Hyviä ehdokkaita Helsingissä

Käyn läpi — toiv­ot­tavasti jo ennen vaalipäivää — läpi joitakin vaalipi­ire­ja suositel­lak­seni ehdokkai­ta äänestäjille, jot­ka ajat­tel­e­vat poli­ti­ikas­ta samal­la taval­la kuin minä. Helsin­gin osalta val­in­ta oli vaikea, kos­ka tun­nen niin mon­et ehdokkaat niin hyvin. Selvästi use­ampia voisin suositel­la aivan vil­pit­tömästi. Jätän tästä lis­tas­ta pois istu­vat kansane­dus­ta­jat, kos­ka he pää­sevät julk­isu­u­teen muutenkin.

 

 

Atte Har­janne

Minä äänestän Attea. Toivon hänestä vah­vaa vihrei­den poli­itikkoa vuosik­si eteenpäin.

Atte Har­janne kuu­luu vihrei­den tutk­i­jasi­ipeen. Hänel­lä on taito yhdis­tää tutk­i­jan ja poli­itikon ajat­telu, ja hän osaa sanoa san­ot­ta­vansa tehokkaasti ja ymmär­ret­tävästi. Hän on val­tu­us­tossa tehokas toimissaan.

Atte on sikäli eri­lainen vihreä, että hän kan­nat­taa julkises­ti ydin­voimaa ­– eri­tyis­es­ti mod­u­laarisia pieny­d­in­voimaloi­ta ratkaisuna Helsin­gin läm­mit­tämiseen. Jos olet sitä mieltä, että vihrei­den pitäisi tark­istaa ydin­voimakan­taansa, lähetä viesti vihrei­den johdolle ja äänestä Attea.

Min­ul­ta on kysyt­ty, mik­si en tue mielu­um­min jotain taloud­es­ta ymmärtävää ehdokas­ta. Sille, joka hal­lit­see ilmas­tom­a­llit, talous­mall­it ovat aika yksinker­taisia. Keskusteluis­sa Aten kanssa olen havain­nut, että hän ymmärtää talousasioi­ta todel­la hyvin.

Loogiseen ajat­telu­un pystyvä ja kiihkot­tomasti ajat­tel­e­va, mut­ta asi­aansa sitoutunut.

 


Fatim Diar­ra

Kun Fatu valit­ti­in vihreän val­tu­us­to­ryh­män vara­puheen­jo­hta­jak­si, en tun­tenut hän­tä lainkaan ja ajat­telin, että kyse oli halus­ta pitää etnistä vähem­mistöä esil­lä, siis posi­ti­ivis­es­ta diskrim­i­naa­tios­ta. Häpeän ennakkolu­u­loani. Fatu kuu­luu ryh­män ehdot­tomi­in älykköi­hin ja lisäk­si vielä reaaloihin.

Hänestä saisi hyvän kansanedustajan.

 


Kati Juva

Kati Juva on ollut pitkään Lääkärin sosi­aa­li­nen vas­tuu ry:n puheen­jo­hta­ja ja edelleen hal­li­tuk­sen jäsen. Lisäk­si hän on kan­sain­välisen Inter­na­tion­al Physi­cians for the Pre­ven­tion of Nuclear War neu­vos­ton puheen­jo­hta­ja ja Inter­na­tion­al Cam­paign to Abol­ish Nuclear Weapons (ICAN) Fin­landin toinen koor­di­naat­tori. IPPNW sai Nobelin rauhan­palkin­non 1985 ja ICAN 2017. (Kati on siis har­vo­ja suo­ma­laisia Nobel-palkin­non voit­ta­jia 😊). Lisäk­si hän on toimin­ut Duodec­imin luot­ta­muste­htävis­sä. Vihrei­den sote-asiantuntijoita.

Koi­jär­ven veteraani.

Arkkipi­is­pan tytär. Ome­na ei ole pudon­nut kauaskaan puusta.


Kaisa Hern­berg.

Vihrei­den yrit­täjäsi­ipeä. Mon­en star­tupin hal­li­tuk­ses­sa. Olen tutus­tunut hänen toim­intaansa Helen Oy:n hal­li­tuk­ses­sa ja toden­nut Kaisan todel­la päteväksi.

Vihre­itä energia-asiantuntijoita.

 

 

 


Maria Ohisa­lo

Köy­hyys­tutk­i­ja, joka tutk­i­jak­oulu­tuk­sen­sa vuok­si ymmärtää yhteiskun­taa monipuolis­es­ti ja osaa eritel­lä tilanteita.

Hänen äänestämisen­sä on myös kan­nan­ot­to vihrei­den puheen­jo­hta­jak­isaan. Hyvä ehdokas eduskun­nan ohel­la siihenkin.

Hoiti eri­no­mais­es­ti puheen­jo­hta­jan tehtävät Touko Aal­lon sairaus­lo­man aikana.

 

 

 

7 vastausta artikkeliin “Hyviä ehdokkaita Helsingissä”

 1. Kati Juva on toimin­ut pitkään puheen­jo­hta­jana Lääkärin sosi­aa­li­nen vas­tuu ‑jär­jestössä, joka on saanut kak­si Nobel-palk­in­toa, yhden IPPNW:n ja yhden ICANin jäsen­jär­jestönä. Nämä jär­jestöt tekevät töitä ydin­so­dan vält­tämisek­si ja ydi­na­sei­ta vastaan.

 2. Hyvä lista.
  Pieni lap­sus: Kati Juva toimii jär­jestössä Lääkärit ydin­so­taa vas­taan (engl. Inter­na­tion­al Physi­cians for the Pre­ven­tion of Nuclear War, IPPNW — ei suinkaan ydin­voimaa vas­taan), joka on saanut Nobelin rauhanpalkinnon.

 3. Itsel­läni pukkaa koneesta vaalili­it­toa, mut­ta kun en joh­da oppi­ani oman napani alta, niin vaalili­it­to sisältää riskinsä. 

  Mon­esti olen meinan­nut äänestää vihre­itä ja joskus näin on saat­tanut käy­däkin. Nyt on eri­ty­is­pe­ruste vihrei­den kan­nat­tamisek­si kun ilmastopäätök­set on tehtävä mah­dol­lisim­man tehokkaasti eikä vain muodin vuoksi. 

  Mitä tulee talous­mall­ei­hin, ne eivät valitet­tavasti ole niin yksinker­taisia kuin mon­imutkaiset ilmas­tom­a­llit. Onnek­si taloudessa pär­jää myös malleit­ta, perus­pa­likoil­la ja ter­veel­lä jär­jel­lä, kuten vihrey­dessä: Rachel Car­son ennusti äänetön­tä kevät­tä, nyt lin­nut ja hyön­teiset uhkaa­vat kado­ta, hiili ei ole ain­oa myrkky.

 4. Vähiten suositeltavia ovat ne ehdokkaat jot­ka ovat värvän­neet väkeä feis­saa­maan metroasemil­la ja samal­la tukki­maan tuhan­sien helsinkiläis­ten tien hei­dän työmatkallaan. 

  Pait­si että on epä­mukavaa, ahtail­la oven­suil­la ja por­taikois­sa suo­ras­taan vaar­al­lista. Ei näin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.