Hietalahden laiturin päähän tarvitaan kävelysilta

Kun Jätkäsaa­reen on jos­sain vai­heessa muut­tanut 25 000 asukas­ta ja Her­ne­saa­reen liki 8 000, Helsin­gin niemen län­sir­an­ta välil­lä Hieta­lah­den­ran­ta ja Telakkakatu muut­tuu kaupun­gin takapi­has­ta aivan keskeisek­si käve­lyn, oleskelun ja rantakahviloiden alueeksi.

Siinä on yksi ongel­ma. Vuosia sit­ten pois­tet­ti­in sil­tay­hteys Hieta­lah­den lai­turin päästä. En muista, oliko se auki vain talvisin, mut­ta sil­tay­hteys oli ainakin osan vuodes­ta. Nyt se on kokon­aan pois­sa, joten jalankulk­i­jat pakote­taan pitkään kier­totiehen Hieta­lah­den altaan ympäri. Vas­takkain on muu­ta­man veneil­i­jän ja tuhan­sien jalankulk­i­joiden etu.

Sil­ta tarvi­taan ehdot­tomasti. Sen voi var­maan tehdä sen ver­ran korotet­tuna, että moot­torive­neel­lä pääsee ali vaik­ka pur­jeve­neel­lä ei pääsekään, kuten Kata­janokan ja Kaup­pa­torin välillä.

22 vastausta artikkeliin “Hietalahden laiturin päähän tarvitaan kävelysilta”

 1. Voisi­han kyseessä olla avat­ta­va sil­ta pur­jeveneitä varten. Nykytekni­ikalla sen var­maankin saisi tehtyä niin, että se aukeaisi vain tarvit­taes­sa ja sil­ta saataisi­in näyt­tämään kohtu­ullisen tyy­likkäältä. (Toisin kuin Kaup­pa­torin van­ha kään­tösil­ta). Itse asi­as­sa Kaup­pa­torin alueen kehit­tämisessä pitäisi vas­taavasti saa­da sil­tay­htey­det Kol­era-altaan ja Vironal­taan edestä, että kulkem­i­nen rantavi­ivaa pitkin olisi mahdollista.

 2. Mik­si vain kävelysil­ta? Tai mik­si sil­ta ylipään­sä? Mitä jos täytetäänkin lai­turin koilli­nen puoli ja siir­retään myös autot kulke­maan suorem­paa reit­tiä Ruo­ho­lahdes­ta Uuden­maankadulle? Halu­taanko tuo­hon sit­ten merelli­nen tori vai esim. matalia rav­in­toloi­ta rantaan jää muiden mietit­täväk­si, mut­ta en näe mitään tarvet­ta tuolle sata­ma-altaalle enää.

 3. Hyvä aja­tus

  Sil­ta voi olla myös aukea­va ja veneil­i­jät voisi­vat itse oper­oi­da sitä tarpeen tullen.
  Täl­löin se ei rajaisi pois iso­ja veneitä tai purjeveneitä.

 4. Kään­tösil­ta tuskin tek­isi liian suur­ta lovea kaupun­gin kas­saan, mah­dol­lis­taisi kuitenkin sekä käve­lyn että purjeveneet.

 5. Todel­la fik­su idea.

  Jonkin­lainen sil­lan­ta­painen laitos on muis­taak­seni kään­net­tynä syr­jään venei­den ajoväylän tieltä. Nos­ta­mal­la tuon väli­aikaisen sil­lan paikalleen käve­ly-yhtey­den saisi käyt­töön aika pienin kus­tan­nuksin, muu­ta­man nos­tu­ritun­nin hinnalla.

  Sil­ta elävöit­täisi entis­es­tään Hieta­lah­den rantavi­ivaa, joka viime kesänä saa­punei­den rav­in­to­lalaivo­jen myötä on kokenut jonkin­laisen renes­sanssin. Kun Telakkaran­ta on raken­net­tu, jatkuisi rantavi­ivaa nou­dat­tel­e­va käve­ly-yhteys aina Munkkiniemestä Hiet­sun ohitse Eiran­ran­taan. Aiem­min lähin­nä Mer­i­makasi­inin takapi­hana tai oikopolku­na telakalle tun­net­tu ranta-alue piristy­isi entisestään.

