Kaupunkiympäristölautakunnan lista 16.4.2019

Lis­tal­la on run­saas­ti pöy­däl­le pan­tu­ja asioi­ta. Lau­ta­kun­ta oli kovin kär­käs pane­maan han­ka­lia asioi­ta pöy­däl­le ennen eduskuntavaaleja.

Ric­hard Man­nis­ta esi­te­tään maankäyttöjohtajaksi

Yleis­kaa­va­pääl­lik­kö vaih­taa teh­tä­vää. Oli­pas yllä­tys. Asian rat­kai­see kaupunginhallitus.

HIFK:n hal­li, hotel­li, asun­to­ja ja hypermarket 

En pidä täs­tä hak­kees­ta, kos­ka ”ilman jul­kis­ta tukea” raken­net­ta­van hal­lin talou­den tuek­si on kaa­voi­tet­tu aivan lii­an raskaasti.

Jul­ki­suu­des­sa on tai­vas­tel­tu, että hank­keen tuke­mi­sek­si haki­ja saa vie­lä 28 000 ker­ros­ne­liö­tä asuin­ra­ken­ta­mis­ta jos­tain paraa­ti­pai­kal­ta Hel­sin­gin ran­noil­ta. Tämä on kuu­lem­ma mark­ki­na­hin­tais­ta. Jos se oli­si oikeas­ti mark­ki­na­hin­tais­ta, haki­ja sai­si ton­tit osal­lis­tu­mal­la tar­jous­kil­pai­luun ja mak­sa­mal­la mark­ki­na­hin­nan. Tämä ei näy­tä kau­niil­ta, mut­ta kyl­lä tuo Nor­densk­jöl­din­ka­dun ton­tin ahta­mi­nen yli täy­teen on pahem­pi jut­tu. Se on kir­jai­mel­li­ses­ti ruma ja sitä jou­du­taan kat­se­le­maan vuosikymmeniä.

Minä ymmär­rän, että jää­kiek­koa tue­taan kaik­kial­la. Tam­pe­reel­la asun­to­ker­ro­sa­laa annet­tiin käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si kau­pun­gin kes­kus­tas­ta. Eikö voi­si käyt­tää rehel­li­ses­ti vain rahaa, niin ei tar­vit­si­si teh­dä näin huo­no­ja kaa­vo­ja? Epäi­len että tämä jär­jes­te­ly tul­laan tes­taa­maan oikeu­des­sa. Onko tämä EU-lain­sää­dän­nön vas­tais­ta val­tion­tu­kea riip­puu sii­tä, pide­tään­kö jää­kiek­koa urhei­lu­na vai liiketoimintana.

Mark­ki­naeh­toi­sen pysä­köin­nin periaatteet

Kokoo­mus pyy­si tämän pöy­däl­le, toi­vot­ta­vas­ti ei kaa­taak­seen sitä.

Nih­din 3 000 asuk­kaan kaava

Kokoo­mus pyy­si tämän pöydl­le, kos­ka sidok­sis­sa mark­ki­naeh­toi­seen pysäköintiin.

Haka­nie­men­ran­nan kaava

Tämän kaa­van lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma mie­ti­tyt­tää. Kovin suur­ta kais­ta­mää­rää Haka­nie­men torin koh­dal­la perus­tel­tiin valo­ris­teyk­sen väli­tys­ky­vyl­lä. Lyhyi­den vih­rei­den aika­na pitäi­si saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon auto­ja läpi.

Rai­de­jo­ke­rin suunnitelmat

Hyväk­sy­tään 44 katu ym. suun­ni­tel­maa. Luot­ta­mus­mies ei voi kuin luot­taa. Suun­ni­tel­mis­ta on teh­ty kak­si muistutusta.

