Kaupunkiympäristölautakunnan lista 27.8.2019

Johan­nek­sen puis­ton puistosuunnitelma

Puis­to pan­naan kun­toon 1,6 miljoo­nan euron voimin. Näitä puis­to­ja pitäisi pitää paljon parem­mas­sa kun­nos­sa, mut­ta hyvä että edes tämä.

Osana puis­toa on Johan­nek­sen kent­tä, joka säi­lytetään ja jon­ka pin­ta­ma­te­ri­aa­lik­si ollaan otta­mas­sa har­maa hiekkatekonur­mi. Jalka­pal­loa har­ras­ta­va poikani protestoi voimakkaasti. Hiekkatekonurmel­la ei hänen mukaan voi pela­ta mitään, jos­sa on ris­ki kaat­ua. Se on kuin hiekka­pa­per­ille kaatuisi.

Samaa pelaamisen estävää pin­taa suun­nitel­laan tiet­tävästi myös Katajanokalle.

Kaupunkiym­päristön budjettiesitys

Aivan mah­dot­toman iso paket­ti, jon­ka kokon­aisu­u­den hah­mot­ta­mi­nen on luot­ta­mus­miehille ylivoimaista. Siks on riskinä, että poli­itikot val­it­se­vat muu­ta­man yksi­tyisko­hdan ja anta­vat niille aivan suh­teet­toman painon.

Joitakin sivuhuo­mau­tuk­sia:

Helsin­gin kiin­teistöo­maisu­us on val­ta­va rahantekokone. Kaupun­gin maao­maisu­us on mil­jar­di­en euro­jen arvoinen. Kukaan ei itse asi­as­sa tiedä, kuin­ka arvokas se, on, kos­ka taseessa maao­maisu­us on räikeästi aliar­vostet­tu. Ihan hel­posti bud­jetista ei auen­nut, paljonko kaupun­ki saa maao­maisu­ud­es­ta tulo­ja, mut­ta arvioisin että neljän­nesmil­jardin. (Myyn­ti­t­u­lo ei ole sel­l­aise­naan tuloa, kos­ka menetetään se myy­ty maa. Vuokratuo­toista taas pitää pois­taa sisäiset vuokrat, kos­ka ne eivät ole tuloa kaupungille kuin siinä mielessä, että jos ton­tin omis­taisi jokin muu taho, kaupun­ki jou­tu­isi mak­samaan siitä vuokraa.)

En ole lainkaan var­ma, että sen hallinnoin­ti on organ­isoitu. Kir­joi­tan tästä eril­lisen jutun, kun­han ehdin.

Ton­tin­lu­ovu­tus kangertelee Kaupun­ki on jäänyt tavoit­teesta tont­tien luovut­tamises­sa asun­to­tuotan­toon. Ennen pul­lonkaulana oli kaavoitus. Nyt ei saa­da myy­dyk­si tai vuokratuk­si tont­te­ja. Jos ongel­mana on liian vähäiset henkilöresurssit, se on kor­jat­ta­va heti. Yksi virkamies tuot­taa tulo­ja kym­me­nien miljoonien edestä, mah­dol­lis­taa sato­jen miljoonien euro­jen arvoisen asun­to­tuotan­non, mikä vas­taa ehkä tuhat­ta asun­toa. Ei täl­laista pul­lonkaulaa voi hyväksyä!

Puis­to­jen kun­nos­tuk­seen on liian vähän rahaa Puis­to­jen kun­ta on aivan olen­nainen tek­i­jä asuinaluei­den arvos­tuk­selle ja viihty­isyy­delle. Saisiko kokoomuk­sen ymmärtämään edes tämän: kil­pailus­sa hyvistä veron­mak­sajista hyvä asuinympäristö on Helsin­gin valt­ti Espooseen päin.

Talousarvioaloit­teet

Bud­jetin yhtey­dessä vas­tataan suureen joukkoon val­tu­utet­tu­jen talousarvioaloit­tei­ta. Käsit­te­len niistä vain kah­ta, joi­ta toinen on tietysti omani.