  Sil­ta olisi myös tur­val­lisu­ustek­i­jä. Muu­ta­ma vuosi sit­ten Nos­tur­ista fil­lar­il­la koti­in läht­enyt nuori helsinkiläis­mies hukkui tum­mas­sa kesäyössä, kun hyväkun­toinen käve­lytie päät­tyi yllät­täen venei­den ajoväylään. Sit­tem­min käve­ly­tien päähän raa­hat­ti­in muu­ta­ma varoi­tuskar­tio sig­naloimaan yllät­täen katkeavaa kulkureittiä.

  Mikä olisi sil­lan vai­h­toe­htoiskus­tan­nus? Hieta­lah­denal­taas­sa on muu­ta­ma vene­paik­ka: venei­den vai­h­tu­mis­es­ta päätellen kyse ei vält­tämät­tä ole vak­i­tu­i­sista vuokra­paikoista. Suurim­man osan vuodes­ta, syysku­us­ta huhtiku­uhun, allas on tyhjillään. 

  Eiköhän tehdä?

 6. Sil­ta on tulos­sa, se sisäl­tyy Telakkaran­nan käyn­nis­sä ole­vaan katu- ja raiti­otier­e­mont­ti­in. Sil­las­ta on tulos­sa kävelysil­ta ja siihen tulee por­taat, ali­tusko­rkeus on viitisen metriä jol­loin luiskas­ta tulisi liian jyrkkä ilman por­tai­ta. Eli pur­jeve­neet ei mah­du ilman mas­ton kaatamista alitse, mut­ta isom­matkin moot­tori­jahdit mahtuvat. 

  Sil­lan suunnnitel­ma 30294/1

  https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016–004691/

  1. peksu:
   Sil­ta on tulos­sa, se sisäl­tyy Telakkaran­nan käyn­nis­sä ole­vaan katu- ja raiti­otier­e­mont­ti­in. Sil­las­ta on tulos­sa kävelysil­ta ja siihen tulee por­taat, ali­tusko­rkeus on viitisen metriä jol­loin luiskas­ta tulisi liian jyrkkä ilman por­tai­ta. Eli pur­jeve­neet ei mah­du ilman mas­ton kaatamista alitse, mut­ta isom­matkin moot­tori­jahdit mahtuvat. 

   Sil­lan suunnnitel­ma 30294/1

   https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016–004691/

   Sääli, sil­lä pur­jeve­neet oli­si­vat tuoneet tuol­laisen sata­man istuskelu‑, teras­si- ja rav­in­to­laym­päristöön ”presti­isiä” ja luon­net­ta. Niiden lähtöä ja tuloa on haus­ka seu­ra­ta, sil­lä puuhaa on enem­män kuin moot­toriveneis­sä. Muu­ta­mat mes­tar­it mm. pitävät kun­nia-asianaan tul­la lai­turi­in ilman moottoria.

   Pur­jeveneil­i­jät lähtevät ulos yleen­sä aamul­la tai lounaan jäl­keen ja palaa­vat sata­maan lounaan tienoil­la tai illal­la. Ainakin kauem­pana liikkuneet pur­jeveneil­i­jät ovat tot­tuneet siihen, että sata­maan tai sata­mas­ta pääsee vain tiet­ty­inä aikoina. 

   Ei lyhyt kääntö/nostosillan pätkä eikä sen aikataulutet­tu oper­oin­ti olisi hirveästi maksanut.

   1. Tapio: Ei lyhyt kääntö/nostosillan pätkä eikä sen aikataulutet­tu oper­oin­ti olisi hirveästi maksanut.

    Pietaris­sa nos­tosil­to­jen oper­oin­ti onnis­tuu, mik­sei Helsingissäkin…?

   2. Ville: Pietaris­sa nos­tosil­to­jen oper­oin­ti onnis­tuu, mik­sei Helsingissäkin…? 

    Pietaris­sa on per­in­teis­es­ti ollut ylei­sis­sä ves­sois­sakin emän­nät. Mik­sei Helsingissäkin? 

