Mitä ajattelen Veikkauksen monopolista?

Jos Alko olisi kuin Veikkaus

Suomes­sa on Alkon monop­o­li viral­lis­es­ti tor­ju­mas­sa alko­holin hait­to­ja. Kuvitelka­amme, että joku olisi keksinyt kor­vamerk­itä Alkon voiton rahoit­ta­maan las­ten­sairaaloi­ta. Samal­la Alkon hallintoe­limet olisi miehitet­ty sairaaloiden ja syöpälas­ten edus­ta­jil­la. Taatak­seen las­ten hyvän hoidon Alko pyrk­isi mak­si­moimaan tulon­sa eikä mikään lain­säädän­tö kait­sisi sen käyt­tämiä keinoja.

Alko lait­taisi jokaisen mar­ketin aulaan ja kioski­in kolikoil­la toimi­van kos­suau­tomaatin, jos­ta saisi päivän avaus­naukun muu­ta­mal­la kolikol­la. Eri­tyis­es­ti se keskit­täisi kos­suau­tomaat­tin­sa sos­su­jen edustalle ja laa­jem­min vuokrat­alo­val­taisi­in kaupungi­nosi­in, kos­ka se on analysoin­ut, että otol­lista asi­akaskun­taa tavoit­taa parhait­en sieltä. Tele­vi­sios­sa main­os­tet­taisi­in per­jan­taip­ul­loa, jon­ka jokainen on ansain­nut rankan viikon päälle. Täy­del­lisen alko­holimo­nop­o­lin olois­sa juopot­telun mieliku­va­main­on­ta olisi eri­tyisen kan­nat­tavaa. Kil­pailun val­lites­sa toinen yri­tys voisi hyö­tyä siitä, että minä main­os­tan tele­vi­sios­sa per­jan­taip­ul­lon autuutta.

Jos joku rait­tiusih­mi­nen yrit­täisi sanoa, että toim­inta on vas­tu­u­ton­ta, hänet vai­en­net­taisi­in kysymäl­lä, halu­atko todel­la vaaran­taa las­ten syöpähoidot.

Joku voisi silti sanoa, että alko­holi­hai­tat pieneni­sivät, jos täl­lä tavoin Alkon monop­o­li puret­taisi­in ja alko­holin myyn­tiä alet­taisi­in säädel­lä lainsäädännöllä.

Myön­nän, että tämä rin­nas­tus on kär­jis­tet­ty, mut­ta halu­an havain­nol­lis­taa sil­lä sitä, että kah­ta vas­takkaista tavoitet­ta on vaikea toteut­taa yhdel­lä keinolla.

Peliri­ip­pu­vu­us on merkit­tävä tek­i­jä ylivelkaantumisessa 

Pidän uhkapele­jä vihon­vi­imeisenä kirouk­se­na, jois­sa on hyvää suun­nilleen yhtä paljon kuin hero­i­inin käytössä elämän ankeu­den tor­ju­mises­sa. Sik­si uhkapelei­hin pitäisi suh­tau­tua suun­nilleen samal­la taval­la kuin huumeisiin.

(Vapaa­ta markki­na­t­alout­ta muu­toin kan­nat­ta­va The Econ­o­mist on esit­tänyt use­aan otteeseen huumekau­pan ottamista val­tion monop­o­lik­si. Jätän tämän aiheen sivu­un turhia emootioi­ta herättävänä.)

Joku voi sanoa, että eihän muu­ta­man kympin menet­tämisen Veikkauk­sen peli­au­tomaat­ti­in ole mitään uhkapeliä. Ei se hänelle olisikaan, mut­ta hän ei myöskään kuu­lu kohderyh­mään. Kohderyh­mään kuu­lu­vat esimerkik­si kansaneläkeläiset. Jos eläkeläi­nen ei voi ostaa hänelle määrät­tyjä lääkkeitä, kos­ka menet­ti rahat peli­au­tomaat­ti­in, hänen kohdal­laan se on uhkapeliä.

Sel­l­ais­takin olen kuul­lut san­ot­ta­van, että tarvit­semme Veikkaus­ta, kos­ka kansan­ter­vey­den rahoit­ta­mi­nen verovaroista ei käy maas­sa, jos­sa veroaste on niin korkea kuin on. Tiedok­si: osana tuo­ta korkeaa veroast­et­ta on myös Veikkauk­sen tulou­tus val­ti­olle. Se las­ke­taan nois­sa tilas­tois­sa veroksi.

Verona Veikkauk­sen uhkapelit ovat erit­täin regres­si­ivi­nen vero, jota köy­hät ilmeis­es­ti eivät mak­sa ain­oas­taan suh­teessa enem­män kuin rikkaat, vaan myös absolu­ut­tis­es­ti. Lot­tokansa asuu köy­hissä lähiöis­sä ja taan­tu­val­la maaseudulla.

Peliri­ip­pu­vaiset eivät ole peli­au­tomaa­tien tuo­to­ssa mikään pieni sivu­vir­ta vaan pääasialli­nen tulolähde. Veikkaus suun­nit­telee, että joskus ensi vuosikymmenel­lä se toisi peli­au­tomaat­tei­hin tun­nistau­tu­misen, jol­loin peliri­ip­pu­vainen voi selkeinä het­k­inään kieltää pelaamisen itseltään – se voisi ehkä olla ehto myös velka­sa­neer­auk­seen pääsemiselle. Tämä on aivan turha investoin­ti, kos­ka sen jäl­keen nuo vekot­timet eivät tuo­ta mitään. Ne kan­nat­taisi kerätä pois ja jalostaa romu­rau­dak­si. Muu­ta­ma pros­ent­ti suo­ma­lai­sista vas­taa pääosas­ta peli­au­tomaat­tien tuo­to­s­ta. Ongelmapelaa­jat ovat koko liikeidea.

Peliri­ip­pu­vu­us on merkit­tävänä syynä ylivelkaantumiseen.

Ilmeis­es­ti kaik­ki pelaa­jat eivät hah­mo­ta, että peli­au­tomaatille ei voi kuin hävitä. Tai ollaan tarkko­ja. Jos pelaa ker­ran, voi pienel­lä toden­näköisyy­del­lä jopa vähän voit­taa, mut­ta jos pelaa paljon häviää var­masti paljon.

Lot­to on nerokas tapa hämätä ihmisiä, kos­ka har­va oival­taa, kuin­ka epä­to­den­näköistä on voit­taa pääo­suma. Eihän siinä tarvitse kuin saa­da seit­semän numeroa oikein neljästäkymmen­estä. Toden­näköisyys on 1/18 643 560. Sitä kuin­ka pieni luku tuo on, eivät ihmiset yleen­sä hah­mo­ta. Jotain osvi­it­taa tuo­hon antaa, että jos lot­toaa joka viikko riv­in, voit­taa päävoiton noin joka 358 000 vuosi. Ihmiskun­ta on noin 200 000 vuot­ta van­ha. Tai jos tiedät, että ystäväl­läsi on puhe­lin, mut­ta et tiedä numeroa, kuin­ka älykästä olisi soit­taa sat­un­naisi­in numeroi­hin ja kysyä, onko tämä Kallen numero? Se onnis­tuu kuitenkin toden­näköisem­min kuin Loton päävoitto.

Ran­skas­sa main­os­tet­ti­in jotain eurolot­toa tai sel­l­aista. Ker­rot­ti­in päävoiton suu­ru­us, mut­ta ker­rot­ti­in myös voiton toden­näköisyys. Se on muis­taak­seni 1/92 miljoon­aa. Siel­lä näköjään vaa­di­taan edes tämä.

Joku kir­joit­ti, että suo­ma­laiset oli­si­vat paljon varakkaampia, jos oli­si­vat sijoit­ta­neet pörssi­in ne rahat, jot­ka ovat haaskan­neet Lot­toon. Toden tot­ta. Kymp­pi vaikka­pa osakein­dek­si­in joka viikko kymme­nen vuo­den ajan ja omis­taisin nyt liki 10 000 euroa.

Monop­o­li vai Ruotsin malli

Kos­ka uhkapelit rin­nas­tu­vat ajatuk­sis­sani huumekaup­paan, olen pitänyt Veikkauk­sen monop­o­lia perustel­tuna tapana ehkäistä hait­to­ja. Uhkapele­jä kun on yhtä mah­do­ton kiskoa maail­mas­ta kuin huumeita.

Tilas­to­jen val­os­sa tämä hait­to­jen min­i­moin­ti on kuitenkin epäon­nis­tunut täysin. Ongelmapelaa­jia on kaikkial­la mail­mas­sa, mut­ta Suomes­sa selvästi enem­män kuin muual­la. Nykyjär­jestelmä on siis eri­tyisen huono tor­ju­maan pelaamisen haittoja.

Vai­h­toe­htoinen malli olisi Ruot­sis­sa nou­datet­tu lisenssi­jär­jestelmä. Yksi­tyisetkin saa­vat haalia rahaa uhkapeleistä, mut­ta toim­inta on luvan­varaista ja iso osa tuo­to­s­ta on tilitet­tävä valtiolle.

Jos ver­taa Suomen mallia sen nyky­muo­dos­sa Ruotsin malli­in, Ruotsin malli on parem­pi. Ruot­sis­sa on paljon helpom­pi säädel­lä uhkapeli­toim­intaa, kos­ka kukaan ei tule huu­ta­maan, että vaaran­nat kult­tuurin, urheilun ja kansan­ter­veystyön. Vaik­ka Ruotsin malli on parem­pi, se ei ole paras.

Min­un ideaal­i­maail­mas­sani vas­tu­ulli­nen, hait­to­jen min­i­moin­ti­in tähtäävä val­ti­olli­nen monop­o­li olisi parem­pi. Vaik­ka yksi­ty­is­ten yri­tys­ten saal­is­tus­ta olisi lain­säädän­nöl­lä helpom­pi suit­sia kuin rahanah­neen Veikkauk­sen, kovin help­poa se ei silti olisi. Yri­tys kek­sii uuden kikan paljon suju­vam­min kuin val­tio muut­taa lain­säädän­töä eikä nyky­isin hyväksytä yleis­lake­ja tyyli­in ”liial­lista houkut­tele­vu­ut­ta ei suvaita”.

Jos Veikkauk­ses­ta halut­taan vas­tu­ullis­es­ti toimi­va, sen yhtey­det kaikkien hyvien asioiden rahoit­tamiseen on katkaista­va. Tämä on ehdo­ton edel­ly­tys. Veikkauk­sen tuo­tot on tilitet­tävä val­ti­olle ja val­tion tulee vas­ta­ta hyvistä asioista budjettirahoituksella.

Kun kokoomus val­it­si Veikkauk­sen hal­li­tuk­seen omaa edus­ta­jaansa, itses­tään selvää oli, että tämä kuu­luisi puolueen urheilusi­ipeen. Ensin Hjal­lis Harki­mo ja sit­ten Ilk­ka Kan­er­va. Siltä osin, kun hal­li­tus ja hallintoneu­vos­to eivät koos­tu talouden ammat­ti­lai­sista, ne koos­t­u­vat edun­saa­jista, siis niistä, jot­ka halu­a­vat saa­da uhkapeleistä mah­dol­lisim­man suur­ta tuottoa.

Kun monop­o­lin tarkoi­tus (niin se on EU:lle selitet­ty) on tor­jua pelaamisen hait­to­ja, tun­tu­isi luon­te­val­ta, että hallintoe­limis­sä oisi velka­neu­vo­jia ja ylivelka­an­tunei­den edus­ta­jia ja eri­laisia sosi­aalialan ammat­ti­laisia eikä niitä, joiden etu­na on mak­si­moi­da tuotto.

Aika iso­ja kor­vauk­sia hallintoon osal­lis­tuville poli­itikoille myös mak­se­taan – etenkin ajatellen, että nämä ovat siel­lä edus­ta­mas­sa omia intres­si­ta­ho­jaan. Jos joku väit­tää, ettei siel­lä eduste­ta intres­si­ta­hoa, ker­tokoon, mik­si kokoomuk­sen edus­ta­jan oli edustet­ta­va puolueen urheilusi­ipeä? Mitä sanois­imme, jos jokin raken­nus­li­ike toimisi samoin; val­it­sisi hallintoe­limi­in­sä poli­itikko­ja ja mak­saisi näille ylim­i­toitet­tu­ja palkkioita?

Minä kan­natan siis yhä monop­o­lia, mut­ta monop­o­lia, joka ottaa täysin toisen suun­nan. Uno­hde­taan tuo­tot ja pan­naan koko paino hait­to­jen min­i­moin­ti­in. Val­tio siirtää bud­jet­ti­ra­hoituk­sen piiri­in kaiken sen, mitä nyt rahoite­taan veikkauk­sen tuo­toil­la. En tarkoi­ta, että Veikkauk­sen talouden vah­timisel­la ei olisi merk­i­tys­tä. Kulu­ja saa kyl­lä minimoida.

Nyt on puhut­tu joidenkin main­os­ten ”epäon­nis­tu­mis­es­ta”. Mik­si haitallista toim­intaa ylipään­sä pitää main­os­taa? Ei Alkokaan main­os­ta perjantaipulloa.

PS.

Kävi allekir­joit­ta­mas­sa kansalaisa­loit­teen, jos­sa vaa­di­taan peli­au­tomaat­te­ja pois kaupoista, kioskeista, rav­in­toloista ja huoltoasemil­ta.  Uhkapelaamista emme voi estää niin kuin emme tupakoin­ti­akaan, mut­ta olkoot peli­au­tomaatit piilos­sa niin kuin tupakatkin ovat kaupois­sa.  Jos sinäkin halu­at allekir­joit­taa, tässä on osoite: kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3933

87 vastausta artikkeliin “Mitä ajattelen Veikkauksen monopolista?”

 1. “Ongelmapelaa­jat ovat koko liikeidea”

  Tuo­ta lauset­ta joudut var­maan vielä perustele­maan. Vaik­ka toden­näköis­es­ti olet kyl­lä oike­as­sa, sitä ei vaan saisi sanoa ääneen. Hieno kir­joi­tus. Kävin myös allekir­joit­ta­mas­sa kansalaisaloitteen.

  1. Olli:
   “Ongelmapelaa­jat ovat koko liikeidea”

   Tuo­ta lauset­ta joudut var­maan vielä perustele­maan. Vaik­ka toden­näköis­es­ti olet kyl­lä oike­as­sa, sitä ei vaan saisi sanoa ääneen. Hieno kir­joi­tus. Kävin myös allekir­joit­ta­mas­sa kansalaisaloitteen.

   Veikkauk­sen pelikate (=pelaa­jien tap­pi­oiden sum­ma) on n. 1,76 Mrd euroa. Siitä puo­let tuot­taa 2–5% pelaa­jista ja toisen puolen 95–98% pelaa­jista. Jos tämä las­ke­taan läpi 4%:lla ja 3,0 miljoon­al­la pelaa­jal­la, noin 120.000 suurpelaa­jaa tuot­taa 880 M€ ja 2.880.000 pien­pelaa­jaa tuot­taa toiset 880 M€. Suurpelaa­jien keski­tap­pi­ot ovat n. 7300 €/v ja pien­pelaa­jien keski­tap­pi­ot n. 300 €/v. Kaik­ki suurpelaa­jat eivät ehkä ole ongelmapelaa­jia, mut­ta ainakin 99% heistä kaiken toden­näköisyy­den mukaan on.

