Mitä ajattelen Veikkauksen monopolista?

Jos Alko oli­si kuin Veikkaus

Suo­mes­sa on Alkon mono­po­li viral­li­ses­ti tor­ju­mas­sa alko­ho­lin hait­to­ja. Kuvi­tel­kaam­me, että joku oli­si kek­si­nyt kor­va­mer­ki­tä Alkon voi­ton rahoit­ta­maan las­ten­sai­raa­loi­ta. Samal­la Alkon hal­lin­toe­li­met oli­si mie­hi­tet­ty sai­raa­loi­den ja syö­pä­las­ten edus­ta­jil­la. Taa­tak­seen las­ten hyvän hoi­don Alko pyr­ki­si mak­si­moi­maan tulon­sa eikä mikään lain­sää­dän­tö kait­si­si sen käyt­tä­miä keinoja.

Alko lait­tai­si jokai­sen mar­ke­tin aulaan ja kios­kiin koli­koil­la toi­mi­van kos­suau­to­maa­tin, jos­ta sai­si päi­vän avaus­nau­kun muu­ta­mal­la koli­kol­la. Eri­tyi­ses­ti se kes­kit­täi­si kos­suau­to­maat­tin­sa sos­su­jen edus­tal­le ja laa­jem­min vuo­kra­ta­lo­val­tai­siin kau­pun­gi­no­siin, kos­ka se on ana­ly­soi­nut, että otol­lis­ta asia­kas­kun­taa tavoit­taa par­hai­ten siel­tä. Tele­vi­sios­sa mai­nos­tet­tai­siin per­jan­tai­pul­loa, jon­ka jokai­nen on ansain­nut ran­kan vii­kon pääl­le. Täy­del­li­sen alko­ho­li­mo­no­po­lin olois­sa juo­pot­te­lun mie­li­ku­va­mai­non­ta oli­si eri­tyi­sen kan­nat­ta­vaa. Kil­pai­lun val­li­tes­sa toi­nen yri­tys voi­si hyö­tyä sii­tä, että minä mai­nos­tan tele­vi­sios­sa per­jan­tai­pul­lon autuutta.

Jos joku rait­tiusih­mi­nen yrit­täi­si sanoa, että toi­min­ta on vas­tuu­ton­ta, hänet vai­en­net­tai­siin kysy­mäl­lä, haluat­ko todel­la vaa­ran­taa las­ten syöpähoidot.

Joku voi­si sil­ti sanoa, että alko­ho­li­hai­tat pie­ne­ni­si­vät, jos täl­lä tavoin Alkon mono­po­li puret­tai­siin ja alko­ho­lin myyn­tiä alet­tai­siin sää­del­lä lainsäädännöllä.

Myön­nän, että tämä rin­nas­tus on kär­jis­tet­ty, mut­ta haluan havain­nol­lis­taa sil­lä sitä, että kah­ta vas­tak­kais­ta tavoi­tet­ta on vai­kea toteut­taa yhdel­lä keinolla.

Peli­riip­pu­vuus on mer­kit­tä­vä teki­jä ylivelkaantumisessa 

Pidän uhka­pe­le­jä vihon­vii­mei­se­nä kirouk­se­na, jois­sa on hyvää suun­nil­leen yhtä pal­jon kuin heroii­nin käy­tös­sä elä­män ankeu­den tor­ju­mi­ses­sa. Sik­si uhka­pe­lei­hin pitäi­si suh­tau­tua suun­nil­leen samal­la taval­la kuin huumeisiin.

(Vapaa­ta mark­ki­na­ta­lout­ta muu­toin kan­nat­ta­va The Eco­no­mist on esit­tä­nyt use­aan ottee­seen huu­me­kau­pan otta­mis­ta val­tion mono­po­lik­si. Jätän tämän aiheen sivuun tur­hia emoo­tioi­ta herättävänä.)

Joku voi sanoa, että eihän muu­ta­man kym­pin menet­tä­mi­sen Veik­kauk­sen peli­au­to­maat­tiin ole mitään uhka­pe­liä. Ei se hänel­le oli­si­kaan, mut­ta hän ei myös­kään kuu­lu koh­de­ryh­mään. Koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat esi­mer­kik­si kan­sa­ne­lä­ke­läi­set. Jos elä­ke­läi­nen ei voi ostaa hänel­le mää­rät­ty­jä lääk­kei­tä, kos­ka menet­ti rahat peli­au­to­maat­tiin, hänen koh­dal­laan se on uhkapeliä.

Sel­lais­ta­kin olen kuul­lut sanot­ta­van, että tar­vit­sem­me Veik­kaus­ta, kos­ka kan­san­ter­vey­den rahoit­ta­mi­nen vero­va­rois­ta ei käy maas­sa, jos­sa veroas­te on niin kor­kea kuin on. Tie­dok­si: osa­na tuo­ta kor­ke­aa veroas­tet­ta on myös Veik­kauk­sen tulou­tus val­tiol­le. Se las­ke­taan nois­sa tilas­tois­sa veroksi.

Vero­na Veik­kauk­sen uhka­pe­lit ovat erit­täin regres­sii­vi­nen vero, jota köy­hät ilmei­ses­ti eivät mak­sa ainoas­taan suh­tees­sa enem­män kuin rik­kaat, vaan myös abso­luut­ti­ses­ti. Lot­to­kan­sa asuu köy­his­sä lähiöis­sä ja taan­tu­val­la maaseudulla.

Peli­riip­pu­vai­set eivät ole peli­au­to­maa­tien tuo­tos­sa mikään pie­ni sivu­vir­ta vaan pää­asial­li­nen tulo­läh­de. Veik­kaus suun­nit­te­lee, että jos­kus ensi vuo­si­kym­me­nel­lä se toi­si peli­au­to­maat­tei­hin tun­nis­tau­tu­mi­sen, jol­loin peli­riip­pu­vai­nen voi sel­kei­nä het­ki­nään kiel­tää pelaa­mi­sen itsel­tään – se voi­si ehkä olla ehto myös vel­ka­sa­nee­rauk­seen pää­se­mi­sel­le. Tämä on aivan tur­ha inves­toin­ti, kos­ka sen jäl­keen nuo vekot­ti­met eivät tuo­ta mitään. Ne kan­nat­tai­si kerä­tä pois ja jalos­taa romu­rau­dak­si. Muu­ta­ma pro­sent­ti suo­ma­lai­sis­ta vas­taa pää­osas­ta peli­au­to­maat­tien tuo­tos­ta. Ongel­ma­pe­laa­jat ovat koko liikeidea.

Peli­riip­pu­vuus on mer­kit­tä­vä­nä syy­nä ylivelkaantumiseen.

Ilmei­ses­ti kaik­ki pelaa­jat eivät hah­mo­ta, että peli­au­to­maa­til­le ei voi kuin hävi­tä. Tai ollaan tark­ko­ja. Jos pelaa ker­ran, voi pie­nel­lä toden­nä­köi­syy­del­lä jopa vähän voit­taa, mut­ta jos pelaa pal­jon hävi­ää var­mas­ti paljon.

Lot­to on nero­kas tapa hämä­tä ihmi­siä, kos­ka har­va oival­taa, kuin­ka epä­to­den­nä­köis­tä on voit­taa pää­osu­ma. Eihän sii­nä tar­vit­se kuin saa­da seit­se­män nume­roa oikein nel­jäs­tä­kym­me­nes­tä. Toden­nä­köi­syys on 1/18 643 560. Sitä kuin­ka pie­ni luku tuo on, eivät ihmi­set yleen­sä hah­mo­ta. Jotain osviit­taa tuo­hon antaa, että jos lot­to­aa joka viik­ko rivin, voit­taa pää­voi­ton noin joka 358 000 vuo­si. Ihmis­kun­ta on noin 200 000 vuot­ta van­ha. Tai jos tie­dät, että ystä­väl­lä­si on puhe­lin, mut­ta et tie­dä nume­roa, kuin­ka äly­käs­tä oli­si soit­taa satun­nai­siin nume­roi­hin ja kysyä, onko tämä Kal­len nume­ro? Se onnis­tuu kui­ten­kin toden­nä­köi­sem­min kuin Loton päävoitto.

Rans­kas­sa mai­nos­tet­tiin jotain euro­lot­toa tai sel­lais­ta. Ker­rot­tiin pää­voi­ton suu­ruus, mut­ta ker­rot­tiin myös voi­ton toden­nä­köi­syys. Se on muis­taak­se­ni 1/92 mil­joo­naa. Siel­lä näkö­jään vaa­di­taan edes tämä.

Joku kir­joit­ti, että suo­ma­lai­set oli­si­vat pal­jon varak­kaam­pia, jos oli­si­vat sijoit­ta­neet pörs­siin ne rahat, jot­ka ovat haas­kan­neet Lot­toon. Toden tot­ta. Kymp­pi vaik­ka­pa osa­kein­dek­siin joka viik­ko kym­me­nen vuo­den ajan ja omis­tai­sin nyt liki 10 000 euroa.

Mono­po­li vai Ruot­sin malli

Kos­ka uhka­pe­lit rin­nas­tu­vat aja­tuk­sis­sa­ni huu­me­kaup­paan, olen pitä­nyt Veik­kauk­sen mono­po­lia perus­tel­tu­na tapa­na ehkäis­tä hait­to­ja. Uhka­pe­le­jä kun on yhtä mah­do­ton kis­koa maa­il­mas­ta kuin huumeita.

Tilas­to­jen valos­sa tämä hait­to­jen mini­moin­ti on kui­ten­kin epä­on­nis­tu­nut täy­sin. Ongel­ma­pe­laa­jia on kaik­kial­la mail­mas­sa, mut­ta Suo­mes­sa sel­väs­ti enem­män kuin muu­al­la. Nyky­jär­jes­tel­mä on siis eri­tyi­sen huo­no tor­ju­maan pelaa­mi­sen haittoja.

Vaih­toeh­toi­nen mal­li oli­si Ruot­sis­sa nou­da­tet­tu lisens­si­jär­jes­tel­mä. Yksi­tyi­set­kin saa­vat haa­lia rahaa uhka­pe­leis­tä, mut­ta toi­min­ta on luvan­va­rais­ta ja iso osa tuo­tos­ta on tili­tet­tä­vä valtiolle.

Jos ver­taa Suo­men mal­lia sen nyky­muo­dos­sa Ruot­sin mal­liin, Ruot­sin mal­li on parem­pi. Ruot­sis­sa on pal­jon hel­pom­pi sää­del­lä uhka­pe­li­toi­min­taa, kos­ka kukaan ei tule huu­ta­maan, että vaa­ran­nat kult­tuu­rin, urhei­lun ja kan­san­ter­veys­työn. Vaik­ka Ruot­sin mal­li on parem­pi, se ei ole paras.

Minun ide­aa­li­maa­il­mas­sa­ni vas­tuul­li­nen, hait­to­jen mini­moin­tiin täh­tää­vä val­tiol­li­nen mono­po­li oli­si parem­pi. Vaik­ka yksi­tyis­ten yri­tys­ten saa­lis­tus­ta oli­si lain­sää­dän­nöl­lä hel­pom­pi suit­sia kuin raha­nah­neen Veik­kauk­sen, kovin help­poa se ei sil­ti oli­si. Yri­tys kek­sii uuden kikan pal­jon suju­vam­min kuin val­tio muut­taa lain­sää­dän­töä eikä nykyi­sin hyväk­sy­tä yleis­la­ke­ja tyy­liin ”lii­al­lis­ta hou­kut­te­le­vuut­ta ei suvaita”.

Jos Veik­kauk­ses­ta halut­taan vas­tuul­li­ses­ti toi­mi­va, sen yhtey­det kaik­kien hyvien asioi­den rahoit­ta­mi­seen on kat­kais­ta­va. Tämä on ehdo­ton edel­ly­tys. Veik­kauk­sen tuo­tot on tili­tet­tä­vä val­tiol­le ja val­tion tulee vas­ta­ta hyvis­tä asiois­ta budjettirahoituksella.

Kun kokoo­mus valit­si Veik­kauk­sen hal­li­tuk­seen omaa edus­ta­jaan­sa, itses­tään sel­vää oli, että tämä kuu­lui­si puo­lu­een urhei­lusii­peen. Ensin Hjal­lis Har­ki­mo ja sit­ten Ilk­ka Kaner­va. Sil­tä osin, kun hal­li­tus ja hal­lin­to­neu­vos­to eivät koos­tu talou­den ammat­ti­lai­sis­ta, ne koos­tu­vat edun­saa­jis­ta, siis niis­tä, jot­ka halua­vat saa­da uhka­pe­leis­tä mah­dol­li­sim­man suur­ta tuottoa.

Kun mono­po­lin tar­koi­tus (niin se on EU:lle seli­tet­ty) on tor­jua pelaa­mi­sen hait­to­ja, tun­tui­si luon­te­val­ta, että hal­lin­toe­li­mis­sä oisi vel­ka­neu­vo­jia ja yli­vel­kaan­tu­nei­den edus­ta­jia ja eri­lai­sia sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lai­sia eikä nii­tä, joi­den etu­na on mak­si­moi­da tuotto.

Aika iso­ja kor­vauk­sia hal­lin­toon osal­lis­tu­vil­le polii­ti­koil­le myös mak­se­taan – eten­kin aja­tel­len, että nämä ovat siel­lä edus­ta­mas­sa omia int­res­si­ta­ho­jaan. Jos joku väit­tää, ettei siel­lä edus­te­ta int­res­si­ta­hoa, ker­to­koon, mik­si kokoo­muk­sen edus­ta­jan oli edus­tet­ta­va puo­lu­een urhei­lusii­peä? Mitä sanoi­sim­me, jos jokin raken­nus­lii­ke toi­mi­si samoin; valit­si­si hal­lin­toe­li­miin­sä polii­tik­ko­ja ja mak­sai­si näil­le yli­mi­toi­tet­tu­ja palkkioita?

Minä kan­na­tan siis yhä mono­po­lia, mut­ta mono­po­lia, joka ottaa täy­sin toi­sen suun­nan. Unoh­de­taan tuo­tot ja pan­naan koko pai­no hait­to­jen mini­moin­tiin. Val­tio siir­tää bud­jet­ti­ra­hoi­tuk­sen pii­riin kai­ken sen, mitä nyt rahoi­te­taan veik­kauk­sen tuo­toil­la. En tar­koi­ta, että Veik­kauk­sen talou­den vah­ti­mi­sel­la ei oli­si mer­ki­tys­tä. Kulu­ja saa kyl­lä minimoida.

Nyt on puhut­tu joi­den­kin mai­nos­ten ”epä­on­nis­tu­mi­ses­ta”. Mik­si hai­tal­lis­ta toi­min­taa yli­pään­sä pitää mai­nos­taa? Ei Alko­kaan mai­nos­ta perjantaipulloa.

PS.

Kävi alle­kir­joit­ta­mas­sa kan­sa­lais­aloit­teen, jos­sa vaa­di­taan peli­au­to­maat­te­ja pois kau­pois­ta, kios­keis­ta, ravin­to­lois­ta ja huol­toa­se­mil­ta.  Uhka­pe­laa­mis­ta emme voi estää niin kuin emme tupa­koin­tia­kaan, mut­ta olkoot peli­au­to­maa­tit pii­los­sa niin kuin tupa­kat­kin ovat kau­pois­sa.  Jos sinä­kin haluat alle­kir­joit­taa, täs­sä on osoi­te: kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3933

86 vastausta artikkeliin “Mitä ajattelen Veikkauksen monopolista?”

 1. Ongel­ma­pe­laa­jat ovat koko liikeidea”

  Tuo­ta lauset­ta jou­dut var­maan vie­lä perus­te­le­maan. Vaik­ka toden­nä­köi­ses­ti olet kyl­lä oikeas­sa, sitä ei vaan sai­si sanoa ääneen. Hie­no kir­joi­tus. Kävin myös alle­kir­joit­ta­mas­sa kansalaisaloitteen.

  1. Olli:
   “Ongel­ma­pe­laa­jat ovat koko liikeidea”

   Tuo­ta lauset­ta jou­dut var­maan vie­lä perus­te­le­maan. Vaik­ka toden­nä­köi­ses­ti olet kyl­lä oikeas­sa, sitä ei vaan sai­si sanoa ääneen. Hie­no kir­joi­tus. Kävin myös alle­kir­joit­ta­mas­sa kansalaisaloitteen.

   Veik­kauk­sen peli­ka­te (=pelaa­jien tap­pioi­den sum­ma) on n. 1,76 Mrd euroa. Sii­tä puo­let tuot­taa 2–5% pelaa­jis­ta ja toi­sen puo­len 95–98% pelaa­jis­ta. Jos tämä las­ke­taan läpi 4%:lla ja 3,0 mil­joo­nal­la pelaa­jal­la, noin 120.000 suur­pe­laa­jaa tuot­taa 880 M€ ja 2.880.000 pien­pe­laa­jaa tuot­taa toi­set 880 M€. Suur­pe­laa­jien kes­ki­tap­piot ovat n. 7300 €/v ja pien­pe­laa­jien kes­ki­tap­piot n. 300 €/v. Kaik­ki suur­pe­laa­jat eivät ehkä ole ongel­ma­pe­laa­jia, mut­ta aina­kin 99% heis­tä kai­ken toden­nä­köi­syy­den mukaan on.

