Heitä olisi tarvittu eduskunnassa

Eduskun­tavaalien jäl­keen katse kohdis­tuu val­i­tuk­si tulleisi­in. Ker­ron tässä, keitä olisin jäänyt kaipaa­maan. En luet­tele tässä kaikkia niitä, joiden ran­nalle jäämistä surin – en esimerkik­si kaikkia pudon­nei­ta vihre­itä – vaan niitä, joil­la olisi ollut eri­tyi­nen pain­oar­vo eduskun­nas­sa ja joi­ta on vaikea korvata.

Sil­via Modig. Sil­vian putoami­nen oli suuri tap­pio Vasem­mis­toli­itolle. Fik­su huumor­in­ta­juinen ja ennen kaikkea tavoit­teis­saan rehelli­nen. Jotenkin on tul­lut joskus tunne, että juuri tämän rehellisyy­den vuok­si ei ole aina viihtynyt puolueessaan.

Jyr­ki Kasvi taval­laan joutikin jo vai­h­toon, kos­ka on ollut niin pitkään, mut­ta hänen mukanaan vihreä ryh­mä menet­ti paljon asiantun­te­mus­ta tietoy­hteiskun­nan alal­la. Sil­lä alal­la tehdään jatku­vasti tärkeitä ratkaisu­ja, eikä eduskun­nas­sa oikein ole alan osaamista.

Oras Tynkky­nen. Olisi tarvit­tu se kol­mas paik­ka Pirkan­maal­ta. Merkit­tävä ilmastopoli­ti­ikan osaa­ja. Onnek­si Atte Har­janne sen­tään valittiin.

Touko Aal­to. Äänestäjät ovat jul­mia. Toukon asiaosaamista ja paneu­tu­mista olisi tarvit­tu todel­la. Toukon putoami­nen har­mit­taa ylivoimais­es­ti eniten.

Juha Rehu­la Miten keskustal­la on varaa menet­tää hänet?

Samp­sa Kata­ja. Olin hänen kanssaan aikanaan eduskun­nan vero­jaos­tossa, jota hän johti suvereenisti. Fik­su mies, joka olisi järkevöit­tänyt kokoomuk­sen ryh­mää suuresti. Satakun­nan vaalipiri pitäisi yhdis­tää Varsi­nais-Suomen vaalipi­irin kanssa.

Jari Lind­ström Olen Lind­strömin kanssa pääasi­as­sa eri mieltä, mut­ta olen ihail­lut sitä, kuin­ka suo­raselkäis­es­ti hän puo­lusti hal­li­tuk­sen lin­jaa, Paljon suo­raselkäisem­min kuin kokoomuk­sen ja keskus­tan poliitikot.

Sam­po Ter­ho Vaa­likeskustelu­jen ehdo­ton älykkö. Oli varaa siihen, kun mitään ei ollut menetet­tävänä. (Sitä en ymmär­rä, miten muut ajat­te­liv­at, että heitä suosit­taisi­in enem­män, jos näyt­telisivät tyh­mem­pää kuin ovat.) Hyvin ter­ve­järkises­ti ajat­tel­e­va. Voisi toises­sa seuras­sa kas­vaa suurek­si poliitikoksi.

Fatim Diar­ra Min­ul­la oli vaali-iltana ris­tiri­itainen olo, kun Atte Har­janne syr­jäyt­ti lop­pume­treil­lä Fatun. Atte oli min­un ehdokkaani, mut­ta kumpa hän olisi pudot­tanut jonkun toisen tai kumpa vihreät oli­si­vat saa­neet sen seit­semän­nen kansane­dus­ta­jan Helsingistä.

Mikko Kiesiläi­nen Lib­er­an toimin­nan­jo­hta­ja ei vas­taa vihrei­den pro­to­tyyp­piä, mut­ta juuri sik­si monipuolisu­u­den nimis­sä Mikkoa olisi tarvit­tu vihrei­den ryhmässä.

 

= = =

Tämä lista ei ole täy­delli­nen. Se johtuu siitä, ettei Ylen vaal­i­sivu­jen lista pudon­neista kansane­dus­ta­jista ole kunnossa.

47 vastausta artikkeliin “Heitä olisi tarvittu eduskunnassa”

 1. Mielestäni on kyl­lä hyvä taito kyetä näkemään jotain hyvää myös muiden joukkuei­den pelaa­jis­sa. Ei olisi haitak­si, että tämä taito löy­ty­isi mah­dol­lisim­man monelta.

  Lind­strömin hengessä min­unkin on kyl­lä paljon helpom­pi kun­nioit­taa sel­l­aisia ihmisiä, jot­ka ovat kanssani eri mieltä mut­ta tuo­vat sen selkästi esille ja ovat sen suh­teen johdon­mukaisia, kuin joskus samaakin mieltä ole­via tuulivi­ire­jä joiden sisäi­nen logi­ik­ka ontuu tai joiden kaik­ki tekemiset ovat muka pakon sanelemia tai muuten ain­oi­ta kuviteltavis­sa olevia.

 2. Vihrei­den oikeal­ta laidal­ta jäi porukkaa ran­nalle aika paljon. Taval­laan tiet­ty min­unkaltais­ten vika, kun ei uskalla vihre­itä äänestää siinä pelos­sa, että äänet menevät jollekin hyvin vasem­mis­to­laiselle ydin­voiman vas­tus­ta­jalle, mut­ta toisaal­ta tässä on myös esimerkki­ta­paus siitä, että niin sille min­unkin äänelle olisi tässä tapauk­ses­sa käynyt.

  Edelleen peräänku­u­lu­tan Osmonkin toivet­ta saa­da sieltä jostain pystyyn se urbaanien kansalais­ten sosi­aal­i­sis­sa kysymyk­sis­sä lib­er­aali markki­na­t­alous­puolue. Vihreät eivät näytä sitä koloa täyt­tävän muu­ta kuin yksit­täisil­lä kansane­dus­ta­jil­la ja siinä tapauk­ses­sa Kokoomus vas­taa ihan yhtä lail­la huu­toon Eli­na Lep­omäen kaltaisil­la kansane­dus­ta­jil­la joi­ta pääsee yhtälail­la muu­tamia läpi.

