Helsingin seudun kasvu jatkui vahvana mutta painottuu nyt Espooseen ja Vantaalle

Väestön ennakkoti­las­ton mukaan Helsin­gin seudun asukasluku kasvoi 10 133 hen­gel­lä vuo­den ensim­mäisel­lä puoliskol­la. Edel­lisenä vuon­na samaan aikaan kasvua oli 9 897 henkeä. Seudun kasvus­ta 87,6 pros­ent­tia tuli PKS-kun­ti­in. Seudun neljästä­toista kun­nas­ta kaikkien muiden asukasluku kasvoi pait­si Tuusu­lan, Kau­ni­ais­ten ja Pornaisten.

Helsin­gin asukaslu­vun kasvu läh­es pysähtyi ensim­mäisel­lä neljän­nek­sel­lä (+ 562) mut­ta piristyi taas toisel­la neljän­nek­sel­lä (+2 385) Tässä saat­taa olla taustal­la jotain tilas­to­jen put­saus­ta, joka liit­tyy maas­ta pois muut­tamiseen. Jos tästä ei ole kyse, asum­isväljyy­den kasvun on täy­tynyt käyn­nistyä Helsingis­sä uud­estaan, sil­lä rak­en­t­a­mi­nen  ei ole hidas­tunut vaan pikem­minkin kiihtynyt. Seli­tys voi löy­tyä myös asun­to­jen varaamis­es­ta hotel­likäyt­töön (Airbnb) ja opiske­li­joiden hakeu­tu­mi­nen yksiöi­hin asum­istuen muu­tok­sen vuok­si. Jäämme odot­ta­maan seu­raavaa neljännestä, jol­loin opiske­li­jat tulevat.

Espoo ja Van­taa kan­ta­vat nyt selvästi suurem­man vas­tu­un pääkaupunkiseudun väestönkasvus­ta. Län­simetro ja Kehärata.

Koko maas­sa väk­iluku kasvoi 3 635 hen­gel­lä, mikä oli kokon­aan net­tomaa­han­muu­ton ansios­ta. Kuollei­den määrä ylit­ti syn­tynei­den määrän 4 869 hengellä.

Koko maas­sa syn­tyi ensim­mäisel­lä vuosipuolisko­la 22 186 las­ta (23 759) eli syn­tynei­den määrä las­ki 1 573 lapsel­la. Myös kuollei­den määrä (27 055) las­ki 1 018 hen­gel­lä. Vaisu influenssavuosi?

36 vastausta artikkeliin “Helsingin seudun kasvu jatkui vahvana mutta painottuu nyt Espooseen ja Vantaalle”

 1. “Jos tästä ei ole kyse, asum­isväljyy­den kasvun on täy­tynyt käyn­nistyä Helsingis­sä uud­estaan, sil­lä rak­en­t­a­mi­nen ei ole hidas­tunut vaan pikem­minkin kiihtynyt. ”

  Mikään pakko asian ei ole selit­tyä asum­isväljyy­den kasvul­la, eli ruokakun­nan pääa­sun­non neliömäärän kasvul­la per asukas. Asum­isväljyysindikaat­toris­sa näkymät­tömät kakkos- ja kol­mosasun­not ovat jo pidem­pään Suomes­sa olleet yleistymään päin, ja ainakin jokin osa seli­tyk­ses­tä voi löy­tyä myös siltä puolelta. 

  Työa­sun­tovähen­nyk­sen määrän nos­ton aiem­mal­ta 300 €/kk tasol­ta 1.1.2019 alka­en 500 €/kk tasolle on asun­tomarkki­noil­la odotet­tu lisäävän kakkosasun­to­jen yleisyyt­tä. Asun­tomarkki­noil­la ainakin osa ihmi­sistä on odot­tanut tuon vero­tus­muu­tok­sen näkyvän vähitellen kakkosasun­to­jen määrän kasvua kiihdyt­tävänä asiana eri­tyis­es­ti Helsingissä.

  Vielä ei ole kuitenkaan vero­muu­tok­ses­ta niin pitkää aikaa, että siitä olisi vielä tietoa, miten työa­sun­tovähen­nyk­sen muu­tos on oikeasti vaikut­tanut kakkosasun­to­jen määrien kehi­tyk­seen. Se selvin­nee joidenkin vuosien päästä.

 2. Astronomi­nen asun­to­jen hin­tata­so alkaa vaikuttaa.
  Jopa matemaat­tis­es­ti lah­ja­ton osaa arvioi­da yleisen palkkata­son suh­teen asun­to­jen hin­taan sietämättömäksi.

  1. Asun­to­jen korkean hin­tata­son luulisi vbaikut­tac­van niin, että asu­taan ahtaam­min, eli samaan asun­tokan­taan mah­tuu enem­män ihmisiä, eikä niin, että asu­taan väl­jem­min. Kos­ka hin­nat määräy­tyvät markki­noil­la, korkeat hin­nat ker­to­vat suures­ta haluttavuudesta.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Asun­to­jen korkean hin­tata­son luulisi vaikut­ta­van niin, että asu­taan ahtaam­min, eli samaan asun­tokan­taan mah­tuu enem­män ihmisiä, eikä niin, että asu­taan väl­jem­min. Kos­ka hin­nat määräy­tyvät markki­noil­la, korkeat hin­nat ker­to­vat suures­ta haluttavuudesta. 

    Uusien asun­to­jen hin­tata­so on korkea, mut­ta useim­miten poh­jaratkaisut eivät mah­dol­lista ”ahdas­ta” asum­ista. Tästä seu­raa, että uudet asun­not lisäävät asum­isväljyyt­tä. Aivan eri­tyis­es­ti tämä kos­kee ullakko- yms rakentamista.
    Lisäk­si on ole­mas­sa vero­tuk­sel­lisia kan­nustei­ta asua (tarpeet­toman) isos­sa asunnossa.

   2. Ville: Lisäk­si on ole­mas­sa vero­tuk­sel­lisia kan­nustei­ta asua (tarpeet­toman) isos­sa asunnossa.

    Ei var­maan uusia kannusteita.

 3. Onko tämä nopeaa kasvua? Siis 10000 asukas­ta alueelle, joka on saman kokoinen kuin Sak­san 10 suur­in­ta kaupunkia yhteensä!

  1. AV:
   Onko tämä nopeaa kasvua? Siis 10000 asukas­ta alueelle, joka on saman kokoinen kuin Sak­san 10 suur­in­ta kaupunkia yhteensä!

   20 000 henkeä vuodessa on ihan kohtu­ulli­nen vauhti 5.5 miljoo­nan asukkaan maassa.

   1. Sepi: 20 000 henkeä vuodessa on ihan kohtu­ulli­nen vauhti 5.5 miljoo­nan asukkaan maassa.

    Seudun kasvus­ta tulee 20% syn­tyvyy­destä, 40% koti­maan muu­tos­ta ja 40% ulkomailta.

   2. JY:

    Seudun kasvus­ta tulee 20% syn­tyvyy­destä, 40% koti­maan muu­tos­ta ja 40% ulkomailta.

    Syn­tyvyy­den sijaan oikeampi ter­mi olisi tuos­sa tapauk­ses­sa var­maan kuolleisu­us — ottaen huomioon nykyisen erit­täin alhaisen syn­tyvyy­den. Kokon­aishedelmäl­lisyys­luku alueel­la on alle puoli­toista. Syn­tynei­den määrä on kuollei­den määrää suurem­pi lähin­nä sik­si, että pk-seudun väestörak­en­teessa on täl­lä het­kel­lä niin vähän ikään­tyneitä. Ikään­tyneet ovat keskit­tyneet mm. itä-Suomen ja Lapin väestörak­en­teeseen, ja kuolemat tilas­toitu­vat Suomes­sa täl­lä het­kel­lä sik­si eri­tyis­es­ti niihin osi­in maa­ta. Koko maan tasol­la syn­tynei­den määrä alit­taa kuollei­den määrän. Vuon­na 2018 Suomeen syn­tyi 47 577 las­ta. Suomen väk­iluku vuo­den 2018 lopus­sa oli 5 517 919, eli pitkäl­lä tähtäimel­lä tuol­laisil­la syn­tynei­den las­ten luvuil­la väestön määrän ennal­laan pysymi­nen edel­lyt­täisi sitä, että väestö eläisi ikäkeskiar­vona lask­ien 116 vuotta.