Kal­vi­kin­tien suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet Vuosaaressa

Tätä pit­kin on tar­koi­tus jos­kus kul­kea Joke­ri 2 ‑pika­ra­ti­kan ja sik­si alu­eel­le suun­ni­tel­laan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta 3 000 asuk­kaal­le. Van­han, har­vak­sel­taan raken­ne­tun met­sä­lä­hiön tii­vis­tä­mi­nen katu­mai­sek­si ei ole aivan yksin­ker­tais­ta. Kadun ja talo­jen väliin on jätet­ty met­sää, jota ei kui­ten­kaan ole tar­peek­si sii­hen, että väliin mah­tui­si talo­ri­vi. Kuten seu­raa­vas­sa koh­das­sa ilme­nee, näyt­tää se sil­ti onnistuvan.

Meri­kort­ti­ku­jan 6:n tiivistyskaava

Aika muka­vas­ti saa­tiin täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen mah­tu­maan. Sitä jäin miet­ti­mään, että mil­tä ajo­yh­teys pysä­köin­ti­hal­liin näyt­täää katu­ku­vas­sa. Har­mi kun tuo ratik­ka osui juu­ri sen eteen.

Täs­sä kui­ten­kin Kal­vi­kin­tien ja ole­mas­sa ole­vien talo­jen väliin saa­tiin mah­tu­maan kol­me raken­nus­ta, jois­sa on asun­to­ja 250 uudel­le vuosaarelaiselle.

Val­li­lan Poh­jois­osan asemakaava

Tämä oli meil­lä 22.1.2019 ja tuli jo nyt lausun­noil­ta. Tii­vis­tys­kaa­va tuo alu­eel­le 480 asu­kas­ta ja näi­tä var­ten 170 pakol­lis­ta auto­paik­kaa. Jos mark­ki­naeh­tois­ta pysä­köin­ti­po­li­tiik­kaa sovel­let­tai­siin tääl­lä, noin pal­jon ei tar­vit­tai­si. Val­li­las­sa ei ole tapa­na omis­taa autoa.

Ran­ta­ton­tin varaa­mi­nen Kata­ja­no­kal­ta Var­mal­le mer­kit­tä­vän suo­ma­lai­sen pörs­siyh­tiön pää­kont­to­ria varten

Kuvan osoit­ta­man varas­to­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­nen ei ole mikään kau­pun­ki­ku­val­li­nen tappio.

Pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien kes­ki­näi­nen kil­pai­lu joh­taa täl­lai­seen. Kun pelis­sään­nöt ovat nämä, näil­lä pela­taan tai sit­ten sään­tö­jä muu­te­taan. Parem­paan käyt­töön tont­ti tulee kuin se on nyt, mut­ta voi­si kau­pun­gin ran­nal­le kes­kus­taan jotain muu­ta­kin lait­taa. Huo­mat­ta­koon, että varauseh­dois­sa huo­mau­te­taan varau­tu­mi­ses­ta meren­pin­nan nousuun. Raken­ta­mi­sen ehto­na on var­muus tämän mer­kit­tä­vän pörs­siyh­tiön tule­mi­ses­ta vuokralaiseksi.

Tont­tien varaa­mi­nen asun­to­hank­kei­ta varten

Tont­te­ja esi­te­tään luo­vu­tet­ta­vak­si yhteen­sä 181 000 k‑m2 edes­tä, jois­ta 37 650 k‑m2 kil­pai­lu­te­taan. Loput ovat Ara­vaa, Hitas­ta tai laa­tu­kil­pai­lu­koh­tei­ta. Ryh­mä­ra­ken­nut­ta­mis­ta tulee aika pal­jon, eikä sitä näkö­jään aio­ta kil­pai­lut­taa. Minä luu­lin, että kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta luo­vu­tet­tai­siin mer­kit­tä­väs­ti enem­män tontteja.

Lausun­to Uuden­maan maakuntakaavasta

Maa­kun­ta­kaa­va vapaut­taa käy­tän­nös­sä suur­myy­mä­löi­den perus­ta­mi­sen. Eikö täs­sä pitä­nyt vähen­tää auto­riip­pu­vuut­ta eikä kaa­taa lähi­kaup­po­ja ja pakot­taa asuk­kaat auto­mar­ket­tei­hin? Ei tie­tys­ti ole Hel­sin­gin mur­he, muu­ta kuin yhtei­sen ilmas­ton osalta.

