Demarit ja maahanmuutto

Tan­skan demar­it sai­vat suur­voiton ja maa­han­muut­to­vas­tain­set oikeistopop­ulis­tit rom­ah­ti­vat. Tätä ennen demar­it oli­vat omak­suneet oikeistopop­ulistien ohjel­man maa­han­muut­toon – ei aivan sel­l­aise­naan, mut­ta pääosin.

Tulos var­maankin huo­mat­ti­in demaripuolueis­sa ympäri Euroop­paa. En pitäisi yllät­tävänä, jos muut euroop­palaiset demar­it seu­raisi­vat tan­skalais­ten esimerkkiä.

Se muut­taisi tila­neet aivan toisen­laisek­si. Toisen­laisek­si, osit­tain huonom­mak­si mut­ta osit­tain myös paremmaksi.

Demar­it ovat sen­tään voit­top­uolis­es­ti sivistyneitä ihmisiä. Maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta voisi keskustel­la ana­lyyt­tisem­min, jos maa­han­muut­tokri­it­tistä osa­puol­ta edus­taisi­vat demar­it eivätkä kaiken maail­man hörhöt.

Maa­han­muut­to on niin iso kysymys – ja siitä on Afrikan vaikeu­tu­van tilanteen vuok­si tulos­sa vielä suurem­pi ­– että asi­as­sa pitäisi pyrk­iä yhteiskun­nal­liseen opti­mi­in sen sijaan, että tehdään kul­mikkai­ta ide­ol­o­gis­es­ti oikeaop­pisia ratkaisuja.

On syytä hyväksyä, että yhteiskun­nan kyky/halu käyt­tää voimavaro­ja maa­han­muut­toon on rajallinen.

Esitän ajatuk­sen tuek­si mallin, että ase­tamme pako­lais­poli­ti­ikalle kiin­teän bud­jetin, jon­ka puit­teis­sa on toimit­ta­va. Opti­maa­li­nen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on sel­l­ainen, joka tämä rajan puit­teis­sa tuot­taa suurim­man human­itäärisen hyö­dyn. Voi sen tehdä toisinkin päinkin, etsiä poli­ti­ik­ka, joka tuot­taa annetun suu­ruisen hyö­dyn pien­im­min kus­tan­nuksin, mut­ta tark­laste­len tätä ensim­mäistä, pako­lais­myön­teisem­pää vaihtoehtoa.

Kiin­teää bud­jet­tia ei voi todel­lisu­udessa löy­dä kiin­ni, kos­ka aina voi tapah­tua jotain yllät­tävää, vaik­ka ver­i­nen sisäl­lis­so­ta Venäjäl­lä. Ajatel­laan kuitenkin, m,iten bud­jet­ti­ra­joi­tus toimisi.

Nykyi­nen poli­ti­ik­ka on kaukana opti­maalis­es­ta. Poli­ti­ik­ka on yhtä aikaa kallista ja tuloksetonta.

Min­su­ta ei esimerkik­si ole kovin järkevää antaa maa­han­muut­ta­jien val­in­ta ihmissalakul­jet­ta­jien tehtäväk­si. Ne, joil­la on varaa tästä mak­saa, eivät ehkä kuitenkaan ole suurim­mas­sa hädässä ole­via. Heitä löy­tyy pakolaisleireiltä.

Jokin epä­suh­ta on siinäkin, että jokainen, joka on saanut jalka­nsa Suomen maaperälle, on kyl­lä oikeus korkeata­soiseen oikeustur­vaan, mut­ta ampumista luku­un otta­mat­ta voidaan tehdä mitä tahansa, jot­ta estet­täisi­in Suomen maaperälle pääsy. Lentoy­htiöt esimerkik­si joutu­vat mak­samaan todel­la isot sakot, jos tuo­vat Suomeen paperit­toman.  Mis­sä siinä on tur­vaa tarvit­se­van oikeusturva?

Tähän suun­taan näköjään hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ede­tään. Pako­laiski­in­tiötä kas­vate­taan ja yhdek­si pako­lais­ten val­in­takri­teerik­si val­i­taan edel­ly­tyk­set sopeu­tua suo­ma­laiseen yhteiskun­taan. Tämä loukkaa mon­en oikeu­den­tun­toa, kos­ka jotkut pää­sevät tois­t­en edelle. Kuitenkin kaikissa ratkaisu­is­sa pako­laiset val­i­taan jol­lakin kri­teer­il­lä, joka rajaa muut ulos. Mikään tapa ei ole tasapuolinen.

Jos meil­lä olisi tuo kiin­teä bud­jet­ti, yhden vaikeasti kotoutet­ta­van hin­nal­la voitaisi­in ottaa kolme hel­posti kotoutettavaa.

Muuten olen sitä mieltä, että spon­taali­pako­lai­sista pitäisi päästää maa­han kaik­ki sel­l­aiset, jot­ka voisi­vat tul­la Suomeen työperäis­inä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vai­h­ta­maan pako­laishake­muk­sen­sa työlu­paan. Tuos­sa kiin­teän bud­jetin pako­lais­poli­ti­ikas­sa tämä ei mak­saisi mitään, eikä syr­jäyt­täisi jonos­ta ketään, kos­ka työperäi­nen maa­han­muut­to ei mak­sa mitään vaan tuot­taa voittoa.

Kotout­tamises­sa hempeämielisyytemme on tehnyt meitä huonoja

Menen seu­raavas­sa Sri Lankalaisen maa­han­muut­ta­jan,  Rajku­mar Sabanade­sanin selän taakse. Ylen kolum­nis­saa 4.6.2019 https://yle.fi/uutiset/3–10809979 hän sanoi, että Suo­mi kotout­taa sos­su­un, vaik­ka vai­h­toe­hto­ja olisi.

Hän on oike­as­sa. Maa­han­muut­ta­jien sosi­aal­i­tur­vak­si on valit­tu malli, joka on Suomes­sa kehitet­ty pitkäaikaistyöt­tömiä varten. Pitkäaikaistyöt­tömiä taas ei paljon työhön patis­te­ta, kos­ka se on havait­tu tulok­set­tomak­si. Pitäisikö maa­han­muut­ta­jille olla ainakin ensim­mäis­inä vuosi­na oma heille räätälöi­ty sosi­aal­i­tur­va, kos­ka pitkäaikaistyöt­tömiä varten räätälöi­ty malli sopii pitkäaikaistyöttömille.

Rajku­mar ver­taa Suomen ja Yhdys­val­tain Min­nesotan tulok­sia soma­lien kotout­tamises­sa. Min­neso­tas­sa he perus­ta­vat men­estyviä yri­tyk­siä ja työt­tömyys on harv­inaista. Suomes­sa taas soma­lien työl­lisyyys on jäänyt kovin matalaksi.

Rajku­mar Sabanade­san ottaa esille toisenkin tabun:

”Jos ihmi­nen ei osaa vielä suomea eikä ole koulutet­tu, ei ole real­is­tista olet­taa, että hänelle kukaan halu­aisi mak­saa työe­htosopimusten mukaista palkkaa. Jous­ta­mat­tomat työ­markki­nat ja pelko hal­patyövoiman tulosta estävät nykyisel­lään kaik­ki järkiratkaisut.”

En halua maa­han­muut­ta­jista nälkä­pal­ka­lla työtä tekevää joukkoa jo senkään vuok­si, että voidak­seen rak­en­taa elämän­sä Suomes­sa, he tarvit­se­vat rahaa kodin han­k­in­toi­hin. Jokin automaat­ti­nen palkkat­uen muo­to voisi olla hyvä, kos­ka Rajku­mar on täysin oike­as­sa siinä, että samaa palkkaa ei kan­na­ta mak­saa koulute­tulle ja lukutaidottomalle.

Perus­suo­ma­laiset ovat tehneet keskustelun maa­han­muu­tos­ta mahdottomaksi

Kos­ka ensi vuosikymmenel­lä pako­lais­ten muut­topaine Euroop­paan kas­vaa Afrikan väestöräjähdyk­sen ja ilmas­ton­muu­tok­sen vuok­si, olisi aika aloit­taa keskustelun tabuista. Nykyiset pelisään­nöt eivät toi­mi lainkaan järkevästi, jos Euroopan rajoille ilmaan­tuu kym­meniä miljoo­nia pakolaisia.
Perus­suo­ma­laiset ovat ilmati­lan hallinnal­laan tehneet ratio­naalisen keskustelun tyystin mah­dot­tomak­si. Joka nos­taa päätään juok­suhau­das­ta, leimaa itsen­sä rasis­tik­si ja samas­tuu julk­isu­udessa niihin, jot­ka yllyt­tävät ihmisiä raiskaa­maan suvakkihuoria.

= = =

Olen vält­tänyt keskustelua maa­han­muu­tos­ta blogillani, kos­ka aihe on täyt­tänyt kom­ment­ti­palk­s­ta törkykirjoituksilla.Se tekee blo­gi-isän­nän elmän ikäväksi.

Tämän kir­joituk­sen osalta tulen nou­dat­ta­maan tiukkaa lin­jaa ja hylkäämään kaik­ki kom­men­tit, jois­sa kir­joit­ta­ja ei pysty ilmaise­maan mielipi­det­tään sivistyneesti. Käytössäni on myös nap­pi, jol­la pystyn sulke­maan kom­men­toi­jan tältä blogilta pysyvästi.

 

 

 

108 vastausta artikkeliin “Demarit ja maahanmuutto”

 1. Onnea matkaan moderoin­nin kanssa ja kiitok­sia rohkeas­ta kir­joituk­ses­ta, joka on selkeästi kyp­synyt kir­joi­tuskoneessa pitkään. Jous­ta­mat­tomat työ­markki­namme ovat kyl­lä vihovi­imeinen ongel­ma, kos­ka se syr­jäyt­tää niin paljon ihmisiä mei­dän työ­markki­noil­ta, että pakko on kysyä, että voim­meko me mitenkään jäädä siinä yhteiskun­tana plus­san puolelle? On kiis­tat­ta tot­ta, että työ­markki­namme ehkäi­sevät paljon väärinkäytök­siä jäykkyy­del­lään, mut­ta ne myös syr­jäyt­tävät niin paljon pois ja aiheut­ta­vat niin paljon kenkku­ja lieveilmiöitä, että ken­ties kuitenkin olisi järkeväm­pää vään­tää sitä ruu­via pikkuisen höllem­pään suuntaan.

  Tämän san­ot­tuani on kuitenkin aiheel­lista tode­ta, että tätä ei nykyisen hal­li­tuk­sen aikana tule tapah­tu­maan, joten ainakin 4 vuot­ta men­nään täl­lä sys­teemil­lä eteen­päin ja toisek­seen, että minä olen automaat­tis­es­ti vähän jäävi kom­men­toimaan tätä aihet­ta, kos­ka koulu­tuslin­jalo­to­ssa onnis­tu­in val­it­se­maan itsel­leni koulu­tuk­sen, joka takaa min­ulle erit­täin vah­van neu­vot­telu­ase­man ainakin keskip­itkäl­lä tähtäimel­lä. Tiedostan täysin, että mon­elle muulle työväen- ja keskilu­okkaiselle tilanne ei ole ollenkaan sama ja sik­si heille jäykät työ­markki­nat ovat huo­mat­tavasti mukavampi ympäristö työsken­nel­lä ja se tot­takai vaikut­taa hei­dän mielip­iteisi­in­sä samal­la lail­la kuin min­un vah­va neu­vot­telu­ase­ma toiseen suuntaan.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Wordin tiedos­toin­fo: kokon­ais­muokkau­sai­ka 73 minuuttia.

    Ah, pahoit­telin epä­selvää ilmaisua. Tarkoitin sitä, että kir­joituk­ses­ta välit­tyi tunne, että olet miet­tinyt näi­den asioiden san­omista jo pitkään, mut­ta vas­ta nyt laitoit ne täl­lä lail­la julk­isu­u­teen Tan­skan vaal­i­t­u­lok­sen innoit­ta­mana. Ei niinkään ollut tarkoi­tus ottaa kan­taa yksit­täisen kir­joituk­sen muokkau­saikaan (joskin nyt kun tämän pal­jastit niin olisin utelias kuule­maan, että onko tämä 73 min­u­ut­tia kuin­ka lähel­lä keskiar­voa kir­joi­tuste­si osalta?).

   2. Kos­ka tämä on vain har­ras­tus, käytän blogikir­joituk­seen yleenä 15- 30 min­u­ut­tia. Se on tietysti liian vähän ja näkyy laadus­sa ja virheis­sä. Jos meil­lä oli­si­vat mikro­mak­sut ja saisin jokaiselta kävi­jältä vaikka­pa 3 sent­tiä, voisi tehdä tästä elinkeinon ja kir­joit­taa avauk­set kunnolla.

 2. Kiitos Osmo, kun uskallat nos­taa päätä mainit­se­mas­tasi juok­suhau­das­ta. Kun­pa muutkin rohkenisivat.

  “Jos meil­lä olisi tuo kiin­teä bud­jet­ti, yhden vaikeasti kotoutet­ta­van hin­nal­la voitaisi­in ottaa kolme hel­posti kotoutettavaa.”

  Juuri näin. Tai aut­taa pako­laisen lähtö­maan naa­puri­mai­ta kotout­ta­maan kym­meniä henkilöitä olo­suhteis­sa, jos­sa työ­markki­nat, kieli, väestön koulu­tus­ta­so, kult­tuuriset tek­i­jät ym. eivät tee kotout­tamis­es­ta läh­eskään niin pitkää, kallista ja silti tulok­sil­taan surkeaa kuin meil­lä ja ver­rokki­mail­lamme. Mie­lenki­in­toinen tutkimushavain­to oli myöskin se, että heikom­mista resurs­seista huoli­mat­ta (Syyr­i­an) pako­lais­ten elämän­laatu on kuu­lu­misen koke­muk­sen vuok­si parem­paa Turkissa kuin Sak­sas­sa, johon Suo­mi ver­tau­tunee (Özgen: https://sosiaalitarkkailija.wordpress.com/2018/09/12/kotoutumisen-ulottuvuudet-ja-pakolaisten-hyvinvointi/ ).

  Minus­ta human­i­taaris­es­ti ja poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaisin­ta olisi pääsään­töis­es­ti lopet­taa human­i­taari­nen siir­to­laisu­us muualle kuin lähtö­maan lähialueille sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että vähin­tään vas­taa­va määrä resursse­ja ohjataan näille alueille annet­tavaan apu­un ja pako­laiskri­ise­jä ehkäi­sevään työhön. Myös kiin­tiö­pako­laisjär­jestelmä, vaik­ka se paras nyky­i­sistä reit­eistä lieneekin.

  1. Minus­ta human­i­taaris­es­ti ja poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaisin­ta olisi pääsään­töis­es­ti lopet­taa human­i­taari­nen siir­to­laisu­us muualle kuin lähtö­maan lähialueille 

   Pan­nan kan­tasi muis­ti­in sitä tilan­net­ta ajatellen, että Venäjäl­lä syt­tyy sisäl­lis­so­ta ja rajan yli tulee miljo­nia pako­laisia. Heitä ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä toimit­taa Suomes­ta eteenpäin (?)

   1. No ei tänne itära­jan yli tule noin vain ‘miljoo­nia pako­laisia’. Yritet­ti­in­hän sitä ei-toiv­ot­tua maa­han­muut­toa jo 1939–40 — ja tuli­jat oli­vat aseis­tau­tunei­ta, joskin huonos­ti muuten varustet­tu­ja. Köpelösti­hän siinä kävi. Meil­lä on tuli­joi­ta vas­tas­sa äkkiä use­ampi ham­paisi­in asti aseis­tet­tu jalka­väkiprikaati, ja käskyt sen sisältöisiä, että yksikin askel yli rajan johtaa välit­tömään tule­navauk­seen. Siitä on oikeasti leik­ki ja läl­ly­hu­man­is­mi kaukana.

   2. Jos Venäjältä tulee sisäl­lis­so­dan takia mas­si­ivi­nen pako­laisvuyöry, ajat­telit siis ampua hei­dät rajalle?

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Jos Venäjältä tulee sisäl­lis­so­dan takia mas­si­ivi­nen pako­laisvuyöry, ajat­telit siis ampua hei­dät rajalle?

    Tässäkin tapauk­ses­sa parem­pi tehdä suo­ja-aluei­ta lähtö­maa­han kuin ottaa pako­laisaal­toa vas­taan. Tosin Venäjän väestöke­hi­tys on sitä luokkaa, ettei sieltä ole koh­ta ketään tulos­sa ja Kar­jalakin tyh­je­nee pääosin vähitellen. Jäl­jelle jää vain muu­ta­ma Suomea vas­taan suun­nat­tu prikaati tai divi­sioona sekä niiden tuki.

   4. Kalle: Tässäkin tapauk­ses­sa parem­pi tehdä suo­ja-aluei­ta lähtö­maa­han kuin ottaa pako­laisaal­toa vas­taan. Tosin Venäjän väestöke­hi­tys on sitä luokkaa, ettei sieltä ole koh­ta ketään tulos­sa ja Kar­jalakin tyh­je­nee pääosin vähitellen. Jäl­jelle jää vain muu­ta­ma Suomea vas­taan suun­nat­tu prikaati tai divi­sioona sekä niiden tuki.

    Venäjä on sitä pait­si niin iso, että tapah­tuu siel­lä melkein mitä tahansa se näkyy korkein­taan sisäisenä pako­laisuute­na. Edes kokon­ais­ten yhteiskun­talu­okkien sys­temaat­ti­nen hävit­tämi­nen val­lanku­mouk­sen jäl­keen ei tuonut kym­meniä­tuhan­sia ihmisiä Suomen rajalle tai sen yli vaik­ka sieltä saat­toi käytän­nössä kävel­lä Suomeen.

   5. Osmo Soin­in­vaara: Pan­nan kan­tasi muis­ti­in sitä tilan­net­ta ajatellen, että Venäjäl­lä syt­tyy sisäl­lis­so­ta ja rajan yli tulee miljo­nia pako­laisia. Heitä ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä toimit­taa Suomes­ta eteenpäin (?)

    Viimek­si (1917–23) Suo­mi otti vas­taan arvi­ol­ta muu­ta­man kym­men­tä tuhat­ta pako­laisia Venäjältä. Hyvin selvit­ti­in, Amerikan Punainen Risti aut­toi. Suurin osa lop­ul­ta palasi, muu­ta­ma tuhat­ta jäi. 

    Mikäli nyt miljoo­nia tulisi, sen sijaan että näistä 10 % siir­ret­täisi­in maas­ta ja hei­hin käytet­täisi­in 90 %:a vas­taan­ot­ta­ja­maid­en pako­lais­bud­jetista, toivoisin kv. yhteisön käyt­tävän resurssin­sa tas­a­puolisem­min kaikkien pako­lais­ten auttamiseen. 

    Taus­tak­si Betts & Col­lier esit­tävät v. 2017 kir­jas­saan, että län­si­mais­sa ole­vi­in 10 %:iin maail­man pako­lai­sista käytet­ti­in 75 mrd ja lop­pui­hin 90 %:iin 5 mrd dol­lar­ia maail­man vuo­tuis­es­ta pako­lais­bud­jetista (karkea arvio perustuen Sak­san vas­taan­ot­tokus­tan­nuk­si­in ja UNHCR:n budjettiin).

 3. Yksi loogiselta ris­tiri­idal­ta vaikut­ta­va asia on ihme­tyt­tänyt jonkin aikaa. Ilmeis­es­ti olisi perus­tus­lailli­nen tai ainakin moraa­li­nen tasa-arvo-ongel­ma, jos maa­han­muut­ta­ja saa tul­la maa­han ollen oikeutet­tu saa­maan kan­taväestöä huonom­paa tai ei ollenkaan sosi­aal­i­tur­vaa. Kuitenkin se, että estetään poten­ti­aalisen maa­han­muut­ta­jan tulo maa­han kokon­aan, ei sit­ten jostain syys­tä olekaan tasa-arvo-ongel­ma, vaik­ka se sit­ten oletet­tavasti olisi maa­han halu­avalle vielä huonom­pi vai­h­toe­hto, jos heikom­mas­ta tai olemat­tomas­ta sosi­aal­i­tur­vas­ta huoli­mat­ta halu­aa maa­han, ja sik­si vielä suurem­pi epä­tasa-arvo suh­teessa kan­ta­suo­ma­laisi­in. Kos­ka maa­han­tu­loa rajoite­taan osit­tain sen aiheut­ta­man tulon­si­ir­to­jen kaut­ta tule­van kus­tan­nuk­sen vuok­si, näyt­tää perus­tus­lain tasa-arvopy­kälä toisi­naan käytän­nössä johta­van suurem­paan epätasa-arvoon.

  1. Tämä on tietysti yleisem­minkin tasa-arvo-ongel­ma, että suo­ma­laisen veron­mak­sa­jan kus­tan­ta­maa sosi­aal­i­tur­vaa ei mak­se­ta ihmisille maail­mas­sa tasa-arvoisesti.

   Tässä ollaan kansal­lis­val­tion peruskysymys­ten äärellä.

   1. Pekka Taipale: Tämä on tietysti yleisem­minkin tasa-arvo-ongel­ma, että suo­ma­laisen veron­mak­sa­jan kus­tan­ta­maa sosi­aal­i­tur­vaa ei mak­se­ta ihmisille maail­mas­sa tasa-arvoisesti.

    Point­ti­ni oli siis se, että, kun ei voida/haluta hyväksyä pienem­pää epä­tasa-arvoa, hyväksytään suurem­pi epätasa-arvo.

    Kaikkien ihmis­ten kan­nat eivät ole täl­lä lail­la epälo­ogisia, mut­ta ainakin joidenkin tun­tuu olevan.