   3. Sepi: 20 000 henkeä vuodessa on ihan kohtu­ulli­nen vauhti 5.5 miljoo­nan asukkaan maassa.

    Tuol­la pros­en­tu­aalisel­la kasvu­vauhdil­la päästäisi­in tuskin edes top 50:n Yhdys­val­lois­sa ja pohjo­is­maiset ver­rokit menevät nekin heit­tämäl­lä ohi.
    Suomen kehi­tys näyt­tää seu­raa­van muu­ta itä-Euroop­paa 10 vuo­den viiveel­lä: Talous muut­tuu ulko­mais­ten yhtiöi­den tytäry­htiö ja alku­tuotan­toper­ife­ri­ak­si, pikkukaupun­git tyh­jenevät pari­in suurem­paan kaupunki­in ja koulutet­tu väki muut­taa ulko­maille. Sit­ten ihme­tel­lään kun poli­it­tiset tuuletkin seu­raa­vat samaa kehi­tyskaar­ta, jos­sa van­hempi väestö jar­rut­taa muu­tos­ta kynsin ham­pain ja nuorem­mat katso­vat ulkomaille.

   4. AV: Tuol­la pros­en­tu­aalisel­la kasvu­vauhdil­la päästäisi­in tuskin edes top 50:n Yhdys­val­lois­sa ja pohjo­is­maiset ver­rokit menevät nekin heit­tämäl­lä ohi.
    Suomen kehi­tys näyt­tää seu­raa­van muu­ta itä-Euroop­paa 10 vuo­den viiveel­lä: Talous muut­tuu ulko­mais­ten yhtiöi­den tytäry­htiö ja alku­tuotan­toper­ife­ri­ak­si, pikkukaupun­git tyh­jenevät pari­in suurem­paan kaupunki­in ja koulutet­tu väki muut­taa ulko­maille. Sit­ten ihme­tel­lään kun poli­it­tiset tuuletkin seu­raa­vat samaa kehi­tyskaar­ta, jos­sa van­hempi väestö jar­rut­taa muu­tos­ta kynsin ham­pain ja nuorem­mat katso­vat ulkomaille.

    Kuvailit juuri EU:n toim­intaidean, keskiset suuret EU-maat nielai­se­vat suurim­man osan koulute­tus­ta ja muuten kyvykkäästä työvoimas­ta vapaan liikku­vu­u­den ansios­ta, mut­ta samaan aikaan per­ife­ri­aan jää vain alku­tuotan­to, sekä mata­lan tai olemat­toman tuot­tavu­u­den väestö. Suo­mi itsessään on ollut pääasi­as­sa alku­tuotan­non ja mata­lan jalostusas­teen tuotan­non maa (yli 50% täl­läkin het­kel­lä) koko teol­lisu­u­den ole­mas­saolon ajan, tämän näkee tilas­toista mut­ta jostain syys­tä Suomes­sa halu­taan kuvitel­la että vien­timme on pääasi­as­sa korkean jalostusas­teen tuot­tei­ta. Suomes­sa tapah­tu­va tuotan­to jon­ka vien­ti suun­tau­tuu pääasi­as­sa EU:n sisälle ei pysty mitenkään kil­paile­maan kes­ki-euroop­palaisen tuotan­non kanssa kos­ka logis­ti­ik­ka ja kul­je­tus mak­sa­vat niin paljon, ja tämä ongel­ma tulee pahen­e­maan lähi­t­ule­vaisu­udessa kun EU:ssa ale­taan kun­nol­la vään­täämään Suomen näppe­jä hiiliveroruuvipenkissä.

    Mainit­se­masi tytäry­htiö eli kon­serni­lainakikkailu on sekin EU:n perusideoita vaik­ka ei sitä mihinkään ole suo­raan kir­joitet­tu. Kevääl­lä kasaan puuhail­tu EU veronkier­ron estämisen paket­ti näitä kon­serni­lain­o­ja vas­taan on ham­paa­ton (30% kokon­ais­li­ike­vai­h­dos­ta saa mak­simis­saan olla kon­serni­lain­o­jen lyhen­nyk­siä näin nopeasti ulko­muis­tista, eli yhä val­tavasti) ja tämänkin toim­intaan saat­ta­mi­nen vaati vielä että jokainen EU:n jäsen säätää lain voimaan. Eli mitään ei tapah­du vaan Hol­lan­ti, Irlan­ti ja Lux­em­bourg saa­vat jatkaa ‘veroparati­i­seina’. Mik­sei tälle ole tehty mitään? Siel­lähän keikkui Lux­em­bour­gin ex-talous­min­is­teri ja ex-päämin­is­teri Jean-Claude Junck­er EU-komis­sion puheen­jo­hta­jana vaikut­ta­mas­sa. Tästä Timo Soinikin veis­teli vuosia sit­ten että Puk­ki kaal­i­maan var­ti­jana, mut­ta kukas nyt pop­ulis­tia kuun­telee, tärkein­tä on saa­da ‘pätevät’ henkilöt jot­ka tun­te­vat oikeat henkilöt EU:n johtopaikoille.

    Mut­ta nyt minäkin olen ilkeä pop­ulisti kun kri­ti­soin EU:n epäko­htia, näin­hän se Eli­itin pop­ulis­mi-syytös logi­ik­ka toimii, tarkoi­tus on vain lin­ja­ta kri­ti­ik­ki sel­l­aisek­si puskista huuteluksi.

   5. Jos meil­lä ei olisi vapai­ta sisä­markki­noi­ta, miten luulisit käyvän Suomelle tul­limuurien ja pro­tek­tion­is­tis­ten kau­panestei­den estäessä vien­timme? Suo­mi on hyö­tynyt val­tavasti integraatiosta. 

   6. Stadist: Kuvailit juuri EU:n toim­intaidean, keskiset suuret EU-maat nielai­se­vat suurim­man osan koulute­tus­ta ja muuten kyvykkäästä työvoimas­ta vapaan liikku­vu­u­den ansios­ta, mut­ta samaan aikaan per­ife­ri­aan jää vain alku­tuotan­to, sekä mata­lan tai olemat­toman tuot­tavu­u­den väestö. Suo­mi itsessään on ollut pääasi­as­sa alku­tuotan­non ja mata­lan jalostusas­teen tuotan­non maa (yli 50% täl­läkin het­kel­lä) koko teol­lisu­u­den ole­mas­saolon ajan, tämän näkee tilas­toista mut­ta jostain syys­tä Suomes­sa halu­taan kuvitel­la että vien­timme on pääasi­as­sa korkean jalostusas­teen tuot­tei­ta. Suomes­sa tapah­tu­va tuotan­to jon­ka vien­ti suun­tau­tuu pääasi­as­sa EU:n sisälle ei pysty mitenkään kil­paile­maan kes­ki-euroop­palaisen tuotan­non kanssa kos­ka logis­ti­ik­ka ja kul­je­tus mak­sa­vat niin paljon, ja tämä ongel­ma tulee pahen­e­maan lähi­t­ule­vaisu­udessa kun EU:ssa ale­taan kun­nol­la vään­täämään Suomen näppe­jä hiiliveroruuvipenkissä.

    Mainit­se­masi tytäry­htiö eli kon­serni­lainakikkailu on sekin EU:n perusideoita vaik­ka ei sitä mihinkään ole suo­raan kir­joitet­tu. Kevääl­lä kasaan puuhail­tu EU veronkier­ron estämisen paket­ti näitä kon­serni­lain­o­ja vas­taan on ham­paa­ton (30% kokon­ais­li­ike­vai­h­dos­ta saa mak­simis­saan olla kon­serni­lain­o­jen lyhen­nyk­siä näin nopeasti ulko­muis­tista, eli yhä val­tavasti) ja tämänkin toim­intaan saat­ta­mi­nen vaati vielä että jokainen EU:n jäsen säätää lain voimaan. Eli mitään ei tapah­du vaan Hol­lan­ti, Irlan­ti ja Lux­em­bourg saa­vat jatkaa ‘veroparati­i­seina’. Mik­sei tälle ole tehty mitään? Siel­lähän keikkui Lux­em­bour­gin ex-talous­min­is­teri ja ex-päämin­is­teri Jean-Claude Junck­er EU-komis­sion puheen­jo­hta­jana vaikut­ta­mas­sa. Tästä Timo Soinikin veis­teli vuosia sit­ten että Puk­ki kaal­i­maan var­ti­jana, mut­ta kukas nyt pop­ulis­tia kuun­telee, tärkein­tä on saa­da ‘pätevät’ henkilöt jot­ka tun­te­vat oikeat henkilöt EU:n johtopaikoille.

