Kaupunkiympäristölautakunta 7.5.2019

En mene kokouk­seen, vaan Mik­ko Säre­lä menee, joten taas vähän kursorisemmin

Pöy­däl­tä

Tont­ti Kata­ja­no­kan lai­tu­ril­ta Var­mal­le tun­te­mat­to­man pörs­siyh­tiön pää­kont­to­ria varten 

Tämä on tätä kiusal­lis­ta kun­tien välis­tä kil­pai­lua. Pää­tök­sen­te­ki­jän kan­nal­ta ongel­mal­lis­ta on, että tämä sopi­mus sisäl­tää vaa­ti­muk­sen, että sito­va sopi­mus tämän tun­te­mat­to­man pörs­siyh­tiön kans­sa on, mut­ta meil­le ei ker­ro­ta, mikä yhtiö on kyseessä.

Nyky­ti­laan ver­rat­tu­na alue para­nee olen­nai­ses­ti, mut­ta voi­si­han noin arvok­kaal­la ton­til­la olla jotain muu­ta­kin. Auto­lii­ken­ne Kata­ja­no­kan sum­pus­sa lisääntyy.

Tont­tien varaa­mi­nen asuntotuotantoon

En tie­dä, mik­si tämä pyy­det­tiin pöy­däl­le. Aika pal­jon menee tont­te­ja edel­leen ilman hintakilpailua.

Lausun­to Uuden­maan maakuntakaavasta

Pal­jon on tul­lut pos­tia sii­tä, että Hel­sin­gin lausun­non pitäi­si olla eri­lai­nen. Lähet­täi­si­vät lausun­non suo­raan maa­kun­ta­lii­tol­le. Tämä maa­kun­ta­kaa­va nykyi­sel­lään tun­tuu aika tur­hal­ta lisuk­keel­ta, kos­ka sen ohjaus­vai­ku­tus on huo­no eikä sen val­mis­te­luun ole riit­tä­väs­ti voi­ma­va­ro­ja niin, että ohjaus­vai­ku­tus voi­si edes olla parempi.

Oska­lan aloi­te asun­to­tuo­tan­non nos­ta­mi­ses­ta 10 000 asuntoon

Hyviä syi­tä, mik­si ei voi­da, mut­ta pitäi­si kui­ten­kin voi­da. Yksi niis­tä on esil­lä seu­raa­vas­sa kohdassa

Kall­vi­kin­tien suunnitteluperiaatteet

Pöy­däl­le­pa­non aika­na tuli kau­pun­gin­osayh­dis­tyk­sel­tä kir­je, ettei­vät halua niin pal­jon asun­to­ja. Vuo­saa­ri mai­neik­kaa­na met­sä­lä­hiö­nä vaa­ran­tuu. Minä luu­lin, että met­sä­lä­hiö on haukkumasana.

Ei voi teh­dä pika­ra­tik­kaa, jos sen varaan ei voi­da raken­taa asun­to­ja. Mut­ta toi­saal­ta ei väki­sin. Jos asial­le on Vuo­saa­res­sa laa­jaa vas­tus­tus­ta, Hel­sin­gis­sä on pika­ra­tik­ka­suun­ni­tel­mia enem­män kuin voi­daan toteut­taa, joten voi­daan hyvin siir­tää rahat muualle.

Kyl­py­lä­ho­tel­li Hiet­sun uima­ran­nan viereen

Tämä nousee tuh­kas­ta kuin Fee­nix-lin­tu. Asial­la on puo­len­sa ja puolensa.

Alu­een varaa­mi­nen YIT:lle Joke­ri­kort­te­lin toteu­tuse­del­ly­tys­ten selvittämiseksi 

Itä­kes­kuk­sen met­roa­se­man ja tule­van joke­rin päät­tä­rin pääl­le on näkö­jään suun­ni­tel­tu 30 000 k‑m2 raken­ta­mis­ta, jos­ta 19 000k‑m2 asu­mis­ta, siis lähes 500 asu­kas­ta. Miten minä en ole tien­nyt koko hank­kees­ta? Sinän­sä fik­sua lait­taa talo ter­mi­naa­lin päälle.