   2. Ossi Sare­so­ja: Point­ti­ni oli siis se, että, kun ei voida/haluta hyväksyä pienem­pää epä­tasa-arvoa, hyväksytään suurem­pi epätasa-arvo.

    Kaikkien ihmis­ten kan­nat eivät ole täl­lä lail­la epälo­ogisia, mut­ta ainakin joidenkin tun­tuu olevan.

    Jos perus­lähtöko­h­ta on se, että hyväksytään suuri epä­tasa-arvo, jos se on kaukana itses­tä (luokkaa mil­jar­di maail­man ihmistä elää täl­lä het­kel­lä nälässä ja län­si­mais­sa on ihan älyt­tömän korkea elin­ta­so), mut­ta ei pien­tä epä­tasa-arvoa, jos se on lähel­lä (min­imi­palkat ja toimeen­tu­lotuet ihmisille, jot­ka eivät mis­sään tapauk­ses­sa ole lähel­läkään nälän­hädässä elämistä), niin ylläku­vat­tu ajat­telu on loogista. 

    On selvää, että alle minim­i­toimeen­tu­lol­la elävien pako­lais­ten maas­sa oleskelu pakot­taisi sen pohd­in­taan, mik­si kak­si täs­mälleen samas­sa tilanteessa ole­vaa ihmistä saa­vat täysin eri­laisen kohtelun ympäröivältä yhteiskunnal­ta. Tai vai­h­toe­htois­es­ti pudotet­taisi­in niiden tukien varas­sa elävien suo­ma­lais­ten perus­tur­va pako­lais­ten tasolle. Nämä molem­mat johtaisi­vat myös siihen, että ihmiset näk­i­sivät absolu­ut­tista köy­hyyt­tä ihan omin silmin­sä. Tai kol­mas vai­h­toe­hto on se, että mak­set­taisi­in pako­laisille suo­ma­lais­ten tasoisia tukia. Mikään näistä kolmes­ta vai­h­toe­hdos­ta ei ole ongel­ma­ton (ensim­mäi­nen on moraalis­es­ti hyvin ongel­malli­nen, toinen tun­tuu varsin epäreilul­ta siinä mielessä, että siinä pako­laisongel­man mak­sajik­si on pan­tu suo­ma­laiset köy­hät ja kol­mas ongel­malli­nen sik­si, että se räväyt­täisi pako­laisu­u­den kus­tan­nuk­set taivaisi­in, jos tuli­joi­ta on paljon, mikä tässä olikin oletus). 

    Sik­si päädytään siihen ratkaisu­un, että rajoite­taan tuli­joiden määrää. Jos tämä voidaan vielä tehdä jos­sain Kreikan rajal­la, niin sitä parem­pi, kun sit­ten ei joudu­ta pane­maan ketään suo­ma­laista siihen tilanteeseen, että jou­tu­isi sanomaan kellekään tuli­jalle, joka olisi valmis siihen alem­paan tuk­i­ta­soon, että et pääse sisään, vaan koko touhu pyörii kreikkalais­ten varas­sa. Siitä, että kyseisen toimin­nan epälo­ogisuuk­sil­ta voidaan sulkea silmät, ollaan sit­ten valmi­ita jopa jotain maksamaan.

   3. Eikä pakolaisten/siirtolaisten blokkaus ole edes kreikkalais­ten varas­sa, vaan Turkin ja P‑Afrikan valtioiden.

   4. Samuli Saarel­ma: Jos perus­lähtöko­h­ta on se, että hyväksytään suuri epä­tasa-arvo, jos se on kaukana itses­tä (luokkaa mil­jar­di maail­man ihmistä elää täl­lä het­kel­lä nälässä ja län­si­mais­sa on ihan älyt­tömän korkea elin­ta­so), mut­ta ei pien­tä epä­tasa-arvoa, jos se on lähel­lä (min­imi­palkat ja toimeen­tu­lotuet ihmisille, jot­ka eivät mis­sään tapauk­ses­sa ole lähel­läkään nälän­hädässä elämistä), niin ylläku­vat­tu ajat­telu on loogista. 

    Loogista on, että val­ti­ol­la on val­ta ja vas­tuu hoitaa kansalais­ten­sa asi­at ja kohdel­la mui­ta val­tion alueel­la lail­lis­es­ti oleskele­via kun­nioit­tavasti kut­su­vieraina. Sen sijaan val­ti­ol­la ei ole val­taa eikä vas­tu­u­ta hoitaa muiden val­tioiden asioi­ta. Niin­pä on loogista tarkastel­la nk. tasa-arvoa val­tion sisäl­lä, mut­ta ei niinkään val­tioiden välillä.

  2. Ossi Sare­so­ja:
   jos maa­han­muut­ta­ja saa tul­la maa­han ollen oikeutet­tu saa­maan kan­taväestöä huonom­paa tai ei ollenkaan sosi­aal­i­tur­vaa. Kuitenkin se, että estetään poten­ti­aalisen maa­han­muut­ta­jan tulo maa­han kokon­aan, ei sit­ten jostain syys­tä olekaan tasa-arvo-ongelma 

   Lähtisin siitä, että maa­han­tu­lon rajoit­ta­mi­nen ei ole tasa-arvo-ongel­ma: val­tio tarvit­see rajat ja oikeu­den vali­ta, keitä alueelleen päästää. Oikeut­ta muut­taa toiseen val­tioon ei tule pitää ns. ihmisoikeutena. Edelleen lähtisin siitä, että kansalaisel­la voi olla eri oikeuk­sia (ja velvol­lisuuk­sia) kuin ei-kansalaisel­la; kuitenkin ihmisoikeutena tulee pitää oikeut­ta ns. vähim­mäis­tur­vaan (jon­ka taso voi todel­lakin olla melko vähäi­nen). Olen aiem­minkin ehdot­tanut, että Suomen sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmässä tulisi olla oma ali­jär­jestelmän­sä kansalaisille ja muille (lail­lis­es­ti) maas­sa oleskeleville omansa.

   1. Aika ajatel­la: Oikeut­ta muut­taa toiseen val­tioon ei tule pitää ns. ihmisoikeutena.

    Mä olen vähän kallis­tunut sille kan­nalle, että sen pitäisi olla, mut­ten tässä nyt ollut sitä perustele­mas­sa (ainakaan vielä).

    Sen sijaan niiden, joiden (ainakin implisi­it­ti­nen) syy maa­han­muu­ton rajoit­tamiseen on poten­ti­aal­is­ten tuli­joiden suo­jelem­i­nen suo­ma­laisia heikom­mal­ta sosi­aal­i­tur­val­ta Suomes­sa, kan­ta tun­tuu sisäis­es­ti ristiriitaiselta.

   2. Ossi Sare­so­ja: Mä olen vähän kallis­tunut sille kan­nalle, että sen pitäisi olla, mut­ten tässä nyt ollut sitä perustele­mas­sa (ainakaan vielä).

    Sen sijaan niiden, joiden (ainakin implisi­it­ti­nen) syy maa­han­muu­ton rajoit­tamiseen on poten­ti­aal­is­ten tuli­joiden suo­jelem­i­nen suo­ma­laisia heikom­mal­ta sosi­aal­i­tur­val­ta Suomes­sa, kan­ta tun­tuu sisäis­es­ti ristiriitaiselta.

    Toisaal­ta oikeus tasa-arvoiseen kohtelu­un vira­nomaisas­iois­sa on ihan oikeasti ihmisoikeus eikä sel­l­ainen melkein ihmisoikeus. Suo­mi ei voi varmis­taa ihmisoikeuk­sien toteu­tu­mista kaikkial­la maa­pal­lol­la, mut­ta se voi ja sen pitää varmis­taa niiden toteu­tu­mi­nen Suomes­sa. Tämä läh­tee siitä, että ei esimerkik­si luo­da maa­han alem­pia ihmisoikeuslu­okkia, joiden jäseni­in ei tarvitse soveltaa samo­ja sään­töjä kuin muihin.

   3. Peter: Tämä läh­tee siitä, että ei esimerkik­si luo­da maa­han alem­pia ihmisoikeuslu­okkia, joiden jäseni­in ei tarvitse soveltaa samo­ja sään­töjä kuin muihin.

    Mitä tarkoi­tat ihmisoikeuslu­okalla? Suo­mi tun­nus­taa YK:n julis­tuk­sen mukaiset ihmisoikeudet ja siis pyrkii toteut­ta­maan ne jokaiselle Suomes­sa. Sen sijaan tietenkään ei ole niin, että jokaiselle olisi samat sään­nöt ja oikeudet: Kansalaisille on eri oikeudet kuin muille. Syn­type­r­äisille kansalaisille on eri oikeudet kuin muille. Täysi-ikäisille on eri oikeudet. Miehille on eri oikeudet. Yms. Nämä oikeudet eivät toki koske nk. ihmisoikeuk­sia; esimerkkinä palkaton ase- tai sivi­ili­palvelus vapaus­ran­gais­tuk­sen uhalla.

   4. Peter: Toisaal­ta oikeus tasa-arvoiseen kohtelu­un vira­nomaisas­iois­sa on ihan oikeasti ihmisoikeus eikä sel­l­ainen melkein ihmisoikeus.

    Se, että maa­han­muut­ta­ja saisi saman­ta­soisen sosi­aal­i­tur­van kuin kan­taväestö, ei tai­da olla “oikeasti ihmisoikeus”, sen enem­pää kuin oikeus muut­taa halu­a­maansa maa­han asumaan, siinä mielessä, että se esim sisäl­ty­isi YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

    Kohteluhan ei mon­elta muul­ta osinkaan ole nytkään tasa-arvoista. Esim ain­oas­taan kansalaiset saa­vat äänestää eduskun­ta- ja presidentinvaaleissa.

    En näe, että kenelle luo lisäar­voa se, että estetään ihmisiä tavoit­tele­mas­ta parem­paa elin­ta­soa sil­lä var­jol­la, että suo­jel­laan heitä epä­tasa-arvoiselta kohtelul­ta joka kuitenkin olisi paran­nus nykyti­laan. Täl­lainen ihmisoikeuk­sien tai tasa-arvon tulk­in­ta, joka estää monil­ta köy­hiltä paran­nuk­sen elin­ta­soon, on vähän huono. (Joil­lain ihmisil­lä voi sit­ten olla aivan mui­ta moti­ive­ja maa­han­muu­ton rajoit­tamiseen, mut­ta niihin en nyt ainakaan vielä mene.)

  3. Joko uusi perus­tus­la­ki on tuos­sa ja mon­es­sa muus­sa kohdas­sa pahasti vialli­nen tai sit­ten haas­tatel­lut perus­tus­laki­asiantun­ti­jat ovat tulkin­neet sitä turhan jyrkästi.

   1. Sivulli­nen:
    Joko uusi perus­tus­la­ki on tuos­sa ja mon­es­sa muus­sa kohdas­sa pahasti vialli­nen tai sit­ten haas­tatel­lut perus­tus­laki­asiantun­ti­jat ovat tulkin­neet sitä turhan jyrkästi.

    Perus­tus­laki­asiantun­ti­ja? Jos tarkoi­tat niitä muu­tamia ääri­vasem­mis­to­laisia pro­fes­sore­ja, niin he ovat kaukana asiantun­ti­joista, mut­ta siinä olet oike­as­sa, että perus­tus­lakimme nykyi­nen ver­sio on huono. Kan­nat­taa kat­soa esimerkik­si Viron perus­tus­lakia, jos halu­aa nähdä mod­ernin ja hyvin kir­joite­tun perustuslain.

   2. Sivulli­nen:
    Joko uusi perus­tus­la­ki on tuos­sa ja mon­es­sa muus­sa kohdas­sa pahasti vialli­nen tai sit­ten haas­tatel­lut perus­tus­laki­asiantun­ti­jat ovat tulkin­neet sitä turhan jyrkästi. 

    Uusim­man the Econ­o­mistin kan­siku­va­jut­tuna on Bri­tann­ian perus­tus­la­ki ja sen lisärikkou­tu­mi­nen Brex­it-tohi­nois­sa. Tai oikeas­t­aan jutun juuri oli miten UK:lla ei ole perus­tus­lakia vaan seka­sotku eri lake­ja ja kir­joit­ta­mat­to­mia käytäntöjä.

    Mie­lenki­in­toista oli että Tony Blairin hal­li­tus on kuulem­ma aikoinaan häm­men­tänyt sopan entistä sekavam­mak­si omil­la huonos­ti hark­i­tu­il­la aloit­teil­laan, ja yhdek­si syyk­si jutus­sa maini­taan noiden aiko­jen fiilis ‘his­to­ri­an lopus­ta’ jota esim. Fukuya­ma saar­nasi. Perus­tus­lakia ja sen kestävyyt­tä myös han­kalis­sa paikois­sa ja han­kali­na aikoina ei otet­tu kovin vakavasti.

    Mei­dän nykyi­nen Perus­tus­lakim­me­han on säädet­ty samoi­hin aikoihin.

 4. Hyvää pohd­in­taa taas Osmol­ta. Tosin Afrikas­ta ei kan­na­ta ajatel­la, että siel­lä on pelkästään ongelmia edessä. Siel­lä talous kas­vaa ja köy­hyys vähe­nee, mut­ta toki elin­ta­so­ero Euroop­paan on huima vielä pitkään.
  Jos­sain tulevas­sa kolum­nis­sa voisi myös pohtia, mik­si mata­lam­man elin­ta­son euroop­palai­sista maista sotaa ja vain­oa pakoon läht­e­neet ja tur­va­paikan saa­neet pois­tu­vat parem­man elin­ta­son mai­hin heti kun pystyvät. Eivät ihan kaik­ki mut­ta ylivoimainen enem­mistö läh­tee heti kun on saanut oleskelu­lu­van. “Of 349 asy­lum seek­ers tak­en in by Lithua­nia, 248 left as soon as they had received offi­cial refugee sta­tus,” https://www.bbc.com/news/world-europe-40479224 . Euroopas­sa riit­tää elin­ta­sosi­ir­to­laisia, esimerkik­si espan­jalaiset tomaatit poimii usein lait­tomasti Espan­jas­sa ole­va siir­to­työläi­nen. Vaikut­taa siltä, että tur­va­paikan saanei­den joukos­sa val­taosa on parem­man elämän perään läht­eneitä työkyky­isiä ja ‑haluisia. Vähem­mistö tyy­tyy ole­maan vain sotaa ja vain­oa paos­sa, vaik­ka suo­jan hakemista varten tur­va­paikka­jär­jestelmä käsit­tääk­seni on luo­tu. Parem­man elämän perässä ole­via varten pitäisi tehdä työlu­pakäytän­tö, jon­ka puit­teis­sa töi­hin saa tul­la ja maas­ta pitää pois­tua, jos työt lop­pu­vat. Esimerkik­si pääkaupunkiseudulle­han nytkin kok­it ja mon­et muut Afrikas­ta ja Aasi­as­ta pää­sevät töi­hin, jos työ­nan­ta­ja vain halu­aa palkata. En usko, että Euroop­paan on tulos­sa kym­meniä miljoo­nia pako­laisia, mikäli heille tar­jo­taan ain­oas­taan suo­jaa ja tur­vaa sodal­ta ja vain­ol­ta. Mut­ta jos tar­jo­taan enem­män voita leivän päälle, ja niin­hän nyt on kuluneina vuosikym­meninä tehty, niin tot­takai salakul­jet­ta­jien main­ospuheisi­in on help­po uskoa ja lähtökyn­nys madal­tuu. En halua, että vain­oa ja suo­jaa paos­sa ole­vat aidot pako­laiset säilöt­täisi­in pysyvästi leirei­hin tms vaan heillekin pitäisi tar­jo­ta koulu­tus­ta ja töitä yrit­tää saa­da heille jär­jestet­tyä töitä joiden avul­la he voisi­vat inte­groitua eri Euroopan mai­hin tai pala­ta koti­mai­hin­sa tilanteen nor­mal­isoidut­tua. Näin­hän ylivoimainen enem­mistö mail­man yli 50 miljoonas­ta pako­lais­es­ta tänäkin päivänä joutuu tekemään, Mitä suo­ma­laisi­in demarei­hin tulee, tilanne taitaa kuitenkin olla niin, että hel­poin­ta heille on estää työperäistä maa­han­muut­toa mah­dol­lisim­man pon­tev­asti ja ostaa hyvä omatun­to otta­mal­la “lot­tovoit­ta­jat” eli reilu 1000 kiin­tiö­pako­laista Suomeen vuosit­tain ja sit­ten kotout­taa heitä julkisen sek­torin työn­tek­i­jöi­den avul­la. Ja sit­ten tutkia kotou­tu­misen onnistumista.

  1. Pete:
   Parem­man elämän perässä ole­via varten pitäisi tehdä työlu­pakäytän­tö, jon­ka puit­teis­sa töi­hin saa tul­la ja maas­ta pitää pois­tua, jos työt loppuvat. 

   Eikö meil­lä jo ole tuol­lainen työlupakäytäntö?

   En halua, että vain­oa ja suo­jaa paos­sa ole­vat aidot pako­laiset säilöt­täisi­in pysyvästi leirei­hin tms vaan heillekin pitäisi tar­jo­ta koulu­tus­ta ja töitä yrit­tää saa­da heille jär­jestet­tyä töitä joiden avul­la he voisi­vat inte­groitua eri Euroopan mai­hin tai pala­ta koti­mai­hin­sa tilanteen normalisoiduttua. 

   Kotiseudul­taan paen­nei­ta on täl­lä het­kel­lä noin 70 miljoon­aa. Viral­lisia pako­laisia on noin 25 miljoon­aa; noin 100 tuhat­ta on asettunut/kotoutettu asumaan toiseen maa­han (engl. resettled). 

   Mon­tako yrit­täisit inte­groi­da Euroopan mai­hin vuosit­tain? Viisi miljoon­aa? Tule­vatko hädä­nalaiset näin kohdel­luk­si keskenään yhden­ver­tais­es­ti? Lopet­taisiko tämä Välimerelle lähdön tur­va­paikan­haku mielessä?

 5. Sivistyneen keskustelun kaipaami­nen, kun jo lähtöko­htaiset yleiskäsit­teet ovat totaalisen invalide­ja? — Ei kysymyk­sessä ole “maa­han­muut­to”, ei “siir­to­laisu­us”, ei “pako­laisu­us”, eivätkä “tur­va­paikat”. Kaik­ki nämä käsit­teet palau­tu­vat mieliku­vi­in eri­lai­sista yksilöistä. Ilmiö jon­ka kanssa olemme tekemi­sis­sä on kan­sain­vael­lus. Ihmiskun­nan his­to­ri­as­sa vielä täl­lä vuo­sisadal­la ylivoimais­es­ti mas­si­ivisim­mak­si kas­va­va kan­sain­vael­lus kehi­tys­maista, esp. Afrikas­ta Eurooppaan. 

  Sosi­olo­gian alkuase­tuk­set kan­nat­taisi opetel­la ja sisäistää. Se, että on ole­mas­sa yhteisövoimia, yhteisöom­i­naisuuk­sia ja yhteisöilmiöitä, jot­ka eivät ole palautet­tavis­sa yksilöi­den omi­naisuuk­si­in ja pyrkimyk­si­in, on varsin vaikea asia ymmär­ret­täväk­si. Mas­savael­luk­sia ja sosio­dy­naamis­es­ti erisu­un­tais­ten kult­tuurien toisi­aan tuhoavaa vaiku­tus­ta ei ratkaista esimerkik­si “sopeut­ta­mal­la yksilöitä”. Vah­vaan normi­paineeseen perus­tu­vat kult­tuu­rit kehit­tävät sisältään aina vahvem­mat vihol­lisku­vat jokaisen ruo­dus­ta lip­sah­ta­neen yksilön sijalle. Jo maa­han­tuli­joiden toiset sukupol­vet ovat edeltäjiää radikalisoituneempia. 

  Hmmm. En usko että tulet koskaan otta­maan selvää mil­lai­sista asioista puhut pelkän tun­nus­tuk­sel­lisen ide­olo­giasi ja “human­is­min” poh­jal­ta. Ensin pitäisi nähdä ihmi­nen oikein — ensin pitää nähdä maail­ma oikein, kuten Wittgen­stein sanoi. Luulen että kaipaus jota tun­net “sivistynyt­tä keskustelua” kohtaan on lähin­nä kilpi, jol­la voit legit­i­moi­da täysin väärät yleiskäsit­teet ja yksilölähtöisen ajattelun.

  1. “Se, että on ole­mas­sa yhteisövoimia, yhteisöom­i­naisuuk­sia ja yhteisöilmiöitä, jot­ka eivät ole palautet­tavis­sa yksilöi­den omi­naisuuk­si­in ja pyrkimyk­si­in, on varsin vaikea asia ymmärrettäväksi. ” 

   Ei sitä ole vaikea ymmärtää, parem­minkin itses­tään­selvyys. Yksilöt, pien­ryh­mät ja suur­ryh­mät toimi­vat eri tavoin, kyl­lähän se näkyy jo arkielämässä.

 6. Tot­ta! Maa­han­muut­ta­ji­in käytetään rahaa todel­la tehot­tomasti. Kos­ka kansalaisille tar­jo­taan ruhti­naalli­nen sosi­aal­i­tur­va niin emme voi mon­taa ottaa. Tämä on meille omi­nainen toim­intat­a­pa esimerkik­si ARA/hitasruleteissa. Annamme aina jollekin pienelle vähem­mistölle ruhti­naal­lisen edun. Torvet soi, liput liehuu ja palkit­tu julis­taa kiitol­lisu­ut­taan sys­teemille. Suuri enem­mistö joka ei saa etua tai kär­sii: heistä ei puhuta.