    Mut­ta nyt minäkin olen ilkeä pop­ulisti kun kri­ti­soin EU:n epäko­htia, näin­hän se Eli­itin pop­ulis­mi-syytös logi­ik­ka toimii, tarkoi­tus on vain lin­ja­ta kri­ti­ik­ki sel­l­aisek­si puskista huuteluksi.

    Ei per­ifer­ian tarvitse taan­tua mikäli per­ife­ria ymmärtää muut­tua taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavak­si. Hyvänä esimerkkinä Euroopas­sa on Skot­lanti. Skot­lanti on paljon edel­lä mui­ta Euroopan per­ife­ri­oi­ta. Skot­lannis­sa on hyviä yliopis­tokaupunke­ja (Glas­gow ja Edin­burgh) ja siel­lä on huo­mat­tavasti parem­pi koulu­tus poli­ti­ik­ka kuin jopa etelässä eli Englan­nis­sa. Skot­lannin väestö ei ole laskenut vaan nous­sut. Osit­tain myös maa­han­muu­ton takia. Skot­lanti on jopa paljon edel­lä mui­ta aluei­ta koko man­ner ‑Bri­tan­ni­as­sa. Skot­lanti äänesti ylivoimais­es­ti vuon­na 2016 Euroopan union­in jäsenyy­den puoles­ta. Skot­lanti onkin brex­it kar­tal­la oma saareke. Mik­si Skot­lanti näkee tule­vaisu­u­den Euroopan unionis­sa? Kos­ka Skot­lanti on ollut aina edis­tyk­selli­nen kuin muu osa alueet Bri­tan­ni­as­sa. Skot­lanti on mainio esimerk­ki siitä että per­ife­ria voi men­estyä kan­sain­välisessä kil­pailus­sa. Suomes­sa Uusi­maa ja Ahve­nan­maa ovat men­estyneet hyvin ja maakun­tien ero ei ole elin­ta­son ver­tailus­sa mitenkään eri­tyisen suuri. Toinen iso saari Itämerel­lä eli Got­lanti on Ruotsin köy­hin maakun­ta toisin kuin Ahvenanmaa.

   7. Rahul Somani: Ei per­ifer­ian tarvitse taan­tua mikäli per­ife­ria ymmärtää muut­tua taloudel­lis­es­ti kannattavaksi.

    Joo. Ja pan­naan tohon sit­ten ne mm. Oden hinkua­vat lentoverot päälle ja avot, johan me per­ife­ri­at taan­nu­taankin taas. Joten ole kan­sain­vä­li­nen ja äänestä vihre­itä — mut­ta ole jär­ki-ihmi­nen, niin äänestätkin jotain aivan muuta. 

    Ja mor­jes siit­tä sit­ten. Takas nk. omis­dystopi­aan goisaa­maan rauhas­sa. Joten sössöt­täkää te politruk­it nol­lahi­ilestä, mua ei kiin­nos­ta. S!

   8. Mau­r­izio: Joo. Ja pan­naan tohon sit­ten ne mm. Oden hinkua­vat lentoverot päälle ja avot, johan me per­ife­ri­at taan­nu­taankin taas. Joten ole kan­sain­vä­li­nen ja äänestä vihre­itä – mut­ta ole jär­ki-ihmi­nen, niin äänestätkin jotain aivan muuta. 

    Ei per­ifer­ian tarvitse nimeno­maan taan­tua jos siel­lä ymmär­retään että val­tion tuki ei ole lop­ulli­nen ratkaisu. Toki mon­et per­ife­ri­at ovat saa­neet val­tion tukea elinkei­noelämän kehit­tämiseen mut­ta se ei ole keskit­tänyt yhden elinkeinon varaan kuten Suomes­sa on käyny lähin­nä maa-ja met­sä­te­ol­lisu­u­den kohdal­la. Skot­lannis­sa on kan­sain­välisiä yliopis­to­ja kuten Edin­burgh ja Glas­gow jonne tul­laan opiskele­maan myös etelästä (Englan­nista). Skot­lanti­lainen kan­sain­välisyys on onnis­tunut luo­maan hyviä tulok­sia Skot­lanti­in. Edin­burgh ja Glas­gow ovat kaupunkeina hyvin eri­laisia kuin muut Bri­tann­ian kaupun­git pait­si Lon­too. Edin­burgh on myös kaupun­ki johon muute­taan myös Lon­toos­ta kos­ka asun­non hin­nat ovat siel­lä halvem­pia mut­ta myös sen takia että Edin­burgh myös tar­joaa laadukkai­ta kult­tuuri ja vapaa-ajan viet­to mah­dol­lisuuk­sia ja lisäk­si Skot­lannin koulu­tus­poli­ti­ik­ka on toisen­laista kuin Englan­nin. Per­ife­ri­ana Skot­lanti on pär­jän­nyt paljon parem­min kuin esimerkik­si Englan­nin kyl­jessä sijait­se­va Wales.

   9. Rahul Somani: Ei per­ifer­ian tarvitse taan­tua mikäli per­ife­ria ymmärtää muut­tua taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavak­si. Hyvänä esimerkkinä Euroopas­sa on Skot­lanti. Skot­lanti on paljon edel­lä mui­ta Euroopan per­ife­ri­oi­ta. Skot­lannis­sa on hyviä yliopis­tokaupunke­ja (Glas­gow ja Edin­burgh) ja siel­lä on huo­mat­tavasti parem­pi koulu­tus poli­ti­ik­ka kuin jopa etelässä eli Englan­nis­sa. Skot­lannin väestö ei ole laskenut vaan nous­sut. Osit­tain myös maa­han­muu­ton takia. Skot­lanti on jopa paljon edel­lä mui­ta aluei­ta koko man­ner ‑Bri­tan­ni­as­sa. Skot­lanti äänesti ylivoimais­es­ti vuon­na 2016 Euroopan union­in jäsenyy­den puoles­ta. Skot­lanti onkin brex­it kar­tal­la oma saareke. Mik­si Skot­lanti näkee tule­vaisu­u­den Euroopan unionis­sa? Kos­ka Skot­lanti on ollut aina edis­tyk­selli­nen kuin muu osa alueet Bri­tan­ni­as­sa. Skot­lanti on mainio esimerk­ki siitä että per­ife­ria voi men­estyä kan­sain­välisessä kil­pailus­sa. Suomes­sa Uusi­maa ja Ahve­nan­maa ovat men­estyneet hyvin ja maakun­tien ero ei ole elin­ta­son ver­tailus­sa mitenkään eri­tyisen suuri. Toinen iso saari Itämerel­lä eli Got­lanti on Ruotsin köy­hin maakun­ta toisin kuin Ahvenanmaa. 

    Min­ulle ei nyt ihan selvin­nyt mil­lä mit­tar­il­la ja miten Skot­lanti täl­lä het­kel­lä menestyy?

    Wikipedi­an perus­teel­la lähin ver­tailuko­h­ta Skot­lannin taloudelle on Nor­ja, öljys­tä johtuen. Nor­jakin tosin pär­jän­nyt ihan kivasti vaik­ka ei ole osa EU:ta, mis­täköhän tämä johtuu, tämäkin on var­maan EU:n ansiota?

   10. Nor­ja on käuytän­nössä EU:n jäsen mut­ta ilman äänioikeut­ta. Ehtona sisä­markki­noille pääsyyn se joutuu hyväksymään jok­seenkin kaik­ki EU-direk­ti­iv­it, jota toimite­taan sille faksi­na. Nor­jan on EU:n suurimpia net­tomak­sajia suh­teessa asukasluku­un. Bri­tan­nia on siir­tymässä sisä­markki­noiden ulkop­uolelle, jol­loin se on aivan eri ase­mas­sa kuin Norja.

