdeon­gel­maisen moraali mui­ta ihmisiä kohtaan ?[…]

   Ihan samat argu­men­tit pätevät alko­holin ja tupakan käyt­töön, epäter­veel­liseen ruokavalioon, liian vähään liikun­taan jne. Yksi vai­h­toe­hto on, että itseai­heutet­tu­ja vaivo­ja ei yhteiskun­ta ilmaisek­si hoi­da. Tarvit­taan sosi­aal­i­tili.

  2. No nyt meni sen­tään yksi koh­ta oikein: “Yhteiskun­ta joutuu mak­samaan kulut, joten kyl­lä julkisel­la val­lal­la on oikeus ja velvol­lisu­us säädel­lä päi­htei­den käyt­töä meno­jen­sa hillit­semisek­si.” Johtopäätök­set menivätkin taas sen 180 astet­ta persiilleen..

 30. Ville:” Ihan samat argu­men­tit pätevät alko­holin ja tupakan käyt­töön” Samaa mieltä, ja sik­sipä yhteiskun­ta säätelee tun­ne­tu­in keinoin alko­holin ja tupakan kulu­tus­ta. Nyt taasen halu­at­te kannabik­sen vapaak­si kaikesta säätelystä, lais­sa kiel­let­tyä, mut­ta ei ran­gaista. Se olisi siis ain­oa täysin vapaa päi­hde. Mil­lä perusteella ?

  Fidel:” Johtopäätök­set menivätkin taas sen 180 astet­ta persiilleen..”
  Miten, peruste­lut puuttuvat ???

 31. On kiis­telemät­tä selvää, että useis­sa päätök­sis­sä tas­apain­oil­laan yhteiskun­nan ohjaus­vaiku­tusten ja yksilön­va­pau­den välil­lä. Esimerkik­si tur­vavyö­pakko, joka säästää yhteiskun­nan raho­ja, kun liiken­neon­net­to­muuk­sien seu­rauk­se­na harvem­pi pää­tyy vihan­nek­sek­si sairaalaan 10 vuodek­si. Tas­apain­oa haetaan myös nopeusra­joituk­sis­sa, eli liiken­teen suju­vu­u­den ja onnet­to­muuk­sien kus­tan­nusten välil­lä. Tämä suhde on sopimuk­sen­varainen, johon ei ole mitään yhtä oikeaa valintaa.

  Vahvo­jen oluei­den ja lon­keron tuomi­nen ruokakaup­paan on esimerk­ki kehi­tyk­ses­tä, jos­sa kon­trol­li ja rajoit­teet säi­lyvät, mut­ta saatavu­us para­nee. Tälle kehi­tyk­selle luon­te­va seu­raa­va askel on viinien tuon­ti ruokakaup­poi­hin. Tämä kaik­ki siis siinä tilanteessa, jos­sa alko­holin mit­ta­vat kokon­aishai­tat ovat suht. hyvin tiedos­sa. Sopimuk­sen­varainen asia.

  Val­in­to­ja tehdään myös akselil­la arvokon­ser­vati­iv­it ja arvolib­er­aalit. Vihreät luon­nol­lis­es­ti kan­nat­ta­vat THL:n ja YAD:n asiantun­ti­jalausun­to­ja. Arvokon­ser­vati­iveille tämä ei ole tiedon vaan tun­teen, luu­lon, oman­tun­non ja vakau­muk­sen asia. Jos omat äänestäjänä oli­si­vat arvokon­ser­vati­ive­jä, ostaisen lehdis­tä main­os­ti­laa julis­taak­seni että “talvi on tulos­sa” ja seu­raavak­si lapset piikit­tävät väl­i­tun­neil­la hero­i­iniä suoneen.

 32. hyvä alko­holi, paha kannabis:“Valintoja tehdään myös akselil­la arvokon­ser­vati­iv­it ja arvoliberaalit.”

  Pyrkimys­tä absolu­ut­tis­es­ti parhaim­paan kansan­ter­vey­den tasoon ei voi ver­ra­ta asteikol­la arvokon­ser­vati­iv­it / arvolib­er­aalit. Kyseisel­lä jaot­telul­la voidaan ver­tail­la vain eri­laisia toimia ter­vey­den suh­teen. Siis laadullisia määre­itä ei absolu­ut­tisia ter­vey­den indikaattoreita.

