Demarit ja maahanmuutto

Tans­kan dema­rit sai­vat suur­voi­ton ja maa­han­muut­to­vas­tain­set oikeis­to­po­pu­lis­tit romah­ti­vat. Tätä ennen dema­rit oli­vat omak­su­neet oikeis­to­po­pu­lis­tien ohjel­man maa­han­muut­toon – ei aivan sel­lai­se­naan, mut­ta pääosin.

Tulos var­maan­kin huo­mat­tiin dema­ri­puo­lueis­sa ympä­ri Euroop­paa. En pitäi­si yllät­tä­vä­nä, jos muut euroop­pa­lai­set dema­rit seu­rai­si­vat tans­ka­lais­ten esimerkkiä.

Se muut­tai­si tila­neet aivan toi­sen­lai­sek­si. Toi­sen­lai­sek­si, osit­tain huo­nom­mak­si mut­ta osit­tain myös paremmaksi.

Dema­rit ovat sen­tään voit­to­puo­li­ses­ti sivis­ty­nei­tä ihmi­siä. Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta voi­si kes­kus­tel­la ana­lyyt­ti­sem­min, jos maa­han­muut­to­kriit­tis­tä osa­puol­ta edus­tai­si­vat dema­rit eivät­kä kai­ken maa­il­man hörhöt.

Maa­han­muut­to on niin iso kysy­mys – ja sii­tä on Afri­kan vai­keu­tu­van tilan­teen vuok­si tulos­sa vie­lä suu­rem­pi ­– että asias­sa pitäi­si pyr­kiä yhteis­kun­nal­li­seen opti­miin sen sijaan, että teh­dään kul­mik­kai­ta ideo­lo­gi­ses­ti oikeaop­pi­sia ratkaisuja.

On syy­tä hyväk­syä, että yhteis­kun­nan kyky/halu käyt­tää voi­ma­va­ro­ja maa­han­muut­toon on rajallinen.

Esi­tän aja­tuk­sen tuek­si mal­lin, että ase­tam­me pako­lais­po­li­tii­kal­le kiin­teän bud­je­tin, jon­ka puit­teis­sa on toi­mit­ta­va. Opti­maa­li­nen maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on sel­lai­nen, joka tämä rajan puit­teis­sa tuot­taa suu­rim­man huma­ni­tää­ri­sen hyö­dyn. Voi sen teh­dä toi­sin­kin päin­kin, etsiä poli­tiik­ka, joka tuot­taa anne­tun suu­rui­sen hyö­dyn pie­nim­min kus­tan­nuk­sin, mut­ta tarklas­te­len tätä ensim­mäis­tä, pako­lais­myön­tei­sem­pää vaihtoehtoa.

Kiin­te­ää bud­jet­tia ei voi todel­li­suu­des­sa löy­dä kiin­ni, kos­ka aina voi tapah­tua jotain yllät­tä­vää, vaik­ka veri­nen sisäl­lis­so­ta Venä­jäl­lä. Aja­tel­laan kui­ten­kin, m,iten bud­jet­ti­ra­joi­tus toimisi.

Nykyi­nen poli­tiik­ka on kau­ka­na opti­maa­li­ses­ta. Poli­tiik­ka on yhtä aikaa kal­lis­ta ja tuloksetonta.

Min­su­ta ei esi­mer­kik­si ole kovin jär­ke­vää antaa maa­han­muut­ta­jien valin­ta ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jien teh­tä­väk­si. Ne, joil­la on varaa täs­tä mak­saa, eivät ehkä kui­ten­kaan ole suu­rim­mas­sa hädäs­sä ole­via. Hei­tä löy­tyy pakolaisleireiltä.

Jokin epä­suh­ta on sii­nä­kin, että jokai­nen, joka on saa­nut jal­kan­sa Suo­men maa­pe­räl­le, on kyl­lä oikeus kor­kea­ta­soi­seen oikeus­tur­vaan, mut­ta ampu­mis­ta lukuun otta­mat­ta voi­daan teh­dä mitä tahan­sa, jot­ta estet­täi­siin Suo­men maa­pe­räl­le pää­sy. Len­to­yh­tiöt esi­mer­kik­si jou­tu­vat mak­sa­maan todel­la isot sakot, jos tuo­vat Suo­meen pape­rit­to­man.  Mis­sä sii­nä on tur­vaa tar­vit­se­van oikeusturva?

Tähän suun­taan näkö­jään hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ede­tään. Pako­lais­kiin­tiö­tä kas­va­te­taan ja yhdek­si pako­lais­ten valin­ta­kri­tee­rik­si vali­taan edel­ly­tyk­set sopeu­tua suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan. Tämä louk­kaa monen oikeu­den­tun­toa, kos­ka jot­kut pää­se­vät tois­ten edel­le. Kui­ten­kin kai­kis­sa rat­kai­suis­sa pako­lai­set vali­taan jol­la­kin kri­tee­ril­lä, joka rajaa muut ulos. Mikään tapa ei ole tasapuolinen.

Jos meil­lä oli­si tuo kiin­teä bud­jet­ti, yhden vai­keas­ti kotou­tet­ta­van hin­nal­la voi­tai­siin ottaa kol­me hel­pos­ti kotoutettavaa.

Muu­ten olen sitä miel­tä, että spon­taa­li­pa­ko­lai­sis­ta pitäi­si pääs­tää maa­han kaik­ki sel­lai­set, jot­ka voi­si­vat tul­la Suo­meen työ­pe­räi­si­nä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vaih­ta­maan pako­lais­ha­ke­muk­sen­sa työ­lu­paan. Tuos­sa kiin­teän bud­je­tin pako­lais­po­li­tii­kas­sa tämä ei mak­sai­si mitään, eikä syr­jäyt­täi­si jonos­ta ketään, kos­ka työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to ei mak­sa mitään vaan tuot­taa voittoa.

Kotout­ta­mi­ses­sa hem­peä­mie­li­syy­tem­me on teh­nyt mei­tä huonoja

Menen seu­raa­vas­sa Sri Lan­ka­lai­sen maa­han­muut­ta­jan,  Raj­ku­mar Saba­na­de­sa­nin selän taak­se. Ylen kolum­nis­saa 4.6.2019 https://yle.fi/uutiset/3–10809979 hän sanoi, että Suo­mi kotout­taa sos­suun, vaik­ka vaih­toeh­to­ja olisi.

Hän on oikeas­sa. Maa­han­muut­ta­jien sosi­aa­li­tur­vak­si on valit­tu mal­li, joka on Suo­mes­sa kehi­tet­ty pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä var­ten. Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä taas ei pal­jon työ­hön patis­te­ta, kos­ka se on havait­tu tulok­set­to­mak­si. Pitäi­si­kö maa­han­muut­ta­jil­le olla aina­kin ensim­mäi­si­nä vuo­si­na oma heil­le rää­tä­löi­ty sosi­aa­li­tur­va, kos­ka pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä var­ten rää­tä­löi­ty mal­li sopii pitkäaikaistyöttömille.

Raj­ku­mar ver­taa Suo­men ja Yhdys­val­tain Min­ne­so­tan tulok­sia soma­lien kotout­ta­mi­ses­sa. Min­ne­so­tas­sa he perus­ta­vat menes­ty­viä yri­tyk­siä ja työt­tö­myys on har­vi­nais­ta. Suo­mes­sa taas soma­lien työl­li­syyys on jää­nyt kovin matalaksi.

Raj­ku­mar Saba­na­de­san ottaa esil­le toi­sen­kin tabun:

”Jos ihmi­nen ei osaa vie­lä suo­mea eikä ole kou­lu­tet­tu, ei ole rea­lis­tis­ta olet­taa, että hänel­le kukaan haluai­si mak­saa työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukais­ta palk­kaa. Jous­ta­mat­to­mat työ­mark­ki­nat ja pel­ko hal­pa­työ­voi­man tulos­ta estä­vät nykyi­sel­lään kaik­ki järkiratkaisut.”

En halua maa­han­muut­ta­jis­ta näl­kä­pal­kal­la työ­tä teke­vää jouk­koa jo sen­kään vuok­si, että voi­dak­seen raken­taa elä­män­sä Suo­mes­sa, he tar­vit­se­vat rahaa kodin han­kin­toi­hin. Jokin auto­maat­ti­nen palk­ka­tuen muo­to voi­si olla hyvä, kos­ka Raj­ku­mar on täy­sin oikeas­sa sii­nä, että samaa palk­kaa ei kan­na­ta mak­saa kou­lu­te­tul­le ja lukutaidottomalle.

Perus­suo­ma­lai­set ovat teh­neet kes­kus­te­lun maa­han­muu­tos­ta mahdottomaksi

Kos­ka ensi vuo­si­kym­me­nel­lä pako­lais­ten muut­to­pai­ne Euroop­paan kas­vaa Afri­kan väes­tö­rä­jäh­dyk­sen ja ilmas­ton­muu­tok­sen vuok­si, oli­si aika aloit­taa kes­kus­te­lun tabuis­ta. Nykyi­set peli­sään­nöt eivät toi­mi lain­kaan jär­ke­väs­ti, jos Euroo­pan rajoil­le ilmaan­tuu kym­me­niä mil­joo­nia pakolaisia.
Perus­suo­ma­lai­set ovat ilma­ti­lan hal­lin­nal­laan teh­neet ratio­naa­li­sen kes­kus­te­lun tyys­tin mah­dot­to­mak­si. Joka nos­taa pää­tään juok­su­hau­das­ta, lei­maa itsen­sä rasis­tik­si ja samas­tuu jul­ki­suu­des­sa nii­hin, jot­ka yllyt­tä­vät ihmi­siä rais­kaa­maan suvakkihuoria.

= = =

Olen vält­tä­nyt kes­kus­te­lua maa­han­muu­tos­ta blo­gil­la­ni, kos­ka aihe on täyt­tä­nyt kom­ment­ti­palks­ta törkykirjoituksilla.Se tekee blo­gi-isän­nän elmän ikäväksi.

Tämän kir­joi­tuk­sen osal­ta tulen nou­dat­ta­maan tiuk­kaa lin­jaa ja hyl­kää­mään kaik­ki kom­men­tit, jois­sa kir­joit­ta­ja ei pys­ty ilmai­se­maan mie­li­pi­det­tään sivis­ty­nees­ti. Käy­tös­sä­ni on myös nap­pi, jol­la pys­tyn sul­ke­maan kom­men­toi­jan täl­tä blo­gil­ta pysyvästi.

 

 

 

108 vastausta artikkeliin “Demarit ja maahanmuutto”

 1. Onnea mat­kaan mode­roin­nin kans­sa ja kii­tok­sia roh­keas­ta kir­joi­tuk­ses­ta, joka on sel­keäs­ti kyp­sy­nyt kir­joi­tus­ko­nees­sa pit­kään. Jous­ta­mat­to­mat työ­mark­ki­nam­me ovat kyl­lä viho­vii­mei­nen ongel­ma, kos­ka se syr­jäyt­tää niin pal­jon ihmi­siä mei­dän työ­mark­ki­noil­ta, että pak­ko on kysyä, että voim­me­ko me miten­kään jää­dä sii­nä yhteis­kun­ta­na plus­san puo­lel­le? On kiis­tat­ta tot­ta, että työ­mark­ki­nam­me ehkäi­se­vät pal­jon vää­rin­käy­tök­siä jäyk­kyy­del­lään, mut­ta ne myös syr­jäyt­tä­vät niin pal­jon pois ja aiheut­ta­vat niin pal­jon kenk­ku­ja lie­veil­miöi­tä, että ken­ties kui­ten­kin oli­si jär­ke­väm­pää vään­tää sitä ruu­via pik­kui­sen höl­lem­pään suuntaan.

  Tämän sanot­tua­ni on kui­ten­kin aiheel­lis­ta tode­ta, että tätä ei nykyi­sen hal­li­tuk­sen aika­na tule tapah­tu­maan, joten aina­kin 4 vuot­ta men­nään täl­lä sys­tee­mil­lä eteen­päin ja toi­sek­seen, että minä olen auto­maat­ti­ses­ti vähän jää­vi kom­men­toi­maan tätä aihet­ta, kos­ka kou­lu­tus­lin­ja­lo­tos­sa onnis­tuin valit­se­maan itsel­le­ni kou­lu­tuk­sen, joka takaa minul­le erit­täin vah­van neu­vot­te­lua­se­man aina­kin kes­ki­pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Tie­dos­tan täy­sin, että monel­le muul­le työ­väen- ja kes­ki­luok­kai­sel­le tilan­ne ei ole ollen­kaan sama ja sik­si heil­le jäy­kät työ­mark­ki­nat ovat huo­mat­ta­vas­ti muka­vam­pi ympä­ris­tö työs­ken­nel­lä ja se tot­ta­kai vai­kut­taa hei­dän mie­li­pi­tei­siin­sä samal­la lail­la kuin minun vah­va neu­vot­te­lua­se­ma toi­seen suuntaan.

  1. joka on sel­keäs­ti kyp­sy­nyt kir­joi­tus­ko­nees­sa pitkään.

   Wor­din tie­dos­toin­fo: koko­nais­muok­kausai­ka 73 minuuttia.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Wor­din tie­dos­toin­fo: koko­nais­muok­kausai­ka 73 minuuttia.

    Ah, pahoit­te­lin epä­sel­vää ilmai­sua. Tar­koi­tin sitä, että kir­joi­tuk­ses­ta välit­tyi tun­ne, että olet miet­ti­nyt näi­den asioi­den sano­mis­ta jo pit­kään, mut­ta vas­ta nyt lai­toit ne täl­lä lail­la jul­ki­suu­teen Tans­kan vaa­li­tu­lok­sen innoit­ta­ma­na. Ei niin­kään ollut tar­koi­tus ottaa kan­taa yksit­täi­sen kir­joi­tuk­sen muok­kausai­kaan (jos­kin nyt kun tämän pal­jas­tit niin oli­sin ute­lias kuu­le­maan, että onko tämä 73 minuut­tia kuin­ka lähel­lä kes­kiar­voa kir­joi­tus­te­si osalta?).

   2. Kos­ka tämä on vain har­ras­tus, käy­tän blo­gi­kir­joi­tuk­seen ylee­nä 15- 30 minuut­tia. Se on tie­tys­ti lii­an vähän ja näkyy laa­dus­sa ja vir­heis­sä. Jos meil­lä oli­si­vat mik­ro­mak­sut ja sai­sin jokai­sel­ta kävi­jäl­tä vaik­ka­pa 3 sent­tiä, voi­si teh­dä täs­tä elin­kei­non ja kir­joit­taa avauk­set kunnolla.

 2. Kii­tos Osmo, kun uskal­lat nos­taa pää­tä mai­nit­se­mas­ta­si juok­su­hau­das­ta. Kun­pa muut­kin rohkenisivat.

  Jos meil­lä oli­si tuo kiin­teä bud­jet­ti, yhden vai­keas­ti kotou­tet­ta­van hin­nal­la voi­tai­siin ottaa kol­me hel­pos­ti kotoutettavaa.”

  Juu­ri näin. Tai aut­taa pako­lai­sen läh­tö­maan naa­pu­ri­mai­ta kotout­ta­maan kym­me­niä hen­ki­löi­tä olo­suh­teis­sa, jos­sa työ­mark­ki­nat, kie­li, väes­tön kou­lu­tus­ta­so, kult­tuu­ri­set teki­jät ym. eivät tee kotout­ta­mi­ses­ta lähes­kään niin pit­kää, kal­lis­ta ja sil­ti tulok­sil­taan sur­ke­aa kuin meil­lä ja ver­rok­ki­mail­lam­me. Mie­len­kiin­toi­nen tut­ki­mus­ha­vain­to oli myös­kin se, että hei­kom­mis­ta resurs­seis­ta huo­li­mat­ta (Syy­rian) pako­lais­ten elä­män­laa­tu on kuu­lu­mi­sen koke­muk­sen vuok­si parem­paa Tur­kis­sa kuin Sak­sas­sa, johon Suo­mi ver­tau­tu­nee (Özgen: https://sosiaalitarkkailija.wordpress.com/2018/09/12/kotoutumisen-ulottuvuudet-ja-pakolaisten-hyvinvointi/ ).

  Minus­ta huma­ni­taa­ri­ses­ti ja poliit­ti­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin­ta oli­si pää­sään­töi­ses­ti lopet­taa huma­ni­taa­ri­nen siir­to­lai­suus muu­al­le kuin läh­tö­maan lähia­lueil­le sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että vähin­tään vas­taa­va mää­rä resurs­se­ja ohja­taan näil­le alueil­le annet­ta­vaan apuun ja pako­lais­krii­se­jä ehkäi­se­vään työ­hön. Myös kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­mä, vaik­ka se paras nykyi­sis­tä rei­teis­tä lieneekin.

  1. Minus­ta huma­ni­taa­ri­ses­ti ja poliit­ti­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin­ta oli­si pää­sään­töi­ses­ti lopet­taa huma­ni­taa­ri­nen siir­to­lai­suus muu­al­le kuin läh­tö­maan lähialueille 

   Pan­nan kan­ta­si muis­tiin sitä tilan­net­ta aja­tel­len, että Venä­jäl­lä syt­tyy sisäl­lis­so­ta ja rajan yli tulee mil­jo­nia pako­lai­sia. Hei­tä ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä toi­mit­taa Suo­mes­ta eteenpäin (?)

   1. No ei tän­ne itä­ra­jan yli tule noin vain ‘mil­joo­nia pako­lai­sia’. Yri­tet­tiin­hän sitä ei-toi­vot­tua maa­han­muut­toa jo 1939–40 — ja tuli­jat oli­vat aseis­tau­tu­nei­ta, jos­kin huo­nos­ti muu­ten varus­tet­tu­ja. Köpe­lös­ti­hän sii­nä kävi. Meil­lä on tuli­joi­ta vas­tas­sa äkkiä useam­pi ham­pai­siin asti aseis­tet­tu jal­ka­vä­kipri­kaa­ti, ja käs­kyt sen sisäl­töi­siä, että yksi­kin askel yli rajan joh­taa välit­tö­mään tule­na­vauk­seen. Sii­tä on oikeas­ti leik­ki ja läl­ly­hu­ma­nis­mi kaukana.

   2. Jos Venä­jäl­tä tulee sisäl­lis­so­dan takia mas­sii­vi­nen pako­lais­vu­yö­ry, ajat­te­lit siis ampua hei­dät rajalle?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos Venä­jäl­tä tulee sisäl­lis­so­dan takia mas­sii­vi­nen pako­lais­vu­yö­ry, ajat­te­lit siis ampua hei­dät rajalle?

    Täs­sä­kin tapauk­ses­sa parem­pi teh­dä suo­ja-aluei­ta läh­tö­maa­han kuin ottaa pako­lai­saal­toa vas­taan. Tosin Venä­jän väes­tö­ke­hi­tys on sitä luok­kaa, ettei siel­tä ole koh­ta ketään tulos­sa ja Kar­ja­la­kin tyh­je­nee pää­osin vähi­tel­len. Jäl­jel­le jää vain muu­ta­ma Suo­mea vas­taan suun­nat­tu pri­kaa­ti tai divi­sioo­na sekä nii­den tuki.

   4. Kal­le: Täs­sä­kin tapauk­ses­sa parem­pi teh­dä suo­ja-aluei­ta läh­tö­maa­han kuin ottaa pako­lai­saal­toa vas­taan. Tosin Venä­jän väes­tö­ke­hi­tys on sitä luok­kaa, ettei siel­tä ole koh­ta ketään tulos­sa ja Kar­ja­la­kin tyh­je­nee pää­osin vähi­tel­len. Jäl­jel­le jää vain muu­ta­ma Suo­mea vas­taan suun­nat­tu pri­kaa­ti tai divi­sioo­na sekä nii­den tuki.

    Venä­jä on sitä pait­si niin iso, että tapah­tuu siel­lä mel­kein mitä tahan­sa se näkyy kor­kein­taan sisäi­se­nä pako­lai­suu­te­na. Edes koko­nais­ten yhteis­kun­ta­luok­kien sys­te­maat­ti­nen hävit­tä­mi­nen val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen ei tuo­nut kym­me­niä­tu­han­sia ihmi­siä Suo­men rajal­le tai sen yli vaik­ka siel­tä saat­toi käy­tän­nös­sä kävel­lä Suomeen.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Pan­nan kan­ta­si muis­tiin sitä tilan­net­ta aja­tel­len, että Venä­jäl­lä syt­tyy sisäl­lis­so­ta ja rajan yli tulee mil­jo­nia pako­lai­sia. Hei­tä ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä toi­mit­taa Suo­mes­ta eteenpäin (?)

    Vii­mek­si (1917–23) Suo­mi otti vas­taan arviol­ta muu­ta­man kym­men­tä tuhat­ta pako­lai­sia Venä­jäl­tä. Hyvin sel­vit­tiin, Ame­ri­kan Punai­nen Ris­ti aut­toi. Suu­rin osa lopul­ta pala­si, muu­ta­ma tuhat­ta jäi. 

    Mikä­li nyt mil­joo­nia tuli­si, sen sijaan että näis­tä 10 % siir­ret­täi­siin maas­ta ja hei­hin käy­tet­täi­siin 90 %:a vas­taa­not­ta­ja­mai­den pako­lais­bud­je­tis­ta, toi­voi­sin kv. yhtei­sön käyt­tä­vän resurs­sin­sa tas­a­puo­li­sem­min kaik­kien pako­lais­ten auttamiseen. 

    Taus­tak­si Betts & Col­lier esit­tä­vät v. 2017 kir­jas­saan, että län­si­mais­sa ole­viin 10 %:iin maa­il­man pako­lai­sis­ta käy­tet­tiin 75 mrd ja lop­pui­hin 90 %:iin 5 mrd dol­la­ria maa­il­man vuo­tui­ses­ta pako­lais­bud­je­tis­ta (kar­kea arvio perus­tuen Sak­san vas­taan­ot­to­kus­tan­nuk­siin ja UNHCR:n budjettiin).

 3. Yksi loo­gi­sel­ta ris­ti­rii­dal­ta vai­kut­ta­va asia on ihme­tyt­tä­nyt jon­kin aikaa. Ilmei­ses­ti oli­si perus­tus­lail­li­nen tai aina­kin moraa­li­nen tasa-arvo-ongel­ma, jos maa­han­muut­ta­ja saa tul­la maa­han ollen oikeu­tet­tu saa­maan kan­ta­väes­töä huo­nom­paa tai ei ollen­kaan sosi­aa­li­tur­vaa. Kui­ten­kin se, että este­tään poten­ti­aa­li­sen maa­han­muut­ta­jan tulo maa­han koko­naan, ei sit­ten jos­tain syys­tä ole­kaan tasa-arvo-ongel­ma, vaik­ka se sit­ten ole­tet­ta­vas­ti oli­si maa­han halua­val­le vie­lä huo­nom­pi vaih­toeh­to, jos hei­kom­mas­ta tai ole­mat­to­mas­ta sosi­aa­li­tur­vas­ta huo­li­mat­ta halu­aa maa­han, ja sik­si vie­lä suu­rem­pi epä­ta­sa-arvo suh­tees­sa kan­ta­suo­ma­lai­siin. Kos­ka maa­han­tu­loa rajoi­te­taan osit­tain sen aiheut­ta­man tulon­siir­to­jen kaut­ta tule­van kus­tan­nuk­sen vuok­si, näyt­tää perus­tus­lain tasa-arvo­py­kä­lä toi­si­naan käy­tän­nös­sä joh­ta­van suu­rem­paan epätasa-arvoon.

  1. Tämä on tie­tys­ti ylei­sem­min­kin tasa-arvo-ongel­ma, että suo­ma­lai­sen veron­mak­sa­jan kus­tan­ta­maa sosi­aa­li­tur­vaa ei mak­se­ta ihmi­sil­le maa­il­mas­sa tasa-arvoisesti.

   Täs­sä ollaan kan­sal­lis­val­tion perus­ky­sy­mys­ten äärellä.

   1. Pek­ka Tai­pa­le: Tämä on tie­tys­ti ylei­sem­min­kin tasa-arvo-ongel­ma, että suo­ma­lai­sen veron­mak­sa­jan kus­tan­ta­maa sosi­aa­li­tur­vaa ei mak­se­ta ihmi­sil­le maa­il­mas­sa tasa-arvoisesti.

    Point­ti­ni oli siis se, että, kun ei voida/haluta hyväk­syä pie­nem­pää epä­ta­sa-arvoa, hyväk­sy­tään suu­rem­pi epätasa-arvo.

    Kaik­kien ihmis­ten kan­nat eivät ole täl­lä lail­la epä­loo­gi­sia, mut­ta aina­kin joi­den­kin tun­tuu olevan.

