Vihreiden tulisi esittää Pekka Haavistoa pääministeriksi

Vihrei­den tulisi vaa­likam­pan­jan tässä vai­heessa esit­tää, että puolueen ehdokas päämin­is­terik­si on Pekka Haav­is­to.  Haav­is­to on voit­tanut kaik­ki kyse­lyt äänestäjien kesku­ud­es­ta parhaana pääministeriehdokkaana.

Mis­sään ei ole kir­joitet­tu, että päämin­is­terin tulisi tul­la suurim­mas­ta puolueesta – suurim­mal­la puolueel­la on tosin oikeus yrit­tää ensim­mäisenä, mut­ta jos eduskun­nan enem­mistö niin sopii, päämin­is­terik­si voi tul­la kuka hyvänsä.

Ei pitäisi olla toiv­o­ton tehtävä neu­votel­la Haav­is­tos­ta päämin­is­ter­iä, vaik­ka vihreät jäi­sivät kah­den suurim­man puolueen taakse. Olen aika var­ma, että kokoomus pitäisi Haav­is­toa parem­pana kuin Rin­net­tä ja demar­it parem­pana kuin Orpoa.

Haav­is­to myös olisi hyvä johta­maan monipuolue­hal­li­tus­ta. Muil­la hal­li­tus­puolueil­la ei olisi saman­laista tarvet­ta kampit­taa hän­tä kuin olisi kokoomuk­sel­la kampit­taa Rin­net­tä ja demareil­la kampit­taa Orpoa.

Entä kuka olisi hyvä toim­i­maan päämin­is­ter­inä, kun EU:n puheen­jo­hta­ju­us siir­tyy Suomelle heinäku­us­sa? Haav­is­to olisi selvästi paras sekä Suomen, EU:n että ilmas­ton kannal­ta. Tuo kausi on hyvin tärkeä EU:n tule­via ilmas­tolin­jauk­sia ajatellen. Roman­ian kau­den jäl­keen tarvit­taisi­in hyvää puheen­jo­hta­ju­ut­ta. Haav­is­ton rauhan­väl­i­tystyössä han­kki­ma neu­vot­te­lu­taito tulisi käyttöön.

Mut­ta Haav­is­ton­han pitäisi vai­h­tua vihrei­den puoluekok­ouk­ses­sa kesäku­us­sa? Mis­sään ei lue, että päämin­is­terin olisi olta­va puolueen­sa puheen­jo­hta­ja. Ei Har­ri Holk­erikaan ollut.

Ja sitä pait­si. Jos Haav­is­to nousisi päämin­is­terik­si, tilanne olisi täysin muut­tunut viime syksys­tä. Vihrei­den puoluekok­ous val­it­sisi hänet yksimielis­es­ti puheen­jo­hta­jak­si, jos Haav­is­to kat­soisi sen tarpeelliseksi.

22 vastausta artikkeliin “Vihreiden tulisi esittää Pekka Haavistoa pääministeriksi”

 1. Mikäli on tiedos­sa, että Haav­is­to lähdössä se kyl­lä vähen­tää puolueen kan­na­tus­ta vaaleissa?

 2. Ehdo­tuk­sesi on täysin yleisen trendin mukainen. Tämän trendin mukaises­ti hal­lit­se­va eli­it­ti hal­lit­see, kos­ka se on omi­naisuuk­sil­taan yliv­er­tainen kansaan nähden.

  Olemme tulleet vai­heeseen, jos­sa hal­lit­se­va luok­ka ei yritä edes näytel­lä edus­ta­vansa kansaa. Sil­loin se myöskään ei tarvitse mitään muodol­lista yhteyt­tä äänestäjiin.

  1. K‑Veikko: Tämän trendin mukaises­ti hal­lit­se­va eli­it­ti hal­lit­see, kos­ka se on omi­naisuuk­sil­taan yliv­er­tainen kansaan nähden.

   No onpas pöhkö kommentti.

