Kaupunkiympäristölautakunnan lista 27.8.2019

Johan­nek­sen puis­ton puistosuunnitelma

Puis­to pan­naan kun­toon 1,6 mil­joo­nan euron voi­min. Näi­tä puis­to­ja pitäi­si pitää pal­jon parem­mas­sa kun­nos­sa, mut­ta hyvä että edes tämä.

Osa­na puis­toa on Johan­nek­sen kent­tä, joka säi­ly­te­tään ja jon­ka pin­ta­ma­te­ri­aa­lik­si ollaan otta­mas­sa har­maa hiek­ka­te­ko­nur­mi. Jal­ka­pal­loa har­ras­ta­va poi­ka­ni pro­tes­toi voi­mak­kaas­ti. Hiek­ka­te­ko­nur­mel­la ei hänen mukaan voi pela­ta mitään, jos­sa on ris­ki kaa­tua. Se on kuin hiek­ka­pa­pe­ril­le kaatuisi.

Samaa pelaa­mi­sen estä­vää pin­taa suun­ni­tel­laan tiet­tä­väs­ti myös Katajanokalle.

Kau­pun­kiym­pä­ris­tön budjettiesitys

Aivan mah­dot­to­man iso paket­ti, jon­ka koko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­nen on luot­ta­mus­mie­hil­le yli­voi­mais­ta. Siks on ris­ki­nä, että polii­ti­kot valit­se­vat muu­ta­man yksi­tyis­koh­dan ja anta­vat niil­le aivan suh­teet­to­man painon.

Joi­ta­kin sivuhuomautuksia:

Hel­sin­gin kiin­teis­tö­omai­suus on val­ta­va rahan­te­ko­ko­ne. Kau­pun­gin maa­omai­suus on mil­jar­dien euro­jen arvoi­nen. Kukaan ei itse asias­sa tie­dä, kuin­ka arvo­kas se, on, kos­ka tasees­sa maa­omai­suus on räi­keäs­ti aliar­vos­tet­tu. Ihan hel­pos­ti bud­je­tis­ta ei auen­nut, pal­jon­ko kau­pun­ki saa maa­omai­suu­des­ta tulo­ja, mut­ta arvioi­sin että nel­jän­nes­mil­jar­din. (Myyn­ti­tu­lo ei ole sel­lai­se­naan tuloa, kos­ka mene­te­tään se myy­ty maa. Vuo­kra­tuo­tois­ta taas pitää pois­taa sisäi­set vuo­krat, kos­ka ne eivät ole tuloa kau­pun­gil­le kuin sii­nä mie­les­sä, että jos ton­tin omis­tai­si jokin muu taho, kau­pun­ki jou­tui­si mak­sa­maan sii­tä vuokraa.)

En ole lain­kaan var­ma, että sen hal­lin­noin­ti on orga­ni­soi­tu. Kir­joi­tan täs­tä eril­li­sen jutun, kun­han ehdin.

Ton­tin­luo­vu­tus kan­ger­te­lee Kau­pun­ki on jää­nyt tavoit­tees­ta tont­tien luo­vut­ta­mi­ses­sa asun­to­tuo­tan­toon. Ennen pul­lon­kau­la­na oli kaa­voi­tus. Nyt ei saa­da myy­dyk­si tai vuo­kra­tuk­si tont­te­ja. Jos ongel­ma­na on lii­an vähäi­set hen­ki­lö­re­surs­sit, se on kor­jat­ta­va heti. Yksi vir­ka­mies tuot­taa tulo­ja kym­me­nien mil­joo­nien edes­tä, mah­dol­lis­taa sato­jen mil­joo­nien euro­jen arvoi­sen asun­to­tuo­tan­non, mikä vas­taa ehkä tuhat­ta asun­toa. Ei täl­lais­ta pul­lon­kau­laa voi hyväksyä!

Puis­to­jen kun­nos­tuk­seen on lii­an vähän rahaa Puis­to­jen kun­ta on aivan olen­nai­nen teki­jä asui­na­luei­den arvos­tuk­sel­le ja viih­tyi­syy­del­le. Sai­si­ko kokoo­muk­sen ymmär­tä­mään edes tämän: kil­pai­lus­sa hyvis­tä veron­mak­sa­jis­ta hyvä asui­nym­pä­ris­tö on Hel­sin­gin valt­ti Espoo­seen päin.

Talous­ar­vio­aloit­teet

Bud­je­tin yhtey­des­sä vas­ta­taan suu­reen jouk­koon val­tuu­tet­tu­jen talous­ar­vio­aloit­tei­ta. Käsit­te­len niis­tä vain kah­ta, joi­ta toi­nen on tie­tys­ti omani.