   11. Osmo Soin­in­vaara:
    Nor­ja on käuytän­nössä EU:n jäsen mut­ta ilman äänioikeut­ta. Ehtona sisä­markki­noille pääsyyn se joutuu hyväksymään jok­seenkin kaik­ki EU-direk­ti­iv­it, jota toimite­taan sille faksi­na. Nor­jan on EU:n suurimpia net­tomak­sajia suh­teessa asukasluku­un. Bri­tan­nia on siir­tymässä sisä­markki­noiden ulkop­uolelle, jol­loin se on aivan eri ase­mas­sa kuin Norja.

    Sisä­markki­noille pääsee mikäli hyväksyy kaik­ki neljä vapaut­ta. Tavaroiden, palvelu­iden, pääo­man ja liikku­vu­u­den. Nor­jan mallia on tar­jot­tu Bri­tan­ni­alle mut­ta se ei käynyt brex­itin kan­nat­ta­jille. Nor­jaa ei sido esimerkik­si EU:n yhteinen maat­alous­poli­ti­ik­ka tai ulkopoli­ti­ik­ka mut­ta sisä­markki­noiden sään­nöt ovat ain­oa mikä sitä sitoo. Islanti on myös sisä­markkin­nois­sa. Sveit­si ei ole mut­ta sil­lä on vapaakaup­pa­sopimus EU:n kanssa mut­ta siihen ei esimerkik­si kuu­luu Sveitsin pankkisek­tori. Sveitsin pankkisek­tori on joutunut tämän takia sijoit­ta­maan itsen­sä ympäri Euroop­paa muun muas­sa Lon­tooseen ja Frank­fur­ti­in mut­ta se ei voi esimerkik­si Zürichistä käsin toimia vapaasti sisä­markki­noiden sisäl­lä kos­ka sopimus­ta ei ole päästy yksimielisyy­teen. Nor­jan kansalaiset ovat myös samas­sa ase­mas­sa kuin muiden EU maid­en. Sveit­sil­lä on tässä kohtaa Euroopan tullili­iton jäsen yhdessä Turkin kanssa. Bri­tan­ni­alle on tar­jot­tu eri­laisia malle­ja mut­ta Bri­tan­nia ei ole niihin suos­tunut. Nor­jal­la ei äänioikeut­ta sisä­markki­noiden sään­töi­hin mut­ta Nor­ja osal­lis­tuu sisä­markki­noi­ta koske­vi­in koordi­noin­ti­in ilman äänioikeut­ta mikäli sisä­markki­noi­ta laa­jen­netaan tai niitä uudelleen suun­nitel­laan. Ain­os­taan Nor­ja voi vaikut­taa sen omaan sisä­markki­na sopimuk­seen. Siihen kuitenkin tarvi­taan kaikkien muiden sisä­markki­na­maid­en suos­tu­mus­ta yksimielisesti.

   12. Osmo Soin­in­vaara:
    Nor­ja on käuytän­nössä EU:n jäsen mut­ta ilman äänioikeut­ta. Ehtona sisä­markki­noille pääsyyn se joutuu hyväksymään jok­seenkin kaik­ki EU-direk­ti­iv­it, jota toimite­taan sille faksi­na. Nor­jan on EU:n suurimpia net­tomak­sajia suh­teessa asukasluku­un. Bri­tan­nia on siir­tymässä sisä­markki­noiden ulkop­uolelle, jol­loin se on aivan eri ase­mas­sa kuin Norja.

    Voisitko sel­ven­tää tapah­tuuko Bri­tann­ian siir­tymi­nen sisä­markki­noiden ulkop­uolelle jonkin­laise­na Bri­tann­ian omana päätök­senä, vai onko kyseessä EU:n puolelta tule­va pain­os­tus- tai sortotoiminta?
    Kuin­ka paljon Sveit­si mak­saa pääsys­tään EU:n sisämarkkinoille?
    https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2016/07/20/how-much-do-non-eu-countries-give-up-for-access-to-the-single-market-more-than-brexiteers-will-like/
    Aika vähän näyt­tää mak­sa­van, toki ymmär­rän hyvin että EU alka­isi käyt­tämään taloudel­lista voimapoli­ti­ikkaa Bri­tan­ni­aa kohtaan ihan vain kostamisen ilosta.

   13. Par­la­ment­ti hylkäsi Bri­tan­ni­alle neu­votel­lun sopimuk­sen. Britit eivät myöskään hyväksy sisä­markki­noiden sään­töjä, jot­gen on vähän vaikeaa.

   14. Osmo Soin­in­vaara:
    Par­la­ment­ti hylkäsi Bri­tan­ni­alle neu­votel­lun sopimuk­sen. Britit eivät myöskään hyväksy sisä­markki­noiden sään­töjä, jot­gen on vähän vaikeaa.

    Bri­tann­ian hal­li­tus ei päässyt yksimielisyy­teen There­sa Mayn ns. Che­quers suun­nitel­mas­ta. Boris John­son ja David Davis ja William Hague ero­si­vat hal­li­tuk­ses­ta. Sen jäl­keen par­la­ment­ti hylkäsi sopimuk­sen. Mitä Bri­tan­nia alus­sa heti neu­vot­telu­iden alka­misa­janko­htana lähti aja­maan oli ns. eri­tyis­suhdet­ta (spe­cial rela­tion­ship) jota ei ole EU:n sisä­markki­na sopimuk­sis­sa kir­jat­tu. Sel­l­aista kuin eri­tyis­suhdet­ta ei vain ole. Bri­tan­nia yrit­ti kopla­ta saman­laisen suh­teen EU:n kanssa kuin sil­lä on ollut Yhdys­val­tain kanssa toisen maail­man­so­dan jäl­keen. Ran­s­ka ja Sak­sa eivät kuitenkaan täl­laiseen suh­teeseen halua men­nä kos­ka houku­tus muille EU: jäsen­maille se olisi hyvä tekosyy lähteä EU:n poli­it­tis­es­ta ytimestä mut­ta jäädä sisä­markki­noille niin että he sai­vat eri­tyisko­htelua esimerkik­si maa­han­muu­tos­ta EU:n alueelta ja maat­aloudessa. Täl­laisia mai­ta olisi toden­näköis­es­ti Tan­s­ka, , Ruot­si, Suo­mi, Itä­val­ta ja Irlan­ti. Ne jot­ka liit­tyivät EU:hun 1973 ja 1995. Mut­ta ei esimerkik­si Unkari, Puo­la, Roma­nia, Bul­gar­ia, Tšek­ki, Slo­va­kia tai Baltianmaat.

   15. Stadist: Voisitko sel­ven­tää tapah­tuuko Bri­tann­ian siir­tymi­nen sisä­markki­noiden ulkop­uolelle jonkin­laise­na Bri­tann­ian omana päätök­senä, vai onko kyseessä EU:n puolelta tule­va pain­os­tus- tai sortotoiminta?
    Kuin­ka paljon Sveit­si mak­saa pääsys­tään EU:n sisämarkkinoille?
    https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2016/07/20/how-much-do-non-eu-countries-give-up-for-access-to-the-single-market-more-than-brexiteers-will-like/
    Aika vähän näyt­tää mak­sa­van, toki ymmär­rän hyvin että EU alka­isi käyt­tämään taloudel­lista voimapoli­ti­ikkaa Bri­tan­ni­aa kohtaan ihan vain kostamisen ilosta.

    Nor­ja on osa sisä­markki­noi­ta mut­ta Sveit­si ei ole. Sveit­sil­lä on bilate­traaliset sopimuk­set EU:n kanssa vapaas­takau­pas­ta. Johon ei kuu­lu maat­alous tai Sveitsin finanssialan. Teol­lisu­us ja palve­lut kuu­lu­vat lisäk­si Sveit­sil­lä on sopimus siitä että sveit­siläiset saa­vat vapaasti liikkua EU:n alueel­la. Ain­oa poikkeus Sveit­sil­lä on se että siel­lä on esimerkik­si teleli­iken­teessä toiset sään­nöt. Myös maat­aloudessa ja sveit­siläiset elin­tarvikkeet kuten juus­to ovat kalli­impia kuin muiden ETA maid­en kos­ka niistä per­itään tul­lia erikseen.Monissa EU ohjelmis­sa kuten yliopis­tol­lisi­in tutkimuk­si­in jot­ka ovat EU:n rahoit­tamia niin Nor­ja ja Sveit­si mak­sa­vat niistä vuodessa oman osuuten­sa. Bri­tan­nia olisi halun­nut jäädä niihin mut­ta ilman mak­sua. EU:ssa on myös tieteel­lis-tek­nol­o­gisia ja kult­tuuris-ped­a­gogisia yhteistyö han­kkei­ta joi­ta rahoite­taan EU:n bud­jetista. Näi­hin han­kkeisi­in voi muutkin kuin EU maat osal­lis­tua tosin ne mak­sa­vat erik­seen. Neu­vot­telu kysymys.