   Voisit vaikka­pa perustel­la vähän. Jos nyky­gallupit toteu­tu­vat, niin Vihreille tulee veret seisaut­ta­va vaalivoit­to, se olisi sekä suh­teel­lis­es­ti ja absolu­ut­tis­es­ti lask­ien suurin voit­ta­ja kaik­ista puolueista. Toisin sanoen “kansan paris­sa” Vihrei­den kan­na­tus on nous­sut puolueista kaikkein eniten. Tätä taus­taa vas­ten päämin­is­terivaa­timuk­sille olisi vähän perusteitakin.

   (vaalipäivänä sit­ten nähdään, paljonko tästä gallup-kan­natuk­ses­ta real­isoituu ääniksi)

 3. Vaali­ai­hei­ta sivuten — julkaisetko vinkke­jä keitä hyviä ehdokkai­ta on täl­lä ker­taa tarjolla?

  1. Vaali­ai­hei­ta sivuten – julkaisetko vinkke­jä keitä hyviä ehdokkai­ta on täl­lä ker­taa tarjolla?

   Var­maankin jopa ennen ennakkoääestyk­sen alkua

 4. “Mis­sään ei lue, että päämin­is­terin olisi olta­va puolueen­sa puheen­jo­hta­ja. Ei Har­ri Holk­erikaan ollut.”

  Holk­erin nousu päämin­is­terik­si tapah­tui, kun tasaval­lan pres­i­dent­ti niin san­otus­ta kas­sakaap­pisopimuk­ses­ta per­ille päästyään päät­ti aset­taa hal­li­tus­tun­nusteli­jak­si kas­sakaap­pisopimuk­seen osal­lis­tunei­den puoluei­den puheen­jo­hta­jien sijaan kokoomuk­sen aiem­man puheen­jo­hta­jan, joka ei ollut edes osal­lis­tunut kyseisi­in vaalei­hin. Päämin­is­teri valit­ti­in sil­loin poikkeuk­sel­lis­es­ti eduskun­nan ulkop­uolelta, eikä hänel­lä ollut kansane­dus­ta­jan ase­maa päämin­is­terikaudel­laan. Sen jäl­keen tasaval­lan pres­i­dentin toimi­val­taa on supis­tet­tu hal­li­tuk­sen muodostamisasioissa.

 5. Taisi Soin­in­vaaran vauhti­hir­mu upota syvälle Kol­era-altaaseen, kos­ka ei tuol­lais­es­ta keulimis­es­ta kukaan selviä pystyssä. Sopimuk­set, tai edes niiden ehdot­ta­mi­nen ennen vaale­ja, halvek­sii demokra­ti­aa ja aiheut­taa vain sen että koko hom­ma näyt­tää pienen piirin pyörit­tämältä kor­rup­tioringiltä. Kun vihreille on odotet­tavis­sa vain 18–22 paikkaa (ei ääni­har­avia kuin Helsingis­sä ja Pirkan­maal­la) ja Haav­is­to ei ole osoit­tanut laa­jaa osaamista ja selkärankaa esimerkik­si talousasiois­sa, niin tämä saa ehdo­tuk­sen näyt­tämään siltä, että halu­taan muiden tah­toon sopeu­tu­va rauhan­välit­täjä, kos­ka pelätään hal­la-aho­laisia. Oman puolueen tavoit­teista ollaan valmi­ita luop­umaan, jot­ta sta­tus quo säi­lyy. Jos oikeasti on sitä mieltä että suuri osa kansas­ta on tyy­tyväisiä nykyti­laan, jos­sa suuri raha hal­lit­see, niin olette val­it­se­mas­sa his­to­ri­al­lisel­la het­kel­lä väärää puolta. 

