Mitä pitäisi tehdä sosiaaliturvalle (2) Pieni negatiivinen tulovero

Vaik­ka kes­kus­te­lu kes­kit­tyy perus­tur­van varas­sa elä­vien työt­tö­mien tai muu­ten tulot­to­mien köy­hyy­teen, mei­dän pahim­pia ongel­miam­me on pie­ni­palk­kais­ten huo­no ase­ma ja se, ettei kovin pie­nel­lä pal­kal­la tule Suo­mes­sa toi­meen. Täs­sä on kak­si ongel­maa – on vää­rin, että pie­ni­palk­kai­nen ei ansait­se juu­ri sen enem­pää kuin täy­sin toi­me­ton ja se, että alin mah­dol­li­nen palk­ka sivu­ku­lui­neen on niin kor­kea, että se hin­noit­te­lee osan työ­voi­man ulkopuolelle.

Tähän ongel­maan aut­tai­si pie­ni perus­tu­lo, jota olen selos­ta­nut tar­kem­min vuon­na 2016 pos­tauk­ses­sa Ylhääl­tä aloi­tet­tu perus­tu­lo.  Aja­tuk­se­na on, että veroas­teik­ko las­kee vähän nol­lan ala­puo­lel­le. Nyt vero­tus lop­puu koko­naan noin 1 400 euron koh­dal­la. Täs­tä asteik­koa voi­si jat­kaa nol­lan ala­puo­lel­le niin, että hen­ki­lö joka ansait­see 1 000 €/kk sai­si täy­den­nyk­sek­si nega­tii­vis­ta tulo­ve­roa vaik­ka­pa 150 euroa. Tämä ei yksin­ker­tais­tai­si sosi­aa­li­tur­vaa, kos­ka 150 euroa kuus­sa ei rii­tä sosi­aa­li­tur­vak­si, mut­ta se tuki­si pie­ni­palk­kai­sia. Nega­tii­vi­sen tulo­ve­ron ole­mas­sao­lo tie­tys­ti otet­tai­siin huo­mioon mui­den tulon­siir­to­jen tasossa.

Jot­ta tämä toi­si myös työ­paik­ko­ja eikä vain hel­pot­tai­si nykyis­ten pie­ni­palk­kais­ten elä­mää, nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro pitäi­si ottaa huo­mioon työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa niin, että sal­lit­tai­siin työ­uran alus­sa nykyis­tä pie­nem­mät har­joit­te­li­ja­pal­kat. Myös jokin muu perus­te – esi­mer­kik­si luku­tai­don puut­tees­ta aiheu­tu­vat han­ka­luu­det – voi­si­vat olla syy mak­saa alem­paa palkkaa.

Jos tämä mal­li toi­mi­si, sitä voi­si laa­jen­taa vähän suu­rem­paan nega­tii­vi­seen tuloveroon.

Ennan vaa­le­ja sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät aja­tuk­sen työ­tu­lo­vä­hen­nyk­ses­tä, joka voi­si olla veroa suu­rem­pi. Sil­la lie­nee vähän sama idea.

8 vastausta artikkeliin “Mitä pitäisi tehdä sosiaaliturvalle (2) Pieni negatiivinen tulovero”

 1. Miten tuo mal­li toi­mii sil­loin, kun hen­ki­löä vero­te­taan moneen maa­han? Jos joku vero­tut­taa Suo­meen vaik­ka 50 €/kk elä­ke­tu­loa*, ja pää­osan tulois­taan (esim. noin 2000 €/kk) yhteen tai useam­paan muu­hun maa­han, sai­si­ko tuos­sa ehdo­te­tus­sa mal­lis­sa tämä hen­ki­lö itsel­leen Suo­mes­ta 50 €/kk eläk­keen pääl­le lisä­tu­lo­na 150 €/kk nega­tii­vis­ta tuloveroa?

  *(oltu­aan Suo­mes­sa aikoi­naan vuo­den töis­sä, ja muu­tet­tu­aan sit­ten sel­lai­seen maa­han, jos­sa asu­vil­ta Suo­mes­sa ker­ty­nyt elä­ke vero­te­taan Suomessa)

  1. Työ­tu­lo­vä­hen­nyk­se­nä toteu­tet­tu vas­taa­va idea kuu­los­tai­si aina­kin nopeas­ti aja­tel­tu­na toteu­tus­kel­poi­sem­mal­ta, kos­ka se ei joh­ta­ne vas­taa­vas­sa laa­juu­des­sa eri­koi­siin tilan­tei­siin mm. ulko­mail­le mak­set­ta­vien, Suo­men vero­tuk­sen pii­ris­sä vain joil­tain osin ole­vien eläk­kei­den koh­dal­la. Nyky­ään ele­tään maa­il­mas­sa, jos­sa useat ihmi­set voi­vat olla ja myös ovat yhtä aikaa monen maan vero­tuk­sen pii­ris­sä, ja sil­loin vero­tus­rat­kai­suis­sa pitää huo­mioi­da myös sel­lai­sia tilanteita.