 7. Keskustelu alkaa jo olla sil­lä taval­la asial­lista, että kaik­ki hyväksyvät, että maa­han­muut­toon sen­tään liit­tyy haastei­ta. Ei tästä ole kauaa, kun sivistyneik­si kat­sot­ti­in vain ne, joiden mielestä mis­tä tahansa ilmestynyt tuli­ja oli aina yhteiskun­nalle lop­u­ton rikkau­den lähde. Muut oli­vat vihapuhujia. 

  Toiv­ot­tavasti real­is­mi ehtii vaikut­taa poli­ti­ikkaan ennen kuin meil­läkin asun­tolähiöt alka­vat räjähdellä.

 8. “Muuten olen sitä mieltä, että spon­taali­pako­lai­sista pitäisi päästää maa­han kaik­ki sel­l­aiset, jot­ka voisi­vat tul­la Suomeen työperäis­inä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vai­h­ta­maan pako­laishake­muk­sen­sa työlu­paan.” Häkämies pääsi hakkeroimaan muuten ihan järkevän blogikirjoituksen?

 9. Tässä keskustelus­sa on jo men­nyt pako­laiset, siir­to­laiset , tur­va­paikkashop­pail­i­jat ja työtä hake­vat sekaisin.
  heistä puhutaan suurim­mal­ta osin yht­enä joukkona. Sik­si olisi keskustelunkannal­ta hyvä erotel­la, mitä tehdään tarve­harkin­nalle, mitä paperit­tomille tur­va­paikan hak­i­joille, ja mitä niile, jot­ka ovat leireil­lä. Se että tähän keskustelu­un aina heit­etään rasis­mi, on turhaa ja tarpee­ton­ta, myös Perssuo­ma­lais­ten maalit­ta­mi­nen tässä rasis­teik­si on turhaa, ja vie mah­dol­lisuuk­sia asial­liselta keskustelul­ta. Eikö pako­laisia voi­da ottaa joku sovit­tu määrä leireiltä, ja tarve­harkin­nan kanssa toimia niin, että aloille, mis­sä on niin aku­ut­ti työvoima­pu­la, voidaan velvoit­taa työ­nan­ta­jia määrit­telemään tarve, ja kun ihmisiä tulee, niin työan­ta­jat pitävät määrä­tyn ajan huol­ta työn­tek­i­jöistään. Se tarkoit­taa työter­veyt­tä, asun­to­ja ja koulu­tus­ta. Kun sit­ten ihmi­nen on kotoutunut, oppin­ut työn ja saanut sel­l­aisen ansion että pär­jää, niin työ­nan­ta­jan velvol­lisu­udet pienenevät. Emi­raateis­sa on käytössä tuon­tyyp­pinen malli, jota en kyl­läkään sinäl­lään kan­na­ta, kos­ka ne orja­sop­pare­i­ta, mut­ta vähän alku­un siihen suuntaan.

  1. Olen saanut sen ver­ran paljon törky­pos­tia ihmisiltä, jot­ka ilmoit­ta­vat ole­vansa perus­suo­ma­lais­ten äänestäjiä, että kyl­lä hei­dän kut­sumisen­sa rasis­teik­si on aivan perustel­tua. Usein tois­tu­vas keho­tus raiska­ta suvakki­huo­ria on myös jok­seenin vastenmielinen.

   1. Päätelmän tuke­na ole­va otan­ta ei tai­da olla ihan tilas­toti­eteen oppikir­jo­jen mukainen. 

    Rasis­tit var­maan äänestävätkin per­su­ja, kun ei heille soveli­aam­paakaan eduskun­taan asti päässyt­tä puoluet­ta ole tar­jol­la. Se ei kuitenkaan ker­ro, onko per­su­jen kan­nat­ta­jis­sa näitä rasis­te­ja paljon vai olema­ton määrä. 

    Per­su­ja kan­nat­taa noin viidennes äänestäjistä eli karkeasti ottaen noin miljoona. Jos per­s­u­faneil­ta tulee törky­pos­tia vaikka­pa kymme­nen tai sata, niin sil­lä perus­teel­la ei voi leima­ta puolueen koko kan­nat­ta­jakun­taa rasis­teik­si ja suvakki­raiskaut­ta­jik­si. Sel­l­ainen leimaami­nen tekee “ratio­naalisen keskustelun tyystin mahdottomaksi”.

   2. vihrea lan­ta: Per­su­ja kan­nat­taa noin viidennes äänestäjistä elikarkeasti ottaen noin miljoona. 

    Ei kan­na­ta, vaan se hie­man yli puoli miljoon­aa, joka äänesti heitä eduskun­tavaaleis­sa. Jos poli­ti­ik­ka ei kiin­nos­ta edes sen ver­taa, että vaivau­tuu äänestämään eduskun­tavaaleis­sa, ei voi­da sanoa, että henkilö kan­nat­taa ylipään­sä mitään tai ketään.

   3. Osmo Soin­in­vaara:
    Olen saanut sen ver­ran paljon törky­pos­tia ihmisiltä, jot­ka ilmoit­ta­vat ole­vansa perus­suo­ma­lais­ten äänestäjiä, että kyl­lä hei­dän kut­sumisen­sa rasis­teik­si on aivan perustel­tua. Usein tois­tu­vas keho­tus raiska­ta suvakki­huo­ria on myös jok­seenin vastenmielinen. 

    Kuin­ka mon­elta eri per­sul­ta olet noin suurin piirtein törky­pos­tia saanut ja kuin­ka suuri osu­us tämä on kaik­ista perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jista? Jos sama pros­ent­ti tur­va­paikan­hak­i­joista syyl­listy­isi rikok­si­in, olisiko täten perustel­tua kut­sua kaikkia tur­va­paikan­hak­i­joi­ta rikollisiksi?

  2. Muuten olen sitä mieltä, että spon­taali­pako­lai­sista pitäisi päästää maa­han kaik­ki sel­l­aiset, jot­ka voisi­vat tul­la Suomeen työperäis­inä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vai­h­ta­maan pako­laishake­muk­sen­sa työlupaan. 

   Olen tämän kanssa samaa mieltä hengessä mut­ta en käytän­nössä. Pelkästään Irakissa ja Afgan­istanis­sa on kovin paljon ihmisiä, joiden voi olla täysin ratio­naal­ista viita­ta kin­taal­la työlu­van päät­tymisen jäl­keen ennen pitkää tipah­tavaan pois­tu­miske­ho­tuk­seen. Eikä tässä asi­as­sa jämäkkään otteeseen löy­dy mitenkään kansal­lista tah­toti­laa. Jos tur­va­paikka­hake­muk­sen hylkäyk­sen aiheet­tomana jäl­keen palau­tus­ta vas­tus­taa merkit­tävä joukko äänekkäitä suo­ma­laisia, niin miten­hän mah­taa olla sit­ten, kun pois­tu­miske­ho­tus­ta ei nou­da­ta henkilö joka on ollut tääl­lä peräti töis­sä jonkin aikaa ja mak­sanut vero­ja. Monil­la arvatenkin löy­tyy avop­uolisoa ja ken­ties lap­sikin tulos­sa? Ja serkku joka on ollut Demari­nais­ten Ris­to Reipas ‑palkin­non final­isti jne jne siteitä.

   Jonkin­lainen Kanadan-mallin mukael­ma voisi olla poli­ti­ik­ka, joka bal­an­soi tavoit­teet, hyödyt ja hai­tat sekä kollek­ti­ivi — yksilö — asetel­man. Pistey­tysjär­jeste­ly kestää ken­ties myös parhait­en aikaa ja eri­laisia maailmantilanteita.

   Juy­ha Kokki­nen:
   Tässä keskustelus­sa on jo men­nyt pako­laiset, siir­to­laiset , tur­va­paikkashop­pail­i­jat ja työtä hake­vat sekaisin.
   heistä puhutaan suurim­mal­ta osin yht­enä joukkona.Siksi olisi keskustelunkannal­ta hyvä erotel­la, mitä tehdään tarve­harkin­nalle, mitä paperit­tomille tur­va­paikan hak­i­joille, ja mitä niile, jot­ka ovat leireillä. 

   Nämä menevät aiheesta aina keskustel­lessa ilois­es­ti sekaisin, ja se on yksi syy mik­si asi­as­ta ei päästä mölinästä argu­men­toin­ti­in. Mut­ta ikävä kyl­lä seka­sotku kuvas­taa todel­lisu­ut­ta — yksi ja sama ihmi­nen voi olla kaikkia näitä neljää ryh­mää elämän­sä aikana kutakin jos­sain vai­heessa, ja yllät­tävän moni jopa kaikkia neljää yhtä aikaa. Elämä on mon­imutkaista, ja yksilöil­lä on usei­ta intressejä.

   Mitä Perus­suo­ma­laisi­in tulee, siel­lä kipuil­laan täl­lä het­kel­lä siitä, että nyt kun Soini­lai­sista SMP:n per­il­li­sistä on päät­tävis­sä ase­mis­sa on päästy eroon, niin osa porukas­ta (varsinkin nuoriso­jär­jestössä) halu­aisi seu­raa­vana askeleena määritel­lä poli­ti­ikalle tavoitepop­u­laa­tion melko lail­la rotuopil­lis­es­ti (tyyli­in vaalea ihon­väri, ei Aasi­a/Afrikka/Lähi-itä ‑piirteitä, suomen kieli ja taus­ta X sukupolvea suo­ma­laisu­ut­ta). Tätä sit­ten osa porukas­ta kavah­taa pohjim­mil­taan type­r­änä poli­ti­ikkana, osa symp­paa ideaalia mut­ta toteaa käytän­nöl­lis­es­ti että ei kan­na­ta suun­taus­ta kos­ka “rotuopeil­la ei ole saatavis­sa enem­mistön kan­na­tus­ta vaan jäämme 10% puolueek­si” , ja osa porukas­ta toivoo vain että oli­si­vat­pa nämä etnoil­i­jat hil­jaa, kos­ka pelkäävät lin­jari­ite­lyn hajot­ta­van Ain­oaa Oikeaa Kansal­lis­mielistä Viisas­ta Puoluetta. 

   Demarien Tan­skan mallin mukainen real­is­tis-tiukem­pi maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka voisi iskeä hajaan­nuk­seen kiilaa hyvinkin voimakkaasti, mut­ta onko sille Suomen nyky­de­mareis­sa kaikupo­h­jaa? Puolueen joh­dos­sa on silmämääräis­es­ti melkoinen joukko ihmisiä joille maa­han­muut­to ei ole ana­lyyt­tisen laskel­moin­nin paik­ka vaan hyvikset vs. pahik­set ‑iden­ti­teet­tikysymys.

   Perus­suo­ma­lais­ten hajaan­nuk­seen monil­la muil­lakin akse­leil­la on mui­ta puoluei­ta enem­män kipupis­teitä. Talousoikeis­to-talous­vasem­mis­to, venäjä-län­si­maat, uskon­to kult­tuuripe­rus­tana — maal­lis­tuneisu­us, homo­rum­mu­tus — homomyön­teisyys anti-Islam ‑sym­bol­i­na jne. Puolueen toim­i­jois­sa aat­teen paloa ja mon­en­laista kiihkokäyt­täy­tymistä löy­tyy myös varsin run­saasti. Vält­tämät­tä Demar­it eivät meil­lä ole se, joka tätä sekalaista pakkaa voimakkaim­min voisi sekoittaa.

   1. kun pois­tu­miske­ho­tus­ta ei nou­da­ta henkilö joka on ollut tääl­lä peräti töis­sä jonkin aikaa ja mak­sanut veroja. 

    Mik­si täl­lainen henkilö pitäisi pois­taa maas­ta, jos­ta påu­ut­tuu 60 000 työllistä?

   2. Osmo Soin­in­vaara: Mik­si täl­lainen henkilö pitäisi pois­taa maas­ta, jos­ta påu­ut­tuu 60 000 työllistä?

    Kos­ka kansan­talous ei kestä suur­ta määrää sel­l­aisia maa­han­muut­ta­jia, jot­ka ovat merkit­tävä net­tor­a­site. Jos joka vuosi tulee uudet 60 000 täyt­tämään puut­teen ja jää ensim­mäisen vuo­den jäl­keen työt­tömäk­si, niin jo vuosikymme­nessä rasite kas­vaa suurek­si. Kelvolli­nen mekanis­mi estää täl­laisen. Työperäisessä maa­han­muu­tossa mekanis­min tulisi nähdäk­seni perus­tua odotusar­voiselle net­to­hyödylle kansan­taloudelle ja ‑kult­tuurille, vähin­tään yksilön elinkaarelta lask­ien, mah­dol­lis­es­ti jälkeläiset pain­otet­tuina mukaan lukien.

 10. Mitä niille kym­me­nille miljoonille Euroop­paan halu­aville pitäisi tehdä? Euroop­pa on jo nyt hyvin tiheään asut­tu eikä edes kymme­nen miljoon­aa, saati sata miljoon­aa, siir­to­laista voi siir­tyä Euroop­paan ongelmitta.
  Ja lisäk­si jokainen afrikas­ta euroop­paan muut­ta­va pahen­taa ilmasto-ongelmaa.

  1. Karipekka Hyytiä:
   Mitä niille kym­me­nille miljoonille Euroop­paan halu­aville pitäisi tehdä? Euroop­pa on jo nyt hyvin tiheään asut­tu eikä edes kymme­nen miljoon­aa, saati sata miljoon­aa, siir­to­laista voi siir­tyä Euroop­paan ongelmitta.
   Ja lisäk­si jokainen afrikas­ta euroop­paan muut­ta­va pahen­taa ilmasto-ongelmaa.

   Euroop­pa on myös hyvin epä­ta­sais­es­ti asutet­tu. Suomel­la on pin­ta-alaa melkein Sak­san ver­ran, mut­ta väestöä reilusti alle kymme­ne­sosa Sak­sas­ta. Ei paljon tarvit­sisi mei­dän ihme­tel­lä maakun­nis­sa ole­via raken­nemuu­tok­sen vaivaamia aluei­ta, jos meil­lä olisi väestöä saman ver­ran kuin Sak­sas­sa ja use­ampia miljoon­akaupunke­ja ympäri Suomea. Maakun­ti­akin ja Sote-aluei­ta voisi huo­let­ta olla se 18, kun jokaises­sa olisi tarpeek­si väestöä kus­tan­ta­maan palve­lut. Eläke­mak­sutkin voisi tipaut­taa mur­to-osaan, kun meil­lä olisi huikea määrä mak­sajia suh­teessa eläk­keel­lä ole­vaan väestöön. Nyt kun vaan joku kek­sisi miten me saisimme Suomes­sa asu­vien määrän kas­va­maan vaik­ka aluk­si kaksin- tai kolminker­taisek­si ilman, että koko yhteiskun­ta ratkeaa liitok­sis­taan niin voisimme aloittaa.

   Vakavis­saan niin vaik­ka Euroop­pa onkin pieni maanosa, niin kyl­lä tänne vielä aika paljon ihmisiä mah­tuu ennen kuin voi varsi­nais­es­ti ruve­ta väit­tämään, että tila lop­puu kesken. Suomen, Ruotsin ja Nor­jan pohjoisosat ovat läh­es asumat­to­mia ja kyl­lä sitä har­vaana­sut­tua maaseu­tua löy­tyy läh­es jokaises­ta Euroopan maas­ta kaupunki­val­tioi­ta luku­unot­ta­mat­ta. Mah­tuuko tänne mil­jar­di tuli­jaa? Tuskin ja jos ne tule­vat ker­ral­la niin asun­to­ja ei saa raken­net­tua tarpeek­si nopeasti. Mah­tuuko tänne fyy­sis­es­ti kym­meniä miljoo­nia? Hel­posti eikä tee edes tiukkaa.

   Tämän san­ot­tuani on kyl­lä tärkeätä tiedostaa, että koko EU:n pas­mat sekoit­ta­neen pako­laiskri­isin huip­pu­vuon­na maanosaan tuli noin miljoona hak­i­jaa. On suo­raan sanoen vähän noloa, että miljoo­nan ihmisen saa­pumi­nen sot­ki näin pahasti koko EU:n poli­it­tiset rak­en­teet ja polka­isi pystyyn niin mon­ta muukalais­vas­taista puoluet­ta, kos­ka koko EU:n väk­iluku­un suh­teutet­tuna tuli­joiden määrä on ollut koko ajan todel­la pieni. Jos me emme maanosana kykene absorboimaan edes miljoon­aa tuli­jaa vuodessa ilman, että huuhaa-pop­ulis­mi saa kohtu­ut­toman paljon val­taa eri puo­lil­la, niin kyl­lä se on mei­dän hom­ma kat­soa peiliin.

   1. Jukkis: On suo­raan sanoen vähän noloa, että miljoo­nan ihmisen saa­pumi­nen sot­ki näin pahasti koko EU:n poli­it­tiset rak­en­teet ja polka­isi pystyyn niin mon­ta muukalais­vas­taista puoluet­ta, kos­ka koko EU:n väk­iluku­un suh­teutet­tuna tuli­joiden määrä on ollut koko ajan todel­la pieni. Jos me emme maanosana kykene absorboimaan edes miljoon­aa tuli­jaa vuodessa ilman, että huuhaa-pop­ulis­mi saa kohtu­ut­toman paljon val­taa eri puo­lil­la, niin kyl­lä se on mei­dän hom­ma kat­soa peiliin. 

    Ei ole “meitä” maanosana eikä edes EU:na, kun tarkastel­laan human­itääristä maa­han­muut­toa. Ruot­si­in tuli vuon­na 2015 puolen vuo­den aikana noin 150 000 tur­va­paikan­hak­i­jaa. Jos olisi lähdet­ty absorboin­nin tielle, kymme­nessä vuodessa absorboitavia olisi 3 000 000 noin 12 miljoo­nan asukkaan Ruot­sis­sa. Näistä uusista ruot­salai­sista 70–90 % olisi nuo­ria miehiä. On tehtävä oikea johtopäätös: jär­jestelmä (s.o. tur­va­paikka­jär­jestelmä) on ollut pahasti rik­ki eikä sitä ole vieläkään korjattu.

  2. Karipekka Hyytiä:
   Euroop­pa on jo nyt hyvin tiheään asut­tu eikä edes kymme­nen miljoon­aa, saati sata miljoon­aa, siir­to­laista voi siir­tyä Euroop­paan ongelmitta.

   Hol­lan­ti on Euroopan tiheim­min asut­tu maa ja sen väestöti­hey­del­lä pelkästään Suomeen sopisi 100 miljoon­aa asukas­ta lisää. Toisaal­ta jokainen Hol­lan­nis­sa kier­rel­lyt on voin­ut tode­ta, että ei siel­läkään joka paik­ka ole asutet­tu, pel­to­ja riit­tää silmänkan­ta­mat­tomi­in. Joten luokkaa mil­jardin uuden ihmisen sijoit­tamista Euroop­paan ei voi tyr­mätä tilan puut­teen perusteella.

   1. Koti-isä: Hol­lan­ti on Euroopan tiheim­min asut­tu maa

    Eikös Mal­ta ole tiheäm­min asuttu?

 11. Osmo:

  Min­su­ta ei esimerkik­si ole kovin järkevää antaa maa­han­muut­ta­jien val­in­ta ihmissalakul­jet­ta­jien tehtäväk­si. Ne, joil­la on varaa tästä mak­saa, eivät ehkä kuitenkaan ole suurim­mas­sa hädässä ole­via. Heitä löy­tyy pakolaisleireiltä.

  Jokin epä­suh­ta on siinäkin, että jokainen, joka on saanut jalka­nsa Suomen maaperälle, on kyl­lä oikeus korkeata­soiseen oikeustur­vaan, mut­ta ampumista luku­un otta­mat­ta voidaan tehdä mitä tahansa, jot­ta estet­täisi­in Suomen maaperälle pääsy. Lentoy­htiöt esimerkik­si joutu­vat mak­samaan todel­la isot sakot, jos tuo­vat Suomeen paperit­toman. Mis­sä siinä on tur­vaa tarvit­se­van oikeusturva?

  Noi­hin kah­teen lyhy­een kap­paleeseen tiivistyy koko nykyisen sys­teemin ja sitä koske­van keskustelun tekopy­hyys. Nykykeskustelun pelisään­tö­jen mukaan suvait­se­vaisek­si pääsee keskit­tämäl­lä kaiken tar­mon­sa mak­si­maal­is­ten oikeuk­sien vaa­timiseen jokaiselle rajan yli päässeelle, vaik­ka samal­la ei kom­men­toisi mitenkään tuo­ta oikeuk­sien epä­suh­taa rajan ulkop­uolelle jääneisi­in. Vas­taavasti esim. Osmo päässee jo täl­lä kir­joituk­sel­laan heit­tämäl­lä rasi­s­tirek­isteri­in lukuis­ten somes­sa akti­ivis­ten pro­gres­si­ivien kirjanpidossa.

  Ain­oa johdon­mukainen ja jos­sain määrin oikeu­den­mukainen sys­tee­mi on sel­l­ainen, jos­sa tur­va­paikat jae­taan pääsään­töis­es­ti suo­raan leireil­lä ja/tai jonkin­lai­sis­sa lähtö­mais­sa tai niiden lähiseuduil­la sijait­se­vis­sa käsit­te­lykeskuk­sis­sa. Täl­löin on mah­dol­lista edes kohtu­ullisel­la tarkku­udel­la kohdis­taa tur­va­paikat niitä eniten tarvit­seville ja vält­tää täysin tarpee­ton esim. vääristyneen sukupuoli­jakau­man tuot­ta­ma epä­vakaus vas­taan­ot­ta­ja­mais­sa. Ei ole yksinker­tais­es­ti mitään moraal­ista tai prag­maat­tista argu­ment­tia, joka tuk­isi tur­va­paikko­jen jakamista pääsään­töis­es­ti avomerikelpoisim­mille (nuo­rille) miehille. Täl­lainen poli­ti­ik­ka ei edis­tä tuli­joiden itsen­sä (over­all) eikä vas­taan­ot­ta­ja­maid­en etua. 

