Mitä pitäisi tehdä sosiaaliturvalle (2) Pieni negatiivinen tulovero

Vaik­ka keskustelu keskit­tyy perus­tur­van varas­sa elävien työt­tömien tai muuten tulot­tomien köy­hyy­teen, mei­dän pahimpia ongelmi­amme on pieni­palkkaisten huono ase­ma ja se, ettei kovin pienel­lä pal­ka­lla tule Suomes­sa toimeen. Tässä on kak­si ongel­maa – on väärin, että pieni­palkkainen ei ansaitse juuri sen enem­pää kuin täysin toime­ton ja se, että alin mah­dolli­nen palk­ka sivuku­luineen on niin korkea, että se hin­noit­telee osan työvoiman ulkopuolelle.

Tähän ongel­maan aut­taisi pieni perus­tu­lo, jota olen selostanut tarkem­min vuon­na 2016 postauk­ses­sa Ylhäältä aloitet­tu perus­tu­lo.  Ajatuk­se­na on, että veroast­eikko las­kee vähän nol­lan ala­puolelle. Nyt vero­tus lop­puu kokon­aan noin 1 400 euron kohdal­la. Tästä asteikkoa voisi jatkaa nol­lan ala­puolelle niin, että henkilö joka ansait­see 1 000 €/kk saisi täy­den­nyk­sek­si negati­ivista tuloveroa vaikka­pa 150 euroa. Tämä ei yksinker­tais­taisi sosi­aal­i­tur­vaa, kos­ka 150 euroa kuus­sa ei riitä sosi­aal­i­tur­vak­si, mut­ta se tuk­isi pieni­palkkaisia. Negati­ivisen tuloveron ole­mas­sao­lo tietysti otet­taisi­in huomioon muiden tulon­si­ir­to­jen tasossa.

Jot­ta tämä toisi myös työ­paikko­ja eikä vain helpot­taisi nyky­is­ten pieni­palkkaisten elämää, negati­ivi­nen tulovero pitäisi ottaa huomioon työe­htosopimuk­sis­sa niin, että sal­lit­taisi­in työu­ran alus­sa nyky­istä pienem­mät har­joit­teli­japalkat. Myös jokin muu peruste – esimerkik­si luku­taidon puut­teesta aiheutu­vat han­kalu­udet – voisi­vat olla syy mak­saa alem­paa palkkaa.

Jos tämä malli toimisi, sitä voisi laa­jen­taa vähän suurem­paan negati­iviseen tuloveroon.

Ennan vaale­ja sosi­aalidemokraatit esit­tivät ajatuk­sen työ­tulovähen­nyk­ses­tä, joka voisi olla veroa suurem­pi. Sil­la lie­nee vähän sama idea.

8 vastausta artikkeliin “Mitä pitäisi tehdä sosiaaliturvalle (2) Pieni negatiivinen tulovero”

 1. Miten tuo malli toimii sil­loin, kun henkilöä verote­taan mon­een maa­han? Jos joku vero­tut­taa Suomeen vaik­ka 50 €/kk eläke­tu­loa*, ja pääosan tulois­taan (esim. noin 2000 €/kk) yhteen tai use­am­paan muuhun maa­han, saisiko tuos­sa ehdote­tus­sa mallis­sa tämä henkilö itselleen Suomes­ta 50 €/kk eläk­keen päälle lisä­tu­lona 150 €/kk negati­ivista tuloveroa?

  *(oltuaan Suomes­sa aikoinaan vuo­den töis­sä, ja muutet­tuaan sit­ten sel­l­aiseen maa­han, jos­sa asuvil­ta Suomes­sa ker­tynyt eläke verote­taan Suomessa)

  1. Työ­tulovähen­nyk­senä toteutet­tu vas­taa­va idea kuu­lostaisi ainakin nopeasti ajatel­tuna toteu­tuskelpoisem­mal­ta, kos­ka se ei johtane vas­taavas­sa laa­ju­udessa erikoisi­in tilanteisi­in mm. ulko­maille mak­set­tavien, Suomen vero­tuk­sen piiris­sä vain joil­tain osin ole­vien eläkkei­den kohdal­la. Nykyään eletään maail­mas­sa, jos­sa use­at ihmiset voivat olla ja myös ovat yhtä aikaa mon­en maan vero­tuk­sen piiris­sä, ja sil­loin vero­tus­ratkaisu­is­sa pitää huomioi­da myös sel­l­aisia tilanteita.