   Jos peli­jär­jestäjä käyt­täisi kaik­ki käytet­tävis­sä ole­vat keinot (kat­ta­va tun­nistamis­pakko läpi kaikkien pelien, ongel­mat estävät tap­pi­o­ra­jat, esim. 100€/kk, markki­noin­nin min­i­moin­ti, jakelun rajoituk­set jne) estääk­seen suurpelaa­jia häviämästä esim. yli 1000 €/v, se tiput­taisi hei­dän pelikat­teen­sa tasol­ta 880 M€ tasolle 120 M€. Pien­pelaa­jien pelates­sa kuten ennenkin kokon­aiskate tip­puisi 1,76 Mrd;sta 1,0 Mrd:iin. Veikkaus tuot­taa nykyisel­lään noin mil­jardin voiton jaet­tavak­si edun­saa­jilleen. Jos siitä leikat­taisi­in 760 M€ suurpelaa­jien pelikatet­ta pois, voit­to tip­puisi n. 240 M€:oon.

   Todel­lisu­udessa tämä keinotekoinen jako 120.000 suurpelaa­jaan ja 2.880.000 pien­pelaa­jaan ei pidä paikkaansa. Toden­näköis­es­ti 20% pelaa­jista tuot­taa 80% tuo­toista, ja noiden 120.000:n lisäk­si on var­masti vielä paljon niitä pien­tu­loisia eläkeläisiä tai tuil­la eläviä, joille esim. 1000–2000 € aiheut­taa jo merkit­tävän taloudel­lisen ongel­man. Tosi­asi­as­sa vas­tu­ullis­es­ti pyöritet­tävät pelit ja ongelmapelaamisen lopet­ta­mi­nen johtaisi­vat tilanteeseen, jos­sa jaet­tavaa ei enää jäisi.

   Oma johtopäätök­seni on sama kuin Osmon. Suomen kokois­es­ta maas­ta ei voi kerätä 1,76 Mrd:n pelikatet­ta tai 1,0 Mrd:n jaet­tavaa pot­tia ilman, että se johtaa merkit­tävi­in pelion­gelmi­in. Ja jos heikos­sa ase­mas­sa olevil­ta (usein sosi­aal­is­ten tukien saa­jil­ta) kerätään mil­jar­di jaet­tavak­si muualle, se toden­näköis­es­ti aiheut­taa saman suu­ruisen tukien lisä­tarpeen. Ja matkan var­rel­la hirvit­tävän määrän vaikeuk­sia ihmisille jot­ka tarvit­si­si­vat apua.

   1. “Oma johtopäätök­seni on sama kuin Osmon. Suomen kokois­es­ta maas­ta ei voi kerätä 1,76 Mrd:n pelikatet­ta tai 1,0 Mrd:n jaet­tavaa pot­tia ilman, että se johtaa merkit­tävi­in pelion­gelmi­in. Ja jos heikos­sa ase­mas­sa olevil­ta (usein sosi­aal­is­ten tukien saa­jil­ta) kerätään mil­jar­di jaet­tavak­si muualle, se toden­näköis­es­ti aiheut­taa saman suu­ruisen tukien lisä­tarpeen. Ja matkan var­rel­la hirvit­tävän määrän vaikeuk­sia ihmisille jot­ka tarvit­si­si­vat apua.”

    Juuri näin. Tuos­ta syys­tä kävin itsekin äsken allekir­joit­ta­mas­sa kansalaisa­loit­teen. Kiitos Osmolle hyvän asian ansiokkaas­ta edistämisestä!

   2. OJ: Veikkauk­sen pelikate (=pelaa­jien tap­pi­oiden sum­ma) on n. 1,76 Mrd euroa. Siitä puo­let tuot­taa 2–5% pelaa­jista ja toisen puolen 95–98% pelaa­jista. Jos tämä las­ke­taan läpi 4%:lla ja 3,0 miljoon­al­la pelaa­jal­la, noin 120.000 suurpelaa­jaa tuot­taa 880 M€ ja 2.880.000 pien­pelaa­jaa tuot­taa toiset 880 M€. Suurpelaa­jien keski­tap­pi­ot ovat n. 7300 €/v ja pien­pelaa­jien keski­tap­pi­ot n. 300 €/v. Kaik­ki suurpelaa­jat eivät ehkä ole ongelmapelaa­jia, mut­ta ainakin 99% heistä kaiken toden­näköisyy­den mukaan on… 

    Asia ei ole noin yksinker­tainen. Tuos­sa suurpelaa­jien ryh­mässä on pelion­gel­maisia, joi­ta on lasken­nal­lis­es­ti pros­ent­ti väestöstä. Eli se ei selitä koko asi­aa. Sitä pait­si lain­sädän­töä ei tule tässä tapauk­ses­sa tehdä tuon pros­entin mukaan, vaan 99%:n mukaan.

    Tiede­tään, että rikol­lista rahaa pestään rahapeleil­lä. Jos sin­ul­la on mil­jar­di, jota et pysty selit­tämään, niin aja­mal­la sen Veikkauk­sen läpi, se on lail­lista. Siinä mielessä Veikkaus on hyväl­lä asial­la, että se vetää välistä niin naa­purin oli­garkien, kiinalaisen mafi­an kuin huumekaup­pi­aidenkin rahoja.

    Ain­oa huono puoli on, että tilas­to­jen mukaan pelimo­nop­o­li on teho­ton tapa sekä kerätä rahaa että tor­jua hait­to­ja. Euroopas­sa ne maat, jot­ka myyvät lisensse­jä, tien­aa­vat peleistä parem­min kuin ne, jot­ka ovat pitäneet yllä monop­o­lia (vrt. esim. Iso-Bri­tan­nia ja Ranska).

    Nähdäk­seni ansain­ta­logi­ik­ka, minkä vuok­si Suomes­sa on pelimo­nop­o­li, ei liity rahan määrään vaan laatu­un. Veikkauk­sen tuo­tot eivät ole samal­la taval­la yleisessä valvon­nas­sa kuin val­tion bud­jet­ti. Poli­itikot voivat ohjail­la raho­ja hallintoneu­vos­tossa helpom­min säätiöille, joil­ta taas tihkuu rahaa puolueille. Ei ole poli­itikko­jen intres­si lopet­taa tätä. Kanki­han kärähti juuri tästä maan tavasta.

   3. Poli­itikot voivat ohjail­la raho­ja hallintoneu­vos­tossa helpom­min säätiöille, joil­ta taas tihkuu rahaa puolueille. Ei ole poli­itikko­jen intres­si lopet­taa tätä. Kanki­han kärähti juuri tästä maan tavasta.

    Tarkoi­tatko tule­vaa val­tion­va­rain­min­is­teri Kaikkosta?

 2. Lapse­na, eli aikana ennen iso­jen ostoskeskusten aikaa, min­ulle opetet­ti­in, että pie­nien kun­tien keskus­tois­sa oli aina val­tion täy­den palvelun keskus. Tämä viit­tasi siihen, että Kela, Alko ja poli­isi­laitos oli­vat sijoitet­tuna tois­t­en­sa välit­tömään läheisyy­teen. Tässähän oli vähän samaa aja­tus­ta kuin nois­sa RAY:n automaateissa.

 3. Hyvä kir­joi­tus!

  Miten hyvin lisenssi­jär­jestelmän ja sääte­lyn valin­neet maat, kuten Ruot­si, ovat onnis­tuneet saa­maan rajoituk­si­in mukaan kan­sain­väliset uhkape­linet­ti­sivut ja net­tikasinot? Ei ole onnis­tunut Suomeltakaan, mut­ta onko Ruotsilta?

  Koti­maas­sa olen mon­ta ker­taa Ruotsin­laival­la ihme­tel­lyt, ettei PAF:n rahapeli­au­tomaat­tien ikära­jo­ja valvota lainkaan. Vier­essä on kyl­lä tek­sti, että kiel­let­ty alle 18-vuo­ti­ail­ta, mut­ta kukaan ei tule lap­sia lait­teil­ta häätämään. Ei tai­da olla laivay­htiön intresseissä.

  1. ij:
   Miten hyvin lisenssi­jär­jestelmän ja sääte­lyn valin­neet maat, kuten Ruot­si, ovat onnis­tuneet saa­maan rajoituk­si­in mukaan kan­sain­väliset uhkape­linet­ti­sivut ja net­tikasinot? Ei ole onnis­tunut Suomeltakaan, mut­ta onko Ruotsilta? 

   Päivän Savon Sanomis­sa ker­rot­ti­in, että Ruotsin peliv­ero (jota mak­sa­vat näköjään myös kan­sain­väliset tahot) ylit­ti odotuk­set ja oli nyt 170 miljoon­aa euroa vuo­den ensim­mäiseltä puoliskol­ta. Tästä voisi olet­taa, että Suo­mi saisi väestöltään pienem­pänä saman­laisel­la verol­la suurin piirtein 170 miljoon­aa euroa vuodessa. Kos­ka Ruotsin vero on 18 % pelaa­jien rahankäytön ja heille palautet­tu­jen voit­to­jen ero­tuk­ses­ta (pelikate), Suomes­sa tuo kerät­ty ero­tus olisi noin mil­jar­di euroa.

   Nyt Veikkaus tilit­tää yli mil­jar­di euroa vuodessa ja pelikate on 1,76 mil­jar­dia euroa. Yhteiskun­nan varo­jenkeru­un mene­tys olisi siis hyvin suuri (ja suu­ru­udeltaan aikamoinen katet­ta­va muista veroista, kuten hal­li­tus­neu­vot­teluista näimme), mut­ta väheni­sivätkö rahapelaami­nen ja sen tuo­mat ongelmat?

   Kun eet­tiset näköko­h­dat eivät tuo var­maa vas­taus­ta, pitää ottaa esi­in numerotkin.

 4. Hyvä kir­joi­tus, kiitos! 

  Itsel­läni ei ole paljoakaan luot­toa, että täl­lä kansalaisa­loit­teel­la on toivoa eduskun­nas­sa. Vähin äänin maton alle. 

  Veikkaus on ostanut puolueet. Puoluei­den lähipi­iri, jär­jestökent­tä ja kaik­ki sen vihreät oksat ovat riip­pu­vaisia Veikkauk­sen avus­tuk­sista. Vaik­ka eduskun­nas­ta löy­ty­isi joku suo­raselkäi­nenkin, niin varsinkaan kepulle tai vasem­mis­tolle tämä ei ole oman tun­non kysymys, tuskin kokoomuksellekaan.

  Per­suille kyse tulee ole­maan iden­ti­teet­tipoli­ti­ikas­ta ja kun Alkon/Veikkauksen kyseenalais­t­a­mi­nen on leimallis­es­ti lib­er­aalei­den kaupunki­lais­ten agen­daa, niin ei voi olla samaa mieltä.

  1. Mon­ni Tig­nanel­lo:
   Per­suille kyse tulee ole­maan iden­ti­teet­tipoli­ti­ikas­ta ja kun Alkon/Veikkauksen kyseenalais­t­a­mi­nen on leimallis­es­ti lib­er­aalei­den kaupunki­lais­ten agen­daa, niin ei voi olla samaa mieltä. 

   Per­suthan ovat hyökän­neet veikkaus­ta (RAY) vas­taan jo use­asti aiem­min. Veikkauk­sen joh­dos­sa istuu SDP/Kok/Kesk/Vas poli­itikko­ja, jot­ka jaka­vat rahaa poli­it­tisille jär­jestöille ja ide­ol­o­gisille yhdistyksile. 

   Minus­ta tuo on puh­das­ta kor­rup­tio­ta. Suomen kansan ja Per­su­jen etu olisi veikkauk­sen voit­to­jen tulout­ta­mi­nen valtiolle.

   1. On jopa mor­bidil­la taval­la huvit­tavaa, että poli­itkot ovat rak­en­ta­neet automaatin, joka vie rahat osalta kaikkein köy­himpiä ja hädä­nalaisimpia ja jakaa ne kaiken­mail­man yhdis­tyk­sille, joiden hyvä­palkkai­sis­sa johtote­htävis­sä istu­vat. Ja tämä tapah­tuu hait­to­jen min­i­moimisen nimissä!

 5. > tuo­tot on tilitet­tävä val­ti­olle ja
  > val­tion tulee vas­ta­ta hyvistä
  > asioista budjettirahoituksella

  Tämä on oikea lin­ja. Pitää ymmärtää, että mikä tahansa monop­o­li tai priv­i­le­gio on lop­pu­pelis­sä samaa kuin verotusoikeus.

  Samal­la taval­la pitää kaikkien vero­helpo­tuk­sia tai val­tion­a­pu­ja saavien säätiöi­den tulot (lyhen­tämät­töminä) tilit­tää val­ti­olle, joka sit­ten jakaa ne oman mie­len­sä mukaan. Jos joku halu­aa vält­tyä val­tiono­h­jauk­selta, se onnis­tuu yksinker­tais­es­ti: ei haeta verovapautta.

 6. Mik­si morkkaa­ta ja demon­isoit uhkapelaamista? Uhkapelaami­nen voi olla virik­keel­listä ja iloa tuo­vaa, jopa hyödyl­listä joskus. Tosi­aan olisi toiv­ot­tavaa että veikkauk­sen monop­o­li lakkautet­taisi­in. Saatavaisi­in var­maan vähän vähem­män ankei­ta uhka-pele­jä suomeen.

 7. Blogin­pitäjä jät­ti käsit­telemät­tä rajat ylit­tävän uhkapelien tar­jon­nan netis­sä. Kaiketi yksi uhkaku­va on, että ulko­maiset toim­i­jat alka­vat tar­jo­ta pele­jään enem­män tääl­lä, jos Veikkaus­ta rajoite­taan. Luuris­sa pyörivä hedelmäpeli olisi varsi­nainen hel­vetinkone peliri­ip­pu­vaisille (joi­ta maas­sa näyt­tää kyl­lä yksinker­tais­ten kän­nykkäpelien suo­sion mukaan riittävän).

   1. Kolikkoau­tomaat­tien suh­teen ulko­maisen kil­pailun hallinnan ongel­ma ei liene ylit­sepääsemätön. En kieltäisi kolikkoau­tomaat­te­ja kokon­aan, vain sel­l­aiset, mis­tä voi voit­taa raha­nar­voisia palk­in­to­ja. Pelit ym. ajan­vi­eteau­tomaatit voisin hyväksyä.

   2. tcrown:
    Kolikkoau­tomaat­tien suh­teen ulko­maisen kil­pailun hallinnan ongel­ma ei liene ylit­sepääsemätön. En kieltäisi kolikkoau­tomaat­te­ja kokon­aan, vain sel­l­aiset, mis­tä voi voit­taa raha­nar­voisia palk­in­to­ja. Pelit ym. ajan­vi­eteau­tomaatit voisin hyväksyä.

