Kaupunkiympäristölautakunnan lista 24.9.2019

Help­po lista, kun Keskus­tun­neli on pöydällä.

Jus­si Niin­istön val­tu­us­toaloite Maail­man rauha ‑pat­saan siirtämisek­si Leninpuistoon

Esit­telijä suh­tau­tuu kiel­teis­es­ti. Toisaal­ta, kun tais­to­laiset alka­vat olla rol­laat­tori-iässä, olisi­han se kätevää, kun kaik­ki pyhät paikat oli­si­vat lähel­lä toisiaan.

Muuten olen sitä mieltä, että kun ale­taan esit­tää muis­tomerkkien kaatamista tai siirtämistä, ollaan vaar­al­lisel­la tiel­lä, oltakoon muis­tomerkeistä mitä mieltä hyvänsä.

1500 työ­paikkaa ratik­ka kasin entiselle päättärille.

Tämä oli meil­lä 11.6. Nyt se on tul­lut lausun­noil­ta ja menee eteen­päin läh­es muu­tok­sit­ta. Alue on täl­lä het­kel­lä aika seka­va, joten se ei voi kuin paran­tua. Hyvä paik­ka työ­paikoille! Korkeim­mil­laan 15 kerrosta.

SKS:n kir­javaras­to hal­li­tuskadun alle

Kun kaik­ki on joskus valmista, ei tästä ole suurem­paa hait­taa, mut­ta rak­en­tamisen ajan koko katu on taas lev­äl­lään. Tarkem­pi sijain­ti Hal­li­tuskatu 1.

 

8 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 24.9.2019”

 1. Maail­man­rauha-pat­saan pitämi­nen nykyisel­lä paikallaan on osoi­tus hyvästä itse­tun­nos­ta. Se muis­tut­taa meitä nykyisel­lä paikallaan siitä, miten on taivut­tu vaan ei taitut­tu. Ei se ole mikään kaupun­gin kau­nis­tus, mut­ta onnek­si se on aika huonol­la paikalla. Hakaniemen­ran­ta on syr­jässä, ja jos ei aja jatkhvasti Viikki­in bus­sil­la, ei pat­sas­ta juuri tarvitse kat­sel­la. Juuri tämä paikan suh­teelli­nen huo­nous on hom­man juju. Pitää ymmärtää, että kyse on kom­pro­mis­sista: pat­sas on suh­teel­lisen huonol­la paikalla. Sitä ei voitu kieltäy­tyä otta­mas­ta vas­taan, joten se laitet­ti­in viras­tokolossin kul­malle piiloon. Tämän his­to­ri­an kätkem­i­nen osoit­taisi huonoa itsetuntoa. 

  Toisek­si pat­saan siir­to Lenin-museoon olisi puoli­nainen ratkaisu. Jos halu­taan louka­ta pat­saan anta­jaa ja osoit­taa tuomio neu­vos­to­jär­jestelmälle, pitäisi pat­sas yksinker­tais­es­ti sulat­taa mah­dol­lisim­man näyt­tävästi. Sen jäl­keen pat­saan paikalle laitet­taisi­in met­allista pron­ssi­laat­ta, jos­sa luk­isi: “Täl­lä paikalla sijait­si vuo­teen 2019 saak­ka fasis­tisen dik­tatu­urin, Neu­vos­toli­iton, Helsin­gin kaupungille pakot­ta­ma “Maailmanrauha”-irvikuva. Sen otti­vat vas­taan kaupunkia johta­neet selkäran­gat­tomat hän­nys­telijät. Pat­sas sulatet­ti­in viimein vuon­na 2019. Ohikulk­i­ja, pal­jas­ta pääsi Neu­vos­toli­iton luke­mat­tomien uhrien muis­tolle.” Tuol­lainen osoit­taisi sit­ten kun­nol­lista ja itseti­etoista tuomio­ta men­neelle ajalle. Sen sijaan ehdo­tus pat­saan siir­rosta on puoli­nainen toi­mi, joka ei saavu­ta kun­nol­lista moraal­ista vaiku­tus­ta. Eri asia sit­ten on, halu­am­meko lähteä tälle kun­nol­lisen moraalisen vaiku­tuk­sen tielle. Olemme hyvin pär­jän­neet sata vuot­ta, kun olemme sitä välttäneet.

  Eli jos ei olla valmi­ita hävit­tämään pat­sas­ta ja tuomit­se­maan koko aikakaut­ta, on parem­pi tun­nus­taa sen hyvät ja huonot puo­let reip­paasti. Ja eihän maail­man­rauha itsessään ole huono aihe patsaalle.

  1. Oikein!

   Sil­loin olti­in räh­mal­lään. Jätetään pat­sas sinne mis­sa se on.

   t. Mikko

 2. Pat­sas­ta­han on pakko siirtää hotellin tieltä, joten jol­lain tapaa asia pitää ratkaista. Toisel­la puolen Hakaniemen sil­taa, Mer­i­haan edustal­la on minus­ta ehdot­tomasti paras paik­ka sille. Siir­ron yhtey­dessä sille voisi lait­taa valaistuksen.

  Pat­sas on his­to­ri­alli­nen, merk­i­tyk­selli­nen, kaupunki­laiset tietävät sen ja sen mis­sä se sijait­see. Sitä käy­dään erik­seen kat­so­mas­sa ja val­oku­vaa­mas­sa ja se puhut­taa vuodes­ta toiseen. Samaa ei voi sanoa useim­mista Helsin­gin patsaista.

 3. Noin ison pat­saan siir­to ja uudelleen­pystyt­tämi­nen ei ihan ilmaista ole, enkä puol­la että siihen käytet­täisi­in veron­mak­sajien rahoja.

 4. Stali­nalleetkin on maail­mal­ta kadon­neet, his­to­ri­aa kunnioittamatta?
  Mitä mui­ta pyhiä paikko­ja rol­laat­tori­tais­to­laisil­la tuol­la päin on? Kun Kult­sakin oli 70-luvul­la revarien pesä?

 5. ‘Muuten olen sitä mieltä, että kun ale­taan esit­tää muis­tomerkkien kaatamista tai siirtämistä, ollaan vaar­al­lisel­la tiel­lä, oltakoon muis­tomerkeistä mitä mieltä hyvänsä.’
  Sym­bol­iset voitot ovat vähän turhanaikaisia, ener­giansa voisi käyt­tää paremminkin.
  Toki jos jos­sain on Hit­lerin tai vas­taa­van pat­sas, ei vain­on uhre­ja voi oikein vaa­tia kat­se­le­maan sitä, mut­ta Suomes­sa ei tai­da olla mitään tällaista.

 6. Kor­jatkaa jos olen väärässä, mut­ta muis­taak­seni Raimo Ilask­ivi rak­en­teli omia idän­suhteitaan ja hom­masi tuon vai­h­tokaup­pana ystävyyskaupun­ki Mosko­val­ta. Mikäs pat­sas meiltä lähti sinne Moskovaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.