Kaupunkiympäristölautakunta 7.5.2019

En mene kok­ouk­seen, vaan Mikko Särelä menee, joten taas vähän kursorisemmin

Pöy­dältä

Tont­ti Kata­janokan lai­turil­ta Var­malle tun­tem­at­toman pörssiy­htiön pääkont­to­ria varten 

Tämä on tätä kiusal­lista kun­tien välistä kil­pailua. Päätök­sen­tek­i­jän kannal­ta ongel­mallista on, että tämä sopimus sisältää vaa­timuk­sen, että sito­va sopimus tämän tun­tem­at­toman pörssiy­htiön kanssa on, mut­ta meille ei ker­ro­ta, mikä yhtiö on kyseessä.

Nykyti­laan ver­rat­tuna alue para­nee olen­nais­es­ti, mut­ta voisi­han noin arvokkaal­la ton­til­la olla jotain muu­takin. Autoli­ikenne Kata­janokan sum­pus­sa lisääntyy.

Tont­tien varaami­nen asuntotuotantoon

En tiedä, mik­si tämä pyy­det­ti­in pöy­dälle. Aika paljon menee tont­te­ja edelleen ilman hintakilpailua.

Lausun­to Uuden­maan maakuntakaavasta

Paljon on tul­lut pos­tia siitä, että Helsin­gin lausun­non pitäisi olla eri­lainen. Lähet­täi­sivät lausun­non suo­raan maakun­tali­itolle. Tämä maakun­takaa­va nykyisel­lään tun­tuu aika turhal­ta lisuk­keelta, kos­ka sen ohjaus­vaiku­tus on huono eikä sen valmis­telu­un ole riit­tävästi voimavaro­ja niin, että ohjaus­vaiku­tus voisi edes olla parempi.

Oskalan aloite asun­to­tuotan­non nos­tamis­es­ta 10 000 asuntoon

Hyviä syitä, mik­si ei voi­da, mut­ta pitäisi kuitenkin voi­da. Yksi niistä on esil­lä seu­raavas­sa kohdassa

Kallvikin­tien suunnitteluperiaatteet

Pöy­dällepanon aikana tuli kaupungi­nosay­hdis­tyk­seltä kir­je, etteivät halua niin paljon asun­to­ja. Vuosaari maineikkaana met­sälähiönä vaaran­tuu. Minä luulin, että met­sälähiö on haukkumasana.

Ei voi tehdä pikaratikkaa, jos sen varaan ei voi­da rak­en­taa asun­to­ja. Mut­ta toisaal­ta ei väk­isin. Jos asialle on Vuosaa­res­sa laa­jaa vas­tus­tus­ta, Helsingis­sä on pikaratikka­su­un­nitelmia enem­män kuin voidaan toteut­taa, joten voidaan hyvin siirtää rahat muualle.

Kylpylähotel­li Hiet­sun uimaran­nan viereen

Tämä nousee tuhkas­ta kuin Feenix-lin­tu. Asial­la on puolen­sa ja puolensa.

Alueen varaami­nen YIT:lle Jok­eriko­rt­telin toteu­tusedel­ly­tys­ten selvittämiseksi 

Itäkeskuk­sen metroase­man ja tule­van jok­erin päät­tärin päälle on näköjään suun­nitel­tu 30 000 k‑m2 rak­en­tamista, jos­ta 19 000k‑m2 asum­ista, siis läh­es 500 asukas­ta. Miten minä en ole tien­nyt koko han­kkeesta? Sinän­sä fik­sua lait­taa talo ter­mi­naalin päälle.

Tont­tien laatu- ja hin­tak­il­pailu Kru­unuvuoren rannassa

Kohteessa toteutet­ti­in ensin laatuk­il­pailu, jol­loin jatkoon pääsi neljä hak­i­jaa ja näi­den välil­lä hin­tak­il­pailu. Kak­si ton­teista oli omis­tusasun­toko­htei­ta, jot­ka myy­dään eniten tar­jon­neelle hin­taan 1 165 euroa, ja kak­si Hitas- tai ASO-tont­tia, jot­ka vuokrataan pitäen pääo­ma-arvona 744 euroa. On makua­sia kumpaa pitää kalli­im­pana. En löytänyt mis­tään main­in­taan ker­rosneliömääristä. Ton­tin vuokra on ilmeis­es­ti 3,2 % pääo­ma-arvos­ta kulut­ta­jahin­tain­dek­si­in sidot­tuna. Autopaikka­ton­tit annetaan käytän­nössä ilmaisek­si, eli voimakkaasti subventoituina.

Bud­jetin toteutusennuste.