 3. Ode: Min­ul­la oli vaali-iltana ris­tiri­itainen olo, kun Atte Har­janne syr­jäyt­ti lop­pume­treil­lä Fatun. Atte oli min­un ehdokkaani, mut­ta kumpa hän olisi pudot­tanut jonkun toisen tai kumpa vihreät oli­si­vat saa­neet sen seit­semän­nen kansane­dus­ta­jan Helsingistä.

  Kenet olisit mieluiten tiput­tanut, jos olete­taan, että vain kuusi paikkaa olisi tulossa?

 4. Sitä en ymmär­rä, miten muut ajat­te­liv­at, että heitä suosit­taisi­in enem­män, jos näyt­telisivät tyh­mem­pää kuin ovat. 

  Ihmiset äänestävät ehdokkai­ta jot­ka kom­mu­nikoi­vat taval­la jon­ka he ymmärtävät ja joka on heille tut­tua. Ehdokkaat val­it­se­vat kom­mu­nikoin­ti­ta­van jol­la voi menestyä.
  Älykkäil­lä keskustelijoil­la on ekologi­nen lokero jokaises­sa puolueessa–toisissa se on suurem­pi kuin toisissa–mutta yksikään puolue ei voi kas­vaa suurek­si intellektuelleilla. 

  Vihreis­sä on yliedus­tus älykköjä ja pehmeä-arvoisia naisia. Jos puolue halu­aa tästä vielä kas­vaa, vihreät tarvit­see kipeästi anti-intellek­tuellin, mielel­lään miespuolisen met­sästäjä-töräyt­täjän jokaiseen vaalipiiriin. 

  Teu­vo Hakkarainen on ihas­tut­ta­va esimerk­ki kaikille tutulle töräyt­täjästä joka Vihreistä puut­tuu. Jokaises­sa yleisessä saunas­sa, keskustelu­foo­ru­mis­sa ja huoltoase­man kahvipöy­dässä on tyyp­pi joka osal­lis­tuu keskustelu­un töräyt­tämäl­lä omia totuuk­si­aan. Hän ei varsi­nais­es­ti keskustele tai analysoi mitään, hän vain sanoo miten asi­at ovat ja kat­soo mui­ta ylpeänä.

  1. Pääsikö Kata Souri läpi? Sopisi hyvin Vihrei­den valikoivaan tiedelinjaan.

   1. antti: Pääsikö Kata Souri läpi? Sopisi hyvin Vihrei­den valikoivaan tiedelinjaan. 

    Ei. Minkä olisit voin­ut puo­lessa min­uutis­sa itsekin selvit­tää, mut­ta pitipähän päästä vihjailemaan.

  2. N/A: Ihmiset äänestävät ehdokkai­ta jot­ka kom­mu­nikoi­vat taval­la­jon­ka he ymmärtävät ja joka on heille tut­tua. Ehdokkaat val­it­se­vat kom­mu­nikoin­ti­ta­van jol­la voi menestyä.
   Älykkäil­lä keskustelijoil­la on ekologi­nen lokero­jokaises­sa puolueessa–toisissa se on suurem­pi kuin toisissa–mutta yksikään puolueei voi kas­vaa suureksiintellektuelleilla. 

   Vihreis­sä on yliedus­tus älykköjä ja pehmeä-arvoisia naisia.Jos puolue halu­aa tästä vielä kas­vaa, vihreät tarvit­see kipeästi anti-intellek­tuellin, mielel­lään miespuolisen met­sästäjä-töräyt­täjän jokaiseen vaalipiiriin. 

   Teu­vo Hakkarainen on ihas­tut­ta­va esimerk­ki kaikille tutulle töräyt­täjästä joka Vihreistä puuttuu.Jokaisessa yleisessä saunas­sa, keskustelu­foo­ru­mis­sa ja huoltoase­man kahvipöy­dässä on tyyp­pi joka osal­lis­tuu keskustelu­un töräyt­tämäl­lä omia totuuksiaan.Hän ei varsi­nais­es­ti keskustele tai analysoi mitään, hän vain sanoo miten asi­at ovat ja kat­soo mui­ta ylpeänä.

   Kyl­lähän tuo Fatim Diar­ra olisi maalaisia koskevine kom­ment­tei­neen ollut Vihrei­den Teu­vo Hakkarainen, mut­ta äänestäjien kun­ni­ak­si on san­ot­ta­va, että kysyn­tää äly­va­paille töräy­tyk­sille ei tämän enem­pää ollut.

 5. Riik­ka Karp­pinen jäi 10 ään­tä vaille ollak­seen ensim­mäi­nen Vihreä Lapista. Keräsi vaalipi­iristään toisik­si eniten ääniä ja kol­man­nek­si eniten ääniä Vihreistä koko maassa.

  1. Riik­ka Karp­pinen jäi 10 ään­tä vaille ollak­seen ensim­mäi­nen Vihreä Lapista. Keräsi vaalipi­iristään toisik­si eniten ääniä ja kol­man­nek­si eniten ääniä Vihreistä koko maassa.

   Eikä se ero ollut 7 ääntä.

   1. Osmo Soin­in­vaara: Eikä se ero ollut 7 ääntä.

    Tark­istus­lak­en­ta lev­en­si “kaulaa” seis­temästä äänestä muu­ta­man äänen Markus Lohen hyväk­si. Yhdek­sän ään­tä olisi pitänyt olla lisää että olisi päädyt­ty tasat­u­lok­seen ver­tailu­lu­vus­sa ja olisi seu­ran­nut arvon­ta. Kymmenel­lä Riik­ka olis päässyt sisään. Riik­ka oli ottanut selvää, että tämä oli his­to­ri­an suurin ään­imäärä, jol­la ehdokas ei tul­lut valituksi.

   2. Antti Kero: Tark­istus­lak­en­ta lev­en­si “kaulaa” seis­temästä äänestä muu­ta­man äänen Markus Lohen hyväk­si. Yhdek­sän ään­tä olisi pitänyt olla lisää että olisi päädyt­ty tasat­u­lok­seen ver­tailu­lu­vus­sa ja olisi seu­ran­nut arvon­ta. Kymmenel­lä Riik­ka olis päässyt sisään. Riik­ka oli ottanut selvää, että tämä oli his­to­ri­an suurin ään­imäärä, jol­la ehdokas ei tul­lut valituksi.

