Kaupunkiympäristölautakunnan lista 17.9.2019

Kokouk­sen tär­kein aihe on Kes­kus­ta­tun­ne­li, jos­ta olen teh­nyt oman pos­tauk­se­ni. Mui­ta­kin aihei­ta on. Täs­sä niitä.

Hel­sin­gin­ku­ja 6 täydennyskaava

Tämä on tul­lut lausun­noil­ta ja nyt se pan­naan eteen­päin. Nel­jän­kym­me­nen asuk­kaan kokoi­nen raken­nus kort­te­lin sisäl­le raken­ta­mat­to­maan osaan. Herät­tä­nyt eri­pu­raa asuk­kais­sa. Kaa­va on teh­ty omis­ta­jan (asun­to-osa­keyh­tiö?) hake­muk­ses­ta, mut­ta kaik­ki asuk­kaat eivät ole samaa mieltä.

Hel­sin­gin äly­lii­ken­teen kehit­tä­mis­oh­jel­man 2030 hyväksyminen

Mas­sii­vi­nen raport­ti, jos­sa on var­maan pal­jon hyvää, mut­ta sii­nä on aivan lii­kaa asioi­ta, jot­ta voi­si muo­dos­tua koko­nai­suu­den. Se äly on täs­sä vain lie­väs­ti yhteen­so­pi­va teki­jä. Eril­li­sis­tä hank­keis­ta – vaik­ka­pa älyk­kääm­mis­tä lii­ken­ne­va­lois­ta – haluai­si oman esit­te­ly ja päätöksen.

Itse pidän keskeisenä

 • kehit­tää met­ron syöt­tö­lii­ken­tee­seen itse kul­ke­via busseja,
 • suun­ni­tel­la jouk­ko­lii­ken­tee­seen dynaa­mis­ta hin­noit­te­lua (sääs­tää val­ta­vas­ti ja jos joku ei halua, voi kiel­täy­tyä aikaan sido­tuis­ta alen­nuk­sis­ta ja saa­da lip­pun­sa van­haan hyvään tapaan kiin­teäl­lä ja kal­liil­la hinnalla)
 • kerä­tä jouk­ko­lii­ken­teen mat­kus­ta­jien kul­ku­rei­teis­tä tie­toa (kat­ta­va otos mat­kus­ta­jis­ta, joi­den kän­ny­käl­lä seu­ra­taan hei­dän kul­ku­aan. Ketään ei pako­te­ta, mut­ta älyk­käät mat­kus­ta­jat ymmär­tä­vät, että jos jouk­ko­lii­ken­teen suun­nit­te­lu perus­tuu tähän dataan, kan­nat­taa olla muka­na. Vai­no­har­hais­ten pal­ve­lut tie­tys­ti vähän heikkenevät.)
 • MaaS-pal­ve­lui­hin myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen ja tähän liit­tyen tie­to­jen raja­pin­to­jen avaus kai­kil­ta mukaan tule­vil­ta tahoilta.
 • Itse aja­vat autot eivät ole kau­pun­gin kehit­tä­mis­koh­de, mut­ta nii­hin­kin on varauduttava.

Ajat­te­lin kuun­nel­la esit­te­lyn ja jos aihet­ta ilme­nee, pyy­tää tämän pöydälle.

Ter­va­saa­ren ait­taan uusi laa­jen­nus­osa van­han tilalle

Tar­koi­tus on, että ravin­to­la oli­si tämän jäl­keen auki tal­vi­sin­kin. Sitä ei kui­ten­kaan voi lait­taa kaavamääräykseen.

Lausun­to Uuden­maan ELY-kes­kuk­sen tien­pi­don suunnitelmista

Aika rutii­nin­omai­ses­sa lausun­nos­sa koros­te­taan eri­ta­so­liit­ty­miä: Kehä I:n ja Myl­ly­pu­ron ja Itä­väy­län liit­ty­miä, Ikean liit­ty­mää Koi­vusaa­res­sa, Kunin­kaan­tam­men liit­ty­mä Hämeen­lin­nan­väy­läl­lä ja Mal­min ilma­sil­lan Lah­den väylällä.

 

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 17.9.2019”

 1. Jouk­ko­lii­ken­teen ”dynaa­mi­nen hin­noit­te­lu” on toteu­tet­tu mones­sa kau­pun­gis­sa yksin­ker­tai­sel­la vas­ta aamu­ruuh­kan jäl­keen voi­mas­sa ole­val­la joukkoliikennelipulla.

  Lon­toos­sa ja bri­teis­sä on vaik­ka mitä peak / off-peak lip­pu­ja, joil­la saa kul­kea vain vii­kon­lop­pu­na ja klo10:00 jäl­keen. Züric­his­sä on 9‑Uhr tic­ket joka on voi­mas­sa vain klo 9:00 jäl­keen yms.

  En oli­si niin­kään var­ma, että äly ihan hir­veäs­ti enää paran­taa tuol­lai­sen yhden nivel­pis­teen jäl­keen sitä ohjausvaikutusta.

  1. Sepi:
   Jouk­ko­lii­ken­teen ”dynaa­mi­nen hin­noit­te­lu” on toteu­tet­tu mones­sa kau­pun­gis­sa yksin­ker­tai­sel­la vas­ta aamu­ruuh­kan jäl­keen voi­mas­sa ole­val­la joukkoliikennelipulla.

   Lon­toos­sa ja bri­teis­sä on vaik­ka mitä peak / off-peak lip­pu­ja, joil­la saa kul­kea vain vii­kon­lop­pu­na ja klo10:00 jäl­keen. Züric­his­sä on 9‑Uhr tic­ket joka on voi­mas­sa vain klo 9:00 jäl­keen yms.

   En oli­si niin­kään var­ma, että äly ihan hir­veäs­ti enää paran­taa tuol­lai­sen yhden nivel­pis­teen jäl­keen sitä ohjausvaikutusta.

   Joo, meil­lä sen sijaan siir­ryt­tiin “älyt­tö­mään hin­noit­te­luun”, kun pois­tet­tiin ainoa hin­noit­te­lun nivel­pis­te, ratik­ka­lip­pu lyhyil­le mat­koil­le ja vaik­ka kuin­ka lyhyis­tä­kin mat­kois­ta saa nyt mak­saa 2,80 euroa. Kesän ajan saat­toi kul­kea pyö­räl­lä ja pum­mil­la, mut­ta nyt kyl­lä sapettaa.

   1. Meil­lä on yksi aikaan sidot­tu alen­nus, elä­ke­läis­ten hal­vem­pi lip­pu ruuh­ka-ajan ulko­puo­lel­la. Nämä vas­tus­ta­vat sitä niin voi­mak­kaas­ti, että var­maasn jos­sain vai­hees­sa alen­nus­lip­pu pitää poistaa.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Meil­lä on yksi aikaan sidot­tu alen­nus, elä­ke­läis­ten hal­vem­pi lip­pu ruuh­ka-ajan ulko­puo­lel­la. Nämä vas­tus­ta­vat sitä niin voi­mak­kaas­ti, että var­maasn jos­sain vai­hees­sa alen­nus­lip­pu pitää poistaa.

    Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Meil­lä on yksi aikaan sidot­tu alen­nus, elä­ke­läis­ten hal­vem­pi lip­pu ruuh­ka-ajan ulko­puo­lel­la. Nämä vas­tus­ta­vat sitä niin voi­mak­kaas­ti, että var­maasn jos­sain vai­hees­sa alen­nus­lip­pu pitää poistaa.

    Kei­tä ovat “nämä”? Aje­len mai­ni­tul­la lipul­la, joka ei ole elä­ke­läis­ten vaan yli 70-vuo­tiai­den lip­pu. Vii­mek­si läh­din liik­keel­le ennen kah­ta, vaih­doin kah­den jäl­keen, mut­ta eipä ollut­kaan lvaih­to voi­mas­sa, joten tuol­le­kin pik­ku pii­pah­duk­sel­le tuli hin­taa 4.20.
    Kun elää täs­sä raja­pin­nas­sa, jos­sa liik­ku­mi­nen on sen ver­ran sään­nö­tän­tä, ettei ihan kan­na­ta hank­kia kuu­kausi­kort­tia, niin kyl­lä pän­nii tämä kes­kus­ta­lii­ken­teen hin­ta. Miten se nyt muu­al­la maa­il­mas­sa näkyy onnis­tu­van, mut­tei meillä?

  2. Hie­no idea kyl­lä. Elo­ku­va­teat­te­reis­sa­kin on hin­noit­te­lut erik­seen näy­tö­sai­ko­jen mukaan. Arvo­kort­tiin koo­daa­mi­nen ei pitäi­si olla vai­ke­aa. Myös uima­hal­lit ovat hal­vem­pia aamui­sin, ja siel­lä mak­sa­mi­nen onnis­tuu bus­si­kor­til­la. Nykyi­sin on kum­mal­lis­ta myös tuo 8–16 työ­ai­ka, kun har­va työ­paik­ka on aikaan tai paik­kaan sidok­sis­sa. Peri­aat­tees­sa vii­kon työt voi teh­dä kol­mes­sa päi­väs­sä jos halu­aa, mut­ta aivan tehok­kain­ta ajan­käyt­töä se ei ole.

   1. Eikö­hän aika iso osa töis­tä ole edel­leen­kin sidot­tu aikaan ja paik­kaan; opet­ta­jat ovat kou­lus­sa päi­väl­lä, samoin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, ter­vey­den­huol­los­sa vas­taan­ot­toa­jat ovat päi­väl­lä ja osin illal­la, kau­pat ovat auki päi­väl­lä ja illal­la, raken­nus­työ­mail­la näkyy väkeä töis­sä lähin­nä päi­väl­lä ja kai­ken­lai­nen tava­roi­den tuo­tan­to­kin edel­lyt­tää että hen­ki­lös­tö on suun­nil­leen samoi­hin aikoi­hin pai­kal­la jne. 

    Oli­si­kin mie­len­kiin­tois­ta tie­tää miten suu­ri osa työs­tä lop­pu­jen­lo­puk­si on sel­lais­ta, joka käy­tän­nös­sä ei ole sidot­tu aikaan ja/tai paik­kaan? Luul­ta­vas­ti täl­lais­ta on sen ver­ran vähän, että jat­kos­sa­kin meil­lä on nyky­seen tapaan aamu- ja ilta­päi­vä­ruuh­kat. Joten dynaa­mi­nen hin­noit­te­lu on kan­na­tet­ta­va idea. Sen toteu­tuk­ses­sa pitäi­si kui­ten­kin ottaa huo­mioon että poik­kea­mia voi tul­la. Nyt HSL:n vyö­hy­ke­uu­dis­tuk­ses­sa on “kuu­kausi­li­pus­sa” fik­sus­ti mah­dol­lis­tet­tu ker­ta­koh­tai­nen laa­jen­nus pidem­pään mat­kaan ilman että pitää ostaa koko­naan uusi lip­pu satun­nais­ta useam­man vyö­hyk­keen mat­kaa var­ten. Sama peri­aa­te pitäi­si olla sovel­let­ta­vis­sa aikaan sido­tus­sa lipus­sa, jos mat­ka oli­si poik­kea­va­na aika­na, vain ero­tuk­ses­ta pitäi­si maksaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.