  On outoa ja valitet­tavaa, että vas­ta nyt mon­en vuo­den heikko­ta­soisen keskustelun jäl­keen ollaan vih­doin saavutet­tu piste, jos­sa voidaan nos­taa tämä kyseinen lei­jona pöy­dälle. Alus­sa tästä puhui­v­at vain öyhöt­täjät muun öyhöt­tämisen­sä lomas­sa ja siten tekivät aiheen esille nos­tamisen hyvin han­kalak­si niille, joil­la oli jotain menetet­tävää ja joi­ta use­ampi olisi kuun­nel­lut. Vas­taaval­la taval­la keskustelua tor­pe­doi­vat ne, jot­ka ovat solvan­neet rasis­tisek­si mitä tahansa ehdo­tus­ta, jos­ta joku meren yli päässyt jou­tu­isi kär­simään jol­lain tavalla. 

  Täl­lä het­kel­lähän tämä Osmon kuvaa­ma moraa­li­nen ongel­ma on vih­doin ikään kuin avoimesti tun­nustet­tu järke­vis­sä piireis­sä ja lähtö­maid­en läheisyy­dessä sijait­se­vien käsit­te­lykeskusten perus­tamisen mah­dol­lisu­ut­ta käsit­tääk­seni pohdi­taan ihan EU-tasol­la. Merkit­täviä ongelmia on ainakin kaksi:

  1. Mikään maa ei halua mas­si­ivisia käsittelyoperaatioita/pakolaisleirejä ton­tilleen. Tämä on avoimesti tiedostet­tu ongel­ma. Mah­dol­lis­es­ti kuitenkin ratkaistavis­sa riit­täväl­lä määräl­lä rahaa. 

  2. Itses­tään­selvä ongel­ma jota ei kuitenkaan vielä avoimesti käsitel­lä on se, että jos käsit­te­lykeskuk­sia perustet­taisi­in lähtö­maid­en läheisyy­teen hel­posti saavutet­taviksi, hake­mus­määrät toden­näköis­es­ti kas­vaisi­vat räjähdys­mäis­es­ti ja hak­i­jois­sa olisi paljon nyky­istä enem­män esim. aidosti hädä­nalaisia naisia, miehiä lap­sia ja van­huk­sia. Nyky­isil­lä tur­va­paikkakri­teereil­lä aivan mas­si­iviselle määrälle hak­i­joi­ta joudut­taisi­in täl­löin myön­tämään tur­va­paik­ka. Kos­ka aivan mas­si­iviselle määrälle ei halu­ta tur­va­paikko­ja myön­tää, olisi kri­teere­jä pakko kiristää merkit­tävästi. Kos­ka suuri osa val­las­sa ole­vista poli­itikoista on julkises­ti sitoutunut nyky­isi­in kri­teerei­hin, olisi poli­it­tis­es­ti erit­täin vaikea yhtäkkiä tode­ta että kri­teere­jä voidaankin reip­paasti kiristää (ihmisoikeudet!!!). Tässä voi olla jonkin­lainen poli­it­tisprag­maat­ti­nen umpiku­ja, jon­ka purkami­nen on erit­täin haas­tavaa jollei mahdotonta. 

  Olisi kiva kuul­la jos jol­lain on ajatuksia/ratkaisua tuo­hon 2. kohtaan.

  1. Rogue:
   Nyky­isil­lä tur­va­paikkakri­teereil­lä aivan mas­si­iviselle määrälle hak­i­joi­ta joudut­taisi­in täl­löin myön­tämään tur­va­paik­ka. Kos­ka aivan mas­si­iviselle määrälle ei halu­ta tur­va­paikko­ja myön­tää, olisi kri­teere­jä pakko kiristää merkit­tävästi. Kos­ka suuri osa val­las­sa ole­vista poli­itikoista on julkises­ti sitoutunut nyky­isi­in kri­teerei­hin, olisi poli­it­tis­es­ti erit­täin vaikea yhtäkkiä tode­ta että kri­teere­jä voidaankin reip­paasti kiristää (ihmisoikeudet!!!).

   Näk­isin mielel­läni perustel­lun arvion siitä, kuin­ka moni olisi täl­lä het­kel­lä oikeutet­tu tur­va­paikkaan Suomes­sa (jos pää­sisi hake­muk­sen­sa jät­tämään). Esim. pelkästään sek­suaalivähem­mistöt muo­dostanevat suuren ihmisjoukon muu­tamis­sa mais­sa, jois­sa sek­suaal­isu­ut­taan ei voi vapaasti (ilman hallinnon tai yhteisön) vain­oa ilmaista ja har­joit­taa. Mik­si medi­as­sa ja poli­itikko­jen puheis­sa ei ole näkynyt numeerista arviota?

   Ratkaisun on ker­tonut muiden muas­sa prof. Paul Col­lier kevääl­lä 2015 (esim. HS 6.6.2015): Välimer­estä pelastet­ta­vat toimite­taan YK:n pako­laisleireille, joiden rahoi­tus­ta paran­netaan. Tämä tarkoit­taa tosi­asial­lis­es­ti tur­va­paikan­haku­jär­jestelmästä luop­umista ja siis Gen­even sopimuk­sen tulk­it­semista uudelleen: tur­va tar­jo­taan YK:n pakolaisleireillä.

   1. Aika ajatel­la: Näk­isin mielel­läni perustel­lun arvion siitä, kuin­ka moni olisi täl­lä het­kel­lä oikeutet­tu tur­va­paikkaan Suomes­sa (jos pää­sisi hake­muk­sen­sa jät­tämään). Esim. pelkästään sek­suaalivähem­mistöt muo­dostanevat suuren ihmisjoukon muu­tamis­sa mais­sa, jois­sa sek­suaal­isu­ut­taan ei voi vapaasti (ilman hallinnon tai yhteisön) vain­oa ilmaista ja har­joit­taa. Mik­si medi­as­sa ja poli­itikko­jen puheis­sa ei ole näkynyt numeerista arviota?

    Totu­ushan on se että maa­pal­lol­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä sato­ja ja sato­ja miljoo­nia ihmisiä jot­ka oli­si­vat nykysys­teemin perus­teel­la oikeutet­tu­ja saa­maan Suomes­ta (tai Euroopas­ta) tur­va­paikan. Tämä nykyi­nen (kallis ja vaar­alli­nen) jär­jestelmä jos­sa ihmisen pitää vaeltaa maan rajalle ja huu­taa asy­lu­mia kuitenkin vaan toimii aika tehokkaana gate­keep­ing-mekanis­mi­na joka pitää tuli­jamäärät suurim­man osan ajas­ta siedet­täv­inä. Vähän sama ilmiö kuin suo­ma­laises­sa sosi­aal­i­tur­vas­sa jos­sa sossun/kelan luukku toimii tehokkaana gate­keep­ing-mekanis­mi­na: se mikä perus­tu­lon kaltaises­sa mallis­sa todel­la lisäisi kus­tan­nuk­sia olisi se että ne ihmiset jot­ka täl­lä het­kel­lä oli­si­vat oikeutet­tu­ja toimeen­tu­lo­tu­keen, mut­ta eivät sitä hae, saisi sen.

    Mut­ta jos me läh­estytään tätä nykyti­lan­net­ta johdon­mukaisten ja ratio­naal­is­ten ihmis­ar­vo­jen ja ihmisoikeuk­sien näkökul­mas­ta, niin kyl­lähän tämä on 100% “out of sight, out of mind” moraal­ista poseer­aamista. Kukaan ei pysty suo­ral­la naa­mal­la väit­tää toisin. Nykyi­nen tur­va­paikka­jär­jestelmä on luo­tu sitä maail­maa varten jol­loin tyyp­illi­nen tur­va­paikan­hak­i­ja oli toisi­na­jat­teli­ja Itä-Sak­sas­ta. Maail­ma on muut­tunut aikalail­la, mut­ta jär­jestelmä ei ole, ja nyt ollaan vähän joka suun­nas­ta kat­sot­tuna aika heikoil­la jäillä.

 12. Kiin­nos­tavaa tässä kir­joituk­ses­sa on se, että olet aiem­min vas­tus­tanut sel­l­aista maa­han­muut­topoli­it­tista keskustelua, jos­sa sekoite­taan toisi­in­sa työperäi­nen ja human­i­taari­nen maa­han­muut­to. Nyt kuitenkin näytät itse tekevän sitä samaa.

  OS: “Muuten olen sitä mieltä, että spon­taali­pako­lai­sista pitäisi päästää maa­han kaik­ki sel­l­aiset, jot­ka voisi­vat tul­la Suomeen työperäis­inä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vai­h­ta­maan pako­laishake­muk­sen­sa työlupaan.”

  Mikäli nyt oikein ymmärsin, niin näytät ole­van aika opti­misti­nen sen suh­teen, että tur­va­paikan­hak­i­jat työl­listyvät, kun­han saa­vat työlu­van. Oletko sitä mieltä, että human­i­taarista jär­jestelmää saa käyt­tää hyväk­si täl­lä tavalla?

  1. Työlu­pa antaa oikeu­den tul­la Suomeen töi­hin, mut­ta ei anna oikeut­ta suo­ma­laiseen sosi­aal­i­tur­vaan ennen kui on ollut töis­sä rititävän kauan.

   1. Ei tai­da ihan näin men­nä. Saa­vat toimeen­tu­lo­tukea ainakin, samal­la taval­la kuin esim. nyky­isin maas­sa lait­tomasti olevat.

   2. Prometheus:
    Ei tai­da ihan näin men­nä. Saa­vat toimeen­tu­lo­tukea ainakin, samal­la taval­la kuin esim. nyky­isin maas­sa lait­tomasti olevat.

    Ruot­sis­sa toimii juuri noin. Suo­ma­lainen käytän­tö on järjetön.

 13. Puhun var­masti asian vier­estä, pahoit­te­lut. Ymmär­rän, jos ei julkaista.

  “Perus­suo­ma­laiset ovat ilmati­lan hallinnal­laan tehneet ratio­naalisen keskustelun tyystin mah­dot­tomak­si. Joka nos­taa päätään juok­suhau­das­ta, leimaa itsen­sä rasis­tik­si ja samas­tuu julk­isu­udessa niihin, jot­ka yllyt­tävät ihmisiä raiskaa­maan suvakkihuoria.”

  Miten näin on päässyt käymään? Perus­suo­ma­laisia äänestää moni ihan vain sik­si, että on niin paljon tärkeitä asioi­ta, joista vain perus­suo­ma­laiset uskalta­vat ylipäätään puhua, vaik­ka puhu­vat vain tarkoi­tushakuisen osan todellisuudesta.

  Esimerk­ki omas­ta nuoru­ud­estani. Jo 80-luvul­la yritet­ti­in puhua tyt­tö­jen silpomis­es­ta. Huolipuhe kui­tat­ti­in kult­tuuri­ra­sis­mi­na. Nyt kolmekym­men­tä vuot­ta myöhem­min kysytään, mik­sei tehty mitään. — No kun ei saanut puhua, ei ollut mitään foo­ru­mia, mil­lä puhua. Ter­vey­den­hoita­ja saat­toi sanoa huolestuneelle opet­ta­jalle vain, että heil­lä on ohjeensa. 

  Esimerk­ki tästä ajas­ta: nuori kaveri Helsingis­sä näkee sosi­aali- ja ter­veysalan opiske­li­jana, miten opiskelus­sa edel­lytetään tiet­tyä vaiken­e­mista vaikeista aiheista maa­han­muu­ton ympäril­lä, miten vain tiet­ty puheta­pa on ok, mut­ta samal­la maa­han­muut­ta­jataus­taiset opiske­li­jakaver­it kar­si­taan oppi­laitok­sen poli­ti­ikalla kahdessa kolmes­sa vuodessa (kieli­taidon kehi­tys­tä ei tue­ta, vaan opiske­li­jan annetaan pon­nis­tel­la itsek­seen ja sit­ten tode­taan, ettei opiske­lu­taidot nyt ehkä ihan riitä). Aloit­taneista valmis­tu­vat lähin­nä vain koto­suo­ma­laiset ja heistäkin vain ne, joil­la ei ole mitään hidas­tavia oppimis­vaikeuk­sia. Oppimis­vaikeuk­si­in annetaan laas­taria perusk­oulus­sa ja ammat­tik­oulus­sa — sit­ten nos­te­taan tie pystyyn niiltäkin, jot­ka ovat koti­maas­saan jo suorit­ta­neet tutk­in­to­ja. Asia täy­tyy vain hyväksyä.

  Sel­l­ainen voima­ton olo. Maa­han­muut­ta­jien myötä eri­laisu­u­den sietokyky koulu­tuk­ses­sa ei ole kas­vanut kuin korupuheis­sa. Käytän­nössä karsin­ta on koven­tunut ja tuki val­uu siihen, että yritetään kan­taa oppi­las läpi näen­näis­suorituksin esimerikik­si ruot­sis­sa ja reaalis­sa (sel­l­aista pin­taop­pimista yhtä koet­ta varten) — sen sijaan, että tavoit­teena olisi vah­va suo­mi ja matik­ka ja oikeat opiske­lu­taidot. Perusk­oulu pitäisi voi­da suorit­taa keskit­tyen oleel­liseen. Pitäisi olla lukioi­ta, jot­ka jatka­vat keskit­tyen oleel­liseen. Maa­han­muut­ta­jan­uo­ril­la on val­tavia painei­ta, kun van­hem­mat toivo­vat lukio­ta, mut­ta isokaan työmäärä ei riitä nos­ta­maan maa­han­muut­ta­jan­uor­ta koto­suo­ma­lais­ten, kun­ni­an­hi­moist­en kotien las­ten rinnalle.

  Voidaanko ilman rehellistä puhet­ta selvitä näistä haasteista? Jot­ta jotain asi­aa voitaisi­in kehit­tää, tarvi­taan aitoa ymmär­rystä ongel­mak­en­tästä. Tätä ei voi syn­tyä, jos koko ajan täy­tyy miet­tiä, mikä on poli­it­tis­es­ti korrektia.

  Sekä omat että muual­ta tule­vat on saata­va koulutet­tua aidosti tärkeisi­in ammat­tei­hin ja kykyyn toteut­taa itseään, olla onnel­lisia, siirtää kult­tuuria lap­silleen. Tästä ei voi tin­kiä. Tästä polus­ta on koko ajan kerät­tävä palautet­ta, mikä toimii ja mikä ei. Ja sen palaut­teen ja arvioin­nin pitäisi vielä olla julkista.

 14. Minä olen leikitel­lyt ajatuk­sel­la, että EU:n pitäisi perus­taa jonkin­laisia eri­ty­istalousaluei­ta tai vapaakaupunke­ja (on sinän­sä tois­si­jaista ovatko nämä EU:n rajo­jen sisä- vai ulkop­uolel­la), joiden peru­som­i­naisu­udet oli­si­vat jotakuinkin seuraavat:

  - Kir­jaimel­lis­es­ti kenel­lä tahansa on oikeus muut­taa vapaakaupunkiin
  — EU takaa rahoituk­sen vapaakaupun­gin perus­in­fran, kuten koulu­tuk­sen, ter­vey­den­hoidon, sosi­aal­i­tur­van, oileuslaitok­sen ym toteut­tamisek­si EU:n stan­dar­d­i­en mukaan (toki ensisi­jainen rahoi­tus yritetään hoitaa vapaakaupun­gin sisäisel­lä verotuksella)
  — Vapaakaupungista ei voi siir­tyä EU:n alurelle ilman viisumia
  ‑EU:n alueelle tule­vat tur­va­paikan­hak­i­jat lähetet­täisi­in automaat­tis­es­ti vapaavaltioihin

  Mitä tästä sit­ten seuraisi?

  - Ihmissalakul­jet­ta­jil­ta häviäisi liike­toim­intamah­dol­lisu­udet täysin
  — Vapaakaupun­git tek­i­sivät kil­pailullista painet­ta hoitaa asi­at parem­min kehitysmaissa.
  — Saisimme raken­net­tua koetel­lun pros­essin merkit­tävien ihmis­mas­so­jen uudelleen­si­joit­tamisek­si siltä var­al­ta että ilmas­ton­muu­tos, väestönkasvu tai jokin muu syy aiheut­taa liian suuria painei­ta EU:n rajoille.

  1. tcrown:
   Mitä tästä sit­ten seuraisi? 

   Jos elin­ta­so vapaakaupungis­sa on parem­pi kuin mil­jardeil­la ihmisil­lä ns. kehit­tyvis­sä mais­sa, niin vapaakaupunkien kap­a­siteet­ti ei riit­täisi kaikille halukkaille tuli­joille ja EUn rahat lop­puisi­vat. Mik­si ylipäätään rahoit­ta­ja olisi EU eikä YK (sen jäsen­maat yhteisvastuullisesti)? 

   Mut­ta, jos tur­vat­tu eli­ta­so on riit­tävän mata­la ja rahoit­ta­ja on YK, niin sil­loin malli on nähdäk­seni hyvä. Sitä kohti voidaan siir­tyä heti ole­mas­saole­via pako­laisleire­jä kohen­ta­mal­la, kun­han ensin/samalla tur­va­paikan­haku­jär­jestelmästä luovutaan.

   1. Jos elin­ta­so vapaakaupungis­sa on parem­pi kuin mil­jardeil­la ihmisil­lä ns. kehit­tyvis­sä mais­sa, niin vapaakaupunkien kap­a­siteet­ti ei riit­täisi kaikille halukkaille tuli­joille ja EUn rahat loppuisivat.

    Jos elin­ta­so Suomes­sa on korkeampi kuin Virossa ja Viro liit­tyy EU:n vapaan liikku­vu­u­den piiri­in, kaik­ki viro­laiset muut­ta­vat suomeen. Kävikö näin? Ei. En oikein tiedä mis­tä se harhalu­u­lo on peräisin että “kaik­ki” halu­aisi­vat muut­taa kotiseudul­taan pois parem­man elin­ta­son perässä, kun kaik­ki his­to­ri­alli­nen evi­denssi osoit­taa että val­taosa ihmi­sistä halu­aa pysyä koton­aan jos vain mitenkään mahdollista.

    Mik­si ylipäätään rahoit­ta­ja olisi EU eikä YK (sen jäsen­maat yhteisvastuullisesti)? 

    Kos­ka kyseessä on ensisi­jais­es­ti EU:n tur­val­lisu­us­poli­it­ti­nen pro­jek­ti, ja vas­ta kaukana toisel­la sijal­la human­i­taari­nen pro­jek­ti, enkä viit­si alkaa odot­ta­maan, että brex­itöörit, trump ja kiinalaiset saadaan mukaan EU:n tur­val­lisu­us­poli­it­tis­ten pro­jek­tien takuumiehiksi.

   2. tcrown: En oikein tiedä mis­tä se harhalu­u­lo on peräisin että “kaik­ki” halu­aisi­vat muut­taa kotiseudul­taan pois parem­man elin­ta­son perässä, kun kaik­ki his­to­ri­alli­nen evi­denssi osoit­taa että val­taosa ihmi­sistä halu­aa pysyä koton­aan jos vain mitenkään mahdollista.

    Kos­ka kyseessä on ensisi­jais­es­ti EU:n tur­val­lisu­us­poli­it­ti­nen projekti 

    Minähän en väit­tänyt, että “kaik­ki halu­aisi­vat” vaan puhuin “kaik­ista halukkaista”. Harhalu­u­losi alku­perän arvu­ut­telu on nähdäk­seni epäoleel­lista varsi­naisen asian kannalta. 

    Ei EU:lla ole syytä sooloil­la tässä asi­as­sa. Parem­pi on toimia YK:n kaut­ta. EUn kyl­lä sopii pain­os­taa YK:n pako­laisjär­jestöä ja jäsen­mai­ta tekemään osansa. Pain­os­tuskeinona voisi olla esim. EUn ja EU-maid­en rahoi­tus YK:lle, etenkin sen pako­laisjär­jestölle. Eli jos EU-maat joutu­vat perus­ta­maan pako­laisleire­jä ilman YK-rahoi­tus­ta, niin kus­tan­nuk­set tulisi vähen­tää YK:lle osoite­tus­ta rahoituksesta.

  2. tcrown:

   Minä olen leikitel­lyt ajatuk­sel­la, että EU:n pitäisi perus­taa jonkin­laisia eri­ty­istalousaluei­ta tai vapaakaupunke­ja (on sinän­sä tois­si­jaista ovatko nämä EU:n rajo­jen sisä- vai ulkop­uolel­la), joiden peru­som­i­naisu­udet oli­si­vat jotakuinkin seuraavat:

   Tuos­sa siis veisit sen mitä kut­su­taan “seg­re­gaa­tiok­si” — ja mitä vas­tuste­taan poli­itikko­jen piireis­sä kynsin ja ham­pain — äärim­mäisyyk­si­in. Ottaisit jonkin EU-maan hallintoalueelle suuren joukon pelkästään ulko­maalaisia, estäisit näitä muut­ta­mas­ta mihinkään muualle kyseisen maan hallintoalueelle ja lait­taisit elämään keskenään. 

   En sano etteikö tuol­laisel­la ide­al­la olisi mah­dol­lista saa­da aikaan paran­nus­ta alueelle muut­tanei­den hyv­in­voin­ti­in vs. lähtöti­lanne. Väitän kuitenkin että lop­putu­los olisi niin huono, ettei mikään val­tio halua sel­l­aista avoimesti vastuulleen. 