   16. Stadist: Min­ulle ei nyt ihan selvin­nyt mil­lä mit­tar­il­la ja miten Skot­lanti täl­lä het­kel­lä menestyy?

    Wikipedi­an perus­teel­la lähin ver­tailuko­h­ta Skot­lannin taloudelle on Nor­ja, öljys­tä johtuen. Nor­jakin tosin pär­jän­nyt ihan kivasti vaik­ka ei ole osa EU:ta, mis­täköhän tämä johtuu, tämäkin on var­maan EU:n ansiota?

    Skot­lanti on itse­hallinnon takia pär­jän­nyt paljon parem­min kuin esimerkik­si Wales. Pohjois-Englan­ti ja Wales ovat teol­lisu­u­den takia taan­tuneet . Skot­lannis­sa on öljyä mut­ta heil­lä ei ole Nor­jan mallin mukaista rahas­toa. Lon­too tilit­tää öljy tulot suo­raan val­tion­bud­jet­ti­in mut­ta Bri­tann­ian val­tion­va­rain­min­is­teri tasoit­taa sen Skot­lannille. Skot­lannis­sa on myös hyviä yliopis­tokaupunke­ja joil­la on hyvä maine. Skot­lannis­sa on paljon kan­sain­välis­es­ti men­estyviä yri­tyk­siä. Lähin­nä niiden koti­paik­ka on Edin­burgh tai Glas­gow. Suosit­te­len käyt­tämään Skot­lannis­sa. Edin­burgh on ihan eri­lainen kuin muut Bri­tann­ian kaupun­git kuten Liv­er­pool, Man­ches­ter, Birm­ing­ham. Nor­ja ei ole EU:n jäsen mut­ta Nor­ja on Euroopan talousalueen (ETA:n) jäsen joka tarkoit­taa sisä­markki­noi­ta. Nor­jan talous on myös riip­pu­vainen kalas­tuk­ses­ta. Nor­jan talous ei ole kovinkaan teol­lisu­us vetoinen vaan perus­tuu luon­non­va­roi­hin. Nor­jaa voisi ver­ra­ta Sau­di-Ara­bi­aan erona on se että Nor­jas­sa on hyvin korkea vero­tus ja elinkeino on vapautet­tu. Sau­di-Ara­bi­as­sa näin ei ole. Skot­lanti­lais­ten enem­mistö äänesti 2016 EU:ssa pysymisen puoles­ta. Aberdeenis­sa on suuri öljy jalosta­mo. Skot­lanti esimerkik­si halusi liit­tyä EU:hun mut­ta ei NATO:oon. Toisin kuin Nor­ja joka on NATO:n jäsenvaltio.

   17. Stadist: Mainit­se­masi tytäry­htiö eli kon­serni­lainakikkailu on sekin EU:n perusideoita vaik­ka ei sitä mihinkään ole suo­raan kirjoitettu. 

    Tähän olisi ole­mas­sa help­po ratkaisu, jota ei tarvitse edes koordi­noi­da EU:n tasol­la. Pois­te­taan kaikkien korko­jen vähen­nysoikeus yhteisöveros­ta. Sen jäl­keen ei paljon lain­oil­la kikkail­la. Lisähyö­tynä se aset­taisi velka­ra­hoituk­sen samalle viivalle oman pääo­man muo­toisen rahoituk­sen kanssa. Mieluiten voitaisi­in samal­la vielä tehdä investoin­neista vähennyskelpoisia.

   18. Jos korot tehdään yhteisövero­tuk­ses­sa vähen­nyskelvottgomik­si, ne tule­vat verote­tuik­si kah­teen ker­taan, kop­s­ka ne ovat vas­taavasti tuloa velko­jal­la, esimerkik­si pankil­la. Osinko­jen osalta­han tämä kaksinker­tainen vero­tus on pääosin estet­ty, kun omis­ta­jana on toinen yri­tys, miin kuin yleen­sä on, mut­ta ei kun omis­ta­jana on kotitalous.

   19. Osmo Soin­in­vaara: Jos korot tehdään yhteisövero­tuk­ses­sa vähen­nyskelvottgomik­si, ne tule­vat verote­tuik­si kah­teen ker­taan, kop­s­ka ne ovat vas­taavasti tuloa velko­jal­la, esimerkik­si pankilla.

    Var­maan koroille voisi tehdä saman kuin osin­goillekin eli esim, jos yri­tys omis­taa yli 10% pörssiyri­tyk­ses­tä, voisi siltä yri­tyk­seltä tule­vat sekä korote että osin­got olla verot­to­mia (ja lis­taa­mat­tomista yhtiöistä yhtiöille sit­ten kai aina).

    Tämä CFT-tyyp­pinen yhteisövero­han ei ole min­un keksin­töäni vaan se tulee ihan talousti­eteil­i­jöiltä, joten jokin järkevä ratkaisu lie­nee ole­mas­sa. Alla link­ki Aka­teemisen talous­blo­gin kir­joituk­seen, joskin siinä ei taidet­tu tätä nimeno­maista ongel­maa puitu. Myös Mir­rlees Reviessä on puhut­tu täl­laisen veron puolesta.

    http://blog.hse-econ.fi/?p=7813

 4. Airbnb:stä ja vas­taav­ista olisi todel­lakin hyvä saa­da kun­non tilas­tot. Niiden osu­us taitaa olla merkit­tävä Helsin­gin keskustassa.

  1. Mikko H:
   Airbnb:stä ja vas­taav­ista olisi todel­lakin hyvä saa­da kun­non tilas­tot. Niiden osu­us taitaa olla merkit­tävä Helsin­gin keskustassa.

   Ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta saa­da mitenkään kurant­tia tilas­toa, kos­ka suures­sa viisaudessamme tyrimme talonkir­jat. Kun tähän yhdis­tetään hölmöi­ly siirtää henkikir­jat seu­rakun­nil­ta mais­traateille, emme edes tiedä, ketä Suomes­sa asuu. Mon­es­sa muus­sa maas­sa nos­tet­taisi­in käsi ylös virheen merkik­si ja palat­taisi­in toimi­vaan käytän­töön. Suomes­sa se ei ole tapana.

   1. Kalle: Ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta saa­da mitenkään kurant­tia tilas­toa, kos­ka suures­sa viisaudessamme tyrimme talonkir­jat. Kun tähän yhdis­tetään hölmöi­ly siirtää henkikir­jat seu­rakun­nil­ta mais­traateille, emme edes tiedä, ketä Suomes­sa asuu. Mon­es­sa muus­sa maas­sa nos­tet­taisi­in käsi ylös virheen merkik­si ja palat­taisi­in toimi­vaan käytän­töön. Suomes­sa se ei ole tapana.

    En tiedä miten ajat­telit talon- ja kirkonkir­jo­jen aut­ta­van tässä tapauk­ses­sa. Airbnb:llä itsel­lään kuitenkin olisi valmi­ina aivan täy­delli­nen, reaali­aikainen tilas­to. Enää EU:n pitäisi velvoit­taa Airbnb jaka­maan se vira­nomaisille. Tämän edis­tämisek­si kymme­nen euroop­palaista kaupunkia esit­ti taan­noin yhteisen vetoomuk­sen EU:lle.

   2. theta: En tiedä miten ajat­telit talon- ja kirkonkir­jo­jen aut­ta­van tässä tapauk­ses­sa. Airbnb:llä itsel­lään kuitenkin olisi valmi­ina aivan täy­delli­nen, reaali­aikainen tilas­to. Enää EU:n pitäisi velvoit­taa Airbnb jaka­maan se vira­nomaisille. Tämän edis­tämisek­si kymme­nen euroop­palaista kaupunkia esit­ti taan­noin yhteisen vetoomuk­sen EU:lle.