   2. Ossi Sare­so­ja: Point­ti­ni oli siis se, että, kun ei voida/haluta hyväk­syä pie­nem­pää epä­ta­sa-arvoa, hyväk­sy­tään suu­rem­pi epätasa-arvo.

    Kaik­kien ihmis­ten kan­nat eivät ole täl­lä lail­la epä­loo­gi­sia, mut­ta aina­kin joi­den­kin tun­tuu olevan.

    Jos perus­läh­tö­koh­ta on se, että hyväk­sy­tään suu­ri epä­ta­sa-arvo, jos se on kau­ka­na itses­tä (luok­kaa mil­jar­di maa­il­man ihmis­tä elää täl­lä het­kel­lä näläs­sä ja län­si­mais­sa on ihan älyt­tö­män kor­kea elin­ta­so), mut­ta ei pien­tä epä­ta­sa-arvoa, jos se on lähel­lä (mini­mi­pal­kat ja toi­meen­tu­lo­tuet ihmi­sil­le, jot­ka eivät mis­sään tapauk­ses­sa ole lähel­lä­kään nälän­hä­däs­sä elä­mis­tä), niin yllä­ku­vat­tu ajat­te­lu on loogista. 

    On sel­vää, että alle mini­mi­toi­meen­tu­lol­la elä­vien pako­lais­ten maas­sa oles­ke­lu pakot­tai­si sen poh­din­taan, mik­si kak­si täs­mäl­leen samas­sa tilan­tees­sa ole­vaa ihmis­tä saa­vat täy­sin eri­lai­sen koh­te­lun ympä­röi­väl­tä yhteis­kun­nal­ta. Tai vaih­toeh­toi­ses­ti pudo­tet­tai­siin nii­den tukien varas­sa elä­vien suo­ma­lais­ten perus­tur­va pako­lais­ten tasol­le. Nämä molem­mat joh­tai­si­vat myös sii­hen, että ihmi­set näki­si­vät abso­luut­tis­ta köy­hyyt­tä ihan omin sil­min­sä. Tai kol­mas vaih­toeh­to on se, että mak­set­tai­siin pako­lai­sil­le suo­ma­lais­ten tasoi­sia tukia. Mikään näis­tä kol­mes­ta vaih­toeh­dos­ta ei ole ongel­ma­ton (ensim­mäi­nen on moraa­li­ses­ti hyvin ongel­mal­li­nen, toi­nen tun­tuu var­sin epä­rei­lul­ta sii­nä mie­les­sä, että sii­nä pako­lai­son­gel­man mak­sa­jik­si on pan­tu suo­ma­lai­set köy­hät ja kol­mas ongel­mal­li­nen sik­si, että se räväyt­täi­si pako­lai­suu­den kus­tan­nuk­set tai­vai­siin, jos tuli­joi­ta on pal­jon, mikä täs­sä oli­kin oletus). 

    Sik­si pää­dy­tään sii­hen rat­kai­suun, että rajoi­te­taan tuli­joi­den mää­rää. Jos tämä voi­daan vie­lä teh­dä jos­sain Krei­kan rajal­la, niin sitä parem­pi, kun sit­ten ei jou­du­ta pane­maan ketään suo­ma­lais­ta sii­hen tilan­tee­seen, että jou­tui­si sano­maan kel­le­kään tuli­jal­le, joka oli­si val­mis sii­hen alem­paan tuki­ta­soon, että et pää­se sisään, vaan koko tou­hu pyö­rii kreik­ka­lais­ten varas­sa. Sii­tä, että kysei­sen toi­min­nan epä­loo­gi­suuk­sil­ta voi­daan sul­kea sil­mät, ollaan sit­ten val­mii­ta jopa jotain maksamaan.

   3. Eikä pakolaisten/siirtolaisten blok­kaus ole edes kreik­ka­lais­ten varas­sa, vaan Tur­kin ja P‑Afrikan valtioiden.

   4. Samu­li Saa­rel­ma: Jos perus­läh­tö­koh­ta on se, että hyväk­sy­tään suu­ri epä­ta­sa-arvo, jos se on kau­ka­na itses­tä (luok­kaa mil­jar­di maa­il­man ihmis­tä elää täl­lä het­kel­lä näläs­sä ja län­si­mais­sa on ihan älyt­tö­män kor­kea elin­ta­so), mut­ta ei pien­tä epä­ta­sa-arvoa, jos se on lähel­lä (mini­mi­pal­kat ja toi­meen­tu­lo­tuet ihmi­sil­le, jot­ka eivät mis­sään tapauk­ses­sa ole lähel­lä­kään nälän­hä­däs­sä elä­mis­tä), niin yllä­ku­vat­tu ajat­te­lu on loogista. 

    Loo­gis­ta on, että val­tiol­la on val­ta ja vas­tuu hoi­taa kan­sa­lais­ten­sa asiat ja koh­del­la mui­ta val­tion alu­eel­la lail­li­ses­ti oles­ke­le­via kun­nioit­ta­vas­ti kut­su­vie­rai­na. Sen sijaan val­tiol­la ei ole val­taa eikä vas­tuu­ta hoi­taa mui­den val­tioi­den asioi­ta. Niin­pä on loo­gis­ta tar­kas­tel­la nk. tasa-arvoa val­tion sisäl­lä, mut­ta ei niin­kään val­tioi­den välillä.

  2. Ossi Sare­so­ja:
   jos maa­han­muut­ta­ja saa tul­la maa­han ollen oikeu­tet­tu saa­maan kan­ta­väes­töä huo­nom­paa tai ei ollen­kaan sosi­aa­li­tur­vaa. Kui­ten­kin se, että este­tään poten­ti­aa­li­sen maa­han­muut­ta­jan tulo maa­han koko­naan, ei sit­ten jos­tain syys­tä ole­kaan tasa-arvo-ongelma 

   Läh­ti­sin sii­tä, että maa­han­tu­lon rajoit­ta­mi­nen ei ole tasa-arvo-ongel­ma: val­tio tar­vit­see rajat ja oikeu­den vali­ta, kei­tä alu­eel­leen pääs­tää. Oikeut­ta muut­taa toi­seen val­tioon ei tule pitää ns. ihmi­soi­keu­te­na. Edel­leen läh­ti­sin sii­tä, että kan­sa­lai­sel­la voi olla eri oikeuk­sia (ja vel­vol­li­suuk­sia) kuin ei-kan­sa­lai­sel­la; kui­ten­kin ihmi­soi­keu­te­na tulee pitää oikeut­ta ns. vähim­mäis­tur­vaan (jon­ka taso voi todel­la­kin olla mel­ko vähäi­nen). Olen aiem­min­kin ehdot­ta­nut, että Suo­men sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mäs­sä tuli­si olla oma ali­jär­jes­tel­män­sä kan­sa­lai­sil­le ja muil­le (lail­li­ses­ti) maas­sa oles­ke­le­vil­le omansa.

   1. Aika aja­tel­la: Oikeut­ta muut­taa toi­seen val­tioon ei tule pitää ns. ihmisoikeutena.

    Mä olen vähän kal­lis­tu­nut sil­le kan­nal­le, että sen pitäi­si olla, mut­ten täs­sä nyt ollut sitä perus­te­le­mas­sa (aina­kaan vielä).

    Sen sijaan nii­den, joi­den (aina­kin impli­siit­ti­nen) syy maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­seen on poten­ti­aa­lis­ten tuli­joi­den suo­je­le­mi­nen suo­ma­lai­sia hei­kom­mal­ta sosi­aa­li­tur­val­ta Suo­mes­sa, kan­ta tun­tuu sisäi­ses­ti ristiriitaiselta.

   2. Ossi Sare­so­ja: Mä olen vähän kal­lis­tu­nut sil­le kan­nal­le, että sen pitäi­si olla, mut­ten täs­sä nyt ollut sitä perus­te­le­mas­sa (aina­kaan vielä).

    Sen sijaan nii­den, joi­den (aina­kin impli­siit­ti­nen) syy maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­seen on poten­ti­aa­lis­ten tuli­joi­den suo­je­le­mi­nen suo­ma­lai­sia hei­kom­mal­ta sosi­aa­li­tur­val­ta Suo­mes­sa, kan­ta tun­tuu sisäi­ses­ti ristiriitaiselta.

    Toi­saal­ta oikeus tasa-arvoi­seen koh­te­luun viran­omai­s­asiois­sa on ihan oikeas­ti ihmi­soi­keus eikä sel­lai­nen mel­kein ihmi­soi­keus. Suo­mi ei voi var­mis­taa ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mis­ta kaik­kial­la maa­pal­lol­la, mut­ta se voi ja sen pitää var­mis­taa nii­den toteu­tu­mi­nen Suo­mes­sa. Tämä läh­tee sii­tä, että ei esi­mer­kik­si luo­da maa­han alem­pia ihmi­soi­keus­luok­kia, joi­den jäse­niin ei tar­vit­se sovel­taa samo­ja sään­tö­jä kuin muihin.

   3. Peter: Tämä läh­tee sii­tä, että ei esi­mer­kik­si luo­da maa­han alem­pia ihmi­soi­keus­luok­kia, joi­den jäse­niin ei tar­vit­se sovel­taa samo­ja sään­tö­jä kuin muihin.

    Mitä tar­koi­tat ihmi­soi­keus­luo­kal­la? Suo­mi tun­nus­taa YK:n julis­tuk­sen mukai­set ihmi­soi­keu­det ja siis pyr­kii toteut­ta­maan ne jokai­sel­le Suo­mes­sa. Sen sijaan tie­ten­kään ei ole niin, että jokai­sel­le oli­si samat sään­nöt ja oikeu­det: Kan­sa­lai­sil­le on eri oikeu­det kuin muil­le. Syn­ty­pe­räi­sil­le kan­sa­lai­sil­le on eri oikeu­det kuin muil­le. Täy­si-ikäi­sil­le on eri oikeu­det. Mie­hil­le on eri oikeu­det. Yms. Nämä oikeu­det eivät toki kos­ke nk. ihmi­soi­keuk­sia; esi­merk­ki­nä pal­ka­ton ase- tai sivii­li­pal­ve­lus vapaus­ran­gais­tuk­sen uhalla.

   4. Peter: Toi­saal­ta oikeus tasa-arvoi­seen koh­te­luun viran­omai­s­asiois­sa on ihan oikeas­ti ihmi­soi­keus eikä sel­lai­nen mel­kein ihmisoikeus.

    Se, että maa­han­muut­ta­ja sai­si saman­ta­soi­sen sosi­aa­li­tur­van kuin kan­ta­väes­tö, ei tai­da olla “oikeas­ti ihmi­soi­keus”, sen enem­pää kuin oikeus muut­taa halua­maan­sa maa­han asu­maan, sii­nä mie­les­sä, että se esim sisäl­tyi­si YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

    Koh­te­lu­han ei monel­ta muul­ta osin­kaan ole nyt­kään tasa-arvois­ta. Esim ainoas­taan kan­sa­lai­set saa­vat äänes­tää edus­kun­ta- ja presidentinvaaleissa.

    En näe, että kenel­le luo lisä­ar­voa se, että este­tään ihmi­siä tavoit­te­le­mas­ta parem­paa elin­ta­soa sil­lä var­jol­la, että suo­jel­laan hei­tä epä­ta­sa-arvoi­sel­ta koh­te­lul­ta joka kui­ten­kin oli­si paran­nus nyky­ti­laan. Täl­lai­nen ihmi­soi­keuk­sien tai tasa-arvon tul­kin­ta, joka estää monil­ta köy­hil­tä paran­nuk­sen elin­ta­soon, on vähän huo­no. (Joil­lain ihmi­sil­lä voi sit­ten olla aivan mui­ta motii­ve­ja maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­seen, mut­ta nii­hin en nyt aina­kaan vie­lä mene.)

  3. Joko uusi perus­tus­la­ki on tuos­sa ja mones­sa muus­sa koh­das­sa pahas­ti vial­li­nen tai sit­ten haas­ta­tel­lut perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jat ovat tul­kin­neet sitä tur­han jyrkästi.

   1. Sivul­li­nen:
    Joko uusi perus­tus­la­ki on tuos­sa ja mones­sa muus­sa koh­das­sa pahas­ti vial­li­nen tai sit­ten haas­ta­tel­lut perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jat ovat tul­kin­neet sitä tur­han jyrkästi.

    Perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­ja? Jos tar­koi­tat nii­tä muu­ta­mia ääri­va­sem­mis­to­lai­sia pro­fes­so­re­ja, niin he ovat kau­ka­na asian­tun­ti­jois­ta, mut­ta sii­nä olet oikeas­sa, että perus­tus­la­kim­me nykyi­nen ver­sio on huo­no. Kan­nat­taa kat­soa esi­mer­kik­si Viron perus­tus­la­kia, jos halu­aa näh­dä moder­nin ja hyvin kir­joi­te­tun perustuslain.

   2. Sivul­li­nen:
    Joko uusi perus­tus­la­ki on tuos­sa ja mones­sa muus­sa koh­das­sa pahas­ti vial­li­nen tai sit­ten haas­ta­tel­lut perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jat ovat tul­kin­neet sitä tur­han jyrkästi. 

    Uusim­man the Eco­no­mis­tin kan­si­ku­va­jut­tu­na on Bri­tan­nian perus­tus­la­ki ja sen lisä­rik­kou­tu­mi­nen Brexit-tohi­nois­sa. Tai oikeas­taan jutun juu­ri oli miten UK:lla ei ole perus­tus­la­kia vaan seka­sot­ku eri lake­ja ja kir­joit­ta­mat­to­mia käytäntöjä.

    Mie­len­kiin­tois­ta oli että Tony Blai­rin hal­li­tus on kuu­lem­ma aikoi­naan häm­men­tä­nyt sopan entis­tä seka­vam­mak­si omil­la huo­nos­ti har­ki­tuil­la aloit­teil­laan, ja yhdek­si syyk­si jutus­sa mai­ni­taan noi­den aiko­jen fii­lis ‘his­to­rian lopus­ta’ jota esim. Fuku­yama saar­na­si. Perus­tus­la­kia ja sen kes­tä­vyyt­tä myös han­ka­lis­sa pai­kois­sa ja han­ka­li­na aikoi­na ei otet­tu kovin vakavasti.

    Mei­dän nykyi­nen Perus­tus­la­kim­me­han on sää­det­ty samoi­hin aikoihin.

 4. Hyvää poh­din­taa taas Osmol­ta. Tosin Afri­kas­ta ei kan­na­ta aja­tel­la, että siel­lä on pel­käs­tään ongel­mia edes­sä. Siel­lä talous kas­vaa ja köy­hyys vähe­nee, mut­ta toki elin­ta­soe­ro Euroop­paan on hui­ma vie­lä pitkään.
  Jos­sain tule­vas­sa kolum­nis­sa voi­si myös poh­tia, mik­si mata­lam­man elin­ta­son euroop­pa­lai­sis­ta mais­ta sotaa ja vai­noa pakoon läh­te­neet ja tur­va­pai­kan saa­neet pois­tu­vat parem­man elin­ta­son mai­hin heti kun pys­ty­vät. Eivät ihan kaik­ki mut­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö läh­tee heti kun on saa­nut oles­ke­lu­lu­van. “Of 349 asy­lum see­kers taken in by Lit­hua­nia, 248 left as soon as they had recei­ved official refu­gee sta­tus,” https://www.bbc.com/news/world-europe-40479224 . Euroo­pas­sa riit­tää elin­ta­so­siir­to­lai­sia, esi­mer­kik­si espan­ja­lai­set tomaa­tit poi­mii usein lait­to­mas­ti Espan­jas­sa ole­va siir­to­työ­läi­nen. Vai­kut­taa sil­tä, että tur­va­pai­kan saa­nei­den jou­kos­sa val­tao­sa on parem­man elä­män perään läh­te­nei­tä työ­ky­kyi­siä ja ‑halui­sia. Vähem­mis­tö tyy­tyy ole­maan vain sotaa ja vai­noa paos­sa, vaik­ka suo­jan hake­mis­ta var­ten tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­mä käsit­tääk­se­ni on luo­tu. Parem­man elä­män peräs­sä ole­via var­ten pitäi­si teh­dä työ­lu­pa­käy­tän­tö, jon­ka puit­teis­sa töi­hin saa tul­la ja maas­ta pitää pois­tua, jos työt lop­pu­vat. Esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­le­han nyt­kin kokit ja monet muut Afri­kas­ta ja Aasias­ta pää­se­vät töi­hin, jos työ­nan­ta­ja vain halu­aa pal­ka­ta. En usko, että Euroop­paan on tulos­sa kym­me­niä mil­joo­nia pako­lai­sia, mikä­li heil­le tar­jo­taan ainoas­taan suo­jaa ja tur­vaa sodal­ta ja vai­nol­ta. Mut­ta jos tar­jo­taan enem­män voi­ta lei­vän pääl­le, ja niin­hän nyt on kulu­nei­na vuo­si­kym­me­ni­nä teh­ty, niin tot­ta­kai sala­kul­jet­ta­jien mai­nos­pu­hei­siin on help­po uskoa ja läh­tö­kyn­nys madal­tuu. En halua, että vai­noa ja suo­jaa paos­sa ole­vat aidot pako­lai­set säi­löt­täi­siin pysy­väs­ti lei­rei­hin tms vaan heil­le­kin pitäi­si tar­jo­ta kou­lu­tus­ta ja töi­tä yrit­tää saa­da heil­le jär­jes­tet­tyä töi­tä joi­den avul­la he voi­si­vat integroi­tua eri Euroo­pan mai­hin tai pala­ta koti­mai­hin­sa tilan­teen nor­ma­li­soi­dut­tua. Näin­hän yli­voi­mai­nen enem­mis­tö mail­man yli 50 mil­joo­nas­ta pako­lai­ses­ta tänä­kin päi­vä­nä jou­tuu teke­mään, Mitä suo­ma­lai­siin dema­rei­hin tulee, tilan­ne tai­taa kui­ten­kin olla niin, että hel­poin­ta heil­le on estää työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa mah­dol­li­sim­man pon­te­vas­ti ja ostaa hyvä oma­tun­to otta­mal­la “lot­to­voit­ta­jat” eli rei­lu 1000 kiin­tiö­pa­ko­lais­ta Suo­meen vuo­sit­tain ja sit­ten kotout­taa hei­tä jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jöi­den avul­la. Ja sit­ten tut­kia kotou­tu­mi­sen onnistumista.

  1. Pete:
   Parem­man elä­män peräs­sä ole­via var­ten pitäi­si teh­dä työ­lu­pa­käy­tän­tö, jon­ka puit­teis­sa töi­hin saa tul­la ja maas­ta pitää pois­tua, jos työt loppuvat. 

   Eikö meil­lä jo ole tuol­lai­nen työlupakäytäntö?

   En halua, että vai­noa ja suo­jaa paos­sa ole­vat aidot pako­lai­set säi­löt­täi­siin pysy­väs­ti lei­rei­hin tms vaan heil­le­kin pitäi­si tar­jo­ta kou­lu­tus­ta ja töi­tä yrit­tää saa­da heil­le jär­jes­tet­tyä töi­tä joi­den avul­la he voi­si­vat integroi­tua eri Euroo­pan mai­hin tai pala­ta koti­mai­hin­sa tilan­teen normalisoiduttua. 

   Koti­seu­dul­taan paen­nei­ta on täl­lä het­kel­lä noin 70 mil­joo­naa. Viral­li­sia pako­lai­sia on noin 25 mil­joo­naa; noin 100 tuhat­ta on asettunut/kotoutettu asu­maan toi­seen maa­han (engl. resettled). 

   Mon­ta­ko yrit­täi­sit integroi­da Euroo­pan mai­hin vuo­sit­tain? Vii­si mil­joo­naa? Tule­vat­ko hädä­na­lai­set näin koh­del­luk­si kes­ke­nään yhden­ver­tai­ses­ti? Lopet­tai­si­ko tämä Väli­me­rel­le läh­dön tur­va­pai­kan­ha­ku mielessä?

 5. Sivis­ty­neen kes­kus­te­lun kai­paa­mi­nen, kun jo läh­tö­koh­tai­set yleis­kä­sit­teet ovat totaa­li­sen inva­li­de­ja? — Ei kysy­myk­ses­sä ole “maa­han­muut­to”, ei “siir­to­lai­suus”, ei “pako­lai­suus”, eivät­kä “tur­va­pai­kat”. Kaik­ki nämä käsit­teet palau­tu­vat mie­li­ku­viin eri­lai­sis­ta yksi­löis­tä. Ilmiö jon­ka kans­sa olem­me teke­mi­sis­sä on kan­sain­vael­lus. Ihmis­kun­nan his­to­rias­sa vie­lä täl­lä vuo­si­sa­dal­la yli­voi­mai­ses­ti mas­sii­vi­sim­mak­si kas­va­va kan­sain­vael­lus kehi­tys­mais­ta, esp. Afri­kas­ta Eurooppaan. 

  Sosio­lo­gian alkua­se­tuk­set kan­nat­tai­si ope­tel­la ja sisäis­tää. Se, että on ole­mas­sa yhtei­sö­voi­mia, yhtei­sö­omi­nai­suuk­sia ja yhtei­söil­miöi­tä, jot­ka eivät ole palau­tet­ta­vis­sa yksi­löi­den omi­nai­suuk­siin ja pyr­ki­myk­siin, on var­sin vai­kea asia ymmär­ret­tä­väk­si. Mas­sa­vael­luk­sia ja sosio­dy­naa­mi­ses­ti eri­suun­tais­ten kult­tuu­rien toi­si­aan tuhoa­vaa vai­ku­tus­ta ei rat­kais­ta esi­mer­kik­si “sopeut­ta­mal­la yksi­löi­tä”. Vah­vaan nor­mi­pai­nee­seen perus­tu­vat kult­tuu­rit kehit­tä­vät sisäl­tään aina vah­vem­mat vihol­lis­ku­vat jokai­sen ruo­dus­ta lip­sah­ta­neen yksi­lön sijal­le. Jo maa­han­tu­li­joi­den toi­set suku­pol­vet ovat edel­tä­ji­ää radikalisoituneempia. 

  Hmmm. En usko että tulet kos­kaan otta­maan sel­vää mil­lai­sis­ta asiois­ta puhut pel­kän tun­nus­tuk­sel­li­sen ideo­lo­gia­si ja “huma­nis­min” poh­jal­ta. Ensin pitäi­si näh­dä ihmi­nen oikein — ensin pitää näh­dä maa­il­ma oikein, kuten Witt­gens­tein sanoi. Luu­len että kai­paus jota tun­net “sivis­ty­nyt­tä kes­kus­te­lua” koh­taan on lähin­nä kil­pi, jol­la voit legi­ti­moi­da täy­sin vää­rät yleis­kä­sit­teet ja yksi­lö­läh­töi­sen ajattelun.

  1. Se, että on ole­mas­sa yhtei­sö­voi­mia, yhtei­sö­omi­nai­suuk­sia ja yhtei­söil­miöi­tä, jot­ka eivät ole palau­tet­ta­vis­sa yksi­löi­den omi­nai­suuk­siin ja pyr­ki­myk­siin, on var­sin vai­kea asia ymmärrettäväksi. ” 

   Ei sitä ole vai­kea ymmär­tää, parem­min­kin itses­tään­sel­vyys. Yksi­löt, pien­ryh­mät ja suur­ryh­mät toi­mi­vat eri tavoin, kyl­lä­hän se näkyy jo arkielämässä.

 6. Tot­ta! Maa­han­muut­ta­jiin käy­te­tään rahaa todel­la tehot­to­mas­ti. Kos­ka kan­sa­lai­sil­le tar­jo­taan ruh­ti­naal­li­nen sosi­aa­li­tur­va niin emme voi mon­taa ottaa. Tämä on meil­le omi­nai­nen toi­min­ta­ta­pa esi­mer­kik­si ARA/hitasruleteissa. Annam­me aina jol­le­kin pie­nel­le vähem­mis­töl­le ruh­ti­naal­li­sen edun. Tor­vet soi, liput lie­huu ja pal­kit­tu julis­taa kii­tol­li­suut­taan sys­tee­mil­le. Suu­ri enem­mis­tö joka ei saa etua tai kär­sii: heis­tä ei puhuta.

 7. Kes­kus­te­lu alkaa jo olla sil­lä taval­la asial­lis­ta, että kaik­ki hyväk­sy­vät, että maa­han­muut­toon sen­tään liit­tyy haas­tei­ta. Ei täs­tä ole kau­aa, kun sivis­ty­neik­si kat­sot­tiin vain ne, joi­den mie­les­tä mis­tä tahan­sa ilmes­ty­nyt tuli­ja oli aina yhteis­kun­nal­le lopu­ton rik­kau­den läh­de. Muut oli­vat vihapuhujia. 