   Jos peli­jär­jes­tä­jä käyt­täi­si kaik­ki käy­tet­tä­vis­sä ole­vat kei­not (kat­ta­va tun­nis­ta­mis­pak­ko läpi kaik­kien pelien, ongel­mat estä­vät tap­pio­ra­jat, esim. 100€/kk, mark­ki­noin­nin mini­moin­ti, jake­lun rajoi­tuk­set jne) estääk­seen suur­pe­laa­jia häviä­mäs­tä esim. yli 1000 €/v, se tiput­tai­si hei­dän peli­kat­teen­sa tasol­ta 880 M€ tasol­le 120 M€. Pien­pe­laa­jien pela­tes­sa kuten ennen­kin koko­nais­ka­te tip­pui­si 1,76 Mrd;sta 1,0 Mrd:iin. Veik­kaus tuot­taa nykyi­sel­lään noin mil­jar­din voi­ton jaet­ta­vak­si edun­saa­jil­leen. Jos sii­tä lei­kat­tai­siin 760 M€ suur­pe­laa­jien peli­ka­tet­ta pois, voit­to tip­pui­si n. 240 M€:oon.

   Todel­li­suu­des­sa tämä kei­no­te­koi­nen jako 120.000 suur­pe­laa­jaan ja 2.880.000 pien­pe­laa­jaan ei pidä paik­kaan­sa. Toden­nä­köi­ses­ti 20% pelaa­jis­ta tuot­taa 80% tuo­tois­ta, ja noi­den 120.000:n lisäk­si on var­mas­ti vie­lä pal­jon nii­tä pien­tu­loi­sia elä­ke­läi­siä tai tuil­la elä­viä, joil­le esim. 1000–2000 € aiheut­taa jo mer­kit­tä­vän talou­del­li­sen ongel­man. Tosia­sias­sa vas­tuul­li­ses­ti pyö­ri­tet­tä­vät pelit ja ongel­ma­pe­laa­mi­sen lopet­ta­mi­nen joh­tai­si­vat tilan­tee­seen, jos­sa jaet­ta­vaa ei enää jäisi.

   Oma joh­to­pää­tök­se­ni on sama kuin Osmon. Suo­men kokoi­ses­ta maas­ta ei voi kerä­tä 1,76 Mrd:n peli­ka­tet­ta tai 1,0 Mrd:n jaet­ta­vaa pot­tia ilman, että se joh­taa mer­kit­tä­viin pelion­gel­miin. Ja jos hei­kos­sa ase­mas­sa ole­vil­ta (usein sosi­aa­lis­ten tukien saa­jil­ta) kerä­tään mil­jar­di jaet­ta­vak­si muu­al­le, se toden­nä­köi­ses­ti aiheut­taa saman suu­rui­sen tukien lisä­tar­peen. Ja mat­kan var­rel­la hir­vit­tä­vän mää­rän vai­keuk­sia ihmi­sil­le jot­ka tar­vit­si­si­vat apua.

   1. Oma joh­to­pää­tök­se­ni on sama kuin Osmon. Suo­men kokoi­ses­ta maas­ta ei voi kerä­tä 1,76 Mrd:n peli­ka­tet­ta tai 1,0 Mrd:n jaet­ta­vaa pot­tia ilman, että se joh­taa mer­kit­tä­viin pelion­gel­miin. Ja jos hei­kos­sa ase­mas­sa ole­vil­ta (usein sosi­aa­lis­ten tukien saa­jil­ta) kerä­tään mil­jar­di jaet­ta­vak­si muu­al­le, se toden­nä­köi­ses­ti aiheut­taa saman suu­rui­sen tukien lisä­tar­peen. Ja mat­kan var­rel­la hir­vit­tä­vän mää­rän vai­keuk­sia ihmi­sil­le jot­ka tar­vit­si­si­vat apua.”

    Juu­ri näin. Tuos­ta syys­tä kävin itse­kin äsken alle­kir­joit­ta­mas­sa kan­sa­lais­aloit­teen. Kii­tos Osmol­le hyvän asian ansiok­kaas­ta edistämisestä!

   2. OJ: Veik­kauk­sen peli­ka­te (=pelaa­jien tap­pioi­den sum­ma) on n. 1,76 Mrd euroa. Sii­tä puo­let tuot­taa 2–5% pelaa­jis­ta ja toi­sen puo­len 95–98% pelaa­jis­ta. Jos tämä las­ke­taan läpi 4%:lla ja 3,0 mil­joo­nal­la pelaa­jal­la, noin 120.000 suur­pe­laa­jaa tuot­taa 880 M€ ja 2.880.000 pien­pe­laa­jaa tuot­taa toi­set 880 M€. Suur­pe­laa­jien kes­ki­tap­piot ovat n. 7300 €/v ja pien­pe­laa­jien kes­ki­tap­piot n. 300 €/v. Kaik­ki suur­pe­laa­jat eivät ehkä ole ongel­ma­pe­laa­jia, mut­ta aina­kin 99% heis­tä kai­ken toden­nä­köi­syy­den mukaan on… 

    Asia ei ole noin yksin­ker­tai­nen. Tuos­sa suur­pe­laa­jien ryh­mäs­sä on pelion­gel­mai­sia, joi­ta on las­ken­nal­li­ses­ti pro­sent­ti väes­tös­tä. Eli se ei seli­tä koko asi­aa. Sitä pait­si lain­sä­dän­töä ei tule täs­sä tapauk­ses­sa teh­dä tuon pro­sen­tin mukaan, vaan 99%:n mukaan.

    Tie­de­tään, että rikol­lis­ta rahaa pes­tään raha­pe­leil­lä. Jos sinul­la on mil­jar­di, jota et pys­ty selit­tä­mään, niin aja­mal­la sen Veik­kauk­sen läpi, se on lail­lis­ta. Sii­nä mie­les­sä Veik­kaus on hyväl­lä asial­la, että se vetää välis­tä niin naa­pu­rin oli­gar­kien, kii­na­lai­sen mafian kuin huu­me­kaup­piai­den­kin rahoja.

    Ainoa huo­no puo­li on, että tilas­to­jen mukaan peli­mo­no­po­li on teho­ton tapa sekä kerä­tä rahaa että tor­jua hait­to­ja. Euroo­pas­sa ne maat, jot­ka myy­vät lisens­se­jä, tie­naa­vat peleis­tä parem­min kuin ne, jot­ka ovat pitä­neet yllä mono­po­lia (vrt. esim. Iso-Bri­tan­nia ja Ranska).

    Näh­däk­se­ni ansain­ta­lo­giik­ka, min­kä vuok­si Suo­mes­sa on peli­mo­no­po­li, ei lii­ty rahan mää­rään vaan laa­tuun. Veik­kauk­sen tuo­tot eivät ole samal­la taval­la ylei­ses­sä val­von­nas­sa kuin val­tion bud­jet­ti. Polii­ti­kot voi­vat ohjail­la raho­ja hal­lin­to­neu­vos­tos­sa hel­pom­min sää­tiöil­le, joil­ta taas tih­kuu rahaa puo­lueil­le. Ei ole polii­tik­ko­jen int­res­si lopet­taa tätä. Kan­ki­han käräh­ti juu­ri täs­tä maan tavasta.

   3. Polii­ti­kot voi­vat ohjail­la raho­ja hal­lin­to­neu­vos­tos­sa hel­pom­min sää­tiöil­le, joil­ta taas tih­kuu rahaa puo­lueil­le. Ei ole polii­tik­ko­jen int­res­si lopet­taa tätä. Kan­ki­han käräh­ti juu­ri täs­tä maan tavasta.

    Tar­koi­tat­ko tule­vaa val­tion­va­rain­mi­nis­te­ri Kaikkosta?

 2. Lap­se­na, eli aika­na ennen iso­jen ostos­kes­kus­ten aikaa, minul­le ope­tet­tiin, että pie­nien kun­tien kes­kus­tois­sa oli aina val­tion täy­den pal­ve­lun kes­kus. Tämä viit­ta­si sii­hen, että Kela, Alko ja polii­si­lai­tos oli­vat sijoi­tet­tu­na tois­ten­sa välit­tö­mään lähei­syy­teen. Täs­sä­hän oli vähän samaa aja­tus­ta kuin nois­sa RAY:n automaateissa.

 3. Hyvä kir­joi­tus!

  Miten hyvin lisens­si­jär­jes­tel­män ja sää­te­lyn valin­neet maat, kuten Ruot­si, ovat onnis­tu­neet saa­maan rajoi­tuk­siin mukaan kan­sain­vä­li­set uhka­pe­li­net­ti­si­vut ja net­ti­ka­si­not? Ei ole onnis­tu­nut Suo­mel­ta­kaan, mut­ta onko Ruotsilta?

  Koti­maas­sa olen mon­ta ker­taa Ruot­sin­lai­val­la ihme­tel­lyt, ettei PAF:n raha­pe­li­au­to­maat­tien ikä­ra­jo­ja val­vo­ta lain­kaan. Vie­res­sä on kyl­lä teks­ti, että kiel­let­ty alle 18-vuo­tiail­ta, mut­ta kukaan ei tule lap­sia lait­teil­ta hää­tä­mään. Ei tai­da olla lai­vayh­tiön intresseissä.

  1. ij:
   Miten hyvin lisens­si­jär­jes­tel­män ja sää­te­lyn valin­neet maat, kuten Ruot­si, ovat onnis­tu­neet saa­maan rajoi­tuk­siin mukaan kan­sain­vä­li­set uhka­pe­li­net­ti­si­vut ja net­ti­ka­si­not? Ei ole onnis­tu­nut Suo­mel­ta­kaan, mut­ta onko Ruotsilta? 

   Päi­vän Savon Sano­mis­sa ker­rot­tiin, että Ruot­sin peli­ve­ro (jota mak­sa­vat näkö­jään myös kan­sain­vä­li­set tahot) ylit­ti odo­tuk­set ja oli nyt 170 mil­joo­naa euroa vuo­den ensim­mäi­sel­tä puo­lis­kol­ta. Täs­tä voi­si olet­taa, että Suo­mi sai­si väes­töl­tään pie­nem­pä­nä saman­lai­sel­la verol­la suu­rin piir­tein 170 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa. Kos­ka Ruot­sin vero on 18 % pelaa­jien rahan­käy­tön ja heil­le palau­tet­tu­jen voit­to­jen ero­tuk­ses­ta (peli­ka­te), Suo­mes­sa tuo kerät­ty ero­tus oli­si noin mil­jar­di euroa.

   Nyt Veik­kaus tilit­tää yli mil­jar­di euroa vuo­des­sa ja peli­ka­te on 1,76 mil­jar­dia euroa. Yhteis­kun­nan varo­jen­ke­ruun mene­tys oli­si siis hyvin suu­ri (ja suu­ruu­del­taan aika­moi­nen katet­ta­va muis­ta verois­ta, kuten hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta näim­me), mut­ta vähe­ni­si­vät­kö raha­pe­laa­mi­nen ja sen tuo­mat ongelmat?

   Kun eet­ti­set näkö­koh­dat eivät tuo var­maa vas­taus­ta, pitää ottaa esiin numerotkin.

 4. Hyvä kir­joi­tus, kiitos! 

  Itsel­lä­ni ei ole pal­joa­kaan luot­toa, että täl­lä kan­sa­lais­aloit­teel­la on toi­voa edus­kun­nas­sa. Vähin äänin maton alle. 

  Veik­kaus on osta­nut puo­lu­eet. Puo­luei­den lähi­pii­ri, jär­jes­tö­kent­tä ja kaik­ki sen vih­reät oksat ovat riip­pu­vai­sia Veik­kauk­sen avus­tuk­sis­ta. Vaik­ka edus­kun­nas­ta löy­tyi­si joku suo­ra­sel­käi­nen­kin, niin var­sin­kaan kepul­le tai vasem­mis­tol­le tämä ei ole oman tun­non kysy­mys, tus­kin kokoomuksellekaan.

  Per­suil­le kyse tulee ole­maan iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kas­ta ja kun Alkon/Veikkauksen kysee­na­lais­ta­mi­nen on lei­mal­li­ses­ti libe­raa­lei­den kau­pun­ki­lais­ten agen­daa, niin ei voi olla samaa mieltä.

  1. Mon­ni Tig­na­nel­lo:
   Per­suil­le kyse tulee ole­maan iden­ti­teet­ti­po­li­tii­kas­ta ja kun Alkon/Veikkauksen kysee­na­lais­ta­mi­nen on lei­mal­li­ses­ti libe­raa­lei­den kau­pun­ki­lais­ten agen­daa, niin ei voi olla samaa mieltä. 

   Per­sut­han ovat hyö­kän­neet veik­kaus­ta (RAY) vas­taan jo useas­ti aiem­min. Veik­kauk­sen joh­dos­sa istuu SDP/Kok/Kesk/Vas polii­tik­ko­ja, jot­ka jaka­vat rahaa poliit­ti­sil­le jär­jes­töil­le ja ideo­lo­gi­sil­le yhdistyksile. 

   Minus­ta tuo on puh­das­ta kor­rup­tio­ta. Suo­men kan­san ja Per­su­jen etu oli­si veik­kauk­sen voit­to­jen tulout­ta­mi­nen valtiolle.

   1. On jopa mor­bi­dil­la taval­la huvit­ta­vaa, että poliit­kot ovat raken­ta­neet auto­maa­tin, joka vie rahat osal­ta kaik­kein köy­him­piä ja hädä­na­lai­sim­pia ja jakaa ne kai­ken­mail­man yhdis­tyk­sil­le, joi­den hyvä­palk­kai­sis­sa joh­to­teh­tä­vis­sä istu­vat. Ja tämä tapah­tuu hait­to­jen mini­moi­mi­sen nimissä!

 5. > tuo­tot on tili­tet­tä­vä val­tiol­le ja
  > val­tion tulee vas­ta­ta hyvistä
  > asiois­ta budjettirahoituksella

  Tämä on oikea lin­ja. Pitää ymmär­tää, että mikä tahan­sa mono­po­li tai pri­vi­le­gio on lop­pu­pe­lis­sä samaa kuin verotusoikeus.

  Samal­la taval­la pitää kaik­kien vero­hel­po­tuk­sia tai val­tio­na­pu­ja saa­vien sää­tiöi­den tulot (lyhen­tä­mät­tö­mi­nä) tilit­tää val­tiol­le, joka sit­ten jakaa ne oman mie­len­sä mukaan. Jos joku halu­aa vält­tyä val­tio­noh­jauk­sel­ta, se onnis­tuu yksin­ker­tai­ses­ti: ei hae­ta verovapautta.

 6. Mik­si mork­kaa­ta ja demo­ni­soit uhka­pe­laa­mis­ta? Uhka­pe­laa­mi­nen voi olla virik­keel­lis­tä ja iloa tuo­vaa, jopa hyö­dyl­lis­tä jos­kus. Tosi­aan oli­si toi­vot­ta­vaa että veik­kauk­sen mono­po­li lak­kau­tet­tai­siin. Saa­ta­vai­siin var­maan vähän vähem­män ankei­ta uhka-pele­jä suomeen.

 7. Blo­gin­pi­tä­jä jät­ti käsit­te­le­mät­tä rajat ylit­tä­vän uhka­pe­lien tar­jon­nan netis­sä. Kai­ke­ti yksi uhka­ku­va on, että ulko­mai­set toi­mi­jat alka­vat tar­jo­ta pele­jään enem­män tääl­lä, jos Veik­kaus­ta rajoi­te­taan. Luu­ris­sa pyö­ri­vä hedel­mä­pe­li oli­si var­si­nai­nen hel­ve­tin­ko­ne peli­riip­pu­vai­sil­le (joi­ta maas­sa näyt­tää kyl­lä yksin­ker­tais­ten kän­nyk­kä­pe­lien suo­sion mukaan riittävän).

   1. Kolik­koau­to­maat­tien suh­teen ulko­mai­sen kil­pai­lun hal­lin­nan ongel­ma ei lie­ne ylit­se­pää­se­mä­tön. En kiel­täi­si kolik­koau­to­maat­te­ja koko­naan, vain sel­lai­set, mis­tä voi voit­taa raha­nar­voi­sia pal­kin­to­ja. Pelit ym. ajan­vie­teau­to­maa­tit voi­sin hyväksyä.

   2. tcrown:
    Kolik­koau­to­maat­tien suh­teen ulko­mai­sen kil­pai­lun hal­lin­nan ongel­ma ei lie­ne ylit­se­pää­se­mä­tön. En kiel­täi­si kolik­koau­to­maat­te­ja koko­naan, vain sel­lai­set, mis­tä voi voit­taa raha­nar­voi­sia pal­kin­to­ja. Pelit ym. ajan­vie­teau­to­maa­tit voi­sin hyväksyä.