  Onhan selvää, että kaiken­lainen vapaut­ta­mi­nen heiken­tää ter­veyt­tä kuvaavia tun­nus­luku­ja. Se voi kuitenkin luo­da illu­u­sion kanslais­ten suurem­mas­ta valin­nan­va­paud­es­ta omien elämän­tapo­jen­sa kohdal­la. Illu­u­sio kuitenkin särkyy, kun vapau­den aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set real­isoitu­vat kohon­neina sairaus­lukuina, veroina ja vaku­u­tus­mak­suina. Aineel­lis­ten seu­rausten lisäk­si myös yksilön ja yhteisö­jen tur­val­lisu­u­den tunne heikkenee.

  ” Vihreät luon­nol­lis­es­ti kan­nat­ta­vat THL:n ja YAD:n asiantuntijalausuntoja”

  Olen kuitenkin ymmärtänyt, että kyseessä ei ole THL:n viralli­nen kan­ta. Lausumat ovat blo­gis­sa, joten ne lienevät yksi­ty­isa­jat­telua. Lausumas­sa on tiet­tyä tarkoi­tushakuisu­ut­ta , sil­lä esimerkki­maana käytetään Por­tu­galia. Maas­sa­han oli ‑80 — 90- luvuil­la Euroopan hur­jin huumei­den käyt­tökult­tuuri. Kaik­ki paran­nuk­set siihen tilanteeseen näyt­tävät val­tavil­ta edis­tysaske­lil­ta. Ja ne rapor­toidaan kuin kyseessä olisi tavalli­nen hyv­in­voin­ti­val­tioasetel­ma. Tyyp­il­listä informaatiovaikuttamista.

  There is essen­tial­ly no rela­tion­ship between the puni­tive­ness of a country’s drug laws and its rates of drug use. Instead, drug use tends to rise and fall in line with broad­er cul­tur­al, social or eco­nom­ic trends .(Drug decrim­i­nal­i­sa­tion in Por­tu­gal: set­ting the record straight.Transform Drug Pol­i­cy Foundation)

  Tuon lisäk­si Por­tu­galis­sakin huumei­den käyt­tö on hil­jalleen kas­vanut mas­si­ivikäytön laskun jäl­keen. Lisäk­si Por­tu­galin paran­tunut tilanne todis­te­taan asiantun­ti­joiden toimes­ta tapah­tuneek­si paran­tunei­den ter­veyspalvelu­jen seu­rauk­se­na, ei itse lainmuutoksesta.

  En todel­lakaan ymmär­rä , mikä on tämän kannabis­va­pau­tus­rin­ta­man aktivistien moti­ivi. Kun se ei ole ter­veyspe­rusteinen, niin mikä se on oikeasti? Val­tapoli­it­ti­nen, taloudelli­nen, anarkistinen ???

  1. Eemil:
   En todel­lakaan ymmär­rä , mikä on tämän kannabis­va­pau­tus­rin­ta­man aktivistien moti­ivi. Kun se ei ole ter­veyspe­rusteinen, niin mikä se on oikeasti? Val­tapoli­it­ti­nen, taloudelli­nen, anarkistinen ??? 

   Itse­hoidolli­nen, kivun­lievi­tyk­selli­nen, lib­er­al­isti­nen, jne? Hyv­in­voin­ti­val­tiokin näkyy verois­sa ja julkisen puolen kansan­ter­veyskus­tan­nuk­sis­sa, mut­ta rahal­la tuote­taan muun­laista yleistä hyötyä.
   Entäs krim­i­naalipoli­it­ti­nen? Kannabis­han on huumekaup­pi­aiden ja ‑kartel­lien sisään­heit­to­tuote, jol­la on vaiku­tus­ta kovem­pi­en ainei­den tar­jon­taan (kysyn­täänkin?) sekä rahoite­taan jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta. Näil­lä on aika suur­ta vaiku­tus­ta muuhun rikol­lisu­u­teen (käytön rahoit­ta­mi­nen, huumeve­lat, revi­iriki­i­s­tat) joka var­maankin myös mielel­lään ujut­taa lon­keroitaan ja toim­intat­apo­jaan myös lail­liseen bisnekseen.