  Toi­vot­ta­vas­ti rea­lis­mi ehtii vai­kut­taa poli­tiik­kaan ennen kuin meil­lä­kin asun­to­lä­hiöt alka­vat räjähdellä.

 8. Muu­ten olen sitä miel­tä, että spon­taa­li­pa­ko­lai­sis­ta pitäi­si pääs­tää maa­han kaik­ki sel­lai­set, jot­ka voi­si­vat tul­la Suo­meen työ­pe­räi­si­nä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vaih­ta­maan pako­lais­ha­ke­muk­sen­sa työ­lu­paan.” Häkä­mies pää­si hak­ke­roi­maan muu­ten ihan jär­ke­vän blogikirjoituksen?

 9. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on jo men­nyt pako­lai­set, siir­to­lai­set , tur­va­paik­kas­hop­pai­li­jat ja työ­tä hake­vat sekaisin.
  heis­tä puhu­taan suu­rim­mal­ta osin yhte­nä jouk­ko­na. Sik­si oli­si kes­kus­te­lun­kan­nal­ta hyvä ero­tel­la, mitä teh­dään tar­ve­har­kin­nal­le, mitä pape­rit­to­mil­le tur­va­pai­kan haki­joil­le, ja mitä nii­le, jot­ka ovat lei­reil­lä. Se että tähän kes­kus­te­luun aina hei­te­tään rasis­mi, on tur­haa ja tar­pee­ton­ta, myös Pers­suo­ma­lais­ten maa­lit­ta­mi­nen täs­sä rasis­teik­si on tur­haa, ja vie mah­dol­li­suuk­sia asial­li­sel­ta kes­kus­te­lul­ta. Eikö pako­lai­sia voi­da ottaa joku sovit­tu mää­rä lei­reil­tä, ja tar­ve­har­kin­nan kans­sa toi­mia niin, että aloil­le, mis­sä on niin akuut­ti työ­voi­ma­pu­la, voi­daan vel­voit­taa työ­nan­ta­jia mää­rit­te­le­mään tar­ve, ja kun ihmi­siä tulee, niin työ­an­ta­jat pitä­vät mää­rä­tyn ajan huol­ta työn­te­ki­jöis­tään. Se tar­koit­taa työ­ter­veyt­tä, asun­to­ja ja kou­lu­tus­ta. Kun sit­ten ihmi­nen on kotou­tu­nut, oppi­nut työn ja saa­nut sel­lai­sen ansion että pär­jää, niin työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suu­det pie­ne­ne­vät. Emi­raa­teis­sa on käy­tös­sä tuon­tyyp­pi­nen mal­li, jota en kyl­lä­kään sinäl­lään kan­na­ta, kos­ka ne orja­sop­pa­rei­ta, mut­ta vähän alkuun sii­hen suuntaan.

  1. Olen saa­nut sen ver­ran pal­jon tör­ky­pos­tia ihmi­sil­tä, jot­ka ilmoit­ta­vat ole­van­sa perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jiä, että kyl­lä hei­dän kut­su­mi­sen­sa rasis­teik­si on aivan perus­tel­tua. Usein tois­tu­vas keho­tus rais­ka­ta suvak­ki­huo­ria on myös jok­see­nin vastenmielinen.

   1. Pää­tel­män tuke­na ole­va otan­ta ei tai­da olla ihan tilas­to­tie­teen oppi­kir­jo­jen mukainen. 

    Rasis­tit var­maan äänes­tä­vät­kin per­su­ja, kun ei heil­le sove­li­aam­paa­kaan edus­kun­taan asti pääs­syt­tä puo­luet­ta ole tar­jol­la. Se ei kui­ten­kaan ker­ro, onko per­su­jen kan­nat­ta­jis­sa näi­tä rasis­te­ja pal­jon vai ole­ma­ton määrä. 

    Per­su­ja kan­nat­taa noin vii­den­nes äänes­tä­jis­tä eli kar­keas­ti ottaen noin mil­joo­na. Jos per­su­fa­neil­ta tulee tör­ky­pos­tia vaik­ka­pa kym­me­nen tai sata, niin sil­lä perus­teel­la ei voi lei­ma­ta puo­lu­een koko kan­nat­ta­ja­kun­taa rasis­teik­si ja suvak­ki­rais­kaut­ta­jik­si. Sel­lai­nen lei­maa­mi­nen tekee “ratio­naa­li­sen kes­kus­te­lun tyys­tin mahdottomaksi”.

   2. vih­rea lan­ta: Per­su­ja kan­nat­taa noin vii­den­nes äänes­tä­jis­tä eli­kar­keas­ti ottaen noin miljoona. 

    Ei kan­na­ta, vaan se hie­man yli puo­li mil­joo­naa, joka äänes­ti hei­tä edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Jos poli­tiik­ka ei kiin­nos­ta edes sen ver­taa, että vai­vau­tuu äänes­tä­mään edus­kun­ta­vaa­leis­sa, ei voi­da sanoa, että hen­ki­lö kan­nat­taa yli­pään­sä mitään tai ketään.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Olen saa­nut sen ver­ran pal­jon tör­ky­pos­tia ihmi­sil­tä, jot­ka ilmoit­ta­vat ole­van­sa perus­suo­ma­lais­ten äänes­tä­jiä, että kyl­lä hei­dän kut­su­mi­sen­sa rasis­teik­si on aivan perus­tel­tua. Usein tois­tu­vas keho­tus rais­ka­ta suvak­ki­huo­ria on myös jok­see­nin vastenmielinen. 

    Kuin­ka monel­ta eri per­sul­ta olet noin suu­rin piir­tein tör­ky­pos­tia saa­nut ja kuin­ka suu­ri osuus tämä on kai­kis­ta perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta? Jos sama pro­sent­ti tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta syyl­lis­tyi­si rikok­siin, oli­si­ko täten perus­tel­tua kut­sua kaik­kia tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta rikollisiksi?

  2. Muu­ten olen sitä miel­tä, että spon­taa­li­pa­ko­lai­sis­ta pitäi­si pääs­tää maa­han kaik­ki sel­lai­set, jot­ka voi­si­vat tul­la Suo­meen työ­pe­räi­si­nä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vaih­ta­maan pako­lais­ha­ke­muk­sen­sa työlupaan. 

   Olen tämän kans­sa samaa miel­tä hen­ges­sä mut­ta en käy­tän­nös­sä. Pel­käs­tään Ira­kis­sa ja Afga­nis­ta­nis­sa on kovin pal­jon ihmi­siä, joi­den voi olla täy­sin ratio­naa­lis­ta vii­ta­ta kin­taal­la työ­lu­van päät­ty­mi­sen jäl­keen ennen pit­kää tipah­ta­vaan pois­tu­mis­ke­ho­tuk­seen. Eikä täs­sä asias­sa jämäk­kään ottee­seen löy­dy miten­kään kan­sal­lis­ta tah­to­ti­laa. Jos tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sen hyl­käyk­sen aiheet­to­ma­na jäl­keen palau­tus­ta vas­tus­taa mer­kit­tä­vä jouk­ko äänek­käi­tä suo­ma­lai­sia, niin miten­hän mah­taa olla sit­ten, kun pois­tu­mis­ke­ho­tus­ta ei nou­da­ta hen­ki­lö joka on ollut tääl­lä perä­ti töis­sä jon­kin aikaa ja mak­sa­nut vero­ja. Monil­la arva­ten­kin löy­tyy avo­puo­li­soa ja ken­ties lap­si­kin tulos­sa? Ja serk­ku joka on ollut Dema­ri­nais­ten Ris­to Rei­pas ‑pal­kin­non fina­lis­ti jne jne siteitä.

   Jon­kin­lai­nen Kana­dan-mal­lin mukael­ma voi­si olla poli­tiik­ka, joka balan­soi tavoit­teet, hyö­dyt ja hai­tat sekä kol­lek­tii­vi — yksi­lö — ase­tel­man. Pis­tey­tys­jär­jes­te­ly kes­tää ken­ties myös par­hai­ten aikaa ja eri­lai­sia maailmantilanteita.

   Juyha Kok­ki­nen:
   Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on jo men­nyt pako­lai­set, siir­to­lai­set , tur­va­paik­kas­hop­pai­li­jat ja työ­tä hake­vat sekaisin.
   heis­tä puhu­taan suu­rim­mal­ta osin yhte­nä joukkona.Siksi oli­si kes­kus­te­lun­kan­nal­ta hyvä ero­tel­la, mitä teh­dään tar­ve­har­kin­nal­le, mitä pape­rit­to­mil­le tur­va­pai­kan haki­joil­le, ja mitä nii­le, jot­ka ovat leireillä. 

   Nämä mene­vät aihees­ta aina kes­kus­tel­les­sa iloi­ses­ti sekai­sin, ja se on yksi syy mik­si asias­ta ei pääs­tä möli­näs­tä argu­men­toin­tiin. Mut­ta ikä­vä kyl­lä seka­sot­ku kuvas­taa todel­li­suut­ta — yksi ja sama ihmi­nen voi olla kaik­kia näi­tä nel­jää ryh­mää elä­män­sä aika­na kuta­kin jos­sain vai­hees­sa, ja yllät­tä­vän moni jopa kaik­kia nel­jää yhtä aikaa. Elä­mä on moni­mut­kais­ta, ja yksi­löil­lä on usei­ta intressejä.

   Mitä Perus­suo­ma­lai­siin tulee, siel­lä kipuil­laan täl­lä het­kel­lä sii­tä, että nyt kun Soi­ni­lai­sis­ta SMP:n peril­li­sis­tä on päät­tä­vis­sä ase­mis­sa on pääs­ty eroon, niin osa poru­kas­ta (var­sin­kin nuo­ri­so­jär­jes­tös­sä) haluai­si seu­raa­va­na aske­lee­na mää­ri­tel­lä poli­tii­kal­le tavoi­te­po­pu­laa­tion mel­ko lail­la rotuo­pil­li­ses­ti (tyy­liin vaa­lea ihon­vä­ri, ei Aasia/Afrik­ka/­Lä­hi-itä ‑piir­tei­tä, suo­men kie­li ja taus­ta X suku­pol­vea suo­ma­lai­suut­ta). Tätä sit­ten osa poru­kas­ta kavah­taa poh­jim­mil­taan type­rä­nä poli­tiik­ka­na, osa symp­paa ide­aa­lia mut­ta tote­aa käy­tän­nöl­li­ses­ti että ei kan­na­ta suun­taus­ta kos­ka “rotuo­peil­la ei ole saa­ta­vis­sa enem­mis­tön kan­na­tus­ta vaan jääm­me 10% puo­lu­eek­si” , ja osa poru­kas­ta toi­voo vain että oli­si­vat­pa nämä etnoi­li­jat hil­jaa, kos­ka pel­kää­vät lin­ja­rii­te­lyn hajot­ta­van Aino­aa Oike­aa Kan­sal­lis­mie­lis­tä Vii­sas­ta Puoluetta. 

   Dema­rien Tans­kan mal­lin mukai­nen rea­lis­tis-tiu­kem­pi maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka voi­si iskeä hajaan­nuk­seen kii­laa hyvin­kin voi­mak­kaas­ti, mut­ta onko sil­le Suo­men nyky­de­ma­reis­sa kai­ku­poh­jaa? Puo­lu­een joh­dos­sa on sil­mä­mää­räi­ses­ti mel­koi­nen jouk­ko ihmi­siä joil­le maa­han­muut­to ei ole ana­lyyt­ti­sen las­kel­moin­nin paik­ka vaan hyvik­set vs. pahik­set ‑iden­ti­teet­ti­ky­sy­mys.

   Perus­suo­ma­lais­ten hajaan­nuk­seen monil­la muil­la­kin akse­leil­la on mui­ta puo­luei­ta enem­män kipu­pis­tei­tä. Talous­oi­keis­to-talous­va­sem­mis­to, venä­jä-län­si­maat, uskon­to kult­tuu­ri­pe­rus­ta­na — maal­lis­tu­nei­suus, homo­rum­mu­tus — homo­myön­tei­syys anti-Islam ‑sym­bo­li­na jne. Puo­lu­een toi­mi­jois­sa aat­teen paloa ja monen­lais­ta kiih­ko­käyt­täy­ty­mis­tä löy­tyy myös var­sin run­saas­ti. Vält­tä­mät­tä Dema­rit eivät meil­lä ole se, joka tätä seka­lais­ta pak­kaa voi­mak­kaim­min voi­si sekoittaa.

   1. kun pois­tu­mis­ke­ho­tus­ta ei nou­da­ta hen­ki­lö joka on ollut tääl­lä perä­ti töis­sä jon­kin aikaa ja mak­sa­nut veroja. 

    Mik­si täl­lai­nen hen­ki­lö pitäi­si pois­taa maas­ta, jos­ta påuut­tuu 60 000 työllistä?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Mik­si täl­lai­nen hen­ki­lö pitäi­si pois­taa maas­ta, jos­ta påuut­tuu 60 000 työllistä?

    Kos­ka kan­san­ta­lous ei kes­tä suur­ta mää­rää sel­lai­sia maa­han­muut­ta­jia, jot­ka ovat mer­kit­tä­vä net­to­ra­si­te. Jos joka vuo­si tulee uudet 60 000 täyt­tä­mään puut­teen ja jää ensim­mäi­sen vuo­den jäl­keen työt­tö­mäk­si, niin jo vuo­si­kym­me­nes­sä rasi­te kas­vaa suu­rek­si. Kel­vol­li­nen meka­nis­mi estää täl­lai­sen. Työ­pe­räi­ses­sä maa­han­muu­tos­sa meka­nis­min tuli­si näh­däk­se­ni perus­tua odo­tusar­voi­sel­le net­to­hyö­dyl­le kan­san­ta­lou­del­le ja ‑kult­tuu­ril­le, vähin­tään yksi­lön elin­kaa­rel­ta las­kien, mah­dol­li­ses­ti jäl­ke­läi­set pai­no­tet­tui­na mukaan lukien.

 10. Mitä niil­le kym­me­nil­le mil­joo­nil­le Euroop­paan halua­vil­le pitäi­si teh­dä? Euroop­pa on jo nyt hyvin tihe­ään asut­tu eikä edes kym­me­nen mil­joo­naa, saa­ti sata mil­joo­naa, siir­to­lais­ta voi siir­tyä Euroop­paan ongelmitta.
  Ja lisäk­si jokai­nen afri­kas­ta euroop­paan muut­ta­va pahen­taa ilmasto-ongelmaa.

  1. Kari­pek­ka Hyy­tiä:
   Mitä niil­le kym­me­nil­le mil­joo­nil­le Euroop­paan halua­vil­le pitäi­si teh­dä? Euroop­pa on jo nyt hyvin tihe­ään asut­tu eikä edes kym­me­nen mil­joo­naa, saa­ti sata mil­joo­naa, siir­to­lais­ta voi siir­tyä Euroop­paan ongelmitta.
   Ja lisäk­si jokai­nen afri­kas­ta euroop­paan muut­ta­va pahen­taa ilmasto-ongelmaa.

   Euroop­pa on myös hyvin epä­ta­sai­ses­ti asu­tet­tu. Suo­mel­la on pin­ta-alaa mel­kein Sak­san ver­ran, mut­ta väes­töä rei­lus­ti alle kym­me­nes­osa Sak­sas­ta. Ei pal­jon tar­vit­si­si mei­dän ihme­tel­lä maa­kun­nis­sa ole­via raken­ne­muu­tok­sen vai­vaa­mia aluei­ta, jos meil­lä oli­si väes­töä saman ver­ran kuin Sak­sas­sa ja useam­pia mil­joo­na­kau­pun­ke­ja ympä­ri Suo­mea. Maa­kun­tia­kin ja Sote-aluei­ta voi­si huo­let­ta olla se 18, kun jokai­ses­sa oli­si tar­peek­si väes­töä kus­tan­ta­maan pal­ve­lut. Elä­ke­mak­sut­kin voi­si tipaut­taa mur­to-osaan, kun meil­lä oli­si hui­kea mää­rä mak­sa­jia suh­tees­sa eläk­keel­lä ole­vaan väes­töön. Nyt kun vaan joku kek­si­si miten me sai­sim­me Suo­mes­sa asu­vien mää­rän kas­va­maan vaik­ka aluk­si kak­sin- tai kol­min­ker­tai­sek­si ilman, että koko yhteis­kun­ta rat­ke­aa lii­tok­sis­taan niin voi­sim­me aloittaa.

   Vaka­vis­saan niin vaik­ka Euroop­pa onkin pie­ni maan­osa, niin kyl­lä tän­ne vie­lä aika pal­jon ihmi­siä mah­tuu ennen kuin voi var­si­nai­ses­ti ruve­ta väit­tä­mään, että tila lop­puu kes­ken. Suo­men, Ruot­sin ja Nor­jan poh­jois­osat ovat lähes asu­mat­to­mia ja kyl­lä sitä har­vaa­na­sut­tua maa­seu­tua löy­tyy lähes jokai­ses­ta Euroo­pan maas­ta kau­pun­ki­val­tioi­ta lukuu­not­ta­mat­ta. Mah­tuu­ko tän­ne mil­jar­di tuli­jaa? Tus­kin ja jos ne tule­vat ker­ral­la niin asun­to­ja ei saa raken­net­tua tar­peek­si nopeas­ti. Mah­tuu­ko tän­ne fyy­si­ses­ti kym­me­niä mil­joo­nia? Hel­pos­ti eikä tee edes tiukkaa.

   Tämän sanot­tua­ni on kyl­lä tär­keä­tä tie­dos­taa, että koko EU:n pas­mat sekoit­ta­neen pako­lais­krii­sin huip­pu­vuon­na maan­osaan tuli noin mil­joo­na haki­jaa. On suo­raan sanoen vähän noloa, että mil­joo­nan ihmi­sen saa­pu­mi­nen sot­ki näin pahas­ti koko EU:n poliit­ti­set raken­teet ja pol­kai­si pys­tyyn niin mon­ta muu­ka­lais­vas­tais­ta puo­luet­ta, kos­ka koko EU:n väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na tuli­joi­den mää­rä on ollut koko ajan todel­la pie­ni. Jos me emme maan­osa­na kyke­ne absor­boi­maan edes mil­joo­naa tuli­jaa vuo­des­sa ilman, että huu­haa-popu­lis­mi saa koh­tuut­to­man pal­jon val­taa eri puo­lil­la, niin kyl­lä se on mei­dän hom­ma kat­soa peiliin.

   1. Juk­kis: On suo­raan sanoen vähän noloa, että mil­joo­nan ihmi­sen saa­pu­mi­nen sot­ki näin pahas­ti koko EU:n poliit­ti­set raken­teet ja pol­kai­si pys­tyyn niin mon­ta muu­ka­lais­vas­tais­ta puo­luet­ta, kos­ka koko EU:n väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na tuli­joi­den mää­rä on ollut koko ajan todel­la pie­ni. Jos me emme maan­osa­na kyke­ne absor­boi­maan edes mil­joo­naa tuli­jaa vuo­des­sa ilman, että huu­haa-popu­lis­mi saa koh­tuut­to­man pal­jon val­taa eri puo­lil­la, niin kyl­lä se on mei­dän hom­ma kat­soa peiliin. 

    Ei ole “mei­tä” maan­osa­na eikä edes EU:na, kun tar­kas­tel­laan huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa. Ruot­siin tuli vuon­na 2015 puo­len vuo­den aika­na noin 150 000 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa. Jos oli­si läh­det­ty absor­boin­nin tiel­le, kym­me­nes­sä vuo­des­sa absor­boi­ta­via oli­si 3 000 000 noin 12 mil­joo­nan asuk­kaan Ruot­sis­sa. Näis­tä uusis­ta ruot­sa­lai­sis­ta 70–90 % oli­si nuo­ria mie­hiä. On teh­tä­vä oikea joh­to­pää­tös: jär­jes­tel­mä (s.o. tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­mä) on ollut pahas­ti rik­ki eikä sitä ole vie­lä­kään korjattu.

  2. Kari­pek­ka Hyy­tiä:
   Euroop­pa on jo nyt hyvin tihe­ään asut­tu eikä edes kym­me­nen mil­joo­naa, saa­ti sata mil­joo­naa, siir­to­lais­ta voi siir­tyä Euroop­paan ongelmitta.

   Hol­lan­ti on Euroo­pan tiheim­min asut­tu maa ja sen väes­tö­ti­hey­del­lä pel­käs­tään Suo­meen sopi­si 100 mil­joo­naa asu­kas­ta lisää. Toi­saal­ta jokai­nen Hol­lan­nis­sa kier­rel­lyt on voi­nut tode­ta, että ei siel­lä­kään joka paik­ka ole asu­tet­tu, pel­to­ja riit­tää sil­män­kan­ta­mat­to­miin. Joten luok­kaa mil­jar­din uuden ihmi­sen sijoit­ta­mis­ta Euroop­paan ei voi tyr­mä­tä tilan puut­teen perusteella.

   1. Koti-isä: Hol­lan­ti on Euroo­pan tiheim­min asut­tu maa

    Eikös Mal­ta ole tiheäm­min asuttu?

 11. Osmo:

  Min­su­ta ei esi­mer­kik­si ole kovin jär­ke­vää antaa maa­han­muut­ta­jien valin­ta ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jien teh­tä­väk­si. Ne, joil­la on varaa täs­tä mak­saa, eivät ehkä kui­ten­kaan ole suu­rim­mas­sa hädäs­sä ole­via. Hei­tä löy­tyy pakolaisleireiltä.

  Jokin epä­suh­ta on sii­nä­kin, että jokai­nen, joka on saa­nut jal­kan­sa Suo­men maa­pe­räl­le, on kyl­lä oikeus kor­kea­ta­soi­seen oikeus­tur­vaan, mut­ta ampu­mis­ta lukuun otta­mat­ta voi­daan teh­dä mitä tahan­sa, jot­ta estet­täi­siin Suo­men maa­pe­räl­le pää­sy. Len­to­yh­tiöt esi­mer­kik­si jou­tu­vat mak­sa­maan todel­la isot sakot, jos tuo­vat Suo­meen pape­rit­to­man. Mis­sä sii­nä on tur­vaa tar­vit­se­van oikeusturva?

  Noi­hin kah­teen lyhyeen kap­pa­lee­seen tii­vis­tyy koko nykyi­sen sys­tee­min ja sitä kos­ke­van kes­kus­te­lun teko­py­hyys. Nyky­kes­kus­te­lun peli­sään­tö­jen mukaan suvait­se­vai­sek­si pää­see kes­kit­tä­mäl­lä kai­ken tar­mon­sa mak­si­maa­lis­ten oikeuk­sien vaa­ti­mi­seen jokai­sel­le rajan yli pääs­seel­le, vaik­ka samal­la ei kom­men­toi­si miten­kään tuo­ta oikeuk­sien epä­suh­taa rajan ulko­puo­lel­le jää­nei­siin. Vas­taa­vas­ti esim. Osmo pääs­see jo täl­lä kir­joi­tuk­sel­laan heit­tä­mäl­lä rasis­ti­re­kis­te­riin lukuis­ten somes­sa aktii­vis­ten progres­sii­vien kirjanpidossa.

  Ainoa joh­don­mu­kai­nen ja jos­sain mää­rin oikeu­den­mu­kai­nen sys­tee­mi on sel­lai­nen, jos­sa tur­va­pai­kat jae­taan pää­sään­töi­ses­ti suo­raan lei­reil­lä ja/tai jon­kin­lai­sis­sa läh­tö­mais­sa tai nii­den lähi­seu­duil­la sijait­se­vis­sa käsit­te­ly­kes­kuk­sis­sa. Täl­löin on mah­dol­lis­ta edes koh­tuul­li­sel­la tark­kuu­del­la koh­dis­taa tur­va­pai­kat nii­tä eni­ten tar­vit­se­vil­le ja vält­tää täy­sin tar­pee­ton esim. vää­ris­ty­neen suku­puo­li­ja­kau­man tuot­ta­ma epä­va­kaus vas­taa­not­ta­ja­mais­sa. Ei ole yksin­ker­tai­ses­ti mitään moraa­lis­ta tai prag­maat­tis­ta argu­ment­tia, joka tuki­si tur­va­paik­ko­jen jaka­mis­ta pää­sään­töi­ses­ti avo­me­ri­kel­poi­sim­mil­le (nuo­ril­le) mie­hil­le. Täl­lai­nen poli­tiik­ka ei edis­tä tuli­joi­den itsen­sä (ove­rall) eikä vas­taa­not­ta­ja­mai­den etua. 