  Nyt pitäisi olla vaa­ti­mas­sa rahaa ulos poli­ti­ikas­ta, eikä anta­mas­sa suo­jaa niille jot­ka saa­vat edus­ta­jan­paikkansa lail­lis­te­tul­la lahjon­nal­la vaali­ra­ho­jen kaut­ta. Vai näyt­tikö jollekin sote­hinkkaus muka siltä, että ter­veysfir­mo­jen rahat eivät vaikut­ta­neet siihen, että ajoi­vat niiden etua lop­pu­un saak­ka ja mik­si poli­itikot saa­vat hyviä työ­paikko­ja sote­fir­moista sen jäl­keen kun päät­tävät niiden hyväk­si val­tu­us­tois­sa? Tai mik­si fos­si­il­isia tue­taan ja mik­si maat­alous saa lop­ut­tomasti rahaa tap­pi­ol­liseen har­raste­toim­intaan? Mik­si työt­tömät ja syr­jäy­tyneet uno­hde­taan kun puhutaan työ­markki­noista? Kaik­ki nämä mil­jardilu­okan epäko­h­dat johtu­vat siitä, että rahaa saa kaataa poli­itikoille ja he ovat siten velkaa fir­moille ja etujärjestöille.

  Mut­ta menkää vain vaalei­hin taas ihmettelemään mik­si kan­na­tus ei sit­ten kuitenkaan nous­sut gallupi­en luvuille. Jos ei ymmär­rä että edus­tuk­sel­lises­sa demokra­ti­as­sa pitäisi edus­taa kansaa, eikä niitä jot­ka tar­joa­vat rahaa, niin ei vaaleil­lakaan ole mitään merk­i­tys­tä. Ja var­muu­den vuok­si lisään, että yksi­tyisen mum­melin anta­ma vito­nen on eri asia kuin kalli­it illal­liset eli­it­ille, etu­jär­jestöra­ha ja kaik­ki se mil­lä suuri raha pilkkoo lahjon­tansa niin, ettei ole yhtä suur­ta lahjoi­tus­ta vaan sama raha näyt­tää tule­van mon­es­ta suun­nas­ta, vaik­ka alkulähde on sama. Ja vaik­ka itse ei saisi kor­rup­toivia lahjoituk­sia, niin silmien ummis­t­a­mi­nen siltä mädät­tää edus­tuk­sel­lisen demokra­t­ian nopeasti.

  1. JS: Sopimuk­set, tai edes niiden ehdot­ta­mi­nen ennen vaale­ja, halvek­sii demokratiaa 

   Luitko ollenkaan Osmon jut­tua, näyt­tää siltä että kom­men­toit jotain omas­sa päässä kek­simääsi harhakuvitelmaa.

   Eihän Ode ehdot­tanut mitään muu­ta, kuin että Vihreät, aivan kuten muutkin puolueet, pitävät omaa puheen­jo­hta­jaa päämin­is­teriehdokkaanaan ja vaalien jäl­keen sit­ten pyrkivät neu­vot­tele­mal­la muiden kanssa toteut­ta­maan tämän tavoitteen.

   Onhan se nyt kyl­lä kaamea­ta äänestäjien halvek­sun­taa jos joku puolue kehtaa esit­tää, että hei­dän puheen­jo­hta­jas­ta olisi päämin­is­terik­si. Nih.

 6. Olen Haav­is­tos­ta samaa mieltä. Kom­pro­missiehdokkaalle päämin­is­terik­si voi hyvin olla käyt­töä, kos­ka Rin­teen track record rak­en­ta­vana poli­itikkona on olema­ton — pelin­rikko­jana sitäkin merkit­tävämpi. Miten hän onnis­tu­isi pääministerinä?