   Tur­val­lisu­us, vakaus, vau­raus ja hyv­in­voin­ti seu­raa­vat lähin­nä siitä, että joukko ihmisiä on pitkän ajan kulues­sa sisäistänyt tietyt arvot, nor­mit ja insti­tuu­tiot, joiden puit­teis­sa toim­i­taan pääsään­töis­es­ti ilman ulkoista pakkoa tai pakot­ta­jaa. Jos heität tyhjään kaupunki­in epämääräisen joukon ihmisiä, jol­la ei ole täl­laisia yhteis­es­ti sisäis­tet­tyjä ja toimi­vak­si käytän­nössä todet­tu­ja arvo­ja, norme­ja ja insti­tuu­tioi­ta, en oikein näe syytä olet­taa, että lop­putu­los olisi merkit­tävästi parem­pi kuin lähtö­maas­sa, vaik­ka rahaa kipat­taisi­in pro­jek­ti­in huomattavastikin.

   1. Rogue: Tuos­sa siis veisit sen mitä kut­su­taan “seg­re­gaa­tiok­si” –ja mitä vas­tuste­taan poli­itikko­jen piireis­sä kynsin ja ham­pain –äärim­mäisyyk­si­in.

    Ei tässä mallis­sa mikään estä tar­joa­mas­ta vapaakaupun­gin tai muiden maid­en asukkaille vaikka­pa työperäisiä maa­han­muut­tolu­pia Suomeen tai mui­hin EU-mai­hin ihan niin paljon kuin halutaan.

    Ottaisit jonkin EU-maan hallintoalueelle suuren joukon pelkästään ulko­maalaisia, estäisit näitä muut­ta­mas­ta mihinkään muualle kyseisen maan hallintoalueelle ja lait­taisit elämään keskenään. 

    EU voi myös vuokra­ta maa-alueen jostakin ulkop­uolelta. Eikä tietenkään pelkästään ulko­maalaisia. Toki siel­lä tarvi­taan ainakin aluk­si merkit­tävä määrä EU kansalaisia rak­en­ta­maan ja kehit­tämään infra EU stan­dar­d­i­en mukaiseksi. 

    Tur­val­lisu­us, vakaus, vau­raus ja hyv­in­voin­ti seu­raa­vat lähin­nä siitä, että joukko ihmisiä on pitkän ajan kulues­sa sisäistänyt tietyt arvot, nor­mit ja insti­tuu­tiot, joiden puit­teis­sa toim­i­taan pääsään­töis­es­ti ilman ulkoista pakkoa tai pakottajaa. 

    Ihmiset, jot­ka halu­a­vat muut­taa EU:hun eivät pääsään­töis­es­ti halua toimia EU:n arvo­jen, insti­tuu­tioiden ja normien puit­teis­sa? Sil­loin ei ainakaan tarvitse haukkua elintasopakolaisiksi.

    Jos heität tyhjään kaupunki­in epämääräisen joukon ihmisiä, jol­la ei ole täl­laisia yhteis­es­ti sisäis­tet­tyjä ja toimi­vak­si käytän­nössä todet­tu­ja arvo­ja, norme­ja ja instituutioita, 

    Ei tyhjään kaupunki­in, vaan tyhjälle maa­palalle. Eikä epämääräistä joukkoa ihmisiä, vaan merkit­tävänä osajoukkona sel­l­ainen joukko, jon­ka tehtävänä on taa­ta, että tuol­la käytän­nössä eletään EU:n arvo­jen, normien ja insti­tuu­tioiden mukaan. Jos niiden mukaan halu­aa elää, tervetuloa. 

   2. tcrown: Toki siel­lä tarvi­taan ainakin aluk­si merkit­tävä määrä EU kansalaisia rak­en­ta­maan ja kehit­tämään infra EU stan­dar­d­i­en mukaiseksi. 

    Idea var­mas­tikin olisi, että hallinto ja useim­mat lait oli­si­vat “EU-stan­dar­d­i­en” mukaisia. Tämä olisi se ratkai­se­va ero lähtö­mai­hin verrattuna. 

    Mut­ta infran tuskin tulisi olla EU-stan­dar­d­i­en mukainen, kos­ka se olisi liian kallista. Euroop­palaista ver­rat­tain korkeaa elin­ta­soa ei pitäisi taa­ta väk­isin laeil­la eikä resurssoin­nil­la. Muu­toin halukkai­ta muut­ta­jia on liikaa ja idea ei toi­mi. On oleel­lista, että halukkaiden vapaakaupunki­in muut­ta­jien määrää arvioidaan jatku­vasti ja tur­vat­tu elin­ta­so sääde­tään tämän mukaisesti.

 15. Blo­gis­tille kiitos uskali­aas­ta avauk­ses­ta. Poimin jyviä ja akanoita. 

  Jyviä:

  “Nykyi­nen poli­ti­ik­ka on kaukana opti­maalis­es­ta. Poli­ti­ik­ka on yhtä aikaa kallista ja tuloksetonta.”

  On myös kysyt­tävä, mik­si näin on ja ketkä ovat vas­tu­us­sa, mikä on se juurisyy, joka tulisi kitkeä. 

  Jokin epä­suh­ta on siinäkin, että jokainen, joka on saanut jalka­nsa Suomen maaperälle, on kyl­lä oikeus korkeata­soiseen oikeustur­vaan, mut­ta ampumista luku­un otta­mat­ta voidaan tehdä mitä tahansa, jot­ta estet­täisi­in Suomen maaperälle pääsy.”

  Niin­pä. Mik­si Suo­mi on sopin­ut Venäjän kanssa, että Venäjän rajavi­ra­nomaiset estävät tur­va­paikan­hak­i­joi­ta pääsemästä Suomen rajalle jät­tämään hake­muk­sen­sa? Suomen tah­toti­la tur­va­paikka­hake­musten vas­taan­ot­tamiseen vaikut­taa ris­tari­itaiselta, siis kelvot­toma­l­ta. Poli­itikot eivät akti­ivis­es­ti keskustele tästä. Ns. val­ta­me­dia on hiljaa. 

  “Nykyiset pelisään­nöt eivät toi­mi lainkaan järkevästi, jos Euroopan rajoille ilmaan­tuu kym­meniä miljoo­nia pakolaisia.”

  Viisaat ovat tien­neet tämän viimeistään keväästä 2015 saak­ka. Ja edelleenkään pelisään­töjä ei ole kor­jat­tu. Vain purkkavir­i­tyk­siä Turkin ja Libyan suuntaan.

  Akanoi­ta:

  “Ne, joil­la on varaa tästä mak­saa, eivät ehkä kuitenkaan ole suurim­mas­sa hädässä olevia.”

  Tätä voita­neen pitää liial­lise­na yleistyk­senä. Poli­it­tista vain­oa, kuole­man­vaaraa pak­enevil­la matkus­tusasi­akir­jat eivät aina ole kun­nos­sa tai mukana. Maa­han­muut­tokeskustelus­sa olisi tärkeää argu­men­toi­da täsmällisesti. 

  “Jos meil­lä olisi tuo kiin­teä bud­jet­ti, yhden vaikeasti kotoutet­ta­van hin­nal­la voitaisi­in ottaa kolme hel­posti kotoutettavaa.”

  Mut­ta siltikin samal­la rahal­la voisi saa­da enem­män human­itääristä hyvää käyt­tämäl­lä rahat toisin: kohen­ta­mal­la pako­laisleirien olo­ja; vain pieni vähem­mistö pako­lai­sista voi päästä naut­ti­maan korkeas­ta elin­ta­sos­ta Suomes­sa tai vas­taavas­sa kehit­tyneessä maas­sa, joten pako­laisleir­it tarvit­se­vat rahoi­tus­ta joka tapauksessa. 

  “Muuten olen sitä mieltä, että spon­taali­pako­lai­sista pitäisi päästää maa­han kaik­ki sel­l­aiset, jot­ka voisi­vat tul­la Suomeen työperäis­inä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vai­h­ta­maan pako­laishake­muk­sen­sa työlupaan.”

  Tässä vaikut­taisi ole­van kak­sikin lap­sus­ta. Ensin­näkin: kuin­ka tur­va­paikka­hake­muk­sen voisi vai­h­taa työlu­paan, eikö pitäisi tul­la kut­sus­ta? Toisek­si: eikö työperäi­nen maa­han­muut­tokin voi olla rasite kansan­taloudelle — jos työ tuot­taa vähem­män kuin työn­tek­i­jä kulut­taa (infraa, ter­veyspalvelu­ja, asum­is­tukea jne.)?

  “Perus­suo­ma­laiset ovat ilmati­lan hallinnal­laan tehneet ratio­naalisen keskustelun tyystin mah­dot­tomak­si. Joka nos­taa päätään juok­suhau­das­ta, leimaa itsen­sä rasistiksi”

  Var­maankaan perus­suo­ma­laiset eivät leimaa rasis­tik­si. Jokin muu taho leimaa rasis­tik­si ja samas­taa. Se on siis juurikin tuo muu taho, joka on näin tehnyt ratio­naalisen keskustelun mahdottomaksi.

 16. Per­su­is­sa on vähän sama ongel­ma kuin islamis­sa; molem­pi­en mukana tulee yhteiskun­nalle haitallisia lieveilmiöitä. On kuitenkin hyvä muis­taa että ei kan­na­ta leima­ta koko uskon­toa tai puoluet­takaan äänekkäi­den idioot­tien perusteella.

  On siel­lä älykästäkin porukkaa, esim. Hal­la-aho joka on kyseenalais­es­ta men­neisyy­destään huoli­mat­ta viisas ratio­naa­li­nen tohtoris­mies, ja luulen että hänkin välil­lä pyörit­telee päätään kun joutuu sam­mut­ta­maan rasis­tisia tuli­palo­ja siel­lä sun tääl­lä. Maa­han­muut­toa kun voisi vas­tus­taa ihan sivistyneesti ja asial­lis­es­tikin. Toki hän ja puolue saa syyt­tää itseäänkin kaikesta tästä epä-älyl­lis­es­tä kapakkahuutelus­ta ja nuorten miesten näp­pik­sen takana har­joit­ta­mas­ta edgelo­or­dailus­ta, joi­ta he vähin­tään enabloivat.

  Nau­roin muuten huu­tonau­rua kun klovnit Hakkarainen ja Huh­tasaari lähti edus­ta­maan heitä Brys­seli­in; siitä ei puolueen kan­sain­vä­li­nen edus­tus parane. Tämän duon älykkyysosamäärä on var­maan lähel­lä sataa — yht­en­las­ket­tuna. Olet kuitenkin oike­as­sa siinä että tämä vello­va ilmapi­iri hei­dän ympäril­lään tekee asial­lis­es­ta maa­han­muut­tokeskustelus­ta todel­la vaikeaa, ellei mah­do­ton­ta, mikä on siinä mielessä iro­nista kos­ka siitä on itse asi­as­sa eniten hait­taa juuri per­suille ja hei­dän poli­it­tisille tavoit­teilleen. Sen takia olisikin tosi hyvä jut­tu jos demar­it päät­täisi Suomes­sakin tiput­taa per­sut takariv­in mität­tömik­si huutelijoik­si. Heil­lä on se mah­dol­lisu­us. Ja samal­la tiet­ty ottaa neljännes kaik­ista äänistä ja suurim­man puolueen paik­ka isol­la erol­la. Näin maa­han­muut­tokeskustelu­un voitaisi­in saa­da jotain järkeä, ja maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan järkeä ja opti­maal­isu­ut­ta (ml. heille räätälöi­ty sosiaaliturva).

  Puhut maa­han­muu­tos­ta asi­aa. Kun päiväkodis­sa ryh­mäkoko­jen rajat venyy ja paukkuu, se ei tarkoi­ta että ylimenevä osa lap­sista jää kokon­aan ilman hoitoa. Se tarkoit­taa että KAIKKI ryh­män lapset saa huonoa hoitoa. Sama peri­aate pätee maa­han­muu­tossakin. On aivan oleel­lista, että maa­han otet­tavien ihmis­ten määrä suh­teutetaan maan resurs­sei­hin niin että kaikkia voidaan aut­taa kotou­tu­maan, inte­groi­tu­maan ja työl­listymään mah­dol­lisim­man hyvin ja nopeasti. Ja tämä ei ole ain­oas­taan rahakysymys, tässä on kyse myös ihan käsistä: tur­va­paikkakäsit­telijät, sosi­aal­i­työn­tek­i­jät, suomen kie­len opet­ta­jat, tulk­it jne­jne. Toimi­vaa ja tehokas­ta maa­han­muut­toa ei voi tehdä salakul­jet­ta­jien tai maa­han­tuli­joiden ehdoil­la, sitä pitää tehdä Suomen ehdoil­la. Tämä ehdot­ta­masi kiin­teä bud­jet­ti tai ylära­ja on juuri se keino. Sen yli ei voitaisi men­nä kuin todel­li­sis­sa naa­purin kri­isi­ta­pauk­sis­sa. Se vaan tarkot­taisi sitä että jos­sain vai­heessa menisi rajat kiinni.

  Yleisel­lä tasol­la pidän erit­täin ongel­mallise­na sitä että ihmiset vaeltaa Euroop­paan ilman papere­i­ta. Jos ihmisel­lä ei ole mitään keinoa todis­taa henkilöl­lisyyt­tään, lähtö­paikkaa tai mitään muu­takaan, niin mil­lä perus­teel­la kukaan voi myön­tää hänelle oikeu­den tur­va­paikkaan. Tämä ei oikein mah­du suo­ma­lais­ten aivoihin ja oikeusta­ju­un. Toinen asia mikä suo­ma­lais­ten on vaikea hyväksyä on tämä hake­mus­ral­li jos ensim­mäi­nen hake­mus hylätään, tai sit­ten se että ihmisiä ei voi­da palaut­taa. Naker­taa kansalais­ten uskoa yhteiskun­taan ja jär­jestelmi­in. Tulee sel­l­a­nen fiilis että meitä hyväksikäytetään.

 17. Perus­suo­ma­laiset ovat ilmati­lan hallinnal­laan tehneet ratio­naalisen keskustelun tyystin mahdottomaksi.

  Kaik­ki tämän blo­gin ratio­naaliset pohdin­nat ovat löy­tyneet esim. Hom­mafoo­ru­mil­ta var­maan vuosikym­men sit­ten. Nämä asi­at, esimerkik­si pohd­in­ta rajal­lis­ten resurssien suun­taamisek­si parhaan human­itäärisen hyö­dyn saamisek­si on leimat­tu rasis­mik­si vielä viime vuosina.

  Esim. Pet­teri Orpo tote­si vuon­na 2015 että pako­lais­ten moti­ivien arvostelu on rasis­mia. Tänä vuon­na Orpo tote­si että vuo­den 2015 hal­lit­se­ma­ton pako­lais­tul­va ei saa enää tois­tua. Molem­mat lausun­not ovat minus­ta huonos­ti harkit­tua populismia.

  Koko per­su­jytky on johtunut siitä, että kaik­ki muut puolueet ovat jär­jestelmäl­lis­es­ti kieltäy­tyneet käsit­telemästä asi­aa. Nyt Hal­la-ahos­ta tulee sit­ten seu­raa­va pääministeri.

  Sanois­in ennem­min että per­su­jen vastapuoli on yrit­tänyt hal­li­ta ilmati­laa läh­es katas­tro­faal­isin seu­rauksin, mut­ta tosi­a­sioi­ta on mah­do­ton lop­ul­ta ohittaa.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Jos suuri oppi-isä puhui soma­leista kame­likuskeina, niin kovin vaikea ei ollut pitää pujhet­ta rasistisena.

    Hal­la-aho on käyt­tänyt epäasial­lista kieltä mon­een otteeseen. Samoin muut “kri­it­tiset”.

    Se että näin on, ei kuitenkaan ole mielestäni riit­tävä peruste vuosikau­sia har­joitet­tuun asia-argu­ment­tien sivuuttamiseen. 

    Kuten itse tote­sit, maa­han­muut­to on iso kysymys ja kas­vaa yhä suurem­mak­si Afrikan väestöräjähdyk­sen myötä. 

    Kyseinen totea­mus itsessään on yksi niistä mitä Hal­la-aho & co ovat sanoneet 2000-luvun alus­ta alka­en ja mikä pitkään sivu­utet­ti­in rasis­tise­na pelon­li­et­son­tana vedoten uppiniskaises­ti Suomen sen het­k­isi­in tur­va­paikan­hak­i­jamääri­in. (Samaa vähät­te­lyä yritetään muuten nytkin ajoit­tain erinäi­sis­sä artikkeleis­sa. Huoli on turhaa, kos­ka juuri nyt ei tule mas­si­ivisia hakijamääriä). 

    Vas­taavia esimerkke­jä helpohkosti ennustet­tavista kehi­tysku­luista jot­ka on main­streamis­sa pitkään tyr­mät­ty ja vas­ta vuosien vään­nön jäl­keen tun­nustet­tu on mamukeskustelun kon­tek­stis­sa aivan liikaa. (Mm. se että EU miet­tii nyt tosis­saan hake­musten käsit­te­lyä EU:n ulkop­uolel­la on jo kauan sit­ten Hal­la-ahon porukan esit­tämä ehdo­tus joka ihan viime aikoi­hin saak­ka tuomit­ti­in rasis­mik­si. Nyt yhtäkkiä saa suur­ta kan­na­tus­ta ainakin ideatasolla)

    Täl­lainen toim­inta sataa sen “hörhö­porukan” laariin.

   2. Pelkkänä sanana kame­likuskia kyl­läkin on kovin vaikea pitää osoituk­se­na rasis­mista. Voi olla pelkkä kär­jis­tet­ty yleistys osaamisen sovel­tumat­to­muud­es­ta suo­ma­laiseen yhteiskun­taan. Rasis­tisu­us riip­puu tek­stin kokonaisuudesta.

    Guuglaa­mal­la löy­tyi syytetyltä kame­likus­ki täl­laises­sakin yhtey­dessä: “Kristi­nusko, kuten tiet­tävästi kaik­ki uskon­not, on homovas­tainen. Tämä johtuu siitä, että se on syn­tynyt punaniskaisten kame­likuskien leir­in­uo­tioil­la muinaisi­na, homovas­taisi­na aikoina.”

   3. vihrea lan­ta: Pelkkänä sanana kame­likuskia kyl­läkin on kovin vaikea pitää osoituk­se­na rasis­mista. Voi olla pelkkä kär­jis­tet­ty yleistys osaamisen sovel­tumat­to­muud­es­ta suo­ma­laiseen yhteiskuntaan. 

    Ihme­tyt­tää vain ajat­telumalli, joka on tässäkin ketjus­sa ihan selvästi näkynyt:
    1. “kame­likuske­ja” ei saa ottaa tänne, eivät sopeudu
    mut­ta samaan aikaan
    2. hyväo­saisia ei saa ottaa tänne, kos­ka on väärin että heitä suositaan

    Ketä tänne sit­ten pitäisi ottaa, kun selvästi hyväo­sais­ten sijas­ta pitäisi ottaa huono-osaisia, joi­ta taas ei pitäisi otta kun ovat huono-osaisia? Tulk­it­sen “kame­likuskin” tarkoit­ta­maan henkilöä, jol­la ei ole taito­ja eikä var­al­lisu­ut­ta eikä oikeas­t­aan yhtään mitään, se tun­tu­isi tarkoit­ta­van suun­nilleen “väärän­väristä köyhäläistä”.

   4. Sylt­ty:
    Ketä tänne sit­ten pitäisi ottaa, kun selvästi hyväo­sais­ten sijas­ta pitäisi ottaa huono-osaisia, joi­ta taas ei pitäisi otta kun ovat huono-osaisia? 

    Eipä juuri ketään “pitäisi” ottaa, kos­ka har­vas­sa ovat ne tuli­jat, jot­ka hyödyt­tävät yhteiskun­taamme (talout­ta ja kult­tuuria). Pieni määrä muista maista tule­via eri alo­jen osaa­jia voisi olla hyödyksi.

   5. Osmo Soin­in­vaara:
    Jos suuri oppi-isä puhui soma­leista kame­likuskeina, niin kovin vaikea ei ollut pitää pujhet­ta rasistisena.

    Tuos­sa ylem­pänä nim­im. mar­ket­ti­sosial­isti pilkkaa kah­ta suo­ma­laista mep­piä ja arvelee hei­dän ole­van alyltään kehi­tys­vam­maisia. On kuulem­ma nau­ranut kun moi­set kehdataan lähet­tää edus­ta­maan puoluet­ta ja kansaansa Eurooppaan.

    Jos ihan tarkko­ja ollaan, tuo on viha­puhet­ta. Ja se on käynyt moderoin­nin läpi ja tul­lut julka­istuk­si tässä kom­ment­tiken­tässä, eli se ilmeis­es­tikin edus­taa myös blo­gistin kan­taa tai on ainakin hyväksyt­tävää viha­puhet­ta. On tot­ta, että se ei ole rasis­mia, mut­ta ei nyt varsi­nais­es­ti myöskään edesauta sitä asial­lista keskustelua.

   6. Ja se on käynyt moderoin­nin läpi ja tul­lut julka­istuk­si tässä kom­ment­tiken­tässä, eli se ilmeis­es­tikin edus­taa myös blo­gistin kantaa 

    Täl­lä blogilla julka­istaan paljon kom­ment­te­ja, jot­ka eivät vas­taa blogin­pitäjän kan­taa, myös nämä sin­un kir­joituk­sesi. Poli­itikko­jen on kestet­tävä omien tekemis­ten­sä tiukem­paa arvioin­tia kuin muiden suomalaisten.

 18. Kiitos Ode eri­no­mais­es­ta avauk­ses­ta! On äärim­mäisen tärkeää pystyä val­taa­maan ilmati­la takaisin ”kaiken­maail­man hörhöiltä” ja keskustele­maan asi­as­ta järkevästi fak­tapo­h­jal­ta. Valitet­tavasti keskustelu on ollut älyl­lis­es­ti köy­hää ja ääripäitä suo­si­vaa. Aja­tus kiin­teästä bud­jetista on mie­lenki­in­toinen. Olisi kiva kuul­la ajatuk­si­asi miten val­in­taa voitaisi­in käytän­nössä toteut­taa ja ihmissalakul­je­tus saa­da loppumaan. 