Tont­tien laa­tu- ja hin­ta­kil­pai­lu Kruu­nu­vuo­ren rannassa

Koh­tees­sa toteu­tet­tiin ensin laa­tu­kil­pai­lu, jol­loin jat­koon pää­si nel­jä haki­jaa ja näi­den välil­lä hin­ta­kil­pai­lu. Kak­si ton­teis­ta oli omis­tusa­sun­to­koh­tei­ta, jot­ka myy­dään eni­ten tar­jon­neel­le hin­taan 1 165 euroa, ja kak­si Hitas- tai ASO-tont­tia, jot­ka vuo­kra­taan pitäen pää­oma-arvo­na 744 euroa. On makua­sia kum­paa pitää kal­liim­pa­na. En löy­tä­nyt mis­tään mai­nin­taan ker­ros­ne­liö­mää­ris­tä. Ton­tin vuo­kra on ilmei­ses­ti 3,2 % pää­oma-arvos­ta kulut­ta­ja­hin­tain­dek­siin sidot­tu­na. Auto­paik­ka­ton­tit anne­taan käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si, eli voi­mak­kaas­ti subventoituina.

Bud­je­tin toteutusennuste.

Tulot ylit­tyi­si­vät 4,2 M€:lla, kos­ka maan­käyt­tö­so­pi­muk­sis­sa on kerät­ty suun­ni­tel­tua enem­män kor­vaus­ta kaa­voi­tus­hyö­dyis­tä ja menot 7,8 mil­joo­nal­la, kos­ka tal­ven lumi­sa­teet eivät pysy­neet budjetissa.

Työ­pa­jan­ka­tu 12 toi­mis­to­ta­loon 6 000 k‑m2 lisää raken­nusoi­keut­ta Kalasatamassa

Tämä sää­lit­tä­vän mata­la seit­sen­ker­rok­si­nen talo jää tämän­kin jäl­keen täy­sin Redin tor­nien var­joon. Val­tuus­toa täl­lai­sil­la lil­lu­kan­var­sil­la ei vai­va­ta, vaan lau­ta­kun­ta päät­tä kaa­vas­ta itse­näi­ses­ti. Taas kili­see rahaa viras­ton kas­saan maankäyttösopimuksesta.

Tapa­ni­lan ala-asteen ase­ma­kaa­van muuttaminen

Van­ha kou­lu­ra­ken­nus suo­jel­laan. Kaa­va ei ker­ro mihin tar­koi­tuk­seen se tulee. Asuk­kaat mie­li­vät sii­tä asu­kas­ti­laa. Toi­nen puo­li ton­tis­ta kaa­voi­te­taan nel­jäl­le pien­ta­lol­la, mitä asuk­kaat vas­tus­ta­vat. Kun en mene kokouk­seen, en pereh­dy tähän sen syväl­li­sem­min – ellei tämä sit­ten jää pöydälle.

Atte Kale­van toi­vo­mus­pon­si talou­del­li­sis­ta kan­nus­ti­mis­ta katu­töi­den nopeuttamiseksi

Muis­tan esit­tä­nee­ni samaa jos­kus vii­me vuo­si­tu­han­nel­la. Sil­loin se kumot­tiin sil­lä perus­teel­la, että ura­koit­si­jat piruut­taan nopeut­ta­vat töi­tään ja tämä tulee kau­pun­gil­le kal­liik­si. Nyt vas­tauk­ses­sa sano­taan, että vähän tähyän suun­taan on men­ty, mut­ta edel­leen­kään ei klyl­lä mak­se­ta sii­tä, että alit­taa aikataulun.

Lausun­to talous­ar­vio­aloit­tees­ta kos­kien Yli­opis­ton met­roa­se­man poh­jois­ta sisäänkäyntiä. 

Lausun­to on perin myön­tei­nen, mut­ta ker­ro­taan, ettei mää­rä­ra­haa tähän ole. En kai teki­si talous­ar­vio­aloi­tet­ta, jos mää­rä­ra­ha jo oli­si. Myös Lii­ken­ne­lai­tok­sen lau­ta­kun­ta on suh­tau­tu­nut myön­tei­ses­ti, mut­ta puhuu vuo­des­ta 2026.