  Olen pitkäaikainen ammat­tiy­hdis­tysak­ti­ivi, ollut yri­tysy­hdis­tys­ten toimin­nas­sa (niin val­ti­ol­la kuin yksi­tyisel­lä puolel­la), henkilöstön edus­ta­jana, ammat­tili­iton val­tu­us­ton jäse­nenä ja työ­markki­na­neu­vot­telus­ta päät­tävässä valiokun­nas­sa. 2007 tör­mäsimme siihen, että Toim­i­henkilöu­nioni Rin­teen johdol­la riitaut­ti TES-neu­vot­teluis­sa toimi­ala­jara­jan yrit­täen saa­da työ­nan­ta­jan kanssa sovit­tua ylem­pi­en toim­i­henkilöi­den ammat­tili­it­to­jen ja neu­vot­telu­jär­jestö­jen jäseniä siir­re­tyk­si “oma­lle ton­tille”. Ylem­pi­en toim­i­henkilöi­den neu­vot­telu­jär­jestö (YTN) jou­tui tekemään oman lakko­varoituk­sen pelkästään päästäk­seen samaan neu­vot­telupöytään. Emme voineet jät­tää mah­dol­lisu­ut­ta, että mah­dolli­nen kom­pro­mis­si tehtäisi­in mei­dän jäsen­temme yli heitä kuulemat­ta. TU:n yri­tys päät­tyi siihen. Löy­tyy muuten viit­tauk­se­na Wikipedi­as­takin (Antti Rinne), min­ul­la on muis­ti­in­pano­ja enem­mänkin, kuten YTN:n lehdis­tötiedote (jota ei enää Wikipedi­an linkkaa­mas­sa osoit­teessa ole).

  Erton puheen­jo­hta­jana Rinne vas­tusti ja onnis­tui estämään ylem­miltä toim­i­henkilöiltä mah­dol­lisu­u­den edus­taa itseään omana henkilöstöryh­mänään Son­eras­sa. Hei­dän oli pakko hoitaa asiansa Toim­i­henkilöu­nion­in kanssa ja sitä varten mak­saa jäse­mak­sut sinne. Se siitä työn­tek­i­jöi­den jär­jestäy­tymisen vapaud­es­ta. Taus­tana tähän oli se, että Son­era entisenä val­tion Posti- ja tele­laitok­se­na oli eril­lisen työ­nan­ta­jako­htaisen työe­htosopimuk­sen piiris­sä, jos­sa työn­tek­i­jät oli­vat joko työn­tek­i­jöitä tai toimihenkilöitä.

  Huono puoli Haav­is­tossa päämin­is­ter­inä olisi se, että kuvit­teel­lises­sa Haav­is­ton-Rin­teen-Orpon/Sip­ilän hal­li­tuk­ses­sa Rinne olisi vapaa pelaa­maan mitä peliä tahansa, toden­näköis­es­ti hal­li­tuk­sen ja Suomen kokon­aise­t­ua vas­taan omien lyhyen aikavälin tavoit­teit­ten­sa puoles­ta. Päämin­is­ter­inä Rin­teen olisi luul­tavasti pakko yrit­tää tehdä jotain hal­li­tuk­sen toim­intakyvyn eteen.

 7. Jaa­has, Osmo hakee mallia Ital­ias­ta. Legan Salvi­ni ja 5tähden Di Maio ovat ärhäköitä kär­jistäjiä ja val­it­si­vat päämin­is­terik­si salonkikelpoisen oikeusti­eteil­i­jän, Giuseppe Con­ten. No hän selit­tää parhain päin hur­jimpia vara­päämin­is­te­rien puhei­ta, edus­taa maail­mal­la ja on tois­taisek­si onnis­tunut sovit­tele­maan erim­ielisyyk­siä. Mut­ta mikä on tuon inhimilli­nen hin­ta? Con­te, vuo­den jäl­keen, on kovin väsyneen näköi­nen. Selvähän tuo, var­maankaan ei ole yksikään asia jota itse ajaa, edennyt.

 8. Ei päämin­is­teriy­teen riitä, että on sopuisa ja kilt­ti ihmi­nen. EU:n puheen­jo­hta­ja­maan nat­soil­la ei sovi nöyris­tel­lä Brys­selis­sä eikä Moskovassa.