  On outoa ja vali­tet­ta­vaa, että vas­ta nyt monen vuo­den heik­ko­ta­soi­sen kes­kus­te­lun jäl­keen ollaan vih­doin saa­vu­tet­tu pis­te, jos­sa voi­daan nos­taa tämä kysei­nen lei­jo­na pöy­däl­le. Alus­sa täs­tä puhui­vat vain öyhöt­tä­jät muun öyhöt­tä­mi­sen­sä lomas­sa ja siten teki­vät aiheen esil­le nos­ta­mi­sen hyvin han­ka­lak­si niil­le, joil­la oli jotain mene­tet­tä­vää ja joi­ta useam­pi oli­si kuun­nel­lut. Vas­taa­val­la taval­la kes­kus­te­lua tor­pe­doi­vat ne, jot­ka ovat sol­van­neet rasis­ti­sek­si mitä tahan­sa ehdo­tus­ta, jos­ta joku meren yli pääs­syt jou­tui­si kär­si­mään jol­lain tavalla. 

  Täl­lä het­kel­lä­hän tämä Osmon kuvaa­ma moraa­li­nen ongel­ma on vih­doin ikään kuin avoi­mes­ti tun­nus­tet­tu jär­ke­vis­sä pii­reis­sä ja läh­tö­mai­den lähei­syy­des­sä sijait­se­vien käsit­te­ly­kes­kus­ten perus­ta­mi­sen mah­dol­li­suut­ta käsit­tääk­se­ni poh­di­taan ihan EU-tasol­la. Mer­kit­tä­viä ongel­mia on aina­kin kaksi:

  1. Mikään maa ei halua mas­sii­vi­sia käsittelyoperaatioita/pakolaisleirejä ton­til­leen. Tämä on avoi­mes­ti tie­dos­tet­tu ongel­ma. Mah­dol­li­ses­ti kui­ten­kin rat­kais­ta­vis­sa riit­tä­väl­lä mää­räl­lä rahaa. 

  2. Itses­tään­sel­vä ongel­ma jota ei kui­ten­kaan vie­lä avoi­mes­ti käsi­tel­lä on se, että jos käsit­te­ly­kes­kuk­sia perus­tet­tai­siin läh­tö­mai­den lähei­syy­teen hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vik­si, hake­mus­mää­rät toden­nä­köi­ses­ti kas­vai­si­vat räjäh­dys­mäi­ses­ti ja haki­jois­sa oli­si pal­jon nykyis­tä enem­män esim. aidos­ti hädä­na­lai­sia nai­sia, mie­hiä lap­sia ja van­huk­sia. Nykyi­sil­lä tur­va­paik­ka­kri­tee­reil­lä aivan mas­sii­vi­sel­le mää­räl­le haki­joi­ta jou­dut­tai­siin täl­löin myön­tä­mään tur­va­paik­ka. Kos­ka aivan mas­sii­vi­sel­le mää­räl­le ei halu­ta tur­va­paik­ko­ja myön­tää, oli­si kri­tee­re­jä pak­ko kiris­tää mer­kit­tä­väs­ti. Kos­ka suu­ri osa val­las­sa ole­vis­ta polii­ti­kois­ta on jul­ki­ses­ti sitou­tu­nut nykyi­siin kri­tee­rei­hin, oli­si poliit­ti­ses­ti erit­täin vai­kea yhtäk­kiä tode­ta että kri­tee­re­jä voi­daan­kin reip­paas­ti kiris­tää (ihmi­soi­keu­det!!!). Täs­sä voi olla jon­kin­lai­nen poliit­tisprag­maat­ti­nen umpi­ku­ja, jon­ka pur­ka­mi­nen on erit­täin haas­ta­vaa jol­lei mahdotonta. 

  Oli­si kiva kuul­la jos jol­lain on ajatuksia/ratkaisua tuo­hon 2. kohtaan.

  1. Rogue:
   Nykyi­sil­lä tur­va­paik­ka­kri­tee­reil­lä aivan mas­sii­vi­sel­le mää­räl­le haki­joi­ta jou­dut­tai­siin täl­löin myön­tä­mään tur­va­paik­ka. Kos­ka aivan mas­sii­vi­sel­le mää­räl­le ei halu­ta tur­va­paik­ko­ja myön­tää, oli­si kri­tee­re­jä pak­ko kiris­tää mer­kit­tä­väs­ti. Kos­ka suu­ri osa val­las­sa ole­vis­ta polii­ti­kois­ta on jul­ki­ses­ti sitou­tu­nut nykyi­siin kri­tee­rei­hin, oli­si poliit­ti­ses­ti erit­täin vai­kea yhtäk­kiä tode­ta että kri­tee­re­jä voi­daan­kin reip­paas­ti kiris­tää (ihmi­soi­keu­det!!!).

   Näki­sin mie­lel­lä­ni perus­tel­lun arvion sii­tä, kuin­ka moni oli­si täl­lä het­kel­lä oikeu­tet­tu tur­va­paik­kaan Suo­mes­sa (jos pää­si­si hake­muk­sen­sa jät­tä­mään). Esim. pel­käs­tään sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töt muo­dos­ta­ne­vat suu­ren ihmis­jou­kon muu­ta­mis­sa mais­sa, jois­sa sek­su­aa­li­suut­taan ei voi vapaas­ti (ilman hal­lin­non tai yhtei­sön) vai­noa ilmais­ta ja har­joit­taa. Mik­si medias­sa ja polii­tik­ko­jen puheis­sa ei ole näky­nyt numee­ris­ta arviota?

   Rat­kai­sun on ker­to­nut mui­den muas­sa prof. Paul Col­lier kevääl­lä 2015 (esim. HS 6.6.2015): Väli­me­res­tä pelas­tet­ta­vat toi­mi­te­taan YK:n pako­lais­lei­reil­le, joi­den rahoi­tus­ta paran­ne­taan. Tämä tar­koit­taa tosia­sial­li­ses­ti tur­va­pai­kan­ha­ku­jär­jes­tel­mäs­tä luo­pu­mis­ta ja siis Gene­ven sopi­muk­sen tul­kit­se­mis­ta uudel­leen: tur­va tar­jo­taan YK:n pakolaisleireillä.

   1. Aika aja­tel­la: Näki­sin mie­lel­lä­ni perus­tel­lun arvion sii­tä, kuin­ka moni oli­si täl­lä het­kel­lä oikeu­tet­tu tur­va­paik­kaan Suo­mes­sa (jos pää­si­si hake­muk­sen­sa jät­tä­mään). Esim. pel­käs­tään sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töt muo­dos­ta­ne­vat suu­ren ihmis­jou­kon muu­ta­mis­sa mais­sa, jois­sa sek­su­aa­li­suut­taan ei voi vapaas­ti (ilman hal­lin­non tai yhtei­sön) vai­noa ilmais­ta ja har­joit­taa. Mik­si medias­sa ja polii­tik­ko­jen puheis­sa ei ole näky­nyt numee­ris­ta arviota?

    Totuus­han on se että maa­pal­lol­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä sato­ja ja sato­ja mil­joo­nia ihmi­siä jot­ka oli­si­vat nyky­sys­tee­min perus­teel­la oikeu­tet­tu­ja saa­maan Suo­mes­ta (tai Euroo­pas­ta) tur­va­pai­kan. Tämä nykyi­nen (kal­lis ja vaa­ral­li­nen) jär­jes­tel­mä jos­sa ihmi­sen pitää vael­taa maan rajal­le ja huu­taa asy­lu­mia kui­ten­kin vaan toi­mii aika tehok­kaa­na gate­kee­ping-meka­nis­mi­na joka pitää tuli­ja­mää­rät suu­rim­man osan ajas­ta sie­det­tä­vi­nä. Vähän sama ilmiö kuin suo­ma­lai­ses­sa sosi­aa­li­tur­vas­sa jos­sa sossun/kelan luuk­ku toi­mii tehok­kaa­na gate­kee­ping-meka­nis­mi­na: se mikä perus­tu­lon kal­tai­ses­sa mal­lis­sa todel­la lisäi­si kus­tan­nuk­sia oli­si se että ne ihmi­set jot­ka täl­lä het­kel­lä oli­si­vat oikeu­tet­tu­ja toi­meen­tu­lo­tu­keen, mut­ta eivät sitä hae, sai­si sen.

    Mut­ta jos me lähes­ty­tään tätä nyky­ti­lan­net­ta joh­don­mu­kais­ten ja ratio­naa­lis­ten ihmi­sar­vo­jen ja ihmi­soi­keuk­sien näkö­kul­mas­ta, niin kyl­lä­hän tämä on 100% “out of sight, out of mind” moraa­lis­ta posee­raa­mis­ta. Kukaan ei pys­ty suo­ral­la naa­mal­la väit­tää toi­sin. Nykyi­nen tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­mä on luo­tu sitä maa­il­maa var­ten jol­loin tyy­pil­li­nen tur­va­pai­kan­ha­ki­ja oli toi­si­na­jat­te­li­ja Itä-Sak­sas­ta. Maa­il­ma on muut­tu­nut aika­lail­la, mut­ta jär­jes­tel­mä ei ole, ja nyt ollaan vähän joka suun­nas­ta kat­sot­tu­na aika hei­koil­la jäillä.

 12. Kiin­nos­ta­vaa täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa on se, että olet aiem­min vas­tus­ta­nut sel­lais­ta maa­han­muut­to­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua, jos­sa sekoi­te­taan toi­siin­sa työ­pe­räi­nen ja huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to. Nyt kui­ten­kin näy­tät itse teke­vän sitä samaa.

  OS: “Muu­ten olen sitä miel­tä, että spon­taa­li­pa­ko­lai­sis­ta pitäi­si pääs­tää maa­han kaik­ki sel­lai­set, jot­ka voi­si­vat tul­la Suo­meen työ­pe­räi­si­nä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vaih­ta­maan pako­lais­ha­ke­muk­sen­sa työlupaan.”

  Mikä­li nyt oikein ymmär­sin, niin näy­tät ole­van aika opti­mis­ti­nen sen suh­teen, että tur­va­pai­kan­ha­ki­jat työl­lis­ty­vät, kun­han saa­vat työ­lu­van. Olet­ko sitä miel­tä, että huma­ni­taa­ris­ta jär­jes­tel­mää saa käyt­tää hyväk­si täl­lä tavalla?

  1. Työ­lu­pa antaa oikeu­den tul­la Suo­meen töi­hin, mut­ta ei anna oikeut­ta suo­ma­lai­seen sosi­aa­li­tur­vaan ennen kui on ollut töis­sä riti­tä­vän kauan.

   1. Ei tai­da ihan näin men­nä. Saa­vat toi­meen­tu­lo­tu­kea aina­kin, samal­la taval­la kuin esim. nykyi­sin maas­sa lait­to­mas­ti olevat.

   2. Pro­met­heus:
    Ei tai­da ihan näin men­nä. Saa­vat toi­meen­tu­lo­tu­kea aina­kin, samal­la taval­la kuin esim. nykyi­sin maas­sa lait­to­mas­ti olevat.

    Ruot­sis­sa toi­mii juu­ri noin. Suo­ma­lai­nen käy­tän­tö on järjetön.

 13. Puhun var­mas­ti asian vie­res­tä, pahoit­te­lut. Ymmär­rän, jos ei julkaista.

  Perus­suo­ma­lai­set ovat ilma­ti­lan hal­lin­nal­laan teh­neet ratio­naa­li­sen kes­kus­te­lun tyys­tin mah­dot­to­mak­si. Joka nos­taa pää­tään juok­su­hau­das­ta, lei­maa itsen­sä rasis­tik­si ja samas­tuu jul­ki­suu­des­sa nii­hin, jot­ka yllyt­tä­vät ihmi­siä rais­kaa­maan suvakkihuoria.”

  Miten näin on pääs­syt käy­mään? Perus­suo­ma­lai­sia äänes­tää moni ihan vain sik­si, että on niin pal­jon tär­kei­tä asioi­ta, jois­ta vain perus­suo­ma­lai­set uskal­ta­vat yli­pää­tään puhua, vaik­ka puhu­vat vain tar­koi­tus­ha­kui­sen osan todellisuudesta.

  Esi­merk­ki omas­ta nuo­ruu­des­ta­ni. Jo 80-luvul­la yri­tet­tiin puhua tyt­tö­jen sil­po­mi­ses­ta. Huo­li­pu­he kui­tat­tiin kult­tuu­ri­ra­sis­mi­na. Nyt kol­me­kym­men­tä vuot­ta myö­hem­min kysy­tään, mik­sei teh­ty mitään. — No kun ei saa­nut puhua, ei ollut mitään foo­ru­mia, mil­lä puhua. Ter­vey­den­hoi­ta­ja saat­toi sanoa huo­les­tu­neel­le opet­ta­jal­le vain, että heil­lä on ohjeensa. 

  Esi­merk­ki täs­tä ajas­ta: nuo­ri kave­ri Hel­sin­gis­sä näkee sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan opis­ke­li­ja­na, miten opis­ke­lus­sa edel­ly­te­tään tiet­tyä vai­ke­ne­mis­ta vai­keis­ta aiheis­ta maa­han­muu­ton ympä­ril­lä, miten vain tiet­ty puhe­ta­pa on ok, mut­ta samal­la maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set opis­ke­li­ja­ka­ve­rit kar­si­taan oppi­lai­tok­sen poli­tii­kal­la kah­des­sa kol­mes­sa vuo­des­sa (kie­li­tai­don kehi­tys­tä ei tue­ta, vaan opis­ke­li­jan anne­taan pon­nis­tel­la itsek­seen ja sit­ten tode­taan, ettei opis­ke­lu­tai­dot nyt ehkä ihan rii­tä). Aloit­ta­neis­ta val­mis­tu­vat lähin­nä vain koto­suo­ma­lai­set ja heis­tä­kin vain ne, joil­la ei ole mitään hidas­ta­via oppi­mis­vai­keuk­sia. Oppi­mis­vai­keuk­siin anne­taan laas­ta­ria perus­kou­lus­sa ja ammat­ti­kou­lus­sa — sit­ten nos­te­taan tie pys­tyyn niil­tä­kin, jot­ka ovat koti­maas­saan jo suo­rit­ta­neet tut­kin­to­ja. Asia täy­tyy vain hyväksyä.

  Sel­lai­nen voi­ma­ton olo. Maa­han­muut­ta­jien myö­tä eri­lai­suu­den sie­to­ky­ky kou­lu­tuk­ses­sa ei ole kas­va­nut kuin koru­pu­heis­sa. Käy­tän­nös­sä kar­sin­ta on koven­tu­nut ja tuki valuu sii­hen, että yri­te­tään kan­taa oppi­las läpi näen­näis­suo­ri­tuk­sin esi­me­ri­kik­si ruot­sis­sa ja reaa­lis­sa (sel­lais­ta pin­taop­pi­mis­ta yhtä koet­ta var­ten) — sen sijaan, että tavoit­tee­na oli­si vah­va suo­mi ja matik­ka ja oikeat opis­ke­lu­tai­dot. Perus­kou­lu pitäi­si voi­da suo­rit­taa kes­kit­tyen oleel­li­seen. Pitäi­si olla lukioi­ta, jot­ka jat­ka­vat kes­kit­tyen oleel­li­seen. Maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­la on val­ta­via pai­nei­ta, kun van­hem­mat toi­vo­vat lukio­ta, mut­ta iso­kaan työ­mää­rä ei rii­tä nos­ta­maan maa­han­muut­ta­ja­nuor­ta koto­suo­ma­lais­ten, kun­nian­hi­mois­ten kotien las­ten rinnalle.

  Voi­daan­ko ilman rehel­lis­tä puhet­ta sel­vi­tä näis­tä haas­teis­ta? Jot­ta jotain asi­aa voi­tai­siin kehit­tää, tar­vi­taan aitoa ymmär­rys­tä ongel­ma­ken­täs­tä. Tätä ei voi syn­tyä, jos koko ajan täy­tyy miet­tiä, mikä on poliit­ti­ses­ti korrektia.

  Sekä omat että muu­al­ta tule­vat on saa­ta­va kou­lu­tet­tua aidos­ti tär­kei­siin ammat­tei­hin ja kykyyn toteut­taa itse­ään, olla onnel­li­sia, siir­tää kult­tuu­ria lap­sil­leen. Täs­tä ei voi tin­kiä. Täs­tä polus­ta on koko ajan kerät­tä­vä palau­tet­ta, mikä toi­mii ja mikä ei. Ja sen palaut­teen ja arvioin­nin pitäi­si vie­lä olla julkista.

 14. Minä olen lei­ki­tel­lyt aja­tuk­sel­la, että EU:n pitäi­si perus­taa jon­kin­lai­sia eri­tyis­ta­lous­a­luei­ta tai vapaa­kau­pun­ke­ja (on sinän­sä tois­si­jais­ta ovat­ko nämä EU:n rajo­jen sisä- vai ulko­puo­lel­la), joi­den perus­o­mi­nai­suu­det oli­si­vat jota­kuin­kin seuraavat:

  - Kir­jai­mel­li­ses­ti kenel­lä tahan­sa on oikeus muut­taa vapaakaupunkiin
  EU takaa rahoi­tuk­sen vapaa­kau­pun­gin perus­in­fran, kuten kou­lu­tuk­sen, ter­vey­den­hoi­don, sosi­aa­li­tur­van, oileus­lai­tok­sen ym toteut­ta­mi­sek­si EU:n stan­dar­dien mukaan (toki ensi­si­jai­nen rahoi­tus yri­te­tään hoi­taa vapaa­kau­pun­gin sisäi­sel­lä verotuksella)
  — Vapaa­kau­pun­gis­ta ei voi siir­tyä EU:n alu­rel­le ilman viisumia
  EU:n alu­eel­le tule­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat lähe­tet­täi­siin auto­maat­ti­ses­ti vapaavaltioihin

  Mitä täs­tä sit­ten seuraisi?

  - Ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jil­ta häviäi­si lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det täysin
  — Vapaa­kau­pun­git teki­si­vät kil­pai­lul­lis­ta pai­net­ta hoi­taa asiat parem­min kehitysmaissa.
  — Sai­sim­me raken­net­tua koe­tel­lun pro­ses­sin mer­kit­tä­vien ihmis­mas­so­jen uudel­leen­si­joit­ta­mi­sek­si sil­tä varal­ta että ilmas­ton­muu­tos, väes­tön­kas­vu tai jokin muu syy aiheut­taa lii­an suu­ria pai­nei­ta EU:n rajoille.

  1. tcrown:
   Mitä täs­tä sit­ten seuraisi? 

   Jos elin­ta­so vapaa­kau­pun­gis­sa on parem­pi kuin mil­jar­deil­la ihmi­sil­lä ns. kehit­ty­vis­sä mais­sa, niin vapaa­kau­pun­kien kapa­si­teet­ti ei riit­täi­si kai­kil­le haluk­kail­le tuli­joil­le ja EUn rahat lop­pui­si­vat. Mik­si yli­pää­tään rahoit­ta­ja oli­si EU eikä YK (sen jäsen­maat yhteisvastuullisesti)? 

   Mut­ta, jos tur­vat­tu eli­ta­so on riit­tä­vän mata­la ja rahoit­ta­ja on YK, niin sil­loin mal­li on näh­däk­se­ni hyvä. Sitä koh­ti voi­daan siir­tyä heti ole­mas­sao­le­via pako­lais­lei­re­jä kohen­ta­mal­la, kun­han ensin/samalla tur­va­pai­kan­ha­ku­jär­jes­tel­mäs­tä luovutaan.

   1. Jos elin­ta­so vapaa­kau­pun­gis­sa on parem­pi kuin mil­jar­deil­la ihmi­sil­lä ns. kehit­ty­vis­sä mais­sa, niin vapaa­kau­pun­kien kapa­si­teet­ti ei riit­täi­si kai­kil­le haluk­kail­le tuli­joil­le ja EUn rahat loppuisivat.

    Jos elin­ta­so Suo­mes­sa on kor­keam­pi kuin Viros­sa ja Viro liit­tyy EU:n vapaan liik­ku­vuu­den pii­riin, kaik­ki viro­lai­set muut­ta­vat suo­meen. Kävi­kö näin? Ei. En oikein tie­dä mis­tä se har­ha­luu­lo on peräi­sin että “kaik­ki” haluai­si­vat muut­taa koti­seu­dul­taan pois parem­man elin­ta­son peräs­sä, kun kaik­ki his­to­rial­li­nen evi­dens­si osoit­taa että val­tao­sa ihmi­sis­tä halu­aa pysyä koto­naan jos vain miten­kään mahdollista.

    Mik­si yli­pää­tään rahoit­ta­ja oli­si EU eikä YK (sen jäsen­maat yhteisvastuullisesti)? 

    Kos­ka kysees­sä on ensi­si­jai­ses­ti EU:n tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen pro­jek­ti, ja vas­ta kau­ka­na toi­sel­la sijal­la huma­ni­taa­ri­nen pro­jek­ti, enkä viit­si alkaa odot­ta­maan, että brexi­töö­rit, trump ja kii­na­lai­set saa­daan mukaan EU:n tur­val­li­suus­po­liit­tis­ten pro­jek­tien takuumiehiksi.

   2. tcrown: En oikein tie­dä mis­tä se har­ha­luu­lo on peräi­sin että “kaik­ki” haluai­si­vat muut­taa koti­seu­dul­taan pois parem­man elin­ta­son peräs­sä, kun kaik­ki his­to­rial­li­nen evi­dens­si osoit­taa että val­tao­sa ihmi­sis­tä halu­aa pysyä koto­naan jos vain miten­kään mahdollista.

    Kos­ka kysees­sä on ensi­si­jai­ses­ti EU:n tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen projekti 

    Minä­hän en väit­tä­nyt, että “kaik­ki haluai­si­vat” vaan puhuin “kai­kis­ta haluk­kais­ta”. Har­ha­luu­losi alku­pe­rän arvuut­te­lu on näh­däk­se­ni epä­oleel­lis­ta var­si­nai­sen asian kannalta. 

    Ei EU:lla ole syy­tä soo­loil­la täs­sä asias­sa. Parem­pi on toi­mia YK:n kaut­ta. EUn kyl­lä sopii pai­nos­taa YK:n pako­lais­jär­jes­töä ja jäsen­mai­ta teke­mään osan­sa. Pai­nos­tus­kei­no­na voi­si olla esim. EUn ja EU-mai­den rahoi­tus YK:lle, eten­kin sen pako­lais­jär­jes­töl­le. Eli jos EU-maat jou­tu­vat perus­ta­maan pako­lais­lei­re­jä ilman YK-rahoi­tus­ta, niin kus­tan­nuk­set tuli­si vähen­tää YK:lle osoi­te­tus­ta rahoituksesta.

  2. tcrown:

   Minä olen lei­ki­tel­lyt aja­tuk­sel­la, että EU:n pitäi­si perus­taa jon­kin­lai­sia eri­tyis­ta­lous­a­luei­ta tai vapaa­kau­pun­ke­ja (on sinän­sä tois­si­jais­ta ovat­ko nämä EU:n rajo­jen sisä- vai ulko­puo­lel­la), joi­den perus­o­mi­nai­suu­det oli­si­vat jota­kuin­kin seuraavat:

   Tuos­sa siis vei­sit sen mitä kut­su­taan “segre­gaa­tiok­si” — ja mitä vas­tus­te­taan polii­tik­ko­jen pii­reis­sä kyn­sin ja ham­pain — äärim­mäi­syyk­siin. Ottai­sit jon­kin EU-maan hal­lin­toa­lu­eel­le suu­ren jou­kon pel­käs­tään ulko­maa­lai­sia, estäi­sit näi­tä muut­ta­mas­ta mihin­kään muu­al­le kysei­sen maan hal­lin­toa­lu­eel­le ja lait­tai­sit elä­mään keskenään. 

   En sano ettei­kö tuol­lai­sel­la ideal­la oli­si mah­dol­lis­ta saa­da aikaan paran­nus­ta alu­eel­le muut­ta­nei­den hyvin­voin­tiin vs. läh­tö­ti­lan­ne. Väi­tän kui­ten­kin että lop­pu­tu­los oli­si niin huo­no, ettei mikään val­tio halua sel­lais­ta avoi­mes­ti vastuulleen. 

   Tur­val­li­suus, vakaus, vau­raus ja hyvin­voin­ti seu­raa­vat lähin­nä sii­tä, että jouk­ko ihmi­siä on pit­kän ajan kulues­sa sisäis­tä­nyt tie­tyt arvot, nor­mit ja ins­ti­tuu­tiot, joi­den puit­teis­sa toi­mi­taan pää­sään­töi­ses­ti ilman ulkois­ta pak­koa tai pakot­ta­jaa. Jos hei­tät tyh­jään kau­pun­kiin epä­mää­räi­sen jou­kon ihmi­siä, jol­la ei ole täl­lai­sia yhtei­ses­ti sisäis­tet­ty­jä ja toi­mi­vak­si käy­tän­nös­sä todet­tu­ja arvo­ja, nor­me­ja ja ins­ti­tuu­tioi­ta, en oikein näe syy­tä olet­taa, että lop­pu­tu­los oli­si mer­kit­tä­väs­ti parem­pi kuin läh­tö­maas­sa, vaik­ka rahaa kipat­tai­siin pro­jek­tiin huomattavastikin.

