Kaupunkiympäristölautakunnan lista 17.9.2019

Kok­ouk­sen tärkein aihe on Keskus­tatun­neli, jos­ta olen tehnyt oman postauk­seni. Muitakin aihei­ta on. Tässä niitä.

Helsinginku­ja 6 täydennyskaava

Tämä on tul­lut lausun­noil­ta ja nyt se pan­naan eteen­päin. Neljänkymme­nen asukkaan kokoinen raken­nus kort­telin sisälle rak­en­ta­mat­tomaan osaan. Herät­tänyt eripu­raa asukkaissa. Kaa­va on tehty omis­ta­jan (asun­to-osakey­htiö?) hake­muk­ses­ta, mut­ta kaik­ki asukkaat eivät ole samaa mieltä.

Helsin­gin älyli­iken­teen kehit­tämiso­hjel­man 2030 hyväksyminen

Mas­si­ivi­nen raport­ti, jos­sa on var­maan paljon hyvää, mut­ta siinä on aivan liikaa asioi­ta, jot­ta voisi muo­dos­tua kokon­aisu­u­den. Se äly on tässä vain lievästi yhteen­sopi­va tek­i­jä. Eril­li­sistä han­kkeista – vaikka­pa älykkääm­mistä liiken­neval­oista – halu­aisi oman esit­te­ly ja päätöksen.

Itse pidän keskeisenä

 • kehit­tää metron syöt­töli­iken­teeseen itse kulke­via busseja,
 • suun­nitel­la joukkoli­iken­teeseen dynaamista hin­noit­telua (säästää val­tavasti ja jos joku ei halua, voi kieltäy­tyä aikaan sido­tu­ista alen­nuk­sista ja saa­da lip­pun­sa van­haan hyvään tapaan kiin­teäl­lä ja kalli­il­la hinnalla)
 • kerätä joukkoli­iken­teen matkus­ta­jien kulkure­it­eistä tietoa (kat­ta­va otos matkus­ta­jista, joiden kän­nykäl­lä seu­rataan hei­dän kulkuaan. Ketään ei pakote­ta, mut­ta älykkäät matkus­ta­jat ymmärtävät, että jos joukkoli­iken­teen suun­nit­telu perus­tuu tähän dataan, kan­nat­taa olla mukana. Vain­o­harhais­ten palve­lut tietysti vähän heikkenevät.)
 • MaaS-palvelui­hin myön­teinen suh­tau­tu­mi­nen ja tähän liit­tyen tieto­jen rajap­in­to­jen avaus kaik­il­ta mukaan tulevil­ta tahoilta.
 • Itse aja­vat autot eivät ole kaupun­gin kehit­tämisko­hde, mut­ta niihinkin on varauduttava.

Ajat­telin kuun­nel­la esit­te­lyn ja jos aihet­ta ilme­nee, pyytää tämän pöydälle.

Ter­vasaaren ait­taan uusi laa­jen­nu­sosa van­han tilalle

Tarkoi­tus on, että rav­in­to­la olisi tämän jäl­keen auki talvisinkin. Sitä ei kuitenkaan voi lait­taa kaavamääräykseen.

Lausun­to Uuden­maan ELY-keskuk­sen tien­pidon suunnitelmista

Aika ruti­ini­no­maises­sa lausun­nos­sa koroste­taan eri­ta­soli­it­tymiä: Kehä I:n ja Myl­ly­puron ja Itäväylän liit­tymiä, Ikean liit­tymää Koivusaa­res­sa, Kuninkaan­tam­men liit­tymä Hämeen­lin­nan­väyläl­lä ja Malmin ilmasil­lan Lah­den väylällä.

 

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 17.9.2019”

 1. Joukkoli­iken­teen ”dynaami­nen hin­noit­telu” on toteutet­tu mon­es­sa kaupungis­sa yksinker­taisel­la vas­ta aamu­ru­uhkan jäl­keen voimas­sa ole­val­la joukkoliikennelipulla.

  Lon­toos­sa ja briteis­sä on vaik­ka mitä peak / off-peak lip­pu­ja, joil­la saa kulkea vain viikon­lop­puna ja klo10:00 jäl­keen. Zürichissä on 9‑Uhr tick­et joka on voimas­sa vain klo 9:00 jäl­keen yms.

  En olisi niinkään var­ma, että äly ihan hirveästi enää paran­taa tuol­laisen yhden nivelpis­teen jäl­keen sitä ohjausvaikutusta.

  1. Sepi:
   Joukkoli­iken­teen ”dynaami­nen hin­noit­telu” on toteutet­tu mon­es­sa kaupungis­sa yksinker­taisel­la vas­ta aamu­ru­uhkan jäl­keen voimas­sa ole­val­la joukkoliikennelipulla.

   Lon­toos­sa ja briteis­sä on vaik­ka mitä peak / off-peak lip­pu­ja, joil­la saa kulkea vain viikon­lop­puna ja klo10:00 jäl­keen. Zürichissä on 9‑Uhr tick­et joka on voimas­sa vain klo 9:00 jäl­keen yms.