    Ja jatket­takoon vielä: nyt val­i­tu­ista kansane­dus­ta­jista 145/200 meni läpi pienem­mäl­lä ään­imääräl­lä kuin mitä Karp­pinen sai. Lapista löy­tyi paikoin Suomen vihreimpiä äänestysaluei­ta mm. Äkäs­lopo­lo oli Suomen vihrein äänesty­s­paik­ka. Tietenkin pienis­sä pop­u­laa­tiois­sa on suuret sat­un­nais­vai­hte­lut, mut­ta silti, kun­tavaaleis­sa alka­nut tren­di jatkuu: maaseu­tu vihertyy. 

    Näin tapah­tuu osit­tain Vihreistä itses­tään huoli­mat­ta: en ihan käsitä mitä niin kor­vaam­a­ton­ta Vihreät sinus­ta Osmo menet­tivät Fatim Diar­ran jäädessä ran­nalle. Et avaa hänen ansioitaan tuos­sa tek­stis­sä, toisin kuin muiden ehdokkaiden kohdal­la. Jäätkö ken­ties kaipaa­maan eduskun­nan puhu­jan­pön­töstä hänen rehevää sati­iri­aan maaseudul­la asu­vista ihmisistä?

  2. Lapin vaalipi­irin 12,5% piilevä äänikyn­nys on hirvit­tävän epädemokraattinen. 

   Vaal­i­u­ud­is­tuk­ses­sa oli yri­tys­tä kor­ja­ta nämä epäko­h­dat, mut­ta eihän nil­lä ollut läpi­menon mah­dol­lisuuk­sia, kos­ka isot puolueet hyö­tyvät niistä. 

   Demokra­t­ian uud­is­t­a­mi­nen on läh­es mah­do­ton­ta, kos­ka epäko­h­tien kor­jaamis­es­ta hyö­tyvien pitäisi jäädä vähem­mistöön. Siir­toääni­vaal­i­ta­pa on vain kaukainen unelma.

 6. Muis­tan, että per­su­jen hajoamisen jäl­keen kir­joitit jotenkin niin, että per­sut tule­vat jumi­u­tu­maan Hal­la-ahon johdol­la johonkin vajaan kymme­nen pros­entin kan­natuk­seen. Mikä on ana­ly­y­sisi sille, että Hal­la-ahon perus­suo­ma­laiset onnis­tui saa­maan vaalivoiton (+22 paikkaa) ja ole­maan läh­es koko maan suurin puolue?

  1. Prometheus:
   Muis­tan, että per­su­jen hajoamisen jäl­keen kir­joitit jotenkin niin, että per­sut tule­vat jumi­u­tu­maan Hal­la-ahon johdol­la johonkin vajaan kymme­nen pros­entin kan­natuk­seen. Mikä on ana­ly­y­sisi sille, että Hal­la-ahon perus­suo­ma­laiset onnis­tui saa­maan vaalivoiton (+22 paikkaa) ja ole­maan läh­es koko maan suurin puolue?

   Tähän olis kyl­lä haus­ka saa­da Osmon kom­men­tit, mut­ta en odota muu­ta kuin radiohiljaisuutta 🙂

   1. Osmo 29.1.2017:

    Hal­la-ahoon ei juuri kukaan suh­taudu välin­pitämät­tömästi. Hänel­lä on innokkai­ta kan­nat­ta­jia ja täysin tor­ju­via vas­tus­ta­jia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jista hal­la-aho­laisia on noin puo­let, eli noin 5 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista. Jonkin ver­ran var­maan on kan­na­tus­ta perus­suo­ma­lais­ten äänestäjien ulkop­uolel­la, mut­ta tuskin kovin paljon. Hyvä arvaus on, että Hal­la-ahon johtamien perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jää jon­nekin kuu­den pros­entin tuntumaan.

   2. KJ:
    Osmo 29.1.2017:

    Hyvä arvaus on, että Hal­la-ahon johtamien perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus jää jon­nekin kuu­den pros­entin tuntumaan.

    Ai se olikin noin alhainen se Soin­in­vaaran veikkaus.

    Seu­raavak­si saamme odot­taa toteu­tuuko Oden veikkaus Brex­itin suhteen.

   3. Taas nähdään asiantun­ti­jan tiedon taso (arvostan Odea tässä asiantuntijana).

    Sil­loin vedo­taan asiantun­ti­jaan, kun se palvelee omaa näke­mys­tä, muuten ei.

   4. Minäkin muistin tuon. Muis­te­len Osmon perus­ta­neen Hal­la-ahon epäsos/karisman puut­teeseen vs Soi­ni. Olin vähän epäileväi­nen kos­ka ihmiset, Jus­sikin, voivat kas­vaa ja muut­tua. Nyt­tem­min myös selvin­nyt että ei puolue johta­jan karis­man varas­sa ole vaan myös ideologia/ohjelma on tärkeä. Ja ehkä Jus­si sai ammat­ti­laiselta sala-treenaus­ta esiintymiseensä?

    Kaik­ki muut puolueet ilmas­tovi­her­tyivät viimeistään viimeisel­lä viikol­la, jol­loin autois­taan ja lihois­taan säikähtäneet ilmas­to­hys­teeriset miehet hyp­päsi viime päiv­inä yllät­tyneen Jussin syli­in joka itki tänäisen Hesarin kuvis­sa ilosta vaik­ka het­ero onkin.

 7. Vihreät voisi pyytää eduskun­nas­sa istumärjestyk­sen muu­tos­ta, Vihreät kansane­dus­ta­jat ovat ainakin vaa­likonei­den vas­tausten perus­teel­la vasem­mis­to­laisem­pia kuin SDP:n kansane­dus­ta­jat, huoli­mat­ta siitä että demar­itkin siir­tyivät näis­sä vaaleis­sa vase­malle päin. Har­mi että Vihrei­den talous­lib­er­aali siipi hävisi nämä vaalit sosial­is­tisi­iv­elle, jatkos­sa ääniä voi olla vaikem­paa saa­da jos ja kun puolue näyt­tää ole­van vain toinen vasemmistoliitto.