    Kieltämi­nen on tässäkin tapauk­ses­sa se huonoin vai­h­toe­hto. Pelit ovat globaalia toim­intaa, joten jos Veikkaus ei niitä tar­joa, niin joku muu kyl­lä tar­joaa. Sen jäl­keen ei ole edes teo­reet­tista mah­dol­lisu­ut­ta valvontaan.

    Sinän­sä on mie­lenki­in­toista, mik­si Raha-automaat­tiy­hdis­tys liitet­ti­in Veikkauk­seen. Veikkauk­sel­la ei ollut koukut­tavia, nopeatem­poisia pele­jä, mut­ta RAY taas oli niiden varassa. 

    Yhdis­tymisen jäl­keen ei tosi­asial­lis­es­ti ole mitään syytä ylläpitää monop­o­lia. Sen sijaan myymäl­lä yri­tyk­set erik­seen, veron­mak­sa­jat oli­si­vat saa­neet niistä parem­man tuo­ton. Veikkaus oli siinä kun­nos­sa, että sen olisi voin­ut viedä pörssi­in. RAY:llä oli lehti­jut­tu­jen mukaan osaamista, jon­ka olisi voin­ut myy­dä. Poli­itikot tärvä­sivät aika paljon mei­dän yhteisiä raho­jamme type­r­ässä, epäon­nis­tuneessa konsolidoinnissa.

   3. Sinän­sä on mie­lenki­in­toista, mik­si Raha-automaat­tiy­hdis­tys liitet­ti­in Veikkauk­seen. Veikkauk­sel­la ei ollut koukut­tavia, nopeatem­poisia pele­jä, mut­ta RAY taas oli niiden varassa. 

    On siinä se logi­ik­ka, että kaikkea oli kak­si (hallintoneu­vos­to­ja, toim­i­tusjo­hta­jia, kelo­ma­jo­ja, johta­jis­to­ja, markki­noin­tiosas­to­ja). Käytän­nössä saman omis­ta­jan kak­si lihavaa monop­o­lifir­maa kil­paili samo­jen asi­akkaiden ropo­sista läskit hyllyen.

   4. Taneli Neval­la: On siinä se logi­ik­ka, että kaikkea oli kak­si (hallintoneu­vos­to­ja, toim­i­tusjo­hta­jia, kelo­ma­jo­ja, johta­jis­to­ja, markki­noin­tiosas­to­ja). Käytän­nössä saman omis­ta­jan kak­si lihavaa monop­o­lifir­maa kil­paili samo­jen asi­akkaiden ropo­sista läskit hyllyen.

    Yri­tyk­sil­lä ei ollut päällekkäisiä tuot­tei­ta ja Veikkaus oli lis­tau­tu­miskun­nos­sa. RAY:stakin olisi saanut jonkun euron, kos­ka sil­lä oli kehitet­tynä alan teknolo­gioi­ta. Poli­itikot sös­sivät pahan ker­ran veron­mak­sajien rahat tuos­sa yhdis­tymisessä, kos­ka peruste monop­o­lille ei ole enää pitäväl­lä poh­jal­la. Koh­ta tuos­ta ei ole mitään jäljellä.

  1. Krtek: Luuris­sa pyörivä hedelmäpeli olisi varsi­nainen hel­vetinkone peliriippuvaisille

   Eiköhän pienessä luuris­sa pyörivän vir­tu­aal­i­hedelmäpelin tar­joa­ma pelikoke­mus ole aika paljon kökömpi kuin fyy­sisen kolikkopelilaitteen.

   1. joku vaan: Eiköhän pienessä luuris­sa pyörivän vir­tu­aal­i­hedelmäpelin tar­joa­ma pelikoke­mus ole aika paljon kökömpi kuin fyy­sisen kolikkopelilaitteen.

    Sen ei tietenkään tarvitse olla suo­ra fyy­sisen pelikoneen jäljitelmä. Pelin­tek­i­jät kyl­lä osaa­vat muo­toil­la pelat­tavu­u­den koukut­tavaan muo­toon. Suomes­sa on tässä lajis­sa maail­man­lu­okan osaamista.

    Mis­tä joh­tuikin mieleen, että saat­taisiko tämä kri­ti­ik­ki osua myös Helsin­gin kul­taiseen lehmään Super­cel­li­in? Clash of Clans ei ole uhkapeli, mut­ta tapaa, jol­la se kerää rahat pois pelaa­jil­ta, on myös arvosteltu.

 8. Erit­täin hyvä kir­joi­tus Osmol­ta. Yksi merkit­tävä asia kuitenkin jäi käsit­telemät­tä, Veikkauk­sen johdon tulok­ses­ta riip­pu­vat kan­nus­timet. Nämä kan­nus­timet ovat näkyneet lähi­aikoina aika selkeästi johdon toiminnassa. 

  Johto on aloit­tanut voimakkaan lob­bauk­sen ulko­maille tapah­tu­van net­tipelaamisen kieltämisek­si. Tukeak­seen han­ket­taan he teet­tävät selvi­tyk­siä ja tutkimuk­sia jot­ka ovat voimakkaan tarkoi­tushakuisia, Hän­tä pyrkii heilut­ta­maan koiraa. Veikkauk­sen johto pain­os­taa kansane­dus­ta­jia laa­ti­maan heille itselleen sopi­vat lait, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tulospalkkioiden kasvun.

  Veikkaus toteut­ti 129 työn­tek­i­jän irti­sanomisen, joka on törkeä luku voitol­liselle val­tiony­htiölle. Johto pyr­ki alun­perin 400 työn­tek­i­jän irtisanomiseen.

  Viimeisenä on tämä vas­tu­u­ton ja agres­si­ivi­nen main­on­ta. Se ei todel­lakaan ole mikään vahinko, vaan osoi­tus johdon halus­ta ruoskia Veikkaus tuloskuntoon.

  Tilanne olisi help­po kor­ja­ta. Kuten Osmo sanoi, Veikkauk­sen tulos bud­jet­ti­in. Toinen tarvit­ta­va muu­tos olisi johdon tulospalkkioiden sit­o­mi­nen peli­hait­toi­hin, luul­tavasti ain­oa toimi­va keino niiden vähen­tämisek­si. Näi­den entis­ten kokoomus­nuorten toim­inta Veikkauk­sen joh­dos­sa hakee ver­tais­taan, lähin­nä mielee tulee vain Nuorisosäätiön Haaro ja Nou­si­ainen. Tutkimusten mukaan Suomes­sa ei ole kor­rup­tio­ta, mut­ta juuri nämä Veikkauk­set ja Nuorisosäätiöt ovat Camorramme.

  1. Yrjö Tuomi­nen:
   Johto on aloit­tanut voimakkaan lob­bauk­sen ulko­maille tapah­tu­van net­tipelaamisen kieltämisek­si. Tukeak­seen han­ket­taan he teet­tävät selvi­tyk­siä ja tutkimuk­sia jot­ka ovat voimakkaan tarkoi­tushakuisia, Hän­tä pyrkii heilut­ta­maan koiraa. Veikkauk­sen johto pain­os­taa kansane­dus­ta­jia laa­ti­maan heille itselleen sopi­vat lait, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tulospalkkioiden kasvun. 

   Tämä hän­tä heilut­taa koiraa ‑ilmiö pätee muuten myös moni­in mui­hin val­tion monop­o­liy­htiöi­hin. Esimerkik­si Suomen rautatiepoli­ti­ik­ka päätetään pitkälti VR:n johto­ryh­mässä ja postipoli­ti­ik­ka Postin johto­ryh­mässä. Val­tioneu­vos­ton omis­ta­jao­h­jauk­sel­la ja hallintoneu­vos­toil­la ei ole sen parem­min osaamista kuin halu­akaan kyseenalais­taa yhtiöi­den johdon toim­intaa tai niiden val­tioon kohdis­ta­maa lobbausta.

   Kysymys on, että tulisiko monop­o­lien lainkaan olla osakey­htiöitä, kos­ka selkeästi se johtaa siihen, että val­tion kon­trol­li monop­o­lin toim­intaan pääosin häviää.

   1. On kyl­lä pakko näin yhden julkises­ti omis­te­tun yhtiöän hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jana sanoa, että viras­to-organ­isaa­tio toimii erit­täin huonos­ti oper­ati­ivista toim­intaa har­joitet­taes­sa. Mik­si näin on, sitä kan­nat­taisi pohtia jo senkin vuok­si, että moni toim­inta — vaika­pa piväkodit — ovat edelleen tuon kankean viras­to-organ­isaa­tion vankeina, mis­tä toim­inta kyl­lä kärsii.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    On kyl­lä pakko näin yhden julkises­ti omis­te­tun yhtiöän hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jana sanoa, että viras­to-organ­isaa­tio toimii erit­täin huonos­ti oper­ati­ivista toim­intaa har­joitet­taes­sa. Mik­si näin on, sitä kan­nat­taisi pohtia jo senkin vuok­si, että moni toim­inta – vaika­pa piväkodit – ovat edelleen tuon kankean viras­to-organ­isaa­tion vankeina, mis­tä toim­inta kyl­lä kärsii.

    Päiväko­tien ongel­ma Helsingis­sä on liian suuri, teho­ton kun­tarakenne. Pilkko­ma­l­la Helsin­ki tehokkaam­mik­si, pienem­mik­si kun­niksi saadaan päiväkotiby­rokra­tia toimimaan.

   3. Kal­le: Päi­vä­ko­tien ongel­ma Hel­sin­gis­sä on lii­an suu­ri, teho­ton kun­ta­ra­ken­ne. Pilk­ko­mal­la Hel­sin­ki tehok­kaam­mik­si, pie­nem­mik­si kun­nik­si saa­daan päi­vä­ko­ti­by­ro­kra­tia toimimaan.

    Päiväko­tien by­ro­kra­tia ei muut­tuisi vaik­ka Helsinki­in tehtäisi­in kaupungi­nosa val­tu­us­to malli joka vas­taisi päiväkoteista kos­ka sil­loin kaupungi­nosa hallinto ottaisi sen vas­tu­un minkä nyt keskusjo­htoinen kaupung­in­jo­hto on ottanut ja sama meno jatkuisi edelleen. Päiväko­tien autono­mi­an laa­jen­t­a­mi­nen päiväko­tien henkilökun­nalle olisi ratkaisu kos­ka ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­la ongel­mat nähdään ihan toisen­laise­na kuin keskusjo­htois­es­ti. Myös päiväkoti shop­pailu (vrt. koulushop­pailu) pitäisi lopet­taa pait­si jos aivan poikkeusti­lanteis­sa esim asuin­paikan ja päiväkodin huon­non sijain­nin takia kyseil­lä kaupungi­nosas­sa. Moni Helsin­gin kaupungi­nosan lähipäiväkoti sijait­see kaukana siitä osas­ta kaupungin­gosaa jos­sa asuu van­hempia joiden lap­sien päiväkoti on lähempänä mut­ta vain väärässä kaupunginosassa.

   4. lp:

    Kysymys on, että tulisiko monop­o­lien lainkaan olla osakey­htiöitä, kos­ka selkeästi se johtaa siihen, että val­tion kon­trol­li monop­o­lin toim­intaan pääosin häviää.

    Tai sit­ten ongel­ma ei ole osakey­htiö, vaan monopoli.

    Mon­es­sa tapauk­ses­sa markki­noi­ta on helpom­pi sään­nel­lä kuin vaikut­taa monop­o­lin toim­intaan. Monop­o­lit tup­paa­vat ole­maan vahvo­ja ja vaikutusvaltaisia.

    Esimerkik­si tupakkatuot­teet. Ei niiden sään­telyssä ole nähdäk­seni ongelmia. Tuot­teet ovat myyjil­lä piilos­sa, main­ok­sia ei näe edes inter­netis­sä, tuotepakkauk­set ovat yhtä varoi­tustek­stiä. Vaikea ymmärtää, mik­si näin ei voisi olla uhkapelaamisen tai alko­holin suhteen.

 9. Jot­ta peli­toimin­nan val­ti­ol­lises­sa monipolisoin­nis­sa olisi edes jotain järkeä, niin tuo­tot pitäisi olla osa val­tion bud­jet­tia eikä eri­lais­ten höpöhöpö yhdis­tys­ten kupattavana.

 10. Raha-automaatit ovat tärkeä rahan­lähde myös niille yri­tyk­sille, jot­ka pitävät niitä tiloissaan.

  Veikkaus mak­saa hyvin ja lie­neekö kor­vaus provikkapo­h­jainen, kos­ka sijoit­telu on niin määrätietoista.

 11. Oli­pa selkeä kan­nan­ot­to ja han­ke, jota ainakin minä puol­lan mielel­läni. Pari kommenttia:

  »“Jos joku rait­tiusih­mi­nen yrit­täisi sanoa, että toim­inta on vas­tu­u­ton­ta, hänet vai­en­net­taisi­in kysymäl­lä, halu­atko todel­la vaaran­taa las­ten syöpähoidot.”

  Lisäk­si nuo pir­u­laiset yrit­täi­sivät vaien­taa rait­tiusih­misen sanom­al­la: jos monop­o­li ei saa agres­si­ivis­es­ti tuput­taa viinaa ihmisille, niin ihmiset hake­vat viinaa viros­ta, ne juo­vat valvo­mat­tom­i­na kah­ta kauheam­min ja hei­dän rahat jäävät Viroon.

  Minäkin siis kuit­tasin kansalaisa­loit­teen. Pahoin pelkään, ettei 50k täy­ty. Jokat­a­pauk­ses­sa, todel­la mie­lenki­in­toista seu­ra­ta, miten päätök­sen­teko­jär­jestelmämme tämän asian käsit­telee: saadaanko tähän itses­tään­selvään ongel­maan paran­nus­ta vai kohis­taan het­ki, mikään ei muu­tu, palataan asi­aan seu­raa­van ker­ran joskus 2040-luvulla.
  Kansan­laisa­loit­teen tek­sti olisi voin­ut olla hiukan napakampi: monis­sa aloit­teis­sa on mukana ehdotet­tu uusi tek­sti. Tässäkin aloit­teen laati­jat oli­si­vat tulleet miet­ti­neek­si pari tärkeää lisäyk­si­tyisko­htaa, jos oli­si­vat kir­joit­ta­neet uusik­si tuon “Val­tioneu­vos­ton ase­tus Veikkaus Oyn rahapelien toimeenpanosta”/pykälä 9.

 12. Suur­voit­to­ja tar­joa­van loton point­ti­han on siinä, että ihmisen elinikä on rajalli­nen, ja sik­si suuren taloudellisen/sosiaalisen muu­tok­sen min­i­maa­li­nenkin mah­dol­lisu­us on niin kovin houkutteleva.

  Kymp­pi viikos­sa lot­toon on siinä ja siinä rajal­la, että vai­h­toe­htosi­joituk­sel­la saa aikuisen elin­iän aikana merkit­tävää taloudel­lista nousua. Nuoren ei siis ehkä kan­na­ta lotota.