   En olisi niinkään var­ma, että äly ihan hirveästi enää paran­taa tuol­laisen yhden nivelpis­teen jäl­keen sitä ohjausvaikutusta.

   Joo, meil­lä sen sijaan siir­ryt­ti­in “älyt­tömään hin­noit­telu­un”, kun pois­tet­ti­in ain­oa hin­noit­telun nivelpiste, ratikkalip­pu lyhy­ille matkoille ja vaik­ka kuin­ka lyhy­istäkin matkoista saa nyt mak­saa 2,80 euroa. Kesän ajan saat­toi kulkea pyöräl­lä ja pum­mil­la, mut­ta nyt kyl­lä sapettaa.

   1. Meil­lä on yksi aikaan sidot­tu alen­nus, eläkeläis­ten halvem­pi lip­pu ruuh­ka-ajan ulkop­uolel­la. Nämä vas­tus­ta­vat sitä niin voimakkaasti, että var­maasn jos­sain vai­heessa alen­nus­lip­pu pitää poistaa.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Meil­lä on yksi aikaan sidot­tu alen­nus, eläkeläis­ten halvem­pi lip­pu ruuh­ka-ajan ulkop­uolel­la. Nämä vas­tus­ta­vat sitä niin voimakkaasti, että var­maasn jos­sain vai­heessa alen­nus­lip­pu pitää poistaa.

    Osmo Soin­in­vaara:
    Meil­lä on yksi aikaan sidot­tu alen­nus, eläkeläis­ten halvem­pi lip­pu ruuh­ka-ajan ulkop­uolel­la. Nämä vas­tus­ta­vat sitä niin voimakkaasti, että var­maasn jos­sain vai­heessa alen­nus­lip­pu pitää poistaa.

    Keitä ovat “nämä”? Aje­len maini­t­ul­la lip­ul­la, joka ei ole eläkeläis­ten vaan yli 70-vuo­ti­aiden lip­pu. Viimek­si lähdin liik­keelle ennen kah­ta, vai­h­doin kah­den jäl­keen, mut­ta eipä ollutkaan lvai­h­to voimas­sa, joten tuollekin pikku piipah­duk­selle tuli hin­taa 4.20.
    Kun elää tässä rajap­in­nas­sa, jos­sa liikku­mi­nen on sen ver­ran sään­nötän­tä, ettei ihan kan­na­ta han­kkia kuukausiko­rt­tia, niin kyl­lä pän­nii tämä keskustali­iken­teen hin­ta. Miten se nyt muual­la maail­mas­sa näkyy onnis­tu­van, mut­tei meillä?

  2. Hieno idea kyl­lä. Eloku­vateat­tereis­sakin on hin­noit­te­lut erik­seen näytö­saiko­jen mukaan. Arvoko­rt­ti­in koodaami­nen ei pitäisi olla vaikeaa. Myös uima­hal­lit ovat halvem­pia aamuisin, ja siel­lä mak­sami­nen onnis­tuu bus­siko­r­tilla. Nyky­isin on kum­mallista myös tuo 8–16 työai­ka, kun har­va työ­paik­ka on aikaan tai paikkaan sidok­sis­sa. Peri­aat­teessa viikon työt voi tehdä kolmes­sa päivässä jos halu­aa, mut­ta aivan tehokkain­ta ajankäyt­töä se ei ole.

   1. Eiköhän aika iso osa töistä ole edelleenkin sidot­tu aikaan ja paikkaan; opet­ta­jat ovat koulus­sa päiväl­lä, samoin varhaiskas­vatuk­ses­sa, ter­vey­den­huol­los­sa vas­taan­ot­toa­jat ovat päiväl­lä ja osin illal­la, kau­pat ovat auki päiväl­lä ja illal­la, raken­nustyö­mail­la näkyy väkeä töis­sä lähin­nä päiväl­lä ja kaiken­lainen tavaroiden tuotan­tokin edel­lyt­tää että henkilöstö on suun­nilleen samoi­hin aikoi­hin paikalla jne. 

    Olisikin mie­lenki­in­toista tietää miten suuri osa työstä lop­pu­jen­lopuk­si on sel­l­aista, joka käytän­nössä ei ole sidot­tu aikaan ja/tai paikkaan? Luul­tavasti täl­laista on sen ver­ran vähän, että jatkos­sakin meil­lä on nyky­seen tapaan aamu- ja iltapäiväru­uhkat. Joten dynaami­nen hin­noit­telu on kan­natet­ta­va idea. Sen toteu­tuk­ses­sa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon että poikkeamia voi tul­la. Nyt HSL:n vyöhykeu­ud­is­tuk­ses­sa on “kuukausili­pus­sa” fik­susti mah­dol­lis­tet­tu ker­tako­htainen laa­jen­nus pidem­pään matkaan ilman että pitää ostaa kokon­aan uusi lip­pu sat­un­naista use­am­man vyöhyk­keen matkaa varten. Sama peri­aate pitäisi olla sovel­let­tavis­sa aikaan sido­tus­sa lipus­sa, jos mat­ka olisi poikkea­vana aikana, vain ero­tuk­ses­ta pitäisi maksaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.