  1. peksu:
   Vihreät voisi pyytää eduskun­nas­sa istumärjestyk­sen muu­tos­ta, Vihreät kansane­dus­ta­jat ovat ainakin vaa­likonei­den vas­tausten perus­teel­la vasem­mis­to­laisem­pia kuin SDP:n kansane­dus­ta­jat, huoli­mat­ta siitä että demar­itkin siir­tyivät näis­sä vaaleis­sa vase­malle päin. Har­mi että Vihrei­den talous­lib­er­aali siipi hävisi nämä vaalit sosial­is­tisi­iv­elle, jatkos­sa ääniä voi olla vaikem­paa saa­da jos ja kun puolue näyt­tää ole­van vain toinen vasemmistoliitto.

   Jostain syys­tä Vihreät jatkaa edelleen evoluu­tio­taan. Olisin jotenkin kuvitel­lut, että 2000-luvulle tul­taes­sa puolueen lin­ja ja ima­go olisi valmis. Että tätä on vihreys Suomes­sa. Ter­ve­tu­loa toim­intaan ja äänestämään!

 8. Min­is­terik­si voi teo­ri­as­sa tul­la val­i­tuk­si kuu­lumat­ta eduskun­taan. Mikä on esim. Vihrei­den lin­ja asiaan?

 9. Edelleen on yhteinen ongel­ma: kansalaisen vaaleis­sa ääni on eri­lainen riip­puen vaalipiiristä.
  SoTe-jatko olisi luon­te­va ajanko­h­ta uud­is­taa vaalipi­ir­it — joko yksi tai use­ampia sote-aluet­ta yhdessä vaalipi­iris­sä, rajat kuitenkin yht­eneväiset. Samal­la tulisi tolkkua hallinnol­lisi­in jakoi­hin, joi­ta kukin sek­tori on opiti­moin­ut kul­loisenkin min­is­terin­sä etu­jen mukaan. 

  Jos syn­tyy kansalaisa­loite vaalilain uud­is­tamis­es­ta, alekir­joi­tan sen. Mielel­lään asia kuu­luisi taas hal­li­tu­so­hjel­maan. Täl­lä ker­taa asia on kaikille tasa-arvoinen, aiem­min se suurin puolue tai Kepu olisi kärsinyt val­lan menettämisestä.

  Nyky­isin Lap­pi, Satakun­ta ja Häme ovat liian pieniä ver­rat­tuna Uuden­maan megakokokoon.
  Itä-Suomen laa­jois­sa vaalipi­ireis­sä kansane­dus­ta­jia on vali­it­tu eri puo­lil­ta, vaik­ka siinä on omat ongelmansa.

 10. No, Aal­lon anti­markki­noin­tiper­for­manssit ennen sairaslo­maa tehosi hyvin asial­in­jaa arvostavi­in äänestäji­in. Ja saat­toi jokin nainen suut­tua vaik­ka ei fem­i­nis­tik­si itseään kut­suen twi­it­tailekaan. Kaik­ki ei olekaan sal­lit­tua, ei ainakaan kehäykkösen ulkop­uolel­la. Tai sit­ten löy­tyi äänestäjien mielestä parem­pi vaihtoehto.

 11. Keitäs ehdot­tomasti ei olisi tarvit­tu läpi­men­neistä? 😉 (Top10)

  1. En kan­na­ta lis­tavaale­ja. Demarien van­ha tapa pan­na ehdokkaat järjestyk­seen jäsen äänestyk­sen tulok­sen peruis­teel­la on hyvä kom­pro­mis­si. Siir­toääni­jär­jestelmä olisi toki paljon parem­pi kuin nykyinen.

 12. Vihreil­lä olisi voin­ut olla men­nä läpi enem­mänkin ehdokkai­ta, jos puolueen viestin­tälin­jas­sa olisi ollut suurem­pi paino sovit­tel­e­val­la, uskot­taval­la ja ratio­naalisel­la argu­men­toin­nil­la ja pienem­pi paino sym­boli- ja iden­ti­teet­tipoli­ti­ikalla. Ainakin omas­sa piiris­säni ärtymys­tä herät­ti puolueen kam­pan­join­ti, joka tun­tui ole­van suun­nat­tu ydinkan­nat­ta­jakun­nalle, eikä niille äänestäjille, jot­ka epäröivät kan­nas­taan. Tuo­hon vasem­mistopop­ulis­tiseen iden­ti­teet­tipoli­ti­ikan suo­hon uppoami­nen varsinkin näyt­tää uhkaavasti työn­tävän eri­tyis­es­ti sel­l­aisia lib­er­aale­ja het­eromiehiä muiden puoluei­den kan­nat­ta­jik­si, jot­ka eivät halua osal­lis­tua ihmis­ryh­mien väliseen vas­takkainaset­telu­un, vaan halu­aisi­vat nimeno­maan kan­nat­taa sovit­tel­e­vaa, moniper­spek­ti­ivistä ja yhteiskun­nal­lisia ongelmia ratko­vaa suun­taus­ta, eikä sel­l­aista ajat­telua, jos­sa tiety­il­lä ihmis­ryh­mil­lä on val­ta sanel­la miten tiet­tyjä asioi­ta käsitellään.

  1. Vihrei­den evoluu­tio on kulkenut koko ajan kohti nuorten koulutet­tu­jen nais­ten edun­valvon­ta­puoluet­ta, mikä taitaa olla jo aika lail­la päätepis­teessään – Karikin juh­listi ”fem­i­nis­min voit­toa” tul­tuaan val­i­tuk­si. Lehdis­töltä tun­tuu vielä riit­tävän ymmär­rystä tälle, kos­ka useim­mis­sa näke­mis­säni jutuis­sa suh­taudut­ti­in vih­jail­e­van negati­ivis­es­ti per­su­jen äijä­pain­ot­teisu­u­teen, kun taas asen­noi­tu­mi­nen vihrei­den vielä vinom­paan jakau­maan vai­hteli neu­traal­ista hyväksyvään. Kaipa tässäkin asen­teet joskus päivitetään vas­taa­maan nykyti­laa eikä 1950-lukua…

   Juuri tämä iden­ti­teet­tipoli­ti­ikan vahvis­tu­mi­nen ja sen mukanaan tuo­mat antilib­er­aalit tabut ja dog­mat oli­vat niitä asioi­ta, jot­ka ajoi­vat min­ut pois vihreistä. Toisin kuin JTS alhaal­la arvelee, ainakin oma­l­la kohdal­lani päädyin tähän tulok­seen aika pitkän ajan kulues­sa ja nimeno­maan kuun­tele­mal­la vihrei­den toim­i­joi­ta ja kan­nat­ta­jia itseään enkä näi­den poli­it­tisia vas­tus­ta­jia. Vaik­ka arvostin (ja arvostan yhä) vihrei­den profi­ili­in ainakin teo­ri­as­sa kuu­lu­vaa asiantun­ti­ju­u­den kun­nioi­tus­ta, siihen palet­ti­in istu­vat huonos­ti kaikki­nainen tun­nepo­h­jainen pöyristymi­nen ja Aal­lon Twitter-kuvotukset.