    Vakavam­min ottaen: Venäjäl­lä ei ole sosi­aal­i­tur­vaa, minkä vuok­si val­tio ylläpitää työl­lisyysastet­ta keinotekois­es­ti. Val­tio-omis­teiset yhtiöt eivät saa käytän­nössä lomaut­taa tai irti­sanoa henkilökun­taansa, eikä oli­garkki­jo­htois­t­en suuryri­tys­tenkään kan­na­ta tehdä tätä, jos omis­ta­ja halu­aa pysyä hyvis­sä väleis­sä val­tio­jo­hdon kanssa. Pietarin nos­tosil­to­jen hallinto on var­masti julk­i­sis­sa käsis­sä, eikä niiden miehi­tyk­sel­lä ole siis mitään tekemistä sen kanssa, kan­nat­taako toiminta. 

    Venäläisel­lä menet­te­lyl­lä mei­dänkin kan­nat­taisi palkata viiteen vuoroon Hieta­lahdelle nos­tosil­lan miehistö, johon kuu­luisi vuoropääl­likkö, mekaanikko, sähkömies, nos­tosil­lan avaa­ja, pari apumi­estä ja Ros­gardi­jan var­tiomies. Mikäpä siinä olisi tam­mikuise­na talvi-iltana istues­sa kopis­sa, tsajua keit­el­lessä ja odotel­lessa, avus­taako jään­mur­ta­ja mah­dol­lis­es­ti pur­jeve­neen lai­turi­in. Meil­lä Suomes­sa sen sijaan kat­so­taan, onko sil­lan miehit­tämiselle taloudel­lista tarvet­ta. Ei siihen sil­lan kor­vaan kan­na­ta oikein palkata edes kaupun­gin kesä­työläistä avaa­maan ja sulke­maan sil­taa kahdesti päivässä.

   3. Eras­totenes alek­san­dri­alainen: Pietaris­sa on per­in­teis­es­ti ollut ylei­sis­sä ves­sois­sakin emän­nät. Mik­sei Helsingissäkin? 

    Vakavam­min ottaen: Venäjäl­lä ei ole sosi­aal­i­tur­vaa, minkä vuok­si val­tio ylläpitää työl­lisyysastet­ta keinotekois­es­ti. Val­tio-omis­teiset yhtiöt eivät saa käytän­nössä lomaut­taa tai irti­sanoa henkilökun­taansa, eikä oli­garkki­jo­htois­t­en suuryri­tys­tenkään kan­na­ta tehdä tätä, jos omis­ta­ja halu­aa pysyä hyvis­sä väleis­sä val­tio­jo­hdon kanssa. Pietarin nos­tosil­to­jen hallinto on var­masti julk­i­sis­sa käsis­sä, eikä niiden miehi­tyk­sel­lä ole siis mitään tekemistä sen kanssa, kan­nat­taako toiminta. 

    Venäläisel­lä menet­te­lyl­lä mei­dänkin kan­nat­taisi palkata viiteen vuoroon Hieta­lahdelle nos­tosil­lan miehistö, johon kuu­luisi vuoropääl­likkö, mekaanikko, sähkömies, nos­tosil­lan avaa­ja, pari apumi­estä ja Ros­gardi­jan var­tiomies. Mikäpä siinä olisi tam­mikuise­na talvi-iltana istues­sa kopis­sa, tsajua keit­el­lessä ja odotel­lessa, avus­taako jään­mur­ta­ja mah­dol­lis­es­ti pur­jeve­neen lai­turi­in. Meil­lä Suomes­sa sen sijaan kat­so­taan, onko sil­lan miehit­tämiselle taloudel­lista tarvet­ta. Ei siihen sil­lan kor­vaan kan­na­ta oikein palkata edes kaupun­gin kesä­työläistä avaa­maan ja sulke­maan sil­taa kahdesti päivässä.

    Ei oper­oiti­in mitään sil­tavah­tia tarvi­ta, mut­ta toki kään­tösil­ta vaatii enem­män huoltoa kuin kiin­teä sil­ta. — Oolan­ti­laiset jak­sa­vat muuten edelleen kään­nel­lä Lem­strömin kana­van kääntösiltaa.

   4. Tapio: Sääli, sil­lä pur­jeve­neet oli­si­vat tuoneet tuol­laisen sata­man istuskelu‑, teras­si- ja rav­in­to­laym­päristöön ”presti­isiä” ja luonnetta.Niiden lähtöä ja tuloa on haus­ka seu­ra­ta, sil­lä puuhaa on enem­män kuin moot­toriveneis­sä. Muu­ta­mat mes­tar­it mm. pitävät kun­nia-asianaan tul­la lai­turi­in ilman moottoria.