 33. YAD:“Huumausainelainsäädännön ei pitäisi jar­rut­taa huume­hait­to­jen ehkäisyn mah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si ter­veysneu­von­nan, käyt­töhuonei­den ja aine­tun­nis­tuk­sen osalta. YAD kan­nat­taa huumei­den käytön ran­gais­tavu­ud­es­ta luop­umista (käyt­törikos). Myös muu Suomen huumau­sainelain­säädän­tö pitäisi päivit­tää parem­min tämän päivän tilan­net­ta vastaavaksi.”

  THL:“THL tuot­taa ja välit­tää tietoa huumei­den käytöstä ja käyt­tö­tavoista sekä niiden sosi­aal­i­sista ja ter­vey­del­li­sistä hait­tavaiku­tuk­sista. Lisäk­si tehtävi­in kuu­luu huumeisi­in liit­tyvien tilas­to­jen ylläpitämi­nen. THL myös kehit­tää päi­hde­tes­taus­ta ja tekee päi­hdemääri­tyk­siä ter­vey­den­huol­lon ja valvon­nan tarpeisiin. ”

  EHYT ry:“Tuemme suo­ma­laisen huumau­sainepoli­ti­ikan lähtöko­htaa, jos­sa pyritään pitämään käytön aloit­tamisen kyn­nys korkeal­la, mut­ta samal­la tur­vaa­maan huumei­den käyt­täjien hoitoon pääsy ja tuki. Pidämme tärkeänä, että huumekokeiluista ei aiheudu yksilö­ta­sol­la kohtu­ut­to­mia, lop­puelämää var­jostavia seu­rauk­sia. Vira­nomais­ten toimin­nan tulee olla ennem­minkin päi­hdekas­va­tus­ta ja käytön lopet­tamista tuke­vaa kuin rankaisemista pain­ot­tavaa. Eri­tyisenä haas­teena pidämme voimakkaasti lisään­tyneen kannabik­sen kotikas­vatuk­sen myötä yleistynyt­tä käyttöä.”

  Yllä on tiivis­te­tynä eri päi­hde­or­gan­isaa­tioiden huumei­ta koske­va strate­gia­malli. Onko medi­an ja vihrei­den luo­ma kuva asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tioiden huumei­den ran­gais­tavu­u­den pois­tamis­es­ta oikea ? Mutkat on vedet­ty suorik­si kun vielä ottaa huomioon lain­säädän­nön lisäyk­set ( 50; 7.§), joka varmis­taa hoitoon pääsyn ilman rikosseuraamuksia.

  YAD:n epämääräi­nen toim­intao­hje vaatisi täs­men­nyk­siä, sil­lä se ei poh­jaa ole­mas­saol­e­vaan lain­säädän­töön ja toteutukseen.

  Työ päi­htei­den vähen­tämisessä nuorten kesku­udessa on tuonut tulok­sia. Alko­holin ja tupakan käyt­tö on vähen­tynyt. Tuoreen euroop­palaisen koul­u­lais­tutkimuk­sen mukaan kannabiskokeilut ova lisään­tyneet eri­tyis­es­ti pojil­la. Ja ne ovat yleisem­piä Suomes­sa kuin Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa. Nuoret myös usko­vat aiem­paa use­am­min, että kannabik­sen käyt­töön liit­tyy vain vähän tai ei lainkaan riske­jä ja kannabik­sen han­k­in­ta on aiem­paa use­am­man mielestä helppoa.

  Minkä viestin aikuiset lähet­tävät täl­lä kannabik­sen dekrim­i­nal­isoin­ti­vaa­timuk­sel­laan ? Nyt kyl­lä heitä ohjaa oma mukavu­u­den­halu. Tämä peit­etään vääräl­lä hoitoon­hakeu­tu­misen estymisen perus­teel­la, jota todel­lisu­udessa ei ole. Käytetään infor­maa­tio­vaikut­tamisen keino­ja, slo­ganei­ta: huumeista vas­taan käy­ty sota on hävit­ty, huumei­den käyt­tö kas­vaa val­is­tuk­se­ta ja kiel­loista huoli­mat­ta, maail­mal­la ede­tään kohti kannabik­sen vapaut­tamista, kiel­lot ovat kon­ser­vati­ivista kult­tuuria, vapau­tuk­set mod­er­nia lib­er­al­is­mia. Joten lopete­taan rankaisem­i­nen , niin sit­ten käyt­tö vähe­nee ja hoitoon­hakeu­tu­mi­nen lisääntyy.

