Kokemuksia Interraililta (1) Helsinki — La Spezia

Teim­me aika­naan vai­mo­ni kans­sa hää­mat­kan junal­la ympä­ri Euroop­paa. Nyt olem­me tasan kol­me­kym­men­tä vuot­ta myö­hem­min taas kier­tä­mäs­sä Euroop­paa Inter­rai­lil­la. Se on todel­la hyvä tapa tutus­tua maan­osaam­me, ihan sii­tä riip­pu­mat­ta, min­kä asteis­ta ilmas­toah­dis­tus­ta potee. 

Aloi­tim­me mat­kan rah­tia­luk­sel­la Tra­vemün­deen. Lai­val­la ei voi teh­dä mitään. Minä otin sen sik­si työ­päi­vä­nä ja kir­joi­tin läp­pä­ril­lä. Lai­van mak­sul­li­nen net­tiyh­teys oli sur­kea, joten työs­ken­te­ly ei ollut kovin teho­kas­ta. Myös puhe­lin­verk­ko­yh­teys oli­si ollut tar­jol­la, mut­ta tie­sim­me etu­kä­teen, että sitä pitää vält­tää kuin rut­toa. Data-yhteys 3000 ker­taa EU:n sal­li­maa hin­taa kalliimpi. 

Vara­sin sen­tään ajan sel­kä/­har­tia-hie­ron­taan, joka minun oli­si pitä­nyt teh­dä Hel­sin­gis­sä aiko­ja sit­ten. Koko­naan huk­kaan ei siis päi­vä mennyt.

Finn­li­ne­sin lai­va­mat­ka on suh­teel­li­sen hin­ta­va. Itse suo­sit­te­len mat­kan aloit­ta­mis­ta len­täen Tuk­hol­maan, Köö­pen­ha­mi­naan tai Ber­lii­niin. Mat­ka Ber­lii­niin on Tuk­hol­man kaut­ta kul­ke­vaan lai­va/­ju­na-yhtey­teen näh­den jok­seen­kin sama­nar­voi­nen ilmas­ton kan­nal­ta. Rail Bal­tica nyt!

Lübec­kis­sä oli aika sateis­ta. Han­sa-museos­sa oli­si voi­nut käy­dä, mut­ta pää­tim­me men­nä suo­raan Münc­he­niin. Juna oli todel­la hyvä ja mat­ka sujui rat­toi­ses­ti. Pit­käs­tyä ei ehtinyt.

Münc­he­nin olem­me molem­mat näh­neet ennen­kin. Löy­sim­me lois­ta­van illal­lis­pai­kan, jon­ka ainoa ongel­ma oli akus­tiik­ka. Mit­ta­sin kän­ny­käl­lä melu­ta­sok­si 85 dB. Tar­joi­li­joil­la oli­si siis pitä­nyt olla kuulosuojaimet. 

Cara­vag­giol­la mai­nos­te­tus­sa näyt­te­lys­sä oli näh­tä­vil­lä 4½ Cara­vag­gion työ­tä. Loput oli­vat aika­lais­ten töi­tä, sinän­sä ihan hyviä nekin.

 

 

Kat­sas­tim­me Pina­kot­he­kin tai­de­museot. Hyvin mie­len­kiin­toi­set kokoel­mat. Mie­len­kiin­toi­nen oli myös kausi 1933–45, jol­loin tai­de oli alis­te­tus­sa ja vain val­tion suo­je­luk­ses­sa ole­vaa tai­det­ta tuo­tet­tiin. Myös­kään Sak­san nat­sit eivät tykän­neet post­mo­der­nis­ta tekotaiteesta. 

 Ilta­päi­väl­lä suun­ta­sim­me Ita­li­aan, Bolzano/Bolzeniin, jos­sa olim­me olleet hel­let­tä paos­sa 29 vuot­ta aiem­min. Sil­loin 1991 kau­pun­ki oli täy­sin sak­san­kie­li­nen. Ita­li­aan kuu­lu­mi­sen huo­ma­si vain vie­mä­rin kan­sis­ta. Muu­ten Ita­lias­ta ei näky­nyt jäl­keä­kään, alue oli Ete­lä-Tiro­lia. Nyt mie­hit­tä­jä­val­tion kie­li oli jo enem­mis­tö­ase­mas­sa. Kun nousim­me köy­si­ra­dal­la Ober-Boze­niin, (suo­sit­te­len sitä suu­res­ti) olim­me taas sak­san­kie­li­sel­lä alu­eel­la. Kylän nimi­kin oli yksikielinen.