    Pur­jeveneil­i­jät lähtevät ulos yleen­sä aamul­la tai lounaan jäl­keen ja palaa­vat sata­maan­lounaan tienoil­la tai illal­la. Ainakin kauem­pana liikkuneet pur­jeveneil­i­jät ovat tot­tuneet siihen, että sata­maan tai sata­mas­ta pääsee vain tiet­ty­inä aikoina. 

    Ei lyhyt kääntö/nostosillan pätkä eikä sen aikataulutet­tu oper­oin­ti olisi hirveästi maksanut.

    Kääntö/nostosilta palvelisi myös huo­mat­tavasti parem­min pyöräil­i­jöitä, kuin 5 m korotet­tu sil­ta por­taineen. Hieta­lah­den­ran­nan reit­tiä kul­kee merkit­tävä määrä pyöräilijöitä.

   5. Pyöräil­i­jä: Kääntö/nostosilta palvelisi myös huo­mat­tavasti parem­min pyöräil­i­jöitä, kuin 5 m korotet­tu sil­ta por­taineen. Hieta­lah­den­ran­nan reit­tiä kul­kee merkit­tävä määrä pyöräilijöitä.

    Ja kun­non moot­tori­tiesil­ta palvelisi autoil­i­joi­ta, mut­ta tarvit­seeko aina palvel­lakaan? Käveli­jöi­den kohdal­la voi ymmärtää tarpeen sille 100 m lyhyem­mälle reit­ille, mut­ta kyl­lä fil­lar­istin (ja autoil­i­jan) pitää jak­saa kiertää se allas.

 7. Onko sitä koskaan pohdit­tu vakavasti, perustet­taisi­inko tuolle alueelle laut­tal­in­jo­ja? Nyt kun sekä Jätkäsaari että Her­ne­saari tulee ole­maan puss­in­per­iä jois­sa on paljon asukkai­ta ja Jätkäsaa­res­sa muu­ta toim­intaa. Esimerkik­si Län­siter­mi­naal­ista Her­ne­saaren päähän pitäisi kiertää aina Rautatiease­man kautta.

 8. blockquote>Nyt suun­nitel­lus­sa sil­las­sa ikävä kyl­lä raken­nus­määräyskokoel­man vas­tainen määrit­te­ly. Sen kalte­vu­us on niin suuri, että se ei täytä norme­ja. Yrit­täkää vaik­ka työn­tää pyörä­tuoli sen yli, varsinkin huonos­sa säässä.
  Eihän siitä nytkään pääse pyärö­tuolis­sa, mut­ta nykyti­la on kuitenkin mielestäsi ihan hyvä.

  1. Osmo, mah­doitko­han nyt ymmärtää väärin, että vas­tus­taisin sil­taa? Minähän esitän tässä ratkaisua, joka on tätä esitet­tyä bud­jet­tia halvem­pi ja olisi hyvä kaikille — kaikkien hyvinvoinnille!

   Esitin, että kään­tösil­ta kor­jataan siltä osin, että sille laite­taan adek­vaat­ti kan­si, suo­jakaiteet, ja automaat­ti­nen vesi- ja maantieku­luno­h­jaus- ja valvon­ta, kuten kir­joitin. Automaa­tio ja käsikäyt­tö on tun­net­tua tekni­ikkaa monis­sa sulku- ja kanavalait­teis­sa muul­la maas­samme, jol­loin henkilöku­lu­ja ei ole. En siis mitenkään vas­tus­ta kulkua yli, kos­ka sille on selkeä tarve, vaan halu­aisin sen toteut­tamista kaikkia liiken­nemuo­to­ja kun­nioit­taen, ja huo­mat­tavasti edullisem­min kuin nyt suun­nitel­tu vai­h­toe­hto — lie­neekö siitä suun­nit­teli­ja edes tien­nyt? Suo­ra kiin­teä sil­ta olisi mah­do­ton, kos­ka meriväylä vira­nomaisille +5.60 m on kiin­teä vaatimus.