   1. Rogue: Tuos­sa siis vei­sit sen mitä kut­su­taan “segre­gaa­tiok­si” –ja mitä vas­tus­te­taan polii­tik­ko­jen pii­reis­sä kyn­sin ja ham­pain –äärim­mäi­syyk­siin.

    Ei täs­sä mal­lis­sa mikään estä tar­joa­mas­ta vapaa­kau­pun­gin tai mui­den mai­den asuk­kail­le vaik­ka­pa työ­pe­räi­siä maa­han­muut­to­lu­pia Suo­meen tai mui­hin EU-mai­hin ihan niin pal­jon kuin halutaan.

    Ottai­sit jon­kin EU-maan hal­lin­toa­lu­eel­le suu­ren jou­kon pel­käs­tään ulko­maa­lai­sia, estäi­sit näi­tä muut­ta­mas­ta mihin­kään muu­al­le kysei­sen maan hal­lin­toa­lu­eel­le ja lait­tai­sit elä­mään keskenään. 

    EU voi myös vuo­kra­ta maa-alu­een jos­ta­kin ulko­puo­lel­ta. Eikä tie­ten­kään pel­käs­tään ulko­maa­lai­sia. Toki siel­lä tar­vi­taan aina­kin aluk­si mer­kit­tä­vä mää­rä EU kan­sa­lai­sia raken­ta­maan ja kehit­tä­mään infra EU stan­dar­dien mukaiseksi. 

    Tur­val­li­suus, vakaus, vau­raus ja hyvin­voin­ti seu­raa­vat lähin­nä sii­tä, että jouk­ko ihmi­siä on pit­kän ajan kulues­sa sisäis­tä­nyt tie­tyt arvot, nor­mit ja ins­ti­tuu­tiot, joi­den puit­teis­sa toi­mi­taan pää­sään­töi­ses­ti ilman ulkois­ta pak­koa tai pakottajaa. 

    Ihmi­set, jot­ka halua­vat muut­taa EU:hun eivät pää­sään­töi­ses­ti halua toi­mia EU:n arvo­jen, ins­ti­tuu­tioi­den ja nor­mien puit­teis­sa? Sil­loin ei aina­kaan tar­vit­se hauk­kua elintasopakolaisiksi.

    Jos hei­tät tyh­jään kau­pun­kiin epä­mää­räi­sen jou­kon ihmi­siä, jol­la ei ole täl­lai­sia yhtei­ses­ti sisäis­tet­ty­jä ja toi­mi­vak­si käy­tän­nös­sä todet­tu­ja arvo­ja, nor­me­ja ja instituutioita, 

    Ei tyh­jään kau­pun­kiin, vaan tyh­jäl­le maa­pa­lal­le. Eikä epä­mää­räis­tä jouk­koa ihmi­siä, vaan mer­kit­tä­vä­nä osajouk­ko­na sel­lai­nen jouk­ko, jon­ka teh­tä­vä­nä on taa­ta, että tuol­la käy­tän­nös­sä ele­tään EU:n arvo­jen, nor­mien ja ins­ti­tuu­tioi­den mukaan. Jos nii­den mukaan halu­aa elää, tervetuloa. 

   2. tcrown: Toki siel­lä tar­vi­taan aina­kin aluk­si mer­kit­tä­vä mää­rä EU kan­sa­lai­sia raken­ta­maan ja kehit­tä­mään infra EU stan­dar­dien mukaiseksi. 

    Idea var­mas­ti­kin oli­si, että hal­lin­to ja useim­mat lait oli­si­vat “EU-stan­dar­dien” mukai­sia. Tämä oli­si se rat­kai­se­va ero läh­tö­mai­hin verrattuna. 

    Mut­ta infran tus­kin tuli­si olla EU-stan­dar­dien mukai­nen, kos­ka se oli­si lii­an kal­lis­ta. Euroop­pa­lais­ta ver­rat­tain kor­ke­aa elin­ta­soa ei pitäi­si taa­ta väki­sin laeil­la eikä resurs­soin­nil­la. Muu­toin haluk­kai­ta muut­ta­jia on lii­kaa ja idea ei toi­mi. On oleel­lis­ta, että haluk­kai­den vapaa­kau­pun­kiin muut­ta­jien mää­rää arvioi­daan jat­ku­vas­ti ja tur­vat­tu elin­ta­so sää­de­tään tämän mukaisesti.

 15. Blo­gis­til­le kii­tos uska­li­aas­ta avauk­ses­ta. Poi­min jyviä ja akanoita. 

  Jyviä:

  Nykyi­nen poli­tiik­ka on kau­ka­na opti­maa­li­ses­ta. Poli­tiik­ka on yhtä aikaa kal­lis­ta ja tuloksetonta.”

  On myös kysyt­tä­vä, mik­si näin on ja ket­kä ovat vas­tuus­sa, mikä on se juu­ri­syy, joka tuli­si kitkeä. 

  Jokin epä­suh­ta on sii­nä­kin, että jokai­nen, joka on saa­nut jal­kan­sa Suo­men maa­pe­räl­le, on kyl­lä oikeus kor­kea­ta­soi­seen oikeus­tur­vaan, mut­ta ampu­mis­ta lukuun otta­mat­ta voi­daan teh­dä mitä tahan­sa, jot­ta estet­täi­siin Suo­men maa­pe­räl­le pääsy.”

  Niin­pä. Mik­si Suo­mi on sopi­nut Venä­jän kans­sa, että Venä­jän raja­vi­ran­omai­set estä­vät tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta pää­se­mäs­tä Suo­men rajal­le jät­tä­mään hake­muk­sen­sa? Suo­men tah­to­ti­la tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten vas­taa­not­ta­mi­seen vai­kut­taa ris­ta­rii­tai­sel­ta, siis kel­vot­to­mal­ta. Polii­ti­kot eivät aktii­vi­ses­ti kes­kus­te­le täs­tä. Ns. val­ta­me­dia on hiljaa. 

  Nykyi­set peli­sään­nöt eivät toi­mi lain­kaan jär­ke­väs­ti, jos Euroo­pan rajoil­le ilmaan­tuu kym­me­niä mil­joo­nia pakolaisia.”

  Vii­saat ovat tien­neet tämän vii­meis­tään kevääs­tä 2015 saak­ka. Ja edel­leen­kään peli­sään­tö­jä ei ole kor­jat­tu. Vain purk­ka­vi­ri­tyk­siä Tur­kin ja Liby­an suuntaan.

  Aka­noi­ta:

  Ne, joil­la on varaa täs­tä mak­saa, eivät ehkä kui­ten­kaan ole suu­rim­mas­sa hädäs­sä olevia.”

  Tätä voi­ta­neen pitää lii­al­li­se­na yleis­tyk­se­nä. Poliit­tis­ta vai­noa, kuo­le­man­vaa­raa pake­ne­vil­la mat­kus­tus­asia­kir­jat eivät aina ole kun­nos­sa tai muka­na. Maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa oli­si tär­ke­ää argu­men­toi­da täsmällisesti. 

  Jos meil­lä oli­si tuo kiin­teä bud­jet­ti, yhden vai­keas­ti kotou­tet­ta­van hin­nal­la voi­tai­siin ottaa kol­me hel­pos­ti kotoutettavaa.”

  Mut­ta sil­ti­kin samal­la rahal­la voi­si saa­da enem­män huma­ni­tää­ris­tä hyvää käyt­tä­mäl­lä rahat toi­sin: kohen­ta­mal­la pako­lais­lei­rien olo­ja; vain pie­ni vähem­mis­tö pako­lai­sis­ta voi pääs­tä naut­ti­maan kor­keas­ta elin­ta­sos­ta Suo­mes­sa tai vas­taa­vas­sa kehit­ty­nees­sä maas­sa, joten pako­lais­lei­rit tar­vit­se­vat rahoi­tus­ta joka tapauksessa. 

  Muu­ten olen sitä miel­tä, että spon­taa­li­pa­ko­lai­sis­ta pitäi­si pääs­tää maa­han kaik­ki sel­lai­set, jot­ka voi­si­vat tul­la Suo­meen työ­pe­räi­si­nä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vaih­ta­maan pako­lais­ha­ke­muk­sen­sa työlupaan.”

  Täs­sä vai­kut­tai­si ole­van kak­si­kin lap­sus­ta. Ensin­nä­kin: kuin­ka tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sen voi­si vaih­taa työ­lu­paan, eikö pitäi­si tul­la kut­sus­ta? Toi­sek­si: eikö työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to­kin voi olla rasi­te kan­san­ta­lou­del­le — jos työ tuot­taa vähem­män kuin työn­te­ki­jä kulut­taa (infraa, ter­veys­pal­ve­lu­ja, asu­mis­tu­kea jne.)?

  Perus­suo­ma­lai­set ovat ilma­ti­lan hal­lin­nal­laan teh­neet ratio­naa­li­sen kes­kus­te­lun tyys­tin mah­dot­to­mak­si. Joka nos­taa pää­tään juok­su­hau­das­ta, lei­maa itsen­sä rasistiksi”

  Var­maan­kaan perus­suo­ma­lai­set eivät lei­maa rasis­tik­si. Jokin muu taho lei­maa rasis­tik­si ja samas­taa. Se on siis juu­ri­kin tuo muu taho, joka on näin teh­nyt ratio­naa­li­sen kes­kus­te­lun mahdottomaksi.

 16. Per­suis­sa on vähän sama ongel­ma kuin isla­mis­sa; molem­pien muka­na tulee yhteis­kun­nal­le hai­tal­li­sia lie­veil­miöi­tä. On kui­ten­kin hyvä muis­taa että ei kan­na­ta lei­ma­ta koko uskon­toa tai puo­luet­ta­kaan äänek­käi­den idioot­tien perusteella.

  On siel­lä äly­käs­tä­kin poruk­kaa, esim. Hal­la-aho joka on kysee­na­lai­ses­ta men­nei­syy­des­tään huo­li­mat­ta vii­sas ratio­naa­li­nen toh­to­ris­mies, ja luu­len että hän­kin välil­lä pyö­rit­te­lee pää­tään kun jou­tuu sam­mut­ta­maan rasis­ti­sia tuli­pa­lo­ja siel­lä sun tääl­lä. Maa­han­muut­toa kun voi­si vas­tus­taa ihan sivis­ty­nees­ti ja asial­li­ses­ti­kin. Toki hän ja puo­lue saa syyt­tää itse­ään­kin kai­kes­ta täs­tä epä-älyl­li­ses­tä kapak­ka­huu­te­lus­ta ja nuor­ten mies­ten näp­pik­sen taka­na har­joit­ta­mas­ta edge­loor­dai­lus­ta, joi­ta he vähin­tään enabloivat.

  Nau­roin muu­ten huu­to­nau­rua kun klov­nit Hak­ka­rai­nen ja Huh­ta­saa­ri läh­ti edus­ta­maan hei­tä Brys­se­liin; sii­tä ei puo­lu­een kan­sain­vä­li­nen edus­tus para­ne. Tämän duon älyk­kyys­osa­mää­rä on var­maan lähel­lä sataa — yhten­las­ket­tu­na. Olet kui­ten­kin oikeas­sa sii­nä että tämä vel­lo­va ilma­pii­ri hei­dän ympä­ril­lään tekee asial­li­ses­ta maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­ta todel­la vai­ke­aa, ellei mah­do­ton­ta, mikä on sii­nä mie­les­sä iro­nis­ta kos­ka sii­tä on itse asias­sa eni­ten hait­taa juu­ri per­suil­le ja hei­dän poliit­ti­sil­le tavoit­teil­leen. Sen takia oli­si­kin tosi hyvä jut­tu jos dema­rit päät­täi­si Suo­mes­sa­kin tiput­taa per­sut taka­ri­vin mität­tö­mik­si huu­te­li­joik­si. Heil­lä on se mah­dol­li­suus. Ja samal­la tiet­ty ottaa nel­jän­nes kai­kis­ta äänis­tä ja suu­rim­man puo­lu­een paik­ka isol­la erol­la. Näin maa­han­muut­to­kes­kus­te­luun voi­tai­siin saa­da jotain jär­keä, ja maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan jär­keä ja opti­maa­li­suut­ta (ml. heil­le rää­tä­löi­ty sosiaaliturva).

  Puhut maa­han­muu­tos­ta asi­aa. Kun päi­vä­ko­dis­sa ryh­mä­ko­ko­jen rajat venyy ja pauk­kuu, se ei tar­koi­ta että yli­me­ne­vä osa lap­sis­ta jää koko­naan ilman hoi­toa. Se tar­koit­taa että KAIKKI ryh­män lap­set saa huo­noa hoi­toa. Sama peri­aa­te pätee maa­han­muu­tos­sa­kin. On aivan oleel­lis­ta, että maa­han otet­ta­vien ihmis­ten mää­rä suh­teu­te­taan maan resurs­sei­hin niin että kaik­kia voi­daan aut­taa kotou­tu­maan, integroi­tu­maan ja työl­lis­ty­mään mah­dol­li­sim­man hyvin ja nopeas­ti. Ja tämä ei ole ainoas­taan raha­ky­sy­mys, täs­sä on kyse myös ihan käsis­tä: tur­va­paik­ka­kä­sit­te­li­jät, sosi­aa­li­työn­te­ki­jät, suo­men kie­len opet­ta­jat, tul­kit jnej­ne. Toi­mi­vaa ja teho­kas­ta maa­han­muut­toa ei voi teh­dä sala­kul­jet­ta­jien tai maa­han­tu­li­joi­den ehdoil­la, sitä pitää teh­dä Suo­men ehdoil­la. Tämä ehdot­ta­ma­si kiin­teä bud­jet­ti tai ylä­ra­ja on juu­ri se kei­no. Sen yli ei voi­tai­si men­nä kuin todel­li­sis­sa naa­pu­rin krii­si­ta­pauk­sis­sa. Se vaan tar­kot­tai­si sitä että jos­sain vai­hees­sa meni­si rajat kiinni.

  Ylei­sel­lä tasol­la pidän erit­täin ongel­mal­li­se­na sitä että ihmi­set vael­taa Euroop­paan ilman pape­rei­ta. Jos ihmi­sel­lä ei ole mitään kei­noa todis­taa hen­ki­löl­li­syyt­tään, läh­tö­paik­kaa tai mitään muu­ta­kaan, niin mil­lä perus­teel­la kukaan voi myön­tää hänel­le oikeu­den tur­va­paik­kaan. Tämä ei oikein mah­du suo­ma­lais­ten aivoi­hin ja oikeus­ta­juun. Toi­nen asia mikä suo­ma­lais­ten on vai­kea hyväk­syä on tämä hake­mus­ral­li jos ensim­mäi­nen hake­mus hylä­tään, tai sit­ten se että ihmi­siä ei voi­da palaut­taa. Naker­taa kan­sa­lais­ten uskoa yhteis­kun­taan ja jär­jes­tel­miin. Tulee sel­la­nen fii­lis että mei­tä hyväksikäytetään.

 17. Perus­suo­ma­lai­set ovat ilma­ti­lan hal­lin­nal­laan teh­neet ratio­naa­li­sen kes­kus­te­lun tyys­tin mahdottomaksi.

  Kaik­ki tämän blo­gin ratio­naa­li­set poh­din­nat ovat löy­ty­neet esim. Hom­ma­foo­ru­mil­ta var­maan vuo­si­kym­men sit­ten. Nämä asiat, esi­mer­kik­si poh­din­ta rajal­lis­ten resurs­sien suun­taa­mi­sek­si par­haan huma­ni­tää­ri­sen hyö­dyn saa­mi­sek­si on lei­mat­tu rasis­mik­si vie­lä vii­me vuosina.

  Esim. Pet­te­ri Orpo tote­si vuon­na 2015 että pako­lais­ten motii­vien arvos­te­lu on rasis­mia. Tänä vuon­na Orpo tote­si että vuo­den 2015 hal­lit­se­ma­ton pako­lais­tul­va ei saa enää tois­tua. Molem­mat lausun­not ovat minus­ta huo­nos­ti har­kit­tua populismia.

  Koko per­su­jyt­ky on joh­tu­nut sii­tä, että kaik­ki muut puo­lu­eet ovat jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti kiel­täy­ty­neet käsit­te­le­mäs­tä asi­aa. Nyt Hal­la-ahos­ta tulee sit­ten seu­raa­va pääministeri.

  Sanoi­sin ennem­min että per­su­jen vas­ta­puo­li on yrit­tä­nyt hal­li­ta ilma­ti­laa lähes kata­stro­faa­li­sin seu­rauk­sin, mut­ta tosi­asioi­ta on mah­do­ton lopul­ta ohittaa.

  1. Jos suu­ri oppi-isä puhui soma­leis­ta kame­li­kus­kei­na, niin kovin vai­kea ei ollut pitää puj­het­ta rasistisena.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos suu­ri oppi-isä puhui soma­leis­ta kame­li­kus­kei­na, niin kovin vai­kea ei ollut pitää puj­het­ta rasistisena.

    Hal­la-aho on käyt­tä­nyt epä­asial­lis­ta kiel­tä moneen ottee­seen. Samoin muut “kriit­ti­set”.

    Se että näin on, ei kui­ten­kaan ole mie­les­tä­ni riit­tä­vä perus­te vuo­si­kausia har­joi­tet­tuun asia-argu­ment­tien sivuuttamiseen. 

    Kuten itse tote­sit, maa­han­muut­to on iso kysy­mys ja kas­vaa yhä suu­rem­mak­si Afri­kan väes­tö­rä­jäh­dyk­sen myötä. 

    Kysei­nen totea­mus itses­sään on yksi niis­tä mitä Hal­la-aho & co ovat sano­neet 2000-luvun alus­ta alkaen ja mikä pit­kään sivuu­tet­tiin rasis­ti­se­na pelon­liet­son­ta­na vedo­ten uppi­nis­kai­ses­ti Suo­men sen het­ki­siin tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mää­riin. (Samaa vähät­te­lyä yri­te­tään muu­ten nyt­kin ajoit­tain eri­näi­sis­sä artik­ke­leis­sa. Huo­li on tur­haa, kos­ka juu­ri nyt ei tule mas­sii­vi­sia hakijamääriä). 

    Vas­taa­via esi­merk­ke­jä hel­poh­kos­ti ennus­tet­ta­vis­ta kehi­tys­ku­luis­ta jot­ka on main­strea­mis­sa pit­kään tyr­mät­ty ja vas­ta vuo­sien vään­nön jäl­keen tun­nus­tet­tu on mamu­kes­kus­te­lun kon­teks­tis­sa aivan lii­kaa. (Mm. se että EU miet­tii nyt tosis­saan hake­mus­ten käsit­te­lyä EU:n ulko­puo­lel­la on jo kau­an sit­ten Hal­la-ahon poru­kan esit­tä­mä ehdo­tus joka ihan vii­me aikoi­hin saak­ka tuo­mit­tiin rasis­mik­si. Nyt yhtäk­kiä saa suur­ta kan­na­tus­ta aina­kin ideatasolla)

    Täl­lai­nen toi­min­ta sataa sen “hör­hö­po­ru­kan” laariin.

   2. Pelk­kä­nä sana­na kame­li­kus­kia kyl­lä­kin on kovin vai­kea pitää osoi­tuk­se­na rasis­mis­ta. Voi olla pelk­kä kär­jis­tet­ty yleis­tys osaa­mi­sen sovel­tu­mat­to­muu­des­ta suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan. Rasis­ti­suus riip­puu teks­tin kokonaisuudesta.

    Guuglaa­mal­la löy­tyi syy­te­tyl­tä kame­li­kus­ki täl­lai­ses­sa­kin yhtey­des­sä: “Kris­ti­nus­ko, kuten tiet­tä­väs­ti kaik­ki uskon­not, on homo­vas­tai­nen. Tämä joh­tuu sii­tä, että se on syn­ty­nyt puna­nis­kais­ten kame­li­kus­kien lei­ri­nuo­tioil­la mui­nai­si­na, homo­vas­tai­si­na aikoina.”

   3. vih­rea lan­ta: Pelk­kä­nä sana­na kame­li­kus­kia kyl­lä­kin on kovin vai­kea pitää osoi­tuk­se­na rasis­mis­ta. Voi olla pelk­kä kär­jis­tet­ty yleis­tys osaa­mi­sen sovel­tu­mat­to­muu­des­ta suo­ma­lai­seen yhteiskuntaan. 

    Ihme­tyt­tää vain ajat­te­lu­mal­li, joka on täs­sä­kin ket­jus­sa ihan sel­väs­ti näkynyt:
    1. “kame­li­kus­ke­ja” ei saa ottaa tän­ne, eivät sopeudu
    mut­ta samaan aikaan
    2. hyvä­osai­sia ei saa ottaa tän­ne, kos­ka on vää­rin että hei­tä suositaan

    Ketä tän­ne sit­ten pitäi­si ottaa, kun sel­väs­ti hyvä­osais­ten sijas­ta pitäi­si ottaa huo­no-osai­sia, joi­ta taas ei pitäi­si otta kun ovat huo­no-osai­sia? Tul­kit­sen “kame­li­kus­kin” tar­koit­ta­maan hen­ki­löä, jol­la ei ole tai­to­ja eikä varal­li­suut­ta eikä oikeas­taan yhtään mitään, se tun­tui­si tar­koit­ta­van suun­nil­leen “vää­rän­vä­ris­tä köyhäläistä”.

   4. Sylt­ty:
    Ketä tän­ne sit­ten pitäi­si ottaa, kun sel­väs­ti hyvä­osais­ten sijas­ta pitäi­si ottaa huo­no-osai­sia, joi­ta taas ei pitäi­si otta kun ovat huono-osaisia? 

    Eipä juu­ri ketään “pitäi­si” ottaa, kos­ka har­vas­sa ovat ne tuli­jat, jot­ka hyö­dyt­tä­vät yhteis­kun­taam­me (talout­ta ja kult­tuu­ria). Pie­ni mää­rä muis­ta mais­ta tule­via eri alo­jen osaa­jia voi­si olla hyödyksi.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos suu­ri oppi-isä puhui soma­leis­ta kame­li­kus­kei­na, niin kovin vai­kea ei ollut pitää puj­het­ta rasistisena.

    Tuos­sa ylem­pä­nä nimim. mar­ket­ti­so­sia­lis­ti pilk­kaa kah­ta suo­ma­lais­ta mep­piä ja arve­lee hei­dän ole­van alyl­tään kehi­tys­vam­mai­sia. On kuu­lem­ma nau­ra­nut kun moi­set keh­da­taan lähet­tää edus­ta­maan puo­luet­ta ja kan­saan­sa Eurooppaan.

    Jos ihan tark­ko­ja ollaan, tuo on viha­pu­het­ta. Ja se on käy­nyt mode­roin­nin läpi ja tul­lut jul­kais­tuk­si täs­sä kom­ment­ti­ken­täs­sä, eli se ilmei­ses­ti­kin edus­taa myös blo­gis­tin kan­taa tai on aina­kin hyväk­syt­tä­vää viha­pu­het­ta. On tot­ta, että se ei ole rasis­mia, mut­ta ei nyt var­si­nai­ses­ti myös­kään ede­sau­ta sitä asial­lis­ta keskustelua.

   6. Ja se on käy­nyt mode­roin­nin läpi ja tul­lut jul­kais­tuk­si täs­sä kom­ment­ti­ken­täs­sä, eli se ilmei­ses­ti­kin edus­taa myös blo­gis­tin kantaa 

    Täl­lä blo­gil­la jul­kais­taan pal­jon kom­ment­te­ja, jot­ka eivät vas­taa blo­gin­pi­tä­jän kan­taa, myös nämä sinun kir­joi­tuk­se­si. Polii­tik­ko­jen on kes­tet­tä­vä omien teke­mis­ten­sä tiu­kem­paa arvioin­tia kuin mui­den suomalaisten.

 18. Kii­tos Ode erin­omai­ses­ta avauk­ses­ta! On äärim­mäi­sen tär­ke­ää pys­tyä val­taa­maan ilma­ti­la takai­sin ”kai­ken­maa­il­man hör­höil­tä” ja kes­kus­te­le­maan asias­ta jär­ke­väs­ti fak­ta­poh­jal­ta. Vali­tet­ta­vas­ti kes­kus­te­lu on ollut älyl­li­ses­ti köy­hää ja ääri­päi­tä suo­si­vaa. Aja­tus kiin­teäs­tä bud­je­tis­ta on mie­len­kiin­toi­nen. Oli­si kiva kuul­la aja­tuk­sia­si miten valin­taa voi­tai­siin käy­tän­nös­sä toteut­taa ja ihmis­sa­la­kul­je­tus saa­da loppumaan. 