  1. Eemil:
   YAD:”Huumausainelainsäädännön ei pitäisi jar­rut­taa huume­hait­to­jen ehkäisyn mah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si ter­veysneu­von­nan, käyt­töhuonei­den ja aine­tun­nis­tuk­sen osalta. YAD kan­nat­taa huumei­den käytön ran­gais­tavu­ud­es­ta luop­umista (käyt­törikos). Myös muu Suomen huumau­sainelain­säädän­tö pitäisi päivit­tää parem­min tämän päivän tilan­net­ta vastaavaksi.”

   THL:”THL tuot­taa ja välit­tää tietoa huumei­den käytöstä ja käyt­tö­tavoista sekä niiden sosi­aal­i­sista ja ter­vey­del­li­sistä hait­tavaiku­tuk­sista. Lisäk­si tehtävi­in kuu­luu huumeisi­in liit­tyvien tilas­to­jen ylläpitämi­nen. THL myös kehit­tää päi­hde­tes­taus­ta ja tekee päi­hdemääri­tyk­siä ter­vey­den­huol­lon ja valvon­nan tarpeisiin. ”

   EHYT ry:”Tuemme suo­ma­laisen huumau­sainepoli­ti­ikan lähtöko­htaa, jos­sa pyritään pitämään käytön aloit­tamisen kyn­nys korkeal­la, mut­ta samal­la tur­vaa­maan huumei­den käyt­täjien hoitoon pääsy ja tuki. Pidämme tärkeänä, että huumekokeiluista ei aiheudu yksilö­ta­sol­la kohtu­ut­to­mia, lop­puelämää var­jostavia seu­rauk­sia. Vira­nomais­ten toimin­nan tulee olla ennem­minkin päi­hdekas­va­tus­ta ja käytön lopet­tamista tuke­vaa kuin rankaisemista pain­ot­tavaa. Eri­tyisenä haas­teena pidämme voimakkaasti lisään­tyneen kannabik­sen kotikas­vatuk­sen myötä yleistynyt­tä käyttöä.”

   Yllä on tiivis­te­tynä eri päi­hde­or­gan­isaa­tioiden huumei­ta koske­va strate­gia­malli. Onko medi­an ja vihrei­den luo­ma kuva asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tioiden huumei­den ran­gais­tavu­u­den pois­tamis­es­ta oikea ? Mutkat on vedet­ty suorik­si kun vielä ottaa huomioon lain­säädän­nön lisäyk­set ( 50; 7.§), joka varmis­taa hoitoon pääsyn ilman rikosseuraamuksia.

   YAD:n epämääräi­nen toim­intao­hje vaatisi täs­men­nyk­siä, sil­lä se ei poh­jaa ole­mas­saol­e­vaan lain­säädän­töön ja toteutukseen.

   Työ päi­htei­den vähen­tämisessä nuorten kesku­udessa on tuonut tulok­sia. Alko­holin ja tupakan käyt­tö on vähen­tynyt. Tuoreen euroop­palaisen koul­u­lais­tutkimuk­sen mukaan kannabiskokeilut ova lisään­tyneet eri­tyis­es­ti pojil­la. Ja ne ovat yleisem­piä Suomes­sa kuin Ruot­sis­sa ja Norjassa.Nuoret myös usko­vat aiem­paa use­am­min, että kannabik­sen käyt­töön liit­tyy vain vähän tai ei lainkaan riske­jä ja kannabik­sen han­k­in­ta on aiem­paa use­am­man mielestä helppoa.