   1. Pres­i­dentin lin­nan eteenkään ei pääse 5,6 metrin aluk­sil­la. On maku asia, mitä kut­su­taan meriväyläksi.

   2. Osmo Soin­in­vaara:
    Pres­i­dentin lin­nan eteenkään ei pääse 5,6 metrin aluk­sil­la. On maku asia, mitä kut­su­taan meriväyläksi.

    Heh, viralli­nen meriväylä ei todel­lakaan ole makua­sia, vaan niitä säätelee koko joukko lake­ja ja asetuksia. 

    Saat­taa olla, että his­to­ri­al­li­sista syistä tuo­hon sata­ma-altaaseen johtaa viralli­nen meriväylä, mis­tä seu­raa tiet­tyjä asioi­ta. No, väylä voidaan tietenkin muut­taa vaikka­pa veneväyläk­si, jol­loin vaa­timuk­set helpot­tuvat oleellisesti.

 9. Enem­mänkin olisin huolis­sani että Ruo­ho­lahti — Jätkäsaari- Her­ne­saari välil­lä ei ole mitään julk­ista suo­raa liiken­net­tä. Vain keskus­tan kaut­ta kilo­me­trien kier­toti­etä pitkin

  1. Nille:
   Enem­mänkin olisin huolis­sani että Ruo­ho­lahti – Jätkäsaari- Her­ne­saari välil­lä ei ole mitään julk­ista suo­raa liiken­net­tä. Vain keskus­tan kaut­ta kilo­me­trien kier­toti­etä pitkin

   Ruo­ho­lah­den ja Her­ne­saaren välil­lä pitää kanssa kiertää keskus­tan kaut­ta. Siitä kier­to sen­tään on vain 90 astet­ta, kun taas Jätkäsaaren ja Her­ne­saaren välil­lä se on aika suuri. Esimerkik­si laut­tal­in­ja täl­lä välil­lä + län­nessä Vat­tuniemeen ja idässä Eiraan aut­taisi paljon: https://imgur.com/a/wzaxuTB

 10. Nuo rav­in­to­lat ei tartte elävöi­tys­tä. Hamp­ton Bay rav­in­to­la on var­maan koh­ta konkas­sa kun jäi mot­ti­in liiken­teel­lis­es­ti. Sinne pääsee vain veneellä

 11. Hyvää pääsiä­sistä!

  Soin­in­vaar­al­ta jäi vas­taus puut­tumaan, mik­si toimi­vaa sil­taa ei voi käyt­tää? Sehän on halmin ratkaisu!

  Kään­tösil­taan lisätään lau­takan­si ja kaiteet, val­o­ken­nover­ho varmis­tus, liiken­neval­ot, hätä seis ja lail­liset muut tur­vavarus­teet, ja tek­stivi­estil­lä sil­ta aukeaa automaat­tis­es­ti seu­raaval­la tasa- tai puoli­tun­nil­la 5 min. Kaukokam­er­al­la voi olla myös yhteys merenku­lun yhteiseen keskitet­tyyn kään­tösil­to­jen kauko­valvon­taan vara­toime­na (https://preview.tinyurl.com/y445k736 koh­ta 4.6.3).

  Tar­jous­pyyn­tö Hilmaan tekni­sine ja toim­intavar­muus­vaa­timuksi­neen, ja automaa­tiofir­moil­ta tulee kil­pailukyky­isiä tar­jouk­sia, jot­ka var­masti on halvem­mat kuin kokon­aan uuden sil­lan rak­en­t­a­mi­nen ja pystyt­tämi­nen ja van­han repimi­nen ja hävittäminen. 

  Kaik­ki voittavat:
  — Edulli­nen ratkaisu
  — Esteetön kulku pyöräil­i­jöille ja kävelijöille
  — Pyöräil­i­jöille ja rul­latuoleille tasainen tie ilman vaar­al­lisia tai epämiel­lyt­täviä ylämäk­iä ja alamäkiä
  — Helsin­gin yksi parhaim­mista altaista säi­lyy pur­je­hduskelpoise­na 6 m syvyy­teen ja täy­teen korkeu­teen asti
  — Mukavaa seu­rat­tavaa rav­in­tolan teras­seil­ta ja turisteille
  — Soin­in­vaar­alle täy­det pis­teet asian hienos­ta ratkaisemies­ta parem­min kuin tehtävän saa­neet virkamiehet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.