 9. Meil­lä oli pitkään melkein tapana, että päämin­is­teri oli edis­tyspuolueesta, kos­ka puolue pystyi välit­tämään kokoomuk­sen, maalais­li­iton ja sosialidemokraat­tien välil­lä. Edis­tyspuolue­laisia päämin­is­tere­itä oli­vat mm. Kivimä­ki, Cajan­der, Ryti, Rangell ja puolueen seu­raa­jan vapaamielis­ten liiton Sakari Tuomio­jakin ehti olla puoli vuot­ta pääministerinä.

  Nyky­i­sistä puolueista vihreät on lähin­nä edis­tyspuoluet­ta. Eduskun­ta on viime kädessä vapaa päät­tämään, ken­estä tulee päämin­is­teri. Kyl­lä kait Sip­ilänkin keulimiset oli­si­vat jääneet tekemät­tä, jos hän olisi joutunut aidosti sovit­tele­maan edi­tyk­sel­lisen ja isäl­lisen ohjauk­sen alla demon­straa­tioiden­sa sijaan. 

  Ryti on nyky­isin ainakin Pet­teri Orpon suosik­ki, ja Haav­is­to kansan.

 10. Poli­ti­ikas­sa kukaan ei luovu­ta val­taa, jos ei ole pakko.
  Vihrei­den kasvu-ural­la on toki seu­raa­va taso jonkun raskaan ison bud­jetin salkun hoitaminen. 

  Ensik­si vaalit. Sit­ten vaalilu­pauk­sil­la ei ole väliä. Kom­pro­mis­si haetaan sen kanssa minkä eduskun­taryh­mä ja puolue voi sietää. Paik­ka-arvon­ta alkaa paikko­jen lukumäärästä. RKP saa kak­si paikkaa, pienem­mästä päästä. Toiv­ot­tavasti poli­it­tiska koke­mus­ta on, että vähäkinn val­ta on parem­pi kuin ei mitään val­taa — ja paljon joutuu nielemään.

  Edel­lisel­lä ker­taa Per­suille riit­ti ulko­maalaiskri­it­tiset muo­toilut. Ope­tus oli, että min­is­terinkin olisi olta­va vähän jyväl­lä min­is­ter­iön­sä alueesta. Valitet­tavasti min­is­terei­den on olta­va kansane­dus­ta­jia, muu­teen syt­tyy kap­ina. Jos­sakin tapauk­ses­sa voi olla hyväkin, että löy­det­täisi­in sopi­va akti­ivi jostain muualta.Vinkki: pro­fes­sor­e­i­ta ei ole näkynyt liikaa hal­li­tuk­ses­sa. Toi­ki se äänestäjän ymmärtämi­nen ja kyky olla kaiken­lais­ten ihmis­ten kanssa on ihan ensisi­jaista ja poli­it­ti­nen koneis­to on tunnettava. 

  Tämä on kaikille puolueille yhteinen ongel­ma. Miten saa­da lah­jakkaat ihmiset pysymään mukana.
  Soi­ni oli täysin oike­as­sa siinä, että liian koke­ma­ton eduskun­taryh­mä ei pär­jää hal­li­tus­vas­tu­us­sa. Per/Sin min­is­ter­it taas onnis­tu­i­v­at vai­htel­ev­asti. Poli­it­tisil­la eri­ty­isavus­ta­jil­lakin on väliä.

  Onnea matkaan, kova kiri vielä tarvitaan. 

  “Lihakiel­to” ja “autok­iel­to” ovat rim­maa­va vas­taisku ja hyvin kek­sit­ty. Mik­si sitä vas­taan ei osa­ta puo­lus­tu­tau­tua? Jos maat­aloustuet ovat rak­en­teeltaan vähem­män tuotan­to- ja enem­mänympäristö­pain­ot­teiset, Itämerkin kiit­täsi ilmas­ton lisäk­si. (Voisi sen Itämerenkin sanoa!)
  Autokan­ta taas uud­is­tuu joka tapauk­ses­sa ja mobi­ilitekni­ikas­sa Suomes­sa kan­nat­ti olla normeis­sa edel­läkävi­jä niin var­maan autois­sakin- jos­sakin ne uudet mallit tule­vat myyn­ti­in ja ali­hank­in­taa tehdään.