    Kiel­tä­mi­nen on täs­sä­kin tapauk­ses­sa se huo­noin vaih­toeh­to. Pelit ovat glo­baa­lia toi­min­taa, joten jos Veik­kaus ei nii­tä tar­joa, niin joku muu kyl­lä tar­jo­aa. Sen jäl­keen ei ole edes teo­reet­tis­ta mah­dol­li­suut­ta valvontaan.

    Sinän­sä on mie­len­kiin­tois­ta, mik­si Raha-auto­maat­tiyh­dis­tys lii­tet­tiin Veik­kauk­seen. Veik­kauk­sel­la ei ollut kou­kut­ta­via, nopea­tem­poi­sia pele­jä, mut­ta RAY taas oli nii­den varassa. 

    Yhdis­ty­mi­sen jäl­keen ei tosia­sial­li­ses­ti ole mitään syy­tä yllä­pi­tää mono­po­lia. Sen sijaan myy­mäl­lä yri­tyk­set erik­seen, veron­mak­sa­jat oli­si­vat saa­neet niis­tä parem­man tuo­ton. Veik­kaus oli sii­nä kun­nos­sa, että sen oli­si voi­nut vie­dä pörs­siin. RAY:llä oli leh­ti­jut­tu­jen mukaan osaa­mis­ta, jon­ka oli­si voi­nut myy­dä. Polii­ti­kot tär­vä­si­vät aika pal­jon mei­dän yhtei­siä raho­jam­me type­räs­sä, epä­on­nis­tu­nees­sa konsolidoinnissa.

   3. Sinän­sä on mie­len­kiin­tois­ta, mik­si Raha-auto­maat­tiyh­dis­tys lii­tet­tiin Veik­kauk­seen. Veik­kauk­sel­la ei ollut kou­kut­ta­via, nopea­tem­poi­sia pele­jä, mut­ta RAY taas oli nii­den varassa. 

    On sii­nä se logiik­ka, että kaik­kea oli kak­si (hal­lin­to­neu­vos­to­ja, toi­mi­tus­joh­ta­jia, kelo­ma­jo­ja, joh­ta­jis­to­ja, mark­ki­noin­tio­sas­to­ja). Käy­tän­nös­sä saman omis­ta­jan kak­si liha­vaa mono­po­li­fir­maa kil­pai­li samo­jen asiak­kai­den ropo­sis­ta läs­kit hyllyen.

   4. Tane­li Neval­la: On sii­nä se logiik­ka, että kaik­kea oli kak­si (hal­lin­to­neu­vos­to­ja, toi­mi­tus­joh­ta­jia, kelo­ma­jo­ja, joh­ta­jis­to­ja, mark­ki­noin­tio­sas­to­ja). Käy­tän­nös­sä saman omis­ta­jan kak­si liha­vaa mono­po­li­fir­maa kil­pai­li samo­jen asiak­kai­den ropo­sis­ta läs­kit hyllyen.

    Yri­tyk­sil­lä ei ollut pääl­lek­käi­siä tuot­tei­ta ja Veik­kaus oli lis­tau­tu­mis­kun­nos­sa. RAY:stakin oli­si saa­nut jon­kun euron, kos­ka sil­lä oli kehi­tet­ty­nä alan tek­no­lo­gioi­ta. Polii­ti­kot sös­si­vät pahan ker­ran veron­mak­sa­jien rahat tuos­sa yhdis­ty­mi­ses­sä, kos­ka perus­te mono­po­lil­le ei ole enää pitä­väl­lä poh­jal­la. Koh­ta tuos­ta ei ole mitään jäljellä.

  1. Krtek: Luu­ris­sa pyö­ri­vä hedel­mä­pe­li oli­si var­si­nai­nen hel­ve­tin­ko­ne peliriippuvaisille

   Eikö­hän pie­nes­sä luu­ris­sa pyö­ri­vän vir­tu­aa­li­he­del­mä­pe­lin tar­joa­ma peli­ko­ke­mus ole aika pal­jon kököm­pi kuin fyy­si­sen kolikkopelilaitteen.

   1. joku vaan: Eikö­hän pie­nes­sä luu­ris­sa pyö­ri­vän vir­tu­aa­li­he­del­mä­pe­lin tar­joa­ma peli­ko­ke­mus ole aika pal­jon kököm­pi kuin fyy­si­sen kolikkopelilaitteen.

    Sen ei tie­ten­kään tar­vit­se olla suo­ra fyy­si­sen peli­ko­neen jäl­ji­tel­mä. Pelin­te­ki­jät kyl­lä osaa­vat muo­toil­la pelat­ta­vuu­den kou­kut­ta­vaan muo­toon. Suo­mes­sa on täs­sä lajis­sa maa­il­man­luo­kan osaamista.

    Mis­tä joh­tui­kin mie­leen, että saat­tai­si­ko tämä kri­tiik­ki osua myös Hel­sin­gin kul­tai­seen leh­mään Supercel­liin? Clash of Clans ei ole uhka­pe­li, mut­ta tapaa, jol­la se kerää rahat pois pelaa­jil­ta, on myös arvosteltu.

 8. Erit­täin hyvä kir­joi­tus Osmol­ta. Yksi mer­kit­tä­vä asia kui­ten­kin jäi käsit­te­le­mät­tä, Veik­kauk­sen joh­don tulok­ses­ta riip­pu­vat kan­nus­ti­met. Nämä kan­nus­ti­met ovat näky­neet lähiai­koi­na aika sel­keäs­ti joh­don toiminnassa. 

  Joh­to on aloit­ta­nut voi­mak­kaan lob­bauk­sen ulko­mail­le tapah­tu­van net­ti­pe­laa­mi­sen kiel­tä­mi­sek­si. Tukeak­seen han­ket­taan he teet­tä­vät sel­vi­tyk­siä ja tut­ki­muk­sia jot­ka ovat voi­mak­kaan tar­koi­tus­ha­kui­sia, Hän­tä pyr­kii hei­lut­ta­maan koi­raa. Veik­kauk­sen joh­to pai­nos­taa kan­san­edus­ta­jia laa­ti­maan heil­le itsel­leen sopi­vat lait, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tulos­palk­kioi­den kasvun.

  Veik­kaus toteut­ti 129 työn­te­ki­jän irti­sa­no­mi­sen, joka on tör­keä luku voi­tol­li­sel­le val­tio­nyh­tiöl­le. Joh­to pyr­ki alun­pe­rin 400 työn­te­ki­jän irtisanomiseen.

  Vii­mei­se­nä on tämä vas­tuu­ton ja agres­sii­vi­nen mai­non­ta. Se ei todel­la­kaan ole mikään vahin­ko, vaan osoi­tus joh­don halus­ta ruos­kia Veik­kaus tuloskuntoon.

  Tilan­ne oli­si help­po kor­ja­ta. Kuten Osmo sanoi, Veik­kauk­sen tulos bud­jet­tiin. Toi­nen tar­vit­ta­va muu­tos oli­si joh­don tulos­palk­kioi­den sito­mi­nen peli­hait­toi­hin, luul­ta­vas­ti ainoa toi­mi­va kei­no nii­den vähen­tä­mi­sek­si. Näi­den entis­ten kokoo­mus­nuor­ten toi­min­ta Veik­kauk­sen joh­dos­sa hakee ver­tais­taan, lähin­nä mie­lee tulee vain Nuo­ri­so­sää­tiön Haa­ro ja Nousiai­nen. Tut­ki­mus­ten mukaan Suo­mes­sa ei ole kor­rup­tio­ta, mut­ta juu­ri nämä Veik­kauk­set ja Nuo­ri­so­sää­tiöt ovat Camorramme.

  1. Yrjö Tuo­mi­nen:
   Joh­to on aloit­ta­nut voi­mak­kaan lob­bauk­sen ulko­mail­le tapah­tu­van net­ti­pe­laa­mi­sen kiel­tä­mi­sek­si. Tukeak­seen han­ket­taan he teet­tä­vät sel­vi­tyk­siä ja tut­ki­muk­sia jot­ka ovat voi­mak­kaan tar­koi­tus­ha­kui­sia, Hän­tä pyr­kii hei­lut­ta­maan koi­raa. Veik­kauk­sen joh­to pai­nos­taa kan­san­edus­ta­jia laa­ti­maan heil­le itsel­leen sopi­vat lait, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tulos­palk­kioi­den kasvun. 

   Tämä hän­tä hei­lut­taa koi­raa ‑ilmiö pätee muu­ten myös moniin mui­hin val­tion mono­po­liyh­tiöi­hin. Esi­mer­kik­si Suo­men rau­ta­tie­po­li­tiik­ka pää­te­tään pit­käl­ti VR:n joh­to­ryh­mäs­sä ja pos­ti­po­li­tiik­ka Pos­tin joh­to­ryh­mäs­sä. Val­tio­neu­vos­ton omis­ta­jaoh­jauk­sel­la ja hal­lin­to­neu­vos­toil­la ei ole sen parem­min osaa­mis­ta kuin halua­kaan kysee­na­lais­taa yhtiöi­den joh­don toi­min­taa tai nii­den val­tioon koh­dis­ta­maa lobbausta.

   Kysy­mys on, että tuli­si­ko mono­po­lien lain­kaan olla osa­keyh­tiöi­tä, kos­ka sel­keäs­ti se joh­taa sii­hen, että val­tion kont­rol­li mono­po­lin toi­min­taan pää­osin häviää.

   1. On kyl­lä pak­ko näin yhden jul­ki­ses­ti omis­te­tun yhtiöän hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na sanoa, että viras­to-orga­ni­saa­tio toi­mii erit­täin huo­nos­ti ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa har­joi­tet­taes­sa. Mik­si näin on, sitä kan­nat­tai­si poh­tia jo sen­kin vuok­si, että moni toi­min­ta — vai­ka­pa pivä­ko­dit — ovat edel­leen tuon kan­kean viras­to-orga­ni­saa­tion van­kei­na, mis­tä toi­min­ta kyl­lä kärsii.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    On kyl­lä pak­ko näin yhden jul­ki­ses­ti omis­te­tun yhtiöän hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na sanoa, että viras­to-orga­ni­saa­tio toi­mii erit­täin huo­nos­ti ope­ra­tii­vis­ta toi­min­taa har­joi­tet­taes­sa. Mik­si näin on, sitä kan­nat­tai­si poh­tia jo sen­kin vuok­si, että moni toi­min­ta – vai­ka­pa pivä­ko­dit – ovat edel­leen tuon kan­kean viras­to-orga­ni­saa­tion van­kei­na, mis­tä toi­min­ta kyl­lä kärsii.

    Päi­vä­ko­tien ongel­ma Hel­sin­gis­sä on lii­an suu­ri, teho­ton kun­ta­ra­ken­ne. Pilk­ko­mal­la Hel­sin­ki tehok­kaam­mik­si, pie­nem­mik­si kun­nik­si saa­daan päi­vä­ko­ti­by­ro­kra­tia toimimaan.

   3. Kal­le: Päi­vä­ko­tien ongel­ma Hel­sin­gis­sä on lii­an suu­ri, teho­ton kun­ta­ra­ken­ne. Pilk­ko­mal­la Hel­sin­ki tehok­kaam­mik­si, pie­nem­mik­si kun­nik­si saa­daan päi­vä­ko­ti­by­ro­kra­tia toimimaan.

    Päi­vä­ko­tien by­ro­kra­tia ei muut­tui­si vaik­ka Hel­sin­kiin teh­täi­siin kau­pun­gin­osa val­tuus­to mal­li joka vas­tai­si päi­vä­ko­teis­ta kos­ka sil­loin kau­pun­gin­osa hal­lin­to ottai­si sen vas­tuun min­kä nyt kes­kus­joh­toi­nen kau­pun­gin­joh­to on otta­nut ja sama meno jat­kui­si edel­leen. Päi­vä­ko­tien auto­no­mian laa­jen­ta­mi­nen päi­vä­ko­tien hen­ki­lö­kun­nal­le oli­si rat­kai­su kos­ka ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la ongel­mat näh­dään ihan toi­sen­lai­se­na kuin kes­kus­joh­toi­ses­ti. Myös päi­vä­ko­ti shop­pai­lu (vrt. kou­lus­hop­pai­lu) pitäi­si lopet­taa pait­si jos aivan poik­keus­ti­lan­teis­sa esim asuin­pai­kan ja päi­vä­ko­din huon­non sijain­nin takia kyseil­lä kau­pun­gin­osas­sa. Moni Hel­sin­gin kau­pun­gin­osan lähi­päi­vä­ko­ti sijait­see kau­ka­na sii­tä osas­ta kau­pun­gin­go­saa jos­sa asuu van­hem­pia joi­den lap­sien päi­vä­ko­ti on lähem­pä­nä mut­ta vain vää­räs­sä kaupunginosassa.

   4. lp:

    Kysy­mys on, että tuli­si­ko mono­po­lien lain­kaan olla osa­keyh­tiöi­tä, kos­ka sel­keäs­ti se joh­taa sii­hen, että val­tion kont­rol­li mono­po­lin toi­min­taan pää­osin häviää.

    Tai sit­ten ongel­ma ei ole osa­keyh­tiö, vaan monopoli.

    Mones­sa tapauk­ses­sa mark­ki­noi­ta on hel­pom­pi sään­nel­lä kuin vai­kut­taa mono­po­lin toi­min­taan. Mono­po­lit tup­paa­vat ole­maan vah­vo­ja ja vaikutusvaltaisia.

    Esi­mer­kik­si tupak­ka­tuot­teet. Ei nii­den sään­te­lys­sä ole näh­däk­se­ni ongel­mia. Tuot­teet ovat myy­jil­lä pii­los­sa, mai­nok­sia ei näe edes inter­ne­tis­sä, tuo­te­pak­kauk­set ovat yhtä varoi­tus­teks­tiä. Vai­kea ymmär­tää, mik­si näin ei voi­si olla uhka­pe­laa­mi­sen tai alko­ho­lin suhteen.

 9. Jot­ta peli­toi­min­nan val­tiol­li­ses­sa moni­po­li­soin­nis­sa oli­si edes jotain jär­keä, niin tuo­tot pitäi­si olla osa val­tion bud­jet­tia eikä eri­lais­ten höpö­hö­pö yhdis­tys­ten kupattavana.

 10. Raha-auto­maa­tit ovat tär­keä rahan­läh­de myös niil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka pitä­vät nii­tä tiloissaan.

  Veik­kaus mak­saa hyvin ja lie­nee­kö kor­vaus pro­vik­ka­poh­jai­nen, kos­ka sijoit­te­lu on niin määrätietoista.

 11. Oli­pa sel­keä kan­nan­ot­to ja han­ke, jota aina­kin minä puol­lan mie­lel­lä­ni. Pari kommenttia:

  »“Jos joku rait­tiusih­mi­nen yrit­täi­si sanoa, että toi­min­ta on vas­tuu­ton­ta, hänet vai­en­net­tai­siin kysy­mäl­lä, haluat­ko todel­la vaa­ran­taa las­ten syöpähoidot.”

  Lisäk­si nuo piru­lai­set yrit­täi­si­vät vai­en­taa rait­tiusih­mi­sen sano­mal­la: jos mono­po­li ei saa agres­sii­vi­ses­ti tuput­taa vii­naa ihmi­sil­le, niin ihmi­set hake­vat vii­naa viros­ta, ne juo­vat val­vo­mat­to­mi­na kah­ta kau­heam­min ja hei­dän rahat jää­vät Viroon.

  Minä­kin siis kuit­ta­sin kan­sa­lais­aloit­teen. Pahoin pel­kään, ettei 50k täy­ty. Joka­ta­pauk­ses­sa, todel­la mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta, miten pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mäm­me tämän asian käsit­te­lee: saa­daan­ko tähän itses­tään­sel­vään ongel­maan paran­nus­ta vai kohis­taan het­ki, mikään ei muu­tu, pala­taan asi­aan seu­raa­van ker­ran jos­kus 2040-luvulla.
  Kan­san­lais­aloit­teen teks­ti oli­si voi­nut olla hiu­kan napa­kam­pi: monis­sa aloit­teis­sa on muka­na ehdo­tet­tu uusi teks­ti. Täs­sä­kin aloit­teen laa­ti­jat oli­si­vat tul­leet miet­ti­neek­si pari tär­ke­ää lisäyk­si­tyis­koh­taa, jos oli­si­vat kir­joit­ta­neet uusik­si tuon “Val­tio­neu­vos­ton ase­tus Veik­kaus Oyn raha­pe­lien toimeenpanosta”/pykälä 9.

 12. Suur­voit­to­ja tar­joa­van loton point­ti­han on sii­nä, että ihmi­sen eli­ni­kä on rajal­li­nen, ja sik­si suu­ren taloudellisen/sosiaalisen muu­tok­sen mini­maa­li­nen­kin mah­dol­li­suus on niin kovin houkutteleva.

  Kymp­pi vii­kos­sa lot­toon on sii­nä ja sii­nä rajal­la, että vaih­toeh­to­si­joi­tuk­sel­la saa aikui­sen eli­niän aika­na mer­kit­tä­vää talou­del­lis­ta nousua. Nuo­ren ei siis ehkä kan­na­ta lotota.