Han­nu Oska­lan aloi­te asun­to­tuo­tan­non nopeuttamisesta

Vas­tauk­ses­sa ker­ro­taan niis­tä kapei­kois­ta, jot­ka aiheut­ta­vat han­ka­luuk­sia nos­taa asun­to­tuo­tan­toa. Itse raken­ta­mi­sen osal­ta kapei­kot hel­pot­tu­ne­vat, kun raken­ta­mi­nen lähes­tyy muu­al­la maas­sa lamaa, jol­loin kapa­si­teet­tia luu­li­si vapau­tu­van Hel­sin­kiin. Se, että kau­pun­gil­ta puut­tuu hen­ki­lö­kun­taa suun­nit­te­lus­ta ja ton­tin­luo­vu­tuk­ses­ta, on kyl­lä aika type­rä asia.

Raken­nus­teol­li­suus var­maan­kin haluai­si hidas­taa raken­ta­mis­ta, jos hin­to­jen ja vuo­krien nousu hyy­tyy, mut­ta juu­ri sen takia kau­pun­gin pitäi­si taa­ta raken­ta­mi­sen tah­ti. Ton­tin­luo­vu­tuk­seen ehto, joka estää ton­tin panttaamisen.

Haka­nie­men­ran­nan hotel­li­ton­tin varauk­sen jatkaminen

Varaus meni umpeen vuo­den 2018 lopus­sa. Raken­taa ei ole voi­tu, kos­ka kaa­vas­ta on vali­tet­tu ja kos­ka esi­ra­ken­ta­mi­nen on vii­py­nyt. Sik­si varaus­ta jat­ke­taan vuo­den 2024 lop­puun. Val­tuus­to on hyväk­sy­nyt hotel­lin kaavan.

 

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkiympäristölautakunnan lista 16.4.2019”

 1. Gar­den-hank­keel­le myön­ne­tyn suun­nit­te­lu­va­rauk­sen mukaan uusi aree­na ei saa hei­ken­tää Olym­pias­ta­dio­nin hal­lit­se­vaa ase­maa Hel­sin­gin mai­se­mas­sa. Myös raken­nus­ten mit­ta­kaa­va ja kor­keus piti suun­ni­tel­la Töö­lön nykyis­ten raken­nus­ten kor­keus­maa­il­maan luon­te­vas­ti liit­tyen. Jokai­nen voi suun­ni­tel­maan tutus­tu­mal­la arvioi­da, kuin­ka hyvin ark­ki­teh­dit ovat työs­sään onnistuneet.

  Pal­lo­kent­tien alue on osa Eläin­tar­han urhei­lu­puis­toa, eikä sin­ne pitäi­si raken­taa mitään uusia puis­toon kuu­lu­mat­to­mia raken­nel­mia tai kaup­pa­kes­kuk­sia. Uuden jät­ti­komplek­sin raken­ta­mi­nen kat­kai­si­si mai­se­mal­li­ses­ti myös Kes­kus­puis­ton viher­vyö­hyk­keen jat­ku­mi­sen Töö­lön­lah­del­le saakka.

 2. HIFK:n hal­li­hank­keen puu­ha­mie­hil­lä on kau­pun­gil­ta suun­nit­te­lu­va­raus val­ta­val­le kiin­teis­tö­si­joi­tus­hank­keel­leen van­han jää­hal­lin kul­mal­la, mut­ta mitään sopi­muk­sia hal­lin raken­ta­mi­ses­ta ei tie­ten­kään vie­lä ole kau­pun­gin kans­sa tehty. 

  Neu­vot­te­lut kau­pun­gin kans­sa näyt­tä­vät kui­ten­kin eden­neen ilmei­sen hyväs­sä hen­ges­sä. Hank­keen suun­nit­te­li­jat jul­kis­ti­vat jou­lu­kuus­sa 2017 puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten, että hal­lin ravin­to­loi­den ravin­to­loit­si­jak­si on valit­tu Roy­al Ravintolat.

 3. Minä en löy­dä Haka­nie­men torin ympä­ris­tön uudes­ta pii­rus­tuk­ses­ta lain­kaan uusia ajo­kais­to­ja nykyi­seen ver­rat­tu­na. Voi olla, että olen vää­räs­sä, mut­ta epäilen.

