Pirkanmaalla valintani kohdistuisi Jaakko Mustakallioon

Ennak­ko­ää­nes­tys on jo lop­pu­nut. Ajat­te­lin kui­ten­kin vie­lä käy­dä läpi Pir­kan­maan vih­rei­den ehdokasasettelun.

Vih­reät tavoit­te­le­vat Pir­kan­maal­la kol­mea paik­kaa. Ehdo­kas­lis­ta on niin kova äänes­tä­vät pir­kan­maa­lai­set miten tahan­sa, Pir­kan­maal­ta tule hyviä vih­rei­tä kan­san­edus­ta­jia. Har­mi, että niin moni hyvä tulee jää­mään rannalle.

Molem­mat istu­vat kan­san­edus­ta­jat, Satu Has­si ja Olli-Poi­ka Par­viai­nen ovat hoi­ta­neet teh­tä­vän­sä hyvin. Olen hyvin iloi­nen, että Oras Tynk­ky­nen tekee paluu­ta edus­kun­taan. Nuo­ris­ta nai­sis­ta Iris Suo­me­la, val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­ja ja Tam­pe­reen yli­opis­ton hal­li­tuk­sen jäsen on kovas­sa nosteessa.

Minun suo­sik­ki­ni on kui­ten­kin Jaak­ko Mus­ta­kal­lio, kaup­pa­tie­teen mais­te­ri ja vih­reä älyk­kö, jol­le toi­voi­sin tule­vai­suut­ta politiikassa.

Omat­kin luot­ta­vat häneen. Kave­ri on kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja. Lisää talous­osaa­mis­ta vih­re­ään eduskuntaryhmään!

2 vastausta artikkeliin “Pirkanmaalla valintani kohdistuisi Jaakko Mustakallioon”

  1. Talous­osaa­mi­nen oli­si ter­ve­tul­lut­ta, mut­ta tutut vasem­mis­to­lai­set riip­pa­ki­vet femi­nis­mis­tä aja­tus­ri­kol­li­suu­des­ta ran­kai­se­mi­seen näyt­tä­vät ole­van siel­lä­kin pai­na­mas­sa. No, näis­tä ten­dens­seis­tä­hän puna­vih­reys on käsit­tee­nä syn­ty­nyt. Sinän­sä en näe mitään pakot­ta­vaa syy­tä, mik­si luon­non­suo­je­lun pitää esiin­tyä yhdes­sä marxi­lai­suu­den kans­sa, vaan syyt tähän lie­ne­vät lähin­nä psy­ko­so­si­aa­li­sia. Tämä on sikä­li har­mil­lis­ta, että jos haluai­si näis­tä vain luon­non­suo­je­lun niin äänes­tys­vaih­toeh­to­ja on kovin rajallisesti.

  2. Luva­taan kaik­kea hyvää, mut­ta mis­tä Jaak­ko ottaa mil­jar­di euroa lisää kou­lu­tuk­seen? Lei­ka­taan­ko ken­ties eläk­keis­tä ja sosiaalipuolelta?

    Vih­rei­den tar­jon­ta ja sano­ma vaa­leis­sa tun­tui jäl­leen ole­van täyn­nä ahdis­tus­ta ja epä­rea­lis­tis­ta hai­hat­te­lua. Kar­koi­tit­te jäl­leen ker­ran poten­ti­aa­li­set äänes­tä­jät mui­hin puolueisiin.

    Vii­me vaa­leis­sa oli muis­taak­se­ni sama jut­tu. Vih­reät lähin­nä hyök­kä­si­vät koval­la vim­mal­la per­su­ja vas­taan, ja unoh­ti­vat kon­kreet­ti­set, aidos­ti vai­kut­ta­vat asiat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.