   Minkä viestin aikuiset lähet­tävät täl­lä kannabik­sen dekrim­i­nal­isoin­ti­vaa­timuk­sel­laan ? Nyt kyl­lä heitä ohjaa oma mukavu­u­den­halu. Tämä peit­etään vääräl­lä hoitoon­hakeu­tu­misen estymisen perus­teel­la, jota todel­lisu­udessa ei ole. Käytetään infor­maa­tio­vaikut­tamisen keino­ja, slo­ganei­ta: huumeista vas­taan käy­ty sota on hävit­ty, huumei­den käyt­tö kas­vaa val­is­tuk­se­ta ja kiel­loista huoli­mat­ta, maail­mal­la ede­tään kohti kannabik­sen vapaut­tamista, kiel­lot ovat kon­ser­vati­ivista kult­tuuria, vapau­tuk­set mod­er­nia lib­er­al­is­mia. Joten lopete­taan rankaisem­i­nen , niin sit­ten käyt­tö vähe­nee ja hoitoon­hakeu­tu­mi­nen lisääntyy.

   Mon­es­sa maas­sa ja myös USA:ssa ale­taan käsit­tämään että huumei­den vas­tainen sota on hävit­ty, tai on alet­tu käsit­tämään että koko jut­tu oli suuri ere­hdys. Aivan älytön­tä on ollut rin­nas­taa kannabis hero­i­ini­in! Eihän siinä ole jär­jen hiven­täkään! Ja Suomes­sa, opi­oid­it niitä määrätään melko surut­tomasti mut­ta kannabik­sen käyt­töä lääk­keenä vas­tuste­taan vim­mal­la! Hyvin on men­nyt takavu­osien huumeproba­gan­da vira­nomaisi­in ja mui­hinkin! Mut­ta totu­us on että alko­holi on paljon vaar­al­lisem­pi ja riip­pu­vu­ut­ta aiheut­tavampi kuin kannabis, eikä ole ylian­nos­tuk­sen vaaraa niin kuin alko­ho­lil­la, alko­holimyrky­tyk­seen­hän voi kuol­la ja kuoleekin joka vuosi ihmisiä! Silti en sano että alko­holi pitäisi kieltää, sitä voi käyt­tää kohtu­udel­la ja kannabista myös, ja kiel­to­la­ki ei toi­mi koskaan ja se käy kyl­lä rikol­lisille kos­ka takaa heille hyvät bis­nek­set! Tätä ei monikaan näytä ymmärtävän näistä jot­ka vaa­ti­vat kaikkia kannabik­sen käyt­täjiä telkien taakse. Huume se on alko­ho­likin, se vaan on eri­lainen huume niin kuin jokainen huume on!

 34. There is essen­tial­ly no rela­tion­ship between the puni­tive­ness of a country’s drug laws and its rates of drug use. Instead, drug use tends to rise and fall in line with broad­er cul­tur­al, social or eco­nom­ic trends .(Drug decrim­i­nal­i­sa­tion in Por­tu­gal: set­ting the record straight.Transform Drug Pol­i­cy Foundation)

  Edel­lisessä koroste­taan huumei­den käytön ero­jen johtu­van enem­män kult­tuuri­sista , sosi­aal­i­sista ja taloudel­li­sista tren­deistä kuin lakieroista eri maid­en välillä. 

  Asiantun­ti­jat meil­lä ihmettelevät nuorten kannabik­sen käytön kasvun syitä. Kos­ka lait ja ran­gais­tuk­set eivät ole määrääviä tek­i­jöitä, niin niiden muu­tok­sista on turha hakea ratkaisu­ja. On pureudut­ta­va nuorisokult­turitek­i­jöi­hin. Edelleenkin voi vedo­ta Islannin ihmeeseen. Nuo­rille on taat­ta­va järkevää tekemistä vapaa-aikana. Kokoon­tu­mi­s­paikat ja tilat eivät yksin riitä. Niis­sä on olta­va mielekästä tekemistä ja nimeno­maan ohjatusti. 

  Käytän­nössä on havait­tu vapaan ajan­vi­eton kysei­sis­sä tilois­sa kär­sivän lieveilmiöistä. Toinen vah­va perus­ta on per­hei­den osal­lisu­us nuorten tekemisi­in. Kotona on hyvä järjestys nuorten elämän­hallinnan tukemisek­si. On yhteiset ruoka­hetket, yhteistä aikaa per­heen kesken ja vapaa-aikana valvo­tut koti­in­tu­loa­jat ja tietoisu­us siitä , mis­sä men­nään ja kei­den kanssa. Van­hempi­en verkos­to pitää olla tiivis ja yht­enäi­nen. Jokaisel­la nuorel­la tulee olla har­ras­tus ja sen tukem­i­nen on van­hempi­en tehtävä. Ei liene edes tarpeen korostaa sen merk­i­tys­tä teini-iässä.