  Jos taas elää toden­näköis­es­ti enää alle 10 vuot­ta ja kaik­ki lop­puelämän aikana ker­tyvät säästöt menevät joka tapauk­ses­sa viime elin­vu­osi­na Esperi Carelle, ei niistä muu­ta­mas­ta tuhannes­ta ylimääräis­es­tä eurosta ole suur­ta iloa. Mum­mo­jen lot­toin­to on siis ratio­naalisem­paa kuin lyhyen matikan ekalla toden­näköisyys­lasken­nan oppitun­nil­la opetet­ti­in — siis niin kauan kuin rahamäärät eivät ole niin suuria, että kyseessä on Osmon määritelmän mukainen uhkapeli.

  Tai päin­vas­toin negati­ivisi­in yllä­tyk­si­in : toden­näköisyyk­sien mukaan kaik­ki vaku­u­tuk­setkin kan­nat­taisi perua ja vaku­u­tus­mak­sut sen sijaan sijoit­taa, mut­ta vaku­u­tuk­sien ottamista ei jostain syys­tä pide­tä samas­sa määrin “tyh­myytenä”.

  1. Mikko: Jos taas elää toden­näköis­es­ti enää alle 10 vuot­ta ja kaik­ki lop­puelämän aikana ker­tyvät säästöt menevät joka tapauk­ses­sa viime elin­vu­osi­na Esperi Carelle, ei niistä muu­ta­mas­ta tuhannes­ta ylimääräis­es­tä eurosta ole suur­ta iloa. Mum­mo­jen lot­toin­to on siis ratio­naalisem­paa kuin lyhyen matikan ekalla toden­näköisyys­lasken­nan oppitun­nil­la opetet­ti­in – siis niin kauan kuin rahamäärät eivät ole niin suuria, että kyseessä on Osmon määritelmän mukainen uhkapeli.

   En ole samaa mieltä. Jos van­huk­sel­la kulu­tus on pienem­pää kuin tulot ja rahaa jää säästöön, niin eihän lot­tovoit­to muut­taisi tässä mitään? Mik­si hän lisäisi voiton saadess­saan kulu­tus­taan, jos ei lisää sitä nykyti­lanteessa, vaan sen sijaan panee rahaa säästöön? Mihin tarkoituk­seen hän nykyti­lanteessa säästäisi, ellei perinnöksi? 

   Mikko: Tai päin­vas­toin negati­ivisi­in yllä­tyk­si­in : toden­näköisyyk­sien mukaan kaik­ki vaku­u­tuk­setkin kan­nat­taisi perua ja vaku­u­tus­mak­sut sen sijaan sijoit­taa, mut­ta vaku­u­tuk­sien ottamista ei jostain syys­tä pide­tä samas­sa määrin “tyh­myytenä”.

   Ei kan­na­ta, kos­ka epä­to­den­näköiset negati­iviset ja posi­ti­iviset taloudel­liset muu­tok­set eivät ole sym­metrisiä niiden hyv­in­voin­ti­vaik­tuk­sen suh­teen. Iso negati­ivi­nen muu­tos aiheut­taa paljon enem­män tuhoa kuin iso posi­ti­ivi­nen muu­tos paran­taa elintasoa. 

   Ihan lot­toamiseen liit­tyen, asi­aa on tes­tat­tukin. On tutkit­tu, kuin­ka onnel­lisia lot­tovoit­ta­jat ovat vuo­den kulut­tua voitostaan. Keskimäärin hei­dän onnel­lisuuten­sa on palan­nut samalle tasolle kuin mil­lä se oli ennen voit­toa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että ihmisel­lä on usko­ma­ton kyky lisätä asioi­ta, joi­ta hän “tarvit­see” sitä mukaa, kun resurssit kas­va­vat. Sama asia selit­tää myös sen, mik­si jotkut rikkaat ihmiset jäävät kiin­ni veropetok­sista, vaik­ka oli­si­vat saa­neet eri­no­maisen elämän sil­läkin tulol­la, mitä rehellis­es­ti verot mak­samal­la heille olisi jäänyt käteen. 

   Mut­ta jos et tuo­ta vaku­u­tus vs. lot­toamisjut­tua usko, niin mieti, mitä oma­lle taloudelle­si tapah­tu­isi, jos jou­tu­isit yhtäkkiä mak­samaan vaikka­pa 20 000 euroa? Ver­taa tätä siihen, että yhtäkkiä saisit 20 000 euroa. Veikkaisin, että edel­lisel­lä olisi suurem­pi vaiku­tus hyv­in­voin­ti­isi kuin jälkim­mäisel­lä. Sik­si sin­un kan­nat­taa ennem­min mak­saa tasais­es­ti siitä, ettet koe edel­listä, mut­tei siitä, että saisit mah­dol­lisu­u­den kokea jälkimmäisen.

   1. Samuli Saarel­ma: En ole samaa mieltä. Jos van­huk­sel­la kulu­tus on pienem­pää kuin tulot ja rahaa jää säästöön, niin eihän lot­tovoit­to muut­taisi tässä mitään? Mik­si hän lisäisi voiton saadess­saan kulu­tus­taan, jos ei lisää sitä nykyti­lanteessa, vaan sen sijaan panee rahaa säästöön? Mihin tarkoituk­seen hän nykyti­lanteessa säästäisi, ellei perinnöksi? 

    Se säästämi­nen on het­kel­listä ja ohimenevää, jos olet van­hus Suomes­sa. Lot­tovoit­to nos­taisi pois siitä pikaises­ti läh­estyvästä hoivakodin 5000€/kk (tjsp) kan­nustin­loukus­ta — hyvin har­val­la on varaa mak­saa tuo­ta omas­ta eläk­keestään ja mah­dol­lis­es­ti kerä­tyt perin­nötkin hupenevat äkkiä, varsinkin kun pesään ehkä jäävä asun­to­var­al­lisu­us on toden­näköis­es­ti pks ulkop­uolel­la paljon vähäisem­pää kuin 20 vuot­ta sit­ten kuvitelti­in. Jos taas päästään lot­tovoit­tolukemi­in, voi ainakin teo­ri­as­sa mak­saa omas­ta pus­sis­taan hoitoa — ehkä jopa ihmis­ar­voisem­paa ja kiiret­tömäm­pää sel­l­aista — viimeis­ten vuosien ajan, ja jät­tää vielä sitä per­in­töäkin jos ja kun se on itselle tärkeää. Siis teo­ri­ani on tiivis­tet­tynä että… suo­ma­lainen tarve­hark­in­ta kan­nus­taa ihmisiä uhkapelaajiksi?

    Vaku­u­tusten suh­teen sanois­in näin: var­masti tot­ta että negati­iviset muu­tok­set vaikut­ta­vat vahvem­min sekä oman koke­muk­sen että eri­tyis­es­ti äkkinäisen mak­sukus­tan­nuk­sen ker­ran­nais­vaiku­tuk­sien takia. Kir­pai­sisi­han se itseäni pahasti, jos jou­tu­isin mak­samaan yhtäkkiä 20000€, mut­ta täl­lä het­kel­lä taloudelli­nen tilanteeni on vielä riit­tävän vakaa (kop­ute­taan päätä!) että jos saisin 20000€ “sijoituk­sel­la” säästet­tyä 50000€ seu­raa­van viiden vuo­den aikana, jät­täisin vaku­u­tuk­sen otta­mat­ta. Jos taas jou­tu­isin heti asun­not­tomak­si tuol­laisen laskun tul­lessa, vaku­u­tus olisi “pakko” ottaa. Tässä mielessä uhkapeli-analo­gia on mielestäni hyödylli­nen, vaku­u­tuk­set ovat samal­la lail­la regres­si­ivi­nen vero.

 13. Lot­toamises­sa on järkeä niille, kel­lä ei olisi muuten mah­dol­lisu­ut­ta säästää itselleen riit­tävää var­al­lisu­ut­ta. Se antaa mah­dol­lisu­u­den nous­ta köy­hyy­destä rikkauk­si­in, ja jos sitä mah­dol­lisu­ut­ta ei muuten ole, niin lot­to antaa edes pienen oljenko­r­jen. Parem­pi pieni toi­vo rikas­tu­mis­es­ta kuin var­ma köy­hyys koko lop­puelämän. Köy­hien siis kan­nat­taa loto­ta (ja keskimäärin köy­htyä vielä lisää), hyvä­tu­lois­t­en taas ei, kos­ka hyvä­tu­loiset voivat saavut­taa riit­tävän elin­ta­son ilmankin lottoa.

  Tilanne on kään­täen vas­taa­va vaku­u­tusten kanssa. Vaku­u­tusy­htiöt tekevät voit­toa, joten keskimäärin vaku­u­tusten otta­mi­nen on tap­pi­ol­lista kulut­ta­jille. Vaku­u­tuk­sia ote­taankin sik­si yleen­sä vain sel­l­ais­ten tapah­tu­mien var­al­ta, joiden taloudelli­nen vaiku­tus olisi merkit­tävä tai jopa muser­ta­va kulut­ta­jan oma­lle taloudelle. Monien vaku­utet­tu­jen tapah­tu­mien toden­näköisyys on todel­la pieni, mut­ta har­va halu­aa ottaa sitä riskiä, että toden­näköisyys sat­tuu juuri oma­lle kohdalle ja mah­dol­lis­es­ti pilaa koko elämän.

  1. lot­to: Lot­toamises­sa on järkeä niille, kel­lä ei olisi muuten mah­dol­lisu­ut­ta säästää itselleen riit­tävää var­al­lisu­ut­ta. Se antaa mah­dol­lisu­u­den nous­ta köy­hyy­destä rikkauk­si­in, ja jos sitä mah­dol­lisu­ut­ta ei muuten ole, niin lot­to antaa edes pienen oljenko­r­jen. Parem­pi pieni toi­vo rikas­tu­mis­es­ta kuin var­ma köy­hyys koko lop­puelämän. Köy­hien siis kan­nat­taa loto­ta (ja keskimäärin köy­htyä vielä lisää), hyvä­tu­lois­t­en taas ei, kos­ka hyvä­tu­loiset voivat saavut­taa riit­tävän elin­ta­son ilmankin lottoa.

   Minus­ta köy­hyys ja rikkaus eivät ole mitään binääri­vai­h­toe­hto­ja. Jos köy­hä menet­tää vaikka­pa ton­nin vuodessa uhkapelaamiseen, niin se vas­taa sitä, että hän voisi tehdä ulko­maan­lo­ma­matkan ker­ran vuodessa sen sijaan, että mat­ka jää tekemät­tä, kun rahat ovat lop­pu. Tämä olet­taen, että uhkapeli­in menevät rahat eivät ole pois vält­tämät­tömästä kulu­tuk­ses­ta. Jos ovat, niin sit­ten se säästet­ty raha on vieläkin tärkeämpi omas­sa taskus­sa kuin lottokupongeissa. 

   Ymmär­rän lot­toamisen siinä mielessä, että tehdään yksi rivi viikos­sa (mitä se nyt sit­ten mak­saakin euron pari) ja siten oste­taan tuo oljenko­r­si ja jän­ni­tys­mo­ment­ti käytän­nössä menet­tämät­tä mitenkään merkit­tävästi rahaa. 

   lot­to: Tilanne on kään­täen vas­taa­va vaku­u­tusten kanssa. Vaku­u­tusy­htiöt tekevät voit­toa, joten keskimäärin vaku­u­tusten otta­mi­nen on tap­pi­ol­lista kulut­ta­jille. Vaku­u­tuk­sia ote­taankin sik­si yleen­sä vain sel­l­ais­ten tapah­tu­mien var­al­ta, joiden taloudelli­nen vaiku­tus olisi merkit­tävä tai jopa muser­ta­va kulut­ta­jan oma­lle taloudelle. Monien vaku­utet­tu­jen tapah­tu­mien toden­näköisyys on todel­la pieni, mut­ta har­va halu­aa ottaa sitä riskiä, että toden­näköisyys sat­tuu juuri oma­lle kohdalle ja mah­dol­lis­es­ti pilaa koko elämän.

   Aivan, mut­ta riski­aver­sion pitäisikin olla nor­maali tila. Eli ihmis­ten pitäisikin olla enem­män pelois­saan epä­to­den­näköisiä huonon onnen tapah­tu­mia ja varautua niihin vaku­u­tuksin kuin sat­sa­ta epä­to­den­näköisi­in hyvän onnen tapah­tu­mi­in. Läh­es aina siitä, että menet­tää vaikka­pa kymp­pi­ton­nin, on enem­män hait­taa oma­lle hyv­in­voin­nille kuin siitä on etua, että saa kymp­pi­ton­nin. Edelli­nen voi viedä elämän kokon­aan raiteil­taan. Jälkim­mäi­nen tuh­lataan toden­näköis­es­ti johonkin kivaan, joka vähän aikaa tuo iloa.

   1. Loto­ssa ei tosi­aan ole mitään järkeä, ellei ote­ta huomioon sen tuo­maa jän­ni­tys­tä ja jän­nit­tämis­es­tä tule­vaa mieli­hyvää. Lot­to ei käytän­nössä anna mitään mah­dol­lisu­ut­ta nous­ta mihinkään, mut­ta tar­joaa hie­man hupia. 

    Kasi­nol­la pelat­ta­va rulet­ti olisi lot­toa paljon parem­pi kään­teinen esimek­ki vaku­u­tuk­sille. Ruletis­sa palau­tus­pros­ent­ti on olen­nais­es­ti pare­mi kuin lotossa.

   2. Sylt­ty: Loto­ssa ei tosi­aan ole mitään järkeä, ellei ote­ta huomioon sen tuo­maa jän­ni­tys­tä ja jän­nit­tämis­es­tä tule­vaa mieli­hyvää. Lot­to ei käytän­nössä anna mitään mah­dol­lisu­ut­ta nous­ta mihinkään, mut­ta tar­joaa hie­man hupia.

    Loton ehkä paras puoli uhkapelinä on se, että siinä oma pelaami­nen on suht help­po lopet­taa pieni­in panok­si­in ja silti säi­lyt­tää suuren potin voit­tamisen mah­dol­lisu­us. Tämä siitä huoli­mat­ta, että palau­tus­pros­ent­ti on huono. 

    Jos hyväksyy sen, että voit­tamisen odotusar­vo on negati­ivi­nen, mut­ta halu­aa silti pela­ta siinä toivos­sa, että ehkä rikas­tu­isi, jos kävisi hyvä tuuri, mut­ta ei halua riskeer­a­ta mitenkään merkit­tävää sum­maa rahaa, niin on vaikea kek­siä lot­toa parem­paa peliä. Kaikissa muis­sa pelimuodois­sa on joko pakko pan­na paljon isom­pia panok­sia, jot­ta suur­voit­toon on mitään mah­dol­lisuuk­sia tai sit­ten on käytävä hirvit­tävän hyvä tuuri alus­sa suht pitkään, että pääsee pelaa­maan siitä suures­ta potista, vaik­ka aloit­ti pienel­lä panok­sel­la (tosin tässäkin tilanteessa on fak­tu­aalis­es­ti kyse siitä, että panee ison panok­sen, vaik­ka se onkin voitet­tua rahaa). 