  Vali­tet­ta­vas­ti en jak­sa uskoa AY-liik­keen kykyyn sitou­tua maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­sen hel­pot­ta­mi­seen. Mikään ei viit­taa sii­hen, että Haka­nie­mes­sä pys­tyt­täi­siin aja­maan muu­ta kuin jo työl­lis­ty­nei­den etua.

 19. Onnis­tuin vaih­ta­maan tele­vi­sio­ka­na­val­le, jos­sa, enti­nen vih­reä, Eero Palo­hei­mo oli haas­ta­tel­ta­va­na. Palo­hei­mon mukaan pitäi­si erot­taa pie­net ja isot asiat.
  Lähi-idän ja Afri­kan väes­tö­rä­jäh­dys ja sii­tä seu­raa­va kan­sain­vael­lus, joka romut­taa euroop­pa­lai­sen jär­jes­tel­män. No mitä teke­vät polii­ti­kot? Poh­ti­vat oikeus­tur­vaa, työ­lu­pia, kiintiöitä.
  Kun Suo­mi tai­tei­li Neuvostoliitto/Venäjä kom­mu­ni­keoi­den kans­sa vuo­si­kym­me­niä, niin siir­ty­mä ”EU:n kan­san­vä­li­seen Afrik­ka ‑poli­tiik­kaan” tapah­tui liki sil­män­rä­pä­tyk­ses­sä. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta jäl­jit­tää poliit­ti­sen his­to­rian koh­ta (ja vas­taus kysy­myk­seen mik­si), jos­sa vasem­mis­ton sanal­li­set soli­daa­ri­suu­den osoi­tuk­set muut­tu­vat mil­tei kaik­kien puo­luei­den ter­ve­tu­loa kaik­ki politiikaksi.

 20. Asial­li­nen kir­joi­tus. Tie­dus­te­li­sin mis­sä koh­taa Rin­teen hal­li­tuk­sen ohjel­maa sano­taan että ”yhdek­si pako­lais­ten valin­ta­kri­tee­rik­si vali­taan edel­ly­tyk­set sopeu­tua suo­ma­lai­seen yhteiskuntaan”.

  Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa lukee

  ”Kiin­tiö­pa­ko­lai­sia valit­taes­sa pai­no­te­taan haa­voit­tu­vaa ase­maa ja ote­taan huo­mioon myös kotou­tu­mi­sen edel­ly­tyk­siä, kuten muun muas­sa per­hei­den yhdes­sä pitä­mi­nen” (“Neu­vot­te­lu­tu­los hal­li­tus­oh­jel­mas­ta 3.6.2019”, 81). 

  Sopeu­tua-ver­bi esiin­tyy hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ainoas­taan ilmas­ton­muu­tok­sen yhtey­des­sä. Kotou­tu­mi­sen edel­ly­tys­ten huo­mioon otta­mi­nen saat­taa vii­ta­ta myös sii­hen esi­mer­kik­si Tar­ja Halo­sen esit­tä­mään aja­tuk­seen, että sek­su­aa­li­ri­kok­sis­sa ylie­dus­te­tuil­la maa­han­muut­ta­jil­la pitäi­si olla äiti tai muu auk­to­ri­teet­ti mukana.

  Ratio­naa­li­nen kes­kus­te­lu ei ole kos­kaan tyys­tin mah­do­ton­ta, mut­ta täs­sä asias­sa sitä ovat vai­keut­ta­neet pait­si per­sut myös femi­ni­sis­ti­set tut­ki­jat ja toi­mit­ta­jat, jot­ka sano­vat kai­kes­ta tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­mään tai sen hyväk­si­käyt­tä­jiin koh­dis­tu­vas­ta kri­tii­kis­tä, että kysees­sä on ”val­kois­ten hete­ro­mies­ten vas­tais­ku, joka on hei­dän reak­tion­sa sii­hen että maa­il­ma puut­tuu [–] Kun omaa etuoi­keu­tet­tua ase­maa kysee­na­lais­te­taan ja se alkaa pik­ku­hil­jaa muren­tua, se lau­kai­see defens­si­reak­tioi­ta” (Emmi Nie­mi­sen ja Johan­na Veh­koon sar­ja­ku­va­kir­jas­ta Vihan ja Inhon Inter­net, 2016, 87; tätä ei ole tar­koi­tet­tu huu­mo­rik­si sar­ja­ku­vas­sa vaan asian­omai­set tut­ki­jat sano­vat aina täl­lä samal­la taval­la, täy­sin tosissaan).

  1. Tie­dus­te­li­sin mis­sä koh­taa Rin­teen hal­li­tuk­sen ohjel­maa sano­taan että ”yhdek­si pako­lais­ten valin­ta­kri­tee­rik­si vali­taan edel­ly­tyk­set sopeu­tua suo­ma­lai­seen yhteiskuntaan”.

   ja ote­taan huo­mioon myös kotou­tu­mi­sen edellytyksiä,”

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “ja ote­taan huo­mioon myös kotou­tu­mi­sen edellytyksiä,”

    Käy­tän­nös­sä tuo tar­koit­taa kes­kit­ty­mis­tä kris­tit­tyi­hin, mikä sinän­sä oli­si koh­tuul­lis­ta, kos­ka kris­ti­tyt ovat laa­jim­min vai­not­tu ihmisryhmä.

   2. Kal­le: Käy­tän­nös­sä tuo tar­koit­taa kes­kit­ty­mis­tä kris­tit­tyi­hin, mikä sinän­sä oli­si koh­tuul­lis­ta, kos­ka kris­ti­tyt ovat laa­jim­min vai­not­tu ihmisryhmä.

    Mil­lä­hän perus­teel­la tul­kit­set noin? 

    Se voi tar­koit­taa että kris­ti­tyt ovat yksi ryh­mis­tä, joi­den kat­so­taan sopeu­tu­van hel­pomm­min, mut­ta minus­ta on sel­vää että kor­keas­ti­kou­lu­tet­tu englan­tia puhu­va mus­li­mi sopeu­tuu tän­ne toden­nä­köi­ses­ti pal­jon parem­min kuin kou­lut­ta­ma­ton ja kie­li­tai­do­ton kristitty.

 21. Mei­tä ohjaa edel­leen gee­nien ohjel­moi­ma viet­tim­me, mikä syn­tyi sen pit­kän ajan­jak­son kulues­sa, jol­loin ihmis­kun­ta eli pie­ni­nä hei­moi­na. Sil­loin hen­ken­sä menet­tä­mi­sen uhal­la­kin piti olla val­mis puo­lus­ta­maan omai­si­aan ja hei­mo­aan. Vihol­li­sen tun­to­merk­ki oli eri­lai­suuus. Sii­tä jäi tar­ve kokea eri­lai­set uhkak­si itsel­le ja omal­le väel­le. Täl­lai­se­na näkee bio­lo­gi rasis­min perim­mäi­sen syyn ja sen, mik­si yksin poli­tii­kan kei­not eivät riitä.

  Kiusaa­mi­nen­kin on rasis­min ilmen­ty­mä, sil­lä usein­han eri­lais­ta kiusa­taan, kos­ka eri­lai­set vais­to­mai­ses­ti koe­taan vihol­li­sik­si tai aina­kin kil­pai­li­joik­si. Kos­ka kysy­mys on vie­teis­tä, rasis­mia ja kiusaa­mis­ta vas­taan jär­ki­pe­rus­teet tehoa­vat huonosti.

  Kau­an sit­ten ihmi­set kyke­ni­vät myös mit­ta­vaan yhteis­työ­hön yli hei­mo­ra­jo­jen. Syn­tyi kau­pun­ke­ja ja kor­kea­kult­tuu­re­ja. Sil­loin — kuten nyt­kin — ihmi­set ajoi­vat omaa etu­aan. Yhteis­työs­tä on jokai­sel­le hyö­tyä, myös häviöl­le jää­neil­le. Vähä­osai­sil­le­kin orjuus ja ras­kas työ oli­vat parem­pi vaih­toeh­to kuin tul­la sur­ma­tuk­si tai nään­tyä näl­kään. Yhteis­työl­lä­kin on var­jo­puo­len­sa ja rajan­sa. Sotia yhteis­työ ei ole ennen­kään estä­nyt, eikä edes varustelua.

  Kaik­kia maa­han­pyr­ki­viä ei pys­ty­tä otta­maan vas­taan, ei lähel­le­kään mää­rää, mikä tar­vit­tai­siin huol­to­suh­det­ta tur­vaa­maan. Kun työ­voi­maa tar­vit­tai­si, sen pes­taa­mi­nen vie­ras­maa­lais­ten jou­kos­ta vais­to­mai­ses­ti epäi­lyt­tää, vaik­ka juu­ri näis­tä vie­ras­maa­lai­sis­ta ei oli­si kiel­tei­siä kokemuksia.

 22. Popu­lis­ti pai­suu, kun polii­ti­kot ei kuun­te­le mitä iso osa kan­sas­ta halu­aa – kan­sal­lis­val­tio­ta, tur­vaa, oma yhtei­sö ensin. Kan­sa­lai­set kokee, että hei­tä hyväk­si­käy­te­tään (ket­kä siel­tä tulee, hake­mus­ral­li, täy­si sosiaaliturva) 

  Jos mikään isois­ta puo­luei­ta ei tee Tans­ko­ja, demo­kraat­ti­nen mal­lim­me tekee Perus­suo­ma­lai­sis­ta seu­raa­van pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­een. Ja se kas­vaa pik­ku­hil­jaa popu­lis­ti­puo­lu­ees­ta uudek­si isok­si yleis­puo­lu­eek­si kar­sien “hör­höt” pois matkasta. 

  Kuten monis­sa hyvis­sä pos­tauk­sis­sa todet­tu, pako­lai­set ovat isol­ta osal­ta maas­saan hyvä­osai­sia, mie­hiä — kyke­ne­vät mak­saa ja sel­vi­tä mat­kas­ta. Aut­ta­mi­sen pitäi­si läh­teä sii­tä, kuin­ka aute­taan mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti – eli useim­mi­ten siis lähia­lueil­la. Sama raha voi­tai­siin käyt­tää useam­pien ja enem­män apua tar­vit­se­vien hyväksi.
  Suo­meen ihmi­siä pitäi­si ottaa (Kana­dan mal­liin?) pää­osin työ­poh­jai­ses­ti — teki­jöi­tä, jot­ka työl­lis­ty­vät. Täl­löin sopeu­tu­mi­nen oli­si teho­kas­ta ja integroi­tu­mi­nen helpompaa.

  1. Jype:
   Kuten monis­sa hyvis­sä pos­tauk­sis­sa todet­tu, pako­lai­set ovat isol­ta osal­ta maas­saan hyvä­osai­sia, mie­hiä – kyke­ne­vät mak­saa ja sel­vi­tä matkasta. 

   Suo­jaa­ko iPho­ne luo­deil­ta­kin, vai min­kä takia hyvä­osai­nen ei tar­vi­si suo­je­lua? Mene­vät­kö kuo­le­man­par­tiot ohi, jos on paalua?

   1. Tätä minä­kin olen aina ihme­tel­lyt, mut­ta en oli­si osan­nut muo­toil­la kysy­mys­tä näin hyvin.

   2. Sylt­ty: Suo­jaa­ko iPho­ne luo­deil­ta­kin, vai min­kä takia hyvä­osai­nen ei tar­vi­si suo­je­lua? Mene­vät­kö kuo­le­man­par­tiot ohi, jos on paalua?

    Eihän Jype tuol­lais­ta väi­tä. Väi­te on, että nykyi­nen jär­jes­tel­mä suo­sii räi­keäs­ti ja epäeet­ti­ses­ti nii­tä hädä­na­lai­sia, joil­la on varaa mak­saa salakuljettajille. 

    Rat­kai­suk­si tar­jot­tu parem­pi jär­jes­tel­mä (s.o. tur­va­pai­kan­ha­ki­jat pako­lais­lei­reil­le) ei näin tee, vaan koh­te­lee hädä­na­lai­sia yhden­ver­tai­ses­ti. Se myös lopet­taa Väli­me­rel­le läh­te­mi­sen ja siten huk­ku­mis­kuo­le­mat sekä vält­tää maa­han­muut­toon liit­ty­vien kult­tuu­ris­ten konflik­tien pahen­tu­mi­sen Euroopassa.

   3. Aika aja­tel­la: Eihän Jype tuol­lais­ta väi­tä. Väi­te on, että nykyi­nen jär­jes­tel­mä suo­sii räi­keäs­ti ja epäeet­ti­ses­ti nii­tä hädä­na­lai­sia, joil­la on varaa mak­saa salakuljettajille. 

    Rat­kai­suk­si tar­jot­tu parem­pi jär­jes­tel­mä (s.o. tur­va­pai­kan­ha­ki­jat pako­lais­lei­reil­le) ei näin tee, vaan koh­te­lee hädä­na­lai­sia yhdenvertaisesti. 

    Toi­sin sanoen tän­ne pitäi­si ottaa nykyis­tä enem­män hen­ki­löi­tä, jois­ta moni perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­ja käyt­tää ter­miä “kame­li­kus­ki” ja joil­la ei ole täl­lä het­kel­lä mah­dol­li­suut­ta matkustaa.

    Pako­laiss­ta­tus­ten jake­lu hal­li­tus­ti pako­lais­lei­rien kaut­ta voi olla hyvä aja­tus, mut­ta nii­den eet­ti­nen perus­te­lu on nau­ret­ta­vaa poru­kal­ta, jon­ka mie­les­tä on samaan aikaan eet­ti­ses­ti täy­sin hyväk­syt­tä­vää han­ka­loit­taa tän­ne pyr­ki­mis­tä aktii­vi­ses­ti estä­mäl­lä Väli­me­rel­lä teh­tä­vää pelastustoimintaa.

   4. Sylt­ty: Toi­sin sanoen tän­ne pitäi­si ottaa nykyis­tä enem­män hen­ki­löi­tä, jois­ta moni perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­ja käyt­tää ter­miä “kame­li­kus­ki” ja joil­la ei ole täl­lä het­kel­lä mah­dol­li­suut­ta matkustaa.

    Pako­laiss­ta­tus­ten jake­lu hal­li­tus­ti pako­lais­lei­rien kaut­ta voi olla hyvä aja­tus, mut­ta nii­den eet­ti­nen perus­te­lu on nau­ret­ta­vaa poru­kal­ta, jon­ka mie­les­tä on samaan aikaan eet­ti­ses­ti täy­sin hyväk­syt­tä­vää han­ka­loit­taa tän­ne pyr­ki­mis­tä aktii­vi­ses­ti estä­mäl­lä Väli­me­rel­lä teh­tä­vää pelastustoimintaa.

    Ensim­mäi­nen kap­pa­le ilmai­see vain oman mie­li­pi­tee­si, ei joh­to­pää­tös­tä sano­mas­ta­ni. Onhan yhden­ver­tais­ta sekin, että tämän het­ken etuoi­keu­tet­tu­ja ote­taan jat­kos­sa vähemmän.

    Otak­sun, että täl­lä het­kel­lä Väli­me­ren pelas­tus­toi­min­taa vas­tus­ta­vat muut­ta­vat kan­taan­sa (joh­don­mu­kai­ses­ti) sit­ten, kun pelas­tet­tu­ja ale­taan prof. Col­lie­rin ehdo­tuk­sen mukai­ses­ti toi­mit­taa YK:n pako­lais­lei­reil­le, ei EU-mai­den vas­taan­ot­to­kes­kuk­siin. Mut­ta kos­ka edel­leen­kään Col­lie­rin ehdo­tuk­seen ei ole tar­tut­tu, on loo­gis­ta ehkäis­tä Väli­me­rel­le läh­töä muil­la kei­noin, mm. huk­ku­mis­ten vähentämiseksi.

 23. Hyvä ana­lyy­si. Ainoa jos­ta olen eri miel­tä, on tuo dema­rien sivis­ty­nei­syys. Nyt eläk­keel­lä ole­vas­sa suku­pol­ves­sa oli vie­lä sivis­ty­nei­tä dema­rei­ta, vii­mei­siä kes­kus­ta­oi­keis­to­lai­sia ase­ve­li­de­ma­rei­ta. Nyt on vain sosialisteja.

  Björn Wahl­roos uskal­si ottaa asian esil­le maa­han­muut­to­aal­lon olles­sa kuu­mim­mil­laan. Hän kysyi tuli­joi­den oikeu­des­ta työn­te­koon! On pak­ko sanoa, etten pidä koko­nai­suu­den luo­nei­ta polii­tik­ko­ja, saa­ti vir­ka­mie­hiä min­kään arvoi­si­na. Kotout­ta­mi­nen on tyrit­ty kun­nol­la. Kan­san­edus­ta­ja Lepo­mä­keä on sovi­tel­tu jo seu­raa­van hal­li­tuk­sen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si, mut­ta tar­vi­taan­ko hän­tä enem­män sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön joh­toon? STM on täl­lä het­kel­lä mel­koi­nen ongel­ma, ei ratkaisu.

 24. ”Dema­rit ovat sen­tään voit­to­puo­li­ses­ti sivis­ty­nei­tä ihmisiä. ”
  Olis­ko aika jo sinun­kin olla suvaitsevaisempi?
  Juu­ri täl­lai­nen sokeus sataa ääri­liik­kei­den laariin.

  1. Arp­bo:
   ”Dema­rit ovat sen­tään voit­to­puo­li­ses­ti sivis­ty­nei­tä ihmisiä. ”
   Olis­ko aika jo sinun­kin olla suvaitsevaisempi?
   Juu­ri täl­lai­nen sokeus sataa ääri­liik­kei­den laariin. 

   Eihän sivis­ty­nei­syys ole mikän suvait­se­vai­suus­asia, vaan kysees­sä on enem­män fak­ta­väi­te. Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat ovat mel­ko sivis­ty­mä­tön­tä sakkia.

   Ääri­liik­kei­den laa­riin sataa nimen­omai­ses­ti kai­ken­lai­sen bar­ba­ris­min ja epä­si­vis­ty­neen käy­tök­sen hil­jai­nen hyväk­sy­mi­nen, ne saa­vat vir­taa toi­min­nal­leen sii­tä että voi­vat toi­mia vapaas­ti. Toi­sin kuin ennen, rasis­tien ei tar­vit­se nyky­ään enää juu­ri­kaan häve­tä omia ulostulojaan.

  2. Arp­bo:
   ”Dema­rit ovat sen­tään voit­to­puo­li­ses­ti sivis­ty­nei­tä ihmisiä. ”
   Olis­ko aika jo sinun­kin olla suvaitsevaisempi?
   Juu­ri täl­lai­nen sokeus sataa ääri­liik­kei­den laariin.

   Jep. Tuo on joko blo­gis­til­ta ihan aitoa yli­mie­li­syyt­tä nii­tä impli­siit­ti­ses­ti ”sivis­ty­mät­tö­mik­si” mää­rit­te­le­mi­ään ihmi­siä koh­taan tai sit­ten posee­raus­ta vih­rei­den omal­la taval­laan suvait­se­mat­to­mia kan­nat­ta­jia kohtaan. 

   Kovin on vali­koi­vaa, mil­lai­nen eri­lai­suus (myös mie­li­pi­tei­den) on kivaa ja ihkua ja tie­ten­kin vähän etni­ses­ti eksoot­ti­sem­mat saa aina plus­saa, vaik­ka nii­den kult­tuu­ri ja uskon­to hiu­kan vaik­ka nai­sia, ateis­te­ja, erius­koi­sia ja homo­ja sortaisikin.

   Kir­joi­tus­han läh­tee alus­ta asti vää­ril­le rai­teil­le väit­täes­sä Tans­kan kan­san­puo­luet­ta maa­han­muut­to­vas­tai­sek­si. Sii­nä taas type­räs­ti nipu­te­taan kak­ki maa­han­muut­to yhteen. Kan­san­puo­lue ei ole kate­go­ri­ses­ti maa­han­muut­to­vas­tai­nen ja sel­lai­set ihmi­set ovat mar­gi­naa­lin mar­gi­naa­lis­sa. On voi­ta­va erot­taa koh­de­maal­le hyö­dyl­li­nen, neut­raa­li ja hai­tal­li­nen maahanmuutto. 

   Ihmis­ten suu­ri enem­mis­tö halu­aa vähin­tään rajoit­taa sitä hai­tal­lis­ta puol­ta: huol­to­suh­de, rikol­li­suus, sosi­aa­li­set ongel­mat, sopeu­tu­mat­to­muus seku­laa­riin yhteis­kun­taan jne. lisää­vää maa­han­muut­toa. Se tar­koit­taa käy­tän­nös­sä Tans­kan mal­lia, mitä tulee kiin­tiö­pa­ko­lai­sia ja tur­va­pai­kans­hop­pai­lun ja per­hee­nyh­dis­tä­mi­sen helppouteen.

 25. Kes­kus­te­lun voi­si ottaa hal­tuun jaka­mal­la asian osiin. Esim.. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa puhut maa­han­muu­tos­ta ja pako­lai­sis­ta sekai­sin. Kes­kus­te­lu kan­nat­taa jakaa poliit­ti­siin pako­lai­siin, talous/nälkä/ilmastopakolaisiin ja työ­pe­räi­seen maahanmuuttoon. 

  Poliit­ti­set pako­lai­set EU on sitou­tu­nut pako­lais­so­pi­muk­siin, jos­sa jokai­nen joka pää­see rajal­le tai rajan sisäl­le kei­nol­la mil­lä hyvän­sä voi pyy­tää tur­va­paik­kaa ja käsit­te­ly läh­tee käyn­tiin. Pako­lais­ten valin­ta muu­al­la, ei muu­ta tätä mah­dol­li­suut­ta. Jos EU irtau­tuu sopi­muk­ses­ta, myös kol­man­nen maa­il­man maat irtau­tu­vat sii­tä. Pako­lai­set ale­taan pysäyt­tä­mään väki­val­loin rajal­le jos he yrit­tä­vät pyy­tää tur­va­paik­kaa. EU:n esi­merk­ki ja sitou­tu­mi­nen pako­lais­so­pi­muk­siin mah­dol­lis­taa pako­lai­set kol­man­nes­sa maa­il­mas­sa. Tämä ongel­ma on rat­kais­ta­va poliit­ti­ses­ti. Pako­lais­lei­rien rahoit­ta­mi­nen muu­al­la on ilmei­ses­ti rat­kai­su johon ollaan pää­ty­mäs­sä, mut­ta se ei ole inhi­mil­li­nen pit­käl­lä aikavälillä. 

  talous/nälkä/ilmastopakolaiset Luul­ta­vas­ti suu­rion osa pako­lai­si­ta tulevaisuudessa.
  Nälän aiheut­ta­mat ongel­mat voi­daan rat­kais­ta anta­mal­la ihmi­sil­le ruo­kaa ja riit­tä­vät eli­no­lot ilman maa­han­muut­toa. Se ei tule edes kovin kal­liik­si. World Eco­no­mic Forum: How much would it cost to end hun­ger? $160 mil­jar­dil­la vuo­des­sa voi­daan ruok­kia mil­jar­di ihmis­tä. Esim.. soti­las­me­noi­hin suh­teu­tet­tu­na tämä on niin pie­ni menoe­rä, ettei se tun­nu mis­sään. EU:n soti­las­me­not ovat €503 mil­jar­dia. Kes­kus­ta­puo­lue oli­si innois­saan jos tasai­nen vir­ta EU:n vil­ja­lai­vo­ja vei­si Suo­men vil­jaa Afrik­kaan. Paa­vo Väy­ry­nen, joka tai­taa olla ikui­nen ja kuo­le­ma­ton, voi­tai­siin lähet­tää Afrik­kaan. Afri­kan Täh­ti ‑lii­ke tar­vit­see johtajan.

  1. N/A:
   Jos EU irtau­tuu sopi­muk­ses­ta, myös kol­man­nen maa­il­man maat irtau­tu­vat siitä.Pakolaiset ale­taan­py­säyt­tä­mään väki­val­loin rajal­le jos he yrit­tä­vät pyy­tää tur­va­paik­kaa. EU:n esi­merk­ki ja sitou­tu­mi­nen pako­lais­so­pi­muk­siin mah­dol­lis­taa pako­lai­set kol­man­nes­sa maailmassa. 