  Valitet­tavasti en jak­sa uskoa AY-liik­keen kykyyn sitoutua maa­han­muut­ta­jien työl­listymisen helpot­tamiseen. Mikään ei viit­taa siihen, että Hakaniemessä pystyt­täisi­in aja­maan muu­ta kuin jo työl­listynei­den etua.

 19. Onnis­tu­in vai­h­ta­maan tele­vi­siokanavalle, jos­sa, enti­nen vihreä, Eero Palo­heimo oli haas­tatelta­vana. Palo­hei­mon mukaan pitäisi erot­taa pienet ja isot asiat.
  Lähi-idän ja Afrikan väestöräjähdys ja siitä seu­raa­va kan­sain­vael­lus, joka romut­taa euroop­palaisen jär­jestelmän. No mitä tekevät poli­itikot? Pohti­vat oikeustur­vaa, työlu­pia, kiintiöitä.
  Kun Suo­mi taiteili Neuvostoliitto/Venäjä kom­mu­nikeoiden kanssa vuosikym­meniä, niin siir­tymä ”EU:n kansan­väliseen Afrik­ka ‑poli­ti­ikkaan” tapah­tui liki silmän­räpä­tyk­sessä. Olisi mie­lenki­in­toista jäljit­tää poli­it­tisen his­to­ri­an koh­ta (ja vas­taus kysymyk­seen mik­si), jos­sa vasem­mis­ton sanal­liset sol­i­daarisu­u­den osoituk­set muut­tuvat mil­tei kaikkien puoluei­den ter­ve­tu­loa kaik­ki politiikaksi.

 20. Asialli­nen kir­joi­tus. Tiedustelisin mis­sä kohtaa Rin­teen hal­li­tuk­sen ohjel­maa san­o­taan että ”yhdek­si pako­lais­ten val­in­takri­teerik­si val­i­taan edel­ly­tyk­set sopeu­tua suo­ma­laiseen yhteiskuntaan”.

  Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa lukee

  ”Kiin­tiö­pako­laisia valit­taes­sa pain­ote­taan haavoit­tuvaa ase­maa ja ote­taan huomioon myös kotou­tu­misen edel­ly­tyk­siä, kuten muun muas­sa per­hei­den yhdessä pitämi­nen” (“Neu­vot­te­lu­tu­los hal­li­tu­so­hjel­mas­ta 3.6.2019”, 81). 

  Sopeu­tua-ver­bi esi­in­tyy hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ain­oas­taan ilmas­ton­muu­tok­sen yhtey­dessä. Kotou­tu­misen edel­ly­tys­ten huomioon otta­mi­nen saat­taa viita­ta myös siihen esimerkik­si Tar­ja Halosen esit­tämään ajatuk­seen, että sek­suaalirikok­sis­sa ylieduste­tu­il­la maa­han­muut­ta­jil­la pitäisi olla äiti tai muu auk­tori­teet­ti mukana.

  Ratio­naa­li­nen keskustelu ei ole koskaan tyystin mah­do­ton­ta, mut­ta tässä asi­as­sa sitä ovat vaikeut­ta­neet pait­si per­sut myös fem­i­ni­sis­tiset tutk­i­jat ja toimit­ta­jat, jot­ka sanovat kaikesta tur­va­paikka­jär­jestelmään tai sen hyväk­sikäyt­täji­in kohdis­tu­vas­ta kri­ti­ik­istä, että kyseessä on ”valkois­t­en het­eromi­esten vas­taisku, joka on hei­dän reak­tion­sa siihen että maail­ma puut­tuu [–] Kun omaa etuoikeutet­tua ase­maa kyseenalais­te­taan ja se alkaa pikkuhil­jaa muren­tua, se laukaisee defenssireak­tioi­ta” (Emmi Niemisen ja Johan­na Vehkoon sar­jaku­vakir­jas­ta Vihan ja Inhon Inter­net, 2016, 87; tätä ei ole tarkoitet­tu huumorik­si sar­jaku­vas­sa vaan asianomaiset tutk­i­jat sanovat aina täl­lä samal­la taval­la, täysin tosissaan).

  1. Tiedustelisin mis­sä kohtaa Rin­teen hal­li­tuk­sen ohjel­maa san­o­taan että ”yhdek­si pako­lais­ten val­in­takri­teerik­si val­i­taan edel­ly­tyk­set sopeu­tua suo­ma­laiseen yhteiskuntaan”.

   “ja ote­taan huomioon myös kotou­tu­misen edellytyksiä,”

   1. Osmo Soin­in­vaara: “ja ote­taan huomioon myös kotou­tu­misen edellytyksiä,”

    Käytän­nössä tuo tarkoit­taa keskit­tymistä kris­tit­ty­i­hin, mikä sinän­sä olisi kohtu­ullista, kos­ka kris­ti­tyt ovat laa­jim­min vain­ot­tu ihmisryhmä.

   2. Kalle: Käytän­nössä tuo tarkoit­taa keskit­tymistä kris­tit­ty­i­hin, mikä sinän­sä olisi kohtu­ullista, kos­ka kris­ti­tyt ovat laa­jim­min vain­ot­tu ihmisryhmä.

    Mil­lähän perus­teel­la tulk­it­set noin? 

    Se voi tarkoit­taa että kris­ti­tyt ovat yksi ryh­mistä, joiden kat­so­taan sopeu­tu­van helpom­m­min, mut­ta minus­ta on selvää että korkeastik­oulutet­tu englan­tia puhu­va mus­li­mi sopeu­tuu tänne toden­näköis­es­ti paljon parem­min kuin koulut­tam­a­ton ja kieli­taido­ton kristitty.

 21. Meitä ohjaa edelleen gee­nien ohjel­moima viet­timme, mikä syn­tyi sen pitkän ajan­jak­son kulues­sa, jol­loin ihmiskun­ta eli pien­inä heimoina. Sil­loin henken­sä menet­tämisen uhal­lakin piti olla valmis puo­lus­ta­maan omaisi­aan ja heimoaan. Vihol­lisen tun­tomerk­ki oli eri­laisu­u­us. Siitä jäi tarve kokea eri­laiset uhkak­si itselle ja oma­lle väelle. Täl­laise­na näkee biolo­gi rasis­min per­im­mäisen syyn ja sen, mik­si yksin poli­ti­ikan keinot eivät riitä.

  Kiusaami­nenkin on rasis­min ilmen­tymä, sil­lä usein­han eri­laista kiusa­taan, kos­ka eri­laiset vais­tom­ais­es­ti koetaan vihol­lisik­si tai ainakin kil­pail­i­joik­si. Kos­ka kysymys on vieteistä, rasis­mia ja kiusaamista vas­taan järkipe­rus­teet tehoa­vat huonosti.

  Kauan sit­ten ihmiset kykenivät myös mit­tavaan yhteistyöhön yli heimora­jo­jen. Syn­tyi kaupunke­ja ja korkeakult­tuure­ja. Sil­loin — kuten nytkin — ihmiset ajoi­vat omaa etu­aan. Yhteistyöstä on jokaiselle hyö­tyä, myös häviölle jääneille. Vähäo­saisillekin orju­us ja raskas työ oli­vat parem­pi vai­h­toe­hto kuin tul­la sur­matuk­si tai nään­tyä nälkään. Yhteistyöl­läkin on var­jop­uolen­sa ja rajansa. Sotia yhteistyö ei ole ennenkään estänyt, eikä edes varustelua.

  Kaikkia maa­han­pyrkiviä ei pystytä otta­maan vas­taan, ei lähellekään määrää, mikä tarvit­taisi­in huolto­suhdet­ta tur­vaa­maan. Kun työvoimaa tarvit­taisi, sen pes­taami­nen vieras­maalais­ten joukos­ta vais­tom­ais­es­ti epäi­lyt­tää, vaik­ka juuri näistä vieras­maalai­sista ei olisi kiel­teisiä kokemuksia.

 22. Pop­ulisti paisuu, kun poli­itikot ei kuun­tele mitä iso osa kansas­ta halu­aa – kansal­lis­val­tio­ta, tur­vaa, oma yhteisö ensin. Kansalaiset kokee, että heitä hyväk­sikäytetään (ketkä sieltä tulee, hake­mus­ral­li, täysi sosiaaliturva) 

  Jos mikään isoista puoluei­ta ei tee Tan­sko­ja, demokraat­ti­nen mallimme tekee Perus­suo­ma­lai­sista seu­raa­van päämin­is­teripuolueen. Ja se kas­vaa pikkuhil­jaa pop­ulis­tipuolueesta uudek­si isok­si yleis­puolueek­si kar­sien “hörhöt” pois matkasta. 

  Kuten monis­sa hyvis­sä postauk­sis­sa todet­tu, pako­laiset ovat isol­ta osalta maas­saan hyväo­saisia, miehiä — kykenevät mak­saa ja selvitä matkas­ta. Aut­tamisen pitäisi lähteä siitä, kuin­ka aute­taan mah­dol­lisim­man tehokkaasti – eli useim­miten siis lähialueil­la. Sama raha voitaisi­in käyt­tää use­ampi­en ja enem­män apua tarvit­se­vien hyväksi.
  Suomeen ihmisiä pitäisi ottaa (Kanadan malli­in?) pääosin työpo­h­jais­es­ti — tek­i­jöitä, jot­ka työl­listyvät. Täl­löin sopeu­tu­mi­nen olisi tehokas­ta ja inte­groi­tu­mi­nen helpompaa.

  1. Jype:
   Kuten monis­sa hyvis­sä postauk­sis­sa todet­tu, pako­laiset ovat isol­ta osalta maas­saan hyväo­saisia, miehiä – kykenevät mak­saa ja selvitä matkasta. 

   Suo­jaako iPhone luodeil­takin, vai minkä takia hyväo­sainen ei tarvisi suo­jelua? Menevätkö kuole­man­par­tiot ohi, jos on paalua?

   1. Tätä minäkin olen aina ihme­tel­lyt, mut­ta en olisi osan­nut muo­toil­la kysymys­tä näin hyvin.

   2. Sylt­ty: Suo­jaako iPhone luodeil­takin, vai minkä takia hyväo­sainen ei tarvisi suo­jelua? Menevätkö kuole­man­par­tiot ohi, jos on paalua?

    Eihän Jype tuol­laista väitä. Väite on, että nykyi­nen jär­jestelmä suosii räikeästi ja epäeet­tis­es­ti niitä hädä­nalaisia, joil­la on varaa mak­saa salakuljettajille. 

    Ratkaisuk­si tar­jot­tu parem­pi jär­jestelmä (s.o. tur­va­paikan­hak­i­jat pako­laisleireille) ei näin tee, vaan kohtelee hädä­nalaisia yhden­ver­tais­es­ti. Se myös lopet­taa Välimerelle lähtemisen ja siten hukku­miskuolemat sekä vält­tää maa­han­muut­toon liit­tyvien kult­tuuris­ten kon­flik­tien pahen­tu­misen Euroopassa.

   3. Aika ajatel­la: Eihän Jype tuol­laista väitä. Väite on, että nykyi­nen jär­jestelmä suosii räikeästi ja epäeet­tis­es­ti niitä hädä­nalaisia, joil­la on varaa mak­saa salakuljettajille. 

    Ratkaisuk­si tar­jot­tu parem­pi jär­jestelmä (s.o. tur­va­paikan­hak­i­jat pako­laisleireille) ei näin tee, vaan kohtelee hädä­nalaisia yhdenvertaisesti. 

    Toisin sanoen tänne pitäisi ottaa nyky­istä enem­män henkilöitä, joista moni perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­ja käyt­tää ter­miä “kame­likus­ki” ja joil­la ei ole täl­lä het­kel­lä mah­dol­lisu­ut­ta matkustaa.

    Pako­lais­sta­tusten jakelu hal­li­tusti pako­laisleirien kaut­ta voi olla hyvä aja­tus, mut­ta niiden eet­ti­nen perustelu on nau­ret­tavaa porukalta, jon­ka mielestä on samaan aikaan eet­tis­es­ti täysin hyväksyt­tävää han­kaloit­taa tänne pyrkimistä akti­ivis­es­ti estämäl­lä Välimerel­lä tehtävää pelastustoimintaa.

   4. Sylt­ty: Toisin sanoen tänne pitäisi ottaa nyky­istä enem­män henkilöitä, joista moni perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­ja käyt­tää ter­miä “kame­likus­ki” ja joil­la ei ole täl­lä het­kel­lä mah­dol­lisu­ut­ta matkustaa.

    Pako­lais­sta­tusten jakelu hal­li­tusti pako­laisleirien kaut­ta voi olla hyvä aja­tus, mut­ta niiden eet­ti­nen perustelu on nau­ret­tavaa porukalta, jon­ka mielestä on samaan aikaan eet­tis­es­ti täysin hyväksyt­tävää han­kaloit­taa tänne pyrkimistä akti­ivis­es­ti estämäl­lä Välimerel­lä tehtävää pelastustoimintaa.

    Ensim­mäi­nen kap­pale ilmaisee vain oman mielip­i­teesi, ei johtopäätöstä sanomas­tani. Onhan yhden­ver­taista sekin, että tämän het­ken etuoikeutet­tu­ja ote­taan jatkos­sa vähemmän.

    Otak­sun, että täl­lä het­kel­lä Välimeren pelas­tus­toim­intaa vas­tus­ta­vat muut­ta­vat kan­taansa (johdon­mukaises­ti) sit­ten, kun pelastet­tu­ja ale­taan prof. Col­lierin ehdo­tuk­sen mukaises­ti toimit­taa YK:n pako­laisleireille, ei EU-maid­en vas­taan­ot­tokeskuk­si­in. Mut­ta kos­ka edelleenkään Col­lierin ehdo­tuk­seen ei ole tar­tut­tu, on loogista ehkäistä Välimerelle lähtöä muil­la keinoin, mm. hukku­mis­ten vähentämiseksi.

 23. Hyvä ana­lyysi. Ain­oa jos­ta olen eri mieltä, on tuo demarien sivistyneisyys. Nyt eläk­keel­lä olevas­sa sukupolves­sa oli vielä sivistyneitä demare­i­ta, viimeisiä keskus­taoikeis­to­laisia asevelide­mare­i­ta. Nyt on vain sosialisteja.

  Björn Wahlroos uskalsi ottaa asian esille maa­han­muut­toaal­lon ollessa kuumim­mil­laan. Hän kysyi tuli­joiden oikeud­es­ta työn­tekoon! On pakko sanoa, etten pidä kokon­aisu­u­den luonei­ta poli­itikko­ja, saati virkamiehiä minkään arvoisi­na. Kotout­ta­mi­nen on tyrit­ty kun­nol­la. Kansane­dus­ta­ja Lep­omäkeä on sovitel­tu jo seu­raa­van hal­li­tuk­sen val­tio­varain­min­is­terik­si, mut­ta tarvi­taanko hän­tä enem­män sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön johtoon? STM on täl­lä het­kel­lä melkoinen ongel­ma, ei ratkaisu.

 24. ”Demar­it ovat sen­tään voit­top­uolis­es­ti sivistyneitä ihmisiä. ”
  Olisko aika jo sin­unkin olla suvaitsevaisempi?
  Juuri täl­lainen sokeus sataa äärili­ikkei­den laariin.

  1. Arp­bo:
   ”Demar­it ovat sen­tään voit­top­uolis­es­ti sivistyneitä ihmisiä. ”
   Olisko aika jo sin­unkin olla suvaitsevaisempi?
   Juuri täl­lainen sokeus sataa äärili­ikkei­den laariin. 

   Eihän sivistyneisyys ole mikän suvait­se­vaisu­usa­sia, vaan kyseessä on enem­män fak­taväite. Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat ovat melko sivistymätön­tä sakkia.

   Äärili­ikkei­den laari­in sataa nimeno­mais­es­ti kaiken­laisen bar­baris­min ja epä­sivistyneen käytök­sen hil­jainen hyväksymi­nen, ne saa­vat vir­taa toimin­nalleen siitä että voivat toimia vapaasti. Toisin kuin ennen, rasistien ei tarvitse nykyään enää juurikaan hävetä omia ulostulojaan.

  2. Arp­bo:
   ”Demar­it ovat sen­tään voit­top­uolis­es­ti sivistyneitä ihmisiä. ”
   Olisko aika jo sin­unkin olla suvaitsevaisempi?
   Juuri täl­lainen sokeus sataa äärili­ikkei­den laariin.

   Jep. Tuo on joko blo­gis­til­ta ihan aitoa ylim­ielisyyt­tä niitä implisi­it­tis­es­ti ”sivistymät­tömik­si” määrit­telemiään ihmisiä kohtaan tai sit­ten poseer­aus­ta vihrei­den oma­l­la taval­laan suvait­se­mat­to­mia kan­nat­ta­jia kohtaan. 

   Kovin on valikoivaa, mil­lainen eri­laisu­us (myös mielip­itei­den) on kivaa ja ihkua ja tietenkin vähän etnis­es­ti eksoot­tisem­mat saa aina plus­saa, vaik­ka niiden kult­tuuri ja uskon­to hiukan vaik­ka naisia, ateis­te­ja, eriuskoisia ja homo­ja sortaisikin.

   Kir­joi­tushan läh­tee alus­ta asti väärille raiteille väit­täessä Tan­skan kansan­puoluet­ta maa­han­muut­to­vas­taisek­si. Siinä taas type­r­ästi nipute­taan kak­ki maa­han­muut­to yhteen. Kansan­puolue ei ole kat­e­goris­es­ti maa­han­muut­to­vas­tainen ja sel­l­aiset ihmiset ovat mar­gin­aalin mar­gin­aalis­sa. On voita­va erot­taa kohde­maalle hyödylli­nen, neu­traali ja haitalli­nen maahanmuutto. 

   Ihmis­ten suuri enem­mistö halu­aa vähin­tään rajoit­taa sitä haitallista puol­ta: huolto­suhde, rikol­lisu­us, sosi­aaliset ongel­mat, sopeu­tu­mat­to­muus seku­laari­in yhteiskun­taan jne. lisäävää maa­han­muut­toa. Se tarkoit­taa käytän­nössä Tan­skan mallia, mitä tulee kiin­tiö­pako­laisia ja tur­va­paikan­shop­pailun ja per­heeny­hdis­tämisen helppouteen.

 25. Keskustelun voisi ottaa hal­tu­un jaka­mal­la asian osi­in. Esim.. Tässä keskustelus­sa puhut maa­han­muu­tos­ta ja pako­lai­sista sekaisin. Keskustelu kan­nat­taa jakaa poli­it­tisi­in pako­laisi­in, talous/nälkä/ilmastopakolaisiin ja työperäiseen maahanmuuttoon. 

  Poli­it­tiset pako­laiset EU on sitoutunut pako­lais­sopimuk­si­in, jos­sa jokainen joka pääsee rajalle tai rajan sisälle keinol­la mil­lä hyvän­sä voi pyytää tur­va­paikkaa ja käsit­te­ly läh­tee käyn­ti­in. Pako­lais­ten val­in­ta muual­la, ei muu­ta tätä mah­dol­lisu­ut­ta. Jos EU irtau­tuu sopimuk­ses­ta, myös kol­man­nen maail­man maat irtau­tu­vat siitä. Pako­laiset ale­taan pysäyt­tämään väki­val­loin rajalle jos he yrit­tävät pyytää tur­va­paikkaa. EU:n esimerk­ki ja sitou­tu­mi­nen pako­lais­sopimuk­si­in mah­dol­lis­taa pako­laiset kol­man­nes­sa maail­mas­sa. Tämä ongel­ma on ratkaista­va poli­it­tis­es­ti. Pako­laisleirien rahoit­ta­mi­nen muual­la on ilmeis­es­ti ratkaisu johon ollaan pää­tymässä, mut­ta se ei ole inhimilli­nen pitkäl­lä aikavälillä. 

  talous/nälkä/ilmastopakolaiset Luul­tavasti suu­ri­on osa pako­laisi­ta tulevaisuudessa.
  Nälän aiheut­ta­mat ongel­mat voidaan ratkaista anta­mal­la ihmisille ruokaa ja riit­tävät eli­nolot ilman maa­han­muut­toa. Se ei tule edes kovin kalli­ik­si. World Eco­nom­ic Forum: How much would it cost to end hunger? $160 mil­jardil­la vuodessa voidaan ruokkia mil­jar­di ihmistä. Esim.. soti­las­menoi­hin suh­teutet­tuna tämä on niin pieni meno­erä, ettei se tun­nu mis­sään. EU:n soti­las­menot ovat €503 mil­jar­dia. Keskustapuolue olisi innois­saan jos tasainen vir­ta EU:n vil­jalaivo­ja veisi Suomen vil­jaa Afrikkaan. Paa­vo Väyry­nen, joka taitaa olla ikuinen ja kuolema­ton, voitaisi­in lähet­tää Afrikkaan. Afrikan Tähti ‑liike tarvit­see johtajan.

  1. N/A:
   Jos EU irtau­tuu sopimuk­ses­ta, myös kol­man­nen maail­man maat irtau­tu­vat siitä.Pakolaiset ale­taan­pysäyt­tämään väki­val­loin rajalle jos he yrit­tävät pyytää tur­va­paikkaa. EU:n esimerk­ki ja sitou­tu­mi­nen pako­lais­sopimuk­si­in mah­dol­lis­taa pako­laiset kol­man­nes­sa maailmassa. 