Tulot ylit­ty­i­sivät 4,2 M€:lla, kos­ka maankäyt­tö­sopimuk­sis­sa on kerät­ty suun­nitel­tua enem­män kor­vaus­ta kaavoitushyödy­istä ja menot 7,8 miljoon­al­la, kos­ka tal­ven lumisateet eivät pysyneet budjetissa.

Työ­pa­jankatu 12 toimis­to­taloon 6 000 k‑m2 lisää raken­nu­soikeut­ta Kalasatamassa

Tämä säälit­tävän mata­la seit­senker­roksi­nen talo jää tämänkin jäl­keen täysin Redin tornien var­joon. Val­tu­us­toa täl­laisil­la lil­lukan­var­sil­la ei vai­va­ta, vaan lau­takun­ta päät­tä kaavas­ta itsenäis­es­ti. Taas kilisee rahaa viras­ton kas­saan maankäyttösopimuksesta.

Tapani­lan ala-asteen ase­makaa­van muuttaminen

Van­ha koulu­raken­nus suo­jel­laan. Kaa­va ei ker­ro mihin tarkoituk­seen se tulee. Asukkaat mieliv­ät siitä asukasti­laa. Toinen puoli ton­tista kaavoite­taan neljälle pien­talol­la, mitä asukkaat vas­tus­ta­vat. Kun en mene kok­ouk­seen, en pere­hdy tähän sen syväl­lisem­min – ellei tämä sit­ten jää pöydälle.

Atte Kale­van toivo­muspon­si taloudel­li­sista kan­nus­timista katutöi­den nopeuttamiseksi

Muis­tan esit­täneeni samaa joskus viime vuosi­tuhan­nel­la. Sil­loin se kumot­ti­in sil­lä perus­teel­la, että urakoit­si­jat piru­ut­taan nopeut­ta­vat töitään ja tämä tulee kaupungille kalli­ik­si. Nyt vas­tauk­ses­sa san­o­taan, että vähän tähyän suun­taan on men­ty, mut­ta edelleenkään ei klyl­lä mak­se­ta siitä, että alit­taa aikataulun.

Lausun­to talousarvioaloit­teesta koskien Yliopis­ton metroase­man pohjoista sisäänkäyntiä. 

Lausun­to on perin myön­teinen, mut­ta ker­ro­taan, ettei määrära­haa tähän ole. En kai tek­isi talousarvioaloitet­ta, jos määrära­ha jo olisi. Myös Liiken­nelaitok­sen lau­takun­ta on suh­tau­tunut myön­teis­es­ti, mut­ta puhuu vuodes­ta 2026.

Oikaisu­vaa­timus Hitas-asun­non epäämisestä

Kansalainen, jol­la on jo use­ampi Hitas-asun­to, on voit­tanut Hitas-arpa­jai­sis­sa. Kos­ka uut­ta Hitas-asun­toa ei enää voi ostaa, jos omis­taa Hitas-asun­non, häneltä on evät­ty voit­toar­van lunas­tus. Se on hänestä epistä ja niin­pä hän valit­ti asi­as­ta. Ei esitetä oikaistavak­si. Ei näköjään tiedä, miten määräys­tä kier­retään, enkä ajatel­lut neuvoa.

 

13 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunta 7.5.2019”

 1. Katutöi­den nopeu­tus­ta olisi syytä miet­tiä huolel­la. Käsit­tääk­seni täl­laiset infrau­rakat sisältävät har­voin kui­v­at­telua tai muu­ta odot­telua vaa­ti­vaa työ­vai­het­ta. Tyyp­il­lisem­pää on, että työ­maa on kesken mut­ta ukko­ja ei näy mis­sään edes arkipäivänä. Erot­ta­jan alue on hyvä esimerk­ki — toisi­naan auto­ja on parkissa kat­u­alueelta rajat­ul­la ”työ­maa-alueel­la” enem­män kuin työ­maal­la tekijöitä!

  Onko­han koskaan mietit­ty, että urakoi­ta kil­pailutet­taisi­in hin­nan lisäk­si myös valmis­tu­mi­sai­ka-laadul­la. Eli jos työ­maan arvioitu kesto on 6kk ja urakoit­si­ja sitoutuu sank­tioiden uhal­la tekemään työ­maan 5kk:ssa, saa hän enem­män laatupis­teitä (ja voi voit­taa keikan vähän isom­mal­la hinnalla).

  Ajal­lis­es­ti venyvä työ­maa — kuten mikä tahansa pro­jek­ti — kas­vat­taa aina urakoit­si­jan kus­tan­nuk­sia. Ja tilaa­ja mak­saa lop­ul­ta urakoit­si­jan kus­tan­nuk­set, muo­dos­sa tai toises­sa. Lisäk­si työ­maid­en negati­iviset ulkois­vaiku­tuk­set voisi­vat perustel­la huo­mat­tavasti nopeam­man urakan vähän korkeam­paa urakkahintaa.