   Raken­sit olkiu­kon. Nykyi­sen EU-mai­den tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­män ainoa vaih­toeh­to ei ole “irtau­tu­mi­nen sopi­muk­ses­ta”. Vaih­toeh­to on kv-sopi­mus­ten uudel­leen tul­kit­se­mi­nen niin, että rajal­la tai maa­han saa­pu­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat voi­daan toi­mit­taa YK:n pako­lais­lei­reil­le (tur­val­li­ses­ti YK:n las­kuun). Ei ole hait­taa sii­tä, jos kol­man­nen maa­il­man maat ja Japa­ni alka­vat teke­mään näin EU-mai­den peräs­sä. YK:n jäsen­maat rahoit­ta­vat jo nyt pako­lais­lei­re­jä — sik­si en sanoi­si sitä rat­kai­suk­si “johon ollaan päätymässä”. 

   Pit­käl­lä aika­vä­lil­lä näl­kä­pa­ko­lai­suus tulee hoi­taa niin, että jokai­ses­sa val­tios­sa sopeu­te­taan väki­lu­ku val­tion resurs­sien (eri­tyi­ses­ti luon­non­va­ro­jen) mukai­ses­ti. Lyhyel­lä aika­vä­lil­lä hätä­apu ja teho­kas kehi­tys­a­pu ovat perus­tel­tu­ja. Vii­ta­tus­sa kir­joi­tuk­ses­sa yhteis­sum­ma oli noin 267 mrd dol­la­ria vuo­des­sa. Se on 35-ker­tai­nen ver­rat­tu­na YK:n pako­lais­jär­jes­tön vuosibudjettiin.

  2. Mitä tulee maa­han­tu­li­joi­den jaka­mi­seen eri­lai­siin ryh­miin hei­dän taus­tan­sa tai maa­han­tu­lo­mo­ti­vaa­tion perus­teel­la, niin se on mones­sa tapauk­ses­sa mah­do­ton teh­tä­vä. Suo­ma­lai­sil­la viran­omai­sil­la ei usein­kaan ole kei­no­ja var­mis­tua maa­han­tu­li­jan taus­tas­ta, vaan se jää lähin­nä maa­han­tu­li­jan oman ker­to­muk­sen varaan. Maa­han­tu­li­jan oman edun mukais­ta taas on esit­tää viran­omai­sel­le juu­ri sel­lai­nen ker­to­mus jon­ka hän par­hai­ten arvioi mah­dol­lis­ta­van oles­ke­lu­lu­van saannin.

   Eri­lai­set taus­tat myös usein sekoit­tu­vat. Hen­ki­lö esi­mer­kik­si saat­taa olla poliit­ti­nen pako­lai­nen, mut­ta toi­saal­ta hank­kiu­tu­nut juu­ri Suo­meen sik­si, että tääl­lä on kor­kea elintaso.

 26. Vil­pi­tön kii­tos täs­tä puheen­vuo­ros­ta. Olen itse­kin pit­kään tus­ki­tel­lut sitä, että maa­han­muu­tos­ta — vai­keas­ta ja moni­muo­toi­ses­ta kysy­myk­ses­tä — on niin vai­kea kes­kus­tel­la jul­ki­suu­des­sa raken­ta­vas­ti. Pää­syyl­li­siä ovat tie­tys­ti perus­suo­ma­lai­set ja vas­taa­vat, mut­ta täy­sin syyt­tö­miä eivät ole myös­kään (jos­kus kirs­kah­ta­van kire­ään) suvait­se­vais­toon kuuluvat.

  Maa­han­muut­to on jo nyt ja tule­vai­suu­des­sa toden­nä­köi­ses­ti vie­lä enem­män myös suu­ri ongel­ma, jota kan­nat­tai­si kye­tä joten­kin hal­li­tus­ti hoi­ta­maan. Miten sen voi teh­dä niin, että autam­me min­kä koh­tuu­del­la pys­tym­me, mut­ta samal­la ymmär­täen että kaik­kia emme pys­ty kui­ten­kaan aut­ta­maan? Miten estäm­me kär­jis­ty­vän yhteis­kun­nal­li­sen kah­tia­ja­kau­tu­mi­sen tämän kysy­myk­sen ympärillä?

  Olen pes­si­mis­ti: ei onnis­tu. Miten voi kes­kus­tel­la jär­ke­väs­ti ihmi­sen kans­sa, joka syyt­tää kai­kis­ta yhteis­kun­nan ongel­mis­ta (EU:n lisäk­si) maa­han­muut­toa? Miten voi kes­kus­tel­la ihmi­sen kans­sa, joka halu­aa vain sul­kea sil­män­sä maa­han­muu­ton ongel­mal­li­sil­ta puo­lil­ta? Niin­pä popu­lis­tit sät­ti­vät ja räy­hää­vät kuten ennen­kin ja suvait­se­vais­to ei suos­tu kun­nol­la edes keskustelemaan.

  Vai voi­si­ko sit­ten­kin olla jol­lain tapaa mah­dol­lis­ta, että taval­li­set, mal­til­li­set ihmi­set, joi­ta enem­mis­tö epäi­le­mät­tä on, ottai­si­vat lopul­ta­kin tämän kes­kus­te­lun haltuunsa?

 27. Ongel­ma­kent­tä on han­ka­la. Juha­na Var­tiai­sen blo­gi­kir­joi­tus aiheen psy­ko­lo­gi­ses­ta taus­tas­ta kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti lukea.

  Läh­tö­mai­den naa­pu­ris­sa ole­vat käsit­te­ly­kes­kuk­set ovat tuhoon tuo­mit­tu aja­tus kah­des­ta syys­tä. Yksi on se, että ne näyt­tä­vät ole­van aika lopul­li­sia. Liba­no­nis­sa ja Jor­da­nias­sa pales­tii­na­lais­pa­ko­lais­ten lei­reil­lä on jo yli 70 vuot­ta ikää. Toi­nen on se, että miten­kä­hän vai­kut­taa lei­ril­lä ole­vaan pai­nee­seen toi­vot­to­muus pois­pää­syn suh­teen? Eivät pales­tii­na­lai­set­kaan ole pääs­seet palaa­maan, ja Syy­ri­aan paluu on osin hen­gen­vaa­ral­lis­ta. Mikä oli­si parem­pi kas­vat­ta­mo terrorismille?

  Sopeu­tu­mi­sen suh­teen kris­ti­tyt eivät ole yhtään hyväk­sy­tym­piä maa­han­muut­ta­jia kuin afrik­ka­lai­set tai ara­bit. Sak­san juu­ta­lais­pa­ko­lai­set eivät mei­nan­neet kel­va­ta min­ne­kään, myös­kään Suo­meen. Espan­ja­lai­set sisäl­lis­so­ta­pa­ko­lai­set eivät kel­van­neet Rans­kaan 1939. “Puo­la­lai­set put­ki­mie­het” riit­ti­vät syyk­si vihai­siin kam­pan­joi­hin Län­si-Euroo­pas­sa. Itä-Kar­ja­lan (lähes suo­men­kie­li­siä!) pako­lai­sia uhkail­tiin jopa työ­väen­leh­dis­tön toi­mes­ta 1920-luvul­la. Asias­ta enem­män omas­sa blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa­ni.

  Mus­li­meis­ta­kin pitää muis­taa että hei­hin luo­ki­tel­luis­sa on niin ateis­te­ja, seku­laa­re­ja kuin tapa­mus­li­me­ja­kin. Suo­men tataa­rit ovat sopeu­tu­neet erit­täin­hy­vin, hei­tä mm. pal­ve­li tal­vi- ja jat­ko­so­das­sa 156, jois­ta kaa­tui 10.

  Yksi han­ka­la kysy­mys on, voi­ko kenel­le­kään nai­sen tai homo­sek­su­aa­lin koh­dal­la oikeas­ti sanoa, että hänen on tur­val­lis­ta asua arabimaassa?

  1. ij:

   Läh­tö­mai­den naa­pu­ris­sa ole­vat käsit­te­ly­kes­kuk­set ovat tuhoon tuo­mit­tu aja­tus kah­des­ta syystä. 

   Mikä siis on oma ratkaisuehdotuksesi?

   Itse ehdo­tan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den toi­mit­ta­mis­ta YK:n pako­lais­lei­reil­le ja lei­rien rahoi­tuk­sen monin­ker­tais­ta­mis­ta, jot­ta nii­tä voi­daan kehit­tää “kehi­tys­kes­kuk­sik­si”. Tätä kan­nat­ta­vat myös esim. prof. Paul Col­lier ja eläk­keel­lä ole­va suur­lä­het­ti­läs Mat­ti Kää­riäi­nen; kuun­te­le tuo­rein Yle Radio 1:n Brys­se­lin kone, jos­sa Kää­riäi­nen on haastateltavana.

   1. Aika aja­tel­la: Mikä siis on oma ratkaisuehdotuksesi?

    Itse ehdo­tan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den toi­mit­ta­mis­ta YK:n pako­lais­lei­reil­le ja lei­rien rahoi­tuk­sen moninkertaistamista,jotta nii­tä voi­daan kehit­tää “kehi­tys­kes­kuk­sik­si”. Tätä kan­nat­ta­vat myös esim. prof. Paul Col­lier ja eläk­keel­lä ole­va suur­lä­het­ti­läs Mat­ti Kää­riäi­nen; kuun­te­le tuo­rein Yle Radio 1:n Brys­se­lin kone, jos­sa Kää­riäi­nen on haastateltavana. 

    Kuten sanoin: miten saam­me pai­kal­li­sen val­tion hyväk­sy­mään pako­lais­lei­rin alu­eel­leen? Pako­lais­lei­rit näyt­tä­vät mones­sa tapauk­ses­sa nimit­täin lopul­li­sel­ta rat­kai­sul­ta, vrt. pales­tii­na­lais­ten lei­rit Liba­no­nis­sa ja Jor­da­nias­sa. Vai pää­se­vät­kö pales­tii­na­lai­set jos­kus kotiinsa?

    Lisäk­si, jos haluam­me ihmis­ten pysy­vän jol­lain alu­eel­la, siel­lä pitäi­si olla elä­män raken­ta­mi­sen mah­dol­li­suus. Mah­dol­li­suus opis­kel­la, perus­taa yri­tys, hank­kia asun­to ja per­heen elä­män edel­ly­tyk­set — ehkä­pä joku päi­vä ryh­tyä teke­mään turis­ti­na mat­ko­ja per­heel­lä loma­koh­tei­siin, niin­kuin muut­kin ihmi­set. Jos pako­lais­lei­ril­tä ei pää­se pois, se on vankila.

    Elä­mä tänä päi­vä­nä vaa­ti­si siis kehit­ty­neen infra­struk­tuu­rin yli­opis­toi­neen, teol­li­si­ne työ­paik­koi­neen ja niin pois päin.

    Oma rat­kai­su­ni oli­si hakea pako­lai­set kiin­tiöit­täin eri kehit­ty­nei­siin, väes­tö­ka­dos­ta muu­ten kär­si­viin mai­hin, kuten Suo­meen. Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to sit­ten erik­seen, sitä­kin tarvitaan.

   2. ij: Kuten sanoin: miten saam­me pai­kal­li­sen val­tion hyväk­sy­mään pako­lais­lei­rin alueelleen? […]
    Oma rat­kai­su­ni oli­si hakea pako­lai­set kiin­tiöit­täin eri kehit­ty­nei­siin, väes­tö­ka­dos­ta muu­ten kär­si­viin mai­hin, kuten Suomeen. 

    Val­tiot jo hyväk­sy­vät pako­lais­lei­re­jä alueil­leen. Mat­ti Kää­riäi­nen (Brys­se­lin kone 12.6.2019, Yle Areena): 

    Kes­tä­vä rat­kai­su ei ole, että ihmi­set muut­ta­vat köy­hil­tä alueil­ta rik­kail­le alueil­le…” (07:00)

    Näis­tä lei­reis­tä oli­si vii­saam­pi kehit­tää toi­mi­via, talou­del­li­sia yksik­kö­jä, jois­sa ihmi­sil­le ope­tet­tai­siin tai­to­ja…” (08:26)

    Toi­mi­va rat­kai­su ei ole se, mitä monet ns. hyvän­tah­toi­set huma­nis­tit tääl­lä sano­vat, että ter­ve­tu­loa vaan tän­ne. Se ei yksin­ker­tai­ses­ti onnis­tu, kos­ka köy­his­sä mais­sa on niin pal­jon enem­män ihmi­siä kuin rik­kais­sa mais­sa.” (12:29)

    Täl­lä het­kel­lä­hän me olem­me sii­nä tilan­tees­sa, että rik­kai­den mai­den tuki pako­lai­sil­le menee mas­sii­vi­ses­sa mää­rin niil­le pako­lai­sil­le, jot­ka ovat onnis­tu­neet tule­maan rik­kai­den mai­den rajoil­le, ja näi­tä pako­lai­sia­han on vain 10 % koko pako­lais­mää­räs­tä ja 90 % näil­lä lei­rel­lä saa vain todel­la vähän tukea.” (14:29)

    … niin on saa­nut hyvin nopeas­ti rasis­tin lei­man otsaan.” (16:39)

    Yleen­sä isän­tä­mai­den suh­tau­tu­mi­seen vai­ku­te­taan rahal­la.” (22:55)

    Tai lei­rit ovat jo ole­mas­sa, ei nii­tä tar­vit­se oikeas­taan edes perus­taa.” (23:33)

    Pako­lais­lei­rit eivät ole van­ki­la — niis­tä pää­see palaa­maan koti­maa­han­sa halutessaan. 

    Rat­kai­susi oli­si siis tuo­da pako­lai­set kehit­ty­nei­siin mai­hin — siis päin­vas­toin kuin, mitä mm. Kää­riäi­nen sanoo. Min­kä arvioi­sit ole­van Suo­men osuu­den? Oli­si­ko 1 % eli noin 1 mil­joo­na pako­lais­ta per vuosikymmen?

   3. Aika aja­tel­la Pako­lais­lei­rit eivät ole van­ki­la — niis­tä pää­see palaa­maan koti­maa­han­sa halutessaan.

    Ai niin kuin pales­tii­na­lai­set pää­se­vät (tai siis eivät pää­se) Liba­no­nin ja Jor­da­nian lei­reil­tä Israe­liin ja Palestiinaan?

    Näil­lä jo yli 70 vuo­tiail­la pako­lais­lei­reil­lä on myös ollut erit­täin epäs­ta­bi­loi­va vai­ku­tus sekä Liba­no­nin että Jor­da­nian poli­tiik­kaan. Vrt. Liba­no­nin sisäl­lis­so­ta 1975‒ ja Jor­da­nian 1970. 

    Syy­ria­lais­ten­kin pako­lais­ten­kin on aika paha pala­ta al-Assa­dien Syy­ri­aan, mikä­li hen­gis­sä pysy­mis­tä lain­kaan arvostaa.

   4. ij: Ai niin kuin pales­tii­na­lai­set pää­se­vät (tai siis eivät pää­se) Liba­no­nin ja Jor­da­nian lei­reil­tä Israe­liin ja Palestiinaan?

    Näil­lä jo yli 70 vuo­tiail­la pako­lais­lei­reil­lä on myös ollut erit­täin epäs­ta­bi­loi­va vai­ku­tus sekä Liba­no­nin että Jor­da­nian poli­tiik­kaan. Vrt. Liba­no­nin sisäl­lis­so­ta 1975‒ ja Jor­da­nian 1970. 

    Syy­ria­lais­ten­kin pako­lais­ten­kin on aika paha pala­ta al-Assa­dien Syy­ri­aan, mikä­li hen­gis­sä pysy­mis­tä lain­kaan arvostaa.

    ij: P

    Pales­tii­nan pako­lai­suus on oma lukun­sa. Sitä var­ten on eril­li­nen YK:n Pales­tii­nan pako­lais­jär­jes­tö. Konflik­tin rat­kai­se­mi­nen on ollut jat­ku­vas­ti maa­il­man­po­li­tii­kan kes­kiös­sä; kysy­mys­tä ei ole unoh­det­tu. Tot­ta kui­ten­kin on, että aivan jokai­sel­la pako­lai­sel­la ei ole lupaa pala­ta koti­maa­han­sa (tai van­hem­pien­sa syn­nyin­maa­han). Sil­ti­kään lei­ri ei ole van­ki­la, kos­ka palaa­mis­ta ei estä lei­ri vaan pako­lai­sen kotimaa. 

    Joka tapauk­ses­sa sel­vää on, että kun jot­kut val­tiot ajau­tu­vat ongel­miin lähin­nä väes­tön­kas­vun­sa vuok­si, ei ongel­mia tule voi­da “rat­kais­ta” pur­ka­mal­la väes­töä kehit­ty­nei­siin mai­hin. Tätä ei ker­ta­kaik­ki­aan tule pitää kei­no­va­li­koi­mas­sa. On kat­sot­ta­va nii­tä rat­kai­su­mal­le­ja, joi­ta jää jäl­jel­le. Paras täl­lä het­kel­lä tun­net­tu mal­li on YK:n pako­lais­lei­rien kohen­ta­mi­nen “kehi­tys­kes­kuk­sik­si”, siis erään­lai­sik­si pako­lais­val­tioik­si, joi­den hal­lin­to ei perus­tu (paikallis)demokratiaan. Kehi­tys­kes­kuk­sis­sa pako­lai­sel­le tur­va­taan sääl­li­set olot mut­ta ei kehit­ty­nei­den mai­den elintasoa.

   5. Joka tapauk­ses­sa sel­vää on, että kun jot­kut val­tiot ajau­tu­vat ongel­miin lähin­nä väes­tön­kas­vun­sa vuok­si, ei ongel­mia tule voi­da “rat­kais­ta” pur­ka­mal­la väes­töä kehit­ty­nei­siin maihin.

    Se kui­ten­kin on kei­no, johon suo­ma­lai­set ovat tois­tu­vas­ti itse­kin tur­vau­tu­neet. Esi­mer­kik­si suu­rien ikä­luok­kien aiheut­ta­ma pai­ne yhteis­kun­nal­le puret­tiin näp­pä­räs­ti rajan taakse.

   6. Raea­nus: Se kui­ten­kin on kei­no, johon suo­ma­lai­set ovat tois­tu­vas­ti itse­kin tur­vau­tu­neet. Esi­mer­kik­si suu­rien ikä­luok­kien aiheut­ta­ma pai­ne yhteis­kun­nal­le puret­tiin näp­pä­räs­ti rajan taakse.

    En tar­koit­ta­nut kei­noil­la lähet­tä­jien (ongel­ma­mai­den) kei­no­ja vaan vas­taa­not­ta­jien (kehit­ty­nei­den mai­den) kei­no­ja. Lähet­tä­jä­val­tioi­den toki tulee antaa kan­sa­lais­ten­sa muut­taa, mil­loin jokin val­tio on halu­kas hei­tä vas­taa­not­ta­maan, kuten Ruot­si ja Yhdys­val­lat ovat olleet haluk­kai­ta vas­taa­not­ta­maan suo­ma­lai­sia. Mut­ta kehit­ty­nei­den mai­den ei tule luo­da meka­nis­me­ja, joil­la ongel­ma­maat voi­vat lähet­täää väes­töään pois sil­loin­kin, kun muu­tos­ta ei ole (netto)hyötyä vas­taa­not­ta­val­le maalle.

   7. Aika aja­tel­la:
    Pales­tii­nan pako­lai­suus on oma lukun­sa. Sitä var­ten on eril­li­nen YK:n Pales­tii­nan pako­lais­jär­jes­tö. Konflik­tin rat­kai­se­mi­nen on ollut jat­ku­vas­ti maa­il­man­po­li­tii­kan kes­kiös­sä; kysy­mys­tä ei ole unoh­det­tu. Tot­ta kui­ten­kin on, että aivan jokai­sel­la pako­lai­sel­la ei ole lupaa pala­ta koti­maa­han­sa (tai van­hem­pien­sa syn­nyin­maa­han). Sil­ti­kään lei­ri ei ole van­ki­la, kos­ka palaa­mis­ta ei estä lei­ri vaan pako­lai­sen kotimaa. 

    Pales­tii­nan pako­lai­sia ei ole unoh­det­tu, mut­ta onko täs­tä muis­ta­mi­ses­ta heil­le hyö­tyä? Mah­taa olla muka­vaa elää lei­ril­lä kol­man­nen pol­ven pakolaisena.

    Aina ei syy läh­töön ole val­tiol­li­nen toi­mi­ja. Mitä teh­dä sil­loin? Afga­nis­ta­nia on vai­kea pitää hyväk­syt­tä­vä­nä eli­nym­pä­ris­tö­nä kenel­le­kään, ennen kuin jokai­ki­nen tali­ban on saa­tu ruotuun.

   8. ij: Oma rat­kai­su­ni oli­si hakea pako­lai­set kiin­tiöit­täin eri kehit­ty­nei­siin, väes­tö­ka­dos­ta muu­ten kär­si­viin mai­hin, kuten Suomeen. 

    Miten ajat­te­lit rat­kais­ta sen, etten minä hyväk­sy pako­lais­ten tuon­tia Euroop­paan, eri­tyi­ses­ti Suomeen?

    Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to sit­ten erik­seen, sitä­kin tarvitaan.

    Kuka tar­vit­see ja miksi?

   9. Olli S: Miten ajat­te­lit rat­kais­ta sen, etten minä hyväk­sy pako­lais­ten tuon­tia Euroop­paan, eri­tyi­ses­ti Suomeen? 

    Sil­lä taval­la, että sinul­la on edus­kun­ta­vaa­leis­sa vain yksi ääni.

   10. ij: Kuten sanoin: miten saam­me pai­kal­li­sen val­tion hyväk­sy­mään pako­lais­lei­rin alu­eel­leen? Pako­lais­lei­rit näyt­tä­vät mones­sa tapauk­ses­sa nimit­täin lopul­li­sel­ta rat­kai­sul­ta, vrt. pales­tii­na­lais­ten lei­rit Liba­no­nis­sa ja Jor­da­nias­sa. Vai pää­se­vät­kö pales­tii­na­lai­set jos­kus kotiinsa?

    Lisäk­si, jos haluam­me ihmis­ten pysy­vän jol­lain alu­eel­la, siel­lä pitäi­si olla elä­män raken­ta­mi­sen mah­dol­li­suus. Mah­dol­li­suus opis­kel­la, perus­taa yri­tys, hank­kia asun­to ja per­heen elä­män edel­ly­tyk­set — ehkä­pä joku päi­vä ryh­tyä teke­mään turis­ti­na mat­ko­ja per­heel­lä loma­koh­tei­siin, niin­kuin muut­kin ihmi­set. Jos pako­lais­lei­ril­tä ei pää­se pois, se on vankila.

    Elä­mä tänä päi­vä­nä vaa­ti­si siis kehit­ty­neen infra­struk­tuu­rin yli­opis­toi­neen, teol­li­si­ne työ­paik­koi­neen ja niin pois päin.

    Oma rat­kai­su­ni oli­si hakea pako­lai­set kiin­tiöit­täin eri kehit­ty­nei­siin, väes­tö­ka­dos­ta muu­ten kär­si­viin mai­hin, kuten Suo­meen. Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to sit­ten erik­seen, sitä­kin tarvitaan.

    Lah­jo­mal­la ja pai­nos­ta­mal­la se var­maan onnis­tuu, niin kuin muut­kin asiat kan­sain­vä­li­ses­sä poli­tii­kas­sa. Yli­pää­tään kaik­ki maa­pal­lon alu­eet tai­ta­vat jo olla jyvi­te­tyt eri val­tioil­le, joten on tie­tys­ti jon­kin­lai­nen ongel­ma, jos jos­ta­kin pitäi­si löy­tyä tilaa jol­le­kin uudel­le poru­kal­le. Vii­me kädes­sä aseil­la nämä ongel­mat usein tah­to­vat ratketa…

    Rat­kai­sus­sa on se ongel­ma, että näis­sä kehit­ty­neis­sä mais­sa on pal­jon ihmi­siä jot­ka eivät pidä sii­tä rat­kai­sus­ta. Mene­mät­tä enem­pää moraa­li­ky­sy­myk­siin voi­daan aina­kin tode­ta, että tämän aja­mi­sel­la on todis­te­tus­ti hyvin dis­rup­tii­vi­nen vai­ku­tus näi­den kehit­ty­nei­den mai­den sisä­po­li­tiik­kaan, mil­tä poh­jal­ta voi suo­raan tode­ta, ettei sen toteut­ta­mi­nen tai oikeut­ta­mi­nen ole ihan triviaalia.