   1. Negati­ivi­nen tulovero on osa vero­jär­jestelmää. Ei sitä ole tarkoi­tus kiin­nit­tää minkään muun maan verojärjestelmään.

   2. Osmo Soin­in­vaara:

    Negati­ivi­nen tulovero on osa vero­jär­jestelmää. Ei sitä ole tarkoi­tus kiin­nit­tää minkään muun maan verojärjestelmään.

    Negati­ivi­nen tulovero olisi tietenkin osa maan vero­jär­jestelmää. Point­ti­ni on se, että todel­lises­sa elämässä ihmiset voivat olla verov­elvol­lisia mon­een maa­han, mil­lä voi tuol­lais­ten ehdo­tusten käytän­nön toteutet­tavu­u­den kannal­ta olla merk­i­tys­tä. Jos toimit­taisi­in ehdo­tuk­sen mukaan, lähtöko­htais­es­ti esimerkik­si pääasi­as­sa muus­sa maas­sa asu­vat, pienehköjä tulo­ja Suomen vero­tuk­seen vero­tut­ta­vat voisi saa­da ilmaista tuloa sen 150 €/kk, jos voisi­vat saa­da 150 €/kk negati­ivista tuloveroa. Eli esimerkik­si het­ken työuras­taan Suomes­sa työsken­te­lyn takia eläkek­er­tymää Suomes­ta saanut henkilö, joka asuu nykyään vaikka­pa Espan­jas­sa, voisi olla oikeutet­tu 150 €/kk lisä­tu­loon, kos­ka se pieni osa hänen tulois­taan, joka koos­t­uu Suomes­sa työsken­telystä tulleesta eläk­keestä, verote­taan Suomes­sa eli kos­ka ne tulot ovat osa Suomen vero­jär­jestelmää. Nyky­isin sel­l­ai­sista tuloista menee jok­seenkin nollaverot, mut­ta ehdo­tuk­sen mukaan jatkos­sa voisi saa­da 150 €/kk bonuk­sen, kun­han pysyy pois­sa Suomes­ta, etteivät tulot tule muil­ta osin Suomeen verotet­taviksi. Jos sama tavoite toteutet­taisi­in vaikka­pa työ­tulovähen­nyk­sen kaut­ta, negati­ivi­nen tulovero koskisi käytän­nössä vain Suomes­sa työ­tu­lo­ja saavia — jol­loin se puolestaan ei koskisi esimerkik­si ulko­mail­la asu­via, Suomes­sa osan eläke­tu­lostaan vero­tut­tavia eläkeläisiä.

   3. kysymys: Negati­ivi­nen tulovero olisi tietenkin osa maan vero­jär­jestelmää. Point­ti­ni on se, että todel­lises­sa elämässä ihmiset voivat olla verov­elvol­lisia mon­een maa­han, mil­lä voi tuol­lais­ten ehdo­tusten käytän­nön toteutet­tavu­u­den kannal­ta olla merk­i­tys­tä. Jos toimit­taisi­in ehdo­tuk­sen mukaan, lähtöko­htais­es­ti esimerkik­si pääasi­as­sa muus­sa maas­sa asu­vat, pienehköjä tulo­ja Suomen vero­tuk­seen vero­tut­ta­vat voisi saa­da ilmaista tuloa sen 150 €/kk, jos voisi­vat saa­da 150 €/kk negati­ivista tuloveroa. Eli esimerkik­si het­ken työuras­taan Suomes­sa työsken­te­lyn takia eläkek­er­tymää Suomes­ta saanut henkilö, joka asuu nykyään vaikka­pa Espan­jas­sa, voisi olla oikeutet­tu 150 €/kk lisä­tu­loon, kos­ka se pieni osa hänen tulois­taan, joka koos­t­uu Suomes­sa työsken­telystä tulleesta eläk­keestä, verote­taan Suomes­sa eli kos­ka ne tulot ovat osa Suomen vero­jär­jestelmää. Nyky­isin sel­l­ai­sista tuloista menee jok­seenkin nollaverot, mut­ta ehdo­tuk­sen mukaan jatkos­sa voisi saa­da 150 €/kk bonuk­sen, kun­han pysyy pois­sa Suomes­ta, etteivät tulot tule muil­ta osin Suomeen verotet­taviksi. Jos sama tavoite toteutet­taisi­in vaikka­pa työ­tulovähen­nyk­sen kaut­ta, negati­ivi­nen tulovero koskisi käytän­nössä vain Suomes­sa työ­tu­lo­ja saavia – jol­loin se puolestaan ei koskisi esimerkik­si ulko­mail­la asu­via, Suomes­sa osan eläke­tu­lostaan vero­tut­tavia eläkeläisiä. 