   Näis­sä vaaleis­sa Vasem­mis­toli­iton viesti tun­tui keskit­tyvän enem­män vasem­mis­ton per­in­teisi­in arvoihin eikä alle­vi­ivan­nut niin paljoa hyvä vähem­mistö – paha enem­mistö ‑vas­takkainaset­telu­ja. En tiedä näkyikö tämä omas­sa vaalipi­iris­säni Varsi­nais-Suomes­sa, mis­sä Ander­s­son pää­tyi vetämään mukanaan lähin­nä klas­sise­na työväen­vasem­mis­to­laise­na pro­filoituneen Johannes Yrt­ti­a­hon. Ainakin tämä valit­tu lin­ja oli mielestäni selkeämpi kuin vihrei­den, joka ainakin tääl­lä vaikut­ti hajanaiselta (eikä vihreät sit­ten saanutkaan kuin yhden paikan, mihin var­maan vaikut­ti myös tähtiehdokkaan puuttuminen).

 13. Onko kukaan muu ihme­tel­lyt sitä kuin­ka alhainen Vihrei­den kan­na­tus on huoli­mat­ta olo­suhde­tek­i­jöi­den tar­joa­mas­ta mas­si­ivis­es­ta vetoavus­ta ja ehdokkaiden pin­ta­puolis­es­ta laadukkuudesta.

  Jotkut Vihreät juh­li­vat 11.5 % kan­na­tus­ta. Mielestäni tuol­lainen kan­natuk­sen taso on erit­täin heikko tilanteessa, jos­sa erinäiset ympäristövit­sauk­set ilmas­ton­muu­tok­ses­ta merten saas­tu­miseen ovat globaalin huomion keskip­is­teenä. Samaan aikaan kaik­ki kehit­tyneet maat ovat kaupungis­tuneet hur­jaa vauh­tia, minkä pitäisi myös sataa suo­raan Vihrei­den laari­in. Tähän päälle se, että Vihreil­lä on kaik­ista puolueista ylivoimais­es­ti salonkikelpoisim­mat ehdokkaat. 

  Kon­trasti­na: Per­sut saa­vat 17.5% surkeal­la ehdokaska­traal­la tilanteessa, jos­sa ovat juuri menet­täneet puo­let kansane­dus­ta­jis­taan ja 4 ministeriä. 

  Loogis­es­ti tämä näyt­täisi siltä että Per­su­jen agen­dan kan­na­tus on todel­lisu­udessa paljon korkeampi kuin 17.5% ja parem­mil­la ehdokkail­la oli­si­vat ylivoimais­es­ti suurin puolue toden­näköis­es­ti yli 25% kannatuksella. 

  Vas­taavasti Vihrei­den kan­na­tus voi olla aika heikol­la poh­jal­la ja siitä herkästi sulaa iso pala­nen mikäli olo­suhde­tek­i­jät kään­tyvätkin epä­suo­tu­isam­mik­si tai ehdokaspop­u­laa­tio heikkenee. 

  Mielestäni olo­suhtei­den ja ehdokaslis­tan puoles­ta Vihrei­den olisi jo muu­ta­man vaa­likau­den ajan pitänyt tosis­saan tavoitel­la suurim­man puolueen ase­maa. Täl­laista tavoitet­ta ei olla lähel­läkään ja 11.5% kan­natuk­sen pitäisi isos­sa kuvas­sa johtaa vakavaan itsetutkiskeluun.

   1. Osmo Soin­in­vaara:
    Kuka on sanonut, että vihreät oli­vat tyy­tyväisiä 11,5 pros­entin kan­natuk­seen? Minä ainakaan en ollut.

    No meinasin lähin­nä että näil­lä main Vihrei­den kan­na­tus käsit­tääk­seni on jo aika pitkään pyörinyt eikä ainakaan ulospäin ole mitään suurem­paa itse­tutkiskelua näkynyt. Päin­vas­toin, Niin­istön johdol­la Vihreät on kaivau­tunut koko ajan syvem­mälle siihen iden­ti­teet­tipoli­ti­ikan poteroon joka takaa sen, että kamp­pail­laan lähin­nä suh­teel­lis­es­ta äänio­su­ud­es­ta Vasem­mis­toli­iton kanssa. Sivus­takat­so­jan silmin on vaikut­tanut että Vihreät ikään kuin tyy­tyy tähän tilanteeseen. Jos näin ei ole vaan tavoitel­laan esim. suurim­man puolueen ase­maa, on strate­gia ollut hyvin kummallinen.

  1. Onko vihreil­lä muka tehokkaampi ilmas­to- tai ympäristöpoli­ti­ik­ka kuin persuilla?

  2. Rogue:
   Onko kukaan muu ihme­tel­lyt sitä kuin­ka alhainen Vihrei­den kan­na­tus on huoli­mat­ta olo­suhde­tek­i­jöi­den tar­joa­mas­ta mas­si­ivis­es­ta vetoavus­ta ja ehdokkaiden pin­ta­puolis­es­ta laadukkuudesta.

   Jotkut Vihreät juh­li­vat 11.5 % kan­na­tus­ta. Mielestäni tuol­lainen kan­natuk­sen taso on erit­täin heikko tilanteessa, jos­sa erinäiset ympäristövit­sauk­set ilmas­ton­muu­tok­ses­ta merten saas­tu­miseen ovat globaalin huomion keskip­is­teenä. Samaan aikaan kaik­ki kehit­tyneet maat ovat kaupungis­tuneet hur­jaa vauh­tia, minkä pitäisi myös sataa suo­raan Vihrei­den laari­in. Tähän päälle se, että Vihreil­lä on kaik­ista puolueista ylivoimais­es­ti salonkikelpoisim­mat ehdokkaat. 