    Eli siis psykol­o­gis­es­ti ihmiselle on mukavampi tilanne, että eurol­la pääsee kiin­ni miljoo­nan voit­tom­ah­dol­lisu­u­teen, vaik­ka se voiton toden­näköisyys olisikin sit­ten sel­l­ainen, että keskimääräisek­si palau­tus­pros­en­tik­si tulee 50%, kuin se ruletin vas­taa­va, että pitää pan­na 27 000 euroa peli­in, jot­ta saa mah­dol­lisu­u­den voit­taa miljoo­nan, vaik­ka se palau­tus­pros­ent­ti sit­ten olisikin 36/37.

    Toisia ihmisiä vas­taan pelaami­nen pok­eris­sa tai urheilus­sa oman suosikki­joukkueen puoles­ta veikkaami­nen ovat sit­ten omia luku­jaan. Edel­lisessä lie­nee hyväl­lä peli­taidol­la oikeasti mah­dol­lista voit­taa jatku­vasti rahaa ja jälkim­mäisessä pää­paino on itse pelin jän­nit­tämisessä ja veto siinä sivus­sa tuo vain lisä­makua, eikä ole itse uhkapelaamisen pääkohde.

  2. lot­to:
   Lot­toamises­sa on järkeä niille, kel­lä ei olisi muuten mah­dol­lisu­ut­ta säästää itselleen riit­tävää var­al­lisu­ut­ta. Se antaa mah­dol­lisu­u­den nous­ta köy­hyy­destä rikkauk­si­in, ja jos sitä mah­dol­lisu­ut­ta ei muuten ole, niin lot­to antaa edes pienen oljenko­r­jen. Parem­pi pieni toi­vo rikas­tu­mis­es­ta kuin var­ma köy­hyys koko lop­puelämän. Köy­hien siis kan­nat­taa loto­ta (ja keskimäärin köy­htyä vielä lisää), hyvä­tu­lois­t­en taas ei, kos­ka hyvä­tu­loiset voivat saavut­taa riit­tävän elin­ta­son ilmankin lottoa. 

   Jätät mainit­se­mat­ta yhteiskun­nal­lisen hyö­dyn, jon­ka tämä oljenko­r­si myös tuot­taa: ihmisel­lä on lailli­nen tie vau­rauteen. Se pieni toivonkip­inä, jon­ka lot­to antaa, voi pitää ihmisen pois­sa rikosten ja kap­inan tieltä.

   1. Toivon kip­inä, mut­ta ei real­is­tista tietä vau­rauteen. Päävoiton voit­taa ker­ran 350 000 vuodessa, josd lot­toaa joka viikko.Todennäköisyys yhtä suuri kuin se, että löytää etsimän­sä henkilön soit­tam­lala sat­un­nais­es­ti valit­tuun puhelinnumeroon.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Toivon kip­inä, mut­ta ei real­is­tista tietä vau­rauteen. Päävoiton voit­taa ker­ran 350 000 vuodessa, josd lot­toaa joka viikko.Todennäköisyys yhtä suuri kuin se, että löytää etsimän­sä henkilön soit­tam­lala sat­un­nais­es­ti valit­tuun puhelinnumeroon.

    Suurim­malle osalle lot­toami­nen on viikot­tainen tapa ja arpomisen seu­raami­nen saunan­jälkeinen rit­u­aali ja muu­ta­ma ropo, jon­ka siihen lait­taa, hukkuu yleiseen rahakäytön kohi­naan. Vai mein­a­sitko vauras­tua säästämäl­lä euron, pari viikos­sa? Voisiko yhden cafe­lat­tekupin osta­mat­ta jät­tämisel­lä säästää enemmän?

    Toden­näköisyy­den laskem­i­nen lot­tovoitos­ta on silkkaa ajan­hukkaa ja osoit­taa vain, että osaa aritmetiikkaa.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Toivon kip­inä, mut­ta ei real­is­tista tietä vau­rauteen. Päävoiton voit­taa ker­ran 350 000 vuodessa, josd lot­toaa joka viikko.Todennäköisyys yhtä suuri kuin se, että löytää etsimän­sä henkilön soit­tam­lala sat­un­nais­es­ti valit­tuun puhelinnumeroon. 

    Lot­to on oop­i­u­mia kansalle, jol­ta puut­tuu usko kuole­man­jälkeiseenn elämään. En väit­tänytkään, että se olisi ratio­naa­li­nen tapa pitää kansa tyy­tyväisenä. Ei: kyse on kyynis­es­tä tavas­ta köy­hdyt­tää ja rauhoit­taa köy­hiä tar­joa­mal­la heille täysin irra­tionaa­li­nen toivon kipinä. 

    Pas­calin vedonlyön­nin hengessä uskon­to on itse asi­as­sa parem­pi ja rehellisem­pi rauhoi­tu­saine. Odotusar­vo voitolle on paljon lot­toa suurempi.

 14. Hyvä kir­joi­tus! Olen ehdo­tuk­sis­tasi samaa mieltä, mut­ta en voi nähdä uhkapelaamista huumei­den käyt­töön ver­rat­ta­vana paheena. Elin itse 9 vuot­ta pok­e­ri­ammat­ti­laise­na, mut­ta nyky­isin han­kin pelaa­mal­la vain vähän lisä­tu­lo­ja. Jatkaisin pelaamista, vaik­ka en pysty­isikään pelaa­maan voitol­lis­es­ti, kos­ka pelaami­nen on hauskaa. Tun­nen lukuisia ihmisiä, jot­ka pelaa paljon pok­e­ria ja vedonlyön­tiä, mut­ta eivät pelaa yli-varojensa.

 15. Tas­a­puolisu­u­den vuok­si voisi maini­ta, että Veikkauk­sen hal­li­tuk­ses­sa on muidenkin puoluei­den kuin Kokoomuk­sen edus­ta­jia. Keskustal­ta Puumala, SDP:ltä Urpi­lainen ja PS/Sin Vist­bac­ka. Hallintoneu­vos­tossa sit­ten muil­lakin puolueil­la edus­tus­ta, yhteen­sä 13 kansanedustajaa.

  1. ij:
   Tas­a­puolisu­u­den vuok­si voisi maini­ta, että Veikkauk­sen hal­li­tuk­ses­sa on muidenkin puoluei­den kuin Kokoomuk­sen edus­ta­jia. Keskustal­ta Puumala, SDP:ltä Urpi­lainen ja PS/Sin Vist­bac­ka. Hallintoneu­vos­tossa sit­ten muil­lakin puolueil­la edus­tus­ta, yhteen­sä 13 kansanedustajaa.

   Point­ti oli kai se, että ne Kokoomuk­sen edus­ta­jat edus­ti­vat urheilupi­ire­jä, jot­ka ovat riip­pu­vaisia Veikkauk­selta tulev­as­ta rahoituk­ses­ta. Heil­lä on siis paljon suurem­pi moti­vaa­tio olla tekemät­tä mitään, mikä vähen­täisi rahavir­taa. Henkilöil­lä, joil­la ei ole saman­laisia liitok­sia, ei toden­näköis­es­ti ole saman­laista perus­vas­tus­tus­ta peliri­ip­pu­vaisu­ut­ta vas­taan kohdis­te­tu­ista toimista, jot­ka vähen­täi­sivät Veikkauk­sen tulo­ja, vaik­ka he sit­ten edus­taisi­vatkin poli­it­tisia puolueita,

   1. Minä käytin kokoomus­ta esimerkkinä vain, kos­ka nämä oli­vat avoimesti julis­ta­neet, että paik­ka kuu­luu urheilusi­iv­en edus­ta­jille, kos­ka se tarkoit­ti, että hal­li­tuk­ses­sa ollaan mak­si­moimas­sa pelaa­jien mene­tyk­siä. Tarkoi­tus ei ollut mol­la­ta kokoomus­ta erikseen.

 16. “Joku kir­joit­ti, että suo­ma­laiset oli­si­vat paljon varakkaampia, jos oli­si­vat sijoit­ta­neet pörssi­in ne rahat, jot­ka ovat haaskan­neet Lot­toon. Toden tot­ta. Kymp­pi vaikka­pa osakein­dek­si­in joka viikko kymme­nen vuo­den ajan ja omis­taisin nyt liki 10 000 euroa.”

  Tähän liit­tyen ker­toisin eri­no­mais­es­ta tavas­ta saa­da ihmiset oikeasti säästämään rahaa. Idea olisi siis se, että tähän “peli­in” pääsemisek­si, pitäisi mak­saa samal­la tavoin kuin lot­toon. Sen sijaan, että peli arvoisi joka viikko numeron ja jakaisi kaikkien peli­in pane­mat rahat voit­ta­jalle, se sijoit­taisi rahat vaik­ka sit­ten pörssi­in ja sit­ten vuo­den päästä jakaisi osan tuo­to­s­ta sat­un­naisi­na uhkape­liv­oit­toina peli­in osal­lis­tuneille. Ero lot­toon olisi kuitenkin siinä, että todel­lisu­udessa kyse olisi kuitenkin sijoituk­ses­ta. Kaikkien peli­in osal­lis­tunei­den pääo­ma kas­vaisi tai ainakin pysy­isi samas­sa niin kuin sijoituk­sis­sa se tup­paa tekemään. Uhkapelin osu­us tässä olisi vain se, että sil­lä hyö­dyn­net­täisi­in ihmisen luon­tainen halu uhkapela­ta ihmisen luon­taisen säästämisha­lut­to­muu­den kumoamiseen. Psykol­o­gisel­la kikalla saataisi­in ihmiset tekemään jotain heille itselleen hyödyl­listä (=pane­maan rahaa pahan­päivän var­alle) sen sijaan, että tek­i­sivät itselleen haitallista (=uhkapelaisi­vat rahansa pois). 

  Tietenkin pelin­pitäjä ottaisi tässä omansa pois ihan niin kuin sijoituk­sis­sa yleen­säkin, mut­ta jos kyse olisi vaikka­pa tyl­sästä indek­sisi­joituk­ses­ta, sen osu­us tässä olisi min­i­maalisen pieni. 

  Idea ei ole omani, ja siitä voi pidem­min kuun­nel­la pod­cast lähetyk­sen täältä: http://freakonomics.com/podcast/say-no-no-lose-lottery-rebroadcast/

 17. Reg­u­loidun monop­o­lin toivom­i­nen on kuin val­is­tuneen dik­taat­torin kan­nat­ta­mi­nen itsevaltiaaksi.

  Mik­si monop­o­li tek­isi mitä käs­ketään? Mik­si sen johta­jat eivät voitelisi monop­o­lin valvo­jia jne?

  Joo, ehkä sinne onnis­tu­taan val­it­se­maan ker­ran tai kak­si se kor­rup­toi­tu­ma­ton jeesus toim­i­tusjo­hta­jak­si, mut­ta ennem­min tai myöhem­min 110%:sesti altru­is­tista johta­jaa ei löy­dy ja kor­rup­tio alkaa.

  Ja sit­ten päädytään vähitellen nykytilaan.

 18. Jos emme ole valmi­ita aidosti muut­ta­maan jär­jestelmää, niin muute­taan ain­oas­taan tuo­ta kor­vamerkkaamis mieliku­vaa: markki­noidaan asia niin, että osa veikkauk­sen tuo­toista käytetään poli­itikko­jen palkkoi­hin. Tämä pelkkä silmänkään­tötemp­pu voisi aut­taa Veikkaus­ta pääsemään lähem­mäs tavoitet­ta peli­hait­to­jen vähen­tämisessä. Ihmiset tuskin halu­a­vat viimeisil­lä roposil­laan tukea suuri­palkkaisia poliitikkoja.

 19. Tilanne mihin Veikkauk­ses­sa on tul­tu ei ole sat­tuma tai kyse muu­ta­mas­ta epäon­nis­tuneesta main­ok­ses­ta. Se on tietoinen strageti­nen val­in­ta. Vuosit­tainen mak­si­maa­li­nen tulos, mikä on sidot­tu myös mittarei­hin arvioitaes­sa mui­ta rahapeli­toimin­nan tavoit­tei­ta, esim. stragetiapalkkioihin.
  Itseasi­as­sa tähän peri­aat­teeseen siir­ryt­ti­in jo tuol­loisen RAY:n aikoi­hin jo tois­takym­men­tä vuot­ta sit­ten pitämääl­lä ken­täl­lä mak­si­maa­li­nen määrä automaat­te­ja mitä laki sal­li. Samal­la kun tuoteke­hi­tyk­sessä keski­tyt­ti­in entistä visuaal­lis­es­ti näyt­tävimpi­in ja koukut­tavimpi­in automaatteihin.
  Kehi­tys kyl­lä sit­ten näkyi tulok­sis­sa. Hyväl­lä paikalla ole­val­la liiken­nease­mal­la saat­toi vuosi­t­u­lo olla läh­es miljoona euroa, ja siitä 17 % liiketi­lan pitäjälle.
  Elikkä edun­saa­jien verkos­to niin poli­it­tisel­la kuin taloudel­lisel­la tahol­la on niin vank­ka, että mis­tä löy­ty­isi se taho joka perus­ta­van­laa­tuis­es­ti puut­tuisi tähän jär­jestelmään. Siihen en usko.
  Aina on pelat­tu ja tul­laan pelaa­maan, ja enkä oikein usko vaik­ka on jär­jestelmä mil­lainen tahansa että hait­tapelaamis­es­tä täysin päästään.
  Osmon kir­joi­tus on erit­täin hyvä ja ana­lyyt­ti­nen, muu­ta siitä huoli­mat­ta ei aijo allekir­joit­taa vetoomusta.

  1. Vähän tietävä: Aina on pelat­tu ja tul­laan pelaa­maan, ja enkä oikein usko vaik­ka on jär­jestelmä mil­lainen tahansa että hait­tapelaamis­es­tä täysin päästään.

   Mik­sei päästäisi? Ei se nyt ole mikään mah­do­ton tehtävä pois­taa avoin­ta joka paikas­sa kaiku­vaa ja välkkyvää main­on­taa ja pelikonei­ta. Net­tipelaamisenkin tor­jun­taan on ole­mas­sa yllät­tävän tehokkai­ta keinoja.

   Täysin aukot­tomasti valvon­taverkon läpi livah­tavaa pelaamista ei tietenkään pysty kitkemään sen enem­pää kuin muu­takaan jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta, mut­ta väit­täisin etta aika suuri osa rajoi­tusten hyödy­istä saadaan jo siinä vai­heessa, kun lait­toman net­ti­hedelmäpelin voit­to­jen kotiut­ta­mi­nen vaatii dark webin ja bit­coinien käyt­töä… Ja sille tasolle pääsee ihan hyvin jo nyt käytössä olevil­la teknisil­lä ratkaisuilla.

 20. Tärkeä aihe! Mielestäni uhkapeleille pitäisi tehdä myös sama ankeu­tus kuin tupakalle. Ei main­on­taa, ei väre­jä tai ääniä (ankeat peli­au­tomaatit), ja automaatit vain pelihalleihin.

 21. Eihän siel­lä ole vielä kuin päälle 20 000 kan­nat­ta­jaa ja aika lop­puu jo syysku­us­sa. Mis­tä taikoisimme yhtäkkiä 30 000 kannattajaa?