  Jos taas elää toden­nä­köi­ses­ti enää alle 10 vuot­ta ja kaik­ki lop­pue­lä­män aika­na ker­ty­vät sääs­töt mene­vät joka tapauk­ses­sa vii­me elin­vuo­si­na Espe­ri Carel­le, ei niis­tä muu­ta­mas­ta tuhan­nes­ta yli­mää­räi­ses­tä euros­ta ole suur­ta iloa. Mum­mo­jen lot­toin­to on siis ratio­naa­li­sem­paa kuin lyhyen mati­kan ekal­la toden­nä­köi­syys­las­ken­nan oppi­tun­nil­la ope­tet­tiin — siis niin kau­an kuin raha­mää­rät eivät ole niin suu­ria, että kysees­sä on Osmon mää­ri­tel­män mukai­nen uhkapeli.

  Tai päin­vas­toin nega­tii­vi­siin yllä­tyk­siin : toden­nä­köi­syyk­sien mukaan kaik­ki vakuu­tuk­set­kin kan­nat­tai­si perua ja vakuu­tus­mak­sut sen sijaan sijoit­taa, mut­ta vakuu­tuk­sien otta­mis­ta ei jos­tain syys­tä pide­tä samas­sa mää­rin “tyh­myy­te­nä”.

  1. Mik­ko: Jos taas elää toden­nä­köi­ses­ti enää alle 10 vuot­ta ja kaik­ki lop­pue­lä­män aika­na ker­ty­vät sääs­töt mene­vät joka tapauk­ses­sa vii­me elin­vuo­si­na Espe­ri Carel­le, ei niis­tä muu­ta­mas­ta tuhan­nes­ta yli­mää­räi­ses­tä euros­ta ole suur­ta iloa. Mum­mo­jen lot­toin­to on siis ratio­naa­li­sem­paa kuin lyhyen mati­kan ekal­la toden­nä­köi­syys­las­ken­nan oppi­tun­nil­la ope­tet­tiin – siis niin kau­an kuin raha­mää­rät eivät ole niin suu­ria, että kysees­sä on Osmon mää­ri­tel­män mukai­nen uhkapeli.

   En ole samaa miel­tä. Jos van­huk­sel­la kulu­tus on pie­nem­pää kuin tulot ja rahaa jää sääs­töön, niin eihän lot­to­voit­to muut­tai­si täs­sä mitään? Mik­si hän lisäi­si voi­ton saa­dess­saan kulu­tus­taan, jos ei lisää sitä nyky­ti­lan­tees­sa, vaan sen sijaan panee rahaa sääs­töön? Mihin tar­koi­tuk­seen hän nyky­ti­lan­tees­sa sääs­täi­si, ellei perinnöksi? 

   Mik­ko: Tai päin­vas­toin nega­tii­vi­siin yllä­tyk­siin : toden­nä­köi­syyk­sien mukaan kaik­ki vakuu­tuk­set­kin kan­nat­tai­si perua ja vakuu­tus­mak­sut sen sijaan sijoit­taa, mut­ta vakuu­tuk­sien otta­mis­ta ei jos­tain syys­tä pide­tä samas­sa mää­rin “tyh­myy­te­nä”.

   Ei kan­na­ta, kos­ka epä­to­den­nä­köi­set nega­tii­vi­set ja posi­tii­vi­set talou­del­li­set muu­tok­set eivät ole sym­met­ri­siä nii­den hyvin­voin­ti­vaik­tuk­sen suh­teen. Iso nega­tii­vi­nen muu­tos aiheut­taa pal­jon enem­män tuhoa kuin iso posi­tii­vi­nen muu­tos paran­taa elintasoa. 

   Ihan lot­toa­mi­seen liit­tyen, asi­aa on tes­tat­tu­kin. On tut­kit­tu, kuin­ka onnel­li­sia lot­to­voit­ta­jat ovat vuo­den kulut­tua voi­tos­taan. Kes­ki­mää­rin hei­dän onnel­li­suu­ten­sa on palan­nut samal­le tasol­le kuin mil­lä se oli ennen voit­toa. Tämä joh­tuu ennen kaik­kea sii­tä, että ihmi­sel­lä on usko­ma­ton kyky lisä­tä asioi­ta, joi­ta hän “tar­vit­see” sitä mukaa, kun resurs­sit kas­va­vat. Sama asia selit­tää myös sen, mik­si jot­kut rik­kaat ihmi­set jää­vät kiin­ni vero­pe­tok­sis­ta, vaik­ka oli­si­vat saa­neet erin­omai­sen elä­män sil­lä­kin tulol­la, mitä rehel­li­ses­ti verot mak­sa­mal­la heil­le oli­si jää­nyt käteen. 

   Mut­ta jos et tuo­ta vakuu­tus vs. lot­toa­mis­jut­tua usko, niin mie­ti, mitä omal­le talou­del­le­si tapah­tui­si, jos jou­tui­sit yhtäk­kiä mak­sa­maan vaik­ka­pa 20 000 euroa? Ver­taa tätä sii­hen, että yhtäk­kiä sai­sit 20 000 euroa. Veik­kai­sin, että edel­li­sel­lä oli­si suu­rem­pi vai­ku­tus hyvin­voin­tii­si kuin jäl­kim­mäi­sel­lä. Sik­si sinun kan­nat­taa ennem­min mak­saa tasai­ses­ti sii­tä, ettet koe edel­lis­tä, mut­tei sii­tä, että sai­sit mah­dol­li­suu­den kokea jälkimmäisen.

   1. Samu­li Saa­rel­ma: En ole samaa miel­tä. Jos van­huk­sel­la kulu­tus on pie­nem­pää kuin tulot ja rahaa jää sääs­töön, niin eihän lot­to­voit­to muut­tai­si täs­sä mitään? Mik­si hän lisäi­si voi­ton saa­dess­saan kulu­tus­taan, jos ei lisää sitä nyky­ti­lan­tees­sa, vaan sen sijaan panee rahaa sääs­töön? Mihin tar­koi­tuk­seen hän nyky­ti­lan­tees­sa sääs­täi­si, ellei perinnöksi? 

    Se sääs­tä­mi­nen on het­kel­lis­tä ja ohi­me­ne­vää, jos olet van­hus Suo­mes­sa. Lot­to­voit­to nos­tai­si pois sii­tä pikai­ses­ti lähes­ty­väs­tä hoi­va­ko­din 5000€/kk (tjsp) kan­nus­tin­lou­kus­ta — hyvin har­val­la on varaa mak­saa tuo­ta omas­ta eläk­kees­tään ja mah­dol­li­ses­ti kerä­tyt perin­nöt­kin hupe­ne­vat äkkiä, var­sin­kin kun pesään ehkä jää­vä asun­to­va­ral­li­suus on toden­nä­köi­ses­ti pks ulko­puo­lel­la pal­jon vähäi­sem­pää kuin 20 vuot­ta sit­ten kuvi­tel­tiin. Jos taas pääs­tään lot­to­voit­to­lu­ke­miin, voi aina­kin teo­rias­sa mak­saa omas­ta pus­sis­taan hoi­toa — ehkä jopa ihmi­sar­voi­sem­paa ja kii­ret­tö­mäm­pää sel­lais­ta — vii­meis­ten vuo­sien ajan, ja jät­tää vie­lä sitä perin­töä­kin jos ja kun se on itsel­le tär­ke­ää. Siis teo­ria­ni on tii­vis­tet­ty­nä että… suo­ma­lai­nen tar­ve­har­kin­ta kan­nus­taa ihmi­siä uhkapelaajiksi?

    Vakuu­tus­ten suh­teen sanoi­sin näin: var­mas­ti tot­ta että nega­tii­vi­set muu­tok­set vai­kut­ta­vat vah­vem­min sekä oman koke­muk­sen että eri­tyi­ses­ti äkki­näi­sen mak­su­kus­tan­nuk­sen ker­ran­nais­vai­ku­tuk­sien takia. Kir­pai­si­si­han se itseä­ni pahas­ti, jos jou­tui­sin mak­sa­maan yhtäk­kiä 20000€, mut­ta täl­lä het­kel­lä talou­del­li­nen tilan­tee­ni on vie­lä riit­tä­vän vakaa (kopu­te­taan pää­tä!) että jos sai­sin 20000€ “sijoi­tuk­sel­la” sääs­tet­tyä 50000€ seu­raa­van vii­den vuo­den aika­na, jät­täi­sin vakuu­tuk­sen otta­mat­ta. Jos taas jou­tui­sin heti asunn­ot­to­mak­si tuol­lai­sen las­kun tul­les­sa, vakuu­tus oli­si “pak­ko” ottaa. Täs­sä mie­les­sä uhka­pe­li-ana­lo­gia on mie­les­tä­ni hyö­dyl­li­nen, vakuu­tuk­set ovat samal­la lail­la regres­sii­vi­nen vero.

 13. Lot­toa­mi­ses­sa on jär­keä niil­le, kel­lä ei oli­si muu­ten mah­dol­li­suut­ta sääs­tää itsel­leen riit­tä­vää varal­li­suut­ta. Se antaa mah­dol­li­suu­den nous­ta köy­hyy­des­tä rik­kauk­siin, ja jos sitä mah­dol­li­suut­ta ei muu­ten ole, niin lot­to antaa edes pie­nen oljen­kor­jen. Parem­pi pie­ni toi­vo rikas­tu­mi­ses­ta kuin var­ma köy­hyys koko lop­pue­lä­män. Köy­hien siis kan­nat­taa loto­ta (ja kes­ki­mää­rin köyh­tyä vie­lä lisää), hyvä­tu­lois­ten taas ei, kos­ka hyvä­tu­loi­set voi­vat saa­vut­taa riit­tä­vän elin­ta­son ilman­kin lottoa.

  Tilan­ne on kään­täen vas­taa­va vakuu­tus­ten kans­sa. Vakuu­tus­yh­tiöt teke­vät voit­toa, joten kes­ki­mää­rin vakuu­tus­ten otta­mi­nen on tap­piol­lis­ta kulut­ta­jil­le. Vakuu­tuk­sia ote­taan­kin sik­si yleen­sä vain sel­lais­ten tapah­tu­mien varal­ta, joi­den talou­del­li­nen vai­ku­tus oli­si mer­kit­tä­vä tai jopa muser­ta­va kulut­ta­jan omal­le talou­del­le. Monien vakuu­tet­tu­jen tapah­tu­mien toden­nä­köi­syys on todel­la pie­ni, mut­ta har­va halu­aa ottaa sitä ris­kiä, että toden­nä­köi­syys sat­tuu juu­ri omal­le koh­dal­le ja mah­dol­li­ses­ti pilaa koko elämän.

  1. lot­to: Lot­toa­mi­ses­sa on jär­keä niil­le, kel­lä ei oli­si muu­ten mah­dol­li­suut­ta sääs­tää itsel­leen riit­tä­vää varal­li­suut­ta. Se antaa mah­dol­li­suu­den nous­ta köy­hyy­des­tä rik­kauk­siin, ja jos sitä mah­dol­li­suut­ta ei muu­ten ole, niin lot­to antaa edes pie­nen oljen­kor­jen. Parem­pi pie­ni toi­vo rikas­tu­mi­ses­ta kuin var­ma köy­hyys koko lop­pue­lä­män. Köy­hien siis kan­nat­taa loto­ta (ja kes­ki­mää­rin köyh­tyä vie­lä lisää), hyvä­tu­lois­ten taas ei, kos­ka hyvä­tu­loi­set voi­vat saa­vut­taa riit­tä­vän elin­ta­son ilman­kin lottoa.

   Minus­ta köy­hyys ja rik­kaus eivät ole mitään binää­ri­vaih­toeh­to­ja. Jos köy­hä menet­tää vaik­ka­pa ton­nin vuo­des­sa uhka­pe­laa­mi­seen, niin se vas­taa sitä, että hän voi­si teh­dä ulko­maan­lo­ma­mat­kan ker­ran vuo­des­sa sen sijaan, että mat­ka jää teke­mät­tä, kun rahat ovat lop­pu. Tämä olet­taen, että uhka­pe­liin mene­vät rahat eivät ole pois vält­tä­mät­tö­mäs­tä kulu­tuk­ses­ta. Jos ovat, niin sit­ten se sääs­tet­ty raha on vie­lä­kin tär­keäm­pi omas­sa tas­kus­sa kuin lottokupongeissa. 

   Ymmär­rän lot­toa­mi­sen sii­nä mie­les­sä, että teh­dään yksi rivi vii­kos­sa (mitä se nyt sit­ten mak­saa­kin euron pari) ja siten oste­taan tuo oljen­kor­si ja jän­ni­tys­mo­ment­ti käy­tän­nös­sä menet­tä­mät­tä miten­kään mer­kit­tä­väs­ti rahaa. 

   lot­to: Tilan­ne on kään­täen vas­taa­va vakuu­tus­ten kans­sa. Vakuu­tus­yh­tiöt teke­vät voit­toa, joten kes­ki­mää­rin vakuu­tus­ten otta­mi­nen on tap­piol­lis­ta kulut­ta­jil­le. Vakuu­tuk­sia ote­taan­kin sik­si yleen­sä vain sel­lais­ten tapah­tu­mien varal­ta, joi­den talou­del­li­nen vai­ku­tus oli­si mer­kit­tä­vä tai jopa muser­ta­va kulut­ta­jan omal­le talou­del­le. Monien vakuu­tet­tu­jen tapah­tu­mien toden­nä­köi­syys on todel­la pie­ni, mut­ta har­va halu­aa ottaa sitä ris­kiä, että toden­nä­köi­syys sat­tuu juu­ri omal­le koh­dal­le ja mah­dol­li­ses­ti pilaa koko elämän.

   Aivan, mut­ta ris­kia­ver­sion pitäi­si­kin olla nor­maa­li tila. Eli ihmis­ten pitäi­si­kin olla enem­män pelois­saan epä­to­den­nä­köi­siä huo­non onnen tapah­tu­mia ja varau­tua nii­hin vakuu­tuk­sin kuin sat­sa­ta epä­to­den­nä­köi­siin hyvän onnen tapah­tu­miin. Lähes aina sii­tä, että menet­tää vaik­ka­pa kymp­pi­ton­nin, on enem­män hait­taa omal­le hyvin­voin­nil­le kuin sii­tä on etua, että saa kymp­pi­ton­nin. Edel­li­nen voi vie­dä elä­män koko­naan rai­teil­taan. Jäl­kim­mäi­nen tuh­la­taan toden­nä­köi­ses­ti johon­kin kivaan, joka vähän aikaa tuo iloa.

   1. Lotos­sa ei tosi­aan ole mitään jär­keä, ellei ote­ta huo­mioon sen tuo­maa jän­ni­tys­tä ja jän­nit­tä­mi­ses­tä tule­vaa mie­li­hy­vää. Lot­to ei käy­tän­nös­sä anna mitään mah­dol­li­suut­ta nous­ta mihin­kään, mut­ta tar­jo­aa hie­man hupia. 

    Kasi­nol­la pelat­ta­va rulet­ti oli­si lot­toa pal­jon parem­pi kään­tei­nen esi­mek­ki vakuu­tuk­sil­le. Rule­tis­sa palau­tus­pro­sent­ti on olen­nai­ses­ti pare­mi kuin lotossa.

   2. Sylt­ty: Lotos­sa ei tosi­aan ole mitään jär­keä, ellei ote­ta huo­mioon sen tuo­maa jän­ni­tys­tä ja jän­nit­tä­mi­ses­tä tule­vaa mie­li­hy­vää. Lot­to ei käy­tän­nös­sä anna mitään mah­dol­li­suut­ta nous­ta mihin­kään, mut­ta tar­jo­aa hie­man hupia.

    Loton ehkä paras puo­li uhka­pe­li­nä on se, että sii­nä oma pelaa­mi­nen on suht help­po lopet­taa pie­niin panok­siin ja sil­ti säi­lyt­tää suu­ren potin voit­ta­mi­sen mah­dol­li­suus. Tämä sii­tä huo­li­mat­ta, että palau­tus­pro­sent­ti on huono. 

    Jos hyväk­syy sen, että voit­ta­mi­sen odo­tusar­vo on nega­tii­vi­nen, mut­ta halu­aa sil­ti pela­ta sii­nä toi­vos­sa, että ehkä rikas­tui­si, jos kävi­si hyvä tuu­ri, mut­ta ei halua ris­kee­ra­ta miten­kään mer­kit­tä­vää sum­maa rahaa, niin on vai­kea kek­siä lot­toa parem­paa peliä. Kai­kis­sa muis­sa peli­muo­dois­sa on joko pak­ko pan­na pal­jon isom­pia panok­sia, jot­ta suur­voit­toon on mitään mah­dol­li­suuk­sia tai sit­ten on käy­tä­vä hir­vit­tä­vän hyvä tuu­ri alus­sa suht pit­kään, että pää­see pelaa­maan sii­tä suu­res­ta potis­ta, vaik­ka aloit­ti pie­nel­lä panok­sel­la (tosin täs­sä­kin tilan­tees­sa on fak­tu­aa­li­ses­ti kyse sii­tä, että panee ison panok­sen, vaik­ka se onkin voi­tet­tua rahaa). 