    Tässäkin asi­as­sa osa ongel­maa on EU itse. Ensin­näkin EU:n sään­tö­jen mukaan sosi­aal­ista asum­ista saa vain tukea köy­hille, muuten se on EU:n näke­myk­sen mukaan markki­noi­ta vääristävää. Toisin sanoen EU ajaa asun­tomarkki­noil­la pääosin vapaiden markki­noiden peri­aatet­ta. Epä­selvää on tosin vieläkin kuin­ka riit­tävä rak­en­t­a­mi­nen ja hin­takuri saadaan toteutet­tua vapail­la markki­noil­la, asun­not ovat kuitenkin tuote joka on läh­es kroonis­es­ti aina enem­män tai vähem­män väärässä paikas­sa eikä sijain­tia pysty muut­ta­maan. Asun­tomarkki­noil­la on myös yleinen markki­namekanis­mi jos­sa rajalli­nen epäaktiivisuus/passiivisuus/‘maltti’ kaikkien tuot­ta­jien puoles­ta johtaa kaikille tuot­ta­jille posi­ti­iviseen lop­putu­lok­seen niin kauan kuin kaupun­ki kas­vaa orgaanis­es­ti, kuten Helsin­ki nyt kun kysyn­tä näyt­tää ole­van kroonis­es­ti suurem­paa tarjonta/tuotanto ja kaupun­gin asun­to­va­je men­neiltä vuosil­ta on arvioitu jopa 10 000 asun­non kokoisek­si jois­sain lähteis­sä. Eli tuot­ta­jat pystyvät har­joit­ta­maan kart­te­limaista toim­intaa ilman mitään todel­lisia sopimuk­sia, riit­tää vain että kaik­ki toim­i­jat ymmärtävät kuvion (joka ei edes ole mon­imutkainen) eikä kukaan lähde yrit­tämään mitään järkyt­täviä irtiot­to­ja markkinaosuudessa.

    Toinen ongel­ma vapaiden markki­noiden ja asun­to­jen kanssa on se että asun­not ovat suurim­malle osalle ihmi­sistä vält­tämät­tömyys. Täl­löin yleinen hin­tata­so määräy­tyy karkeasti osta­jien ostovoiman medi­aanin alueel­la (toki ns. hal­vat ja kalli­it ovat omis­sa seg­menteis­sään), mut­ta lop­putu­lok­se­na kaik­ki keil­lä on enem­män rahaa (sijoit­ta­jat, rahas­tot) pää­sevät hel­posti markki­noille varsinkin nykyisessä globaalis­sa matal­ien korko­jen epä­var­mas­sa tilanteessa asun­not ovat melko tur­valli­nen sijoi­tusko­hde. Ylimääräistä rahaa on markki­noil­la pil­vin pimein (kiitos keskus­pankkien kvan­ti­tati­ivisen elvy­tyk­sen), pörssit ovat pitkän ajan huipuis­saan ja monien val­tioiden velka­kir­jo­jen reaa­liko­rot ovat negati­iviset. Suomes­sa tämä ongel­ma ei ole toteu­tunut ilmeis­es­ti merkit­tävästi, mut­ta esim. Sak­sas­sa ja Tsekissä asun­to­jen hin­nat ovat nousseet hur­jaa vauh­tia, nopeam­min kuin kes­ki- tai medi­aa­ni­palkat ja tämän on arvioitu johtu­van pääasi­as­sa sijoit­ta­jista. Tosin olisi ehkä syytä miet­tiä ja valmis­tau­tua siihen miten suur­pääo­man vyörymistä Suomen asun­tomarkki­noille voidaan tarpeen tullen hidas­taa, esim. eri­laisin veropäätöksin joil­la asun­noista tehdään vähem­män houkut­tele­via sijoi­tusko­htei­ta. Hie­man irvokkaasti nykypäivänä on täysin ok rajoit­taa kansalais­ten ja kulut­ta­jien ostovoimaa ja lainan­ot­tamista mielin määrin mut­ta samaan aikaan suur­pääo­man toimia tai liikkeitä ei saa mitenkään estää tai rajoit­taa. Meille on luo­tu jär­jestelmä mis­sä Raha on vain tärkeäm­pää kuin kaik­ki muu.

    Nämä ongel­mat kietoutu­vat tiivis­tii yhteen AirBnB-toimin­nan kanssa, ne keil­lä on ylimääräistä pääo­maa han­kki­vat asun­to­ja ja vuokraa­vat niitä sit­ten eteen­päin vuokra­markki­noille (tämänkin ilmiön ‘posi­ti­ivi­su­ud­es­ta voi kiis­tel­lä kun mon­et vuokranan­ta­jat korot­ta­vat vuokria 1,5–2% joka vuosi riip­pumat­ta todel­li­sista kulu­jen nousus­ta) tai AirBnB-toim­intaan. AirBnB-toim­inta pois­taa asun­to­ja markki­noil­ta. Näyt­tää kuitenkin siltä että EU:ssa usko vapaisi­in markki­noi­hin ja se ettei asum­ista pide­tä peru­soikeutena varmis­taa ettei mitään merkit­täviä toimen­piteitä tul­la näkemään, ja hyvä niin.
    Olen tul­lut siihen tulok­seen että tämä nykypäivän lib­er­taari­nen vapaiden markki­noiden hörhöi­ly saadaan parhait­en lop­pumaan anta­mal­la sen ajau­tua omaan loogiseen lop­putu­lok­seen­sa, eli jonkin­lainen markki­narom­ah­dus jos­ta kär­sivät sit­ten taas pienet ihmiset ja val­tio joutuu kor­jaa­maan koko sotkun.

   3. Stadist: Tässäkin asi­as­sa osa ongel­maa on EU itse. Ensin­näkin EU:n sään­tö­jen mukaan sosi­aal­ista asum­ista saa vain tukea köy­hille, muuten se on EU:n näke­myk­sen mukaan markki­noi­ta vääristävää. Toisin sanoen EU ajaa asun­tomarkki­noil­la pääosin vapaiden markki­noiden peri­aatet­ta. Epä­selvää on tosin vieläkin kuin­ka riit­tävä rak­en­t­a­mi­nen ja hin­takuri saadaan toteutet­tua vapail­la markki­noil­la, asun­not ovat kuitenkin tuote joka on läh­es kroonis­es­ti aina enem­män tai vähem­män väärässä paikas­sa eikä sijain­tia pysty muut­ta­maan. Asun­tomarkki­noil­la on myös yleinen markki­namekanis­mi jos­sa rajalli­nen epäaktiivisuus/passiivisuus/’maltti’ kaikkien tuot­ta­jien puoles­ta johtaa kaikille tuot­ta­jille posi­ti­iviseen lop­putu­lok­seen niin kauan kuin kaupun­ki kas­vaa orgaanis­es­ti, kuten Helsin­ki nyt kun kysyn­tä näyt­tää ole­van kroonis­es­ti suurem­paa tarjonta/tuotanto ja kaupun­gin asun­to­va­je men­neiltä vuosil­ta on arvioitu jopa 10 000 asun­non kokoisek­si jois­sain lähteis­sä. Eli tuot­ta­jat pystyvät har­joit­ta­maan kart­te­limaista toim­intaa ilman mitään todel­lisia sopimuk­sia, riit­tää vain että kaik­ki toim­i­jat ymmärtävät kuvion (joka ei edes ole mon­imutkainen) eikä kukaan lähde yrit­tämään mitään järkyt­täviä irtiot­to­ja markkinaosuudessa.