  Jutut ovat vähän diidadaabaa ja sekavaa viisas­telua aika ylä­ta­sol­la. Konkre­ti­aa. Äänestäjänä arvostan, että viimenkin jotain päätetään ja tehdään myös. Ikäviä asioi­ta side­täänb kun ollaan vilpittömiä.
  Ter­veeel­lisen ruokavalio on hyvä asia ilmas­tole ja ihmisille! Uud­is­tu­va teol­lisu­us tarvit­see potkua normeista , jos halu­taan, että tääl­lä jotain jatkos­sa tehdään!

  Eurovaaleis­skin on kyse isoista asioista! Europar­la­men­taarikol­la on halutues­saaan val­taa siinä kuin ministerilläkin.

 11. Tietyl­lä taval­la nau­tit­tavaa kat­soa vihrei­den kiemurtelua, kun vapah­ta­jak­si val­i­taan “setämies”.

 12. Kos­ka Vihreil­lä on val­lan eri äänestäjäkun­ta kuin Perus­suo­ma­laisil­la ja Keskustal­la nini vihrei­den ain­oa toi­vo päästä ylipään­sä hal­li­tuk­seen on että Kokoomus ja Demar­it saa­vat pidet­tyä Perus­suo­ma­laiset ja Keskus­tan takanaan.

 13. Huoh.… Päämin­is­terik­si jon­ka mielestä paper­tit­tomien ongel­ma ratkaistaan anta­mal­la kaikille paper­it? No ei todellakaan.

  Ja taas itse asi­aan: Tot­takai suurin puolue sää päämin­is­terin. Vaik­ka rinne kor­peasi kokoomus­ta niin entäs sit­ten. Siitä saa hyvi­tyk­sesksi joko úlko­min­is­ter­iän tai val­tion­va­rain­min­is­ter­iön. Hyvässl lykyssä molem­mat. Lohdut­taa kovasti. Ja kun Kokoomus seu­raa­van ker­ran voit­taa niin kohtu­ullista olet­taa ettei demar­it häröile “kom­pro­mis­si ehdokkaiden ” kanssa vaan men­nään niin kuin pitää

 14. Vihreil­lä ei ole vakavas­tiotet­tavaa johta­jaa nyt ja Haav­is­tolle vaalit on pakkop­ul­laa. Per­sut keulii jo edelle.

  1. Nil­la:
   Vihreil­lä ei ole vakavas­tiotet­tavaa johta­jaa nyt ja Haav­is­tolle vaalit on pakkop­ul­laa. Per­sut keulii jo edelle. 

   Nämä vaalit tul­laan muis­ta­maan sel­l­aisi­na jol­loin oli pakko äänestää mui­ta puoluei­ta kuin mitä ensisi­jais­es­ti kannattaa.
   Jos todel­la halu­aa estää että Perus­suo­ma­laiset tai Keskus­ta nousee hal­li­tuk­seen, niin kan­nat­taa äänestää kokkare­i­ta tai demare­i­ta. Ainakin niis­sä vaalipi­ireis­sä jois­sa Vihreät on kääpiö. Helsingis­sä tai Uudel­la­maal­la voi ehkä ajatel­la äänestävän­sä Vihre­itä mut­ta se ei kum­minkaan takaa etteikö tule kol­mat­ta “jytkyä”

 15. Jos olisin liikku­va äänestäjä, jolle vihreät on yksi vai­h­toe­hto, niin kyl­lä ainakin min­ulle olisi yksi iso kysymys­merk­ki se että kenet tosi­asi­as­sa tulen saa­maan johta­jak­si sit­ten, kun vihrei­den puoluekok­ouk­sen aika koit­taa. Jos ajat­telee, että äänestäessään on de fac­to äänestämässä myös päämin­is­ter­istä, niin kyl­lä sen nyt halu­aisi tietää kuka se tulee ole­maan. Tietysti voi ajatel­la, että jos Haav­is­to onnis­tu­isi taiteile­maan vihreät päämin­is­teripuolueek­si, niin tästä suorituk­ses­ta var­maan puoluekok­ous palk­it­sisi jatkopestil­lä, mut­ta onko Haav­is­tol­la itsel­lään asi­aan edes kiin­nos­tus­ta ja mitä äänestäjän pitäisi tästä ajatel­la? Lähtöko­htais­es­ti halu­aisi lupauk­sen vaukaud­es­ta tule­val­la vaalikaudella.