    Eli siis psy­ko­lo­gi­ses­ti ihmi­sel­le on muka­vam­pi tilan­ne, että eurol­la pää­see kiin­ni mil­joo­nan voit­to­mah­dol­li­suu­teen, vaik­ka se voi­ton toden­nä­köi­syys oli­si­kin sit­ten sel­lai­nen, että kes­ki­mää­räi­sek­si palau­tus­pro­sen­tik­si tulee 50%, kuin se rule­tin vas­taa­va, että pitää pan­na 27 000 euroa peliin, jot­ta saa mah­dol­li­suu­den voit­taa mil­joo­nan, vaik­ka se palau­tus­pro­sent­ti sit­ten oli­si­kin 36/37.

    Toi­sia ihmi­siä vas­taan pelaa­mi­nen poke­ris­sa tai urhei­lus­sa oman suo­sik­ki­jouk­ku­een puo­les­ta veik­kaa­mi­nen ovat sit­ten omia luku­jaan. Edel­li­ses­sä lie­nee hyväl­lä peli­tai­dol­la oikeas­ti mah­dol­lis­ta voit­taa jat­ku­vas­ti rahaa ja jäl­kim­mäi­ses­sä pää­pai­no on itse pelin jän­nit­tä­mi­ses­sä ja veto sii­nä sivus­sa tuo vain lisä­ma­kua, eikä ole itse uhka­pe­laa­mi­sen pääkohde.

  2. lot­to:
   Lot­toa­mi­ses­sa on jär­keä niil­le, kel­lä ei oli­si muu­ten mah­dol­li­suut­ta sääs­tää itsel­leen riit­tä­vää varal­li­suut­ta. Se antaa mah­dol­li­suu­den nous­ta köy­hyy­des­tä rik­kauk­siin, ja jos sitä mah­dol­li­suut­ta ei muu­ten ole, niin lot­to antaa edes pie­nen oljen­kor­jen. Parem­pi pie­ni toi­vo rikas­tu­mi­ses­ta kuin var­ma köy­hyys koko lop­pue­lä­män. Köy­hien siis kan­nat­taa loto­ta (ja kes­ki­mää­rin köyh­tyä vie­lä lisää), hyvä­tu­lois­ten taas ei, kos­ka hyvä­tu­loi­set voi­vat saa­vut­taa riit­tä­vän elin­ta­son ilman­kin lottoa. 

   Jätät mai­nit­se­mat­ta yhteis­kun­nal­li­sen hyö­dyn, jon­ka tämä oljen­kor­si myös tuot­taa: ihmi­sel­lä on lail­li­nen tie vau­rau­teen. Se pie­ni toi­von­ki­pi­nä, jon­ka lot­to antaa, voi pitää ihmi­sen pois­sa rikos­ten ja kapi­nan tieltä.

   1. Toi­von kipi­nä, mut­ta ei rea­lis­tis­ta tie­tä vau­rau­teen. Pää­voi­ton voit­taa ker­ran 350 000 vuo­des­sa, josd lot­to­aa joka viikko.Todennäköisyys yhtä suu­ri kuin se, että löy­tää etsi­män­sä hen­ki­lön soit­tam­la­la satun­nai­ses­ti valit­tuun puhelinnumeroon.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Toi­von kipi­nä, mut­ta ei rea­lis­tis­ta tie­tä vau­rau­teen. Pää­voi­ton voit­taa ker­ran 350 000 vuo­des­sa, josd lot­to­aa joka viikko.Todennäköisyys yhtä suu­ri kuin se, että löy­tää etsi­män­sä hen­ki­lön soit­tam­la­la satun­nai­ses­ti valit­tuun puhelinnumeroon.

    Suu­rim­mal­le osal­le lot­toa­mi­nen on vii­kot­tai­nen tapa ja arpo­mi­sen seu­raa­mi­nen sau­nan­jäl­kei­nen ritu­aa­li ja muu­ta­ma ropo, jon­ka sii­hen lait­taa, huk­kuu ylei­seen raha­käy­tön kohi­naan. Vai mei­na­sit­ko vau­ras­tua sääs­tä­mäl­lä euron, pari vii­kos­sa? Voi­si­ko yhden cafe­lat­te­ku­pin osta­mat­ta jät­tä­mi­sel­lä sääs­tää enemmän?

    Toden­nä­köi­syy­den las­ke­mi­nen lot­to­voi­tos­ta on silk­kaa ajan­huk­kaa ja osoit­taa vain, että osaa aritmetiikkaa.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Toi­von kipi­nä, mut­ta ei rea­lis­tis­ta tie­tä vau­rau­teen. Pää­voi­ton voit­taa ker­ran 350 000 vuo­des­sa, josd lot­to­aa joka viikko.Todennäköisyys yhtä suu­ri kuin se, että löy­tää etsi­män­sä hen­ki­lön soit­tam­la­la satun­nai­ses­ti valit­tuun puhelinnumeroon. 

    Lot­to on oopiu­mia kan­sal­le, jol­ta puut­tuu usko kuo­le­man­jäl­kei­seenn elä­mään. En väit­tä­nyt­kään, että se oli­si ratio­naa­li­nen tapa pitää kan­sa tyy­ty­väi­se­nä. Ei: kyse on kyy­ni­ses­tä tavas­ta köyh­dyt­tää ja rau­hoit­taa köy­hiä tar­joa­mal­la heil­le täy­sin irra­tio­naa­li­nen toi­von kipinä. 

    Pasca­lin vedon­lyön­nin hen­ges­sä uskon­to on itse asias­sa parem­pi ja rehel­li­sem­pi rau­hoi­tusai­ne. Odo­tusar­vo voi­tol­le on pal­jon lot­toa suurempi.

 14. Hyvä kir­joi­tus! Olen ehdo­tuk­sis­ta­si samaa miel­tä, mut­ta en voi näh­dä uhka­pe­laa­mis­ta huu­mei­den käyt­töön ver­rat­ta­va­na pahee­na. Elin itse 9 vuot­ta poke­riam­mat­ti­lai­se­na, mut­ta nykyi­sin han­kin pelaa­mal­la vain vähän lisä­tu­lo­ja. Jat­kai­sin pelaa­mis­ta, vaik­ka en pys­tyi­si­kään pelaa­maan voi­tol­li­ses­ti, kos­ka pelaa­mi­nen on haus­kaa. Tun­nen lukui­sia ihmi­siä, jot­ka pelaa pal­jon poke­ria ja vedon­lyön­tiä, mut­ta eivät pelaa yli-varojensa.

 15. Tas­a­puo­li­suu­den vuok­si voi­si mai­ni­ta, että Veik­kauk­sen hal­li­tuk­ses­sa on mui­den­kin puo­luei­den kuin Kokoo­muk­sen edus­ta­jia. Kes­kus­tal­ta Puu­ma­la, SDP:ltä Urpi­lai­nen ja PS/Sin Vist­bac­ka. Hal­lin­to­neu­vos­tos­sa sit­ten muil­la­kin puo­lueil­la edus­tus­ta, yhteen­sä 13 kansanedustajaa.

  1. ij:
   Tas­a­puo­li­suu­den vuok­si voi­si mai­ni­ta, että Veik­kauk­sen hal­li­tuk­ses­sa on mui­den­kin puo­luei­den kuin Kokoo­muk­sen edus­ta­jia. Kes­kus­tal­ta Puu­ma­la, SDP:ltä Urpi­lai­nen ja PS/Sin Vist­bac­ka. Hal­lin­to­neu­vos­tos­sa sit­ten muil­la­kin puo­lueil­la edus­tus­ta, yhteen­sä 13 kansanedustajaa.

   Point­ti oli kai se, että ne Kokoo­muk­sen edus­ta­jat edus­ti­vat urhei­lu­pii­re­jä, jot­ka ovat riip­pu­vai­sia Veik­kauk­sel­ta tule­vas­ta rahoi­tuk­ses­ta. Heil­lä on siis pal­jon suu­rem­pi moti­vaa­tio olla teke­mät­tä mitään, mikä vähen­täi­si raha­vir­taa. Hen­ki­löil­lä, joil­la ei ole saman­lai­sia lii­tok­sia, ei toden­nä­köi­ses­ti ole saman­lais­ta perus­vas­tus­tus­ta peli­riip­pu­vai­suut­ta vas­taan koh­dis­te­tuis­ta toi­mis­ta, jot­ka vähen­täi­si­vät Veik­kauk­sen tulo­ja, vaik­ka he sit­ten edus­tai­si­vat­kin poliit­ti­sia puolueita,

   1. Minä käy­tin kokoo­mus­ta esi­merk­ki­nä vain, kos­ka nämä oli­vat avoi­mes­ti julis­ta­neet, että paik­ka kuu­luu urhei­lusii­ven edus­ta­jil­le, kos­ka se tar­koit­ti, että hal­li­tuk­ses­sa ollaan mak­si­moi­mas­sa pelaa­jien mene­tyk­siä. Tar­koi­tus ei ollut mol­la­ta kokoo­mus­ta erikseen.

 16. Joku kir­joit­ti, että suo­ma­lai­set oli­si­vat pal­jon varak­kaam­pia, jos oli­si­vat sijoit­ta­neet pörs­siin ne rahat, jot­ka ovat haas­kan­neet Lot­toon. Toden tot­ta. Kymp­pi vaik­ka­pa osa­kein­dek­siin joka viik­ko kym­me­nen vuo­den ajan ja omis­tai­sin nyt liki 10 000 euroa.”

  Tähän liit­tyen ker­toi­sin erin­omai­ses­ta tavas­ta saa­da ihmi­set oikeas­ti sääs­tä­mään rahaa. Idea oli­si siis se, että tähän “peliin” pää­se­mi­sek­si, pitäi­si mak­saa samal­la tavoin kuin lot­toon. Sen sijaan, että peli arvoi­si joka viik­ko nume­ron ja jakai­si kaik­kien peliin pane­mat rahat voit­ta­jal­le, se sijoit­tai­si rahat vaik­ka sit­ten pörs­siin ja sit­ten vuo­den pääs­tä jakai­si osan tuo­tos­ta satun­nai­si­na uhka­pe­li­voit­toi­na peliin osal­lis­tu­neil­le. Ero lot­toon oli­si kui­ten­kin sii­nä, että todel­li­suu­des­sa kyse oli­si kui­ten­kin sijoi­tuk­ses­ta. Kaik­kien peliin osal­lis­tu­nei­den pää­oma kas­vai­si tai aina­kin pysyi­si samas­sa niin kuin sijoi­tuk­sis­sa se tup­paa teke­mään. Uhka­pe­lin osuus täs­sä oli­si vain se, että sil­lä hyö­dyn­net­täi­siin ihmi­sen luon­tai­nen halu uhka­pe­la­ta ihmi­sen luon­tai­sen sääs­tä­mis­ha­lut­to­muu­den kumoa­mi­seen. Psy­ko­lo­gi­sel­la kikal­la saa­tai­siin ihmi­set teke­mään jotain heil­le itsel­leen hyö­dyl­lis­tä (=pane­maan rahaa pahan­päi­vän varal­le) sen sijaan, että teki­si­vät itsel­leen hai­tal­lis­ta (=uhka­pe­lai­si­vat rahan­sa pois). 

  Tie­ten­kin pelin­pi­tä­jä ottai­si täs­sä oman­sa pois ihan niin kuin sijoi­tuk­sis­sa yleen­sä­kin, mut­ta jos kyse oli­si vaik­ka­pa tyl­säs­tä indek­si­si­joi­tuk­ses­ta, sen osuus täs­sä oli­si mini­maa­li­sen pieni. 

  Idea ei ole oma­ni, ja sii­tä voi pidem­min kuun­nel­la podcast lähe­tyk­sen tääl­tä: http://freakonomics.com/podcast/say-no-no-lose-lottery-rebroadcast/

 17. Regu­loi­dun mono­po­lin toi­vo­mi­nen on kuin valis­tu­neen dik­taat­to­rin kan­nat­ta­mi­nen itsevaltiaaksi.

  Mik­si mono­po­li teki­si mitä käs­ke­tään? Mik­si sen joh­ta­jat eivät voi­te­li­si mono­po­lin val­vo­jia jne?

  Joo, ehkä sin­ne onnis­tu­taan valit­se­maan ker­ran tai kak­si se kor­rup­toi­tu­ma­ton jee­sus toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, mut­ta ennem­min tai myö­hem­min 110%:sesti alt­ruis­tis­ta joh­ta­jaa ei löy­dy ja kor­rup­tio alkaa.

  Ja sit­ten pää­dy­tään vähi­tel­len nykytilaan.

 18. Jos emme ole val­mii­ta aidos­ti muut­ta­maan jär­jes­tel­mää, niin muu­te­taan ainoas­taan tuo­ta kor­va­merk­kaa­mis mie­li­ku­vaa: mark­ki­noi­daan asia niin, että osa veik­kauk­sen tuo­tois­ta käy­te­tään polii­tik­ko­jen palk­koi­hin. Tämä pelk­kä sil­män­kään­tö­temp­pu voi­si aut­taa Veik­kaus­ta pää­se­mään lähem­mäs tavoi­tet­ta peli­hait­to­jen vähen­tä­mi­ses­sä. Ihmi­set tus­kin halua­vat vii­mei­sil­lä ropo­sil­laan tukea suu­ri­palk­kai­sia poliitikkoja.

 19. Tilan­ne mihin Veik­kauk­ses­sa on tul­tu ei ole sat­tu­ma tai kyse muu­ta­mas­ta epä­on­nis­tu­nees­ta mai­nok­ses­ta. Se on tie­toi­nen stra­ge­ti­nen valin­ta. Vuo­sit­tai­nen mak­si­maa­li­nen tulos, mikä on sidot­tu myös mit­ta­rei­hin arvioi­taes­sa mui­ta raha­pe­li­toi­min­nan tavoit­tei­ta, esim. stragetiapalkkioihin.
  Itsea­sias­sa tähän peri­aat­tee­seen siir­ryt­tiin jo tuol­loi­sen RAY:n aikoi­hin jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sit­ten pitä­määl­lä ken­täl­lä mak­si­maa­li­nen mää­rä auto­maat­te­ja mitä laki sal­li. Samal­la kun tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä kes­ki­tyt­tiin entis­tä visu­aal­li­ses­ti näyt­tä­vim­piin ja kou­kut­ta­vim­piin automaatteihin.
  Kehi­tys kyl­lä sit­ten näkyi tulok­sis­sa. Hyväl­lä pai­kal­la ole­val­la lii­ken­nea­se­mal­la saat­toi vuo­si­tu­lo olla lähes mil­joo­na euroa, ja sii­tä 17 % lii­ke­ti­lan pitäjälle.
  Elik­kä edun­saa­jien ver­kos­to niin poliit­ti­sel­la kuin talou­del­li­sel­la tahol­la on niin vank­ka, että mis­tä löy­tyi­si se taho joka perus­ta­van­laa­tui­ses­ti puut­tui­si tähän jär­jes­tel­mään. Sii­hen en usko.
  Aina on pelat­tu ja tul­laan pelaa­maan, ja enkä oikein usko vaik­ka on jär­jes­tel­mä mil­lai­nen tahan­sa että hait­ta­pe­laa­mi­ses­tä täy­sin päästään.
  Osmon kir­joi­tus on erit­täin hyvä ja ana­lyyt­ti­nen, muu­ta sii­tä huo­li­mat­ta ei aijo alle­kir­joit­taa vetoomusta.

  1. Vähän tie­tä­vä: Aina on pelat­tu ja tul­laan pelaa­maan, ja enkä oikein usko vaik­ka on jär­jes­tel­mä mil­lai­nen tahan­sa että hait­ta­pe­laa­mi­ses­tä täy­sin päästään.

   Mik­sei pääs­täi­si? Ei se nyt ole mikään mah­do­ton teh­tä­vä pois­taa avoin­ta joka pai­kas­sa kai­ku­vaa ja välk­ky­vää mai­non­taa ja peli­ko­nei­ta. Net­ti­pe­laa­mi­sen­kin tor­jun­taan on ole­mas­sa yllät­tä­vän tehok­kai­ta keinoja.

   Täy­sin aukot­to­mas­ti val­von­ta­ver­kon läpi livah­ta­vaa pelaa­mis­ta ei tie­ten­kään pys­ty kit­ke­mään sen enem­pää kuin muu­ta­kaan jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta, mut­ta väit­täi­sin etta aika suu­ri osa rajoi­tus­ten hyö­dyis­tä saa­daan jo sii­nä vai­hees­sa, kun lait­to­man net­ti­he­del­mä­pe­lin voit­to­jen kotiut­ta­mi­nen vaa­tii dark webin ja bitcoi­nien käyt­töä… Ja sil­le tasol­le pää­see ihan hyvin jo nyt käy­tös­sä ole­vil­la tek­ni­sil­lä ratkaisuilla.

 20. Tär­keä aihe! Mie­les­tä­ni uhka­pe­leil­le pitäi­si teh­dä myös sama ankeu­tus kuin tupa­kal­le. Ei mai­non­taa, ei väre­jä tai ääniä (ankeat peli­au­to­maa­tit), ja auto­maa­tit vain pelihalleihin.