 22. Onpa tääl­lä illib­er­aalia porukkaa. Luon­nol­lis­es­ti veikkauk­sen monop­o­li tulisi purkaa ja ottaa käyt­töön lisenssi­jär­jestelmä, joka takaa toim­i­joiden vakavaraisu­u­den mak­saa ulos peliv­oitot. EU maista Mal­ta on lähin­nä hyvää sys­teemiä. Aikuis­ten ihmis­ten olisi hyvä toimia aikuis­mais­es­ti ja ottaa vas­tuu omista teois­taan. Pelaami­nen on vapaae­htoista, en ymmär­rä, mitä ”uhkaa” siinä har­joite­taan. Lisäk­si vedonlyön­tipelit ja pok­eri ovat taitopele­jä, mut­ta on sloteil­lakin paikkansa kerätä hölmöiltä rahat.

  Tupakkaankin taidet­ti­in rin­nas­taa. Tupakoin­nil­la on kyl­lä vakavam­mat ulkois­vaiku­tuk­set tupakoimat­tomi­in ja sik­si siinä tarvi­taan rajoituk­sia. Yksi keino voisi olla tupakan monop­o­limyyn­ti, johon saisi ostolu­van pyyn­nöstä. Hakies­sa pitäisi allekir­joit­taa sito­va sopimus luop­ua julkises­ti rahoitet­tu­jen ter­veyspalvelu­iden käytöstä lop­puiäk­si. Jos siis pink­ka kestää, voisi har­ras­taa sauhut­telua, kun­han ei altista mui­ta syövälle.

  1. Peliri­ip­pu­vu­us on huumeri­ip­pu­vu­u­teen rin­nas­tu­va ongel­ma, joka tuhoaa yksilön täysin. Tämä on todet­tu jopa aiv­o­tutkimuk­sel­la. Jos hero­i­i­ni ei sovi vapaisi­in markki­noi­hin, eivät uhkapelitkään sovi.

   1. Kaik­ki addik­tiot voivat olla ongel­mallisia yksilöille. Mut­ta mik­si pienen vähem­mistön ongelmien vuok­si pitää rankasti rajoit­taa koko populaatiota?

    The econ­o­mist tosi­aan vapaut­taisi huumeet ainakin monop­o­limyyn­ti­in asti, pois rikol­lis­ten käsistä. Eikai kukaan järkevä ihmi­nen juuri sel­l­aista voisi vas­tus­taa? Hero­i­ini­han oli aikoinaan Bay­ernin kärk­ilääkkeitä yhdessä aspiri­inin kanssa. Sen käytöstä ei (pl. poltet­ta­va ver­sio) aiheudu suo­ria negati­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia sivullisille. Tietenkin huumeet ovat haitallisia ter­vey­delle, mut­ta ei
    ”huumei­den vas­tainen sota” tai muu hul­lu­tus auta vaan luo uusia ongelmia. Ihmis­ten jär­keen pitää vaan vähitellen oppia luot­ta­maan, eikä ajatel­la aikuisia kansalaisia hol­hot­tavina lapsina.

    Addik­tiot ovat ilmeis­es­ti usein geneet­tisiä. Eikö olisi parem­pi, jos haitalliset geen­it kar­si­u­tu­vat vähitellen, kuin että yhteiskun­ta pyrkii suo­jele­maan kaikelta, joka suosii huono­ja geene­jä ja elämän­tapo­ja ja vähitellen heiken­tää yhteistä geenipoo­lia? Yleisem­mäl­läkin tasol­la, kuten bell curve kir­jan kir­joit­ta­jat jo 90-luvul­la totesivat.

    Lib­er­aali tai lib­er­taari ajat­telu ei tai­da Suomes­sa olla kovin yleistä.

   2. Addik­tiot ovat ilmeis­es­ti usein geneet­tisiä. Eikö olisi parem­pi, jos haitalliset geen­it kar­si­u­tu­vat vähitellen, kuin että yhteiskun­ta pyrkii suo­jele­maan kaikelta, joka suosii huono­ja geene­jä ja elämän­tapo­ja ja vähitellen heiken­tää yhteistä geenipoolia? 

    Evoluu­tion oppikir­joil­la saa las­ket­tua että tuo veisi sato­ja tuhan­sia vuosia. Miljoonien lap­siper­hei­den suo­ma­laiset aiv­ot posautet­tuna pel­lolle peliv­elka­isten ampumana geenipois­tu­maa odotel­lessa on liian bru­taali hinta.

   3. Län­si­mainen demokra­tia: The econ­o­mist tosi­aan vapaut­taisi huumeet ainakin monop­o­limyyn­ti­in asti, pois rikol­lis­ten käsistä. Eikai kukaan järkevä ihmi­nen juuri sel­l­aista voisi vastustaa?

    Ihmis­ten jär­keen pitää vaan vähitellen oppia luot­ta­maan, eikä ajatel­la aikuisia kansalaisia hol­hot­tavina lapsina. 

    Mik­si ehdo­tat monop­o­limyyn­tiä, jos ker­ran ihmiset eivät tarvitse mitään hol­hous­ta huumeisi­in sen enem­pää kuin leipäänkään? Minus­ta tun­tuu siltä, että sit­tenkin sisäistät itsekin sen, että huumeet eivät ole ihan sama jut­tu kuin muut asiat. 

    Tuo aikuisi­in viit­taami­nenkin on siinä mielessä mie­lenki­in­toinen, että se olet­taa, että jotenkin sen, että kun ihmiset pää­sevät 18:n vuo­den ikään, he eivät enää tee oman hyv­in­vointin­sa kannal­ta type­r­iä päätök­siä, joil­ta heitä kan­nat­taisi itseään suojella. 

    Olen kanssasi samaa mieltä, että etenkin huumei­den kohdal­la hol­hous­toimen­piteistä voi hyvinkin olla net­tomääräis­es­ti enem­män hait­taa kuin mitä niil­lä saavute­taan, mut­ta en suo­ranais­es­ti ole valmis hyväksymään sitä aja­tus­ta, että ihmis­ten hol­hous kaikessa ja aina johtaa huonom­paan lop­putu­lok­seen kuin se, että päätök­sen­teko jätetään “vas­tu­ullis­ten aikuis­ten” omille harteille. Etenkin asiois­sa, jois­sa itse hol­hot­ta­va asia vaikut­taa ihmisen päätök­sen­tekokykyyn (kuten on asia huumeis­sa tai uhkapelis­sä), on minus­ta aika naivia olet­taa, että ihmiset sit­ten tek­i­sivät päätök­siä näis­sä asiois­sa puh­taan rationaalisesti.

   4. Samuli Saarel­ma: Mik­si ehdo­tat monop­o­limyyn­tiä, jos ker­ran ihmiset eivät tarvitse mitään hol­hous­ta huumeisi­in sen enem­pää kuin leipäänkään? Minus­ta tun­tuu siltä, että sit­tenkin sisäistät itsekin sen, että huumeet eivät ole ihan sama jut­tu kuin muut asiat. 

    Tuo aikuisi­in viit­taami­nenkin on siinä mielessä mie­lenki­in­toinen, että se olet­taa, että jotenkin sen, että kun ihmiset pää­sevät 18:n vuo­den ikään, he eivät enää tee oman hyv­in­vointin­sa kannal­ta type­r­iä päätök­siä, joil­ta heitä kan­nat­taisi itseään suojella. 

    Olen kanssasi samaa mieltä, että etenkin huumei­den kohdal­la hol­hous­toimen­piteistä voi hyvinkin olla net­tomääräis­es­ti enem­män hait­taa kuin mitä niil­lä saavute­taan, mut­ta en suo­ranais­es­ti ole valmis hyväksymään sitä aja­tus­ta, että ihmis­ten hol­hous kaikessa ja aina johtaa huonom­paan lop­putu­lok­seen kuin se, että päätök­sen­teko jätetään “vas­tu­ullis­ten aikuis­ten” omille harteille. Etenkin asiois­sa, jois­sa itse hol­hot­ta­va asia vaikut­taa ihmisen päätök­sen­tekokykyyn (kuten on asia huumeis­sa tai uhkapelis­sä), on minus­ta aika naivia olet­taa, että ihmiset sit­ten tek­i­sivät päätök­siä näis­sä asiois­sa puh­taan rationaalisesti.

    The econ­o­mist ehdot­taa monop­o­limyyn­tiä ja vähin­tään sitä var­maan useim­mat asi­aa pohti­maan vaivau­tu­vat kan­nat­ta­vat. Minä en ehdot­tanut niin. Lai­tat sano­ja suuhuni.

    Itse menisin pidem­mälle ja vapaut­taisin päi­h­teetkin lisenssi­nalaiseen vähit­täis­myyn­ti­in, kuten kannabis useis­sa USAn osaval­tios­sa. Jonkin­lainen hait­to­jen vero-ohjaus saat­taisi olla paikallaan. Mah­dol­lis­es­ti myyn­nin voisi vapaut­taa täysinkin, ilman lisenssi­vaa­timus­ta. Alko­holin tavoin olen taipu­vainen otta­maan lähtöko­hdak­si jonkin­laisen ikära­jara­joit­teen, jos­ta voi sit­ten tietopo­h­jais­es­ti väitellä.

    On tiedos­sa, että jotkut kyynis­es­ti käyt­tävät ihmis­ten addik­tioi­ta hyväk­seen, mut­ta tilanne on pahin nykyisel­lään, kun lait­tomat päi­h­teet ovat kovien rikol­lis­ten käsis­sä. Lisään­tyvä Vapaus ei pahen­na tilan­net­ta, vaan paran­taa sitä. Kovan rikol­lisu­u­den ja yhteiskun­nan kon­trol­lin paineessa elämi­nen tuskin on päi­hdeon­gel­maiselle help­poa nyt. Jos kaik­ki aika ja raha ei mene addik­tioon, olisi mah­dol­lista elää kon­tribuoiden yhteiskun­taan. Ainakaan ei tarvit­sisi tehtail­la jatku­vasti omaisu­us ja väki­val­tarikok­sia, joten yhteiskun­nal­liset hai­tat var­masti vähenisivät.

    Tämä koko blogi­han läh­tee nimeno­maan siitä, että Veikkauk­sen toimin­nas­sa on havait­tavis­sa sitä samaa kyynisyyt­tä ja toim­inta on kaksinaamaista.

    Luon­nol­lis­es­ti vaaran aiheut­tamis­es­ta muille eli vaik­ka ajoneu­von kul­jet­tamis­es­ta päi­htyneenä tulisi kuitenkin ran­gaista, mielel­lään selvästi ankaram­minkin kuin nykyään. Aggres­siot ja väki­val­ta päi­htyneenä ehdot­tomasti tuomit­ta­va ankaram­min juridis­es­ti ja ”sosi­aalis­es­ti”. Ja vas­tu­ullisi­in työte­htävi­in ilman muu­ta voita­va vaa­tia tiuk­ka päi­hde­seu­la ja testit.

    Päi­hteil­lä, myös lail­lisil­la, on vaka­vat hait­tansa ja ehdot­tomasti las­ten ja nuorten kas­vatuk­ses­sa on se tuo­ta­va esi­in turhia pelot­telemat­ta. Hol­hoami­nen ei ole pois­tanut Suomes­ta edes aivan tolku­ton­ta humala­hakuista juomista. Alko­ho­li­ad­dik­toituville järkevin vai­h­toe­hto taitaa olla täys­rait­tius, mut­ta sitä ei yksilölle voi oikein avoimes­sa yhteiskun­nas­sa pakot­taa, joten men­täköön vapaudel­la, joka enem­mistölle sopiikin.

    Tietenkin ihmiset toimi­vat osin epära­tionaalis­es­ti, osa enem­män, osa vähem­män. Vapaus vali­ta on kuitenkin yhteiskun­nal­lis­es­ti tärkeä arvo.

    Ehkä offtopicin voi rajoit­taa suun­nilleen tähän.

   5. Län­si­mai­nen demo­kra­tia:
    Itse meni­sin pidem­mäl­le ja vapaut­tai­sin päih­teet­kin lisens­si­na­lai­seen vähit­täis­myyn­tiin, kuten kan­na­bis useis­sa USAn osa­val­tios­sa. Jon­kin­lai­nen hait­to­jen vero-ohjaus saat­tai­si olla pai­kal­laan. Mah­dol­li­ses­ti myyn­nin voi­si vapaut­taa täy­sin­kin, ilman lisens­si­vaa­ti­mus­ta. Alko­ho­lin tavoin olen tai­pu­vai­nen otta­maan läh­tö­koh­dak­si jon­kin­lai­sen ikä­ra­ja­ra­joit­teen, jos­ta voi sit­ten tie­to­poh­jai­ses­ti väitellä.

    Niisä 18 .Yhdys­val­tain osaval­tiois­sa jois­sa kannabis on sal­lit­tua on kannabik­sen myyn­ti rajoitet­tu vain osaval­tios­sa pysyvästi asuville osaval­tion kansalaisille joiden on todis­tet­ta­va henkilöl­lisyys oston yhtey­dessä. Tämä on sinän­sä Yhdys­val­tain osaval­tiois­sa suh­teel­lisen help­poa kos­ka ajoko­rt­ti joka on ain­oa henkilöl­lisyys­todis­tus on osaval­tio kohtainen jos­sa lukee selvästi osaval­tion nimi ja mis­sä piirikun­nas­sa se on myön­nett. Näin kon­trol­li toimii niin että kannabis-tur­is­mia ei ole mah­dol­lisu­ut­ta har­joit­taa. Uruguayssa on kansalli­nen henkilöl­lisyys­todis­tus järtestelmä jos­sa on henkilötiedot osto-oikeut­ta varten (vrt. viinako­rt­ti) . Ulko­maalaiset jot­ka tule­vat Uruguay­hin voivat ostaa rajanyl­i­tys paikoil­ta (lentoase­mat, sata­mat ja maara­jan yli­ty­s­paikat) oman yhden käyn­nin aikaisen kannabis-passin joka on mak­sulli­nen. Se luovute­taan rajal­la on pois­tuu maasta.

   6. Aika vah­vaa puo­lus­tus­ta sai poli­isin pyörit­tämä huumem­o­nop­o­li siinä vai­heessa, kun poli­ise­ja pidäteltiin.

    Eikä se toim­inta tain­nut mihinkään muut­tua. Edelleen monop­o­li on ole­mas­sa ja piiri pyörii.

   7. Län­si­mai­nen demo­kra­tia: The eco­no­mist tosi­aan vapaut­tai­si huu­meet aina­kin mono­po­li­myyn­tiin asti, pois rikol­lis­ten käsistä. 

    Tämä se ydin on. Kysyn­näl­lä, mil­lä tahansa, on taipumus tyy­dyt­tyä joko lail­lis­es­ti tai lait­tomasti. Sik­si on parem­pi ottaa myös perushu­umei­den kysyn­nän tyy­dyt­tämi­nen yhteiskun­nan hal­tu­un, jot­tei käy kuten muu­tamis­sa mais­sa, jois­sa varakkaat huumekartel­lit hal­lit­se­vat a.o. maa­ta de’­fac­to. Euroopas­sakin peli rauhoitt­tisi, kun Alkon kaltaiset sys­teemit syr­jäyt­täi­sivät huume­den epämääräiset jakelu­verkos­tot ja asiakashankinnan.