Oikai­su­vaa­ti­mus Hitas-asun­non epäämisestä

Kan­sa­lai­nen, jol­la on jo useam­pi Hitas-asun­to, on voit­ta­nut Hitas-arpa­jai­sis­sa. Kos­ka uut­ta Hitas-asun­toa ei enää voi ostaa, jos omis­taa Hitas-asun­non, hänel­tä on evät­ty voit­toar­van lunas­tus. Se on hänes­tä epis­tä ja niin­pä hän valit­ti asias­ta. Ei esi­te­tä oikais­ta­vak­si. Ei näkö­jään tie­dä, miten mää­räys­tä kier­re­tään, enkä aja­tel­lut neuvoa.

 

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 7.5.2019”

 1. Katu­töi­den nopeu­tus­ta oli­si syy­tä miet­tiä huo­lel­la. Käsit­tääk­se­ni täl­lai­set infrau­ra­kat sisäl­tä­vät har­voin kui­vat­te­lua tai muu­ta odot­te­lua vaa­ti­vaa työ­vai­het­ta. Tyy­pil­li­sem­pää on, että työ­maa on kes­ken mut­ta ukko­ja ei näy mis­sään edes arki­päi­vä­nä. Erot­ta­jan alue on hyvä esi­merk­ki — toi­si­naan auto­ja on par­kis­sa katua­lu­eel­ta raja­tul­la ”työ­maa-alu­eel­la” enem­män kuin työ­maal­la tekijöitä!

  Onko­han kos­kaan mie­tit­ty, että ura­koi­ta kil­pai­lu­tet­tai­siin hin­nan lisäk­si myös val­mis­tu­mi­sai­ka-laa­dul­la. Eli jos työ­maan arvioi­tu kes­to on 6kk ja ura­koit­si­ja sitou­tuu sank­tioi­den uhal­la teke­mään työ­maan 5kk:ssa, saa hän enem­män laa­tu­pis­tei­tä (ja voi voit­taa kei­kan vähän isom­mal­la hinnalla).

  Ajal­li­ses­ti veny­vä työ­maa — kuten mikä tahan­sa pro­jek­ti — kas­vat­taa aina ura­koit­si­jan kus­tan­nuk­sia. Ja tilaa­ja mak­saa lopul­ta ura­koit­si­jan kus­tan­nuk­set, muo­dos­sa tai toi­ses­sa. Lisäk­si työ­mai­den nega­tii­vi­set ulkois­vai­ku­tuk­set voi­si­vat perus­tel­la huo­mat­ta­vas­ti nopeam­man ura­kan vähän kor­keam­paa urakkahintaa.

  1. Ei sii­hen mitään laa­tu­pis­tei­tä tar­vi­ta. Kil­pai­lu­tuk­seen lisät­täi­sin vain työn kes­to, jon­ka suh­teen mak­set­tai­siin bonuk­sia / sak­ko­ja. Sen jäl­keen ura­koit­si­jat huo­mioi­vat tämän tarjouksissaan.

 2. MERENRANTOJEN RYÖSTELY JATKUU

  Hel­sin­gin meren­ran­to­jen ryös­te­ly jat­kuu. Nyt on kai­vet­tu taas esiin kym­me­nen vuot­ta hil­jai­se­loa viet­tä­nyt Tai­val­lah­den kyl­py­lä­han­ke. Han­ke ei kai ollut sil­loin raken­nusoi­keu­del­taan gryn­de­reil­le tar­peek­si kiin­nos­ta­va, mut­ta nyt kau­pun­ki on saa­nut jon­kun sak­sa­lais­si­joit­ta­jan kiin­nos­tu­maan asiasta. 

  Eikö asian oli­si jo voi­nut antaa olla? Kau­pun­ki ei näy­tä lepää­vän ennen­kuin vii­mei­nen­kin vapaa ran­ta­kais­ta­le saa­daan raken­net­tua. Lapin­lah­den sai­raa­la-aluet­ta puis­toi­neen ollaan myy­mäs­sä hotel­ligryn­de­reil­le ja Humal­lah­den ran­ta­kal­liot lou­hi­taan pyöräteiksi.

 3. OS:

  Ei näkö­jään tie­dä, miten mää­räys­tä kier­re­tään, enkä aja­tel­lut neuvoa.

  Rei­lun, oikeu­den­mu­kai­sen ja tehok­kaan yhteis­kun­nan perusperiaatteita!

  No, HITAS, ARA jne. ovat tie­tys­ti niin vält­tä­mät­tö­miä (kos­ka tasa-arvo ja sosi­aa­li­nen sekoit­ta­mi­nen), ettei nii­den oikeu­tus­ta ole taval­li­sen kan­sa­lai­sen syy­tä epäillä.