  1. Sii­nä ei ole uusia, mut­ta ihmet­te­lee vähän, ettei ajo­kais­to­ja Torin ete­lä­puo­lel­ta ole vähen­net­ty, vaik­ka sitä kaut­ta ohja­taan mnyt olen­nai­ses­ti vähem­män lii­ken­net­tä kuin aikai­sem­min. Kun auto­lii­ken­ne tulee yhtä kais­taa pit­kin, mik­si sen pitää yhtäk­kiä jakau­tua kol­mel­le kais­tal­le? Sui­tä seli­tet­tiin lii­ken­ne­va­lo­jen välityskyvyllä.

   1. Ahaa, aivan. Kii­tok­sia tämän avaa­mi­ses­ta. Mielenkiintoista.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sii­nä ei ole uusia, mut­ta ihmet­te­lee vähän, ettei ajo­kais­to­ja Torin ete­lä­puo­lel­ta ole vähen­net­ty, vaik­ka sitä kaut­ta ohja­taan mnyt olen­nai­ses­ti vähem­män lii­ken­net­tä kuin aikai­sem­min. Kun auto­lii­ken­ne tulee yhtä kais­taa pit­kin, mik­si sen pitää yhtäk­kiä jakau­tua kol­mel­le kais­tal­le? Sui­tä seli­tet­tiin lii­ken­ne­va­lo­jen välityskyvyllä.

    Itse myös ihmet­te­len suu­res­ti tätä mut­ta eri­tyi­ses­ti sii­tä näkö­kul­mas­ta, että kun Pit­kän­sil­lan lii­ken­ne tulee muut­tu­maan 1+1 kais­tai­sek­si ihan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa pika­ra­ti­koi­den myö­tä kui­ten­kin (Kruu­nusil­lat, Tuusu­lan­väy­lä, Viikki/Malmi), vai­kut­taa täy­sin jär­jet­tö­mäl­tä että täl­le Unio­nin­ka­tu-Pit­kä­sil­ta-Sil­ta­saa­ren­ka­tu alu­eel­le teh­dään nyt tämän suun­ni­tel­man mukai­sia muu­tok­sia mukaan lukien nuo kak­si ete­län suun­nan kään­ty­mis­kais­taa torin ete­lä­puo­lel­la. Todel­la lyhyt­nä­köis­tä suun­nit­te­lua ja raho­jen haaskausta.

    Toi­von myös todel­la että ARA-asun­not tuli­si mukaan mark­ki­naeh­toi­seen pysä­köin­tiin kos­ka onhan se nyt aivan nurin­ku­ris­ta että nime­no­maan täs­sä “koh­tuu­hin­tai­ses­sa” tuo­tan­nos­sa park­ki­paik­ko­jen kus­tan­nuk­set vie­ri­te­tään kai­kil­le. Toi­von myös että tuo Gar­den-hal­li kuo­pat­tai­siin. Täy­sin sopi­ma­ton, ruma ja koko­nai­suu­des­saan monion­gel­mai­nen hanke.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Sii­nä ei ole uusia, mut­ta ihmet­te­lee vähän, ettei ajo­kais­to­ja Torin ete­lä­puo­lel­ta ole vähen­net­ty, vaik­ka sitä kaut­ta ohja­taan mnyt olen­nai­ses­ti vähem­män lii­ken­net­tä kuin aikai­sem­min. Kun auto­lii­ken­ne tulee yhtä kais­taa pit­kin, mik­si sen pitää yhtäk­kiä jakau­tua kol­mel­le kais­tal­le? Sui­tä seli­tet­tiin lii­ken­ne­va­lo­jen välityskyvyllä. 

    Sin­ne vain autol­la kokei­le­maan nii­hin valoi­hin yhden vuo­den ympä­ri niin ymmär­rät asian­tun­ti­joi­den perustelun.