   Rak­en­sit olk­iukon. Nykyisen EU-maid­en tur­va­paikka­jär­jestelmän ain­oa vai­h­toe­hto ei ole “irtau­tu­mi­nen sopimuk­ses­ta”. Vai­h­toe­hto on kv-sopimusten uudelleen tulk­it­sem­i­nen niin, että rajal­la tai maa­han saa­pu­vat tur­va­paikan­hak­i­jat voidaan toimit­taa YK:n pako­laisleireille (tur­val­lis­es­ti YK:n lasku­un). Ei ole hait­taa siitä, jos kol­man­nen maail­man maat ja Japani alka­vat tekemään näin EU-maid­en perässä. YK:n jäsen­maat rahoit­ta­vat jo nyt pako­laisleire­jä — sik­si en sanoisi sitä ratkaisuk­si “johon ollaan päätymässä”. 

   Pitkäl­lä aikavälil­lä nälkä­pako­laisu­us tulee hoitaa niin, että jokaises­sa val­tios­sa sopeutetaan väk­iluku val­tion resurssien (eri­tyis­es­ti luon­non­va­ro­jen) mukaises­ti. Lyhyel­lä aikavälil­lä hätäa­pu ja tehokas kehi­tys­a­pu ovat perustel­tu­ja. Viita­tus­sa kir­joituk­ses­sa yhteis­sum­ma oli noin 267 mrd dol­lar­ia vuodessa. Se on 35-ker­tainen ver­rat­tuna YK:n pako­laisjär­jestön vuosibudjettiin.

  2. Mitä tulee maa­han­tuli­joiden jakamiseen eri­laisi­in ryh­mi­in hei­dän taus­tansa tai maa­han­tu­lo­mo­ti­vaa­tion perus­teel­la, niin se on mon­es­sa tapauk­ses­sa mah­do­ton tehtävä. Suo­ma­laisil­la vira­nomaisil­la ei useinkaan ole keino­ja varmis­tua maa­han­tuli­jan taus­tas­ta, vaan se jää lähin­nä maa­han­tuli­jan oman ker­to­muk­sen varaan. Maa­han­tuli­jan oman edun mukaista taas on esit­tää vira­nomaiselle juuri sel­l­ainen ker­to­mus jon­ka hän parhait­en arvioi mah­dol­lis­ta­van oleskelu­lu­van saannin.

   Eri­laiset tau­s­tat myös usein sekoit­tuvat. Henkilö esimerkik­si saat­taa olla poli­it­ti­nen pako­lainen, mut­ta toisaal­ta han­kki­u­tunut juuri Suomeen sik­si, että tääl­lä on korkea elintaso.

 26. Vil­pitön kiitos tästä puheen­vuoros­ta. Olen itsekin pitkään tuskitel­lut sitä, että maa­han­muu­tos­ta — vaikeas­ta ja mon­imuo­tois­es­ta kysymyk­ses­tä — on niin vaikea keskustel­la julk­isu­udessa rak­en­tavasti. Pääsyyl­lisiä ovat tietysti perus­suo­ma­laiset ja vas­taa­vat, mut­ta täysin syyt­tömiä eivät ole myöskään (joskus kirskah­ta­van kireään) suvait­se­vais­toon kuuluvat.

  Maa­han­muut­to on jo nyt ja tule­vaisu­udessa toden­näköis­es­ti vielä enem­män myös suuri ongel­ma, jota kan­nat­taisi kyetä jotenkin hal­li­tusti hoita­maan. Miten sen voi tehdä niin, että autamme minkä kohtu­udel­la pystymme, mut­ta samal­la ymmärtäen että kaikkia emme pysty kuitenkaan aut­ta­maan? Miten estämme kär­jistyvän yhteiskun­nal­lisen kah­ti­a­jakau­tu­misen tämän kysymyk­sen ympärillä?

  Olen pes­simisti: ei onnis­tu. Miten voi keskustel­la järkevästi ihmisen kanssa, joka syyt­tää kaik­ista yhteiskun­nan ongelmista (EU:n lisäk­si) maa­han­muut­toa? Miten voi keskustel­la ihmisen kanssa, joka halu­aa vain sulkea silmän­sä maa­han­muu­ton ongel­mallisil­ta puo­lil­ta? Niin­pä pop­ulis­tit sät­tivät ja räy­häävät kuten ennenkin ja suvait­se­vais­to ei suos­tu kun­nol­la edes keskustelemaan.

  Vai voisiko sit­tenkin olla jol­lain tapaa mah­dol­lista, että taval­liset, maltil­liset ihmiset, joi­ta enem­mistö epäilemät­tä on, ottaisi­vat lop­ul­takin tämän keskustelun haltuunsa?

 27. Ongel­mak­ent­tä on han­kala. Juhana Var­ti­aisen blogikir­joi­tus aiheen psykol­o­gis­es­ta taus­tas­ta kan­nat­taa ehdot­tomasti lukea.

  Lähtö­maid­en naa­puris­sa ole­vat käsit­te­lykeskuk­set ovat tuhoon tuomit­tu aja­tus kahdes­ta syys­tä. Yksi on se, että ne näyt­tävät ole­van aika lop­ullisia. Libanon­is­sa ja Jor­da­ni­as­sa palesti­inalais­pako­lais­ten leireil­lä on jo yli 70 vuot­ta ikää. Toinen on se, että mitenkähän vaikut­taa leir­il­lä ole­vaan paineeseen toiv­ot­to­muus pois­pääsyn suh­teen? Eivät palesti­inalaisetkaan ole päässeet palaa­maan, ja Syyr­i­aan paluu on osin hen­gen­vaar­al­lista. Mikä olisi parem­pi kas­vat­ta­mo terrorismille?

  Sopeu­tu­misen suh­teen kris­ti­tyt eivät ole yhtään hyväksy­tympiä maa­han­muut­ta­jia kuin afrikkalaiset tai ara­bit. Sak­san juu­ta­lais­pako­laiset eivät meinan­neet kel­va­ta min­nekään, myöskään Suomeen. Espan­jalaiset sisäl­lis­so­ta­pako­laiset eivät kel­van­neet Ran­skaan 1939. “Puo­lalaiset putkimiehet” riit­tivät syyk­si vihaisi­in kam­pan­joi­hin Län­si-Euroopas­sa. Itä-Kar­jalan (läh­es suomenkielisiä!) pako­laisia uhkailti­in jopa työväen­le­hdis­tön toimes­ta 1920-luvul­la. Asi­as­ta enem­män omas­sa blogikir­joituk­ses­sani.

  Mus­limeis­takin pitää muis­taa että hei­hin luokitel­luis­sa on niin ateis­te­ja, seku­laare­ja kuin tapa­mus­lime­jakin. Suomen tataar­it ovat sopeu­tuneet erit­täin­hyvin, heitä mm. palveli talvi- ja jatkoso­das­sa 156, joista kaa­tui 10.

  Yksi han­kala kysymys on, voiko kenellekään naisen tai homosek­suaalin kohdal­la oikeasti sanoa, että hänen on tur­val­lista asua arabimaassa?

  1. ij:

   Lähtö­maid­en naa­puris­sa ole­vat käsit­te­lykeskuk­set ovat tuhoon tuomit­tu aja­tus kahdes­ta syystä. 

   Mikä siis on oma ratkaisuehdotuksesi?

   Itse ehdotan tur­va­paikan­hak­i­joiden toimit­tamista YK:n pako­laisleireille ja leirien rahoituk­sen moninker­tais­tamista, jot­ta niitä voidaan kehit­tää “kehi­tyskeskuk­sik­si”. Tätä kan­nat­ta­vat myös esim. prof. Paul Col­lier ja eläk­keel­lä ole­va suurlähet­tiläs Mat­ti Kääriäi­nen; kuun­tele tuor­ein Yle Radio 1:n Brys­selin kone, jos­sa Kääriäi­nen on haastateltavana.

   1. Aika ajatel­la: Mikä siis on oma ratkaisuehdotuksesi?

    Itse ehdotan tur­va­paikan­hak­i­joiden toimit­tamista YK:n pako­laisleireille ja leirien rahoituk­sen moninkertaistamista,jotta niitä voidaan kehit­tää “kehi­tyskeskuk­sik­si”. Tätä kan­nat­ta­vat myös esim. prof. Paul Col­lier ja eläk­keel­lä ole­va suurlähet­tiläs Mat­ti Kääriäi­nen; kuun­tele tuor­ein Yle Radio 1:n Brys­selin kone, jos­sa Kääriäi­nen on haastateltavana. 

    Kuten sanoin: miten saamme paikallisen val­tion hyväksymään pako­laisleirin alueelleen? Pako­laisleir­it näyt­tävät mon­es­sa tapauk­ses­sa nimit­täin lop­ulliselta ratkaisul­ta, vrt. palesti­inalais­ten leir­it Libanon­is­sa ja Jor­da­ni­as­sa. Vai pää­sevätkö palesti­inalaiset joskus kotiinsa?

    Lisäk­si, jos halu­amme ihmis­ten pysyvän jol­lain alueel­la, siel­lä pitäisi olla elämän rak­en­tamisen mah­dol­lisu­us. Mah­dol­lisu­us opiskel­la, perus­taa yri­tys, han­kkia asun­to ja per­heen elämän edel­ly­tyk­set — ehkäpä joku päivä ryhtyä tekemään tur­isti­na matko­ja per­heel­lä lomako­hteisi­in, niinkuin muutkin ihmiset. Jos pako­laisleir­iltä ei pääse pois, se on vankila.

    Elämä tänä päivänä vaatisi siis kehit­tyneen infra­struk­tu­urin yliopis­toi­neen, teol­li­sine työ­paikkoi­neen ja niin pois päin.

    Oma ratkaisuni olisi hakea pako­laiset kiin­tiöit­täin eri kehit­tyneisi­in, väestöka­dos­ta muuten kär­sivi­in mai­hin, kuten Suomeen. Työperäi­nen maa­han­muut­to sit­ten erik­seen, sitäkin tarvitaan.

   2. ij: Kuten sanoin: miten saamme paikallisen val­tion hyväksymään pako­laisleirin alueelleen? […]
    Oma ratkaisuni olisi hakea pako­laiset kiin­tiöit­täin eri kehit­tyneisi­in, väestöka­dos­ta muuten kär­sivi­in mai­hin, kuten Suomeen. 

    Val­tiot jo hyväksyvät pako­laisleire­jä alueilleen. Mat­ti Kääriäi­nen (Brys­selin kone 12.6.2019, Yle Areena): 

    “Kestävä ratkaisu ei ole, että ihmiset muut­ta­vat köy­hiltä alueil­ta rikkaille alueille…” (07:00)

    “Näistä leireistä olisi viisaampi kehit­tää toimivia, taloudel­lisia yksikköjä, jois­sa ihmisille opetet­taisi­in taito­ja…” (08:26)

    “Toimi­va ratkaisu ei ole se, mitä mon­et ns. hyvän­tah­toiset human­is­tit tääl­lä sanovat, että ter­ve­tu­loa vaan tänne. Se ei yksinker­tais­es­ti onnis­tu, kos­ka köy­hissä mais­sa on niin paljon enem­män ihmisiä kuin rikkaissa mais­sa.” (12:29)

    “Täl­lä het­kel­lähän me olemme siinä tilanteessa, että rikkaiden maid­en tuki pako­laisille menee mas­si­ivises­sa määrin niille pako­laisille, jot­ka ovat onnis­tuneet tule­maan rikkaiden maid­en rajoille, ja näitä pako­laisi­a­han on vain 10 % koko pako­lais­määrästä ja 90 % näil­lä leirellä saa vain todel­la vähän tukea.” (14:29)

    “… niin on saanut hyvin nopeasti rasistin leiman otsaan.” (16:39)

    “Yleen­sä isän­tä­maid­en suh­tau­tu­miseen vaikute­taan rahal­la.” (22:55)

    “Tai leir­it ovat jo ole­mas­sa, ei niitä tarvitse oikeas­t­aan edes perus­taa.” (23:33)

    Pako­laisleir­it eivät ole vanki­la — niistä pääsee palaa­maan koti­maa­hansa halutessaan. 

    Ratkais­usi olisi siis tuo­da pako­laiset kehit­tyneisi­in mai­hin — siis päin­vas­toin kuin, mitä mm. Kääriäi­nen sanoo. Minkä arvioisit ole­van Suomen osu­u­den? Olisiko 1 % eli noin 1 miljoona pako­laista per vuosikymmen?

   3. Aika ajatel­la Pako­laisleir­it eivät ole vanki­la — niistä pääsee palaa­maan koti­maa­hansa halutessaan.

    Ai niin kuin palesti­inalaiset pää­sevät (tai siis eivät pääse) Libanon­in ja Jor­dan­ian leireiltä Israeli­in ja Palestiinaan?

    Näil­lä jo yli 70 vuo­ti­ail­la pako­laisleireil­lä on myös ollut erit­täin epästa­biloi­va vaiku­tus sekä Libanon­in että Jor­dan­ian poli­ti­ikkaan. Vrt. Libanon­in sisäl­lis­so­ta 1975‒ ja Jor­dan­ian 1970. 

    Syyr­i­alais­tenkin pako­lais­tenkin on aika paha pala­ta al-Assa­di­en Syyr­i­aan, mikäli hengis­sä pysymistä lainkaan arvostaa.

   4. ij: Ai niin kuin palesti­inalaiset pää­sevät (tai siis eivät pääse) Libanon­in ja Jor­dan­ian leireiltä Israeli­in ja Palestiinaan?

    Näil­lä jo yli 70 vuo­ti­ail­la pako­laisleireil­lä on myös ollut erit­täin epästa­biloi­va vaiku­tus sekä Libanon­in että Jor­dan­ian poli­ti­ikkaan. Vrt. Libanon­in sisäl­lis­so­ta 1975‒ ja Jor­dan­ian 1970. 

    Syyr­i­alais­tenkin pako­lais­tenkin on aika paha pala­ta al-Assa­di­en Syyr­i­aan, mikäli hengis­sä pysymistä lainkaan arvostaa.

    ij: P

    Palesti­inan pako­laisu­us on oma lukun­sa. Sitä varten on erilli­nen YK:n Palesti­inan pako­laisjär­jestö. Kon­flik­tin ratkaisem­i­nen on ollut jatku­vasti maail­man­poli­ti­ikan keskiössä; kysymys­tä ei ole uno­hdet­tu. Tot­ta kuitenkin on, että aivan jokaisel­la pako­laisel­la ei ole lupaa pala­ta koti­maa­hansa (tai van­hempi­en­sa syn­ny­in­maa­han). Siltikään leiri ei ole vanki­la, kos­ka palaamista ei estä leiri vaan pako­laisen kotimaa. 

    Joka tapauk­ses­sa selvää on, että kun jotkut val­tiot ajau­tu­vat ongelmi­in lähin­nä väestönkasvun­sa vuok­si, ei ongelmia tule voi­da “ratkaista” purka­mal­la väestöä kehit­tyneisi­in mai­hin. Tätä ei ker­takaikki­aan tule pitää keino­va­likoimas­sa. On kat­sot­ta­va niitä ratkaisumalle­ja, joi­ta jää jäl­jelle. Paras täl­lä het­kel­lä tun­net­tu malli on YK:n pako­laisleirien kohen­t­a­mi­nen “kehi­tyskeskuk­sik­si”, siis erään­laisik­si pako­lais­val­tioik­si, joiden hallinto ei perus­tu (paikallis)demokratiaan. Kehi­tyskeskuk­sis­sa pako­laiselle tur­vataan sääl­liset olot mut­ta ei kehit­tynei­den maid­en elintasoa.

   5. Joka tapauk­ses­sa selvää on, että kun jotkut val­tiot ajau­tu­vat ongelmi­in lähin­nä väestönkasvun­sa vuok­si, ei ongelmia tule voi­da “ratkaista” purka­mal­la väestöä kehit­tyneisi­in maihin.

    Se kuitenkin on keino, johon suo­ma­laiset ovat tois­tu­vasti itsekin tur­vau­tuneet. Esimerkik­si suurien ikälu­okkien aiheut­ta­ma paine yhteiskun­nalle puret­ti­in näp­pärästi rajan taakse.

   6. Raeanus: Se kuitenkin on keino, johon suo­ma­laiset ovat tois­tu­vasti itsekin tur­vau­tuneet. Esimerkik­si suurien ikälu­okkien aiheut­ta­ma paine yhteiskun­nalle puret­ti­in näp­pärästi rajan taakse.

    En tarkoit­tanut keinoil­la lähet­täjien (ongel­ma­maid­en) keino­ja vaan vas­taan­ot­ta­jien (kehit­tynei­den maid­en) keino­ja. Lähet­täjä­val­tioiden toki tulee antaa kansalais­ten­sa muut­taa, mil­loin jokin val­tio on halukas heitä vas­taan­ot­ta­maan, kuten Ruot­si ja Yhdys­val­lat ovat olleet halukkai­ta vas­taan­ot­ta­maan suo­ma­laisia. Mut­ta kehit­tynei­den maid­en ei tule luo­da mekanis­me­ja, joil­la ongel­ma­maat voivat lähet­täää väestöään pois sil­loinkin, kun muu­tos­ta ei ole (netto)hyötyä vas­taan­ot­tavalle maalle.

   7. Aika ajatel­la:
    Palesti­inan pako­laisu­us on oma lukun­sa. Sitä varten on erilli­nen YK:n Palesti­inan pako­laisjär­jestö. Kon­flik­tin ratkaisem­i­nen on ollut jatku­vasti maail­man­poli­ti­ikan keskiössä; kysymys­tä ei ole uno­hdet­tu. Tot­ta kuitenkin on, että aivan jokaisel­la pako­laisel­la ei ole lupaa pala­ta koti­maa­hansa (tai van­hempi­en­sa syn­ny­in­maa­han). Siltikään leiri ei ole vanki­la, kos­ka palaamista ei estä leiri vaan pako­laisen kotimaa. 

    Palesti­inan pako­laisia ei ole uno­hdet­tu, mut­ta onko tästä muis­tamis­es­ta heille hyö­tyä? Mah­taa olla mukavaa elää leir­il­lä kol­man­nen pol­ven pakolaisena.

    Aina ei syy lähtöön ole val­ti­olli­nen toim­i­ja. Mitä tehdä sil­loin? Afgan­ista­nia on vaikea pitää hyväksyt­tävänä elinympäristönä kenellekään, ennen kuin jokaiki­nen tal­iban on saatu ruotuun.

   8. ij: Oma ratkaisuni olisi hakea pako­laiset kiin­tiöit­täin eri kehit­tyneisi­in, väestöka­dos­ta muuten kär­sivi­in mai­hin, kuten Suomeen. 

    Miten ajat­telit ratkaista sen, etten minä hyväksy pako­lais­ten tuon­tia Euroop­paan, eri­tyis­es­ti Suomeen?

    Työperäi­nen maa­han­muut­to sit­ten erik­seen, sitäkin tarvitaan.

    Kuka tarvit­see ja miksi?

   9. Olli S: Miten ajat­telit ratkaista sen, etten minä hyväksy pako­lais­ten tuon­tia Euroop­paan, eri­tyis­es­ti Suomeen? 

    Sil­lä taval­la, että sin­ul­la on eduskun­tavaaleis­sa vain yksi ääni.

   10. ij: Kuten sanoin: miten saamme paikallisen val­tion hyväksymään pako­laisleirin alueelleen? Pako­laisleir­it näyt­tävät mon­es­sa tapauk­ses­sa nimit­täin lop­ulliselta ratkaisul­ta, vrt. palesti­inalais­ten leir­it Libanon­is­sa ja Jor­da­ni­as­sa. Vai pää­sevätkö palesti­inalaiset joskus kotiinsa?

    Lisäk­si, jos halu­amme ihmis­ten pysyvän jol­lain alueel­la, siel­lä pitäisi olla elämän rak­en­tamisen mah­dol­lisu­us. Mah­dol­lisu­us opiskel­la, perus­taa yri­tys, han­kkia asun­to ja per­heen elämän edel­ly­tyk­set — ehkäpä joku päivä ryhtyä tekemään tur­isti­na matko­ja per­heel­lä lomako­hteisi­in, niinkuin muutkin ihmiset. Jos pako­laisleir­iltä ei pääse pois, se on vankila.

    Elämä tänä päivänä vaatisi siis kehit­tyneen infra­struk­tu­urin yliopis­toi­neen, teol­li­sine työ­paikkoi­neen ja niin pois päin.

    Oma ratkaisuni olisi hakea pako­laiset kiin­tiöit­täin eri kehit­tyneisi­in, väestöka­dos­ta muuten kär­sivi­in mai­hin, kuten Suomeen. Työperäi­nen maa­han­muut­to sit­ten erik­seen, sitäkin tarvitaan.

    Lahjo­ma­l­la ja pain­os­ta­mal­la se var­maan onnis­tuu, niin kuin muutkin asi­at kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa. Ylipäätään kaik­ki maa­pal­lon alueet taita­vat jo olla jyvite­tyt eri val­tioille, joten on tietysti jonkin­lainen ongel­ma, jos jostakin pitäisi löy­tyä tilaa jollekin uudelle porukalle. Viime kädessä aseil­la nämä ongel­mat usein tah­to­vat ratketa…

    Ratkais­us­sa on se ongel­ma, että näis­sä kehit­tyneis­sä mais­sa on paljon ihmisiä jot­ka eivät pidä siitä ratkais­us­ta. Men­emät­tä enem­pää moraa­likysymyk­si­in voidaan ainakin tode­ta, että tämän ajamisel­la on todis­te­tusti hyvin dis­rup­ti­ivi­nen vaiku­tus näi­den kehit­tynei­den maid­en sisäpoli­ti­ikkaan, miltä poh­jal­ta voi suo­raan tode­ta, ettei sen toteut­ta­mi­nen tai oikeut­ta­mi­nen ole ihan triviaalia.