 4. ”Nyky­ti­laan ver­rat­tu­na alue para­nee olen­nai­ses­ti, mut­ta voi­si­han noin arvok­kaal­la ton­til­la olla jotain muu­ta­kin. Auto­lii­ken­ne Kata­ja­no­kan sum­pus­sa lisääntyy.”
  Juu ja voi­si myös miet­tiä, pitäi­si­kö työ­mai­den vai­ku­tuk­ses­ta kau­pun­ki­ku­vaan aset­taa jotain vaa­ti­muk­sia. Esim. juu­ri Kata­ja­no­kal­la juu­ri nyt eri­näis­ten vie­lä vuo­si­kausia kes­tä­vien raken­nus- ja kor­jaus­pro­jek­tien vuok­si on sijoi­tel­tu sato­ja beto­ni­por­sai­ta ja kym­me­niä lii­ken­ne­merk­ke­jä ympä­riin­sä eivät­kä työ­mat­kaan kovin siis­teil­tä näy­tä. Tot­ta­kai kai­kil­la pro­jek­teil­le on perus­tel­tu syyn­sä, mut­ta ulkois­hai­tat vain saa­vat naa­pu­rit kär­siä ja kukaan ei tun­nu val­vo­van mitä katua­lueil­la tapah­tuu kun ne on annet­tu raken­nut­ta­jien hallintaan… 😉

  1. Tar­koit­ta­net sitä Kirk­ko­hal­li­tuk­sen tont­tia, jos­sa koko katu on sul­jet­tu. Koko han­ke on muu­ten­kin aivan kais­ta­päi­nen. Sii­hen teh­dään ase­ma­kaa­va­mää­räyk­sen nojal­la jär­kyt­tä­vän kal­lii­ta auto­paik­ko­jas, joi­ta ei iki­nä raken­net­tai­si vapaa­eh­toi­ses­ti. Kukaan mka­sa sataa ton­nia autopaikasta.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Tar­koit­ta­net sitä Kirk­ko­hal­li­tuk­sen tont­tia, jos­sa koko katu on sul­jet­tu. Koko han­ke on muu­ten­kin aivan kais­ta­päi­nen. Sii­hen teh­dään ase­ma­kaa­va­mää­räyk­sen nojal­la jär­kyt­tä­vän kal­lii­ta auto­paik­ko­jas, joi­ta ei iki­nä raken­net­tai­si vapaa­eh­toi­ses­ti. Kukaan mka­sa sataa ton­nia autopaikasta.

    Sata­ma­ka­tu 11:sta, jota tämä park­ki­hal­li ensi­si­jai­ses­ti pal­ve­lee, meri­mai­se­mat poh­joi­ses­sa ja ete­lä­naa­pu­rien mata­luus mah­dol­lis­ti kovan rahan asun­to­jen raken­ta­mi­sen. 44 huo­neis­tos­ta vain yksi on yksiö, vuo­den 2018 alku­puo­len Aktian 20 huo­neis­ton lis­tauk­ses­sa vain yksi oli hin­nal­taan alle puo­len mil­joo­nan. Kovis­ta hin­nois­ta huo­li­mat­ta lähes kaik­ki huo­neis­tot varat­tiin heti.

    https://web.archive.org/web/20180203013831/http://aktiasatamakatu11.fi/

    Myös tuon park­ki­luo­lan län­si­puo­lel­la on jo entuu­des­taan jon­kin ver­ran mil­joo­na-asun­to­ja jois­sa on ilmei­ses­ti ollut kiin­nos­tus­ta paik­ko­ja koh­taan, joten en pitäi­si sinän­sä mah­dot­to­ma­na että nämä saa­tai­siin kaupaksi.

 5. Lausun­to talous­ar­vio­aloit­tees­ta kos­kien Yli­opis­ton met­roa­se­man poh­jois­ta sisäänkäyntiä.”

  Kun tuli nämä uudet met­ron sisään­käyn­nit puheek­si, niin tie­dus­te­len, että onko tie­toa oli­si­ko mah­dol­lis­ta ava­ta Sör­näis­ten met­roa­se­man poh­joi­nen sisään­käyn­ti Torkkelinmäelle?