Yliopis­ton metroase­man pohjoinen sisäänkäynti

Tämä sisäänkäyn­ti sijoit­tuisi suun­nilleen Liisankadun päähän, mah­dol­lis­es­ti Varsa­puis­toon. Se nopeut­taisi metro­matkus­ta­jien matkaa useil­la min­u­uteil­la. Esit­telijä suh­tau­tuu asi­aan suo­peasti, mut­ta sanoo, että oikea ajanko­h­ta on, kun ratikkaym­päristöä muute­taan Kru­unusil­to­jen valmistuttua.
Jos jokin investoin­ti on kan­nat­ta­va (hyödyt ylit­tävät pääo­makus­tan­nuk­set) viiden vuo­den kulut­tua, se on mitä ilmeisem­min kan­nat­ta­va jo vuo­den kulut­tua. Sik­si halu­aisin kiire­htiä tätä – ellei ole perustei­ta väit­tää, että investoin­nin tekem­i­nen ennen Kru­unusil­to­ja tulisi jostain ihmeel­lis­es­tä syys­tä kalliimmaksi.

Kaisa Hern­ber­gin aloite pikaratikoiden jouduttamisesta

Hern­berg esit­tää, että ratikkalin­jan pitäisi olla valmis jo, kun ensim­mäiset talot valmis­tu­vat. Lausun­nos­sa san­o­taan, että voidaan­han sitä aluk­si käyt­tää bussia.

Nyt kan­nat­taa muis­taa kaupun­gin rooli suure­na maan­omis­ta­jana. Ratik­ka nos­taa asun­to­jen ja siten myös tont­tien arvoa. Sik­si lin­jan on olta­va ole­mas­sa kun ton­tit myy­dään tai vuokrataan tai valmis­tu­mas­sa hyvin pian sen jäl­keen. Muuten ratikan tuo­ma arvon­nousu jää kaupungilta saa­mat­ta. (Saatan kir­joit­taa tästäkin oman tari­nan.) Investoin­nin lykkäämi­nen mak­saa kaupungille siis silkkaa rahaa.

Toisek­si ratikas­ta on enem­män hyö­tyä, jos se on ole­mas­sa heti. Sil­loin asun­toi­hin muut­taa niitä, joiden työ- tai mui­hin matkoi­hin tuo ratik­ka eri­tyisen hyvin sopii.

Puoti­lan ostarin pure­taan ja tilalle uusi ostari ja asuntoja

Pitkäl­lisen kiis­te­lyn jäl­keen esitetään, että Puoti­lan van­ha ostari pure­taan ja tilalle raken­netaan kahdek­sanker­roksi­nen asuin­ta­lo, jon­ka alak­er­ras­sa on vas­taa­va määrä liiketi­laa. Mit­takaa­va poikkeaa vähän ympäristön taloista.

Hert­toniemen metroase­ma perusko­r­jataan ja päälle raken­netaan asun­to­ja ja liiketilaa

Hert­toniemen metroase­ma on vähän surullisen oloinen. Nyt se on tarkoi­tus pan­na uuteen uskoon. Samal­la sen päälle raken­netaan 20 000 k‑m2 asun­to­ja ja liiketilaa.

On oikeas­t­aan aika has­sua, että metroase­mat tehti­in alun perin niin, ettei niiden pääl­lä ole mitään. Kaavoituk­ses­sa oli totut­tu kak­si­u­lot­teisu­u­teen. Kaa­va kat­soo tont­tia ylhäältä ja kaavaan merk­itään se käyt­tö, mikä ton­til­la on. Aja­tus, että olisi mon­ta käyt­tö­tarkoi­tus­ta päällekkäin, tun­tui vier­aal­ta. Kaavoitus­ta koske­vat lakipykälätkin oli kir­joitet­tu vähän tässä hengessä. Sik­si meil­lä on myös yksik­er­roksisia ostoskeskuksia.

Han­ke toteutetaan kil­pailu­na, jos­sa hak­i­joiden pitää esit­tää oma suun­nitel­mansa ja tar­joutua toteut­ta­maan se.

 

 

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 27.8.2019”

  1. OS:
    “Yliopis­ton metroase­man pohjoinen sisäänkäynti

    Tämä sisäänkäyn­ti sijoit­tuisi suun­nilleen Liisankadun päähän, mah­dol­lis­es­ti Varsa­puis­toon. Se nopeut­taisi metro­matkus­ta­jien matkaa useil­la min­u­uteil­la. Esit­telijä suh­tau­tuu asi­aan suo­peasti, mut­ta sanoo, että oikea ajanko­h­ta on, kun ratikkaym­päristöä muute­taan Kru­unusil­to­jen valmistuttua.”

    Toiv­ot­tavasti kru­u­nun­hakalaiset osaa­vat arvostaa sitä, että alueelle on saatu julk­ista liiken­net­tä puo­lus­ta­va kun­tapäät­täjä. Jos vaik­ka yhtey­det vai­h­teek­si kohenisivat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.