Kaupunkiympäristölautakunnan lista 24.9.2019

Help­po lis­ta, kun Kes­kus­tun­ne­li on pöydällä.

Jus­si Nii­nis­tön val­tuus­toa­loi­te Maa­il­man rau­ha ‑pat­saan siir­tä­mi­sek­si Leninpuistoon

Esit­te­li­jä suh­tau­tuu kiel­tei­ses­ti. Toi­saal­ta, kun tais­to­lai­set alka­vat olla rol­laat­to­ri-iäs­sä, oli­si­han se käte­vää, kun kaik­ki pyhät pai­kat oli­si­vat lähel­lä toisiaan.

Muu­ten olen sitä miel­tä, että kun ale­taan esit­tää muis­to­merk­kien kaa­ta­mis­ta tai siir­tä­mis­tä, ollaan vaa­ral­li­sel­la tiel­lä, olta­koon muis­to­mer­keis­tä mitä miel­tä hyvänsä.

1500 työ­paik­kaa ratik­ka kasin enti­sel­le päättärille.

Tämä oli meil­lä 11.6. Nyt se on tul­lut lausun­noil­ta ja menee eteen­päin lähes muu­tok­sit­ta. Alue on täl­lä het­kel­lä aika seka­va, joten se ei voi kuin paran­tua. Hyvä paik­ka työ­pai­koil­le! Kor­keim­mil­laan 15 kerrosta.

SKS:n kir­ja­va­ras­to hal­li­tus­ka­dun alle

Kun kaik­ki on jos­kus val­mis­ta, ei täs­tä ole suu­rem­paa hait­taa, mut­ta raken­ta­mi­sen ajan koko katu on taas leväl­lään. Tar­kem­pi sijain­ti Hal­li­tus­ka­tu 1.

 

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 24.9.2019”

 1. Maa­il­man­rau­ha-pat­saan pitä­mi­nen nykyi­sel­lä pai­kal­laan on osoi­tus hyväs­tä itse­tun­nos­ta. Se muis­tut­taa mei­tä nykyi­sel­lä pai­kal­laan sii­tä, miten on tai­vut­tu vaan ei tai­tut­tu. Ei se ole mikään kau­pun­gin kau­nis­tus, mut­ta onnek­si se on aika huo­nol­la pai­kal­la. Haka­nie­men­ran­ta on syr­jäs­sä, ja jos ei aja jatkh­vas­ti Viik­kiin bus­sil­la, ei pat­sas­ta juu­ri tar­vit­se kat­sel­la. Juu­ri tämä pai­kan suh­teel­li­nen huo­nous on hom­man juju. Pitää ymmär­tää, että kyse on kom­pro­mis­sis­ta: pat­sas on suh­teel­li­sen huo­nol­la pai­kal­la. Sitä ei voi­tu kiel­täy­tyä otta­mas­ta vas­taan, joten se lai­tet­tiin viras­to­ko­los­sin kul­mal­le pii­loon. Tämän his­to­rian kät­ke­mi­nen osoit­tai­si huo­noa itsetuntoa. 

  Toi­sek­si pat­saan siir­to Lenin-museoon oli­si puo­li­nai­nen rat­kai­su. Jos halu­taan lou­ka­ta pat­saan anta­jaa ja osoit­taa tuo­mio neu­vos­to­jär­jes­tel­mäl­le, pitäi­si pat­sas yksin­ker­tai­ses­ti sulat­taa mah­dol­li­sim­man näyt­tä­väs­ti. Sen jäl­keen pat­saan pai­kal­le lai­tet­tai­siin metal­lis­ta prons­si­laat­ta, jos­sa luki­si: “Täl­lä pai­kal­la sijait­si vuo­teen 2019 saak­ka fasis­ti­sen dik­ta­tuu­rin, Neu­vos­to­lii­ton, Hel­sin­gin kau­pun­gil­le pakot­ta­ma “Maailmanrauha”-irvikuva. Sen otti­vat vas­taan kau­pun­kia joh­ta­neet sel­kä­ran­gat­to­mat hän­nys­te­li­jät. Pat­sas sula­tet­tiin vii­mein vuon­na 2019. Ohi­kul­ki­ja, pal­jas­ta pää­si Neu­vos­to­lii­ton luke­mat­to­mien uhrien muis­tol­le.” Tuol­lai­nen osoit­tai­si sit­ten kun­nol­lis­ta ja itse­tie­tois­ta tuo­mio­ta men­neel­le ajal­le. Sen sijaan ehdo­tus pat­saan siir­ros­ta on puo­li­nai­nen toi­mi, joka ei saa­vu­ta kun­nol­lis­ta moraa­lis­ta vai­ku­tus­ta. Eri asia sit­ten on, haluam­me­ko läh­teä täl­le kun­nol­li­sen moraa­li­sen vai­ku­tuk­sen tiel­le. Olem­me hyvin pär­jän­neet sata vuot­ta, kun olem­me sitä välttäneet.