  1. Näi­tä puut­tu­via sisään­käyn­te­jä on pal­jon. Ne pitäi­si käy­dä kaik­ki läpi. Jos meil­lä oli­si moot­to­ri­tiel­lä shi­kaa­ni, joka vii­vyt­tää mat­kan­te­koa vii­si minuut­tia, ei kau­an kes­täi­si, että se on oikais­tu. Type­rin tilan­ne on Kulos­aa­res­sa, jos­sa sisään­käyn­ti on vain sul­jet­tu, kos­ka se ei ole estee­tön. Kun sii­tä ei pää­se rol­laat­to­ril­la, sii­tä ei saa pääs­tä kävel­len­kään. Eikä se his­si nyt niin kal­lis olisi.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Näi­tä puut­tu­via sisään­käyn­te­jä on pal­jon. Ne pitäi­si käy­dä kaik­ki läpi. Jos meil­lä oli­si moot­to­ri­tiel­lä shi­kaa­ni, joka vii­vyt­tää mat­kan­te­koa vii­si minuut­tia, ei kau­an kes­täi­si, että se on oikais­tu. Type­rin tilan­ne on Kulos­aa­res­sa, jos­sa sisään­käyn­ti on vain sul­jet­tu, kos­ka se ei ole estee­tön. Kun sii­tä ei pää­se rol­laat­to­ril­la, sii­tä ei saa pääs­tä kävel­len­kään. Eikä se his­si nyt niin kal­lis olisi.

    Nyt kun Könk­kö­lä ei ole enää kuviois­sa, voi­si­ko näi­tä esteet­tö­myy­s­asioi­ta vähän hel­pot­taa Vih­rei­den toimesta?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­raKun sii­tä ei pää­se rol­laat­to­ril­la, sii­tä ei saa pääs­tä kävel­len­kään. Eikä se his­si nyt niin kal­lis olisi.

    Mihin tämä muu­ten perus­tuu? Maa­lais­jär­jel­lä voi­si olet­taa, että aina­kin yksi sisään­käyn­ti pitäi­si olla estee­tön tai tiet­ty osa sisään­käyn­neis­tä, esi­mer­kik­si puo­let. Pitäi­si siis riit­tää, että edes jos­tain pää­see pyörätuolillakin.

    Kulos­aa­res­sa­kaan nyky­ti­lan­ne ei mil­lään auta pyö­rä­tuo­lin käyt­tä­jiä, kun hei­dän pitää nyt­kin kier­tää pää­si­sään­käyn­nil­le sii­nä mis­sä käve­li­jöi­den­kin. Mikään ei siis aina­kaan huo­non­tui­si, jos käve­li­jät pää­si­si­vät lisäk­si toi­ses­ta pääs­tä kul­ke­maan. Pää­se­vät­hän käve­li­jät oiko­maan muu­al­la­kin monis­ta pai­kois­ta, jois­ta pyö­rä­tuo­lil­la ei pääse.

    Onko kaik­kien sisään­käyn­tien vaa­ti­mi­nen esteet­tö­mik­si kan­sal­li­nen vai hel­sin­ki­läi­nen mää­räys (tai tulkinta) ?

 6. Jyl­py­lä­ho­tel­lin ran­ta lie­nee sul­jet­tu muis­ta kuin asiakkailta?

 7. Yksi tär­keä asia lis­tal­ta (muu­tet­tu esi­tys) kan­nat­taa mai­ni­ta. Lau­ta­kun­ta esit­ti eilen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le, että kai­kis­sa laa­tu-ja hin­ta­kil­pai­luis­sa ase­te­taan jat­kos­sa A2018-ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­mus ton­tin­va­rauk­siin ja myös muil­la ton­teil­la A‑luokka ja hii­li­neut­raa­li­suut­ta tuke­vat tavoit­teet puol­ta­vat varaus­mah­dol­li­suuk­sia. Upea his­to­rial­li­nen uudis­tus! A‑luokka edel­lyt­tää jo ihan oike­aa ener­gia­te­hok­kuut­ta. Tuk­hol­ma vaa­tii muu­ten raken­nus­hank­keis­sa myös kulu­tus­ten toteu­man seu­ran­taa jon­ka tie­don kau­pun­gin asian­tun­ti­jat saa­vat. Jol­lei tavoit­tei­siin pääs­tä tulee rahal­li­nen sanktio.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.