   8. Län­si­mainen demokra­tia: : The econ­o­mist tosi­aan vapaut­taisi huumeet ainakin monop­o­limyyn­ti­in asti, pois rikol­lis­ten käsistä. 

    Tapio: Tämä se ydin on. Kysyn­näl­lä, mil­lä tahan­sa, on tai­pu­mus tyy­dyt­tyä joko lail­li­ses­ti tai lait­to­mas­ti.Euroo­pas­sa­kin peli rau­hoitt­ti­si, kunAlkon kal­tai­set sys­tee­mit syr­jäyt­täi­si­vät huu­me­den epä­mää­räi­set jake­lu­ver­kos­tot ja asiakashankinnan. 

    Alkon kaltaisia monopole­ja on Euroopas­sa vain Pohjo­is­mais­sa (pait­si Tan­skas­sa) siis Suomen Alko, Islannin Vín­búð, Fär­saarten Rús­drekkasøla Landsins, Nor­jan Vin­monopo­let ja Ruotsin Sys­tem­bo­laget. Nor­jas­sa Vin­monopo­letin auki­oloa­jat ovat vielä tiukem­min säädel­ty kuin Suomes­sa Alkon. Myös Nor­jas­sa on paljon Suomea tiukem­pi anniskelu­la­ki rav­in­tolois­sa kuin Suomessa. 

    Mieto­jen huumei­den kuten kannabik­sen kohdal­la ain­oa Euroopan maa joka on vapaut­tanut kannabik­sen käytön on Por­tu­gali jos­sa ei ole mitään monop­o­liy­htiötä valvo­mas­sa kannabik­sen käyt­töä joten Por­tu­galis­sa kulu­tus on aika vapaa­ta. Esim Uruguayssa val­tio kon­trol­loi kannabik­sen myyn­tiä ja kulu­tus­ta erään­lais­ten kannabis­passien kaut­ta. Kumpi jär­jestelmä on parem­pi Por­tu­galin vai Uruguayn olisi teema jos­ta voisi käy­dä pitkäkin keskustelu.

   9. Osmo Soin­in­vaara:
    Peliri­ip­pu­vu­us on huumeri­ip­pu­vu­u­teen rin­nas­tu­va ongel­ma, joka tuhoaa yksilön täysin. Tämä on todet­tu jopa aiv­o­tutkimuk­sel­la. Jos hero­i­i­ni ei sovi vapaisi­in markki­noi­hin, eivät uhkapelitkään sovi.

    Peliri­ip­pu­vaisia on niin vähän, ettei sil­lä sinän­sä ole merk­i­tys­tä, mut­ta vapaut­ta­mal­la markki­nat saadaan val­ti­olle parem­pi tuot­to. Siinä ohes­sa eriytetään valvon­ta ja pelien tuotan­to, mikä itse asi­as­sa paran­taa peliri­ip­pu­vais­ten asemaa.

  2. Lib­er­aali demokra­tia:
   Onpa tääl­lä illib­er­aalia porukkaa. Luon­nol­lis­es­ti veikkauk­sen monop­o­li tulisi purkaa ja ottaa käyt­töön lisenssi­jär­jestelmä, joka takaa toim­i­joiden vakavaraisu­u­den mak­saa ulos peliv­oitot. EU maista Mal­ta on lähin­nä hyvää sys­teemiä. Aikuis­ten ihmis­ten olisi hyvä toimia aikuis­mais­es­ti ja ottaa vas­tuu omista teois­taan. Pelaami­nen on vapaae­htoista, en ymmär­rä, mitä ”uhkaa” siinä har­joite­taan. Lisäk­si vedonlyön­tipelit ja pok­eri ovat taitopele­jä, mut­ta on sloteil­lakin paikkansa kerätä hölmöiltä rahat.

   Tupakkaankin taidet­ti­in rin­nas­taa. Tupakoin­nil­la on kyl­lä vakavam­mat ulkois­vaiku­tuk­set tupakoimat­tomi­in ja sik­si siinä tarvi­taan rajoituk­sia. Yksi keino voisi olla tupakan monop­o­limyyn­ti, johon saisi ostolu­van pyyn­nöstä. Hakies­sa pitäisi allekir­joit­taa sito­va sopimus luop­ua julkises­ti rahoitet­tu­jen ter­veyspalvelu­iden käytöstä lop­puiäk­si. Jos siis pink­ka kestää, voisi har­ras­taa sauhut­telua, kun­han ei altista mui­ta syövälle.

   Olisi Veikkauk­selta lib­er­aalia sal­lia pelaa­jien itselleen aset­ta­mat määräaikaiset tai lop­ulliset pelikiel­lot, jot­ka kyl­läkin edel­lyt­täi­sivät pakol­lista tun­nistau­tu­mista joko Veikkaus-kor­tilla tai muul­la henkilöko­r­tilla (tekni­nen valmius jo on). Veikkaus ei siis sal­li ihmis­ten käyt­tävän omaa “vapaa­ta” tah­toaan tehokkaasti. 

   Tutkimusten mukaan peliri­ip­pu­vu­us on ensisi­jais­es­ti neu­ro­bi­ol­o­gis­po­h­jainen impulssikon­trol­li­häir­iö, ja jo muu­ta­man tun­nin tekni­nen sekä pakot­ta­va viivy­tys tarpeen toteut­tamisek­si pois­taa sen useim­mil­ta tehokkaasti. Sik­si lot­to ja keno eivät ole peli­au­tomaat­tien veroisia koukut­ta­jia. Mm. mt-ongel­mainen ja pien­tä eläket­tä naut­ti­va nuori kaveri­ni on pelan­nut aikaani yhdessä illas­sa yli 400 euroa kolikkopelei­hin, joten tiedän jotain ilmiön älyt­tömyy­destä. Ei lop­ul­ta kovin hauskaa, mut­ta onnek­si hänen lääkäriäitin­sä kus­tan­si kuukau­den menot ja pikavipit. 

   Peliri­ip­pu­vu­u­den ulkois­vaiku­tuk­set ovat huo­mat­tavia myös heiken­täessään kokon­ais­ten per­hei­den talouk­sia, jol­loin myös lapset voivat jäädä vaille asial­lista vaate­tus­ta ja muu­ta ela­tus­ta. Peliri­ip­pu­vainen voi olla myös masen­tunut ja ahdis­tunut, jol­loin koko lähipi­iri kär­sii siitä. Uskon, että vuosit­tain tapah­tuu myös vähin­tään usei­ta itse­murhia Veikkauk­sen romut­ta­man talouden takia. Juuri ketään ei kiinnosta.

 23. Itse olen pitänyt veikkaamista ja lot­toamista har­mit­tomana ajan­vi­et­teenä, olkoot että mah­dol­lisu­us voit­taa mitään suurem­pia sum­mia on olematon.
  Ihmiset jot­ka ovat innokkai­ta penk­ki- tai oikei­ta urheil­i­joi­ta ovat var­maan toista mieltä Veikkauk­sen monop­o­lista kuin mitä tääl­lä esitet­ty. Penkki­urheil­i­jathan valit­ta­vat koko ajan siitä että suo­ma­laiset eivät men­esty riit­tävästi kan­sain­väli­sis­sä kisois­sa ja pitävät riit­tämätön­tä rahoi­tus­ta syynä.Veikkaaminen ja lot­toami­nen, vaik­ka ei voit­taisi mitään, on kuin pistäisi rahaa pankki­in että oma lem­pi­urheilu­la­ji saa tukea.

  Mut­ta jotain kum­mallista on muu­ta­mas­sa vuodessa tapah­tunut. Ilmeis­es­ti Veikkauk­sen, RAY:n ja Suomen Hip­pok­sen peli­toimin­nan fuu­sioi­tu­mi­nen on johanut ylilyön­tei­hin. Pele­jä on yksinker­tais­es­ti liikaa, ja kaik­ki eivät ymmär­rä miten uudet pelit toimi­vat. Main­ok­set on suun­nat­tu lapsen­mielisille ja vähä-äly­isille, strate­gia tähtää siihen että suurpelaa­jat saadan “sitoudut­tua”.

  Ain­oa hyvä puoli on että pelaamiseen vaa­di­taan 18 vuo­den ikää. Ehkä se saa nuorem­man pol­ven tajua­maan että hölmöläisen hom­maa, ja Oy Veikkaus Ab joutuu pelaa­jien puut­teessa lopet­ta­maan v 2050.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Sitä 18 vuo­den ikää ei kon­trol­loi­da mitenkään. Selvästi nuorem­pia näkyy peliautomaateilla. 

    Olen kyl­lä näh­nyt kon­trol­loin­tia esimerkik­si Helsin­gin yti­men S‑marketissa, kas­sa (kas­salta käsin voidaan sulkea automaat­ti) keskeyt­tää alaikäisen pelin ja kysyy paper­it. Tosin tätä näki enem­män vuosi-pari sit­ten. Omas­sa nuoru­udessani sil­loista 15 vuo­den ikära­jaa ei valvonut kukaan.

   2. TTK: Olen kyl­lä näh­nyt kon­trol­loin­tia esimerkik­si Helsin­gin yti­men S‑marketissa, kas­sa (kas­salta käsin voidaan sulkea automaat­ti) keskeyt­tää alaikäisen pelin ja kysyy paper­it. Tosin tätä näki enem­män vuosi-pari sit­ten. Omas­sa nuoru­udessani sil­loista 15 vuo­den ikära­jaa ei valvonut kukaan. 

    Mul­la on saman­laisia havaintoja.

  1. R.Silfverberg:
   Mut­ta jotain kum­mallista on muu­ta­mas­sa vuodessa tapah­tunut. Ilmeis­es­ti Veikkauk­sen, RAY:n ja Suomen Hip­pok­sen peli­toimin­nan fuu­sioi­tu­mi­nen on johanut ylilyön­tei­hin. Pele­jä on yksinker­tais­es­ti liikaa, ja kaik­ki eivät ymmär­rä miten uudet pelit toimi­vat. Main­ok­set on suun­nat­tu lapsen­mielisille ja vähä-äly­isille, strate­gia tähtää siihen että suurpelaa­jat saadan “sitoudut­tua”.

   Olen itse miet­tinyt sitä, onko Veikkauk­sen selvästi aggres­si­ivisem­pi main­on­nan lin­ja seu­raus­ta EU Komis­sion päätök­ses­tä siirtää rahapelien valvon­ta kansal­lisille tuomiois­tu­mille pari vuot­ta sit­ten. Eli kävikö niin, että uhka Komis­sion puut­tumis­es­ta pieneni merkit­tävästi ja eri­no­mainen verkos­toi­tu­mi­nen suo­ma­laisi­in päätök­sen­tek­i­jöi­hin pitää kansal­lisen puut­tumisen riskin pienenä. Ja kun riskit ovat hallinnas­sa, voidaan kään­tää ruu­via tiukem­malle ja poli­itikotkin voivat vaarat­ta lip­saut­taa lyp­sylehmäver­tauk­sia. Nytkin keskustelus­sa mon­elta Veikkauk­sen puo­lus­ta­jal­ta tun­tuu uno­htu­van se, mikä on hyväksyt­tävä syy monop­o­lille ja mikä ei.

   Main­ok­set muuten tietenkin suun­nataan niiden kohderyh­mälle. Kohderyh­mään kuu­lumat­to­mia ne eivät yleen­sä vaku­u­ta tai innos­ta. Veikkauk­sen keskeisin kohderyh­mä on paljon pelaa­vat. Tot­ta kai, mikä tahansa yri­tys sat­saa niihin 20%:iin asi­akkaista, jot­ka tuo­vat 80% myyn­nistä ja yli 100% voitoista.

 24. Allaol­e­va kuvaa hyvin Veikkauk­sen johtoa, hal­li­tus­ta ja ikävä kyl­lä myös monia Veikkauk­sen edunsaajia:

  George Orwell:
  It is dif­fi­cult to get a man to under­stand some­thing, when his salary depends upon his not under­stand­ing it 

 25. Nykyi­nen Veikkaus on yhdis­tet­tynä enti­nen RAY, Toto ja Veikkaus.
  RAY:n perua ovat peli­au­tomaatit, mut­ta vas­tavasti RAY tun­nisti ongel­man ja osaamista fir­mas­sa pitäisi olla omas­ta takaa.

  Ilmeis­es­ti organ­isaa­tion kas­vaes­sa rahape­liosaami­nen katosi joh­dos­ta? Poli­iti­nen ohjaus pain­ot­taa tuot­to­ja ja niiden kas­va. Saman aikaan lot­to-kansa ikään­tyy ja vähe­nee, joten paineet ovat suuret.

  Peri­aat­teessa Vekkauk­sen tehtävä on tar­jo­ta sel­l­aiset rahape­limah­dol­lisu­udet, joil­la pide­tään rahat Suomes­sa ja samal­la hai­tat kuris­sa. Tuloso­h­jauk­ses­sa min­is­teri taisi ne unohtaa.

  Peli­haitois­sa nopeatah­tiset pelit ovat vaar­al­lisia, eteekin peli­au­tomaatit. Ker­ta viikos­sa pelat­ta­va lot­to ja vas­taa­vat jäähdyt­tävät peli­hi­moa ja tarvet­ta saa­da tap­pio takaisin pelaa­mal­la lisää.

  Uuden Veikkauk­sen kohdal­la lie­nee tarvet­ta niin muu­tok­si­in ylem­mässä joh­dos­sa, hallinnon pros­es­seis­sa ja eri­tyis­es­ti ohjaus­tavas­sa. Kul­tu­uri­m­in­is­ter­ille Veikkauk­sen tuo­tot ovat kiva asia, kos­ka val­tio­varain­mim­inter­iö ei vah­di niitä kuten verora­ho­ja, ehkä pitäisi. Yri­tysjo­hto taas tekee sen mis­tä sille mak­se­taan ja kan­nuste­taan. Tulos­mit­taris­ton bal­anssi on tarpeen.

  Ulko­maiset toim­i­jat eivät nekään ole muus­ta kiin­nos­tunei­ta kuin tuo­to­s­ta, joten ratkaisua ei sieltäkään löydy.

  Veikkaus main­os­taa näkyvästi urheilu­ta­pah­tu­mis­sa, myös ja eri­tyis­es­ti nuo­rille. Onko sihen tarvet­ta vai onko se piilo­tukea tai jotain muu­ta kummallista?
  Seu­raa­va kysymys: onko urheilu niin tyl­sää, ettei sitä pysty seu­raa­maan kuin kän­nis­sä? Ilmeis­es­ti aja­tushau­to­moiden rahoi­tus­ta tulee lob­bareil­ta, ainakin tupakka­te­ol­lisu­udelta. Tavoite on “vapaampi yhteiskun­ta”, siis jos­sa tupakan ja alko­holin rajoit­tei­ta olisi vähem­män, haitoista ei niin väliä.
  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/ajatuspajoissa-haisee-tupakka-tupakkateollisuus-tukee-ajatushautomoita-jotka-kritisoivat-valtioita-ja-poliitikkoja-holhoamisesta/

 26. Anek­doot­ti: Eilen kioskin edustal­la kuulin kuin­ka epäsi­isti nuori mies valit­ti kaver­illeen, kuin­ka ulosot­to vie häneltä 900 euroa kuus­sa. Kioskin kas­sal­la hän miet­ti het­ken, mikä pankkiko­rt­ti mah­taa enää toimia. Hän osti vain tupakkaa ja kenokuponkeja.