   Kon­trasti­na: Per­sut saa­vat 17.5% surkeal­la ehdokaska­traal­la tilanteessa, jos­sa ovat juuri menet­täneet puo­let kansane­dus­ta­jis­taan ja 4 ministeriä. 

   Loogis­es­ti tämä näyt­täisi siltä että Per­su­jen agen­dan kan­na­tus on todel­lisu­udessa paljon korkeampi kuin 17.5% ja parem­mil­la ehdokkail­la oli­si­vat ylivoimais­es­ti suurin puolue toden­näköis­es­ti yli 25% kannatuksella. 

   Vas­taavasti Vihrei­den kan­na­tus voi olla aika heikol­la poh­jal­la ja siitä herkästi sulaa iso pala­nen mikäli olo­suhde­tek­i­jät kään­tyvätkin epä­suo­tu­isam­mik­si tai ehdokaspop­u­laa­tio heikkenee. 

   Mielestäni olo­suhtei­den ja ehdokaslis­tan puoles­ta Vihrei­den olisi jo muu­ta­man vaa­likau­den ajan pitänyt tosis­saan tavoitel­la suurim­man puolueen ase­maa. Täl­laista tavoitet­ta ei olla lähel­läkään ja 11.5% kan­natuk­sen pitäisi isos­sa kuvas­sa johtaa vakavaan itsetutkiskeluun.

   Ihmette­len tätä käsit­tämätön­tä viestiä. Suomen naa­puri­mais­sa vihreät on täysin mar­gin­aalipuolue. Ruot­sis­sa niukasti yli 4% äänikyn­nyk­sen, Nor­jas­sa ei pääse suurkäräjille, Virossa ei riigikogu­un, Venäjästä nyt puhu­mat­takaan. Suomi­han se tässä on se outo poikkeus, jos­sa vihreät on keskisu­uri puolue. Suomes­sa pikem­minkin vihreät on onnis­tuneet huip­puhyvin, saa­neet ilmeis­es­ti aikaansaavia ihmisiä mukaan toim­intaan ja on käynyt vielä tuuri­akin, että muut puolueet ovat jät­täneet sopi­vasti tilaa.

 14. Onko käsi­tys­tä mik­si ei saavutet­tu 23 tai jopa 24 edus­ta­jaa, jota Ylen ennus­tus povasi vaali-iltana? Yleen­sä Helsin­gin ään­ten tul­lessa las­ket­tua viimeisek­si vihrei­den tilanne on paran­tunut ään­ten­lasken­nan myötä. Mis­sä syy, että nyt ennuste meni pieleen?

  1. Siinä kävi niin, että Ylen ilmoit­ta­ma vihrei­den kan­na­tus ennakkoäänis­sä oli liian korkea, eri­tyis­es­ti Helsingis­sä. Todel­lisu­udessa osu­utemme ennakkoäänistä oli alem­pi kuin Yeln ilmoit­ta­ma. Kun ennakkoääniä las­ket­ti­in, ennus­tre heikkeni koko ajan. Sit­ten oli huonoa tuuria. Lapis­sa esimerkik­si paik­ka jäi 10 äänen päähän.
   Kyl­lä myös gallup-uuti­nen siitä, että Perus­suo­ma­lai­sista voi tul­la suurin puolue, sai mon­et äänestämään vihrei­den sijas­ta demare­i­ta — ja demarei­den sijas­ta perussuomalaisia.

 15. Min­ulle ei auen­nut, mikä teki Sam­po Ter­hos­ta vaa­likeskustelu­jen älykön. Selkeä puheis­saan kyl­lä. Ja miten niin muut näyt­te­liv­ät tyh­mem­pää kuin ovat. Se on tietysti selvää, että poli­itikot kiertävät, kaar­ta­vat ja vas­taa­vat ympäripyöreästi useisi­in kysymyksiin.

 16. On ole­mas­sa sanon­ta “pas­tori saar­naa kirkkokuorolle”. Eli omilleen eli hukkaan käytet­tyä aikaa ja vaivaa. Tätä vihreät tekee. Olen ps. Mik­sette puhu Eero Palo­hei­mon tapaan siitä ettei pla­nee­tan etu ole tuo­da afrikkaa eurooppaan?

  1. Maa­han­muut­to ei aiheuta ilmas­ton­muu­tos­ta mutta
   ilmas­ton­muu­tos aiheut­taa maahanmuuttoa.
   Sik­si myös ps:lle ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta etusijalle.

   (Tuo on sem­mo­nen ps-tyy­li­nen vaal­is­lo­gani, nyt ei pidä tar­ke­t­ua pilkunpaikkaan ; ).

 17. Se per­su­jen “surkea ehdokaska­tras” tuot­ti kuitenkin 39 edus­ta­jan paikkaa, mikä sivuaa puolueen aikaisem­paa ennä­tys­tä. Vihreil­lä taas ehdokasaset­telu epäon­nis­tui, kos­ka se jät­ti 3 paikkaa vajaak­si täy­del­lis­es­tä tasa-arvos­ta. Ehkä ensi ker­ral­la kan­nat­taa vali­ta ehdokkaak­si vain naiso­letet­tu­ja, niin päästään tästä ongelmasta. 

  Noin yleen­sä ottaen eduskun­nas­sa ei ole mui­ta kuin “hyviä tyyppe­jä”, kos­ka näitä ihmiset äänestävät. Eihän Pekkarista, Tuomio­jaa tai Kan­er­vaa muuten olisi valit­tu kym­meniksi vuosik­si neljän vuo­den välein.

  Kan­nat­taa noin gallup-mielessä seu­ra­ta vaa­likam­pan­jan aikaista tori-gallup­pia, kos­ka per­su­jen hyvä tulos oli nähtävis­sä jo väkimäärästä. Per­su­ista saa toki olla mitä mieltä tahansa ja se on suo­tavaakin, mut­ta kukaan järkevä ihmi­nen ei voi kiistää kam­pan­jan ja vaalieloku­van onnis­tu­mista. Myös Hal­la-ahon Ylen esi­in­tymi­nen tuot­ti yli 160 tuhat­ta kat­seluk­er­taa kun Sip­ilä, joka sai seu­raavak­si eniten jäi alle 100:aan tuhanteen. Kär­päs­sar­ja oli sit­ten n. 60000 katselukertaa.