   1. Nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro on osa vero­jär­jes­tel­mää. Ei sitä ole tar­koi­tus kiin­nit­tää min­kään muun maan verojärjestelmään.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro on osa vero­jär­jes­tel­mää. Ei sitä ole tar­koi­tus kiin­nit­tää min­kään muun maan verojärjestelmään.

    Nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro oli­si tie­ten­kin osa maan vero­jär­jes­tel­mää. Point­ti­ni on se, että todel­li­ses­sa elä­mäs­sä ihmi­set voi­vat olla vero­vel­vol­li­sia moneen maa­han, mil­lä voi tuol­lais­ten ehdo­tus­ten käy­tän­nön toteu­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta olla mer­ki­tys­tä. Jos toi­mit­tai­siin ehdo­tuk­sen mukaan, läh­tö­koh­tai­ses­ti esi­mer­kik­si pää­asias­sa muus­sa maas­sa asu­vat, pie­neh­kö­jä tulo­ja Suo­men vero­tuk­seen vero­tut­ta­vat voi­si saa­da ilmais­ta tuloa sen 150 €/kk, jos voi­si­vat saa­da 150 €/kk nega­tii­vis­ta tulo­ve­roa. Eli esi­mer­kik­si het­ken työ­uras­taan Suo­mes­sa työs­ken­te­lyn takia elä­ke­ker­ty­mää Suo­mes­ta saa­nut hen­ki­lö, joka asuu nyky­ään vaik­ka­pa Espan­jas­sa, voi­si olla oikeu­tet­tu 150 €/kk lisä­tu­loon, kos­ka se pie­ni osa hänen tulois­taan, joka koos­tuu Suo­mes­sa työs­ken­te­lys­tä tul­lees­ta eläk­kees­tä, vero­te­taan Suo­mes­sa eli kos­ka ne tulot ovat osa Suo­men vero­jär­jes­tel­mää. Nykyi­sin sel­lai­sis­ta tulois­ta menee jok­seen­kin nol­la­ve­rot, mut­ta ehdo­tuk­sen mukaan jat­kos­sa voi­si saa­da 150 €/kk bonuk­sen, kun­han pysyy pois­sa Suo­mes­ta, ettei­vät tulot tule muil­ta osin Suo­meen vero­tet­ta­vik­si. Jos sama tavoi­te toteu­tet­tai­siin vaik­ka­pa työ­tu­lo­vä­hen­nyk­sen kaut­ta, nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro kos­ki­si käy­tän­nös­sä vain Suo­mes­sa työ­tu­lo­ja saa­via — jol­loin se puo­les­taan ei kos­ki­si esi­mer­kik­si ulko­mail­la asu­via, Suo­mes­sa osan elä­ke­tu­los­taan vero­tut­ta­via eläkeläisiä.

   3. kysy­mys: Nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro oli­si tie­ten­kin osa maan vero­jär­jes­tel­mää. Point­ti­ni on se, että todel­li­ses­sa elä­mäs­sä ihmi­set voi­vat olla vero­vel­vol­li­sia moneen maa­han, mil­lä voi tuol­lais­ten ehdo­tus­ten käy­tän­nön toteu­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta olla mer­ki­tys­tä. Jos toi­mit­tai­siin ehdo­tuk­sen mukaan, läh­tö­koh­tai­ses­ti esi­mer­kik­si pää­asias­sa muus­sa maas­sa asu­vat, pie­neh­kö­jä tulo­ja Suo­men vero­tuk­seen vero­tut­ta­vat voi­si saa­da ilmais­ta tuloa sen 150 €/kk, jos voi­si­vat saa­da 150 €/kk nega­tii­vis­ta tulo­ve­roa. Eli esi­mer­kik­si het­ken työ­uras­taan Suo­mes­sa työs­ken­te­lyn takia elä­ke­ker­ty­mää Suo­mes­ta saa­nut hen­ki­lö, joka asuu nyky­ään vaik­ka­pa Espan­jas­sa, voi­si olla oikeu­tet­tu 150 €/kk lisä­tu­loon, kos­ka se pie­ni osa hänen tulois­taan, joka koos­tuu Suo­mes­sa työs­ken­te­lys­tä tul­lees­ta eläk­kees­tä, vero­te­taan Suo­mes­sa eli kos­ka ne tulot ovat osa Suo­men vero­jär­jes­tel­mää. Nykyi­sin sel­lai­sis­ta tulois­ta menee jok­seen­kin nol­la­ve­rot, mut­ta ehdo­tuk­sen mukaan jat­kos­sa voi­si saa­da 150 €/kk bonuk­sen, kun­han pysyy pois­sa Suo­mes­ta, ettei­vät tulot tule muil­ta osin Suo­meen vero­tet­ta­vik­si. Jos sama tavoi­te toteu­tet­tai­siin vaik­ka­pa työ­tu­lo­vä­hen­nyk­sen kaut­ta, nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro kos­ki­si käy­tän­nös­sä vain Suo­mes­sa työ­tu­lo­ja saa­via – jol­loin se puo­les­taan ei kos­ki­si esi­mer­kik­si ulko­mail­la asu­via, Suo­mes­sa osan elä­ke­tu­los­taan vero­tut­ta­via eläkeläisiä. 