 21. Eihän siel­lä ole vie­lä kuin pääl­le 20 000 kan­nat­ta­jaa ja aika lop­puu jo syys­kuus­sa. Mis­tä tai­koi­sim­me yhtäk­kiä 30 000 kannattajaa?

 22. Onpa tääl­lä illi­be­raa­lia poruk­kaa. Luon­nol­li­ses­ti veik­kauk­sen mono­po­li tuli­si pur­kaa ja ottaa käyt­töön lisens­si­jär­jes­tel­mä, joka takaa toi­mi­joi­den vaka­va­rai­suu­den mak­saa ulos peli­voi­tot. EU mais­ta Mal­ta on lähin­nä hyvää sys­tee­miä. Aikuis­ten ihmis­ten oli­si hyvä toi­mia aikuis­mai­ses­ti ja ottaa vas­tuu omis­ta teois­taan. Pelaa­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta, en ymmär­rä, mitä ”uhkaa” sii­nä har­joi­te­taan. Lisäk­si vedon­lyön­ti­pe­lit ja poke­ri ovat tai­to­pe­le­jä, mut­ta on slo­teil­la­kin paik­kan­sa kerä­tä höl­möil­tä rahat.

  Tupak­kaan­kin tai­det­tiin rin­nas­taa. Tupa­koin­nil­la on kyl­lä vaka­vam­mat ulkois­vai­ku­tuk­set tupa­koi­mat­to­miin ja sik­si sii­nä tar­vi­taan rajoi­tuk­sia. Yksi kei­no voi­si olla tupa­kan mono­po­li­myyn­ti, johon sai­si osto­lu­van pyyn­nös­tä. Hakies­sa pitäi­si alle­kir­joit­taa sito­va sopi­mus luo­pua jul­ki­ses­ti rahoi­tet­tu­jen ter­veys­pal­ve­lui­den käy­tös­tä lop­puiäk­si. Jos siis pink­ka kes­tää, voi­si har­ras­taa sau­hut­te­lua, kun­han ei altis­ta mui­ta syövälle.

  1. Peli­riip­pu­vuus on huu­me­riip­pu­vuu­teen rin­nas­tu­va ongel­ma, joka tuho­aa yksi­lön täy­sin. Tämä on todet­tu jopa aivo­tut­ki­muk­sel­la. Jos heroii­ni ei sovi vapai­siin mark­ki­noi­hin, eivät uhka­pe­lit­kään sovi.

   1. Kaik­ki addik­tiot voi­vat olla ongel­mal­li­sia yksi­löil­le. Mut­ta mik­si pie­nen vähem­mis­tön ongel­mien vuok­si pitää ran­kas­ti rajoit­taa koko populaatiota?

    The eco­no­mist tosi­aan vapaut­tai­si huu­meet aina­kin mono­po­li­myyn­tiin asti, pois rikol­lis­ten käsis­tä. Eikai kukaan jär­ke­vä ihmi­nen juu­ri sel­lais­ta voi­si vas­tus­taa? Heroii­ni­han oli aikoi­naan Bayer­nin kär­ki­lääk­kei­tä yhdes­sä aspi­rii­nin kans­sa. Sen käy­tös­tä ei (pl. pol­tet­ta­va ver­sio) aiheu­du suo­ria nega­tii­vi­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia sivul­li­sil­le. Tie­ten­kin huu­meet ovat hai­tal­li­sia ter­vey­del­le, mut­ta ei
    ”huu­mei­den vas­tai­nen sota” tai muu hul­lu­tus auta vaan luo uusia ongel­mia. Ihmis­ten jär­keen pitää vaan vähi­tel­len oppia luot­ta­maan, eikä aja­tel­la aikui­sia kan­sa­lai­sia hol­hot­ta­vi­na lapsina.

    Addik­tiot ovat ilmei­ses­ti usein geneet­ti­siä. Eikö oli­si parem­pi, jos hai­tal­li­set gee­nit kar­siu­tu­vat vähi­tel­len, kuin että yhteis­kun­ta pyr­kii suo­je­le­maan kai­kel­ta, joka suo­sii huo­no­ja gee­ne­jä ja elä­män­ta­po­ja ja vähi­tel­len hei­ken­tää yhteis­tä gee­ni­poo­lia? Ylei­sem­mäl­lä­kin tasol­la, kuten bell cur­ve kir­jan kir­joit­ta­jat jo 90-luvul­la totesivat.

    Libe­raa­li tai liber­taa­ri ajat­te­lu ei tai­da Suo­mes­sa olla kovin yleistä.

   2. Addik­tiot ovat ilmei­ses­ti usein geneet­ti­siä. Eikö oli­si parem­pi, jos hai­tal­li­set gee­nit kar­siu­tu­vat vähi­tel­len, kuin että yhteis­kun­ta pyr­kii suo­je­le­maan kai­kel­ta, joka suo­sii huo­no­ja gee­ne­jä ja elä­män­ta­po­ja ja vähi­tel­len hei­ken­tää yhteis­tä geenipoolia? 

    Evo­luu­tion oppi­kir­joil­la saa las­ket­tua että tuo vei­si sato­ja tuhan­sia vuo­sia. Mil­joo­nien lap­si­per­hei­den suo­ma­lai­set aivot posau­tet­tu­na pel­lol­le peli­vel­kais­ten ampu­ma­na gee­ni­pois­tu­maa odo­tel­les­sa on lii­an bru­taa­li hinta.

   3. Län­si­mai­nen demo­kra­tia: The eco­no­mist tosi­aan vapaut­tai­si huu­meet aina­kin mono­po­li­myyn­tiin asti, pois rikol­lis­ten käsis­tä. Eikai kukaan jär­ke­vä ihmi­nen juu­ri sel­lais­ta voi­si vastustaa?

    Ihmis­ten jär­keen pitää vaan vähi­tel­len oppia luot­ta­maan, eikä aja­tel­la aikui­sia kan­sa­lai­sia hol­hot­ta­vi­na lapsina. 

    Mik­si ehdo­tat mono­po­li­myyn­tiä, jos ker­ran ihmi­set eivät tar­vit­se mitään hol­hous­ta huu­mei­siin sen enem­pää kuin lei­pään­kään? Minus­ta tun­tuu sil­tä, että sit­ten­kin sisäis­tät itse­kin sen, että huu­meet eivät ole ihan sama jut­tu kuin muut asiat. 

    Tuo aikui­siin viit­taa­mi­nen­kin on sii­nä mie­les­sä mie­len­kiin­toi­nen, että se olet­taa, että joten­kin sen, että kun ihmi­set pää­se­vät 18:n vuo­den ikään, he eivät enää tee oman hyvin­voin­tin­sa kan­nal­ta type­riä pää­tök­siä, joil­ta hei­tä kan­nat­tai­si itse­ään suojella. 

    Olen kans­sa­si samaa miel­tä, että eten­kin huu­mei­den koh­dal­la hol­hous­toi­men­pi­teis­tä voi hyvin­kin olla net­to­mää­räi­ses­ti enem­män hait­taa kuin mitä niil­lä saa­vu­te­taan, mut­ta en suo­ra­nai­ses­ti ole val­mis hyväk­sy­mään sitä aja­tus­ta, että ihmis­ten hol­hous kai­kes­sa ja aina joh­taa huo­nom­paan lop­pu­tu­lok­seen kuin se, että pää­tök­sen­te­ko jäte­tään “vas­tuul­lis­ten aikuis­ten” omil­le har­teil­le. Eten­kin asiois­sa, jois­sa itse hol­hot­ta­va asia vai­kut­taa ihmi­sen pää­tök­sen­te­ko­ky­kyyn (kuten on asia huu­meis­sa tai uhka­pe­lis­sä), on minus­ta aika nai­via olet­taa, että ihmi­set sit­ten teki­si­vät pää­tök­siä näis­sä asiois­sa puh­taan rationaalisesti.

   4. Samu­li Saa­rel­ma: Mik­si ehdo­tat mono­po­li­myyn­tiä, jos ker­ran ihmi­set eivät tar­vit­se mitään hol­hous­ta huu­mei­siin sen enem­pää kuin lei­pään­kään? Minus­ta tun­tuu sil­tä, että sit­ten­kin sisäis­tät itse­kin sen, että huu­meet eivät ole ihan sama jut­tu kuin muut asiat. 

    Tuo aikui­siin viit­taa­mi­nen­kin on sii­nä mie­les­sä mie­len­kiin­toi­nen, että se olet­taa, että joten­kin sen, että kun ihmi­set pää­se­vät 18:n vuo­den ikään, he eivät enää tee oman hyvin­voin­tin­sa kan­nal­ta type­riä pää­tök­siä, joil­ta hei­tä kan­nat­tai­si itse­ään suojella. 

    Olen kans­sa­si samaa miel­tä, että eten­kin huu­mei­den koh­dal­la hol­hous­toi­men­pi­teis­tä voi hyvin­kin olla net­to­mää­räi­ses­ti enem­män hait­taa kuin mitä niil­lä saa­vu­te­taan, mut­ta en suo­ra­nai­ses­ti ole val­mis hyväk­sy­mään sitä aja­tus­ta, että ihmis­ten hol­hous kai­kes­sa ja aina joh­taa huo­nom­paan lop­pu­tu­lok­seen kuin se, että pää­tök­sen­te­ko jäte­tään “vas­tuul­lis­ten aikuis­ten” omil­le har­teil­le. Eten­kin asiois­sa, jois­sa itse hol­hot­ta­va asia vai­kut­taa ihmi­sen pää­tök­sen­te­ko­ky­kyyn (kuten on asia huu­meis­sa tai uhka­pe­lis­sä), on minus­ta aika nai­via olet­taa, että ihmi­set sit­ten teki­si­vät pää­tök­siä näis­sä asiois­sa puh­taan rationaalisesti.

    The eco­no­mist ehdot­taa mono­po­li­myyn­tiä ja vähin­tään sitä var­maan useim­mat asi­aa poh­ti­maan vai­vau­tu­vat kan­nat­ta­vat. Minä en ehdot­ta­nut niin. Lai­tat sano­ja suuhuni.

    Itse meni­sin pidem­mäl­le ja vapaut­tai­sin päih­teet­kin lisens­si­na­lai­seen vähit­täis­myyn­tiin, kuten kan­na­bis useis­sa USAn osa­val­tios­sa. Jon­kin­lai­nen hait­to­jen vero-ohjaus saat­tai­si olla pai­kal­laan. Mah­dol­li­ses­ti myyn­nin voi­si vapaut­taa täy­sin­kin, ilman lisens­si­vaa­ti­mus­ta. Alko­ho­lin tavoin olen tai­pu­vai­nen otta­maan läh­tö­koh­dak­si jon­kin­lai­sen ikä­ra­ja­ra­joit­teen, jos­ta voi sit­ten tie­to­poh­jai­ses­ti väitellä.

    On tie­dos­sa, että jot­kut kyy­ni­ses­ti käyt­tä­vät ihmis­ten addik­tioi­ta hyväk­seen, mut­ta tilan­ne on pahin nykyi­sel­lään, kun lait­to­mat päih­teet ovat kovien rikol­lis­ten käsis­sä. Lisään­ty­vä Vapaus ei pahen­na tilan­net­ta, vaan paran­taa sitä. Kovan rikol­li­suu­den ja yhteis­kun­nan kont­rol­lin pai­nees­sa elä­mi­nen tus­kin on päih­deon­gel­mai­sel­le help­poa nyt. Jos kaik­ki aika ja raha ei mene addik­tioon, oli­si mah­dol­lis­ta elää kont­ri­buoi­den yhteis­kun­taan. Aina­kaan ei tar­vit­si­si teh­tail­la jat­ku­vas­ti omai­suus ja väki­val­ta­ri­kok­sia, joten yhteis­kun­nal­li­set hai­tat var­mas­ti vähenisivät.

    Tämä koko blo­gi­han läh­tee nime­no­maan sii­tä, että Veik­kauk­sen toi­min­nas­sa on havait­ta­vis­sa sitä samaa kyy­ni­syyt­tä ja toi­min­ta on kaksinaamaista.

    Luon­nol­li­ses­ti vaa­ran aiheut­ta­mi­ses­ta muil­le eli vaik­ka ajo­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta päih­ty­nee­nä tuli­si kui­ten­kin ran­gais­ta, mie­lel­lään sel­väs­ti anka­ram­min­kin kuin nyky­ään. Aggres­siot ja väki­val­ta päih­ty­nee­nä ehdot­to­mas­ti tuo­mit­ta­va anka­ram­min juri­di­ses­ti ja ”sosi­aa­li­ses­ti”. Ja vas­tuul­li­siin työ­teh­tä­viin ilman muu­ta voi­ta­va vaa­tia tiuk­ka päih­de­seu­la ja testit.

    Päih­teil­lä, myös lail­li­sil­la, on vaka­vat hait­tan­sa ja ehdot­to­mas­ti las­ten ja nuor­ten kas­va­tuk­ses­sa on se tuo­ta­va esiin tur­hia pelot­te­le­mat­ta. Hol­hoa­mi­nen ei ole pois­ta­nut Suo­mes­ta edes aivan tol­ku­ton­ta huma­la­ha­kuis­ta juo­mis­ta. Alko­ho­liad­dik­toi­tu­vil­le jär­ke­vin vaih­toeh­to tai­taa olla täys­rait­tius, mut­ta sitä ei yksi­löl­le voi oikein avoi­mes­sa yhteis­kun­nas­sa pakot­taa, joten men­tä­köön vapau­del­la, joka enem­mis­töl­le sopiikin.

    Tie­ten­kin ihmi­set toi­mi­vat osin epä­ra­tio­naa­li­ses­ti, osa enem­män, osa vähem­män. Vapaus vali­ta on kui­ten­kin yhteis­kun­nal­li­ses­ti tär­keä arvo.

    Ehkä off­to­picin voi rajoit­taa suun­nil­leen tähän.

   5. Län­si­mai­nen demo­kra­tia:
    Itse meni­sin pidem­mäl­le ja vapaut­tai­sin päih­teet­kin lisens­si­na­lai­seen vähit­täis­myyn­tiin, kuten kan­na­bis useis­sa USAn osa­val­tios­sa. Jon­kin­lai­nen hait­to­jen vero-ohjaus saat­tai­si olla pai­kal­laan. Mah­dol­li­ses­ti myyn­nin voi­si vapaut­taa täy­sin­kin, ilman lisens­si­vaa­ti­mus­ta. Alko­ho­lin tavoin olen tai­pu­vai­nen otta­maan läh­tö­koh­dak­si jon­kin­lai­sen ikä­ra­ja­ra­joit­teen, jos­ta voi sit­ten tie­to­poh­jai­ses­ti väitellä.

    Nii­sä 18 .Yhdys­val­tain osa­val­tiois­sa jois­sa kan­na­bis on sal­lit­tua on kan­na­bik­sen myyn­ti rajoi­tet­tu vain osa­val­tios­sa pysy­väs­ti asu­vil­le osa­val­tion kan­sa­lai­sil­le joi­den on todis­tet­ta­va hen­ki­löl­li­syys oston yhtey­des­sä. Tämä on sinän­sä Yhdys­val­tain osa­val­tiois­sa suh­teel­li­sen help­poa kos­ka ajo­kort­ti joka on ainoa hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus on osa­val­tio koh­tai­nen jos­sa lukee sel­väs­ti osa­val­tion nimi ja mis­sä pii­ri­kun­nas­sa se on myön­nett. Näin kont­rol­li toi­mii niin että kan­na­bis-turis­mia ei ole mah­dol­li­suut­ta har­joit­taa. Uru­guays­sa on kan­sal­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus jär­tes­tel­mä jos­sa on hen­ki­lö­tie­dot osto-oikeut­ta var­ten (vrt. vii­na­kort­ti) . Ulko­maa­lai­set jot­ka tule­vat Uru­guay­hin voi­vat ostaa rajan­yli­tys pai­koil­ta (len­toa­se­mat, sata­mat ja maa­ra­jan yli­tys­pai­kat) oman yhden käyn­nin aikai­sen kan­na­bis-pas­sin joka on mak­sul­li­nen. Se luo­vu­te­taan rajal­la on pois­tuu maasta.

   6. Aika vah­vaa puo­lus­tus­ta sai polii­sin pyö­rit­tä­mä huu­me­mo­no­po­li sii­nä vai­hees­sa, kun polii­se­ja pidäteltiin.

    Eikä se toi­min­ta tain­nut mihin­kään muut­tua. Edel­leen mono­po­li on ole­mas­sa ja pii­ri pyörii.

   7. Län­si­mai­nen demo­kra­tia: The eco­no­mist tosi­aan vapaut­tai­si huu­meet aina­kin mono­po­li­myyn­tiin asti, pois rikol­lis­ten käsistä. 

    Tämä se ydin on. Kysyn­näl­lä, mil­lä tahan­sa, on tai­pu­mus tyy­dyt­tyä joko lail­li­ses­ti tai lait­to­mas­ti. Sik­si on parem­pi ottaa myös perus­huu­mei­den kysyn­nän tyy­dyt­tä­mi­nen yhteis­kun­nan hal­tuun, jot­tei käy kuten muu­ta­mis­sa mais­sa, jois­sa varak­kaat huu­me­kar­tel­lit hal­lit­se­vat a.o. maa­ta de’­fac­to. Euroo­pas­sa­kin peli rau­hoitt­ti­si, kun Alkon kal­tai­set sys­tee­mit syr­jäyt­täi­si­vät huu­me­den epä­mää­räi­set jake­lu­ver­kos­tot ja asiakashankinnan.