Boze­nis­ta sin­gah­dim­me Venet­si­aan, ase­tuim­me asu­maan Lidon saa­rel­le ja vie­tim­me kol­me päi­vää Bienn­alen ehty­mät­tö­miä näyt­te­ly­jä läpi kahlaten.

Läm­pö­ti­la nousi 32 astee­seen, mikä rajoit­ti kau­pun­kiin tutus­tu­mis­ta. Ilma­tie­teen­lai­tok­sen sivu­ja sela­tes­sa kävi ilmi, että olem­me sido­tut Poh­jois-Ita­lian ran­nik­ko­seu­duil­le. Läm­pö­en­nus­te oli koh­tuul­li­set 32 astet­ta, muu­al­la saat­toi 40 astet­ta ylit­tyä. Ita­lias­sa armei­ja oli komen­net­tu avus­ta­maan ter­vey­den­huol­toa van­hus­ten ja sai­rai­den pelastamisessa. 

Yksi­tyis­koh­ta Bel­gian aika eri­lai­ses­ta osastosta

 

 

Suun­ta­sim­me koh­den La Spezian kau­pun­kia aiko­muk­se­na jat­kaa Cinque Ter­ran alu­eel­le. Ensim­mäi­nen yö kui­ten­kin La Spezias­sa, kos­ka pää­sim­me Bien­na­les­ta liik­keel­le niin myöhään.

Mat­kus­tim­me kol­mel­la junal­la: Venet­sia – Bolog­na nopea ja hyvin ilmas­toi­tu juna, Bolog­na-Par­ma tukah­dut­ta­van kuu­ma ilmas­toi­ma­ton juna (tai aina­kin mei­dän vau­num­me oli ilman ilmas­toin­tia). Ilma­tie­teen lai­tos ker­toi, että läm­pö­ti­la junan ulko­puo­lel­le oli 39 astet­ta. Sisäl­lä var­maan­kin enem­män. Vii­mei­nen osuus pai­kal­lis­ju­nal­la junan ainoas­sa ilmas­toi­dus­sa vau­nus­sa ja kaik­ki mat­kus­ta­jat tie­tys­ti sii­nä vaunussa.

 

2 vastausta artikkeliin “Kokemuksia Interraililta (1) Helsinki — La Spezia”

  1. Inter­rail-lip­pu ei oikein kan­na­ta mikä­li siir­ty­mi­siä on vain muu­ta­ma. Mikä­li näin on niin suo­sit­te­len trainline.com sovel­luk­sen lataa­mis­ta. Aina­kin android-ver­sio pesee vr:n vas­taa­van satanolla. 

    Hin­ta voi tip­pua aika pal­jon jos jak­saa men­nä vähän hitaam­mal­la yhtey­del­lä, esim mila­no cent­ra­le — venezia san­ta lucia, 20,70€ 3h 23 min yhdel­lä vaih­dol­la. Nopein oli­si 2 h 25 min 50€. Onko Suo­mes­sa mah­dol­lis­ta pääs­tä hal­vem­mal­la Hel­sin­gis­tä Tam­pe­reel­le mikä­li meni­si hitaam­mil­la ja ei niin suo­si­tuil­la junilla?

  2. Tosi kiin­nos­ta­vas­ti alka­nut sar­ja. Saa­nen sii­tä vink­ke­jä ensi kevät­tä var­ten, tänä kevää­nä rep­pu­mat­ka­sim­me ‘vain’ Bal­tias­sa. Hie­noa sekin. Miten olet­te varan­neet majoi­tuk­set? Sama­na päi­vä­nä vai­ko jo aiemmin?

    Haus­ka kom­ment­ti tuo “lai­val­la ei voi teh­dä mitään” kal­tai­sek­si ihmi­sel­tä. Kai siel­lä kes­kus­tel­la, lukea, kir­joit­taa ja aja­tel­la aina­kin voi? Ilman mitään ulkoi­sia häiriöitä. 

    On muu­ten Lyy­pek­ki, se enti­nen Han­sa-kau­pun­ki. Suo­men­net­tu nimi ker­too vie­lä­kin kau­pun­gin mer­ki­tyk­ses­tä meille. 

    Muka­vaa jatkomatkaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.