    Eikö­hän Soi­nin­vaa­ra esit­te­le täs­sä blo­gi­sar­jas­sa oman näke­myk­sen­sä sii­tä, miten vain Suo­meen vero­vel­vol­li­sen sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää pitäi­si kehit­tää hänen mie­les­tään. Mah­dol­li­set moneen maa­han vero­vel­vol­li­set ovat nyky­ään­kin pie­ni ryh­mä, jota ei mis­sään nimes­sä kan­na­ta sot­kea visioon hyväs­tä sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mäs­tä. Hei­dät voi­daan hyvin käsi­tel­lä myö­hem­min erikseen.

 2. Mie­len­kiin­toi­nen mal­li, ja kan­na­tet­ta­va. Täs­sä yhdis­tyi­si mah­dol­li­suus elin­kei­non­va­pau­teen ja inno­vaa­tioi­hin ja pie­ny­rit­tä­mi­seen­kin, ihmi­set saa­tai­siin parem­min toi­me­liaik­si ja osak­si tuot­ta­vaa talout­ta, kos­ke­mat­ta kui­ten­kaan nii­den ihmis­ten tur­vaan jot­ka ovat sii­tä oikeas­ti riip­pu­vai­sia ja joil­la ei ole yhtä­läis­tä mah­dol­li­suut­ta liit­tyä osak­si tuot­ta­vaa taloutta.

 3. Nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro on ollut Yhdys­val­lois­sa käy­tös­sä jo vuo­si­kym­me­niä ja se on hyväk­si havait­tu ja suo­sit­tu osa vero­tus­ta. Mik­sei Suomessakin?

 4. Yhteis­kun­nan jär­jes­tel­män on kan­nus­tet­ta­va työn­te­koon, köy­hyy­den, syr­jäy­ty­mi­sen ja toi­met­to­muu­den vält­tä­mi­sek­si ja työn­teon on olta­va kannattavaa.
  On olta­va tar­jol­la työ­voi­ma­po­liit­ti­sia palveluja.
  Työt­tö­mät saat­ta­vat tar­vi­ta sosi­aa­li- ja ter­veys­huol­lon pal­ve­lui­ta, osaa­mi­seen liit­ty­vää päi­vit­tä­mis­tä, elä­män­hal­lin­taan liit­ty­viä asioi­ta, vel­ka­jär­jes­te­ly­jä ja myös työn muokkaamista

  Perus­tu­lo on pie­ni­palk­kai­sen tai pal­kat­to­man poh­ja­ra­ha, karens­sit poistettava.
  Tulo­ve­roa (val­tio, kun­ta) mak­se­taan mak­su­ky­vyn mukaan, eli alkaen 2.000 €/kk eli 24.000 €/v. Tämän ver­ran ansait­se­va, vaki­tui­ses­sa työs­sä ole­va, ei aina­kaan alku­vai­hees­sa kuu­lui­si perus­tu­lon (pois­ve­ro­tet­ta­va) pii­riin auto­maat­ti­ses­ti. Työn tulo­ve­roas­teik­ko alkaa 2.000 €/kk ja on line­aa­ri­nen ja progres­sii­vi­nen, val­tio kerää ja jakaa.

  Jos esim. perus­tu­lo oli­si 1.100 €/kk, niin lisäk­si sai­si tie­na­ta 900 €/kk ilman vero­ja ja perus­tu­lon poisottoa.
  Reaa­liai­kai­nen tulo­re­kis­te­ri aut­taa käytännössä.
  Vero­tuk­ses­sa vero­te­taan rahaa, sosi­aa­li­tur­va on erikseen.

  Tuu­laS.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.