    Toinen ongel­ma vapaiden markki­noiden ja asun­to­jen kanssa on se että asun­not ovat suurim­malle osalle ihmi­sistä vält­tämät­tömyys. Täl­löin yleinen hin­tata­so määräy­tyy karkeasti osta­jien ostovoiman medi­aanin alueel­la (toki ns. hal­vat ja kalli­it ovat omis­sa seg­menteis­sään), mut­ta lop­putu­lok­se­na kaik­ki keil­lä on enem­män rahaa (sijoit­ta­jat, rahas­tot) pää­sevät hel­posti markki­noille varsinkin nykyisessä globaalis­sa matal­ien korko­jen epä­var­mas­sa tilanteessa asun­not ovat melko tur­valli­nen sijoi­tusko­hde. Ylimääräistä rahaa on markki­noil­la pil­vin pimein (kiitos keskus­pankkien kvan­ti­tati­ivisen elvy­tyk­sen), pörssit ovat pitkän ajan huipuis­saan ja monien val­tioiden velka­kir­jo­jen reaa­liko­rot ovat negati­iviset. Suomes­sa tämä ongel­ma ei ole toteu­tunut ilmeis­es­ti merkit­tävästi, mut­ta esim. Sak­sas­sa ja Tsekissä asun­to­jen hin­nat ovat nousseet hur­jaa vauh­tia, nopeam­min kuin kes­ki- tai medi­aa­ni­palkat ja tämän on arvioitu johtu­van pääasi­as­sa sijoit­ta­jista. Tosin olisi ehkä syytä miet­tiä ja valmis­tau­tua siihen miten suur­pääo­man vyörymistä Suomen asun­tomarkki­noille voidaan tarpeen tullen hidas­taa, esim. eri­laisin veropäätöksin joil­la asun­noista tehdään vähem­män houkut­tele­via sijoi­tusko­htei­ta. Hie­man irvokkaasti nykypäivänä on täysin ok rajoit­taa kansalais­ten ja kulut­ta­jien ostovoimaa ja lainan­ot­tamista mielin määrin mut­ta samaan aikaan suur­pääo­man toimia tai liikkeitä ei saa mitenkään estää tai rajoit­taa. Meille on luo­tu jär­jestelmä mis­sä Raha on vain tärkeäm­pää kuin kaik­ki muu.

    Nämä ongel­mat kietoutu­vat tiivis­tii yhteen AirBnB-toimin­nan kanssa, ne keil­lä on ylimääräistä pääo­maa han­kki­vat asun­to­ja ja vuokraa­vat niitä sit­ten eteen­päin vuokra­markki­noille (tämänkin ilmiön ‘posi­ti­ivi­su­ud­es­ta voi kiis­tel­lä kun mon­et vuokranan­ta­jat korot­ta­vat vuokria 1,5–2% joka vuosi riip­pumat­ta todel­li­sista kulu­jen nousus­ta) tai AirBnB-toim­intaan. AirBnB-toim­inta pois­taa asun­to­ja markki­noil­ta. Näyt­tää kuitenkin siltä että EU:ssa usko vapaisi­in markki­noi­hin ja se ettei asum­ista pide­tä peru­soikeutena varmis­taa ettei mitään merkit­täviä toimen­piteitä tul­la näkemään, ja hyvä niin.
    Olen tul­lut siihen tulok­seen että tämä nykypäivän lib­er­taari­nen vapaiden markki­noiden hörhöi­ly saadaan parhait­en lop­pumaan anta­mal­la sen ajau­tua omaan loogiseen lop­putu­lok­seen­sa, eli jonkin­lainen markki­narom­ah­dus jos­ta kär­sivät sit­ten taas pienet ihmiset ja val­tio joutuu kor­jaa­maan koko sotkun.

    En oikein ymmär­rä mitä ajat takaa? Asun­tomarkki­nat kuu­lu­vat EU:n sisä­markki­noiden piiri­in. Näin ollen mikään EU maa ei voi rajoit­taa muiden EU maid­en kansalais­ten asun­to­jen ostoa tois­es­ta EU maas­ta. Se kuu­luu sisä­markki­noiden piiri­in. Se olisi saman­lainen rajoi­tus jos EU maat saa­vat itse päät­tää elin­tarvikkei­den tuon­nista ja hin­nas­ta vaik­ka maat­alous­poli­ti­ik­ka ja maat­alous kuu­lu­vat luon­nol­lis­es­ti sisä­markki­noiden piiri­in. EU maat voivat rajoit­taa esimerkik­si EU:n ulkop­uolelta tule­vaa asun­to­jen ostoa keinit­telua kuten kiinalais­ten , venäläis­ten, amerikkalais­ten ja rikkaiden Per­sian­lah­den maid­en kansalais­ten asun­to­jen ostoa. Näin on jo tehty. Se mik­si esimerkik­si mainit­se­masi esimerk­it siitä että Sak­sas­sa ja Tšekissä on kalli­it asun­to­jen hin­nat johtu­vat siitä että etenkin Tšekissä rikkaat sak­salaiset mut­ta myös venäläiset ovat osta­neet sieltä asun­to­ja etenkin Pra­has­ta. Tše­ki voi rajoit­taa venäläis­ten kiin­teistö kaup­po­ja mut­ta ei sak­salais­ten kos­ka Venäjä ei ole EU/ETA maa mut­ta Sak­sa on. Mitä tulee sosi­aal­i­tur­vaan niin siitä ei ole koskaan päästy EU:n jäsen­maid­en kesku­udessa yksimielisyy­teen miten se jae­taan tai hoide­taan . Kun san­o­taan paljon EU kri­itikoiden kohdal­la että ongel­ma on EU itse niin mitä sil­lä tarkoite­taan? Jäsen­mai­ta? Komis­sio­ta? Par­la­ment­tia? Tuomiois­tu­in­ta? Maa­han­muut­to ja pako­lais­poli­ti­ikkaa on toinen jos­sa ei ole yhteistä poli­ti­ikkaa. Vuon­na 1999 Lah­den huip­pukok­ouk­ses­sa yritet­ti­in luo­da yhteinen maa­han­muut­to ja pako­lais­poli­ti­ik­ka EU maid­en kesken. Sitä ajoi etenkin Bel­gia. Mut­ta sitä vas­tusti Italia, Kreik­ka, Espan­ja ja Bri­tan­nia. Itä-euroopan maat eivät olleet edes sil­loin EU:n jäseniä.

   4. Kun­nal­la on kaavoitu­soikeus ja sen toimi­val­taan kuu­luu voi­da määrätä siitä, että asun­nok­si tarkoitet­tu huoneis­to on asun­tokäytössä. Täl­lä tavoin tapelti­in aikanaan piilokont­tor­re­i­ta vas­taan ja kyl­lä sil­lä voidaan määrätä siitäkin, ettei asun­toa voi kokon­aan antaa hotel­li­toim­intaan. Lyhy­taikaista ja osit­taista vuokraus­ta airbnb ‑käyt­töön ei voi estää, mut­ta kokon­aisen asun­non varami­nen tarkoituk­seen pysyvästi on mah­dol­lista estää.

   5. Osmo Soin­in­vaara:
    Kun­nal­la on kaavoitu­soikeus ja sen toimi­val­taan kuu­luu voi­da määrätä siitä, että asun­nok­si tarkoitet­tu huoneis­to on asun­tokäytössä. Täl­lä tavoin tapelti­in aikanaan piilokont­tor­re­i­ta vas­taan ja kyl­lä sil­lä voidaan määrätä siitäkin, ettei asun­toa voi kokon­aan antaa hotel­li­toim­intaan. Lyhy­taikaista ja osit­taista vuokraus­ta airbnb ‑käyt­töön ei voi estää, mut­ta kokon­aisen asun­non varami­nen tarkoituk­seen pysyvästi on mah­dol­lista estää. 

    https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019–04/cp190051en.pdf

    Tuos­sa on tuo aikaisem­min viitat­tu Euroopan Union­in oikeu­den edus­ta­jan suun­taa anta­va, mut­ta yhä lain­voima­ton, päätös miten AirBnB tyyp­pisi­in palvelui­hin tulee suh­tau­tua. Kos­ka AirBnB ei sanele hin­taa vaan toimii vain erään­laise­na alus­tana ottaen pro­vi­sion rahali­iken­teestä palvelu määritel­lään infor­maa­tiopalveluk­si eikä asun­non­välit­täjäk­si. Täl­löin Suomen tilanteen kannal­ta tärkeim­mäk­si seikak­si täl­lä het­kel­lä jää miten Suomes­sa erotel­laan ammat­ti­mainen majoi­tus­toim­inta ja vuokraami­nen toisistaan.
    Asi­aa on käsitel­ty Suomen Vuokranan­ta­jat ry:n kir­joituk­ses­sa (https://vuokranantajat.fi/2019/02/airbnb-laittoman-salahotellin-mysteeri/), eli oikei­ta ‘pelisään­töjä’ ei vaiku­ta ole­van. Toisek­seen tämäkään asia ei ole vain Suomen päätös­val­las­sa, vaik­ka yhteiset pelisään­nöt luo­taisi­in niin nämä voidaan viedä EU-oikeu­teen ja mah­dol­lis­es­ti kumo­ta, kaik­ki riip­puu ihan vain siitä miten siel­lä halu­taan tulki­ta asun­to­ja ja niiden vuokraamista vapaiden markki­noiden näkökulmasta.