  Van­hempi­en ja päät­täjien tulisi olla tietoisia tästä:

  https://www.youtube.com/watch?v=H9toNRyKV3Y
  https://www.youtube.com/watch?v=dTmXv1anpUo
  https://www.youtube.com/watch?v=7HsnvTDdwDk

  Eloku­va­te­ol­lisu­us on ottanut asi­ak­seen edis­tää huumei­den käyt­töä, aivan kuten aikanaan tupakoin­tia. Tupakoin­tia halusi tietenkin edis­tää tupakka­te­ol­lisu­us. Sit­tem­min lain­säädän­tö puut­tui asi­aan ja tupakoin­tia ei saanut sisäl­lyt­tää eloku­vi­in. Tupakoi­vat lanseer­at­ti­in men­estyviksi sankareik­si, ja nyt pössyt­telijät esitetään hilpeik­si porukan hauskut­ta­jik­si. Har­mit­to­mia velikul­tia , hyvän­tu­ulisia seu­ran keskipisteitä.

  Wikipedi­as­sa on kuvaus genrestä:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Stoner_film

  Musi­ikissa on jo ‑70-luvul­ta läh­tien ollut on tyylila­jin­sa huumei­den käytöstä ja sen roman­ti­soin­nista. Joten kult­tuuriset per­in­teet ovat pitkältä ajal­ta . Eloku­vat harvem­min eit­televät kannabik­sen kohdal­la mitään huono­ja juo­nenkään­teitä. Kukaan ei ajaudu kovem­pi­in huumeisi­in ja sitähän jo suo­ma­laiset aikuisetkin todis­tel­e­vat puheen­vuorois­saan. Eloku­vat on suun­nat­tu nuo­rille , ja en ihmettelisi, jos rahoit­ta­jatau­s­tat oli­si­vat amerikkalaisia kannabik­sen markkinoijia. 

  Tosin Hol­ly­wood­in eloku­va­te­ol­lisu­u­den rahoit­ta­jat ova kasvot­to­mia suuryri­tyk­siä, joille eloku­van arvo­maail­mal­la sinän­sä ole merk­i­tys­tä. Kun­han se vain tahkoaa rahaa, niin muul­la ei ole väliä.

  1. Musi­ikissa on jo ‑70-luvul­ta läh­tien ollut on tyylila­jin­sa huumei­den käytöstä ja sen romantisoinnista.

   Lucy in the Sky with Dia­monds, the Bea­t­les, 1967

   1. Osmo Soin­in­vaara: Lucy in the Sky with Dia­monds, the Bea­t­les, 1967

    Jos O.S.viittaa siihen, että aina on ollut huumei­ta ihan­noi­va viihde­brän­di, niin nyky­muo­toinen elokuvabusi­ness on volyymeis­saan aivan eri sfääreis­sä entiseen aikaan verratuna. 

    Tuos­sa esimerkik­si on vaa­dit­tu seit­semälle huume-eloku­valle Oscar ‑palk­in­toa

    https://www.civilized.life/articles/stoner-movies-that-shouldve-won-oscars/

    En ole niitä kat­sonut, mut­ta gen­ren mukaises­ti ole­tan niiden ole­van huume­myön­teisiä. Kun näitä awarde­ja myön­netään, niin luokas­sa, nuorisoeloku­vat on pil­venään näitä ston­er ‑eloku­via. Nämä tulisi ehdot­tomasti kieltää . Ongel­ma on se, että huume­lain­säädän­tö on liian löperö. 

    Se ei tavoita valmis­ta­jia, välit­täjiä, rikol­lisia , eikä lop­pukäyt­täjiä kun­nol­la näi­den hajanaisu­u­den vuok­si. Tupak­ka- ja alko­ho­li­te­ol­lisu­u­den kohdal­la näi­hin voidaan vaikut­taa, kos­ka alat ovat organ­isoituneet ja ovat luvanvaraisia. 