  Tietysti äänestäjä on itsekin vähän ymmärtämätön sys­teemistä, jos äänestää henkilöä eikä puoluet­ta, mut­ta min­ua har­mit­taisi jos tilaisin pos­timyyn­nistä Haav­is­ton ja paketista tulisi Karin kaltainen provokaattori.

 16. Soin­in­vaaran ajatuk­ses­sa on järkeä. Ver­taus Holk­eri­in on sikäli huono, että se on ajal­ta, jol­loin hal­li­tuk­sen aset­ti pres­i­dent­ti, ei Eduskun­ta. Koivis­to syr­jäyt­ti omaval­tais­es­ti eduskun­nan enem­mistön hal­li­tus­su­un­nitel­man. Mut­ta nyt olisi Eduskun­nal­la tilaisu­us rikkoa suurin puolue — fik­saa­tio. Se on huonos­ti perustel­tu nyky­olois­sa, kun ei ole mitenkään ylivoimais­es­ti suur­in­ta puoluet­ta vaan mon­ta, joiden kan­na­tus on 15 ja 20 pros­entin tienoil­la. Mei­dän nykyi­nen perus­tus­la­ki vaatii käytän­nössä enem­mistöhal­li­tus­ta, ei suurim­man puolueen hal­li­tus­ta. Kansane­dus­ta­jat ovat samanarvoisia.

 17. Haav­is­to olisi ainakin kypsem­pi ihmi­nen päämin­is­terik­si kuin Rinne.

  US:n sivuil­ta huo­masin, että Haav­is­to piti alla ole­vaa Rin­teen lausun­toa her­ras­miehen tapaan “huonos­ti muotoiltuna”.

  Asian ytimessä ‑ohjel­mas­sa Rinne sanoi: “Nyt tässä tilanteessa, jos­sa Yhdys­val­to­jen pres­i­dentin epä­var­muustek­i­jät kan­sain­välisessä poli­ti­ikas­sa vaikut­ta­vat, en ole yhtään vaku­ut­tunut siitä, että meitä edes hyväksyt­täisi­in Natoon, jos me hakisimme.”

  Tuo Rin­teen lausuma pal­jasti hänestä todel­la huolestut­ta­van piir­teen: Siis vaik­ka Suo­mi kuin­ka yrit­täisi, ei meitä Natoon huoli­ta. Tule­val­la päämin­is­ter­il­lämme saat­taa siis olla pienen lapsen ongel­ma: Vaik­ka kuin­ka yritän, min­ua ei aleta.

  1. Tapio:
   Tuo Rin­teen lausuma pal­jasti hänestä todel­la huolestut­ta­van piir­teen: Siis vaik­ka Suo­mi kuin­ka yrit­täisi, ei meitä Natoon huoli­ta. Tule­val­la päämin­is­ter­il­lämme saat­taa siis ollapi­enen lapsen ongel­ma: Vaik­ka kuin­ka yritän, min­ua ei aleta. 

   Se nyt pal­jas­taa vain sen että hän on tur­val­lisu­us­poli­ti­ikas­ta täisin pihal­la ja sik­si antaa Tuomio­jan, Halosen ja Heinälu­o­man troikan hoitaa demarei­den ulkopoli­ti­ikan, joka tarkoit­taa että suh­teet Venäjään ovat tärkeäm­mät kuin mui­hin pohjo­is­maisi­in aat­evelji­in kuten Stoltenberg.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.