  1. Ei siihen mitään laatupis­teitä tarvi­ta. Kil­pailu­tuk­seen lisät­täisin vain työn kesto, jon­ka suh­teen mak­set­taisi­in bonuk­sia / sakko­ja. Sen jäl­keen urakoit­si­jat huomioi­vat tämän tarjouksissaan.

 2. MERENRANTOJEN RYÖSTELY JATKUU

  Helsin­gin meren­ran­to­jen ryöste­ly jatkuu. Nyt on kaivet­tu taas esi­in kymme­nen vuot­ta hil­jaise­loa viet­tänyt Taival­lah­den kylpylähanke. Han­ke ei kai ollut sil­loin raken­nu­soikeudeltaan gryn­dereille tarpeek­si kiin­nos­ta­va, mut­ta nyt kaupun­ki on saanut jonkun sak­salais­si­joit­ta­jan kiin­nos­tu­maan asiasta. 

  Eikö asian olisi jo voin­ut antaa olla? Kaupun­ki ei näytä lep­äävän ennenkuin viimeinenkin vapaa rantakaistale saadaan raken­net­tua. Lapin­lah­den sairaala-aluet­ta puis­toi­neen ollaan myymässä hotel­li­gryn­dereille ja Humal­lah­den rantakalliot louhi­taan pyöräteiksi.

 3. OS:

  Ei näköjään tiedä, miten määräys­tä kier­retään, enkä ajatel­lut neuvoa.

  Reilun, oikeu­den­mukaisen ja tehokkaan yhteiskun­nan perusperiaatteita!

  No, HITAS, ARA jne. ovat tietysti niin vält­tämät­tömiä (kos­ka tasa-arvo ja sosi­aa­li­nen sekoit­ta­mi­nen), ettei niiden oikeu­tus­ta ole taval­lisen kansalaisen syytä epäillä.

 4. ”Nykyti­laan ver­rat­tuna alue para­nee olen­nais­es­ti, mut­ta voisi­han noin arvokkaal­la ton­til­la olla jotain muu­takin. Autoli­ikenne Kata­janokan sum­pus­sa lisääntyy.”
  Juu ja voisi myös miet­tiä, pitäisikö työ­maid­en vaiku­tuk­ses­ta kaupunkiku­vaan aset­taa jotain vaa­timuk­sia. Esim. juuri Kata­janokalla juuri nyt erinäis­ten vielä vuosikau­sia kestävien raken­nus- ja kor­jaus­pro­jek­tien vuok­si on sijoitel­tu sato­ja betoni­por­sai­ta ja kym­meniä liiken­nemerkke­jä ympäri­in­sä eivätkä työ­matkaan kovin siis­teiltä näytä. Tot­takai kaikil­la pro­jek­teille on perustel­tu syyn­sä, mut­ta ulkoishai­tat vain saa­vat naa­pu­rit kär­siä ja kukaan ei tun­nu valvo­van mitä kat­u­alueil­la tapah­tuu kun ne on annet­tu raken­nut­ta­jien hallintaan… 😉

  1. Tarkoit­tanet sitä Kirkko­hal­li­tuk­sen tont­tia, jos­sa koko katu on sul­jet­tu. Koko han­ke on muutenkin aivan kaistapäi­nen. Siihen tehdään ase­makaavamääräyk­sen nojal­la järkyt­tävän kalli­ita autopaikko­jas, joi­ta ei ikinä raken­net­taisi vapaae­htois­es­ti. Kukaan mkasa sataa ton­nia autopaikasta.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Tarkoit­tanet sitä Kirkko­hal­li­tuk­sen tont­tia, jos­sa koko katu on sul­jet­tu. Koko han­ke on muutenkin aivan kaistapäi­nen. Siihen tehdään ase­makaavamääräyk­sen nojal­la järkyt­tävän kalli­ita autopaikko­jas, joi­ta ei ikinä raken­net­taisi vapaae­htois­es­ti. Kukaan mkasa sataa ton­nia autopaikasta.

    Sata­makatu 11:sta, jota tämä parkki­hal­li ensisi­jais­es­ti palvelee, mer­i­maise­mat pohjoises­sa ja etelä­naa­purien matalu­us mah­dol­listi kovan rahan asun­to­jen rak­en­tamisen. 44 huoneis­tos­ta vain yksi on yksiö, vuo­den 2018 alkupuolen Akt­ian 20 huoneis­ton lis­tauk­ses­sa vain yksi oli hinnal­taan alle puolen miljoo­nan. Kovista hin­noista huoli­mat­ta läh­es kaik­ki huoneis­tot varat­ti­in heti.

    https://web.archive.org/web/20180203013831/http://aktiasatamakatu11.fi/

    Myös tuon parkkilu­olan län­sipuolel­la on jo entu­ud­estaan jonkin ver­ran miljoona-asun­to­ja jois­sa on ilmeis­es­ti ollut kiin­nos­tus­ta paikko­ja kohtaan, joten en pitäisi sinän­sä mah­dot­tomana että nämä saataisi­in kaupaksi.