  Esi­in­tymisk­oulu­tus­ta kan­nat­taa ehdokkaiden ostaa, kos­ka tiedonväl­i­tys on nyky­isin, niin nopeaa, että puupökkelöt, vaik­ka oli­si­vat kuin­ka asiantun­ti­joi­ta, eivät vain men­esty ellei sit­ten kärkiehdokas saa riit­tävää kannatusta.

  Posi­ti­ivista näis­sä vaaleis­sa oli Sin­is­ten, Susan­na Kosken ja Ozan Yanarin putoami­nen. Ensim­mäiset sai­vat kansan halvek­sun­nan päälleen ja jälkim­mäiset halvek­si­vat kansaa niin, että paikkaa ei suu­pal­teille ilmaantunut.

 18. Vihreä puolue oppii vaaleis­sa toim­imista tasaiseen tahti­in — tänä vuon­na kam­pan­ja ja tekem­i­nen oli parem­paa kuin aiem­min. Ihan kaikkia mokia ei uusit­tu. Kam­pan­join­nin kallis­tu­mi­nen on osa demokra­t­ian kaven­tu­mista. Silti Eduskun­nas­ta putoami­nen ja sinne takaisin nousem­i­nen on perinne. Luul­tavasti muunkin maail­man näkemisen ansios­ta saamme parem­pia kansane­dus­ta­jia jatkossa.

  Voimia EU-vaalei­hin, siel­lä on tar­jol­la vaiku­tus­val­taa — jos on ener­giaa, koke­mus­ta ja taito­ja. Voihan sinen vali­ta ihmisiä jäähdyt­telemään, se ei silti ole kansakun­nan etu.

  Käsit­tääk­seni aika mon­et käsi­tyk­set vihreistä oli­vat lähin­nä Per­su­jen keksin­töä ja rum­mu­tus­ta — toki kun ihan mitä tahansa toisaa niin siihen alkaa aina joku usko­maan, kuka­pa kaikkea aina tark­istaisi. Lähin­nä vihreis­sä oli asiaosaamista, joka ilmeis­es­ti sit­ten on nyky­isin samaa kuin “epäisän­maal­lisu­us” tai jotain. Jotenkin on sääli, että kum­malli­nen kohelt­a­mi­nen ja tietämät­tömyys on se mitä varsin vaikeista asioista päät­täviltä ihmisiltä jotkut eri­tyis­es­ti haluavat.

  Eduskun­taryh­mä jos­sa on paljon ensim­mäisen kau­den kansane­dus­ta­jia on haas­ta­va. Vihreil­lä tässä on men­estymisen mah­dol­lisukksia. Vil­pit­tömästi toivon, että Hal­la-aho jak­saa pai­men­taa omia joukko­jaan toim­intat­apoi­hin kunnialla.

  1. JTS:
   Käsit­tääk­seni aika mon­et käsi­tyk­set vihreistä oli­vat lähin­nä Per­su­jen keksin­töä ja rummutusta – 

   Vihreistä saa oikean kuvan ihan ilman ulkop­uolis­ten apua mm. tarkastele­mal­la vaa­likonev­as­tauk­sia ja seu­raa­mal­la vihrei­den toimia Eduskun­nas­sa ja muis­sa päät­tävis­sä elimissä.

   Esim. http://paivanbyrokraatti.com/2019/04/13/index_of_economic_freedom_2019/

   Halu hol­ho­ta on syväl­lä suo­ma­lais­ten puoluei­den DNA:ssa. Ylen vaa­likoneessa hyvä tätä mitan­nut kysymys kuu­lui: ”Suomen lakien pitäisi nyky­istä vapaam­min antaa ihmis­ten tehdä omat ratkaisun­sa ja kan­taa niiden seuraukset.” …

   Myöskään vihreät, vaik­ka kuin­ka muu­ta vaalipuheis­saan väit­täi­sivät, ei ole mikään lib­er­aali vapaus­puolue. Vihrei­den vas­taus kysymyk­seen aset­tui janal­la mukavasti SKP:n ja Kom­mu­nis­tisen Työväen­puolueen väliin.

 19. Olisi mie­lenki­in­toista tietää kaikkien Vihrei­den ehdokkaiden saamien äänien jakau­ma. Nythän eduskun­taan val­i­tut kerä­sivät noin kol­ma­sosan kaik­ista Vihrei­den saamista äänistä. 

  Tein pikaisen ana­lyysin Vihrei­den eduskun­taryh­mästä myös sen perus­teel­la mitä näi­den vaa­likonev­as­tauk­set oli­vat olleet. 20 edus­ta­jan joukos­ta 11 oli sel­l­aisia, joiden vaa­likonev­as­tauk­set muis­tut­ti­vat enem­män vihrei­den ehdokkaiden keskimääräisiä vas­tauk­sia kuin jonkin muun puolueen keskimää­sisiä vas­tauk­sia. Yhdek­säl­lä kansane­dus­ta­jal­la vaa­likonev­as­tauk­set oli­vat lähempänä Fem­i­nis­tisen puolueen keskiar­voa kuin Vihre­itä. Kenenkään vas­tauk­set eivät muis­tut­ta­neet enem­män vasem­mis­toli­iton kuin Vihrei­den keskiar­voa, mut­ta se oli kol­man­nek­si lähimpänä. 

  Kaikenkaikki­aan eduskun­taryh­mä muis­tut­ti 82.35%:sti vihrei­den ehdokkaiden keskiar­voa ja 81.65% fem­i­nis­tistä puoluetta. 

  Vihrei­den eduskun­taryh­mä on sukupuoli­jakau­mal­taan epä­ta­saisin kaik­ista yli yhden hen­gen eduskun­taryh­mistä. (Harki­mon yhden hen­gen ryh­mässä on toki 100% miehiä. Hirveää Sovinismia!)

  Rehellisyy­den nimis­sä todet­takoon, että pudon­neen Ozan Yanarin vas­tauk­setkin muis­tut­ti­vat enem­män Fem­i­nis­tipuolueen vas­tauk­sia kuin vihrei­den vastauksia. 

  Pudokkaiden tai lähelle val­in­taa tullei­den joukos­sa ei ollut kovin suur­ta eroa tässä, mut­ta muu­tamia löy­tyi joiden vas­tauk­sis­sa seu­raavak­si lähin­nä oli esimerkik­si liberaalit. 