 27. Joku viisas on aikanaan sanonut osu­vasti: “Lot­to on lisävero tyhmille”.

  Loton voit­tom­ah­dol­lisu­udet voi kon­reti­soi­da seuraavasti:

  Loton päävoiton toden­näkäisyys on 1/18 miljoonas­ta. Se on sama kuin 1 cm / 180 km.

  Fil­laroidaan Helsinkin Rautatiease­mal­ta Tam­pereen Rautatiease­malle (autoti­etä pitäisi ajaa vielä 10km Tam­pereen ohi), ja tältä 180 km matkalta täy­ty­isi vali­ta oikea 1 cm siivu. Ei siis riitä että osuu oikeaan tien­haaraan, tai edes oikean pos­ti­laatikon kohdalle vaan täs­mälleen oikea 1cm siivu.

 28. Jopa moni tun­net­tu vasem­mistopoli­itikko nai­ivisti puo­lus­taa Veikkauk­sen moraalis­es­ti ilmeisen kestämätön­tä toim­intaa sil­lä ajatuk­sel­la, että se tuot­taa näkyvää hyvää eräille tahoille (poli­itikoiden lähel­lä on run­saasti kol­man­nen sek­torin toim­i­joi­ta, jot­ka osaa­vat ker­toa hyödy­istä), joten toisille ihmisille aiheutu­va näkymät­tömämpi ja etäisem­pi kär­simys on hyväksyttävää. 

  Henkilöko­htais­es­ti uskon, että Veikkaus tuot­taa pelion­gel­maisille (myös hei­dän lähipi­ireilleen) yhteen­sä tun­tu­vasti enem­män kär­simys­tä kuin kol­man­nen sek­torin jär­jestöt tuot­ta­vat inhimil­listä hyö­tyä ja iloa toisille. Ja vaik­ka asia olisi toisin, niin toisille tuotet­tavaa hyvää ei voi moraalis­es­ti kestävästi puo­lus­taa toisille ihmisille tuotet­taval­la kär­simyk­sel­lä. Muu­toin orju­us olisi moraalis­es­ti kestävä tapa kus­tan­taa vähem­män epäon­nekkaiden hyvinvointipalvelut. 

  Uskon jonkun rehellisen poli­itikon tai muun tahon vielä kan­tel­e­van asi­as­ta EU:n elimille, jot­ta EU voisi tuho­ta Veikkauk­sen moraalit­toman monop­o­liase­man vapaut­ta­mal­la kil­pailun. Se olisi var­masti omi­aan herät­tämään etenkin lain­säätäjän halun rajoit­taa peli­hait­to­ja. Sairas kytkös “hyvän­tekeväisyy­den” ja köyhien/kipeiden kup­pauk­sen välil­lä on puret­tavis­sa vain noin radikaalil­la taval­la, sil­lä pehmeämpi tapa ei ole toimin­ut eikä toimi. 

  Olisi toiv­ot­tavaa, että blo­gistin lisäk­si myös muut sosi­aalis­es­ta oikeu­den­mukaisu­ud­es­ta kiin­nos­tuneet poli­it­tiset vaikut­ta­jat heräi­sivät kor­jaa­maan yhden suuren yhteiskun­nal­lisen epäko­hdan. Toisen hyö­ty ei saa mil­loinkaan oikeut­taa toisen kär­simys­tä. Toisin argu­men­toi­vat päät­täjät saisi­vat hävetä.

  1. Veikkaus toteut­taa mod­er­nia orju­ut­ta.:
   Jopa moni tun­net­tu vasem­mistopoli­itikko nai­ivisti puo­lus­taa Veikkauk­sen moraalis­es­ti ilmeisen kestämätön­tä toim­intaa sil­lä ajatuk­sel­la, että se tuot­taa näkyvää hyvää eräille tahoille (poli­itikoiden lähel­lä on run­saasti kol­man­nen sek­torin toim­i­joi­ta, jot­ka osaa­vat ker­toa hyödy­istä), joten toisille ihmisille aiheutu­va näkymät­tömämpi ja etäisem­pi kär­simys on hyväksyttävää. 

   Henkilöko­htais­es­ti uskon, että Veikkaus tuot­taa pelion­gel­maisille (myös hei­dän lähipi­ireilleen) yhteen­sä tun­tu­vasti enem­män kär­simys­tä kuin kol­man­nen sek­torin jär­jestöt tuot­ta­vat inhimil­listä hyö­tyä ja iloa toisille. Ja vaik­ka asia olisi toisin, niin toisille tuotet­tavaa hyvää ei voi moraalis­es­ti kestävästi puo­lus­taa toisille ihmisille tuotet­taval­la kär­simyk­sel­lä. Muu­toin orju­us olisi moraalis­es­ti kestävä tapa kus­tan­taa vähem­män epäon­nekkaiden hyvinvointipalvelut. 

   Uskon jonkun rehellisen poli­itikon tai muun tahon vielä kan­tel­e­van asi­as­ta EU:n elimille, jot­ta EU voisi tuho­ta Veikkauk­sen moraalit­toman monop­o­liase­man vapaut­ta­mal­la kil­pailun. Se olisi var­masti omi­aan herät­tämään etenkin lain­säätäjän halun rajoit­taa peli­hait­to­ja. Sairas kytkös “hyvän­tekeväisyy­den” ja köyhien/kipeiden kup­pauk­sen välil­lä on puret­tavis­sa vain noin radikaalil­la taval­la, sil­lä pehmeämpi tapa ei ole toimin­ut eikä toimi. 

   Olisi toiv­ot­tavaa, että blo­gistin lisäk­si myös muut sosi­aalis­es­ta oikeu­den­mukaisu­ud­es­ta kiin­nos­tuneet poli­it­tiset vaikut­ta­jat heräi­sivät kor­jaa­maan yhden suuren yhteiskun­nal­lisen epäko­hdan. Toisen hyö­ty ei saa mil­loinkaan oikeut­taa toisen kär­simys­tä. Toisin argu­men­toi­vat päät­täjät saisi­vat hävetä.

   Aamen. Veikkauk­sen itsereg­u­loin­tia on nyt kokeil­tu vuodes­ta 1940, kun Veikkaus perustet­ti­in ja sen lop­putu­lok­se­na Suomes­sa pelataan maail­man toisek­si eniten uhkapele­jä per capi­ta. Harhaisia ovat mielestäni ne, joiden mielestä nykyti­lanne on paras mah­dolli­nen ja mitään ei saa muut­taa, kun tulok­set ovat näin ala-arvoisia. Jos pukkia ei saa päästää muual­lakaan kaal­i­maan var­ti­jak­si, mik­si Veikkaus olisi jotenkin mui­ta parem­pi taho se tekemään? Monop­o­lia sinäl­lään en halua purkaa, kos­ka jol­lain lail­la uhkapele­jä on sään­neltävä, mut­ta nyky­muo­dos­saan se mak­si­moi ongelmapelaa­jil­ta revit­täviä voit­to­ja eikä suori­ta sääntelyä.

 29. Veikkauk­sen johto on ollut röyhkeästi lob­baa­mas­sa net­tiblokke­ja ja rahan­si­ir­ron­esto­ja ulko­maalaisi­in (ETA-alueel­la toimivi­in lail­lisi­in) peliy­htiöi­hin. Voidaan jo puhua sen­su­urista, jos net­tiä rajataan jonkun yhtiön taloudel­lisen ase­man tur­vaamisek­si. Toiv­ot­tavasti poli­itikot eivät mene tähän lankaan ja otta­vat asioista selvää. Ulko­maille pelaami­nen ei ole laiton­ta, sel­l­aista lakipykälää ei ole.

 30. Tuo­hon alko ja veikkaus­tari­naan voisi kir­joit­taa hyvin vas­taa­van tari­nan huumeista.

  Sama poruk­ka, joka maa­han­tuo ja jakelee hoitaa valvon­nan niin laadun kuin lail­lisu­u­den suhteen.

 31. O.S:“peliriippuvaiset eivät ole peli­au­tomaa­tien tuo­to­ssa mikään pieni sivu­vir­ta vaan pääasialli­nen tulolähde.” 

  Pelu­urin mukaan 3,3 % suo­ma­lai­sista 15–74-vuotiasta kär­sii 2015 kerä­tyn väestöaineis­ton perus­teel­la eri tasoi­sista rahapeliongelmista.

  Ongelmapelaa­jat ovat vähäisen lukumäärän­sä lisäk­si pien­i­t­u­loisia. Miten he voivat tuot­taa suurim­man osan Veikkauk­sen tuo­to­s­ta ja olla fir­man pääs­trate­gian kohde ?

  On myös esitet­ty monop­o­lin purkamista ja alan vapaa­ta kil­pailua. Miten kan­sain­välis­ten peliyri­tys­ten tulo maa­hamme vähen­täisi peliriippuvaisia ?

  1. Miten kan­sain­välis­ten peliyri­tys­ten tulo maa­hamme vähen­täisi peliriippuvaisia ?

   Kyl­lä se voisi vähen­tää, kos­ka olisi moti­vaa­tio kahli­ta niiden toim­intaa. Nyt Veikkaus saa räl­lästää kenenkään pöu­ut­tumat­ta, kos­ka rahat menevät hyvään tarkoituk­seen. Silti kan­natan monop­o­lia, joka otaa toisensuunnan.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Kyl­lä se voisi vähen­tää, kos­ka olisi moti­vaa­tio kahli­ta niiden toim­intaa. Nyt Veikkaus saa räl­lästää kenenkään pöu­ut­tumat­ta, kos­ka rahat menevät hyvään tarkoituk­seen. Silti kan­natan monop­o­lia, joka otaa toisensuunnan.

    Jäi vielä auki kysymys siitä, miten pieni ryh­mä pien­i­t­u­loisia ongelmapelaa­jia voi olla Veikkauk­sen pää­tu­lon­lähde. Ettei tässä nyt olisi takana jotakin kulissien takaista pelin poli­ti­ikkaa, jota meille hallintoala­maisille ei kerrota.

    Eikö O.S: voisi päk­istää esille todel­liset syyt Veikkaus­mo­nop­o­lin purkamis­vaa­timuk­sen taustalta ? 🙂 

    Olisiko val­ti­ol­la keino­ja puut­tua peliy­htiöi­den liike­toim­intaan.? Toisek­seen toimi­alan kohdis­tu­va lain­säädän­tö­työ on Suomes­sakin järkyt­tävän hidas­ta ja kankeaa. Lisäk­si se usein jää­tyy jar­rut­tavi­in valiokun­tatyösken­te­ly­i­hin, joil­la etu­ryh­mät kampit­ta­vat uud­is­tuk­sia, vrt. SOTE.

   2. Tietenkin on keino­ja, kyse on vain halusta.

    Eihän kan­sain­välis­ten tupakkay­htiöi­den tuot­tei­ta main­os­te­ta ja myy­dä avoimesti, ne on piilotet­tu, askin kokokin tiukasti rajat­tu ja hin­natkin (verot) nou­se­vat joka iki­nen vuosi.

    Jos tupakat myisi Val­tion Tupak­ka Oy, jon­ka tuot­to menisi hyvi­in tarkoituk­si­in, tilanne olisi aika lail­la sama kuin Veikkauk­sen kanssa. Röök­iä myytäisi­in ja main­os­tet­taisi­in hyvin näkyvästi. Sama tilanne on kaikissa val­tion yhtiöis­sä. Vapollekin on hyö­tyä siitä että on val­tion yhtiö. 

    Kaik­ki myrkkyjä myyvät yhtiöt ovat parhaim­mas­sa suo­jas­sa sään­te­lyltä, kun­han ovat val­tion omistuksessa.

 32. Eihän kukaan pelaisi Lot­toa sen epä­to­den­näköisyy­den vuok­si mut­ta kos­ka Veikkaus on onnis­tunut niin hyvin mieliku­va­markki­noin­nis­sa niin ihmiset ajat­tel­e­vat epära­tionaalis­es­ti. Tätä kun on tehty Loton alkua­joista asti on luo­tu myös helkutin hyvä poh­ja kaikelle muulle pelaamiselle sisältäen peli­au­tomaatit vaik­ka ne eivät sil­loin Veikkauk­selle kuuluneetkaan.

 33. Osmo, kiitos hyvästä kir­joituk­ses­ta — eri­tyis­es­ti pidin Alko-rin­nas­tuk­ses­tasi. Näin pilkkuavi­ilaa­vana diplo­mi-insinöörinä on kuitenkin pakko tart­tua tuo­hon lot­tovoiton toden­näköisyy­teen (joskin lop­putu­lok­sen kannal­ta tämä on merk­i­tyk­setön­tä). Taisit laskea toden­näköisyy­den lot­tovoitolle jaka­mal­la tuon yhden riv­in oikein saamisen toden­näköisyy­den 52:lla (viikko­jen määrä vuodessa). Tämä ei kuitenkaan teknis­es­ti ottaen ole oikea tapa laskea voiton toden­näköisyyt­tä, vaan tulee ennem­minkin laskea miten mon­ta viikkoa put­keen on toden­näköisem­pää hävitä kuin voit­taa. Jos siis eri lot­torivikom­bi­naa­tioi­ta on 18 643 560 (40 C 7), on toden­näköisyys häviölle P(häviö) = 18 643 559 / 18 643 560. Kak­si viikkoa put­keen häviöitä olisi siis P(häviö)^2, vuosi put­keen P(häviö)^52 jne. Las­ke­taan siis mil­lä n:n arvol­la P(häviö)^n on alle 50%, eli suomek­si, mon­tako viikkoa put­keen pitää pela­ta lot­torivi, jot­ta lop­ul­ta voit­ta­mi­nen on toden­näköisem­pää kuin häviö. Eli yhtälö on 0.5 = P(häviö)^n, jol­loin n saadaan pyörit­tämäl­lä yhtälö muo­toon n = log_P(häviö)[0.5] = 12 922 731, joka vuo­sis­sa olisi “vain” 248 514 — huo­mat­tavasti vähem­män kuin ehdot­ta­masi 358 000 vuotta!

  Pelaa­mal­la 4 000 riv­iä viikos­sa, voit­to muut­tuisi täl­lä logi­ikalla toden­näköisek­si jo reilun 62 vuo­den päästä. Kan­nat­taa siis pela­ta isosti tai olla pelaa­mat­ta ollenkaan (lot­toriv­in hin­nas­ta riip­puen voi tosin saa­da parem­man palau­tus­pros­entin tekemäl­lä rahoil­laan jotain muuta).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.