    Suomen vuokranan­ta­jat ry:n kirjoituksesta:
    ‘Kuitenkin se, mikä sit­ten kat­so­taan ammat­ti­maisek­si majoi­tus­toimin­naksi, on täl­lä het­kel­lä melkoisen epä­selvää. Jakamistalous.fi-sivustolla tode­taan, että on kyse ”ammat­ti­mais­es­ta majoi­tus­toimin­nas­ta, jos vuokraat asun­toasi taloudel­lista hyö­tyä tavoitellen”.’ Toisin sanoen myös ihan pitkäaikainen vuokraami­nen kat­so­taan myös ammat­ti­maisek­si majoi­tus­toimin­naksi tämän tulkin­nan mukaan ja olisi näin melko usein kaa­van­vas­taista, tosin eihän tuo­ta noin tulki­ta koskaan.
    Lais­sa pitäisi olla mukana ilmeis­es­ti jokin selkeä ajalli­nen rajaus.

  2. Tässä link­ki (melko) yleiseu­roop­palais­es­ta keskustelus­ta aiheeseen liit­tyen, osit­tain vahvis­ta­maan väit­teitä joi­ta esitin tässä samas­sa ketjus­sa olevas­sa pidem­mässä kommentissani:

   https://www.theguardian.com/cities/2019/jun/20/ten-cities-ask-eu-for-help-to-fight-airbnb-expansion
   Läh­teenä siis Guardian eli jos on oikein kovasti oikealle kallel­laan niin kan­nat­taa ehkä lopet­taa lukem­i­nen tässä vai­heessa kun Guardian on kuulem­ma niin vasemmistolainen.

   “In April the advo­cate gen­er­al of the Euro­pean court of jus­tice found in non-bind­ing opin­ion that under EU law Airbnb should be con­sid­ered a dig­i­tal infor­ma­tion provider rather than a tra­di­tion­al real estate agent.

   That sta­tus, if con­firmed by the court, would allow Airbnb and sim­i­lar plat­forms to oper­ate freely across the bloc and, cru­cial­ly, relieve them of any respon­si­bil­i­ty to ensure that land­lords com­ply with local rules aimed at reg­u­lat­ing hol­i­day lets.”
   Eli EU näyt­tää puolta­van juurikin vapaiden markki­noiden ja min­i­maalisen sään­te­lyn peri­aatet­ta voimakkaasti. Mikä ei ole mitenkään yllät­tävää, tätä varten EU on luotu.

   ‘The cities said local author­i­ties must be able to counter the adverse effects of the boom in short-term hol­i­day lets, such ris­ing rents for full-time res­i­dents and the con­tin­u­ing “touris­ti­fi­ca­tion” of neigh­bour­hoods, by “intro­duc­ing their own reg­u­la­tions depend­ing on the local situation”.’
   Tässä koroste­taan että kaupungeil­la täy­ty­isi olla oikeuk­sia toteut­taa asun­topoli­ti­ikkansa omien näke­mys­ten mukaan. Todel­lisu­us on kuitenkin se että EU:n kon­trol­li ja sään­te­lyä rajoit­ta­va sään­te­ly ulot­tuu kaupunkien asun­topoli­ti­ikkaan asti.
   Helsin­gin on muka­va edis­tää tur­is­mia kun AirBnB:stä ja muista siihen liit­tyvistä lieveilmiöistä laskun mak­sa­vat mata­la­palkkatyön­tek­i­jät korkeina vuok­ri­na ja val­tio (ei Helsin­ki) sit­ten mak­saa näille yhä kas­vavia asum­is­tukia. Ja asun­tosi­joit­ta­jat nau­ra­vat matkalla pankkiin.

   Eli voitte puhista talonkir­joista ja muista toimista, pääon­gel­ma on se että EU kallis­tuu sään­te­lyä vas­taan ja pyrkii rajoit­ta­maan sitä vapaiden markki­noiden nimis­sä. Turha kiis­tel­lä siitä mitä on tehty väärin kun nykyti­lanne on se että kaupungeil­ta toim­imi­nen on usein kiel­let­ty, markki­nat kor­jaa­vat itse itsen­sä, tai sit­ten eivät.

   1. Stadist:
    Tässä link­ki (melko) yleiseu­roop­palais­es­ta keskustelus­ta aiheeseen liit­tyen, osit­tain vahvis­ta­maan väit­teitä joi­ta esitin tässä samas­sa ketjus­sa olevas­sa pidem­mässä kommentissani:

    https://www.theguardian.com/cities/2019/jun/20/ten-cities-ask-eu-for-help-to-fight-airbnb-expansion
    Läh­teenä siis Guardian eli jos on oikein kovasti oikealle kallel­laan niin kan­nat­taa ehkä lopet­taa lukem­i­nen tässä vai­heessa kun Guardian on kuulem­ma niin vasemmistolainen.

    “In April the advo­cate gen­er­al of the Euro­pean court of jus­tice found in non-bind­ing opin­ion that under EU law Airbnb should be con­sid­ered a dig­i­tal infor­ma­tion provider rather than a tra­di­tion­al real estate agent.

    That sta­tus, if con­firmed by the court, would allow Airbnb and sim­i­lar plat­forms to oper­ate freely across the bloc and, cru­cial­ly, relieve them of any respon­si­bil­i­ty to ensure that land­lords com­ply with local rules aimed at reg­u­lat­ing hol­i­day lets.”
    Eli EU näyt­tää puolta­van juurikin vapaiden markki­noiden ja min­i­maalisen sään­te­lyn peri­aatet­ta voimakkaasti. Mikä ei ole mitenkään yllät­tävää, tätä varten EU on luotu.

    ‘The cities said local author­i­ties must be able to counter the adverse effects of the boom in short-term hol­i­day lets, such ris­ing rents for full-time res­i­dents and the con­tin­u­ing “touris­ti­fi­ca­tion” of neigh­bour­hoods, by “intro­duc­ing their own reg­u­la­tions depend­ing on the local situation”.’
    Tässä koroste­taan että kaupungeil­la täy­ty­isi olla oikeuk­sia toteut­taa asun­topoli­ti­ikkansa omien näke­mys­ten mukaan. Todel­lisu­us on kuitenkin se että EU:n kon­trol­li ja sään­te­lyä rajoit­ta­va sään­te­ly ulot­tuu kaupunkien asun­topoli­ti­ikkaan asti.
    Helsin­gin on muka­va edis­tää tur­is­mia kun AirBnB:stä ja muista siihen liit­tyvistä lieveilmiöistä laskun mak­sa­vat mata­la­palkkatyön­tek­i­jät korkeina vuok­ri­na ja val­tio (ei Helsin­ki) sit­ten mak­saa näille yhä kas­vavia asum­is­tukia. Ja asun­tosi­joit­ta­jat nau­ra­vat matkalla pankkiin.

    Eli voitte puhista talonkir­joista ja muista toimista, pääon­gel­ma on se että EU kallis­tuu sään­te­lyä vas­taan ja pyrkii rajoit­ta­maan sitä vapaiden markki­noiden nimis­sä. Turha kiis­tel­lä siitä mitä on tehty väärin kun nykyti­lanne on se että kaupungeil­ta toim­imi­nen on usein kiel­let­ty, markki­nat kor­jaa­vat itse itsen­sä, tai sit­ten eivät.

    En tunne asi­aa niinkään asun­topoli­ti­ikan kohdal­la nuo esimerkkisi eivät ole min­ulle niinkään tut­tu­ja. Sen tiedän että sisä­markki­noil­la ei voi rajoit­taa kiin­teistö­jen myymistä sisä­markki­na­maid­en kansalais­ten kesku­udessa. Osmo Soin­in­vaara Itse voi valaista asi­aa kun on itse pere­htynyt asun­topoli­ti­ikkaan. Valitet­tavasti en tunne asi­aa. Onko sään­te­ly EU maid­en yhteinen päätös vai direk­ti­ivi niin en tiedä sen his­to­ri­aa. Mut­ta kyl­lä siitä var­maan joku mep­pi tietää paremmin

 5. HSL lip­puhin­noit­telu kan­nus­taa asumaan Helsin­gin ulkop­uolel­la. Kan­takaupun­ki hotel­lis­tuu ja on kallis myös liikkua julk­isil­la. Tur­is­tit val­taa kallion ja Punavuoren ainakin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.