   8. Län­si­mai­nen demo­kra­tia: : The eco­no­mist tosi­aan vapaut­tai­si huu­meet aina­kin mono­po­li­myyn­tiin asti, pois rikol­lis­ten käsistä. 

    Tapio: Tämä se ydin on. Kysyn­näl­lä, mil­lä tahan­sa, on tai­pu­mus tyy­dyt­tyä joko lail­li­ses­ti tai lait­to­mas­ti.Euroo­pas­sa­kin peli rau­hoitt­ti­si, kunAl­kon kal­tai­set sys­tee­mit syr­jäyt­täi­si­vät huu­me­den epä­mää­räi­set jake­lu­ver­kos­tot ja asiakashankinnan. 

    Alkon kal­tai­sia mono­po­le­ja on Euroo­pas­sa vain Poh­jois­mais­sa (pait­si Tans­kas­sa) siis Suo­men Alko, Islan­nin Vínbúð, Fär­saar­ten Rúsdrek­kasø­la Land­sins, Nor­jan Vin­mo­no­po­let ja Ruot­sin Sys­tem­bo­la­get. Nor­jas­sa Vin­mo­no­po­le­tin aukio­loa­jat ovat vie­lä tiu­kem­min sää­del­ty kuin Suo­mes­sa Alkon. Myös Nor­jas­sa on pal­jon Suo­mea tiu­kem­pi annis­ke­lu­la­ki ravin­to­lois­sa kuin Suomessa. 

    Mie­to­jen huu­mei­den kuten kan­na­bik­sen koh­dal­la ainoa Euroo­pan maa joka on vapaut­ta­nut kan­na­bik­sen käy­tön on Por­tu­ga­li jos­sa ei ole mitään mono­po­liyh­tiö­tä val­vo­mas­sa kan­na­bik­sen käyt­töä joten Por­tu­ga­lis­sa kulu­tus on aika vapaa­ta. Esim Uru­guays­sa val­tio kont­rol­loi kan­na­bik­sen myyn­tiä ja kulu­tus­ta erään­lais­ten kan­na­bis­pas­sien kaut­ta. Kum­pi jär­jes­tel­mä on parem­pi Por­tu­ga­lin vai Uru­guayn oli­si tee­ma jos­ta voi­si käy­dä pit­kä­kin keskustelu.

   9. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Peli­riip­pu­vuus on huu­me­riip­pu­vuu­teen rin­nas­tu­va ongel­ma, joka tuho­aa yksi­lön täy­sin. Tämä on todet­tu jopa aivo­tut­ki­muk­sel­la. Jos heroii­ni ei sovi vapai­siin mark­ki­noi­hin, eivät uhka­pe­lit­kään sovi.

    Peli­riip­pu­vai­sia on niin vähän, ettei sil­lä sinän­sä ole mer­ki­tys­tä, mut­ta vapaut­ta­mal­la mark­ki­nat saa­daan val­tiol­le parem­pi tuot­to. Sii­nä ohes­sa eriy­te­tään val­von­ta ja pelien tuo­tan­to, mikä itse asias­sa paran­taa peli­riip­pu­vais­ten asemaa.

  2. Libe­raa­li demo­kra­tia:
   Onpa tääl­lä illi­be­raa­lia poruk­kaa. Luon­nol­li­ses­ti veik­kauk­sen mono­po­li tuli­si pur­kaa ja ottaa käyt­töön lisens­si­jär­jes­tel­mä, joka takaa toi­mi­joi­den vaka­va­rai­suu­den mak­saa ulos peli­voi­tot. EU mais­ta Mal­ta on lähin­nä hyvää sys­tee­miä. Aikuis­ten ihmis­ten oli­si hyvä toi­mia aikuis­mai­ses­ti ja ottaa vas­tuu omis­ta teois­taan. Pelaa­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta, en ymmär­rä, mitä ”uhkaa” sii­nä har­joi­te­taan. Lisäk­si vedon­lyön­ti­pe­lit ja poke­ri ovat tai­to­pe­le­jä, mut­ta on slo­teil­la­kin paik­kan­sa kerä­tä höl­möil­tä rahat.

   Tupak­kaan­kin tai­det­tiin rin­nas­taa. Tupa­koin­nil­la on kyl­lä vaka­vam­mat ulkois­vai­ku­tuk­set tupa­koi­mat­to­miin ja sik­si sii­nä tar­vi­taan rajoi­tuk­sia. Yksi kei­no voi­si olla tupa­kan mono­po­li­myyn­ti, johon sai­si osto­lu­van pyyn­nös­tä. Hakies­sa pitäi­si alle­kir­joit­taa sito­va sopi­mus luo­pua jul­ki­ses­ti rahoi­tet­tu­jen ter­veys­pal­ve­lui­den käy­tös­tä lop­puiäk­si. Jos siis pink­ka kes­tää, voi­si har­ras­taa sau­hut­te­lua, kun­han ei altis­ta mui­ta syövälle.

   Oli­si Veik­kauk­sel­ta libe­raa­lia sal­lia pelaa­jien itsel­leen aset­ta­mat mää­rä­ai­kai­set tai lopul­li­set peli­kiel­lot, jot­ka kyl­lä­kin edel­lyt­täi­si­vät pakol­lis­ta tun­nis­tau­tu­mis­ta joko Veik­kaus-kor­til­la tai muul­la hen­ki­lö­kor­til­la (tek­ni­nen val­mius jo on). Veik­kaus ei siis sal­li ihmis­ten käyt­tä­vän omaa “vapaa­ta” tah­to­aan tehokkaasti. 

   Tut­ki­mus­ten mukaan peli­riip­pu­vuus on ensi­si­jai­ses­ti neu­ro­bio­lo­gis­poh­jai­nen impuls­si­kont­rol­li­häi­riö, ja jo muu­ta­man tun­nin tek­ni­nen sekä pakot­ta­va vii­vy­tys tar­peen toteut­ta­mi­sek­si pois­taa sen useim­mil­ta tehok­kaas­ti. Sik­si lot­to ja keno eivät ole peli­au­to­maat­tien veroi­sia kou­kut­ta­jia. Mm. mt-ongel­mai­nen ja pien­tä elä­ket­tä naut­ti­va nuo­ri kave­ri­ni on pelan­nut aikaa­ni yhdes­sä illas­sa yli 400 euroa kolik­ko­pe­lei­hin, joten tie­dän jotain ilmiön älyt­tö­myy­des­tä. Ei lopul­ta kovin haus­kaa, mut­ta onnek­si hänen lää­kä­riäi­tin­sä kus­tan­si kuu­kau­den menot ja pikavipit. 

   Peli­riip­pu­vuu­den ulkois­vai­ku­tuk­set ovat huo­mat­ta­via myös hei­ken­täes­sään koko­nais­ten per­hei­den talouk­sia, jol­loin myös lap­set voi­vat jää­dä vail­le asial­lis­ta vaa­te­tus­ta ja muu­ta ela­tus­ta. Peli­riip­pu­vai­nen voi olla myös masen­tu­nut ja ahdis­tu­nut, jol­loin koko lähi­pii­ri kär­sii sii­tä. Uskon, että vuo­sit­tain tapah­tuu myös vähin­tään usei­ta itse­mur­hia Veik­kauk­sen romut­ta­man talou­den takia. Juu­ri ketään ei kiinnosta.

 23. Itse olen pitä­nyt veik­kaa­mis­ta ja lot­toa­mis­ta har­mit­to­ma­na ajan­viet­tee­nä, olkoot että mah­dol­li­suus voit­taa mitään suu­rem­pia sum­mia on olematon.
  Ihmi­set jot­ka ovat innok­kai­ta penk­ki- tai oikei­ta urhei­li­joi­ta ovat var­maan tois­ta miel­tä Veik­kauk­sen mono­po­lis­ta kuin mitä tääl­lä esi­tet­ty. Penk­kiur­hei­li­jat­han valit­ta­vat koko ajan sii­tä että suo­ma­lai­set eivät menes­ty riit­tä­väs­ti kan­sain­vä­li­sis­sä kisois­sa ja pitä­vät riit­tä­mä­tön­tä rahoi­tus­ta syynä.Veikkaaminen ja lot­toa­mi­nen, vaik­ka ei voit­tai­si mitään, on kuin pis­täi­si rahaa pank­kiin että oma lem­piur­hei­lu­la­ji saa tukea.

  Mut­ta jotain kum­mal­lis­ta on muu­ta­mas­sa vuo­des­sa tapah­tu­nut. Ilmei­ses­ti Veik­kauk­sen, RAY:n ja Suo­men Hip­pok­sen peli­toi­min­nan fuusioi­tu­mi­nen on joha­nut yli­lyön­tei­hin. Pele­jä on yksin­ker­tai­ses­ti lii­kaa, ja kaik­ki eivät ymmär­rä miten uudet pelit toi­mi­vat. Mai­nok­set on suun­nat­tu lap­sen­mie­li­sil­le ja vähä-älyi­sil­le, stra­te­gia täh­tää sii­hen että suur­pe­laa­jat saa­dan “sitou­dut­tua”.

  Ainoa hyvä puo­li on että pelaa­mi­seen vaa­di­taan 18 vuo­den ikää. Ehkä se saa nuo­rem­man pol­ven tajua­maan että höl­mö­läi­sen hom­maa, ja Oy Veik­kaus Ab jou­tuu pelaa­jien puut­tees­sa lopet­ta­maan v 2050.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sitä 18 vuo­den ikää ei kont­rol­loi­da miten­kään. Sel­väs­ti nuo­rem­pia näkyy peliautomaateilla. 

    Olen kyl­lä näh­nyt kont­rol­loin­tia esi­mer­kik­si Hel­sin­gin yti­men S‑marketissa, kas­sa (kas­sal­ta käsin voi­daan sul­kea auto­maat­ti) kes­keyt­tää alai­käi­sen pelin ja kysyy pape­rit. Tosin tätä näki enem­män vuo­si-pari sit­ten. Omas­sa nuo­ruu­des­sa­ni sil­lois­ta 15 vuo­den ikä­ra­jaa ei val­vo­nut kukaan.

   2. TTK: Olen kyl­lä näh­nyt kont­rol­loin­tia esi­mer­kik­si Hel­sin­gin yti­men S‑marketissa, kas­sa (kas­sal­ta käsin voi­daan sul­kea auto­maat­ti) kes­keyt­tää alai­käi­sen pelin ja kysyy pape­rit. Tosin tätä näki enem­män vuo­si-pari sit­ten. Omas­sa nuo­ruu­des­sa­ni sil­lois­ta 15 vuo­den ikä­ra­jaa ei val­vo­nut kukaan. 

    Mul­la on saman­lai­sia havaintoja.

  1. R.Silfverberg:
   Mut­ta jotain kum­mal­lis­ta on muu­ta­mas­sa vuo­des­sa tapah­tu­nut. Ilmei­ses­ti Veik­kauk­sen, RAY:n ja Suo­men Hip­pok­sen peli­toi­min­nan fuusioi­tu­mi­nen on joha­nut yli­lyön­tei­hin. Pele­jä on yksin­ker­tai­ses­ti lii­kaa, ja kaik­ki eivät ymmär­rä miten uudet pelit toi­mi­vat. Mai­nok­set on suun­nat­tu lap­sen­mie­li­sil­le ja vähä-älyi­sil­le, stra­te­gia täh­tää sii­hen että suur­pe­laa­jat saa­dan “sitou­dut­tua”.

   Olen itse miet­ti­nyt sitä, onko Veik­kauk­sen sel­väs­ti aggres­sii­vi­sem­pi mai­non­nan lin­ja seu­raus­ta EU Komis­sion pää­tök­ses­tä siir­tää raha­pe­lien val­von­ta kan­sal­li­sil­le tuo­miois­tu­mil­le pari vuot­ta sit­ten. Eli kävi­kö niin, että uhka Komis­sion puut­tu­mi­ses­ta pie­ne­ni mer­kit­tä­väs­ti ja erin­omai­nen ver­kos­toi­tu­mi­nen suo­ma­lai­siin pää­tök­sen­te­ki­jöi­hin pitää kan­sal­li­sen puut­tu­mi­sen ris­kin pie­ne­nä. Ja kun ris­kit ovat hal­lin­nas­sa, voi­daan kään­tää ruu­via tiu­kem­mal­le ja polii­ti­kot­kin voi­vat vaa­rat­ta lip­saut­taa lyp­sy­leh­mä­ver­tauk­sia. Nyt­kin kes­kus­te­lus­sa monel­ta Veik­kauk­sen puo­lus­ta­jal­ta tun­tuu unoh­tu­van se, mikä on hyväk­syt­tä­vä syy mono­po­lil­le ja mikä ei.

   Mai­nok­set muu­ten tie­ten­kin suun­na­taan nii­den koh­de­ryh­mäl­le. Koh­de­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mia ne eivät yleen­sä vakuu­ta tai innos­ta. Veik­kauk­sen kes­kei­sin koh­de­ryh­mä on pal­jon pelaa­vat. Tot­ta kai, mikä tahan­sa yri­tys sat­saa nii­hin 20%:iin asiak­kais­ta, jot­ka tuo­vat 80% myyn­nis­tä ja yli 100% voitoista.

 24. Allao­le­va kuvaa hyvin Veik­kauk­sen joh­toa, hal­li­tus­ta ja ikä­vä kyl­lä myös monia Veik­kauk­sen edunsaajia:

  Geor­ge Orwell:
  It is dif­ficult to get a man to unders­tand somet­hing, when his sala­ry depends upon his not unders­tan­ding it 

 25. Nykyi­nen Veik­kaus on yhdis­tet­ty­nä enti­nen RAY, Toto ja Veikkaus.
  RAY:n perua ovat peli­au­to­maa­tit, mut­ta vas­ta­vas­ti RAY tun­nis­ti ongel­man ja osaa­mis­ta fir­mas­sa pitäi­si olla omas­ta takaa.

  Ilmei­ses­ti orga­ni­saa­tion kas­vaes­sa raha­pe­lio­saa­mi­nen kato­si joh­dos­ta? Polii­ti­nen ohjaus pai­not­taa tuot­to­ja ja nii­den kas­va. Saman aikaan lot­to-kan­sa ikään­tyy ja vähe­nee, joten pai­neet ovat suuret.

  Peri­aat­tees­sa Vek­kauk­sen teh­tä­vä on tar­jo­ta sel­lai­set raha­pe­li­mah­dol­li­suu­det, joil­la pide­tään rahat Suo­mes­sa ja samal­la hai­tat kuris­sa. Tulos­oh­jauk­ses­sa minis­te­ri tai­si ne unohtaa.

  Peli­hai­tois­sa nopea­tah­ti­set pelit ovat vaa­ral­li­sia, etee­kin peli­au­to­maa­tit. Ker­ta vii­kos­sa pelat­ta­va lot­to ja vas­taa­vat jääh­dyt­tä­vät peli­hi­moa ja tar­vet­ta saa­da tap­pio takai­sin pelaa­mal­la lisää.

  Uuden Veik­kauk­sen koh­dal­la lie­nee tar­vet­ta niin muu­tok­siin ylem­mäs­sä joh­dos­sa, hal­lin­non pro­ses­seis­sa ja eri­tyi­ses­ti ohjaus­ta­vas­sa. Kul­tuu­ri­mi­nis­te­ril­le Veik­kauk­sen tuo­tot ovat kiva asia, kos­ka val­tio­va­rain­mi­min­te­riö ei vah­di nii­tä kuten vero­ra­ho­ja, ehkä pitäi­si. Yri­tys­joh­to taas tekee sen mis­tä sil­le mak­se­taan ja kan­nus­te­taan. Tulos­mit­ta­ris­ton balans­si on tarpeen.

  Ulko­mai­set toi­mi­jat eivät nekään ole muus­ta kiin­nos­tu­nei­ta kuin tuo­tos­ta, joten rat­kai­sua ei siel­tä­kään löydy.

  Veik­kaus mai­nos­taa näky­väs­ti urhei­lu­ta­pah­tu­mis­sa, myös ja eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le. Onko sihen tar­vet­ta vai onko se pii­lo­tu­kea tai jotain muu­ta kummallista?
  Seu­raa­va kysy­mys: onko urhei­lu niin tyl­sää, ettei sitä pys­ty seu­raa­maan kuin kän­nis­sä? Ilmei­ses­ti aja­tus­hau­to­moi­den rahoi­tus­ta tulee lob­ba­reil­ta, aina­kin tupak­ka­teol­li­suu­del­ta. Tavoi­te on “vapaam­pi yhteis­kun­ta”, siis jos­sa tupa­kan ja alko­ho­lin rajoit­tei­ta oli­si vähem­män, hai­tois­ta ei niin väliä.
  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/ajatuspajoissa-haisee-tupakka-tupakkateollisuus-tukee-ajatushautomoita-jotka-kritisoivat-valtioita-ja-poliitikkoja-holhoamisesta/

 26. Anek­doot­ti: Eilen kios­kin edus­tal­la kuu­lin kuin­ka epä­siis­ti nuo­ri mies valit­ti kave­ril­leen, kuin­ka ulos­ot­to vie hänel­tä 900 euroa kuus­sa. Kios­kin kas­sal­la hän miet­ti het­ken, mikä pank­ki­kort­ti mah­taa enää toi­mia. Hän osti vain tupak­kaa ja kenokuponkeja.