  Haav­is­to sanoi jos­sain kohtaa ettei Vihreät ole vasem­mistop­uolue. Kyl­lä se on, ja kaikesta päätellen se on joil­tain osin hie­man enem­män vasem­mal­la kuin vasemmistoliitto.

  1. tiedemies:
   Olisi mie­lenki­in­toista tietää kaikkien Vihrei­den ehdokkaiden saamien äänien jakau­ma. Nythän eduskun­taan val­i­tut kerä­sivät noin kol­ma­sosan kaik­ista Vihrei­den saamista äänistä. 

   Tein pikaisen ana­lyysin Vihrei­den eduskun­taryh­mästä myös sen perus­teel­la mitä näi­den vaa­likonev­as­tauk­set oli­vat olleet. 20 edus­ta­jan joukos­ta 11 oli sel­l­aisia, joiden vaa­likonev­as­tauk­set muis­tut­ti­vat enem­män vihrei­den ehdokkaiden keskimääräisiä vas­tauk­sia kuin jonkin muun puolueen keskimää­sisiä vas­tauk­sia. Yhdek­säl­lä kansane­dus­ta­jal­la vaa­likonev­as­tauk­set oli­vat lähempänä Fem­i­nis­tisen puolueen keskiar­voa kuin Vihre­itä. Kenenkään vas­tauk­set eivät muis­tut­ta­neet enem­män vasem­mis­toli­iton kuin Vihrei­den keskiar­voa, mut­ta se oli kol­man­nek­si lähimpänä. 

   Kaikenkaikki­aan eduskun­taryh­mä muis­tut­ti 82.35%:sti vihrei­den ehdokkaiden keskiar­voa ja 81.65% fem­i­nis­tistä puoluetta. 

   Vihrei­den eduskun­taryh­mä on sukupuoli­jakau­mal­taan epä­ta­saisin kaik­ista yli yhden hen­gen eduskun­taryh­mistä. (Harki­mon yhden hen­gen ryh­mässä on toki 100% miehiä. Hirveää Sovinismia!)

   Rehellisyy­den nimis­sä todet­takoon, että pudon­neen Ozan Yanarin vas­tauk­setkin muis­tut­ti­vat enem­män Fem­i­nis­tipuolueen vas­tauk­sia kuin vihrei­den vastauksia. 

   Pudokkaiden tai lähelle val­in­taa tullei­den joukos­sa ei ollut kovin suur­ta eroa tässä, mut­ta muu­tamia löy­tyi joiden vas­tauk­sis­sa seu­raavak­si lähin­nä oli esimerkik­si liberaalit. 

   Haav­is­to sanoi jos­sain kohtaa ettei Vihreät ole vasem­mistop­uolue. Kyl­lä se on, ja kaikesta päätellen se on joil­tain osin hie­man enem­män vasem­mal­la kuin vasemmistoliitto.

   Kiitok­set vaivan­näöstäsi, tämä oli todel­la mie­lenki­in­toinen ana­lyysi ja herät­tää suo­raan sanoen uteliaisu­u­den muiden puoluei­den osalta. Onko esimerkik­si Kokoomuk­ses­sa äänestäjäkun­ta äänestänyt lib­er­aale­ja laa­jal­la rin­ta­mal­la, mut­ta val­i­tut kaverikap­i­tal­is­te­ja äänien keskit­tymisen takia? Mikä tilanne on demarien ja keskus­tan kohdal­la? Soin­in­vaara­han imp­likoi seu­raavas­sa blogikir­joituk­ses­saan, että perus­suo­ma­lais­ten kohdal­la val­i­tuik­si pää­tyi maa­han­muut­tokri­it­tisiä höyrypäitä, vaik­ka iso osa hei­dän äänestäjistään (toden­näköis­es­ti ne entiset demar­iäänestäjät) äänes­tivät per­in­teisem­piä työväen edustajia.

 20. Vai eläk­keet vai asum­istuetko pienetää.
  😬 Kukaan ei toi­vo joutu­vansa työeläk­keelle. Näin on kuitenkin min­ul­lakin 2005 asti. Ny asun jo yksin eli seu­raa­muk­sia tulee kun liit­to ei pysy kasas­sa kun tulot on epä­suh­das­sa. Nyt yri­tys osakas olen mut­ta eihän sieltä jakoa pien­estä fir­mas­ta koskaan tule. Muusikkona tut­tupaik­ka helsin­gin kaik­ki mes­tat. Min­is­tere­itäkin opet­ta­jana ym…
  Nyt on 1,78 euroa tilil­lä ja vap­pu tulos­sa. Riisikakku­ja syön. Kahvit lop­pui tänään.
  Lehtiä ei tule. Kelan sivuil­la lukee. Nor­maalin elämään kuu­luu har­ras­tuk­set. Mitkä, mitä vit…ua ne on. ?
  34 neliön pas­ka kämp­pä. En mene paskaan asun­toon kun olen tietysti isoil­la tuloil­la tot­tunut aikA upeaan asun­toon. Kokoomus nos­ti nyt taas 7–8 eur asum­is­tukea. Perus­suo­ma­laiset tah­to­vat vain tapel­la. Uusi nais ystävä jät­tää nar­sistin kiusaa­man tyypin var­maan kun ei mihinkään ole rahaa.
  Mihin hel …iin empa­tia on kadon­nut ja ahneus järkyt­tävääää. Min­ulle 30e olisi lop­puku­un ruokakas­si kos­ka en juo en pol­ta, enkä ole ikinä näitä harrastanut.
  Nukun kaik­ki kau­ni­it päivät nytkin, eli olen täysin itse­murha-ajatuk­sis­sa, ja niin on moni muukin. Tehkää nyt hel. .ti jotain. Sin­u­un ei satu 30 eur. Näi­den ahdinko­jen takia ihmiset ovat pikavip­pikier­teessä. Se on liris­sä ole­vien hyväk­sikäyt­töä. Edus­ta­jat tajua­vat tämän mut­ta niin­hän se on että mitä rikkaampi, sitä ahneempi.
  Tei­dän kaikkien pitäisi käy­dä kun­non amma­tis­sa, hau­tausurakoisi­jana. Olin 7 vuot­ta. Kyl­lä siinä oppii näkee sure­via katu­via. Oppii köy­häkin val­tavasti empa­ti­aa. Se oli min­un kaikkein paras ammat­ti arkut­taa vaina­jia. Kiitos.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.