    Eiköhän Soin­in­vaara esit­tele tässä blo­gis­ar­jas­sa oman näke­myk­sen­sä siitä, miten vain Suomeen verov­elvol­lisen sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmää pitäisi kehit­tää hänen mielestään. Mah­dol­liset mon­een maa­han verov­elvol­liset ovat nykyäänkin pieni ryh­mä, jota ei mis­sään nimessä kan­na­ta sotkea visioon hyvästä sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmästä. Hei­dät voidaan hyvin käsitel­lä myöhem­min erikseen.

 2. Mie­lenki­in­toinen malli, ja kan­natet­ta­va. Tässä yhdis­ty­isi mah­dol­lisu­us elinkeinon­va­pau­teen ja inno­vaa­tioi­hin ja pienyrit­tämiseenkin, ihmiset saataisi­in parem­min toimeli­aik­si ja osak­si tuot­tavaa talout­ta, koske­mat­ta kuitenkaan niiden ihmis­ten tur­vaan jot­ka ovat siitä oikeasti riip­pu­vaisia ja joil­la ei ole yhtäläistä mah­dol­lisu­ut­ta liit­tyä osak­si tuot­tavaa taloutta.

 3. Negati­ivi­nen tulovero on ollut Yhdys­val­lois­sa käytössä jo vuosikym­meniä ja se on hyväk­si havait­tu ja suosit­tu osa vero­tus­ta. Mik­sei Suomessakin?

 4. Yhteiskun­nan jär­jestelmän on kan­nustet­ta­va työn­tekoon, köy­hyy­den, syr­jäy­tymisen ja toimet­to­muu­den vält­tämisek­si ja työn­teon on olta­va kannattavaa.
  On olta­va tar­jol­la työvoimapoli­it­tisia palveluja.
  Työt­tömät saat­ta­vat tarvi­ta sosi­aali- ja ter­veyshuol­lon palvelui­ta, osaamiseen liit­tyvää päivit­tämistä, elämän­hallintaan liit­tyviä asioi­ta, velka­jär­jeste­lyjä ja myös työn muokkaamista

  Perus­tu­lo on pieni­palkkaisen tai palkat­toman poh­jara­ha, karenssit poistettava.
  Tuloveroa (val­tio, kun­ta) mak­se­taan mak­sukyvyn mukaan, eli alka­en 2.000 €/kk eli 24.000 €/v. Tämän ver­ran ansait­se­va, vak­i­tuises­sa työssä ole­va, ei ainakaan alku­vai­heessa kuu­luisi perus­tu­lon (poisverotet­ta­va) piiri­in automaat­tis­es­ti. Työn tuloveroast­eikko alkaa 2.000 €/kk ja on lin­eaari­nen ja pro­gres­si­ivi­nen, val­tio kerää ja jakaa.

  Jos esim. perus­tu­lo olisi 1.100 €/kk, niin lisäk­si saisi tien­ata 900 €/kk ilman vero­ja ja perus­tu­lon poisottoa.
  Reaali­aikainen tulorek­isteri aut­taa käytännössä.
  Vero­tuk­ses­sa verote­taan rahaa, sosi­aal­i­tur­va on erikseen.

  Tuu­laS.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.