    Kukaan ei tosin tie­dä kuin vas­ta vuo­den parin pääs­tä, pal­jon­ko poh­joi­seen kään­tyy jat­kos­sa auto­ja Hämeen­tie men­tyä kiin­ni. Ei pidä men­nä kaa­voit­ta­maan lii­an dra­maat­ti­sia muu­tok­sia ajo­kais­toi­hin ennen kuin lii­ken­ne­sys­tee­min mui­den muu­tos­ten vai­ku­tuk­ses­ta on opittu.

  2. Toni:
   Minä en löy­dä Haka­nie­men torin ympä­ris­tön uudes­ta pii­rus­tuk­ses­ta lain­kaan uusia ajo­kais­to­ja nykyi­seen ver­rat­tu­na. Voi olla, että olen vää­räs­sä, mut­ta epäilen.

   Sil­ta­saa­ren­ka­tua poh­joi­seen ei ole myös­kään pyö­rä­kais­taa? Oikeas­ti­ko näin vuon­na 2019?

 4. Ajo­yh­teys tuo­hon Meri­kort­ti­ku­ja 6:een ei ole Kall­vi­kin­tiel­tä, vaan ylhääl­tä Meri­kort­ti­ku­jal­ta, jon­ka lii­ken­ne lisään­tyy. Jos­tain syys­tä yhteyt­tä ei voi raken­taa Lid­lin takaa Ras­ti­lan­tiel­tä. Viher­käy­tä­vä kai kat­ke­aa. Nuo uudet talot eivät hait­taa viheryhteyttä.

 5. SIJOITTAJIEN HALLIHANKE ETENEE LAUTAKUNNASTA

  Lähes koko kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kah­ta vasem­mis­to­lii­ton edus­ta­jaa lukuu­not­ta­mat­ta oli tiis­tai­na lii­kut­ta­van yksi­mie­li­nen sii­tä, että Eläin­tar­han urhei­lu­puis­to pitää pila­ta täl­lai­sel­la jät­ti­mäi­sel­lä kiin­teis­tö­si­joit­ta­jien rakennushankkeella. 

  Kysy­mys ei ole mis­tään jää­kie­kos­ta, vaan sii­tä että sijoit­ta­jat käyt­tä­vät sitä kep­pi­he­vo­se­na omis­sa hank­keis­saan. Miten on mah­dol­lis­ta, että gryn­de­rit saa­vat mel­las­taa täl­lai­sel­la pai­kal­la kau­pun­gin myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la ilman, että kukaan päät­tä­jis­tä uskal­taa vihel­tää peliä poikki?

  1. Peli vihel­let­tä­vä poik­ki: Miten on mah­dol­lis­ta, että gryn­de­rit saa­vat mel­las­taa täl­lai­sel­la pai­kal­la kau­pun­gin myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la ilman, että kukaan päät­tä­jis­tä uskal­taa vihel­tää peliä poikki?

   Sama kuvio tois­tuu yhä uudel­leen: kan­ta­kau­pun­gis­sa on kehi­tet­tä­vik­si poten­ti­aa­li­sia paik­ko­ja, mut­ta kau­pun­ki ei saa itse aikaan kaa­voi­tus­ta ja ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lu­ja. Deve­lop­pe­rit ehdot­ta­vat sit­ten kau­pun­gil­le omia visioi­taan ja jos asia ete­nee hei­dän kan­nal­taan hyvin, teh­dään pos­ti­merk­ki­kaa­vo­ja ja tont­ti­kau­pat ilman kil­pai­lua. Ehkä jo raken­ne­tun ympä­ris­tön kaa­voit­ta­mi­nen on mah­do­ton teh­tä­vä tai prio­ri­tee­tit ovat muu­al­la, mut­ta nykyi­nen toi­min­ta­mal­li ei voi olla paras mah­dol­li­nen. Mitä jos kehi­tys­idean esit­tä­jäl­le taat­tai­siin kor­vaus ideas­ta, mut­ta toteut­ta­ja + suun­ni­tel­ma kil­pai­lu­tet­tai­siin? Näin saa­tai­siin vaih­toeh­to­ja ja toi­von mukaan sekä hyvää kau­pun­kiym­pä­ris­töä että oikean­suu­rui­nen kor­vaus kau­pun­gil­le kaavoitushyödystä…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.