  Eli jos ei olla val­mii­ta hävit­tä­mään pat­sas­ta ja tuo­mit­se­maan koko aika­kaut­ta, on parem­pi tun­nus­taa sen hyvät ja huo­not puo­let reip­paas­ti. Ja eihän maa­il­man­rau­ha itses­sään ole huo­no aihe patsaalle.

  1. Oikein!

   Sil­loin oltiin räh­mal­lään. Jäte­tään pat­sas sin­ne mis­sa se on.

   t. Mik­ko

 2. Pat­sas­ta­han on pak­ko siir­tää hotel­lin tiel­tä, joten jol­lain tapaa asia pitää rat­kais­ta. Toi­sel­la puo­len Haka­nie­men sil­taa, Meri­haan edus­tal­la on minus­ta ehdot­to­mas­ti paras paik­ka sil­le. Siir­ron yhtey­des­sä sil­le voi­si lait­taa valaistuksen.

  Pat­sas on his­to­rial­li­nen, mer­ki­tyk­sel­li­nen, kau­pun­ki­lai­set tie­tä­vät sen ja sen mis­sä se sijait­see. Sitä käy­dään erik­seen kat­so­mas­sa ja valo­ku­vaa­mas­sa ja se puhut­taa vuo­des­ta toi­seen. Samaa ei voi sanoa useim­mis­ta Hel­sin­gin patsaista.

 3. Noin ison pat­saan siir­to ja uudel­leen­pys­tyt­tä­mi­nen ei ihan ilmais­ta ole, enkä puol­la että sii­hen käy­tet­täi­siin veron­mak­sa­jien rahoja.

 4. Sta­li­nal­leet­kin on maa­il­mal­ta kadon­neet, his­to­ri­aa kunnioittamatta?
  Mitä mui­ta pyhiä paik­ko­ja rol­laat­to­ri­tais­to­lai­sil­la tuol­la päin on? Kun Kult­sa­kin oli 70-luvul­la reva­rien pesä?

 5. Muu­ten olen sitä miel­tä, että kun ale­taan esit­tää muis­to­merk­kien kaa­ta­mis­ta tai siir­tä­mis­tä, ollaan vaa­ral­li­sel­la tiel­lä, olta­koon muis­to­mer­keis­tä mitä miel­tä hyvänsä.’
  Sym­bo­li­set voi­tot ovat vähän tur­han­ai­kai­sia, ener­gian­sa voi­si käyt­tää paremminkin.
  Toki jos jos­sain on Hit­le­rin tai vas­taa­van pat­sas, ei vai­non uhre­ja voi oikein vaa­tia kat­se­le­maan sitä, mut­ta Suo­mes­sa ei tai­da olla mitään tällaista.

 6. Kor­jat­kaa jos olen vää­räs­sä, mut­ta muis­taak­se­ni Rai­mo Ilas­ki­vi raken­te­li omia idän­suh­tei­taan ja hom­ma­si tuon vaih­to­kaup­pa­na ystä­vyys­kau­pun­ki Mos­ko­val­ta. Mikäs pat­sas meil­tä läh­ti sin­ne Moskovaan?

  1. Jus­si Hir­vo­nen:
   Kor­jat­kaa jos olen vää­räs­sä, mut­ta muis­taak­se­ni Rai­mo Ilas­ki­vi raken­te­li omia idän­suh­tei­taan ja hom­ma­si tuon vaih­to­kaup­pa­na ystä­vyys­kau­pun­ki Mos­ko­val­ta. Mikäs pat­sas meil­tä läh­ti sin­ne Moskovaan? 

   Suo­men­kie­li­sen Wiki­pe­dian mukaan täl­lai­nen patsas:

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Rauhan_lapset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.