 27. Joku vii­sas on aika­naan sano­nut osu­vas­ti: “Lot­to on lisä­ve­ro tyhmille”.

  Loton voit­to­mah­dol­li­suu­det voi kon­re­ti­soi­da seuraavasti:

  Loton pää­voi­ton toden­nä­käi­syys on 1/18 mil­joo­nas­ta. Se on sama kuin 1 cm / 180 km.

  Fil­la­roi­daan Hel­sin­kin Rau­ta­tie­a­se­mal­ta Tam­pe­reen Rau­ta­tie­a­se­mal­le (auto­tie­tä pitäi­si ajaa vie­lä 10km Tam­pe­reen ohi), ja täl­tä 180 km mat­kal­ta täy­tyi­si vali­ta oikea 1 cm sii­vu. Ei siis rii­tä että osuu oike­aan tien­haa­raan, tai edes oikean pos­ti­laa­ti­kon koh­dal­le vaan täs­mäl­leen oikea 1cm siivu.

 28. Jopa moni tun­net­tu vasem­mis­to­po­lii­tik­ko naii­vis­ti puo­lus­taa Veik­kauk­sen moraa­li­ses­ti ilmei­sen kes­tä­mä­tön­tä toi­min­taa sil­lä aja­tuk­sel­la, että se tuot­taa näky­vää hyvää eräil­le tahoil­le (polii­ti­koi­den lähel­lä on run­saas­ti kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­ta, jot­ka osaa­vat ker­toa hyö­dyis­tä), joten toi­sil­le ihmi­sil­le aiheu­tu­va näky­mät­tö­mäm­pi ja etäi­sem­pi kär­si­mys on hyväksyttävää. 

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti uskon, että Veik­kaus tuot­taa pelion­gel­mai­sil­le (myös hei­dän lähi­pii­reil­leen) yhteen­sä tun­tu­vas­ti enem­män kär­si­mys­tä kuin kol­man­nen sek­to­rin jär­jes­töt tuot­ta­vat inhi­mil­lis­tä hyö­tyä ja iloa toi­sil­le. Ja vaik­ka asia oli­si toi­sin, niin toi­sil­le tuo­tet­ta­vaa hyvää ei voi moraa­li­ses­ti kes­tä­väs­ti puo­lus­taa toi­sil­le ihmi­sil­le tuo­tet­ta­val­la kär­si­myk­sel­lä. Muu­toin orjuus oli­si moraa­li­ses­ti kes­tä­vä tapa kus­tan­taa vähem­män epä­on­nek­kai­den hyvinvointipalvelut. 

  Uskon jon­kun rehel­li­sen polii­ti­kon tai muun tahon vie­lä kan­te­le­van asias­ta EU:n eli­mil­le, jot­ta EU voi­si tuho­ta Veik­kauk­sen moraa­lit­to­man mono­po­lia­se­man vapaut­ta­mal­la kil­pai­lun. Se oli­si var­mas­ti omi­aan herät­tä­mään eten­kin lain­sää­tä­jän halun rajoit­taa peli­hait­to­ja. Sai­ras kyt­kös “hyvän­te­ke­väi­syy­den” ja köyhien/kipeiden kup­pauk­sen välil­lä on puret­ta­vis­sa vain noin radi­kaa­lil­la taval­la, sil­lä peh­meäm­pi tapa ei ole toi­mi­nut eikä toimi. 

  Oli­si toi­vot­ta­vaa, että blo­gis­tin lisäk­si myös muut sosi­aa­li­ses­ta oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta kiin­nos­tu­neet poliit­ti­set vai­kut­ta­jat heräi­si­vät kor­jaa­maan yhden suu­ren yhteis­kun­nal­li­sen epä­koh­dan. Toi­sen hyö­ty ei saa mil­loin­kaan oikeut­taa toi­sen kär­si­mys­tä. Toi­sin argu­men­toi­vat päät­tä­jät sai­si­vat hävetä.

  1. Veik­kaus toteut­taa moder­nia orjuut­ta.:
   Jopa moni tun­net­tu vasem­mis­to­po­lii­tik­ko naii­vis­ti puo­lus­taa Veik­kauk­sen moraa­li­ses­ti ilmei­sen kes­tä­mä­tön­tä toi­min­taa sil­lä aja­tuk­sel­la, että se tuot­taa näky­vää hyvää eräil­le tahoil­le (polii­ti­koi­den lähel­lä on run­saas­ti kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­ta, jot­ka osaa­vat ker­toa hyö­dyis­tä), joten toi­sil­le ihmi­sil­le aiheu­tu­va näky­mät­tö­mäm­pi ja etäi­sem­pi kär­si­mys on hyväksyttävää. 

   Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti uskon, että Veik­kaus tuot­taa pelion­gel­mai­sil­le (myös hei­dän lähi­pii­reil­leen) yhteen­sä tun­tu­vas­ti enem­män kär­si­mys­tä kuin kol­man­nen sek­to­rin jär­jes­töt tuot­ta­vat inhi­mil­lis­tä hyö­tyä ja iloa toi­sil­le. Ja vaik­ka asia oli­si toi­sin, niin toi­sil­le tuo­tet­ta­vaa hyvää ei voi moraa­li­ses­ti kes­tä­väs­ti puo­lus­taa toi­sil­le ihmi­sil­le tuo­tet­ta­val­la kär­si­myk­sel­lä. Muu­toin orjuus oli­si moraa­li­ses­ti kes­tä­vä tapa kus­tan­taa vähem­män epä­on­nek­kai­den hyvinvointipalvelut. 

   Uskon jon­kun rehel­li­sen polii­ti­kon tai muun tahon vie­lä kan­te­le­van asias­ta EU:n eli­mil­le, jot­ta EU voi­si tuho­ta Veik­kauk­sen moraa­lit­to­man mono­po­lia­se­man vapaut­ta­mal­la kil­pai­lun. Se oli­si var­mas­ti omi­aan herät­tä­mään eten­kin lain­sää­tä­jän halun rajoit­taa peli­hait­to­ja. Sai­ras kyt­kös “hyvän­te­ke­väi­syy­den” ja köyhien/kipeiden kup­pauk­sen välil­lä on puret­ta­vis­sa vain noin radi­kaa­lil­la taval­la, sil­lä peh­meäm­pi tapa ei ole toi­mi­nut eikä toimi. 

   Oli­si toi­vot­ta­vaa, että blo­gis­tin lisäk­si myös muut sosi­aa­li­ses­ta oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta kiin­nos­tu­neet poliit­ti­set vai­kut­ta­jat heräi­si­vät kor­jaa­maan yhden suu­ren yhteis­kun­nal­li­sen epä­koh­dan. Toi­sen hyö­ty ei saa mil­loin­kaan oikeut­taa toi­sen kär­si­mys­tä. Toi­sin argu­men­toi­vat päät­tä­jät sai­si­vat hävetä.

   Aamen. Veik­kauk­sen itse­re­gu­loin­tia on nyt kokeil­tu vuo­des­ta 1940, kun Veik­kaus perus­tet­tiin ja sen lop­pu­tu­lok­se­na Suo­mes­sa pela­taan maa­il­man toi­sek­si eni­ten uhka­pe­le­jä per capi­ta. Har­hai­sia ovat mie­les­tä­ni ne, joi­den mie­les­tä nyky­ti­lan­ne on paras mah­dol­li­nen ja mitään ei saa muut­taa, kun tulok­set ovat näin ala-arvoi­sia. Jos puk­kia ei saa pääs­tää muu­al­la­kaan kaa­li­maan var­ti­jak­si, mik­si Veik­kaus oli­si joten­kin mui­ta parem­pi taho se teke­mään? Mono­po­lia sinäl­lään en halua pur­kaa, kos­ka jol­lain lail­la uhka­pe­le­jä on sään­nel­tä­vä, mut­ta nyky­muo­dos­saan se mak­si­moi ongel­ma­pe­laa­jil­ta revit­tä­viä voit­to­ja eikä suo­ri­ta sääntelyä.

 29. Veik­kauk­sen joh­to on ollut röyh­keäs­ti lob­baa­mas­sa net­ti­blok­ke­ja ja rahan­siir­ro­nes­to­ja ulko­maa­lai­siin (ETA-alu­eel­la toi­mi­viin lail­li­siin) peliyh­tiöi­hin. Voi­daan jo puhua sen­suu­ris­ta, jos net­tiä raja­taan jon­kun yhtiön talou­del­li­sen ase­man tur­vaa­mi­sek­si. Toi­vot­ta­vas­ti polii­ti­kot eivät mene tähän lan­kaan ja otta­vat asiois­ta sel­vää. Ulko­mail­le pelaa­mi­nen ei ole lai­ton­ta, sel­lais­ta laki­py­kä­lää ei ole.

 30. Tuo­hon alko ja veik­kaus­ta­ri­naan voi­si kir­joit­taa hyvin vas­taa­van tari­nan huumeista.

  Sama poruk­ka, joka maa­han­tuo ja jake­lee hoi­taa val­von­nan niin laa­dun kuin lail­li­suu­den suhteen.

 31. O.S:“peliriippuvaiset eivät ole peli­au­to­maa­tien tuo­tos­sa mikään pie­ni sivu­vir­ta vaan pää­asial­li­nen tulolähde.” 

  Peluu­rin mukaan 3,3 % suo­ma­lai­sis­ta 15–74-vuotiasta kär­sii 2015 kerä­tyn väes­tö­ai­neis­ton perus­teel­la eri tasoi­sis­ta rahapeliongelmista.

  Ongel­ma­pe­laa­jat ovat vähäi­sen luku­mää­rän­sä lisäk­si pie­ni­tu­loi­sia. Miten he voi­vat tuot­taa suu­rim­man osan Veik­kauk­sen tuo­tos­ta ja olla fir­man pää­stra­te­gian kohde ?

  On myös esi­tet­ty mono­po­lin pur­ka­mis­ta ja alan vapaa­ta kil­pai­lua. Miten kan­sain­vä­lis­ten peliy­ri­tys­ten tulo maa­ham­me vähen­täi­si peliriippuvaisia ?

  1. Miten kan­sain­vä­lis­ten peliy­ri­tys­ten tulo maa­ham­me vähen­täi­si peliriippuvaisia ?

   Kyl­lä se voi­si vähen­tää, kos­ka oli­si moti­vaa­tio kah­li­ta nii­den toi­min­taa. Nyt Veik­kaus saa räl­läs­tää kenen­kään pöuut­tu­mat­ta, kos­ka rahat mene­vät hyvään tar­koi­tuk­seen. Sil­ti kan­na­tan mono­po­lia, joka otaa toisensuunnan.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Kyl­lä se voi­si vähen­tää, kos­ka oli­si moti­vaa­tio kah­li­ta nii­den toi­min­taa. Nyt Veik­kaus saa räl­läs­tää kenen­kään pöuut­tu­mat­ta, kos­ka rahat mene­vät hyvään tar­koi­tuk­seen. Sil­ti kan­na­tan mono­po­lia, joka otaa toisensuunnan.

    Jäi vie­lä auki kysy­mys sii­tä, miten pie­ni ryh­mä pie­ni­tu­loi­sia ongel­ma­pe­laa­jia voi olla Veik­kauk­sen pää­tu­lon­läh­de. Ettei täs­sä nyt oli­si taka­na jota­kin kulis­sien takais­ta pelin poli­tiik­kaa, jota meil­le hal­lin­toa­la­mai­sil­le ei kerrota.

    Eikö O.S: voi­si päkis­tää esil­le todel­li­set syyt Veik­kaus­mo­no­po­lin pur­ka­mis­vaa­ti­muk­sen taustalta ? 🙂 

    Oli­si­ko val­tiol­la kei­no­ja puut­tua peliyh­tiöi­den lii­ke­toi­min­taan.? Toi­sek­seen toi­mia­lan koh­dis­tu­va lain­sää­dän­tö­työ on Suo­mes­sa­kin jär­kyt­tä­vän hidas­ta ja kan­ke­aa. Lisäk­si se usein jää­tyy jar­rut­ta­viin valio­kun­ta­työs­ken­te­lyi­hin, joil­la etu­ryh­mät kam­pit­ta­vat uudis­tuk­sia, vrt. SOTE.

   2. Tie­ten­kin on kei­no­ja, kyse on vain halusta.

    Eihän kan­sain­vä­lis­ten tupak­kayh­tiöi­den tuot­tei­ta mai­nos­te­ta ja myy­dä avoi­mes­ti, ne on pii­lo­tet­tu, askin koko­kin tiu­kas­ti rajat­tu ja hin­nat­kin (verot) nouse­vat joka iki­nen vuosi.

    Jos tupa­kat myi­si Val­tion Tupak­ka Oy, jon­ka tuot­to meni­si hyviin tar­koi­tuk­siin, tilan­ne oli­si aika lail­la sama kuin Veik­kauk­sen kans­sa. Röö­kiä myy­täi­siin ja mai­nos­tet­tai­siin hyvin näky­väs­ti. Sama tilan­ne on kai­kis­sa val­tion yhtiöis­sä. Vapol­le­kin on hyö­tyä sii­tä että on val­tion yhtiö. 

    Kaik­ki myrk­ky­jä myy­vät yhtiöt ovat par­haim­mas­sa suo­jas­sa sään­te­lyl­tä, kun­han ovat val­tion omistuksessa.

 32. Eihän kukaan pelai­si Lot­toa sen epä­to­den­nä­köi­syy­den vuok­si mut­ta kos­ka Veik­kaus on onnis­tu­nut niin hyvin mie­li­ku­va­mark­ki­noin­nis­sa niin ihmi­set ajat­te­le­vat epä­ra­tio­naa­li­ses­ti. Tätä kun on teh­ty Loton alkua­jois­ta asti on luo­tu myös hel­ku­tin hyvä poh­ja kai­kel­le muul­le pelaa­mi­sel­le sisäl­täen peli­au­to­maa­tit vaik­ka ne eivät sil­loin Veik­kauk­sel­le kuuluneetkaan.

 33. Osmo, kii­tos hyväs­tä kir­joi­tuk­ses­ta — eri­tyi­ses­ti pidin Alko-rin­nas­tuk­ses­ta­si. Näin pilk­kua­vii­laa­va­na diplo­mi-insi­nöö­ri­nä on kui­ten­kin pak­ko tart­tua tuo­hon lot­to­voi­ton toden­nä­köi­syy­teen (jos­kin lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta tämä on mer­ki­tyk­se­tön­tä). Tai­sit las­kea toden­nä­köi­syy­den lot­to­voi­tol­le jaka­mal­la tuon yhden rivin oikein saa­mi­sen toden­nä­köi­syy­den 52:lla (viik­ko­jen mää­rä vuo­des­sa). Tämä ei kui­ten­kaan tek­ni­ses­ti ottaen ole oikea tapa las­kea voi­ton toden­nä­köi­syyt­tä, vaan tulee ennem­min­kin las­kea miten mon­ta viik­koa put­keen on toden­nä­köi­sem­pää hävi­tä kuin voit­taa. Jos siis eri lot­to­ri­vi­kom­bi­naa­tioi­ta on 18 643 560 (40 C 7), on toden­nä­köi­syys häviöl­le P(häviö) = 18 643 559 / 18 643 560. Kak­si viik­koa put­keen häviöi­tä oli­si siis P(häviö)^2, vuo­si put­keen P(häviö)^52 jne. Las­ke­taan siis mil­lä n:n arvol­la P(häviö)^n on alle 50%, eli suo­mek­si, mon­ta­ko viik­koa put­keen pitää pela­ta lot­to­ri­vi, jot­ta lopul­ta voit­ta­mi­nen on toden­nä­köi­sem­pää kuin häviö. Eli yhtä­lö on 0.5 = P(häviö)^n, jol­loin n saa­daan pyö­rit­tä­mäl­lä yhtä­lö muo­toon n = log_P(häviö)[0.5] = 12 922 731, joka vuo­sis­sa oli­si “vain” 248 514 — huo­mat­ta­vas­ti vähem­män kuin ehdot­ta­ma­si 358 000 vuotta!

  Pelaa­mal­la 4 000 riviä vii­kos­sa, voit­to muut­tui­si täl­lä logii­kal­la toden­nä­köi­sek­si jo rei­lun 62 vuo­den pääs­tä. Kan­nat­taa siis pela­ta isos­ti tai olla pelaa­mat­ta ollen­kaan (lot­to­ri­vin hin­nas­ta riip­puen voi tosin saa­da parem­man palau­tus­pro­sen­tin teke­mäl­lä rahoil­laan jotain muuta).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.