    Oikeas­t­aan ajat­te­len, että on vähän vaar­al­lista, jos ”kehit­tyneet” maat toimi­vat täl­lai­sis­sa tilanteis­sa ennustet­tavasti tietyl­lä taval­la. Tämä nimit­täin mah­dol­lis­taisi sen, että muut val­tiot (köh köh Myan­mar) voisi­vat aina halutes­saan dumpa­ta ei-toiv­o­tun väestön­sä län­si­mai­hin ryhtymäl­lä vain­oa­maan sitä. Lisäk­si pitää muis­taa se, että kehit­tynei­den maid­en infra ja yhteiskun­ta­jär­jestelmä eivät nekään ole tulleet taivaista vaan ovat vuo­sisa­tais­ten kehi­tyskaarien tulosta. Antaisi huono­ja insen­ti­ive­jä, jos pako­laisleir­it tar­joaisi­vat automaat­tisen pääsyn jonkun muun kehit­tyneeseen yhteiskun­taan. Siinä tilanteessa elin­ta­sopako­laiset lamp­si­si­vat lähim­mälle pako­laisleir­ille sen sijaan, että mak­saisi­vat ihmissalakul­jet­ta­jille ylit­tääk­seen Välimeren (mikä tietysti olisi jonkin­lainen paran­nus nykyti­lanteeseen, mut­ta tuskin edelleenkään kovin kestävä ratkaisu).

    Se sit­ten vielä, että yhteiskun­taa ei pitäisi tarkastel­la vain talousaparaat­ti­na. Useim­mil­la on intres­si pait­si siihen, että yhteiskun­ta säi­lyy pait­si taloudel­lis­es­ti elin­voimaise­na, myös siihen, että sen elämän­ta­pa ja kult­tuuri säi­lyvät. Jälkim­mäisessä mielessä (ja ensim­mäisessäkin) ei ole ihan sama­nar­voista, onko uusi väestö sel­l­aista joka on 20 vuot­ta kas­vanut ja opetel­lut toim­i­maan *juuri tässä kyseisessä* yhteisössä (län­si­maid­en hyvä elämän­laatu koos­t­uu isol­ta osalta hyvistä yhteiskun­nal­li­sista käytän­teistä, niiden siirtämi­nen ei onnis­tu noin vain), vai sel­l­aista, jon­ka pitää aloit­taa se opet­telu aikuisiäl­lä omak­sut­tuaan jo jotain muu­ta. Vrt. siihen, että itse kas­vatet­ta­masi aikuiset lapset ovat eri suh­teessa sin­u­un kuin muut nuoret aikuiset. Vaik­ka jälkim­mäi­sistäkin voi tul­la ihan hyviä kavere­i­ta, ne tuskin voivat täy­del­lis­es­ti paika­ta lap­sien puutetta.

    Näis­sä yhteyk­sis­sä mainit­sen mielel­läni kyl­lä senkin, että minus­ta on moraali­ton­ta, jos oma talous- ja hyv­in­voin­tisys­teemimme on pyra­midi­hui­jaus, joka kaatuu ellemme imuroi sys­teemi­imme epäon­nista liikaväestöä ulko­mail­ta tekemään hal­patöitä, joi­ta Rooman kansalaiset eivät halua tehdä (ilmeis­es­ti lisään­tymi­nen mukaan lukien). Ehkä tämän voisi hyväksyä väli­aikaise­na hätäratkaisuna, mut­ta yleen­sä sitä kan­nat­ta­vat eivät esitä mitään paran­nuse­hdo­tuk­sia, vaan implisi­it­tis­es­ti samat olo­suh­teet jatkuisi­vat hamas­sa tulevaisuudessakin.

 28. Demarei­den, Vasem­mis­toli­iton, Vihrei­den, Kepu­lais­ten ja lib­er­aalimpi­en Kokkarei­den ongel­ma on että eivät hyväksy Suomen soti­laal­lista liit­tou­tu­mista. Mä näen selviä yhtäläisyyk­siä esim Tan­skan jyrkem­män siir­to­lais­poli­ti­ikan ja Nato-jäsenyy­den välil­lä. Suomes­sa pahek­su­taan USA:ta ja Natoa niin paljon että ote­taan mielel­lään tänne pako­laisia kaik­ista maista jois­sa on ollut Naton tai USAn joukko­ja joskus, vaik­ka yli 15 vuot­ta sit­ten soti­mas­sa, olkoot että Afghanistanis­sa on ollut suo­ma­laisi­akin. Ehkä tänne hakeudu­taan juuri sik­si että tiede­tään että Suo­mi ei luovu­ta ketään toiseen Nato-maa­han, jos­sa voivat joutua vas­taa­maan jostain van­hem­mista rötök­sistä. On ihan tiedos­sa että tänne on tul­lut jopa bumerang­i­na jjos­sain Nato-maas­sa karko­tus­päätök­sen saanei­ta anomaan uut­ta turvapaikkaa. 

  Minä ja vai­moni löysimme jouluku­us­sa 2015 yhden Nor­jan poli­isivi­ra­nomaisen myön­tämän tur­va­paikan­hak­i­jan ID-kortin val­oku­vi­neen Tuo­mar­i­lan rautatiease­man roskik­sen päältä, ja samas­sa nipus­sa oli samalle miehelle myön­net­ty ital­ialisen kun­tos­alin jäsenko­rt­ti. Kadut­taa että emme otta­neet kort­te­ja tal­teen ja vie­neet Espoon poli­isille. Mut­ta ker­too aika paljon että jotkut tänne tulleet eivät olleet tulleet suor­in­ta reittiä. 

  Kyl­lä v 2015 kuvitelti­in että tänne tulisi kanssa syyr­i­alaisia joi­ta venäläiset oli­vat pom­mit­ta­neet, mut­ta tuliko? Ehkä he osasi­vat epäil­lä että Suo­mi luovut­taa hei­dät Venäjälle kos­ka on niin hyvät välit vanhastaan?

  Suomen ongel­ma on myös kie­limuuri. Skan­di­navi­as­sa ja ylipään­sä län­nessä siir­to­laisia on helpom­pi kotout­taa kos­ka he oppi­vat kyseis­ten maid­en kieliä helpom­min, varsinkin jos osa­vat englan­tia, ran­skaa, espan­jaa tai sak­saa ennestään, ja voidaan velvoit­taa töi­hin. Suomes­sa voi taas teesken­nel­lä että ei opi suomea ja lintsa­ta. Toki ihan viime aikoina on ollut paljon sel­l­aisia tapauk­sia koko Eurooopas­sa että ei osa­ta edes englan­tia tai ran­skaa kun tule­vat tänne, ain­oas­taan ara­bi­aa. Ja se uskon­to, se uskon­to kaiken lisäk­si.… Voiko joku ottaa tosis­saan sel­l­aisia väit­teitä että on muut­tunut muu­ta­mas­sa kuukaudessa mus­lim­ista kris­ti­tyk­si ja sik­si vain­ot­taisi­in jos palautettaisiin. 

  Suomes­sa pitäisi tehokkaam­min pystyä seu­loa läpi aiheet­tomat tapauk­set ja lähet­tää ihan sym­bol­ise­na pelot­teena viikon kestävälle matkalle vanki­vaunus­sa lähem­mäs paikkaa mis­tä alun­perin on tullut.

 29. Muu­ta­ma havain­to tekstistäsi.

  San­ot “spon­taa­ni­pako­lai­sista pitäisi päästää maa­han kaik­ki sel­l­aiset, jot­ka voisi­vat tul­la Suomeen työperäis­inä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vai­h­ta­maan pako­laishake­muk­sen­sa työlupaan” 

  Mitä tarkoi­tat täl­lä lauseel­la? Siis ensin joku tulee rajalle ja ilmoit­taa hake­vansa tur­va­paikkaa ja sit­ten sisäl­lä ei sit­ten olekkaan enää suo­jelun tarpeessa? Aivan jär­jetön aja­tus, jol­la luo­daan kahdet työ­markki­nat ja koko tur­va­paikan­haku­jär­jestelmä olisi aivan turha. Tänne voi tul­la tekemään työtä ilman että käytetään tur­va­paikan­hakua väli­neenä. Tuon lisäk­si täl­lä het­kel­lä ne maat joista suurin osa tp-hak­i­joista tulee ovat työl­lisyys­ti­las­to­jen alapäässä. Veron­mak­sa­ja siis sub­ven­toisi osan näi­den henkilöi­den kuluista, vaik­ka he oli­si­vatkin (mata­la­palk­ka) töis­sä. Dig­i­tal­isaa­tio, robo­t­i­saa­tio, uuden vaikean kie­len oppimi­nen ja lähtö­maid­en tilanteista johtu­va ihmis­ten mata­la koulu­tus­ta­so eivät ainakaan auta työl­listymään tänne. 

  Kir­joi­tat: “Pitäisikö maa­han­muut­ta­jille olla ainakin ensim­mäis­inä vuosi­na oma heille räätälöi­ty sosi­aal­i­tur­va, kos­ka pitkäaikaistyöt­tömiä varten räätälöi­ty malli sopii pitkäaikaistyöttömille”

  Edelli­nen hal­li­tushan yrit­ti muis­taak­seni lakia, joka olisi mah­dol­lis­tanut pienem­män sosi­aal­i­tur­van oleskelu­lu­van saaneille, mut­ta ihmisoikeudet. Mielestäni asum­is­pe­rusteinen sosi­aal­i­tur­va pitäisi muut­taa koske­maan vain suomen kansalaisia ja työperäi­nen sosi­aal­i­tur­va esimerkik­si tp-hak­i­joina tulleisi­in. Tämä olisi kan­nustin hakeu­tua töi­hin, eikä sos­su­un. Toki jonkin­lainen kor­vaus pitäisi mak­saa ainakin aluk­si, jot­ta pääsee jaloilleen. 

  San­ot: “Kos­ka ensi vuosikymmenel­lä pako­lais­ten muut­topaine Euroop­paan kas­vaa Afrikan väestöräjähdyk­sen ja ilmas­ton­muu­tok­sen vuok­si, olisi aika aloit­taa keskustelun tabuista. Nykyiset pelisään­nöt eivät toi­mi lainkaan järkevästi, jos Euroopan rajoille ilmaan­tuu kym­meniä miljoo­nia pakolaisia” 

  San­ot lisäk­si: “Perus­suo­ma­laiset ovat ilmati­lan hallinnal­laan tehneet ratio­naalisen keskustelun tyystin mah­dot­tomak­si. Joka nos­taa päätään juok­suhau­das­ta, leimaa itsen­sä rasis­tik­si ja samas­tuu julk­isu­udessa niihin, jot­ka yllyt­tävät ihmisiä raiskaa­maan suvakkihuoria”

  No ale­taanko sit­ten keskustele­maan niistä tabuista? Et keskustele niistä, vaan alat syyl­listää per­su­ja keskustelun myrkyt­tämis­es­tä. Ollaan­pas nyt rehellisiä. Ilman Hal­la-ahoa ja per­su­ja maa­han­muu­tos­ta ei olisi käy­ty edes nykyisen kaltaista keskustelua. Ja oletko oikeasti sitä mieltä että ain­oas­taan per­sut ovat tässä vie­neet keskustelua väärille raiteille. Entäs ne sin­isilmäiset refugees wel­come-kylt­tien kan­ta­jat, jot­ka kieltäy­tyvät hyväksymästä tilas­to­ja, vaikeut­ta­vat palau­tuk­sia ja huu­ta­vat naa­ma punaise­na rasis­mia ja ääri­oikeis­toa kun totu­us ei miel­lytä? Näitä henkilöjä löy­tyy esimerkik­si omas­ta puolueestasi. Myös media voisi kat­soa peili­in. Kun Ruot­sista alkoi tul­la ihmisä, ei medi­as­sa tehty muu­ta kuin hehkutet­ti­in kuin­ka nyt saadaan pikkukun­ti­in yrit­täjiä yms. En kiistä etteikö type­r­yyk­siä olisi puhut­tu, mut­ta blo­gistin mielestä Hal­la-ahon kymme­nen vuot­ta van­han väärän sanavalin­nan takia, hän­tä ei kan­na­ta ottaa vakavasti. Toiv­ot­tavasti tämä pätee myös mui­hin puolueisiin. 

  Euroop­pa ei kestä kym­me­nien miljoonien siir­to­lais­ten tuloa. Se on fak­ta. Ain­oas­taan Gen­even pako­lais­sopimuk­sen avaami­nen ja uudelleen­neu­vot­telem­i­nen voisi aut­taa. Sopimus­ta ei ole tarkoitet­tu nykyisen kaltaiseen siir­to­laisu­u­teen. Lisäk­si EU:n ulko­ra­jat pitää lait­taa kiin­ni nykyisen kaltaiselta tp-hakuli­iken­teeltä. Lähtö­maid­en sisälle, niiden naa­puri­in tai välit­tömään läheisyy­teen luo­daan YK:n rahoituk­sel­la leir­it. Niitä valvoo esim. rauhan­tur­vaa­jat. Niiltä leireiltä jokainen val­tio saa ottaa tai olla otta­mat­ta halu­a­mansa määrän ihmisiä omien kri­tee­rien­sä mukaan. Tämä leirien rahoi­tus olisi paljon kus­tan­nuste­hokkaam­paa kuin nykyi­nen sys­tee­mi. Yhden pako­laisen asut­tamisen kus­tan­nuk­sil­la aut­taisimme paljon isom­paa määrää ihmisiä lähtömaissa/leireillä. Lisäk­si ilmas­ton kannal­ta ei ole järkevää siirtää pien­ten ener­giakus­tan­nuk­sen maista ihmisiä kylmään pohjo­laan, jos­sa pelkästään asum­i­nen kulut­taa luon­non­va­ro­ja paljon enem­män. Oma kan­tani on että spon­taanisti tule­via ja varsinkin tur­val­li­sista maista tule­via tp-hake­muk­sia ei pitäisi ottaa lainkaan käsit­te­lyyn. Pako­laisleireiltä voitaisi­in ottaa pistey­tysjär­jestelmäl­lä pieni määrä per­heitä. Täl­löin väl­tyt­täisi­in per­heeny­hdis­tämisen kuluil­ta ja mah­dol­lisil­ta jär­jestelmän väärinkäytök­siltä. Lisäk­si per­he pitää määritel­lä Suomen kri­tee­rien mukaan. 

  Lope­ta pelkäämästä niitä type­r­yyk­siä huutele­via ja ala puhu­maan niistä tabuista. Ei per­suil­la ole mitään yksi­noikeut­ta maa­han­muut­tokeskustelu­un. Aiheesta ei vain halut­tu mielestäni puhua kri­it­tis­es­ti ennen Hal­la-ahoa. Se ei ole peru­jen vika.

 30. Toivon vah­vasti, että täl­lainen ajat­te­lu­ta­pa lev­iäisi yleis­es­ti muidenkin vihrei­den keskustelu­un, eivätkä julk­ista keskustelua domi­noisi tun­teet edel­lä tehdyt heitot, jot­ka eivät muo­dos­ta mitään koher­ent­tia ajatusrakennelmaa.

  Min­u­akin kismit­tää tuo hel­lämielisyys siinä mielessä, että se juuri on tehnyt sys­teemistä heikon. Kun joku on päässyt rajoillemme asti, meil­lä on suuria han­kaluuk­sia käskeä tätä men­emään pois. Samal­la mei­dän on kuitenkin helpom­paa sulkea silmämme varsi­naiselta juurisyyltä jos­sain muual­la, ja kun resurssimme ovat kuitenkin rajal­liset, nämä rajoillemme tule­vat vievät sit­ten niin henkiset kuin aineel­liset voimavaramme, jot­ka voitaisi­in käyt­tää myös muual­la. Tun­teisi­in vetoami­nen on sel­l­aisen etuoikeus, jon­ka ei tarvitse itse tehdä vaikei­ta päätök­siä, mut­ta niiden poh­jal­ta oper­oi­va vira­nomaisjär­jestelmä on mieli­v­al­taa. Samal­la kieltäy­tymäl­lä näistä päätök­sistä tosi­asial­lis­es­ti ulkois­tamme ne ihmissalakul­jet­ta­jille, jot­ta voimme säi­lyt­tää hyvän ihmisen imagomme.

  Sinän­sä suh­tau­tu­isin suo­peasti yri­tyk­si­in hoitaa asia kon­trol­loidum­min, mut­ta yleen­sä vaikut­taa siltä, että näi­den kan­nat­ta­jat ottaisi­vat kuitenkin lisäk­si vas­taan myös kaik­ki ihmissalakul­jet­ta­jien asi­akkaat, mihin taas en suos­tu. Tähän bud­jet­ti­ratkaisu var­maan tep­sisi. Samoin vasem­mis­to­vasem­mis­ton halu kotout­taa ihmiset sosi­aal­i­tur­vaan on sekin molem­pi­en maail­mo­jen huonoim­mat puo­let yhdis­tävä ratkaisu kuvat­ul­la taval­la. En pidä ulko­mais­taus­taisen hal­patyölu­okan muo­dos­tu­mista sinän­sä tavoitelta­vana asiana, mut­ta on se kuitenkin parem­pi kuin ulko­maisen työt­tömien luokan muo­dos­tu­mi­nen. Mitä suurem­pi tämä luok­ka olisi, sitä negati­ivisem­min se vaikut­taisi veron­mak­suhalukku­u­teen ja olisi monel­la taval­la yhteiskun­nal­lis­ten lev­ot­to­muuk­sien lähde.

  Asi­as­sa ei kyl­lä myöskään tulisi tui­jot­taa mate­ri­al­is­tis­es­ti vain talout­ta, kos­ka useim­mil­la ihmisil­lä on, saa ja on hyväkin olla intres­si myös omaan elämän­ta­paansa ja asuinympäristöön­sä sel­l­aisil­la mittareil­la, joi­ta bkt ei mit­taa. Äärim­mäiset talous­lib­er­aalit kan­nat­ta­vat raja­ton­ta maa­han­muut­toa lähin­nä globaalin bkt:n opti­mointinäkökul­mas­ta, mut­ta esimerkik­si itsel­läni ei ole tähän väl­itön­tä kiin­nos­tus­ta, vaan vaan sen ver­ran hyvään talouteen että pref­er­eoimani asi­at ovat mah­dol­lista. On esim. hyvin mah­dol­lista, että jol­lain toimen­piteel­lä voitaisin nos­taa kyl­lä Suomen talouden suori­tuskykyä, mut­ta siinä sivus­sa suomenkieli­nen kult­tuuri tuhou­tu­isi. Vas­tus­taisin tätä, kos­ka tämä kohon­nut taloudelli­nen suori­tuskyky olisi min­ulle vähem­män arvokas­ta kuin hie­man kas­vanut palkkapussi.

  Yhteiskun­nal­lis­ten asioiden jär­jestämi­nen ei voi perus­tua oman hyveel­lisyy­den main­os­tamiseen. Kenelle niitä hyveitä on tarkoi­tus main­os­taa? Ulko­maille? Omille kansalaisille, jot­ka pitävät hal­lit­si­joiden toimia oman etun­sa vas­taisi­na? Min­ulle on sinän­sä sama keneltä saan järke­viä toimia asian suh­teen, ja jos se vaatii perus­suo­ma­lais­ten uhan toteu­tu­ak­seen niin sit­ten se vaatii.

 31. Samat ongel­mat tois­tu­vat jatku­vasti. Pienet kor­jauk­set ovat tarpeel­lisia nut­ta eivät ratkaise mitään. Jotenkin tun­tuu että asia ratkeisi jos kaik­ki suuret ongel­mat pystyt­täisi­in ratko­maan samanaikaises­ti, talous-finanssi, sosi­aaliset, ympäristön, poli­it­tiset, uskon­nol­liset, epä­tasaar­vol­liset, soti­laal­liset, kau­pal­liset jne, mut­ta se on mah­dot­to­muus. Pienet muu­tok­set vaikut­ta­vat jonkun aikaa, mut­ta sit­ten muiden osatek­i­joiden vaiku­tuk­set palaut­ta­vat asi­at entiseen kun­toon eikä mitään ratkai­se­vaa ikinä syn­ny. Jauhetaan samaa, espeku­loidaan, ratio­nal­isoidaan, aina pääsemät­tä mihinkään. Onnek­si olemme lot­tovoit­ta­jia kun jotkut ovat syn­tyneet Suomes­sa, ja toiset rak­en­simme tur­valli­nen elämä Suomes­sa. Suomes­sa menee hyvin ain­oas­taan jos maail­mal­la mene hyvin.

 32. Maa­han­muu­ton suh­teen ei näytä kansan­rin­tama­hal­li­tus tuo­van kovin merkit­tävää muu­tos­ta, osasyynä var­maankin demarei­den ja sosial­istien his­to­ri­al­lis­es­ti ris­tiri­itainen suhde maa­han­muut­toon, mikä näkyi niin sosial­is­ti­sis­sa mais­sa neu­vos­toaikaan kuin nyky­de­marei­den maa­han­muut­topoli­ti­ikas­sa esim. Tan­skas­sa ja Itä­val­las­sa. Rin­teen vasem­mis­to­hal­li­tus ei näy kykenevän tekemään päätöstä edes suo­ma­lai­sista lap­sista Syyr­i­an vankileireillä.

  Jos ns. isis-mor­si­amista puhutaan, niin sata vuot­ta sit­ten punaäite­jä pelät­ti­in kuten myös punaor­po­ja. Vankileireille kerät­tyjä punaisia, niin naisia kuin miehiäkin, yritet­ti­in tuomi­ta yksi ker­ral­laan, tulok­se­na tuhan­sia ehti kuol­la nälkään ja sairauk­si­in ennen oikeuspros­essin valmis­tu­mista. Vankileireil­lä oli­joiden vapau­tus­ta hidasti myös pelko tur­val­lisu­us­riskeistä, oli­han ver­i­nen sisäl­lis­so­ta vas­ta päät­tynyt. Kuu­lostaako tutulta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.