 5. “Lausun­to talousarvioaloit­teesta koskien Yliopis­ton metroase­man pohjoista sisäänkäyntiä.”

  Kun tuli nämä uudet metron sisäänkäyn­nit puheek­si, niin tieduste­len, että onko tietoa olisiko mah­dol­lista ava­ta Sörnäis­ten metroase­man pohjoinen sisäänkäyn­ti Torkkelinmäelle?

  1. Näitä puut­tuvia sisäänkäyn­te­jä on paljon. Ne pitäisi käy­dä kaik­ki läpi. Jos meil­lä olisi moot­tori­tiel­lä shikaani, joka viivyt­tää matkan­tekoa viisi min­u­ut­tia, ei kauan kestäisi, että se on oikaistu. Type­r­in tilanne on Kulosaa­res­sa, jos­sa sisäänkäyn­ti on vain sul­jet­tu, kos­ka se ei ole esteetön. Kun siitä ei pääse rol­laat­to­ril­la, siitä ei saa päästä kävel­lenkään. Eikä se hissi nyt niin kallis olisi.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Näitä puut­tuvia sisäänkäyn­te­jä on paljon. Ne pitäisi käy­dä kaik­ki läpi. Jos meil­lä olisi moot­tori­tiel­lä shikaani, joka viivyt­tää matkan­tekoa viisi min­u­ut­tia, ei kauan kestäisi, että se on oikaistu. Type­r­in tilanne on Kulosaa­res­sa, jos­sa sisäänkäyn­ti on vain sul­jet­tu, kos­ka se ei ole esteetön. Kun siitä ei pääse rol­laat­to­ril­la, siitä ei saa päästä kävel­lenkään. Eikä se hissi nyt niin kallis olisi.

    Nyt kun Könkkölä ei ole enää kuviois­sa, voisiko näitä esteet­tömyysasioi­ta vähän helpot­taa Vihrei­den toimesta?

   2. Osmo Soin­in­vaaraKun siitä ei pääse rol­laat­to­ril­la, siitä ei saa päästä kävel­lenkään. Eikä se hissi nyt niin kallis olisi.

    Mihin tämä muuten perus­tuu? Maalaisjär­jel­lä voisi olet­taa, että ainakin yksi sisäänkäyn­ti pitäisi olla esteetön tai tiet­ty osa sisäänkäyn­neistä, esimerkik­si puo­let. Pitäisi siis riit­tää, että edes jostain pääsee pyörätuolillakin.

    Kulosaa­res­sakaan nykyti­lanne ei mil­lään auta pyörä­tuolin käyt­täjiä, kun hei­dän pitää nytkin kiertää pää­sisäänkäyn­nille siinä mis­sä käveli­jöi­denkin. Mikään ei siis ainakaan huonon­tu­isi, jos käveli­jät pää­si­sivät lisäk­si tois­es­ta päästä kulke­maan. Pää­seväthän käveli­jät oiko­maan muual­lakin monista paikoista, joista pyörä­tuo­lil­la ei pääse.

    Onko kaikkien sisäänkäyn­tien vaa­timi­nen esteet­tömik­si kansalli­nen vai helsinkiläi­nen määräys (tai tulkinta) ?

 6. Jylpylähotellin ranta lie­nee sul­jet­tu muista kuin asiakkailta?

 7. Yksi tärkeä asia listal­ta (muutet­tu esi­tys) kan­nat­taa maini­ta. Lau­takun­ta esit­ti eilen kaupung­in­hal­li­tuk­selle, että kaikissa laatu-ja hin­tak­il­pailuis­sa asete­taan jatkos­sa A2018-ener­giate­hokku­us­vaa­timus ton­tin­va­rauk­si­in ja myös muil­la ton­teil­la A‑luokka ja hiilineu­traal­isu­ut­ta tuke­vat tavoit­teet puolta­vat varaus­mah­dol­lisuuk­sia. Upea his­to­ri­alli­nen uud­is­tus! A‑luokka edel­lyt­tää jo ihan oikeaa ener­giate­hokku­ut­ta. Tukhol­ma vaatii muuten raken­nushankkeis­sa myös kulu­tusten toteu­man seu­ran­taa jon­ka tiedon kaupun­gin asiantun­ti­jat saa­vat. Jollei tavoit­teisi­in päästä tulee rahalli­nen sanktio.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.