    Kannabik­sen dekrim­i­nal­isoin­nin väl­itön vaiku­tus asiantun­ti­joiden mukaan olisi käytön huima kasvu. Kasvu tasaan­tu­isi ajan kulues­sa, mut­ta kas­vaisi kuitenkin ja muun­tu­isi . Hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nas­sa ei voi toimia niin, että päi­htei­den käytölle myön­netään vapauk­sia (dekrim­i­nal­isoin­ti) ilman mit­tavaa tutkimus­ta ja vaiku­tusarvioin­ta. Se on vuosikymme­nen työsarka. 

    Ole­tus lisään­tyvästä hoitoon­hakeu­tu­mis­es­ta ei ole riit­tävä peruste. Vaa´an toisel­la puolel­la ovat vaiku­tuk­set kokon­aiskansan­ter­vey­teen. Alko­holin kansan­ter­vey­del­liset hai­tat ovat tästä varoit­ta­va esimerkki.

    Ruotsin poli­isin puheen­vuorot varoit­ta­vat suo­ma­laisia tekemästä samo­ja virheitä. Poli­isin mukaan väki­val­takier­teen taustal­ta löy­tyy jengien välien­selvit­te­lyä, jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta ja huumekaup­paa. Jos annamme vähänkin siimaa huumei­den käytölle, niin seu­rauk­set ovat toden­näköis­es­ti samanlaisia.

   2. Eemil: Ruotsin poli­isin puheen­vuorot varoit­ta­vat suo­ma­laisia tekemästä samo­ja virheitä. Poli­isin mukaan väki­val­takier­teen taustal­ta löy­tyy jengien välien­selvit­te­lyä, jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta ja huumekaup­paa. Jos annamme vähänkin siimaa huumei­den käytölle, niin seu­rauk­set ovat toden­näköis­es­ti samanlaisia.

    Toisaal­ta kiel­to­la­ki syn­nyt­ti jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den Yhdys­val­lois­sa. Riit­tävän suuri kysyn­tä, jolle ei löy­dy lail­lista tar­jon­taa, tuot­taa lait­toman tar­jon­nan. Sen vuok­si tulisi vakavasti harki­ta myös lail­lisen läh­teen luomista.

   3. anonyy­mi: Toisaal­ta kiel­to­la­ki syn­nyt­ti jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den Yhdys­val­lois­sa. Riit­tävän suuri kysyn­tä, jolle ei löy­dy lail­lista tar­jon­taa, tuot­taa lait­toman tar­jon­nan. Sen vuok­si tulisi vakavasti harki­ta myös lail­lisen läh­teen luomista.

    Täs­mälleen samaa mieltä jo 30 vuo­den ajan. Jos olet asunut jos­sain keskieu­roop­palaises­sa isos­sa kaupungis­sa ja kat­sel­lut ympärille­si, et voi muuhun päätyä.