    Oikeas­taan ajat­te­len, että on vähän vaa­ral­lis­ta, jos ”kehit­ty­neet” maat toi­mi­vat täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa ennus­tet­ta­vas­ti tie­tyl­lä taval­la. Tämä nimit­täin mah­dol­lis­tai­si sen, että muut val­tiot (köh köh Myan­mar) voi­si­vat aina halu­tes­saan dum­pa­ta ei-toi­vo­tun väes­tön­sä län­si­mai­hin ryh­ty­mäl­lä vai­noa­maan sitä. Lisäk­si pitää muis­taa se, että kehit­ty­nei­den mai­den infra ja yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mä eivät nekään ole tul­leet tai­vais­ta vaan ovat vuo­si­sa­tais­ten kehi­tys­kaa­rien tulos­ta. Antai­si huo­no­ja insen­tii­ve­jä, jos pako­lais­lei­rit tar­joai­si­vat auto­maat­ti­sen pää­syn jon­kun muun kehit­ty­nee­seen yhteis­kun­taan. Sii­nä tilan­tees­sa elin­ta­so­pa­ko­lai­set lamp­si­si­vat lähim­mäl­le pako­lais­lei­ril­le sen sijaan, että mak­sai­si­vat ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jil­le ylit­tääk­seen Väli­me­ren (mikä tie­tys­ti oli­si jon­kin­lai­nen paran­nus nyky­ti­lan­tee­seen, mut­ta tus­kin edel­leen­kään kovin kes­tä­vä ratkaisu).

    Se sit­ten vie­lä, että yhteis­kun­taa ei pitäi­si tar­kas­tel­la vain talous­a­pa­raat­ti­na. Useim­mil­la on int­res­si pait­si sii­hen, että yhteis­kun­ta säi­lyy pait­si talou­del­li­ses­ti elin­voi­mai­se­na, myös sii­hen, että sen elä­män­ta­pa ja kult­tuu­ri säi­ly­vät. Jäl­kim­mäi­ses­sä mie­les­sä (ja ensim­mäi­ses­sä­kin) ei ole ihan sama­nar­vois­ta, onko uusi väes­tö sel­lais­ta joka on 20 vuot­ta kas­va­nut ja ope­tel­lut toi­mi­maan *juu­ri täs­sä kysei­ses­sä* yhtei­sös­sä (län­si­mai­den hyvä elä­män­laa­tu koos­tuu isol­ta osal­ta hyvis­tä yhteis­kun­nal­li­sis­ta käy­tän­teis­tä, nii­den siir­tä­mi­nen ei onnis­tu noin vain), vai sel­lais­ta, jon­ka pitää aloit­taa se opet­te­lu aikui­siäl­lä omak­sut­tu­aan jo jotain muu­ta. Vrt. sii­hen, että itse kas­va­tet­ta­ma­si aikui­set lap­set ovat eri suh­tees­sa sinuun kuin muut nuo­ret aikui­set. Vaik­ka jäl­kim­mäi­sis­tä­kin voi tul­la ihan hyviä kave­rei­ta, ne tus­kin voi­vat täy­del­li­ses­ti pai­ka­ta lap­sien puutetta.

    Näis­sä yhteyk­sis­sä mai­nit­sen mie­lel­lä­ni kyl­lä sen­kin, että minus­ta on moraa­li­ton­ta, jos oma talous- ja hyvin­voin­ti­sys­tee­mim­me on pyra­mi­di­hui­jaus, joka kaa­tuu ellem­me imu­roi sys­tee­miim­me epä­on­nis­ta lii­ka­väes­töä ulko­mail­ta teke­mään hal­pa­töi­tä, joi­ta Roo­man kan­sa­lai­set eivät halua teh­dä (ilmei­ses­ti lisään­ty­mi­nen mukaan lukien). Ehkä tämän voi­si hyväk­syä väliai­kai­se­na hätä­rat­kai­su­na, mut­ta yleen­sä sitä kan­nat­ta­vat eivät esi­tä mitään paran­nuseh­do­tuk­sia, vaan impli­siit­ti­ses­ti samat olo­suh­teet jat­kui­si­vat hamas­sa tulevaisuudessakin.

 28. Dema­rei­den, Vasem­mis­to­lii­ton, Vih­rei­den, Kepu­lais­ten ja libe­raa­lim­pien Kok­ka­rei­den ongel­ma on että eivät hyväk­sy Suo­men soti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta. Mä näen sel­viä yhtä­läi­syyk­siä esim Tans­kan jyr­kem­män siir­to­lais­po­li­tii­kan ja Nato-jäse­nyy­den välil­lä. Suo­mes­sa pahek­su­taan USA:ta ja Natoa niin pal­jon että ote­taan mie­lel­lään tän­ne pako­lai­sia kai­kis­ta mais­ta jois­sa on ollut Naton tai USAn jouk­ko­ja jos­kus, vaik­ka yli 15 vuot­ta sit­ten soti­mas­sa, olkoot että Afg­ha­nis­ta­nis­sa on ollut suo­ma­lai­sia­kin. Ehkä tän­ne hakeu­du­taan juu­ri sik­si että tie­de­tään että Suo­mi ei luo­vu­ta ketään toi­seen Nato-maa­han, jos­sa voi­vat jou­tua vas­taa­maan jos­tain van­hem­mis­ta rötök­sis­tä. On ihan tie­dos­sa että tän­ne on tul­lut jopa bume­ran­gi­na jjos­sain Nato-maas­sa kar­ko­tus­pää­tök­sen saa­nei­ta ano­maan uut­ta turvapaikkaa. 

  Minä ja vai­mo­ni löy­sim­me jou­lu­kuus­sa 2015 yhden Nor­jan polii­si­vi­ran­omai­sen myön­tä­män tur­va­pai­kan­ha­ki­jan ID-kor­tin valo­ku­vi­neen Tuo­ma­ri­lan rau­ta­tie­a­se­man ros­kik­sen pääl­tä, ja samas­sa nipus­sa oli samal­le mie­hel­le myön­net­ty ita­lia­li­sen kun­to­sa­lin jäsen­kort­ti. Kadut­taa että emme otta­neet kort­te­ja tal­teen ja vie­neet Espoon polii­sil­le. Mut­ta ker­too aika pal­jon että jot­kut tän­ne tul­leet eivät olleet tul­leet suo­rin­ta reittiä. 

  Kyl­lä v 2015 kuvi­tel­tiin että tän­ne tuli­si kans­sa syy­ria­lai­sia joi­ta venä­läi­set oli­vat pom­mit­ta­neet, mut­ta tuli­ko? Ehkä he osa­si­vat epäil­lä että Suo­mi luo­vut­taa hei­dät Venä­jäl­le kos­ka on niin hyvät välit vanhastaan?

  Suo­men ongel­ma on myös kie­li­muu­ri. Skan­di­na­vias­sa ja yli­pään­sä län­nes­sä siir­to­lai­sia on hel­pom­pi kotout­taa kos­ka he oppi­vat kyseis­ten mai­den kie­liä hel­pom­min, var­sin­kin jos osa­vat englan­tia, rans­kaa, espan­jaa tai sak­saa ennes­tään, ja voi­daan vel­voit­taa töi­hin. Suo­mes­sa voi taas tees­ken­nel­lä että ei opi suo­mea ja lint­sa­ta. Toki ihan vii­me aikoi­na on ollut pal­jon sel­lai­sia tapauk­sia koko Eurooo­pas­sa että ei osa­ta edes englan­tia tai rans­kaa kun tule­vat tän­ne, ainoas­taan ara­bi­aa. Ja se uskon­to, se uskon­to kai­ken lisäk­si.… Voi­ko joku ottaa tosis­saan sel­lai­sia väit­tei­tä että on muut­tu­nut muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa mus­li­mis­ta kris­ti­tyk­si ja sik­si vai­not­tai­siin jos palautettaisiin. 

  Suo­mes­sa pitäi­si tehok­kaam­min pys­tyä seu­loa läpi aiheet­to­mat tapauk­set ja lähet­tää ihan sym­bo­li­se­na pelot­tee­na vii­kon kes­tä­väl­le mat­kal­le van­ki­vau­nus­sa lähem­mäs paik­kaa mis­tä alun­pe­rin on tullut.

 29. Muu­ta­ma havain­to tekstistäsi.

  Sanot “spon­taa­ni­pa­ko­lai­sis­ta pitäi­si pääs­tää maa­han kaik­ki sel­lai­set, jot­ka voi­si­vat tul­la Suo­meen työ­pe­räi­si­nä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vaih­ta­maan pako­lais­ha­ke­muk­sen­sa työlupaan” 

  Mitä tar­koi­tat täl­lä lauseel­la? Siis ensin joku tulee rajal­le ja ilmoit­taa hake­van­sa tur­va­paik­kaa ja sit­ten sisäl­lä ei sit­ten olek­kaan enää suo­je­lun tar­pees­sa? Aivan jär­je­tön aja­tus, jol­la luo­daan kah­det työ­mark­ki­nat ja koko tur­va­pai­kan­ha­ku­jär­jes­tel­mä oli­si aivan tur­ha. Tän­ne voi tul­la teke­mään työ­tä ilman että käy­te­tään tur­va­pai­kan­ha­kua väli­nee­nä. Tuon lisäk­si täl­lä het­kel­lä ne maat jois­ta suu­rin osa tp-haki­jois­ta tulee ovat työl­li­syys­ti­las­to­jen ala­pääs­sä. Veron­mak­sa­ja siis sub­ven­toi­si osan näi­den hen­ki­löi­den kuluis­ta, vaik­ka he oli­si­vat­kin (mata­la­palk­ka) töis­sä. Digi­ta­li­saa­tio, robo­ti­saa­tio, uuden vai­kean kie­len oppi­mi­nen ja läh­tö­mai­den tilan­teis­ta joh­tu­va ihmis­ten mata­la kou­lu­tus­ta­so eivät aina­kaan auta työl­lis­ty­mään tänne. 

  Kir­joi­tat: “Pitäi­si­kö maa­han­muut­ta­jil­le olla aina­kin ensim­mäi­si­nä vuo­si­na oma heil­le rää­tä­löi­ty sosi­aa­li­tur­va, kos­ka pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä var­ten rää­tä­löi­ty mal­li sopii pitkäaikaistyöttömille”

  Edel­li­nen hal­li­tus­han yrit­ti muis­taak­se­ni lakia, joka oli­si mah­dol­lis­ta­nut pie­nem­män sosi­aa­li­tur­van oles­ke­lu­lu­van saa­neil­le, mut­ta ihmi­soi­keu­det. Mie­les­tä­ni asu­mis­pe­rus­tei­nen sosi­aa­li­tur­va pitäi­si muut­taa kos­ke­maan vain suo­men kan­sa­lai­sia ja työ­pe­räi­nen sosi­aa­li­tur­va esi­mer­kik­si tp-haki­joi­na tul­lei­siin. Tämä oli­si kan­nus­tin hakeu­tua töi­hin, eikä sos­suun. Toki jon­kin­lai­nen kor­vaus pitäi­si mak­saa aina­kin aluk­si, jot­ta pää­see jaloilleen. 

  Sanot: “Kos­ka ensi vuo­si­kym­me­nel­lä pako­lais­ten muut­to­pai­ne Euroop­paan kas­vaa Afri­kan väes­tö­rä­jäh­dyk­sen ja ilmas­ton­muu­tok­sen vuok­si, oli­si aika aloit­taa kes­kus­te­lun tabuis­ta. Nykyi­set peli­sään­nöt eivät toi­mi lain­kaan jär­ke­väs­ti, jos Euroo­pan rajoil­le ilmaan­tuu kym­me­niä mil­joo­nia pakolaisia” 

  Sanot lisäk­si: “Perus­suo­ma­lai­set ovat ilma­ti­lan hal­lin­nal­laan teh­neet ratio­naa­li­sen kes­kus­te­lun tyys­tin mah­dot­to­mak­si. Joka nos­taa pää­tään juok­su­hau­das­ta, lei­maa itsen­sä rasis­tik­si ja samas­tuu jul­ki­suu­des­sa nii­hin, jot­ka yllyt­tä­vät ihmi­siä rais­kaa­maan suvakkihuoria”

  No ale­taan­ko sit­ten kes­kus­te­le­maan niis­tä tabuis­ta? Et kes­kus­te­le niis­tä, vaan alat syyl­lis­tää per­su­ja kes­kus­te­lun myr­kyt­tä­mi­ses­tä. Ollaan­pas nyt rehel­li­siä. Ilman Hal­la-ahoa ja per­su­ja maa­han­muu­tos­ta ei oli­si käy­ty edes nykyi­sen kal­tais­ta kes­kus­te­lua. Ja olet­ko oikeas­ti sitä miel­tä että ainoas­taan per­sut ovat täs­sä vie­neet kes­kus­te­lua vää­ril­le rai­teil­le. Entäs ne sini­sil­mäi­set refu­gees welco­me-kylt­tien kan­ta­jat, jot­ka kiel­täy­ty­vät hyväk­sy­mäs­tä tilas­to­ja, vai­keut­ta­vat palau­tuk­sia ja huu­ta­vat naa­ma punai­se­na rasis­mia ja äärioi­keis­toa kun totuus ei miel­ly­tä? Näi­tä hen­ki­lö­jä löy­tyy esi­mer­kik­si omas­ta puo­lu­ees­ta­si. Myös media voi­si kat­soa pei­liin. Kun Ruot­sis­ta alkoi tul­la ihmi­sä, ei medias­sa teh­ty muu­ta kuin heh­ku­tet­tiin kuin­ka nyt saa­daan pik­ku­kun­tiin yrit­tä­jiä yms. En kiis­tä ettei­kö type­ryyk­siä oli­si puhut­tu, mut­ta blo­gis­tin mie­les­tä Hal­la-ahon kym­me­nen vuot­ta van­han vää­rän sana­va­lin­nan takia, hän­tä ei kan­na­ta ottaa vaka­vas­ti. Toi­vot­ta­vas­ti tämä pätee myös mui­hin puolueisiin. 

  Euroop­pa ei kes­tä kym­me­nien mil­joo­nien siir­to­lais­ten tuloa. Se on fak­ta. Ainoas­taan Gene­ven pako­lais­so­pi­muk­sen avaa­mi­nen ja uudel­leen­neu­vot­te­le­mi­nen voi­si aut­taa. Sopi­mus­ta ei ole tar­koi­tet­tu nykyi­sen kal­tai­seen siir­to­lai­suu­teen. Lisäk­si EU:n ulko­ra­jat pitää lait­taa kiin­ni nykyi­sen kal­tai­sel­ta tp-haku­lii­ken­teel­tä. Läh­tö­mai­den sisäl­le, nii­den naa­pu­riin tai välit­tö­mään lähei­syy­teen luo­daan YK:n rahoi­tuk­sel­la lei­rit. Nii­tä val­voo esim. rau­han­tur­vaa­jat. Niil­tä lei­reil­tä jokai­nen val­tio saa ottaa tai olla otta­mat­ta halua­man­sa mää­rän ihmi­siä omien kri­tee­rien­sä mukaan. Tämä lei­rien rahoi­tus oli­si pal­jon kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin nykyi­nen sys­tee­mi. Yhden pako­lai­sen asut­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sil­la aut­tai­sim­me pal­jon isom­paa mää­rää ihmi­siä lähtömaissa/leireillä. Lisäk­si ilmas­ton kan­nal­ta ei ole jär­ke­vää siir­tää pien­ten ener­gia­kus­tan­nuk­sen mais­ta ihmi­siä kyl­mään poh­jo­laan, jos­sa pel­käs­tään asu­mi­nen kulut­taa luon­non­va­ro­ja pal­jon enem­män. Oma kan­ta­ni on että spon­taa­nis­ti tule­via ja var­sin­kin tur­val­li­sis­ta mais­ta tule­via tp-hake­muk­sia ei pitäi­si ottaa lain­kaan käsit­te­lyyn. Pako­lais­lei­reil­tä voi­tai­siin ottaa pis­tey­tys­jär­jes­tel­mäl­lä pie­ni mää­rä per­hei­tä. Täl­löin väl­tyt­täi­siin per­hee­nyh­dis­tä­mi­sen kuluil­ta ja mah­dol­li­sil­ta jär­jes­tel­män vää­rin­käy­tök­sil­tä. Lisäk­si per­he pitää mää­ri­tel­lä Suo­men kri­tee­rien mukaan. 

  Lope­ta pel­kää­mäs­tä nii­tä type­ryyk­siä huu­te­le­via ja ala puhu­maan niis­tä tabuis­ta. Ei per­suil­la ole mitään yksi­noi­keut­ta maa­han­muut­to­kes­kus­te­luun. Aihees­ta ei vain halut­tu mie­les­tä­ni puhua kriit­ti­ses­ti ennen Hal­la-ahoa. Se ei ole peru­jen vika.

 30. Toi­von vah­vas­ti, että täl­lai­nen ajat­te­lu­ta­pa leviäi­si ylei­ses­ti mui­den­kin vih­rei­den kes­kus­te­luun, eivät­kä jul­kis­ta kes­kus­te­lua domi­noi­si tun­teet edel­lä teh­dyt hei­tot, jot­ka eivät muo­dos­ta mitään kohe­rent­tia ajatusrakennelmaa.

  Minua­kin kis­mit­tää tuo hel­lä­mie­li­syys sii­nä mie­les­sä, että se juu­ri on teh­nyt sys­tee­mis­tä hei­kon. Kun joku on pääs­syt rajoil­lem­me asti, meil­lä on suu­ria han­ka­luuk­sia käs­keä tätä mene­mään pois. Samal­la mei­dän on kui­ten­kin hel­pom­paa sul­kea sil­mäm­me var­si­nai­sel­ta juu­ri­syyl­tä jos­sain muu­al­la, ja kun resurs­sim­me ovat kui­ten­kin rajal­li­set, nämä rajoil­lem­me tule­vat vie­vät sit­ten niin hen­ki­set kuin aineel­li­set voi­ma­va­ram­me, jot­ka voi­tai­siin käyt­tää myös muu­al­la. Tun­tei­siin vetoa­mi­nen on sel­lai­sen etuoi­keus, jon­ka ei tar­vit­se itse teh­dä vai­kei­ta pää­tök­siä, mut­ta nii­den poh­jal­ta ope­roi­va viran­omais­jär­jes­tel­mä on mie­li­val­taa. Samal­la kiel­täy­ty­mäl­lä näis­tä pää­tök­sis­tä tosia­sial­li­ses­ti ulkois­tam­me ne ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jil­le, jot­ta voim­me säi­lyt­tää hyvän ihmi­sen imagomme.

  Sinän­sä suh­tau­tui­sin suo­peas­ti yri­tyk­siin hoi­taa asia kont­rol­loi­dum­min, mut­ta yleen­sä vai­kut­taa sil­tä, että näi­den kan­nat­ta­jat ottai­si­vat kui­ten­kin lisäk­si vas­taan myös kaik­ki ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jien asiak­kaat, mihin taas en suos­tu. Tähän bud­jet­ti­rat­kai­su var­maan tep­si­si. Samoin vasem­mis­to­va­sem­mis­ton halu kotout­taa ihmi­set sosi­aa­li­tur­vaan on sekin molem­pien maa­il­mo­jen huo­noim­mat puo­let yhdis­tä­vä rat­kai­su kuva­tul­la taval­la. En pidä ulko­mais­taus­tai­sen hal­pa­työ­luo­kan muo­dos­tu­mis­ta sinän­sä tavoi­tel­ta­va­na asia­na, mut­ta on se kui­ten­kin parem­pi kuin ulko­mai­sen työt­tö­mien luo­kan muo­dos­tu­mi­nen. Mitä suu­rem­pi tämä luok­ka oli­si, sitä nega­tii­vi­sem­min se vai­kut­tai­si veron­mak­su­ha­luk­kuu­teen ja oli­si monel­la taval­la yhteis­kun­nal­lis­ten levot­to­muuk­sien lähde.

  Asias­sa ei kyl­lä myös­kään tuli­si tui­jot­taa mate­ria­lis­ti­ses­ti vain talout­ta, kos­ka useim­mil­la ihmi­sil­lä on, saa ja on hyvä­kin olla int­res­si myös omaan elä­män­ta­paan­sa ja asui­nym­pä­ris­töön­sä sel­lai­sil­la mit­ta­reil­la, joi­ta bkt ei mit­taa. Äärim­mäi­set talous­li­be­raa­lit kan­nat­ta­vat raja­ton­ta maa­han­muut­toa lähin­nä glo­baa­lin bkt:n opti­moin­ti­nä­kö­kul­mas­ta, mut­ta esi­mer­kik­si itsel­lä­ni ei ole tähän väli­tön­tä kiin­nos­tus­ta, vaan vaan sen ver­ran hyvään talou­teen että pre­fe­reoi­ma­ni asiat ovat mah­dol­lis­ta. On esim. hyvin mah­dol­lis­ta, että jol­lain toi­men­pi­teel­lä voi­tai­sin nos­taa kyl­lä Suo­men talou­den suo­ri­tus­ky­kyä, mut­ta sii­nä sivus­sa suo­men­kie­li­nen kult­tuu­ri tuhou­tui­si. Vas­tus­tai­sin tätä, kos­ka tämä kohon­nut talou­del­li­nen suo­ri­tus­ky­ky oli­si minul­le vähem­män arvo­kas­ta kuin hie­man kas­va­nut palkkapussi.

  Yhteis­kun­nal­lis­ten asioi­den jär­jes­tä­mi­nen ei voi perus­tua oman hyveel­li­syy­den mai­nos­ta­mi­seen. Kenel­le nii­tä hyvei­tä on tar­koi­tus mai­nos­taa? Ulko­mail­le? Omil­le kan­sa­lai­sil­le, jot­ka pitä­vät hal­lit­si­joi­den toi­mia oman etun­sa vas­tai­si­na? Minul­le on sinän­sä sama kenel­tä saan jär­ke­viä toi­mia asian suh­teen, ja jos se vaa­tii perus­suo­ma­lais­ten uhan toteu­tuak­seen niin sit­ten se vaatii.

 31. Samat ongel­mat tois­tu­vat jat­ku­vas­ti. Pie­net kor­jauk­set ovat tar­peel­li­sia nut­ta eivät rat­kai­se mitään. Joten­kin tun­tuu että asia rat­kei­si jos kaik­ki suu­ret ongel­mat pys­tyt­täi­siin rat­ko­maan saman­ai­kai­ses­ti, talous-finans­si, sosi­aa­li­set, ympä­ris­tön, poliit­ti­set, uskon­nol­li­set, epä­ta­saar­vol­li­set, soti­laal­li­set, kau­pal­li­set jne, mut­ta se on mah­dot­to­muus. Pie­net muu­tok­set vai­kut­ta­vat jon­kun aikaa, mut­ta sit­ten mui­den osa­te­ki­joi­den vai­ku­tuk­set palaut­ta­vat asiat enti­seen kun­toon eikä mitään rat­kai­se­vaa iki­nä syn­ny. Jau­he­taan samaa, espe­ku­loi­daan, ratio­na­li­soi­daan, aina pää­se­mät­tä mihin­kään. Onnek­si olem­me lot­to­voit­ta­jia kun jot­kut ovat syn­ty­neet Suo­mes­sa, ja toi­set raken­sim­me tur­val­li­nen elä­mä Suo­mes­sa. Suo­mes­sa menee hyvin ainoas­taan jos maa­il­mal­la mene hyvin.

 32. Maa­han­muu­ton suh­teen ei näy­tä kan­san­rin­ta­ma­hal­li­tus tuo­van kovin mer­kit­tä­vää muu­tos­ta, osa­syy­nä var­maan­kin dema­rei­den ja sosia­lis­tien his­to­rial­li­ses­ti ris­ti­rii­tai­nen suh­de maa­han­muut­toon, mikä näkyi niin sosia­lis­ti­sis­sa mais­sa neu­vos­toai­kaan kuin nyky­de­ma­rei­den maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa esim. Tans­kas­sa ja Itä­val­las­sa. Rin­teen vasem­mis­to­hal­li­tus ei näy kyke­ne­vän teke­mään pää­tös­tä edes suo­ma­lai­sis­ta lap­sis­ta Syy­rian vankileireillä.

  Jos ns. isis-mor­sia­mis­ta puhu­taan, niin sata vuot­ta sit­ten puna­äi­te­jä pelät­tiin kuten myös punaor­po­ja. Van­ki­lei­reil­le kerät­ty­jä punai­sia, niin nai­sia kuin mie­hiä­kin, yri­tet­tiin tuo­mi­ta yksi ker­ral­laan, tulok­se­na tuhan­sia ehti kuol­la näl­kään ja sai­rauk­siin ennen oikeus­pro­ses­sin val­mis­tu­mis­ta. Van­ki­lei­reil­lä oli­joi­den vapau­tus­ta hidas­ti myös pel­ko tur­val­li­suus­ris­keis­tä, oli­han veri­nen sisäl­lis­so­ta vas­ta päät­ty­nyt. Kuu­los­taa­ko tutulta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.