Yli­opis­ton met­roa­se­man poh­joi­nen sisäänkäynti

Tämä sisään­käyn­ti sijoit­tui­si suun­nil­leen Lii­san­ka­dun pää­hän, mah­dol­li­ses­ti Vars­a­puis­toon. Se nopeut­tai­si met­ro­mat­kus­ta­jien mat­kaa useil­la minuu­teil­la. Esit­te­li­jä suh­tau­tuu asi­aan suo­peas­ti, mut­ta sanoo, että oikea ajan­koh­ta on, kun ratik­kaym­pä­ris­töä muu­te­taan Kruu­nusil­to­jen valmistuttua.
Jos jokin inves­toin­ti on kan­nat­ta­va (hyö­dyt ylit­tä­vät pää­oma­kus­tan­nuk­set) vii­den vuo­den kulut­tua, se on mitä ilmei­sem­min kan­nat­ta­va jo vuo­den kulut­tua. Sik­si haluai­sin kii­reh­tiä tätä – ellei ole perus­tei­ta väit­tää, että inves­toin­nin teke­mi­nen ennen Kruu­nusil­to­ja tuli­si jos­tain ihmeel­li­ses­tä syys­tä kalliimmaksi.

Kai­sa Hern­ber­gin aloi­te pika­ra­ti­koi­den jouduttamisesta

Hern­berg esit­tää, että ratik­ka­lin­jan pitäi­si olla val­mis jo, kun ensim­mäi­set talot val­mis­tu­vat. Lausun­nos­sa sano­taan, että voi­daan­han sitä aluk­si käyt­tää bussia.

Nyt kan­nat­taa muis­taa kau­pun­gin roo­li suu­re­na maa­no­mis­ta­ja­na. Ratik­ka nos­taa asun­to­jen ja siten myös tont­tien arvoa. Sik­si lin­jan on olta­va ole­mas­sa kun ton­tit myy­dään tai vuo­kra­taan tai val­mis­tu­mas­sa hyvin pian sen jäl­keen. Muu­ten rati­kan tuo­ma arvon­nousu jää kau­pun­gil­ta saa­mat­ta. (Saa­tan kir­joit­taa täs­tä­kin oman tari­nan.) Inves­toin­nin lyk­kää­mi­nen mak­saa kau­pun­gil­le siis silk­kaa rahaa.

Toi­sek­si rati­kas­ta on enem­män hyö­tyä, jos se on ole­mas­sa heti. Sil­loin asun­toi­hin muut­taa nii­tä, joi­den työ- tai mui­hin mat­koi­hin tuo ratik­ka eri­tyi­sen hyvin sopii.

Puo­ti­lan osta­rin pure­taan ja tilal­le uusi osta­ri ja asuntoja

Pit­käl­li­sen kiis­te­lyn jäl­keen esi­te­tään, että Puo­ti­lan van­ha osta­ri pure­taan ja tilal­le raken­ne­taan kah­dek­san­ker­rok­si­nen asuin­ta­lo, jon­ka ala­ker­ras­sa on vas­taa­va mää­rä lii­ke­ti­laa. Mit­ta­kaa­va poik­ke­aa vähän ympä­ris­tön taloista.

Hert­to­nie­men met­roa­se­ma perus­kor­ja­taan ja pääl­le raken­ne­taan asun­to­ja ja liiketilaa

Hert­to­nie­men met­roa­se­ma on vähän surul­li­sen oloi­nen. Nyt se on tar­koi­tus pan­na uuteen uskoon. Samal­la sen pääl­le raken­ne­taan 20 000 k‑m2 asun­to­ja ja liiketilaa.

On oikeas­taan aika has­sua, että met­roa­se­mat teh­tiin alun perin niin, ettei nii­den pääl­lä ole mitään. Kaa­voi­tuk­ses­sa oli totut­tu kak­siu­lot­tei­suu­teen. Kaa­va kat­soo tont­tia ylhääl­tä ja kaa­vaan mer­ki­tään se käyt­tö, mikä ton­til­la on. Aja­tus, että oli­si mon­ta käyt­tö­tar­koi­tus­ta pääl­lek­käin, tun­tui vie­raal­ta. Kaa­voi­tus­ta kos­ke­vat laki­py­kä­lät­kin oli kir­joi­tet­tu vähän täs­sä hen­ges­sä. Sik­si meil­lä on myös yksi­ker­rok­si­sia ostoskeskuksia.

Han­ke toteu­te­taan kil­pai­lu­na, jos­sa haki­joi­den pitää esit­tää oma suun­ni­tel­man­sa ja tar­jou­tua toteut­ta­maan se.

 

 

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 27.8.2019”

  1. OS:
    “Yli­opis­ton met­roa­se­man poh­joi­nen sisäänkäynti

    Tämä sisään­käyn­ti sijoit­tui­si suun­nil­leen Lii­san­ka­dun pää­hän, mah­dol­li­ses­ti Vars­a­puis­toon. Se nopeut­tai­si met­ro­mat­kus­ta­jien mat­kaa useil­la minuu­teil­la. Esit­te­li­jä suh­tau­tuu asi­aan suo­peas­ti, mut­ta sanoo, että oikea ajan­koh­ta on, kun ratik­kaym­pä­ris­töä muu­te­taan Kruu­nusil­to­jen valmistuttua.”

    Toi­vot­ta­vas­ti kruu­nun­ha­ka­lai­set osaa­vat arvos­taa sitä, että alu­eel­le on saa­tu jul­kis­ta lii­ken­net­tä puo­lus­ta­va kun­ta­päät­tä­jä. Jos vaik­ka yhtey­det vaih­teek­si kohenisivat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.