 35. Ruotsin rikol­lisu­u­den räjän­tämi­nen johtuu pitkälti epäon­nis­tuneesta maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta ja maa­han­muut­ta­ja chet­to­jen sal­lim­ista esim. Malmöön ja Tukkisaaren lähiöön Rinkkebyyhyn.
  Entisen Jugosla­vian alueen rikol­liset ovat tuoneet omaa ei niin ystäväl­listä toim­intakult­tuuria maa­han eikä sitä pyst­tä vira­nomaisvom­in hal­lit­se­maan enää. Olin pari vuot­ta sit­ten Etelä-Ruot­sis­sa moot­toripyöräreis­sul­la ja varsinkin van­hempi polvi varoit­teli illanis­tu­jai­sis­sa tekemästä samo­ja virheitä.
  Tutkin omak­si huvikseni vuosikau­sia virkamies­rikol­lisu­ut­ta ja olen huo­man­nut ihmeek­seni ettei suo­ma­lainen vira­nomainen ainakaan liikaa piit­taa lakipykälistä.
  Tein men­neisyy­dessä 15v. poke­du­une­ja tiukan urheilun ja natikkavoimailun täyt­täessä vapaa-aikaa.
  Opin tun­temaan jengiläisiä varsin­ki Hel­vetin Enkeleitä ja tein hei­dän kanssaan ovimiehen hom­mia eikä ikinä mitään valittamista.
  Sitä­vas­toin ihmette­len poli­isin käytöstä esim. viimek­si Har­ly-David­son inter­na­tion­al ns. Super­rallyssa Himok­sel­la kesäku­us­sa jos­sa poli­isi keskit­tyi lähin­nä kiu­san­tekoon eikä resurssip­u­las­ta ollut liiem­min näkymiä. Poli­ise­ja vil­isi suo­ras­taan alueel­la ja pyörien valmis­tenu­meroi­ta tsekat­ti­in usko­mat­toma­l­la innol­la. Mikä lie syynä siihen. Paikalle oli rou­dat­tu eri­tyi­nen tila jos­sa rou­dat­ti­in sit­ten “vaar­al­liset“ tyyp­it pyöri­neen. Poli­isi­val­tio Suo­mi näyt­ti paras­taan noin 8000 vier­aalle joista iso osa ulkomaalaisia.
  Poli­isi­val­tio Suo­mi näyt­ti paras­taan noin 8000 vier­aalle joista iso osa ulkomaalaisia.
  Osmol­la on pitkä var­masti ansiokaskin poli­tikon ura taustal­la. Herää kysymys kuin­ka val­takun­nas­sa on “shei­vat­tu“ poli­isin tekemät kon­nu­udet kuten tullin ja verot­ta­jankin. Muis­tan kun 2.10.2008 poli­isiyl­i­tarkas­ta­ja Jouni Välk­ki ampui itsen­sä vir­ka-aseel­la. Netis­sä kiertäneen nimet­tömän postin mukaan Mikke­lin poli­isipääl­likkö Ilk­ka Jukarainen esit­teli Välkille ns. Mikke­lin casen jos­sa viit­tä poli­isin orkeim­paan johtoon kuu­lunuta virkami­estä epäilti­in Cal­abri­an ‘Ndrangheta-Mafi­an rahan­pe­sus­ta 1995–2007?
  Jo aiem­min oli viit­teitä tästä kun poli­isi teloit­ti Hir­salas­sa nbnbnc panssari­sis­us­ta neljän — viiden­metrin päästä kahdel­la haulikol­la vaik­ka ei ollut tarkoi­tus tap­paa palavas­ta raken­nuk­ses­ta ulos ryömivää Jouko Huo­hvanaista. Kas toinen SUSI­hauli­paukku osuikin Huo­hvanaista päähän.
  Jälken­päin osoit­tau­tui että aseet oli hom­mat­tu samaiselta rikol­lisjär­jestöltä ja epäil­lään vieläkin poli­isil­la ole­van piraat­tikalus­toa lanteil­laan joka muis­tut­taa muutenkin lähin­nä sotavarus­tus­ta näin visuaalisesti.
  Kansane­dus­ta­ja Jacob Säder­man teki asi­as­ta muis­taak­seni eduskun­taky­se­lyn jopa.
  Säder­man ihmetteli jo sil­loin olisiko syytä perus­taa erilli­nen elin joka tutkii poli­isin ja muiden virkami­esten rik­keet joka on käytän­tö monis­sa muis­sa sivistys­val­tiois­sa joi­hin Suo­mi ei mielestäni kuulu.
  Kysyn Osmo Soin­in­vaar­al­ta miten nämä törky­i­lyt ovat men­neet sukkana lisänä vielä poli­isin maa­han­tuot­ta­mat jopa sadat Hasiskilot jo ennen case Aarnio­ta. Nämä ovat jääneet tietääk­seni vai­heesen kuitenkin Lappeen­ran­nan poli­isin tutkimuk­sista huoli­mat­ta ja noi­hin aikoi­hin kuoli puoli­tusi­naa Supon ja poli­isin johtoa. Myös syyt­täjä Mar­i­an­na Semi jou­tui pyytämään suo­jelua KRP.n alet­tua käyt­täy­tymään uhkaavasti Case Aarnion alku­vai­hei­ta puitaessa.

 36. Huumei­den käytön lisään­tymisen yhteiskun­nal­liset, poli­it­tiset ja globaalit (juuri)syyt Suomessa?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *