Kaupunkiympäristölautakunnan lista 10.9.2019

PÖYDÄLTÄ

Meri-Ras­ti­lan län­sio­san asemakaava

Mer­kit­tä­vä kaa­va, joka tuo Vuo­saa­reen 2 400 asu­kas­ta lisää eli lähes kak­sin­ker­tais­taa Meri-Ras­ti­lan asu­kas­mää­rän. Uuden tiel­tä jou­du­taan pur­ka­maan van­haa lii­an väl­jää raken­ta­mis­ta noin 25 000 k‑m2:n edes­tä. Puret­ta­vat raken­nuk­set on raken­net­tu 1990-luvulla.

UUDET ASIAT

Hotel­li Kata­ja­no­kan laa­jen­nus ”puis­toon”

Panin tuon ”puis­ton” lai­naus­merk­kei­hin, kos­ka tie­tääk­seen, että hotel­lin piha van­ki­lan muu­rien sisäl­lä on kai­kil­le avoi­ta puis­toa, pitää tutus­tua kaa­vaan. Ei juu­ri näy puis­ton käyt­tä­jiä. Kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti tuo laa­jen­nus vähän mie­ti­tyt­tää. Uusia hotel­li­huo­nei­ta tulee 50. Hotel­li­tar­jon­taa laa­jen­ne­taan nyt vauhdilla.

Lep­pä­suon­ka­tu 7 ton­til­le opiskelija-asuntoja

Opis­ke­li­ja-asun­to­lan pihal­la ole­vat park­ki­pai­kat ote­taan hyö­ty­käyt­töön raken­ta­mal­la nii­den tilal­le asun­to­la 40 opiskelijalle.

Dag­ma­rin­ka­tu 6:n kiin­teis­tön myyminen

Kau­pun­ki ei tar­vit­se enää raken­nus­ta ja myy sen mie­lel­lään pois, jot­ta ei tar­vit­si­si itse perus­kor­ja­ta. Kas­saan kilah­taa 5,6 M€. Talon aikoo aset­tua Aze­non Games, joten peli­teol­li­suus laa­je­nee taas Helsingissä.

Pos­ti­puis­ton Pysä­köin­ti Oy:n perustaminen

En pidä täs­tä, mut­ta auto­paik­ka­nor­mi on jo hyväk­syt­ty kaa­vas­sa. Hel­sin­ki kokei­lee mark­ki­naeh­tois­ta pysä­köin­tiä, mut­ta ei vie­lä tääl­lä. Kiin­teis­töt vel­voi­te­taan liit­ty­mään pysä­köin­tiyh­tiön osak­kaik­si ja mer­kit­se­mään 31 000 euron hin­tai­nen osa­ke jokais­ta kaa­van vel­voit­ta­maa auto­paik­kaa koh­den. Jos liit­ty­mi­nen oli­si vapaa­eh­tois­ta niin, että jokai­nen asu­kas ostai­si osak­keen, jos kat­soo tar­vit­se­van­sa, kyl­lä nii­tä meni­si kau­pak­si, mut­ta ei näin pal­jon. Toi­sin sanoen kau­pal­li­ses­ti toteu­tet­tu­na riit­täi­si pie­nem­pi mää­rä autopaikkoja.
Asuin­ne­liön kus­tan­nus­pe­rus­teis­ta hin­taa auto­pai­kat nos­ta­vat noin 300 eurolla.

8 thoughts on “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 10.9.2019”

 1. Hel­sin­ki kokei­lee mark­ki­naeh­tois­ta pysä­köin­tiä, mut­ta ei vie­lä tääl­lä.” Kuu­los­taa tutul­le. Auto­puo­lue jyrää ja saa­vu­te­tut edut pysy­vät, oli­vat ne miten jär­jen­vas­tai­sia tahan­sa. 50 m² neliön hin­nas­sa auto­paik­ko­ja pak­ko­tue­taan siis 15 000 eurol­la. Pal­jon­ko tue­taan vas­taa­vas­ti käve­lyä, pyö­räi­lyä ja joukkoliikennettä?

  Meri-Ras­ti­las­sa pure­taan jon­kin ver­ran yli 20v van­ho­ja raken­nuk­sia uusien tiel­tä. Hur­jaa tou­hua. Käy­kö­hän nyt pak­ko­ra­ken­net­ta­vil­le auto­va­ras­toil­le ja kaup­pa­kes­kuk­sil­le pian samal­la tavoin. Toki lähes jokai­sel­la ras­kaan rai­de­lii­ken­teen (pai­kal­lis­ju­na, met­ro) ase­mal­la voi tode­ta, että lyhin etäi­syys ase­mal­le on yleen­sä pysä­köi­dyil­lä autoil­la, mata­lil­la teol­li­suus­kiin­teis­töil­lä tai har­vaan raken­ne­tuil­la mata­lil­la asuin­ta­loil­la, kor­keam­mat ker­ros­ta­lot ovat kau­em­pa­na. Ehkä jalo­na tar­koi­tuk­se­na on huo­leh­tia nii­den asuk­kai­den riit­tä­väs­tä päi­vit­täi­ses­tä liikunnasta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Koti-isä:
   Meri-Ras­ti­las­sa pure­taan jon­kin ver­ran yli 20v van­ho­ja raken­nuk­sia uusien tiel­tä. Hur­jaa touhua. 

   Tut­tu huol­to­mies on ker­to­nut, mil­lä tavoin asuk­kaat saman­tyyp­pi­sen sosio­eko­no­mi­sen (vast.) ase­man kau­pun­gin­osas­sa muu­al­la pk-seu­dul­la asun­nois­taan huo­leh­ti­vat. Kyl­lä ne mene­vät vii­meis­tään 20 vuo­des­sa purkukuntoon.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  2. Ole­tet­ta­vas­ti lii­tyn kes­kus­te­luun jäl­ki­ju­nas­sa… täs­sä täy­tyy olla jokin moni­mut­kai­nen juju, kos­ka nyt en ihan oikeas­ti ymmär­tä­nyt mik­si tämä pysä­köin­tiyh­tiö­mal­li on niin kama­la — eikö talo­yh­tiö sit­ten voi myy­dä auto­paik­kao­sa­ket­ta eteen­päin, ensi­si­jai­ses­ti haluk­kail­le oman yhtiön osak­kail­le mut­ta myös ulko­puo­li­sil­le, 31000€+x hin­taan (+sopi­va kuu­kausit­tai­nen vas­ti­ke)? Hin­ta­han on kova mut­ta luu­li­si että aina­kin säh­kö­la­taus­pai­koil­le riit­tää sitä kysyn­tää­kin lähivuosina.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

   1. Osak­kei­ta ei ymmär­tääk­se­ni voi myy­dä eteen­päin, kos­ka kaa­vas­sa on mää­rät­ty jokai­sel­le kiin­teis­töl­le, mon­ta­ko auto­paik­kaa sen vel­voit­tee­seen kuu­luu, vaik­ka talo­yh­tiös­sä ei asui­si yhtään ajo­kor­tin omis­ta­jaa. Tämä yhtiö­mal­li ei ole kama­la vaan se, että noi­ta 31 000 euroa mak­sa­via auto­paik­ko­ja mää­rä­tään raken­net­ta­vak­si pal­jon enem­män kuin auto­paik­ko­ja meni­si tuol­la hin­nal­la kau­pak­si vapaa­eh­toi­ses­ti. Ero­tus on hyvinvointitappiota.

      (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  3. Aina­kin tuos­sa mal­lis­sa auto­paik­ka-nor­min kus­tan­nus tulee täy­si­mää­räi­ses­ti näky­vil­le ja luu­li­si talo­yh­tiöl­lä ole­van motii­via vuo­kra­ta auto­pai­kat mah­dol­li­sim­man hyväl­lä hin­nal­la, että yhtiö saa edes jon­kin­lai­sen takai­sin­mak­sua­jan. Jos asuk­kai­den pie­ni enem­mis­tö on auto­pai­kan hin­kua­jia, saat­taa yhtiö tie­ten­kin kor­va­mer­ki­tä auto­pai­kat osak­kail­le alihintaisesti.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Pis­tä­kääs nyt ihmees­sä se Eiran­ran­nan venei­den säi­ly­tysplat­ta myös asun­to­kaa­voi­tuk­seen, kos­ka sin­ne tulee ratik­ka. Aikas epis­tä jos joke­ri­lin­jan takia pis­te­tään met­sät nurin ja ker­ros­ta­loa täy­teen, mut­ta sit­ten her­ras­vä­keä ei kiusa­ta kes­kus­tas­sa, vaik­ka rati­koi­den ilmoi­tet­tu tar­koi­tus on mah­dol­lis­taa asun­to­kaa­voi­tus. Täy­tyy olla mil­joo­nien arvois­ta tuh­laa­mis­ta pitää tuol­lais­ta tur­haa asfalt­tia, ja tus­kin venei­li­jät sii­tä pal­joa mak­sa­vat suh­tees­sa sen arvoon raken­nus­maa­na. Mil­joo­na­kämp­piä vaan ran­ta täy­teen. Tuo ark­ki­teh­dit sit­ten taas Sak­sas­ta, tai muis­ta kult­tuu­ri­mais­ta jois­sa pys­ty­tään otta­maan van­ha huo­mioon. Jos suo­ma­lai­set pääs­tää sot­ke­maan, niin kopioi­vat vain Nor­jan lähe­tys­töä ran­nan mital­ta, kun eivät muus­ta tyk­kää Eirassa, 

  Kata­ja­nok­ka nyt tuol­la koh­taa jo hal­van näköis­ten ele­ment­ti­ta­lo­jen pilaa­ma, joten mitäs tuol­lai­nen hotel­li­pöm­pe­li sitä enää pilaa. Eihän siel­lä halut­tu suo­jel­la his­to­rial­li­sia raken­nuk­sia täs­sä 2000-luvul­la, joten aika pos­ke­ton­ta alkaa nyt ihmet­te­le­mään jon­kin moder­nin pöm­pe­lin ulko­nä­köä. Van­ha puo­li Kata­ja­no­kas­ta pitää suo­jel­la moder­neil­ta ark­ki­teh­deil­ta, mut­ta ei oikeas­ti mitään väliä mitä ele­ment­ti­laa­ti­koi­den vie­reen teh­dään kor­kean muu­rin taak­se. Pitää kun­nioit­taa käden­tai­toa ja ark­ki­teh­din luo­vuut­ta, ja sel­vää on että ele­ment­ti­ta­lot eivät edus­ta kum­paa­kaan, ja siten eivät ansait­se mitään kun­nioi­tus­ta ja siten kai­ken­lai­nen raken­ta­mi­nen nii­den sekaan on hyväk­syt­tä­vää, kos­ka kyl­lä­hän ros­kat yleen­sä­kin kasaantuvat.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Sau­na­kir­ves:
   Pis­tä­kääs nyt ihmees­sä se Eiran­ran­nan venei­den säi­ly­tysplat­ta myös asun­to­kaa­voi­tuk­seen, kos­ka sin­ne tulee ratik­ka. Aikas epis­tä jos joke­ri­lin­jan takia pis­te­tään met­sät nurin ja ker­ros­ta­loa täy­teen, mut­ta sit­ten her­ras­vä­keä ei kiusa­ta kes­kus­tas­sa, vaik­ka rati­koi­den ilmoi­tet­tu tar­koi­tus on mah­dol­lis­taa asun­to­kaa­voi­tus. Täy­tyy olla mil­joo­nien arvois­ta tuh­laa­mis­ta pitää tuol­lais­ta tur­haa asfalt­tia, ja tus­kin venei­li­jät sii­tä pal­joa mak­sa­vat suh­tees­sa sen arvoon raken­nus­maa­na. Mil­joo­na­kämp­piä vaan ran­ta täy­teen. Tuo ark­ki­teh­dit sit­ten taas Sak­sas­ta, tai muis­ta kult­tuu­ri­mais­ta jois­sa pys­ty­tään otta­maan van­ha huo­mioon. Jos suo­ma­lai­set pääs­tää sot­ke­maan, niin kopioi­vat vain Nor­jan lähe­tys­töä ran­nan mital­ta, kun eivät muus­ta tyk­kää Eirassa, 

   Kata­ja­nok­ka nyt tuol­la koh­taa jo hal­van näköis­ten ele­ment­ti­ta­lo­jen pilaa­ma, joten mitäs tuol­lai­nen hotel­li­pöm­pe­li sitä enää pilaa. Eihän siel­lä halut­tu suo­jel­la his­to­rial­li­sia raken­nuk­sia täs­sä 2000-luvul­la, joten aika pos­ke­ton­ta alkaa nyt ihmet­te­le­mään jon­kin moder­nin pöm­pe­lin ulko­nä­köä. Van­ha puo­li Kata­ja­no­kas­ta pitää suo­jel­la moder­neil­ta ark­ki­teh­deil­ta, mut­ta ei oikeas­ti mitään väliä mitä ele­ment­ti­laa­ti­koi­den vie­reen teh­dään kor­kean muu­rin taak­se. Pitää kun­nioit­taa käden­tai­toa ja ark­ki­teh­din luo­vuut­ta, ja sel­vää on että ele­ment­ti­ta­lot eivät edus­ta kum­paa­kaan, ja siten eivät ansait­se mitään kun­nioi­tus­ta ja siten kai­ken­lai­nen raken­ta­mi­nen nii­den sekaan on hyväk­syt­tä­vää, kos­ka kyl­lä­hän ros­kat yleen­sä­kin kasaantuvat.

   Mikä eliit­ti? Monacos­sa käy­neet voi­vat pää­tel­lä, että venei­li­jät ovat eliit­tiä. Suo­mes­sa nor­mi­ve­neen arvo on jos­sain kymp­pi­ton­nin nur­kil­la, ja hie­noim­mat­kin kor­kein­taan yksiön hin­tai­sia. Lisäk­si Hel­sin­gin venei­li­jöis­tä hyvin suu­rel­la osal­la ei ole autoa. Pol­je sit­ten Kirk­ko­num­mel­le lait­ta­maan vene kun­toon kesää tai tal­vea varten.

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply to Smokin' Joe Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.